P9530 SLETTAHOLMEN AVLØP OG P2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P9530 SLETTAHOLMEN AVLØP OG P2"

Transkript

1 P9530 SLETTAHOLMEN AVLØP OG P2 KONKURRANSEGRUNNLAG ENTREPRISE II, DEL 1 AVLØPSPUMPESTASJON P2

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNBYDELSE TIL KONKURRANSE INNBYDELSE KONTAKTPERSONER ANSKAFFELSESPROSEDYRE KONKURRANSEGRUNNLAGET KVALIFIKASJONSKRAV VEDLEGG TIL TILBUDET KRITERIER FOR VALG AV TILBUD ENTREPRISEFORM FRAMDRIFT TILBUDSBEFARING INNLEVERING TILBUDSFRIST TILBUDSÅPNING VEDLEGG TEGNINGER HENVISNING TILBUDSSKJEMA SAMMENSTILLING AV TILBUDETS HOVEDPOSTER JUSTERINGSPRIS FOR HØYDER OPSJONSPRISER TILBUDT FRAMDRIFT LEVERING AV RESERVEDELER VEDLEGGSLISTE UNDERLEVERANDØRER GARANTIER VALUTAFORHOLD PRISSTIGNING FRAKT, EMBALLASJE OG FORSIKRING FORBEHOLD UNDERSKRIFT OPPLYSNING OM BYGGHERREN OG ENGASJERTE RÅDGIVERE ORIENTERING OM PROSJEKTET GENERELT KRAV TIL FRAMDRIFT Framdrift Arbeidstid FDV-DOKUMENTASJON MONTASJE KONKURRANSEREGLER GENERELT DELTAKELSE I KONKURRANSEN SUPPLERING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET TILBUDETS MENGDER GENERELT OM GYLDIGHET AV DOKUMENTER OG FORBEHOLD TILBUDETS UTFORMING FORBEHOLD - AVVIK YTELSE OG PRISER HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Q:\FellesVA\PLAN OG UTBYGGING\Prosjekter\2012\2012_P9530 Slettaholmen avløp og P2_TB\Til Doffin\Til Doffin \Pumpestasjon P2\gen del P2.doc

3 6.10 FORHANDLING OG ANTAKELSE GODKJENNING AV OVERORDNET MYNDIGHET VEDSTÅELSESFRIST KONTRAKTSBESTEMMELSER GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL DE GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSENE Pkt 7.2, 7.3 Totalentreprenørens/Byggherrens sikkerhetsstillelse Ansvar og garanti Pkt 8 Forsikring tilføyes SUPPLERENDE KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsdokumenter og tolkningsregler, pkt Entrepriseform Fristforlengelse, pkt Framdriftsplan, pkt Brudd på samordningsplikt, pkt Indeksregulering, pkt Fakturering, pkt Overtakelse, punkt 36 og Rett til å ta arbeidet i bruk før overtakelse (Pkt 37.1) Forberedelse av overtagelse (pkt 36.3) Testing og innregulering av tekniske anlegg (pkt 36.1) Levering av overtakelsesdokumentasjon (pkt 36.2) Overtakelsesforretning (pkt 37.1) Delovertagelse (pkt 37.5)... Feil! Bokmerke er ikke definert Prøvedrift (tillegg til pkt 38.2) Utbedring m.m. pkt SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsformular Garantiformular FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN PA-BOK KORRESPONDANSE REVISJON AV TEGNINGER TILLEGGS- OG ENDRINGSARBEIDER RUTINER FOR FAKTURERING BETALINGSFRISTER Q:\FellesVA\PLAN OG UTBYGGING\Prosjekter\2012\2012_P9530 Slettaholmen avløp og P2_TB\Til Doffin\Til Doffin \Pumpestasjon P2\gen del P2.doc

4 1. INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1.1 INNBYDELSE På vegne av, Vann og avløp, inviteres det til konkurranse vedrørende: P9530 Slettaholmen avløp og P2 Entreprise II, del 1: Avløpspumpestasjon P2 Det totale arbeidet i Slettaelva er inndelt i ulike entrepriser, der denne forespørselen gjelder Entreprise II, del 1, avløpspumpestasjon P2. Arbeidene i denne entreprisen omfatter følgende: Komplett levering, montering og igangkjøring av prefabrikkert pumpestasjon for avløp (P2), med underdel og overbygg, nødvendig automatikk, styring og overvåking (SD-anlegg), samt igangkjøring, opplæring osv. Byggherren tar forbehold om finansiering og endelig politisk godkjenning av prosjektet. 1.2 KONTAKTPERSONER Spørsmål i forbindelse med konkurransegrunnlaget rettes til Vann og avløp: Kontaktperson: Tord Bentzen Telefon: Telefaks: ANSKAFFELSESPROSEDYRE I samsvar med bestemmelsene i Forskrift om offentlige anskaffelser vil konkurransen bli gjennomført som konkurranse med forhandlinger. 1.4 KONKURRANSEGRUNNLAGET Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget: 1. Dette dokument med henvisninger og vedlegg. 2. Gjeldende lover og forskrifter. 3. Norske Standarder som det er vist til eller som er vanlig standard for de aktuelle leveranser og utførelser. 4. Veiledninger, bestemmelser etc. i henhold til aktuelle lover og forskrifter. 5. s VA-norm, rev. feb Normer kan lastes ned fra hjemmesiden: 6. Anerkjente anvisninger om løsning og utførelse, f.eks. VA-Miljø-blad fra Norsk vann. Side 1

5 1.5 KVALIFIKASJONSKRAV Det stilles følgende krav til firmaer som ønsker å gi tilbud på leveransen som beskrives i konkurransegrunnlaget: 1. Sentral godkjenning eller dokumentasjon som viser at det tidligere er gitt lokal godkjenning i henhold til Plan- og bygningsloven i følgende godkjenningsområder: For godkjenning etter de nye reglene, forutsettes det godkjenning innen: Funksjonen prosjekterende og utførende for følgende områder: Overordnet ansvar for prosjektering/utførelse for de områdene entreprisen dekker. Det bemerkes at funksjonen ansvarlig kontrollerende etter de nye reglene, nå er inkludert i funksjonen ansvarlig prosjekterende/utførende. Tiltaksklasse: 3 2. Tilfredsstillende soliditet og finansiell stilling, slik at firmaet uten problemer kan forventes å kunne oppfylle kontrakten. 3. Solid erfaring og referanser fra lignende arbeider/leveranser, inkludert egnet ledelse og administrasjon for gjennomføring av det aktuelle oppdraget. 4. Det skal benyttes personell som er sertifisert for sveising med valgte sveisemetoder, og med dokumentert erfaring fra sveising av rør med tilsvarende materiale og dimensjoner. Det kreves også benyttet sertifisert sveiseutstyr. 1.6 VEDLEGG TIL TILBUDET Følgende dokumenter skal vedlegges tilbudet: 1. Attest vedr. betalte skatter og avgifter, jfr. Anskaffelsesforskriftenes 3-3. a. Attest utstedt av kemner/kommunekasserer. b. Attest fra fylkesskattekontoret (skattefogden) 2. HMS-egenerklæring, jfr. Anskaffelsesforskriftenes Dokumentasjon som viser at tilbyder har sentral godkjenning eller vil få lokal godkjenning i henhold til Plan- og bygningslovens i de aktuelle godkjenningsklasser. 4. En oversikt over 5 relevante arbeider utført de siste 5 år, med angivelse av arbeidenes verdi og tidsrom, samt referanseperson hos de aktuelle byggherrer. Hvis det ikke vedlegges evalueringsrapporter fra de aktuelle byggherrene vil oppdragsgiver kunne innhente opplysninger fra byggherrene om arbeidene er utført fagmessig og om arbeidene er gjennomført på en tilfredsstillende måte i forhold til omgivelsene (trafikk, naboer, bedrifter, andre entreprenører etc.) og i forhold til avtalt framdrift. 5. Dokumentasjon på kvalifisert personell. 6. Oversikt over arbeidsstyrke og antall medarbeidere i den administrative ledelse, samt det tekniske personell som er til disposisjon for gjennomføring av entreprisen. 7. En beskrivelse som viser hvordan arbeidene vil bli organisert og hvem som skal lede arbeidene. Hvis deler av arbeidene skal utføres av andre, for eksempel av Side 2

6 underentreprenører, skal også disse arbeidene inngå i organisasjonskartet eller beskrivelsen. 8. Siste årsregnskap. NB! Oppdragsgiver vil kunne innhente kredittopplysninger og forretningsinformasjon om tilbyder, også for flere år tilbake. Oppdragsgiver forbeholder seg også retten til å be om en økonomisk vurdering fra tilbyders bankforbindelse. 9. Beskrivelse som viser hvordan kvalitetskontrollen vil bli utført og hvem som er ansvarlig for gjennomføring av kvalitetskontrollen. 10. Dokumentasjon på tilbudt løsning for stasjonen. Dokumentasjonen skal inneholde spesifikasjon av ventiler, pumper, pumpekurver, transformatorer og andre tekniske innredninger, samt monteringsanvisning for pumpesump. Det skal også ligge ved skisserte tekniske løsninger for sump, overbygg, pumper og rørarrangement, samt lastfordelingsplate og nødvendig forankring mot oppdrift. Eventuelle trykkstøtforhindrende tiltak skal også dokumenteres. 1.7 KRITERIER FOR VALG AV TILBUD Det tilbud som er økonomisk mest fordelaktig vil bli valgt, og oppdragsgiver vil velge entreprenør ut fra en vurdering av følgende kriterier (opplistingen er ikke i prioritert rekkefølge): 1. Pris. a. Tilbudssum. b. Eventuelle forbehold. c. Enhetspriser og alternative priser. d. Levetids/sykluskostnader, driftskostnader og vedlikeholdskostnader mm. 2. Framdrift og leveringstider. 1.8 ENTREPRISEFORM For denne entreprisen vil tilbyder bli totalentreprenør. 1.9 FRAMDRIFT Hvis ikke annet blir avtalt skal arbeidene starte umiddelbart etter bestilling, og leveringstiden regnes fra bestillingsdato. Antydet dato: Kontraktsinngåelse: august 2013 Oppstart: august/september 2013 (umiddelbart etter igangsettelsestillatelse) Ferdigstillelse: november/desember TILBUDSBEFARING Det vil ikke bli avholdt tilbudsbefaring. Side 3

7 1.11 INNLEVERING Tilbudet skal leveres i lukket konvolutt. Konvolutt skal være uten firmanavn, logo el. og være tydelig merket med: TILBUD P9530 Slettaholmen avløp og P2 Entreprise II, del 1 Avløpspumpestasjon P2 Tilbudet sendes/leveres til:, Vann og avløp Postboks 2513 Skippergata 35/ TROMSØ 1.12 TILBUDSFRIST Komplett tilbud skal være registrert på innleveringsstedet innen: Mandag kl Frist for anmodning om tilleggsopplysninger innen torsdag kl Eventuelle tilleggsopplysninger vil bli sendt ut senest fredag TILBUDSÅPNING Tilbudsåpningen vil være mandag kl Det vil ikke være offentlig åpning av tilbudene. Side 4

8 2. VEDLEGG 2.1 TEGNINGER Følgende tegninger utarbeidet av Multiconsult AS er en del av konkurransegrunnlaget for entreprise II, del 1: Tegn.nr Tegningstittel Målestokk = 1: K.100 Oversiktsplan trase A, B, C 2500 K.110 Plan og lengdeprofil, Trase A 200/1000 K.121 Situasjonsplan ved P2 75 K.139 Snitt ved pumpestasjon P2 75 K.161 Situasjonsplan P2, veger og plasser 200 K.190 Kabelkart - Oversiktsplan 2500 K.200 Oversiktsplan sjøledning 4000 K.201 Lengdeprofil sjøledning 400/2000 K.202 Plan og lengdeprofil sjøledning P /1000 K.203 Plan og lengdeprofil sjøledning P /1000 K.204 Plan og lengdeprofil overløps- /utslippsledning 200/ HENVISNING Alle tilbydere skal kjenne til s VA-norm, revisjon februar Side 5

9 3. TILBUDSSKJEMA 3.1 SAMMENSTILLING AV TILBUDETS HOVEDPOSTER Vi bekrefter at vi har satt oss nøye inn i konkurransegrunnlaget og alle stedlige forhold og tilbyr oss å levere de komplette entreprisearbeider for: Kap 09 Kapitalytelser, rigg, drift, nedrigging kr Kap 10 Pumper kr Kap 11 Forankring, pumpesump og røropplegg kr Kap 12 Overbygg kr Kap 13 Igangkjøring, kontroll mm kr Sum eks. mva kr 25 % mva kr TILBUDSSUM kr Vedlikeholdsavtale, post kr Driftskostnader, post kr 3.2 JUSTERINGSPRIS FOR HØYDER Oppgitt høyde for pumpesump i teknisk del er veiledende for prisgivingen. Prisen skal inkludere muligheten til justering av totalhøyden +/- 20 cm i forhold til de høyder som er oppgitt. Eventuell justering av totalhøyde utover de inkluderte +/- 20 cm gjøres opp etter følgende satser: Pumpesump: Ø2500 mm: Pumpesump: Ø2500 mm: (GRP materiale) +/-... kr/10 cm (PE materiale) +/-... kr/10 cm 3.3 OPSJONSPRISER Tilbudet skal omfatte opsjonspriser for komplett levering og montering av følgende installasjoner: P2 Hjul og tetting: kr Side 6

10 3.4 PÅSLAG MATERIELL For materiell og utstyr skal kalkulasjonsfaktoren omfatte alle utgifter som administrasjon, frakt, assuranse, brekkasje og dessuten håndtering på byggeplassen etc. i henhold til prisgrunnlaget i NS Kalkulasjonsfaktor (etter netto innkjøpspris) F= % (Netto innkjøpspris dokumenteres gjennom faktura) Alle priser/faktorer skal være eks. merverdiavgift. 3.5 TILBUDT FRAMDRIFT Kfr. punkt 1.9 Framdrift. Det skal her oppgis leveringstid for materiell i kalenderdager fra bestilling, tidsforbruk for montering, igangkjøring opplæring, oppkopling til SD-anlegg, samt total byggetid for pumpestasjon P2. Fabrikat Pumper / sump Materiell på anleggsplass Leveringstid (kalenderdager) Montering, igangkjøring, opplæring mm. SUM (kalenderdager) Pumper Underdel Overbygg Ferdig oppkoplet til SD-anlegg Total leveringstid fra bestilling til ferdig igangkjørt og oppkoplet P2: kalenderdager 3.6 LEVERING AV RESERVEDELER Leveringstid for reservedeler, (kalenderdager): dager 3.7 VEDLEGGSLISTE Våre kvalifikasjoner er dokumentert i følgende vedlegg, kfr. pkt. 4: Attest vedr. betalt skatt: Attest vedr. betalte avgifter: HMS-egenerklæring: Sentral godkjenning datert: Alt. lokal godkjenning gitt ved lignende arbeider: Ref.liste/dokumentasjon av lignende 5 arbeider utført de siste 5 år: Dokumentasjon på kvalifisert personell Oversikt over arbeidsstyrke, ledelse og administrasjon i vårt firma: Organisasjonsplan for gjennomføring av det aktuelle oppdrag: Side 7

11 Plan/beskrivelse av kvalitetssikring og kvalitetskontroll av arbeidene: Siste årsregnskap: Dokumentasjon på tekniske løsninger: Skisser/tegninger for forankringsplate, pumpesump, overbygg, pumper og rørarrangement med mer. Pumpekurve for 2 pumper i samtidig drift Evt. andre vedlegg: 3.8 UNDERLEVERANDØRER Nedenfor oppgis underleverandører og hvilke ytelser disse skal levere. Den endelige listen over underleverandører skal forelegges for og godkjennes av byggherren. Dersom kontraktsverdien beløper seg til mer enn ,- eks mva, skal skatteattester og HMS-egenerklæring ( ,-) for underleverandøren(e) legges ved tilbudet. Leveransens art: Underleverandør Verdi i NOK eks. mva 3.9 GARANTIER Garanti vil bli stilt gjennom: 3.10 VALUTAFORHOLD Samtlige priser er oppgitt i norske kroner (NOK). Eventuelle forbehold om kursendringer, må oppgis i tilbudsbrevet PRISSTIGNING Tilbudet er fast og kan ikke reguleres for lønns- og prisstigning, dersom det ikke er tatt forbehold om dette i tilbudsbrevet. Tilbudspris skal derfor være fast og bindende frem til Ved eventuelt forbehold, skal kontraktssummen reguleres i henhold til punkt Som et alternativ til indeksregulering, kan det tilbys en fastpriskompensasjon: kr 3.12 FRAKT, EMBALLASJE OG FORSIKRING Materiellet er fritt levert til byggeplass. Retur av eventuell emballasje etc. vil skje for leverandørens regning. Leverandøren har fullt ansvar for materialet inntil det er overtatt av byggherren. Leverandøren må tegne alle nødvendige forsikringer for egen regning. Side 8

12 3.13 FORBEHOLD Alle forbehold skal spesifiseres med pris konsekvens i eget tilbudsbrev. Oversikt over forbehold: UNDERSKRIFT Dette tilbud er supplert med eget forpliktende tilbudsbrev datert. NB! Hvis det ikke leveres eget tilbudsbrev skal Kap. 3 oppfattes som vårt tilbudsbrev. Sted dato Tilbyders stempel og underskrift Adresse Telefon Organisasjonsnummer E-postadresse Side 9

13 4. OPPLYSNING OM BYGGHERREN OG ENGASJERTE RÅDGIVERE BYGGHERRE Navn Vann og avløp Adr. Postboks TROMSØ Tlf. sentralbord Telefaks Prosjektleder Tlf E-post Tord Bentzen PROSJEKTERENDE Navn Multiconsult AS Adr. Sjølundveien 2 Postboks TROMSØ Tlf Prosjektansvarlig Tlf E-post Fagansvarlig konkurransegrunnlag Tlf E-post Wibecke Swan Moland Wibecke Swan Moland LEVERANDØR AV SD-ANLEGG Navn Kontaktperson Tlf Spider Industrier AS Vidar Skogvang ANSVARLIG SØKER: Navn Multiconsult AS Side 10

14 5. ORIENTERING OM PROSJEKTET 5.1 GENERELT skal, som del av hovedplan avløp, gjennomføre planlagte tiltak på Kvaløysletta og Slettaelva. Prosjektet omfatter etablering av avskjærende ledningsanlegg med to pumpestasjoner, samt overføringsledning fra Slettaholmen til Langnes renseanlegg. På grunn av uavklarte problemstillinger rundt grunnerverv, samt tilpasning mot andre prosjekter og aktører, har det vært nødvendig å dele VA-anlegget på landsiden inn i flere entrepriser. Denne tilbudsforespørselen for entreprise II, del 1, omfatter levering av komplett løsning for pumpesump/underdel med forankringsinformasjon, pumper og overbygg, samt igangkjøring og automatikk og SD-anlegg for 1 stk prefabrikkert pumpestasjon, P2. Pumpestasjonen har fått et foreløpig navn (Når den senere legges inn i kommunens VA database vil den få et annet nummer, men beholder stedsnavnet): P2 Slettaholmen 5.2 KRAV TIL FRAMDRIFT Framdrift Hele entreprise II skal ferdigstilles innen november Pumpestasjon P2 skal leveres i løpet av høsten Framdrift for denne entreprisen skal avklares nærmere med byggherren og samordnes/koordineres med øvrige entrepriser i prosjektet. Tilbyderen skal oppgi tidligste aktuelle leveringstidspunkt, samt bygge- /monteringstid etter levering på anlegget. Valgt tilbyder skal fremlegge forslag til framdriftsplan, som omfatter alle aktiviteter, så snart kontrakt er opprettet. All nødvendig koordinering/samordning mot andre aktører/entrepriser skal være inkludert i enhetsprisene. For øvrig vises det til kapittel for føringer i tilknytning til fremdriftsplanleggingen Arbeidstid Arbeidet skal så langt det lar seg gjennomføre, utføres på hverdager. Det tillates generelt ikke støyende arbeid mellom 2200 og 0600, eller i helgene. 5.3 FDV-DOKUMENTASJON Før overlevering skal entreprenøren (gjennom rådgiver) i tillegg levere alle andre avtalte dokumentasjoner, instrukser mv. Se for øvrig krav til sluttdokumentasjon i VA-norm. 5.4 MONTASJE All montasje av ledninger skal utføres av personell godkjent av byggherren. All tilkobling av armatur, samt anboringer/påkoblinger, skal utføres av autorisert rørlegger. Tilbyderen skal i tilbudet legge ved nødvendig dokumentasjon for det personell som vil bli benyttet. Side 11

15 Byggherren vil føre kontroll under anleggets framdrift. Entreprenøren / leverandøren plikter å følge anvisninger fra byggherrens representant. Side 12

16 6. KONKURRANSEREGLER 6.1 GENERELT Forskrift om offentlige anskaffelser av 07. april 2006, sist endret FOR , gjelder for denne konkurransen. Etterfølgende punkter i dette kapittel gjelder som supplerende konkurranseregler. Som anskaffelsesprosedyre benyttes "Konkurranse med forhandlinger". Dette innebærer at oppdragsgiver innhenter tilbud hvor vilkårene for anskaffelsen kan være gjenstand for drøftelser eller forhandlinger. Det forutsettes at tilbyder kjenner offentlige lover, forskrifter, retningslinjer og bestemmelser som kan ha betydning for utførelsen av arbeidene eller kostnadene. 6.2 DELTAKELSE I KONKURRANSEN Alle som oppfyller kvalifikasjonskravene som framgår av konkurransegrunnlaget inviteres til å delta i konkurransen ved å gi tilbud. Etter gjennomgang av mottatte tilbud vil oppdragsgiver forhandle videre med en eller flere av de leverandører som har gitt de beste tilbudene (økonomisk mest fordelaktige tilbud). 6.3 SUPPLERING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET Når oppdragsgiver anser det nødvendig eller når en eller flere tilbydere ber om det, arrangeres konferanse og/eller befaring av byggeplassen/anleggsområdet. I alle tilfeller forutsetter oppdragsgiver at tilbyder har skaffet seg nødvendig kjennskap til lokaliseringen av bygget/anlegget som skal etableres inkl. anleggsområdet samt eventuelle andre forhold av betydning for oppdraget, f.eks. rør, kabler etc. i grunnen, tilgang til strøm, telefon, vann, avløp etc., muligheter til depoter og riggplasser, transportmuligheter, eiendomsforhold mv. 6.4 TILBUDETS MENGDER Den tekniske beskrivelsen er en funksjonsbeskrivelse med en rekke spesifikke krav. Tilbyderen skal levere sitt tilbud slik at det er klargjørende i forhold til dette, og slik at anlegget med hensyn til detaljer og helhet blir komplett og funksjonelt. Omfanget av leveransen er ikke begrenset til det som er opplistet i leverandørens tilbud eller spesifikt omtalt i det etterfølgende, da det er forutsatt at funksjonen skal oppfylles. Der uttrykket leveranse benyttes, omfatter dette også utførelse/montasje, igangkjøring, innjustering, mm., dersom ikke annet er uttrykkelig beskrevet. 6.5 GENERELT OM GYLDIGHET AV DOKUMENTER OG FORBEHOLD Tilbudet fra leverandøren skal ikke gjelde som et generelt forbehold mot konkurransegrunnlaget. Alle krav og forutsetninger i konkurransegrunnlaget gjelder med mindre dette er klart uttrykt i forbehold med angivelse av hvilket punkt/side i konkurransegrunnlaget forbeholdet gjelder. Side 13

17 Dette innebærer blant annet at opplistinger av mengder (for eksempel ventiler, elektrokomponenter), kvalitetsopplysninger uten samtidig angivelse av at dette er forbehold mot konkret punkt i tilbudsgrunnlaget, osv. ikke gjelder foran tilbudsgrunnlaget. Slik opplisting og spesifikasjoner er å regne som informasjon som leverandøren har ansvar for å holde i samsvar med konkurransegrunnlaget. Leverandøren har ansvar for å levere komplett prefabrikkert pumpestasjon med tilbudsgrunnlagets intensjon, funksjonskrav og beskrivelse, samt ansvar for at utstyr/materialer/utførelse som tilbys/leveres holder mål i forhold til bruksområde, gjeldende standarder og god fagmessig kvalitet. 6.6 TILBUDETS UTFORMING Alle poster i det tilsendte konkurransegrunnlag som forutsettes fylt ut av tilbyder, skal fylles ut. Dette gjelder også eventuelle alternative poster som ikke skal føres til sum, i tillegg til alle beskrevne pumpefabrikater og pumpesumptyper. Mangelfull utfylling kan medføre avvisning. Dersom konkurransegrunnlaget ikke har eget tilbudsskjema eller tilbudsinnbydelsen ber om mer informasjon enn det som fremgår av tilbudsskjemaet, skal tilbudet alltid vedlegges et eget forpliktende tilbudsbrev. Tilbudsbrevet skal svare på alle spørsmål/problemstillinger og vedlegges all dokumentasjon som fremgår av konkurransegrunnlaget. Mangler eller uklarheter i denne sammenheng kan resultere i avvisning av tilbudet. Tilbudet skal være skrevet på norsk. 6.7 FORBEHOLD - AVVIK Eventuelle forbehold skal være spesifisert i forpliktende tilbudsbrev. Alle fravikelser fra krav skal komme klart og tydelig fram i tilbudsbrevet. Dersom det ikke tas klare forbehold, skal alt som er beskrevet leveres. Bemerkninger til den tekniske beskrivelsen og mengdefortegnelsen kan anføres på det aktuelle stedet, men må i så fall angis i tilbudsbrevet med henvisning til sidetall og punktnummer. Når forbehold har økonomiske konsekvenser skal tilbyder prissette forbeholdet, og under forhandlingene kan oppdragsgiver velge at ett eller flere forbehold utgår mot kompensasjon tilsvarende tilbyders beregninger. Når eventuelle forbehold ikke er prissatt av tilbyder, vil byggherren kostnadsberegne dette med utgangspunkt i worst case. Dersom forbeholdet ikke lar seg kostnadsberegne, skal tilbudet avvises. Betydelige forbehold eller forbehold som under vurderingen ikke lar seg kostnadsberegne, kan føre til at tilbudet vurderes som ufullstendig og må avvises. Tilbyderen må være forberedt på at forbehold som ikke kan godtas av byggherren, kan medføre at tilbudet avvises. Uklart tilbud/uklare forbehold kan føre til avvisning. Side 14

18 6.8 YTELSE OG PRISER Samtlige poster i mengdebeskrivelse og sammenstillingen skal være utfylt. Hvert punkt skal inkludere materialer, arbeider og øvrige ytelser av enhver art som er nødvendig for å fullføre leveransen i samsvar med de forutsetninger som framgår av konkurransegrunnlaget. Det er tilbyderens ansvar at leveransen blir komplett slik at alle oppgaver blir løst og ivaretatt på en tilfredsstillende måte for byggherren. Dersom tilbudet er utfylt i strid med forutsetningene, kan dette føre til at tilbudet blir forlangt spesifisert innenfor rammen av totalsummen. Prisen skal omfatte alle ytelser i henhold til konkurransegrunnlaget. 6.9 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Byggherreforskriften FOR gjelder for oppdraget. Det forutsettes at tilbyder har et system som ivaretar et systematisk HMS-arbeid (internkontroll). Før entreprisearbeidene starter, skal entreprenøren/leverandøren bidra til utarbeidelse av plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Planen skal omfatte arbeidsplassens organisering og framdrift, fysisk tilrettelegging, sikkerhets- og miljøforhold som krever samordning (rigging, stillaser, orden og renhold mv) og forutsetninger om kompetanse, metoder og kontroll/dokumentasjon som må være kjent ved gjennomføring av entreprisearbeidene. Hvis ikke annet er eller blir bestemt, skal entreprise for grunnarbeid være HMS-koordinator og hovedbedrift for vernearbeider under gjennomføringen av oppdraget. Denne skal sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet før arbeidene med etablering av anlegg på Slettaholmen starter FORHANDLING OG ANTAKELSE Antakelse av entreprenør/leverandør vil skje i en såkalt ettrinns prosess. Etter gjennomgang av mottatte tilbud vil oppdragsgiver vurdere om kvalifikasjonskravene er oppfylt og forhandle videre med de som har gitt de beste tilbudene (økonomisk mest fordelaktige tilbud). De tilbydere som ikke innkalles til forhandlinger blir orientert om når forhandlingene vil pågå, og ønsker noen av disse likevel å forhandle, må det tas skriftlig kontakt med oppdragsgiver. Forhandlingene ledes normalt av oppdragsgivers prosjektleder. Prosjektlederen har ikke fullmakt til å binde, men det forutsettes at representanten(e) fra tilbyder har fullmakt til å inngå bindende avtaler. Under forhandlingene kan oppdragsgiver velge at større eller mindre deler av arbeidene skal utgå. Tilbyder kan ikke kreve noen form for kompensasjon i slike situasjoner. Konkurransen blir avgjort av den myndighet i som til enhver tid har fullmakt til å avgjøre slike saker. Avtale er sluttet først etter at kontraktsforhandlinger er avholdt og oppdragsgiver har sendt skriftlig bestilling til tilbyderen, eventuelt når eget avtaledokument er underskrevet av både oppdragsgiver og tilbyder. Side 15

19 6.11 GODKJENNING AV OVERORDNET MYNDIGHET Oppdragsgiver tar forbehold om at bestilling/oppstart av leveransen normalt er betinget av godkjenning av overordnet myndighet hos oppdragsgiver og/eller offentlige myndighet. Likeledes kan ikke tilbyder kreve erstatning eller kompensasjon fra oppdragsgiver dersom igangsettingstillatelse for bygget/anlegget eller for deler av bygget/anlegget ikke foreligger innen ønsket oppstart av arbeidene, jf. entreprenørens framdriftsplan VEDSTÅELSESFRIST Vedståelsesfristen utløper 120 kalenderdager etter tilbudsfristens utløp. Hvis oppdragsgiver ikke gir beskjed om noe annet vil vedståelsesfristen også utløpe 30 kalenderdager etter dato på brev fra oppdragsgiver om hvem som er antatt som entreprenør/leverandør. Side 16

20 7. KONTRAKTSBESTEMMELSER 7.1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder Norsk Standard NS 8407:2011 "Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser», med nedenfor angitte endringer og suppleringer. Følgende dokumenter inngår i kontrakten og gjelder i denne rekkefølge: 1. Avtaleformular 2. Omforente notater/protokoller fra forhandlinger, inkl. framdriftsplan. 3. Leverandørens tilbud med tilbudsbrev 4. Dette konkurransegrunnlaget 5. NS NS 3420, 4. utgave 7. Øvrige relevante norske standarder, NBI s byggdetaljblader og annen teknisk beskrivelse som det er vist til i prosjektets øvrige dokumenter. 7.2 ENDRINGER TIL DE GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSENE Pkt 7.2, 7.3 Totalentreprenørens/Byggherrens sikkerhetsstillelse Entreprenøren skal overfor byggherren stille betryggende sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter kontrakten, iht. NS Tilbyderen skal senest 2 uker etter kontraktsforhandlingene stille bindende forhåndstilsagn om bankgaranti for oppfyllelse av kontrakt. Sikkerhet for ansvar og forpliktelser fram til overtakelsen skal svare til 10 % av kontraktssummen, med avtrapping over 5 år etter overtakelse. Sikkerheten reduseres til 3% for de 3 første årene, deretter trappes sikkerhetsstillelsen ned til 2% og 1% for de 2 siste årene. Sikkerhetsstillelsen skal stilles uoppfordret og uten ugrunnet opphold etter at kontraktsforhandlingene er avsluttet og kontrakt er inngått. Byggherren skal ikke stille sikkerhet Ansvar og garanti Entreprenøren har ansvaret for hele leveransen til den er overlevert og ferdig montert på byggeplassen. Prisene må derfor inkludere alle nødvendige forsikringer fram til dette tidspunktet. Videre er entreprenøren ansvarlig for alle fabrikasjonsfeil som måtte forekomme på det som leveres, selv om disse først blir oppdaget under senere testing og drift. Arbeidene forutsettes gjennomført som en totalentreprise. Totalentreprenøren har ansvaret for alle arbeider/kostnader ved sine underentreprenører. Tilbyderen har ansvaret for at anlegget ved forskriftsmessig betjening og vedlikehold vil fungere tilfredsstillende og i overensstemmelse med forutsetninger og beskrivelse. Side 17

21 Det forutsettes at tilbyderen stiller funksjonsgaranti for det samlede anlegget. Ved påkrav fra byggherren ved påvist svikt i anleggets funksjon, skal tilbyderen uten ugrunnet opphold utrede forbedringstiltak og utføre nødvendige forbedringer. Byggherrens kontroll fritar ikke leverandøren for ansvar Pkt 8 Forsikring tilføyes Kopi av forsikringspolise samt kvittering for betalt premie skal forelegges byggherren før entreprenøren begynner sine arbeider på byggeplassen/anlegget. 7.3 SUPPLERENDE KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsdokumenter og tolkningsregler, pkt 2 Konkurransegrunnlagets kontraktsvilkår omfatter alle kapitler i tilbudsdokumentene inkl. eventuelle vedlegg Entrepriseform Leveransen som omfattes av dette konkurransegrunnlaget, skal være organisert som en totalentreprise. Dette vil være en sideentreprise til grunnarbeidsentreprisen. Begge entreprisene har gjensidig koordineringsansvar Fristforlengelse, pkt 33 Forlengelse av byggetiden kan bare kreves dersom entreprenøren påviser at de påberopte omstendigheter nødvendiggjør slik forlengelse. Det forutsettes at entreprenøren utarbeider sin framdriftsplan slik at endringer som i sum (sum endrings- og tilleggsarbeider ekskl. mengdereguleringer) utgjør mindre enn 10 % av kontraktssummen skal kunne utføres uten eventuell forlengelse av byggetiden Framdriftsplan, pkt 21.2 I forbindelse med forhandlingene kan byggherren kreve at entreprenøren utarbeider utkast til framdriftsplan, eventuelt bearbeider utkast til framdriftsplan som ligger ved tilbudet. Framdriftsplanen kan bli brukt som grunnlag for å tidfeste eventuelle delfrister. Umiddelbart etter bestilling skal entreprenøren utarbeide et endelig forslag til framdriftsplan. Byggherrens godkjenning av tegninger skal tas med i planen, samt andre parters ytelser, så som nødvendig grunnarbeid, kraftleveranse osv. Byggherren bestemmer hvor detaljert framdriftsplanene skal være. Planen er ikke endelig før den er godkjent av byggherren. Byggherren kan også kreve at den godkjente framdriftsplan skal detaljeres videre, eventuelt at det utarbeides løpende produksjonsplaner. Endringer i framdriftsplanen vil bare kunne aksepteres såfremt: a) Delfrister og sluttfrist ikke berøres. b) Endringene ikke medfører krav til tidligere leveranser fra byggherren. c) Samtlige entreprenører erklærer seg enig i endringene. Det er entreprenørens ansvar å forsikre seg om at eventuelle andre entreprenører og leverandører aksepterer endringen. Side 18

22 d) Byggherren ikke får tilleggskrav fra noen av entreprenørene eller leverandørene eller annen fordyrelse på grunn av endringen. Hvis byggherren likevel får krav om tillegg/kompensasjon fra andre entreprenører/leverandører begrunnet med avvik i opprinnelig avtalt framdriftsplan, skal slike krav dekkes av entreprenøren. e) Byggherren finner at den reviderte framdriftsplan er realistisk Brudd på samordningsplikt, pkt 21.4 Eventuelle krav fra annen entreprenør eller leverandør begrunnet med forsinkelser i henhold til avtalt fremdrift/framdriftsplan, skal dekkes av den entreprenøren som har hovedansvaret for forsinkelsen. I tilfelle det blir beregnet dagmulkt hos den entreprenør som har hovedansvar for forsinkelsen vil ovennevnte krav komme til fradrag i beregnet dagmulkt Indeksregulering, pkt 26.2 På oppgitt plass i tilbudsskjemaet kan totalentreprenøren tilby et eget fastpristillegg, som kompensasjon for å påta seg risikoen for svingninger i lønninger, priser og sosiale utgifter, fra tilbudsdato til avtalt ferdigstillelse. Byggherren forbeholder seg likevel retten til, ved kontraktsinngåelse, å velge en regulering etter reglene i NS Tilleggsarbeider som utføres etter justerte enhetspriser, skal ikke indeksreguleres. Dersom det gis tilbud under utførelsen, skal prisene i slike tilbud ikke prisreguleres med mindre annet er avtalt Fakturering, pkt 27 Fakturakrav kan ikke overdras til andre uten byggherrens skriftlige samtykke. Forslag til faktureringsplan utarbeides av totalentreprenøren. Hvis annet ikke er skriftlig avtalt skal alle utbetalinger fra byggherren foretas direkte til entreprenøren. Fakturagebyr aksepteres ikke. NS 8407 pkt første ledd utgår og erstattes med: Avdrag etter faktureringsplanen kan bare kreves med 90 % av det enkelte faktureringsgrunnlag Overtakelse, punkt 36 og 37 Rett til å ta arbeidet i bruk før overtakelse (Pkt 37.1) For vei-, vann- og avløpsanlegg forbeholder byggherren seg retten til å ta anleggene i bruk uten at dette medfører overtakelse. Totalentreprenøren kan i denne forbindelse ikke kreve godtgjørelse for eventuelle merkostnader. Totalentreprenøren står selv ansvarlig for å kontrollere tidligere utførte arbeider som han skal bygge videre på og komme med eventuelle merknader før han starter egne kontraktsarbeider. Forberedelse av overtagelse (pkt 36.3) Pkt 36.3 første ledd får følgende tilføyelse: Side 19

23 Vedlagt innkalling til overtagelsesforretning skal følge et dokument hvor det fremgår at totalentreprenøren har sluttbefart egne arbeider og hvilke mangler han noterte seg på befaringen. Testing og innregulering av tekniske anlegg (pkt 36.1) Tillegg: For tekniske anlegg og installasjoner skal totalentreprenøren, i samarbeid med byggherren og eventuelle øvrige leverandører, igangsette anlegget/installasjonen og forestå de kontraktsmessige prøver og innreguleringer m.v. inntil kontraktsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Totalentreprenøren skal holde alle instrumenter, apparater og alt materiell, samt nødvendig kyndig mannskap, for å gjennomføre funksjonsprøvingen. Dokumentasjon fra funksjonsprøvingen skal utarbeides og overleveres i henhold til byggherrens nærmere fastlagte spesifikasjon og prosedyrer. Så snart disse funksjonsprøver er ferdig, skal totalentreprenøren gi skriftlig melding til byggherren om dette. Levering av overtakelsesdokumentasjon (pkt 36.2) I tillegg til beskrevne ytelser skal materialet tilfredsstille kravene i RIF's FDV-norm. Overtakelsesforretning (pkt 37.1) På overtagelsesforretningen skal totalentreprenøren overlevere listen over de mangler han noterte seg på sluttbefaringen av egne arbeider, med kvittering for at manglene er utbedret Prøvedrift (tillegg til pkt 38.2) Med mindre annet er avtalt skal det gjennomføres en prøvedriftsperiode på tekniske anlegg og installasjoner (heretter samlet kalt tekniske anlegg). Med prøvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom hvor anlegget prøves under normale driftsforhold, innbefattet samkjøring og, hvis nødvendig, integrert systemtesting med andre tekniske anlegg, og hvor byggherren i prøvedriftsperioden har slik disposisjonsrett som nevnt under. Oppstart av prøvedriftsperiode skjer før overtagelse, men etter avholdt og godkjent ferdigbefaring og når funksjonsprøver er ferdig og kontrollert. For ferdigbefaringen og rett til å nekte å godkjenne ferdigbefaringen, gjelder reglene for overtagelsesforretning i NS 8407 med endringer som nevnt over. Byggherren skal ha mottatt fullstendig utkast til FDVdokumentasjon og avtalt opplæring skal ha funnet sted før prøvedriftsperioden kan starte. Oppstart av prøvedriftsperiode innebærer følgende at byggherren får rett til å ta de tekniske anlegg og resten av kontraktsarbeidet i bruk. Prøvedrift har til hensikt å kontrollere at anlegg fungerer tilfredsstillende vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid etterkontrollere og justere funksjoner basert på driftserfaring kontrollere at anlegg for øvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav gi driftspersonell opplæring og driftserfaring sammen med leverandøren av de enkelte anlegg rette feil og mangler Side 20

24 Justering av prøvedriftsperiodens lengde Totalentreprenøren skal, i samråd med byggherren, ha anledning til å ta de tekniske anlegg ut av drift i kortere perioder for utbedring eller reparasjon mot tilsvarende forlengelse av prøvedriftsperioden. Dersom byggherren kan påvise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav sammenhengende i de fire siste ukene av prøvedriftsperioden, eller dersom prøvedriftsperioden av annen årsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder byggherren seg retten til å kreve prøvedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av prøvedriftsperioden gir ikke totalentreprenøren grunnlag for tilleggskrav. Totalentreprenørens plikter Totalentreprenøren skal i prøvedriftsperioden ha ansvar for drift og vedlikehold av de tekniske anlegg, og i denne forbindelse holde det tekniske personell på anlegget som er nødvendig. Totalentreprenøren skal utføre vedlikehold av sine anlegg i prøvedriftsperioden iht. totalentreprenørens egen vedlikeholdsbeskrivelse, og i denne forbindelse dekke alle vedlikeholdskostnader, inklusive forbruksmateriell. Totalentreprenøren skal også gjennomføre faste besøk på anlegget for å kunne oppfylle hensikten med prøvedriften, jf. ovenfor. Under prøvedriftsperioden plikter totalentreprenøren umiddelbart å iverksette nødvendige tiltak dersom det påpekes eller oppdages feil og mangler. Dokumentasjon fra prøvedriften skal utarbeides av totalentreprenøren og overleveres i henhold til byggherrens nærmere fastlagte spesifikasjon og prosedyrer. Byggherrens plikter Byggherrens driftspersonell utfører jevnlig tilsyn av de tekniske anlegg. Dette fritar ikke totalentreprenøren fra noen av hans plikter, jf. ovenfor. Energikostnader i prøvedriftsperioden dekkes av byggherren. Overtakelse Overtagelsesforretning skal holdes i rimelig tid etter utløpet av prøvedriftsperioden. Overtagelse av kontraktsarbeidet skjer først etter utløpet av prøvedriftsperioden og gjennomført overtagelsesforretning Utbedring m.m. pkt 42.3 Reklamasjonsarbeider skal utføres etter avtale og i forståelse med brukerne av anlegget/bygget. Dersom hensynet til brukeren gjør det nødvendig å utføre arbeidet utenfor ordinær arbeidstid, skal dette ikke medføre krav på overtidsgodtgjørelse o.l. 7.4 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsformular Byggherren utarbeider avtaledokument i samsvar med standardformular tilhørende NS Byggherren kan velge å bruke annet formular. Side 21

25 7.4.2 Garantiformular Byggblankett tilhørende NS 8407 skal brukes som formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden. Side 22

26 8. FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN 8.1 PA-BOK For større prosjekter vil byggherren utarbeide PA-bok (prosjektadministrative retningslinjer). Retningslinjer og bestemmelser i eventuell PA-bok skal følges. 8.2 KORRESPONDANSE Overskriften i all korrespondanse skal alltid inneholde prosjektnr., prosjektnavn og navn på aktuell entreprise. Hvert brev skal kun omhandle én sak. All korrespondanse til byggherren skal stiles til:, Vann og avløp Postboks Tromsø Korrespondanse til entreprenøren stiles til entreprenørens forretningsadresse. Byggherren skal tilsendes kopi av all korrespondanse mellom entreprenøren og byggherrens representanter. Normalt sendes også kopi til byggeleder og eventuell ekstern prosjektleder. 8.3 REVISJON AV TEGNINGER Ved enhver revisjon av tegninger, skal disse til gjennomsyn hos byggherren. Aktuell revisjon markeres på tegningen. 8.4 TILLEGGS- OG ENDRINGSARBEIDER For ethvert arbeid ut over kontraktsarbeidet skal det alltid foreligge skriftlig avtale underskrevet av byggherren eller den som byggherren gir fullmakt. Endringslister med prisforespørsel eller andre prisforespørsler skal prises og returneres rådgiver/arkitekt senest innen en uke etter at denne er mottatt av entreprenøren. Kopi sendes byggherren ved prosjektleder. Avviksmeldinger fra entreprenøren skal i utgangspunktet være priset eventuelt skal priskonsekvensene være beskrevet i detalj. Hvis kontrakten ikke inneholder enhetspriser for likeartet arbeid skal enhetspriser på tilleggs-/endringsarbeidene likevel prises med enhetspriser som står i rimelig forhold til kontraktens enhetspriser. Pristilbud som ikke er basert på kontraktens priser skal, så langt det er mulig, inneholde mengder, enhetspriser og påslagsprosenter slik at det er mulig for byggherren å vurdere prisen. Pristilbud stiles til byggherren og sendes den som har sendt endringslisten/prisforespørselen (normalt arkitekt eller rådgivende ingeniør). Kopi av pristilbud sendes til byggherre og byggeleder. 8.5 RUTINER FOR FAKTURERING Generelt skal fakturaer med vedlegg stiles til byggherren (, Vann og avløp) og sendes i tre eksemplarer til byggeleder for attestasjon. Hvis prosjektleder også fungerer som byggeleder sendes faktura til (NB! Faktura skal fortsatt stiles til, Vann og avløp): Side 23

27 Rådhuset Fakturasenteret 9299 har elektronisk fakturahåndtering, og det er derfor helt avgjørende for å kunne foreta utbetaling at faktura er påført bestillernummer (nummer som identifiserer den hos som har ansvar for behandling av fakturaen - normalt vil det være prosjektleder) og journalnummer på det bestillingsbrev, rekvisisjon (for eksempel ved tilleggs- eller endringsarbeider) eller kontrakt som er bakgrunnen for fakturaen. I tillegg må faktura være påført byggherrens prosjektnummer, prosjektnavn og navn på entreprise. Mangler en eller flere av ovennevnte påføringer vil dette bli oppfattet som feil ved fakturaen, jfr. pkt Det skal ikke inngå mer enn en bestilling/rekvisisjon pr faktura, og det skal sendes egne fakturaer for kontraktsarbeidet (A), for endringsarbeider (E), for tilleggsarbeider (T) og for prisendringer (P). Avdragsnota for kontraktsarbeidet (A-nota) spesifiseres på postnivå i samsvar med mengdebeskrivelsen. Fakturaen skal minimum vise kontraktens mengder, total produksjon (mengder) pr. fakturadato og total produksjon (mengder) pr. forrige faktura. Avdragsnota faktureres pr. siste dato i måneden. Faktura for endringsarbeider (E-nota) gjelder arbeider beskrevet og priset i endringslister. Det skrives egen faktura for hver endringsliste. Spesifiseres på samme postnivå som endringslisten. Ved a-konto skal faktura minimum vise endringslistens mengder, produksjon (mengder) pr. fakturadato og produksjon (mengder) pr. forrige avdragsnota. Faktura for tilleggsarbeider (T-nota) gjelder tilleggsarbeider som bestilles ved rekvisisjon eller brev uten at det foreligger endringsliste. Faktura for prisendring (P-nota) vedlegges spesifisert beregning av prisendringene. 8.6 BETALINGSFRISTER Forfallsdato på fakturaer regnes fra den dato byggherren, eventuelt byggeleder, mottar komplett og riktig faktura med nødvendig bilag/vedlegg. Hvis det er feil ved fakturaen eller bilagene, eller det mangler nødvendige bilag etc., vil faktura bero hos byggherre/byggeleder inntil fullstendig fakturamaterialer er mottatt, eventuelt vil fakturaen bli returnert uten utbetaling/delutbetaling. Side 24

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg Søndre Land Kommune Konkurransegrunnlag Nr: 214166 Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg Vedlegg D - Prisskjema Side 1 av 6 1 Innhold 1 Innhold 1 2 TILBUDSSKJEMA 3 3 KOSTNADSOVERSIKT 4 3.1 Generelt 4

Detaljer

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedlegg 05 KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om Prosjektering

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HFKF (R22) 14V115K302.02

HFKF (R22) 14V115K302.02 TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

ALTA KOMMUNE. Etablering av driftskontrollanlegg ved. Bossekop skole. 13.februar 2014. Tilbudsinnbydelse. Fag: Elektroinstallasjon.

ALTA KOMMUNE. Etablering av driftskontrollanlegg ved. Bossekop skole. 13.februar 2014. Tilbudsinnbydelse. Fag: Elektroinstallasjon. Prosjekt SD-anlegg Alta kommune Side 00-1 ALTA KOMMUNE Etablering av driftskontrollanlegg ved Bossekop skole 13.februar 2014 Tilbudsinnbydelse Fag: Elektroinstallasjon Tilbyder: --------------------------------------------

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE Sign: Check: C:\Users\Antoine\Documents\hil\høghågen\tilbud gravearbeider\beskrivelse gravearbeider.doc 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 TILBUDSINNBYDELSE... 3 0.2 PROSJEKTORGANISASJON...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag Tilbudsinnbydelsee Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag 27.01.2009 (08/691) Tilbudsinnbydelse 1. Innbydelse Oslo kommune, v/undervisningsbygg Oslo KF viser til

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Anbudsdokument. Bok 0 og kravspesifikasjon for kjøkkenutstyr til Bekkfaret barnehage. Rolf Roodbol

Anbudsdokument. Bok 0 og kravspesifikasjon for kjøkkenutstyr til Bekkfaret barnehage. Rolf Roodbol Anbudsdokument Bok 0 og kravspesifikasjon for kjøkkenutstyr til Bekkfaret barnehage Rolf Roodbol 19-05-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Side DEL 0 PROSJEKTFORUTSETNINGER 0.1 TILBUDSINNBYDELSE 0.2 PROSJEKTORGANISASJON

Detaljer

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune Tilbudsbeskrivelse for Rammeavtale for vedlikehold Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer i Hå Kommune KAPITTEL : INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tilbud 3 1.1 Tilbudsinnbydelse 3 1.2 Særlige vilkår

Detaljer

Trondheim eiendom. Prosjekt Nytt kuldeanlegg Dalgård Ishall. Rev: Bilag B Vederlag

Trondheim eiendom. Prosjekt Nytt kuldeanlegg Dalgård Ishall. Rev: Bilag B Vederlag Trondheim eiendom Prosjekt 251 003 Nytt kuldeanlegg Dalgård Ishall BILAG B VEDERLAG Rev: Bilag B Vederlag INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG TILBUDSPRIS... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 5 2.1

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Prosjekttittel: OSL A121280 SAS Lounge innland Tittel: Tilbudsinnbydelse Minikonkurranse bygningsmessige arbeider B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser

Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C Kontraktsbestemmelser 1 Tilbudsdokumentasjon 04.04.2013 KE Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Rogaland

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

Peer Gynt Sykehjem, Moss

Peer Gynt Sykehjem, Moss Peer Gynt Sykehjem, Moss Møbler/ inventar/ tekstiler/ tilleggsbelysning Konkurransegrunnlag for Leveranse L-1 og L-2 Utarbeidet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Fredrikstad, 07. august 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

NYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8406:2009 NYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN KIRKEBUKTEN, MUDRING I FORURENSET SJØBUNN

BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN KIRKEBUKTEN, MUDRING I FORURENSET SJØBUNN Vedlegg 6 BKSAK 200819134 BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN KIRKEBUKTEN, MUDRING I FORURENSET SJØBUNN KONTRAKTSVILKÅR BASERT PÅ NS 8406 Kap. 1 Kontraktsbestemmelser 1.1 Avtaledokument Det opprettes

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL Entreprise M1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 2 TILLEGG OG ENDRINGER TIL NS 3431... 3 3 SPESIELLE

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for service og

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Prosjektering

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT Denne og etterfølgende sider returneres i utfylt stand til oppdragsgiver. Det påføres initialer på hver side av person som har fullmakt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Bolig til 1 bruker Dømmesmoen

KONKURRANSEGRUNNLAG Bolig til 1 bruker Dømmesmoen KONKURRANSEGRUNNLAG Bolig til 1 bruker Dømmesmoen Grimstad kommune Side 2 av 8 Vedlegg nr 2 - Tilbudsskjema 1. Minsteav og kvalifikasjonsav jmf 4.1 og 4.2 Krav Dokumentasjon Vedlegg nr Firmaattest: Foretaket

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Hå kommune INNBYDELSE TILBUDSKONKURRANSE. Levering av lekeapparat mv til Rosktoppen barnehage.

Hå kommune INNBYDELSE TILBUDSKONKURRANSE. Levering av lekeapparat mv til Rosktoppen barnehage. Lekeapparat mv. Side 1 Hå kommune INNBYDELSE TILBUDSKONKURRANSE Levering av lekeapparat mv til Rosktoppen barnehage. Lekeapparat mv. Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Post Emne Side 0.01 BYGGHERRENS

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsskjema

Vedlegg 2. Tilbudsskjema Vedlegg 2. Tilbudsskjema 1. Innledning Priser må oppgis i NOK eksklusiv merverdiavgift. Oppdragsgiver presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er beskrevet

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering Konkurransegrunnlag for for kjøp av Verktøy for avvikshåndtering For levering til Miljødirektoratet Saksnummer: 2014/6623 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING Mellom OPPDRAGSGIVER og ENTREPRENØR 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt oppdragsgiveren) Entreprenør: Org nr: Adresse:

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider 2015 Tilbudsforespørsel. OPPGRADERING AV MEKANISK VERKSTED RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0 Innhold Tilbudsforespørsel 1 Tilbudsinnbydelse... 2 2 Tilbudsbrev... 3 2.1 Timepriser... 3 3 Opplysninger

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise ved oppføring av flerbrukshall med tilleggsdel for skole/sfo. Klager anførte at valgte leverandørs

Detaljer

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 1 Bok 0 Tiltakshaver: Prosjekt: Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 2 1 INNBYDELSE Glør IKS innbyr til åpen anbudskonkurranse på totalentreprise i forbindelse med påbygg garasje

Detaljer

Prisskjema Vedlegg 2-4

Prisskjema Vedlegg 2-4 Feil! Ukjent Prisskjema Vedlegg 2-4 15/584 Konkurranse med forhandling for kjøp av: Totalentreprise for turn- og flerbrukshall på Kjenn Innhold 1 Generelt... 2 2 Tilbudsskjema... 2 3 Opsjoner... 3 4 Regningsarbeider...

Detaljer

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET DRAGVOLL BYGG 5 DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om byggherre og engasjerte rådgivere... 3 1.1 Byggherre... 3 1.2 Prosjektering... 3 1.3 Koordinator prosjektering

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom Oppdragsgiver (heretter kalt byggherren) og.. (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr: om Flerbrukshall og næringbygg for idrettsrealtert næring -

Detaljer

Totalentreprisekontrakt baser på NS 3431 Vannforsyning og trykkavløpssystem for helårsdrift for fritidsboliger i Østre og Vestre FARATANGEN

Totalentreprisekontrakt baser på NS 3431 Vannforsyning og trykkavløpssystem for helårsdrift for fritidsboliger i Østre og Vestre FARATANGEN Totalentreprisekontrakt baser på NS 3431 Vannforsyning og trykkavløpssystem for helårsdrift for fritidsboliger i Østre og Vestre FARATANGEN Avtaledokument (Basert på NS 3431, 2. Utgave september 1994 med

Detaljer

Anbudsinnbydelse SD-anlegg

Anbudsinnbydelse SD-anlegg Anbud 31/08 Anbudsinnbydelse SD-anlegg Steinkjer kommune Konkurranse med forhandlinger SD-anlegg Egge barneskole og Mære skole 1. trinn i utbygging av SDanlegg for hele bygningsmassen Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER

VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER INNHOLD: NS 8405 : Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider A. Referat fra evt. Kontraktsavklaringer B. Referat fra tilbudsbefaring C. Konkurransegrunnlag

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015 Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FORSKRIFT OM OFF. ANSKAFFELSER DEL 1 1. Innbydelse Lebesby kommune,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI TILBUDSFRIST: 16.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/06540 Konkurransegrunnlag sak 13/06540 Ultralydapparat nevrologi Side 1 av 7 Innhold 1

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG

BERGEN KOMMUNALE BYGG BERGEN KOMMUNALE BYGG FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN Rev 20.02.09 INNHOLD: 1. GENERELT...3 2. KORRESPONDANSE...3 3. FAKTURAER...4 4. ATTESTASJONSRUTINER...5 2 1. GENERELT Disse forretningsrutinene er

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS Tittel: Tilbudsinnbydelse Minikonkurranse 72612 Forenklet Transfer Bygningsmessige arbeider E01 15.12.2014 For utsendelse GMBFL GMJSK GMALH Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II

Konkurransegrunnlag Del II Kystverket Vest-Havne- og farvannsavdelingen Konkurransegrunnlag Del II Dykkerundersøkelse av grunner i Solund, Flora, Bremanger og Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane Fylke. Konkurransegrunnlag del 2 Dykkerundersøkelse

Detaljer

Kompetanseforum Vest-Finnmark

Kompetanseforum Vest-Finnmark Kompetanseforum Vest-Finnmark innbyr til tilbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av: Lederutdanning Undervisningstjenester til eget personale, Kompetanseforum Vest-Finnmark Innhold: 1. OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbudsbefaring... 3 1.5 Tilbudskonferanse...

Detaljer

VOGNHALL OG VERKSTED GROVANE REHABILITERING AV FASADER KONKURRANSE MED FORHANDLING

VOGNHALL OG VERKSTED GROVANE REHABILITERING AV FASADER KONKURRANSE MED FORHANDLING Vesterveien 15 B 4613 KRISTIANSAND Telefon 38 10 30 00 Kunde: Vest-Agder museet IKS Dokument nr.: 1887-01 Dokumenttittel: VOGNHALL OG VERKSTED GROVANE REHABILITERING AV FASADER KONKURRANSE MED FORHANDLING

Detaljer

Grunnforsterkning i Verlebukta

Grunnforsterkning i Verlebukta Moss Havn KF Grunnforsterkning i Verlebukta Vertikaldrenering Del I - Konkurransebeskrivelse 2016-01-29 Oppdragsnr.: 5125291 00 29.01.2016 Konkurransebeskrivelse BF SS Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Malvik kommune PRO4741 Svebergmarka 2. Etappe del 2

Malvik kommune PRO4741 Svebergmarka 2. Etappe del 2 Del B www.malvik.kommune.no PROSJEKT OG UTBYGGING Malvik kommune PRO4741 Bok 0 Del B Teknisk beskrivelse Del B side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B1. Tilbudsdokumenter... 2 B2. Tilbudsskjema...

Detaljer

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nye Ahus Tittel: 5142 EKG APPARATER Konkurransegrunnlag 01 For tilbud 27.09.10 KHN AM TORØ Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs logo: Bygg nr: Etasje

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427 Statens vegvesen Region midt A - E389, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler A Forside og innholdsliste 2--2 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler Tilbudsnummer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag del 2 kvalifikasjonskrav Oppussing/Totalrenovering av tomannsbolig Øvre Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Oppussing/Totalrenovering av tomannsbolig Øvre Firma: Selskapsform:

Detaljer

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 (8) Oppdragsgiver Larvik kommune, Eiendom 2014-06-04 Rev C VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

Detaljer

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Rammeavtale for kjøp av laboratorietjenester for analyse av drikkevann og avløpsvann

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Rammeavtale for kjøp av laboratorietjenester for analyse av drikkevann og avløpsvann DEANU GIELDA TANA KOMMUNE Konkurransegrunnlag Rammeavtale for kjøp av laboratorietjenester for analyse av drikkevann Innhold 1. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Formål...

Detaljer

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER...

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/ 716 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 2 1 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I for kjøp av Bruksrett til rekrutteringsverktøy Innleveringsfrist: 08.02.2012 kl. 12.00 Saksnr.

Detaljer

Statens vegvesen Støyreduserende tiltak Altaveien 162 Åsveien 7A Alta

Statens vegvesen Støyreduserende tiltak Altaveien 162 Åsveien 7A Alta Statens vegvesen Altaveien 162 Åsveien 7A Alta Tilbudsinnbydelse i Innholdsfortegnelse 1 Tilbudsinnbydelse... 1 1.1 Bygge- og anleggsoppdrag... 1 1.2 Kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav... 2 1.3 Tilbudsbefaring...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Arkiv: Q03 Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 09.10.2013 13/610-1/2637/13 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir K.

Arkiv: Q03 Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 09.10.2013 13/610-1/2637/13 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir K. Arkiv: Q03 Vår dato Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 09.10.2013 13/610-1/2637/13 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir K. Hansen GAMVIK KOMMUNE TILBUDSGRUNNLAG BRØYTING I GAMVIK Innleie

Detaljer

Anskaffelsesregelverket Erfaring fra en offentlig anskaffelse med laveste pris som kriteringsvalg ANNE METTE E. RENSVIK, XYLEM I TRONDHEIM

Anskaffelsesregelverket Erfaring fra en offentlig anskaffelse med laveste pris som kriteringsvalg ANNE METTE E. RENSVIK, XYLEM I TRONDHEIM Anskaffelsesregelverket Erfaring fra en offentlig anskaffelse med laveste pris som kriteringsvalg ANNE METTE E. RENSVIK, XYLEM I TRONDHEIM Erfaring fra et spesielt tilfelle Anbudsinnbydelse fra en kommune

Detaljer

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom 21.10.2014 2 Retningslinjer for prøvedrift av tekniske anlegg i nybygg Prøvedrift skal utføres etter ferdig bygg, men

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

Sør-Varanger kommune. Detaljprosjektering Kongensgate og Prestøyveien. Konkurransegrunnlag Prestøya sykkel- og gangveg

Sør-Varanger kommune. Detaljprosjektering Kongensgate og Prestøyveien. Konkurransegrunnlag Prestøya sykkel- og gangveg Sør-Varanger kommune Detaljprosjektering Kongensgate og Prestøyveien Konkurransegrunnlag Prestøya sykkel- og gangveg Tromsø 03.08.2012 PRESTØYA SYKKEL- OG GANGVEG OPPDRAGSGIVER Sør-Varanger kommune, Teknisk

Detaljer