P9530 SLETTAHOLMEN AVLØP OG P2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P9530 SLETTAHOLMEN AVLØP OG P2"

Transkript

1 P9530 SLETTAHOLMEN AVLØP OG P2 KONKURRANSEGRUNNLAG ENTREPRISE II, DEL 1 AVLØPSPUMPESTASJON P2

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNBYDELSE TIL KONKURRANSE INNBYDELSE KONTAKTPERSONER ANSKAFFELSESPROSEDYRE KONKURRANSEGRUNNLAGET KVALIFIKASJONSKRAV VEDLEGG TIL TILBUDET KRITERIER FOR VALG AV TILBUD ENTREPRISEFORM FRAMDRIFT TILBUDSBEFARING INNLEVERING TILBUDSFRIST TILBUDSÅPNING VEDLEGG TEGNINGER HENVISNING TILBUDSSKJEMA SAMMENSTILLING AV TILBUDETS HOVEDPOSTER JUSTERINGSPRIS FOR HØYDER OPSJONSPRISER TILBUDT FRAMDRIFT LEVERING AV RESERVEDELER VEDLEGGSLISTE UNDERLEVERANDØRER GARANTIER VALUTAFORHOLD PRISSTIGNING FRAKT, EMBALLASJE OG FORSIKRING FORBEHOLD UNDERSKRIFT OPPLYSNING OM BYGGHERREN OG ENGASJERTE RÅDGIVERE ORIENTERING OM PROSJEKTET GENERELT KRAV TIL FRAMDRIFT Framdrift Arbeidstid FDV-DOKUMENTASJON MONTASJE KONKURRANSEREGLER GENERELT DELTAKELSE I KONKURRANSEN SUPPLERING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET TILBUDETS MENGDER GENERELT OM GYLDIGHET AV DOKUMENTER OG FORBEHOLD TILBUDETS UTFORMING FORBEHOLD - AVVIK YTELSE OG PRISER HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Q:\FellesVA\PLAN OG UTBYGGING\Prosjekter\2012\2012_P9530 Slettaholmen avløp og P2_TB\Til Doffin\Til Doffin \Pumpestasjon P2\gen del P2.doc

3 6.10 FORHANDLING OG ANTAKELSE GODKJENNING AV OVERORDNET MYNDIGHET VEDSTÅELSESFRIST KONTRAKTSBESTEMMELSER GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRINGER TIL DE GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSENE Pkt 7.2, 7.3 Totalentreprenørens/Byggherrens sikkerhetsstillelse Ansvar og garanti Pkt 8 Forsikring tilføyes SUPPLERENDE KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsdokumenter og tolkningsregler, pkt Entrepriseform Fristforlengelse, pkt Framdriftsplan, pkt Brudd på samordningsplikt, pkt Indeksregulering, pkt Fakturering, pkt Overtakelse, punkt 36 og Rett til å ta arbeidet i bruk før overtakelse (Pkt 37.1) Forberedelse av overtagelse (pkt 36.3) Testing og innregulering av tekniske anlegg (pkt 36.1) Levering av overtakelsesdokumentasjon (pkt 36.2) Overtakelsesforretning (pkt 37.1) Delovertagelse (pkt 37.5)... Feil! Bokmerke er ikke definert Prøvedrift (tillegg til pkt 38.2) Utbedring m.m. pkt SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsformular Garantiformular FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN PA-BOK KORRESPONDANSE REVISJON AV TEGNINGER TILLEGGS- OG ENDRINGSARBEIDER RUTINER FOR FAKTURERING BETALINGSFRISTER Q:\FellesVA\PLAN OG UTBYGGING\Prosjekter\2012\2012_P9530 Slettaholmen avløp og P2_TB\Til Doffin\Til Doffin \Pumpestasjon P2\gen del P2.doc

4 1. INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1.1 INNBYDELSE På vegne av, Vann og avløp, inviteres det til konkurranse vedrørende: P9530 Slettaholmen avløp og P2 Entreprise II, del 1: Avløpspumpestasjon P2 Det totale arbeidet i Slettaelva er inndelt i ulike entrepriser, der denne forespørselen gjelder Entreprise II, del 1, avløpspumpestasjon P2. Arbeidene i denne entreprisen omfatter følgende: Komplett levering, montering og igangkjøring av prefabrikkert pumpestasjon for avløp (P2), med underdel og overbygg, nødvendig automatikk, styring og overvåking (SD-anlegg), samt igangkjøring, opplæring osv. Byggherren tar forbehold om finansiering og endelig politisk godkjenning av prosjektet. 1.2 KONTAKTPERSONER Spørsmål i forbindelse med konkurransegrunnlaget rettes til Vann og avløp: Kontaktperson: Tord Bentzen Telefon: Telefaks: ANSKAFFELSESPROSEDYRE I samsvar med bestemmelsene i Forskrift om offentlige anskaffelser vil konkurransen bli gjennomført som konkurranse med forhandlinger. 1.4 KONKURRANSEGRUNNLAGET Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget: 1. Dette dokument med henvisninger og vedlegg. 2. Gjeldende lover og forskrifter. 3. Norske Standarder som det er vist til eller som er vanlig standard for de aktuelle leveranser og utførelser. 4. Veiledninger, bestemmelser etc. i henhold til aktuelle lover og forskrifter. 5. s VA-norm, rev. feb Normer kan lastes ned fra hjemmesiden: 6. Anerkjente anvisninger om løsning og utførelse, f.eks. VA-Miljø-blad fra Norsk vann. Side 1

5 1.5 KVALIFIKASJONSKRAV Det stilles følgende krav til firmaer som ønsker å gi tilbud på leveransen som beskrives i konkurransegrunnlaget: 1. Sentral godkjenning eller dokumentasjon som viser at det tidligere er gitt lokal godkjenning i henhold til Plan- og bygningsloven i følgende godkjenningsområder: For godkjenning etter de nye reglene, forutsettes det godkjenning innen: Funksjonen prosjekterende og utførende for følgende områder: Overordnet ansvar for prosjektering/utførelse for de områdene entreprisen dekker. Det bemerkes at funksjonen ansvarlig kontrollerende etter de nye reglene, nå er inkludert i funksjonen ansvarlig prosjekterende/utførende. Tiltaksklasse: 3 2. Tilfredsstillende soliditet og finansiell stilling, slik at firmaet uten problemer kan forventes å kunne oppfylle kontrakten. 3. Solid erfaring og referanser fra lignende arbeider/leveranser, inkludert egnet ledelse og administrasjon for gjennomføring av det aktuelle oppdraget. 4. Det skal benyttes personell som er sertifisert for sveising med valgte sveisemetoder, og med dokumentert erfaring fra sveising av rør med tilsvarende materiale og dimensjoner. Det kreves også benyttet sertifisert sveiseutstyr. 1.6 VEDLEGG TIL TILBUDET Følgende dokumenter skal vedlegges tilbudet: 1. Attest vedr. betalte skatter og avgifter, jfr. Anskaffelsesforskriftenes 3-3. a. Attest utstedt av kemner/kommunekasserer. b. Attest fra fylkesskattekontoret (skattefogden) 2. HMS-egenerklæring, jfr. Anskaffelsesforskriftenes Dokumentasjon som viser at tilbyder har sentral godkjenning eller vil få lokal godkjenning i henhold til Plan- og bygningslovens i de aktuelle godkjenningsklasser. 4. En oversikt over 5 relevante arbeider utført de siste 5 år, med angivelse av arbeidenes verdi og tidsrom, samt referanseperson hos de aktuelle byggherrer. Hvis det ikke vedlegges evalueringsrapporter fra de aktuelle byggherrene vil oppdragsgiver kunne innhente opplysninger fra byggherrene om arbeidene er utført fagmessig og om arbeidene er gjennomført på en tilfredsstillende måte i forhold til omgivelsene (trafikk, naboer, bedrifter, andre entreprenører etc.) og i forhold til avtalt framdrift. 5. Dokumentasjon på kvalifisert personell. 6. Oversikt over arbeidsstyrke og antall medarbeidere i den administrative ledelse, samt det tekniske personell som er til disposisjon for gjennomføring av entreprisen. 7. En beskrivelse som viser hvordan arbeidene vil bli organisert og hvem som skal lede arbeidene. Hvis deler av arbeidene skal utføres av andre, for eksempel av Side 2

6 underentreprenører, skal også disse arbeidene inngå i organisasjonskartet eller beskrivelsen. 8. Siste årsregnskap. NB! Oppdragsgiver vil kunne innhente kredittopplysninger og forretningsinformasjon om tilbyder, også for flere år tilbake. Oppdragsgiver forbeholder seg også retten til å be om en økonomisk vurdering fra tilbyders bankforbindelse. 9. Beskrivelse som viser hvordan kvalitetskontrollen vil bli utført og hvem som er ansvarlig for gjennomføring av kvalitetskontrollen. 10. Dokumentasjon på tilbudt løsning for stasjonen. Dokumentasjonen skal inneholde spesifikasjon av ventiler, pumper, pumpekurver, transformatorer og andre tekniske innredninger, samt monteringsanvisning for pumpesump. Det skal også ligge ved skisserte tekniske løsninger for sump, overbygg, pumper og rørarrangement, samt lastfordelingsplate og nødvendig forankring mot oppdrift. Eventuelle trykkstøtforhindrende tiltak skal også dokumenteres. 1.7 KRITERIER FOR VALG AV TILBUD Det tilbud som er økonomisk mest fordelaktig vil bli valgt, og oppdragsgiver vil velge entreprenør ut fra en vurdering av følgende kriterier (opplistingen er ikke i prioritert rekkefølge): 1. Pris. a. Tilbudssum. b. Eventuelle forbehold. c. Enhetspriser og alternative priser. d. Levetids/sykluskostnader, driftskostnader og vedlikeholdskostnader mm. 2. Framdrift og leveringstider. 1.8 ENTREPRISEFORM For denne entreprisen vil tilbyder bli totalentreprenør. 1.9 FRAMDRIFT Hvis ikke annet blir avtalt skal arbeidene starte umiddelbart etter bestilling, og leveringstiden regnes fra bestillingsdato. Antydet dato: Kontraktsinngåelse: august 2013 Oppstart: august/september 2013 (umiddelbart etter igangsettelsestillatelse) Ferdigstillelse: november/desember TILBUDSBEFARING Det vil ikke bli avholdt tilbudsbefaring. Side 3

7 1.11 INNLEVERING Tilbudet skal leveres i lukket konvolutt. Konvolutt skal være uten firmanavn, logo el. og være tydelig merket med: TILBUD P9530 Slettaholmen avløp og P2 Entreprise II, del 1 Avløpspumpestasjon P2 Tilbudet sendes/leveres til:, Vann og avløp Postboks 2513 Skippergata 35/ TROMSØ 1.12 TILBUDSFRIST Komplett tilbud skal være registrert på innleveringsstedet innen: Mandag kl Frist for anmodning om tilleggsopplysninger innen torsdag kl Eventuelle tilleggsopplysninger vil bli sendt ut senest fredag TILBUDSÅPNING Tilbudsåpningen vil være mandag kl Det vil ikke være offentlig åpning av tilbudene. Side 4

8 2. VEDLEGG 2.1 TEGNINGER Følgende tegninger utarbeidet av Multiconsult AS er en del av konkurransegrunnlaget for entreprise II, del 1: Tegn.nr Tegningstittel Målestokk = 1: K.100 Oversiktsplan trase A, B, C 2500 K.110 Plan og lengdeprofil, Trase A 200/1000 K.121 Situasjonsplan ved P2 75 K.139 Snitt ved pumpestasjon P2 75 K.161 Situasjonsplan P2, veger og plasser 200 K.190 Kabelkart - Oversiktsplan 2500 K.200 Oversiktsplan sjøledning 4000 K.201 Lengdeprofil sjøledning 400/2000 K.202 Plan og lengdeprofil sjøledning P /1000 K.203 Plan og lengdeprofil sjøledning P /1000 K.204 Plan og lengdeprofil overløps- /utslippsledning 200/ HENVISNING Alle tilbydere skal kjenne til s VA-norm, revisjon februar Side 5

9 3. TILBUDSSKJEMA 3.1 SAMMENSTILLING AV TILBUDETS HOVEDPOSTER Vi bekrefter at vi har satt oss nøye inn i konkurransegrunnlaget og alle stedlige forhold og tilbyr oss å levere de komplette entreprisearbeider for: Kap 09 Kapitalytelser, rigg, drift, nedrigging kr Kap 10 Pumper kr Kap 11 Forankring, pumpesump og røropplegg kr Kap 12 Overbygg kr Kap 13 Igangkjøring, kontroll mm kr Sum eks. mva kr 25 % mva kr TILBUDSSUM kr Vedlikeholdsavtale, post kr Driftskostnader, post kr 3.2 JUSTERINGSPRIS FOR HØYDER Oppgitt høyde for pumpesump i teknisk del er veiledende for prisgivingen. Prisen skal inkludere muligheten til justering av totalhøyden +/- 20 cm i forhold til de høyder som er oppgitt. Eventuell justering av totalhøyde utover de inkluderte +/- 20 cm gjøres opp etter følgende satser: Pumpesump: Ø2500 mm: Pumpesump: Ø2500 mm: (GRP materiale) +/-... kr/10 cm (PE materiale) +/-... kr/10 cm 3.3 OPSJONSPRISER Tilbudet skal omfatte opsjonspriser for komplett levering og montering av følgende installasjoner: P2 Hjul og tetting: kr Side 6

10 3.4 PÅSLAG MATERIELL For materiell og utstyr skal kalkulasjonsfaktoren omfatte alle utgifter som administrasjon, frakt, assuranse, brekkasje og dessuten håndtering på byggeplassen etc. i henhold til prisgrunnlaget i NS Kalkulasjonsfaktor (etter netto innkjøpspris) F= % (Netto innkjøpspris dokumenteres gjennom faktura) Alle priser/faktorer skal være eks. merverdiavgift. 3.5 TILBUDT FRAMDRIFT Kfr. punkt 1.9 Framdrift. Det skal her oppgis leveringstid for materiell i kalenderdager fra bestilling, tidsforbruk for montering, igangkjøring opplæring, oppkopling til SD-anlegg, samt total byggetid for pumpestasjon P2. Fabrikat Pumper / sump Materiell på anleggsplass Leveringstid (kalenderdager) Montering, igangkjøring, opplæring mm. SUM (kalenderdager) Pumper Underdel Overbygg Ferdig oppkoplet til SD-anlegg Total leveringstid fra bestilling til ferdig igangkjørt og oppkoplet P2: kalenderdager 3.6 LEVERING AV RESERVEDELER Leveringstid for reservedeler, (kalenderdager): dager 3.7 VEDLEGGSLISTE Våre kvalifikasjoner er dokumentert i følgende vedlegg, kfr. pkt. 4: Attest vedr. betalt skatt: Attest vedr. betalte avgifter: HMS-egenerklæring: Sentral godkjenning datert: Alt. lokal godkjenning gitt ved lignende arbeider: Ref.liste/dokumentasjon av lignende 5 arbeider utført de siste 5 år: Dokumentasjon på kvalifisert personell Oversikt over arbeidsstyrke, ledelse og administrasjon i vårt firma: Organisasjonsplan for gjennomføring av det aktuelle oppdrag: Side 7

11 Plan/beskrivelse av kvalitetssikring og kvalitetskontroll av arbeidene: Siste årsregnskap: Dokumentasjon på tekniske løsninger: Skisser/tegninger for forankringsplate, pumpesump, overbygg, pumper og rørarrangement med mer. Pumpekurve for 2 pumper i samtidig drift Evt. andre vedlegg: 3.8 UNDERLEVERANDØRER Nedenfor oppgis underleverandører og hvilke ytelser disse skal levere. Den endelige listen over underleverandører skal forelegges for og godkjennes av byggherren. Dersom kontraktsverdien beløper seg til mer enn ,- eks mva, skal skatteattester og HMS-egenerklæring ( ,-) for underleverandøren(e) legges ved tilbudet. Leveransens art: Underleverandør Verdi i NOK eks. mva 3.9 GARANTIER Garanti vil bli stilt gjennom: 3.10 VALUTAFORHOLD Samtlige priser er oppgitt i norske kroner (NOK). Eventuelle forbehold om kursendringer, må oppgis i tilbudsbrevet PRISSTIGNING Tilbudet er fast og kan ikke reguleres for lønns- og prisstigning, dersom det ikke er tatt forbehold om dette i tilbudsbrevet. Tilbudspris skal derfor være fast og bindende frem til Ved eventuelt forbehold, skal kontraktssummen reguleres i henhold til punkt Som et alternativ til indeksregulering, kan det tilbys en fastpriskompensasjon: kr 3.12 FRAKT, EMBALLASJE OG FORSIKRING Materiellet er fritt levert til byggeplass. Retur av eventuell emballasje etc. vil skje for leverandørens regning. Leverandøren har fullt ansvar for materialet inntil det er overtatt av byggherren. Leverandøren må tegne alle nødvendige forsikringer for egen regning. Side 8

12 3.13 FORBEHOLD Alle forbehold skal spesifiseres med pris konsekvens i eget tilbudsbrev. Oversikt over forbehold: UNDERSKRIFT Dette tilbud er supplert med eget forpliktende tilbudsbrev datert. NB! Hvis det ikke leveres eget tilbudsbrev skal Kap. 3 oppfattes som vårt tilbudsbrev. Sted dato Tilbyders stempel og underskrift Adresse Telefon Organisasjonsnummer E-postadresse Side 9

13 4. OPPLYSNING OM BYGGHERREN OG ENGASJERTE RÅDGIVERE BYGGHERRE Navn Vann og avløp Adr. Postboks TROMSØ Tlf. sentralbord Telefaks Prosjektleder Tlf E-post Tord Bentzen PROSJEKTERENDE Navn Multiconsult AS Adr. Sjølundveien 2 Postboks TROMSØ Tlf Prosjektansvarlig Tlf E-post Fagansvarlig konkurransegrunnlag Tlf E-post Wibecke Swan Moland Wibecke Swan Moland LEVERANDØR AV SD-ANLEGG Navn Kontaktperson Tlf Spider Industrier AS Vidar Skogvang ANSVARLIG SØKER: Navn Multiconsult AS Side 10

14 5. ORIENTERING OM PROSJEKTET 5.1 GENERELT skal, som del av hovedplan avløp, gjennomføre planlagte tiltak på Kvaløysletta og Slettaelva. Prosjektet omfatter etablering av avskjærende ledningsanlegg med to pumpestasjoner, samt overføringsledning fra Slettaholmen til Langnes renseanlegg. På grunn av uavklarte problemstillinger rundt grunnerverv, samt tilpasning mot andre prosjekter og aktører, har det vært nødvendig å dele VA-anlegget på landsiden inn i flere entrepriser. Denne tilbudsforespørselen for entreprise II, del 1, omfatter levering av komplett løsning for pumpesump/underdel med forankringsinformasjon, pumper og overbygg, samt igangkjøring og automatikk og SD-anlegg for 1 stk prefabrikkert pumpestasjon, P2. Pumpestasjonen har fått et foreløpig navn (Når den senere legges inn i kommunens VA database vil den få et annet nummer, men beholder stedsnavnet): P2 Slettaholmen 5.2 KRAV TIL FRAMDRIFT Framdrift Hele entreprise II skal ferdigstilles innen november Pumpestasjon P2 skal leveres i løpet av høsten Framdrift for denne entreprisen skal avklares nærmere med byggherren og samordnes/koordineres med øvrige entrepriser i prosjektet. Tilbyderen skal oppgi tidligste aktuelle leveringstidspunkt, samt bygge- /monteringstid etter levering på anlegget. Valgt tilbyder skal fremlegge forslag til framdriftsplan, som omfatter alle aktiviteter, så snart kontrakt er opprettet. All nødvendig koordinering/samordning mot andre aktører/entrepriser skal være inkludert i enhetsprisene. For øvrig vises det til kapittel for føringer i tilknytning til fremdriftsplanleggingen Arbeidstid Arbeidet skal så langt det lar seg gjennomføre, utføres på hverdager. Det tillates generelt ikke støyende arbeid mellom 2200 og 0600, eller i helgene. 5.3 FDV-DOKUMENTASJON Før overlevering skal entreprenøren (gjennom rådgiver) i tillegg levere alle andre avtalte dokumentasjoner, instrukser mv. Se for øvrig krav til sluttdokumentasjon i VA-norm. 5.4 MONTASJE All montasje av ledninger skal utføres av personell godkjent av byggherren. All tilkobling av armatur, samt anboringer/påkoblinger, skal utføres av autorisert rørlegger. Tilbyderen skal i tilbudet legge ved nødvendig dokumentasjon for det personell som vil bli benyttet. Side 11

15 Byggherren vil føre kontroll under anleggets framdrift. Entreprenøren / leverandøren plikter å følge anvisninger fra byggherrens representant. Side 12

16 6. KONKURRANSEREGLER 6.1 GENERELT Forskrift om offentlige anskaffelser av 07. april 2006, sist endret FOR , gjelder for denne konkurransen. Etterfølgende punkter i dette kapittel gjelder som supplerende konkurranseregler. Som anskaffelsesprosedyre benyttes "Konkurranse med forhandlinger". Dette innebærer at oppdragsgiver innhenter tilbud hvor vilkårene for anskaffelsen kan være gjenstand for drøftelser eller forhandlinger. Det forutsettes at tilbyder kjenner offentlige lover, forskrifter, retningslinjer og bestemmelser som kan ha betydning for utførelsen av arbeidene eller kostnadene. 6.2 DELTAKELSE I KONKURRANSEN Alle som oppfyller kvalifikasjonskravene som framgår av konkurransegrunnlaget inviteres til å delta i konkurransen ved å gi tilbud. Etter gjennomgang av mottatte tilbud vil oppdragsgiver forhandle videre med en eller flere av de leverandører som har gitt de beste tilbudene (økonomisk mest fordelaktige tilbud). 6.3 SUPPLERING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET Når oppdragsgiver anser det nødvendig eller når en eller flere tilbydere ber om det, arrangeres konferanse og/eller befaring av byggeplassen/anleggsområdet. I alle tilfeller forutsetter oppdragsgiver at tilbyder har skaffet seg nødvendig kjennskap til lokaliseringen av bygget/anlegget som skal etableres inkl. anleggsområdet samt eventuelle andre forhold av betydning for oppdraget, f.eks. rør, kabler etc. i grunnen, tilgang til strøm, telefon, vann, avløp etc., muligheter til depoter og riggplasser, transportmuligheter, eiendomsforhold mv. 6.4 TILBUDETS MENGDER Den tekniske beskrivelsen er en funksjonsbeskrivelse med en rekke spesifikke krav. Tilbyderen skal levere sitt tilbud slik at det er klargjørende i forhold til dette, og slik at anlegget med hensyn til detaljer og helhet blir komplett og funksjonelt. Omfanget av leveransen er ikke begrenset til det som er opplistet i leverandørens tilbud eller spesifikt omtalt i det etterfølgende, da det er forutsatt at funksjonen skal oppfylles. Der uttrykket leveranse benyttes, omfatter dette også utførelse/montasje, igangkjøring, innjustering, mm., dersom ikke annet er uttrykkelig beskrevet. 6.5 GENERELT OM GYLDIGHET AV DOKUMENTER OG FORBEHOLD Tilbudet fra leverandøren skal ikke gjelde som et generelt forbehold mot konkurransegrunnlaget. Alle krav og forutsetninger i konkurransegrunnlaget gjelder med mindre dette er klart uttrykt i forbehold med angivelse av hvilket punkt/side i konkurransegrunnlaget forbeholdet gjelder. Side 13

17 Dette innebærer blant annet at opplistinger av mengder (for eksempel ventiler, elektrokomponenter), kvalitetsopplysninger uten samtidig angivelse av at dette er forbehold mot konkret punkt i tilbudsgrunnlaget, osv. ikke gjelder foran tilbudsgrunnlaget. Slik opplisting og spesifikasjoner er å regne som informasjon som leverandøren har ansvar for å holde i samsvar med konkurransegrunnlaget. Leverandøren har ansvar for å levere komplett prefabrikkert pumpestasjon med tilbudsgrunnlagets intensjon, funksjonskrav og beskrivelse, samt ansvar for at utstyr/materialer/utførelse som tilbys/leveres holder mål i forhold til bruksområde, gjeldende standarder og god fagmessig kvalitet. 6.6 TILBUDETS UTFORMING Alle poster i det tilsendte konkurransegrunnlag som forutsettes fylt ut av tilbyder, skal fylles ut. Dette gjelder også eventuelle alternative poster som ikke skal føres til sum, i tillegg til alle beskrevne pumpefabrikater og pumpesumptyper. Mangelfull utfylling kan medføre avvisning. Dersom konkurransegrunnlaget ikke har eget tilbudsskjema eller tilbudsinnbydelsen ber om mer informasjon enn det som fremgår av tilbudsskjemaet, skal tilbudet alltid vedlegges et eget forpliktende tilbudsbrev. Tilbudsbrevet skal svare på alle spørsmål/problemstillinger og vedlegges all dokumentasjon som fremgår av konkurransegrunnlaget. Mangler eller uklarheter i denne sammenheng kan resultere i avvisning av tilbudet. Tilbudet skal være skrevet på norsk. 6.7 FORBEHOLD - AVVIK Eventuelle forbehold skal være spesifisert i forpliktende tilbudsbrev. Alle fravikelser fra krav skal komme klart og tydelig fram i tilbudsbrevet. Dersom det ikke tas klare forbehold, skal alt som er beskrevet leveres. Bemerkninger til den tekniske beskrivelsen og mengdefortegnelsen kan anføres på det aktuelle stedet, men må i så fall angis i tilbudsbrevet med henvisning til sidetall og punktnummer. Når forbehold har økonomiske konsekvenser skal tilbyder prissette forbeholdet, og under forhandlingene kan oppdragsgiver velge at ett eller flere forbehold utgår mot kompensasjon tilsvarende tilbyders beregninger. Når eventuelle forbehold ikke er prissatt av tilbyder, vil byggherren kostnadsberegne dette med utgangspunkt i worst case. Dersom forbeholdet ikke lar seg kostnadsberegne, skal tilbudet avvises. Betydelige forbehold eller forbehold som under vurderingen ikke lar seg kostnadsberegne, kan føre til at tilbudet vurderes som ufullstendig og må avvises. Tilbyderen må være forberedt på at forbehold som ikke kan godtas av byggherren, kan medføre at tilbudet avvises. Uklart tilbud/uklare forbehold kan føre til avvisning. Side 14

18 6.8 YTELSE OG PRISER Samtlige poster i mengdebeskrivelse og sammenstillingen skal være utfylt. Hvert punkt skal inkludere materialer, arbeider og øvrige ytelser av enhver art som er nødvendig for å fullføre leveransen i samsvar med de forutsetninger som framgår av konkurransegrunnlaget. Det er tilbyderens ansvar at leveransen blir komplett slik at alle oppgaver blir løst og ivaretatt på en tilfredsstillende måte for byggherren. Dersom tilbudet er utfylt i strid med forutsetningene, kan dette føre til at tilbudet blir forlangt spesifisert innenfor rammen av totalsummen. Prisen skal omfatte alle ytelser i henhold til konkurransegrunnlaget. 6.9 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Byggherreforskriften FOR gjelder for oppdraget. Det forutsettes at tilbyder har et system som ivaretar et systematisk HMS-arbeid (internkontroll). Før entreprisearbeidene starter, skal entreprenøren/leverandøren bidra til utarbeidelse av plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Planen skal omfatte arbeidsplassens organisering og framdrift, fysisk tilrettelegging, sikkerhets- og miljøforhold som krever samordning (rigging, stillaser, orden og renhold mv) og forutsetninger om kompetanse, metoder og kontroll/dokumentasjon som må være kjent ved gjennomføring av entreprisearbeidene. Hvis ikke annet er eller blir bestemt, skal entreprise for grunnarbeid være HMS-koordinator og hovedbedrift for vernearbeider under gjennomføringen av oppdraget. Denne skal sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet før arbeidene med etablering av anlegg på Slettaholmen starter FORHANDLING OG ANTAKELSE Antakelse av entreprenør/leverandør vil skje i en såkalt ettrinns prosess. Etter gjennomgang av mottatte tilbud vil oppdragsgiver vurdere om kvalifikasjonskravene er oppfylt og forhandle videre med de som har gitt de beste tilbudene (økonomisk mest fordelaktige tilbud). De tilbydere som ikke innkalles til forhandlinger blir orientert om når forhandlingene vil pågå, og ønsker noen av disse likevel å forhandle, må det tas skriftlig kontakt med oppdragsgiver. Forhandlingene ledes normalt av oppdragsgivers prosjektleder. Prosjektlederen har ikke fullmakt til å binde, men det forutsettes at representanten(e) fra tilbyder har fullmakt til å inngå bindende avtaler. Under forhandlingene kan oppdragsgiver velge at større eller mindre deler av arbeidene skal utgå. Tilbyder kan ikke kreve noen form for kompensasjon i slike situasjoner. Konkurransen blir avgjort av den myndighet i som til enhver tid har fullmakt til å avgjøre slike saker. Avtale er sluttet først etter at kontraktsforhandlinger er avholdt og oppdragsgiver har sendt skriftlig bestilling til tilbyderen, eventuelt når eget avtaledokument er underskrevet av både oppdragsgiver og tilbyder. Side 15

19 6.11 GODKJENNING AV OVERORDNET MYNDIGHET Oppdragsgiver tar forbehold om at bestilling/oppstart av leveransen normalt er betinget av godkjenning av overordnet myndighet hos oppdragsgiver og/eller offentlige myndighet. Likeledes kan ikke tilbyder kreve erstatning eller kompensasjon fra oppdragsgiver dersom igangsettingstillatelse for bygget/anlegget eller for deler av bygget/anlegget ikke foreligger innen ønsket oppstart av arbeidene, jf. entreprenørens framdriftsplan VEDSTÅELSESFRIST Vedståelsesfristen utløper 120 kalenderdager etter tilbudsfristens utløp. Hvis oppdragsgiver ikke gir beskjed om noe annet vil vedståelsesfristen også utløpe 30 kalenderdager etter dato på brev fra oppdragsgiver om hvem som er antatt som entreprenør/leverandør. Side 16

20 7. KONTRAKTSBESTEMMELSER 7.1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder Norsk Standard NS 8407:2011 "Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser», med nedenfor angitte endringer og suppleringer. Følgende dokumenter inngår i kontrakten og gjelder i denne rekkefølge: 1. Avtaleformular 2. Omforente notater/protokoller fra forhandlinger, inkl. framdriftsplan. 3. Leverandørens tilbud med tilbudsbrev 4. Dette konkurransegrunnlaget 5. NS NS 3420, 4. utgave 7. Øvrige relevante norske standarder, NBI s byggdetaljblader og annen teknisk beskrivelse som det er vist til i prosjektets øvrige dokumenter. 7.2 ENDRINGER TIL DE GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSENE Pkt 7.2, 7.3 Totalentreprenørens/Byggherrens sikkerhetsstillelse Entreprenøren skal overfor byggherren stille betryggende sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter kontrakten, iht. NS Tilbyderen skal senest 2 uker etter kontraktsforhandlingene stille bindende forhåndstilsagn om bankgaranti for oppfyllelse av kontrakt. Sikkerhet for ansvar og forpliktelser fram til overtakelsen skal svare til 10 % av kontraktssummen, med avtrapping over 5 år etter overtakelse. Sikkerheten reduseres til 3% for de 3 første årene, deretter trappes sikkerhetsstillelsen ned til 2% og 1% for de 2 siste årene. Sikkerhetsstillelsen skal stilles uoppfordret og uten ugrunnet opphold etter at kontraktsforhandlingene er avsluttet og kontrakt er inngått. Byggherren skal ikke stille sikkerhet Ansvar og garanti Entreprenøren har ansvaret for hele leveransen til den er overlevert og ferdig montert på byggeplassen. Prisene må derfor inkludere alle nødvendige forsikringer fram til dette tidspunktet. Videre er entreprenøren ansvarlig for alle fabrikasjonsfeil som måtte forekomme på det som leveres, selv om disse først blir oppdaget under senere testing og drift. Arbeidene forutsettes gjennomført som en totalentreprise. Totalentreprenøren har ansvaret for alle arbeider/kostnader ved sine underentreprenører. Tilbyderen har ansvaret for at anlegget ved forskriftsmessig betjening og vedlikehold vil fungere tilfredsstillende og i overensstemmelse med forutsetninger og beskrivelse. Side 17

21 Det forutsettes at tilbyderen stiller funksjonsgaranti for det samlede anlegget. Ved påkrav fra byggherren ved påvist svikt i anleggets funksjon, skal tilbyderen uten ugrunnet opphold utrede forbedringstiltak og utføre nødvendige forbedringer. Byggherrens kontroll fritar ikke leverandøren for ansvar Pkt 8 Forsikring tilføyes Kopi av forsikringspolise samt kvittering for betalt premie skal forelegges byggherren før entreprenøren begynner sine arbeider på byggeplassen/anlegget. 7.3 SUPPLERENDE KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsdokumenter og tolkningsregler, pkt 2 Konkurransegrunnlagets kontraktsvilkår omfatter alle kapitler i tilbudsdokumentene inkl. eventuelle vedlegg Entrepriseform Leveransen som omfattes av dette konkurransegrunnlaget, skal være organisert som en totalentreprise. Dette vil være en sideentreprise til grunnarbeidsentreprisen. Begge entreprisene har gjensidig koordineringsansvar Fristforlengelse, pkt 33 Forlengelse av byggetiden kan bare kreves dersom entreprenøren påviser at de påberopte omstendigheter nødvendiggjør slik forlengelse. Det forutsettes at entreprenøren utarbeider sin framdriftsplan slik at endringer som i sum (sum endrings- og tilleggsarbeider ekskl. mengdereguleringer) utgjør mindre enn 10 % av kontraktssummen skal kunne utføres uten eventuell forlengelse av byggetiden Framdriftsplan, pkt 21.2 I forbindelse med forhandlingene kan byggherren kreve at entreprenøren utarbeider utkast til framdriftsplan, eventuelt bearbeider utkast til framdriftsplan som ligger ved tilbudet. Framdriftsplanen kan bli brukt som grunnlag for å tidfeste eventuelle delfrister. Umiddelbart etter bestilling skal entreprenøren utarbeide et endelig forslag til framdriftsplan. Byggherrens godkjenning av tegninger skal tas med i planen, samt andre parters ytelser, så som nødvendig grunnarbeid, kraftleveranse osv. Byggherren bestemmer hvor detaljert framdriftsplanene skal være. Planen er ikke endelig før den er godkjent av byggherren. Byggherren kan også kreve at den godkjente framdriftsplan skal detaljeres videre, eventuelt at det utarbeides løpende produksjonsplaner. Endringer i framdriftsplanen vil bare kunne aksepteres såfremt: a) Delfrister og sluttfrist ikke berøres. b) Endringene ikke medfører krav til tidligere leveranser fra byggherren. c) Samtlige entreprenører erklærer seg enig i endringene. Det er entreprenørens ansvar å forsikre seg om at eventuelle andre entreprenører og leverandører aksepterer endringen. Side 18

22 d) Byggherren ikke får tilleggskrav fra noen av entreprenørene eller leverandørene eller annen fordyrelse på grunn av endringen. Hvis byggherren likevel får krav om tillegg/kompensasjon fra andre entreprenører/leverandører begrunnet med avvik i opprinnelig avtalt framdriftsplan, skal slike krav dekkes av entreprenøren. e) Byggherren finner at den reviderte framdriftsplan er realistisk Brudd på samordningsplikt, pkt 21.4 Eventuelle krav fra annen entreprenør eller leverandør begrunnet med forsinkelser i henhold til avtalt fremdrift/framdriftsplan, skal dekkes av den entreprenøren som har hovedansvaret for forsinkelsen. I tilfelle det blir beregnet dagmulkt hos den entreprenør som har hovedansvar for forsinkelsen vil ovennevnte krav komme til fradrag i beregnet dagmulkt Indeksregulering, pkt 26.2 På oppgitt plass i tilbudsskjemaet kan totalentreprenøren tilby et eget fastpristillegg, som kompensasjon for å påta seg risikoen for svingninger i lønninger, priser og sosiale utgifter, fra tilbudsdato til avtalt ferdigstillelse. Byggherren forbeholder seg likevel retten til, ved kontraktsinngåelse, å velge en regulering etter reglene i NS Tilleggsarbeider som utføres etter justerte enhetspriser, skal ikke indeksreguleres. Dersom det gis tilbud under utførelsen, skal prisene i slike tilbud ikke prisreguleres med mindre annet er avtalt Fakturering, pkt 27 Fakturakrav kan ikke overdras til andre uten byggherrens skriftlige samtykke. Forslag til faktureringsplan utarbeides av totalentreprenøren. Hvis annet ikke er skriftlig avtalt skal alle utbetalinger fra byggherren foretas direkte til entreprenøren. Fakturagebyr aksepteres ikke. NS 8407 pkt første ledd utgår og erstattes med: Avdrag etter faktureringsplanen kan bare kreves med 90 % av det enkelte faktureringsgrunnlag Overtakelse, punkt 36 og 37 Rett til å ta arbeidet i bruk før overtakelse (Pkt 37.1) For vei-, vann- og avløpsanlegg forbeholder byggherren seg retten til å ta anleggene i bruk uten at dette medfører overtakelse. Totalentreprenøren kan i denne forbindelse ikke kreve godtgjørelse for eventuelle merkostnader. Totalentreprenøren står selv ansvarlig for å kontrollere tidligere utførte arbeider som han skal bygge videre på og komme med eventuelle merknader før han starter egne kontraktsarbeider. Forberedelse av overtagelse (pkt 36.3) Pkt 36.3 første ledd får følgende tilføyelse: Side 19

23 Vedlagt innkalling til overtagelsesforretning skal følge et dokument hvor det fremgår at totalentreprenøren har sluttbefart egne arbeider og hvilke mangler han noterte seg på befaringen. Testing og innregulering av tekniske anlegg (pkt 36.1) Tillegg: For tekniske anlegg og installasjoner skal totalentreprenøren, i samarbeid med byggherren og eventuelle øvrige leverandører, igangsette anlegget/installasjonen og forestå de kontraktsmessige prøver og innreguleringer m.v. inntil kontraktsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Totalentreprenøren skal holde alle instrumenter, apparater og alt materiell, samt nødvendig kyndig mannskap, for å gjennomføre funksjonsprøvingen. Dokumentasjon fra funksjonsprøvingen skal utarbeides og overleveres i henhold til byggherrens nærmere fastlagte spesifikasjon og prosedyrer. Så snart disse funksjonsprøver er ferdig, skal totalentreprenøren gi skriftlig melding til byggherren om dette. Levering av overtakelsesdokumentasjon (pkt 36.2) I tillegg til beskrevne ytelser skal materialet tilfredsstille kravene i RIF's FDV-norm. Overtakelsesforretning (pkt 37.1) På overtagelsesforretningen skal totalentreprenøren overlevere listen over de mangler han noterte seg på sluttbefaringen av egne arbeider, med kvittering for at manglene er utbedret Prøvedrift (tillegg til pkt 38.2) Med mindre annet er avtalt skal det gjennomføres en prøvedriftsperiode på tekniske anlegg og installasjoner (heretter samlet kalt tekniske anlegg). Med prøvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom hvor anlegget prøves under normale driftsforhold, innbefattet samkjøring og, hvis nødvendig, integrert systemtesting med andre tekniske anlegg, og hvor byggherren i prøvedriftsperioden har slik disposisjonsrett som nevnt under. Oppstart av prøvedriftsperiode skjer før overtagelse, men etter avholdt og godkjent ferdigbefaring og når funksjonsprøver er ferdig og kontrollert. For ferdigbefaringen og rett til å nekte å godkjenne ferdigbefaringen, gjelder reglene for overtagelsesforretning i NS 8407 med endringer som nevnt over. Byggherren skal ha mottatt fullstendig utkast til FDVdokumentasjon og avtalt opplæring skal ha funnet sted før prøvedriftsperioden kan starte. Oppstart av prøvedriftsperiode innebærer følgende at byggherren får rett til å ta de tekniske anlegg og resten av kontraktsarbeidet i bruk. Prøvedrift har til hensikt å kontrollere at anlegg fungerer tilfredsstillende vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid etterkontrollere og justere funksjoner basert på driftserfaring kontrollere at anlegg for øvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav gi driftspersonell opplæring og driftserfaring sammen med leverandøren av de enkelte anlegg rette feil og mangler Side 20

24 Justering av prøvedriftsperiodens lengde Totalentreprenøren skal, i samråd med byggherren, ha anledning til å ta de tekniske anlegg ut av drift i kortere perioder for utbedring eller reparasjon mot tilsvarende forlengelse av prøvedriftsperioden. Dersom byggherren kan påvise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav sammenhengende i de fire siste ukene av prøvedriftsperioden, eller dersom prøvedriftsperioden av annen årsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder byggherren seg retten til å kreve prøvedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av prøvedriftsperioden gir ikke totalentreprenøren grunnlag for tilleggskrav. Totalentreprenørens plikter Totalentreprenøren skal i prøvedriftsperioden ha ansvar for drift og vedlikehold av de tekniske anlegg, og i denne forbindelse holde det tekniske personell på anlegget som er nødvendig. Totalentreprenøren skal utføre vedlikehold av sine anlegg i prøvedriftsperioden iht. totalentreprenørens egen vedlikeholdsbeskrivelse, og i denne forbindelse dekke alle vedlikeholdskostnader, inklusive forbruksmateriell. Totalentreprenøren skal også gjennomføre faste besøk på anlegget for å kunne oppfylle hensikten med prøvedriften, jf. ovenfor. Under prøvedriftsperioden plikter totalentreprenøren umiddelbart å iverksette nødvendige tiltak dersom det påpekes eller oppdages feil og mangler. Dokumentasjon fra prøvedriften skal utarbeides av totalentreprenøren og overleveres i henhold til byggherrens nærmere fastlagte spesifikasjon og prosedyrer. Byggherrens plikter Byggherrens driftspersonell utfører jevnlig tilsyn av de tekniske anlegg. Dette fritar ikke totalentreprenøren fra noen av hans plikter, jf. ovenfor. Energikostnader i prøvedriftsperioden dekkes av byggherren. Overtakelse Overtagelsesforretning skal holdes i rimelig tid etter utløpet av prøvedriftsperioden. Overtagelse av kontraktsarbeidet skjer først etter utløpet av prøvedriftsperioden og gjennomført overtagelsesforretning Utbedring m.m. pkt 42.3 Reklamasjonsarbeider skal utføres etter avtale og i forståelse med brukerne av anlegget/bygget. Dersom hensynet til brukeren gjør det nødvendig å utføre arbeidet utenfor ordinær arbeidstid, skal dette ikke medføre krav på overtidsgodtgjørelse o.l. 7.4 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsformular Byggherren utarbeider avtaledokument i samsvar med standardformular tilhørende NS Byggherren kan velge å bruke annet formular. Side 21

25 7.4.2 Garantiformular Byggblankett tilhørende NS 8407 skal brukes som formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden. Side 22

26 8. FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN 8.1 PA-BOK For større prosjekter vil byggherren utarbeide PA-bok (prosjektadministrative retningslinjer). Retningslinjer og bestemmelser i eventuell PA-bok skal følges. 8.2 KORRESPONDANSE Overskriften i all korrespondanse skal alltid inneholde prosjektnr., prosjektnavn og navn på aktuell entreprise. Hvert brev skal kun omhandle én sak. All korrespondanse til byggherren skal stiles til:, Vann og avløp Postboks Tromsø Korrespondanse til entreprenøren stiles til entreprenørens forretningsadresse. Byggherren skal tilsendes kopi av all korrespondanse mellom entreprenøren og byggherrens representanter. Normalt sendes også kopi til byggeleder og eventuell ekstern prosjektleder. 8.3 REVISJON AV TEGNINGER Ved enhver revisjon av tegninger, skal disse til gjennomsyn hos byggherren. Aktuell revisjon markeres på tegningen. 8.4 TILLEGGS- OG ENDRINGSARBEIDER For ethvert arbeid ut over kontraktsarbeidet skal det alltid foreligge skriftlig avtale underskrevet av byggherren eller den som byggherren gir fullmakt. Endringslister med prisforespørsel eller andre prisforespørsler skal prises og returneres rådgiver/arkitekt senest innen en uke etter at denne er mottatt av entreprenøren. Kopi sendes byggherren ved prosjektleder. Avviksmeldinger fra entreprenøren skal i utgangspunktet være priset eventuelt skal priskonsekvensene være beskrevet i detalj. Hvis kontrakten ikke inneholder enhetspriser for likeartet arbeid skal enhetspriser på tilleggs-/endringsarbeidene likevel prises med enhetspriser som står i rimelig forhold til kontraktens enhetspriser. Pristilbud som ikke er basert på kontraktens priser skal, så langt det er mulig, inneholde mengder, enhetspriser og påslagsprosenter slik at det er mulig for byggherren å vurdere prisen. Pristilbud stiles til byggherren og sendes den som har sendt endringslisten/prisforespørselen (normalt arkitekt eller rådgivende ingeniør). Kopi av pristilbud sendes til byggherre og byggeleder. 8.5 RUTINER FOR FAKTURERING Generelt skal fakturaer med vedlegg stiles til byggherren (, Vann og avløp) og sendes i tre eksemplarer til byggeleder for attestasjon. Hvis prosjektleder også fungerer som byggeleder sendes faktura til (NB! Faktura skal fortsatt stiles til, Vann og avløp): Side 23

27 Rådhuset Fakturasenteret 9299 har elektronisk fakturahåndtering, og det er derfor helt avgjørende for å kunne foreta utbetaling at faktura er påført bestillernummer (nummer som identifiserer den hos som har ansvar for behandling av fakturaen - normalt vil det være prosjektleder) og journalnummer på det bestillingsbrev, rekvisisjon (for eksempel ved tilleggs- eller endringsarbeider) eller kontrakt som er bakgrunnen for fakturaen. I tillegg må faktura være påført byggherrens prosjektnummer, prosjektnavn og navn på entreprise. Mangler en eller flere av ovennevnte påføringer vil dette bli oppfattet som feil ved fakturaen, jfr. pkt Det skal ikke inngå mer enn en bestilling/rekvisisjon pr faktura, og det skal sendes egne fakturaer for kontraktsarbeidet (A), for endringsarbeider (E), for tilleggsarbeider (T) og for prisendringer (P). Avdragsnota for kontraktsarbeidet (A-nota) spesifiseres på postnivå i samsvar med mengdebeskrivelsen. Fakturaen skal minimum vise kontraktens mengder, total produksjon (mengder) pr. fakturadato og total produksjon (mengder) pr. forrige faktura. Avdragsnota faktureres pr. siste dato i måneden. Faktura for endringsarbeider (E-nota) gjelder arbeider beskrevet og priset i endringslister. Det skrives egen faktura for hver endringsliste. Spesifiseres på samme postnivå som endringslisten. Ved a-konto skal faktura minimum vise endringslistens mengder, produksjon (mengder) pr. fakturadato og produksjon (mengder) pr. forrige avdragsnota. Faktura for tilleggsarbeider (T-nota) gjelder tilleggsarbeider som bestilles ved rekvisisjon eller brev uten at det foreligger endringsliste. Faktura for prisendring (P-nota) vedlegges spesifisert beregning av prisendringene. 8.6 BETALINGSFRISTER Forfallsdato på fakturaer regnes fra den dato byggherren, eventuelt byggeleder, mottar komplett og riktig faktura med nødvendig bilag/vedlegg. Hvis det er feil ved fakturaen eller bilagene, eller det mangler nødvendige bilag etc., vil faktura bero hos byggherre/byggeleder inntil fullstendig fakturamaterialer er mottatt, eventuelt vil fakturaen bli returnert uten utbetaling/delutbetaling. Side 24

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Tromsø kommune Bok 2: GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende

Detaljer

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Tilbudssum eks. mva.: + 25 % mva.: Kr. Tilbudssum inkl. mva.:

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Tilbudssum eks. mva.: + 25 % mva.: Kr. Tilbudssum inkl. mva.: TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6 1. TILBUDSSKJEMA 1.1 HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ 1) 1.1.1 Tilbyder og tilbudssum I henhold til denne beskrivelse med tilhørende tilbudsgrunnlag i form av tegninger etc., samt evt. suppleringer

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL 2 (15) Innhold... 1 1. TILBUDSINNBYDELSE... 3 2. ORIENTERING... 4 3. KONKURRANSEREGLER... 4 3.1

Detaljer

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Pkt. Kryss av: Antall forbehold A INGEN Det tas ingen forbehold

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Pkt. Kryss av: Antall forbehold A INGEN Det tas ingen forbehold TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6 1. TILBUDSSKJEMA 1.1 HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ 1) 1.1.1 Tilbyder og tilbudssum I henhold til denne beskrivelse med tilhørende tilbudsgrunnlag i form av tegninger etc., samt evt. suppleringer

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer Berg fengsel, nytt sauefjøs Doculive-nummer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer Berg fengsel, nytt sauefjøs Doculive-nummer TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Fauske

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING PROSJEKT NR: 11038 Alta 28.05.14 RIB inord as RIB inord as 11038 Sentrum barnehage. Utomhusarbeider Side 1 Innhold

Detaljer

Prosjekt: Oppgradering av turveger på Tromsøya Bok 1

Prosjekt: Oppgradering av turveger på Tromsøya Bok 1 Side 1 av 15 Bok 1 Tilbudsinnbydelse Oppgradering av turveger på Tromsøya Side 2 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 TILBUDSINNBYDELSE... 3 1.1 OPPDRAGET... 3 1.2 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Drammen fengsel Pr.nr ST1 Doculive-nummer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Drammen fengsel Pr.nr ST1 Doculive-nummer TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Tilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

Tilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 AV 5 Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 Tilbud 1.1 Tilbudssammendrag De komplette arbeider,

Detaljer

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8406 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN DEL 2 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL I B INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA Side: 2 av 5 Prosjektets navn: OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN, MO I RANA 1 Orientering Rana kommune inviterer

Detaljer

PROSJEKT NR VA-ANLEGG

PROSJEKT NR VA-ANLEGG Konkurransegrunnlag Del II Vedlegg 8 PROSJEKT NR VA-ANLEGG Forretningsrutiner i byggetiden FjellVAR den 30. mars 2010, rev. feb. 13 INNHOLD 1. Orientering 2. Korrespondanse 3. Tillegg/endringsarbeider

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Alta kommune Drift og utbygging Bygg og eiendom Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Tilbudsinnbydelse for Rørarbeider Alta 22.03.13 Postadresse: Besøksadresse: Drift og utbyggingssektoren Org.nr. 944

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua

Detaljer

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I -

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Tilbud nr: 490380 Heisanlegg 1 Orientering Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, etter reglene i NS 3430 Alminnelige

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument B Tilbudsregler 2007-05-24 Side 1 av 5 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Ringsaker kommune, Teknisk drift 01.02.2016 B1 Konkurranseregler... 1 1 Alminnelige konkurranseregler... 1 2 Endringer og administrative bestemmelser... 1 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c

Detaljer

Selvleiret Agdenes kommune

Selvleiret Agdenes kommune Norconsult AS Selvleiret Agdenes kommune GENERELL DEL 516 23 41 Agdenes kommune Tilbudsforespørsel 08.06.2016 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Selvleiret Agdenes kommune - generell del Side 00-2

Detaljer

Tilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

Tilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 AV 5 Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 Tilbud 1.1 Tilbudssammendrag De komplette arbeider,

Detaljer

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen 1 Salangen kommune MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Tore Ratkje prosjektleder Sjøvegan 22. Februar 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som

Detaljer

OSLO KOMMUNE, BYDEL GRÜNERLØKKA INNBYDELSE TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

OSLO KOMMUNE, BYDEL GRÜNERLØKKA INNBYDELSE TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OSLO KOMMUNE, BYDEL GRÜNERLØKKA INNBYDELSE TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Tømming av avfallsbeholdere i parker og friområder INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 I. Tilbudsinnbydelse side 3-6 1. Innbydelse 2. Lov om

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN TILBUDSSKJEMA Summer og tilbudspriser overføres fra bok 1 til tilbudsskjemaet. Kun de timepriser og påslag som oppføres i tilbudsskjema et gjelder. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK

AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK REHABILITERING AV FASADE mellom FROGN KOMMUNE Som oppdragsgiver, Foretaksnummer: NO xxx xxx xxx MVA Postboks 10 1410 Drøbak Tlf.nr.: 64 90 60 e-post: arne.krokeide@frogn.kommune.no

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Mellom Bergen og omland havnevesen (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om Prosjektering og utførelse fastprisanlegg

Detaljer

Østre Gausdal kirke Rehabilitering

Østre Gausdal kirke Rehabilitering Gausdal Kirkelige Fellesråd Østre Gausdal kirke Rehabilitering TILBUDSDOKUMENT for TOTALENTREPRISE TØMRERARBEIDER Postboks 310, 2602 Lillehammer Telefon 61 24 66 00 Telefax 61 25 37 02 E-mail: tl.lillehammer@lieng.no

Detaljer

BYGNINGSVEDLIKEHOLD - TREARBEIDER KONKURRANSE MED FORHANDLING

BYGNINGSVEDLIKEHOLD - TREARBEIDER KONKURRANSE MED FORHANDLING Vesterveien 15 B 4613 KRISTIANSAND Telefon 38 10 30 00 Kunde: Vest-Agder museet avdeling Setesdalsbanen Dokument nr.: 1916-01 Dokumenttittel: BYGNINGSVEDLIKEHOLD - TREARBEIDER KONKURRANSE MED FORHANDLING

Detaljer

Åsveien flyktningeboliger

Åsveien flyktningeboliger Ombygging DEL 0.3 TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Versjon 1.0 13.01.2014 Tilbud fra: 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ 1)... 3 2.1.1. Tilbyder

Detaljer

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedlegg 05 KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om Prosjektering

Detaljer

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema Hammerfest kommune Hammerfest avløpsrenseanlegg E03: Bygg Renseanlegg Tilbudsforespørsel - DEL B - Anbudsskjema Innholdsfortegnelse 1 Anbudssammendrag... 3 2 Framdrift... 4 3 Regulering av kontraktssummen

Detaljer

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tilbudsmappe Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side

Detaljer

SVARDOKUMENT Riving av Nesttun idrettsplass Odins vei 39

SVARDOKUMENT Riving av Nesttun idrettsplass Odins vei 39 Vedlegg I.1 BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR BYGG OG EIENDOM SVARDOKUMENT Riving av Nesttun idrettsplass Odins vei 39 Signatur (initialer) Side 1 av 5 Prosjekt: Svardokument Nesttun idrettsplass riving av klubbhus

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - Bibliotek

TILBUDSSKJEMA - Bibliotek TILBUDSSKJEMA - Bibliotek For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Bok 3. Bok 3 Vederlag Ole Richters gate 45 Totalentreprise. Prisskjema Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt

Bok 3. Bok 3 Vederlag Ole Richters gate 45 Totalentreprise. Prisskjema Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt 06.06.2014 Bok 3 425914 Ole Richters gate 45 Totalentreprise Prisskjema INNHOLDSFORTEGNELSE Bok 3 Vederlag Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt Innholdsfortegnelse 1 PRISSAMMENDRAG... 4 A. BYGG:...

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg Søndre Land Kommune Konkurransegrunnlag Nr: 214166 Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg Vedlegg D - Prisskjema Side 1 av 6 1 Innhold 1 Innhold 1 2 TILBUDSSKJEMA 3 3 KOSTNADSOVERSIKT 4 3.1 Generelt 4

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema-Totalentreprise Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum K3012 Inertluftanlegg DL.nr

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema-Totalentreprise Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum K3012 Inertluftanlegg DL.nr TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS HØGSKOLEN i ØSTFOLD K200 UTSKIFTING GOLV/DØRER Doculive nr.

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS HØGSKOLEN i ØSTFOLD K200 UTSKIFTING GOLV/DØRER Doculive nr. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Konkurransegrunnlag del 1

Konkurransegrunnlag del 1 Konkurransegrunnlag del 1 Strandvegen 8 - Kontrakt for levering av nytt utendørs ventilasjonsaggregat med tilhørende arbeider: Luftbehandlingsanlegg Elektrotekniske arbeid Rørtekniske arbeid INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE 1 LAVANGEN KOMMUNE NY FLØY LAVANGEN SKOLE ENTREPRISE E01 - BYGG KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE Plan-Evo AS Bård Hammarstrøm prosjekteringsleder Sjøvegan 15. Februar 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG SVARDOKUMENT TOTALENTREPRISE. Midlertidige undervisningspaviljonger for Nattland skole. Ved Nye Sædalsveien Bergen

BERGEN KOMMUNALE BYGG SVARDOKUMENT TOTALENTREPRISE. Midlertidige undervisningspaviljonger for Nattland skole. Ved Nye Sædalsveien Bergen BERGEN KOMMUNALE BYGG SVARDOKUMENT TOTALENTREPRISE Midlertidige undervisningspaviljonger for Nattland skole Ved Nye Sædalsveien 190 5099 Bergen er Denne og etterfølgende sider returneres i utfylt stand

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE Dato: 24.09.2001. Erstatter utgave av 01.09.2001 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse

Detaljer

Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg.

Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg. 1. Tilbyderinstruks 1.1 Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg. 1.2 Gjeldende krav i henhold til forskriften for denne anskaffelsen Anskaffelsen skjer

Detaljer

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER B.3.1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter TILBUDSSKJEMA PROSJEKTNR/NAVN: 211288 Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter Komplett manuell utfylling av hele tilbudsskjemaet, pkt. 1 pkt. 10. 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

STRØMSØ BARNEHAGE - UTVIDELSE TILBUDSSKJEMA (SAMMENDRAGSSKJEMA) Arbeidene som er beskrevet i del 2 med samtlige vedlegg skal prissettes.

STRØMSØ BARNEHAGE - UTVIDELSE TILBUDSSKJEMA (SAMMENDRAGSSKJEMA) Arbeidene som er beskrevet i del 2 med samtlige vedlegg skal prissettes. STRØMSØ BARNEHAGE - UTVIDELSE TILBUDSSKJEMA (SAMMENDRAGSSKJEMA) Arbeidene som er beskrevet i del 2 med samtlige vedlegg skal prissettes. Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Bergenhus Stallbygningen K Kjøkkeninnredning DL-nr:

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Bergenhus Stallbygningen K Kjøkkeninnredning DL-nr: TILBUDSSKJEMA Summer og tilbudspriser overføres fra bok 1 til tilbudsskjemaet. Kun de timepriser og påslag som oppføres i tilbudsskjema et gjelder. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 3 1.1

Detaljer

TILBUDSSKJEMA ENTREPRISE - ANLEGG. PROSJEKTNR/NAVN: Lønnås barnehage - Drenering

TILBUDSSKJEMA ENTREPRISE - ANLEGG. PROSJEKTNR/NAVN: Lønnås barnehage - Drenering GJELDER FRA: 01.02.2013 REV.NR.: 1.00 SIDE 1 av 5 TILBUDSSKJEMA ENTREPRISE - ANLEGG PROSJEKTNR/NAVN: 502007-04 Lønnås barnehage - Drenering 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sysselmannen - Utvidelse av adm.bygg K101 Utvidelse av adm.bygg

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sysselmannen - Utvidelse av adm.bygg K101 Utvidelse av adm.bygg K101 Utvidelse TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

HAMMERFEST NY VANNFORSYNING ENTREPRISE B HØYDEBASSENG. Tilbudsinnbydelse

HAMMERFEST NY VANNFORSYNING ENTREPRISE B HØYDEBASSENG. Tilbudsinnbydelse Tilbudsinnbydelse Hammerfest - Ny vannforsyning Dato: 17.12. 2014 HAMMERFEST NY VANNFORSYNING ENTREPRISE B HØYDEBASSENG HAMMERFEST KOMMUNE Kommunalteknisk prosjekt og drift Tilbudsinnbydelse 17.12.2014

Detaljer

HFKF (R22) 14V115K302.02

HFKF (R22) 14V115K302.02 TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

K100 Generalentreprise

K100 Generalentreprise Prekvalifiseringsgrunnlag for Rehabilitering og utvidelse av Hauketo skole Grunnlag for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse K100 Generalentreprise Prekvalifiseringsgrunnlag: Side 1-1 av

Detaljer

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE Avinor Trondheim lufthavn, Værnes Terminalutvikling 2013 Entreprise 301 Pirforlengelse vest, commuterterminal og KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE I. INNLEDNING Avinor

Detaljer

ENTREPRISEFORM: TOTALENTREPRISE

ENTREPRISEFORM: TOTALENTREPRISE MØRKVEDHALLEN SA TILBUDSFORESPØRSEL NY TURNHALL ENTREPRISEFORM: INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TILBUDSINNBYDELSE... 3 1.1 INNLEVERING AV TILBUD... 3 1.2 1.3 VEDSTÅELSESTID... 3 TILLEGGSOPPLYSNINGER...

Detaljer

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema Vedlegg 4 Kravspesifikasjon Tilbudsskjema (skal fylles ut av tilbyder) Innkjøp hjullaster Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS VIKTIG INFORMASJON TIL TILBYDER 1. Det er viktig at konkurransegrunnlaget

Detaljer

Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2. Firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder:

Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2. Firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder: E SVARDOKUMENTER Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2 Kapittel: E1 OPPLYSNINGER OM TILBYDER E.1.1 Opplysninger om tilbyder Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Gateadresse:

Detaljer

SVALBARD FORSKNINGSPARK, LONGYEARBYEN UTSKIFTING AV VANNLEDNINGER TILBUDSINNBYDELSE HOVEDENTREPRISE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLING

SVALBARD FORSKNINGSPARK, LONGYEARBYEN UTSKIFTING AV VANNLEDNINGER TILBUDSINNBYDELSE HOVEDENTREPRISE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLING SVALBARD FORSKNINGSPARK, LONGYEARBYEN UTSKIFTING AV VANNLEDNINGER TILBUDSINNBYDELSE HOVEDENTREPRISE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLING 30.04.2013 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Innbydelse... 2 1.2 Lov

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE

STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE Stjørdal kommune 1 STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE Halsen Sykehjem ANBUDSKONKURRANSE TILBUDSINNBYDELSE Stjørdal kommune 2 INNBYDELSE Stjørdal Kommune ved Etat Teknisk

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema

FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema 1 FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema PROSJEKT : Grunnarbeid, omlegging av VA, vegomlegging, grøfter elektro i forbindelse med ny flerbrukshall Eikelandsosen. Revisjonsnr.

Detaljer

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE Sign: Check: C:\Users\Antoine\Documents\hil\høghågen\tilbud gravearbeider\beskrivelse gravearbeider.doc 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 TILBUDSINNBYDELSE... 3 0.2 PROSJEKTORGANISASJON...

Detaljer

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun LØTEN KOMMUNE Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun 1 1 Innhold LØTEN KOMMUNE... 1 1 Innhold... 2 2 Tilbudsinnbydelse... 3 3 Adresseliste... 4 4 Orientering om Arbeidet og

Detaljer

Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben

Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben Norconsult AS Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben GENERELL DEL 514 06 77 Lebesby kommune Revisjon 24.10.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben Side 00-2 A0 TILBUDSINNBYDELSE

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Fastpristillegg eks mva NOK... Benyttet Statsbyggs mal: Godkjent dato: DocuLive nr

TILBUDSSKJEMA. Fastpristillegg eks mva NOK... Benyttet Statsbyggs mal: Godkjent dato: DocuLive nr TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE Dato: 24.09.2001. Erstatter utgave av 01.09.2001 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag -Bøler Skole- klimaskjerm og auditorie. 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget.

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER

LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2 UTVIDET OMFANG FAGBESKRIVELSE E01 HEISANLEGG 11.01.2016 Rådgiver: Asplan Viak AS, Postboks

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE)

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Sykehuset i Vestfold HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling Avdeling for rusbehandling Prosjekt Enhet 1 Totalentreprise K 201 1 Oppdraget... 2 1.1

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS3430

Detaljer

SVARDOKUMENT. Sætreparken oppgradering. Anskaffelse for bygging. Bergen kommune, Grønn Etat NS 8405 / NS

SVARDOKUMENT. Sætreparken oppgradering. Anskaffelse for bygging. Bergen kommune, Grønn Etat NS 8405 / NS Svardokument NOR 033-2016 vedlegg 4 SVARDOKUMENT Anskaffelse for bygging av Sætreparken oppgradering NS 8405 / NS 8406 11.12.15 Svardokument Bergen kommune, Grønn Etat Denne og etterfølgende sider returneres

Detaljer

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. Rammeavtale entreprenør Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING...

Detaljer