fra tisk~ridir~ktør~n

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fra tisk~ridir~ktør~n"

Transkript

1 Uk~ntUg~ m~dd~~ls~r for norsi, Jjsk~rib~arift fra tisk~ridir~ktør~n 0 aargang nsdag 28 mai 99 Nr.. 22 norslt~ fisk~ri~r. Uken 824 mai. M VNTERFSKET i Finmarken m:angler der endnu opgave for tiden fra m'ars og indtil vaarfiskeopsynet blev sat den 4 april. Fylkesmanden har paa foranledning meddelt, at opgave skal bli sendt med det første. Før saadan foreligger kan man ikke gi en samlet opgave over resultatet av de egentlig skreifiskerier iaar. Tor s k e fis k e t i Finmarken faldt godt ogsaa i sidste uke, men uveir hindret endel flere steder; mandag var der helt landligge for storm og det samme var tilfældet lørdag for de aller fleste vær. Tiltrods herfor blev allikevel ukefangsten , der er beregnet til stk., saa det viser sig, at der er megen fisk tilstede. tilsvarende uke ifjor blev der opfisket = stk., i = stk., i = stk. og i = stk. Det samlede parti under vaarfisket i Finmarken utgjør iaar = stk. mot ifjor = stk., i = stk., i 96 50'30300 = stk. og i = stk. alt er iaar under vaarfisket i Finmarken opfisket sammenlignet med de 9 foregaaende aar: (Se tabellen næste spalte.) Det til rotskjær hængte kvantum og det russebehandlede kvantum utgjorde: (Se tabelleu næste spalte.) Det iaar til eksport isede parti utgjør kg.. ( = stk.), mot (= stk.~ Aar ~, alt Hængt l Saltet 000 stk. 000 stk.] 000 stk l : : Aar ; Rotskjær Russebehandlet l ifjor, i 97 og i 96. Der er ialt tilvirket 9530 hl. dampmedicintran møt 796 ifj0'r, 792 i97 og 5664 hl. i 96 0'g av lever hadde man tilovers 45 hl. mot 508 i 98, 496 i 97 og 376 hl. i 96. Deltagelsen i fisket er øket noget, saa der ved ukens slutning var tilstede 2754 baater, hvorav dampskib 0'g 2089 m0'torbaater, mot ifjor 233 baater (hvorav 290 motorer), i baater (hvorav 354 motorer) og i baater (hvorav 9 dampskibe og~ 734 motorer). Priserne holdt sig gjennemgaaende g0'de 0'g var fra 2036 øre pr. Høieste pris i Kjølh~fjord 35 36, dernæst i 'Vardø og Syltefjord 35, Berlevaag 3435, Baadsfjord, Finkongkjeilen og Gamvik 3335, Mehavn og Honningsvaag 3234 øre pr. Laveste pris hadde.man kun i Kiberg 2030 øre, men forøvrig var prisen ikke under 30 øre pr. Utbyttet av landets t0'rskefiskerier s,tiller sig iaar sammenlignet med de t0' foregaaende aar saaledes: 99 i Total mill. stk i Hængt " " Saltet "." Damp!ran hl Lever " Rogn " K y s t ml a kre l fis k e t faldrt meget godt i sidste uke og ukefangsten blev stk. makrei, hvorav indbragt til Kristiansand stk., Fredriksværn ', nsø , Nevlunghavn 5000, Stavanger , Kragerø , Haugesund , Lillesand og Grimstad stk. alt er iaar opfisket stk. kystmakrei mot ifjor og 3090 stk. i 97. Til Bergen endnu ingen makrel. Der indbragtes i sidste uke kun endel pir, hvorav der ialt er opfisket 2800 B ank fi s k e t f0'r Aalesund og Søndmør faldt meget gldt i uken. Der indkom 3 dampskibe med fra lange og brosme og fra kveitø. Desuten indkom der 42 store og 30 mindre motorba:ater med 500' 4000 rundfisk (lange og brosme) og 200'2000 kveite. Den samlede ukefangst blev lmkring lange, br0'sme,

2 84 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 28 mai torsk, kveite Ve i re t. Meteorologiske obserog 2000 stk.sei. Prisen var for vatorium beretter: lange 38, brosme 25, torsk 35 og Sydkysten har for det meste hat kveite 50 øre pr. Der var ingen svake sydvestlige til vestlige vinde kjøpere for kveite. Værøy eri helle uken. uken 7 mai opfisket 6500 Vestkysten hadde de to første, hvorav brosme 0000, pris dage laber til frisk nordvestlig vind, brosme 28, lange 40, torsk 40, kveite de følgende fire dage svak til laber 00 øre pr. Røst er i tiden nordlig til nordvestlig, og lørdag 30 mai opfisket 000 fisk. svak sydlig vind. Røst deltok i begyndelsen av Nordlandskysten hadde de fire mai 32 dækkede og 5 aapne motor første dage laber til frisk sydvestlig baater og i Værøy 5 dækkede vind, og resten av uken s,vak til motorbaater og 20 aapne baater laber sydlig vind. uten motor. Finmarkskysten hadde de fem Fet s i l d fis k e t. Leka er i første dage frisk til sterk nordvestsidsfe uke sat 2 smaa stæng smaa lig til vestlig vind, og senere frisk sild. Av ældre stæng er optat 300 til sterk sydvestlig vind. maal til sildoljefabrikker og 00 maal til agn, pris 425 kr. pr. maal. Der er intet saltet til handelsvare. S æ l f a T g ste n. sidste uke B~r~tnhtg~r. indkom til Aalesund 2 fartøier med Smaasildfisl<et. 700 og 000 dyr. Hel g e l and s sto r s i l d. Der ndberetning fra lensmanden i Sund til Møre fylke, datert 0 mai 99: er ifølge de indløpne beretninger ndtil utgangen av forrige uke blev i kk bl' l Sund stængt 540 hl. smaasild, hvorav 40 le, t noget større resu tat av maal a,nvendtes til agn og resten til sildsildefisket utenfor, Helgeland. oliefabrikkerne. denne' uke er stængt 700 hl. Derav Herøy blev i uken il and bragt 50 er 300 hl. anvendt til a.gnsild, 260 hl. til maal storsild, hvorav saltet til han hermetikfabriker og resten til sildolje. dene. Rødøy er ialt snurpet og ma~asvik lensmand telegraferer igaar: bortført ca maal og der gjen ~Paa strækningen Hasfjord0ifjord ialt til staar 4 stæng storsild og stæng nu stængt ca kasser sild samfæng!, hvorav meget handelsvare. Stængt hl smaasild, saa der paa strækningen! agnsild og ialt solgt av stængerne til agn Nordnesøy Valvær er notstængt ca kasser~ ca maal storsild og 00 maal Fetsildfisl<et. sumasild, hvorav intet er solgt. alt t l,~.\! 24/5. '. Politimesteren Namsos e egrruerer lnden amtet opflsket 4820 maal stor! 99: sild hvorav saltet til handelsvare Leka lensman~ melder: Denne uke 2, r smaastæng smaaslld, av ældre stæng optat 280 tønder og solgt hl sldoje 300 maal til sildoljefabrik og 00 maal agn. sild; laas smaasild, saa i strøket NordnesøyValvær notstængt nu antages 3500 maal storsild, 00maal smaasild, intet solgt. alt meldt opfisket i fylket 4820 maal storsild, hvorav saltet handelsvare 280 tønder, solgt sildoljefabrik 3000 maal. pslag 9. 27/5: Fiskeriinspektør Johnspn, Bodø, telegraferer 26 dennes: Storsild tilstede langs Nordlands kyst helt fra Senjen, samt ogsaa for indre side av Lofoten fra Henningsvær og vestover. De bedste fangster foregaar med snurpenot hovedsagelig utfor Mtykøerne og Træna, men ogsaa i den første tid nogle snurpefangster for Henningsvær. Endnu ingen landnotfangster av betydning, kun nogle mindre smaa stæng. Silden er aatefuld, er fremdeles mager og synes derfor endnu litet salteværdig, men fettgehalten er stadig stigende. Man mener, at der er adskillig sildemængde, men at der er mindre aate tilstede mot ifjor. <ystmakrelfisket. pslag. 27/5: Ky stll a kre fis k el: Sidste uke anmeldt opfisket stk. makrei, hvorav til Haugesund , Stavanger , Kristiansand ,Fredriksværn Priser Kristiansand fra pr., Fredriksværn 2030 øre pr. stk. Totalfangst til 24 mai stk mot i 98 og 3090 i 97. Skreifisket. pslag 35. Vadsø 2 /5: Tirsdag: Vard,) ingen landkomne, Kjøllefjord damper 8000 torsk, 6000 uer, Honningsvaag faa skøiter, stormhindring, indtil 3000, Kamøvær 2 linebaater landkommet, , Harøsund, Maasø enkel dypsagnskøite.500, smaabaater 50:300, ngø,nogen smaadækkeredelvis trækning , Tufjord tirsdag morgen opkomne skøiter , Hasvik liner delsvare 980 tønder og solgt til Lensmanden i s beretter under 22 mai: sildoljefabrikker 000 maal, pris Her er i denne og forrige uke fisket 0 kr. maalet. Nesna er iah saltet ca. 400 skjepper med smaasild (i s), der Forøvrig landligge for storm. solgtes for kr og kr. 2 pr. skjeppe. 300 tønder, pris 72 kr. pr.maal. Sildens kvalitet var noksaa fin. Den var fisket med landnot i nærheten av Ser Der mangler kjøpere saa hele laster voldsvik og solgt til Brødr. Tvedt' AlS og maatte styrtes paa sjøen. Aasvær le lsen, Bergen. har silden været helt inde i SUll Fylkesmanden Vadsø telegraferer 24 fabrik 3000 maa!. ; Pris ntet handelsvare. S i l d ef i s k e t i Fin ro ark e n. ' Efter telegram fra fylkesmanden av 24 ds. er der paa strækningen Has: fjord0ifjord i Hasvik ialt stængt ca kasser samfængt sild, rhelgelandsstorsild. hvorav meget til handelsvare. Av stængene er optat og solgt til agn ca kasser. pslag 9. 26/5: H.e l g e l and s sto r :s i l d. Fylkesmanden Bodø telegraferer 24 ds.: Herøy: Landført 50 maal storsild hvorav saltet handelsvare 980 tønder, solgt sildoljefabrik 000 maal, pris 0 kroner. Nesna: alt saltet 300 tønder, pris 72, mangel paa kjøpere, saa hefe laster maaue styrtes. Aasvær har Slden været inde i Sundene. Rødøy: alt snurpet og bortført 3000 maal, 4 laas stor Fiskepris: Vardø, Kongsfjord 35, Berlevaag 3435, Finkongkjeilen 3335, Gamvik 3335, Mehavn 3234, Kjøllefjord 35, Honningsvaag 3033, Skarsvaag 3, Kamøvær, Medfjord, Hasvik 32, Maasø 3233, Hjelmsø , ngø 3032, Rolfsø 303 Hammerfest 303. Leverpris : Vardø' 5065, Mehavn 6575, Kjøllefjord 6570, Honningsvaag 7580, Maasø 65, Hjelmsø, ngø 6065, Rolfsø, Medfjord 70, Hammerfest 75, Hasvik 5060, øvrige vær 60. Leverholdighet : Vardø , Berlevaag, Kjøllefjord , Finkongkjeilen, Mehavn 00000, Gamvik , Honningsvaag 90000, Skarsvaag, Kamøvær, Medfjord, Hjelmsø 000, ngø , Hammerfest 800. Baatantal 2626, hvorav 920 motorer, resten smaabaater mand. Fylkesmanden. pslag 35. Vadsø 22/5: nsdag: Vard0 lineskøiter banken, , des. uten hyse, Baadsfjord 3 smaaskøuer liner, stormhindret, haling , Kongsfjord skøiter enkel haling , mest hyse, BerlevaRg <2 landkomne baater hyse, ikke nævneværdig torsk, Honningsvaag igaaraftes landkomne storskøiter optil f6000, Loppa enkel linebaat 700. Forøvrig landligge for storm.. Fylkesmanden. pslag 35. Vadsø 23 /5: Torsdag: Vardø enkel lineskøite landkommet 600 torsk, desuten 2400 hyse, Kongsfjord enkel lineskøite 500, Berlevaag hyse, desuten 00.:500 torsk, Skarsvaag gammelt agn , Gjesvær 2 skøiter landkomrriet , Mafjord enkel storskøite stormhindret

3 28 mai 99 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN , Tufjord faa landkommet, overstaat bruk , Mefjord liner landbakken , skøiter optil 700, øvrige vær utror, men ingen landkommet. Veinesbotten, Nesseby stængt ca. 700 kasser agnsild. Agnmangel Mehavn, Kjøllefjord, Berlevaag, Kamøvær. Fylkesmand en. pslag 35. Vadsø 24/5: Fredag: Kiberg 2 linebaater , mest hyse, Vardø lineskøiter Banken og Søilen , desuten hyse, Syltefjord faa landkomne, ujevnt, , Baadsfjord smaaskøiter haling, gammelt agn, , Makur gammelt agn , Kongsfjord to halinger , mest hyse, Berlevaag , mest hyse, Gamvik faa balinger, gammelt agn, 600, enkel stori?,køite 000, Mehavn enkel skøite en haling 2500, delvis vendereise for storm, Kjøllefjord enkel, gammelt agn, 2000, agnmangel, ngø smaamotorer, stormhindret, en haling , Mafjord storskøiter,. en haling, jevnt 2500, mangel kjøp~fartøier, Skarsvaag, Kamøvær, Kjelvik lineskøiter haling , Honningsvaag faa landkomne optil 2000, Hammerfest liner , Mefjord faa utror, liner Sandbakken , længer tilhavs , Hasvik liner 8050, Taborshav, Meltefjord torsdag optil 200, Sørvær stormhindret, smaabaater gammelt agn 00300, Kobbevaag gammelt agn gylkesmanden. Rettelse i opslag 35 24/5: Kjelvik 2 lineskøiter haling , Honningsvaag faa landkomne optil 2000, delvis smaat, Tufjord skøiter , Rolfsøhavn optil 2000, Hammerfest liner. pslag 35. Vadsø 24/5: ptisket vaarfisket Finmark torsk, derav hængt rundfisk , saltet klipfisk , russebehandlet , iset 86000, rotskjær 3 000, resten forbrukt. Leverkvantum 45 hl., dampmedicintran 826 tønder. Baatantal 2754, derav 2098 motorer, dampskib, 655 smaabaater,. i Vardø 260, Berlevaag 58, Gamvik 08, lvehavn 204, Kjøllefjord 8, Kjelvik 03, Honningsvaag 600, Gjesvær 09, Hjelmsø :l 60, ngø 203, Rolfsø 75, Mefjord 80, Loppa 83, resten spredt øvrige vær mand, derav Honningsvaag 4500, Kjøllefjord 500, Mehavn 228, Hjelmsø 059, RoUsø 960, ngø 93, Vardø 864, resten spredt. 275 landkjøpere, 70 kjøpefartøier, hvorav Honningsvaag 60, Rolfsø 30, Hammerfest 2., Hjelmsø 9, Mehavn, defjord 9, resten spredt. Fiskepris: Vardø, Syltefjord 35, Baadsf jord, Finkongkjeilen, Gamvjk 3335, Mehavn, Honningsvaag 3234, ngø, Rolfsø 30':"32, Kiberg 2030, Kongsfjord 34, Berlevaag 3435, Kjøllefjord 3536, Skarsvaag 3, Gjesvær 30, Maasø 33, Hjelmsø 3033, Hammerfest 3035, Hasvik 3235, Breivikfjord 3233, Kamøvær 32. Leverpris : Kiberg; SyltefJord, Berlevaag, Finkongkjeilen, Gamvik, Gjesvær, Kamøvær 60, Baadsfjord, Kongsfjord 55, Mehavn, Rolfsø 70, Skarsvaag, Hjelmsø, ngø 60~65, Vardø 50, Kjøllefjord 6570, Honningsvaag 6580, Maasø 65, Hammerfest 7075, Hasvik 5070, Breivikfjord Leverholdighet: Baadsfjord, Gjesvær, Hasvik, Breivildjord , Syltefjord, Kongsfjord 200, Berlevaag, Honningsvaag, ngø, Rolfsø , Skarsvaag, Kamøvær , Vatdø 500, Finkongkjeilen 000,00, Gamvik 800~000, Mehavn 900~00, Kjøllefjord , Maasø 00, Hjelmsø 000, Hammerfest 800. Fiskevegt 2: Kongsfjord, Gjesvær 200, Berlevaag, Rolfs , Mehavn, ngø , Vardø , Kongsfjord 300, Finkongkjeilen , Kjøllefjord , Honningsvaag 90250, Skarsvaag distrikt 60, Hjelmsø 50450, Breivikfjord Tranpro cent : Vardø 3334, Baadsfjord 33, Berlevaag 3845, Finkongkjeilen 3538, Gamvik 3340, Kjøllefjord 4348, Hon ).ingsvag 4548, Skarsvaag distrikt 40, Gjesvær 48, Hjelmsø 4550, ngø 3335, Rolfsø 4850, Hasvik~ Breivikfjord Fylkesmanden. pslag 35. Vadsø 25/5: Lørdag,: Kiberg enkel linebaat 500, mest hyse, Vardø lineskøiter Banken bakken ; desuten hyse, steinbit, Syltefjord smaadækkere fredagsaften enkel haling 500 hyse, Baadsfjord enkel lineskøite gammelt agn 2000, Makur smaabaater 00800, Kongsfjord 3 skøiter enkel haling 200~500500, J3erlevaag hyse, ikke nævneværdig torsk, Finkongkjeilen ikke nævneværdig, Mehavn stormhindret optil 3000, Hjelmsø nogen lineskøiter , storm, Hammerfest liner , Medfjord liner 2 skøiter , forøvrig landligge for storm. Baadsfjord agnmangel. Fylkesmanden. pslag 35. Vadsø 26/5 : Havningberg lørdag 3 baater Mandag Mefjord i Sørø stormhindrede smaabaater 300:600, forøvrig landligge for storm hele Finmarken. Fylkesmanden. pslag 8. 26/5: Landets skreifiske til 24 mai 25.7 millioner stk., hvorav 5. hængt, 9.0 saltet, hl. dampmedicintran, 442 hl. lever, hl. rogn mot , ?: Finmarkens vinho diske beregnet til 28 februar.' Uken 824 mai. Det svenske makrelfiske med drivga!rn var godt, da der i uken blev opfisket ca snes. Nat til lørdag var der særlig rikt fiske, da fangsten var ca snes. Prisen i første haand har været varierende fra kr , almindelig kr pr. snes. Makrellen er iaar meget smaafaldende og som en grund hertil anføres, at man bruker finmhskede garn, som ogsaa med tar makre av mindre størrelse. A vsætningen i Skagen opgives at være daarlig og prisen for svensk makre har været kr. 3 pr. snes. Statens Fiskeriforsøksstation i Bergen ~~ Kystmakrelfisket 99. ndbragt Hvortil indbragt Til uken stk. alt stk. Haugesund... 24/ Skudenes... 24/ Stavanger... 24/ Egersund... 24/ Farsund... Hitterø... 7 / Mandal... Kristiansand.. 24/ Lillesand... 24/ Arendal... 24/ Grimstad... 24/ Risør... 24/ Kragerø:... 24/ Langesund... 7/ } Do. 24/ [ 4620,Fredriksvern.. 24/ [ Nevlunghavn 24/ nsø... 24/ alt l \ l Mot 98 l ~ Av fangsten er stk. fisket med garn, 960 stk. med not, resten med dorg, snøre eller andre redskaper.. E g e r sun d: 20 baater med 4 mands besætning, 8000 garn pr. baat, 3 til 4 mn fra land. Størrelse middels, kvalitet god, pris 3040 øre pr. stk. H a li g e sun d: Fisken var tør og mager. DrivgarnsDlakrellen blev fanget sydvest av Skudesnes, notmakrellen ved Fæøen. Prisen var i begy"lldelsen.25 pr. stk., 24 mai 50 og 40 øre stykket. K f' i sti ans and: Fisket har denne uke været meget stort; den største vanskelighet er at finde av 2,ætning for den; de sidste par dage har flere av baaterne ligget stine paa grund av lave priser. De sidste priser var 75 øre kiloet; til preservering har"/været solgt ca E.tk., resten har været solgt fersk her og iset til Østlandet. Gr i ill sta d: Her er kun 3 baater med garn; fisken er ikke meget analyserer, undersøker og gir vei slor, pris 60 til 40 øre pr. stk. ledning ved tilvirkning av fiskeri Ris ø r: Fisket er endnu smaat produkter. paa disse kanter; fisket med vad har enc.nu ikke lykkes; pris pr. stk. 25 øre.

4 . 86 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 28 mai 99 F red rik s v æ r n: 50 skøiter 6 mil syd av Svenør. Fisken er almindehg stor og av god kvalitet; prisen er 2050 øre pr. stk. Skaatøy, Kragerø: Fisket, der har været begunstiget av fint veir, foregaar med 8 baater, 3 fl 4 mil avland. L ang es u n cl: fisket har deltat ca. 40 arapne baater. Utførsel av fersk sild og fisk. ) følge Handelsdepartementets telegram av 24 mai kan utførsel aval s l a g s f e r s k s i l cl o g fis kuten speciel tilladese f'inde sted til. St' r b r i tan n i e! n, Fra n k r i k e og B ø l g i' ø n uten be,", tingelser. 2. H ' l and paa betingelse av, at der til toldka:mmeret avgives erklæring fra Netherlands verseas Trust om, at den er mottager av vedkommende vare. 3; Dan m ark og Sve, r i g e paa betingelse av, at der til toldkamlmeret avgives garantierklæring mot gjenutførsel paa vanlig skema henholdsvis fra GrossererSocieletet og fra Den svenske Stats Handelskommission. 4. Fin l and paa betingelse av, at der til toldkammeret avgives erklæring fra Den interallierte, HandelskomHe i Helsingfors o.m importtilladese for partiet. 5. N ' r d Rus l a T d paa betingelse av, at partiet konsigneres til British Supply Mission i Murm,ansk eller. Archangelsk alene eller i forbindelse med navng'it undermottager. Departementet bemerker, at denne adgang til utførsel uten speeiel tilladeise naarsomhelst kan tilbakekaldes i sin helhet ener for enkelte land eller fiskesorter. Til T y sk and vil indtil videre lltførselstilladelse for fersk sild og fisk kunne paaregnes ute n b e t ing e l 8< e paa telegrafisk andragende. til Handelsd/epartementet Andragendet maa indsendes til utførselsstedets toldkammer, som besørger det videresendt telegrafisk til departementet. ) Utsendt som opslag 8. De engelske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) April 99, \ Cwts. Cwts. Januarapril For all e sorter tis Specifisert for føl gende sorter: Sild Brisling Makre Torsk " Lange... 'lo Sei... Cl. o Hyse... ti o Flyndre... o Kveite... ll alt i De irske fisl<erier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) April 99 April 98 Cwts. ;S Cwts. ;S For al le sorter tis Specifisert for fø gende sorter: 4260 Sild Brisling Makre.... o Torsk Lange Sei Hyse \ '" ' Flyndre Kveite De skotske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) Cwts. April 99 Cwts. Januarapril For al le sorter tils Specifisert for f ølgende sorter: Sild Biisling Makre Torsk Lange... o Sei Hyse Flyndre... o " Kveite... Cl o. o alt i versigt over fisket i april maaned. Trawlfisket paa Færøbanken og paa fiskefelterne omkring sland avgav for den skotske flaate fra Aberdeen 45 % for førstnævnte og % for sland utgjørend ialt 66 % av totalfangsten tilført Aberdeen fiskemarked. Gjennemsnitsfangsten pr. tur paa Færøbanken og ved sland utgjorde henholdsvis 874 og 320 cwts. og brutto utbyttet j5 704 og j5 665, mens utbyttet i april maaned 94 var kun 393 cwts. og 244 cwts. og pengeværdien a9 234 og j5 38 pr. baat.

5 28 mai 99 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK fskerbedrft FRA FSKERDREKTØREN 87 Av foranstaaende fremgaar at fiskebestanden paa Færøbanken er øket betydelig, som den norske fiskernbør merke sig. Der er i forrige og denne uke fisket store mængder kveite~i 'paa samme fiskefelt og indbragt til Grimsby levende i brøndkuttere. Linefisktilførtes Aberdeen med linebaater hjemmehørende paa forskjellige fiskehavne i Skotland, som formentlig gik til salterierne. De lokale linebaatet som fisket paa de nordlige felter hindredes meget av stormende veit. Motbrbaater fisket gjennemgaaende godt. Smaalinebaater hadde god fangst i slutten av måaneden. mark~dsbtr~tning~'r m.. ndberetning fra Norges fiskeriagent i England, Hans Johnsen, dat. Hull, 7 mai 99. Ferskfiskmarkedet. Trawlerne fra sland og Færøerne bringer daglig store mængder fisk til Grims by og Hull, som det er vanskelig at faa solgt Det hørte ttltgramm~r. <lipnskmarl<edet. psag 5. 2/5: Generalkonsulen Bilbao telegraferer: Salg 000 norsk, 2800 islandsk, 200 nyfundlandsk, beholdning 3000 norsk, 4500 islandsk, 6600 nyfundlandsk, priser norsk, islandsk, nøfundlandsk. islandsk, nyfundlandsk. Paris 76.90, London Skreifisket i Titran i 99. til sjeldenheterne i de sidste aar før (Av opsynsbetjent Dragsness beretning, datert 24 april 99). krigen, at baaterne ikke utlostes paa ankomstdagen og fisken solgtes ut, Forsaavidt angaar det iaar for men nu er tilfældet det, at der er Titran stedfundne skreifiske avliten avsætning for slands fisk, gives saadan indberehling: saa længe tilgangen paa nordsjøfisk Det efter første uke av februar er tilstrækkelig. En trawler fra stedseværende stormende veir og sland indbragte til Grimsby en last det ubetydelige utbytte av de av saltfisk av udmerket kvalitet og vel hjemmefiskere foretagne skreifiskeprekevert, og som solgtes med let forsøk bevirket, at fremmedes delhet til ~ 94 pr. ton, en pris der tagelse i fisket iaar uteblev længer lyder helt utrolig. Prisen for fersk end vanlig. torsk er gaat ned til 4 sh.; og' Tumbo Først i begyndelsen av mars anhyse til 3 sh. per stone, priser som kom endel frem:mede fiskere, og bebringer saltfisk ned i ;t 8 per ton, lægget økedes litt efter hvert, saa eller 3 kroner vegten efter de al der ved slutten av mars var tilstede mi~delige ar~eids. og.saltpriser før 57 baater m. ed 585 mund. april kngen. Sel staar l /62 sh: øke des antallet med 45 baater og per stone. dette straalende som~merveir ser man langs jernbanelinjen lange rækker saltfisk liggende snehvit paa stativer til tørring indtil aftenduggen indfinder sig, da blir det travelt fqir unge og gamle kvinder med at ta fisken ind i tørrehuset til videre tørring. Paa samme maate fortsætles tørringsproeessen, indtil fisken har naadd mlaalet for en holdbar vare. Da der er stor luangel paa øvede flekkere, saltere og tørkere, er det meget sandsynlig, at en hel del ferskfisk blir usælgelig, og maa kjøres hen til guanofabrikkerrie. 49 mand. alt var tilstede 202 baater med 734 mand. Dette er mindste deltagelse, som har været tilstede i Titran i de 9 aar, jeg har tjenstgjort som opsynsbetjent dersteds. Det samme gjælder ogsaa antallet av tilstedeværende kjøpefartøier, idet der iaaf kun var 7 saadanne tilstede. gsaa det opfiskede antal skrei er iaar mindre end noget foregaaende aar, idet partiet iaar kun blev Derav falder paa mars maned ca og paa april maaned ca Av fangsten blev 86,000 stk. saltet til klipfisk og s.tk. solgt til ferskfisk. Man hadde 96 hl. leve,r, hvorav 86 hl. blev anvendt' til 93 hl. dampmedicintran. Fisken s()llgtes mest i rund tilstand og betaltes med 3065 gjennemsnit 45 kroner pr. 00. Bruttolotterne er heregnet at utgjøre: i gjennemsnit ca. 230 kroner pr. mand. Fiskets samlede værdi beløper sig til kr Det for mislig fiske iaar tilstedeværende forhold var vistnok for en del som følge av, at der syntes være liten fisketyngde tilstede, men en væsentlig aarsak var det, at fisket de fleste dage hindredes av storm og uveir. Der var saaledes i mars muaned kun 5 dager med nogenlunde bra sjøveil' og 8 dager med korterø srunder delvis sjøveir. april var der 4 hele og 6 delvise sjøveirsdager. Der forekom under fisket ingen ulykker med tap av menneskeliv, likesom redskapstapet var mindre væsentlig. Forholdet og sundhetstilstanden blandt fiskerne var upaaklagelig god. Et par mindre forseelser mot fiskeriloven blev avgjort ved forelæg og vedtak av bøter. psynstjenesten avsluttedes 7 april og den 9 S. D. avreiste jeg fra' Titran. Nyfundland. Fiskemarkedet (efter Trade Review). St. Johns 9 april. Klipfisk: Merchantable.... $ Madeira... ~....» 3.00~ 3.50 Labrador Soft..» Labrador Shore cured» 2.00 Stor W estndia....» Hyse » 8.00 Smaa Westndia..» Sild, skotskpakket..» 6.50 Split herr., alm.. pakn.» Codoil, pr. fat, h. W.» Codliver oil, pr. ga. (3.79 liter)......» 2.25 l'

6 88 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 28 mai 99 VaarsUdflsket 99. saa medregnet; hvad der blev opfisket i Nordre Bergenhus amt Av psynet for Søndre distrikt, der aarets totalfangst maal, omfatter Rogaland og Hordaland blev fisket med garn 'og fylker, blev, i likhetm:ed ifjor sat med not. 8 januar' og da var der allerede Aarets vaarsildfiske var meget fisket endel sild,idet der i og n godt, saa kvantumet er større end kring ytre skjærgaard mellem. Fens tidligere, naar undtages 97, da fjorden og Selbjørnsfjorden var partiet var 8800 maal større endl gjort en godbegyndelse saavel med iaar. Priserne. varierte fra 27 ned landnøter og posenøter som med til 8 kr. de dager, da fisket faldt sættegarn, og man hadde flere størst paa Egersundskanten. Gjenstørre landstæng utenfor Bergens nemsnitsprisen for hele vaarsildkysten. mlidlertid blev der pludse. sæsongen er beregnet til ca. Hg en stilstand i sildens indsig, saa 'kr. 2.20' pr. maal for begge distrikfisket blev smaat i de første uker ter til sam,men, hvorefter den samefter opsynets ikrafttræden. Der lede værdi skulde bli ca mill. var store sildem:asser under op kroner, mot 29.0 i 98 og 27. mill. seiling, men' silden ynde likesom i 97. ikke gjøre landgang. Først i sidste Av fangsten blev iaar saltet alvdel av uken, der endte 8 fe 7340 maal vaarsild og iset og bruar, tok fisket rigtig fart og der eksportert til England ca var gode utsigter med store fang maal, resten gik til hermetik.og sier, særlig utenfor Egersund og bjemmeforbruk. For den saltede Flekkefjord samt utenfor Tananger vaarsild garanterte staten kr. 45 pr. og langs Karmøens sydside. Senere eksporlpakkøt tønde it 0 netto trakfisket længere nordover. Det til søndag den 9 :mars og kr. 35 pr. bedste fiske faldt fra midten av tønde for sild fanget efter den 9 februar til midten av mars, idet der mars. For kumisaltet vaarsild gai uken, der endte 5 fehruar, blev ranterte staten kr. 26 pr. 00 til opfisket ca ill:aal, den føl..: søndag den 9 mars, men for sild gende uke maal, i uken, der fanget efter den dag kjøpte staten endte ill:ars, maal og uke~: ikke. Statens kjøpepligt ophørte derefter maal. Den høiesfe' den 6 april 99. ukefangst iaar hadde man i uken; Nedenstaaende tabel viser vaardør endte 5 mars,,da der blev op sildfisket i 99 sammenlignet med tat maal. disse tal er op endel foregaaende aar: Herav fisket. Aar Totalfangst i Søndre i Nordre maal distrikt Bergenhus Saltet maal l l ' behandlet saltfisk vil i 99 antagelig kunne paaregnes til Nordrusland for ældrenorske eksportfirmaer i branchen i den utstrækning de gjældende avtaler med de krigførende Landbruksdepartementet har utfærdiget følgende kundgjørelse:» Utførselstilladese for russeog disses kontrolbestemmelser maaue tillate, men uten specielle betingelser om kompens ation svarer. Saafremt intet uforutset indtræffe'. vil. likeledes pomorernes utførsel av raa og saltet fisk overensstemmende medbestem:melserne i 29 c i handelslovenav 6 juli 907 jfr. kgl. resolution av 8 februar 98, punkt l bli tillatt i makketiden (5 juni til 30 september) uten at der vil bli krævet kompensationsvarer. Da der paa grund av de usikre politiske forhold og de av den grund hegrænsede russiske markeder, hvortil norske fiskevarer for tiden kan sendes, vistnok vil melde sig adskillige lnsætningsvanskeligheter, finder departementet imidlertid at maaue tilraade, at der utvises forsigtighet. med russebehandling av fisk~ forinden sikkerhet for avsætning til Husland er opnaadd. Der gjøres i den forbindelse uttrykkelig opmerkslt paa, at staten ikke kjøper russebehandlet vare. Alle andragender 0n utførselstilladeise,maa indsendes gjennemi det toldkamm.er, hvorover utførslen skal finde sted. Ef stort kjølerum i Montreal. Efter»Fish Trade GazeUe«. Det meddeles i»canadian Fisherman«, at Provianteringsdepartementet vil la opføre et meget kostbart kjølelager i Montreals havn til lagring av kjøt, fisk, smør o. s. V., i paavente av skibsleilighet. De kanadiske fiskeproducenter har mottat nyheten med tilfredshet. De har i nogen tid erfaret nødvendigheten av et saadant lager ved ophjælp av eksporthandelen med frosset fisk. varmt veil" staar vogner med frosset fisk paa bryggen og venter paa at bli avskibet, og risikerer at bli ødelagt. Man mener, at markedet for kanadisk frosset fisk i Storbritannien og Frankrike er forbi forsøkets stadium,og paa god vei til at bli et permanent eksportmarked.

7 28 mai 99 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN Torsk i til 24 mai l 000 stk. 00 stk. Derav sløiet torsk Priser for l Tllstede Lever tilvegt. i Damp overs til Rogn leverhol medicin andre lever i hl. 00 stk. kjøpe baater hængt saltet dighet stk. tran i hl. transorter pr. hl. sløiet far l 000 stk. l 000 stk. lever i hl. torsk rogn tøier fiskere i l hl. 4) pr. hl.. l l~ Finmark Vinterfiske til 28 / ) ~. øre pr. Troms fylke ) Sluttet Lofotens opsynsdistrikt Slutte (Herunder Værøy og Røst) Yttersiden HelgelandSalten N. Trøndelag fylke Vilden....' 277, Slutte S. Trøndelag fylke Fosen ' 7 2 '_. Sluttet Nordmøre fogderi { } Romsdals fogderi } Søndmøre fogderi Sluttet SognogFjordanefylke Sluttet Søndenfor Sluttet Tilsammen FiBmai'k vaar eller :36 ' 50, ) loddefiske fra 4/... ~ ,500 ) 305! 509 gavl hl. lev øre pr. ~6)4954 alt 25695, ' Mot i 98 til 25' 5.' i 97 " 26 / l i 96 " 27 / ~ i 95 22/ " i 94 " 23 / i 93 " 24 / i 92 " 25 / Finmark vaar eller loddefiske: i 98 ti l 25 / øre gav hl; lev. pr i / ,25" ' gav hl. lev. øre pr i / øre C pr. 244 gav hl. lev i 95 22/ gav. hl. lev. øre pr. 273 i / g'av hl. lev. øre pr i / gav hl. lev. øre pl i / øre gav hl. lev. pr i / øre pr. 255 gal' hl. lev i 90 2 / øre 8~ pr. ' Tællingen j regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. ) omgjort til styltker efter 270 ~ 00 stykker. 2) omgjort til stk. 3) omgjort til stk. 4) 00 ilter lever gav i Finmarken fra 33'50 liter dampmedicintran. 5) Desuten 275 kjøpere paa land. 6) Herav 2098 motorskøiter, 655 smaabaater og dampskib.

8 90 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 28 mai 99 Yderligere lettelser i utførselen av fersk fisk, sild og hermefik. ) Under henvisning til Hand~ls.. departementets meddelelser av 24 og 26 mai 2) om' utførsel av fersk sild og fisk sam,t fiskehermetik til visse land uten speeiel tilladese meddeles at de i disse meddelelser krævede garantierklæringer med videre for utførsel til Holland, Schweitz, Danmark, Sverige og Fin.. land bortfalder, saaledes at utførsel av fersk sild og fisk samrl! fiskehermelik til de nævnte land kan linde sted uten nogen betingelse. Utførsel av fisl<ehermetik. telegram, av 26 d. ill. meddeler Handelsdepartementet, at a l s l a g s fis k e her ill e tik kan utføres til nedennævnte land ute n s pe ei e l t i l a del s e og paa nedenanførte betingelser:. H o l a il d paa betingelse av, at der til toldkamimeret avgives erklæring fra Netherlands verse as Trust om, at den er motlager av vedkommende parti. 2. Dan rna r k og Sve r i g e paa betingelse av, at der til toldkarnmeret avgives garatierklæring.mot gjenutførsel paa vanlig skema henholdsvis fra Grosserer Societet og fra Den svenske Stats Handelskommis,.. sion. 3. Fin l a il d paa betingelse av, at der til toldkammeret avgives erklæring fra Den interallierte Handelskomite i Helsingfors eller i Kristiania oml importtilladese til Finland for partiet. 4. Sch w e i t z paa betingelse av, at partiet konsigneres til S' ciete Suisse de Surveillance Economique. 5. Nor d Rus l and paa betingelse av, at partiet konsigneres til British Supply Mission i Murmansk ener Archangelsk alene eller i forbindelse med' navngit undermottager. slandsfisket. Fangsten kan.bringes til sland. ) Ved kongelig resolution av 24 ds. har Handelsdepartementet erholdt bemyndigelse til at dispensere fra paragraferne og 2 i lov av 29 juli 98 om ilandbringeise i norsk havn av fisk fanget av norske farkoster. medhold av denne bem,yndigelse samtykker departementet i, at norske fiskefarkoster uten hinder av paabudet i nævnte lov, paragraf, ilandbringer sin fangst paa sland. MAR(EDSPRSER. Bergen, 26 mai 99. Salt: Fra pakhus Middelshavs kr. 4.00, engelsk kr..00, tysk kr..00 pr. maa:! fl 40 liter. ) Utsendt som opslag 8. 2) ndtat et andet sted i bladet. ) Utsendt som opslag 0. Generalrapport om de større nors ke fiskerier(norw.fisheries ) Kvantum Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. Quantitiesreported toa late to be incuded in the report for this week are added to totals for next week.) A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januarjuni... mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil)... hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)... hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) :. Vaarsildfisket (Spring Herring), februarmars... maal a 50 liter 2. Fetsildfisket juli~desemberl)... ~ , saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barreis salted, seapacked) 3. Storsildfi,sket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast)... maal a 50 liter b. for østlandet (the South Coast)... maal a 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember ).., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NorthSea) (Barres, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne , saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Barres, salted,. seapacked) C. MakreUisket ved dorgere (Nordsjøen, saltet 'for Amerika 2 ). tønder i fiskepakning (Seapacked mackerellanded in Norway from the NorthSea, salted for export to America) Finmarksfisket gav i forrige uke mindre utbytte paa grund av storm og agnmlangel. Ukens tilvekst er 2 millioner stykker og landets totalkvantum er 252 million mot ca. 9 mill. ifjor og ca. 23lj2 mill. i 97. Paa eksportmarkedet mangler noteringer. Totalfor uken til kvantum til 24/ / ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring us ed fresh is not included). ' 2) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included). ~~ Ved eftertryk av disse meddelelser maa "Fiskets Gang" angives som kilde. AlS John Griegs boktrykkeri.

9 tir i tell' o norg~$ a" n$~,~produkt\!i' fra januar til 7 maj 99 og i Uk~lt, som elhut 7 mat.~~~~ ~ ~T.. ~,,:.'' Fe~~~d~. ~J~ord~Sj~H~~.. ~~~. ~.. r;:~~mls" l<lipfisk,.wpfisk, ~ot. Hyse, Anden Tol(h~t'2del! ~ a. a r;:"!d log ~:'r<~tret' Stors!ld sild Bi S!i{l! s. ild norsk slatn~sk Rundfisk skjær' Sel rund tørfisk ;~~~~~~lia : tell!o telr. td ' r. td e c. l l. <g. l (g. (g. (g., l.~ ~ ~(~g~. ~ ~~~ ~ ~ + ~~ ~ =~~~~ ~ ~~~ ~ ~< ~~~~00 i~ 25 ' Sandefjord...! KristianS,lc.. T7Jakl'efiord! _ St~v~'lger.. :J 2944 Kopervik ! l LlugeSlllld B:r~el ! 39 i 502 FUlv) Aaleslllld......! ' 450 Kristiansund"l 2039 i Tr.. ondhjem Bodø Svolvær Narvik... Tromsø...! 43 i lalllerfest.. ' Va rdø...! 4 V:idsø...! i\llcire ' ].. o. a~=45 256, ~~~~ ~ uken!' 202, =._~ Rogn D,m. tran R.m. tran Blan Brun blank Brun Haakjærr ~= Toldsiecler f\ ri sti,il i Cl Salldefiord KristiniJsand ~~fkkefjord"",:jravanger.... Kopervik Bergen Florø. i\alesllml. l(risticlljsllld.. TrolldlJ:elll. Bodø.' 'Svalva;r \, ' " ~ l \f \ Trlllsø rlallrnerf:;st.. Vardø. Vadsø. Andle: Hænlel idl'. Hvalti'atJ telr. 9 Sæl~ tb'rn tdl. ~~ Bottle Sildetran fe Sild, ilosetran ks. rsk røkt telr. ""~' ~i i ~ ',~= ~ : i 45 ' l ~ 400 ~ = _.. Makrei, Makrel.l Laks, levend. saltet fersk fersk aal. l(g. ~ Fisk, Anden Fisk, Fiske Hummer saltet Sildemel Sælsklnd Hermetik fersk fisk saltet guano stk. i fartøi i i , ' ' _ _ '