Rapport Kilde Akustikk AS. Roan vindpark. Støyvurdering. Forhåndmeldt areal for Roan vindpark. for Sarepta Energi AS september 07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport Kilde Akustikk AS. Roan vindpark. Støyvurdering. Forhåndmeldt areal for Roan vindpark. for Sarepta Energi AS september 07"

Transkript

1 Kilde Akusikk AS Rappor Roan vindpark Søyvurdering i P Forhåndmeld areal for Roan vindpark for Sarepa Energi AS sepember 07

2 Rappor sider Kilde Akusikk AS Bergen - Voss Voss Versjon Vår ref / /D70337 Deres dao Arkiv Deres ref TIL Sarepa Energi AS Sjøfarsg Seinkjer A.: Trine Riseh Tiel Roan vindpark Søyvurdering Sammendrag De er beregne og vurder søy fra Roan vindpark med 77 vindurbiner. De er forusa a urbinene er av sørrelse 3 MW og har søyusråling LWA=09 db. Eer a førseukase av denne rapporen ble lage, er øvre anall vindurbinereduseril 58, men de er ikke gjor endringer i søyberegningene. I denne endelige versjon av rapporen er de a hensyn il opplysninger om vind for Roan-Hareheia-område. De er ingen boliger, men en friidsbolig i rød sone. I Gul sone er de 26 boliger og 05 friidsboliger. Ca 60 boliger og 80 friidsboliger får søy i område [-den= db. I e sor influensområde, sørre enn de vise område for Lom, = 40 db, vil folk i perioder kunne høre ydelig lyd fra urbinene. Uenfor de fargelage område(ldm under 45 db) vil søyen sørsedelen av drifsiden ikke være ydelig eller være overdøve av vindsus fra lokal vegeasjon eller lyd fra sjøen. Innenfor de fargelage område vil søyen ofe være god hørbar. 9 boliger og 79 friidsboliger får søy over anbefale søygrenser fra Miljøverndeparemene. Konsekvensene av søy fra vindparken for boliger og friidsboliger i omgivelsene vurderesom moderae. Vinddaa for Roan-Hareheia-område ilsier a søyonen Lin=45-50 db kan bli li reduser i sørrelse- dersom en ar hensyn il vinden i beregningene- og a analle berøre boliger/friidsboliger da rolig reduseres noe. De er ikke lage ege kar for innvirkning av vinden på søysonene i Roan vindpark, og de er lie som yder på a konklusjonen om søyproblemes sørrelsesorden ville bli endre med e slik kar. Uarbeide av Sigurd Solberg (ansv.) ) Inge Hommedal in e nommedal(å)kiide no (Tlf ) Sign. Inernkonroll (Faglig gjennomgang. Meodikk og foruseninger. Språk og presenasjon) Bern Heggøy Sign. Rappororginal med signaurer er arkiver hos Kilde Akusikk AS Denne rapporen skal kopieres komple udrag kan benyes eler skffg sanylld e Kilde Akusikk AS - Voss Tvildesvegen 6D Telefon Voss Telefaks NO MVA

3 INNHOLD. INNLEDNING STØY- BEGREPER STØYKRITERIER FORUTSETNINGER OG METODE BEREGNET OG VURDERT STØY USIKKERHETER I BEREGNINGENE ANDRE FORHOLD... 8 REFERANSER... 8 VEDLEGG... 9 A. Hvordan høres søyen fra vindurbinene u under ulike forhold 0 B. Usrål søy fra vindurbinene...?... 4 C. Vindfordeling... 5 D. Søysonekar... 7 f

4 I Roan vind ark. Sø urderin. INNLEDNING Kilde Akusikk har få i oppdrag å urede søy fra Roan vindpark i Roan kommune i Sør-Trøndelag il omliggende boliger, friidsboliger og naurområder. Vindparken er søyurede med 77 vindurbiner. Eer a førseukase av denne rapporen' ble lage, er øvre anall vindurbiner reduser il 58, men de er ikke gjor endringer i søyberegningene. I denne endelige versjon av rapporen er de a hensyn il opplysninger om vind for Roan-Hareheia-område. Søyvurderingen baserer seg på kar og drifsopplysninger ilsend fra oppdragsgiver, og skjønnsmessige anslag over søyfaglige drifsforuseninger. Vedlegg A gir enkle forklaringer på hvordan søy fra vindmøller vil oppleves under ulike forhold. Cand.scien. Inge Hommedal har ufør med beregningsarbeide. 2. STØ BEGREPER I rapporen benyes fem faglige begreper for søy: ReferansesøynivåLf er søyen fra en vindurbin ved vindhasighe 8 m/s i høyde 0 m over errenge. Denne referansen ble i sin id valg inernasjonal, fordi den innebærer en drifssiuasjon der naboene vanligvis hører vindurbinsøyen bes. Ved lavere vindhasighe søyer urbinene mindre. Ved høyere vindhasighe blir vanligvis vindurbinsøyen overdøve av vindsusen fra lokal vegeasjon. Døgnekvivalen søynivå (Lgek,,yµ) er gjennomsnilig A-veid søynivå over e døgn. Ekvivalen søynivå L~, er e døgnekvivalen søynivå der søybidragene i kveldsperioden (9-23) er gi e illegg på 5 db og søybidragene i naperioden (23-07) er gi e illegg på 0 db. Ldener inroduser gjennom Miljøvemdeparemenes planreningslinje T-442. For vindurbiner sier T-442 a L~ skal besemmes fra Lom,, og a en skal regne søyen over e år og a hensyn il a urbinene er i drif ca 7000 imer (80% av åres imer) hvis ikke noe anne er oppgi. Om ikke meeorologien as hensyn il beyr dee a Lden vil ligge ca 5 db høyere enn L. Om en ar hensyn il meeorologien på sede, kan forskjellen mellom Lden og L,er bli mindre, gjeme i sørrelsesorden 2-4 db mindre. Lydeffeknivå, Lw, er e mål på oal avsrål lyd fra en kilde. Når lydeffeknivåe er kjen, kan søyen i en besem avsand - f. eks. ved en bolig 000 m fra en vindurbin - beregnes. Vindskygge : område der errenge skjermer for vinden, slik a de blir lie vindsus fra lokal vegeasjon. Søyen fra vindurbinene høres ydeligere når de er lie vindsus fra vegeasjonen. Moakere som ligger i vindskygge mer enn 30% av åre, har srengere søygrenser. Forholde er forklar i vedlegg A. Rappor Side 4 av 20

5 Roan vind ark. Sø urderin 3. STØRITERIER Reningslinje for behandling av søy i arealplanlegging, T-442 anbefaler a de blir vis o søysonerund vikige søykilder, en gul vurderingssone og en rød resrikiv sone. Søygrensene for vindurbiner eer T-442 er vis i abell 2. Hensiken med søysonen er å gi signal il ubyggere om a sø skal være e e lanerna ved planlegging av søyømfinlige formål som ligger i sonen. Tabell : Krierier for soneinndeling. Sonen er definer for 7 ulike yper søy, men her er bare vindurbinsøy vis. Alle all oppgi i db, frifelverdier Søykilde Gul sone 4 Søysone I Vindurbiner 45 Ldn Uendørs Uendørs søynivå i søynivå naperiodenkl e T-442 har også anbefal sø rense for eablering av ny søykilde eller ny søyømfinlig bebyggelse. Den anbefale grensen for vindurbinsøy uenfor boliger, insiusjoner, friidsboliger, mv. er idenisk med nedre grenseverdi for gul sone, LØ = 45 db. Dersom den søyømfinlige bebyggelsen ligger i vindskygge mindre enn 30% av e normalår, kan grenseverdien heves il Lde = 50 db, forusa a urbinene ikke gir søy med renonekaraker. Denne siuasjonen kalles videre i rapporen "ligger i vindskygge". 4. FORUTSETNINGER OG METODE Uredningen følger meoden og foruseningene som er beskreve i gjeldende regelverk fra salige miljøvemmyndigheer3, a Plassering av vindurbinene er illusrer i vedlegg D. Grunnlagskar Moa kar over influensområde inneholder e sor anall bygninger. Kodene for disse bygningene er ikke god definer. Her er alle bygninger med kode -59 og definisjon som flae regne som boliger, mens bygninger med kode 6-72 og definisjon som flae er regne som friidsboliger. Elemener med ilvarende koder, men definer som punk eller linje er ikke regisrer. Mange av de enheer som eer vår definisjon framkommer som boliger, framkommer samidi som friidsboliger. Alle disse er i denne rapporen regne som friidsboliger. Bare enheer som framkommer uelukkende som boliger er her regne som boliger. Rappor Side 5 av 20

6 Roan vind ark. Sø urderin Usrål søy Usrål søy fra vindurbinene er forusa som LWA=09 db (3 MW-Vesas V90). De er regne med ca 80 m årnhøyde. Dealjer om søyusrålingen er vis i vedlegg C. Vindfordeling og vindskygge Akuell vindfordeling for område med Roan og Hareheia vindparker er vis i vedlegg C. Som de framgår av vedlegge er de fremherskende vindrening fra sørsørøs (ca 40% av åre) og delvis fra ves-nordves (40% av åre). Dee beyr a lavliggende områder re sørøs og re nordves for vindparken kan havne i vindskyggeer definisjonen i T-442. Søy fra vindurbiner beskrives for medvind fra urbin il moaker (den værsiuasjonen som gir mins dempning av søyen) eer gjeldende nordiske meode for eksern indusrisøva. Beskrivelsen ar ugangspunk i søy ved referansevind 8 m/s i høyde 0 m over erreng (L.f, jfr. definisjon under søy-begreper). Søyen er beregne med verkøye Nomes 4.06 i e ruene med 00 m oppløsning, inerpoler il 25 m. Kare er lage med forusening om myk mark ved moakerpunk. I samsvar med T-442/TA-25 beregnes søykoer for Ldef = 40 db, 45 db (gul sone), 50 db og 55 db (rød sone). Søyen beregnes i 4 m høyde over erreng. Søyfølsomme objeker innenfor de angie koene idenifiseres. Søyen vises bare for medvindsubredelse TA-25 anbefaler a søysonekar også lages for reell vind, men godar a karene lages med gjeldende nordiske meode for eksern indusrisøy - som bare regner søy ved ubredelse i svak medvind. TA-25 omaler a skyggesonedempning ved movind kan løpe opp i 5-0 db eller mer, avhengig av avsand og markforhold. Kilde Akusikk har gjor overslag med EU-programme Imagine (ingeniørmeoden7) over hva slags korreksjoner for lydubredelse i movind som er ilrådelige i dag. Dee programme - og andre programmer som inkluderer virkningen på lydubredelse fra være - er foreløpig bare sammenlikne med god dokumenere målinger for kilder med høyder under 20 m og i ubredelsesavsander under 500 m. De er derfor rikig å være forsikig med å angi sore dempninger. For vindurbiner som sår høy i errenge finner vi movindsdempning som hel sikker er beydelige (mer enn 0 db) førs i avsander over 000 m. I avsander på over 000 m fra nærmese urbin vil derfor søyen kunne variere beydelig i syrke når vindreningen snur fra medvind il movind. For søybeskrivelsen Ldefi som beregnes på årsbasis, vil periodene med ydelig movind kunne sløyfes i beregningene på avsander over 000 m. I i Movindsomfange i en gi rening er for Roan oppil 40% av åre, slik a korreksjonen på grunn av movind blir høys 2 db. Vi velger å bruke dee som en eksra sikkerhe. De preseneres derfor bare søykoer for medvind i alle reninger - som alså ligger anslagsvis mins -2 db høyere enn søy for virkelig vær. 5. BEREGNET OG VURDERT STØY Søysonekar med yergrenser Ld = 40, 45, 50 og 55 db er vis i vedlegg D. Vær oppmerksom på a sonen Lier, = db, som eer T-442 heer "Gul sone" er vis i en gul yre del og en orange indre del. i Rappor Side 6 av 20!s 4 l

7 Roan vind ark. Sø urderin De mes søyusae boligene og friidsboligener marker på dealjusniene. Områder med mange enheer med modera søybelasning ( db) er marker eller omal ved geografiske plassering. Koen for Lom, = 40 db ligger i sør delvis uenfor de beregnede karusnie, men dee er ikke vesenlig for vurdering av siuasjonen. Prakisk al alle boliger og friidsboliger med søy over Ld,= 40 db ligger innenfor de vise karusnie. Ingen boliger, men ån friidsbolig ligger i rød sone. 26 boliger og 05 friidsboliger ligger i Gul sone (gul + orange farge). Den mes belasede friidsboligen ligger ved Sorkhansvane,re øs for Veserfjelle, med søy L~ = 59 db ( 5 urbiner nærmere enn 500 m). Den mes belasede boligen ligger inners i Kråkfjorden, re ves for Vuggen, ved Sorkhansvane, re øs for Veserijjelle, med søy Ldef = 5 db (4 urbiner nærmere enn 800 m). Ca 60 boligerog 80 friidsboligerfår søy i område Lde db. Enheer som er berør av anbefale søygrenser er vis nedenfor i abell 2: Tabell 2: Enheer som er berør av anbefale søygrenser. 9 boliger og 78 friidsboliger har søy over anbefal grense. 7 boliger og 27 friidsboliger ligger i nederse fel i abellen, har ikke vindskygge - og får anbefal grense heveil Lden = 50 db. r Søyområde Vindskygge Boliger >55 db Rød db db Vindskygge i nord ves og øs (lavliggende områder i le av høy erreng) db Områder uen vind skygge. Grense 50 db Friidsboliger Vinddaa for område ilsier a den gulfargede søyonen(lien=45-50 db) kan bli li reduser i sørrelse- dersom en ar hensyn il vinden i beregningene - og a analle berøre boliger /friidsboliger da rolig reduseres noe. De er ikke lage ege kar for innvirkning av vinden på søysonene i Roan vindpark, og de er lie som yder på a konklusjonen om søyproblemes sørrelsesorden ville bli endre med e slik kar. 6. USIKKERHETER I BEREGNINGENE Beregnesøy er baser på foruseninger om usrål søy, drifsmåe, drifsomfang og lydubredelsesforhold Rappor Side 7 av 20 i;

8 Roan vind ark. Sø urderin Usrål søy ved gi drif er besem (av urbinleverandøren) med en viss usikkerhe, her sipuler il a =2 db. Usikkerheen var sørre idligere8, men ny esmeode4 gir resula med sørre sikkerhe Drifsmåen er i vår ilfelle definer il en fas ilsand, referansedrif med 8 m/s i 0 m høyde. Drifsomfange er sipuler il ca 80% av åre - eller 7000 imer, med en ana variasjon i ± 0 prosenpoeng eller ca 0.5 db fra år il år. Lydubredelsesforholdene varierer serk fra ime il ime, med oppil 30 db mellom en besem vindurbin og e besem moakersed noen kilomeer bore. For vår beregning eer T-442, med medvind i alle reninger, ligger beregne søy ilsike høv. Men selv ved medvindsforhold kan lydubredelsen variere ydelig fra ime il ime (på grunn av fokusering, spredning og varierende amosfærisk lydabsorbsjon). Fordi den beregnede søyverdien Lde, i e gi moakerpunk er midle fra alle drifsimer og alle 77 vindurbinene,anas usikkerheen i beregne søy å være lien - rolig med variasjon i Ldeni sørrelsesorden -2 db fra år il år. Medvindsberegning har verdier som anas å ligge høy i forhold il verdier fra en langvarig målesene(forsa med den definere drifen som ugangspunk ). Omfange av søyprobleme, regne som anall boliger og friidsboliger som ligger innenfor angie koer, er høy anslå - og alså ikke undervurder. 7. ANDRE FORHOLD REFERANSER Anleggssøy ved bygging av veger i vindparken kan være god hørbar, men anas ikke å represenere noe formel problem av beydning, jfr. anbefale grenser i T-442. Dersom en bare unngår å drive søyende anleggsarbeid (boring/pigging/buksering av sein) i naperioden (23-07), vil de sore avsandene begrense søyen god nok. Roan vindpark. Søyvurdering - førseukas, Kilde Akusikk, rappor , Hvordan blir søyen fra vindkrafverke? En enkel framsilling. (Lage for NVE). Kilde Akusikk, rappor 3562, Reningslinje for behandling av søy i arealplanlegging, T-442, Miljøverndeparemene, Veileder il Miljøverndep. reningslinje for behandling av søy i arealplanlegging. SFT, TA-25/ Environmenal noise from indusrial plans, General predicion mehod, repor nr 32, LydekniskLab. Lyngby, NoMeS. Brukerbeskrivelse. KILDE Akusikk, Rappor R24, Imagine. Improved Mehods for he Asessmen of he Generic Impac of Noise in he Environmen. Reference resuls for validaing he engineering model. WP7: Indusrial Noise. IMA7TR-06064EDF Søy fra vindkraf. Rappor 700/2000, SFT, Rappor Side 8 av 20

9 VEDLEGG

10 I Roan vind ark. Sø urderin VEDLEGG A. Hvordan hønes søyen fra vindurbinene u under ulike forhold? Teksen er a fra rappor lage for NVE'. Søy fra vindurbiner Søyen fra moderne vindurbiner er i all hovedsak såkal aerodynamisk lyd, og kommer fra spissen og bakre kan av vingene. Når vingene går rund, "skjærer" de gjennom lufa og lager lufvirvler, som gir lyd i hele de hørbare oneområde, fra dyp bass og opp il høy diskan. Selve aggregae, med annhjul, generaor, syreanlegg, mv. lager mekanisk søy. På moderne møller er denne søyen vanligvis lie hørbar. Gjenae svisj eller jevn lyd Svisj, svisj, svisj, svisj. En gjena lyd, jevn som en klokke, med gjenakelse hver -,5 sekund. Du kan høre en urbin ydeligere enn andre, eller du kan høre mange samidig, som e nesen jevn sus. Den mekaniske søyen er som regel bare merkbar i noen hundre meers avsand fra urbinen, og kan høres som svak uling. For noen iår siden kunne vindurbiner gi en ydelig lavfrekven lyd (bassone). Nå er urbinene konsruer annerledes, og gir ikke slik lavfrekven lyd. Varierende syrke Søy fra vindurbiner kan variere mye i syrke fra ime il ime og fra dag il dag. Ved lie vind sopper urbinene og søyen hel. Om urbinene sår i sor avsand fra den som opplever lyden, kan skife fra medvind fil movind gi sor reduksjon i lydens syrke. Vindurbinsøy og vindsus Vindurbinsøy Vindsus I Vinden - som får vindurbiner il å snurre og lage søy - lager også søy andre seder. De blir mye vindsus i rær og li vindsus i bygninger og ledninger. Denne vindsusen høres lik u som vindurbinsøy, og vil ofe gjøre de vanskelig å høre vindurbinsøyen ydelig. Vanligvis er vindurbinsøy bare e problem når de blåser mye der urbinene sår og samidig blåser lie der moakeren er. Sjø som bryer og bølgeslag mo kysen kan også gjøre a vindmøllesøyen overdøves, slik a man bare hører sjøen / have. I Rappor Side 0 av 20

11 Roan vind ark. Sø urderin Når kommer jeg il å høre søyen fra vindurbinene? Tre forhold avgjør: a. Hvor mye lyd lager urbinen? b. Hvor god bærer lyden? c. Kan lokal søy overdøve vindurbinsøyen? VEDLEGG Dårlig (bøyes opp) Vindurbinsøy Lyden bærer God (bøyes ned) Vindsus Turbinen laser lyd De flese vindurbiner lager mer lyd jo mer de blåser. Noen lager mes søy ved modera vind - og søyer li mindre når de blåser mye. Variasjonene er likevel ikke veldig sore - urbinen lager søy når den går og lager ikke søy når den sår. Lyden bærer god eller dårlig De flese vindurbiner er svær høye (åmhøyde m), l kor avsand fra slike urbiner er de lie som hindrer lyden i å ubre seg. Når avsanden il urbinene er mer enn -2 kilomeer, kan de være sørre variasjon. I movind kan søyen bli bøye oppover - og nesen bli bore. I spesielle medvindssiuasjoner il havs kan lyden bære lang. Lokal vindsus kan overdøve Hvor god du hører vindurbiner er avhengig av hvor mye annen søy de er der du oppholder deg. Er de mye vind også hos deg (ikke bare ved urbinen), kan søyen fra vinden lokal overdøve søyen fra urbinen. Er de mye vegeasjon (rær med bladverk eller nåler), kan den lokale vindsøyen bli ganske krafig. Denne søyen er også ganske lik vindurbinsøyen - slik a de er ganske vanskelig å høre hva som er hva. Annen søy, for eksempel jevn vegrafikksøy eller lyd fra bølger mo srand, kan også overdøve vindmøllesøyen. Dersom errenge er slik a møllene sår høy - og i vinden, mens du bor i le for vinden, kan du høre vindmøllesøyen ydeligere enn ellers. Under hel spesielle forhold kan de være mulig å høre (veldig svak) vindurbiner som sår lenger bor enn 0 km. Omvend er de sjelden å høre ydelig lyd fra vindurbiner som sår il havs mer enn ca 2 km ue. I slike siuasjoner vil bølger mo sranden og vind i fra vegeasjon som ofes overdøve vindurbinsøyen. Rappor Side av 20

12 Roan vind ark. Sø urderin VEDLEGG Illusrasjon : hørbarhe av søyen Figuren nedenfor er e såkal lydbilde, som viser lyd over noen minuer fra ) vindkrafverk er sykke bore og 2) vindsus fra vegeasjon nær moaker. Turbinene sår høy i errenge, og de er ingen fjell som hindrer ubredelsen av søy fra urbinene. Avsanden il nærmese urbin er så kor a de ikke spiller noen rolle om lyden går i med- eller movind. Til vensre ligger moakeren i åpen lende for vinden. Vindsus i rærne er like krafig som søyen fra urbinene. Søyen fra urbinene kan ikke skilles fra vindsusen. Til høyre ligger moakeren skjerme for vinden, men ikke fra urbinsøyen - fordi urbinener så høye. Vindsusen i rærne er mye svakere enn i åpen lende. Søyen fra urbinene kan høres god. Søy i øyeblikke (dba) Søy fra vindkrafverk 20 Vindsus fra rær i uskjerme vind Vindsus fra rær som er skjerme for vinden Mye vind. Mye vindsus Lie vind. Lie vindsus I landskap uen rær vil vindsusen bli svakere. De vil kunne være vindsus i bygninger, lufledninger, mv., men dee gir svakere lyd enn vindsus i rær. I slike ilfelle kan siuasjonen ligne li på siuasjonen med moakeren vindskjerme - og vindurbinene blir leere hørbare. Fordi moakere som ligger vindskjerme har mindre vindsus - og dermed hører vindurbinene bedre - er søygrensen for vindurbiner srengere i denne siuasjonen (LØ =45 db). Moakere som ligger åpen il hører ikke vindurbinene så le og har mindre sreng grense (LØ =50 db). Rappor Side 2 av 20

13 Roan vind ark. Sø urderin VEDLEGG Vil jeg bli plage av søyen? Å kunne høre søyen er en ing, å bli plage er noe anne. Å være plage av søy vil si å få en opplevelse av å ikke ha de bra, å kjenne seg irrier av lyden, å kjenne seg forulempe, å kjenne seg presse. De er gjor sore undersøkelser i Sverige av hvordan folk som bor innenfor km fra vindurbiner plage av vindurbinsøyen. De er sor forskjell i reaksjonen fra person il person. Mange forhold avgjør om du opplever å være plage, blan anne: Hvor krafig søyen er Om du ser vindurbinene eller ikke Om du er søyfølsom eller ikke Hva slags holdning du har il vindkrafverke Dersom du ikke kan se vindurbinene, eller bor len er fra vindurbinene enn km er de lien sannsynlighe for a du vil oppleve å være plage (selv om du kan høre søyen legger merke il den). De som ligger uenfor gul sone vil kunne høre urbinene i noen siuasjoner, men har lien risiko for å bli plage. i Rappor Side 3 av 20

14 Roan vind ark. Sø urderin VEDLEGG B. UsØf søy fra vindurbinene,,, n- IS SUOC Ur,X) I R, ear. cw io General Specificaion for VUO MAW :.C Opi Speed 'W,nd ' urine Dao Claes 'ype r 2,5 MAN I 2.3 Noise Curves V MW 2.3. Noise Curve V MW, 50 Hz, 09.4 db (A) Guaraneed Sound Power Level a Hub Heigh. Noise mode 0 Condiions for Sound Power Level Hub He gh 4 m,s (0 m above ground) [d3 AJ Wind speed a hil [m;sec] 5 m,s (0 m abcve grourd) [dea] Wind speed a nh [m;sec] 6 nos (0 m above groww) [dba] V'Jind speed a nn Lmiseq- 7 rr,s (0 m above ground) [db AI Vdrnd s eed a -- in jm;sec, m,s ( n m jhcve grcuri(i) [dbaj Winc speec a nn jm,se j l,. IN 9 rr,s (0 m ahaor grounr,) [dra] Wud ed a hh [rn; sej L,, gll 0 rn;s m abo,e grrue-l) [draj Wdu.,p66i a hh li,), Se.,,., (o m,s m a;n:p grrundj (dbaj ljl hpm!yil A IIII L.., Ca? 2 m,s 0 rr above grcu^d) (dea] Vv'rd -l rrrl -i hh [r?.n L ij r,s J rt above gro,d) (deai W rr speed a nh Measuremen sandard IF(' ed Wind shear. 0 6 Max. urbulence a 0 meer heigh 6% Inflow angle (verical) 0 i 2 Air densiy 225 k( Inl' 65m 80m 90m (Sm Y n i K B ? h.2 G 7 C u [ <`' lf9 `) '56 7 Of, 5 0G.3!b _ ' I fi p E; U The noise level is guaraneed for he urbine configuraion as described In he general specificaion. The noise guaranee will be regarded as fulfilled, If a measured sound power level minus he Inaccuracy of he measuremen resul is lower han he guaraneed value. i I MVssis r'ngc 8,)33 Rappor Side 4 av 20 Gso!e i I

15 Roan vind ark. Sø urderin VEDLEGG C. Vindfordeling Vinddaa fra Kjeller vindeknikk (for Roan og Hareheia vindparker) Wind rose a 0326 in he period 0 I -Aug Aug ,, ~ ~ o -- 5 s \.' 0, ii , j... g(} Rappor Side 5 av 20 I

16 Roan vind ark. Sø urderin VEDLEGG Rappor Side 6 av 20

17 M M M M r r M M M M M M M M r r M M M M M Roan vind ark. Sø urderin VEDLEGG D. Søysonekar p. O p ' a 0 Oversikskar uen høydekoer - med 4 søysoner. "Gul sone" eer T-442 besår både av den orange + gule sonen her. Dealjere usni med høydekoer er vis på de følgende sider. Ruesørrelse x km.... Lden- 55 O' Rappor Side 7 av 20 ('Jr '

18 Roan vind ark. Sø urderin VEDLEGG Dealjer kar - Nordves. Kar med høydekoer - og 4 søysoner. "Gul sone" eer T-442 besår både av den orange + gule sonen her. Ruesørrelse er x km Dee karusnie har 6 boliger og 3 friidsboliger i gul fel, innenfor 5 grønne ringer. Innenfor karusnie er de ca 60 enheer med søy Lden=40-45 db (Sandmoe, Brandsøya, Roan, Uro, mv) -den- 55 Rappor Side 8 av 20 isll'l(v M M M M M M r r M M M M M M M M M M M M M

19 mrm MM MM r Roan vind ark. Sø urderin VEDLEGG Lden= Dealjer kar - Sørves. Kar med høydekoer - med 4 søysoner. 55 "Gul sone" eer T-442 besår både av den orange + gule sonen her. Ruesørrelse er x km. 50 Dee karusnie har ån friidsbolig i rød fel og 3 enheer i orange fel. De er 6 boliger og 68 friidsboliger i gul fel, innenfor 8 grønne ringer. 45 Innenfor karusnie er de ca 60 enheer med søy Lden=40-45 db boliger og friidsbolig i orange sone, Lden=5 db. Friidsbolig i rød sone, Lden=59 db Rappor Side 9 av 20 u`'cl CL

20 Roan vind ark. Sø urderin VEDLEGG Dealjer kar - Sørøs. Kar med høydekoer - med 4 søysoner. "Gul sone" eer T-442 besår både av den orange + gule sonen her. Ruesørrelse er x km. Dee karusnie har 2 boliger og 5 friidsboliger i gul fel, innenfor grønn ring. Enheer ved Nordskjøring er vis på anne kar. Innenfor karusnie er de ca 20 enheer med søy i område Lden=40-45 db. Lden Rappor Side 20 av 20 n Sj n(!u M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

Rapport 4038-2. Kilde Akustikk AS. Hareheia vindpark. Støyvurdering. Arealavgrensning for Hareheia vindpark. for Sarepta Energi AS september 07

Rapport 4038-2. Kilde Akustikk AS. Hareheia vindpark. Støyvurdering. Arealavgrensning for Hareheia vindpark. for Sarepta Energi AS september 07 Kilde Akustikk AS Hareheia vindpark Støyvurdering Arealavgrensning for Hareheia vindpark. for Sarepta Energi AS september 07 21 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2007-09-14 2 14104/20002203/D701334

Detaljer

Rapport 4037-3. Kilde Akustikk AS. Roan vindpark. Støyvurdering. Forhåndmeldt areal for Roan vindpark. for Sarepta Energi AS november 07

Rapport 4037-3. Kilde Akustikk AS. Roan vindpark. Støyvurdering. Forhåndmeldt areal for Roan vindpark. for Sarepta Energi AS november 07 Kilde Akustikk AS Rapport 4037-3 Roan vindpark Støyvurdering Forhåndmeldt areal for Roan vindpark for Sarepta Energi AS november 07 Rapport 4037-3 7 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen

Detaljer

Rapport 4038-3. Kilde Akustikk AS. Hareheia vindpark. Støyvurdering. Arealavgrensning for Hareheia vindpark. for Sarepta Energi AS november 07

Rapport 4038-3. Kilde Akustikk AS. Hareheia vindpark. Støyvurdering. Arealavgrensning for Hareheia vindpark. for Sarepta Energi AS november 07 Kilde Akustikk AS Rapport 4038-3 Hareheia vindpark Støyvurdering Arealavgrensning for Hareheia vindpark. for Sarepta Energi AS november 07 Rapport 4038-3 6 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS

Detaljer

Rapport 4033-3. Kilde Akustikk AS. Ytre Sula vindpark. Støyvurdering. for Ask Rådgivning februar 10

Rapport 4033-3. Kilde Akustikk AS. Ytre Sula vindpark. Støyvurdering. for Ask Rådgivning februar 10 Kilde Akustikk AS Rapport 4033-3 Ytre Sula vindpark Støyvurdering for Ask Rådgivning februar 10 Rapport 4033-3 17 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2010-01-26 3 14104/20003353/D1002642

Detaljer

Rapport Kilde Akustikk AS. Roan vindpark. Støyvurdering. Forhåndmeldt areal for Roan vindpark. for Sarepta Energi AS september 07

Rapport Kilde Akustikk AS. Roan vindpark. Støyvurdering. Forhåndmeldt areal for Roan vindpark. for Sarepta Energi AS september 07 Kilde Akustikk AS Rapport 4037-2 Roan vindpark Støyvurdering Forhåndmeldt areal for Roan vindpark for Sarepta Energi AS september 07 Rapport 4037-2 20 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen

Detaljer

Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015

Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015 Infoskriv Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 1.2.2016 Vår ref.: 201403906 Arkiv: Kopi: Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inneksrammer

Detaljer

t [0, t ]. Den er i bevegelse langs en bane. Med origo menes her nullpunktet

t [0, t ]. Den er i bevegelse langs en bane. Med origo menes her nullpunktet FAO 9 Forberedelse il skoleprøve Del Prakisk bruk av inegral Oppgave parikkelfar Hasigheen il en parikkel ved iden er gi ved v () = i m/min. Tiden er ( + ) + regne i min, for angivelse av posisjon. [,

Detaljer

Rv 47 Åkra sør - Veakrossen

Rv 47 Åkra sør - Veakrossen Kilde Akustikk AS Rapport 5046-1 Rv 47 Åkra sør - Veakrossen Enkle støysonekart for Statens vegvesen. Region vest september 09 Rapport 5046-1 16 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter.

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter. Lørdagsverksed i fysikk. Insiu for fysikk, NTNU. Høsen 007. Veiledning: 8. sepember kl :5 5:00. Øving : evegelse. Vekorer. Enheer. Oppgave a) Per løper 800 m på minuer og 40 sekunder. Hvor sor gjennomsnisfar

Detaljer

Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010

Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010 Noa Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme NVE - Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 1.2.2011 Vår ref.: NVE Arkiv: 200904925 Kopi: Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning

Detaljer

System 2000 HLK-Relais-Einsatz Bruksanvisning

System 2000 HLK-Relais-Einsatz Bruksanvisning Sysem 2000 HLK-Relais-Einsaz Sysem 2000 HLK-Relais-Einsaz Ar. Nr.: 0303 00 Innholdsforegnelse 1. rmasjon om farer 2 2. Funksjonsprinsipp 2 3. onasje 3 4. Elekrisk ilkopling 3 4.1 Korsluningsvern 3 4.2

Detaljer

Bruksanvisning for NTNUs telefonsvar-tjeneste på web

Bruksanvisning for NTNUs telefonsvar-tjeneste på web NTNUs elefonsvar-jenese: Bruksanvisning for NTNUs elefonsvar-jenese på web 1 Pålogging For å logge deg inn på web-siden, beny adressen: hp://svarer.lf.nnu.no Lag bokmerke/legg il siden i Favorier, slik

Detaljer

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008 S TYRES AK Syremøe 07 23.sepember Syresak 53/2008 MÅLTALL framidig uvikling av sudenall og sudieprogrammer KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47)

Detaljer

Rambøll Norge AS. StatoilHydro. Haugshornet vindpark. (Rev. 0) 2007-12-03

Rambøll Norge AS. StatoilHydro. Haugshornet vindpark. (Rev. 0) 2007-12-03 Rambøll Norge AS StatoilHydro Haugshornet vindpark (Rev. 0) 2007-12-03 Haug shornet v i ndpa rk StØptredning Cippdragsnr.: 1070554 Oppdragsgiver: StatoiiHydro Oppdragsgivers repr.: Anne Gunnhild Kraggerud

Detaljer

Elgbeiteregistrering i Trysil og omegn 2005

Elgbeiteregistrering i Trysil og omegn 2005 Elgbeieregisrering i Trysil og omegn 2005 Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Tlf: 35 06 77 00 Fax: 35 06 77 09 Epos: pos@fna.no Oppdragsgiver: Trysil og Engerdal Umarksråd Uarbeide av: -Lars Erik Gangsei

Detaljer

Rundskriv 1/ Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm til vedtak om inntektsramme 2011

Rundskriv 1/ Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm til vedtak om inntektsramme 2011 Rundskriv 1/2012 bokmål Til: Omseningskonsesjonærer med inneksramme Fra: Seksjon for økonomisk regulering Ansvarlig: Tore Langse Dao: 1.2.2012 Saksnr.: NVE 201004797-13 Arkiv: Kopi: Middelhuns gae 29 Posboks

Detaljer

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max.

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max. Kraner med karaker max. 0 ABUS kransysemer målree krankjøring Syringseknikk Kransysemer seer ing i beegelse Konakorsyre moorer den raskese eien fra A il B Erfarne kranførere er forrolig med oppførselen

Detaljer

Ved opp -og utladning av kondensatorer varierer strøm og spenning. Det er vanlig å bruke små bokstaver for å angi øyeblikksverdier av størrelser.

Ved opp -og utladning av kondensatorer varierer strøm og spenning. Det er vanlig å bruke små bokstaver for å angi øyeblikksverdier av størrelser. 4.4 INNE- OG TKOPLING AV EN KONDENSATO 1 4.4 INN- OG TKOPLING AV EN KONDENSATO Ved opp -og uladning av kondensaorer varierer srøm og spenning. De er vanlig å bruke små boksaver for å angi øyeblikksverdier

Detaljer

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012 Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT ECON 3 Obligaorisk øvelsesoppgave våren 22 Ved sensuren illegges alle oppgavene lik vek For å få godkjen besvarelsen må den i hver fall: gi mins

Detaljer

Musskjerneset campingplass

Musskjerneset campingplass Kilde Akustikk AS Rapport 5884-1 Musskjerneset campingplass Støyvurdering Utsnitt av reguleringsplan. for Ing. Egil Ulvund AS juni 11 Rapport 5884-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen

Detaljer

Geitfjellet vindkraftverk

Geitfjellet vindkraftverk Kilde Akustikk AS Rapport 4418-2 Geitfjellet vindkraftverk Støyfaglig vurdering Geitfjellet sett fra Våvatnet for Ask Rådgivning april 10 Rapport 4418-2 17 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS

Detaljer

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder 2014. Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe 05.08.

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder 2014. Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe 05.08. E samarbeid mellom kollekivrafikkforeningen og NHO Transpor Indeksveileder 2014 Indeksregulering av busskonraker Indeksgruppe 05.08.2015 Innhold 1. Innledning...2 1.1 Bakgrunn...2 2 Anbefal reguleringsmodell

Detaljer

Infoskriv ETØ-4/2015 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016

Infoskriv ETØ-4/2015 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016 Infoskriv Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 4.12.2015 Vår ref.: NVE 201500380-10 Arkiv: Kopi: Infoskriv ETØ-4/2015 Om beregning

Detaljer

1. Betrakt følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < 1 T = t 0 + ty, 0 < t < 1

1. Betrakt følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < 1 T = t 0 + ty, 0 < t < 1 . Berak følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < T = 0 + Y, 0 < < Hvor Y er BNP, C er priva konsum, I er privae realinveseringer, G er offenlig kjøp av varer og jeneser, T er

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING KRAV TIL STØY OM MÅLINGENE MÅLERESULTATER VURDERING KONKLUSJON...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING KRAV TIL STØY OM MÅLINGENE MÅLERESULTATER VURDERING KONKLUSJON... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 KRAV TIL STØY... 3 2.1 REGULERINGSPLAN... 3 2.2 RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AV STØY I AREALPLANLEGGING, T-1442... 3 3 OM MÅLINGENE... 4 3.1 MÅLEPROSEDYRE... 4 3.2

Detaljer

Remmafjellet vindkraftverk

Remmafjellet vindkraftverk Kilde Akustikk AS Rapport 4403-2 Remmafjellet vindkraftverk Støyvurdering Remmafjellet sett fra Bergsdalen. for Ask Rådgivning april 10 Rapport 4403-2 15 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS

Detaljer

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE AVDELING FO INGENIØUTDANNING EKSAENSOPPGAVE Emne: INSTUENTELL ANALYSE Emnekode: SO 458 K Faglig veileder: Per Ola ønning Gruppe(r): 3KA, 3KB Dao: 16.0.04 Eksamensid: 09.00-14.00 Eksamensoppgaven Anall

Detaljer

Trafikktellinger mai 2013 i vegkrysset Nygårdsvikveien/ Johan Berentsens vei.

Trafikktellinger mai 2013 i vegkrysset Nygårdsvikveien/ Johan Berentsens vei. INNHOLD. Dags siuasjon..... Resula fra rafikkellinger..... ÅDT i dag... 4. midig siuasjon... 4 3. Kilder... 5 4. Vedlegg: Trafikkellinger og kar over ellepunk... 6 Trafikkellinger mai 03 i vegkrysse /

Detaljer

Krefter og betinget bevegelser Arbeid og kinetisk energi 19.02.2013

Krefter og betinget bevegelser Arbeid og kinetisk energi 19.02.2013 Krefer og beinge beegelser Arbeid og kineisk energi 9..3 YS-MEK 9..3 obligaoriske innleeringer programmering er en esenlig del a oppgaen i kan ikke godkjenne en innleering uen programmering analyiske beregninger

Detaljer

Vågeveien 27, Fjell kommune

Vågeveien 27, Fjell kommune Kilde Akustikk AS Rapport 5874-1 Vågeveien 27, Fjell kommune Vegtrafikkstøy Kun til illustrasjon for Arkitekt Rolv Eide juni 11 Rapport 5874-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka YF kapiel 3 Formler Løsninger il oppgavene i læreoka Oppgave 301 a E 0,15 l 0,15 50 375 Den årlige energiproduksjonen er 375 kwh. E 0,15 l 0,15 70 735 Den årlige energiproduksjonen er 735 kwh. Oppgave

Detaljer

Støyforhold Avklaring av antall støyutsatte boliger

Støyforhold Avklaring av antall støyutsatte boliger NOTAT Nr.: Side : 1 av 3 Dato : 10.11.10 Vår ref. : 876001-0-NO2 Kontrollert : EJA Vedlegg : 2 PROSJEKT: OPPDRAGSGIVER: SAK: Svåheia Vindpark Dalane Vind AS Støyforhold Avklaring av antall støyutsatte

Detaljer

Løsningsforslag til regneøving 5. Oppgave 1: a) Tegn tegningen for en eksklusiv eller port ved hjelp av NOG «NAND» porter.

Løsningsforslag til regneøving 5. Oppgave 1: a) Tegn tegningen for en eksklusiv eller port ved hjelp av NOG «NAND» porter. TFE4110 Digialeknikk med kreseknikk Løsningsforslag il regneøving 5 vårsemeser 2008 Løsningsforslag il regneøving 5 Ulever: irsdag 29. april 2008 Oppgave 1: a) Tegn egningen for en eksklusiv eller por

Detaljer

B33 STOKKSUND I TJØRVÅG, HERØY KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy på utendørs oppholdsplasser

B33 STOKKSUND I TJØRVÅG, HERØY KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy på utendørs oppholdsplasser RAPPORT : 10793500-0-R01 Dato : 26.10.2015 Antall sider : 5 Antall vedlegg : 2 B33 STOKKSUND I TJØRVÅG, HERØY KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy på utendørs oppholdsplasser Oppdragsgiver: Terra Eiendomsutvikling

Detaljer

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4 Regneeksempel - ilskudd il privae barnehager 2013 Eksempel på beregning av ilskuddssaser. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.04.2014 Eksempel på beregning av saser for ilskudd il drifskosnader eer 4 Kommunens budsjeere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422 OMSORGSBOLIGER I PRESTFOSS Rådmannens forslag il vedak: Budsjerammen il prosjek 030030 Omsorgsboliger i Presfoss økes.

Detaljer

B E R E G NI N G AV TR AFI K K STØ Y

B E R E G NI N G AV TR AFI K K STØ Y post@arealtek.no Tlf: 901 38 033 PB 352, 2403 ELVERUM B E R E G NI N G AV TR AFI K K STØ Y Prosjekt: Vedlegg til: 1277 Meisrudtunet Reguleringsplan for Mei s rudtunet utarbeidet av: Lars Mosnes Dato: 0

Detaljer

(x 0,y 0,0) α. Oppgave 3. Ved tiden t har vi følgende situasjon: α = ω1t β = ω2t

(x 0,y 0,0) α. Oppgave 3. Ved tiden t har vi følgende situasjon: α = ω1t β = ω2t Oppgave 3 Ve ien har vi følgene siuasjon: oer vinkel om aksen parallell me -aksen: oer vinkel om aksen l: β l,, Punkes koorinaer ve ien kan besemmes ve hjelp av følgene serie av basisransformasjoner. ransformasjonene

Detaljer

H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerutdanning

H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerutdanning H Ø G S K O L E N I B E R G E N Avdeling for lærerudanning Eksamensoppgave Ny/usa eksamen høs 004 Eksamensdao: 07--004 Fag: NAT0-FY Naur og miljøfag 60sp. ALN modul fysikk 5 sp. Klasse/gruppe: UTS/NY/ALN

Detaljer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer Inernasjonale prisimpulser il imporere konsumvarer Johan Øverseh Røsøen, konsulen i Økonomisk avdeling 1 Den lave konsumprisveksen i Norge kan i sor grad forklares ved krafig prisfall på imporere varer,

Detaljer

Eksamensoppgave i TFY4190 Instrumentering

Eksamensoppgave i TFY4190 Instrumentering Insiu for fysikk Eksamensoppgave i TFY49 Insrumenering Faglig konak under eksamen: Seinar Raaen Tlf.: 482 96 758 Eksamensdao: 6. mai 27 Eksamensid (fra-il): 9: 3: Hjelpemiddelkode/Tillae hjelpemidler:

Detaljer

Levetid og restverdi i samfunnsøkonomisk analyse

Levetid og restverdi i samfunnsøkonomisk analyse Visa Analyse AS Rappor 35/11 Leveid og resverdi i samfunnsøkonomisk analyse Haakon Vennemo Visa Analyse 5. januar 2012 Dokumendealjer Visa Analyse AS Rapporiel Rappor nummer xxxx/xx Leveid og resverdi

Detaljer

OVERBYGNINGSKLASSER...

OVERBYGNINGSKLASSER... Hovedkonore Generelle ekniske krav Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 OVERBYGNINGSKLASSER... 3 3 KVALITETSKLASSER... 5 4 RAPPORTERING AV FEIL... 6 4.1 Generel...6 4.2 Ufylling... 6 4.3 Behandling

Detaljer

Spesialisering: Anvendt makro 5. Modul

Spesialisering: Anvendt makro 5. Modul Spesialisering: Anvend makro 5. Modul 1.B Lineære regresjonsmodeller og minse kvadraers meode (MKM) Drago Berghol Norwegian Business School (BI) 10. november 2011 Oversik I. Inroduksjon il økonomeri II.

Detaljer

Løsningsforslag til obligatorisk øvelsesoppgave i ECON 1210 høsten 06

Løsningsforslag til obligatorisk øvelsesoppgave i ECON 1210 høsten 06 Løsningsforslag il obligaorisk øvelsesoppgave i ECON 0 høsen 06 Oppgave (vek 50%) (a) Definisjon komparaive forrinn: Den ene yrkesgruppen produserer e gode relaiv mer effekiv enn den andre yrkesgruppen.

Detaljer

Newtons lover i to og tre dimensjoner 09.02.2015

Newtons lover i to og tre dimensjoner 09.02.2015 Newons loer i o og re dimensjoner 9..5 FYS-MEK 3..4 Innleering Oblig : på grunn a forsinkelse med deilry er frisen usa il onsdag,.., kl. Innleering Oblig : fris: mandag, 6.., kl. Mideiseksamen: 6. mars

Detaljer

MAT1030 Forelesning 26

MAT1030 Forelesning 26 MAT030 Forelesning 26 Trær Roger Anonsen - 5. mai 2009 (Sis oppdaer: 2009-05-06 22:27) Forelesning 26 Li repeisjon Prims algorime finne de minse uspennende ree i en veke graf en grådig algorime i den forsand

Detaljer

AKTUELLE GRENSEVERDIER...

AKTUELLE GRENSEVERDIER... INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 AKTUELLE GRENSEVERDIER... 3 2.1 GENERELT... 3 2.2 T-1442... 3 3 MÅLSETTING... 4 4 BESKRIVELSE AV BEREGNINGSMETODE OG FORUTSETNINGER... 5 4.1 STØYKILDER OG STØYDATA... 5 4.2 METODE

Detaljer

Forelesning 26. MAT1030 Diskret Matematikk. Trær med rot. Litt repetisjon. Definisjon. Forelesning 26: Trær. Roger Antonsen

Forelesning 26. MAT1030 Diskret Matematikk. Trær med rot. Litt repetisjon. Definisjon. Forelesning 26: Trær. Roger Antonsen MAT1030 Diskre Maemaikk Forelesning 26: Trær Roger Anonsen Insiu for informaikk, Universiee i Oslo Forelesning 26 5. mai 2009 (Sis oppdaer: 2009-05-06 22:27) MAT1030 Diskre Maemaikk 5. mai 2009 2 Li repeisjon

Detaljer

111/170 Lilandsvegen 14 C

111/170 Lilandsvegen 14 C Kilde Akustikk AS Rapport 5345-1 111/170 Lilandsvegen 14 C Støyvurdering for ByggProsjekt AS mai 10 Rapport 5345-1 7 sider Voss Versjon Vår ref VEDLEGG J-5 Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2010-05-18 1

Detaljer

Gang og sykkelveg RV658

Gang og sykkelveg RV658 Kilde Akustikk AS Rapport 5356-1 Gang og sykkelveg RV658 Vegtrafikkstøy Flyfoto over planområdet. www.giske.kommune.no for Giske kommune juni 10 Rapport 5356-1 12 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk

Detaljer

Newtons lover i to og tre dimensjoner

Newtons lover i to og tre dimensjoner Newons loer i o og re dimensjoner 3..4 Innleering: på papir på ekspedisjonskonore: bruk forsiden elekronisk på froner én pdf fil nan på førse side egenerklæring med signaur innleeringsboks på ekspedisjon

Detaljer

Jernbaneverket. OVERBYGNING Kap.: 8 t Regler for prosjektering Utgitt:

Jernbaneverket. OVERBYGNING Kap.: 8 t Regler for prosjektering Utgitt: e Hovedkonore Helsveis spor Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 KRAV... 3 2.1 Hovedspor... 3 2.1.1 Varig ufesing... 3 2.1.2 Minse kurveradius... 3 2.1.3 Ballas... 3 2.1.4 Sviller... 3 2.1.4.1 Svilleype...

Detaljer

Forelesning 25. Trær. Dag Normann april Beskjeder. Oppsummering. Oppsummering

Forelesning 25. Trær. Dag Normann april Beskjeder. Oppsummering. Oppsummering Forelesning 25 Trær Dag Normann - 23. april 2008 Beskjeder Roger har bed meg gi følgende beskjeder: 1 De mese av plenumsregningen i morgen, 24/4, blir avleregning, slik a sudenene ikke kan belage seg på

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-RØNDELAG Aving for eknologi Målform: Bokmål Eksamensdao: 3..4 Varighe/eksamensid: 9-5 Emnekode: Emnenavn: Klasse(r): ELE33 Indusriell auomaisering ELAH Sudiepoeng: Faglærer(e): (navn og

Detaljer

Lutelandet Energipark

Lutelandet Energipark d@ Kilde Akustikk AS Lutelandet Energipark Støyvurdering av ulike alternativer Lutelandet sett fra sørøst. Foto: Fra hjemmesida til Lutelandet. for Vestavind Kraft AS desember 09 acn Kilde Akustikk AS

Detaljer

, og dropper benevninger for enkelhets skyld: ( ) ( ) L = 432L L = L = 1750 m. = 0m/s, og a = 4.00 m/s.

, og dropper benevninger for enkelhets skyld: ( ) ( ) L = 432L L = L = 1750 m. = 0m/s, og a = 4.00 m/s. eegelse øsninger på blandede oppgaer Side - Oppgae Vi kaller lengden a en runde for Faren il joggerne er da: A = m/s = m/s 6 6 + 48 48 = m/s = m/s 7 6 + 4 Når de møes, ar de løp like lenge Da er + 5 m

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO De maemaisk-naurvienskapelige fakule Eksamen i INF3320 Meoder i grafisk daabehandling og diskre geomeri Eksamensdag: 2. desember 2009 Tid for eksamen: 14.30 17.30 Oppgavesee er på

Detaljer

Solheimslien barnehage

Solheimslien barnehage Kilde Akustikk AS Rapport 5344-1 Solheimslien barnehage Vegtrafikkstøy Det skal byggjast ny barnehage midt i biletet. for Asplan Viak AS september 10 Rapport 5344-1 8 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk

Detaljer

Fantoft Park. Rapport Vegtrafikkstøy. for Opus Bergen AS mars 10. Kilde Akustikk AS

Fantoft Park. Rapport Vegtrafikkstøy. for Opus Bergen AS mars 10. Kilde Akustikk AS Kilde Akustikk AS Rapport 5294-1 Fantoft Park Vegtrafikkstøy Utsnitt av reguleringsplan. Siste revisjonsdato plankart 18.2.2010. for Opus Bergen AS mars 10 Rapport 5294-1 10 sider Voss Versjon Vår ref

Detaljer

Løsningsforslag. Fag 6027 VVS-teknikk. Oppgave 1 (10%) Oppgave 2 (15%)

Løsningsforslag. Fag 6027 VVS-teknikk. Oppgave 1 (10%) Oppgave 2 (15%) Fag 67 VVS-eknikk Eksamen 8. mai 998 Løsningsforslag Oppgave (%) (NR = Normalreglemene, ekniske besemmelser,.ugave, 99) Nødvendig akareal som skal dreneres pr. aksluk faslegges, ofe avhengig av akes fallforhold.

Detaljer

Forord Statens vegvesen Region Øst har satt i gang planlegging og utbygging av E18 som sammenhengende motorveg gjennom Østfold og Akershus fylker.

Forord Statens vegvesen Region Øst har satt i gang planlegging og utbygging av E18 som sammenhengende motorveg gjennom Østfold og Akershus fylker. Forord Saens vegvesen Region Øs har sa i gang planlegging og ubygging av E18 som sammenhengende moorveg gjennom Øsfold og Akershus fylker. I forbindelse med konsekvensuredning og kommunedelplan for srekningen

Detaljer

Rapport Kilde Akustikk AS. Nordøyrane i Eid. Støyvurdering. for Landskapsark. Gyril Fimreite juni 06

Rapport Kilde Akustikk AS. Nordøyrane i Eid. Støyvurdering. for Landskapsark. Gyril Fimreite juni 06 Kilde Akustikk AS Rapport 3071-1 Nordøyrane i Eid Støyvurdering for Landskapsark. Gyril Fimreite juni 06 Rapport 3071-1 8 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2006-06-19 1 13946/20001893/D600522

Detaljer

Mot3.: Støy i forsterkere med tilbakekobling

Mot3.: Støy i forsterkere med tilbakekobling Mo3.: Søy i forserkere med ilbakekoblig Hiil har vi diskuer forserkere ue ilbakekoblig ("ope-loop"). Nå vil vi diskuere virkige av ilbakekoblig. Geerel beyes ilbakekoblig for å... edre forserkig, edre

Detaljer

Ukemønsteret i bensinmarkedet

Ukemønsteret i bensinmarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsen 2006 Ukemønsere i bensinmarkede en empirisk analyse Elisabeh Flasnes Veileder: Professor Frode Seen Uredning i fordypnings-/spesialfagsområde: Markedsføring og konkurranse

Detaljer

Harald Bjørnestad: Variasjonsregning en enkel innføring.

Harald Bjørnestad: Variasjonsregning en enkel innføring. Haral Bjørnesa: Variasjonsregning en enkel innføring. Tiligere har vi løs oppgaven me å finne eksremalveriene ( maks./min. veriene) av en gi funksjon f () når enne funksjonen oppfyller beseme krav. Vi

Detaljer

Steinsvikvegen 254, Bergen kommune

Steinsvikvegen 254, Bergen kommune Kilde Akustikk AS Rapport 5517-1 Steinsvikvegen 254, Bergen kommune Vegtrafikkstøy Steinsvikvegen 254 RIMI butikk FV179 Eksisterende bygningsmasse skal erstattes med to boligblokker. for ABO Plan & Arkitektur

Detaljer

Betydning av feilspesifisert underliggende hasard for estimering av regresjonskoeffisienter og avhengighet i frailty-modeller

Betydning av feilspesifisert underliggende hasard for estimering av regresjonskoeffisienter og avhengighet i frailty-modeller Beydning av feilspesifiser underliggende hasard for esimering av regresjonskoeffisiener og avhengighe i fraily-modeller Bjørnar Tumanjan Morensen Maser i fysikk og maemaikk Oppgaven lever: Mai 2007 Hovedveileder:

Detaljer

Kan vi måle stillhet?

Kan vi måle stillhet? Kan vi måle stillhet? Beregning av støysoner og kartlegging av stille områder Forsker Idar Ludvig Nilsen Granøien, SINTEF Dette tenkte jeg å snakke om: Litt om lyd som fysisk fenomen Lydutbredelse og noe

Detaljer

Beskjeder. MAT1030 Diskret matematikk. Oppsummering. Oppsummering

Beskjeder. MAT1030 Diskret matematikk. Oppsummering. Oppsummering Beskjeder MAT1030 Diskre maemaikk Forelesning 25: Trær Dag Normann Maemaisk Insiu, Universiee i Oslo 23. april 2008 Roger har bed meg gi følgende beskjeder: 1 De mese av plenumsregningen i morgen, 24/4,

Detaljer

Repetisjon 20.05.2015

Repetisjon 20.05.2015 Repeisjon 0.05.015 FYS-MEK 1110 0.05.015 1 Eksamen: Onsdag, 3. Juni, 14:30 18:30 Tillae hjelpemidler: Øgrim og Lian: Sørrelser og enheer i fysikk og eknikk eller* Angell, Lian, Øgrim: Fysiske sørrelser

Detaljer

Valuta og valutamarked 1

Valuta og valutamarked 1 Kapiel 14, sepember 2015 Valua og valuamarked 1 De flese land har sin egen pengeenhe, som norske kroner i Norge. Valua er penger fra e anne land, og valuakursen er prisen på valua mål i vår pengeenhe.

Detaljer

Kartlegging av eksternstøy fra Rørosmeieriet

Kartlegging av eksternstøy fra Rørosmeieriet Rørosmeieriet Kartlegging av eksternstøy fra Rørosmeieriet 2015-01-28 Oppdragsnr.: 5144932 Dokument nr.: Aku01 0 28.01.2015 Rapport som levert oppdragsgiver PRAND ADSUL PESIM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Pengemengdevekst og inflasjon

Pengemengdevekst og inflasjon Pengemengdeveks og inflasjon - en empirisk analyse og eoreiske berakninger Hovedfagsoppgave i samfunnsøkonomi av Sian Brundland Berge Insiu for økonomi Universiee i Bergen Våren 2004 KAPITTEL 1 INNLEDNING...

Detaljer

Newtons lover i to og tre dimensjoner

Newtons lover i to og tre dimensjoner Newons loer i o og re dimensjoner 8..16 Innleeringsfris oblig 1: Tirsdag, 9.Feb. kl.18 Innleering kun ia: hps://deilry.ifi.uio.no/ Fellesinnleeringer (N 3): Alle må bidra il besarelsen i sin helhe. Definer

Detaljer

N o t a t

N o t a t N o t a t 312014-14-1 Oppdrag: E134 Gvammen Århus Dato: 13. januar 2012 Emne: Oppdr.nr.: 312014-14-1 Til: Statens vegvesen Region sør Trude Holter Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av: Erling

Detaljer

Forelesning nr.9 INF 1410

Forelesning nr.9 INF 1410 Forelesning nr.9 INF 141 29 espons il generelle C- og -kreser 3.3.29 INF 141 1 Oversik dagens emaer Naurlig espons respons il generelle C- og -kreser på uni-sep funksjonen Naurlig og vungen respons for

Detaljer

Rv 49 Vikøy-Norheimsund

Rv 49 Vikøy-Norheimsund Kilde Akustikk AS Rapport 4832-1 Rv 49 Vikøy-Norheimsund Støyvurdering Ved Vikøy Ved Kaldestad for Statens vegvesen. Region vest februar 09 Rapport 4832-1 13 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS

Detaljer

Håndbok for FarmSert

Håndbok for FarmSert Håndbok for FarmSer Reledning for gjennomgang og serifisering av pelsdyrgårder i henhold il pelsdyrnæringens kvaliessandard. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Åpenhe... 3 3. Drif av serifiseringssyseme...

Detaljer

Stena Recycling AS. Vestbase - støyvurdering

Stena Recycling AS. Vestbase - støyvurdering Stena Recycling AS Vestbase - støyvurdering RAPPORT Vestbase - støyvurdering Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 4411 4..1 Kunde: Stena Recycling AS Vestbase - støyv urdering Sammendrag: Revisjon1: Det er

Detaljer

Alkoholpolitikk. Samfunnsøkonomiske perspektiver på bruk av avgifter og reguleringstiltak, anvendt på Norge. Patrick B Ranheim.

Alkoholpolitikk. Samfunnsøkonomiske perspektiver på bruk av avgifter og reguleringstiltak, anvendt på Norge. Patrick B Ranheim. Alkoholpoliikk Samfunnsøkonomiske perspekiver på bruk av avgifer og reguleringsilak, anvend på Norge Parick B Ranheim Maseroppgave Maser of Philosophy in Environmenal and Developmen Economics UNIVERSITETET

Detaljer

BRG Entreprenør. Lillesand senter Støykartlegging

BRG Entreprenør. Lillesand senter Støykartlegging BRG Entreprenør Lillesand senter Støykartlegging RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464631 Kunde: BRG Entreprenør Sammendrag: Lillesand senter Støykartlegging Det er utført støykartlegging av Lillesand

Detaljer

Eksamensoppgave i TFY4190 Instrumentering

Eksamensoppgave i TFY4190 Instrumentering Insiu for fysikk Eksamensoppgave i TFY49 Insrumenering Faglig konak under eksamen: Seinar Raaen Tlf.: 482 96 758 Eksamensdao:. juni 26 Eksamensid (fra-il): 9: 3: Hjelpemiddelkode/Tillae hjelpemidler: Alernaiv

Detaljer

Franzefossbyen AS. Støykartlegging av Franzefossbyen

Franzefossbyen AS. Støykartlegging av Franzefossbyen Franzefossbyen AS Støykartlegging av Franzefossbyen RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 462751-3 462751 Kunde: Franzefoss AS Støykartlegging av Franzefossbyen Sammendrag: Det er utført beregning av

Detaljer

RAPPORT Rådgivende ingeniører og konsulenter

RAPPORT Rådgivende ingeniører og konsulenter Rådgivende ingeniører og konsulenter Kjøita 42, 4630 Kristiansand Tlf.: 38 60 34 60, Faks: 45 40 45 71 Foretaksreg.: NO 962392687 MVA Eneboliger Kvåle Vurdering av støyforhold på uteplasser Oppdragsgiver

Detaljer

Bevegelse i én dimensjon

Bevegelse i én dimensjon Beegelse i én dimensjon 17.1.213 Forelesningsplan: hp://www.uio.no/sudier/emner/mana/fys/fys-mek111/13/plan213.hm FYS-MEK 111 17.1.213 1 Mekanikk Kinemaikk Dynamikk læren om beegelser uen å a hensyn il

Detaljer

3. Beregning av Fourier-rekker.

3. Beregning av Fourier-rekker. Forelesigsoaer i maemaikk. 3. Beregig av 3.. Formlee for Fourier-koeffisieee. Vi går re på sak: a f være e sykkevis koiuerlig fuksjo med periode p. De uedelige rigoomeriske rekka cos( ) si ( ) a + a +

Detaljer

Bevegelse i én dimensjon

Bevegelse i én dimensjon Beegelse i én dimensjon 21.1.215 FYS-MEK 111 21.1.215 1 Lærebok kan henes på ekspedisjonskonore. Lenke il bealingsside: hp://www.uio.no/sudier/emner/mana/fys/fys-mek111/15/bok.hml FYS-MEK 111 21.1.215

Detaljer

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011. c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%?

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011. c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%? Forelesning 4 og 5 MET59 Økonomeri ved David Kreiberg Vår 011 Diverse oppgaver Oppgave 1. Ana modellen: Y β + β X + β X + β X + u i 1 i i 4 4 i i Du esimerer modellen og oppnår følgende resulaer ( n 6

Detaljer

Bevegelse i én dimensjon (2)

Bevegelse i én dimensjon (2) Beegelse i én dimensjon () 5..6 Daa-lab i dag: Hjelp med Pyhon / Malab insallasjon Førse skri Oblig er lag u: hp://www.uio.no/sudier/emner/mana/fys/fys-mek/6/maeriale/maeriale6.hml Innleeringsfris: Tirsdag,

Detaljer

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG Noaer Documens 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG

Detaljer

E K S A M E N S O P P G A V E : FAG: FYS105 Fysikk LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

E K S A M E N S O P P G A V E : FAG: FYS105 Fysikk LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG HØGSKOLEN I GDER Grisad E K S M E N S O P P G V E : FG: FYS05 Fysikk LÆRER: Per Henrik Hogsad Klasser: Dao:.09.08 Eksaensid, fra-il: 09.00 4.00 Eksaensoppgaen besår a følgende nall sider: 5 inkl forside

Detaljer

Oppgaveverksted 3, ECON 1310, h14

Oppgaveverksted 3, ECON 1310, h14 Oppgaveverksed 3, ECON 30, h4 Oppgave I denne oppgaven skal du forklare de økonomiske mekanismene i hver deloppgave, men de er ikke men a du skal bruke id på å forklare modellen uover de som blir spur

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Rissa trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Rissa rådhus Blåheia Møtedato: Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Rissa trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Rissa rådhus Blåheia Møtedato: Tid: 09:00 Møeinnkalling Uvalg: Rissa rafikksikkerhesuvalg Møesed: Rissa rådhus Blåheia Møedao: 23.03.2017 Tid: 09:00 Forfall meldes il uvalgssekreær Linn Krisin Hassel som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Rør og rørdeler. BASAL mufferør ig. Maks tillatt avvinkling (mm/m) Overdekn. min/max (m) Mål (mm) Vekt ca. kg. DN / t Dm 0,5-10,0 0,5-10,0

Rør og rørdeler. BASAL mufferør ig. Maks tillatt avvinkling (mm/m) Overdekn. min/max (m) Mål (mm) Vekt ca. kg. DN / t Dm 0,5-10,0 0,5-10,0 Rør og rørdeler BASAL mufferør ig / Dm Overdekn. min/max (m) Maks illa avvinkling (mm/m) 0 33 33 284 284 0,5-10,0 0,5-10,0 50 50 35 55 0 0 37 37 41 353 353 353 0,5-8,0 0,5-8,0 0,5-8,0 50 50 50 50 140 250

Detaljer

tiden - t er i teller og nevner og kan derfor strykes mot herandre og gi formelen:

tiden - t er i teller og nevner og kan derfor strykes mot herandre og gi formelen: .5 ELEKTISK ABEID OG ELEKTISK EFFEKT 1.5 ELEKTISK ABEID OG ELEKTISK EFFEKT ABEID Ved å kombinere idligere kjene formler som..1,.1.1,.3.1 får vi en formel for arbeid som er prakisk å bruke i elekro: Formlene

Detaljer

Tillatte hjelpemidler: Lærebok og kalkulator i samsvar med fakultetet sine regler. 2 2x

Tillatte hjelpemidler: Lærebok og kalkulator i samsvar med fakultetet sine regler. 2 2x UNIVERSITETET I BERGEN De maemaisk-naurvienskapelige fakule Eksamen i emne MT11 Brukerkurs i maemaikk Mandag 15. desember 8, kl. 9-14 BOKMÅL Tillae hjelpemidler: Lærebok og kalkulaor i samsvar med fakulee

Detaljer

RAFOSS, KVINESDAL PLANNR Vurdering av støy fra veitrafikk

RAFOSS, KVINESDAL PLANNR Vurdering av støy fra veitrafikk RAPPORT : Dato : 16.02.2017 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 2 RAFOSS, KVINESDAL PLANNR. 10372014001 Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Kristiansen & Selmer-Olsen AS v/ Krister Ingebretsen

Detaljer

1999/37 Rapporter Reports. Trygve Martinsen. Avanseundersøkelse for detaljhandel. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

1999/37 Rapporter Reports. Trygve Martinsen. Avanseundersøkelse for detaljhandel. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 1999/37 Rapporer Repors Trygve Marinsen Avanseundersøkelse for dealjhandel Saisisk senralbyrå Saisics Norway Oslo Kongsvinger Rapporer Repors I denne serien publiseres saisiske analyser, meode- og modellbeskrivelser

Detaljer

1 INNLEDNING RETNINGSLINJER... 4

1 INNLEDNING RETNINGSLINJER... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 RETNINGSLINJER... 4 3 BESKRIVELSE AV BEREGNINGSMETODE... 5 3.1 Metode... 5 3.2 Programvare og støysonekart... 5 3.3 Markabsorpsjon... 5 3.4 Tekniske data til vindturbinene...

Detaljer