Tolga kommune. Budsjett Økonomiplan og Handlingsprogram Kommunestyrets vedtak av 16. desember

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tolga kommune. Budsjett Økonomiplan og Handlingsprogram Kommunestyrets vedtak av 16. desember"

Transkript

1 Tolga kommune Budsjett 2011 og Økonomiplan og Handlingsprogram Kommunestyrets vedtak av 16. desember

2 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord s.5 1. Mål, rammer, føringer og nye tiltak og vesentlige økninger i driftsutgiftene s Mål s Rammer s Føringer s Nye tiltak og vesentlige økninger i driftsutgiftene s Utredningsoppgaver s Beskrivelse av virksomhetsområdene (Tjenesteomfang og ressursinnsats, mål og resultatindikatorer, økonomisk ramme) s Rådmann med stab og støtte s Tjenesteomfang og ressursinnsats s Økonomisk ramme s Samfunnsutvikling s Tjenesteomfang og ressursinnsats s Økonomisk ramme s Teknisk drift s Tjenesteomfang og ressursinnsats s Økonomisk ramme s Oppvekst s Tolga skole s Tjenesteomfang og ressursinnsats s Økonomisk ramme s Vingelen skole s Tjenesteomfang og ressursinnsats s Økonomisk ramme s Kulturskolen s Tjenesteomfang og ressursinnsats s Økonomisk ramme s. 18 2

3 3.8 Barnehagene s Tjenesteomfang og ressursinnsats s Mål og resultatindikatorer s Økonomisk ramme s Helse s Tjenesteomfang og ressursinnsats s Økonomisk ramme s Pleie og omsorg s Tjenesteomfang og ressursinnsats s Økonomisk ramme s NAV s Tjenesteomfang og ressursinnsats s Økonomisk ramme s Generelle rammebetingelser s Befolkningsutvikling s Økonomiske rammebetingelser s Kommunesktorens samlede inntekter s Skatt og rammetilskudd s Eiendomsskatt s Driftsinntekter s Lønns- og prisvekst s Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene s Øvrige driftsutgifter s Rente- og avdragsutgifter s Investeringsprosjekter i perioden s Investeringsprosjekter i 2011 s Vingelen barnehage- og skole s Bibliotek Inventar, utstillingsmateriell og datamoduller s Kommunal planstrategi inkl revidering av kommuneplanen s Kommunale veier utbedringer s Bad på rommene på Tolga omsorgstun s Lyngbo barnehage toaletter s Skulpturpark Tolga Vest, smelteovn s Sanitæranlegg, Gammelbrua s Låsesystem Tolga skole og Vidarheim s Kommunale boliger utbedringer s Gårdskart s Drifts- og ressursanalyse pleie og omsorg s Bil hjemmetjenesten s. 28 3

4 5.2 Investeringsprosjekter i s Bad på rommene på Tolga omsorgstun 2012 s Mur ved kirkegården i Vingelen 2012 s Dølmotunet lager/uthus/garasje/utstilling 2012 s Kommunale boliger utbedringer 2012 s Brannvarsling i Vidarheim 2012 s Ny traktor 2012 s Holøydalen kirke redskapsskjul/påbygg 2012 s Nye kirkegulv og ledelys 2012 s Ventilasjonsanlegg og ombygging av Helsesenteret 2013 s Datovervåkningssystem for ventilasjonsanlegg og kommunal bygninger 2013 s Vakumvogn renseanlegg og avløpsnett 2013 s Bad på rommene på Tolga omsorgstun 2013 s Hjelpemidler i kirkene 2013 s Dølmotunet utstilling blestring 2013 s Dølmotunet Bakerovn 2013 s Bygdebok oppretting av gards- og slektshistorie 2013 s Bad på rommene på Tolga omsorgstun 2014 s Dølmotunet restaurering av fjøstaket 2014 s Ny ovn i Tolga kirke 2014 s Felles stor- bad på Tolga omsorgstun 2014 s Skulpturpark Tolga Vest Hyttelva mikrokraftverk 2014 s Vedlegg s Budsjettskjemaer s Driftsoversikt , budsjettskjema 1A s Driftsoversikt , budsjettskjema 1B s Investeringsskjema , budsjettskjema 2A s Investeringsskjema , budsjettskjema 2B s. 36 4

5 Rådmannens forord Tolga kommune har gjennom mange år måtte ha kuttet i utgifter. Det har blitt kuttet mer i kroner enn i tjenester. Over tid bringer dette en ubalanse i forholdet mellom tjenester, deres kvalitet og omfang, og hva som er tilgjengelige økonomiske midler for å gjennomføre. Omleggingen av inntektssystemet for 2011 har slått meget positivt ut for Tolga kommune, med en økning i de frie inntektene på ca 6 millioner kroner eller 7,1 %. Rådmannens forslag til hovedgrep for 2011 er i hovedsak å konsekvensjustere budsjettene i forhold til den aktiviteten man per i dag bedriver. Eksakt lønn pr utgang 2010 er lagt inn. De største postene på de enkelte virksomhetsområder er konsekvensjustert med 2 %. Føringer gitt gjennom politiske vedtak og med eventuelle økonomiske konsekvenser er lagt inn og fremkommer under 1.3, føringer. De nye tiltak rådmannen foreslår blir lagt inn, eller poster som er foreslått vesentlig økt fremkommer under 1.4, nye tiltak og vesentlig økninger i driftsutgiftene. Rådmannen ser det som særs viktig å få på plass en personal- og organisasjonssjef. Rådmannen ser på personalet som organisasjonens viktigste ressurs. Selv om personalansvar også er lagt til den enkelte virksomhetsleder, er det viktig å styrke den overordnede jobbingen med kommunens personalpolitikk. Det er sentralt både i forhold til å rekruttere og beholde arbeidskraft, legge til rette for kompetanseutvikling med mer. Rådmannen ser at en slik funksjon kan kombineres med det å drive organisasjonsutvikling. I sum dreier forslag på nye tiltak og økt rammer seg til mye penger. Men de er relatert både til lønn og forhold som anses som nødvendige for å kunne drive dagens aktivitet videre på en forsvarlig og god måte. Det legges ikke fra rådmannens side opp til noe ekspansivt investeringsbudsjett. Investeringsbudsjettet for 2011 og økonomiplan vil innebære at Tolga kommune vil senke sin totale lånegjeld. Dette mener rådmannen er en riktig og nødvendig vei å gå. Tolga kommune har pr i dag så å si ingen midler på disposisjonsfond. Det er et stort behov for at Tolga kommune begynner å sette av midler i fond for å kunne møte fremtidig svingninger. Det er også et etterslepp og behov for å ha midler til å drive vedlikehold. Rådmannen har ikke foreslått og avsatte midler til fond i Dette bryter både med de anbefalinger som gjøres fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU), og hva rådmannen selv mener er god styring og forvaltning. Det anbefales at kommunene skal ha et netto driftsresultat på 3 %. For Tolga vil dette utgjort et sted mellom 3 og 4 millioner kroner. Fra 2012 bør en slik praksis være en forutsetning. Men rådmannen er av den oppfatning at kommunen kan kjøpe seg ett år før man starter en slik bevisst og forsvarlig politikk. For det første er rådmannen av den oppfatning at denne organisasjonen både politikere og administrasjon trenger et år der man ikke har fokus på kutt og nedskjæringer. Men rådmannen er like klar på at aktivitetsnivået i denne organisasjonen enten må ned, drives mer rasjonelt og effektivt, eller helst en kombinasjon av begge deler. En slik tilpasning av aktivitetsnivået krever en bred og inkluderende prosess. Rådmannen mener vi kan bruke 2011 for å kjøre denne nødvendige prosessen på en god måte. 5

6 Rådmannen har lagt opp til å kjøre en drifts- og ressursanalyse innen pleie- og omsorgsektoren. Denne vil si noe konkret om hvordan vi bruker midlene våre innen denne sektoren, og vil peke på de utfordringene som vil møte oss i tiden som kommer. Dette arbeidet må også sees på som en viktig del i forhold til at det skal utarbeides en plattform for pleie og omsorg i Tolga kommune. Budsjettprosessen for kommende år vil bli mer prosessorientert. Den vil ha fokus på medvirkning og mer av arbeidet vil bli kanalisert inn mot vårhalvåret. I forhold til budsjett for 2012 vil det også bli utarbeidet mål- og resultatindikatorer for alle kommunens virksomheter. For 2011 er det kun barnehagesektoren som har fått dette innarbeidet i forslag til budsjett. Slik rådmannen ser det er det for Tolga kommune viktig å få mer styring og bevissthet rundt alle de samarbeidsordningen kommunen inngår i. Dette både i forhold utgiftsutvikling og kontroll, men kanskje også de mer demokratiske sidene. Det vil bli sett på dette i Rådmannen er av den oppfatning at det budsjettet som presenteres og foreslås er både realistisk og forsvarlig. Det ligger til rette for at virksomhetene skal kunne få drive dagens aktivitet innenfor realistiske rammer. Forslaget på investeringsbudsjettet for perioden tar stort sett opp i seg alle de behov og innspill som har kommet. I perioden vil det kunne bli gjort forholdsvis mange små, men god investeringer som gir effekt og skaper positive ringvirkninger. Det er også viktig igjen å påpeke at lånegjelden går ned i denne perioden om ikke det fremlagte investeringsbudsjettet økes ytterligere. Rådmannen mener at budsjettforslaget som legges fram for 2011 vil gi både gode tjenester, og skape en god plattform for å ta fatt på de utfordringene man må ta innover seg og jobbe med inn mot budsjettet i Rådmannen vil til slutt påpeke at Tolga kommune har mange dyktige både ledere og medarbeidere. Disse har stor lojalitet og yter stor innsats for kommunen og de ulike brukerne av kommunens tjenester. Tolga den 22. november 2010 Stein Halvorsen rådmann 6

7 1. Mål, rammer, føringer og nye tiltak og vesentlige økninger i driftsutgiftene 1.1 Mål Kommuneplanen for er et overordnet styringsdokument for kommunens aktiviteter. Det vises i det etterfølgende til kommunens visjon, overordnede mål og delmål. Visjon: Tolga kommune med tæl. Overordnede mål: 1. Å ta vare på, utvikle og forsterke de kvaliteter og det særpreg som kjennegir Tolga kommune 2. Å arbeide målbevisst for en bærekraftig utvikling 3. Å arbeide for å opprettholde bosettinga på nåværende nivå i hele kommunen Delmål: 1.1 Oppvekst og bomiljø 1.2 Sentrumsutvikling 1.3 Natur- og kulturarv 2.1 Holdningsskapende arbeid for bærekraftig utvikling 2.2 Miljøvennlig drift av Tolga kommune 2.3 Areadelen, arealforvaltning som virkemiddel 3.1 Attraktiv bokommune 3.2 Næringsutvikling og landbruk 3.3 Flyktninger Planen er retningsgivende for arbeidet både i de politiske organ og kommunens administrasjon. Tiltak og mål i økonomiplanen og årsbudsjettet skal speile det som er trukket opp som mål i kommuneplanen. 1.2 Rammer: Drift Årsbudsjett 2011 økonomiplan/handlingsprogram Vedlegg og Investeringer Investeringsramme for perioden Vedlegg og Faste stillinger Rådmannen er delegert myndighet til å opprette og nedlegge stillinger innefor budsjettets rammer. Ved ledighet i hjemler skal det før det lyses ut igjen drøftes med rådmann. Det samme gjelder ved mulig opprettelse av stillinger Stilling som personal- organisasjonssjef skal lyses ut. Betalingssatser for 2011 Kommunale betalingssatser for 2011 i henhold til vedtak i kommunestyret den 25. november

8 Eiendomsskatt for 2011 Eiendomskatt for 2011 utskrives med 7 promille. Bunnfradraget er satt til kr ,-. Det er vedtatt en reduksjonsfaktor på 0,7. Fullmakter Rådmannen gis myndighet til å overføre midler mellom virksomhetsområdene og rammene når dette kun har regnskapsmessig betydning. 1.3 Føringer: Føringer gitt gjennom politiske vedtak, planer og lignende. Når det gjelder planer ligger det noe spesifikke ting i forhold til den vedtatte klima- og energiplanen. Forhold og tekningen her vil de innarbeidet i de enkelte virksomheters virksomhetsplaner. Tiltak Beskrivelse Tidsfrist Kommunale Kommunestyret Des planstrategier skal i henhold til 2011 plan og bygningsloven utarbeide en plan strategi. (vedtatt i kommunestyresak 93/10) Kjøp av økologisk mat i organisasjonen Tolga kommune Utarbeide en tiltaksplan for gjennomføring av klima- og energiplan. Fokus rettes mot landbruk. 10 % prosent av den maten som Tolga kommune kjøper skal være økologisk. Det skal utarbeides en tiltaksplan for gjennomføring av klima- og energiplan i Tolga kommune. (vedtatt i Ansvar Økonomi Merknad Rådmann ,- (foreslått i investeringsbudsjettet) 2011 Landbrukssjefen Juni 2011 ArbeidsgGruppa for gjennomføring av planen ,- (innenfor ramma) ,- (innarbeidet i budsjettforslaget) Dette arbeidet må sees i sammenheng med oppstart av revidering av samfunnsdelen i kommueplanen og andre kommunedelplaner som må revideres. Det kjøpes plan- og prosesskompetanse for gjennomføring av dette arbeidet. Måles ved at kjøp konteres på egen kontostreng i budsjettet. Tiltakene gjennomføres og iverksettes etter vedtak i kommuestyret. 8

9 Mål- og resultatstyring innføres for alle områder fra budsjett Gjennomføre ansattes dag Oppfølging av kommunens boligplan Handlingsplan for pleie og omsorgssektoren kommunstyresak 77/10 Det skal utarbeides mål og resultatstyring for alle virksomhetene i Tolga kommune fra (vedtatt i kommunestyresak 55/10) Tolga kommune skal sett de ansatte i fokus gjennom å arrangere en ansattes dag Det lages en plan basert på de føringer som ligger i vedtatt boligplan for Tolga kommune (vedtatt i kommunestyresak 56/10) Utarbeide en plan i henhold til F- vedtak 58/10. I tillegg er det foreslått kjørt en pleie og omsorgsanalyse April 2011 Januar 2011 Juni 2011 Juni 2011 Rådmann Innenfor ramma Rådmann Ca ,- (innarbeidet i budsjettetforslaget) V-leder, teknisk drift Rådmann, Kjetil Brodal og oppnevnt utvalg ,- (foreslått i investeringsbudsjettet) ,- Vedtak i budsjett ,- (foreslått i investeringsbudsjettet pleie og omsorgsanalyse) Utarbeides av administrasjon og vedtas i kommunestyret i juni. Gjennomføres som inngang på året den 3. januar. Det blir motivasjonsseminar, mat og konsert. Det er foreslått avsatt midler i 2011 og 2012 til sammen ,- for å følge opp vedtatt boligplan. Fram til juni utarbeides en forslag på gjennomføring av salg, og for oppussing og vedlikehold. Arbeidet er i gang i henhold til vedtak. 9

10 1.4 Nye tiltak og vesentlige økninger i driftsutgiftene Nedenfor gis en oversikt over de nye tiltak rådmannen har foreslått inn i budsjett og økonomiplan. Der dagens ramme er foreslått økt utover det som anslås som normal prisstigning er dette også synliggjort under. Tiltak Virksomhet Økonomi Merknad Lønn Totalt alle områder Ca ,- Økte rammer Opplæring/kurs i LPmodellen Skolene ,- Nytt tiltak Ny avdeling i barnehagen i Vingelen, Barnehagene ,- Nytt tiltak/ Økt ramme læring med mer - 3,95 årsverk Vikarer i barnehagen Barnehagene ,- Økt ramme Midler til Ungdomsrådet ,- Nytt tiltak Ungdomsrådet Økte midler Formannskapets ,- Økt ramme disposisjonsfond Personal- og Rådmann med stab og støtte ,- Nytt tiltak organisasjonsleder Klima- og energiplan Hele organisasjonen ,- Nytt tiltak midler til tiltak for å opprasjonalisere planen Gjennnomføring av Hele organisasjonen ,- Nytt tiltak ansattes dag i Tolga kommune Gjennomåpning av Samfunnsutvikling ,- Nytt tiltak svømmehallen Innkjøp mat Tolga sykehjem kjøkkenet ,- Økt ramme Annonser og Kommunestyret/formannskap ,- Økt ramme informasjon Valget i 2011 Kommunestyret/formannskap ,- Nytt tiltak Kommuneplan Overordnet kommuneplan ,- Nytt tiltak Lederutvikling Rådmannens ledergruppe ,- Økt ramme GEO-datasamarbeidet Samfunnsutvikling ,- Økt ramme Kontrollutvalget Politikk ,- Økt ramme Skoleledelse Skole og rådmann med stab ,- Nytt tiltak og støtte Høgskoletilbud i Skole og rådmann med stab ,- Nytt tiltak Fjellregionen og støtte Totalt Ca ,- 10

11 2. Utredningsoppgaver Skal beskrive de utredningsoppgaver som skal gjennomføres for Skal si noe om omfanget, kvalitet, tidsperspektiv, ansvar og økonomi. Skal være realistisk i forhold til kapasiteten kommunen har i forhold til å gjennomføre. Tiltak Beskrivelse Tidsfrist Ansvar Vurdere fremtidig bruk av Fossheim. (vedtatt i kommunestyre sak 56/10) Utrede hva Fossheim skal brukes til og hva det vil koste å få gjort noe med det. Historielaget og gruppa for Tolga Vest trekkes inn i arbeidet. Reguleringsplanen for Tolga Vest legges til Juni 2011 Utviklingssjefen Utrede bygging av flyktningboliger. (vedtak kommunestyret sak 56/10) Beskrive intern kontrollsystemet i Tolga kommune. (vedtatt i kontrollutvalget sak 24/10) Avklar forholdet mellom kommunens eget næringsarbeid og kjøp gjennom næringsservice. Se på organiseringen av vaktmestertjenesten. Se på organiseringen av virksomheten samfunnsutvikling. Tilpasse aktiviteten og tjenesten i forhold til kommunens økonomi. grunn. Tolga kommune har av IMDI blitt forespurt om å ta imot mindreårige flytninger. Det utredes mulig bygging av flyktningboliger. Internasjonalt råd og flyktningkoordinator trekkes inn i arbeidet. Beskrive hvordan internkontrollsystemet fungerer i kommunen og komme med forslag til forbedringer. Få avklart hva kommunen selv skal gjøre av næringsarbeid, og hva vi skal få ut av samarbeidet med næringsservice. Avklare hvordan vaktmestertjenesten skal være organisert. Vurdere og tilpasse virksomhetsområde samfunnsutvikling. Skal samsvar mellom oppgaver og ressurser. Mars 2011 April 2011 Juni 2011 April 2011 April 2011 Okt 2011 Utviklingssjefen Rådmann Rådmann og utviklingssjef V-leder samfunnsutvikling og v-leder tekniske tjenester Rådmann og v-leder samfunnsutvikling Rådmann og ledergruppa 11

12 3. Beskrivelse av virksomhetene 3.1 Rådmann med stab og støtte Tjenesteomfang og ressursinnsats Virksomhetsområde/tjeneste Årsverk Rådmann 1,0 Rådgiver 0,55 Personal 1,6 Økonomi/IT 3,8 6, Økonomisk ramme Budsjett Økonomiplan Rev. Budsjett Budsjett Regnskap (Tall i ,- kr) lønn driftsutgifter utgifter inntekter Netto ansvar

13 3.2 Samfunnsutvikling Tjenesteomfang og ressursinnsats Virksomhetsområde/tjeneste Årsverk Virksomhetsleder 1,0 Fellestjenesten 3,4 Teknisk forvaltning 1,0 Landbruk/næring 1,0 + 1,05 * Kultur 1,78 8,45 + 1,05 * 0,5 er prosjekt Øko-løft, 0.35 Gårdskart og 0,20 Inn på tunet Økonomisk ramme Budsjett Økonomiplan Rev. Budsjett Budsjett Regnskap (Tall i ,- kr) lønn driftsutgifter utgifter inntekter Netto ansvar

14 3.3 Teknisk drift Tjenesteomfang og ressursinnsats Virksomhetsområde/tjeneste Årsverk Virksomhetsleder 1,0 Drift 6,64 7, Økonomisk ramme Budsjett Økonomiplan Rev. Budsjett Budsjett Regnskap (Tall i ,- kr) lønn driftsutgifter utgifter inntekter Netto ansvar Merknad: Vår andel av deltakelse i Midt-Østerdal brann og redning har tidligere ligget under området VAR. Ligger nå i ramma til tekniske drift. 14

15 3.4 Oppvekst Tolga kommune har vedtatt en egen plattform for oppvekst og læring. Den er gjeldende og styrende for barnehager, grunnskolen og kulturskolen i perioden Begrunnelsen for at det er utarbeidet en egen plattform for oppvekt og læring er at kommunestyret ønsker å bevisstgjøre Tolgasamfunnet, være en aktiv skole- og barnehageeier og ha sterk fokus på barn og unges oppvekstvilkår. Tolgas visjon på dette området er: Røtter i fortida, tro på framtida og læring i fellesskap. Plattformen er lagt til grunn ved utkast til budsjett for 2011 og økonomiplan/handlingsprogram

16 3.5. Tolga skole Tjenesteomfang og ressursinnsats Virksomhetsområde/tjeneste Antall elever Grunnskole 176 SFO 45 Voksenopplæringen 18 Virksomhetsområde/tjeneste Årsverk Virksomhetsleder 1,0 Skole 26,13 SFO 2,0 Voksenopplæringen 2,0 31, Økonomisk ramme Budsjett Økonomiplan Rev. Budsjett Budsjett Regnskap (Tall i ,- kr) lønn driftsutgifter utgifter inntekter Netto ansvar

17 3.6 Vingelen skole Tjenesteomfang og ressursinnsats Virksomhetsområde/tjeneste Antall elever Grunnskole 49 SFO 8 Virksomhetsområde/tjeneste Årsverk Virksomhetsleder 1,0 Skole 6,88 7, Økonomisk ramme Budsjett Økonomiplan Rev. Budsjett Budsjett Regnskap (Tall i ,- kr) lønn driftsutgifter utgifter inntekter Netto ansvar

18 3.7 Kulturskolen Tjenesteomfang og ressursinnsats Virksomhetsområde/tjeneste Antall elever Kulturskolen 187 Virksomhetsområde/tjeneste Årsverk Virksomhetsleder 1,0 Skole 2,9 3, Økonomisk ramme Budsjett Økonomiplan Rev. Budsjett Budsjett Regnskap (Tall i ,- kr) lønn driftsutgifter utgifter inntekter Netto ansvar

19 3.8 Barnehagene Tjenesteomfang og ressursinnsats Virksomhetsområde/tjeneste Antall barn Lyngbo barnehage 27 Vingelen barnehage 26 Knutshauåen barnehage 25 Virksomhetsområde/tjeneste Årsverk Virksomhetsleder 1,0 Vingelen barnehage 6,99 Lyngbo barnehage 8,49 Knutshauåen 6,74 23,22 19

20 3.8.2 Mål og resultatindikatorer: Fokusområder Brukere Medarbeidere Indikator/måling Tilfredshet med barnehagen barnet går i (brukerundersøkelse) Tilfredsheten med muligheter for medinnflyttelse over tilbudet i barnhagen (brukerundersøkelse) Andel barn 1-5 år som har barnehageplass (KOSTRA) Innhold i jobben: har du nødvendig kompetanse for å utføre dine arbeidsoppgaver? (skala 1-6) Stolthet over egen arbeidsplass: Alt, i alt hvor stolt er du over egen arbeidsplass? (skala 1-6) Status 2009 Status 2010 Mål ,8 4,5 Høyere enn 90 % Økonomi Holde budsjettet 100 % 5,0 5,0 Landssnitt Økonomisk ramme Budsjett Økonomiplan Rev. Budsjett Budsjett Regnskap (Tall i ,- kr) lønn driftsutgifter utgifter inntekter Netto ansvar Merknad: Tidligere øremerket tilskudd er fra 2011 innlemmet i ramma. 20

21 3.9 Helse Tjenesteomfang og ressursinnsats Virksomhetsområde/tjeneste Antall brukere Legetjenesten 1165 listepasienter Helsestasjon Ca 330 Virksomhetsområde/tjeneste Årsverk Virksomhetsleder 0,45 Legetjenesten 4,8 Helsestasjon 0,9 Psykiatri 1,9 7, Økonomisk ramme Budsjett Økonomiplan Rev. Budsjett Budsjett Regnskap (Tall i ,- kr) lønn driftsutgifter utgifter inntekter Netto ansvar

22 3.10 Pleie og omsorg Tjenesteomfang og ressursinnsats Virksomhetsområde/tjeneste Antall brukere Tolga omsorgstun 19 Hjemmesykepleie/hjemmehjelp/trygghetsalarm/praktisk 60 bistand Omsorgslønn 2 Virksomhetsområde/tjeneste Årsverk Virksomhetsleder 1,0 Merkantil og kjøkken/vaktmester 0,8 + 3,44 Hjemmetjenesten 16,2 Sykehjem 19,82 41, Økonomisk ramme Budsjett Økonomiplan Rev. Budsjett Budsjett Regnskap (Tall i ,- kr) lønn driftsutgifter utgifter inntekter Netto ansvar

23 3.11 NAV Tjenesteomfang og ressursinnsats Virksomhetsområde/tjeneste Årsverk Virksomhetsleder 1,0 * NAV/Sosial 2,6 3,6 * NAV-leder er statlig ansatt Økonomisk ramme Budsjett Økonomiplan Rev. Budsjett Budsjett Regnskap (Tall i ,- kr) lønn driftsutgifter utgifter inntekter Netto ansvar

24 4. Generelle rammebetingelser 4.1 Befolkningsutvikling Tabellen nedenfor viser utviklingen i folketallet fra 2004 til Folketallet er målt pr 1. januar i alle årene. I perioden 1. januar 2004 til 1. januar 2010 har folketallet i Tolga kommune hatt en nedgang på 90 personer. Tolga har i hele perioden hatt en negativ utvikling i folketallet. Netto fraflyttingen er høyere enn fødselsunderskuddet i perioden. I perioden 2004 til 2010 har det dødd 21 flere enn det har blitt født. Netto fraflytting har i perioden således var 69 personer Folkemengde i alt Kvinner Menn år år år år år år og over Befolkningstallet er en viktig faktor for kommunenes inntekter, så også for Tolga kommune. Rammetilskuddet beregnes med folketallet pr 1. juli året før budsjettåret. For 2011 er det prognostisert: Rammetilskudd per innbygger: ,- Skatteinntekter per innbygger: ,- En innflytter/utflytter til/fra Tolga kommune vil tilføre/belaste inntektene i gjennomsnitt med kr ,- 4.2 Økonomiske rammebetingelser Kommunesektorens samlede inntekter Finansielle indikatorer Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgiftene inkludert renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsattes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for sektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2009 var på 3,0 prosent. Kommunene i Hedmark hadde i 2009 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene var på 2,7 prosent. For Tolga kommune var netto driftsresultat i ,9 prosent. 24

25 Netto lånegjeld viser kommunenes/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må trekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Hedmark hadde i gjennomsnitt kroner per innbygger i netto lånegjeld i Landsgjennomsnittet var kroner per innbygger. Tolga kommunes lånegjeld er på kroner per innbygger Skatt og rammetilskudd Fra 2010 til 2011 har Tolga kommune en vekst i frie inntekter, korrigert for oppgaveendringer, på ca 6 millioner eller 7,1 %. Gjennomsnittet for Hedmark er på 3,4 %. Årsaken til den store er endringen av inntakssystemet har slått meget positivt ut for Tolga kommune Eiendomsskatt Tolga kommune innfører fra 2011 eiendomsskatt med hele kommunen som virkeområde. Satsen er vedtatt på 7 promille. Bunnfradraget er satt til kr ,-. Det er vedtatt en reduksjonsfaktor på 0,7. Det er vedtak på de bygg/bygninger som skal fritas for eiendomsskatt. Inntektene fra eiendomsskatten er for 2011 stipulert til 3,2 millioner kroner Driftsinntekter Gebyrer og betalingssatser i henhold til vedtak i kommunestyret den 25. november Lønns- og prisvekst I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra til 2,8 % horav lønnsveksten er anslått til 3,0 %. I budsjettforslaget er det budsjettert med kjent lønn pr. dato. Det vil si etter lokale lønnsforhandlinger høsten 2010 er lagt inn. Det er i budsjettet lagt inn et forventet lønnsoppgjør for 2011 på 2,5 % Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene: I budsjettforslaget er normalpremien basert på akturaberegninger fra KLP og Statens pensjonskasse. Beregningene gir følgende premiesats for 2011: KLP: Fellesordningen 13 % Sykepleierordningen 13 % Folkevalgtordningen 34 % Statens Pensjonskasse: Lærere: 11 % 25

26 4.2.7 Øvrige driftsutgifter: Det er budsjettert med en forventet prisvekst på 2 % på de største postene under driftsutgifter på hvert enkelt virksomhetsområde. Driftsposter som har vært budsjettert urealistisk de siste årene har blitt oppjustert til et nivå som er i samsvar med den planlagte aktiviteten. Nye tiltak som er lagt inn fremkommer av nye tiltak og vesentlige økninger i driftsutgiftene, Rente- og avdragsutgifter: Det er lagt opp til at Tolga kommune beholder hele sin låneportefølje på flytende rente. Det er tatt høyde for en rentesats på 3,0 %. I henhold til det investeringsbudsjett rådmannen foreslår i budsjettet for 2011 og i økonomiplan vil kommunens gjeld synke. Det innebærer at rente og avdragsutgiftene vil synke i perioden. Det må dog forusettes at renten vil stige fram mot Dette er det tatt høyde for i økonomiplanen. 26

27 5. Investeringsprosjekter i Investeringsprosjekt i Vingelen barnehage- og skole Ombygging og utbygging av barnehagedelen i ved Vingelen barnehage- og skole. Forprosjektet er vedtatt av kommunestyret. Forprosjektet er kjørt med bred medvirkning av brukere og ansatte. Forprosjektet ivaretar de som behov som finnes både på kort og lang sikt. Prosjektet er kostnadsberegnet til kr. Prosjektet settes ut på anbud og påregnes gjennomført i løpet av Beløpet finansieres gjennom tilskudd og låneopptak Bibliotek - Inventar, utstillingsmateriell og datamoduler Det vises til k-sak 19/10 Plan for folkebibliotektjenesten og skolebibliotektjenesten. Kommunestyret vedtok i pkt 4; Det prioriteres inventar, utstillingsmateriell og datamoduler i investeringsbudsjettet Det er på denne bakgrunn foreslått investert inntil kr til inventar, utstillingsmateriell og datamoduler i Det er heller ikke denne gangen avsatt midler på Statsbudsjettet 2011 til modernisering. Prosjektet lånefinansieres Kommunal planstrategi inkl revidering av kommuneplanen Utarbeidelse av kommunal planstrategi må sees i sammenheng med oppstart av revidering av samfunnsdelen i kommuneplanen og andre kommunedelplaner som må revideres. Det kjøpes plan- og prosesskompetanse for gjennomføring av dette arbeidet. Anslått kostnad ,- kr. Tiltaket lånefinansieres Kommunale veier utbedringer Det er behov for utbedringer i vesentlig grad på enkelte veier. Anslått behov ,- kr. Beløpet lånefinansieres Bad på rommene på Tolga omsorgstun Det er behov for å pusse opp badene på rommene på sykehjemmet. Gulvbelegg og veggplaeter er anbefalt oppusset. Kostnadsoverslag pr bad er beregnet til ,- kr. Det er 19 rom på sykehjemmet. Totalt kostnad for oppussing av alle badene blir da ,-. Investeringen lånefinansieres. Det legges opp til oppussing av 5 bad i og 4 i Lyngbo barnehage toaletter Toalettene i Lyngbo barnehage krever utbedring. Nye gulvbelegg, vegger og veggmonterte WC-er. Prosjektet er beregnet å koste ,- kr. Prosjektet lånefinansieres Skulpturpark Tolga Vest, smelteovn Det vises til kommunestyresak 105/08 Detaljplan Tolga vest og skisseplan for Skulpturpark Toljefossen. I planen foreslås det opparbeidet en installasjon "Smelteovn" som kan symbolisere og markere hovedvirksomheten på Tolgen hytteplass, kobbersmeltinga. 27

28 Installasjonen Smelteovn i stein er kostnadsberegnet til ,- kr. I tillegg kommer ,- kr til prosjektering og eventuelle seremonielle utgifter. Hedmark fylkeskommune har tidligere bevilget ,- kr. til prosjektering. Det er i tillegg høsten 2010 søkt om ,- kr til selve installasjonen. Dette ble ikke innvilget. Prosjektet forutsetter en kommunal egenandel/annen finansiering på ,-. Prosjektet finansieres kommunalt låneopptak og annen finansiering Sanitæranlegg - Gammelbrua Det er behov for et sanitæranlegg Gammelbrua for at det området skal bli brukt og komme til sin rett. Prosjektet er stipulert til kr ,- Prosjektet finansieres gjennom låneopptak Låsesystem Tolga skole og Vidarheim Det er behov for å skifte låsesystemet på Tolga skole og Vidarheim. Det er ikke lenger mulig å få deler til dagens system. Prosjektet kostnadsberegnet til ,- kr. Prosjektet lånefinansieres Kommunale boliger utbedringer En del kommunale boliger er i meget dårlig forfatning og krever betydelig investeringer i form av vedlikehold. I 9 kommunale boliger er det lagt opp til oppvarming med biovarme. Det mangler en ombygging innen hver leilighet og selv tilkoblingen for biovarme. Anslått investeringsbehov ,- kr. Prosjektet lånefinansieres. Beløpet fordeles på to år, 2011 og Gårdskart Landbruksavtalen fra 2002 pålegger kommuene å utarbeide jordregister og gårdskart. Norsk institutt for skog og landskap produserer 1. gangs jordregister for alle kommunene i landet og gårdskart for alle landbrukseiendommene med jordbruksareal. Fra kommunen får tilsendt jordregister og gardskart, har den 2 år på seg til å kvalitetssikre arealtallene fra 1. gangs jordregister. Det er forventet at Tolga får tilsendt materialet i desember 2009 eller januar Det er tidligere bevilget penger til prosjektet på ,- kr. Nå gjenstår det å sluttføre prosjektet. Sluttkostnad anslått til ,-. Prosjektet lånefinansieres Drifts- og ressursanalyse pleie og omsorg En slik analyse skal være et verktøy for å se på kommunens ressursbruk på området og en kartlegging av de behov og utfordringer som møter Tolga kommune på dette området i årene som kommer. Kostnad: ,- kr. Beløpet lånefinansieres Bil hjemmetjenesten Tolga kommune ved hjemmetjenesten fikk i 2002 tre biler i gave fra en privatperson. På grunn om behov for bedre fremkommelighet ble to av bilene solgt i Salgssummen på ,- kr ble satt på ubundet fond. Hjemmesykepleien har nå to leasingbiler. Det er nå behov for å skifte ut den tredje bilen. Pristilbud for ny bil inkludert innbytte er gitt på ,- kr. Investeringen lånefinansieres. 28

29 5.2 Investeringsprosjekt i Bad på rommene på Tolga omsorgstun Det er behov for å pusse opp badene på rommene på sykehjemmet. Gulvbelegg og veggplater er anbefalt oppusset. Kostnadsoverslag pr bad er beregnet til ,- kr. Det er 19 rom på sykehjemmet. Totalt kostnad for oppussing av alle badene blir da ,-. Investeringen lånefinansieres. Det legges opp til oppussing av 5 bad i og 4 i Mur ved kirkegården i Vingelen Muren ved p-plassen er i ferd med å sige ut. Rørosmuseet anbefaler snarlig utbedring. Kostnadsanslag ,- kr. Kommunal andel ,- kr. Investeringen lånefinansieres Dølmotunet - Lager/Uthus/Garasje/Utstilling Det er tidligere bevilget ,- kr på investeringsbudsjettet til opparbeiding av et nytt kombinert lager, uthus og kjølerom for Dølmotunet. Etter at det ble klart at lagerbygget ved jernbanestasjonen, Mjøllageret, vil bli revet, er planene utvidet med lager også for teknisk avdeling. De nye planene omfatter i tillegg garasje for utleie til Politiet og utstillingslokaler for presentasjon av jernblestringen i Nord-Østerdalen. Planer og kostnadskalkyler er utarbeidet av Arkitektene Berg & Østvang A/S. Prosjektet har blitt langt dyrere enn først antatt. Selv etter en runde med kostnadskutt, ligger merkostnaden på rundt ,- kr eks mva. Høsten 2010 har det dukket opp enda et nytt moment. Det er ønskelig å skaffe utstillingslokale til samlingene av gjenstander etter TINE s virksomhet i regionen. Disse gjenstandene ble ved nedleggelsen av TINE Tolga gitt til Nordøsterdalsmuseet. Vårt nåværende lager, Mjøllageret vil etter planen bli revet vinteren 2011 (januar/februar). Konsekvensene for Dølmotunet vil bli relativt store. Museet lagrer her utstyr (bord, paviljonger, sceneelementer, museumsgjenstander med mye mere), som ikke kan bli stående ulåst utendørs. Per i dag har vi ingen andre løsninger, hverken på kort eller lang sikt. Museet bruker i tillegg magasin/lager i privat eie, som museet har lovd å flytte ut fra for mange år siden. Prosjektets kostnad utfør tidligere bevilgende midler ,- kr. Tiltaket lånefinansieres Kommunale boliger utbedringer En del kommunale boliger er i meget dårlig forfatning og krever betydelig investeringer i form av vedlikehold. I 9 kommunale boliger er det lagt opp til oppvarming med biovarme. Det mangler en ombygging innen hver leilighet og selv tilkoblingen for biovarme. Anslått investeringsbehov ,- kr. Prosjektet lånefinansieres. Beløpet fordeles på to år, 2011 og Brannvarsling i Vidarheim Det er pålegg fra brannsjefen om at det må monteres et brannvarslingsanlegg i Vidarheim. Hvis dette ikke er på plass i 2011 kan bygget bli pålagt stengt. Investeringsbehov ,-. Investeringen lånefinansieres. 29

30 5.2.6 Ny traktor Dagens traktor er slitt. Traktoren brukes til å utføre gjøremål som må kjøpes gjennom andre om kommunen ikke har traktor. Anslått investeringsbehov ,- kr. Investeringen lånefinansieres Holøydalen kirke redskapsskjul/påbygg Det er behov for redskapsskjul/påbygg ved Holøydalen kirke. Kostnadsanslag ,- kr. Kommunal andel ,- kr. Kommunens andel lånefinansieres Nye kirkegulv og ledelys Gulvene i kirkene på Tolga og i Vingelen er slitte og må pusses opp. Betydelig dugnadsinnsats vil bli utført her. Begge kirkene trenger nye ledelys. Total kostnad ,- kr. Kommunal andel ,- kr. Kommunens andel lånefinansieres Ventilasjonsanlegg og ombygging av Helsesenteret Ventilasjonsanlegget i bygget er gått gjennom og er anbefalt rehabilitert. Vil også kreve bygningsmessige tilpasninger. I tillegg er det behov for ombygging av legekontoret. Hele prosjektet er kostnadsberegnet til ,- kr. Investeringen lånefinansieres Dataovervåkningssystem for ventilasjonsanlegg i kommunale bygninger Et dataovervåkningssystem for ventilasjonsanleggene vil kunne overvåke skole, helsesenter, omsorgstun og kommunehuset. Investeringen beregnet å koste ,- kr. Investeringen lånefinansieres Vakumvogn renseanlegg og avløpsnett Det er behov for flere slamtømminger pr år på grunn av at slamavskilleren for jordrenseanlegget har for liten kapasitet. Det er også behov for tømming av pumpesumpen i pumpestasjonen årlig. I alt er det 14 pumpestasjoner. Investeringsbehov ,-. Investeringen lånefinansieres Bad på rommene på Tolga omsorgstun Det er behov for å pusse opp badene på rommene på sykehjemmet. Gulvbelegg og veggplater er anbefalt oppusset. Kostnadsoverslag pr bad er beregnet til ,- kr. Det er 19 rom på sykehjemmet. Totalt kostnad for oppussing av alle badene blir da ,-. Investeringen lånefinansieres. Det legges opp til oppussing av 5 bad i og 4 i Hjelpemidler i kirkene Gravtiner er foreldet om må erstattes. Det trengs nye samlebøker. Anslått kostnad ,- kr. Beløpet lånefinansiers. 30

31 Dølmotunet - Utstilling blestring Permanent utstilling om jernblestring i Nord-Østerdalen. Lages i samarbeid med Arne Espelund. Prosjektet er kostnadsberegnet til ,-. Prosjektet lånefinansieres Dølmotunet Bakeroven Etablering av bakerovn i eget uthus. Prosjektet er kostnadsberegnet til ,-. Prosjektet lånefinansieres Bygdebok - Oppretting gards- og slektshistorie Sluttføring av arbeidet med revidering av gards- og slektshistorie for Tolga sentrum og bygdene østover. Prosjektet er anslått til å koste ,- kr. Prosjektet lånefinansieres Bad på rommene på Tolga omsorgstun Det er behov for å pusse opp badene på rommene på sykehjemmet. Gulvbelegg og veggplater er anbefalt oppusset. Kostnadsoverslag pr bad er beregnet til ,- kr. Det er 19 rom på sykehjemmet. Totalt kostnad for oppussing av alle badene blir da ,-. Investeringen lånefinansieres. Det legges opp til oppussing av 5 bad i og 4 i Dølmotunet - Restaurering av fjøstaket Skifertaket på Dølmotunet må på et eller annet tidspunkt skiftes ut. Det begynner nå å komme lekkasjer i taket som kan påføre bygget råteskader. Det er vanskelig å skifte skiferstein for skifterstein, da det er lett å ødelegge flere enn de som blir skiftet ut. Prosjektet er anslått til å koste ,- kr. Prosjektet lånefinansieres Ny ovn i Tolga kirke Ovnen i Tolga kirke er gammel, ineffektiv og farlig. Kostnad ,- kr. Kommunal andel ,- kr. Beløpet lånefinansiers Felles stor- bad på Tolga omsorgstun Storbadet på sykehjemmet trenger oppussing. Gulvbelegg og veggplater er anbefalt skiftet. Det er også behov for å skifte ut badekaret. Kostnadsanslag ,- kr. Investeringen lånefinansieres Skulpturpark Tolga Vest Hyttelva mikrokraftverk Det vises til K-sak 105/08 Detaljplan Tolga vest og skisseplan for Skulpturpark Toljefossen og K- sak 52/09 Hyttelva mikrokraftverk - Utbygging og kommunal overtagelse av prosjektet. I sistnevnte sak ble det innstilt på at Tolga kommune overtar ansvaret for videre prosjektering og etablering av Hyttelva mikrokraftverk. Opparbeiding av anlegget ble foreslått finansiert med lån, med en nedskrivingstid på 30 år. Opparbeiding og drift ble forutsatt å være sjølfinansierende. Saken ble av kommunestyret utsatt og søkt innarbeidet i budsjettet for Prosjektet er anslått til å koste ,- kr. Prosjektet lånefinansieres. 31

32 6. Vedlegg 6.1 Budsjettskjemaer Driftsoversikt , budsjettskjema 1 A (tall i 1000 kr) Budsjett Økonomiplan Rev budsjett Budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Inntektsutjevning Skatt på eiendom Integreringstilskudd Momskompensasjon investering Rentekompensasjon skolebygg Rentekompensasjon grunnskolereform Rentekompensasjon omsorg frie disponible inntekter Renteinntekter bank Renteinntekter formidlingslån Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Mottatte avdrag formidlingslån Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere års regnsk.m merforbruk Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til bundne fond Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Motpost avskrivninger fordelt til drift (skjema 1B) Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

33 6.1.2 Driftsoversikt , budsjettskjema 1 B Budsjett Økonomiplan Rev budsj Budsjett Regnskap (tall i 1000 kr) VIRKSOMHETSOMRÅDE Politisk lønn 767 drift sum ut inn -5 Politisk netto Rådmann og stab lønn drift sum ut inn Rådmann og stab netto Felleskostnader lønn drift sum ut inn -161 Felleskostnader netto Vingelen skole lønn drift 791 sum ut inn -350 Vingelen skole netto Tolga skole og voksenoppl. lønn drift sum ut inn Tolga skole og voksenoppl. netto Kulturskolen lønn drift 176 sum ut inn Kulturskolen netto Barnehagene lønn drift sum ut inn Barnehagene netto

34 Helse lønn drift sum ut inn Helse netto NAV lønn drift sum ut inn NAV netto Pleie og omsorg lønn drift sum ut inn Pleie og omsorg netto Samfunnsutvikling lønn drift sum ut inn Samfunnsutvikling netto Teknisk lønn drift sum ut inn Teknisk netto Var-området lønn 386 drift sum ut inn Var-området netto Kirke og andre trossamfunn lønn drift sum ut inn Kirke og andre trossamfunn netto fordelt drift (fra skjema 1A)

35 6.1.3 Investeringsbudsjett , budsjettskjema 2 A Budsjett Økonomiplan Rev budsjett Budsjett Regnskap (tall i 1000 kr) Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger finansiering Udekket(-)/udisponert

36 6.1.4 Investeringsbudsjett , budsjettskjema 2 B Investeringsprosjekt År Lån Investeringsramme Tilskudd 36 Fond Driftsm/ MVA Vingelen barnehage- og skole Bibliotek inventar, utstillingsmateriell og datamoduler Kommunal planstrategi, inkl revidering av kommuneplanen Kommunale veier utbedringer Bad på rommene på Tolga omsorgstun (5 stk) Lyngbo barnehage toaletter Skulturpark Tolga Vest Installasjon, smelteovn Sanitæranlegg Gammelbrua Låsesystem Tolga skole Kommunale bygg utbedringer Gårdskart Gjennomføring av drifts- og ressursanalyse pleie og omsorg Bil hjemmetjenesten Totalt Bad på rommene på Tolga omsorgstun (5 stk) Mur ved kirkegården i Vingelen Dølmotunet Utstilling, lager og garasje Kommunale bygg Salg anleggsmidler

37 utbedringer Brannvarsling i Vidarheim Ny traktor Holøydalen kirke redskapsskjul/ påbygg Nye kirkegulv og ledelys Totalt Ventilasjonsanlegg og ombygging av Helsesentret Dataovervåkningssystem Vakumvogn renseanlegg og avløpsnett Bad på rommene på Tolga omsorgstun (5 stk) Hjelpemidler i kirkene Dølmotunet utstilling blestring Dølmotunet Bakerovn Bygdebok oppretting gardsog slektshistorie Totalt Bad på rommene på Tolga omsorgstun (4 stk) Dølmotunet restaurering av fjøstak Ny ovn i Tolga kirke Felles storbad på Tolga omsorgstun Skulpturpark Tolga Vest Hyttelva mikrokraftverk Totalt

38 38

Tolga kommune. Budsjett Økonomiplan og Handlingsprogram

Tolga kommune. Budsjett Økonomiplan og Handlingsprogram Tolga kommune Budsjett 2012 og Økonomiplan og Handlingsprogram 2012-2015 1 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord s. 5 1. Mål, rammer, føringer og nye tiltak, vesentlige økninger i driftsutgiftene og nedtrekk

Detaljer

Budsjett 2013 og økonomiplan og handlingsprogram Tolga kommune. Budsjett Kommunestyrets vedtak av 13.

Budsjett 2013 og økonomiplan og handlingsprogram Tolga kommune. Budsjett Kommunestyrets vedtak av 13. Tolga kommune Budsjett 2013 og Økonomiplan og Handlingsprogram 2013-2016 Kommunestyrets vedtak av 13. desember 2012 1 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord s. 5 1. Mål, rammer, føringer og nye tiltak,

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Forslag til Budsjett 2013 og økonomiplan og handlingsprogram Tolga kommune. Budsjett Rådmannens forslag

Forslag til Budsjett 2013 og økonomiplan og handlingsprogram Tolga kommune. Budsjett Rådmannens forslag Tolga kommune Budsjett 2013 og Økonomiplan og Handlingsprogram 2013-2016 Rådmannens forslag rn 1 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord s. 5 Mål, rammer, føringer og nye tiltak, vesentlige økninger i driftsutgiftene

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Tolga kommune. Budsjett Økonomiplan og Handlingsprogram Rådmannens forslag

Tolga kommune kommune med tæl. Tolga kommune. Budsjett Økonomiplan og Handlingsprogram Rådmannens forslag Tolga kommune og Økonomiplan og Handlingsprogram -217 Rådmannens forslag Side 1 Foto: Stein Dølmo Innholdsfortegnelse Rådmannens forord s. 5 1. Mål, rammer, føringer, nye tiltak og vesentlige økninger

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Tolga kommune. Budsjett 2014. Økonomiplan og Handlingsprogram 2014-2017. Kommunestyrets vedtak av 12.

Tolga kommune kommune med tæl. Tolga kommune. Budsjett 2014. Økonomiplan og Handlingsprogram 2014-2017. Kommunestyrets vedtak av 12. Tolga kommune Budsjett 2014 og Økonomiplan og Handlingsprogram 2014-2017 Kommunestyrets vedtak av 12. desember 2013 Foto: Stein Dølmo Budsjett 2014 og økonomiplan og handlingsprogram 2014-2017 Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

-17 456-19 716-20 611-20 684 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER

-17 456-19 716-20 611-20 684 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER PS 14/40 Årsbudsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Drift: Budsjettskjema 1 A og 1B vedtas med følgende hovedtall: Budsjett Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2015 2016

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer