Beredskapsplan for Gjesdal kommune Forord Innledning Enhetlig ledelsessystem (ELS) Ansvar Fullmakt...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan for Gjesdal kommune Forord Innledning Enhetlig ledelsessystem (ELS) Ansvar Fullmakt..."

Transkript

1 Beredskapsplan for Gjesdal kommune

2 Innhold Beredskapsplan for Gjesdal kommune... 1 Forord Innledning Enhetlig ledelsessystem (ELS) Ansvar Fullmakt Kriseledelsen Kort om roller og oppgaver Varsling til kommunen Etablering av kriseledelsen Varsling av kriseledelsen Lokalisering av kriseledelsen Beredskapsrommet/Formannskapssalen Oppgaver for kommunens innsatsleder Oppgavefordeling i kriseledelsen Bruk av elektronisk krisestøtteverktøy Støttetjenester for kriseledelsen Sekretariatet Servicesenteret og ekstern telefontjeneste Forsynings- og forpleiningstjeneste Psykososialt kriseteam Informasjonstjeneste Informasjonstjeneste for media Beredskapsplan side 2

3 4.3. Informasjonstjeneste for publikum Intern informasjon til folkevalgte og tilsatte Informasjon til eksterne etater Kommunikasjonstjeneste Karttjeneste Befolkningsvarsling Evakueringsplan Handlingsplaner Etterarbeid Debriefing Evaluering Opplæring, rutiner og øvelser Vedlegg Beredskapsplanverk Distribusjonsliste Vedlegg 1a Intern varslingsliste Vedlegg 1b - Varslingsliste eksterne etater Vedlegg 2 Ressurser Vedlegg 3 Handlingsplan for evakuering Vedlegg 4 - Opprettelse av evakuerings- og pårørende-senter (EPS) Vedlegg 5 Handlingsplan ved langvarig strømbrudd/ strømrestriksjoner Vedlegg 6 Handlingsplan svikt i vannforsyning Vedlegg 7 Handlingsplan ekstremt snøvær Vedlegg 8 - Handlingsplan atomulykke Vedlegg 9 - Plan for informasjonsarbeid i en krisesituasjon Vedlegg 10 Kontaktinformasjon Media Vedlegg 11a Loggskjema Beredskapsplan side 3

4 Vedlegg 11b Registreringsskjema Vedlegg som skiftes ut hvert halvt år: Vaktplan teknisk vår og høst Beredskapsplan side 4

5 Forord Beredskap handler om å være i stand til å håndtere uønskete og uventede hendelser. Det handler også om å tenke gjennom hva som kan skje og forbygge det. Gjesdal kommune har en visjon om å strekke seg lenger. Det gjelder også for arbeidet med beredskap. Innbyggerne skal være trygge på at kommunen gjør vurderinger og iverksetter tiltak som reduserer risikoen for alvorlige hendelser, og at vi har en tilfredsstillende beredskap for å håndtere situasjonen når noe uønsket skjer. Beredskapsplanen for Gjesdal kommune er et verktøy som skal sikre at krisehåndtering som kommunen er ansvarlig for er planlagt og trygg. Det er selvfølgelig aldri mulig å bestemme alt på forhånd, siden krisesituasjoner alltid har nye elementer i seg. Det vi kan gjøre er å ha de ressursene klare som vi vet kan komme til nytte, og trene på å bruke de ut fra risikovurderinger og situasjoner vi kjenner fra før. Ålgård, Knut Underbakke Rådmann Beredskapsplan side 5

6 1. Innledning Samfunnet kan når som helst bli rammet av katastrofelignende hendelser som kan gi omfattende skade på mennesker, miljø og andre samfunnsviktige funksjoner. Formålet med beredskapsplanen er å gjøre Gjesdal kommune best mulig forberedt til å møte og håndtere kriser. Prinsippene om ansvar, likhet, nærhet og samvirke ligger til grunn for vårt sikkerhets- og beredskapsarbeid. Det betyr at den etaten som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon også har ansvaret for å håndtere ekstraordinære hendelser på området, at organiseringen i krisesituasjon skal være mest mulig likt den daglige organiseringen, at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå og at alle etater og enheter har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med andre relevante aktører. Planen bygger på enhetlig ledelsessystem (ELS). Det betyr at små, store, kortvarige og langvarige kriser håndteres etter samme system, men med ulik grad av differensiering. Ved mindre hendelser vil alle oppgaver og funksjoner knyttet til håndtering av hendelsen bli ivaretatt av én leder med vedkommendes tilgjengelige ressurser. Ved større hendelser må oppgaver delegeres for ikke å miste oversikten, ved store kriser vil det være nødvendig å utvide støtteapparatet ytterliggere. De ulike funksjoner etableres etter behov og bemannes med personale som vurderes best egnet til å ivareta oppgavene som tilligger funksjonen. Flere funksjoner kan dekkes av samme person og det benyttes ikke mer personell enn situasjonen krever. Ved omfattende hendelser må det tidlig planlegges for rullering og utskiftning av personell. 1.1 Enhetlig ledelsessystem (ELS) Innsatsleder planlegger og leder innsatsen, disponerer ressurser og utøver andre ledelsesoppgaver. Innsatsleder oppretter flere funksjoner etter behov. Leder planlegging er ansvarlig for å skaffe beslutningsgrunnlag og utvikle innsatsplaner. Leder planlegging har en viktig koordineringsfunksjon på tvers av organisasjonen for å sikre planlegging på lengre sikt. Leder operasjon er ansvarlig for å iverksette innsatsplaner og koordinere og samordne taktisk innsats (f. eks. opprettelse av evakuerings- og pårørendesenter, rydding av skadested). Leder logistikk er ansvarlig for å skaffe de nødvendige ressurser for å håndtere situasjonen. Beredskapsplan side 6

7 Støtteapparat omfatter funksjoner som er hensiktsmessig å etablere for å støtte kjernefunksjonene. De viktigste er informasjons- og kommunikasjonstjenesten. Psykososialt kriseteam består av ansatte i kommunen (sammen med eventuelle eksterne ressurser) som er trent til å ivareta menneskers psykososiale behov i en akutt krisesituasjon. 1.2 Ansvar Etter lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt (1.januar 2010 og 7.oktober 2011) har kommunen fått et tydelig ansvar for å arbeide med samfunnstrygghet og beredskap for å ivareta tryggheten til innbyggere. Beredskapsplanen bygger på en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), og den samordner og integrerer andre beredskapsplaner, både internt og eksternt. Som minimum inneholder den plan for kriseledelsen, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til media og befolkningen. Beredskapsplanen bygger på kommunens overordnet ROS-analyse. For de viktigste hendelser som er nevnt i ROS-analysen er det lagt handlingsplaner (se punkt 8.). Beredskapsplanen vil være et levende dokument som vedlikeholdes og tilpasses jevnlig. I tilfelle behovet for flere handlingsplaner oppstår, blir de laget etter hvert. 1.3 Fullmakt Rådmannen, eller den som fungerer i stillingen, har fullmakt til å sette beredskapsplanen i verk, og til å sette i verk nødvendige tiltak for å avhjelpe en akutt krise. For å bringe en krise til opphør, har innsatsledelsen fullmakt til å gjøre de nødvendige økonomiske disposisjoner, avgrenset oppover til kr Ordføreren vurderer underveis om det er behov for å kalle inn plan- og økonomiutvalg (PØU). PØU skal i alle tilfeller holdes orientert om utviklingen av krisen og innsatsledelsens disposisjoner. 2. Kriseledelsen 2.1. Kort om roller og oppgaver Innsatsleder sørger for at kjernefunksjonene beskrevet i ELS er ivaretatt. I følge ansvars-, nærhets- og likhetsprinsippet vil ledelsen i kommunen mest sannsynlig ivareta følgende oppgaver: Ordfører representerer kommunestyret og er kommunens ansikt utad. Ordføreren er kommunens talsperson. Han delegerer eventuelt myndighet til å uttale seg om operative forhold til andre. Rådmann er ansvarlig for kommunens administrasjon og har det øverste operative ansvaret. Han fungerer som innsatsleder. Beredskapsplan side 7

8 Leder informasjon er ansvarlig for den operative informasjons- og kommunikasjonstjenesten. Kommunalsjef for kultur og samfunn disponerer kommunens tekniske ressurser og er ansvarlig for beredskap i fht infrastruktur. Kommunalsjef opplæring/kommunalsjef barnehage er ansvarlig for disponering av skoler og barnehager og kommunikasjon med foreldre i en krisesituasjon som berører barn og unge. Kommunalsjef helse og velferd er ansvarlig for den helsemessige og sosiale beredskapen og psykososialt kriseteam. Personal- og organisasjonssjef er ansvarlig for støttepersonell til kriseledelsen, forpleining og forsyning og evakuering. Beredskapskoordinator styrker det operative fokus, innhenter grunnlag for beslutninger, sørger for kommunikasjon med eksterne etater og rapporterer til Fylkesmannen. Beredskapskoordinator sørger også for opplæring i beredskap, gjennomføring av øvelser, evaluering av krisehendelser og revidering av ROS-analyse og beredskapsplan. Vi går ut fra at personell i beredskapsledelsen kan gå inn i funksjoner i ELS som innsatsleder, leder planlegging, leder operasjon og leder logistikk. Det er innsatsleder som rekrutterer til funksjoner i kriseledelsen. Alle ansatte i kommunen kan bli rekruttert til krisehåndtering i en gitt krisesituasjon Varsling til kommunen Varsling av en krisesituasjon skjer på følgende måte: Fra nødetatene til kommunens vakttelefon. Nummeret blir utenom arbeidstid viderekoblet til døgnbemannet vakttelefon. En situasjon som krever økt aktsomhet kan også varsles via e-post til: Den som blir varslet, må vurdere om det skal gis videre beskjed via tjenestevei for vurdering om det skal etableres kriseledelse. Det kan også forekomme krisevarsling via intern tjenestevei. Intern varslingsliste, se vedlegg 1a for opplysninger om beredskapsledelsen og varamedlemmer. Beredskapsplan side 8

9 En krisesituasjon eller en situasjon som krever økt aktsomhet skal varsles via CIM (elektronisk krisestøtteprogram) til beredskapsledelsen Etablering av kriseledelsen Ved større ulykker, katastrofer, kriser eller uønskede hendelser vedtar rådmann eller den som fungerer i hans stilling å etablere kriseledelsen. Det kan være aktuell å kalle inn kriseledelsen i følgende tilfeller: - Når Fylkesmannen ber om det - Når det har oppstått en alvorlig krise som ikke kan håndteres av kommunens ordinære apparat - Når flere virksomheter er rammet samtidig - Når katastrofetrusselen er åpenbar - Når situasjonene er egnet til å skap stor frykt og bekymring i befolkningen Dersom det er vurdert at kriseledelsen ikke skal etableres, vurderes det samtidig om en skal iverksette økt informasjonsberedskap med medieovervåking. Avgjørelsen dokumenteres i CIM Varsling av kriseledelsen Når rådmann har avgjort at det skal etableres kriseledelse, beordrer han straks varsling av resten av kriseledelsen gjennom beredskapskoordinator eller støtteapparat. Det kalles fortrinnsvis inn via CIM per e-post og SMS. Rådmann eller den som fungerer i hans stilling avgjør hvilke funksjoner i ELS som skal opprettes og hvilke støttefunksjoner det er nødvendig å etablere. All innkalling gjelder umiddelbart oppmøte. Den som blir innkalt stadfester innkallingen og melder tid for sin ankomst per SMS eller e-post. Den som er innkalt tar med egen IPad/PC og mobil. Liste over medlemmer og varamedlemmer i kriseledelsen, se vedlegg 1a Lokalisering av kriseledelsen Kriseledelsen har operasjonsstedet sitt i formannskapssalen på Storahuset, Rettedalen 1. Andre kontor på Storahuset kan benyttes som avlastingskontor for kriseledelsen og dens støttepersonell. Dersom Storahuset er utsatt for skade som følge av beredskapssituasjonen blir lokalene på ÅBOAS, Ole Nielsens vei 20, brukt som alternativ sted. Beredskapsplan side 9

10 2.6. Beredskapsrommet/Formannskapssalen Beredskapsrommet inneholder følgende: 2 satellittelefoner 10 mobile PCer Prosjektor Kart over kommunen Kart over fylket Viktige beredskapsplanverk i papirformat: Beredskapsplan, helse- og sosialberedskapsplan, plan for psykososialt kriseteam, smittevernplan og ROSanalyse. IT-avdelingen lager rutiner for jevnlig opplading, testing og vedlikehold av telefoner og datamaskiner i beredskapsrommet Oppgaver for kommunens innsatsleder o Etablere kontakt med Politiet/lokal redningssentral, LRS, tlf 02800, eventuell andre etater (se vedlegg 1b) o Etablere kontakt med Fylkesmannen sitt beredskapslag og rapportere: (se vedlegg 1b) o Innhente opplysninger og vurdere situasjonen i kommunen o Stille kommunens ressurser til disposisjon (se vedlegg 1a) o Informere tilsatte, innbyggere, innsatspersonell og media (se vedlegg 1a, 9 og 10) o Ta avgjørelser om å sette i gang tiltak for å hindre skade på liv og helse, natur- og kulturmiljø, stabilitet i tjenesteleveranse, informasjonssikkerhet, omdømme og materielle verdier o Iverksette o Sikring av kommunikasjon med skadestedet, lokal redningssentral og andre eksterne aktører (se vedlegg 1b) o Bistand til evakuering via støttegruppe for evakuering (se vedlegg 1a og 3) o Opprette pårørendesenter (se vedlegg 1a og 4) o Innkvartering og forsyning av redningsmannskap (se vedlegg 1a og 2) o Sikring av vann- og strømforsyning i samarbeid med IVAR og Lyse (se vedlegg 2, 5 og 6) o Sikre netttilgang, mobildekning osv. i samarbeid med operatører o Hjelp fra kommunens psykososiale kriseteam (se vedlegg 1a) o Rette opp skader på viktig infrastruktur og anlegg (se også vedlegg 7) Beredskapsplan side 10

11 o Rasjonerings og reguleringstiltak (se vedlegg 5 og 6) o Rydding av skadested og innsats for å beskytte miljøet (se også vedlegg 2 og 8) o Forebyggende tiltak i egen virksomhet 2.8. Oppgavefordeling i kriseledelsen Funksjon Oppgaver Ansvar for varsling Innsatsleder Operativ leder Varsler ordføreren Rapporterer til ordfører og kriseledelsen Sørger for at funksjonene: leder planlegging, leder operasjon og leder logistikk er ivaretatt Varsler informasjonsog kommunikasjonstjenesten Beordrer opprettelse av nødvendige støttetjenester for kriseledelsen, særlig informasjons- og kommunikasjonstjenester Leder planlegging Skaffer beslutningsgrunnlag Lager innsatsplaner Sørger for langfristig planlegging Ansvarlig for loggføring og dokumentasjon Leder operasjon Ansvarlig for å iverksette innsatsplaner og koordinere og samordne taktisk innsats Formidler ordre fra innsatsleder Leder logistikk Skaffe nødvendige ressurser Planlegge og iverksette bestilling av personell, materiell, transport, forsyning, forpleining Ordfører Overordnet informasjonsansvar Uttaler seg på vegne av kommunen Orienterer det politiske miljøet Varsler fagekspertise ved behov Varsler flere operative enheter ved behov Varsler innsatspersonell og organiserer registrering Varsler varaordføreren Varsler politiske gruppeledere 2.9. Bruk av elektronisk krisestøtteverktøy Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har etablert CIM som støtteverktøy for beredskap og krisehåndtering. Gjesdal kommune har vedtatt å bruke CIM til loggføring, utarbeidelse av pressemeldinger og rapportering til fylkesmannen. Kriseledelsen har tilgang til programmet og kan via CIM ha oversikt over tiltak, avgjørelser, oppgaver og ulike Beredskapsplan side 11

12 meldinger som gis og mottas. CIM er et webbasert program og er derfor tilgjengelig dersom en har tilgang til PC med internett. Gjesdal tar i bruk mobildelen av CIM, slik at personer på skadestedene kan kommunisere via CIM med kriseledelsen. Geminis SMS-varsling kan brukes til å varsle befolkningen i Gjesdal kommune. Beredskapsledelse, personell i sekretariat og servicesenteret, kommunikasjonstjeneste og informasjonstjeneste får opplæring i CIM og skal bruke det i krisesituasjon. 3. Støttetjenester for kriseledelsen 3.1. Sekretariatet Når krisestab er satt, blir leder av sekretariatet varslet. Leder av sekretariatet kaller inn de andre i sin gruppe, og fordeler arbeidsoppgaver. Personell i sekretariatet/intern telefontjeneste, se vedlegg 1a. Sekretariatet er plassert i beredskapsrommet/formannskapssalen i Storahuset. Oppgaver: Loggføre o Innkomne og utgående meldinger o Avgjørelser og vurderinger o Rapporter fra operativt personell o Det er egen loggfører for innsatsleder, som loggfører alle strategiske avgjørelser som blir tatt. Føre informasjon på tavle og kart. Betjene intern telefon og motta samtaler som gjelder krisen som kommer fra servicesenteret Sende rapporter til Fylkesmannen i samråd med beredskapskoordinator vedlegg 2. Loggføring skjer elektronisk i CIM. Dersom IKT systemene er ute av drift, brukes skjema for loggføring vedlegg 11a. Leder av sekretariatet har ansvar for å kalle inn nok mannskap, og for å permittere de som er overflødige. Loggføringen blir avsluttet når aksjonen/ulykken/innsatsen er ferdig, dvs når alle avdelinger har avsluttet sine oppgaver eller når kriseledelsen avgjør dette. Beredskapsplan side 12

13 3.2. Servicesenteret og ekstern telefontjeneste Når kriseledelsen er satt, blir leder av servicesenteret varslet. Leder av servicesenteret/telefontjenesten kaller inn de andre i sin gruppe, og fordeler arbeidsoppgaver. Personell i servicesenteret og ekstern telefontjeneste, se vedlegg 1a. Oppgaver: Ta imot og viderekanalisere publikum, pårørende og media ved frammøte Svare på telefoner Opprette og bemanne egen pårørendetelefon Telefoner fra media skal settes over til informasjonstjenesten. Åpne sentralbordet (gjelder utenom ordinær åpningstid) Leder planlegging eller den som det er delegert til informerer servicesenteret/telefontjeneste om hvilken informasjon de kan gi til publikum, pårørende og media. Kontakt fra publikum om den daglige driften, eller som kriseledelsen har gitt melding om går som ordinær drift, skal settes over til det enkelte tjenesteområdet eller avdeling. Frammøtte fra media skal vises til presse og mediekontakten (assisterende rådmann eller den som er blitt delegert dette). Pårørende skal vises til pårørendesenter dersom det er opprettet Forsynings- og forpleiningstjeneste Når krisestab er satt, blir leder av forsynings og forpleiningstjenesten varslet. Leder av forsynings og forpleiningstjenesten kaller inn de andre i sin gruppe, og fordeler arbeidsoppgaver. Personell i forsynings og forpleiningstjenesten, se vedlegg 1a. Ekstern kontaktinformasjon i fht forpleining, se vedlegg 2 Oppgaver: Sørge for at kriseledelsen og deres støttegrupper alltid har nødvendig utstyr (som skrivemateriell, flippovertavle, telefonkatalog) Sørge for at alle som er i innsats, både internt og eksternt, får nødvendig mat og drikke Ta hånd om praktiske spørsmål som må løses for å skaffe kriseledelsen arbeidsro Legge til rette for innsatsmannskap (varmestue, toalett, tørt tøy, med mer) Nye oppgaver kan etter behov bli gitt av kriseledelsen Leder av forsynings og forpleiningstjenesten har ansvar for å kalle inn nok mannskap, og permittere de som er overflødige. Beredskapsplan side 13

14 3.4. Psykososialt kriseteam Kommunen har et psykososialt kriseteam som kan gi omsorg og støtte ved ulykker, alvorlige kriser eller katastrofer. Teamet kan også formidle kontakt med andre hjelpeinstanser. Teamet opererer i henhold til Plan for psykososialt kriseteam når det er snakk om kriser som rammer enkeltmennesker. Dersom kommunen blir rammet av en alvorlig krise, kan kriseteamet innkalles av innsatsleder eller kommunalsjef helse og velferd for å bistå kommunens krisestab i håndtering av krisen. Kriseteamet kan gi psykososial førstehjelp til de som er rammet av krisen, og til familiemedlemmer og pårørende, og vil ha en sentral rolle på et pårørendesenter. Ved behov kan Sandnes legevakt og Jæren Distrikts Psykiatriske Senter bistå teamet. Personell i psykososialt kriseteam, se vedlegg 1a. 4. Informasjonstjeneste Det etableres en strategisk informasjonsledelse, som består av ordfører og innsatsleder. Informasjonstjenesten er lokalisert i beredskapsrommet. All utforming og formidling av informasjon skjer på oppdrag fra strategisk informasjonsledelse. Personell i informasjonstjenesten, se vedlegg 1a. Kontaktinformasjon til media, se vedlegg 10. Handlingsplan for informasjonsarbeid i en krisesituasjon, se vedlegg 9. Oppgaver: Mediaovervåking Utforme og formidle informasjon til befolkningen Veilede servicesenteret med hensyn til hvilken informasjon de kan gi til tilsatte, publikum og andre som henvender seg til kommunen om krisen Informere de som deltar i innsats Informere tilsatte som ikke er i innsats om pågående krisehåndtering gjennom oppdatert intranett Bistå i å arrangere pressekonferanser Utforme og formidle pressemeldinger Etablere mediekanaler for informasjonsutveksling etter behov Holde kontakt med media og organisere håndteringen av medieframmøte, eventuelt etablere pressesenter. Beredskapsplan side 14

15 Utforme informasjon til pårørende som skal formidles via servicesenteret, pårørendetelefon eller pårørendesenter. Etablere og håndtere kriseweb ved behov er en nettportal med informasjon til befolkningen i kriser. Informasjonen som ligger her er fra de ansvarlige myndigheter i en krise eller under en uønsket hendelse. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap drifter nettportalen. Portalen skal være i kontinuerlig drift, og skal oppdateres med varsler og informasjon knyttet til risiko og beredskap. Det ligger permanent tekst på siden som beskriver hva som kan skje i Norge, hva myndighetene gjør og hva den enkelte innbygger kan gjøre for å minimere konsekvensene ved en hendelse. Kommunen kan ta kontakt med redaksjonen via e-post: Kriseinfo er også på Facebook og Twitter og kan følges der. https://www.facebook.com/kriseinfo https://twitter.com/kriseinfo_no 4.2. Informasjonstjeneste for media All informasjon til media skal gis fra etablert presse og mediekontakt. Dette vil skje fra servicesenteret. Er det behov for presserom brukes Veveriet. Alternativ plass kan bli vurdert av kriseledelsen. Ordfører, eller den som har ansvar for informasjonstjenesten etter avtale med ordfører, svarer på spørsmål fra media. Liste over aktuelle media, se vedlegg Informasjonstjeneste for publikum Ordfører eller den han utpeker, står fram i pressekonferanser og intervju. Servicesenteret mottar spørsmål fra publikum og videreformidler disse spørsmål til informasjonstjenesten i beredskapsrommet. Servicetorget svarer på oppdrag fra informasjonstjenesten. Informasjonstjenesten har ansvar for å legge ut informasjon til publikum på nettsiden og i sosiale media. Beredskapsplan side 15

16 4.4. Intern informasjon til folkevalgte og tilsatte Informasjonstjenesten er ansvarlig for å informere innsatsmannskap fortløpende om situasjonen. Alle kommunalsjefer skal varsles via CIM om at kriseledelse er etablert. Ordfører er ansvarlig for å informere de politiske gruppelederne, og om nødvendig plan- og økonomiutvalg, om situasjonen. Liste over politiske gruppeledere, se vedlegg 1a Informasjon til eksterne etater Leder planlegging er ansvarlig for fortløpende å informere fylkesmannen sitt beredskapslag, andre aktuelle statlige og fylkeskommunale organer og nabokommuner om situasjonen. Liste over aktuelle organer, se vedlegg 1b og Kommunikasjonstjeneste I en krisesituasjon er det svært viktig at kommunikasjonen mellom de ulike aktører fungerer godt. Når krisestab er satt, blir leder av kommunikasjonstjenesten varslet av assisterende rådmann. Leder av kommunikasjonstjenesten varsler de andre i sin gruppe, og fordeler oppgaver. Personell i kommunikasjonstjenesten, se vedlegg 1a. Oppgaver: Sørge for at tekniske installasjoner og innredninger er på plass og er operative når kriseledelsen mobiliserer Sørge for at CIM er tilgjengelig på de maskiner som er i bruk. Oversikt over tilgjengelig utstyr Rekvirere ekstern hjelp dersom det er nødvendig Sikre alternativ mobiltelefonoppkopling ved nettfeil hos operatør Rekvirere og ta i bruk tjenesteområdene sine daglige kommunikasjonsverktøy (som mobiltelefoner, bærbare PCer og Ipader og radioer) dersom det er nødvendig Rekvirere nødvendig tilleggsutstyr (som skøyteledning) Ha ansvar for 2 satelittelefoner Følgende tekniske installasjoner skal være operative under en krise: o Diverse mobiltelefoner o Reservebatterier til kriseledelsen og operativt ansvarlige sine mobiltelefoner o PC med prosjektor for loggføring o 4 bærbare PCer med reservebatteri Beredskapsplan side 16

17 6. Karttjeneste Leder av karttjenesten har ansvar for at det til enhver tid er oppdaterte kart over fylket og kommunen i beredskapsrommet. Karttjenesten skal supplere med kart etter bestilling frå kriseledelsen. Leder av karttjenesten blir varslet av innsatsleder eller kommunalsjef samfunnsutvikling etter behov. Personell i karttjenesten, se vedlegg 1a. 7. Befolkningsvarsling Innsatsleder kan på eget initiativ beslutte å varsle kommunens befolkning. Varslingen skal skje når det er skjer større ulykker eller katastrofer og befolkningen skal informeres om bestemte viktige forhold. Befolkningsvarsling skjer via NRK lokalen, kommunen sine nettsider, sosiale medier og gjennom GEMINI varsling. 8. Evakueringsplan I gitte situasjoner kan personer måtte flyttes fra et farlig område til et trygt område. Det kan være fordi det ikke er mulig å forsyne de med nødvendige tjenester (vann, strøm med mer), fordi det er farlig å oppholde seg på stedet (brann, eksplosjon, lekkasje av farlige stoff) eller fordi personene forstyrrer redningsarbeidet. Evakuering av personer fra et skadeområde eller et utsatt område i kommunen til et annet område i eller utenfor kommunen, blir iverksatt og ledet av politiet/lokal Redningssentral (LRS). LRS varsler kommunens kriseledelse som igjen varsler støtteapparatet for evakuering. Oppgaven til kommunens støtteapparat er først og fremst å sørge for registrering og evt. innkvartering, og å bistå politiet/lokal redningssentral (LRS) i evakueringsarbeidet. Det kan også være å «gå fra hus til hus» og varsle de som bor der om evakuering eller gi viktige opplysninger. Personell i støtteapparatet for evakuering, se vedlegg 1a. Kontaktinformasjon i fht evakuering og forpleining, se vedlegg 2. Handlingsplan for evakuering, se vedlegg Handlingsplaner Handlingsplanene tar utgangspunkt i forhold som er avdekket i den kommunale risiko og sårbarhetsanalysen. Det er laget handlingsplaner for følgende hendelser: Handlingsplan for evakuering (vedlegg 3) Beredskapsplan side 17

18 Handlingsplan for opprettelse av pårørendesenter (vedlegg 4) Handlingsplan for brudd i strømforsyning/strømrasjonering (vedlegg 5) Handlingsplan for svikt i vannforsyning (vedlegg 6) Handlingsplan for ekstremt snøvær (vedlegg 7) Handlingsplan for atomulykke (vedlegg 8) 10. Etterarbeid Debriefing Kommunalsjefer har ansvar for debriefing av eget personell som har vært i innsats. Rådmannen har ansvar for å vurdere om det er behov for debriefing for personell som ikke får dette i andre grupper. Psykososialt kriseteam kan gi hjelp og veiledning til kommunalsjefer. Det kan være behov for at kommunen legger til rette for debriefing for innsatspersonell, rett etter at situasjonen er avsluttet. Dette bør skje nær skadested. Pårørende, skadde og media skal ikke være tilstede Evaluering Etter at krisen er over skal kommunens håndtering evalueres. Ved evaluering skal kriseledelsen og nøkkelpersoner være til stede. I sammenheng med evalueringen skal det utarbeides en rapport som inneholder: Oversikt over krisen Tiltak gjennomført av kommunen Erfaringer Oversikt over økonomiske utgifter kommunen har hatt med krisen Oversikt over eventuelle skader krisen har medført og hvilket etterarbeid disse innebærer Identifisering av forbedringspunkter og hvem som har ansvar for å følge disse opp Rapporten kan ta utgangspunkt i CIMs loggføringer og skal lagres i gjeldende elektronisk arkiv. Ved større kriser skal rapporten legges fram for kommunestyret. Ordføreren har ansvaret for at kommunestyret blir orientert. Beredskapskoordinator har ansvar for å iverksette evaluering av krisehandteringen, og om nødvendig, oppdatere ROS-analysen og beredskapsplanen. Beredskapsplan side 18

19 11. Opplæring, rutiner og øvelser Beredskapsledelsen møtes to ganger per år. Det gjennomføres en øvelse per år og tilstrebes en større øvelse i samarbeid med andre kommuner eller eksterne aktører hvert tredje år. Alle som har ansvar og oppgaver i en beredskaps- eller krisesituasjon, skal ha opplæring minst en gang pr år. Opplæringen skal bestå av: Gjennomgang av beredskapsplanen Gjennomgang av den enkelte sin rolle og ansvar i en beredskaps- eller krisesituasjon. I tillegg skal leder for psykososialt kriseteam møte kommunens kriseledelse en gang pr år. Hver kommunalsjef har ansvar for at det lages og oppdateres relevante rutiner for opplæring av innsats- og støttepersonell og vedlikehold av utstyr for sitt eget tjenesteområde. 12. Vedlegg Vedlegg 1a: Intern varslingsliste Vedlegg 1b: Varsling eksterne aktører Vedlegg 2: Ressurser Vedlegg 3: Handlingsplan for evakuering Vedlegg 4: Handlingsplan opprettelse av pårørendesenter Vedlegg 5: Handlingsplan for brudd i strømforsyning/strømrasjonering Vedlegg 6: Handlingsplan for svikt i vannforsyning Vedlegg 7: Handlingsplan for ekstremt snøvær Vedlegg 8: Handlingsplan for atomulykke Vedlegg 9: Plan for informasjonsarbeid i en krisesituasjon Vedlegg 10: Kontaktliste over media Vedlegg 11a: Loggskjema Vedlegg 11b: Registreringsskjema Vaktplan vår Vaktplan høst Beredskapsplan side 19

20 13. Beredskapsplanverk Navn på plan Ansvar for oppdatering Sist oppdatert Merknadar ROS analyse Beredskapsplan med vedlegg Plan for psykososialt kriseteam Plan for helse og sosial beredskap Beredskapskoordinator og beredskapsledelsen 10/2015 Oppdateres årlig Beredskapskoordinator 3/2017 Oppdateres årlig, kontaktinformasjon halvårlig Kommunalsjef helse og 2015 Oppdateres årlig velferd Kommunalsjef helse og velferd 2016 Oppdateres annet hvert år, kontaktinformasjon hvert år Smittevernplan Kommunelege 2017 Oppdatering annet hvert år, kontaktinformasjon hvert år Beredskapsplan for vannforsyning IVAR IKS 2016 Oppdateres årlig Alle fagplaner innen beredskap skal inneholde følgende: Oversikt over ressurser i og utenfor kommunen som kan nyttes i en krise Navn på ansvarlig og funksjon Dato for siste oppdatering revisjonsliste 14. Distribusjonsliste Time kommune Klepp kommune Sandnes kommune Bjerkreim kommune Sirdal kommune Beredskapsplan side 20

21 Fylkesmannen i Rogaland Vegvesen Rogaland Brann og Redning IKS Rogaland politidistrikt Helse Stavanger Heimevernet Sivilforsvaret Hovedredningssentralen Sør-Norge Lyse IVAR NVE Røde Kors Kvernaland Norsk Folkehjelp Gjesdal Gjesdal Gjestgiveri Byrkjedalstunet ASKO Rogaland Gilje Tre Kongeparken Jæder Amfi Gjesdal Norwegian Outlet Bondelaget Beredskapsplan side 21

22 Vedlegg 1a Intern varslingsliste 1. Kommunens kriseledelse Nr Navn Funksjon Vara Tlf priv Mobil Tlf arbeid 1 Frode Fjeldsbø 2 Eva-Maria Gärtner 3 Knut Underbakke 4 Årstein Skjæveland 5 Kolbjørn Sandve 6 Lillian Ydstebø 7 Linn Kristin Haga Ordfører Beredskapskoordinator Rådmann Kommunalsjef kultur og samfunn rådgiver Kommunalsjef helse og velferd Personal- og organisasjonssjef 8 Jone Haarr Kommunalsjef opplæring 9 Hans Petter Torvik Henry Tendenes (varaordfører) Kolbjørn Sandve (rådgiver) Linn Kristin Haga (personal- og organisasjonssjef) Sven-Olav Jensen (drift og utbygging) Jone Haarr (kommunalsjef opplæring) Linn Kristin Haga (personal- og organisasjonssjef) Lillian Ydstebø (kommunalsjef helse og velferd) Kolbjørn Sandve (rådgiver) Kommunelege (Gjesdal) (Sandnes) 2. Varapersonell Nr Navn Funksjon Tlf priv Mobil Tlf arbeid 1 Henry Varaordfører Tendenes Beredskapsplan side 22

23 3. Personell i sekretariatet/intern telefontjenest Nr Navn Funksjon Tlf priv Mobil Tlf arbeid 1 Inger Marie Loggfører rådmann/cim Refsland Voll administrator 3 Kristin Wulvig Loggfører/ CIM administrator Personell i servicesenteret og ekstern telefontjeneste Nr Navn Funksjon Tlf priv Mobil Tlf arbeid 1 Rita Ravndal Leder Gry Lima Høgstø Telefontjenesten Personell i forsynings og forpleiningstjeneste Nr Navn Funksjon Tlf priv Mobil Tlf arbeid 1 Kate Nordstrand Leder (KuSa) 2 Tove Andresen Kjøkkensjef (HeVe) 3 Kjetil Ommundsen (KuSa) Løfte, bære, finne utstyr, innkalling av personer med tilgang Vakttelefon hjemmetjenester (HeVe) til bil Ved behov for innkalling personer med tilgang bil 6. Personell i informasjonstjeneste Nr Navn Funksjon Tlf priv Mobil Tlf arbeid 1 Jane Merete Leder Jonassen informasjonstjenesten 7. Personell i kommunikasjonstjeneste Nr Navn Funksjon Tlf priv Mobil Tlf arbeid 1 Odd Ørstavik Leder kommunikasjonstjenesten 8. Personell i karttjeneste Nr Navn Funksjon Tlf priv Mobil Tlf arbeid 1 Gerd Karin Ansvarlig for Espedal karttjenester 9. Personell i støtteapparatet for evakuering Nr Navn Funksjon Tlf priv Mobil Tlf arbeid 1 Berit R. Eie (HeVe) Evakueringsleder Kristin Wulvig (FT) Loggfører Ann Olaug Gjesdal Inn- og utregistrering (HeVe) 4 Gølin Tveit (HeVe) Inn- og utregistrering Beredskapsplan side 23

24 5 Kjetil Ommundsen Ordensvakt (SaUt) 6 Tom Kenneth Gilje Ordensvakt (Opp) 7 Jarle Bjelland Tilrettelegge (KuSa) 8 Roar Bore (HeVe) Tilrettelegge Oddny Bjorland (HeVe) Bistand og omsorg, kaller inn fra telefonlister i hjemmesykepleien og psykos Stig Egeland (HeVe) 11 Vakttelefon psykisk helse og rus 12 Vakttelefon Hjemmetjenester 13 Vakttelefon Åboas kriseteam Leder psykos. kriseteam Kalle inn ved behov via oversikter i avdeling Kalle inn ved behov via oversikter i avdeling Kalle inn ved behov via oversikter i avdeling 14 Vakttelefon Solås Kalle inn ved behov via oversikter i avdeling 15 Vakttelefon Vakttjenesten 10. Psykososialt kriseteam Kalle inn ved behov via oversikter i avdeling (Kriseteam) ( etg) Nr Navn Funksjon Tlf priv Mobil Tlf arbeid 1 Stig Egeland Leder kriseteam (Kriseteam) 2 Vakttelefon Kalle inn ved behov via psykisk helse og rus oversikter i avdeling 3 Beredskapstelefon Kalle inn ved behov prest 4 Dr. Hauge Repr. fastlegene Jæren DPS Akutteam Sandnes Legevakt Sandnes psykososialt kriseteam Liste over politiske gruppeledere Nr Navn Funksjon Tlf priv Mobil Tlf arbeid 1 Astrid Flørli Ap Frank Oftedal Høyre Andreas KrF Beredskapsplan side 24

25 Eidsaa jr. 4 Espen Aaserud Karlsen 5 Torbjørn Fjermestad FrP Sp Beredskapsplan side 25

26 Vedlegg 1b - Varslingsliste eksterne etater 1. Nødetatene Nr Etat Navn/Funksjon/åpnin gstider Telefon 1 Politiet Nødsituasjon Rogaland Ulykker, behov for politidistrikt bistand 3 Brannvesen Brann, flom, skred, 110 ulykker 4 Ambulanse Ulykker med skadde/omkomne Fylkesmannen, Statens Hus, Lagårdsveien 44, Stavanger Nr Etat Navn/Funksjon/åpnin gstider Telefon Mobil E-post 1 Sentralbord 08:00 15: Beredskapslaget Reidar Johnsen Gry Evensen Varsling Post til denne adressen blir automatisk videresendt til hele beredskapslaget, embetsledelsen, kommunikasjonsrådgiveren og fylkeslegen annen.no 3. Nabokommuner Nr Kommune Navn/Funksjon/åpnin gstider Telefon Mobil E-post 1 Time Servicesenteret Vakttelefon kommune Rådmann: Brit Nilsson Edland Beredskapsansvarlig Anne Reidun time.kommune.no Garpestad 4 Klepp kommune Servicesenteret Vakttelefon mune.no 5 Rådmann Ivar Undheim 6 Beredskapsansvarlig Frank Bjørnø (plansjef) mmune.no mune.no 7 Sandnes kommune Servicesenteret mmune.no Beredskapsplan side 26

27 8 Rådmann Bodil Sivertsen s.kommune.no 9 Beredskapsansvarlig Torbjørn Corneliussen andnes.kommune.no 10 Sirdal kommune Postmottak o 11 Vakttelefon teknisk drift Rådmann Inge Stangeland Inge.Hedenstad.Stangel 13 Jan Magne Josdal Beredskapskoordinator/ une.no Ivar Skreå - brannsjef 14 Bjerkreim kommune Postmottak ommune.no 15 Vakttelefon teknisk drift Rådmann/beredskapsansvarlig Ørjan Daltveit Ut over det kan alle kommuner varsles via følgende e-post-adresse: (sett inn kommunens navn for navn i forstående e- postadresse). Beredskapsplan side 27

28 Vedlegg 2 Ressurser 1. Interne ressurser Nr Tjenesteområde 1 Kultur og samfunn 2 Kultur og samfunn 3 Kultur og samfunn 4 Kultur og samfunn Navn/Funksjon/åpnin gstider Vakttelefon teknisk Se vedlagte vaktlister, Ansvarlig for brøytemannskap: Arild Volden Utenom arbeidstid: Vakt 1 Gemini-Varsling: Arild Volden Asgeir Kleppa Ansvarlig for vann og avløp: Telefon Mobil E-post mmune.no mmune.no ommune.no 5 Kultur og samfunn Ansvarlig for dammer: Trond Hansen ommune.no 2. Sivilforsvaret, heimevernet, hovedredningssentralen Nr Etat Navn/Funksjon/åpnin gstider 1 Sivilforsvaret Tjenestepliktig befal og mannskap innen 60 min.: Telt, lys, tepper, brannvernmateriell, sambandsmateriell, ATV, båt Vagleleiren, 4323 Sandnesgeleiren, Telefon Mobil E-post Sentralbord Vakttelefon Mariann Svanes Distriktsjef; Heimevernet HV-08: Tjenestepliktig befal og mannskap: Vakthold, sikring, leteaksjoner, m.m. Vatneleiren Lutsiveien Sandnes Krisetelefon Hovedredningssentralen Sør-Norge Melding om ulykker Flyplassvegen 190, Sola Alarmtelefon Aksjoner: Andre eksterne offentlige etater og bedrifter Beredskapsplan side 28

29 Nr Etat 1 Politimester i Stavanger 2 Gjesdal lensmannskontor 3 Rogaland Fylkesk. 4 Vegvesen Region Vest 5 IUA Sør- Rogaland hos Rogaland brann og redning IKS Navn/Funksjon/åpnin Telefon Mobil E-post gstider Lagårdsv. 6, Stavanger Skogv. 2 a, Ålgård, 10:00 14:00 (ma-fr) Arkitekt Eckhoffs gate 1, Stavanger, 07:30 15:30 Interkomm. utvalg mot akutt forurensning: Sandnes brannstasjon Jærveien 107, Sandnes 6 IVAR Vann vakttelefon Breiflåtveien 16/18, Stavanger 7 Lyse Energi Strøm Breiflåtveien 16/18, Stavanger 8 Jæren DPS Akutteam Austbøvegen 16, Bryne 9 Mattilsyn Sikkerhet i fht vann og Rogaland og mat: Agder Kyrkjevegen 332, Sandnes 10 Legevakt Sandnes 11 Stavanger Universitetssykehus 12 Bjelland entreprenør (ramme- Øyeblikkelig hjelp Jærveien 107 Sandnes Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, Stavanger Rekvirering av maskiner: Joakim Hetland avtale) 13 Bravida Elektro Luramyrveien 67, Sandnes Vakttelefon For publikum: Ring selv 175 hvis du har traffikkinformasjon Trafikkmeldinger:http://w ww.vegvesen.no/trafikk/ mobil/index.jsp?countyid = (kundeservice; døgnåpent) Vakttelefon Sentralbord Sandnes: Vakttelefon https://www.facebook.co m/lyseas no (service) Beredskapsplan side 29

30 14 Telenor Telefoni Mobil: Telefoni/ Bredbånd: Viking Redningstjeneste Alarm: 16 Ålgård menighet Kirkeverge Rettedalen 7, Ålgård Aud Marit E. Hauge 4. Evakuering, forpleining, forsyning, transport Nr Etat Navn/Funksjon/åpnin gstider 1 Gjesdal Hotell, 98 Gjestgiveri sengeplasser, (avtale) forpleining til ca Byrkjedalstunet (avtale) 3 ASKO (avtale) 150 Hotell, 64 sengeplasser, forpleining til ca. 100/600. Mat, drikke Skurvemarka Ålgård m/chatvindu/live/telenor/i ndex.php ng.no e.no Telefon Mobil E-post tgiveri.no no døgnbemannet Nils Giskeødegaard Coop Mega Mat, drikke (avtale) 5 Statoil Ålgård Drivstoff, håndpumpe (avtale) 6 Rogaland Taxi Ålgård og Gjesdal taxi Stavanger Taxi sentral 6 Sandnes Taxi Stavangerveien 34, Sandnes o 7 Rogaland Taxi Sjøhagen 10 Buss 4016 Stavanger 8 Sverre Haga buss Hommersåkveien Hommersåk Minibuss: Storbuss: Minibuss: Storbuss: Frivillige organisasjoner Beredskapsplan side 30

31 Nr Etat 1 Kverneland Røde Kors Leder: Egil Nevland (avtale) 2 Norsk Folkehjelp Leder: Ludvig Eskeland (avtale) Navn/Funksjon/å pningstider Vakthytte Giljastølen, hjelpekorps Redning og søk i utilgjengelig område (bl.a. med ski, snøscooter) Telefon Mobil E-post Vakttelefon com Beredskapsplan side 31

32 Vedlegg 3 Handlingsplan for evakuering 1. Organisering av evakueringsarbeidet Kommunens støtteapparat for evakuering/innkvartering bistår politiet/lrs. Støtteapparatet blir ledet av personal- og organisasjonssjefen. Vara er kommunalsjef for helse og velferd. Se vedlegg 1 for mer kontaktinformasjon. Ved evakuering blir det etablert mottakssentral i et egnet lokale i nærheten. Dersom skadestedet er i et av tettstedene, blir det etablert mottak der. Evakueringsmannskapet har oversikt over alternative lokaler i kommunen, med kontaktinformasjon og oversikt over fasiliteter. Ved strømbrudd må en velge prioriterte bygg som mottakssentral. 2. Prioriterte kommunale bygg som mottakssentral Nr Bygg Funksjon Kapasitet Ansvarlig 1 Ålgård: Gjesdalhallen Se vaktlister 2 Oltedal Oltedal skole 250 Se vaktlister 3 Indre Gjesdal: Dirdal skole 250 Se vaktlister For å få hjelp med tilrettelegging: Nr Navn Funksjon Tlf priv Mobil Tlf arbeid 5 Kjetil Ommundsen Ordensvakt (KuSa) 7 Jarle Bjelland (KuSa) Tilrettelegge Dersom det er behov for overnatting har kommunen avtale med Gjesdal Gjestgiveri og Byrkjedalstunet. Se vedlegg 2 for mer kontaktinformasjon. For forpleining m.m på mottakssentral og evt innkvarteringssteder er det gjort avtale med ASKO og Coop Mega. Se vedlegg 2. Ved behov for psykososial krisehjelp kan det tas kontakt med leder av psykososialt kriseteamet i kommunen, se vedlegg 1. Kommunens krisestab har ansvar for å rekvirere nødvendig innkvarteringskapasitet. Støtteapparat for evakuering tar seg av den tekniske siden av innkvartering etter behov. Oppgaver til kommunens støtteapparat for evakuering Sammen med Lokal redningssentral (LRS) skaffe nødvendig transportkapasitet fra skadested/omgivelsene til mottakssentral og evt videre til innkvarteringssted Varsling fra «hus til hus» dersom politiet ber om det Varsle mottakssted og etablere mottaksapparat på aktuell mottakssentral Beredskapsplan side 32

33 Samle alle evakuerte på den aktuelle mottakssentralen På oppdrag fra politiet/lrs registrere de som er evakuerte, og eventuelt hvem som blir innkvartert hvor, hvem som flytter på egen hånd osv. Samarbeide nært med LRS og kriseledelsen Melde fra til servicesenteret om evakuering Gi beskjed til kommunens kriseledelse om behov for hjelp fra psykososialt kriseteam og andre nødvendige støttespillere for omsorgsfunksjoner. 3. Aktuelle arbeidsoppgaver og rollefordeling under evakuering Se vedlegg 1a for kontaktinformasjon. Oppgaver Roller Merknader Utført Veilede evakuerte og styre Ordensvakter Vise media til pressesenter de til rett plass Sørge for ro og orden ute Se til at uvedkommende ikke kommer inn i lokalene Ordne registreringsplass Registrere alle på eget skjema. Skjema ligger i beredskapsrommet. Lose de registrerte til avsatte rom Ordne registreringsplass Registrere alle som forlater mottakssentralen Loggføre alle formelle spørsmål og avgjørelser Tilrettelegge lokaler som skal brukes Klarlegge behovet for ressurser utenfra: mat, transport, utstyr Utenfor mottakssentral 1-2 personer Innregistrering 2 personer Utregistrering 1 person Loggfører 1 person 1 reserve Tilrettelegger av lokaler og ressurser 2 personer Det er av stor betydning at evakuerte blir nøye kategorisert og henvist til rett plass. Sammenblanding av evakuerte skaper uro. Skadde og uskadde bør være lokaliserte hver for seg om mulig. Evakueringsleder har ansvar for prioritering. Viktig logistikk for evakueringsledelsen Evakueringsleder har myndighet til å bestemme om noen kan forlate mottakssentralen og gir da beskjed til den som registrerer ut Viktig dokumentasjon på alle hendelser. Loggen er også viktig for evaluering av hendelsen. Viktig at den digitale infrastrukturen fungerer Evakueringsledelsen må disponere et kontor som er avskjermet, men sentralt Beredskapsplan side 33

34 Må ha rekvisisjonsmyndighet for disse oppgaver Psykososial støtte og praktisk hjelp Bistand og omsorg: Psykososialt kriseteam 3-6 personer plassert i mottakssentralen Fortløpende gi evakueringsledelsen status for evakuerte Sørge for å være tidlig ute med behov for ekstra ressurser Gi beskjed om evt. feilregistreringer Beredskapsplan side 34

35 Vedlegg 4 - Opprettelse av evakuerings- og pårørendesenter (EPS) Se vedlegg 1a for kontaktinformasjoner Hendelser Formål Forutsetninger Tiltak Tiltak registrering Tiltak informasjonstjeneste Tiltak forpleining/innkvartering Vakthold Etablering av pårørendesenter i samarbeid med politiet Ivareta grunnleggende menneskelige behov under større hendelser og kriser i kommunen eller andre steder der innbyggere fra Gjesdal er involvert. Sørge for husrom, mat og drikke, psykososial støtte, informasjon og annen hjelp som pårørende måtte ha behov for Kommunen har avtale med Gjesdal Gjestgiveri og Byrkjedalstunet om bruk av lokalitetene i en krisesituasjon Kommunalsjef helse og velferd skal være leder for pårørendesenter, og fungere som kontaktperson mellom kriseledelsen og pårørendesenter. Pårørendesenteret skal inneholde følgende funksjoner: - Registrering - Informasjonstjenesten - Forpleining/innkvartering - Vakthold - Psykososial støtte. Kriseledelsen avgjør om det skal opprettes EPS i samråd med politiet Vurdere hvilken type hjelp som skal gis, omfang av hjelp og til hvem Dersom det er pårørende til både skadde og omkomne, må kriseledelsen vurdere om det skal opprettes to pårørendesenter Kontakte leder av EPS, virksomhetsleder bo- og rehabilitering Gi beskjed til servicesenteret og pårørendetelefonen Kontakte et av hotellene, evt begge dersom behov Innkalle nødvendig personell til registrering og psykososial støtte. Opprette samarbeid med politiet om registrering, informasjon og vakthold. Etablere kommunikasjon mellom pårørendesenter og kriseledelsen Ansvar: politiet i samarbeid med kommunen. Oppgave: Registrere alle pårørende på eget skjema. Se vedlegg 11b. Ansvar: Politiet har ansvar for jevnlig informasjon til pårørende. I samråd med politiet kan kommunen videreformidle dette til pårørende via pårørendetelefon. Leder informasjon har ansvar for annen informasjon Ansvar: Hotell(er) i samarbeid med kommunen. Oppgave: skaffe mat, drikke og innkvartering Ansvar: politiet. Utført Beredskapsplan side 35

36 Oppgaver: Sørge for ro og orden og skjerme pårørende frå media Tiltak psykososial støtte Ansvar: Leder av psykososialt kriseteam. Oppgaver: Etablere tjenesten i samsvar med Plan for psykososialt kriseteam Dersom behov, etablere turnusordning og samarbeid med SUS, JDPS og nabokommune Bistå med debriefing av involverte I samarbeid med politiet, hjelpe pårørende med å få informasjon om, evt komme i kontakt med sine nærmeste Bistå med å tilrettelegge for transport for de som har behov for det Bistå med organisering og gjennomføring av felles markeringer, for eksempel minnestund, informasjonsmøte, med mer Beredskapsplan side 36

37 Vedlegg 5 Handlingsplan ved langvarig strømbrudd/ strømrestriksjoner Hendelse Strømbrudd/strømrestriksjoner Utført Hendelser Stans av strømleveranser til husholdninger, institusjoner, private virksomheter, med mer. Det kan spesielt oppstå vanskelige forhold om vinteren, ved langvarig kuldeperiode. Formål Minske konsekvensene ved langvarig strømbrudd/strømrasjonering. Forutsetninger Det er installert nødstrømsaggregat ved Solås bo- og aktivitetssenter. Det er etablert rutiner for vedlikehold og testing. I påvente av etablering av Ålgård kraftstasjon blir det vurdert å etablere nødstrømsaggregater på Storahuset og på ÅBOAS. Dette er ikke endelig avklart. Tjenesteområde samfunnsutvikling er ansvarlig for videre fremdrift. Kommunen skal ha samarbeid med Lyse Energi AS om prioritering av sentrale bygg ved strømrasjonering. Tjenesteområde samfunnsutvikling er ansvarlig for videre fremdrift. Det er gjort nye ROS-analyser og utarbeidet tiltakskort i arbeid med revidering av helse og sosialberedskapsplanen i Skolene og barnehagene har gjort ROS-analyser og laget tiltakskort. Tiltak - akutte Etablere kriseledelsen, se punkt 2.2 i beredskapsplanen Ta kontakt med Lyse Energi AS. Kundeservice: (døgnbemannet) Kundesenter: (døgnbemannet) Skaffe oversikt over innbyggere (barn og voksne) med spesielle behov. Ta kontakt med vakttelefon hjemmesykepleien, Iverksette informasjonsberedskap Tiltak - haster Dersom telenettet også er ute av drift: vurdere å opprette lokal kommunikasjonssentral i samarbeid med politi, brann og AMK. Ved strømrasjonering: Vurdere prioriteringsliste for strømforsyning. Følgende bygg er prioritert: - Storahuset, Ålgård bo- og aktivitetssenter, Solås bo- og rehabiliteringssenter, Gjesdal ungdomsskole, Oltedal skole og Dirdal skole. Skolene vil ha funksjon som varmestue. - Gjesdal Brannstasjon og Gjesdal lensmannskontor, Apotek 1 og Ålgård legesenter. - Statoil Ålgård - Oltedal vannverk Behov for drivstoff: prioriterte brukere, som hjemmesykepleie og legetjenesten, kan få drivstoff ved Statoil bensinstasjon på Ålgård, som har håndpumpe til bruk ved lengre strømbrudd. Etablere rutine for etterfylling av drivstoff på aggregat. Kontakt Kjetil Omundsen, mobil nr ved behov. Beredskapsplan side 37