Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Leskur og søppeldunker, Vesterålen og Lofoten Parsell: Bussholdeplasser og fergekaier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Leskur og søppeldunker, Vesterålen og Lofoten Parsell: Bussholdeplasser og fergekaier"

Transkript

1 Statens vegvesen Region nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Konkurransegrunnlag Prosjekt: Leskur og søppeldunker, Vesterålen og Lofoten 2014 Parsell: Tilbudsnummer: 2014 / Maldokumentversjon

2 Statens vegvesen Region nord A0-2 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Innholdsliste A A0 A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 C4 Prosjektinformasjon Forside og innholdsliste Dokumentliste Innbydelse til anbudskonkurranse Orientering om prosjektet Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Konkurranseregler Krav til tilbyders kvalifikasjoner Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Kontraktsbestemmelser Alminnelige kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Spesielle kontraktsbestemmelser Avtaledokument D Beskrivende del D1 Beskrivelse D2-1 Tegninger og supplerende dokumenter D2-2 NVDB Objektliste med veileder D2-3 SHA-plan E E1 E2 E3 E4 E5 Svardokumenter Dokumentasjon fra tilbyder Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Beskrivelse med utfylte priser Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner Tilbudsskjema Maldokumentversjon

3 Statens vegvesen Region nord A1-1 A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste Noen av de generelle kontraktsdokumentene finnes på følgende internettadresse: For disse siste dokumentene er betegnelsen URL brukt i tabellen nedenfor. Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget: DOKUMENT Maldokumentversjon DATO Antall vedlagte eks. 1 Konkurransegrunnlag Kap A-D1 og E Datafiler med mengder fra kap D NVDB Objektliste D2 SHA-plan Prosesskoden: Håndbok R761 Prosesskode 1, (tidligere 025) Håndbok R762 Prosesskode 2, (tidligere 026) URL URL 10 Vegbygging, håndbok N200, (tidligere 018) 2014 URL 11 Arbeid på og ved veg, håndbok N301, (tidligere 051) URL 12 Modellgrunnlag (iht. håndbok V770, tidligere 138) 2012 URL 13 Tegningsgrunnlag (iht. håndbok R700, tidligere 139) URL 14 Avfallshåndtering, håndbok R765, tidligere 211) 2012 URL 15 Rekkverk og vegens sideområder, håndbok N101, tidligere 231) 16 NA-rundskriv 2007/11: Retningslinjer for kvalitetssikring av bruer, med vedlegg 17 Reseptorienterte asfaltkontrakter - Kontroll og dokumentasjon av utførelse. Rapport nr. 2505, utgitt av Teknologiavdelingen i Vegdirektoratet 18 NA-rundskriv 2008/8: Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester 19 NA-rundskriv 2010/8: Veiledning i vurdering av tilbyders kvalifikasjoner 20 Veileder for levering av avdragsnota på elektronisk format, Byggherreseksjonen Vegdirektoratet 21 Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg 22 Fastsatte skjema som skal brukes: - Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) iht Forskrift om offentlige anskaffelser, Vedlegg 2 - R15 Avfallsrapportering (ELRAPP) - R18 - Melding om uønsket hendelse/forhold i entreprisevirksomheten (ELRAPP) - R19 - HMS-månedsrapport (ELRAPP - Målebrev - Avviksmelding - Krav om endringsordre - Endringsordre - Sluttattest for utført entreprise 2013 URL URL URL URL URL 2005 URL URL URL Jf dok. nr. 23 Jf dok. nr. 23 Jf dok. nr. 23 URL URL URL URL

4 Statens vegvesen Region nord A1-2 A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste DOKUMENT - Erklæring ved bruk av underentreprenør eller virksomhet som foretar utleie av personell 23 Norske og internasjonale standarder som det er vist til i tilbudsdokumentene 24 Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED databasen 25 Brukerveiledning ELRAPP (tilpasset versjon), lastes ned fra DATO Antall vedlagte eks. URL URL 0 0 URL Statens vegvesens håndbøker har nye nummer fra 1. juni Se håndboksidene for mer informasjon om det nye nummereringssystemet og tabeller som viser oversikt over nye og gamle nummer. Det vil forekomme referanser til gammelt håndboknummer, da det totale omfang av referanser i dokumentene er stort. Av praktiske grunner skal derfor referanser til gammelt håndboknummer være likestilt med referanser til nytt nummer. Det vil fortsatt være dokumenter med referanser til tidligere håndboknummer, som f. eks. rundskriv. Gyldigheten av disse, og mulige krav som fremgår av disse, endres ikke av omnummereringen. Maldokumentversjon

5 Statens vegvesen Region nord A2-1 A Prosjektinformasjon A2 Innbydelse til anbudskonkurranse A Prosjektinformasjon A2 Innbydelse til anbudskonkurranse Kontraktsarbeid: Statens vegvesen Region nord ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves erfaring fra tilsvarende arbeider for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid i henhold til konkurransegrunnlaget. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets kap. B2. Tilbudskonferanse vil finne sted med møtested Sortland trafikkstasjon, Markvegen 36, Sortland kl Tilbudsfrist utløper kl Innlevering til: Statens vegvesen ved Bjørnar Lagesen med innleveringssted: Kontoradresse: Sortland trafikkstasjon Postadresse: Statens vegvesen ved Bjørnar Lagesen, Markvegen Sortland Tilbudsåpning vil finne sted: på Sortland trafikkstasjon, Markvegen Sortland kl Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV nr 69 med senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR nr 402 med senere endringer, foa). Følgende legges til grunn: Type anskaffelse: Bygg-/anleggsarbeider Under terskel: Iht foa 2-2 Anskaffelsesprosedyre: Åpen anbudskonkurranse Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kap. B. Vedståelsesfristen utløper Alle henvendelser og spørsmål vedrørende konkurransegrunnlaget og/eller kontraktsarbeidet, rettes til: Navn og funksjon: Bjørnar Lagesen, Prosjektleder Postadresse: Statens vegvesen, Sortland trafikkstasjon, Markvegen 36, 8405 Sortland Besøksadresse: Markvegen 36 Telefon: E-post: Statens vegvesen Region nord, Bjørnar Lagesen Underskrift

6 Statens vegvesen Region nord A3-1 A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Innhold 1 Arbeidenes art og omfang Entrepriseform og kontraktstype Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister Avvik i kontraktens rammebetingelser Forskudd Byggherre og engasjerte rådgivere Byggherrens organisering av HMS-arbeidet Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider Spesielle forhold Rigg og andre driftskostnader... 3 Maldokumentversjon

7 Statens vegvesen Region nord A3-2 A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Arbeidenes art og omfang Det skal utføres følgende arbeider: Andenes o Opparbeide fundamenter for leskur. o Leveres og monteres av 3 leskur med ledelinjer. Vesterålen o Opparbeide fundamenter for leskur. o Levere og montere 4 stk leskur. o Levere og montere 2 stk søppeldunker. o Fjerning av 3 leskur av tre. Lofoten o Opparbeide fundamenter for leskur. o Levere og montere 2 stk leskur. o Levere og montere 4 stk søppelcontainere o Fjerning av 2 leskur av tre. 2 Entrepriseform og kontraktstype Entrepriseform er utførelsesentreprise. Kontraktstype er enhetspriskontrakt. 3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises for øvrig til utfyllende krav under punktene om kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C. Frist for ferdigstillelse er Følgende delfrister gjelder: Delfrist Ferdig fundamenter for leskur. Delfrist Oppsatt leskur og søppeldunker. 4 Avvik i kontraktens rammebetingelser Pga myndighetenes bevilgninger kan enkelte eller alle poster endres eller delvis eller helt utgå. Reduksjon i bestilling vil ikke føre til økonomisk kompensasjon for entreprenør. Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt. 5 Forskudd Det utbetales ikke forskudd. Maldokumentversjon

8 Statens vegvesen Region nord A3-3 A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Byggherre og engasjerte rådgivere Statens vegvesen er byggherre for riksveg og riks-g/s-veg. For fylkesveger og fylkes-g/sveger er den aktuelle fylkeskommunen byggherre. Statens vegvesen er byggherrens representant for alle vegtyper. Byggherren er angitt i kap. A2, Innbydelse til anbudskonkurranse. Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt. Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt. 7 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2. 8 Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter Vesterålen og Lofoten, viser til beskrivelse i D kap. 9 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider Driftskontraktene i området. 10 Spesielle forhold 10.1 Rigg og andre driftskostnader Alle kostnader ved rigg og generelle driftskostnader er forutsatt fordelt på de enkelte prosessene. Det er ikke en generell riggpost. Maldokumentversjon

9 Statens vegvesen B1-1 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Innhold 1 Alminnelige konkurranseregler Endringer og administrative bestemmelser Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c. / 17-1 (1) b Befaringer og konferanser Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget, 8-2 / Kostnader for utarbeidelse av tilbud Krav om skatteattest, 8-7 / 17-14, jf Krav om HMS-egenerklæring, 8-8 / 17-15, jf Tilbudets utforming, 11-2 / Språkkrav Avvik fra konkurransegrunnlaget, 11-3 / Tilbudsåpning, 11-7 / Tilbakemelding om firmakvalifisering og om hvem som skal tildeles kontrakt Avslutning av konkurransen, 13 / Oppdragsgiver riks- og fylkesveg. Klage til KOFA.... 4

10 Statens vegvesen B1-2 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Alminnelige konkurranseregler Lov om offentlige anskaffelser (LOV nr 69 med senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR nr 402 med senere endringer, foa) gjelder. 2 Endringer og administrative bestemmelser Følgende tekster gjelder som tillegg til de korresponderende bestemmelsene i foa: 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c. / 17-1 (1) b.2 Tilbud er rettidig levert dersom det er kommet fram til innleveringsstedet før tilbudsfristens utløp. 2.2 Befaringer og konferanser Befaringer og konferanser kan avholdes for å gi nærmere opplysninger om oppdraget. Til slike befaringer og konferanser innkalles samtlige som har fått tilgang til konkurransegrunnlaget av byggherren. Befaringer og konferanser skal holdes i tilstrekkelig tid før tilbudsfristens utløp. Referater distribueres uten ugrunnet opphold til samtlige som har fått tilgang til konkurransegrunnlaget. 2.3 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget, 8-2 / 17-2 Det forutsettes at tilbyderen setter seg inn i forhold som kan ha betydning for oppdraget og den måte arbeidet tenkes gjennomført på. Han kan ikke senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på. Dersom en tilbyder oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget som har betydning for prissettingen eller tidsfrister, plikter han umiddelbart å varsle byggherren om dette. I tilbudet skal det tas hensyn til alle utsendte endringer av konkurransegrunnlaget. Melding om endring skal sendes av byggherren i rimelig tid, og senest 1 uke, før tilbudsfristens utløp. 2.4 Kostnader for utarbeidelse av tilbud Kostnader for utarbeidelse av tilbudet bæres av tilbyder. 2.5 Krav om skatteattest, 8-7 / 17-14, jf 3-3 Samtlige norske tilbydere skal framlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt i henhold til foa 8-7 / Tilsvarende skal samtlige utenlandske tilbydere med forretningsadresse i andre EØS-land framlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt. foa 8-7 / gjelder tilsvarende. Dersom tilbyderens hjemstat ikke utsteder slike attester, kan de erstattes av en erklæring fra en retts- eller forvaltningsmyndighet i hjemstaten eller nåværende oppholdsstat.

11 Statens vegvesen B1-3 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Det skal følge med en norsk oversettelse av alle slike attester og/eller erklæringer. 2.6 Krav om HMS-egenerklæring, 8-8 / 17-15, jf 3-4 Tilbydere skal fremlegge HMS-egenerklæring i henhold til foa 8-8 / 17-15, jf 3-4. Erklæringen skal være utformet på norsk. Skjema for HMS-egenerklæring inngår i konkurransegrunnlaget som henvisning til foa, Vedlegg 2, og erklæringen vedlegges tilbudet i henhold til kap. E2 i konkurransegrunnlaget. 2.7 Tilbudets utforming, 11-2 / 20-2 Telefaks, e-post eller annen form for automatisk/elektronisk dokumentoverføring aksepteres ikke som tilbud. Enhetspriser m.v. kan leveres på papir som egen data-utskrift såfremt entreprenøren ikke foretar endringer av poster og mengder i strid med konkurransegrunnlaget inklusive addenda, og under forutsetning av at kap. E5 Tilbudsskjema er fullstendig utfylt. Data om enhetspriser m.v. på elektronisk middel (CD m.v.) erstatter ikke tilbudet, og ved eventuelle uoverensstemmelser gjelder det skrevne tilbudet. 2.8 Språkkrav Tilbud med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk. 2.9 Avvik fra konkurransegrunnlaget, 11-3 / 20-3 Eventuelle forbehold skal framgå uttrykkelig av tilbudsbrevet, og skal så vidt mulig prissettes. Forbehold som ikke er prissatt, vil bli kostnadsmessig (eventuelt skjønnsmessig) vurdert av byggherren i forbindelse med valg av tilbud Tilbudsåpning, 11-7 / 20-7 Tilbudsåpning skjer i møte som ledes av byggherren eller hans representant. Samtlige tilbydere har adgang til møtet. Fra hvert tilbud som åpnes, oppleses tilbyderens navn, tilbudets totalsum og eventuell tilbudt leveringstid. Det føres møteprotokoll hvor de samme data innføres. Avskrift av den fullstendige protokoll sendes samtlige tilbydere innen 6 dager etter tilbudsåpningen. Dersom kontrollregning gir større endringer av tilbudssummen, kan også den korrigerte protokoll sendes ut Tilbakemelding om firmakvalifisering og om hvem som skal tildeles kontrakt Når byggherren har foretatt firmakvalifisering etter kap. B2 vil byggherren så snart som mulig etter at anbudskonkurransen er avgjort, gi tilbakemelding til den enkelte tilbyder om hvordan han er vurdert.

12 Statens vegvesen B1-4 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Alle tilbydere vil få tilsendt en begrunnet beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt og med en angitt frist til å klage Avslutning av konkurransen, 13 / 22 Innsendte tilbud vil ikke bli returnert Oppdragsgiver riks- og fylkesveg. Klage til KOFA. For klage som gjelder riksveg og som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er Vegdirektoratet rett innklaget. For klage som gjelder fylkesveg og som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er aktuell fylkeskommune rett innklaget. I en kontrakt som omfatter både riksveg og fylkesveg, evt. fylkesveger i flere fylkeskommuner, vil både Vegdirektoratet i riksvegsammenheng og aktuelle fylkeskommuner i fylkesvegsammenheng være rett innklaget. For øvrig vises til kap. A3.

13 Statens vegvesen Region nord B2-1 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Innhold 0 Generelt HMS-egenerklæring Skatteattester Arbeidsfelleskap: forpliktelseserklæring Krav til kvalifikasjoner Erfaring Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter Økonomisk situasjon Egenkapital. Soliditet Gjennomføringsevne Tilbyders omsetning Organisering... 4 Maldokumentversjon

14 Statens vegvesen Region nord B2-2 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Generelt Generelt kreves at tilbyder er kvalifisert for å utføre de arbeider det gis tilbud på. Tilbyder skal ha nødvendig kompetanse og erfaring, både teknisk, faglig, organisasjonsmessig og administrativt. Opplysninger om tilbyder skal gis på svarskjema i kap. E2. Det er viktig for bedømmelsen at opplysningene og dokumentasjonen er korrekt og fullstendig. Dersom tilbyder er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), skal det med tilbudet følge en erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann, jf. pkt. 3 nedenfor, samt en redegjørelse for foretaksform og sammensetning av arbeidsfellesskapet inkludert deltagernes organisasjonsnummer. Tilbyder må da sørge for å dokumentere hvordan kompetansekravene skal oppfylles av deltakerne. Videre skal hvert enkelt deltakende firma i arbeidsfellesskapet gi slike opplysninger om sitt firma som er krevd i konkurransegrunnlaget. Arbeidsfellesskap vil bli vurdert under ett for alle kvalifikasjonskrav unntatt HMS og egenkapital. For HMS og egenkapital vurderes hver enkelt deltager individuelt. Vi gjør oppmerksom på at byggherren kan innhente opplysninger fra Brønnøysundregistrene og fra oppgitte referanser. Dersom det er gitt opplysninger som er grovt feilaktige, kan dette medføre avvisning, jf. forskrift om offentlige anskaffelser (foa) (2)g og (2)g. Opplysningene blir skjønnsmessig vurdert. Byggherren vil også legge vekt på opplysninger fra egne evalueringer av tilbyder. Tilbyder som ikke tilfredsstiller byggherrens krav til kvalifikasjoner vil bli avvist, jf. foa 8-4 og Hvert enkelt krav må tilfredsstilles. Hvert krav som ikke tilfredsstilles vil medføre at tilbyder avvises. Grunnlaget for byggherrens vurderinger av om krav er oppfylt er den dokumentasjon som følger med tilbudet. Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon på ett eller flere kriterier kan medføre at tilbudet blir avvist. 1 HMS-egenerklæring Med tilbud skal følge HMS-egenerklæring, jf. foa 8-8 (1), evt (1). 2 Skatteattester Med tilbud skal følge skatteattester for merverdiavgift og skatt, ikke eldre enn 6 måneder. Jf. foa 8-7, evt Arbeidsfelleskap: forpliktelseserklæring Dersom tilbyder er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), skal det med tilbudet følge en erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann. Det skal også gis en redegjørelse for foretaksform og sammensetning av arbeidsfellesskapet inkl. deltagernes organisasjonsnummer. Maldokumentversjon

15 Statens vegvesen Region nord B2-3 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Krav til kvalifikasjoner 4.1 Erfaring Tilbyder som er nyetablert firma og som ikke kan framlegge referanser, må være særlig nøye med å sannsynliggjøre at han har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten. Tilbyder skal redegjøre for selskapsdannelsen og ansattes kompetanse. Planlagt organisasjon for oppdraget og CV for nøkkelpersoner i prosjektorganisasjonen er særlig viktig. Dette gjelder også for firma som fusjonerer eller kjøpes opp av annet firma mens tilbudsbehandling pågår Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter Tilbyder skal ha erfaring fra arbeid av samme art og vanskelighetsgrad. Dokumentasjonskrav: Opplysninger om slike skal følge tilbud. Jf. kap. E2, pkt , skjema E Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter Statens vegvesens og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli vurdert. Det kreves at tilbyder kan vise til referanser til relevante kontrakter som han selv har gjennomført på tilfredsstillende måte. Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl. a.: dokumentasjon av utført kvalitet oppfyllelse av kontrakter etterlevelse av bestemmelser og rutiner for HMS etterlevelse av bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår overholdelse av frister oppfølging i reklamasjonstiden Dokumentasjonskrav: Opplysninger om oppdrag tilbyder har hatt i løpet av de siste årene, med navn på referanser hos oppdragsgiver, skal følge tilbud. Jf. kap. E2, pkt , skjema E Eventuelle evalueringsskjema fra tidligere utførte entrepriser kan også være med i grunnlaget for vurderingene. 4.3 Økonomisk situasjon Egenkapital. Soliditet Det kreves at tilbyders egenkapital er positiv. Dersom tilbyder er arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder kravet for hver enkelt av deltakerne. Maldokumentversjon

16 Statens vegvesen Region nord B2-4 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon av egenkapital skal følge tilbud. Jf. kap. E2, pkt , skjema E Dokumentasjon av eventuelle vesentlige endringer i tilbyders egenkapital og soliditet i forhold til siste revisorbekreftede regnskap skal følge tilbud. 4.4 Gjennomføringsevne Tilbyders omsetning Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon av omsetning de siste tre årene skal følge tilbud. Jf. kap. E2, pkt , skjema E Organisering Det kreves at organiseringen av gjennomføringen av kontrakten er tilstrekkelig bemannet og at tilbyder har kapasitet og evne til å håndtere uforutsette forhold i kontrakten. Dokumentasjonskrav: Med tilbud skal følge redegjørelse for hvordan tilbyder vil organisere gjennomføringen av kontrakten. Maldokumentversjon

17 Statens vegvesen Region nord B3-1 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Innhold 1 Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa 8-3 / Utlevering av konkurransegrunnlaget Levering av tilbud Alternative tilbud, foa Grunnlag for tildeling av kontrakt, foa Tilbudets utforming Taktisk prising... 2 Maldokumentversjon

18 Statens vegvesen Region nord B3-2 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa 8-3 / 17-3 Som teknisk beskrivelse gjelder Prosesskode 1, Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter og Prosesskode 2, Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier, eventuelt spesiell teknisk beskrivelse. NS 3420 gjelder bare i den utstrekning dette fremgår av konkurransegrunnlaget. 2 Utlevering av konkurransegrunnlaget Alle dokumentene er lagt ut i Doffin. 3 Levering av tilbud Tilbud gis på tilbudsskjema, vedlagt dokumentasjon i henhold til kap. E1, eventuelt supplert med forpliktende tilbudsbrev. Tilbud skal være datert og underskrevet. Tilbudet leveres i lukket konvolutt merket "Tilbud Leskur og søppeldunker, Vesterålen og Lofoten 2014" 4 Alternative tilbud, foa 20-4 Alternative tilbud er å forstå som tilbud på alternative tekniske løsninger. 5 Grunnlag for tildeling av kontrakt, foa 22-2 Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av laveste pris. Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud. 6 Tilbudets utforming Der byggherren har levert ut konkurransegrunnlaget på *.xml-fil iht. NS 3459 utg. 3, bør entreprenøren med tilbudet levere tilsvarende priset mengdefortegnelse på CD, som NS 3459 utg. 3 fil i tillegg til utfylt/utskrevet mengdefortegnelse på papir. 7 Taktisk prising Tilbud skal prises i henhold til de retningslinjer som fremgår av kontrakten, jf. håndbok 025 kapittel 4.3. Tilbud kan bli avvist når det er åpenbart misforhold mellom enhetspris og det enhetsprisen skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene. Forhold som vil bli vurdert er om prisingen er gitt på en slik måte at mulighetene for å anvende dem generelt innenfor kontrakten er sterkt begrenset, eller det hindrer byggherren i å foreta optimale valg påvirker det forholdsmessige vederlag for tilført verdi på en uheldig måte bryter med intensjonen med enhetspriser i kontrakten i sum gir feilaktig bilde av tilbudet i sammenlikning med andre tilbud Maldokumentversjon

19 Statens vegvesen Region nord B3-3 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler vil kunne påvirke kontraktssamarbeidet mellom partene på en negativ måte Særskilt om timepriser for mannskap og maskiner Timepris for mannskap og maskiner (se kap. E4) blir vurdert på samme måte som øvrige enhetspriser. Maldokumentversjon

20 Statens vegvesen C1-1 C Kontraktsbestemmelser C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser C Kontraktsbestemmelser C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.

21 Statens vegvesen C2-1 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2) Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt arbeidstaker Kontraktsdokumenter (se NS 8406 pkt. 4) Opplysninger gitt i tilbudet Myndighetskrav. Arbeidskraft Bruk av innleid arbeidskraft (foa 3-11, (4)) Anvendt arbeidskraft Lønns- og arbeidsvilkår Rapportering i samsvar med ligningsloven Personell Språkkrav Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6) Oppstartmøte med tilhørende samhandlingsprosess Samarbeidsmøter Møter, faglige samlinger og kurs Varsler (se NS 8406 pkt. 7) Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8) Forsikring (se NS 8406 pkt. 9) Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11) Generelle krav Kvalitetsplan Dokumentasjon Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12) Lærlinger Priser (se NS 8406 pkt. 23) Basis for priser i kontrakten (se NS 8406 pkt. 23) Fakturering og betaling (se NS 8406 pkt. 23.3) Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4) Parter i tvister (se NS 8406 pkt. 31) Tillatelser, løyver og dispensasjoner Midlertidige avtaler med grunneiere Uttalelser til media Registrering i datasystem Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA-plan Identitetskort og føring av oversiktsliste Opplæring og kompetanse Arbeidstid Risikovurdering Arbeidsvarsling Personlig verneutstyr Kjemiske produkter... 18

22 Statens vegvesen C2-2 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Orden, renhold og sikring av arbeidsstedet Vernerunder, kontrollrutiner og merking Ytre miljø Plan for ytre miljø - YM-plan Hensyn til omgivelsene Trematerialer Avfallshåndtering Gjenbruk av materialer Rapportering, dokumentasjon og sanksjoner for SHA og YM Plan for håndtering av uønskede hendelser Rapportering og varsling av ulykker, brann, forurensning og andre uønskede hendelser Dokumentasjon Avviksbehandling, rapportering og debrifing Byggherrens sanksjonsrett... 23

23 Statens vegvesen C2-3 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Definisjoner 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2) Kontraktssum defineres eksklusiv merverdiavgift. 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt arbeidstaker Underentreprenør: Entreprenør som har påtatt seg utførelsen av en del av de forpliktelser som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren. Underleverandør: Leverandør som har påtatt seg leveransen av en del av de forpliktelser som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren, og behandles kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør. Innleid arbeidstaker: Arbeidstaker som er stilt til disposisjon for oppdragsgiver, uten selvstendig ansvar for det utførte arbeidet. Utsendt arbeidstaker: Arbeidstaker som i et begrenset tidsrom arbeider i et annet land enn det arbeidsforholdet vanligvis er knyttet til, jf. aml Kontraktsdokumenter (se NS 8406 pkt. 4) Er det motstrid mellom bestemmelser i de enkelte dokumentene nevnt i kap. NS 8406 pkt. 4, går spesielle bestemmelser foran generelle bestemmelser, og bestemmelser utarbeidet særskilt for kontrakten, foran standardiserte bestemmelser. 3 Opplysninger gitt i tilbudet Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet, og som er grunnlag for byggherrens vurdering av kvalifikasjoner og grunnlag for byggherrens vurdering av tilbudet iht fastsatte tildelingskriterier er forpliktende for entreprenøren. Dette innebærer bl.a. at i gjennomføringsfasen forutsettes personer som er oppgitt eller personer med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, å ha de roller som fremgår av oversikt over tilbudte kvalifikasjoner. Videre legges entreprenørens opplysninger iht fastsatte tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen. 4 Myndighetskrav. Arbeidskraft. 4.1 Bruk av innleid arbeidskraft (foa 3-11, (4)) Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av arbeidet kan utføres av underentreprenører og/eller innleid arbeidskraft. Kap. NS 8406 pkt. 12, som gjelder bruk av underentreprenør, gjøres gjeldende også for bruk av innleid arbeidskraft.

24 Statens vegvesen C2-4 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Anvendt arbeidskraft Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Alle avtaler med de som utfører arbeid på kontrakten, skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise som anvendt i denne kontrakten. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender arbeidskraft som er ulovlig eller som ikke oppfyller kravene i kontrakten, og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kroner pr hverdag. Dersom iverksettelse av dagmulkt ikke fører til retting av forholdet, kan byggherren heve kontrakten. Heving av kontrakten gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren og eventuelt underentreprenør fra å delta i oppdrag for Statens vegvesen for inntil ett år. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne, eller alle der det er flere enn to. 4.3 Lønns- og arbeidsvilkår Entreprenøren skal sørge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i egen og eventuelle underentreprenørers organisasjon, som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utføres i Norge. På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Byggherren har adgang til å føre tilsyn og kontroll med entreprenøren og skal gis adgang til innsyn i nødvendige dokumenter for å påse at kontraktens krav til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt. Herunder plikter entreprenøren på forespørsel å gi byggherren kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, deres lønnsslipper og timelister, samt dokumentasjon på ordnede boforhold for dem. I tillegg kan byggherren kreve å få adgang til lokaler som benyttes til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal også gjelde overfor underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprenøren skal videreføre bestemmelsene overfor underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprenøren skal gjennomføre nødvendige

25 Statens vegvesen C2-5 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen kontroller av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprenøren skal dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. På byggherrens forlangende skal entreprenøren gjennomføre nærmere spesifiserte kontroller av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, jf. NS 8406 pkt siste avsnitt, begrenses ikke til kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. Dersom entreprenøren eller underentreprenører ikke etterlever bestemmelsene om lønnsog arbeidsvilkår, kan byggherren iverksette følgende tiltak: 1. Stanse arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. 2. Holde tilbake et beløp som tilsvarer 2 ganger entreprenørens antatte besparelse, til det er dokumentert at forholdet er brakt i orden. 3. Fastsette kort frist for å bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsene. 4. Dersom entreprenøren ikke har rettet opp forholdet innen en gitt tidsfrist, kan byggherren heve kontrakten. Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår kan entreprenøren bli utelukket fra fremtidige kontrakter med Statens vegvesen. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der det er flere enn to. 4.4 Rapportering i samsvar med ligningsloven 5-6 Entreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til byggherren, på rapporteringsskjemaet RF 1199, del 2 fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Ved endringer av opplysninger i skjema RF 1199, del 2 i løpet av kontraktstiden, skal entreprenøren sende inn oppdaterte opplysninger til Sentralskattekontoret, med kopi til byggherren. For underentreprenører i alle ledd skal entreprenøren snarest og senest innen 14 dager etter at den aktuelle leveranse eller underentreprenørens arbeide er påbegynt, dokumentere overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte. Entreprenøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen sanksjon pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprenørens eller noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd på noen bestemmelse gitt i ligningsloven og tilhørende forskrifter.

26 Statens vegvesen C2-6 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Byggherren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i kap. NS 8406 pkt Fakturering og betaling. 5 Personell Entreprenøren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av personer som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeidet. Byggherren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte entreprenøren å benytte angitte personer i de aktuelle stillingene eller be om at personene blir skiftet ut. Omkostningene ved dette skal bæres av entreprenøren. Entreprenøren skal på egen bekostning sørge for utskiftning av personell som opptrer på klanderverdig måte eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver. Entreprenørens egne ansatte som inngår i oversiktslistene, jf. pkt. 27.2, skal utføre minst 25 % av timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utførelsestiden. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet for deltakerne. Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren. Dersom ikke kravet til andel egne ansatte er oppfylt ved overtakelse, reduseres vederlaget i sluttoppgjøret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til 25 mill. kroner eks. mva. 6 Språkkrav All formell kommunikasjon under gjennomføring av kontrakten skal skje på norsk. Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Tilsvarende gjelder også for de som utfører arbeid alene på arbeidsstedet. Alle som arbeider med trafikkdirigering skal kunne kommunisere på norsk. I den grad vernerunder gjennomføres på annet språk enn norsk, skal entreprenøren oversende norsk oversettelse av referatet til byggherren. 7 Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6) Byggemøter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren fører referat fra byggemøter. Referatet sendes i god tid før neste møte, men aldri senere enn 5 hverdager etter avholdt møte, til de øvrige møtedeltagerne og til partenes representanter. Eventuelle innsigelser mot referatet må fremkomme uten ugrunnet opphold, senest i første ordinære byggemøte etter at referatet er mottatt.

27 Statens vegvesen C2-7 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Oppstartmøte med tilhørende samhandlingsprosess Det skal som samarbeidsfremmende tiltak avholdes oppstartmøte og gjennomføres en samhandlingsprosess. Partene skal sette av tilstrekkelig tid til dette. Samhandlingsprosessen skal hovedsakelig gjennomføres før arbeidene igangsettes. Samhandlingsprosessen skal som minimum omfatte: Oppstartsmøte for at partene kan bli kjent med hverandre og med prosjektet Redegjørelse om prosjektets overordnede hensikt og bakgrunn Gjennomgåelse og felles forståelse av kontraktsarbeidet, eksempelvis arbeidsoperasjoner, kvalitet og utfordringer Utvikling av samhandlingsprosedyrer, med krav og forventninger til partene Utarbeiding av prosedyrer for involvering av alle aktører (inkludert rådgivere, underentreprenører, m. fl.) Gjennomgåelse av entreprenørens rutiner for egen aksept av underentreprenør Gjennomgåelse av organisering, roller, fullmakter og ansvar Gjennomgåelse av prosedyrer for tvisteløsning Gjennomgåelse av kvalitetsplaner og prosedyrer for kvalitetssikring, sikkerhet/helse/arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø (YM) Gjennomgåelse av rutiner og krav til dokumentasjon, rapportering, etc. Gjennomgåelse av hvordan arbeidet tenkes gjennomført Utvikling av god kommunikasjon med åpenhjertige og gjensidige tilbakemeldinger Gjennomgåelse av planlagt fremdrift Analyse og fastsettelse av konkrete utviklingsmuligheter og utviklingsmål. Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold til konkurransegrunnlaget. Underentreprenører som det er inngått avtale med når samhandlingsprosessen gjennomføres, skal delta i denne. Entreprenøren må i forbindelse med samhandlingen påregne deltakelse på separate møter med andre entreprenører i området i den grad arbeider må koordineres. For å dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomføring av kontraktsarbeidene, utarbeider byggherren skriftlig oppsummering som undertegnes av partene ved avslutning av samhandlingsprosessen. Samhandlingsdokumentet skal forankres i første byggemøte og senere være tema på samtlige byggemøter. Dokumentet suppleres og oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt. Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underentreprenører og innleide arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i gjennomføringen av kontraktsarbeidene.

28 Statens vegvesen C2-8 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Samarbeidsmøter Samarbeidsmøter skal holdes to ganger pr år. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om at møte holdes. Første møte skal holdes innen en måned etter oppstart av kontraktsarbeidet. Hvis en av partene ber om det, skal representanter fra byggherrens og entreprenørens ledelse delta, i tillegg til partenes stedlige ledelse. Samarbeidsmøtene skal inneholde en evalueringsprosess hvor partene evaluerer hverandre verbalt og skriftlig. Det skal drøftes forslag til forbedringer vedrørende samarbeidsform, samt søke å løse eventuelle kontraktsmessige problemer. Underentreprenører som er engasjert ved tidspunkt for samarbeidsmøter, skal delta på møtet. Samarbeidsmøtet kan utvides med fagpersoner, eventuelt kan partene bli enige om at et engere utvalg legger fram uforbindtlig forslag for partene til løsning av konflikt. 10 Møter, faglige samlinger og kurs Entreprenøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i kontrakten. I tillegg kan entreprenør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger. Er ikke annet avtalt, dekker entreprenøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs, møter og samlinger. 11 Varsler (se NS 8406 pkt. 7) Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bør være for at den annen part best mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal også ha et slikt innhold at den annen parts interesser blir best mulig ivaretatt. Varsel fra entreprenøren skal inneholde entydig merking, entreprenørens beskrivelse av avvik, entreprenørens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur av kommentar til entreprenør. 12 Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8) Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som godkjennes av byggherren. Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for byggherren. Renter tilfaller entreprenøren. For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte deltakende firmaer. Entreprenøren skal levere byggherren dokumentasjon på sikkerhetsstillelsen før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. Byggherren stiller ikke sikkerhet.

29 Statens vegvesen C2-9 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Forsikring (se NS 8406 pkt. 9) Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis. 14 Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11) 14.1 Generelle krav Entreprenøren skal utarbeide en kontraktsspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle kravene i kontrakten Kvalitetsplan Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før arbeidet starter. Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring. Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens systematiske ivaretakelse både av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende: Organisasjonsplan Kontrollplan Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer. Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, analyse og forbedring som er nødvendig for å bevise overensstemmelse for produktet å sørge for overensstemmelse for systemet for kvalitetssikring kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for kvalitetssikring Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess/arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prøveomfang, krav/toleranser og ansvarlig for kontrollen. Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for kontrollresultat og godkjenning/utsjekking for de enkelte prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt merknader. Arbeidsprosedyrer Avviksbehandling Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan overholdes. Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling.

30 Statens vegvesen C2-10 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i forhold til planene. Dokumentbehandling Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette vedkommende. Det skal kunne dokumenteres/kontrolleres at det alltid arbeides etter gjeldende modeller, tegninger og dokumenter. Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides etter gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata, modeller, tegninger og dokumenter Dokumentasjon Entreprenøren skal levere dokumentasjon på overensstemmelse for produktet, dvs at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, til byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitetsdokumentasjon. 15 Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12) Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder denne bestemmelsen for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet. Virksomhet som foretar utleie av personell sidestilles i denne bestemmelsen med underentreprenør. Entreprenøren plikter å gi byggherren informasjon om underentreprenørenes økonomi, finansielle stilling, kapasitet og tekniske kompetanse, inklusive dokumentasjon på registreringer (Brønnøysundregisteret, autorisasjon for arbeider etc.) som er nødvendig for at byggherren skal kunne vurdere spørsmål om godkjennelse. Videre skal entreprenøren klarlegge om valgte underentreprenør vil utføre alt arbeid selv, eller om denne planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd begrenses til ett ledd med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Entreprenøren skal videreføre alle aktuelle krav i denne kontrakten til underentreprenørene. Entreprenør og underentreprenører skal levere felles erklæring på at kontraktens krav er videreført til neste ledd. Erklæring skal gis på eget skjema «Erklæring ved bruk av underentreprenør eller virksomhet som foretar utleie av personell». Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på kroner eks mva. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge skatteattester. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren.

31 Statens vegvesen C2-11 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Entreprenøren skal kreve HMS-egenerklæring i alle underliggende entrepriseforhold før inngåelse av kontrakter. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve HMS-egenerklæring gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge HMS-egenerklæring. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren. 16 Lærlinger Ved bruk av lærlinger gis en kompensasjon på 25 kroner pr. time, med maksimum antall timeverk for lærlinger på 5 % av totalt antall timeverk på kontrakten. Timeverk for underentreprenører inkluderes i regnskapet. Timeverkene på kontrakten dokumenteres som timeverkene i Månedsrapport-HMS (R19). Timeverkene for lærlinger dokumenteres ved timelister for hver lærling. For hver lærling skal dokumenteres ved kopi av lærlingekontrakt at arbeidstakeren oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa», kap 4, 4-1. Kompensasjonen skal ikke prisreguleres og inngår ikke i kontraktssummen. Kompensasjonen faktureres på egen faktura for hver av de aktuelle vegeierne. Når det er flere vegeiere, fordeles kompensasjonen prosentvis på tilsvarende måte som fordelingen av de øvrige kontraktsfakturaene for hver enkelt vegeier i den samme perioden. 17 Priser (se NS 8406 pkt. 23) Prisene skal være i norske kroner. Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, men ikke merverdiavgift. Kostnader til arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak skal være inkludert. Prisene skal også inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l. Løpende driftsutgifter (vannavgift, fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon skal inkluderes i prisene. Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis: utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs 18 Basis for priser i kontrakten (se NS 8406 pkt. 23) Kontrakten er basert på de offentlige bestemmelser (påbud, forbud o.l.) som var kunngjort 14 dager før tilbudsfristen og der dato for ikrafttredelse framgår av kunngjøringen.

32 Statens vegvesen C2-12 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Endringer av slike forutsetninger, som ikke dekkes av annen indeksregulering, gir partene rett til regulering av kontraktssum. 19 Fakturering og betaling (se NS 8406 pkt. 23.3) Faktura skal sendes til: Statens vegvesen Regnskap Båtsfjordveien VADSØ Minimumskrav til faktura er: Stående A4-format (bør) God trykk Nøytral bakgrunn Organisasjonsnummer, navn og adresse på avsender Bankkontonummer Fakturanummer Fakturadato Fakturabeløp (må komme tydelig frem) Fakturert hittil i år Totalt påløpt oppdraget Faktura skal inneholde navn på byggherrens attestant, ansvarskode, prosjektnummer og disposisjonsnummer. Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkrete delbestilling. Faktura skal også sendes byggherren på elektronisk format, jf. Veiledning for levering av avdragsnota på elektronisk format (Byggherreseksjonen Vegdirektoratet, 2005). Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og evt. elementkode. Merverdiavgift skal fremgå av fakturaen. For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle og entreprenøren ikke har varslet byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som byggherren måtte forstå har medgått. Hvis byggherren unnlater å møte til tross for rimelig varsel, er han bundet av entreprenørens målinger med mindre det er åpenbart at målingen er uriktig eller at krav om byggherrens deltakelse åpenbart er urimelig. 20 Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4) Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid. Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter. Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner.

33 Statens vegvesen C2-13 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Timeprisene for mannskap og maskiner (se kap. E4) skal inkludere alle entreprenørens utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver etterspurt timesats. Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. Eventuell prisregulering foretas iht. bestemmelser angitt i kap. C3. Timepriser mannskap Timepriser for entreprenørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l. Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av byggherren. Timepriser maskiner For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til entreprenørens liste over maskintimepriser. For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap. Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen. Materialer Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og fortjeneste. Byggherrens rett til innsigelse Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i behold dersom entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt Parter i tvister (se NS 8406 pkt. 31) Fylkesveg For tvister som gjelder fylkesveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er vedkommende fylkeskommune ved fylkesordføreren rett part. Det samme gjelder søksmål som vedkommende fylkeskommune måtte ha mot entreprenøren. Riksveg For tvister som gjelder riksveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er staten ved Samferdselsdepartementet rett part. Det samme gjelder søksmål som staten måtte ha mot entreprenøren.

34 Statens vegvesen C2-14 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Tillatelser, løyver og dispensasjoner Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av kontraktsarbeidet. 23 Midlertidige avtaler med grunneiere Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til gjennomføring av kontraktsarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen. 24 Uttalelser til media Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om forhold vedrørende kontraktsarbeidet uten på forhånd å ha konferert med byggherren. Generelt skal det henvises til byggherren i slike saker. 25 Registrering i datasystem I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil Statens vegvesen registrere entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget elektroniske verktøy. Opplysninger om sine registrerte data, kan entreprenøren få ved henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre. 26 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles temavis nedenfor. Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6. desember 1996 nr om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) gjøres gjeldende for denne kontrakten. Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten. Byggherren utpeker HMS-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktsarbeidet. 27 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 27.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA-plan Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) for kontrakten. Entreprenøren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte arbeider, som omtalt under Risikovurdering. Disse skal knyttes til SHA-planen som definert etter Byggherreforskriften.

35 Statens vegvesen C2-15 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen SHA-planen ajourføres av byggherren, og ajourført SHA-plan skal til enhver tid være tilgjengelig for begge parter. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin virksomhet (risikovurderinger, sikkerjobbanalyser, endringer og andre relevante dokumenter) til byggherren slik at byggherren kan ajourholde SHA-planen Identitetskort og føring av oversiktsliste Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig id-kort fra og med første dag på arbeidsplassen. Som gyldig id-kort regnes kort som beskrevet i "Forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser". Byggherren har krav både på å få se enkeltkort og å få oversikt/dokumentasjon fra entreprenøren over hvem som har gyldige id-kort. HMS-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende måte, skal entreprenøren gjennom ELRAPP daglig føre oversiktsliste med navn og organisasjonsnummer på alle arbeidsgivere som utfører kontraktsarbeid. For hver av disse spesifiseres navn, fødselsdato og nasjonalitet på alle arbeidstakere som utfører kontraktsarbeid. Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor arbeidsområdet uten å delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene Opplæring og kompetanse Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av kontraktsarbeidet. Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig verneutstyr. Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal være tilgjengelig for hovedbedrift. Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder: 1. Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten 2. Kurs i henhold til håndbok 051 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2 Opplæring 2.1 Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg 2.2 Kurs for ansvarshavende 2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer 3. Førstehjelpskurs Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på tre år. For øvrig opplæring hvor gyldighetstid evt. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år Arbeidstid Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger som benyttes.

36 Statens vegvesen C2-16 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Dersom entreprenøren får dispensasjon for endret/ utvidet arbeidstid fra kommunelege, bydelsoverlege eller Arbeidstilsynet, skal kopi av dispensasjonen sendes byggherren umiddelbart Risikovurdering Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører risiko. Der Statens vegvesen allerede har utarbeidet arbeidsinstruks (for eksempel i håndbøker), skal disse følges med mindre hovedbedriftens egne instrukser er strengere enn Statens vegvesens. Byggherren utfører overordnet risikovurdering, det vil si risikovurdering ut fra prosjektets spesifikke risikoforhold og øvrige rammebetingelser som kan innebære fare for liv og helse. Byggherrens overordnede risikovurdering er en del av SHA-planen. Entreprenøren skal utføre detaljert risikovurdering, det vil si risikovurdering for valgt framgangsmåte for utførelse av den enkelte aktivitet som kan innebære fare for liv og helse. Entreprenøren skal utarbeide risikovurderinger og eventuelt arbeidsinstrukser med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering og entreprenørens selvstendige risikovurderinger når det gjelder: arbeid som innebærer særlig risiko anvendelse av helse- og miljøfarlige stoffer og materialer arbeidsprosesser med særlig risiko som nødvendigvis skal utføres i områder som samtidig skal være arbeids-, ferdsel- eller oppholdsområde for andre andre forhold som byggherren gjør oppmerksom på, eller som entreprenøren oppdager Entreprenøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de byggherren har beskrevet som kan være av betydning, og disse skal eventuelt meldes byggherren så snart som mulig. Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstruksene skal være underskrevet av det stedlige verneombudet. Arbeidsinstrukser for relevante risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal oppbevares hos hovedbedrift og hos byggherrens HMS-koordinator. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan disse arbeidsoppgavene utføres på en sikker måte Arbeidsvarsling Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker 051 Arbeid på og ved veg og 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. Personell som dirigerer trafikk forbi arbeidsstedet, skal benytte vernejakke som beskrevet i retningslinjer håndbok 062 Trafikksikkerhetsutstyr, pkt Jakke for manuell dirigering. Arbeidsvarslingsplan skal utarbeides av entreprenøren og godkjennes av Statens vegvesen.

37 Statens vegvesen C2-17 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren. Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren Personlig verneutstyr Alt verneutstyr skal være CE-merket. Det skal benyttes vernetøy som er godkjent etter NS- EN ISO 20471:2013 Svært synlig vernetøy Prøvetakingsmetoder og krav. Standard verneutrustning Følgende skal inngå i standard verneutrustning for bruk i kontraktsarbeidet: Arbeidsbukse i minst verneklasse 1 og vernevest, vernejakke eller tilsvarende i verneklasse 3. Alternativt kan kjeledress i verneklasse 3 benyttes. Hjelm. Ved arbeid der hjelmen kan utgjøre en risiko om den faller av, eksempelvis i høyden, skal det brukes hjelm sikret med hakestropp. Vernesko. Arbeidshansker. Vernebriller eller øyevern. Det er krav til tettsittende vernebriller eller øyevern ved sprutende kutte- og slipearbeider og ved arbeid med kjemikalier, fersk betong og ved bruk av høytrykksspyler. Unntak fra krav til standard verneutrustning Dersom bruk av arbeidshansker, vernebriller eller øyevern medfører økt risiko, kan kravet fravikes under forutsetning av at det er gjennomført en dokumentert risikovurdering og sikkerheten er ivaretatt på andre måter. Arbeid inne Kravene om bruk av svært synlig vernetøy, hjelm, vernesko, arbeidshansker og vernebriller eller øyevern kan fravikes på kontorer / brakker og inne i maskiner eller kjøretøy med lukkede førerhytter. Arbeid ute Ved registreringsarbeid, befaringer m.v. kan krav til bruk av arbeidshansker, vernebriller eller øyevern, hjelm, vernesko og arbeidsbukse fravikes dersom ikke andre forhold på eller ved arbeidsstedet tilsier krav til bruk av dette verneutstyret. Øvrig verneutrustning Følgende verneutrustning skal som minimum benyttes slik det er beskrevet nedenfor. Hørselvern skal alltid benyttes ved støy over 80 db. Det er ikke tillatt å bruke hørselvern med radio eller musikkspiller. Åndedrettsvern med riktig filter skal benyttes i arbeidsatmosfære som inneholder helsefarlige gasser eller støv.

38 Statens vegvesen C2-18 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Bruk av fallsikringsutstyr krever dokumentert risikovurdering og arbeidstillatelse. Ved kortvarig arbeid i høyden (> 2 meter) når andre sikringstiltak ikke er mulig, ved arbeid i knekkarm- og teleskoplift med festepunkt for fallsikringsutstyr og som ekstra sikkerhetsbarriere ved arbeid i stor høyde, kan fallsikringsutstyr benyttes. Redningsvest skal alltid brukes ved arbeid på, over eller nær vann der sikkerheten ikke er ivaretatt på andre måter Kjemiske produkter Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig, både når det gjelder akutte og langsiktige virkninger (for eksempel oppkonsentrering i levende organismer eller genetiske endringer) samt hvilke volum som kreves for å oppnå tilfredsstillende resultat. Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart eller brukt. Oversikten skal være ajourført. Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde. Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer korrekt håndtering av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak, håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk Orden, renhold og sikring av arbeidsstedet Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter. Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse/ skade for omgivelsene Vernerunder, kontrollrutiner og merking Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder minst en gang i måneden i kontraktsperioden. HMS-koordinator skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å delta på disse. HMS-koordinator skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder. Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle sertifikater, kontroll- og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel eller kontroll. 28 Ytre miljø 28.1 Plan for ytre miljø - YM-plan Før kontrahering utarbeider byggherren en YM-plan (plan for ytre miljø) for kontrakten. Entreprenøren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av ytre miljøforhold. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin virksomhet til byggherren slik at byggherren kan ajourholde sin YM-plan.

39 Statens vegvesen C2-19 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Hensyn til omgivelsene Entreprenøren må i tillegg til å følge generelle krav, holde oversikt over forhold som krever spesielle hensyn i kontraktsområdet. Kontraktsarbeidene må utføres iht. kontraktens krav og de regler som ellers gjelder for disse områder. Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter. Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene. Entreprenøren skal følge retningslinjer fra Miljøverndepartementet T1442 pkt. 4.2 som setter støygrenser for større arbeider og pkt. 4.3 som setter støygrenser for mindre arbeider, og om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt søke om tillatelser og dispensasjoner. Der det finnes lokale retningslinjer som er strengere enn de som framgår av T1442, skal disse følges. Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede arter og smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som kan ha vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer Trematerialer Det skal ikke forekomme tremateriale med tropisk tømmer, verken i det ferdige produktet eller midlertidig under gjennomføring av kontraktsarbeidene Avfallshåndtering 1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres på annen lovlig måte. 2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres byggherren. 3. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 %. Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres på arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong, treverk, plast, papp og papir og EE avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Asfalt, forurenset masse og overflødige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved beregning av sorteringsgraden. 4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal byggherrens organisasjonsnummer benyttes i forurensningsmyndighetenes deklarasjonsskjema. Øvrig farlig avfall (f.eks. spillolje fra entreprenørens maskiner) leveres med entreprenørens, eventuelt underentreprenørens, organisasjonsnummer. 5. For avfall produsert gjennom kontraktsarbeidet skal det gjennomføres en basiskarakterisering* før deponering finner sted. 6. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport og føres i R15-skjemaet i ELRAPP.

40 Statens vegvesen C2-20 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen *For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK-10) til Plan- og bygningsloven Gjenbruk av materialer Entreprenøren skal i størst mulig grad gjenbruke materialer fra samme vegarbeid, bl.a. gravemasser, asfalt, betong, kantstein, skiltfundamenter, skiltmateriell og lignende. Så langt det er praktisk mulig skal entreprenøren benytte gjenbruksmaterialer fra andre kilder (slik som gjenvunnet asfalt eller behandlede betongmasser), under forutsetning av at de er dokumentert fri for miljøgifter. 29 Rapportering, dokumentasjon og sanksjoner for SHA og YM 29.1 Plan for håndtering av uønskede hendelser Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket hendelse på arbeidsstedet. Planen skal beskrive forebyggende tiltak for å begrense skadevirkninger når en uønsket hendelse oppstår. Entreprenøren skal derfor for kontrakten utarbeide en plan som minst skal inneholde: Beredskapsrutiner for ulykker, brann og forurensning inklusive hyppighet av øvelser Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp Varslingsplan Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på kontrakten, og være tilgjengelig for disse. Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering, Transport/evakuering samt avsperring i forbindelse med en uønsket hendelse skal framgå spesielt. Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet kommunikasjonsutstyr. Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som skal varsle og hvem som skal varsles. Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse (debrifing). Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet.

41 Statens vegvesen C2-21 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Rapportering og varsling av ulykker, brann, forurensning og andre uønskede hendelser Entreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser skal skje etter følgende retningslinjer: Hva Rapporteres Alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid (konsekvensklasse K5 og K4) Når rapporteres Når det skjer Til hvem Politi Arbeidstilsynet Byggeleder DSB ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Brannvesenet ved brann og forurensningsulykker Verneombud Pårørende (politiet varsler ved dødsulykke) Rapportform til byggherren Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3) Øvrige ulykker (konsekvensklasse K3, K2 og K1) Senest innen 48 timer Byggeleder DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Verneombud Skriftlig 3) Nestenulykker Senest innen 14 dager Byggeleder Skriftlig 3) Alvorlige nestenulykker (konsekvensklasse K5 og K4) Når det skjer Byggeleder Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3) Yrkessykdom/ yrkesskade Når det blir konstatert 1 ) Arbeidstilsynet Byggeleder 2) Skriftlig 1) Benyttes til forebyggende arbeid 2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne kontrakten. 3) Rapportering gis på byggherrens meldeskjema for entreprenørhendelser eller på skjema med tilsvarende opplysninger Ved alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid (konsekvensklasse K5 og K4) skal Statens vegvesens byggeleder varsle sin prosjektleder som skal varsle videre gjennom linjen i henhold til varslingsplan. Prosjektleder skal også varsle Statens vegvesens HMSkoordinator og HMS-rådgiver. Begrepsforklaring: DSB: Nestenulykke: Ulykke: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap Konsekvensklasse: Statens vegvesens klassifisering av skader som vist nedenfor

42 Statens vegvesen C2-22 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Konsekvensklasse Personskade K5 Død K4 Alvorlig personskade med mulig varig mén K3 Personskade med fravær over 10 dager K2 Personskade med fravær inntil 10 dager K1 Personskade uten fravær Konsekvensklasse Materiell skade K5 > NOK 5 mill K4 > NOK 1 mill K3 > NOK K2 > NOK K1 > NOK Konsekvensklasse Miljøskade K5 Katastrofal miljøskade. Svært alvorlige og langvarige miljøskader. Regionale og/eller lokale konsekvenser med restaureringstid over 10 år. K4 Kritisk miljøskade. Alvorlige og langvarige miljøskader. Lokale konsekvenser med restaureringstid 5-10 år. K3 Alvorlig miljøskade. Betydelige miljøskader. Restaureringstid 1-5 år. K2 Moderat miljøskade. Registrerbar skade. Restaureringstid inntil 1 år. K1 Minimal miljøskade. Ikke registrerbar i resipient Dokumentasjon I SHA-planen er listet relevante dokumenter eller dokumentasjon som skal gjøres tilgjengelig for byggherren, enten ved kopi eller innsyn Avviksbehandling, rapportering og debrifing For å forhindre ulykker er det viktig at alles ansvar i HMS-arbeidet er klarlagt. Brudd på gjeldende HMS-bestemmelser regnes som avvik og skal registreres og gjennomgås for å forhindre gjentatte avvik og ulykker. Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i Statens vegvesen sitt skjema Melding om uønsket hendelse/farlig forhold innen HMS. Rapporten føres i ELRAPP (R18). Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå gjentakelse av hendelsen, skal også sendes byggherren. Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Månedsrapport-HMS i ELRAPP (R19). Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell. Entreprenøren skal reagere på brudd på sikkerhetsbestemmelsene.

43 Statens vegvesen C2-23 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Byggherrens sanksjonsrett Ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte arbeidstaker svarer for, vil det først bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning fra arbeidsstedet. Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, jf. NS 8406 pkt siste avsnitt, begrenses ikke til kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til SHA og YM. Dersom entreprenøren eller underentreprenører unnlater å utarbeide sikkerhetsrutiner eller å etterkomme anvisninger for å ivareta SHA eller YM, kan byggherren iverksette følgende tiltak: 1. Stanse arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. 2. Fastsette kort frist for iverksetting av tiltak. Byggherren kan selv sørge for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for entreprenørens regning hvis ikke entreprenøren selv gjennomfører tiltaket innen gitt frist. 3. Ved konstatert brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS, og entreprenøren ikke har rettet opp forholdet innen en gitt tidsfrist, kan byggherren heve kontrakten. Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS kan entreprenøren bli utelukket fra fremtidige kontrakter med Statens vegvesen. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der det er flere enn to.

44 Statens vegvesen Region nord C3-1 C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandlingsprosess Kvalitetssikring Kvalitetsplan Dokumentasjon Sjekklister Avviksmelding Teknisk avklaring Varsel eller krav om endring Rapportering Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering Bruarbeider Bestemmelser for asfaltarbeider Krav til dokumentasjon Frister for dokumentasjon Masseresepter (arbeidsresepter) Polymermodifisert bitumen, PMB Etterkontroll Regler ved mangler og avvik Generelt Trekk for kvalitetsavvik Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Hovedbedrift og samordningsansvar Kontrollrutiner Spesielle krav knyttet til sikkerhet helse og arbeidsmiljø Ytre miljø (YM) Rive- og rehabiliteringsarbeider Gjenbruk av materialer Spesielle krav knyttet til ytre miljø Rutiner ved varsling og oppfølging av hendelser, ulykker, brann og forurensning Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (se NS 8406 pkt. 16) Spesielle krav i fremdriftsplanen Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen Prisregulering Faktura Heftelser Faktura for sluttoppgjør Grunnforhold Forbedringer og utviklingsarbeider Maldokumentversjon

45 Statens vegvesen Region nord C3-2 C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Andre bestemmelser Stikningsgrunnlag Riggplass Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm Kontor og/eller laboratorium for byggherren Arbeidstegninger Maldokumentversjon

46 Statens vegvesen Region nord C3-3 C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Samhandlingsprosess Det vises til kap. C2, pkt. 8 og 10. For denne kontrakten vil det bli gjennomført samhandlings- og utviklingsprosess i tilknytting til oppstartsmøte. Når partene er enige om det, kan samhandlings- og utviklingsfasen avsluttes tidligere og utførelsesfasen startes. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlings- og utviklingsfasen forlenges. Samhandlings- og utviklingsfasen skal gjennomføres i sin helhet før utførelsen av arbeidene igangsettes. Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingsperiode, må det samtidig avklares om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist. Tidsbruk til denne fasen avregnes etter timepriser gitt i kap. E4. 2 Kvalitetssikring 2.1 Kvalitetsplan Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med bestemmelsene i NS-ISO 9000 serien. 2.2 Dokumentasjon Sjekklister Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprenøren utarbeider sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av den person som har utført kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenørens ansvarlige representant. Entreprenøren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepæler, før videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortløpende for alle arbeider. Sjekklister skal om mulig utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten Avviksmelding Fastsatt skjema Avviksmelding skal brukes, jf. kap. A Teknisk avklaring Teknisk avklaring skal inneholde: Entydig merking, entreprenørens beskrivelse av problem, entreprenørens dato og underskrift. Skjemaet skal ha plass for byggherrens kommentar samt byggherrens dato og underskrift Varsel eller krav om endring Krav om endring iht. kontraktsbestemmelser gjøres ved bruk av fastsatt skjema Krav om endringsordre, jf. kap. A1. Kostnadskonsekvens må spesifiseres i underpunkter: Enhetspris i kontrakt, avtalt pris, eller regningsarbeid. Eventuelle fremdriftsmessige konsekvenser må spesifiseres. Maldokumentversjon

47 Statens vegvesen Region nord C3-4 C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Rapportering Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitetsdokumentasjon. Avviksmeldinger og endringsforslag leveres byggherren på egne skjema, jf. kap. A1. For hver kalendermåned skal entreprenøren levere en statusrapport. Denne skal som et minimum redegjøre for fremdriftsmessig status iht. gjeldende fremdriftsplan. Dette gjelder også økonomisk og kvalitetsmessig status samt en redegjørelse for HMS og ytre miljø. Statusrapporten skal inneholde samleskjema på utført material- og massekontroll, geometrisk kontroll, og «som utført»-målinger. Innmålinger og registreringer Innmålinger og registreringer utføres i henhold til håndbok 138 kapittel og , samt håndbok 025 Prosesskoden prosess 11. Innmålte objekter kodes i henhold til prosjektets objektliste. Innmålinger leveres byggherren fortløpende på prosjekthotell, eller etter nærmere avtale. Egenskapsdata: Entreprenøren skal levere egenskapsdata for objekter i henhold til prosjektets objektliste. Som utført-dokumentasjon Entreprenør skal levere «som utført» dokumentasjon i henhold til teknisk beskrivelse, prosess Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, ilegges entreprenøren en mulkt på kroner per hverdag for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger. Entreprenøren ilegges en mulkt på kroner dersom byggherrens stikkprøvekontroll avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om eller burde ha visst om avviket. Trekk i form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til NS Bruarbeider Ikke aktuell. 2.5 Bestemmelser for asfaltarbeider Krav til dokumentasjon Frister for dokumentasjon Prøvningsfrekvens for sammensetning av ferdig asfalt skal være kode Y som angitt i Tillegg A i NS-EN Maldokumentversjon

48 Statens vegvesen Region nord C3-5 C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Følgende dokumentasjon skal være overlevert byggherren minst 2 uker før start på asfaltering: Kvalitet på tilslagsmaterialer inkl. filler (CE-merking, samsvarserklæring, dokumentasjon av spesielle krav etc.) Masseresept (arbeidsresept) Typeprøvningsrapport Egenskaper til PMB samt dokumentasjon på at deformasjonsegenskapene er forbedret ved modifisering av bindemiddelet og er tilfredsstillende for aktuell bruk. Lagringsstabilitet på PMB skal dokumenteres fortløpende. Produksjonsanleggets samsvarsnivå - OCL (Operating Compliance Level) skal dokumenteres fortløpende, minst hver gang OCL endres. Leggerapport skal inneholde informasjonen som etterspørres i skjema angitt i Teknologirapport Leggerapportene skal overleveres daglig mens asfaltarbeider pågår og senest 1 uke etter at det aktuelle asfaltarbeidet er ferdig. Asfaltens massesammensetning skal dokumenteres fortløpende iht. Teknologirapport 2505 kap. 2.4, og være byggherren i hende senest 3 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er avsluttet All øvrig dokumentasjon i henhold til Teknologirapport 2505 skal være byggherren i hende innen 4 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er avsluttet Masseresepter (arbeidsresepter) Masseresepter (arbeidsresepter) skal angis på vegvesenets standardiserte skjema og inneholde alle opplysninger som er krevd for de aktuelle massetypene, i henhold til håndbok 018. Resepten skal inneholde informasjon om massens fullstendige betegnelse, nummeret på produksjonskontrollsertifikatet, samt de to siste sifre i årstall for sertifikatets utstedelse. For slitelag og bindlag skal toleransegrenser for korngraderingen for en enkeltprøve i henhold til håndbok 018 (jfr. figur 631.2), tegnes inn på massereseptene Polymermodifisert bitumen, PMB For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll av bindemiddelet, skal forbedring av deformasjonsegenskapene dokumenteres med egnet prøvingsmetode for asfaltmassen i et prøveprogram som strekker seg over hele perioden for asfaltlegging i kontrakten. Bindemiddelets egenskaper dokumenteres iht. metodene i figur i håndbok 018 med penetrasjon, mykningspunkt, kraftduktilitet, elastisk tilbakegang og lagringsstabilitet. Denne dokumentasjonen skal ikke være eldre enn ett år. Entreprenøren skal dokumentere at alt bindemiddel oppfyller kravet til lagringsstabilitet ved prøving av hver 200 tonn produsert PMB minst en gang pr. måned. Disse Maldokumentversjon

49 Statens vegvesen Region nord C3-6 C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser prøveresultatene skal fortløpende oversendes til byggherren. Entreprenøren skal i tillegg yte bistand til å ta ut stikkprøver av bindemiddel når byggherren finner dette nødvendig Etterkontroll Byggherren kan iverksette etterkontroll ved mistanke om at kvalitetskrav til asfalten ikke er oppfylt. Regler for etterkontroll er gitt i Teknologirapport Dersom det avdekkes avvik i forbindelse med etterkontrollen belastes entreprenøren alle kostnader knyttet til denne. I motsatt fall belastes kostnadene byggherren. Dersom det på noen kontrollstrekninger avdekkes avvik mens andre ikke har avvik, deles kostnadene mellom entreprenøren og byggherren etter andelen kontroll-strekninger med og uten avvik Regler ved mangler og avvik Generelt Trekk i form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til NS 8406 punkt Trekk for kvalitetsavvik Generelt For avvik fra krav til korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom gjelder bestemmelsene om trekk i oppgjøret i dette kapittel som en presisering av NS 8406 punkt Trekk baseres i hovedregelen på etterkontroll beskrevet i Teknologirapport 2505, hvor kontrollenheten angitt i tabell 4.2 rettes til 600 m 2. Bestemmelsen gjelder alle bituminøse lag. Trekk gis for hvert lag. For lag som bygget opp med flere utlegginger gis trekk enkeltvis for utleggingene og forholdsmessig etter hvor stor gjennomsnitts andel av den totale lagtykkelsen utleggingen utgjør. Trekk regnes ut i prosent av fakturert beløp for prosessen inkl. avgifter. Beregningen gjøres etter følgende formel: hvor TRB = (TP/100) TFBL TF TRB = trekkbeløp (kr) TP = trekkprosent, se tabeller under for hver parameter TFBL = fakturert beløp inkl avgifter for prosessen TF = trekkfaktor, areal med trekk dividert med totalt areal representert ved fakturert beløp for prosessen Areal med trekk er normalt 600 m 2. Dersom trekk gis for et lag med mindre areal enn 600 m² benyttes det faktiske areal. Ved avvik på de enkelte parametere innenfor det som er angitt som øvre grense i den enkelte trekktabell (tabellene til 2.5.5) beregnes trekk på grunnlag av totalt fakturert beløp inkl. avgifter for det laget som har avvik, dvs. at eventuelle kostnader for underliggende lag (oppretting, fresing etc.) holdes utenfor. Maldokumentversjon

50 Statens vegvesen Region nord C3-7 C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Ved avvik på flere parametere vil trekkbeløpene bli summert. For å unngå at det trekkes på parametere som varierer i sammenheng med hverandre, skal det trekkes på maksimum 2 av parametrene korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom. Manglende heft til underlaget Områder med manglende heft til underlaget skal utbedres og er ikke gjenstand for trekk. Metode for å avdekke manglende heft er angitt i Teknologirapport Avvik i friksjon Krav til friksjon er angitt i håndbok 018 punkt Områder med utilfredsstillende friksjon skal utbedres før trafikkpåsetting og er ikke gjenstand for trekk. Avvik i korngradering Ved avvik fra krav til korngraderingen foretas trekk i oppgjøret. Avvik fra krav beregnes på grunnlag av midlere verdi for gjennomgang på sikt avhengig av øvre siktstørrelse i massen, se tabell Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal legges til grunn for vurderingen. Størrelsen på trekket er gitt i tabell Tabell Sikt hvor kravoppfyllelsen skal vurderes Øvre siktstørrelse Sikt hvor avviket skal registreres (mm) (mm) Øvrige masser Ska Ma Ag 8,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 4,0 og 2,0 11,2 8,0 og 4,0 8,0 og 2,0 8,0 og 4,0 8,0 og 2,0 16,0 11,2 og 8,0 11,2 og 2,0 11,2 og 4,0 11,2 og 2,0 22,4 16,0 og 11,2 16,0 og 2,0 Tabell Trekksatser ved avvik fra krav til korngradering Avvik utover toleransegrensen for Trekk enkeltverdi (%-poeng) (%) 0,1-3,0 5 3,1-6,0 10 6,1 10,0 30 Avvik i hulrom Ved avvik fra krav til hulrom foretas trekk i oppgjøret. Grunnlaget for å vurdere oppfyllelsen av krav er analyse av borkjerner. Hvis enkeltmålinger for hulrom overskrider eller underskrider tillatt variasjonsområde, foretas trekk over vedkommende strekning etter satser som vist i tabell og Bestemmelsen gjelder alle dekketyper med unntak av Da. I et område på 25 cm til hver side av langsgående skjøt er kravet til hulrom 2 prosentpoeng høyere enn for dekket forøvrig. Tabell Trekksatser ved overskridelse av hulromskrav Overskridelse utover Trekk toleransegrensene for (%) enkeltverdi (%-poeng) Maldokumentversjon

51 Statens vegvesen Region nord C3-8 C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser ,1-1,0 5 1,1-2,0 10 2,1-3,5 30 3,6-5,0 50 Tabell Trekksatser ved underskridelse av hulromskrav Underskridelse utover Trekk toleransegrensene for enkeltverdi (%) (%-poeng) 0,5 1,0 5 > 1 10 Avvik i bindemiddelinnhold Ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold foretas trekk i oppgjøret. Grunnlaget for å vurdere oppfyllelsen av krav er middelverdi for bindemiddelinnhold i uttatte prøver. Størrelsen på trekket er gitt i tabell Tabell Trekksatser ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold Underskridelse utover Trekk toleransegrensen for enkeltverdi (%) (%-poeng) 0,10 0,34 5 0,35 0, ,55 0, ,75 0, Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 3.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) SHA-plan skal oppdateres og lagres som en perm, alternativt kan den oppdateres og lagres i ELRAPP Hovedbedrift og samordningsansvar Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontroll forskriften. Hovedbedrift med samordningsansvar har ansvaret for inntakskontroll på byggeplassen. Dette ansvaret kan ikke delegeres. Ved inntakskontrollen skal det som minimum foretas en utsjekk av nødvendig dokumentasjon eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for maskinførere, byggebransjens id-kort, lovpålagt HMS-opplæring. Det skal gis informasjon om SHA-planen, samt resultatet av samhandlingsprosessen. Maldokumentversjon

52 Statens vegvesen Region nord C3-9 C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og miljøarbeidet. Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften. Dette innebærer at hovedbedriften sørger for at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen. Det kan avtales, og skal i så fall dokumenteres, at en annen av byggherrens kontraktsparter midlertidig utpekes til hovedbedrift for et avtalt tidsrom. Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over alle virksomheter, til enhver tid henger oppe godt synlig på bygge- eller anleggsplassen Kontrollrutiner Der entreprenøren utfører eller kjøper transporttjenester, gjøres krav gjeldende iht NArundskriv 08/8 Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester. Entreprenøren skal videreføre krav stilt i dette rundskriv ovenfor sine kontraktsmedhjelpere for transport på offentlig veg som er direkte knyttet til utførelse av kontraktsarbeidene, eksempelvis massetransport. Ved inngåelse av avtale om slik transport, skal entreprenøren ta forbehold om at byggherren har rett til å kontrollere at stilte krav er oppfylt Spesielle krav knyttet til sikkerhet helse og arbeidsmiljø Ikke aktuell. 3.2 Ytre miljø (YM) Rive- og rehabiliteringsarbeider Entreprenøren skal i sin utdyping av kvalitetsplanen redegjøre for prosedyrer som fullt ut dekker følgende krav: - hindre at miljøgifter blir spredt ukontrollert i naturen, - minimalisere ulempene for nærmiljøet under riveprosessene, - hindre at utførende personell blir utsatt for helseskader Gjenbruk av materialer Entreprenøren oppfordres til å foreslå gjenbruk av materialer som byggherren ikke har ivaretatt i beskrivelsen. Der partene kommer til enighet om alternativ løsning og dette fører til besparelse, deles denne likt mellom byggherre og entreprenør Spesielle krav knyttet til ytre miljø Alle maskiner skal være utstyrt med absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig søl som oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart. Maldokumentversjon

53 Statens vegvesen Region nord C3-10 C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Rutiner ved varsling og oppfølging av hendelser, ulykker, brann og forurensning Ved alvorlige hendelser på vegnettet skal byggherren varsles umiddelbart. Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om alvorlige skader på objekter, enten de inngår i kontraktsarbeidet eller ikke. Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om feil, mangler og andre forhold som har eller kan komme til å få betydning for fremkommelighet og trafikksikkerhet selv om disse forholdene ikke har direkte tilknytning til entreprenørens ansvarsområde gitt i kontrakten. Dette inkluderer også forhold knyttet til andre aktørers aktiviteter på eller langs vegene. For skader på objekter som inngår i kontrakten påført av motorvogn vil byggherren søke om å få dekket sine omkostninger fra forsikringsselskap eller Trafikkforsikringsforeningen. Entreprenøren skal derfor utarbeide en rapport til byggherren om forholdet 4 Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (se NS 8406 pkt. 16) Ikke aktuell 5 Spesielle krav i fremdriftsplanen Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest en uke før arbeidene påbegynnes. Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprenørens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av arbeidene. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som innebærer risiko skal blant annet fremgå. Oppdatert fremdriftsplan som både viser reelt oppnådd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren innen 15. hver måned fra og med andre kalendermåned etter oppstart. Entreprenøren foreslår og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele byggetiden. Entreprenøren kan ikke uten særskilt avtale med byggherren legge til grunn at byggherrens ytelser leveres raskere enn det som er nødvendig for ferdigstillelse i samsvar med kontraktens ferdigstillelsesfrist. 6 Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider Ikke aktuell. 7 Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kap. A3, pkt. 3. Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entreprenøren ikke nekte byggherren å overta anlegget. Tilsvarende plikter byggherren å overta anlegget når det er ferdigstilt. Maldokumentversjon

54 Statens vegvesen Region nord C3-11 C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt kr pr hverdag. Tilsvarende vil det ved overskridelse av delfrist 1 og 2 bli krevd en dagmulkt kr pr hverdag. Akseptert forlengelse av én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen forlengelse av senere frister uten at dette uttrykkelig fremgår av entreprenørens krav om fristforlengelse og byggherrens aksept. Dagmulkt for overskridelse av en delfrist fortsetter å løpe også om andre, senere dagmulktbelagte delfrister overskrides. 8 Prisregulering Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir ikke rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser. Regler i NS 8406 gjelder således ikke for denne kontrakten. 9 Faktura Når entreprenøren krever avdrag eller betaling av annet vederlag i henhold til NS 8406 pkt. 23.3, skal det sendes byggherren spesifisert faktura som kan kontrolleres, om nødvendig ved å sammenholdes med kontraktsdokumentene. Det skal medfølge målinger og annen dokumentasjon som er nødvendig for byggherrens kontroll. Målinger foretas så snart de nødvendige forutsetninger foreligger. Det skal vedlegges oppdatert Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg. Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved fakturering i henhold til endringsordre skal endringsordren vedlegges fakturaen. Ved endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet, kan entreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren. 10 Heftelser Ikke aktuell. 11 Faktura for sluttoppgjør Viser sluttoppgjøret, inklusiv tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag, en økning på mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som følge av økte generelle omkostninger. Entreprenørens generelle omkostninger tillegges i så fall 10 % av utført arbeid over 10 % av kontraktssummen. Dette vederlaget beregnes etter følgende formel: V = 0,1 (S 1,1K) der: V = Vederlag for økte generelle omkostninger (kr) S = Sluttsum for utført arbeid (kr) Maldokumentversjon

55 Statens vegvesen Region nord C3-12 C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser K = Kontraktssum (kr) 12 Grunnforhold Rapporter og eventuell beskrivelse skal gi entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. Entreprenøren kan ikke påberope at de virkelige forhold avviker fra rapporter og eventuell beskrivelse med mindre det foreligger markert avvik. Dersom det foreligger et slikt avvik, behandles avviket i henhold til NS 8406 pkt De vanlige regler om varsling og utmåling av kompensasjonen gjelder i tillegg. For geologiske rapporter gjelder: Rapport består av en faktadel og en tolkningsdel. Faktadelen gir entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. Tolkningsdelen er byggherrens vurdering av grunnforholdene basert på de foretatte undersøkelsene. Utførte laboratorie- og grunnundersøkelser: Ikke aktuell 13 Forbedringer og utviklingsarbeider Der partene har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse for prosjektet, tas dette opp skriftlig, på samarbeidsmøte eller på byggemøte. Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv som fører til besparelse i forhold til kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utførelse og avtalt utførelse likt mellom byggherre og entreprenør, etter at hver av partene har fått dekket sine utgifter til omprosjektering. Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse. Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne tilleggsavtaler om dette. Dette kan også være aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke fører til besparelse for denne kontrakten. Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes før besparelsen fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som følge av endrede krav, ønsker, avvikende grunnforhold mm omfattes ikke av denne avtalen. 14 Andre bestemmelser 14.1 Stikningsgrunnlag Ikke utarbeidet 14.2 Riggplass Entreprenør ordner og koster riggplass. Maldokumentversjon

56 Statens vegvesen Region nord C3-13 C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm Entreprenør ordner og koster tilknytninger Kontor og/eller laboratorium for byggherren Ikke aktuelt Arbeidstegninger Plassering etter anvisning fra byggeleder. Maldokumentversjon

57 Statens vegvesen Region nord C4-1 C Kontraktsbestemmelser C4 Avtaledokument C Kontraktsbestemmelser C4 Avtaledokument Mellom Statens vegvesen Region xxxx som byggherre foretaksnr og Xxxxxx som entreprenør foretaksnr. xxx xxx xxx er inngått følgende avtale: 1 Entreprenøren påtar seg å levere xxxxx. 2 Kontraktsarbeidet skal leveres for: Kontraktssum (eks. mva) (tilbud av åååå-mm-dd korrigert etter kontrollregning) kr Korreksjon iflg. pkt. 8 kr Kontraktssum (ekskl. mva) kr 3 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de tegninger og dokumenter dette henviser til. 4 Det er fastsatt følgende bindende tidsfrist(er): xxxxx. 5 For overskridelse av frist(er) betaler entreprenøren til byggherren xxxxx. 6 Entreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått jf. NS 8406, pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått, jf. NS 8406, pkt. 9 med suppleringer i kap. C2, pkt Som en del av denne avtale inngår også vedlegg til avtaledokument i følge vedleggsliste datert åååå-mm-dd. 9 Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medføre heving av kontrakten på grunn av vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse. 10 Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg iflg. pkt. 8 er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. Xxxxxx åååå-mm-dd Xxxxxx åååå-mm-dd byggherre (Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud) entreprenør

58 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-1 D Beskrivende del D1 Beskrivelse D Beskrivende del D1 Beskrivelse Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 "Prosesskode-1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter" og 026 "Prosesskode-2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier". Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse. Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard beskrivelse.

59 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-2 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted A: Generell del Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris A 1 A 11 A 11.1 A Generell del Forberedende tiltak og generelle kostnader ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL UTSETTING OG ARBEIDSSTIKNING a) c) Omfatter kontroll av eksisterende fastmerker i prosjektområdet før arbeider starter. Omfatter også etablering av nye fastmerker og reetablering av eksisterende primærpunkter og fastmerker til bruk innenfor anleggsområdet. Omfatter også ekstra beregninger som må foretas ut over foreliggende data om fastmerker og utsettingsdata. Omfatter også all stikning, måling og beregning under arbeidets gang. Omfatter også innmåling og sikring av nye fastmerker samt beregning av nye data dersom eksisterende fastmerker som ligger utenfor området for den endelige konstruksjonen ødelegges under arbeidets gang. Entreprenøren er ansvarlig for at fastmerkene som benyttes til utsetting er tilstrekkelige i antall og holder god nok kvalitet til at stikning og maskinstyring kan utføres innenfor toleransekrav. Hvis entreprenøren oppdager feil i eksisterende grunnlagsnett eller feil i nyetablerte fastmerker skal byggherre varsles. Entreprenøren skal holde byggherren orientert om forandringer av fastmerker og stikningsdata og skal ved anleggets avslutning levere komplett oppstilling over nyopprettede fastmerker i henhold til Statens kartverks standard «Grunnlagsnett». x) Stikningsdata for totalstasjon, GPS og maskinstyring henter entreprenøren fra fagmodeller, terrengmodeller, tegninger, koordinatfiler eller tabeller. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** a) Alle kostnader ved utsetting og arbeidsstikning inngår i de enkelte prosessene A INNMÅLING FOR DOKUMENTASJON AV TOLERANSER OG MENGDER a) c) x) Gjelder for arbeider som er angitt med enhetspriser. Omfatter alle kostnader forbundet med innmåling og beregning i anleggstiden for dokumentasjon av toleranser og mengder for de arbeider som er oppgitt i målebrev, inkludert godkjente endringer i anleggstiden. Innmålingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og leveres fortløpende i anleggstiden. Innmålingsdata skal kunne sammenstilles med prosjekterte objekter i modeller og dokumentere at utførelsen er innenfor gjeldende toleransekrav for de aktuelle objektene. Innmålingsdata skal leveres i henhold til Håndbok 138, kap Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** a) Alle kostnader ved innmåling for dokumentasjon av tolleranser og mengder inngår i de enkelte prosessene. Akkumulert Sted A :

60 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-3 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted A: Generell del Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 11.3 A A SLUTTDOKUMENTASJON Sluttdokumentasjon for egenskapsdata a) x) Omfatter registrering av egenskapsdata for objekter i henhold til den spesielle beskrivelsen. Omfatter også sammenstilling og overlevering av egenskapsdata i henhold til den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter også leveranse av digitale ferdigvegsdata til oppdatering av FKB (FellesKartdataBase) og NVDB (Nasjonal VegDataBank) som spesifisert i "Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB" (se A1-Dokumentliste). c) Geometri leveres på SOSI-format med objekttyper fra "Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB", og etter gjeldende SOSI-versjon. SOSIfila skal gi opplysninger om kvalitet (angir stedfestingsnøyaktighet), datafangstdato, versjon (FKB Produktspesifikasjon og NVDB Datakatalogversjon) og egenskaper for NVDB-objekter. Egenskapsdata til NVDB kan leveres på Excel-format etter nærmere avtale. Koordinatsystem og høydereferanse skal være angitt i SOSI-fila. e) For nøyaktighetskrav vises det til kontraktsdokumentene. x) Kostnad angis som rund sum. RS 12 A RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER *** Spesiell beskrivelse *** a) Alle kostnader ved rigg og generelle driftskostnader inngår i de enkelte prosessene. Sum Sted A, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

61 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-4 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted B: Leskur Andenes Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris B 15 B Leskur Andenes RIVING OG FJERNING a) Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc. Med fjerning menes transport til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eventuelt rengjøring og mellomlagring på anlegget for senere bruk. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørges av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. b) x) Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 15.4 B B B RIVING OG FJERNING AV KANTSTEIN, REKKVERK, SKILT, VEGUTSTYR, M.V. a) x) Omfatter riving og fjerning av kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, ev. fundamenter, mv. Omfatter også ev. rengjøring og lagring på angitt sted for gjenbruk i hht den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Opptaking og fjerning av kantstein, Miljøgata på Andenes x) Mengden måles som prosjektert lengde kantstein. Enhet: m Opptaking og fjerning av kantstein, Miljøgata Andenes *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter alle kostnader ved fjerning av kantstein/storgatestein i bakkant fortau. c) Kantstein/storgatestein lagres på en palle på Andøy kommunes lager. x) Mengden måles som utført lengde. Enhet: m m B Opptaking og fjerning av ledleinje og stopplinje, Miljøgate Andenes. *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter alle kostnader ved fjerning, opplasting, transport til Andøy kommunes lager av eksisterende ledelinje og stopplinje på fortau. Kostnadene ved reasfaltering av ledelinje og stopplinje inngår også i prosessen. Akkumulert Sted B :

62 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-5 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted B: Leskur Andenes Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris c) Ved Fokets Hus (Elektrosenter/Andøy Malerforretning). x) Mengden måles som rund sum pr sted (inkluderer ledelinje og stoppelinje). Enhet: stk stk B B B 2 B 25 B Riving og fjerning av skilt, stolper og portaler x) Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stk Flytting av buss skilt, stolpe og fundament *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter alle kostnader ved flytting av skilt, stolpe og fundament ved Rådhuset i Storgata til Salbergsgt. Nedtaking av skilt med festeanordning *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter alle kostnader ved fjerning av buss skilt og festeanordning ved Folkets Hus i Storgata. Eventuell deponiavgift inngår i prosessen. Sprengning og masseflytting MASSEFLYTTING AV JORD a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping, utlegging og eventuell komprimering av jordmasser, samt ev. leverings- og behandlingsgebyrer. Volumet av vegetasjonsdekke og matjord inngår i prosess Etablering av planum inngår i prosess 51 og tilsåing i prosess 74. Ev. demolering av blokker i løsmasser er medtatt i prosess stk 1 stk 1 x) Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m B JORDMASSER I LINJEN a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping, utlegging og komprimering av brukbare jordmasser fra skjæring (ned til planumsnivå) i linjen til fylling i linjen. Volumet av vegetasjonsdekke/matjord inngår i prosess Ev. demolering av blokker i løsmasser er medtatt i prosess Ev. bekjempelse av uønskede arter er medtatt i prosess Akkumulert Sted B :

63 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-6 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted B: Leskur Andenes Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris b) c) Vegfyllinger bygges opp av slike materialer og slik at glidninger, setninger og telehiving som gir ujevn vegbane unngås. Før overbygging av vegfyllinger kan påbegynnes, skal fyllingsområdet være avdekket og klargjort, prosess 21. Skjærings- og fyllingsskråninger, samt avrundig av skjæringstopp og fyllingsfot, skal være som angitt på normalprofiler og/eller i tverrprofiler. Løsmasser med ulike byggetekniske egenskaper, skal legges ut i horisontalt adskilte lag eller med utkiling mellom de ulike materialer for å oppnå jevnest mulig kvalitet. Fyllmasser med gode stabilitetsegenskaper skal plasseres i de deler av fyllingen som har sterkest påkjenning. Disponible ikke-telefarlige løsmasser plasseres i frostsonene under vegens overbygning. Jordarter skal legges ut ved optimalt vanninnhold. Leire, unntatt tørrskorpeleire, skal vanligvis ikke brukes. Snø, is eller teleklumper skal heller ikke finnes i massene. Fylling av jordmasser skal ikke inneholde stein som bygger mer enn halve lagtykkelsen under utlegging. Mold, torvrester, røtter, skogsavfall og andre humusmaterialer tillates ikke i fyllinger. Ved breddeutvidelse av eksisterende veg, skal fyllmasser med samme teletekniske egenskaper som i denne, tilstrebes. Fyllinger skal normalt legges ut og komprimeres på en slik måte at det ikke oppstår egensetninger etter byggetiden, og slik at en oppnår størst mulig homogenitet i horisontal utstrekning. Fyllmasser som gir ulike setninger og/eller telehiving, skal skjøtes sammen i en kile i stigning 1:10 i vegens lengderetning ned til ca. 2,0 m under vegens overflate. Under dette nivå kan overgangen mellom ulike materialer være 1:2. Jordfyllinger i linjen skal legges ut lagvis. Hvert lag komprimeres til min. 97 % av Standard Proctor. Under 3 meter dybde komprimeres fyllinger av finkornig friksjonsjord til min. 95 % Standard Proctor, se figur Figur 25.1 gir veiledning for valg av utstyr for og antall overfarter ved utlegging av fyllinger. Dette er å betrakte som retningsgivende og skal om nødvendig justeres etter komprimeringskontroll. d) e) x) Tørrskorpeleire med vanninnhold mindre enn 30 % av tørrmasse kan brukes til oppbygging av vegfyllinger når arbeidet utføres under gunstige værforhold. Leira skal legges ut i inntil 0,2 m tykke lag ferdig komprimert. Massene tippes godt inne på det lag som er under utlegging og skyves fram med planeringsutstyr samtidig som massen komprimeres. Legges det ut leirfyllinger høyere enn 3 m, skal det utføres spesielle undersøkelser av setninger og stabilitet. Ved breddeutvidelse etableres det god kontakt med eksisterende fylling. I skråninger er tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 0,15 m hvis den ellers er uten skjemmende svanker eller kuler. For planum (også breddetoleranser) se prosess 51. Lagtykkelsen etter komprimering skal i middel være mindre enn det angitte maksimumskrav, men enkeltmålinger tillates avvik + 20 %. Prøving, kontroll: Kontroll av at foreskrevne minimumskrav til kvalitet er oppfylt, utføres ved inspeksjon, måling, feltforsøk og analyse av uttatte prøver. I figur 25.2 er det satt opp en oversikt over det minimum av kontrollarbeid som utføres ved stabil drift etter at arbeidet er kommet godt i gang. Under oppstarting, for mindre arbeider, under vanskelige forhold, ved større variasjoner i materialkvalitet og der kvalitetskravene ikke er oppfylt, økes omfanget av kontrollen. Kontrollomfang og toleranse for komprimering er angitt i figur 25.2 og Materialtak skal undersøkes særskilt før drift settes i gang. Dersom kontroll av en prøve viser at gjeldende krav ikke er tilfredsstillende, skal det tas ytterligere 2 prøver. Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m3 Akkumulert Sted B :

64 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-7 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted B: Leskur Andenes Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Figur 25.1 Komprimering av underbygning (fyllinger). Oversikten over lagtykkelse/antall passeringer er veiledende. Oppnådd komprimeringsresultat forutsettes målt. V = Visuell kontroll (hvert lag per 150 m fyllingslengde). H = Hovedveg, S = Samleveg, A = Adkomstveg. 1) For sprengt stein: Blokkstørrelse, petrografi (visse bergarter) 2) For friksjonsmasser: Korngradering, humusinnhold og vanninnhold. Minst en prøve per fylling og for hver m3. 3) For silt (leire: Vanninnhold, plastisitet og korngradering: Minst en prøve per fylling og for hver 2000 m3, ved fet leire kan prøveomfanget Akkumulert Sted B :

65 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-8 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted B: Leskur Andenes Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris reduseres). 4) Fem doble avlesninger med isotopmåler. 5) Loggbok skal inneholde følgende: Dato utført arbeid evt klokkeslett, sted, lag nr., lagtykkelse, materialtype, utført komprimeringsarbeid, evt prøvetaking, signatur av utførende/kontrollerende og merknadsfelt. 6) Angitt volum gjelder pa m3. 7) Krav optimaliseres ut fra setningsnivellement, jf. håndbok 018 Vegbygging. Figur 25.2 Kontrollomfang for fyllinger Figur 25.3 Krav til densitet for finkornige friksjonsmasser i fylling (andel av Standard Proctor, SP) *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter alle kostnader med utgraving, opplasting, transport til deponi, utlegging på deponi og eventuell deponiavgift. Entreprenør sørger selv for deponi. b) Dette er masse av jord og stein som skal fjernes der leskur skal settes opp. c) Lengde og dybde på byggegrop er 1 m bredere enn fundamentet og dybden er 0,5 m under fundament. x) Mengden måles som rund sum pr byggegrop til leskur. Enhet: Stk stk 3 51 B PLANUM a) Omfatter levering og arbeider med planum (traubunn i skjæring og overkant underbygning på fylling), så som stabilisering, utskifting og forsterkning, rensk, avretting, justering og komprimering, inklusive utkilinger etc. d) x) Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert planum er +/- 40 mm. Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er mm/- 0 mm. Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2 Akkumulert Sted B :

66 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-9 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted B: Leskur Andenes Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 52 B FILTERLAG OG SPESIELLE FROSTSIKRINGSLAG a) Omfatter levering, utlegging og eventuelt komprimering av filterlag, og spesielle frostsikringslag av sand, grus, steinmaterialer, lettklinker, skumglassgranulat eller ekstrudert polystyren samt eventuelt fiberduk. x) Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m B SEPARASJONSLAG/FILTERLAG AV FIBERDUK a) b) c) Omfatter levering og legging av fiberduk på planum eller som separasjon ved utlegging av lettklinker og skumglassgranulat. Fiberduken skal tilfredsstille kravene angitt i NorGeoSpec 2002 for den aktuelle bruksklassen og være registrert under denne sertifiseringsordningen eller 3dje parts verifisering til samme kvalitetsnivå. Utlegging av overliggende lag skal foregå på en slik måte at duken ikke skades. Trafikk direkte på duken skal ikke forekomme. Overlapping i skjøter skal være minst 0,5 m eller som angitt i den spesielle beskrivelsen. x) Fiberduken skal beskyttes mot sollys ved lagring som overstiger 1 måned. Mengden måles som prosjektert areal belagt med fiberduk. Overlapp i skjøter måles ikke for oppgjør. Enhet: m B 53 B Fiberduk bruksklasse 3 FORSTERKNINGSLAG a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag. m 2 35 b) Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. Alle krav til korngradering gjelder for prøver tatt på veg. Forsterkningslaget skal bygges opp av bæredyktige, godt drenerende og ikke vannømfintlige materialer. Materialet skal være ikke telefarlig, T1, som betyr at maksimalt 3% skal passere 0,020 mm regnet av materiale som passerer 22,4 mm. Det skal benyttes steinmateriale med Los Angeles-verdi maksimalt 35 (kategori LA35), Micro-Deval-verdi maksimalt 15 (kategori MDE15). c) Dersom angitt i den spesielle beskrivelsen tillates det i nedre forsterkningslag materiale med Los Angeles-verdi maksimalt 40 (kategori LA40), Micro-Deval-verdi maksimalt 20 (kategori MDE20). Utlegging, planering og komprimering skal foregå slik at en får et jevnt lag av homogent materiale, og slik at den ferdige overflate får jevnt fall til siden. Endring i tverrfallsretning skal skje parallelt med overflate ferdig veg. Transport og utlegging skal utføres slik at det ikke oppstår spordannelse eller andre skadelige deformasjoner i underlaget. Til komprimering skal det normalt brukes vibrerende utstyr, som ikke må slite ned materialet unødig eller skade stikkrenner, ledninger o.l.. På bløt grunn skal det ikke brukes utstyr med slik dybdeeffekt at bæreevnen svekkes. Materiale med øvre siktstørrelse maksimalt 32 mm skal komprimeres til minimum 95 % Modifisert Proctor. Ved bruk av materialer med øvre siktstørrelse større enn 32 mm skal det Akkumulert Sted B :

67 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-10 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted B: Leskur Andenes Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris utarbeides et valseprogram. Programmet fastlegges etter måling av komprimeringsgraden ved nivellement over en homogen seksjon (mht. underliggende lag og tykkelser) på minimum 50 m. Nivellement skal utføres med 10 punkter i hver tverrprofil, minimum 5 profiler pr. homogen seksjon (1 profil = 1 prøve). Gjennomsnittlig setning for siste overfart av valsen skal være mindre enn 10 % av gjennomsnittlig total setning. d) e) x) Veiledning for valg av komprimeringsutstyr og antall overfarter er gitt i håndbok 018 Vegbygging, fig Krav til komprimering er angitt i håndbok 018 Vegbygging, figur og figur Tillatt avvik fra prosjektert overkant av forsterkningslaget er +/- 30 mm for enkeltverdier. Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er mm/- 0 mm. Kontroll av komprimering skal være iht. håndbok 018 Vegbygging, figur 522.1, eventuelt Kontroll av høyde: 3 punkter per profil per 20 m veg. Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m B FORSTERKNINGSLAG AV KNUSTE STEINMATERIALER AV PUKK OG KULT a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag av pukk og kult, samt der det er aktuelt inkl. utgraving, opplasting, transport, utsortering, blokkdemolering, knusing, sikting og fjerning av overskudd av finstoff. Forkiling er medtatt i prosess 53.3, volum av materialene til forkiling måles ikke. b) Eventuell sprengning er medtatt i hovedprosess 2 eller hovedprosess 3. Maksimalt finstoffinnhold skal være 7% som passerer 0,063 mm sikt regnet av materiale som passerer 22,4 mm. Sikterenhetsgrad, maksimal andel overkorn over øvre siktstørrelse: 20 %. Sikterenhetsgrad, maksimal andel underkorn under nedre siktstørrelse: 20 %. Sortering 22/90, krav til korngradering: Nedre siktstørrelse d: 22 mm Øvre siktstørrelse D: 90 mm Minimum som passerer 125 mm 1,4D: 98 % Minimum som passerer 180 mm 2D: 100 % Maksimum som passerer 11,2 mm 0,5d: 5 % Sortering 22/120, krav til korngradering: Nedre siktstørrelse d: 22 mm Øvre siktstørrelse D: 120 mm Minimum som passerer 180 mm 1,4D: 98 % Minimum som passerer 250 mm 2D: 100 % Maksimum som passerer 11,2 mm 0,5d: 5 % x) Sortering 22/180, krav til korngradering: Nedre siktstørrelse d: 22 mm Øvre siktstørrelse D: 180 mm Minimum som passerer 250 mm 1,4D: 98 % Minimum som passerer 360 mm 2D: 100 % Maksimum som passerer 11,2 mm 0,5d: 5 % Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3 Akkumulert Sted B :

68 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-11 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted B: Leskur Andenes Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris B Forsterkningslag tilført utenfra a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag av pukk og kult tilført utenfra. Forkiling er medtatt i prosess 53.3, volum av materialene til forkiling måles ikke. x) Eventuell sprengning er medtatt i hovedprosess 2 eller hovedprosess 3. Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m B B Forsterkningslag av andre sorteringer Forsterkningslag under leskur fundament *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter alle kostnader ved levering, utlegging, planering og komprimering. b) Materialer i henhold til Håndbok 018, kap 5, pkt knust grus og fig grensekurve for knust grus, fraksjon ÅDT < Duk kl 3 skal legges som skille mellom eksisterende masse og ny masse, prosess c) Høyden på forsterkningslaget ferdig komprimert skal være slik at topp forkant fundamentet er 2 cm over tilstøtende topp asfaltdekke. Det skal være stigning på 1 : 30 innover i dybden på fundamentet. x) Mengden måles som anbrakt volum Enhet: m3 m B 65 B Vegdekke ASFALTDEKKER a) b) Omfatter rengjøring av underliggende overflate etter behov, klebing før asfaltering, levering, utlegging og komprimering av asfaltdekke, inkludert eventuell armering. Krav til materialer for de enkelte dekketyper er angitt i håndbok 018 Vegbygging, kap. 6. Dimensjonerende ÅDT for spesifisering av krav skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen. Dimensjonerende ÅDT angitt for dette formålet er ikke nødvendigvis lik dimensjonerende ÅDT for prosjektet. Asfaltgranulat kan tilsettes som gjenbruk i alle normerte typer av varmblandet asfalt. Uansett tilsetningsmengde skal alle krav til den aktuelle normerte massetypen være oppfylt. Tilsetningsmengde av asfaltgranulat over 10% og 20% for hhv slitelag og bindlag, utløser krav om fortløpende dokumentasjon av bindemiddelets egenskapene ved laboratorieprøving. Akkumulert Sted B :

69 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-12 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted B: Leskur Andenes Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris I alle asfaltmasser skal det tilsettes vedheftningsmiddel. Ved bruk av amin som vedheftningsmiddel skal det ikke tilsettes mindre enn 0,3 %. Effekt av type og mengde vedheftningsmiddel skal dokumenteres ved laboratorieprøving sammen med bindemiddel og steinmaterialer som brukes. Krav er angitt i fig Figur 65.1 Krav til vedhefting i asfaltmasser I det ferdige dekket skal bindemiddelinnholdet være i overensstemmelse med masseresept (arbeidsresept). Steinmaterialene skal være tilnærmet fri for humus. Etter NaOH-metoden skal følgende krav tilfredsstilles mht. fargestyrke: For varmblandede masser mindre enn 2,0. For kaldblandede masser mindre enn 0,5. Steinmaterialene skal tilfredsstille kravene angitt i fig. 65.2, 65.3, 65.4 og Figur 65.2 Krav til flisighetsindeks for steinmaterialer i asfaltdekker Figur 65.3 Krav til Los Angeles-verdi for steinmaterialer i asfaltdekker Akkumulert Sted B :

70 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-13 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted B: Leskur Andenes Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Figur 65.4 Krav til mølleverdi for steinmaterialer i asfaltdekker c) Figur 65.5 Krav til knusningsgrad for steinmaterialer til asfaltdekker Utførelse skal være iht. håndbok 018 Vegbygging, kap.6. Toleransene for bindemiddelinnhold i forhold til masseresept (arbeidsresept) er angitt i figur Figur 65.6 Toleranser for bindemiddelinnhold Korngradering i det ferdige dekket skal være i overensstemmelse med masseresept og innenfor produksjonstoleransene i fig For den enkelte massetype er det i håndbok 018 Vegbygging kap. 632 og 633 angitt krav til korngradering for masseresept. Verdiene i figur 65.7 er begrenset til sikt med toleransekrav for produksjonen. Akkumulert Sted B :

71 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-14 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted B: Leskur Andenes Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 1) Gjelder ikke for Ska, Sta og Da 2) Gjelder ikke for Agb og Ma Figur 65.7 Toleranser, korngradering Hulromprosent og komprimeringsgrad på ferdig utlagt dekke skal ligge innenfor grenseverdiene i fig Ved utlegging av tynne dekker hvor planlagt tykkelse er mindre enn ved et forbruk på 60 kg/m2, stilles det ikke hulromskrav. d) e) Figur 65.8 Toleranser, hulromprosent og komprimeringsgrad Krav og toleranser for geometri og jevnhet skal være iht. håndbok 018 Vegbygging pkt Prøving og kontroll skal være iht. håndbok 018 Vegbygging og Statens vegvesen, Teknologirapport TR2505. Akkumulert Sted B :

72 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-15 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted B: Leskur Andenes Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 65.2 B ASFALTDEKKE SLITELAG a) b) Klebing er medtatt i prosess Materialtype og bindemiddel skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen. Krav til materialer for aktuell massetype er angitt i Håndbok 018 Vegbygging kap. 632, 633, 651 og 653. Der hvor det er beskrevet bruk av polymermodifisert bindemiddel PMB, skal denne være av type 65/ iht. håndbok 018 Vegbygging, pkt e) x) Friksjonsforholdene på ferdig dekke skal være ensartet for hele dekket og alle naturlig avgrensede områder, med minimum friksjonskoeffisient som angitt i håndbok 018 Vegbygging, pkt Utlagt tykkelse dokumenteres per dag ved forholdet tilkjørt masse/ (densitet x areal), hvor densitet er massereseptens (arbeidsreseptens). Mengden måles som prosjektert areal målt midt i laget med skråning 1:1. Enhet: m2 *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter alle kostnader til klargjøring for assfaltering, levering, utlegging og komprimering av asfalt mellom fortau og leskur, samt mellom ledelinje/oppmerksomhetsfelt og asfaltdekke på fortau. Asfalteres i samme bredde som fundament for leskur og med 5 cm tykkelse ferdig komprimert. Eventuelt skjæring og fjerning av gammel asfalt inngår i prosessen. b) Ma 11 c) Topp dekke ved leskur skal være 2 cm under topp fundamentsplate. Topp dekke ved fortau skal være lik topp dekke på fortau. x) Mengden måles som rund sum pr busstopp. Enhet: stk stk 3 67 B 67.2 B BELEGNINGER UTENFOR KJØREBANEN a) b-c) x) Omfatter levering og arbeider med belegninger utenfor kjørebanen, så som belegning på skuldre og fortau/gangbane, trafikkøy eventuelt med oppfyllingsmasser, dekkefornyelse, ledelinjer i gategrunn etc. inklusive varmekabelanlegg. For krav til belegningsstein og heller, se håndbok 018 Vegbygging, kap. 67. Mengden måles som prosjektert areal Enhet: m2 BELEGNING PÅ OPPHØYDE AREALER a) b) c) x) Omfatter levering og arbeider med belegninger på fortau, gangbaner og trafikk-øyer inkl. sentraløy i rundkjøring og skulder i tunnel. Krav til materialer som angitt i den spesielle beskrivelsen. Krav til utførelse som angitt i den spesielle beskrivelsen. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2 Akkumulert Sted B :

73 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-16 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted B: Leskur Andenes Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris B B Steindekker på fortau/gangbane/trafikkøy a) x) Omfatter levering og arbeider med steindekke, betongheller etc. på fortau, gangbaner og trafikkøyer inkl. sentraløy i rundkjøring. Omfatter også levering og arbeider med fiberduk og sandpute under steindekket. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2 Smågatestein som ledelinje ved busstopp. 3 rekker *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter alle kostnader ved skjæring og fjerning av asfalt/grus for ledelinje i fortau, levering og montering av smågatestein, betong og armering som ledelinje mellom bakkant fortau (leskur) og oppmerksomhetsfelt ved busstopp. 3 stein i bredden. Gjelder ikke oppmerksomhetsfelt ved kantstein. Der legges det oppmerksomhetsheller i støpejern B B b) Generell tekst i prosess 67 b og spesiell tekst i prosess b skal også gelde for spesiell beskrivelse i prosess b. Smågatestein 90 x 90 x 90 mm. Lysegrå. c) Steinen settes i jordfuktig betong C35, min 80 mm tykkelse på avrettet og komprimert underlag. Steinen settes knas i forband og fuges med betong C35. Settelaget skal gis varig heft til stein. Evt. betongsøl på synlige flater skal fjernes. Topp helle skal være lik topp asfaltdekke på fortau. Utføres i henhold til Hb 118. x) Mengden måles som antall leskur. Enhet: stk LEDELINJER I GATEGRUNN a) b) c) x) Omfatter levering og arbeider med ledelinjer i gategrunn for å etablere standardiserte følbare overflater på gangareal, inklusiv merkostnader ved tilpasninger til tilstøtende overflater/belegg. Materialer skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen. Utførelse skal være som angitt i den spesielle beskrivelsen. Mengden måles som prosjektert areal ledelinje. Enhet: m2 Oppmerksomhetsfelt ved busstopp, støpejern *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter alle kostnader ved skjæring og fjerning av asfalt/grus for oppmerksomhetsfelt ved busstopp, levering og montering av oppmerksomhetsfelt. b) Generell tekst i prosess 67 b skal også gjelde for spesiell beskrivelse i prosess b. stk 2 Akkumulert Sted B :

74 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-17 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted B: Leskur Andenes Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Taktile heller i støpejern, her kun ledeheller, i samsvar med NS. Det skal benyttes ledeheller brukt som oppmerksomhetsfelt, som for Furnes, 300x45x300 mm. Ribberetning paralelt md kantstein. Et oppmerksomhetsfelt måles 300x900 mm og dannes av 3 stk heller. c) Monteres i jordfuktig mørtel C35. Topp helle skal være lik topp asfaltdekke på fortau. Utføres i henhold til Hb 118. d) Bredde på taktile heller er 300 mm. 7 B 72 B x) Mengden måles som antall leskur. Enhet: stk Vegutstyr og miljøtiltak BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG STØYTILTAK *** Spesiell beskrivelse *** stk B LESKUR a) x) Omfatter bygging av leskur som angitt i den spesielle beskrivelsen. Mengden måles som prosjektert antall leskur. Enhet: stk *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatte alle kosnader ved levering og montering av leskur og plattform eller betongsole. b) Lehus City x 1760mm (2 felt bred) eller tilsvarende. Dersom annet lehus tilbys, skal dokumentasjon og tegninger på type lehus legges ved tilbudet. Farge : RAL 7011 eller tilsvarende farge for koksgrå. Leskuret skal ha busstopskilt. c) Leskuret festes forsvarlig i plattformen eller i betongsole som følger med skuret. Det skal være stigning på 1 : 30 innover i dybden på Akkumulert Sted B :

75 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-18 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted B: Leskur Andenes Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris fundamentet. d) Leskur må tilfredsstille kravene til universell utforming, og det må i tillegg være montert benk (langs bredeste felt) med armlene. Leskuret skal ha: Min bredde 2 m Min dybde 1,6 m Min høyde 2,3 m Min snusirkel på 160 cm inne. Mulig med inn- og utsyn - glassvegger Kontrasmarkering i øyehøyde på glassvegger Benk med armlener Terskelfri tilkomst inn i leskur (maks 2 cm) Arealet mellom fortau og leskur skal være asfaltert med maks stigningsforhold på 1:20. stk 3 74 B 74.4 B GRØNTAREALER OG SKRÅNINGER a) x) Omfatter levering av materialer til og arbeider med grøntarealer og skråninger. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS UTLEGGING OG BEARBEIDING AV JORD a) b) c) Omfatter levering og arbeider med utlegging og finplanering av jord, bearbeiding av jord, jordforbedring og gjødsling. Omfatter også fjerning av ugras i perioden fra utlegging av jord og fram til såing/planting. Som matjord menes det øvre jordlaget på dyrket mark som skiller seg fra dypere lag ved å inneholde mold. Som vekstjord menes jord med en slik sammensetning av mineralsk og organisk materiale at den er godt egnet som dyrkningsmedium for planter. Som vegetasjons-dekke menes det øvre jordsjiktet av naturbunn som inneholder torv, frø, plante- og rotdeler. Ferdig justert underlag for jord skal godkjennes av byggherren før utlegging kan starte. Utlegging av jord skal bare skje når denne er så tørr at strukturen ikke skades. x) Klargjort overflate for tilsåing/beplantning skal ha jevne flater og skråninger. Overganger mellom forskjellige flater skal legges i jevne og myke linjer. Der hvor skråning i gras- eller planteareal skal tilsluttes veg, plass eller lignende, skal det lages en minst 0,5 m bred flate med svakt fall mellom skråning og den ovenfor eller nedenfor liggende flate. Skråningens fot og topp skal avrundes. Jordlag m.v. skal påføres med så stor overhøyde at ferdig overflate kommer i angitt høyde etter at materialet er ferdig bearbeidet og har satt seg. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2 *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter også levering og såing av gressfrø. Akkumulert Sted B :

76 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-19 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted B: Leskur Andenes Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris c) Dette er mellom eksisterende gressplen og 30 cm fra de tre leskurfundamentene, samt der fundament for skilt er fjernet. x) Mengden måles som rund sum. Enhet: RS RS Sum Sted B, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

77 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-20 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted C: Leskur og søppeldunker Vesterålen Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris C 15 C Leskur og søppeldunker Vesterålen RIVING OG FJERNING a) Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc. Med fjerning menes transport til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eventuelt rengjøring og mellomlagring på anlegget for senere bruk. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørges av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. b) x) Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 15.4 C C RIVING OG FJERNING AV KANTSTEIN, REKKVERK, SKILT, VEGUTSTYR, M.V. a) x) Omfatter riving og fjerning av kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, ev. fundamenter, mv. Omfatter også ev. rengjøring og lagring på angitt sted for gjenbruk i hht den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Riving og fjerning av øvrig vegutstyr x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 2 C *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter alle kostnader ved fjerning av leskur av tre inklusiv bunnplate, inkludert opplasting, tranport og levering på godkjent deponi. Eventuell deponiavgift inngår i prosessen. c) Leskurenes plassering: Ved kryss E10 - Fv 885 på Skagen, Hadsel kommune. Ved Andvågen på Hadseløya, Hadsel kommune. Ved Sigerfjord, ca 150 m før kryss til Sigerfjord, Sortland kommune. x) Kostnadene angis som rund sum pr leskur. Enhet: stk Sprengning og masseflytting stk 3 Akkumulert Sted C :

78 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-21 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted C: Leskur og søppeldunker Vesterålen Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 25 C MASSEFLYTTING AV JORD a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping, utlegging og eventuell komprimering av jordmasser, samt ev. leverings- og behandlingsgebyrer. Volumet av vegetasjonsdekke og matjord inngår i prosess Etablering av planum inngår i prosess 51 og tilsåing i prosess 74. Ev. demolering av blokker i løsmasser er medtatt i prosess x) Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m C JORDMASSER I LINJEN a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping, utlegging og komprimering av brukbare jordmasser fra skjæring (ned til planumsnivå) i linjen til fylling i linjen. b) c) Volumet av vegetasjonsdekke/matjord inngår i prosess Ev. demolering av blokker i løsmasser er medtatt i prosess Ev. bekjempelse av uønskede arter er medtatt i prosess Vegfyllinger bygges opp av slike materialer og slik at glidninger, setninger og telehiving som gir ujevn vegbane unngås. Før overbygging av vegfyllinger kan påbegynnes, skal fyllingsområdet være avdekket og klargjort, prosess 21. Skjærings- og fyllingsskråninger, samt avrundig av skjæringstopp og fyllingsfot, skal være som angitt på normalprofiler og/eller i tverrprofiler. Løsmasser med ulike byggetekniske egenskaper, skal legges ut i horisontalt adskilte lag eller med utkiling mellom de ulike materialer for å oppnå jevnest mulig kvalitet. Fyllmasser med gode stabilitetsegenskaper skal plasseres i de deler av fyllingen som har sterkest påkjenning. Disponible ikke-telefarlige løsmasser plasseres i frostsonene under vegens overbygning. Jordarter skal legges ut ved optimalt vanninnhold. Leire, unntatt tørrskorpeleire, skal vanligvis ikke brukes. Snø, is eller teleklumper skal heller ikke finnes i massene. Fylling av jordmasser skal ikke inneholde stein som bygger mer enn halve lagtykkelsen under utlegging. Mold, torvrester, røtter, skogsavfall og andre humusmaterialer tillates ikke i fyllinger. Ved breddeutvidelse av eksisterende veg, skal fyllmasser med samme teletekniske egenskaper som i denne, tilstrebes. Fyllinger skal normalt legges ut og komprimeres på en slik måte at det ikke oppstår egensetninger etter byggetiden, og slik at en oppnår størst mulig homogenitet i horisontal utstrekning. Fyllmasser som gir ulike setninger og/eller telehiving, skal skjøtes sammen i en kile i stigning 1:10 i vegens lengderetning ned til ca. 2,0 m under vegens overflate. Under dette nivå kan overgangen mellom ulike materialer være 1:2. Jordfyllinger i linjen skal legges ut lagvis. Hvert lag komprimeres til min. 97 % av Standard Proctor. Under 3 meter dybde komprimeres fyllinger av finkornig friksjonsjord til min. 95 % Standard Proctor, se figur Figur 25.1 gir veiledning for valg av utstyr for og antall overfarter ved utlegging av fyllinger. Dette er å betrakte som retningsgivende og skal om nødvendig justeres etter komprimeringskontroll. d) Tørrskorpeleire med vanninnhold mindre enn 30 % av tørrmasse kan brukes til oppbygging av vegfyllinger når arbeidet utføres under gunstige værforhold. Leira skal legges ut i inntil 0,2 m tykke lag ferdig komprimert. Massene tippes godt inne på det lag som er under utlegging og skyves fram med planeringsutstyr samtidig som massen komprimeres. Legges det ut leirfyllinger høyere enn 3 m, skal det utføres spesielle undersøkelser av setninger og stabilitet. Ved breddeutvidelse etableres det god kontakt med eksisterende fylling. I skråninger er tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 0,15 m hvis den ellers er uten skjemmende svanker eller kuler. For planum (også breddetoleranser) se prosess 51. Lagtykkelsen etter komprimering skal i middel være mindre enn det angitte maksimumskrav, men enkeltmålinger tillates avvik + 20 %. Akkumulert Sted C :

79 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-22 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted C: Leskur og søppeldunker Vesterålen Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris e) x) Prøving, kontroll: Kontroll av at foreskrevne minimumskrav til kvalitet er oppfylt, utføres ved inspeksjon, måling, feltforsøk og analyse av uttatte prøver. I figur 25.2 er det satt opp en oversikt over det minimum av kontrollarbeid som utføres ved stabil drift etter at arbeidet er kommet godt i gang. Under oppstarting, for mindre arbeider, under vanskelige forhold, ved større variasjoner i materialkvalitet og der kvalitetskravene ikke er oppfylt, økes omfanget av kontrollen. Kontrollomfang og toleranse for komprimering er angitt i figur 25.2 og Materialtak skal undersøkes særskilt før drift settes i gang. Dersom kontroll av en prøve viser at gjeldende krav ikke er tilfredsstillende, skal det tas ytterligere 2 prøver. Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m3 Figur 25.1 Komprimering av underbygning (fyllinger). Oversikten over lagtykkelse/antall passeringer er veiledende. Oppnådd komprimeringsresultat forutsettes målt. Akkumulert Sted C :

80 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-23 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted C: Leskur og søppeldunker Vesterålen Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris V = Visuell kontroll (hvert lag per 150 m fyllingslengde). H = Hovedveg, S = Samleveg, A = Adkomstveg. 1) For sprengt stein: Blokkstørrelse, petrografi (visse bergarter) 2) For friksjonsmasser: Korngradering, humusinnhold og vanninnhold. Minst en prøve per fylling og for hver m3. 3) For silt (leire: Vanninnhold, plastisitet og korngradering: Minst en prøve per fylling og for hver 2000 m3, ved fet leire kan prøveomfanget reduseres). 4) Fem doble avlesninger med isotopmåler. 5) Loggbok skal inneholde følgende: Dato utført arbeid evt klokkeslett, sted, lag nr., lagtykkelse, materialtype, utført komprimeringsarbeid, evt prøvetaking, signatur av utførende/kontrollerende og merknadsfelt. 6) Angitt volum gjelder pa m3. 7) Krav optimaliseres ut fra setningsnivellement, jf. håndbok 018 Vegbygging. Figur 25.2 Kontrollomfang for fyllinger Akkumulert Sted C :

81 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-24 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted C: Leskur og søppeldunker Vesterålen Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Figur 25.3 Krav til densitet for finkornige friksjonsmasser i fylling (andel av Standard Proctor, SP) *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter alle kostnader med utgraving, opplasting, transport til deponi, utlegging på deponi og eventuell deponiavgift. Entreprenør sørger selv for deponi. b) Dette er masse av jord og stein som skal fjernes der leskur skal settes opp. c) Lengde og dybde på byggegrop er 1 m bredere enn fundamentet og dybden er 0,5 m under fundament. Ved skolen i Sørvågen, Øksnes kommune. Rv 85 X komunal veg Sigerfjord, Sortland kommune. x) Mengden måles som rund sum pr byggegrop til leskur. Enhet: Stk stk 2 51 C PLANUM a) Omfatter levering og arbeider med planum (traubunn i skjæring og overkant underbygning på fylling), så som stabilisering, utskifting og forsterkning, rensk, avretting, justering og komprimering, inklusive utkilinger etc. d) x) Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert planum er +/- 40 mm. Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er mm/- 0 mm. Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2 52 C FILTERLAG OG SPESIELLE FROSTSIKRINGSLAG a) Omfatter levering, utlegging og eventuelt komprimering av filterlag, og spesielle frostsikringslag av sand, grus, steinmaterialer, lettklinker, skumglassgranulat eller ekstrudert polystyren samt eventuelt fiberduk. x) Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m C SEPARASJONSLAG/FILTERLAG AV FIBERDUK a) Omfatter levering og legging av fiberduk på planum eller som separasjon Akkumulert Sted C :

82 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-25 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted C: Leskur og søppeldunker Vesterålen Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris b) c) x) ved utlegging av lettklinker og skumglassgranulat. Fiberduken skal tilfredsstille kravene angitt i NorGeoSpec 2002 for den aktuelle bruksklassen og være registrert under denne sertifiseringsordningen eller 3dje parts verifisering til samme kvalitetsnivå. Utlegging av overliggende lag skal foregå på en slik måte at duken ikke skades. Trafikk direkte på duken skal ikke forekomme. Overlapping i skjøter skal være minst 0,5 m eller som angitt i den spesielle beskrivelsen. Fiberduken skal beskyttes mot sollys ved lagring som overstiger 1 måned. Mengden måles som prosjektert areal belagt med fiberduk. Overlapp i skjøter måles ikke for oppgjør. Enhet: m C 53 C Fiberduk bruksklasse 3 FORSTERKNINGSLAG a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag. m 2 15 b) Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. Alle krav til korngradering gjelder for prøver tatt på veg. Forsterkningslaget skal bygges opp av bæredyktige, godt drenerende og ikke vannømfintlige materialer. Materialet skal være ikke telefarlig, T1, som betyr at maksimalt 3% skal passere 0,020 mm regnet av materiale som passerer 22,4 mm. Det skal benyttes steinmateriale med Los Angeles-verdi maksimalt 35 (kategori LA35), Micro-Deval-verdi maksimalt 15 (kategori MDE15). c) Dersom angitt i den spesielle beskrivelsen tillates det i nedre forsterkningslag materiale med Los Angeles-verdi maksimalt 40 (kategori LA40), Micro-Deval-verdi maksimalt 20 (kategori MDE20). Utlegging, planering og komprimering skal foregå slik at en får et jevnt lag av homogent materiale, og slik at den ferdige overflate får jevnt fall til siden. Endring i tverrfallsretning skal skje parallelt med overflate ferdig veg. Transport og utlegging skal utføres slik at det ikke oppstår spordannelse eller andre skadelige deformasjoner i underlaget. Til komprimering skal det normalt brukes vibrerende utstyr, som ikke må slite ned materialet unødig eller skade stikkrenner, ledninger o.l.. På bløt grunn skal det ikke brukes utstyr med slik dybdeeffekt at bæreevnen svekkes. Materiale med øvre siktstørrelse maksimalt 32 mm skal komprimeres til minimum 95 % Modifisert Proctor. Ved bruk av materialer med øvre siktstørrelse større enn 32 mm skal det utarbeides et valseprogram. Programmet fastlegges etter måling av komprimeringsgraden ved nivellement over en homogen seksjon (mht. underliggende lag og tykkelser) på minimum 50 m. Nivellement skal utføres med 10 punkter i hver tverrprofil, minimum 5 profiler pr. homogen seksjon (1 profil = 1 prøve). Gjennomsnittlig setning for siste overfart av valsen skal være mindre enn 10 % av gjennomsnittlig total setning. Akkumulert Sted C :

83 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-26 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted C: Leskur og søppeldunker Vesterålen Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris d) e) x) Veiledning for valg av komprimeringsutstyr og antall overfarter er gitt i håndbok 018 Vegbygging, fig Krav til komprimering er angitt i håndbok 018 Vegbygging, figur og figur Tillatt avvik fra prosjektert overkant av forsterkningslaget er +/- 30 mm for enkeltverdier. Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er mm/- 0 mm. Kontroll av komprimering skal være iht. håndbok 018 Vegbygging, figur 522.1, eventuelt Kontroll av høyde: 3 punkter per profil per 20 m veg. Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m C FORSTERKNINGSLAG AV KNUSTE STEINMATERIALER AV PUKK OG KULT a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag av pukk og kult, samt der det er aktuelt inkl. utgraving, opplasting, transport, utsortering, blokkdemolering, knusing, sikting og fjerning av overskudd av finstoff. Forkiling er medtatt i prosess 53.3, volum av materialene til forkiling måles ikke. b) Eventuell sprengning er medtatt i hovedprosess 2 eller hovedprosess 3. Maksimalt finstoffinnhold skal være 7% som passerer 0,063 mm sikt regnet av materiale som passerer 22,4 mm. Sikterenhetsgrad, maksimal andel overkorn over øvre siktstørrelse: 20 %. Sikterenhetsgrad, maksimal andel underkorn under nedre siktstørrelse: 20 %. Sortering 22/90, krav til korngradering: Nedre siktstørrelse d: 22 mm Øvre siktstørrelse D: 90 mm Minimum som passerer 125 mm 1,4D: 98 % Minimum som passerer 180 mm 2D: 100 % Maksimum som passerer 11,2 mm 0,5d: 5 % Sortering 22/120, krav til korngradering: Nedre siktstørrelse d: 22 mm Øvre siktstørrelse D: 120 mm Minimum som passerer 180 mm 1,4D: 98 % Minimum som passerer 250 mm 2D: 100 % Maksimum som passerer 11,2 mm 0,5d: 5 % x) Sortering 22/180, krav til korngradering: Nedre siktstørrelse d: 22 mm Øvre siktstørrelse D: 180 mm Minimum som passerer 250 mm 1,4D: 98 % Minimum som passerer 360 mm 2D: 100 % Maksimum som passerer 11,2 mm 0,5d: 5 % Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m C Forsterkningslag tilført utenfra a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag av pukk og kult tilført utenfra. Forkiling er medtatt i prosess 53.3, volum av materialene til forkiling måles ikke. x) Eventuell sprengning er medtatt i hovedprosess 2 eller hovedprosess 3. Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3 Akkumulert Sted C :

84 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-27 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted C: Leskur og søppeldunker Vesterålen Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris C C Forsterkningslag av andre sorteringer Forsterkningslag under leskur fundament *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter alle kostnader ved levering, utlegging, planering og komprimering. b) Materialer i henhold til Håndbok 018, kap 5, pkt knust grus og fig grensekurve for knust grus, fraksjon ÅDT < Duk kl 3 skal legges som skille mellom eksisterende masse og ny masse, prosess c) Høyden på forsterkningslaget ferdig komprimert skal være slik at topp forkant fundamentet er 2 cm over tilstøtende topp asfaltdekke. Det skal være stigning på 1 : 30 innover i dybden på fundamentet. Levering: Ved skolen i Sørvågen, Øksnes kommune og ved kryss mellom E10 og kommunal veg til Sigerfjord, Sortland kommune. x) Mengden måles som anbrakt volum Enhet: m3 m C 61 C Vegdekke GRUSDEKKE a) Omfatter materialer og arbeider med nylegging og vedlikehold av grusdekker. x) Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter alle kostnader ved levering, utlegging, komprimering av gruspute for fundament for leskur der det er behov, samt eventuell dekke fremfor leskur. b) Fraksjon 0-16 grus av knust fjell. c) Høyden på gruslaget ferdig komprimert skal være slik at topp Akkumulert Sted C :

85 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-28 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted C: Leskur og søppeldunker Vesterålen Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris forkant fundamentet er 2 cm over tilstøtende topp dekke. Det skal være stigning på 1:30 innover i dybden på fundamentet. Fra leskuret og utover skal det være maks stigningsforhold på 1:20. x) Mengden måles som anbrakt volum Enhet: m3 m C 72 C Vegutstyr og miljøtiltak BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG STØYTILTAK *** Spesiell beskrivelse *** 72.4 C LESKUR a) Omfatter bygging av leskur som angitt i den spesielle beskrivelsen. x) Mengden måles som prosjektert antall leskur. Enhet: stk *** Spesiell beskrivelse *** C Leskur betong *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatte alle kosnader ved levering og montering av leskur og plattform eller betongsole. b) Betong leskur. Leskuret skal ha busstopskilt. c) Leskuret festes forsvarlig i plattformen eller i betongsole som følger med skuret. Det skal være stigning på 1:30 innover i dybden på fundamentet. Sted: Akkumulert Sted C :

86 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-29 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted C: Leskur og søppeldunker Vesterålen Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Skagen ved X Fv 885, Hadsel kommune Andvågen på Hadseløya, Hadsel kommune Sigerfjord, X E10 - kommunal veg, Sortland kommune. d) Leskur må tilfredsstille kravene til universell utforming, og det må i tillegg være montert benk (langs bredeste felt) med armlene. Leskuret skal ha: C Min bredde 2 m Min dybde 1,6 m Min høyde 2,3 m Min snusirkel på 160 cm inne. Benk med armlener Terskelfri tilkomst inn i leskur (maks 2 cm) Leskur *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatte alle kosnader ved levering og montering av leskur og plattform eller betongsole. b) Lehus City x 1760mm (2 felt bred) eller tilsvarende. Dersom annet lehus tilbys, skal dokumentasjon og tegninger på type lehus legges ved tilbudet. Farge : RAL 7011 eller tilsvarende farge for koksgrå. Leskuret skal ha busstopskilt. c) Leskuret festes forsvarlig i plattformen eller i betongsole som følger med skuret. Det skal være stigning på 1 : 30 innover i dybden på fundamentet. Sted: Ved skole i Sørvågen, Øksnes kommune. d) Leskur må tilfredsstille kravene til universell utforming, og det må i tillegg være montert benk (langs bredeste felt) med armlene. Leskuret skal ha: Min bredde 2 m Min dybde 1,6 m Min høyde 2,3 m stk 3 Akkumulert Sted C :

87 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-30 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted C: Leskur og søppeldunker Vesterålen Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Min snusirkel på 160 cm inne. Mulig med inn- og utsyn - glassvegger Kontrasmarkering i øyehøyde på glassvegger Benk med armlener Terskelfri tilkomst inn i leskur (maks 2 cm). stk C Søppeldunker med plass til 4 søppelsekker *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter alle kostnader ved levering og montering av tett søppeldunk med plass til 4 søppelsekker i firkant. Dokumentasjon og bilde av søppeldunk legges ved tilbudet. b) Farge: Stålgrå. c) Sted: Melbu fergeleie x) Mengden måles som prosjektert antall søppeldunker. Enhet: stk stk 2 Sum Sted C, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

88 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-31 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted D: Leskur og søppeldunker Lofoten Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris D 15 D Leskur og søppeldunker Lofoten RIVING OG FJERNING a) Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, brufundamenter, kummer, kulverter, rørledninger, kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, gjerder etc. Med fjerning menes transport til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eventuelt rengjøring og mellomlagring på anlegget for senere bruk. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørges av byggherren. Omfatter også leverings- og behandlingsgebyrer. b) x) Riving og skjæring av faste vegdekker er medtatt i prosess Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 15.4 D D RIVING OG FJERNING AV KANTSTEIN, REKKVERK, SKILT, VEGUTSTYR, M.V. a) x) Omfatter riving og fjerning av kantstein, rekkverk, skilt, stolper, portaler, ev. fundamenter, mv. Omfatter også ev. rengjøring og lagring på angitt sted for gjenbruk i hht den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS Riving og fjerning av øvrig vegutstyr x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS 2 D *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter alle kostnader ved fjerning av leskur av tre inklusiv bunnplate, inkludert opplasting, tranport og levering på godkjent deponi. Eventuell deponiavgift inngår i prosessen. c) Leskurenes plassering: Fv. 817 ved Shell i Stamsund Fv. 818 ved Øver-Gjerstad x) Kostnadene angis som rund sum pr leskur. Enhet: stk Sprengning og masseflytting stk 2 Akkumulert Sted D :

89 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-32 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted D: Leskur og søppeldunker Lofoten Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 25 D MASSEFLYTTING AV JORD a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping, utlegging og eventuell komprimering av jordmasser, samt ev. leverings- og behandlingsgebyrer. Volumet av vegetasjonsdekke og matjord inngår i prosess Etablering av planum inngår i prosess 51 og tilsåing i prosess 74. Ev. demolering av blokker i løsmasser er medtatt i prosess x) Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m D JORDMASSER I LINJEN a) Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping, utlegging og komprimering av brukbare jordmasser fra skjæring (ned til planumsnivå) i linjen til fylling i linjen. b) c) Volumet av vegetasjonsdekke/matjord inngår i prosess Ev. demolering av blokker i løsmasser er medtatt i prosess Ev. bekjempelse av uønskede arter er medtatt i prosess Vegfyllinger bygges opp av slike materialer og slik at glidninger, setninger og telehiving som gir ujevn vegbane unngås. Før overbygging av vegfyllinger kan påbegynnes, skal fyllingsområdet være avdekket og klargjort, prosess 21. Skjærings- og fyllingsskråninger, samt avrundig av skjæringstopp og fyllingsfot, skal være som angitt på normalprofiler og/eller i tverrprofiler. Løsmasser med ulike byggetekniske egenskaper, skal legges ut i horisontalt adskilte lag eller med utkiling mellom de ulike materialer for å oppnå jevnest mulig kvalitet. Fyllmasser med gode stabilitetsegenskaper skal plasseres i de deler av fyllingen som har sterkest påkjenning. Disponible ikke-telefarlige løsmasser plasseres i frostsonene under vegens overbygning. Jordarter skal legges ut ved optimalt vanninnhold. Leire, unntatt tørrskorpeleire, skal vanligvis ikke brukes. Snø, is eller teleklumper skal heller ikke finnes i massene. Fylling av jordmasser skal ikke inneholde stein som bygger mer enn halve lagtykkelsen under utlegging. Mold, torvrester, røtter, skogsavfall og andre humusmaterialer tillates ikke i fyllinger. Ved breddeutvidelse av eksisterende veg, skal fyllmasser med samme teletekniske egenskaper som i denne, tilstrebes. Fyllinger skal normalt legges ut og komprimeres på en slik måte at det ikke oppstår egensetninger etter byggetiden, og slik at en oppnår størst mulig homogenitet i horisontal utstrekning. Fyllmasser som gir ulike setninger og/eller telehiving, skal skjøtes sammen i en kile i stigning 1:10 i vegens lengderetning ned til ca. 2,0 m under vegens overflate. Under dette nivå kan overgangen mellom ulike materialer være 1:2. Jordfyllinger i linjen skal legges ut lagvis. Hvert lag komprimeres til min. 97 % av Standard Proctor. Under 3 meter dybde komprimeres fyllinger av finkornig friksjonsjord til min. 95 % Standard Proctor, se figur Figur 25.1 gir veiledning for valg av utstyr for og antall overfarter ved utlegging av fyllinger. Dette er å betrakte som retningsgivende og skal om nødvendig justeres etter komprimeringskontroll. d) Tørrskorpeleire med vanninnhold mindre enn 30 % av tørrmasse kan brukes til oppbygging av vegfyllinger når arbeidet utføres under gunstige værforhold. Leira skal legges ut i inntil 0,2 m tykke lag ferdig komprimert. Massene tippes godt inne på det lag som er under utlegging og skyves fram med planeringsutstyr samtidig som massen komprimeres. Legges det ut leirfyllinger høyere enn 3 m, skal det utføres spesielle undersøkelser av setninger og stabilitet. Ved breddeutvidelse etableres det god kontakt med eksisterende fylling. I skråninger er tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 0,15 m hvis den ellers er uten skjemmende svanker eller kuler. For planum (også breddetoleranser) se prosess 51. Lagtykkelsen etter komprimering skal i middel være mindre enn det angitte maksimumskrav, men enkeltmålinger tillates avvik + 20 %. Akkumulert Sted D :

90 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-33 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted D: Leskur og søppeldunker Lofoten Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris e) x) Prøving, kontroll: Kontroll av at foreskrevne minimumskrav til kvalitet er oppfylt, utføres ved inspeksjon, måling, feltforsøk og analyse av uttatte prøver. I figur 25.2 er det satt opp en oversikt over det minimum av kontrollarbeid som utføres ved stabil drift etter at arbeidet er kommet godt i gang. Under oppstarting, for mindre arbeider, under vanskelige forhold, ved større variasjoner i materialkvalitet og der kvalitetskravene ikke er oppfylt, økes omfanget av kontrollen. Kontrollomfang og toleranse for komprimering er angitt i figur 25.2 og Materialtak skal undersøkes særskilt før drift settes i gang. Dersom kontroll av en prøve viser at gjeldende krav ikke er tilfredsstillende, skal det tas ytterligere 2 prøver. Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m3 Figur 25.1 Komprimering av underbygning (fyllinger). Oversikten over lagtykkelse/antall passeringer er veiledende. Oppnådd komprimeringsresultat forutsettes målt. Akkumulert Sted D :

91 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-34 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted D: Leskur og søppeldunker Lofoten Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris V = Visuell kontroll (hvert lag per 150 m fyllingslengde). H = Hovedveg, S = Samleveg, A = Adkomstveg. 1) For sprengt stein: Blokkstørrelse, petrografi (visse bergarter) 2) For friksjonsmasser: Korngradering, humusinnhold og vanninnhold. Minst en prøve per fylling og for hver m3. 3) For silt (leire: Vanninnhold, plastisitet og korngradering: Minst en prøve per fylling og for hver 2000 m3, ved fet leire kan prøveomfanget reduseres). 4) Fem doble avlesninger med isotopmåler. 5) Loggbok skal inneholde følgende: Dato utført arbeid evt klokkeslett, sted, lag nr., lagtykkelse, materialtype, utført komprimeringsarbeid, evt prøvetaking, signatur av utførende/kontrollerende og merknadsfelt. 6) Angitt volum gjelder pa m3. 7) Krav optimaliseres ut fra setningsnivellement, jf. håndbok 018 Vegbygging. Figur 25.2 Kontrollomfang for fyllinger Akkumulert Sted D :

92 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-35 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted D: Leskur og søppeldunker Lofoten Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Figur 25.3 Krav til densitet for finkornige friksjonsmasser i fylling (andel av Standard Proctor, SP) *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter alle kostnader med utgraving, opplasting, transport til deponi, utlegging på deponi og eventuell deponiavgift. Entreprenør sørger selv for deponi. b) Dette er masse av asfalt/jord/stein som skal fjernes der leskur skal settes opp. c) Lengde og dybde på byggegrop er 1 m bredere enn fundamentet og dybden er 0,5 m under fundament. Sted: Oppgis på tilbudskonferansen. x) Mengden måles som rund sum pr byggegrop til leskur. Enhet: Stk stk 2 51 D PLANUM a) Omfatter levering og arbeider med planum (traubunn i skjæring og overkant underbygning på fylling), så som stabilisering, utskifting og forsterkning, rensk, avretting, justering og komprimering, inklusive utkilinger etc. d) x) Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert planum er +/- 40 mm. Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er mm/- 0 mm. Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2 52 D FILTERLAG OG SPESIELLE FROSTSIKRINGSLAG a) Omfatter levering, utlegging og eventuelt komprimering av filterlag, og spesielle frostsikringslag av sand, grus, steinmaterialer, lettklinker, skumglassgranulat eller ekstrudert polystyren samt eventuelt fiberduk. x) Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m D SEPARASJONSLAG/FILTERLAG AV FIBERDUK a) Omfatter levering og legging av fiberduk på planum eller som separasjon ved utlegging av lettklinker og skumglassgranulat. Akkumulert Sted D :

93 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-36 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted D: Leskur og søppeldunker Lofoten Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris b) c) x) Fiberduken skal tilfredsstille kravene angitt i NorGeoSpec 2002 for den aktuelle bruksklassen og være registrert under denne sertifiseringsordningen eller 3dje parts verifisering til samme kvalitetsnivå. Utlegging av overliggende lag skal foregå på en slik måte at duken ikke skades. Trafikk direkte på duken skal ikke forekomme. Overlapping i skjøter skal være minst 0,5 m eller som angitt i den spesielle beskrivelsen. Fiberduken skal beskyttes mot sollys ved lagring som overstiger 1 måned. Mengden måles som prosjektert areal belagt med fiberduk. Overlapp i skjøter måles ikke for oppgjør. Enhet: m D 6 D 61 D Fiberduk bruksklasse 3 Vegdekke GRUSDEKKE a) Omfatter materialer og arbeider med nylegging og vedlikehold av grusdekker. m 2 10 x) Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen. Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter alle kostnader ved levering, utlegging, komprimering av gruspute for fundament for leskur der det er behov, samt eventuell dekke fremfor leskur. b) Fraksjon 0-16 grus av knust fjell. c) Høyden på gruslaget ferdig komprimert skal være slik at topp forkant fundamentet er 2 cm over tilstøtende topp dekke. Det skal være stigning på 1:30 innover i dybden på fundamentet. Fra leskuret og utover skal det være maks stigningsforhold på 1:20. x) Mengden måles som anbrakt volum Enhet: m3 m D 72 D Vegutstyr og miljøtiltak BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG STØYTILTAK *** Spesiell beskrivelse *** Akkumulert Sted D :

94 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-37 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted D: Leskur og søppeldunker Lofoten Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 72.4 D LESKUR a) Omfatter bygging av leskur som angitt i den spesielle beskrivelsen. x) Mengden måles som prosjektert antall leskur. Enhet: stk *** Spesiell beskrivelse *** D Leskur betong *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatte alle kosnader ved levering og montering av leskur og plattform eller betongsole. b) Betong leskur. Leskuret skal ha busstopskilt. c) Leskuret festes forsvarlig i plattformen eller i betongsole som følger med skuret. Det skal være stigning på 1:30 innover i dybden på fundamentet. Sted: Fv. 817 ved Shell i Stamsund Fv. 818 ved Øver-Gjerstad d) Leskur må tilfredsstille kravene til universell utforming, og det må i tillegg være montert benk (langs bredeste felt) med armlene. Leskuret skal ha: Min bredde 2 m Min dybde 1,6 m Min høyde 2,3 m Min snusirkel på 160 cm inne. Benk med armlener Terskelfri tilkomst inn i leskur (maks 2 cm) stk 2 Akkumulert Sted D :

95 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D1-38 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted D: Leskur og søppeldunker Lofoten Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 72.8 D Søppelcontainer *** Spesiell beskrivelse *** a) Prosessen omfatter alle kostnader ved levering og montering av søppelcontainer tilsvarende levert av Ballstad Slip AS. Dokumentasjon og bilde av søppelcontainer legges ved tilbudet. b) Farge Grønn Volum ca 4 m3 L x B x H = 1,8 m x 1,6 m x 1,5 m. Materiale Stål Innkasting 4 små innkastluker, 2 på hver side c) Sted: 1 stk ved Fv. 82 Fiskebøl fergekai 1 stk ved Fv. 81 Svolvær fergekai 2 stk ved E10 Moskenes fergekai d) Må kunne tømmes på stedet av vanlig søppelbil x) Mengden måles som prosjektert antall søppelcontainere. Enhet: stk stk 4 Sum Sted D, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

96 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland Side I-1 D Beskrivende del D1 Beskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE A Generell del... 2 B Leskur Andenes... 4 C Leskur og søppeldunker Vesterålen D Leskur og søppeldunker Lofoten... 31

97 Statens vegvesen Region nord, Midtre Hålogaland D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sammendrag Side D1A A B C D Generell del Leskur Andenes Leskur og søppeldunker Vesterålen Leskur og søppeldunker Lofoten

98 Statens vegvesen Region nord D2-1 D Beskrivende del D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2 Tegninger og supplerende dokumenter Følgende prosjektledere vil påvise hvor leskur, søppelcontainere, ledelinje og skilt skal monteres. Andenes Vesterålen Lofoten Bjørnar Lagesen Magne Berg Jon Roger Sørvang Maldokumentversjon

99 Statens vegvesen Region nord E1-1 E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet (evt. også med tilhørende vedlegg). Dokumentasjon av kvalifikasjoner, E2 Beskrivelse med utfylte priser, E3 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner, E4 Tilbudsskjema, E5 Datalagringsmedium som inneholder datafil med priser fra kap. D1/E3 Annen dokumentasjon i tilknytning til tilbud

100 Statens vegvesen Region nord E2-1 E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Innhold 1 HMS-egenerklæring Skatteattester Arbeidsfelleskap: forpliktelseserklæring Dokumentasjon av kvalifikasjoner Erfaring Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter HMS Økonomisk situasjon Egenkapital. Soliditet Gjennomføringsevne Tilbyders omsetning Organisering... 6 Maldokumentversjon

101 Statens vegvesen Region nord E2-2 E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner HMS-egenerklæring HMS-egenerklæring utarbeides i henhold til standard skjema, jf vedlegg 2 til forskrift om offentlige anskaffelser. 2 Skatteattester Her vedlegges skatteattester for merverdiavgift og skatt utstedt av hhv skattefogd og kemner. 3 Arbeidsfelleskap: forpliktelseserklæring Her vedlegges erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann. Her vedlegges også en redegjørelse for foretaksform og sammensetning av arbeidsfellesskapet (leverandørgruppen) inkl. deltagernes organisasjonsnummer. Maldokumentversjon

102 Statens vegvesen Region nord E2-3 E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Dokumentasjon av kvalifikasjoner 4.1 Erfaring Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter Oversikt over de 3-5 siste og mest relevante tilsvarende oppdrag utført eller under utførelse i løpet av de siste 5 år. Opplysninger kan også gis på eget skjema. Skjema E Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdragets navn Sted Oppdragsgiver Referanseperson Tid for utførelse (fra-til) ååmm Oppdragets størrelse, mill. kr. inkl. mva Totalt antall årsverk Herav egne arbeidstakere Herav i underentreprise H1-verdi inklusive underentreprenører Kort beskrivelse av oppdraget (evt. spes. forhold mm) Maldokumentversjon

103 Statens vegvesen Region nord E2-4 E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter Oversikt over 3-5 oppdrag, eventuelt av annen type, som tilbyder har utført eller under utførelse, utover de som er nevnt i pkt over. Opplysninger kan også gis på eget skjema. Skjema E Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdragets navn Sted Oppdragsgiver Referanseperson Tid for utførelse (fra-til) ååmm Oppdragets størrelse, mill. kr. inkl. mva Totalt antall årsverk Herav egne arbeidstakere Herav i underentreprise H1-verdi inklusive underentreprenører Kort beskrivelse av oppdraget (evt. spes. forhold mm) Maldokumentversjon

104 Statens vegvesen Region nord E2-5 E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner HMS 4.3 Økonomisk situasjon Egenkapital. Soliditet Egenkapital og totalkapital tas fra siste innberettede regnskap. Det tas ikke med egenkapital og totalkapital fra konsern-, mor- eller datterselskaper. Skjema E Egenkapital Totalkapital År: År: Dersom det er vesentlige endringer i tilbyders egenkapital ved tilbudsfrist, skal dokumentasjon av dette også vedlegges her. Maldokumentversjon

105 Statens vegvesen Region nord E2-6 E Svardokumenter E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Gjennomføringsevne Tilbyders omsetning Det skal gis opplysninger om tilbyders totale omsetning og omsetning i forbindelse med relevante arbeider for hvert av de tre siste regnskapsårene. Med relevante arbeider menes her arbeider av samme type som konkurransegrunnlaget omfatter. Dette skjema skal fylles ut selv om tilbyder velger å legge ved årsberetning eller regnskap ved tilbudet. Skjema E År Tilbyders totale omsetning Omsetning i forbindelse med relevante arbeider Organisering Det skal gis en redegjørelse for organisering av gjennomføringen av kontrakten. Maldokumentversjon

106 Statens vegvesen E3-1 Byggekontrakt E Svardokumenter E3 Beskrivelse med utfylte priser E Svardokumenter E3 Beskrivelse med utfylte priser Her prises kap D1 i konkurransegrunnlaget. Byggherren aksepterer prisingen i form av enten beskrivelse med utfylte priser, eller som utskrift iht NS 3459-format, jf kap. B3, pkt 6.

107 Statens vegvesen Region nord E4-1 E Svardokumenter E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner E Svardokumenter E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner Timepriser for mannskap og maskiner skal være i henhold til krav i kap. C2 pkt. 20 Regningsarbeider. I kap. C3 er angitt om og eventuelt hvordan regulering vil finne sted. Tabellene fylles ut ved innsending av tilbud. Timepriser mannskap Spesifikasjon Mannskap (unntak er spesifisert nedenfor) Stikningslag med komplett utstyr Timepris Kr/time Timer Sum pris Dykkerlag med utstyr (dykker, standbydykker og signalmann) 0 Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg: (overføres til Sum mannskap og maskiner) Overtidstillegg i forhold til ordinær timesats for mannskap og i forhold til ordinær timesats for maskiner inklusiv fører a) for vanlig overtidsarbeid b) hverdager kl c) søn- og helligdager (hele døgnet) Tillegg Kr/time Timer Sum overtidstillegg: (overføres til Sum mannskap og maskiner) Sum pris Timepriser samhandlingsfase Timepriser knyttet til samhandlings- og utviklingsfasen Prosjektleder (entreprenør) Anleggsleder Øvrige deltakere Timepris Kr/time Timer Sum samhandlingsfase: (overføres til Sum mannskap og maskiner) Sum pris Maldokumentversjon

108 Statens vegvesen Region nord E4-2 E Svardokumenter E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner Timepriser maskiner Ønsket maskintype (byggherrens behov) Vekt Løftekapasitet mv Tilbudt maskin Årsmodell Årstall Timepris Kr/time Timer Maskiner inklusiv fører: Gravemaskin < 12 tonn 50 Gravemaskin > 12 tonn 50 Lastebil med boggi 50 Lastebil uten boggi 50 Feiemaskin 10 Hjullaster < 15 tonn 50 Hjullaster > 15 tonn 50 Sum maskiner: (overføres til Sum mannskap og maskiner) Sum pris Sum mannskap og maskiner Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg Sum overtidstillegg Sum samhandlingsfase Sum maskiner Sum mannskap og maskiner Overføres til kap. E5 Maldokumentversjon

109 Statens vegvesen Region nord E5-1 E Svardokumenter E5 Tilbudsskjema E Svardokumenter E5 Tilbudsskjema Sted A Forberedende tiltak og generelle kostnader kr Sted B Leskur Andenes kr Sted C Leskur og søppeldunker Vesterålen kr Sted D Leskur og søppeldunker Lofoten kr Sum i henhold til kap. E3 Sum mannskap og maskiner i henhold til kap. E4 Total tilbudssum uten merverdiavgift kr kr kr Tilbyder bekrefter at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med i dette tilbudet., den stempel, underskrift Organisasjonsnummer: Fullstendig firmanavn: Fullstendig adresse: Postnummer og sted: Telefonnummer og kontaktperson:

110 Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB Objektliste for ferdigvegsdata til kart og Nasjonal VegDataBank (NVDB) Objektliste versjon 2.2 Produsert Felles for alle regioner i Statens vegvesen NVDB versjon (kart) SOSI v. Datakatalog v. 1.8x (NVDB) FKB-spesifikasjon Eksempel SOSI NVDB-egenskaper Datasett Objekter til FKB (temakode) Objekter til NVDB Forklaring til NVDB Aktuelt i prosjektet FKB-Vegnett VegSenterlinje 7001 FKB-Veg Veg 7002 FKB-Veg Kjørebanekant 7008 FKB-Veg Vegdekkekant 7018 FKB-Veg Vegskulderkant 7006 FKB-Veg Traktorvegkant 7402 FKB-Veg + NVDB Trafikkøykant 7013 Trafikkøy_49 Område som er begrenset av kjørefelt på alle sider og som normalt ikke skal benyttes av kjøretøy. Trafikkøy kan være en forhøyning avgrenset med kantstein, eller malt på vegen NVDB Trafikkdeler_172 Fysisk skille mellom trafikkstrømmer (1) FKB-Veg Trafikkøy 7014 NVDB Trafikklomme_47 Kjøreareal som ligger inntil ytterste kjørefelt. Der kan være trafikkdeler mellom kjørefelt og L. NVDB ReposVenteareal_767 Område/avsats hvor reisende kan oppholde seg i forbindelse med venting på buss. Kan også være andre bruksområder FKB-Veg + NVDB Fortauskant 7030 Fortau_48 Del av vegen reservert for gående. Som regel ligger f. høyere enn kjørebanen og er atskilt fra denne med kantstein (1) FKB-Veg FortauskantYtre 7005 FKB-Veg + NVDB GangfeltAvgrensning 7536 Gangfelt_174 Oppmerket felt for fotgjengere (1) FKB-Veg GangSykkelveg 7041 FKB-Vegnett GangSykkelVeg 7042 FKB-Veg GangSykkelvegkant 7043 FKB-Veg Gangvegkant 7028 FKB-Veg Sykkelfelt 7031 NVDB Kantstein_9 Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdeler, etc.(1) NVDB NedsenkaKantstein_10 Nedsenka kantstein er en del av kantsteinen som er senket. F.eks i forbindelse med avkjørsler og gangfelt FKB-Terreng TerrenglinjeVeg 7009 FKB-Veg AnnetVegarealAvgrensning 7007 FKB-Veg VegkantAvkjørsel 7021 FKB-Veg VegkantAnnetVegareal 7022 FKB-Veg VegkantFiktiv 7099 FKB-Vegnett Planovergang 7812 FKB-Vegnett VegUnderBane 7832 FKB-BygnAnlegg KaiBrygge 6601 FKB-Vegnett Ferjekai 6603 FKB-BygnAnlegg KaiBryggeKant 6613 FKB-BygnAnlegg FiktivAvgrensningForAnlegg 6099 FKB-BygnAnlegg Bruavgrensning 7533 FKB-BygnAnlegg Bru 7531 FKB-BygnAnlegg Beskrivende HjelpelinjeAnlegg 6350 FKB-Veg + NVDB Vegsperring 7609 Vegbom_23 Fysisk hinder for å kunne stenge en veg. F.eks i forbindelse med rasfare, tunnel, høgfjell etc. FKB-Veg + NVDB Vegrekkverk 7521 Rekkverk_5 En anordning som normalt er plassert langs vegens skulderkant for å hindre villfarne kjøretøyer i å havne utfor vegen. Kilde: Rekkverksnormal NVDB Rekkverksstolpe_336 Element i et rekkverk som skal bære rekkverksskinnen og overføre belastning fra denne ned i vegkroppen eller brudekket (se figur l.2 og l.4 i Rekkverksnormal) Kilde: Rekkverksnormal. NVDB Rekkverksende_14 Begynnelsen og slutten på et rekkverk. Omfatter oftest en forankring med et ettergivende endestykke eller nedføring. Kilde: Rekkverksnormal. NVDB Støtpute_542 En energiabsorberende sikkerhetskonstruksjon som over kort avstand skal bremse et kjøretøy ved frontkollisjon eller sidekollisjon, eller lede det forbi faremomentet. Kilde: Rekkverksnormal. 1 av 6

111 Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB SOSI v (kart) Datakatalog v. 1.8x (NVDB) FKB-spesifikasjon NVDB-egenskaper Eksempel SOSI Datasett Objekter til FKB (temakode) Objekter til NVDB Forklaring til NVDB Aktuelt i prosjektet FKB-Veg + NVDB VegoppmerkingLangsgående 7607 VegoppmerkingLangsgåend _99 Vegoppmerking nyttes for å lede, varsle eller regulere trafikken, og for å klargjøre andre bestemmelser gitt ved trafikkskilt eller trafikkregler. (050). Langsgående oppmerking omfatter alle langsgående oppmerka linjer og sperreområder, også inkludert oppmerking av trafikkøyer. NVDB VegoppmerkingSymbolTek_ 519 Vegoppmerking som ikke har nevneverdig langsgående utstrekning. Eks symbol, piler, tekst, gangfelt og annen tversgående oppmerking. NVDB Sykkelparkering_451 Angir område tilrettelagt for sykkelparkering FKB-Veg + NVDB ParkeringsområdeAvgrensning 7430 Parkeringsområde_43 Område avsatt til parkering for mer enn ett kjøretøy. (1) NVDB Ferjeoppstillingsplass_41 Område for oppstilling og venting for kjøretøy i forbindelse med ferjestrekning. Areal til rasting, parkering etc. registreres som rasteplass og parkeringsområde NVDB Kontroll-Veieplass_44 Område spesielt tilrettelagt for å foreta ulike typer kontroll av kjøretøy, bla vektkontroll. NVDB Bomstasjon_45 Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger. FKB-Veg + NVDB FartsdemperAvgrensning 7535 Fartsdemper_103 Fysisk tiltak for å holde fartsnivået lavt. FKB-Veg + NVDB FeristAvgrensning 7553 Ferist_22 Konstruksjon med rist eller gitter som er innbygd i vegbanen, og som hindrer krøtter i å komme over. (jfr bokmålsordboka) FKB-Veg + NVDB Skiltportal 7605 Skiltportal_24 Anordning for å henge opp skilt, teknisk utstyr etc over kjørefeltene FKB-Veg + NVDB Skiltpunkt 7601 Skiltpunkt_95 Skiltpunkt er en sammensetning av X skiltplater, stolper og stolpefundament mm. NVDB Skiltplate_96 Plate med skiltmotiv. X NVDB VariabeltSkilt_97 Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres fra en sentral eller det kan varieres manuelt. NVDB Trafikkspeil_342 Speil satt opp for å bedre siktforholdene v avkjørsler/kryss/busslommer mm. FKB-Veg + NVDB Referansestolpe 7523 Referansestolpe_98 Punkt langs veg hvor vegens metrering er angitt på fastmontert plate. Finnes i meters mellomrom langs europa-, riks- og fylkesveger. FKB-Veg + NVDB Trafikksignalpunkt 7603 Signalanlegg_89 System for regulering og varsling av trafikk. Det er sammensatt av flere signalpunkt med tilhørende signalhoder og blir styrt av et styreapparat. Merknad: Rødblinkanlegg er som regel egne signalanlegg på hvert sted, dvs rødblink i en ende av en tunnel er et annet saignalanlegg enn rødblink i andre enden av tunnelen. Motsatt kan signalpunkt ved et gangfelt høre sammen i samme signalanlegg som signalpunkt for et kryss like ved. NVDB Signalpunkt_90 Signalhoder inkludert stolpe etc. lokalisert til et punkt. NVDB Signalhode_91 Innfatning med ett eller flere lys/lamper som til sammen danner et trafikklyssignal FKB-LedningElTele + NVDB MastVeilys 8511 Belysningsanlegg_86 System bestående av belysningspunkt, kabler, stolper og fundamenter etc. NVDB Belysningspunkt_87 En eller flere lampearmatur på lysmast, etc lokalisert i et punkt NVDB LysmastLysstolpe_181 Mast i forbindelse med veg/gatebelysning NVDB Lampearmatur_88 Lyskilde med innfatning NVDB ElektriskKabel_92 elektrisk leder NVDB Tennpunkt_481 Punkt for tenning av belysning NVDB Effekt- Strømforbruksmå_461 Utstyr for å måle strømforbruk/effektforbruk (uoff) FKB-LedningElTele + Fordelingsskap 8163 Matepunkt_465 Punkt for strømfordeling NVDB NVDB Styreapparat_456 Apparatur i tilknytning til teknisk utstyr. Apparatur står vanligvis i skap. Inneholder f.eks PLS, modem, batteri/strøm, telefon med mer. Benyttes f.eks i tilknytning til signalanlegg. 2 av 6

112 Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB SOSI v (kart) Datakatalog v. 1.8x (NVDB) FKB-spesifikasjon NVDB-egenskaper Eksempel SOSI Datasett Objekter til FKB (temakode) Objekter til NVDB Forklaring til NVDB Aktuelt i prosjektet NVDB KantstolperRefleks_20 Stolper - f.eks forsynt med lysreflekterende materiale - som markerer vegkanten og gir en optisk ledning langs vegen (1). Kan også være refleks festa på rekkverk eller på dobber som henger i tunneltak NVDB GrøftLukka_78 Trase med nedgravd rørledning(er). Benyttes i første rekke i forbindelse med drenering og bortledning av vann fra veger, men kan også inneholde kabler og trekkerør eller være helt uten rørledninger/kabler i form av pukkstreng eller lignende. FKB-Veg + NVDB VeggrøftÅpen 7017 GrøftÅpen_80 Forsenkning i terrenget for å lede bort vann. Del av vegens avvanningssystem. Kan også benevnes "kanal". Merknad: Breddemåling skal refereres til topp grøft. NVDB Rørledning_77 Ledning av type rørledning FKB-LedningElTele Kabelkanal 8030 FKB-BygnAnlegg + NVDB Kulvert 7555 StikkrenneKulvert_79 Gjennomløp på tvers av vegen (evt på tvers av en avkjørsel) med maksimal bredde eller diameter 2,5 meter. Vanligvis vanngjennomløp, men kan også benyttes til andre formål, f.eks landbruk og biologisk mangfold. Stikkrenne/kulvert har åpent inn- og utløp. Hvis lukka inn-/utløp--> "Lukka drenering". Hvis bredde eller diameter > 2,5 meter --> "Bru". "Stikkrenne" benyttes som benevnelse når diameter < 1m. FKB-BygnAnlegg Stikkrenne 7541 FKB-LedningVa + NVDB Kum 8250 Kum_83 Dreneringskonstruksjon FKB-LedningVa Sluk 8253 NVDB Vegdekke_241 Den øverste del av overbygningen, består vanligvis av et bindlag og et slitelag. (1) NVDB Bærelag_226 Det øverste lag i vegfundamentet. Deles ofte i nedre og øvre (1). NVDB Avrettingslag_791 Avrettingslag i overbygning NVDB Forsterkningslag_227 Lag i vegens overbygning mellom planum og bærelag. Hovedfunksjonen er å fordele trafikkbelastningen slik at undergrunnen ikke overbelastes (2) NVDB Frostsikringslag_229 Den delen av overbygningen som er beregnet på, helt eller delvis, å hindre frosten i å trenge ned i undergrunn eller underbygning NVDB Fiberduk_59 Permeabel duk som hovedsaklig brukes til filter og til separasjon av gode og dårlige masser. Visse duker har også en armeringsfunksjon. Betegnelsen geotekstil og fiberduk benyttes ofte om hverandre (2). NVDB Armeringsnett_609 Benyttes særlig i forbindelse med asfaltdekker. Forhindrer oppsprekking etc. NVDB Undergrunn_303 Angir hvilken undergrunn vegen hviler på FKB-Terreng + NVDB FyllingKant 6005 Fylling_137 Skråflate som er del av begrensningen av et fyllingsvolum. I tillegg til ei eller to fyllinger (evt. en på hver side av vegen) begrenses fyllingsvolumet av vegens planum. Merknad: Det skal angis sideposisjon for fylling. NVDB PlastringErosjonssikri_144 Enklere forebygning utført av stein, evt med underliggende filterlag (1). Benyttes i forbindelse med sikring av skråninger mot vannerosjon. FKB-Terreng + NVDB SkjæringKant 6004 Skjæring_57 Skråflate som er del av begrensningen av at skjæringsvolum. I tillegg til ei eller to skjæringer (evt. en på hver side av vegen) begrenses skjæringsvolumet av planum. Merknad: Det skal angis sideposisjon for skjæring. NVDB Bergsikring_72 Område/felt i tunnel eller fjellskjæring i dagen som er sikra med nett, bolter etc. NVDB Sikringsbolt_73 Fjellbolt brukt i forbindelse med sikring av fjellskjæring/tunnel FKB-BygnAnlegg MurFrittstående 6003 FKB-BygnAnlegg + NVDB MurLoddrett 6002 Støttemur_62 Byggverk som brukes for å overvinne nivåforskjell hvor vanlig skråning vil ta for stor plass. S. brukes også som sikringstiltak. 3 av 6

113 Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB SOSI v (kart) Datakatalog v. 1.8x (NVDB) FKB-spesifikasjon NVDB-egenskaper Eksempel SOSI Datasett Objekter til FKB (temakode) Objekter til NVDB Forklaring til NVDB Aktuelt i prosjektet FKB-BygnAnlegg SkråForstøtningsmur 6001 FKB-BygnAnlegg SkråForstøtningsmurAvgrensning 6007 FKB-BygnAnlegg + NVDB Voll 6016 Voll_234 Opphøyd terrengformasjon f.eks anlagt for å skjerme mot vegtrafikkstøy. Kan være sammensatt av flere lag. Breddemåling refererer til topp voll. FKB-BygnAnlegg + NVDB Skjerm 6017 Skjerm_3 En frittstående konstruksjon som skal være et hinder for f.eks støyutbredelse eller snøfokk. NVDB Skjermvegg_4 Selve veggen tilhørende en skjerm. Kan ha flere skjermvegger tilhørende samme skjerm FKB-BygnAnlegg + NVDB AnnetGjerde 6012 Gjerde_7 Gjerde er frittstående hinder som skal stenge/lede ferdsel av folk eller dyr FKB-Terreng Terrenglinje 2200 FKB-Bygning + NVDB Bygning 5010 Bygning_65 Bygning i tilknytning til vegen FKB-Bygning Fasadeliv 5002 FKB-Bygning Takkant 5014 FKB-Bygning + NVDB TakoverbyggKant 5041 Leskur_25 Lite bygg for vern mot vær og vind. Benyttes i forbindelse med holdeplasser. Settes opp etter gitte kriterier. X FKB-Bygning Takoverbygg 5041 FKB-Bygning TrappBygg 5051 FKB-BygnAnlegg FrittståendeTrapp 6304 FKB-BygnAnlegg FrittståendeTrappKant 6305 FKB-Vann ElvBekk 3201 FKB-Vann ElvBekkKant 3202 FKB-Vann Innsjøkant 3101 FKB-Vann KanalGrøft 3203 FKB-Vann KanalGrøftKant 3206 FKB-Vann Kystkontur 3001 FKB-Vann KystkonturTekniskeAnlegg 3005 FKB-Arealbruk Fyllplass 6006 FKB-LedningElTele + StolpeEnkel 8501 StolpeGenerell_11 typiske data for en stolpe NVDB FKB-LedningElTele StolpeStor 8602 FKB-LedningElTele NettstasjonGr 8165 FKB-LedningElTele NettstasjonMast 8164 NVDB Rasteplass_39 Sted ved vegen der vegtrafikanter kan parkere og hvile. (Ordbok for veg- og Trafikkteknikk). NVDB Grasdekker_15 Grønne områder som i Håndbok 111 benevnes "bruksplen, arealer ved rasteplasser/trafikkøyer osv. " Vanligvis grøntområder som ikke inngår i vanlig kantslått. Områder hvor det skal foretas vanlig kantslått legges inn som "Vegkantvegetasjon". I Håndbok 111 benevnes dette som "Eng". NVDB Beplantninger_274 Det menes her planter som kommer i kategorien urter eller blomsterplantninger, slyng- og klatreplanter og roser. NVDB Busker_511 Det menes her planter som kommer i kategorien busker, og ulike sammensetninger av disse. FKB-Naturinfo + NVDB InnmåltTre 6113 Trær_199 Det menes her alle former for trær. Omfatter både enkelttre, grupper av trær og alleer mm. NVDB NaturarealSkog_515 Det menes her områder som kan karakteriseres som naturareal/skog og som Statens Vegvesen har ansvar for å skjøtte. NVDB Utemøbler_28 Møbler som benyttes ute i samband med vegsystemet. Dette kan f.eks være på rasteplasser, ferjeoppstillingsplasser etc. NVDB Lekeapparat_26 Utstyr satt opp på f.eks rasteplasser brukt til leik mm NVDB StativForTuristinfo_623 Konstruksjon beregnet for å henge opp turistinformasjon. Som regel lokalisert til rasteplasser eller lommer NVDB Renovasjon_27 Utstyr brukt i forbindelse med renovasjon x NVDB Toalettanlegg_243 Ett eller flere rom i en bygning med ett eller flere klosett/toalettskåler/pissoarer. NVDB Skredoverbygg_66 Konstruksjon som omslutter vegen for å beskytte den mot skred. Tak og vegg inn mot skråning er massive. Vegg ut fra skråning er åpen eller evt. tettet med lettere materiale. Se også Håndbok av 6

114 Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB SOSI v (kart) Datakatalog v. 1.8x (NVDB) FKB-spesifikasjon NVDB-egenskaper Eksempel SOSI Datasett Objekter til FKB (temakode) Objekter til NVDB Forklaring til NVDB Aktuelt i prosjektet NVDB Tunnel_581 Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større lokk. Består av ett eller flere tunnelløp. NVDB Tunnelløp_67 Utgravd eller utstøpt passasje gjennom jord/fjell eller under større lokk. Har normalt inngang og utgang i dagen. I spesielle tilfeller, f.eks når forgreninger eller kryss, kan det være utgang mot annet tunnelløp eller inngang fra annet tunnelløp. Se også Undergang, Skredoverbygg og Høydebegrensning. NVDB TunnelløpUtenTrafikk_447 Et tunnelløp hvor det ikke er åpent for ordinær trafikk. FKB-BygnAnlegg + NVDB Tunnelportal 7532 Tunnelportal_69 Byggverk som benyttes i endene av fjelltunnelene for å beskytte tunnelåpning mot rennende vann og fallende snø, is stein og jord. (HB 129) NVDB Vann-OgFrostsikring_70 Konstruksjon i tunnel for sikring mot vann og frost. NVDB Betongutstøping_71 Utstøping i tunnel for sikring mot utrasing NVDB SidearealTunnel_503 Område fra ytre skulder (kantstein) til tunnelvegg. Kan også benevnes opphøyd bankett. NVDB Havarinisje_804 Utvidelse av tunnelløp for å muliggjøre parkering utenfor kjørebanen ved nødstopp. NVDB Snunisje_805 Utvidelse av tunnelløp for å muliggjøre snuing av kjøretøy. NVDB Nødutgang_801 utgang som kan nyttes i nødstilfelle. NVDB Fjellrom_147 Rom i fjell/tunnel NVDB PortDør_13 Åpning til/fra et rom/område. Kan åpnes og lukkes med dør eller port. NVDB Inspeksjonsluke_803 Åpning i tunnelhvelv hvor en kan komme bak tunnelhvelvet. Benyttes i forbindelse med inspeksjon av geologiske forhold. NVDB Ventilasjonsanlegg_278 Anlegg for å ventilere f.eks tunneler NVDB VifteVentilator_212 Vifte for å ventilere tunneler NVDB Værstasjon_153 Målestasjon som har instrument for å måle værdata som temperatur, luftfuktighet, med mer NVDB Temperaturmåler_463 Utstyr for å måle temperatur (uoff) NVDB Kondensmåler_460 Utstyr for å måle lys (uoff) NVDB Vindmåler_165 Måleinstrument for å måle vindstyrke og vindretning NVDB KameraOvervåkning_163 Fastmontert video- eller fotokamera for trafikkovervåkning NVDB Antenne_470 Ledning eller system av ledninger som en bruker til å sende ut eller ta imot elektromagnetiske bølger med (5). I tilknytning til vegtrafikk benyttes f.eks radioog mobiltelefonantenner i tunneler. NVDB SkapTeknisk_502 Skap for oppbevaring/installasjon av utstyr. F.eks brannslokkingsutstyr, teknisk utstyr, elektriske komponenter osv. NVDB Radiosamband_472 System for innhenting og videreformidling av radiosignal feks i tunnel (uoff) NVDB Mobiltelefonsamband_471 System for innhenting og videreformidling av mobiltelefonsignal feks i tunnel (uoff) NVDB Nødtelefon_180 Fast montert telefon i tunneler eller på høyfjellsoverganger til bruk i nødsfall. NVDB Telefonsentral_473 System for innhenting og videreformidling av telesignal feks i tunnel (uoff) NVDB Nødutgangsskilt_479 Skilt med informasjon om nødutgang (uoff) NVDB Brannvarslingsanlegg_475 System for automatisk varsling av brann. NVDB Brannslokkingsanlegg_474 System forautomatisk brannslokking. Vanligvis sprinkleranlegg NVDB Branndetektor_478 Utstyr for å registrere brann/røykutvikling (uoff) NVDB Brannslokningsapparat_213 Apparat for å slokke brann FKB-LedningVa + NVDB Hydrant 8254 Hydrant_209 Objekt som kan brukes til å koble til slangesystemer i forbindelse med brann eller vask av gater/områder NVDB Nødstasjon_500 Sted hvor det er plassert brannslokkere, nødtelefon og evt. annet nødutstyr. Merknad: Håndbok 021 gir krav til hvilket utstyr som skal finnes og hvor lang avstand det maksimalt skal være mellom slike stasjoner i tunneler. 5 av 6

115 Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB SOSI v (kart) Datakatalog v. 1.8x (NVDB) FKB-spesifikasjon NVDB-egenskaper Eksempel SOSI Datasett Objekter til FKB (temakode) Objekter til NVDB Forklaring til NVDB Aktuelt i prosjektet NVDB NødutstyrBrannvern_476 Brannvernutstyr NVDB NødutstyrFørstehjelp_501 Utstyr til bruk i nødsituasjoner. Benyttes gjerne i forbindelse med tunnelutstyr (uoff) NVDB Trafikkregistreringsst_482 Angir punkt for registrering av trafikkdata NVDB Detektor_167 Anordning som overfører impulser til styreapparat eller sentral når den påvirkes av kjøretøy (1). NVDB ElektrostatiskRenseslø_453 Anlegg for luftrensing i tunnel (uoff) NVDB Gassmåler_215 Utstyr for å måle gass, særlig aktuelt i tunnel NVDB Siktmåler_214 Utstyr for å måle sikt, særlig aktuelt i tunnel NVDB MåleutstyrSvevestøv_164 Måleutstyr for å måle svevestøvinnhold i luft NVDB Høydemåler_462 Utstyr for å måle høyde (uoff) NVDB Høydevarsler_610 Utstyr som henger over kjørebanen for å varsle om største tillatte høyde. Kjøretøy som er høyere enn denne høyden vil dunke oppi denne innretningen. NVDB Fotocelle_458 Utstyr for å registrere bevegelse (uoff) NVDB Trafo_466 NVDB Nødstrømsaggregat_467 Motor (diesel) for å produsere elektrisk strøm. (uoff) NVDB NødstrømsbatteriUPS_468 Reservestrømskilde bla i forb. Med tunneler (uoff) NVDB Pumpestasjon_210 Sted hvor det er installert en eller flere pumper for å pumpe unna drens- /overvann. NVDB Pumpe_85 Innretning for å pumpe vann. NVDB Vannstandsmåler_464 Utstyr for å måle vannstand f.eks i pumpesump (uoff) NVDB BassengMagasin_208 Innretning for opplagring av vann. Eksempelvis i tilknytning til tunneler. FKB-GenerelleTyper Dataavgrensning av 6

116 Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.4.0, Statens vegvesen side 1

117 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 ANSVAR OG ROLLER... 4 Statens vegvesens ansvar... 4 Entreprenørens ansvar... 5 GENERELLE KRAV TIL UTFØRELSE... 5 KRAV TIL KOORDINATSYSTEM OG HØYDEREFERANSE... 5 KRAV TIL NØYAKTIGHET... 6 ANGIVELSE AV MÅLEMETODE... 6 KRAV TIL LEVERANSE TIL FKB... 7 Geometri... 7 Egenskaper i SOSI-hode... 7 Egenskaper på objektnivå... 8 Angivelse av medium (..MEDIUM)... 8 Flatedanning av objekter... 8 Avvik fra standarden... 9 Filstruktur og format... 9 KRAV TIL LEVERANSE TIL NVDB Geometri Egenskaper i SOSI-hode Egenskaper på objektnivå Angivelse av medium (..MEDIUM) Flatedanning av objekter Avvik fra standarden Filstruktur og format KRAV TIL LEVERANSE AV DATA for LEDNINGSNETT KOMPLETT LEVERANSE VEDLEGG 1 Alternativ leveranseform med egenskapsskjema Geometri Statens vegvesen side 2

118 Egenskaper Kobling mellom geometri og egenskaper Statens vegvesen side 3

119 INNLEDNING Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter er et vedlegg til konkurransegrunnlaget. Vedlegget stiller krav til innhold, kvalitet og format på dokumentasjonen. Entreprenøren skal dokumentere alle utførte prosesser. Ved avslutning av anleggsfasen skal dokumentasjonen representere en digital versjon av anlegget. Endringer som oppstår som følge av driftskontraktene, rapporteres fortløpende eller i henhold til avtale slik at alle data er oppdatert i NVDB når driftsavtalen avsluttes. Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Norge digitalt (ND) er mottakere av data. Figur 1 Ansvarsfordeling ANSVAR OG ROLLER Statens vegvesens ansvar Beskrive krav til dokumentasjon og leveranse av data som skal rapporteres til kart og NVDB Gjøre alle relevante dokumenter tilgjengelig på digital form Levere uttrekk fra FKB-originaldatabase og NVDB som grunnlag for rapportering av endrede og fjernede objekter Kalle inn entreprenør ved landmåler/stikker til avklaringsmøte vedrørende bestillingen Kontrollere og godkjenne digitale leveranser fra entreprenør Oppdatere kart og NVDB Statens vegvesen side 4

120 Entreprenørens ansvar Levere innmålinger og annen dokumentasjon av som bygget i henhold til krav gitt i kontrakten Levere digitale data for endrede og slettede objekter som følge av bygge- eller driftskontrakten ut fra mottatte uttrekk fra FKB og NVDB Levere leveranseprotokoll med eventuelle avviksmeldinger når det oppstår endringer i forhold til kontrakten. Leveranseprotokoll gjøres tilgjengelig på e-rom/prosjekthotell eller CD Dokumentere og levere egenkontroll av levert materiale ved bruk av SOSI-kontroll. Alle innmålingsarbeider og produksjon av SOSI-filer skal være i henhold til gjeldende geodatastandarder 1. Eventuelle påviste feil/avvik ved kontrollen skal kommenteres. Dette gjelder kun FKB-datasettene GENERELLE KRAV TIL UTFØRELSE Krav til utførelse gjelder hvordan den digitale dokumentasjonen er bygd opp og organisert, for eksempel navngiving av filer, koding av objekter og utførelse av innmåling. Andre håndbøker fra Statens vegvesen stiller krav til den faglige utførelsen ved prosjektering og bygging. Krav til utførelse medfører krav til kompetanse hos entreprenør innenfor områdene SOSI og FKBproduktspesifikasjon. Det medfører også krav til programvare med funksjonalitet innenfor produksjon og bearbeiding av geografiske data. Kompetanse i bruk av SOSI-kontroll er også en forutsetning. Det skal leveres geometri for alle objekttyper i Objektliste for data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter, heretter kalt objektlista. Eventuelle avvik i leveransen i forhold til bestillingen (objektlista) skal kommenteres. Dersom objektlista inneholder objekttyper som reelt ikke finnes på anlegget eller om det mangler objekttyper i objektlista som åpenbart finnes på anlegget, bes entreprenøren om å kommentere dette i leveranseprotokollen. KRAV TIL KOORDINATSYSTEM OG HØYDEREFERANSE For byggekontrakter leveres data i det koordinatsystem og i den høydereferansen som er benyttet på det enkelte anlegg. For driftskontrakter leveres data i EUREF89, aktuell UTM-sone og aktuell høydereferanse (NN1954 eller NN2000) dersom ikke annet er avtalt. Koordinatsystem kan angis slik: DEF..KOORDSYS H2 22 UTM sone 32 basert på EUREF89 23 UTM sone 33 basert på EUREF89 25 UTM sone 35 basert på EUREF NTM 2 sone5 basert på EUREF NTM sone 20 basert på EUREF89 1 Se spesielt Kart- og geodata, SOSI-standarden og Produktspesifikasjon Felles KartdataBase 2 NTM står for Norsk Transversal Mercator, datum gjerne benyttet i byggeprosjekter Statens vegvesen side 5

121 KRAV TIL NØYAKTIGHET Krav til nøyaktighet på data skal generelt være i samsvar med FKB-spesifikasjonen. Følgende krav er aktuelle: FKB-STANDARD FKB-A FKB-B Grunnriss Høyde Grunnriss Høyde Klasse 1 Svært veldefinerte detaljer 0.15 m 0.15 m 0.20 m 0.20 m Nøyaktighetsklasse Klasse 2 Veldefinerte detaljer 0.20 m 0.20 m 0.25 m 0.25 m Klasse 3 Uskarpe detaljer 0.35 m 0.25 m 0.35 m 0.35 m Klasse 4 Diffuse naturlige detaljer 0.55 m 0.35 m 0.55 m 0.40 m Kravet til innmåling følger av FKB-standarden for overleverte grunnlagsdata. Det er et krav at punktfordelingen i en KURVE skal være slik at det rette linjeforløp mellom punktene ikke skal avvike fra det virkelige linjeforløpet, både i grunnriss og høyde (pilhøyde i grunnriss og høyde), med mer enn toleransen for stedfestingsnøyaktighet for den aktuelle objekttype. For byggekontrakter benyttes håndbok 018 og 025. Krav til toleranser angitt i disse håndbøkene anses å ligge innenfor kravene til nøyaktighet for FKB-A. Når produktspesifikasjoner til NVDB foreligger, vil det være naturlig at krav til nøyaktighet for data til NVDB følger disse spesifikasjonene. ANGIVELSE AV MÅLEMETODE Anvendt målemetode skal angis i leveransen. Målemetode kan angis slik: SOSI-navn Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode syntaksdefinisjon.def..målemetode H2 Målt i terrenget Terrengmålt 10 Totalstasjon 11 Annet Tatt fra plan 18 GPS/Treghet. Tilpasset standarden Satellittbasert posisjonsbestemmelse GPS Fasemåling, statisk måling Tidligere GPS, differensiell 93 GPS Fasemåling, andre metoder Utenom RTK. Tidligere GPS-Absolutt, 94 fase Kombinasjon av GPS/Treghet 95 GPS Fasemåling RTK Realtids kinematisk måling. Tidligere 96 GPS kinematisk (Real time kinematic) GPS Fasemåling, float-løsning 97 Statens vegvesen side 6

122 KRAV TIL LEVERANSE TIL FKB Full oversikt over de ulike FKB-datasettene og tilhørende produktspesifikasjoner finnes her: Produktspesifikasjonens Generell del inneholder nyttig informasjon som beskriver hovedprinsipper og generelle egenskaper og anbefales lest. Det benyttes ikke lenger temakoder i SOSI. Som vedlegg til veiledningen finnes tre skisser som viser sammenhengen mellom temakoder og objekttyper for typiske vegobjekter. En liste som viser temakoder og objekttyper vedlikeholdes fortsatt som en del av SOSI-standarden. Geometri Objektenes geometriske elementer (flate, kurve, punkt) med alle påkrevde egenskaper skal leveres i henhold til SOSI-standarden v4.01/fkb-b produktspesifikasjon v4.01. Aktuelle objekttyper for prosjektet er spesifisert i objektlista. Følgende betingede egenskaper skal inngå der betingelsene er oppfylt:..medium..datafangstdato..href H-MÅLEMETODE H-NØYAKTIGHET Egenskaper i SOSI-hode I en standard leveransefil er det noen egenskaper som skal være i SOSI fil-hode. Dette er egenskapene gjengitt i eksempelet under:.hode 0:..TEGNSETT ISO TRANSPAR...KOORDSYS 22...ORIGO-NØ ENHET 0.01 VERT-DATUM NN54..OMRÅDE...MIN-NØ MAX-NØ SOSI-VERSJON SOSI-NIVÅ 4..INNHOLD PRODUKTSPEK FKB-Bygning 4.01 Andre egenskaper som kan ligge i SOSI fil-hode er:..produsent (Firmanavn) Statens vegvesen side 7

123 Egenskaper på objektnivå Øvrige egenskaper skal ligge på objektnivå. For eksempel:.kurve 41:..OBJTYPE Vegrekkverk..DATAFANGSTDATO REGISTRERINGSVERSJON FKB KVALITET HREF TOP..MEDIUM L..NØH Angivelse av medium (..MEDIUM) Angir objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten. For eksempel på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. SOSI-navn syntaksdefinisjon.def..medium T1 Kodenavn Definisjon/Forklaring Kode I Bygning/Bygningsmessig anlegg B I Luft L På Terrenget/På bakkenivå default T Under terrenget U Flatedanning av objekter Det gjøres oppmerksom på at objekttypene Bru, FrittståendeTrapp, GangSykkelveg, KaiBrygge, SkråForstøtningsmur, Takoverbygg, Trafikkøy og Veg også skal leveres som flate (SOSI-nivå 4). I endene for Veg og GangSykkelveg benyttes VegkantFiktiv som avgrensning. For KaiBrygge benyttes FiktivAvgrensningForAnlegg for å danne flate. Ellers omfatter objektlista øvrige tillatte avgrensningslinjer som beskrevet i pdf-dokumentene for disse objekttypene. Statens vegvesen side 8

124 Figur 2 Eksempler på aktuelle objekttyper Avvik fra standarden Følgende avvik gjelder i forhold til FKB-standarden: Objekttype Vegrekkverk MastVeilys InnmåltTre StolpeEnkel LuftledningHSP Avvik Kun høydereferanse topp tillates. Husk å beskrive..href TOP i SOSI-fil Høydereferanse fot tillates. Husk å beskrive..href i SOSI-fil Høydereferanse fot tillates. Husk å beskrive..href i SOSI-fil Høydereferanse fot tillates. Husk å beskrive..href i SOSI-fil Høydereferanse fot tillates. Husk å beskrive..href i SOSI-fil Filstruktur og format Standard objektliste omfatter følgende datasett: FKB-Arealbruk FKB-BygnAnlegg FKB-Bygning FKB-LedningElTele FKB-LedningVa FKB-Naturinfo FKB-Terreng FKB-Vann FKB-Veg FKB-Vegnett Leveransen skal bygges opp datasettvis i samsvar med inndelingen i FKB. Statens vegvesen side 9

125 Hvert datasett har i henhold til produktspesifikasjonene et sett med lovlige objekttyper. Disse objekttypene samsvarer med objekttypene i kolonne Objekttype i objektlista. Endrede og slettede data leveres på egne filer. Data skal leveres på SOSI-format på den versjon objektlista spesifiserer. Følgende navneregime skal benyttes (her med Fylkesveg 489 som eksempel): FV489_SOSI-Vegsituasjon.sos FV489_SOSI-Terrengform.sos FV489_SOSI-Bygningsmessige_anlegg.sos KRAV TIL LEVERANSE TIL NVDB Leveransen skal være i henhold til gjeldende versjon av datakatalogen i NVDB: Statens vegvesen forvalter NVDB datasettene i GIS/LINE og kan via Norkart Geoservice tilby en egen NVDB objektkatalog (objektkatalog81.gdo, tilsvarer SOSI-versjon 8.1). Andre fagsystemer har egne objektkataloger som er tilpasset produksjon/eksport av NVDB-datasett på SOSI-formatet. Entreprenør er selv ansvarlig for å tilrettelegge egne fagsystemer for produksjon/eksport av NVDB-datasett. Det legges ikke opp til at leveransen til NVDB skal inneholde assosiasjoner (mor/datter). En slik kobling må settes opp ved innlesning av data til NVDB. Senterlinje for veg og senterlinje for gang- og sykkelveg skal leveres før anlegget er ferdigstilt, slik at vegnettet kan ligge tilgjengelig i NVDB ved åpningsdato. For større anlegg skal en slik leveranse finne sted minst tre måneder før åpning. Geometri Objektenes geometriske elementer (flate, kurve, punkt) med alle påkrevde egenskaper skal leveres i henhold til spesifikasjonene i objektlista. Egenskaper i SOSI-hode Ved leveranse til NVDB benyttes spesiell informasjon i hodet for å beskrive versjonsnummer for SOSI_NVDB, datakatalogen i NVDB og SOSI-versjon (8.1)som benyttes av GIS/LINE. Beskrivelsen av aktuell SOSI_NVDBversjon framgår av eksempler gitt som koblinger i selve objektlista (se også neste kapittel). Følgende opplysninger skal inngå i hodet:.hode 0:..TEGNSETT ISO TRANSPAR...KOORDSYS 23...ORIGO-NØ ENHET 0.01 VERT-DATUM NN54..OMRÅDE...MIN-NØ MAX-NØ SOSI_NVDB_VERSJON 1.0..DATAKATALOGVERSJON SOSI_VERSJON 8.1 Statens vegvesen side 10

126 Egenskaper på objektnivå Til forskjell fra FKB leveranseform skal egenskaper angis med egenskapsverdier i henhold til datakatalogen som vist i eksemplet nedenfor for objekttype kum. Se objektlista for komplett oversikt med eksempelfiler for de ulike objekttypene. Eksemplet viser en kum som har objekttypenummer 83 i NVDB. AvstandFraVegkant har egenskapstypenummer 2388 og bruksområde egenskapstypenummer Verdien 2939 for bruksområde angir at dette er drenering..punkt 1:..OBJTYPE Kum_83..PTEMA ID (benyttes i alternativ leveranseform)..kvalitet AvstandFraVegkant_ Bruksområde_ Diameter_ DybdeTilUtløp_ Dybde_ InngårIDrenssystem_ LokkRistType_ Materialtype_ Type_ NØH SLUTT Angivelse av medium (..MEDIUM) I NVDB benyttes foreløpig ikke begrepet..medium. Flatedanning av objekter Flatedanning av objekter benyttes ikke i NVDB. I stedet angis egengeometri som lukkede polygoner. Avvik fra standarden Avvik fra standard filstruktur og format kan avtales i spesielle tilfelle. Se vedlegg 1 for nærmere spesifikasjon. Filstruktur og format Det leveres ett NVDB-datasett (SOSI-fil) per objekttype. Endrede og slettede data skal dokumenteres som avtalt. Statens vegvesen side 11

127 KRAV TIL LEVERANSE AV DATA FOR LEDNINGSNETT For leveranse av ledningsnett skal nøyaktighetskravene være i samsvar med følgende standarder: Norm for ledningskart (1991) Norm for VA-ledningskartverk (1993) KOMPLETT LEVERANSE Komplett leveranse skal bestå av følgende: Leveranseprotokoll Resultatfiler fra SOSI-kontroll FKB-datasett levert samlet i en katalog kalt FKB eller i anvist katalogstruktur på e-rom FKB-datasett med endrede og slettede data NVDB-datasett levert samlet i en katalog kalt NVDB eller i anvist katalogstruktur på e-rom. Format i samsvar med avtale NVDB-datasett med endrede og slettede data. Format i samsvar med avtale Statens vegvesen side 12

128 VEDLEGG 1 ALTERNATIV LEVERANSEFORM MED EGENSKAPSSKJEMA Geometri Fila NVDB.SOS skal inneholde geometri for samtlige objekttyper i objektlista som tilhører datasettet NVDB. Dette omfatter også objekttyper der datasettet er en kombinasjon av et NVDB- og et FKB-datasett. Objekttypenavn skal være som angitt i objektlista. Objektenes geometriske elementer (flate, kurve eller punkt) skal leveres i henhold til beskrivelse av egengeometri i objektlistas NVDB egenskapsskjema. Beskrivelsen i egenskapsskjemaet beskriver også krav til stedfesting (grunnriss- og høydereferanse). Data skal leveres på SOSI-format med følgende påkrevde egenskaper for NVDB.SOS:..OBJTYPENAVN*..ID..NØH** *Objekttypenavn endres til NVDB sin objekttype der geometri kopieres fra FKB **Høydereferanse kreves kun for enkelte objekttyper, jfr. beskrivelse i egenskapsskjema. Egenskaper Alle egenskaper gjengitt i objektlistas egenskapsskjema er påkrevde og skal fylles ut. Kobling mellom geometri og egenskaper Egenskapen..ID skal være unik for alle geometriske objekter i NVDB.SOS...ID er koblingsnøkkel mellom NVDB egenskapsskjema og geometri fra NVDB.SOS. Disse to kildene utgjør til sammen Statens vegvesens grunnlag for automatisk oppdatering av NVDB. Egenskapsverdiene for..id bygges opp slik: Det skal være et 1 til 1 forhold mellom geometriobjekt og objekt i egenskapsskjema...id bygges opp som en kombinasjon av objekttypens datakatalogverdi og et løpenummer med punktum mellom. Man finner datakatalogverdien i egenskapsskjemaets celle C2 og som navn på skjemaets arkfane. Som eksempel vil Belysningspunkt som har tre ulike objekter kunne representeres med..id 87.01, og Denne verdien må da finnes både i NVDB.SOS på riktig objekt og i kolonne A i egenskapsskjemaet. Se for øvrig figuren på neste side. Statens vegvesen side 13

129 Figur 3 Bruk av..id Statens vegvesen side 14

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427 Statens vegvesen Region midt A - E389, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler A Forside og innholdsliste 2--2 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler Tilbudsnummer:

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-05-19. Konkurransegrunnlag

A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-05-19. Konkurransegrunnlag Statens vegvesen Region Vest A0-1 Fv. 55 Gjerde - Kvamshaugen - Stupshøltunnelen A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-05-19 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv. 55 Gjerde, Kvamshaugen -

Detaljer

Statens vegvesen Region Midt A0-1 Fv30 Svølgjatunnelen EX-kabel A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-09-30

Statens vegvesen Region Midt A0-1 Fv30 Svølgjatunnelen EX-kabel A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-09-30 Statens vegvesen Region Midt A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-09-30 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv30 Svølgjatunnelen, EX-kabel Tilbudsnummer: 2014/118854 Statens vegvesen Region

Detaljer

A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Konkurransegrunnlag Prosjekt: EV 006 HP 10 Sandmoen N - Tonstad

A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Konkurransegrunnlag Prosjekt: EV 006 HP 10 Sandmoen N - Tonstad Statens vegvesen Region midt A0-1 EV 006 HP 10 Sandmoen N - Tonstad Omlegging av kommunale VA-ledninger Østre Rosten A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2015-03-13 Konkurransegrunnlag Prosjekt:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Veglysanlegg Kines. Saksnr: 2010/ 009999

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Veglysanlegg Kines. Saksnr: 2010/ 009999 Statens vegvesen Region Nord A0-1 Veglysanlegg Kines A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-10-25 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Veglysanlegg Kines Saksnr: 2010/ 009999 Statens vegvesen

Detaljer

Prosjekt: Gang- og sykkelveg Transfarelvmoen. Konkurransegrunnlag. Parsell: Transfarelvbru - Transfarelvmoen Kommune: Alta

Prosjekt: Gang- og sykkelveg Transfarelvmoen. Konkurransegrunnlag. Parsell: Transfarelvbru - Transfarelvmoen Kommune: Alta Konkurransegrunnlag Prosjekt: Gang- og sykkelveg Transfarelvmoen Parsell: Transfarelvbru - Transfarelvmoen Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 10.juni 2015 Høgskolen i Narvik Hovedoppgave Frode L.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: TS - tiltak i Sør Rogaland 2012. Tilbudsnummer: 2012/046110

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: TS - tiltak i Sør Rogaland 2012. Tilbudsnummer: 2012/046110 Statens vegvesen Region vest A0-1 TS - tiltak i Sør Rogaland 2012 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-04-17 Konkurransegrunnlag Prosjekt: TS - tiltak i Sør Rogaland 2012 Tilbudsnummer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Rekkverk riks- og fylkesveger og E18 Kobbervikdalen. Parsell: Buskerud 2011-2014. Tilbudsnummer: 2011101315

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Rekkverk riks- og fylkesveger og E18 Kobbervikdalen. Parsell: Buskerud 2011-2014. Tilbudsnummer: 2011101315 Statens vegvesen Region Sør A0-1 Rekkverk riks- og fylkesveger og E18 Kobbervikdalen. A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 21.06.22 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Rekkverk riks- og fylkesveger

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Holdeplassopprusting Linje 4 St.Hanshaugen Varden. Tilbudsnummer: 2012105784

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Holdeplassopprusting Linje 4 St.Hanshaugen Varden. Tilbudsnummer: 2012105784 Statens vegvesen Region vest A0-1 Holdeplassopprusting Linje 4 St.Hanshaugen - Varden A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-09-03 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Holdeplassopprusting Linje

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv104 Forarbeider dekkelegging. Parsell: Fv104 Refsnes Skjellvikneset. Tilbudsnummer: 2011/132200

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv104 Forarbeider dekkelegging. Parsell: Fv104 Refsnes Skjellvikneset. Tilbudsnummer: 2011/132200 Statens vegvesen Region nord A0-1 Prosjektnavn: Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Fv104 Refsnes - Skjellvikneset A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-04-20 Konkurransegrunnlag Prosjekt:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbudsnummer: 2012076367

Konkurransegrunnlag. Tilbudsnummer: 2012076367 Statens vegvesen Region øst A0-1 Rv 2 Kløfta - Kongsvinger Parsell Hedmark grense - Slomarka A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-06-14 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Rv 2 Kløfta - Kongsvinger

Detaljer

Statens vegvesen Region sør A0-1 Fv303 Kuliavegen A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-03-30

Statens vegvesen Region sør A0-1 Fv303 Kuliavegen A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-03-30 Statens vegvesen Region sør A0-1 Fv303 Kuliavegen A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-03-30 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv303 Kuliavegen Parseller: - Augland gml. Vegstasjon - Rypelia

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rv. 4 Bruflat-Reinsvoll Breddeutvidelse, forsterkning og gang- og sykkelveg

Konkurransegrunnlag. Rv. 4 Bruflat-Reinsvoll Breddeutvidelse, forsterkning og gang- og sykkelveg Statens vegvesen Region øst A0-1 Rv. 4 Bruflat-Reinsvoll Breddeutvidelse, forsterkning og g/s-veg A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-06-20 Konkurransegrunnlag Rv. 4 Bruflat-Reinsvoll

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kontrakter: Asfaltarbeider Region øst 2016 Utlysing 17.februar Tilbudsfrist 17.mars

Konkurransegrunnlag. Kontrakter: Asfaltarbeider Region øst 2016 Utlysing 17.februar Tilbudsfrist 17.mars Statens vegvesen Region øst A0-1 Asfaltarbeider 2016-03-17 A Kontraktinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2016-02-17 Konkurransegrunnlag Kontrakter: Asfaltarbeider Region øst 2016 Utlysing 17.februar

Detaljer

Statens vegvesen Region nord A0-1 Hestnestunnelen Fv17 Kjelleidet - Kveinsjøen A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste

Statens vegvesen Region nord A0-1 Hestnestunnelen Fv17 Kjelleidet - Kveinsjøen A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Statens vegvesen Region nord A0-1 Hestnestunnelen Fv17 Kjelleidet - Kveinsjøen A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-03-25 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Elektroarbeider Hestnestunnelen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Bomstasjoner Bodø - Grunnarbeider. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region nord A0-1 Bomstasjoner Bodø - Grunnarbeider

Konkurransegrunnlag. Bomstasjoner Bodø - Grunnarbeider. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region nord A0-1 Bomstasjoner Bodø - Grunnarbeider Statens vegvesen Region nord A0-1 Bomstasjoner Bodø - Grunnarbeider A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-01 Konkurransegrunnlag Bomstasjoner Bodø - Grunnarbeider Tilbudsnummer: 2014146870

Detaljer

KAP. A PROSJEKTINFORMASJON

KAP. A PROSJEKTINFORMASJON Staten s vegvesen Konkuransegrunnlag Prosjekt: Fv 40 Stenge elsrud Øygard, forsterkning Parsell: Hp06 Prosjekt nr. : 204999 Sveis nr.: 2011098534 November 2011 KAP. A PROSJEKTINFORMASJON Statens vegvesen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Vegmerking Region øst

Konkurransegrunnlag. Vegmerking Region øst Statens vegvesen Region øst A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-19 Konkurransegrunnlag Vegmerking Region øst 2015 2017 1.1 Tverrgående Østfold Akershus Oslo 1.3 Sprayplast Østfold

Detaljer

Statens vegvesen Region sør A0-1 Asfaltarbeider A Kontraktinformasjon A0 Forside og innholdsliste

Statens vegvesen Region sør A0-1 Asfaltarbeider A Kontraktinformasjon A0 Forside og innholdsliste Statens vegvesen Region sør A0-1 A Kontraktinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-06-02 Konkurransegrunnlag Kontrakt: Asfaltarbeider i Region sør 2014-3 Tilbudsfrist: 11. juli 2014 Tilbudsnummer:

Detaljer

Statens vegvesen Region Øst A0-1 E6 Svinesund, nytt stengepunkt A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste

Statens vegvesen Region Øst A0-1 E6 Svinesund, nytt stengepunkt A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Statens vegvesen Region Øst A0-1 E6 Svinesund, nytt stengepunkt A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-10-21 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E6 Svinesund, nytt stengepunkt Parsell: E6 Svinesund

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt: Kurveutbedring, kulvert og erosjonssikring. Parsell: Fv. 834 Kjerringøy HP06. Kommune: BODØ

KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt: Kurveutbedring, kulvert og erosjonssikring. Parsell: Fv. 834 Kjerringøy HP06. Kommune: BODØ KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt: Kurveutbedring, kulvert og erosjonssikring Parsell: HP06 Kommune: BODØ Region nord Bodø, R.vegktr Dato:2014-02-03 Statens vegvesen Region nord A0-1 Kurveutbedring, kulvert

Detaljer

Statens vegvesen Region Sør A0-1 Arkeologiske utgravinger ny E18 Rugtvedt - Dørdal. A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste

Statens vegvesen Region Sør A0-1 Arkeologiske utgravinger ny E18 Rugtvedt - Dørdal. A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Statens vegvesen Region Sør A0-1 Arkeologiske utgravinger ny E18 Rugtvedt - Dørdal A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-01-28 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Bistand til arkeologiske utgravinger

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv.331 Mur Sørheim Parsell: Hp 01 km. 12,250. Dato. 2013-09-30. Tilbudsnummer: 2013113890

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv.331 Mur Sørheim Parsell: Hp 01 km. 12,250. Dato. 2013-09-30. Tilbudsnummer: 2013113890 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv.331 Mur Sørheim Parsell: Hp 01 km. 12,250 Dato. 2013-09-30 Tilbudsnummer: 2013113890 Innholdsliste 0 1 2 3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 C4 D D1 D2 E E1 E2 E3 E4 E5 Prosjektinformasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Viltgjerde E 18 Bergsenga Bjørge. Dato: Statens vegvesen Region sør A0-1

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Viltgjerde E 18 Bergsenga Bjørge. Dato: Statens vegvesen Region sør A0-1 Statens vegvesen Region sør A0-1 2012047998 Viltgjerde E 18 Bergsenga Bjørge miljøtunnel A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2010-05-02 Konkurransegrunnlag Prosjekt: 2012047998 Viltgjerde

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

Statens vegvesen Region øst A0-1 Rv 3 Skårsbekk Nordre bru Fv 546 Storbekken bru A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-02-15

Statens vegvesen Region øst A0-1 Rv 3 Skårsbekk Nordre bru Fv 546 Storbekken bru A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-02-15 Statens vegvesen Region øst A0-1 Rv 3 Skårsbekk Nordre bru A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-02-15 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Rv 3 Skårsbekk Nordre bru Rv 3 Skårsbekk Nordre bru

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E6 Biri - Otta Parsell: Elektro Frya - Sjoa. Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E6 Biri - Otta Parsell: Elektro Frya - Sjoa. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region øst A0-1 E6 Biri - Otta Elektro Frya - Sjoa A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2015-06-01 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E6 Biri - Otta Parsell: Elektro Frya - Sjoa

Detaljer

Konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlaget Statens vegvesen Region øst A0-1 Drift og vedlikehold av gang- og sykkelveger i Oslo 2012-2014 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-07-18 Konkurransegrunnlaget Drift og vedlikehold av

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010 Utarbeidelse av konkurransegrunnlag retningslinje Håndbok R763 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Statens vegvesen Region sør A0-1 Rv 7 Sokna - Ørgenvika Entreprise 2

Statens vegvesen Region sør A0-1 Rv 7 Sokna - Ørgenvika Entreprise 2 Statens vegvesen Region sør A0-1 Rv 7 Sokna - Ørgenvika A Prosjektinformasjon A0 Innholdsliste 2012-05-29 Innholdsliste A A0 A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 C4 D D1 D2 E E1 E2 E3 E4 E5 Prosjektinformasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv50 Geiteryggtunnelen. Rehabilitering. Elektrotekniske arbeider. Tilbudsnummer: 2014/023915

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv50 Geiteryggtunnelen. Rehabilitering. Elektrotekniske arbeider. Tilbudsnummer: 2014/023915 A0-1 Rehabilitering Elektrotekniske arbeider A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-03 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Rehabilitering. Elektrotekniske arbeider. Tilbudsnummer: 2014/023915

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske Statens vegvesen Region nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-19 Konkurransegrunnlag Totalentreprise med samspill Prosjekt: Prosjekt tunneloppgradering Region nord Parsell:

Detaljer

HB 066 - Konkurransegrunnlag Status. v/ Gisle Fossberg Byggherreseksjonen, Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet

HB 066 - Konkurransegrunnlag Status. v/ Gisle Fossberg Byggherreseksjonen, Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet HB 066 - Konkurransegrunnlag Status v/ Gisle Fossberg Byggherreseksjonen, Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet 1 Oppdatering av Håndbok 066 i 2 trinn Oppdatering februar 2010 Klargjøre hvem byggherren

Detaljer

Håndbok 066 Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag

Håndbok 066 Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag Statens vegvesen Håndbok 066 Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag 2010-11-26 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 1 i Statens vegvesens håndbokserie. Det er Vegdirektoratet

Detaljer

Tiltak mot sosial dumping

Tiltak mot sosial dumping Arkivsak-dok. 14/09290-1 Saksbehandler Sven Egil Kristoffersen Saksgang Hovedutvalg for teknisk sektor Bystyret Møtedato Tiltak mot sosial dumping Rådmannens innstilling Dagens generelle krav til tilbydere,

Detaljer

Drift- og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg

Drift- og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg Statens vegvesen Region Nord A0-1 5001 Elektro Helgeland 2014-2019 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-01-10 Drift- og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg Konkurransegrunnlaget kap.

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Drift- og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg og SRO

Drift- og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg og SRO Statens vegvesen Region Øst A0-1 D/v elektriske anlegg Tunneler Oppland 2014-2019 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-12-01 Drift- og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg og SRO Konkurransegrunnlaget

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011

Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011 Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011 Utbyggingsseksjonen avdeling Hedmark En kort presentasjon av de som er til stede fra byggherren: A1 Tidsfrister - Endring Spørsmålsfrist:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03 Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige forhold og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

Driftskontrakt elektriske anlegg

Driftskontrakt elektriske anlegg Statens vegvesen Region midt A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2016-03-01 Driftskontrakt elektriske anlegg Konkurransegrunnlaget kap. A E 2017-01-01 2021-12-31 Saksnr: 15 / 221143

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Statens vegvesen. Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter

Statens vegvesen. Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Statens vegvesen Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Forord Dette dokumentet gir veiledning for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter. Det vil erfaringsmessig

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag Tilbudsinnbydelsee Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag 27.01.2009 (08/691) Tilbudsinnbydelse 1. Innbydelse Oslo kommune, v/undervisningsbygg Oslo KF viser til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Statens vegvesen. Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter

Statens vegvesen. Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Statens vegvesen Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det er Vegdirektoratet

Detaljer

Grunnforsterkning i Verlebukta

Grunnforsterkning i Verlebukta Moss Havn KF Grunnforsterkning i Verlebukta Vertikaldrenering Del I - Konkurransebeskrivelse 2016-01-29 Oppdragsnr.: 5125291 00 29.01.2016 Konkurransebeskrivelse BF SS Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL BYGGELEDELSE AV RINGERIKSBADET DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE

TILBUDSINVITASJON TIL BYGGELEDELSE AV RINGERIKSBADET DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE AV REGIONALT BADEANLEGG, RINGERIKSBADET AS KONKURRANSE MED FORHANDLINGER TILBUDSFRIST 30. MAI 2008 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

Statens vegvesen. Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter

Statens vegvesen. Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Statens vegvesen Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det er Vegdirektoratet

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER 1 AV 8 FoU-BOKA STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING 2 AV 8 Innholdsfortegnelse ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Oppdraget... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Varsler... 3 4

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN. Frokostmøte 16.9.2015

SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN. Frokostmøte 16.9.2015 SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN Frokostmøte 16.9.2015 AGENDA 0800: Velkommen og servering av frokost 0815: Innledning v/ byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg 0830: Blåboka nye kontraktkrav

Detaljer

Statens vegvesen Region nord Fv. 855 - Variable LED skilt til Finnsnes trafikkstasjon A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2015-06-19

Statens vegvesen Region nord Fv. 855 - Variable LED skilt til Finnsnes trafikkstasjon A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2015-06-19 Statens vegvesen Region nord A0-1 Fv. 855 - Variable LED skilt til Finnsnes trafikkstasjon A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2015-06-19 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv. 855 - Variable

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I SVENE IL Prosjekt: Strekning: GS-VEG SVENE - LAMPELAND MOEN - LAMPELAND KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I 25. februar 2015 Rev. 3. mars 2015 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. GENERELT 3 1.1 Invitasjon 3 1.2 Bakgrunn

Detaljer

St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis

St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis 1 Tilbudsdokument 14.1.2016 AM Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER...

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/ 716 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 2 1 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: 1 AV 6 KONSULENTAVTALE H140 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon 2 AV 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv 35, Jutebrua byggetrinn 1. Ny jernbaneundergang Parsell: HP 02 Brekkeskåka X fv70

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv 35, Jutebrua byggetrinn 1. Ny jernbaneundergang Parsell: HP 02 Brekkeskåka X fv70 Statens vegvesen Region Sør A0-1 Fv35, 06-1929 Jutebrua byggetrinn 1 HP 02 Brekkeskåka X fv70 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-06-11 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv 35, 06-1929 Jutebrua

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer