FORSLAGSTILLAR SIN PLANSKILDRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAGSTILLAR SIN PLANSKILDRING"

Transkript

1 FORSLAGSTILLAR SIN PLANSKILDRING Raudberget industriområde OSTERØY KOMMUNE Raudeberg industriområde, Tysse, Osterøy gnr 101 bnr 67, 70 m. fl 1 av 49

2 INNHALD 1 SAMANDRAG... 3 NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET PLANPROSESSEN VARSLING AV PLANSTART GJELDANDE PLANSTATUS OG OVERORDNA RETNINGSLINER FYLKES(DEL)PLAN KOMMUNEPLAN STATLEGE RETNINGSLINER SKILDRING AV PLANOMRÅDET LOKALISERING, AVGRENSING OG LOKALISERING TILSTØYTANDE AREAL SITT BRUK/ STATUS EKSISTERANDE SITUASJON TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK SOLTILHØVE VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURTILHØVE GRØNE INTERESSER KULTURMINNE VEG OG TRAFIKKTILHØVE OFFENTLEG KOMMUNIKASJON/ KOLLEKTIVDEKNING VATN OG AVLAUP ENERGI PRIVAT OG OFFENTLEG SERVICETILBOD RISIKO KONSEKVENSUTGREIING SKILDRING AV PLANFORSLAGET INNLEIING REGULERINGSFØREMÅL BYGGEFØREMÅL TRAFIKK OG PARKERINGSFORHOLD VATN OG AVLAUP STØYTILTAK AVFALLSHANDTERING/ MILJØSTASJON ØKONOMISKE KONSEKVENSAR FOR KOMMUNEN KONSEKVENSAR AV PLANFORSLAGET OVERORDNA PLANAR OG VEDTAK ESTETIKK VATN OG AVLAUP TRAFIKK- OG PARKERINGSTILHØVE KULTURMINNE KONSEKVENSAR FOR NÆRINGSINTERESSER ROS-ANALYSE MERKNADAR FORSLAGSTILLER SIN AVSLUTTANDE KOMMENTAR av 49

3 1 SAMANDRAG Tysse Eiendom AS på vegne av Tysse Mekaniske verkstad AS, har sett i gong planarbeidet med å legge til rette for utviding av Tysse Mekaniske verkstad AS sitt industriområde innanfor delar av Raudberget Industrifelt. Planområdet ligg i Osterøy kommune, og omfattar gnr 101, bnr 67, 70 m. fl. I gjeldande reguleringsplan er området avsett til industri. Planen legg til rette for framtidsretta verksemd som får stetta dagens trong for vidareutvikling. Samstundes som ein fylgjer kommunens retningsliner i samband med vidare drift av verksemda når det gjeld handsaming av tilhøve til riksvegen, massehandsaming, byggegrenser, parkering, vann og avlaup. 3 av 49

4 NØKKELOPPLYSNINGAR Kommune Plannamn Gardsnr./bruksnr. Gjeldande planstatus (regulerings- /kommune(del)pl.) Forslagstiller/tiltakshavar (med adresse) Grunneigarar (sentrale) Plankonsulent Ny plan sitt hovudføremål Planområdet sitt areal i daa Tal på nye bueiningar/ nytt næringsareal (BRA) Aktuelle problemstillingar (støy, byggehøgder, o. l.) Føreligg det varsel om innsigelse (j/n) Konsekvensutreiingsplikt (j/n) Kunngjøring oppstart, dato Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte haldt.(j/n) Osterøy kommune Raudberget Industriområde Gnr 101, bnr 67, 70 m. fl Industriformål i kommuneplan Tysse Eiendom AS 584 Tyssebotnen v/bertin Kåre Tysse Tysse Mek. Verkstad AS Opus Bergen AS Leggje til rette for utviding av industri og lager med tilhøyrande infrastruktur ca 111,7 daa 1000m² nytt næringsareal (bygningsmasse) Veg, vatn, massehandsaming J (etter offentleg høyring). Fylkesmannen trakk motsegna N i BT og Bygdanytt N 4 av 49

5 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3.1 BAKGRUNN Planen er utarbeid av Opus Bergen AS på oppdrag frå tiltakshavar Tysse Eiendom AS. Tysse Mekaniske Verkstad AS har trong for større areal til si verksemd. Trongen gjeld næringsbygg, lagringsplass og parkeringsplassar. 3. INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET Intensjonen er å utarbeide ein reguleringsplan for Raudberget industriområde som tar opp i seg trongen ein har for næringsbygg, lagringsplass og parkeringsplassar. Planen skal styrkja verksemda sine fysiske rammevilkår slik at produksjonen kan utvidast og oppgraderast. 5 av 49

6 4 PLANPROSESSEN 4.1 VARSLING AV PLANSTART Osterøy heradssstyre gjorde vedtak om oppstart av arbeid med forenkla reguleringsplan (flateregulering) for delar av Raudberget industriområde (Saksnr. 006/08). Oppstart vart kunngjort i Bygdanytt (fulldistribuering) og Bergens Tidende Plankart nytta ved varsel om planstart Planforslaget var på offentleg ettersyn frå til Fylkesmannen fremja motsegn til planframlegget med bakgrunn i manglande vurderingar i høve til forskrift for konsekvensutgreiing. Vidare ba fylkesmannen om at det blei utarbeida utbyggingsplan og at dette vert heimla i føresegna, og at tema om universell utforming og forureining blei handsama i planen. Planframlegget er no vurdert i høve til forskrift for konsekvensutgreiing og samstundes detaljregulert. Tema om universell utforming og forureining er og handsama i planen. Planskildringa og føresegna er justert i tråd med endringane. Fylkesmannen trakk motsegna til planen i brev dagsett av 49

7 5 GJELDANDE PLANSTATUS OG OVERORDNA RETNINGSLINER 5.1 FYLKES(DEL)PLAN I Fylkesplanens næringsdel kan ein lesa at næringslivet sysselsett og skapar arbeidsplassar for nærare 70% av dei yrkesaktive hordalendingane (003). Næringslivet i Hordaland må kunne tilpasse seg raske omveltingar og levere det marknaden til ein kvar tid etterspør. Hordaland Fylkeskommune sin visjon for næringspolitikken er at Hordaland skal vere av dei mest innovative regionane i Europa innan dei næringar der fylket har sine største føresetnader. Ein skal legge vekt på lønnsemd, internasjonal konkurransekraft og evne til omstilling. Under Fylkesplanens Transport, areal og miljødel går det fram at lokaliseringa av bustader, næringsverksemd og tenesteyting skal skje med omsyn til effektiv arealutnytting og energibruk. Det skal også tas omsyn til lågast mogleg transportbehov, då særlig i Bergensregionen. I forhold til utbygging meiner fylkeskommunen at ny infrastruktur og byggetiltak skal legge band på minst mogleg areal. Fylkesplanen legg opp til at ein skal leggja til rette for at fylket skal ha best moglege rammevilkår for framvekst av næringsliv, som kompetanse, kapital og infrastruktur. 7 av 49

8 5. KOMMUNEPLAN Planområdet er i tråd med planomrisset markert i kommuneplanen for Osterøy Utsnitt av kommuneplan for Osterøy kommune , planområdet er innanfor sirkelen markert med skravur. Området er markert som noverande næring og framtidig næring i kommuneplanen. 5.3 STATLEGE PLANRETNINGSLINER Dei statlege planretningslinene for samordna areal- og transportplanlegging har som mål at transportsystem skal utviklast slik at dei fremmar samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnytting, med miljømessige gode løysingar, trygge lokalsamfunn og bumiljø, god trafikktryggleik og effektiv trafikkavvikling. Det skal leggast til grunn eit langsiktig, berekraftig perspektiv i planlegginga. Dei statlege planretningslinene for areal og transportplanlegging legg vekt på løysingar i arealplanlegging som gir korte avstandar i forhold til daglige gjeremål, og 8 av 49

9 effektiv samordning mellom ulike transportmåtar. Ein må ta omsyn til eventuelle framtidige behov for utviding av eksisterande veg og banenett. 9 av 49

10 6 SKILDRING AV PLANOMRÅDET 6.1 LOKALISERING, AVGRENSING OG LOKALISERING Planområdet omfattar gnr 101 bnr 67, 70 m. fl og, ligg på langdraget langs RV 567, nord i kommunen på veg mot tettstaden Tysse. I alle retningar grensar planområdet til LNF - område. I nærleiken finn ein Naustvågen i sør og Sætervika i vest og Kleppsvatnet i aust. Planområdet har ein storleik på ca 111,7 daa. Planområdet Planområdet omtrentleg markert med stipla sirkel. 10 av 49

11 Avgrensing Grunngjevinga for avgrensinga er å sikra høve til å vurdera gode vegløysningar samt meir industriareal. Planomrisset for området vart vedteke saman med søknad om oppstart den Planavgrensinga er i dag noko mindre enn varsla i den sørlege enden fordi det ikkje er behov for å regulera meir. Plangrensa ved varsling av oppstart Plangrensa i dag 6. TILSTØYTANDE AREAL SITT BRUK/ STATUS Tilstøytande areal er utmark. 6.3 EKSISTERANDE SITUASJON Området er i bruk for Tysse Mekaniske Verkstad som produserar tilhengarar. I planområdet er det næringsbygg på til saman om lag m² i dag, samt utandørs lagringsplass for hengarar, og om lag 60 parkeringsplassar for tilsette/besøkande. Bedrifta har stor etterspurnad. Tysse tilhengarane har over 50 prosent av marknaden i Noreg. Bedrifta har ca 75 tilsette. 11 av 49

12 Opplagring tilhengarar Parkering tilsette og besøkande Kontordel Dagens situasjon Biletet over viser riksvegen og Tysse mekaniske verkstad slik det er i dag. Det er i dag ein hovudavkøyrsel inn til området. Det er eit stort og fleire mindre næringsbygg i området, samt eit større planert areal for opplagring av tilhengarar og parkeringsplassar for tilsette og besøkande. Kontora er i delar av det største bygget. Høg mur innanfor planområde 1 av 49

13 6.4 TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK Planområdet ligg på eit høgdedrag vendt mot Kleppsvågen som er ein arm av Osterfjorden. Planområdet ligg mot nord med utsikt over til Lindås som ligg på andre sida av Osterfjorden. Kleppsvågen ligg vest for industrifeltet og utgjer ei lun og god vik, med ein rekkje naust. Høgdedraget er prega av lyng, brake, myr og nakent berg. Aust for planområdet ligg Kleppsvatnet, som er eit stort ferskvatn. Planområdet i frå flyfoto, omtrentleg markert 13 av 49

14 6.5 SOLTILHØVE Området har gode soltilhøve då det ligg vestvendt. September kl. 9 September kl. 1 September kl. 17 Desember kl av 49

15 Desember kl. 1 Desember kl. 15 Juni kl. 9 Juni kl av 49

16 Juni kl VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURTILHØVE Planområdet er karrig med mykje stein, lyng, myr og nakent berg. Det er og gjort naturtypekartlegging og viltkartlegging (viktige viltområde) i Osterøy kommune. Aust for planområde, på andre sida av Kleppsvatnet (i forhold til planområde) er det registrert hjortetrekk og småvilt og kystfuruskog. Registreringa er ikkje komplett i følgje Landbruk og Miljø i Osterøy kommune, men det viser at i det i planområdet ikkje er viltinteresser eller biologisk mangfald av betyding i eller i nærleiken av planområde. Sør i planområdet. 16 av 49

17 6.7 GRØNE INTERESSER Området er i dag i bruk som industriområde. Planområdet er ikkje i bruk som turområde eller som leikeområde for barn og unge. Dagens industriområde, Kleppsvågen i vest og Kleppsvatnet i aust (bilete frå Google Earth). 6.8 KULTURMINNE Hordaland fylkeskommune har gjennomført ei kulturhistorisk synfaring i planområdet. Synfaringa vart utført den og det vart ikkje påvist automatisk freda kulturminne eller andre verneverdige kulturminne i området. 6.9 VEG OG TRAFIKKTILHØVE Planområdet har tilkomst frå RV 567. Riksvegen forbi planområdet har ein døgntrafikk på bilar i døgeret, jf Statens vegvesen. RV 567 har låg standard når det gjeld bredde på vegen. Det er ein tofeltsveg med breidde på 5 meter. Fartsgrensa er 80 km/t. 17 av 49

18 6.10 OFFENTLEG KOMMUNIKASJON/ KOLLEKTIVDEKNING Det er busshaldeplass ved inngangen til industriområdet. Det går buss forbi planområdet 5 gonger i døgeret. Kollektivtilbod ved planområdet (Statens vegvesen viskart). Planområde omtrentleg markert med raud sirkel VATN OG AVLAUP Vassforsyning Raudberget industriområde er ikkje nemnt i gjeldande kommunedelplan for vassforsyning for 1996 til 007 då dette industriområdet er av nyare dato. Raudberget industriområde kjem innunder Tysse Vassverk sitt ansvarsområde. Vasskvaliteten skal etter det ein kjenner til vere god. Vassverket er ikkje godkjenningspliktig etter dagens situasjon. Utfordringane i dag ved Tysse/Raudberget vassverk er sløkkevatn til brann. Inntil ny vassleidning er på plass og nybygg er reist må ein støtta trongen for sløkkevatn med t.d. ein større tank eventuelt kombinert med forsyning frå Kleppsvatnet. Løysningar ein vel gjerast i samarbeid med Osterøy brannvern. Avlaup Raudberget industriområde er oppført som reinsedistrikt nr 3 i Osterøy kommune, med PE belastning av 49

19 Avlaup frå eksisterande verksemder i området er ført via slamavskiljar på 5 m3 (bygd i 1995) til utslepp i sjø på -5 m i Kleppsvågen. Leidningsanlegget er bygd i 1984 (Kommunedelplan for avlaup , s 5). 6.1 ENERGI Området er forsynt med elektrisk energi PRIVAT OG OFFENTLEG SERVICETILBOD Næraste matvarehandel finn ein på Tysso. Anna privat og offentlig service finn ein i Fotlandsvåg og i Lonevåg RISIKO Ras, flom og skredfare Størstedelen av planområdet ligg på eit høgdedrag der det ikkje er stor fare for flom, ras eller skred. I kommuneplanen for er det utarbeidd eit temakart for snøskred og steinsprang. Kartet inneheld område for kjende skredhendingar og skredrapportar og aktsemdområde for steinsprang og snøskred. I følgje kartet er planområde for Raudberget heilt i sør, vist som aktsemdsområde for steinsprang. Utsnitt av temakart snøskred og steinsprang, planområde omtrentleg markert med blå sirkel. Høgspent Det går høgspentspentline like nordvest for området. Høgspenningslinja som går over området har driftsspenning kv. Linja vart bygd ca 1966 og flytta i I skjønnet av 1966 er det avtalt ryddebelte på 8 m (dette kan i dag synast noko knapt). Det er og 19 av 49

20 høve til å ta store tre utom beltet dersom dei kan representere fare for linja. Minste avstand til bygg er, etter forskriftene for elektriske forsyningsanlegg (FEF 006), 6-4, 6 m frå ytterfase (yttarste leidning) på begge sider. Høgspentlina er utanfor planområdet og gir minimal risiko ut frå dagens situasjon. Det er ikkje barnehagar, skoler eller bustadar i nærleiken. Brann Næraste kommunale brannstasjon ligger i Fotlandsvåg ca 5 kilometer frå Raudberget industriområde. Stasjonen er sett opp med 7 frivillige brannmannskap, med ei forspenningstid ved alarmering på 4 minutt på dagtid og 6 minutt nattestid. Dette gir ei total utrykningstid på ca min frå Fotlandsvåg til Raudberget. Ved verifisert melding om brann vil også Lonevåg stasjon rykke ut med inntil 10 mann, utrykningstida frå Lonevåg er på ca. 0 5 min. Osterøy kommune har for øvrig ytterligare tre brannstasjonar for eventuell supplering med ei utrykningstid til Raudberget på 5 40 min. Osterøy kommune har eit samarbeid med Tysse mekaniske verkstad AS på Raudberget, der ein har utplassert branntankbil med 9000 liter vatn. Denne vert drifta av industribrannvernet i ordinær arbeidstid, og kan driftas frå kommunalt brannvesen utanom arbeidstid. Denne vil ved brann, kunne rykkje ut i regionen med inntil 4 mann frå industrivernet i arbeidstid med ein utrykningstid på 5 min. Utanom arbeidstid er utrykkinga frå Fotlandsvåg stasjon. Radon Det er tilfredsstillande radonnivå i borebrønner i målingar gjort i nærleiken av området i følgje Helsevernetaten i Bergen kommune. Det tydar på at det óg er tilfredsstillande innanfor planområde. 0 av 49

21 Planområdet omtrentleg markert med raud sirkel. I dette kapitlet er det gjennomført ei risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknyting til forslag til reguleringsplan. ROS-analyse er gjort av tiltaket ved hjelp av ROS-metodikk (Risikoanalyse teori og metoder: Rausand & Utne, 009 og Norsk standard NS5814, 008). Vurderinga er gjennomført av Opus Bergen AS som ein del av planarbeidet og er basert på Opus Bergen AS og tiltakshavar sin kunnskap om planområdet, samt tilgjengelige rapporter og innhenta informasjon frå Osterøy kommune. ROS-analysen Vurdering av sannsynlegheit for uønska hending er delt i: Svært sannsynleg/ kontinuerlig (5): Skjer vekentleg/tilhøve som er kontinuerlig til stede i området Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varigheit (4): Skjer månadleg/ tilhøve som opptrer i lengre periodar, fleire månader Sannsynlig/ fleire enkelttilfelle (3): Skjer årleg/ kjenner til tilfeller med kortare varigheit Mindre sannsynleg/ kjenner tilfeller (): Kjenner 1 tilfelle i løpet av 10-års periode Lite sannsynleg/ ingen tilfeller (1): Kjenner ingen tilfeller, men kan ha høyrt om tilsvarande i andre områder Vurdering av konsekvensar av uønska hendingar er delt i: 1. Ubetydeleg/ ufarleg: Ingen person eller miljøskadar/ enkelte tilfeller av misnøye. 1 av 49

22 . Mindre alvorleg/ ein viss fare: Få/små person- eller miljøskadar/ belastande forhold for enkeltpersonar. 3. Betydeleg/ kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/ belastande forhold for en gruppe personar. 4. Alvorleg/ farleg (behandlingskrevjande) person- eller miljøskadar og kritiske situasjonar 5. Svært alvorleg/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; langvarige miljøskadar. Risikomatrise: a. Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må settast i verk for å redusere denne til gul eller grøn. b. Gult indikerer risiko som bør vurderast med omsyn til tiltak som reduserar risikoen. c. Grønt indikerar akseptabel risiko. Konsekvens: Sannsynlegheit: 5. Svært sannsynleg /kontinuerlig 4. Meget sannsynleg / periodevis, lengre varigheit 3. Sannsynleg /fleire enkelttilfelle. Mindre sannsynleg/ kjenner tilfeller 1. Lite sannsynleg/ ingen tilfelle 1. Ubetydelig. Mindre alvorleg/ ein viss fare 3. Betydeleg/ kritisk 4 Alvorleg/ farlig 5. Svært alvorleg/ katastrofalt Hendingar i raude felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikkje akseptabelt Hendingar i gule felt: Tiltak må vurderast. Hendingar i grøne felt: Ikkje signifikant risiko, men risikoreduserande tiltak kan vurderast Tiltak som reduserer sannsynlegheit vurderast først. Dersom dette ikkje gir effekt eller er mogleg, skal tiltak som avgrensar konsekvensane vurderast. Tema som er risikovurdert i tabellen under er basert på Bergen kommunes mal for planarbeid. I tillegg har ein supplert med andre ROS tema som er særskilt aktuelt i denne planen. Tabellen under viser ei oppstilling av risiko og sannsynlegheit for planområdet. Eventuelle tiltak vert omtalt i kapittel 9. Hendelse/ Aktuelt Sannsynleg Konsekvens Risiko Kommentar/Tiltak situasjon Risiko for ras Ja. Mindre sannsynleg/kj enner tilfelle 3. Betydeleg/ kritisk 6 Vest i planområdet er det veldig bratt. Området er sikra med ein høg mur. av 49

23 Flom Ja. Mindre sannsynleg/kj enner tilfelle Klima Ja 1. Lite sannsynleg/i ngen tilfeller Luftforureining Ja. Mindre sannsynleg/kj enner tilfelle Grunnureining Ja. Mindre sannsynleg/kj enner tilfelle Radon Ja. Mindre sannsynleg/kj enner tilfelle Stråling Ja. Mindre sannsynleg/kj enner tilfelle Nær lager av farlege stoff Ja. Mindre sannsynleg/kj enner tilfelle Trafikkulykke Ja. Mindre sannsynleg/kj enner tilfelle Bombemål Ja 1.Lite sannsynleg/i ngen tilfelle Støy Ja. Mindre sannsynleg /ingen tilfeller Brann Ja. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller. Mindre alvorleg/ ein viss fare. Mindre alvorleg/ein viss fare. Mindre alvorleg/ein viss fare. Mindre alvorleg/ein viss fare. Mindre alvorleg/ein viss fare. Mindre alvorleg/ein viss fare. Mindre alvorleg/ein viss fare 3. Betydeleg/ kritisk Området i sør er vist som aktsemdsområde for steinsprang jf. temakart i kommuneplanen. 4 Området ligg på eit høgdedrag. Næraste vassdrag i tilknyting til planområdet er Kleppsvatnet i aust som ligger på andre sida av vegen i forhold til planområdet. Område er ikkje spesielt flomutsett. Området er ikkje spesielt verutsett. Det kan førekomme sterk vind sidan området ligg på eit høgdedrag. 4 Planområdet er utsett for lite biltrafikk. Industriaktiviteten i område fører ikkje til luftforureining. 4 Det er ikkje kjent at området har vore knytt til ureina verksemd. 4 Området er ikkje radonutsett. 4 Det går ei høgspentspentline like nordvest for området. Høgspentlina er utanfor planområdet og gir minimal risiko ut frå dagens situasjon. 4 Farlege stoff lagrast etter forskrifta. 6 Område er ikkje spesielt utsett for trafikkulykke, men fartsgrensa er 80 km/t forbi området. 5. Svært alvorleg 5 Planområdet er ikkje i nærleiken av eit bombemål.. Mindre alvorleg/ein viss fare. 4 Det er noko støy frå eksisterande verksemd og frå vegen. Det er lite bustader i nærleiken av området. Området er ikkje spesielt støyutsett. 5. Svært alvorleg 10 Brann vil alltid vere ein risiko. Område er dekka når det gjeld brannmannskap og brannvesen jf. skildring over. Tilgong på vatn Ja 3. Sannsynleg /fleire enkelttilfelle. Mindre alvorleg/ein viss fare 6 Inntil ny vassleidning er på plass og nybygg er reist må ein støtta trongen for sløkkevatn med t.d. ein større tank eventuelt kombinert med forsyning frå Kleppsvatnet. Løysningar ein vel gjerast i samarbeid med Osterøy brannvern. 3 av 49

24 7 VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTGREIING Vurdering av behov for konsekvensutgreiing Tiltaket skal vurderast opp mot konsekvensutgreiingsforskrifta Forskrift om konsekvensutredninger, og 3. I forskrifta pkt d presiseres blant anna at følgjande planar og tiltak alltid skal handsamast etter forskrifta; reguleringsplaner eller bebyggelsesplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak nevnt i vedlegg I. Dette gjeld ikkje der reguleringsplanen er i samsvar med overordnet plan. Reguleringsplanen for Raudberget industriområde er i tråd med overordna plan og treng difor ikkje konsekvensutreiiast etter pkt d. Det er og relevant å presisera at det i planforslaget ikkje regulerast for meir enn 15000m² ny bygningsmasse (jf. Pkt 1 vedlegg I). Tiltak som omfattar nærings-, lager-, og kontorbygg på over 5000m² skal og etter Forskrift om konsekvensutredninger, 3a) vurderast etter forskrifta sin 4, dersom dei kan få vesentlege verknadar for miljø, naturressursar eller samfunn. Planar og tiltak skal handsamast etter forskrifta dersom dei a) er lokalisert i eller kommer i konflikt med områder med særlig verdifulle landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø som er vernet eller fredet, eller foreslått vernet eller fredet, eller hvor det finnes eller er stor sannsynlighet for å finne automatisk fredete kulturminner som inngår i et kulturmiljø med stor tidsdybde. Planområdet ligg på eit høgdedrag vendt mot Kleppsvågen som er ein arm av Osterfjorden. Planområdet er nordvestvendt med utsikt over til Lindås som ligg på andre sida av Osterfjorden. Kleppsvågen ligg vest for industrifeltet og utgjer ei lun og god vik, med ei rekkje naust. Aust for planområdet ligg Kleppsvatnet, som er eit stort ferskvatn. Sjølve planområdet består i nord av eit planert område med eit stort og fleire små industribygg og eit større område nytta til parkering og lagring. Landskapet på høgdedraget sør i planområde er prega av lyng, brake, myr og nakent berg. Sør og vest i planområde er det bratte skrentar ned mot lågare terreng. Landskapet og naturmiljøet er ikkje tillagt særleg verdi: a. Området er allereie påverka av eksisterande industriverksemd. Området i nord er planert og består i dag av fleire industribygg b. Naturmiljøet har ikkje førekomstar av stor verdi. Det fins mykje av denne type vegetasjon og fjellformer på Vestlandet og det er ikkje registrert viktige naturtyper i planområdet (Kjelde: Direktorat for naturforvaltning) c. Området ligg i eit landskap nord på Osterøy kor det ikkje er mykje anna verksemd eller busetnad. Fjernverknaden og opplevinga av nye tiltak er difor minimal. Landskapet i området er eit typisk åslandskap (kjelde: Hordaland fylkeskommune, kartivest). Landskapsområdet er småskala og åslandskapet består av harde grunnfjellbergartar med granittisk gneis, anortositt og stadvis amfibolitt. Etter istidas arbeid er bergartane blitt forma til langsmale åsrygger og kollar. Tett vegetasjon dekkar mykje av småformene som fins i åssidene. Jordbruksareala er små og av mindre betyding for landskapstypen. 4 av 49

25 Planområdet ligger i eit typisk åslandskap (kjelde: Hordaland fylkeskommune, kartivest). Planområdet omtrentleg markert med blå sirkel. Åsane ligger i eit overordna landskap med mange tettstader og infrastruktur omkring. Innanfor mange av landskapsområda er det likevel lite storskala inngrep og bygningar (kjelde: Landskapskartlegging av Hordaland fylke, Lars A. Uttakleiv). Slik som området i og i nærleiken av Raudberget. 5 av 49

26 Tiltaket frå sør, med parkbelte Tiltaket sett frå nord Tiltaket sett frå sjøen 6 av 49

27 Hordaland fylkeskommune, kultur- og idrettsavdelinga, har vurdert saka som regional sektorstyresmakt innan kulturminnevern og har gjennomført ei kulturhistorisk synfaring i området. Synfaringa vart utført og det vart ikkje påvist automatisk freda kulturminne eller andre verneverdige kulturminne i planområde. Nye tiltak kjem ikkje i konflikt med område med særlig verdifulle landskap, naturmiljø eller kulturminner i eller nær planområdet. Planforslaget er i tråd med overordna plan. Tiltaket kjem difor ikkje i konflikt med punkt a i forskrifta. b) er lokalisert i eller kommer i konflikt med viktige inngrepsfrie naturområder, eller utgjør en trussel mot direkte truede eller sårbare arter og deres leveområder eller mot andre områder som er særlig viktige for biologisk mangfold. Vest for planområdet ligg eit inngrepsfritt naturområde (kjelde: Norges geologiske undersøkelse). Dette området er over 1 kilometer frå planområdet. Området er avskilt med ei vik (Kleppsvågen) frå Raudberget industriområde. Inngrepsfritt naturområde Planområde, omtrentleg markert Kartet viser områder for inngrepsfri natur (kart henta frå Arealis, nettstaden til Norges geologiske undersøkelse). Områder markert med lysegrønt er inngrepsfrie naturområde (1-3 km frå inngrep). Det inngrepsfrie naturområdet vest for planområdet vil ikkje bli påverka av ei utbygging på andre sida av vika fordi det er ingen tydeleg visuell kontakt mellom områda. Tiltaket er difor ikkje lokalisert i eller kjem i konflikt med viktige inngrepsfrie naturområde. Det er registrert hjortetrekk og småvilt øst for planområdet og det er og registrert kystfuruskog i same område. 7 av 49

28 Biologisk mangfald: Hjortetrekk (Naturbasen, Direktoratet for naturforvaltning). Planområdet omtrentleg markert med blå sirkel. Biologisk mangfald: Naturtyper kystfuruskog (Naturbasen, Direktoratet for naturforvaltning). Planområdet omtrentleg markert med blå sirkel. I artsdatabanken er det registrert ei overflyging av havørn av nyare dato (Norsk Ornitologisk foreining, 010). Havørna er livskraftig. I Kleppsvatnet aust for planområdet er det registrert regnbogeaure og denne er av nyare dato (Norsk institutt for naturforskning, 008). Regnbogeaure er kritisk trua. Det er heller ikkje registrert truga eller sårbare artar i eller nært opp til planområdet. Tiltaket utgjer såleis ikkje ein trugsel for biologisk mangfald. Tiltaket kjem difor ikkje i konflikt med punkt b i forskrifta. 8 av 49

29 c) er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, herunder markaområder, samt i viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til utbyggingsformål og i overordnede grønnstrukturer og viktige friområder i byer og tettsteder, og hvor planen eller tiltaket kommer i konflikt med friluftsinteresser. Vest for planområdet er det ei vik som blir brukt til bading om sommaren. Badevik Flyfoto over området Det er ikkje registrert viktige turstiar innanfor planområde. Det er registrert ein tursti- /veg sør for planområdet (kjelde: godtur.no) 9 av 49

30 Næraste registrerte tursti-/veg Utsnitt kart over turstiar (kjelde: godtur.no). Planområdet omtrentleg markert med raud sirkel. Planområde er ikkje del av eit viktig regionalt friluftsområde (kjelde: Hordaland fylkeskommune, kartivest). Planområdet omtrentleg markert med raud sirkel. 30 av 49

31 Tiltaket vil ikkje ha konsekvensar for bruken av badeplassen. Tiltaket er ikkje lokalisert i større naturområde som er særleg viktige for utøving av friluftsliv, korkje lokalt eller regionalt registrerte friluftsområde. Tiltaket kjem difor ikkje i konflikt med punkt c i forskrifta. d) 4d) er ikkje aktuelt e) 4e) er ikkje aktuelt f) innebærer større omdisponering av landbruks- natur- og friluftslivsområder eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet. Planavgrensinga for Raudeberget industriområde er i tråd med overordna plan. Kommuneplan for Osterøy kommune vart vedteken våren 011. Planområdet i sør er karrig med mykje stein, lyng, myr og nakent berg. 31 av 49

32 Planområdet i sør består av skog med middels bonitet og skog med høg bonitet, området sør for eksisterande industribygg består hovudsakeleg av uproduktiv skog. Markslagskartet (nettstaden til Norges geologiske undersøkelse) viser noko potensial for landbruk (noko skog med høg bonitet), men er ikkje brukt til dette i dag og det fins ikkje planar om slikt i planområdet. Markslagskart over planområdet og nærområdet, skog og landskap (kart frå Arealis, nettstaden til Norges geologiske undersøkelse). Planområde omtrentleg markert med blå sirkel. Det er ikkje fulldyrka eller overflatedyrka mark innanfor planområde. Næraste dyrka mark er eit stykke nord for planområdet. 3 av 49

33 Markslag innanfor planområdet og plankart med føremål I tabellen under er det sett opp ein skjematisk oversikt over kva slags markslag som fins i planområdet, sett i forhold til byggjeområde eller ikkje byggjeområde. Byggjeområde Ikkje byggjeområde Overflatedyrka Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Fulldyrka Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Innmarksbeite Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Skog, særs høg bonitet Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Skog, høg bonitet Ja, vest i planområdet Ja, heilt sør i planområdet Skog, middels bonitet Ja, sør i planområdet Ja, sør i planområdet Skog, lav bonitet Ja, i allereie planert område Ikkje aktuelt Uproduktiv skog Ja, ein større del av Ikkje aktuelt planområdet Myr Ja, i allereie planert område Ikkje aktuelt og sør i planområdet Open jorddekt fastmark Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Open skrinn fastmark Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Tiltaket inneber ikkje omdisponering av LNF-område av stor tyding for landbruk. Tiltaket kjem difor ikkje i konflikt med punkt f i forskrifta. g) gir vesentlig økning i antall personer som utsettes for høy belastning av luftforurensing eller støy, eller kan føre til vesentlig forurensning til jord, vann og sedimenter, eller medfører risiko for alvorlige ulykker, stråling og ras- og flomsituasjoner Tiltaket legg til rette for plasskrevjande næringsverksemd med låg arbeidsplassintensitet. Planområdet ligg i god avstand frå busetnad. Det er utarbeidd ei 33 av 49

34 risiko og sårbarheitsanalyse for området. Nedanfor oppsummerast konsekvensane med nye tiltak i planområdet. Hending/ Aktuelt Sannsynleg Konsekvens Risiko Kommentar/Tiltak situasjon Risiko for ras Ja Mindre sannsynleg/ kjenner tilfeller Mindre alvorleg/ein viss fare 4 Planområde sikrast med støttemur. Dette gjeld og for området i sør som er vist som aktsemdsområde for steinsprang jf. temakart i kommuneplanen. Flom Ja Mindre sannsynleg/ kjenner tilfeller Mindre alvorleg/ein viss fare 4 Nye tiltak fører ikkje til større fare for flom. Klima Ja Sannsynleg/ Fleire enkelttilfelle 3 Luftforureining Ja Mindre sannsynleg/ kjenner tilfeller Grunnureining Ja Mindre sannsynleg/ kjenner tilfeller Radon Ja Mindre sannsynleg/ kjenner tilfeller Mindre alvorleg/ein viss fare Mindre alvorleg/ein viss fare Mindre alvorleg/ein viss fare Mindre alvorleg/ein viss fare 6 Nye tiltak kan gjere området noko meir vindutsett på grunn av at eit større område blir planert og ein mister dagen vegetasjon. 4 Ureining skal handsamast etter gjeldande krav frå overordna miljømyndigheit. Vert ureina industri tillate må det takast kontakt med vedkommande fagmyndigheit for fastlegging av rammene for industriverksemd, jf. forureiningslova. 4 Ureining skal handsamast etter gjeldande krav frå overordna miljømyndigheit. Vert ureina industri tillate må det takast kontakt med vedkommande fagmyndigheit for fastlegging av rammene for industriverksemd, jf. forureiningslova. 4 Område er ikkje radonutsett. Stråling Ja Mindre sannsynleg/ kjenner tilfeller Nær lager av farlege stoff Ja Mindre sannsynleg/ kjenner tilfeller Mindre alvorleg/ein viss fare Mindre alvorleg/ein viss fare 4 Det går ei høgspentline like nordvest for området. Høgspentlina er utanfor planområdet og gir minimal risiko og for framtidig situasjon. 4 Nye tiltak fører ikkje til auka fare i høve til lagring av farlege stoff eller spesialavfall. Farlege stoff skal lagrast etter forskrifta. 34 av 49

35 Trafikkulykke Ja Mindre sannsynleg/ kjenner tilfeller Bombemål Ja Lite sannsynleg/ ingen tilfelle 1 Støy Ja Mindre sannsynleg/ kjenner tilfeller Brann Ja Mindre sannsynleg/ kjenner tilfeller Tilgong på vatn Ja Sannsynleg/ Fleire enkelttilfelle 3 Betydeleg/ Kritisk Svært alvorlig 5 Mindre alvorleg/ein viss fare Svært alvorlig 5 Mindre alvorleg/ein viss fare 4 Vegen utbetrast i reguleringsplanen og i tråd med retningslinene frå Statens vegvesen. Avkøyrsler dimensjonerast for tyngre kjøretøy. 5 Nye tiltak gjer ikkje område til eit bombemål 4 Nye tiltak fører ikkje til meir støy. 10 Brann vil alltid vere ein risiko. Område er dekka når det gjeld brannmannskap og brannvesen. 6 Inntil ny vassleidning er på plass og nybygg er reist må ein støtta trongen for sløkkevatn med t.d. ein større tank eventuelt kombinert med forsyning frå Kleppsvatnet. Løysningar ein vel gjerast i samarbeid med Osterøy brannvern. Tiltaket vil ikkje medføre vesentleg ureining, eller risiko for alvorlege ulykker. Tiltaket vil heller ikkje gje vesentleg forureining til jord, vatn og sediment, stråling og ras- og flaumsituasjonar. Tiltaket kjem difor ikkje i konflikt med punkt g i forskrifta. h) kan få konsekvenser for befolkningens helse som følgje av vesentlige endringar i befolkningssammensetning, boligmarked, boligbehov eller behov for tjenestetilbud. Det er lite bustader nær planområdet og tiltaket fører ikkje til ein høgare folkesetnad i nærleiken. Tiltaket kan føre til nokre fleire arbeidsplassar i planområdet. Tiltaket fører ikkje til vesentlige endringar i befolkningssamansetnad, bustadmarknad eller tenestetilbod. Tiltaket gjev ikkje konsekvensar for helsa til folkesetnaden. Tiltaket kjem difor ikkje i konflikt med punkt h i forskrifta. i) kan få vesentlige konsekvenser for befolkningens tilgjengelighet til uteområder, bygningar og tjenester. Tiltaket gjev ikkje konsekvensar for folkesetnaden sitt tilgjenge til uteområde, bygningar eller tenester. Tiltaket kjem difor ikkje i konflikt med punkt i, i forskrifta. j) 4j) er ikkje aktuelt Konklusjon: Tiltaket som det vert lagt til rette for i planforslaget, løyser ikkje ut krav om konsekvensutgreiing etter forskrifta. 35 av 49

36 8 SKILDRING AV PLANFORSLAGET 8.1 INNLEIING Tysse Mekaniske Verkstad AS produserer tilhengjarar (TYSSE). Produksjonslokalet på området er i dag ca m². Tysse Mekaniske Verkstad AS har trong for meir areal for å møte etterspurnaden etter bedrifta sine produkt. Planen legg til rette for utviding av næringsarealet og areal til opplagring og parkering, til ei omtrentleg dobling i høve til i dag. 8. REGULERINGSFØREMÅL I oppdatert planforslag (etter høyring) har ein detaljert planen i høve til planeringshøgd, utnyttingsgrad og plassering av bygg (retningsline) innanfor planområdet. Maksimal BRA bygningsmasse er i formålet industri/lager 7000m² (eksisterande og ny bygningsmasse). Eksisterande bygningsmasse er om lag 15000m² og planforslaget legg til rette for 1000m² ny bygningsmasse. Bygningar skal ha eitt plan, unnateke tilhøyrande kontorbyggseksjon som kan ha fleire plan. Kontorbyggseksjonen er markert i illustrasjonsplan. Ved utrekning av BRA for nye bygningar skal bruksarealet reknast utan tillegg for tenkte plan. Maksimal byggehøgde er 10m. Takoppbygg som luftekanalar, heishus og liknande er tillate på inntil meter over takflata i tillegg til maksimal byggehøgde på 10 meter. Det er i føresegnene sett krav til minimum planeringshøgd på kote 49. Det er utarbeidd illustrasjonsplan og 3D-illustrasjonar som viser plassering av bygningar, veg, parkbelte og støttemur, og det er utarbeidd soldiagram som visar sol/skyggetilhøve. Føremål Byggeområde Industri/lager Anna kombinert føremål (parkeringsplass/lager): P/L1 og P/L Offentlege trafikkområde Køyreveg: Veg Annan veggrunn Spesialområde Parkbelte i industriområde Fellesområde Felles avkjørsle: f_v1 og f_v Totalt Totalt areal 4,0 daa 48,0 daa 4,4 daa 5,0 daa 1,0 daa 0,3 daa 111,7 daa 36 av 49

37 9.1 BYGGEFØREMÅL Byggeføremål Reguleringsføremål Industri/lager Anna kombinert føremål (parkeringsareal/lager) Byggehøgde Industri/lager og anna kombinert føremål (parkeringsplass/lager) 7000 BRA bygningsmasse samt areal til parkering for tilsette og besøkande Areal til opplagring og parkering Maks 10 meter innanfor føremål industri/lager. Takoppbygg som luftekanalar, heishus og liknande er tillate på inntil meter over takflata i tillegg til maksimal byggehøgde på 10 meter Planframlegget legg til rette for utnytting av næringsarealet på Raudberget industriområde på maksimal BRA 7000m² bygningsmasse. Behovet til Tysse verkstad er konkretisert med oppføring av nye industribygg på 1000m² BRA. 8.3 LANDSKAPSTILPASSING/PLANGREP Området er allereie påverka av eksisterande industriverksemd. Planområdet i nord er planert og består i dag av fleire industribygg. Planområdet ligg på eit høgdedrag i forhold til sjø, men i god avstand frå busetnad. Dei nye bygningane er plassert i nærleiken av og tilpassa eksisterande bygg og det planerte området er utvida sørover i planen. Planen legger til rette for plasskrevjande næringsverksemd med låg arbeidsplassintensitet og plangrepet er vurdert i høve til det. Illustrasjon av planen 37 av 49

38 I samband med tilrettelegginga vil det bli tatt ut ein del steinmasse innanfor planområdet. Massane skal handsamast slik at dei kan nyttast internt i planområdet. Det skal utarbeidast massehandsamingsplan som skal godkjennast av kommunen ved innsending av rammesøknad. Massehandsamingsplanen skal vise skjeringar og fyllingar. Det er utarbeidd ein masserapport som ligg som eit vedlegg til planen. Det er i føresegna lagt inn eit punkt knytt til parkbelte i industriområde om at det er tillete å fylle området med overskuddsmassar frå byggjeområde i reguleringsplanen, og eit punkt om at etter at området er fylt ut av massar skal det plantast til på ein estetisk og god måte. 8.4 TRAFIKK OG PARKERINGSFORHOLD Trafikkarealet som vert regulert omfattar kjøreveg, annan veggrunn og felles avkøyrsel. Vegane er dimensjonert for semitrailer og siktliner er vist i plankartet. Det er regulert inn 5 meter byggegrense frå senterlinje veg. I tillegg til eksisterande avkjørsel er det regulert inn ein ny avkjørsel sør i planområdet, I føremål industri/lager skal det etablerast parkering for tilsette og besøkande. Illustrasjonsplanen er retningsgjevande. Parkering for tilsette og besøkande Illustrasjonsplan, skravert område skal etablerast som parkering for tilsette og besøkande. 38 av 49

39 Statens Vegvesen har ansvar for å utbetre vegen, men har ikkje midlar per i dag. Det vert etter ønske frå Statens vegvesen regulert inn bredde på vegen som gjev grunnlag for framtidig utviding av vegen. 8.5 VATN OG AVLAUP Det er sett rekkjefølgekrav til VA-plan i reguleringsføresegnene. 8.6 STØYTILTAK Planområdets utbyggingar vil ikkje tilføre området meir støy, anna enn i byggingsfasen. Det er ikkje trong for spesielle tiltak. 8.7 AVFALLSHANDTERING/ MILJØSTASJON Avfall vert handsama i tilslutning til kommunen sine retningsliner for avfall. Tiltakshavar har fast avtale med renovasjon. Det er ikkje naudsynt å sette av meir plass til avfallshandtering. 8.8 UNIVERSELL UTFORMING Det er satt krav i føresegnene om at prinsippet om universell utforming skal leggast til grunn for alt arbeidet i planområdet. 8.9 ØKONOMISKE KONSEKVENSAR FOR KOMMUNEN Tysse Mekaniske Verkstad er ein viktig bedrift for Osterøy kommune. Bedrifta har over 75 tilsette og stor omsetnad. Ein utviding vil føre til at bedrifta vil kunne produsere og levere fleire hengarar som vil gi ein større omsetnad. Dette vil gi positive verknadar for kommunen RISIKO OG SÅRBARHEIT Det er i føresegna lagt inn punkt om: Ureining skal handsamast etter gjeldande krav frå overordna miljømyndigheit. Vert ureina industri tillate må det takast kontakt med vedkommande fagmyndigheit for fastlegging av rammene for industriverksemd, jf. forureiningslova. 39 av 49

40 9 KONSEKVENSAR AV PLANFORSLAGET 9.1 OVERORDNA PLANAR OG VEDTAK Planforslaget har vore ute på høyring utan merknadar til planavgrensing. Planavgrensinga er lagt inn i kommuneplanen med dei grenser som var ute på høyring. Tiltaket er såleis i tråd med overordna plan. 9. ESTETIKK Osterøy kommune viser i kommuneplanen til estetiske retningsliner med omsyn til vern av åsdrag og landskapssilhuettar. Det er sett maksimal høgdeutnytting av området, som tilsvarar eksisterande bygg i planområde. Estetiske retningsliner vert teke inn som eit punkt i føresegnene: Lokalisering og utforming av nye byggverk skal sikra eit godt samspel med eksisterande anlegg i høve til tomteplassering, byggestruktur, volum og takform. 9.3 KONSEKVENSAR FOR NABOAR Tiltaket fører ikkje til konsekvensar for naboar. 9.4 VATN OG AVLAUP Det vert i føresegnene sett rekkefølgjekrav om at det skal utarbeidast VA-plan som skal godkjennast av kommunen ved innsending av rammesøknad. 9.5 TRAFIKK- OG PARKERINGSTILHØVE Planframlegget legg til rette for utbetring av RV 567, i tillegg til ein ny avkøyrsel og utviding av eksisterande avkjørsel. Internt vegareal og parkeringstilhøve vert løyst etter Statens vegvesen og Osterøy kommune sine retningsliner. 9.6 KULTURMINNE Ved synfaring i planområdet av Hordaland Fylkeskommune, vart det ikkje påvist automatisk freda kulturminne eller andre verneverdige kulturminne i området. 9.7 KONSEKVENSAR FOR NÆRINGSINTERESSER Tysse Mekaniske Verkstad får betre plass. Utvidinga gir moglegheit for tilfredsstillande næringsutvikling. 9.8 ROS-ANALYSE Reguleringa og framtidig utbygging vil ikkje gje større konsekvensar for risiko og sårbarheit. Når det gjeld infrastrukturen i planområdet vil den betres som følgje av avkjørsler som er dimensjonert for tyngre kjøretøy. 40 av 49

41 Utviding av vegen på lengre sikt vil og gje ein betring av infrastrukturen ved planområdet. Fleire parkeringsplassar vil føre til at området får den kapasiteten den treng for auka etterspørsel. Når det gjeld brannberedskapen i området må den gjennomgåast med tanke på at det er naudsynt med større tank enn i dag på sjølve området. Ved anleggsarbeid nær høgspentlinja må BKK frå melding ved arbeid nærare enn 30 m frå linja, slik at BKK saman med utførande entreprenør kan vurdere om det er nødvendig med spesielle tiltak i fht anleggsmaskiner og byggekraner. Det er og viktig å vere merksame på det må synast varsemd mot elektromagnetiske felt nær liner. Utbyggjar av nye bygg plikta å vurdere tiltak når bygga vert planlagde nær eksisterande linjer. Nedanfor er det satt opp en risikomatrise som viser ei oppstilling ac risiko og sannsynlegheit for planområdet ved nye tiltak, jf. planforslaget. Hending/ Aktuelt Sannsynleg Konsekvens Risiko Kommentar/Tiltak situasjon Risiko for ras Ja Mindre sannsynleg/ kjenner tilfeller Mindre alvorleg/ein viss fare 4 Planområde sikrast med støttemur. Dette gjeld og for området i sør som er vist som aktsemdsområde for steinsprang jf. temakart i kommuneplanen. Flom Ja Mindre sannsynleg/ kjenner tilfeller Mindre alvorleg/ein viss fare 4 Nye tiltak fører ikkje til større fare for flom. Klima Ja Sannsynleg/ Fleire enkelttilfelle 3 Luftforureining Ja Mindre sannsynleg/ kjenner tilfeller Mindre alvorleg/ein viss fare Mindre alvorleg/ein viss fare 6 Nye tiltak kan gjere området noko meir vindutsett på grunn av at eit større område blir planert og ein mister dagen vegetasjon. 4 Nye tiltak fører ikkje til meir luftforureining. Grunnureining Ja Mindre sannsynleg/ kjenner tilfeller Radon Ja Mindre sannsynleg/ kjenner tilfeller Stråling Ja Mindre sannsynleg/ kjenner tilfeller Nær lager av farlege stoff Ja Mindre sannsynleg/ kjenner tilfeller Mindre alvorleg/ein viss fare Mindre alvorleg/ein viss fare Mindre alvorleg/ein viss fare Mindre alvorleg/ein viss fare 4 Nye tiltak fører ikkje til grunnureining i området. 4 Område er ikkje radonutsett. 4 Det går ei høgspentline like nordvest for området. Høgspentlina er utanfor planområdet og gir minimal risiko og for framtidig situasjon. 4 Nye tiltak fører ikkje til auka fare i høve til lagring av farlege stoff eller 41 av 49

42 spesialavfall. Farlege stoff skal lagrast etter forskrifta. Trafikkulykke Ja Mindre sannsynleg/ kjenner tilfeller Bombemål Ja Lite sannsynleg/ ingen tilfelle 1 Støy Ja Mindre sannsynleg/ kjenner tilfeller Brann Ja Mindre sannsynleg/ kjenner tilfeller Tilgong på vatn Ja Sannsynleg/ Fleire enkelttilfelle 3 Betydeleg/ Kritisk Svært alvorlig 5 Mindre alvorleg/ein viss fare Svært alvorlig 5 Mindre alvorleg/ein viss fare 4 Vegen utbetrast i reguleringsplanen og i tråd med retningslinene frå Statens vegvesen. Avkøyrsler dimensjonerast for tyngre kjøretøy. 5 Nye tiltak gjer ikkje område til eit bombemål 4 Nye tiltak fører ikkje til meir støy. 10 Brann vil alltid vere ein risiko. Område er dekka når det gjeld brannmannskap og brannvesen. 6 Inntil ny vassleidning er på plass og nybygg er reist må ein støtta trongen for sløkkevatn med t.d. ein større tank eventuelt kombinert med forsyning frå Kleppsvatnet. Løysningar ein vel gjerast i samarbeid med Osterøy brannvern. 4 av 49

43 10 MERKNADAR 10.1 Merknadar i samband med planstart: Fylgjande seks partar har gjeve merknad til planstart: Utsegn frå stat, fylkeskommune og interkommunale instansar: 1. Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga, i brev av Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelinga, i brev Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga, i brev av Statens Vegvesen, i brev av Telenor, i mail av BKK Nett AS, i brev av Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga, i brev av Landbruksavdelinga peiker på at den sørlege delen av planområdet ligg i gjeldande plan som LNF-område, med bygge- og deleforbod. Landbruksavdelinga kritisk til planen då delar av planen er i strid med overordna plan. Planleggjar kommenterer: I kommuneplanen for Osterøy ( ) er det meste av planområdet sett av til næringsverksemd, og kommunen er opptatt av etablering av rammer for næringsutvikling i kommunen slik at eit konkurransedyktig lokalt næringsliv kan utvikle seg. Næringsarealet for Raudberget er i ny kommuneplan utvida i forhold til førre plan. Reguleringsplanen vert utvida i høve til område som er avsett til næringsareal i kommuneplanen. Utvidinga av planområdet i sør kjem for å heve standard på vegen, og gjennomføre nødvendig utviding av vegen. Utvidinga er avklart med Statens vegvesen. Utvidinga i vest kjem av at tiltakshavar har kjøpt ytterlegare areal for å stetta trongen for meir industriareal. Grunnen til at den sørlege delen vart tatt med er utviding av riksvegen. Ein måtte ha med så mykje for å få plass til fyllingsfoten. Plangrensa er avtalt og handsama i kommunen. Planomrisset for området vart vedteke saman med søknad om oppstart den Kommuneplanen er under rullering. Oppstartvedtak for rulleringa var Om reguleringsplan for Raudberget vert vedteke før ny kommuneplan vert ferdigstilt, erstatter reguleringsplanen gjeldande kommuneplan i planområdet. Når den nye kommuneplanen vert ferdigstilt vil den då ta opp i seg dei nye avgrensingane i reguleringsplanen. 43 av 49

44 . Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelinga, i brev Miljøvernavdelinga peiker på at tiltakshavar må vurdere om planen utløyser krav om konsekvensutgreiing etter forskrift T Miløvernavdelinga peiker på at fylgjande problemstillingar, prinsipp og føringar er aktuelle for planarbeidet: Landskap/estetikk, Universell utforming, Støy, Energi og Risiko og sårbarheit (ROS). Planleggjar kommenterer: Planen utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing. Fråsegn om Landskap/estetikk, Universell utforming, Støy, Energi og Risiko og sårbarheit (ROS) er tatt til etterretning. 3. Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga, i brev av Fylkeskommunen peiker på at dokumentasjon av kulturminne og kulturmiljø skal gjerast på et tidleg stadium i all arealplanlegging. Fylkeskommunen har i dag ikkje kjennskap til automatisk freda kulturminne eller andre verneverdige kulturminne i det gjeldande området. Etter ei vurdering av planområdet finn Fylkeskommunen det naudsynt å gjennomføre ei synfaring før dei kan gje fråsegn til planen, for å vurdere om tiltaket kjem i konflikt med hittil ikkje registrerte kulturminne. Fylkeskommunen peiker til slutt på at det vil vere ein fordel for tiltakshavar å klarleggja spørsmål omkring kulturminneverdiar i området på eit tidleg tidspunkt i planprosessen. Ved synfaringa vil ein ta stilling til om det er naudsynt med vidare arkeologisk registrering for å få oppfylt undersøkingsplikta. Synfaringa vil verta gjort så raskt som råd er. Planleggjar kommenterer: Hordaland fylkeskommune har gjennomført ei kulturhistorisk synfaring i planområdet. Synfaringa vart utført den og det vart ikkje påvist automatisk freda kulturminne eller andre verneverdige kulturminne i området. 4. Statens Vegvesen, i brev av Statens Vegvesen uttalar at arealet som skal regulerast til industriområde ligg langs Rv 567, og vil få tiknytning til riksvegen. Krysset frå riksvegen må formast og dimensjonerast etter krava i handbok 017 veg og gateutforming. Vegvesenet uttalar og at det må påreknast at ein set krav om rekkefølgjebestemmelser. Vegvesenet peiker til slutt på at byggegrensa til riksveg, Rv 567, er 50 meter og skal synast på reguleringsplanen. Anna byggegrense vil verte ein del av reguleringsplanarbeidet. Planleggjar kommenterer: Disse avklaringene ble gjort i samband med vegen på eit møte med Statens Vegvesen 1. juni 008: 44 av 49

45 1. Avkjørsel: Fartsgrensa gjennom planområdet er 80 km/t og ÅDT er 900. Siktlinjene gir seg sjølv og avkjørslene blir dimensjonert for semitrailer.. Byggegrense: 5 meter byggegrense frå senter på vegen. Ingen parkering i siktlinjen. 3. Rekkjefølgeføresegn: Vegvesenet sett krav om at før ein tar i bruk utvida areal må vegkryssene være i orden. 4. Utbetring av vegen: Statens Vegvesen har ansvar for å utbetre vegen, men har ikkje midlar per i dag. Det blir regulert inn ønsket bredde på vegen som vil gi Statens Vegvesen et betre grunnlag for en framtidig utviding av vegen. 5. Telenor, i e-post av Telenor har ingen kommentar til reguleringsplanen på noverande tidspunkt og reknar med å bli varsla i rimeleg tid før eventuelle arbeider settes i gang. Telenor gjer merksam på at gravearbeider må varsles Geomatikk for påvising på vanleg måte. Planleggjar kommenterer: Fråsegn tatt til etterretning. 6. BKK Nett AS, i brev av BKK Nett peiker på at det er høgspentline, høgspenttrasé, lågspenttrasé og nettstasjon i området. Kjem forvaltningsplanen i konflikt med BKK sine anlegg, må eit samarbeid opprettast for eventuelle tiltak. Tiltak må kostas av utbyggar, dersom ikkje anna er avtalt. BKK peiker og på at ved utbygging som krev forsterking av BKK sine anlegg, vert det rekna anleggsbidrag. BKK peiker vidare på at dersom eksisterande nettstasjon i området ikkje kan forsyne industri og lagerbygningar, må det settast av naudsynt areal for ny nettstasjon. Det er viktig at nettstasjonen vert plassert sentralt i høve til effektuttaket i området. BKK ønskjer at plassering av tomt til nettstasjon vert teken i samarbeid med BKK Nett når detaljplanar i området ligg føre. Til slutt peiker BKK på at det er viktig at endringar og omleggingar av installasjonar vert tilkjennegitt på eit tidleg tidspunkt slik at naudsynte prosjekteringsarbeider kan gjerast innanfor ein rimeleg tidsramme og samordnas med anna arbeid. Planleggjar kommenterer: Fråsegn tatt til etterretning. BKK vert tilsendt melding om endra reguleringsplanar / byggemeldingar for bygg nær deira anlegg. 10. Merknadar i samband med offentleg høyring: Det kom tre uttaler til høyringsutkastet, ein frå Fylkesmannens miljøvernavdeling, ein frå Statens vegvesen og ein frå Hordaland fylkeskommune. 45 av 49

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

Planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet kjem difor ikkje under vedlegg I. Planer som alltid skal konsekvensutredes.

Planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet kjem difor ikkje under vedlegg I. Planer som alltid skal konsekvensutredes. Vurdering KU Mjåtveitstø Furefjellet, Meland kommune For planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet må det vurderast om det skal utarbeidast ei konsekvensutreiing. Området er stort og det er i overordna plan

Detaljer

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje 1) Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Det har blitt levert inn eit planforslag tidlegare for området, planid: 20100005, men dette arbeidet har

Detaljer

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET...

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... INNHALD 1 SAMANDRAG... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 5 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 6 3.1 BAKGRUNN... 6 3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... 6 4 PLANPROSESSEN... 7 4.1 VARSLING... 7 4.2 MERKNADER I SAMBAND

Detaljer

- Industri/lager - Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål

- Industri/lager - Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål GULEN KOMMUNE Skipavika Næringspark Reguleringsføresegner for Skipavika Næringspark, Skipavika Gnr 79, bnr 4, 30 m. fl. Planid: 14112012005 Saksnummer: 12/443 Dato sist revidert: 10.06.2013 Hovudintensjonen

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Området er regulert

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Hovudutval for Teknisk og Næring 26.06.2015 031/15 Saksbeh.: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr Haugen, Sigbjørn N - 504 14/82 Bustadfelt Svåsandshagen

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT HAUGALAND GOLFBANE, DELER AV GNR. 41 BNR. 52 M.FL., SVEIO KOMMUNE Arkivsak: Sakstittel: GBR-41/52 REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsvurderingar

Risiko- og sårbarheitsvurderingar Risiko- og sårbarheitsvurderingar Hensikta med risiko- og sårbarheitsanalysar er å utarbeide eit grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige omsyn kan integrerast i den ordinære planlegginga,

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Planmanm: Reguleringsplan Barnebo barnehage Type plan: Detaljregulering Planid: 1547201501 Datert: 03.12.2015 Sist revidert: Vedtaksdato: Vedteken i Kommunestyret xx.xx.xxxx under

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune.

PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. PLANPROGRAM FOR DETALJPLAN FOR RÆSTADHAGEN HYTTEFELT Detaljregulering av ein teig av gnr. 27, bnr. 4 på Ræstad i Midsund kommune. 1 Forord Ha-Plan AS v/ siv.ing. Hallgeir Wuttudal har på vegne av grunneigar

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune Til: Dato 24.08.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 09.06.2016 055/16 Etne kommunestyre 21.06.2016 055/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201406, GNR - 032/143, N -

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner for Reguleringsplan Nautneset vest Detaljregulering Arkivsak 2014/1105 PlanID 1547201404 Dato/revisjonar 30.09.2014/18.03.2015 Vedtak Forslag ved Offentlig ettersyn, dato Sluttbehandling,

Detaljer

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 HERØY KOMMUNE Plan-ID: 201308 REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 INNHALD 1 - BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 Formålet med planarbeidet... Tidlegare

Detaljer

Reguleringsendring for Storebø, Austevoll kommune, datert

Reguleringsendring for Storebø, Austevoll kommune, datert MINDRE REGULERINGSENDRING AV STOREBØ SENTRUMSPLAN. AUSTEVOLL KOMMUNE BESKRIVELSE AV ENDRINGEN gnr 43 bnr 069, 732, mfl Tiltakshavarar: Blænes bygg AS Endringsforslag er utarbeidet av Tippetue Arkitekter

Detaljer

SAKSGANG. 1. gongs utlegging til høyring og offentleg ettersyn - reguleringsplan Årvikneset

SAKSGANG. 1. gongs utlegging til høyring og offentleg ettersyn - reguleringsplan Årvikneset Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Plan- og driftsutvalet 24.04.2017 025/17 Saksbehandlar Arkiv: Journalpostnr. Haugen, Sigbjørn N - 504 17/1679 1. gongs utlegging til høyring og offentleg

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN DEL AV GNR 44. BNR 68. BJÅNESØY

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN DEL AV GNR 44. BNR 68. BJÅNESØY ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN DEL AV GNR 44. BNR 68. BJÅNESØY MAI 2014 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bakgrunn. Metode. Forklaringstabell, sansynligheit. Forklaringstabell, klaringstabell,

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 02.06.2014 40/2014 Kommunestyret PS 16.06.2014 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kåre Ulveseth FA - L12, HistSak

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl.

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl. Sakshandsamar, telefon Jan Vidar Voster, 5557 2034 Vår dato 13.12.2017 Dykkar dato 15.11.2017 Vår referanse 2015/14985 421.4 Dykkar referanse 16/47 Tysnes kommune Rådhuset 5685 Uggdal Samordna uttale til

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Detaljreguleringsplan Del av gnr. 30, bnr. 76 m. fl. Haugafossen kraftstasjon, Jondal kommune. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsv. med plan- og bygningsloven av 1985. Saksnr Dato Spørsmål

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Hyttefelt i Gjesdal, del av gnr 45 bnr 8, del 2 med konsekvensutredning Godkjent Planprogram

Detaljreguleringsplan for: Hyttefelt i Gjesdal, del av gnr 45 bnr 8, del 2 med konsekvensutredning Godkjent Planprogram Detaljreguleringsplan for: Hyttefelt i Gjesdal, del av gnr 45 bnr 8, del 2 med konsekvensutredning Godkjent Planprogram Fagkyndig er Sivilingeniør Edvin Helle AS på vegne av: Sissel Gjesdal Sægrov. Sivilingeniør

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER 1. GENERELT 1.1 Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense (Sjå

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Leite & Howden Arkitekt- og ingeniørkontor AS Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 26.02.2015 Ingunn Stette 14/1485-15/10445 Reguleringsplan for Storbakken gnr. 23 bnr.

Detaljer

Metode for ROS-analyse

Metode for ROS-analyse Metode for ROS-analyse Ved skildring av sannsynlegheit er det nytta følgjande kategoriar og kriterium: Sannsyns kategori Frekvens TEK10 tryggleiksklassar ved skred (S)og flaum (F) 1. Lite sannsynleg Sjeldnare

Detaljer

EID KOMMUNE FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR

EID KOMMUNE FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR EID KOMMUNE FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR Masseuttak/næringsområde på Nor Revidert: 13.06.2006 1. Generelt 1.1. Desse føresegnene gjeld for området innanfor plangrensene på plankartet. Arealet er

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

K V E R N U R I FØRESEGNER. Detaljreguleringsplan gnr. 11 bnr. 369 m. fl. Jondal kommune PlanID: Kommune - arkivsaknr: 14/565

K V E R N U R I FØRESEGNER. Detaljreguleringsplan gnr. 11 bnr. 369 m. fl. Jondal kommune PlanID: Kommune - arkivsaknr: 14/565 P r o s j e k t: 2 3 52 FØRESEGNER Detaljreguleringsplan gnr. 11 bnr. 369 m. fl. K V E R N U R I Jondal kommune PlanID: 1227 2014002 Kommune - arkivsaknr: 14/565 Forslagstillar: Hardangerskifer AS FØRESEGNER

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGENDRING ENDRING GNR 45. BNR 6. DALEN, BJELLAND

ROS ANALYSE, REGULERINGENDRING ENDRING GNR 45. BNR 6. DALEN, BJELLAND ROS ANALYSE, REGULERINGENDRING ENDRING GNR 45. BNR 6. DALEN, BJELLAND JANUAR 2014 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bakgrunn. Metode. Forklaringstabell, sansynligheit. Forklaringstabell, klaringstabell,

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

FREMLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR BUSTADER, G.NR. 34 B.NR. 9 og 285, VASSKARHAUGEN VIK I ØYGARDEN KOMMUNE PLANOMTALE

FREMLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR BUSTADER, G.NR. 34 B.NR. 9 og 285, VASSKARHAUGEN VIK I ØYGARDEN KOMMUNE PLANOMTALE FREMLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR BUSTADER, G.NR. 34 B.NR. 9 og 285, VASSKARHAUGEN VIK I ØYGARDEN KOMMUNE PLANOMTALE Straume, januar 2008 (Revidert mai 2009) 1 Innhald 1. Bakgrunn... 2 1.1 Orientering...

Detaljer

NESFOSSEN SMOLT AS NESFOSSEN 5956 HUNDVIN Side 1

NESFOSSEN SMOLT AS NESFOSSEN 5956 HUNDVIN Side 1 NESFOSSEN SMOLT AS NESFOSSEN 5956 HUNDVIN Side 1 Dykkar ref.: Vår ref.:ard015014 Bergen: 21.07.2015 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID: REGULERINGSPLAN MED PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTGREIING FOR NESFOSSEN

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse - ROS

Risiko og sårbarhetsanalyse - ROS Risiko og sårbarhetsanalyse - ROS Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsvurdering i samband med planframlegget for Kleiva, Kvamskogen. ROS-analysen skal gi ein oversikt over farar, risiko og sårbarhet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

Saksutgreiing til folkevalde organ

Saksutgreiing til folkevalde organ Side 2 av 8 Saksutgreiing til folkevalde organ Dato: Arkivref: 24.04.2015 2006/2632-9159/2015 / 504 Saksbehandlar: Linda Djuvik 53423156 linda.djuvik@bomlo.kommune.no Sak nr i møte Utval Møtedato 84/15

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 17.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/2938 14/13202 Plansak 12602014000600

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 25.09.2017 2017/399-23396/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 GØTZ AS Sæ 132 5417 STORD SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Fv. 7 Lussandberget aust Planprogram FORSLAG TIL PLANPROGRAM Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Dato: 2011-03-19 INNHALD 1 BAKGRUNN... 4 2 FØREMÅL MED PLANEN... 4 3 PLANOMRÅDE...

Detaljer

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.09.2017 2017/523-50422436/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Njål Gunnar Slettebø 53 42 31 32 MULTICONSULT ASA V/Øyvind Skaar,Stord

Detaljer

Reguleringsføresegner pbl 12-7

Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Gjerdevik. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 14. juni 1985

Detaljer

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl.

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. 1. Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Eiendommen består i dag av en bolig og en gammel fabrikkbygning og kai.

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGSENDRING GNR 27 M/FL. BAKKASUND

ROS ANALYSE, REGULERINGSENDRING GNR 27 M/FL. BAKKASUND 1 ROS ANALYSE, REGULERINGSENDRING GNR 27 M/FL. BAKKASUND (Del av område planen for Bakkasund) OKTOBER 2015 2 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell, sansynligheit. 4 4. Forklaringstabell,

Detaljer

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12.

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1368 Journalpostnr: 16/14462 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 075/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 043/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 03.09.2015 146/15 CMÅ Formannskapet 03.09.2015 CMÅ Kommunestyret 10.09.2015 095/15 CMÅ Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS 16.03.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 14/6423 Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde Vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og PS 16.05.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Bergen, 2017-09-13 Vår ref: 612519-01, 10042-904855482-134-1 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Med heimel i 12-8 i plan- og bygningslova blir det med dette varsla oppstart

Detaljer

SAKSGANG. Utval Møtedato Saksnr. i utval. Saksbehandlar: Arkiv: Arkivsaknr Sigbjørn Haugen 13/170

SAKSGANG. Utval Møtedato Saksnr. i utval. Saksbehandlar: Arkiv: Arkivsaknr Sigbjørn Haugen 13/170 Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for teknisk, næring og kultur Saksbehandlar: Arkiv: Arkivsaknr Sigbjørn Haugen 13/170 1. GONGS UTLEGGING TIL HØYRING OG OFFENTLEG

Detaljer

Gjeldande plan: I gjeldande plan for Gjelevika planid: er området regulert til bustad, leik, offentleg og felles veg.

Gjeldande plan: I gjeldande plan for Gjelevika planid: er området regulert til bustad, leik, offentleg og felles veg. Os kommune Avdeling for plan v/ Arne Richard Stadaas 30.03.2017 SØKNAD OM MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GJELEVIKA På vegne av byggmeister Kjell Aarvik vert det søkt om mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 01/03051-14 Sakshandsamar: Einar Lunde Dato: 15.11.01 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 313/01 Hovudutval for teknikk, natur og miljø 04.12.01 106/01 Kommunestyret

Detaljer

Ullensvang herad. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Plan- og ressursutval /2017

Ullensvang herad. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Plan- og ressursutval /2017 Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Plan- og ressursutval 05.09.2017 70/2017 Saksansv.: Tveit, Randi Karin Arkiv: ST/PL namn - Lofthus sentrum - Røyse,

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.06.2017 2017/405-50414522/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46, BNR.4, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46, BNR.4, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46, BNR.4, STORD KOMMUNE Plan ID: 210603 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 31.03.2009 022/09 Saksbeh: Ole Gisle Vassel Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Arkiv:

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV TOSVOLL G.NR. 147 B.NR. 2 M. FL. Prosjektnr. : 2960

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV TOSVOLL G.NR. 147 B.NR. 2 M. FL. Prosjektnr. : 2960 Vindafjord kommune Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS. MNAL 18.05.2012 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV TOSVOLL G.NR. 147 B.NR. 2 M. FL. Prosjektnr. : 2960 Innleiing Arkitektkontoret BREKKE

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland. Innstilling frå rådmannen:

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland. Innstilling frå rådmannen: Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/1716-7 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland Innstilling

Detaljer

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK SENTRALADMINISTRASJONEN Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 24.10.2017 82/17 Saksbehandlar: Rannfrid Stubhaug

Detaljer

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015 Vedlegg 1 til Planomtalen Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse rev - PROSJEKT NR. OG NAVN 12.05 Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Nasjonal

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid på Bergtun i Anglavika, Fjell kommune.

Varsel om oppstart av planarbeid på Bergtun i Anglavika, Fjell kommune. Likelydande til naboar og gjenbuarar, heimelshavarar, interesseorganisasjonar og offentlege høyringsinstansar Vår ref.: 6973 - JL Straume den: 04.12.14 Varsel om oppstart av planarbeid på Bergtun i Anglavika,

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 58 BNR. 5 KOLBEINSVIK (VESTREPOLLEN)

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 58 BNR. 5 KOLBEINSVIK (VESTREPOLLEN) 1 ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 58 BNR. 5 KOLBEINSVIK (VESTREPOLLEN) SEPTEMBER 2016 Rev. 08.08.2017 2 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell, sansynligheit.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. Reguleringsføresegner pbl 12-7

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 27. juni 2008 12. Hovudutval

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval: Møtedato: Saksnr.: Fast utval for plansaker 29.11.2016 049/16 Saksbehandlar: May Iren Lorgen Flem Arkiv: FA - L12 ArkivsakID: 16/981-16/9836 Detaljregulering- Gangveg Tennfjord

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 02.02.2017 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN GNR 46. BNR 1 MFL. NESET, HAUKANES

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN GNR 46. BNR 1 MFL. NESET, HAUKANES ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN GNR 46. BNR 1 MFL. NESET, HAUKANES September 2012 Rev 22.02.2013 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 2. Metode. 3. Forklaringstabell, sansynligheit. 4. Forklaringstabell, konsekvens.

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 606936-01 Reguleringsplan Åsane sykehjem Dato: 07.04.2017 Skrevet av: Kjersti Møllerup Subba Kvalitetskontroll: Katrine Bjørset Falch VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 30.10.2013 075/13 TROBRA Avgjerd av: Saksh.: Trond Inge Brakestad Arkiv: N-504, PLANID-20130005

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/647 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet 21.01.2016 Detaljregulering Angedalsvegen 47

Detaljer

Reguleringsføresegner pbl 12-7

Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Lammaneset - Eikeland Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 14.

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 22/15 Arkivsak nr: 15/33 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 22/15 Det faste planutvalet 18.03.2015 REGULERINGSENDRING FOR DEL AV DIGERNES NÆRINGSOMRÅDE

Detaljer

31/15 Formannskapet Reguleringsplan for hytteområde Bjønnskardet - høyring og offentleg ettersyn

31/15 Formannskapet Reguleringsplan for hytteområde Bjønnskardet - høyring og offentleg ettersyn Vågå kommune Arkivsak: 2007/1300-37 Arkiv: L12 Saksbehandlar: Ingunn Moen Helland Utv.saksnr Utval Møtedato 31/15 Formannskapet 19.05.2015 Reguleringsplan for hytteområde Bjønnskardet - høyring og offentleg

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 94/07 Komité for plan og utvikling 13.03.2007 14/07 Kommunestyret

Detaljer

ROS ANALYSE REGULERINGSENDRING DEL AV GNR: 34. BNR: 1 M/FL. HAUGSNESVÅGEN

ROS ANALYSE REGULERINGSENDRING DEL AV GNR: 34. BNR: 1 M/FL. HAUGSNESVÅGEN 1 ROS ANALYSE REGULERINGSENDRING DEL AV GNR: 34. BNR: 1 M/FL. HAUGSNESVÅGEN MAI 2016 2 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell, sansynligheit. 4 4. Forklaringstabell, konsekvens.

Detaljer