Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune"

Transkript

1 ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:30 OBS Merk tiden! Minner om julemiddag samme dag kl. 17:00 se egen invitasjon. OBS: gi tilbakemelding snarest om du ikke kan delta. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. ore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 65/09 Overføring av bevilgninger fra 2009 til PS 66/09 Styringsgrunnlag og virksomhetsområder for Nore og Uvdal kommuneskoger KF PS 67/09 Møteplan 2010 PS 68/09 Søknad fra Uvdal Bioenergi AS om endring av tilbakebetalingstid for næringslån. PS 69/09 Søknad om ettergivelse av lån og rentenedsettelse. PS 70/09 Søknad om kjøp av tilleggsjord fra Nore og Uvdal kommuneskog - Søkere Erling og Kjell Hole PS 71/09 Søknad om lån - Miljøringen AS. PS 72/09 Økonomiplan budsjettrammer for 2010 Lukket/åpent

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 145 Saksmappe : 2009/985 Avd. : Økonomikontoret Saksbehandler : Anne Rudi Overføring av bevilgninger fra 2009 til MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /09 Kommunestyret /09 Saken gjelder: Jfr gjeldende regnskapsforskrifter skal alle bevilgninger gjøres i budsjettet det året prosjektet blir realisert. Vi må derfor overføre rest midlene til det året tiltaket blir ferdigstilt. Fakta: Drift Det er bevilget midler til kommuneplanen i driftsbudsjettet for 2009 med kroner. Kommuneplanen ferdigstilles i Det foreslås derfor at midler som ikke blir brukt i 2009 overføres til Investering Flere av prosjektene i kommunens investeringsbudsjett for 2009 blir av forskjellige årsaker ikke ferdigstilt i Hvor stor del av prosjektet som ikke blir utført i løpet av året er det vanskelig og forutse på nåværende tidspunkt. Det bes derfor om at resterende bevilgning pr på de prosjekter som ikke ferdigstilles overføres til Oversikten viser status pr på aktuelle prosjekter: Sentrale styringsorganer og fellesutgifter: Rest bevilgning Kommentarer

4 8102 Tak Nore kirke Ombygging kommunehus BLiNK Skole, barnehage og kultur: 8200 IT-utstyr og programvare Rødberg barnehage Prosjekt uteskole - utstyr Utsmykking kommunale bygg Utomhusarbeide Rødberghallen Scene med Tak fritidsparken Ballbinge - kommunens andel Kulturarvstyret: 8505 Nore og Uvdal bygdetun, stuebygning Smia etter Hans Aas Parkering/trafikksikkerhetsplan Bygdetun Rødungsaga, mølle Øktodden, kvern Kråkefoss, Granhaug fotosamling Lager Bygdetun Noen mindre arbeider må utføres i Resterende beløp, ca kr , kan utsettes og må da sees i sammenheng med foreslått bevilgning i Bredbåndsutvikling er på det nærmeste sluttført og beløpet antas brukt i sin helhet. Investeringer i elevpcèr pågår - prioritert område NMK arbeider med tegninger og kostnadsoverslag kroner er delt ut på skolene etter plan/søknad - også kjøpt inn to gapahuker Komiteen arbeider med utsmykking Rødberg skole - det vil ikke bli brukt av midlene før i 2010 Planer er utarbeidet - men vil ikke bli realisert i 2009 Arkitekt Friis har levert skisse til løsning - kostnadsoverslag under utarbeidelse Det meste klart for binge ved Rødberg skole - gjenstår avklaring i tilknytning til nabovarsel Mindre utvendige arbeider gjenstår. Har avventet faglige utredninger om type overflatebehandling. Samtale/avklaring om plassering pågår med Statkraft. Storskola med tomt er anskaffet. Parkering opparbeides neste år. Utsatt. Sees i sammenheng med foreslått bevilgning i Har avventet løsning på parkeringssaken. Lager-bygning er innkjøpt. Oppføring i Pleie, rehabilitering og omsorg: 8318 Elektronisk internkontrollsystem Avsluttes i januar 2010 Næring, miljø og kommunalteknikk: 8222 Skolebygg Uvdal, Nore og Tunhovd Bergtun omsorgsenter Numedal Utmarkssenter Overføres til SBK-budsjettet, jfr. foreslått bevilgning for 2010 og Mindre sluttarbeider er bestilt. Avklaringer omkring sanitæranskaffelser pågår fortsatt. Utviklingsprosjekt. Igangsatt men forsinket grunnet mye arbeid med andre prosjekter Fritidspark på Rødberg - Overført til SBK-budsjettet 8553 Kulturminnekart - formidling Arbeidene går mot slutten. Forsinket grunnet bemanningssituasjonen. Ferdigstilles tidlig i Forprosjekter Til fortløpende prosjektering av mindre arbeider Kjøp av grunn Grunnerstatning komm. veger, samt grunnerverv for gangveg Rødberg Infiltrasjonsanlegg i Øvre Uvdal Arbeider er godt igang. Forventet kostnadsramme redusert til kr Videre utbygging i Overvåkning vann- og avløpsanlegg Nytt utstyr er bestilt. Forventet kostnadsbehov på kr i 2009/2010. Må videreføres f.o.m Rehabilitering avløpsanlegg Rehabilitering av avløpsnett på Rødberg er forsinket. Utføres i 2010.

5 8639 Vannforsyning Øvre Uvdal - Dagalifjell Vannbehandlingsutstyr/rehab. Ledninger Ny grunnvannsbrønn er etablert. Testing av kvalitet/kapasitet pågår i vinter. Overføringsledning må bygges i Avventer Matilsynets godkjenning av nye klausuleringssoner for Hvammen vannverk. Tiltak utføres i Digitale tema og beredskapskart Arbeider godt igang. Må sluttføres i Tømmestasjon bobiler Rødberg Utbedring kommunale veger Gjennomføringstiltak Rødbergplanen Tankanlegg anskaffet. Sluttføres i 2010, med et restbhov på kr Forventet forbruk på kr. 1,4 mill i år. Videreføres i Avventer videre beslutning i plankomiteen. Tiltak forventes utført f.o.m Trafikksikkerhetsplanen - tiltak Arbeider pågår. Rest videreføres i Utviklingsprosjekt i Tunhovd Boligfelt Nordskogen Utskifting lysarmatur pga PCB Avsluttet, men tilbakesendt plankomiteen for videre arbeid, etter vedtak i kommunestyret. Forprosjektkostnader. Detaljplan utføres i år. Utbygging i 2010 og 2011 Gatelysarmaturer anskaffes i år. Monteres i 2010 etter avtale med e-verkene Ungbo Bortsatt på anbud. Bygging i 2010 Plan, regulering utbygging Grevsgårdområdet utlån Utlån til Grevsgård Utbyggingslag BA Planlegging/regulering Tunhovdåsen og Breivikåsen Befaringer foretatt. Samarbeid med nabogrunneiere innledet. Videreføres i Sum investeringer Rådmannens forslag til innstilling: 1. Bevilget midler til investeringsprosjekter som ikke er brukt i 2009 overføres til 2010 med inntil 16,6 millioner kroner. Bevilgningen overføres med samme finansiering som i Bevilget midler til kommuneplanen i driftsbudsjettet 2009 som ikke brukes i år overføres til 2010.

6 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 611 Saksmappe : 2005/117 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Bent Roger Hegg Styringsgrunnlag og virksomhetsområder for ore og Uvdal kommuneskoger KF MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommuneskogstyre /09 Formannskap /09 Kommunestyret /09 Saken gjelder: Styringsgrunnlag og virksomhetsområder for Nore og Uvdal kommuneskoger KF, gjennom utarbeidelse av vedtekter for selskapet. Fakta: I kommunestyresak 11/09 ble det vedtatt at kommuneskogeiendommen og drifta av denne skulle omdannes til et kommunalt foretak. (KF) Saksbehandlers vurdering: Det er i denne saken lagt frem forslag til vedtekter for Nore og Uvdal kommuneskoger KF. Det må tas en avgjørelse på hvilke virksomheter som skal innlemmes eller ikke i det kommunale foretaket. Etter saksbehandlers mening er det naturlig at kommuneskogforetakets primæroppgaver skal være å drive eiendomsforvaltning knyttet til skogsdrift, utleie av jakt og fiske, skogshusvære, festetomter, innløsning av festetomter, utvikling av nye hytteområder, næringsutvikling og andre grunneiendomsrelaterte oppgaver tilhørende skog og utmarkseiendommen. Hva gjelder forvaltningen av kommunale boliger, kommunale bygg og næringsarealer er disse etter saksbehandlers syn helt på utsiden i forhold til primæroppgavene til kommuneskogen.

7 For disse forvaltningsenhetene vil det være naturlig å opprettholde dagens forvaltning eller organisering. Nore og Uvdal kommuneskoger KF vil ha behov for administrative ressurser i forhold til å løse de oppgavene som er forespeilet lagt til foretaket. Etter saksbehandlers mening vil det i første omgang være behov for en daglig leder i ca 40 % stilling, samt eiendomsforvalter festetomter/hytteplaner i % stilling og utmarksforvalter i ca 10 % stilling. Dette behovet kan fort endre seg over tid avhengig av arbeidsmengde og økt aktivitet m.m. Det er i dag muligheter å leie inn ansatte i kommunen som allerede jobber med de nevnte saksområdene. I tilegg er det nødvendig å leie inn noe juridisk bistand i forbindelse med krav om innløsning av festetomter. For å komme i gang med prosessen med å ansette daglig leder i foretaket vil saksbehandler tilrå at rådmannen bistår styret med dette. Med denne arbeidsinnsatsen lagt til grunn vil den direkte lønnskostnaden for foretaket ligge omtrent på brutto kr med påslag av sosiale utgifter. I forhold til leie av kontorplass, nødvendig utstyr m.m er dette anslått til å ligge i størrelsesorden kr/år. Disse tallene må justeres inn i kommuneskogens årsbudsjett for Dette vil det komme en egen sak på i første del av I forhold til dagens styre i kommuneskogen vil saksbehandler tilrå at representantene blir sittende ut valgperioden frem til neste kommunevalg i Rådmannens forslag til innstilling: Vedtektene til Nore og Uvdal kommuneskoger KF godkjennes og foretaket registrerer seg i enhetsregisteret snarest. Det settes i gang en prosess med å ansette daglig leder og videre leie inn administrative ressurser utover dette til bruk innen eiendomsforvaltning og utmarksforvaltning, totalt inntil 100 % stilling. Det legges frem en egen sak til kommunestyret i forhold til justering av kommuneskogens årsbudsjett i 2010 med bakgrunn i ringvirkninger som denne saken har. Vedlegg: - Vedtekter for ore og Uvdal kommuneskoger KF - Kopi av kommunelovens kapittel 11

8 Vedtekter for ore og Uvdal kommuneskoger KF 1. avn Nore og Uvdal kommuneskoger er et kommunalt foretak (KF) som er opprettet med hjemmel i kommunelovens kap. 11. Kommunestyre er foretakets generalforsamling. 2. Kontorkommune Nore og Uvdal kommune er foretakets kontorkommune. 3. Rettslig status Nore og Uvdal kommuneskoger KF er ikke et eget rettsobjekt, men organisert som et eget KF som eies av Nore og Uvdal kommune. 4. Formål og ansvarsområde Nore og Uvdal kommuneskoger KF omfatter følgende eiendommer: Navn på skogteig Gnr/bnr Totalareal i daa Prod. skog i daa Vedhus skog 163/1, daa 2241 daa Fjølabu skog 213/11 og 206/ daa 3659 daa Pålsbu skog 125/2 mfl daa daa Rotegård skog 124/2,11,21, daa 8117 daa Halldalen NogU 126/ daa 1575 daa Halldalen i Ål 126/ daa 2561 daa kommune Imingfjell 27/ daa + areal 0 daa hytteområdet Flatåker 42/8 63 daa 53 daa Sum daa daa Nore og Uvdal kommuneskoger KF har som formål å forvalte skog og utmarkseiendommene tilhørende foretaket på en langsiktig forsvarlig måte som både kan gi et tilfredsstillende økonomisk utbytte, samtidig som en søker å ta vare på de natur og miljøkvaliteter som finnes på eiendommene. Dette innebærer at foretaket skal planlegge å gjennomføre aktiviteter samt drive aktiv eiendomsforvaltning knyttet til skogsdrift, utleie av jakt og fiske, skogshusvære, festetomter, utvikling av nye hytteområder, næringsutvikling og andre grunneiendomsrelaterte oppgaver på de nevnte eiendommer. Der det er aktuelt skal kommuneskogen være en aktiv pådriver innen grunneierorganisering Det skal legges til rette for at eiendommene kan bidra til å øke tilgjengeligheten til jakt og fiske for kommunens innbyggere og ansatte. Virksomheten skal ta sikte på å oppnå bedriftsøkonomisk og miljømessig optimal drift og drives etter sunne forretningsmessige prinsipper. 5. Styret Til styret velges de som er best skikket til å gjennomføre selskapets formål. Styret skal ha minimum 3 medlemmer bestående av leder, nestleder og styremedlem. Det velges også 2 varamedlemmer. Alle velges av kommunestyret etter hvert kommunevalg og styrets funksjonstid settes til fire år.

9 Styret er ansvarlig for foretakets økonomiske resultat innenfor de rammer som fastsettes i kommunens økonomiplan. Styrets hovedoppgave er å vedta strategier for drift og utvikling av foretaket i tråd med selskapets formål. For øvrig skal styret føre tilsyn med foretakets drift og daglig leder sine disposisjoner. Styregodtgjørelse pr år settes til kr for styreleder, kr til styremedlemmer. Det gis i tillegg møtegodtgjøring pr. møte i henhold til kommunale retningslinjer. 6. Styrets møter Styremøtet sammenkalles og ledes av styreleder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet teller styreleder sin stemme dobbelt. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Kommunelovens regler om habilitet skal følges ved behandling av saker i styret. 7. Daglig leder Foretaket skal ha en daglig leder som skal forestå den daglige drift i henhold til lov, retningslinjer og vedtak fattet av styret. Daglig leder ansettes av styret. Styret skal sammen med daglig leder utarbeide nærmere instruks for stillingene. 8. Budsjett og regnskap Nore og Uvdal kommuneskoger skal ha en økonomiforvaltning i henhold til gjeldene lover og forskrifter. Det skal utarbeides eget budsjett og regnskap for foretaket. Foretaket skal legge frem de nødvendige budsjett- og regnskapstall slik at Nore og Uvdal kommune kan legge dette inn i sin økonomiplan. Hvert år legger styret frem en beretning for virksomheten foregående år. 9. Representasjon/fullmakt Styret og daglig leder representerer styret utad slik som fastsatt i kommunelovens 73. Foretakets styre og daglig leder representerer kommunen som grunneier i henhold til ansvarsområder nevnt i vedtektenes 4. Det gis også fullmakt til styret å kunne kjøpe/selge mindre areal inntil 100 daa innenfor rammene av hvert enkelte års budsjett og økonomiplan. Saker med spørsmål om kjøp eller salg av areal over denne størrelse må opp til behandling i kommunestyret. 10. Endring av vedtekter Vedtektene kan endres ved at kommunestyret gjør vedtak om dette. Styret for kommuneskogen skal få anledning til å uttale seg om forslag til endringer før de vedtas av kommunestyret. 11. Registrering og oppløsning Foretaket skal registreres i Foretaksregisteret. Kommunestyret kan ensidig oppløse foretaket. Styret for kommuneskogen plikter og melde fra om oppløsning til foretaksregisteret. 12. Kommuneloven For øvrig gjelder bestemmelsene i den til enhver tid gjeldene kommunelov.

10 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 033 Saksmappe : 2004/1248 Avd. : Politisk sekretariat Saksbehandler : Unni Wetlesen Møteplan 2010 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /09 Formannskap /09 Kommunestyret /09 Saken gjelder: Møteplan for 2010 for kommunestyre, formannskap, kulturarvstyret, energiutvalget og hovedutvalgene. Fakta: I henhold til reglement for Nore og Uvdal kommunestyre 3, jfr. reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte i Nore og Uvdal kommune, skal kommunestyrets ordinære møter avholdes i samsvar med en møteplan som omfatter et helt år. Det samme gjelder for formannskap og hovedutvalgene, jfr. 2 i reglementene for de ulike utvalg. Saksbehandlers vurdering: Møter i formannskap og hovedutvalg vil i stor grad styres av kommunestyremøtene. Det er derfor naturlig at kommunestyret vedtar møteplan for alle utvalgene, jfr. Reglement for folkevalgte i Nore og Uvdal, pkt. 4 under kommunale møter.

11 I henhold til reglement skal gruppemøter / møter starte tidligst kl Tid for gruppemøtene vil variere fra møte til møte / fra utvalg til utvalg. Møtesekretær avtaler starttidspunkt for gruppemøtene med de ulike ledere / gruppeledere for utvalgene. Ordførerens forslag til innstilling: Møteplan for kommunestyre, formannskap, administrasjonsutvalg, hovedutvalgene, kulturutvalget, energiutvalget og politisk ledergruppe vedtas i henhold til oppsatte plan. Behandling Formannskap : Saken utsettes. Innstilling Formannskap : Saken utsettes til neste møte i formannskapet 7. desember. Vedlegg: Forslag til helårsplan 2010

12 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 223 Saksmappe : 2007/1064 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Terje Halland Søknad fra Uvdal Bioenergi AS om endring av tilbakebetalingstid for næringslån. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek /09 Kommunestyret /09 Saken gjelder: Søknad av 6 okt 2009 vedrørende utsettelse av tilbakebetalingstidspunkt for kr i kommunalt næringslån. Fakta: Uvdal Bioenergi AS(UB AS) er etablert med følgende 4 parter alle lokalisert i Nore og Uvdal. Disse er: Uvdal Utmarkslag BA 34 %(eierandel). Uvdal Trelast eiendom AS 22 % Ola Rudi 22 %, Nore Holding AS 22 %. Aksjekapitalen er kr Visjonen for UB AS er å bli en foretrukket og konkurransedyktig leverandør av bioenergi, varme og tilknytta tjenester/produkter, både lokalt og regionalt. Etableringskostnaden var budsjettert til kr med følgende realiserte finansiering: Tilskudd Innovasjon Norge kr (19,1 %) Tilskudd Nore og Uvdal kommune kr (2,4 %) Lån Nore og Uvdal kommune kr (20 %) Egenfinansiering kr (58,5 %). Oppnådd finansiering ligger innenfor de rammene retningslinjene gir for bruken av det kommunale næringsfondet. Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sitt møte 30.juni.2008: ore og Uvdal kommune ser positivt på etableringen av flisterminal på Stormogen og bevilger inntil kr i rentefritt investeringslån. Lånet gis ved at

13 tilbakebetalingstiden av tidligere lån kr bevilget i K-sak forlenges med et år, restbeløp kr på konto Miljøbasert næringsutvikling og kr av konto Infrastrukturtiltak omdisponeres til lån. Øvrige kr ,- er avdragsfritt i 3 år og tilbakebetales over de neste 5 år i halvårlige avdrag. UB AS søker om å få utsatt tilbakebetalingstiden for kr som forfalt til betaling 1 november 2009 slik at det håndteres med samme betingelser som det andre kommunale næringslånet UB AS har på kr , altså tre års avdragsfrihet og tilbakebetaling over de neste fem år. UB AS begrunner søknaden med at byggeprosessen har tatt lengre tid enn planlagt, og at det tar lang tid å etablere et lokalt marked for flis og varme basert på bioenergi. Bedriften leverer nå flis på et vesentlig lavere nivå enn planlagt, dette skaper er vanskelig finansielle situasjonen i UB AS, spesielt de første driftsårene. En eventuell utsettelse av tilbakebetaling av lånet vil gi budsjettmessige konsekvenser for kommunen, innbetaling av avdrag fra næringslån blir tilbakeført til kommunens næringsfond. Søknad om utsettelse av tilbakebetaling av næringslån er ikke gjort i betydelig grad tidligere, innfris søknaden vil kommunen etablere ny praksis, kommunen vil sannsynligvis som følge av det motta tilsvarende søknader i framtida. Saksbehandlers vurdering: Etableringen av Uvdal Bioenergi AS og planene om å bygge flisterminal, den positive miljømessige betydningen, fordelene med å etablere en lokal varmeleverandør og flisprodusent er omtalt i NMK-sak 31-07, K-sakene og Etablering av en flisterminal i Øvre Numedal er et nødvendig basis infrastrukturtiltak for å kunne produsere og øke bruken av lokalprodusert bioenergi, det vil ta lang tid før investeringen i flisterminalen gir positiv kontantstrøm til UB AS. Men uten en flisterminal, der flis produseres og tørkes, er UB AS ikke leveringsdyktig verken på flis eller varme. Etableringen av flisterminalen er derfor helt nødvendig for at UB AS skal være en seriøs aktør i dette markedet. Den kommunale overtakelsen av industritomta har tatt lengre tid enn planlagt, dette vanskeliggjorde byggefinansieringen av flisterminalen. Dette var også bakgrunnen for vedtak om midlertidig finansiering i K-sak og vedtak i K-sak Det norske markedet for bioenergi og vannbåren oppvarming er i positiv utvikling, men ennå er strøm og fyringsolje billig nok til at mange eiendomsbesittere ikke legger om til oppvarming av sine bygg med bioenergi. Kostnadene ved å ombygge eksisterende bygge er store, og selv om det gis offentlig støtte til ombygging så er ikke dette nok til virkelig å sette fart i bruken av bioenergi. Dette påvirker UB AS sin framtidige utvikling og framdrift med å tilby fyringsflis og varme til større bygg i sitt hjemmemarked. Reduserte leveranser skaper finansielle vanskeligheter for selskapet, finanskrise og eiernes engasjement i andre bransjer der det også merkes lavere etterspørsel, gjør egenkapitalsituasjonen og muligheten til å finansiere UB AS privat vanskelig, bankene er forsiktige og lån til næringsvirksomhet er kostbart.

14 Dersom kommunen vedtar å ikke utsette tilbakebetaling av bevilget næringslån vil dette skape alvorlige finansielle vanskeligheter for selskapet. Sett med bakgrunn at næringsfondet nå er kraftig redusert, er det lenge å utsette tilbakebetalingstiden med tre år, det anbefales å utsette oppstart tilbakebetaling med ett år med en tilbakebetalingstid over de neste fem år, kommunen har da gitt tre års avdragsfrihet for lånet. Rådmannens forslag til innstilling: Søknaden fra UB As om utsettelse av tilbakebetalingstiden aksepteres, det rentefrie lånet på kr gjøres avdragsfritt fram til og tilbakebetales over de neste fem år med like store halvårlige avdrag. Vedlegg: Søknad Kopi av K-sak 56/08 og 90/07

15 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 252 Saksmappe : 2009/986 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Terje Halland Søknad om ettergivelse av lån og rentenedsettelse. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek /09 Kommunestyret /09 Saken gjelder: Dagali opplevelser AS søker om ettergivelse av kommunalt lån stort kr , reduksjon av rentekrav og nedsettelse av rentesats for kommunalt lån stort kr Fakta: Nore og Uvdal kommune bevilget til Norsk Motorsportutleie AS (NMU) i K-sak 075/05 kr i rentefritt lån og kr i tilskudd. I K-sak 088/05 bevilget kommunen NMU kr i rentebærende lån, med en rentesats på 1,5 % over plasseringsrenten kommunen oppnår ved plassering av næringsfondet. Lånene hadde tre års avdragsfrihet, fem års tilbakebetalingstid og ble gitt til reetablering av drift, utbygging og istandsetting av Uvdal alpinpark. Reetableringen hadde en budsjettert kostnad på 4,5 mill, de to kommunale lånene utgjorde 27 % av finansieringsbehovet. NMU inngikk i 2005 en 10 års avtale om leie av Uvdal Alpinpark. Norsk Motorsportutleie AS endret seinere navn til Dagali opplevelser AS. Aksjekapitalen i Dagali opplevelser AS er kr , eieroversikten viser at Tor Larsen eier 64 %, Stein Rudi 18 %, Ronny Andersen 11 % og Jørgen Ringstad 7 % av aksjene.

16 Bedriften opplyser at de har 9 ansatte i vintersesongen og 20 i sommersesongen. Omsetningen i 2007 var 7,9 mill med ett underskudd på 0,9 mill, se vedlegg 3 (Unntatt offentlighet ihht Offentleglova 13. Fvl ledd,) Flere av aksjonærene har eierinteresser Vasstulan Høyfjellseter, som de har driftet i sammenheng med virksomheten på Dagali de siste 2,5 år. Søker opplyser at finanskrisen med påfølgende ordresvikt har gjort at selskapet er kommet i en meget anstrengt økonomisk situasjon. Utbygging av utleieleiligheter i Alpinparken var planlagt startet opp samtidig som driften av alpinparken ble re-etablert, meningen var at økt trafikk i utleieleilighetene skulle medvirke til å økt trafikkgrunnlag i alpinparken. Med bakgrunn i at det ikke ble igangsatt noen utbygging av leiligheter ble leieavtalen for Uvdal alpinpark sagt opp etter tre års drift. Dagali opplevelser hadde da reetablert driften i alpinanlegget, bygd om snøkanonanlegget, lyssatt løypetraseen, investert i nytt billettsystem og maskinbearbeidet løypetraseer. Søker opplyser at de har tapt 1.5 mill under arbeidet med re-etablere driften i Uvdal alpinpark, selskapet har nå så store økonomiske forpliktelser at daglig leder mener det er umulig å fortsette, uten omfattende endringer og gjeldssaneringer, det opplyses at andre større kreditorer har akseptert ettergivelse av gjeld. Saksbehandlers vurdering: Det er beklagelig at Dagali opplevelser har kommet i en så vanskelig økonomisk situasjon at de nå ikke kan betjene sine økonomiske forpliktelser. Selskapet driver en ikke ubetydelig virksomhet, det er imponerende å registrere at de omsetter aktivitetsbaserte opplevelser for nærmere 10 mill pr år. Selskapet har opplevd en kraftig vekst, eierne har de seinere år utvidet sine engasjement innenfor utvikling av aktivitetsturisme med tilhørende overnattingstilbud i Øvre Uvdal og Dagali. Kjøpet av Vasstulan Høyfjellseter og inngåelse av leieavtale med Uvdal alpinpark har gjort at selskapet og eierne har beveget seg bort fra sin kjernevirksomhet, salg og pakking av motorbaserte opplevelser med basis i flyplassen i Dagali. Dagali opplevelser opplevde i en stor etterspørsel for teambuilding, firmaturer og opplevelses baserte aktiviteter fra bedriftsmarkedet. Etterspørselen ble kraftig redusert under finanskrisen, de planlagte utbyggingene i Uvdal Alpinpark og på Vasstulan stoppet da opp. Dette har resultert i at Dagali opplevelser har opparbeidet store underskudd, med påfølgende betydelige økonomiske problemer for selskapet, det kan se ut som selskapet neppe klarer sine økonomiske forpliktelser uten gjeldsanering og styrking av selskapets egenkapital. Det kan virke som utvidelsen av eiernes engasjement og investeringer innenfor flere felt og de vurderinger som gjort i forhold til selskapets vekst har vært for optimistiske. Lånet på kr har en rentesats på 1,5 % over kommunens plasseringsrente for næringsfondet, normalt har rentesatsen i tilsvarende saker der kommunen har innvilget rentebærende lån vært 0,5 % over plasseringsrenta. Vedlagte renteberegning viser at lånebetingelsene ikke er spesielt fordelaktig for låntaker. Søknaden om ettergivelse av kr og rentefritak for lånet på kr vil gi konsekvenser for oppbyggingen av næringsfondet, avdrag på næringslån er budsjettert tilbakeført til næringsfondet.

17 Ettergivelse av lån og innvilgelse av rentefritak vil være å innføre en ny praksis som rådmannen ikke anbefaler blir innført, for å imøtekomme den vanskelige situasjonen selskapet er kommet opp i anbefales det å gi rentereduksjon ned til samme nivå gitt i tilsvarende saker. Rentereduksjonen vil for bedriften utgjøre redusert økonomisk belastning med kr for de tre årene lånet har vært avdragsfritt og om lag kr årlig i lånets femårige løpetid, (1 % rente av kr ) avhenging av renteutviklingen i kapitalmarkedet. Rådmannens forslag til innstilling: Med bakgrunn Dagali Opplevelser meget vanskelige økonomiske situasjon innvilges det rentereduksjon ned til 0,5 % over kommunens plasseringsrente for kr i næringslån, bevilget i K-sak , betingelsene for kr i næringslån bevilget i K-sak forandres ikke. Lånene nedbetales etter oppsatt plan i løpet av de neste fem år. Vedlegg: 1 Søknad. 2 Oversikt renteberegninger, utskrift av K-sak og 88/05 3. Oversikt over bedriftens økonomiske forpliktelser. Unntatt offentlighet ihht: Offentleglova 13. jfr. Fvl ledd. Saksdokumenter: Egenerklæringsskjema, attester, regnskapsoversikter.

18 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 126/5 Saksmappe : 2009/353 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Bent Roger Hegg Søknad om kjøp av tilleggsjord fra ore og Uvdal kommuneskog - Søkere Erling og Kjell Hole MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommuneskogstyre /09 Formannskap /09 Kommunestyret /09 Saken gjelder: Kjøp av areal til formål utmarksbeite fra Nore og Uvdal kommuneskog Søkere er Erling og Kjell Hole. Fakta: Erling og Kjell Hole driver i dag eiendommen gnr/bnr 119/1 Breivik Nordre i Tunhovd. Produksjonen er i dag på 20 ammekyr med tillegg av ungdyr. For å utvikle produksjonsgrunnlaget ønsker søkerne å utvide dyreantallet til ammekyr. I denne planen inngår det å sette opp et tilbygg til eksisterende fjøs. Gammelfjøset blir anvendt til ungdyravdeling. I dag går dyrene løst på utmarksbeite og streifer over store områder. Søkerne ønsker å kjøpe et areal tilsvarende 228 daa av kommuneskogen på nedsiden av fylkesvei 120 mot Pålsbufjorden. Dette arealet ønsker man å gjerde inn til utmarksbeite for blant annet å begrense det vidsøkte beitemønsteret til dyrene. Det er et ønske at kommuneskogen avskoger arealet før eventuelt salg.

19 Saksbehandlers vurdering: Etter saksbehandlers mening er det flere momenter som må gjennomgåes før det vurderes salg av det aktuelle skogarealet. Ut ifra kommuneskogens syn er dette skogområdet viktig fremover med tanke på skogproduksjon. Området består av over 50 % yngre produksjonsskog som befinner seg i alderssegmentet år gammel skog. Dette er en skog som med riktig skogskjøtsel på sikt vil utløse en del verdier. Arealet det her er snakk om er på ca 228 daa og av dette er ca 205 daa produktivt skogareal og 23 daa annet areal. Skogsgrunnen i dette område er for det meste på lav og middels bonitet. Skogen består av 13 % hogstmoden skog i hogstklasse 4 og 5, 50 % av skogen er yngre produksjonsskog i hogstklasse 3 og ungskogarealet i hogstklasse 1 og 2 utgjør 26 %. Resten er uproduktiv skogsmark. Skogstyret har forøvrig vært på befaring av området i sommer. Et annet moment som må vurderes er at søkers gårdsbruk er en av ca 20 gårdsbruk i Tunhovd som har beiterett i kommuneskogen. Ved inngjerding og evt. salg av dette arealet innebærer det at de andre beiterettshaverne ikke får anvendt beiteretten sin i dette området. Disse må uansett samtykke i at arealet opphører som beitesameiets havneareal. Det er noe forunderlig at søker som allerede har beiterett i dette området vil kjøpe arealet og fortsatt bruke det som utmarksbeite. Saksbehandler ser samtidig at søker kan ha behov for mer forgrunnlag for sine dyr fremover med den planlagte satsingen. Kommuneskogen kan i den forbindelse være interessert i å få fremlagt en helhetlig plan på hvordan søker tenker seg dette. Det kan være aktuelt å avhende noe areal til fulldyrkningsformål. Etter saksbehandlers mening vil det være uheldig å gjerde inn dette området ut ifra friluftshensyn og atkomst ned til fjorden i dette området. Rådmannens forslag til innstilling: Nore og Uvdal kommunestyre vil ikke avhende og selge det omsøkte areal til beiteformål. Dette på grunnlag av at det omsøkte arealet fortsatt skal anvendes til skogbruksformål med dagens beiting og at inngjerding helt ned mot Pålsbufjorden er uakseptabel ut fra friluftshensyn. Det oppfordres at søker legger frem en helhetlig plan på hvordan det er tenkt å øke forgrunnlaget for produksjonen fremover, da særlig med tanke på behov for nydyrkningsareal.

20 Vedlegg: Søknad og kart

21 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 416 Saksmappe : 2004/1390 Avd. : Rådmann Saksbehandler : Frank Pedersen Søknad om lån - Miljøringen AS. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /09 Kommunestyret /09 Saken gjelder: Søknad om lån - Miljøringen AS. Fakta: I oversendelse datert fra Miljøringen SA (selskap under stiftelse) er det mottatt søknad om lån på inntil fem millioner kroner til å kunne legge inn bud på kjøp av Uvdal Alpinsenter. Det ses som kjent at senteret etter konkursen høsten 2008 har vært eid av hovedkreditor Sparebank1. Det vises videre til den orienteringen som ble gitt i kommunestyrets møte i oktober Ordfører og administrasjonen har holdt seg løpende oppdatert om utviklingen i og rundt alpinsenteret og blant annet deltatt i møter med banken og Innovasjon Norge. Unntak fra offentlighet. Deler av søknaden er begjært unntatt offentlighet etter Offentleglova kap 3. Offentleglova slår i 13 fast at Opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov, er unnatekne frå innsyn. Forvaltningsloven 13 fastslår at det påhviler forvaltningen taushetsplikt blant annet om tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som

22 opplysningen angår. Administrasjonen har etter en konkret vurdering kommet til at deler av det oversendte grunnlaget inneholder opplysninger av konkurransemessig betydning som omfattes av Offentlighetslovens 13 og Forvaltningslovens 13. På denne bakgrunn er sentrale og detaljerte budsjettoppstillinger unntatt i vedlagte dokumenter. Fullstendig dokumentasjon er gjennomgått og kvalitetssikret i administrasjonen og vil bli framlagt i møtene. Låneformål og forretningside. Foretaket Miljøringen ble stiftet i september Formålet er å skape et samarbeid mellom grunneiere og utviklingsaktører i området som muliggjør en samlet utvikling i området ved blant annet å knytte alpinsenteret og alpinparken sammen. Mye av grunnlaget for forretningsideen er lagt i det tidligere masterplanarbeidet Uvdal2015 og prosjektene Solsiden og øvre Uvdal. Miljøringen har i skrivende stund 30 andelseiere som ved private avtaler og felles avtale i utmarkslag har forpliktet grunneiere og utbyggere til å finansiere satsingen. Utbyggingsavtaler ses som en forutsetning for vellykket satsing. Næringsfondet har i sine retningslinjer blant annet følgende bestemmelser som får anvendelse: Lån er hovedvirkemiddel til investeringer. Lånet er et ansvarlig lån og kan gjøres rentefritt i hele låneperioden og avdragsfritt i maksimum 5 år. Investeringslån kan normalt gis med inntil 20% av kostnadsoverslag når det kan oppnås annen offentlig finansiering og inntil 30% når dette ikke oppnås. Normalt må minimum kostnadsoverslag utgjøre kr før søknad om lån behandles. Beholdningen i næringsfondet er nå på om lag to millioner kroner. Lånet kan sikres med pant i Uvdal Alpinsenter inkludert næringsbygget med prioritet etter andre finansieringsinstitusjoner. For øvrig vises til vedlegg med søknad, beskrivelse av tiltaket og forretningsplanen og vedtekter. Vurdering: Søknadsbeløpet på inntil fem millioner kroner må utvilsomt ses som stort og må veies opp mot de fordeler kommunens innbyggere og næringsliv kan oppnå. Rådmannen konstaterer at det gjennom snart 20 års drift har vært til tider stor aktivitet og store planer for senteret, men at de i liten grad har blitt realisert fullt ut. Området har antakelig stor og ubrukte muligheter, men det må fastslås at aktiviteten ble kraftig oppbremset ved den siste konkursen og at det har vært en meget begrenset aktivitet det siste året. Den framlagte planen for grunneierdeltakelse og rammer for tilbakeføring av deler av omsetningen til områdeutvikling synes som et kjernepunkt i videre utvikling og deltakelse. Videre antas det at potensialet ved langsiktig verdiskaping overstiger det som i dag kan ses som realistisk markedsverdi.

23 Nore og Uvdal kommune har en negativ befolkningsutvikling og det synes nødvendig å styrke befolknings- og næringsgrunnlaget. Det har gjennom planer og annet arbeid blitt lagt til rette for utvikling av turisme og reiseliv i kommunen og det later til at mye av innholdet og forretningsideen i Miljøringen kan svare på mange av de utfordringene kommunen står overfor. Selskapet legger stor vekt på at det er viktig å komme i dialog med nåværende eier av Uvdal Alpinsenter og at det er viktig å kunne legge inn et realistisk bud i løpet av kort tid. Som en oppsummering vil rådmannen legge vekt på at forretningsideen synes å være godt gjennomarbeidet og i vesentlig grad retter opp de manglene som tidligere aktivitet har hatt, den samsvarer godt med mange av kommunens utfordringer og føringer som er lagt, det vil etter alt å dømme være vanskelig å oppnå annen finansiering, Innovasjon Norge støtter prosjektet og det er viktig å sette selskapet i stand til å handle raskt. Videre legges det til grunn at et utvidet tilbud innenfor reiseliv og turisme kan ha store ringvirkninger for annen aktivitet og øvrig næringsliv i kommunen. Til søknadsbeløpet er å bemerke at fem millioner kroner er et stort uttak og at det neppe er nok midler i fondet til å dekke hele lånebeløpet. Det foreslås derfor at overskytende som ikke lar seg dekke av næringsfondet kan lånefinansieres. Belastningen er ikke lagt inn i årsbudsjett/økonomiplan. Rådmannens forslag til innstilling: Miljøringen SA gis tilsagn om lån på fem millioner kroner for å legge inn bud på kjøp av Uvdal Alpinsenter. Lånet skal nedbetales over ti år og det innrømmes rente- og avdragsfrihet i tre år. Lånet sikres med pant. Lånet belastes næringsfondet og eventuelt manglende dekning i fondet finansieres ved låneopptak. Vedlegg: Søknad Prosjektbeskrivelse Vi slår ring rundt øvre Uvdal av Vedtekter for Miljøringen SA

24 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 145 Saksmappe : 2009/985 Avd. : Økonomikontoret Saksbehandler : Anne Rudi Økonomiplan budsjettrammer for 2010 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /09 Kommunestyret /09 Saken gjelder: Saken gjelder økonomiplan og budsjettrammer for Fakta: Etter forskrift om årsbudsjett, i medhold til kommunelovens kapittel 8, heter det at årsbudsjettet skal framstilles i et samlet dokument, eventuelt sammen med kommunens økonomiplan. Rådmannen velger å legge økonomiplanen for perioden og budsjettrammer for år 2010 fram i et samlet dokument, se vedlegg 1. Rådmannens forslag til økonomiplan og budsjettrammer 2010 ligger ute på kommunens internettsider Budsjettfullmakter Fullmakter til formannskapet, hovedutvalgene og rådmannen er vedtatt i et eget reglement; reglement for budsjett og økonomiplan (utarbeidelse, fullmakter og oppfølging), K-sak 63/2009. Budsjett 2010 Forslag til detaljert budsjett 2010 vil bli utarbeidet i etterkant av kommunestyrets behandling av økonomiplanen i desember og behandles av formannskap og hovedutvalgene, jfr. Reglement. Rådmannens forslag til økonomiplan og budsjettrammer 2010

25 Rådmannens forslag til økonomiplan og budsjettrammer for år 2010 følger som vedlegg 1. Forslaget til økonomiplan og rammer for årsbudsjett er i korte trekk bygget opp slik: En innledning om viktige satsinger for kommunen, beskrivelse av kommunens ulike rammebetingelser, herunder befolkningsutvikling og inntekter, brutto- og netto driftsresultat og låneopptak. Beskrivelse av driften av sentraladministrasjonen, fagavdelingene og kulturarvstyrets virksomhet, planlagte nye tiltak og målsettinger/indikatorer for økonomi, medarbeidere, tjenester, elektroniske tjenester og samfunnsutvikling. Finansielle nøkkeltall. Oversikt rådmannens forslag til investeringstiltak. Oversikt over kommunens fond og langsiktige gjeld. Forslag til kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger. Økonomisk oversikt for drift Økonomisk oversikt for investeringer Selvkostberegninger for vann, avløp og renovasjon Konsekvensjusteringer i driften Budsjett for Nore og Uvdal kommuneskog Økonomiplanen viderefører malen fra Formannskapets innstilling Kommuneloven åpner for at formannskapet kan fremme alternative forslag (innstillinger til kommunestyret). Budsjettforskriften 3 1. ledd bestemmer at samtlige forslag som fremmes av formannskapet skal tilfredsstille de krav som er satt til budsjettets innhold og inndeling i budsjettforskriften. Det kan dermed ikke fremmes ufullstendige forslag, for eksempel forslag som kun gjelder deler av kommunens virksomhet, eller forslag som ikke er saldert. Derimot kan formannskapet eller en gruppering henvise til et allerede fremsatt forslag, eksempelvis fra administrasjonssjefen med spesifiserte og salderte endringsforslag. Høring Rådmannen har tilskrevet arbeidstakerorganisasjoner, hovedverneombud, arbeidsmiljøutvalget, Rådet for eldre og funksjonshemmede, samarbeidsutvalgene ved skolene og barnehagene og kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen og Idrettsrådet og bedt om deres eventuelle merknader til forslaget til økonomiplan. Deres frist for å komme med uttalelser i forkant av formannskapets behandling er satt til 19. november I forskrift om årsbudsjettet 3 heter det at innstilling (formannskapets) til årsbudsjett skal legges ut til alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte forslag, senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Forslag til økonomiplan for Nore og Uvdal kommune for perioden 2010 til 2013 godkjennes. 2. Forslag til budsjettrammer for drift og investeringer i 2010 for Nore og Uvdal kommune og Nore og Uvdal kommuneskog godkjennes.

26 3. Hovedutvalgene gis fullmakt til å foreta en videre fordeling av netto driftsutgifter etter fullmakter gitt av kommunestyret i eget økonomireglement. 4. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2010 godkjennes. 5. Skatt på formue og inntekt for år 2010 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 6. Eiendomsskatt for år 2010 på verker og bruk skrives ut med 7 promille. 7. Det foretas låneopptak på 4,4 millioner kroner i Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. 8. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 9. Ordførerens godtgjørelse fastsettes i tråd med reglement vedtatt av kommunestyre i sak 62/07 Reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte i Nore og Uvdal kommune % stilling som kulturarbeider gjøres til fast stilling. Behandling Formannskap : Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: Drift: * Rådmannen bes om å komme med et forslag til reduksjon i samla driftsutgifter på minst 1,4 mill. * Reduksjon i drift avsettes disposisjonsfond. Investering: Kulturarvstyret: Rødungsaga, Mølla, kvern, Kråkefoss, Granhaug Foto ,- Næringsfond styrkes ,- SBK Ballbinge ,- Ombygging skolene ,- Økt avsetning disposisjonsfond ,- MK Ungbo ,- Redusert lånopptak ,- Arbeidsprogram: Sentraladm.: Videreutvikle kommunens e-tjenester i alle fagavdelinger.

27 Gjennomgang og oppfølging innkjøpsavtaler, innkjøpsansvarlig? Oppfølging av medarbeidertilfredshetsundersøkelse. Skole, barnehage og kultur: Nettsider med presentasjon og omtale av tilbudene og tjenester. Samarbeid skole/næringsliv for å få et kjennskap til yrkesliv. Helse, sosial og omsorg: Folkehelse æring, miljø og kommunalteknikk: Organisasjonsutvikling NMK avd. Politisk sak til febr Planlegging av nytt boligfelt Norefjord Utrede aktuelle områder for store boligtomter i kommunen. Overført fra 2009: Utrede sak for at næringsbygg i kommunens eie kan driftes av eget styre. Gjennomgang og evaluering av bruk av kommunens næringsfond. Plan for bruk / utnyttelse av kommunale bygg. Fremskrittspartiet fremmet følgende forslag: 1. Det settes av ,- til vedlikeholdsarbeider i Rødberg barnehage som en prøveordning for 2010, som styrer disponerer med samarbeidsutvalget ,- tas fra avsetting disposisjonsfond. 2. Det framlegges sammenligningstall (kostra-tall) for sammenlignbare kommuner for gebyr og avgifter. Dette sendes ut med kommunestyreinnkalling for desember Det skal fremmes en sak om evaluering av retningslinjer for tilskudd til lag og foreninger. Arbeidsprogram for hovedutvalg for SBK, øverst s 27 SBK. Senterpartiet v/lars Fullu fremmet følgende forslag: 1. Slett investering til kunstgress med ,-. 2. Innsetting av kirkelig fellesråds økonomiplan unntatt Orgel i Nore Kirke og ,- til Skjønne kirkegård. Finansieres ved låneopptak. 3. Inn i arbeidsprogram SBK. Iverksettelse av en plan for rehabilitering av Norehallen. VOTERI G: Arbeiderpartiets forslag: Drift: * Rådmannen bes om å komme med et forslag til reduksjon i samla driftsutgifter på minst 1,4 mill. * Reduksjon i drift avsettes disposisjonsfond. Enstemmig vedtatt.

28 Investering: Kulturarvstyret: Rødungsaga, Mølla, kvern, Kråkefoss, Granhaug Foto ,- Næringsfond styrkes ,- Enstemmig vedtatt. SBK Ballbinge ,- Enstemmig vedtatt. Ombygging skolene ,- Økt avsetning disposisjonsfond ,- Vedtatt med 4 mot 1 stemme. MK Ungbo ,- Redusert lånopptak ,- Enstemmig vedtatt. Arbeidsprogram: Sentraladm.: Videreutvikle kommunens e-tjenester i alle fagavdelinger. Gjennomgang og oppfølging innkjøpsavtaler, innkjøpsansvarlig? Enstemmig vedtatt. Oppfølging av medarbeidertilfredshetsundersøkelse. Vedtatt med 4 mot 1 stemme. Skole, barnehage og kultur: Nettsider med presentasjon og omtale av tilbudene og tjenester. Samarbeid skole/næringsliv for å få et kjennskap til yrkesliv. Enstemmig vedtatt. Helse, sosial og omsorg: Folkehelse. Enstemmig vedtatt. æring, miljø og kommunalteknikk: Organisasjonsutvikling NMK avd. Politisk sak til febr Planlegging av nytt boligfelt Norefjord Utrede aktuelle områder for store boligtomter i kommunen. Enstemmig vedtatt. Overført fra 2009: Utrede sak for at næringsbygg i kommunens eie kan driftes av eget styre. Gjennomgang og evaluering av bruk av kommunens næringsfond. Plan for bruk / utnyttelse av kommunale bygg. Enstemmig vedtatt. Fremskrittspartiets forslag

29 1. Det settes av ,- til vedlikeholdsarbeider i Rødberg barnehage som en prøveordning for 2010, som styrer disponerer med samarbeidsutvalget ,- tas fra avsetting disposisjonsfond. Falt med 2 mot 3 stemmer. 2. Det framlegges sammenligningstall (kostra-tall) for sammenlignbare kommuner for gebyr og avgifter. Dette sendes ut med kommunestyreinnkalling for desember Vedtatt med 4 mot 1 stemme. 3. Det skal fremmes en sak om evaluering av retningslinjer for tilskudd til lag og foreninger. Arbeidsprogram for hovedutvalg for SBK, øverst s 27 SBK. Enstemmig vedtatt. Senterpartiet v/lars Fullu sitt forslag: 1. Slett investering til kunstgress med ,-. Falt med 4 mot 1 stemme. 2. Innsetting av kirkelig fellesråds økonomiplan unntatt Orgel i Nore Kirke og ,- til Skjønne kirkegård. Finansieres ved låneopptak. Falt med 4 mot 1 stemme. 3. Inn i arbeidsprogram SBK. Iverksettelse av en plan for rehabilitering av Norehallen. Vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Innstilling Formannskap : 1. Forslag til økonomiplan for Nore og Uvdal kommune for perioden 2010 til 2013 godkjennes med endringer gjort i formannskapet , se punkt Forslag til budsjettrammer for drift og investeringer i 2010 for Nore og Uvdal kommune og Nore og Uvdal kommuneskog godkjennes med endringer gjort i formannskapet , se punkt Hovedutvalgene gis fullmakt til å foreta en videre fordeling av netto driftsutgifter etter fullmakter gitt av kommunestyret i eget økonomireglement. 4. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2010 godkjennes. 5. Skatt på formue og inntekt for år 2010 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 6. Eiendomsskatt for år 2010 på verker og bruk skrives ut med 7 promille. 7. Det foretas låneopptak på 4,1 millioner kroner i Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. 8. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 9. Ordførerens godtgjørelse fastsettes i tråd med reglement vedtatt av kommunestyre i sak 62/07 Reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte i Nore og Uvdal kommune % stilling som kulturarbeider gjøres til fast stilling. 11. Endringer i formannskapet :

30 Drift: Rådmannen bes om å komme med et forslag til reduksjon i samla driftsutgifter på minst 1,4 mill. Reduksjon i drift avsettes disposisjonsfond. Investering: Kulturarvstyret: Rødungsaga, Mølla, kvern, Kråkefoss, Granhaug Foto ,- Næringsfond styrkes ,- SBK Ballbinge ,- Ombygging skolene ,- Økt avsetning disposisjonsfond ,- MK Ungbo ,- Redusert lånopptak ,- Arbeidsprogram: Sentraladm.: Videreutvikle kommunens e-tjenester i alle fagavdelinger. Gjennomgang og oppfølging innkjøpsavtaler, innkjøpsansvarlig? Oppfølging av medarbeidertilfredshetsundersøkelse. Skole, barnehage og kultur: Nettsider med presentasjon og omtale av tilbudene og tjenester. Samarbeid skole/næringsliv for å få et kjennskap til yrkesliv. Helse, sosial og omsorg: Folkehelse æring, miljø og kommunalteknikk: Organisasjonsutvikling NMK avd. Politisk sak til febr Planlegging av nytt boligfelt Norefjord Utrede aktuelle områder for store boligtomter i kommunen. Overført fra 2009: Utrede sak for at næringsbygg i kommunens eie kan driftes av eget styre. Gjennomgang og evaluering av bruk av kommunens næringsfond. Plan for bruk / utnyttelse av kommunale bygg. Det framlegges sammenligningstall (kostra-tall) for sammenlignbare kommuner for gebyr og avgifter. Dette sendes ut med kommunestyreinnkalling for desember Det skal fremmes en sak om evaluering av retningslinjer for tilskudd til lag og foreninger. Arbeidsprogram for hovedutvalg for SBK, øverst s 27 SBK.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 16:45

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 16:45 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 16:45 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i politisk ledergruppe kl. 11.00 13.00

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune,

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 73 74/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 08.12.2008 Tidspunkt: 13:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 67/11 Innløsning av

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 77-83 Utvalg: Møtested:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 77-83 Utvalg: Møtested: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 77-83 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Uvdal resort, Uvdal Dato: 10.12.2009 Tidspunkt: 14:00 18:00 Møtet ble avholdt på Uvdal Resort i Uvdal.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Kommunestyresalen, Rødberg 11.00 13.00 Politisk administrativ ledergruppe. TEMA: Kommuneplanarbeidet,

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-44 Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2008 Tidspunkt: 14:00 18:00 Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Kommunestyresalen, Rødberg I starten av møtet, kl. 14.00

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-11 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Orienteringssaker: Foreløpig regnskap Oversikt framdrift plansaker

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30 Møtet startet med en dialog formannskapet, fagavdeling

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-34 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 13:00 17:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det ble avholdt møte i Administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Kommunestyresalen, Rødberg 11.00 13.00 Politisk administrativ ledergruppe. TEMA: Kommuneplanarbeidet,

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling.

Møteinnkalling. Det vil bli møte i Valgstyret samme dag kl. 13:00. Se vedlagte innkalling. Møteinnkalling Saksnr: 20-24 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:30 Orienteringer: Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 12.04.2011 OBS: Merk dato. Tunhovd oppvekstsenter, Leif Ågesen orienterer. Geilo

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 82-86 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.11.2010 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Eirik

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi.

HOVEDUTSKRIFT. Det vil bli et temamøte etter kommunestyremøtet 21.05.12 om eierskapsstrategi. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 31 40 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 13:00 18:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet hadde lønnsforhandlinger med ledergruppa kl samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet hadde lønnsforhandlinger med ledergruppa kl samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 46-50 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 13:00 17:00 Formannskapet hadde lønnsforhandlinger med ledergruppa

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: 28.11.2016 Tidspunkt: 09:00 10:15 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu Jon Brun

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger.

Møteinnkalling. Kommunal planstrategi nye lovkrav. Orientering ved kommuneplanlegger. Møteinnkalling Saksnr: 59-61 Utvalg: Formannskap/Valgkomite Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.10.2011 Tidspunkt: 13:00 Valgkomiteen kalles inn til dette møtet. Dvs formannskapet, Per Lassegård

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 35 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 14:30 ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:15

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:15 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-32 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: 13:00 16:15 Økonomisjefen ga en orientering til sak 32/09. Orienteringer:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 17:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 17:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 27-39 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 11:00 17:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Foretaksmøte Steinkjer kommuneskoger - Ogndalsbruket KF 11.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/6138 Klassering: Saksbehandler: Kari Aarnes KLARGJØRING AV VEDTEKTENE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 60-64 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.11.2013 Tidspunkt: 13.30 17:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre ROLLAG KOMMUNE Rollag : 11.11.2014 Arkiv : 150 Saksmappe : 2014/513 Avd. : Rådmann Saksbehandl er : Hans Henrik Thune Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018 MØTEBEHANDLING: Utvalg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20-25 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.04.2011 Tidspunkt: 13:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 66-75 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.10.2012 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-11 Utvalg: Møtested: Dato: 24.04.2017 Tidspunkt: 09:00 Administrasjonsutvalget Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Sak 11/17 «Saksutredning H 4b Hellemo»

Detaljer

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Dette er et ekstraordinært møte

Møteinnkalling. ore og Uvdal kommune. Dette er et ekstraordinært møte ore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 64 66 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 1, Rødberg Dato: 06.10.2008 Tidspunkt: 10:00 Dette er et ekstraordinært møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 49 52 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 13:00 TEMAMØTE Kommunestyresalen, Rødberg 10.30 12.45 Kommunestyret kalles inn til temamøte.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 73 74/208 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 08.12.2008 Tidspunkt: 13:00 15.20 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gj. Hovda Hans Beltesbrekke

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 5-16 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 09:00 13:15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Dato: 11.02.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Kommunestyresalen, Rødberg OBS: Møtet er utsatt fra 04.02.10.

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 13.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 25 og 26 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 25/09 PS 26/09 Merknad: Sakstittel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34-38 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.08.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 57 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyret, Rødberg Dato: 09.07.2012 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte: Torkel Wetterhus Hans Beltesbrekke Kirsten

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00.

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00. Møteinnkalling Saksnr: 3-5 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Grønneflåtastua, Nore og Uvdal Bygdetun Dato: 27.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER

MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV UVDAL ALPINSENTER Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 01.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Agenda til informasjon/drøfting: MILJØRINGEN SA LÅN TIL KJØP AV

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyresalen, Rødberg

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20-25 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 28.04.2008 Tidspunkt: 13:00 16:00 Ettersendinger: Kommunestyresalen, Rødberg De tre siste sakene på sakslisten ble delt

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 54-56 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksbehandler Ragnhild K. Haug viste fram framdrift for ressursgruppa lokalt i prosjektet Velkommen til oss.

HOVEDUTSKRIFT. Saksbehandler Ragnhild K. Haug viste fram framdrift for ressursgruppa lokalt i prosjektet Velkommen til oss. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-13 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.01.2013 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel Wetterhus

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:30 13:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:30 13:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 24-30 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.04.2017 Tidspunkt: 09:30 13:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Saksnr: 9-10 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 9/09 Tertialrapport 2. tertial 2009 PS 10/09

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 4 Rollag kommunehus Dato: 03.12.2009 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Merknader:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Merknader: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 4 8 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.02.2013 Tidspunkt: 09:00 12:15 Merknader: Hovedutvalget

Detaljer

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-38 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.05.2010 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17-31 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 13:30 18:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 13-17 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

: Oppdatert rådmannens anbefaling i sak 27/13. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

: Oppdatert rådmannens anbefaling i sak 27/13. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 28.11.2013 kl. 13:00 28.11.2013: Oppdatert rådmannens anbefaling i sak 27/13 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33 41 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 15:30 19:30 Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 25-28 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.04.2009 Tidspunkt: 13:00 16.30 Det ble avholdt møte i administrasjonsutvalget samme dag.

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Saksnr: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 12.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 35-40 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 13.10.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Merknader: Utvalget mottok informasjon vedr. klagesak v/saksbehandler Kari Huseby.

HOVEDUTSKRIFT. Merknader: Utvalget mottok informasjon vedr. klagesak v/saksbehandler Kari Huseby. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 10-18 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 02.03.2017 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 03.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF

VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF Vedtatt av Rissa kommunestyre 25.mai 2000. ( 9 pkt. 10 endret i kommunestyret 31.05.01.) ( 7 endret i kommunestyret 27.11.03.) ( 2 endret i kommunestyret 27.04.06.) ( 12

Detaljer

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannens forslag til vedtak: PS 70/11 Økonomiplan 2012-2015 og budsjettrammer for 2012. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Forslag til økonomiplan for Nore og Uvdal kommune for perioden 2012 til 2015 godkjennes. 2. Forslag til budsjettrammer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Britt Guton Halland inviteres til å delta fra kl. 11.00. Informasjon om: Kråkefosskverna

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 16:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 71-73 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 11.11.2016 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnhild Lyngstad Astrid Stubbe Unni Bragstad

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Informasjon fra administrasjonen

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Informasjon fra administrasjonen Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-9 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 14:00 16:00 Informasjon fra administrasjonen Buskerud fylkeskommune

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. ore og Uvdal kommune ore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 17 19/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.06.2008 Tidspunkt: 14:00 15.00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 20 23/2008 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.09.2008 Tidspunkt: 14:00 15.00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 10:00 14:00

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 10:00 14:00 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen og Per Torstein

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 39-44 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 1J2U Terje Halland politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, 1J2U Terje Halland politisk sekretær Nore og Uvdal kommune In I) DE LA L DE R DAL E Et Møteinnkalling Saksnr: 3-16 Utvalg: St- og løypenemnd Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.06.2016 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 14.desember 2007 sak 83/07 Endret i Lebesby Kommunestyre den 06.05.2008, saksnr

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 52-56 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer