BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN, PBL 12-3, FOR MISVÆRHOLA OG HJELLSKJÆRET - PLAN ID 247

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN, PBL 12-3, FOR MISVÆRHOLA OG HJELLSKJÆRET - PLAN ID 247"

Transkript

1 VÅGAN KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN, PBL 12-3, FOR MISVÆRHOLA OG HJELLSKJÆRET - PLAN ID 247 Dato: Dato for siste revisjon: Dato for siste revisjon Vågan kommune xx.xx.xx Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: xx.xx.xx I I medhold av plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelser for det området som er avgrenset på plankartet med reguleringsgrense. II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål: Hovedformål og underformål: 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG Pbl 12-5 nr Område for hotell og overnatting; Ho1, R01 R Område for fritids- og turistformål, R Område for galleri og kulturformål, Ga Område for offentlig toalett, Toa Område for felles renovasjon, Re1 2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR, Pbl 12-5 nr Offentlig kjøreveg, V Offentlig parkeringsanlegg for busser og personbiler, T Offentlig parkeringsanlegg for personbiler og sykler, T Offentlig parkeringsanlegg for personbiler, varekjøretøy og sykler, T Offentlig parkeringsplass for personbiler, T Privat parkering, T Offentlig gatetun, T Fortau og gangarealer, T07 og T Offentlig kaiområde, T Privat kaiområde (Malnesbrygga), T Serviceanlegg for offentlig vannforsyning, VA Renseanlegg for avløp og fjernvarmeanlegg, VA2. Bestemmelser til Reguleringsplan for Misværhola og Hjellskjæret, planid 247. Side 1 av 12

2 3. GRØNNSTRUKTUR, Pbl 12-5 nr Naturområde, Na Vegetasjonsskjerm, G Grønnstrukturer, G2, G3 og G4 6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, Pbl 12-5 nr Offentlige havneområder i sjø, S1 S Åpning til sjø i gatetunet, S Naturområde i sjø med tilhørende strandsone, S6 III I medhold av plan- og bygningslovens 12-6, jf tredje ledd, er det fastsatt følgende hensynssoner: HENSYNSSONER Frisiktsone, H1 IV I medhold av plan- og bygningslovens 12-7 er det gitt følgende bestemmelser om bruk og utforming av bygninger og arealformål i planområdet: FELLESBESTEMMELSER a) Plankrav Reguleringsplanen er av typen detaljregulering iht. plan- og bygningslovens Overordnet plan er Reguleringsplan for Henningsvær, planid 185, vedtatt og med mindre endring vedtatt b) Kulturminnevern Dersom det under arbeid i området skulle komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes kulturvernmyndighetene, jfr. Lov om kulturminner. Simonbua på gnr 5, bnr 256 er i overordnet plan plassert i vernekategori 1. Bestemmelser om tiltak gitt i overordnet plan 11.6, Vernekategori 1, 5 punkt, videreføres i denne planen. c) Støy Krav til støyskjerming skal tilfredsstille Miljøverndepartementets skriv, T-1442 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter eller retningslinjer. d) Forurensning Tidlig i anleggsperioden skal det undersøkes om det er forurensninger i massene som overskrider normalverdier i SFTs veileder 99:01. Ved overskridelse av normalverdiene skal det utarbeides en tiltaksplan for forurensede masser, etter Forurensningslovens kapittel 2. Grenseverdier for luftkvalitet skal tilfredsstille Miljøverndepartementets retningslinjer. e) Utfylling i sjø Ved utfylling i sjø må grunnforholdene vurderes; jf. kravene i TEK og NVEs retningslinje 02/2011. Utvidelse av byggegrunn i sjø skal tilpasses omgivelsene og tradisjonell bygge- og anleggsskikk. Kaifront av naturstein skal være fagmessig og solid oppmurt, ikke utført som røys eller Bestemmelser til Reguleringsplan for Misværhola og Hjellskjæret, planid 247. Side 2 av 12

3 plastring. Steinfylling i kaifronten mellom kaiområdet T09 og sjøområdet S2 skal fjernes i den grad det er nødvendig og erstattes med tørrmurt kaifront. Der dette framgår av planen, skal ny bebyggelse settes på pelekonstruksjon; i hovedsak trepeler med nødvendige forsterkninger av betong. Fyllmasser i sjø skal være rene masser. Ved utfylling i sjø gjelder også kap. IV d) mht forurensning. Utfylling og tiltak i sjø er søknadspliktige etter Havne- og farvannsloven, og søknad må sendes Kystverket. f) Utforming og estetikk Det skal legges vekt på god kvalitet i den arkitektoniske utforming, detaljering, materialbruk og annen estetisk utforming, både for bebyggelsen, utomhus og kaiområder. Trafikkarealer og parkeringsplasser skal ha ulike belegnings- og dekketyper, skilt, belysning og andre faste innretninger med god estetisk kvalitet. g) Skilt og reklame Skilt og reklame skal ikke dominere eller skjemme offentlige rom, men gis en god estetisk utforming i samsvar med omgivelsene og i samsvar med kommunens skiltvedtekter. Skilt og reklame med blinkende lys og/eller uvanlige farger tillates ikke. Oppsetting av informasjonsskilt ved avkjøring fra fv 816 til Misværhola er søknadspliktig tiltak og skal bygge på en helhetlig skiltplan for området. Tiltaket skal godkjennes av Statens vegvesen. h) Universell utforming (UU) Bebyggelsen og området skal utformes med prinsipp om tilgjengelighet for alle. Utearealer som er forbeholdt fotgjengere skal utformes slik at de fungerer tilfredsstillende for alle grupper fotgjengere, inkludert forflytnings- og orienteringshemmede. i) Atkomst Atkomst for gående til rorbuenheter, unntatt R01, R02 og R03, skal være direkte fra gate. j) Parkering/teknisk infrastruktur Parkeringsplasser skal opparbeides og merkes i hht vedlagt trafikkplan. Kjørevei, gangfelt, parkeringsplasser for busser, personbiler og sykler skal ha tilfredsstillende informasjonssskilting og belysning. Vedlagt trafikkplan kan fravikes der kommunen finner dette formålstjenlig. k) Overflatevann og snø Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av tiltak. Det skal redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann, ved søknad om rammetillatelse for tiltak. Snø kan mellomlagres i trafikkarealer og tømmes i sjø fra kaifronten mot Heimsundet. l) Uterom Uterom for felles bruk skal være godt egnet for opphold tilpasset alle aldersgrupper gjennom hele året og de skal være mest mulig sammenhengende. De skal plasseres der solforholdene er best, være mest mulig skjermet mot vind, støy og trafikkfare, ha en hensiktsmessig form og utformes etter gjeldende forskrifter og veileder for universell utforming. Uteareal bør fortrinnsvis ha tilknytning til havnepromenader og kaiområder. De skal ryddes for snø så langt forholdene tillater det og være tilgjengelig for allmenn bruk hele året. Ved søknad om bruksendring og nybygg skal det utarbeides utomhusplan som viser løsning for felles uteareal, møblering, beplantning og belysning. Forhold knyttet til uterommets størrelse, utforming og sol/dagslysforhold skal utarbeides i egnet målestokk og vise utforming av oppholds- og møteplasser, og skal vise fellesarealene mellom bygningene, T06 (gatetunet). n) Varemottak Lokalisering av utendørs varemottak og utvendig frasetting av utstyr for daglig drifting av bygningene, skal avklares i situasjonsplan/utomhusplan. o) Renovasjon Gjeldende kommunale bestemmelser og forskrifter for avfallshåndtering skal følges. Valg av løsning skal framgå av søknad om tiltak. p) Elstrømnett Bestemmelser til Reguleringsplan for Misværhola og Hjellskjæret, planid 247. Side 3 av 12

4 Bygningstiltak som berører netteiers stasjoner med tilhørende høy- og lavspenningsnett skal planlegges og utføres i samråd med netteier. Strømkabler skal legges i grunnen. q) Energi- og fjernvarmeanlegg I nyere bygninger skal det installeres varmeanlegg som er forberedt for vannbåren fjernvarme eller annen miljøvennlig varmekilde. Dette gjelder også for rehabilitering av eksisterende bygningsmasse med samlet gulvareal over 500 m². r) Risiko og sårbarhet Planområdet ligger utsatt til i forhold til springflo, ekstremvær og bølger. I søknad om utbyggingstiltak skal tilstrekkelig sikkerhet mot naturpåkjenninger beskrives og dokumenteres. s) Vernebestemmelser i overordnet plan (Reguleringsplan for Henningsvær, planid 185): Vernebestemmelsene i overordnet plan (kategori 1, 2 og 3) skal følges i detaljplanområdet. Disse vernebestemmelsene er medtatt i bestemmelsene for områder for bebyggelse og anlegg kap I, 1) og i kap III, Hensynssoner, b). Nye byggverk i området Lars Larsenbrygga (R03 R09) får nye formingsbestemmelser i denne planen som erstatning for vernebestemmelsene i overordnet plan (vernekategori 3). t) Restaurering av bygninger etter brann eller total ødelegging i bevaringsområder: Bygninger i bevaringsområder som ødelegges i brann eller totalødelegges på annen måte, skal kunne gjenoppbygges med nåværende form og preg ihht vernebestemmelsene. Slike tiltak skal gjennomføres i samråd med og etter godkjenning av regionale kulturminnemyndigheter. 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG, Pbl 12-5 nr Område for hotell og overnatting, Ho1, R01 R10: Ho1 hotell. Hotellet kan for utvides i nordvestre del. Vernebestemmelser i overordnet plan for hotellområdet: Vernekategori 2: - Det er ikke tillatt å rive bygninger i området. - Ved reparasjon og istandsetting skal så lite som mulig av opprinnelige/eldre materialer skiftes ut. Restaurering/tilbakeføring til opprinnelig eller tidligere tilstand kan tillates, der hvor dette ivaretar kulturminneverdiene bedre enn ved bevaring av det eksisterende. - Restaurering/tilbakeføring skal bygge på dokumentert kunnskap og utføres i samråd med regional kulturminnemyndighet. - Det kan tillates ombygginger og endringer i bygningsmassen for istandsetting til nye funksjoner. Det opprinnelige eller karakteristiske uttrykk skal bevares. - Nye balkonger/verandaer er ikke tillatt på gavlfasader mot sjøen. - Retningslinjer gir føringer for fasadeutforming. - Regional kulturminnemyndighet er høringsinstans i byggesaker innenfor bevaringsområdet Rorbuanlegg R01(Simonbua). Bygningen kan innredes til 2 rorbuenheter med moderne standard med dusjer og vannklosett. Vannklosett må ha forbindelse til godkjent avløp. For å unngå omfattende sprenging og inngrep i fjell i naturområdet Na1, bør avløpssystemet være av typen vakuum. Vernebestemmelser: Bygningens eksteriør med volum og ytre form og materialbruk med fundamenttype, takhelling, taktekking, takoppløft mot nord og påbygg mot nord er det ikke tillatt å endre. Innsetting av nye vinduer av nøyaktig samme type som finnes i bygningen fra før for å bedre brukbarhet (dagslys) og ivareta personsikkerhet ved brannevakuering, kan utføres i samråd med regionale kulturminnemyndighet. Interiøret i Simonbua er det i nødvendig grad tillatt å tilpasse til moderne bruk med forsvarlig hygienisk standard. Så lite som mulig av karakteren i interiøret for øvrig må endres. Bestemmelser til Reguleringsplan for Misværhola og Hjellskjæret, planid 247. Side 4 av 12

5 For eksteriøret gjelder vernebestemmelser for kulturminner, vernekategori 1, i overordnet plan: - Det er ikke tillatt å rive, endre og bygge nytt innen området. - Ved reparasjon og istandsetting skal så lite som mulig av opprinnelige/eldre materialer skiftes ut. - Restaurering/tilbakeføring til opprinnelig eller tidligere tilstand kan tillates, der hvor dette ivaretar kulturminneverdiene bedre enn ved bevaring av det eksisterende. - Restaurering/tilbakeføring skal bygge på dokumentert kunnskap og utføres i samråd med regional kulturminnemyndighet - Regional kulturminnemyndighet er høringsinstans i byggesaker innenfor bevaringsområdet Områdene R02 til R09 brukes til nye bygninger for rorbuenheter. Anleggene forutsettes å være driftsmessig tilknyttet hotellet (Ho1). I hver bygning kan det være flere selvstendige bruksenheter. På området skal det kunne oppføres 7 nye frittliggende bygninger brukte til rorbuenheter og til felles fasiliteter for brukere og besøkende. R05 kan heves 1 etasje (brutto 3,0 meter) over planert kai eller gatenivå. 1. etasje kan brukes til fellesfunksjoner, servering, møte og opphold for brukere og besøkende. 1. etasje skal gjøres mest mulig åpen og transparent slik at det gis en god oversikt over fellesarealet nordvest og og vest for bygningene R04 til R etasjen i R05 er videre areal for trapper og ev heis til rorbuenhetene over. 1. etasje i bygning R03 forutsettes avsatt til et felles verksted og lager for drifting av anlegget. Dessuten plass til korttids mellomlagring av søppel og avfall. 1. etasje i R02 forutsettes brukt til felles vann- og avløpsanlegg (VA2) for området Vernebestemmelser i overordnet plan for områdene R02 R10 er vernekategori 3 (se 1.2.2). Siden all verneverdig bygningsmasse (unntatt R10) i dette området har blitt revet, utgår bestemmelsene i overordnet plan og erstattes av bestemmelsene om forming i denne planen pkt Bestemmelser om utnytting, dimensjonering og forming for ny bebyggelse, R02 R09. a) Utnyttingsgrad Utnyttingsgrad for området er TBYA 50 %. Ved ev senere endring av utnyttingsgrad skal det tas hensyn til oversiktlighet og framkommelighet for fotgjengere, service og utrykningskjøretøy og til sikkerhet ved brann. Ny bebyggelse (BYA) er begrenset med byggelinjer i planen. b) Bygge og takhøyder: 1. etasjene i ny bebyggelse settes inntil 0,55 meter over eksisterende kaidekke. Bygningene skal i hovedsak ha skrå takflater med mønetak eller enkeltskråtak. Ved bruk av mønetak med gavler, kan møneretningen både være vinkelrett på eller paralellt med sjøfronten (kailinja). Bygninger med møne paralellt med kaifronten, kan påsettes mindre kobbhus på taket. Gesimshøydene kan varieres. Mindre kobbhus regnes ikke med ved beregning av gesimshøyder. Minimum gesimshøyde er cote 5,5. Tillatt mønehøyder er cote 14,5 for bebyggelsen bak sjøfronten (R05) og cote 12,5 for bebyggelsen langs sjøfronten. For R03 og R04 er maks gesimshøyder cote 7 og tillatt mønehøyder cote 11,5. Tillatt mønehøyder (Tmh) er påført plankartet. Veiledning, retningslinjer og skisser i beskrivelsen legges til grunn ved søknad om tiltak. For R02 er tillatt mønehøyde cote 11,5. c) Bebyggelsens utforming, materialbruk og estetikk: Nye bygningsvolumer kan ha variasjon i horisontale og vertikale mål. Repetisjoner av sammenstilte like bygningsvolumer skal unngås. Bestemmelser til Reguleringsplan for Misværhola og Hjellskjæret, planid 247. Side 5 av 12

6 Ny bebyggelse skal ha trehuskarakter. Farger på ny bebyggelse skal være tradisjonelle for tettstedet. Taktekking skal ha neddempet, mørk farge og være av ikke-reflekterende materiale. Søknad om tillatelse til tiltak skal inneholde en dokumentasjon på at valgte nye bygningsformer bygger på Stedsanalyse for Henningsvær (2007) og som viser stedstilhørighet. Illustrasjonene i beskrivelsen til denne planen har status som veiledende og illustrerende for utforming av nye bygninger. d) Bebyggelsens plassering: Ny bebyggelse (BYA) er begrenset med byggelinjer. Mot kaifronten og mot gate mellom frontbygninger og bakbygninger er byggelinjene tvungne. Bebyggelse skal oppføres i byggegrensene som er angitt på plankartet. e) Avstander mellom bygninger. Branngater: Følgende steder skal avstand mellom bygninger være minimum 8 meter: Mellom R04 og R05, mellom R05 og bygningene R07, R08 og R09, mellom R07 og R08 og mellom R09 og Galleriet (Ga1). Minimum avstand mellom bygninger er 4 meter. Mindre vinduskarnapper kan bygges i disse åpningene Område R10 er eksisterende rorbubygning Forme- og vernebestemmelser for område R10 er lik vernebestemmelser i overordnet plan for området: Vernekategori 2 (jf 1.1.2) 1.2 Område for fritids- og turistformål, R Området skal kunne brukes til kombinert formål bolig, overnatting, detaljhandel, lager. Tiltak som vedrører avstand til V1 skal godkjennes av Statens vegvesen Det private kaiområdet rundt bygningene skal kunne utvides i samsvar med denne planen. Kaiområdet rundt bygningen skal være offentlig tilgjengelig Forme- og vernebestemmelser: Vernebestemmelser for område R11 i overordnet plan, vernekategori 3: - Det kan i større grad tillates ombygginger og endringer i bygningsmassen for en tilbakeføring eller istandsetting for nye funksjoner. - Ved reparasjon og istandsetting bør så lite som mulig av opprinnelige/eldre materialer skiftes ut. Restaurering/tilbakeføring skal bygge på dokumentert kunnskap og utføres i samråd med regional kulturminnemyndighet. - Under spesielle vilkår kan søknad om riving av bygninger i kategori 3 godkjennes av det faste utvalg for plansaker. Søknad om riving av bygninger i denne kategorien skal først behandles av regional kulturminnemyndighet før den behandles av det faste utvalg for plansaker i kommunen. Ved vurdering av søknad om rivetillatelse, skal det foreligge teknisk tilstandsrapport om mulighetene for istandsetting. For å utstede rapporten skal det vises til kompetanse og erfaring med restaurering av bygninger. Rammetillatelse for ny bygning skal behandles parallelt med rivningstillatelsen. - Regional kulturminnemyndighet er høringsinstans i byggesaker innenfor bevaringssonen Område for galleri og kulturformål, Ga Området og bygningene kan brukes til galleri, kunstutstillinger og relaterte kulturformål. Området kan brukes til enkel bevertning Forme- og vernebestemmelser er vernebestemmelser i overordnet plan: Vernekategori 3 (jf 1.2.2): 1.4 Område for offentlige toaletter, Toa Området skal brukes til offentlig tilgjengelige toaletter og informasjonskiosk. Informasjonskiosken og minst 1 toalett skal være dimensjonert og tilpasset for bevegelseshemmede i rullestol Vernebestemmelser: Kopi av vernebestemmelser i overordnet plan for område R10: Vernekategori 2 (jf 1.1.2) Bestemmelser til Reguleringsplan for Misværhola og Hjellskjæret, planid 247. Side 6 av 12

7 1.5 Område for felles renovasjon: Området skal brukes til mottak av avfall fra besøkende i området. Det skal legges til rette for kommunens til enhver tid gjeldende system for kildesortering Beholdere eller kontainerne skal kunne skjermes fra omgivelsene med vegetasjonsskjerm og et lett byggverk som gir området et godt visuelt preg, samtidig som beholderne blir lett tilgjengelige både for brukere og større kjøretøy. 2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR, Pbl 12-5 nr Offentlig kjøreveg V Vegen dimensjoneres for store busser (bussbredde maks 2,55 m). Kjørevegen skal ha en kjørebanebredde på min 6 meter. Vegen kan skiltes med tillatt maks hastighet. Vegen bør ha asfalt eller annet fast dekke som gjør oppmerking mulig Vegen merkes med nødvendige fotgjengerfelt. Disse vises i søknad om tiltak I grunnen under V01 kan det legges kulvert med plass for infrastruktur som VAledninger, elektroteknikk og samleledning for vannbåren varme Parkerings- og kjørearealer vises i egen trafikkplan som er vedlegg til denne detaljplanen. Trafikkplanen er veiledende for tiltak Tiltak skal godkjennes av Statens vegvesen. 2.2 Offentlig parkeringsplass for busser og personbiler T01: Parkeringsplass for a) Min 6 busser. 3 plasser kan i tillegg merkes for busstopp maks 10 minutter. En av plassene skal kunne merkes og tidsreserveres for rutegående buss. b) Inntil 82 parkeringsplasser for personbiler. Av disse skal 4 plasser være dimensjonerte for brukere av rullestol og 11 plasser for biler med lengde inntil 7 meter. Dimensjoneringsgrunnlag: Vegvesenets Håndbok N Parkeringsplassen anlegges med asfalt eller annet fast dekke for oppmerking med maling i samsvar med trafikkplanen Refuger vises i vedlagt trafikkplan og anlegges for å skille fotgjengertrafikk fra kjørearealer og kjørearealer fra parkeringsarealer. Refugene skal ha en bredde på min 1,2 meter. Refugene bør ha annen farge enn kjøre- og parkeringsarealene. Refugene skal være overkjørbare bl.a. for drifts og snøryddekjøretøy. Refugene skal stikke maks 10 cm over kjørearealene og ha slakt avrundet overgang mot disse Parkeringsbruk- og begrensninger markeres med skilting. Overordnet plan har krav om at all parkering på denne plassen skal være dag-og/eller korttidsparkering. Dersom det etter kommunens skjønn er formålstjenlig, kan dette kravet oppheves for plasser som ligger lengst unna boligområder og områder for rorbuenheter Søknad om tiltak skal ha plan for skilt, refuger, grøntinnslag og belysning. Parkerings- og kjørearealer vises i egen trafikkplan som er vedlegg til denne detaljplanen. Trafikkplanen er veiledende for tiltak. Tiltak skal godkjennes av Statens vegvesen. 2.3 Offentlig parkeringsplass for personbiler og sykler, T02: Parkeringsplass for inntil 21 personbiler og 25 sykler. 2 av parkeringsplassene skal være dimensjonerte for brukere av rullestol. Inntil 16 av plassene kan reserveres for brukere av hotellet og rorbuanlegget. Parkeringsplass for sykler skal ha Bestemmelser til Reguleringsplan for Misværhola og Hjellskjæret, planid 247. Side 7 av 12

8 anordninger for låsing av syklene. Parkeringsplass for sykler kan skjermes med tak og vegger på to sider Ved plassen kan det i tillegg kan merkes for 1 busstopp maks 5 minutter Parkeringsbruk- og begrensninger markeres med skilting Søknad om tiltak skal ha plan for skilt, refuger, grøntinnslag, leskjermer og belysning. Parkerings- og kjørearealer vises i egen trafikkplan som er vedlegg til denne detaljplanen. Trafikkplanen er veiledende for tiltak. Tiltak skal godkjennes av Statens vegvesen. 2.4 Offentlig parkeringsplass for personbiler, varekjøretøy og sykler, T03: Parkeringsplass for inntil 15 personbiler og 10 sykler. 4 av parkeringsplassene skal være dimensjonerte for brukere av rullestol. 1 av parkeringsplassene skal være for biler inntil 7 meter. Alle parkeringsplassene kan reserveres for brukere av hotellet og rorbuanlegget Parkeringsplass for sykler skal ha anordninger for låsing av syklene. Parkeringsplass for sykler kan skjermes med tak og vegger på to sider Plassen skal ha snuplass og plass for kortvarig parkering av varebil eller lastebil med lengde inntil 10 meter. Plassen skal videre ha 2 parkeringsplasser for servicebiler tilhørende hotellet og galleriet. Snuplass for varebil og parkeringsplasser for servicebiler skal plasseres slik at de ordinære parkeringsplassene ikke blir hindret Parkeringsbruk- og begrensninger markeres med skilting Søknad om tiltak skal ha plan for refuger, grøntinnslag, leskjermer og belysning. Parkerings- og kjørearealer vises i egen trafikkplan som er vedlegg til denne detaljplanen. Trafikkplanen er veiledende for tiltak. Tiltak skal godkjennes av Statens vegvesen. 2.5 Offentlig parkeringsplass for personbiler, T04: parkeringsplasser for personbiler med lengde inntil 7 meter Parkeringsbruk- og begrensninger markeres med skilting. Opparbeiding skal godkjennes av Statens vegvesen. 2.6 Privat parkeringsareale for område R11, T05: Arealet har parkeringsplasser for inntil 5 personbiler, herav 1 plass dimensjonert for brukere av rullestol. Parkeringsarealet kan ha adkomst over fortauet (T07), og må tydelig merkes med forbud mot parkering på fortauet. Tiltak skal godkjennes av Statens vegvesen. 2.7 Offentlig gatetun (T06): Gatetunet er fotgjengerprioritert trafikkareal med forbud mot trafikkering av personbiler og busser. Gatetunet skal kunne trafikkeres av forsynings- og nyttetrafikk. Begrensninger i hastighet, kjøring og parkering skiltes Gatetunet anlegges med betongheller og/eller fast dekke. Deler av gatetunet skal kunne være tredekke anlagt på pelekonstruksjon av betong og tre Det skal i området legges til rette for at gående gjester, fastboende og besøkende har god tilgjengelighet til mellomrommene mellom bygningene og til arealene langs kaiene. Det kan skiltes med begrensninger for sykling på arealene Gatetunet legges med høyde inntil 0,55 meter over det eksisterende kaidekket. Passasjene fra gatetunet til kaidekket får i alle mellomrommene mellom nye bygninger langs sjøfronten en helling på maks 1:15. Bestemmelser til Reguleringsplan for Misværhola og Hjellskjæret, planid 247. Side 8 av 12

9 2.7.5 Det skal kunne settes av plass til sykler og flyttbare sykkelstativ inntil bygningene på en slik måte at parkerte sykler ikke hindrer trafikk av gående og kjørende I gatetundekket skal det avsettes plass til minst 1 åpning ned til åpen sjø (S5). I åpningen skal tradisjonelle pelekonstruksjoner for kaier være synlige Søknad om tiltak skal vedlegges detaljert plan for materialbruk og arealdisponering av gatetunet, herunder skilting og belysning. 2.8 Offentlige fortau og gangarealer T07 T Fortau T07 anlegges for å skille fotgjengertrafikk fra kjørearealer. Fortauene er samtidig av og påstigningsplass for busspassasjerer. Ved fortauet kan det avsettes plass for rutegående trafikk. Her kan det settes opp leskur. Leskurets utforming og materialbruk skal godkjennes av regional vernemyndighet. Fortauene skal ha en minimum bredde på 1,8 meter. Fortauene bør ha annen farge enn kjørearealene (asfalt). Fortauene skal være overkjørbare bl.a. for drifts og snøryddekjløretøy. Fortauene skal stikke maks 10 cm over kjørearealene og ha slakt avrundet overgang mot disse. Der bredden på fortauene kan være større enn 1,8 meter, kan det avsettes plass til informasjons- og trafikkskilting og beplantning med maks plantehøyder 1,5 meter Fortau T08 anlegges som gangsone rundt og forbi Toa1 (offentlig toalett) og R10 (rorbu). Fortauet skal kunne trafikkeres med forsynings- og nyttetrafikk. Mot sjøen (Misværhola) skal fortauet være anlagt som gangbru i trekonstruksjon Tiltak skal godkjennes av Statens vegvesen. 2.9 Offentlig kaiområde, T09: Kaiområdet er et offentlig tilgjengelig fotgjengerprioritert areal med generelt forbud mot personbiltrafikk. Kaiområdet skal kunne trafikkeres av forsynings- og nyttetrafikk. Kaiområdet nordøst for R04 og R06 skal kunne anløpes av sundbåt i offentlig passasjertrafikk. Her kan det settes opp et leskur Kjøre og parkeringsbruk og begrensninger kan markeres med skilting Kaiområdene skal forsynes med sikkerhets- og redningsutstyr i nødvendig utstrekning. I søknad om tiltak skal det vises hvor dette plasseres Minimum 50 % av kaiarealene skal i bygges av tradisjonelle trepelekonstruksjoner med innslag av betongpeler i nødvendig utstrekning. Eldre, steinmurte kaier skal istandsettes og være synlige fra sjøen. Søknad om tiltak skal vise hvor det er trekaier og hvor det det steinmurte kaier Ved kaiområdet mot Misværhola og S2 kan det legges ut flytebrygger med bredde inntil 1,5 meter Privat kaiområde, T10: Privat kaiområde ved Malnesbrygga. Skal kunne gjenoppbygges og utvides etter istandsetting som trekonstruksjon med nødvendige betongforsterkninger Servicepunkt for offentlig vannforsyning, VA1: Arealet avsettes til hovedventil og servicepunkt for hovedvannledningen til Henningsvær. Arealet må sikres plass og tilkomst for nødvendig utstyr til framtidig service på vannledningen. I den grad framtidig service og drifting av vannledningen ikke blir hindret, kan deler av V1 delvis overbygge servicepunktet Renseanlegg for avløp og fjernevarmeanlegg VA2: Bestemmelser til Reguleringsplan for Misværhola og Hjellskjæret, planid 247. Side 9 av 12

10 Areal for rensing av avløp fra brukere i området avsettes i underetasjen i bygningen Søknad om tiltak vil avklare hvilke brukere som kan tilknyttes renseanlegget og arealbehovet til anlegget. 2. etasje i bygningen kan brukes til rorbuenhet Areal for fjernvarmeanlegg for sjøvann for brukere i og ved Hjellskjæret og Misværhola avsettes i underetasjen i bygningen. Søknad om tiltak vil avklare hvilke brukere som kan tilknyttes fjernvarmeanlegget og arealbehovet til anlegget. Søknad om tiltak vil også avklare fordelingen mellom bruk til rorbu og bruk til VA-anlegg Ved bygningen skal det reserveres parkeringsplass for servicebil med lengde inntil 10 meter. 3. GRØNNSTRUKTUR, Pbl 12-5 nr Naturområde, Na Området rundt Simonbua avsettes til offentlig naturområde. Området skal vise den tradisjonelle måten å plassere rorbu på i landskapet i Lofoten Området kan ha enkelt opparbeidet sti fram til Simonbua, for drifting og utleie av bygningen som rorbu. Fremmed beplantning og varige inngrep i terrenget er ikke tillatt. Området skal være tilgjengelig for alle som kan ferdes i terrenget, men skal ikke tilrettelegges eller opparbeides spesielt for dette formålet. 3.2 Vegetasjonsskjerm, G1: Vegetasjonsskjerm mellom trafikkarealet T01 og området for renovasjon og byggeområder for boliger. Vegetasjonsskjermen kan kombineres med plankegjerde av tre som kan bidra til ekstra støyskjerming for boligene. Maks høyde 150 cm. Mot plass for renovasjon (Re1) kan gjerdet være høyere. Høyden må være slik at vegetasjonsskjermen sammen med plankegjerdet gir optimal støy- og visuell skjerming, men samtidig ikke hindrer utsikt og sollys for boligene. Tiltaket skal godkjennes av Statens vegvesen. 3.3 Grønnstrukturer G2, G3 og G4: G2 er grønnstruktur i området mellom boligområdet og V1. Grøntstruktur og servicepunkt for vannforsyningen må framstå som en helhet. G4 er lagt inn som et areal mellom fortau og bygning (Malnesbrygga). G3 og G4 er grøntstrukturer i frisiktsoner ved avkjørsel fra fylkesvei 816 til planområdet. Maks høyde på vegetasjon er her 0,5 meter over veibane. Opparbeiding av og tiltak ved grøntstrukturene G3 og G4 skal godkjennes av Statens vegvesen På område G2 kan det plasseres en tavle med info om parkering og servicetilbud til turister. Tiltak i området er søknadspliktige og skal godkjennes av Statens vegvesen. 6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, Pbl 12-5 nr Offentlige trafikkarealer i sjø S1 S4: S1: Trafikkareal i sjø med bredde 7 meter langs kaifronten i fra Lars Larsenbrygga til bryggehotellet (Ho1). Området kan skiltes som gjestehavn S2: Et område på nordøstsiden av bryggehotellet. I området kan det legges ut langsgående flytebrygger med bredde maks 1,5 meter. Bestemmelser til Reguleringsplan for Misværhola og Hjellskjæret, planid 247. Side 10 av 12

11 6.1.1 S3: Trafikkareal i sjø med bredde 5 meter ved R11/T10 (Malnesbrygga). Arealet kan brukes til fortøyning av båter. Kaiområdet kan skiltes og reserveres for privat bruk S4: Et område med bredde 7 meter nordøst for Lars Larsenbrygga. Området kan skiltes og reserveres for rutegående fartøy. 6.2 Naturområde i sjø med tilhærende strandsone, S5 og S6: S5: Åpning til sjø i kaidekket i gatetunet. I åpningen skal tradisjonelle pelekonstruksjoner for kaier være synlige. Berget og sjøbunnen skal være fritt for andre tekniske inngrep enn feste for pelekonstruksjoner S6: Et område med bredde 7 meter rundt naturområdet ved Simonbua (Na1) avsettes til naturområde i sjø. Varige inngrep i strandlinja skal begrenses. Fortøyning av båter er her ikke tillatt uten etter avtale med eier. Området kan skiltes som naturområde. I medhold av plan- og bygningslovens 12-6, jf tredje ledd, er det fastsatt følgende hensynssoner: HENSYNSSONER, Pbl Frisiktsone ved vegkryss, H1 Frisiktsone ved vegkryss mellom V1 og fylkesveg 816 er vist på plankartet. Det skal ikke bygges innretninger, være tillatt med parkering eller være planter høyere enn 0,5 meter over kjørebanen i frisiktsonen. Geometri til frisiktsonen skal samsvare med retningslinjer i Vegvesenets håndbok N100. V I medhold av plan- og bygningslovens 12-7 er det gitt følgende vilkår for gjennomføring av bestemte tiltak: REKKEFØLGEBESTEMMELSER, Pbl 12-7, nr 10. a) Vilkår for gjennomføring av bestemte tiltak. - Bygningsmessig og geoteknisk vurdering av eksisterende tørrmur på restene etter Lars Larsenbrygga skal være utført før det gis igangsettingstillatelse for nye bygg på murene. - Riggplan skal utarbeides av tiltakshaver og godkjennes av kommunen før det gis igangsettingstillatelse for bygge- og anleggsarbeid i planområdet. - I søknad om tiltak i planområdet, skal det forutsettes som krav at det ved gjennomføring av tiltakene brukes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (NML 12). b) Infrastruktur og felles arealer innenfor planområdet/rekkefølgebestemmelser: Det kan ikke gis brukstillatelse eller ferdigattest for bygg innen planområdet før: - Gater, veger og fortau er opparbeidet i hht plan. - Parkeringsareale for busser og personbiler i hht denne planen med ulike typer dekker og belegg, merking, skilting og belysning er opparbeidet, Bestemmelser til Reguleringsplan for Misværhola og Hjellskjæret, planid 247. Side 11 av 12

12 - Utomhusarealer med gater og kaidekker er opparbeidet, - Løsninger for vann- og avløp foreligger, - Løsninger for avfallshåndtering foreligger. Igangsettelsestillatelse kan gis dersom det gjennom utbyggingsavtale, sikkerhetsstillelse, eller på annen måte foreligger tilstrekkelig sikkerhet for at trafikkområdene er opparbeidet senest samtidig med at byggene tas i bruk. VI I medhold av plan- og bygningslovens 17-3 er det gitt følgende bestemmelser for mht. innhold i utbyggingsavtaler: UTBYGGINGSAVTALER, Pbl 17. Det skal framforhandles utbyggingsavtale for opparbeiding av trafikkarealer i hht vedlegget Trafikkplan og parkeringsplan til denne planen. En detaljert trafikk- og parkeringsplan som beskriver ulike typer dekker og belegg, merking, skilting og belysning skal legges til grunn for opparbeiding av trafikkarealene. Den detaljerte trafikkplanen- og parkeringsplanen skal godkjennes av kommunen og Statens vegvesen. Det skal videre framforhandles plan for utbedring og delvis nyanlegg av teknisk infrastruktur, VAteknikk og elektroteknikk innenfor planområdet. Detaljert plan for teknisk infrastruktur skal utarbeides og legges til grunn for opparbeiding av anleggene. Den detaljerte planen for teknisk infrastruktur skal godkjennes av kommunen. Utbyggingsavtale skal være inngått før det gis igangsettingstillatelse for tiltak etter pbl 20-1 innenfor planområdet. Innholdet i utbyggingsavtalene skal til enhver tid følge gjeldende vedtak i kommunestyret om utbyggingsavtaler, jf. pbl. kapittel 17. Utbyggingsavtaler som vedrører trafikkarealer skal godkjennes av Statens vegvesen. Det vises for øvrig til rekkefølgebestemmelsene i kap. V vedr. ferdigstillelsestidspunkt for trafikkarealer og teknisk infrastruktur som inngår i utbyggingsavtale. Vedtatt av Vågan kommunestyre i møte den, sak Bestemmelser til Reguleringsplan for Misværhola og Hjellskjæret, planid 247. Side 12 av 12