BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN, PBL 12-3, FOR MISVÆRHOLA OG HJELLSKJÆRET - PLAN ID 247

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN, PBL 12-3, FOR MISVÆRHOLA OG HJELLSKJÆRET - PLAN ID 247"

Transkript

1 VÅGAN KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN, PBL 12-3, FOR MISVÆRHOLA OG HJELLSKJÆRET - PLAN ID 247 Dato: Dato for siste revisjon: Dato for siste revisjon Vågan kommune xx.xx.xx Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: xx.xx.xx I I medhold av plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelser for det området som er avgrenset på plankartet med reguleringsgrense. II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål: Hovedformål og underformål: 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG Pbl 12-5 nr Område for hotell og overnatting; Ho1, R01 R Område for fritids- og turistformål, R Område for galleri og kulturformål, Ga Område for offentlig toalett, Toa Område for felles renovasjon, Re1 2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR, Pbl 12-5 nr Offentlig kjøreveg, V Offentlig parkeringsanlegg for busser og personbiler, T Offentlig parkeringsanlegg for personbiler og sykler, T Offentlig parkeringsanlegg for personbiler, varekjøretøy og sykler, T Offentlig parkeringsplass for personbiler, T Privat parkering, T Offentlig gatetun, T Fortau og gangarealer, T07 og T Offentlig kaiområde, T Privat kaiområde (Malnesbrygga), T Serviceanlegg for offentlig vannforsyning, VA Renseanlegg for avløp og fjernvarmeanlegg, VA2. Bestemmelser til Reguleringsplan for Misværhola og Hjellskjæret, planid 247. Side 1 av 12

2 3. GRØNNSTRUKTUR, Pbl 12-5 nr Naturområde, Na Vegetasjonsskjerm, G Grønnstrukturer, G2, G3 og G4 6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, Pbl 12-5 nr Offentlige havneområder i sjø, S1 S Åpning til sjø i gatetunet, S Naturområde i sjø med tilhørende strandsone, S6 III I medhold av plan- og bygningslovens 12-6, jf tredje ledd, er det fastsatt følgende hensynssoner: HENSYNSSONER Frisiktsone, H1 IV I medhold av plan- og bygningslovens 12-7 er det gitt følgende bestemmelser om bruk og utforming av bygninger og arealformål i planområdet: FELLESBESTEMMELSER a) Plankrav Reguleringsplanen er av typen detaljregulering iht. plan- og bygningslovens Overordnet plan er Reguleringsplan for Henningsvær, planid 185, vedtatt og med mindre endring vedtatt b) Kulturminnevern Dersom det under arbeid i området skulle komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes kulturvernmyndighetene, jfr. Lov om kulturminner. Simonbua på gnr 5, bnr 256 er i overordnet plan plassert i vernekategori 1. Bestemmelser om tiltak gitt i overordnet plan 11.6, Vernekategori 1, 5 punkt, videreføres i denne planen. c) Støy Krav til støyskjerming skal tilfredsstille Miljøverndepartementets skriv, T-1442 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging eller senere vedtatte forskrifter, vedtekter eller retningslinjer. d) Forurensning Tidlig i anleggsperioden skal det undersøkes om det er forurensninger i massene som overskrider normalverdier i SFTs veileder 99:01. Ved overskridelse av normalverdiene skal det utarbeides en tiltaksplan for forurensede masser, etter Forurensningslovens kapittel 2. Grenseverdier for luftkvalitet skal tilfredsstille Miljøverndepartementets retningslinjer. e) Utfylling i sjø Ved utfylling i sjø må grunnforholdene vurderes; jf. kravene i TEK og NVEs retningslinje 02/2011. Utvidelse av byggegrunn i sjø skal tilpasses omgivelsene og tradisjonell bygge- og anleggsskikk. Kaifront av naturstein skal være fagmessig og solid oppmurt, ikke utført som røys eller Bestemmelser til Reguleringsplan for Misværhola og Hjellskjæret, planid 247. Side 2 av 12

3 plastring. Steinfylling i kaifronten mellom kaiområdet T09 og sjøområdet S2 skal fjernes i den grad det er nødvendig og erstattes med tørrmurt kaifront. Der dette framgår av planen, skal ny bebyggelse settes på pelekonstruksjon; i hovedsak trepeler med nødvendige forsterkninger av betong. Fyllmasser i sjø skal være rene masser. Ved utfylling i sjø gjelder også kap. IV d) mht forurensning. Utfylling og tiltak i sjø er søknadspliktige etter Havne- og farvannsloven, og søknad må sendes Kystverket. f) Utforming og estetikk Det skal legges vekt på god kvalitet i den arkitektoniske utforming, detaljering, materialbruk og annen estetisk utforming, både for bebyggelsen, utomhus og kaiområder. Trafikkarealer og parkeringsplasser skal ha ulike belegnings- og dekketyper, skilt, belysning og andre faste innretninger med god estetisk kvalitet. g) Skilt og reklame Skilt og reklame skal ikke dominere eller skjemme offentlige rom, men gis en god estetisk utforming i samsvar med omgivelsene og i samsvar med kommunens skiltvedtekter. Skilt og reklame med blinkende lys og/eller uvanlige farger tillates ikke. Oppsetting av informasjonsskilt ved avkjøring fra fv 816 til Misværhola er søknadspliktig tiltak og skal bygge på en helhetlig skiltplan for området. Tiltaket skal godkjennes av Statens vegvesen. h) Universell utforming (UU) Bebyggelsen og området skal utformes med prinsipp om tilgjengelighet for alle. Utearealer som er forbeholdt fotgjengere skal utformes slik at de fungerer tilfredsstillende for alle grupper fotgjengere, inkludert forflytnings- og orienteringshemmede. i) Atkomst Atkomst for gående til rorbuenheter, unntatt R01, R02 og R03, skal være direkte fra gate. j) Parkering/teknisk infrastruktur Parkeringsplasser skal opparbeides og merkes i hht vedlagt trafikkplan. Kjørevei, gangfelt, parkeringsplasser for busser, personbiler og sykler skal ha tilfredsstillende informasjonssskilting og belysning. Vedlagt trafikkplan kan fravikes der kommunen finner dette formålstjenlig. k) Overflatevann og snø Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av tiltak. Det skal redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann, ved søknad om rammetillatelse for tiltak. Snø kan mellomlagres i trafikkarealer og tømmes i sjø fra kaifronten mot Heimsundet. l) Uterom Uterom for felles bruk skal være godt egnet for opphold tilpasset alle aldersgrupper gjennom hele året og de skal være mest mulig sammenhengende. De skal plasseres der solforholdene er best, være mest mulig skjermet mot vind, støy og trafikkfare, ha en hensiktsmessig form og utformes etter gjeldende forskrifter og veileder for universell utforming. Uteareal bør fortrinnsvis ha tilknytning til havnepromenader og kaiområder. De skal ryddes for snø så langt forholdene tillater det og være tilgjengelig for allmenn bruk hele året. Ved søknad om bruksendring og nybygg skal det utarbeides utomhusplan som viser løsning for felles uteareal, møblering, beplantning og belysning. Forhold knyttet til uterommets størrelse, utforming og sol/dagslysforhold skal utarbeides i egnet målestokk og vise utforming av oppholds- og møteplasser, og skal vise fellesarealene mellom bygningene, T06 (gatetunet). n) Varemottak Lokalisering av utendørs varemottak og utvendig frasetting av utstyr for daglig drifting av bygningene, skal avklares i situasjonsplan/utomhusplan. o) Renovasjon Gjeldende kommunale bestemmelser og forskrifter for avfallshåndtering skal følges. Valg av løsning skal framgå av søknad om tiltak. p) Elstrømnett Bestemmelser til Reguleringsplan for Misværhola og Hjellskjæret, planid 247. Side 3 av 12

4 Bygningstiltak som berører netteiers stasjoner med tilhørende høy- og lavspenningsnett skal planlegges og utføres i samråd med netteier. Strømkabler skal legges i grunnen. q) Energi- og fjernvarmeanlegg I nyere bygninger skal det installeres varmeanlegg som er forberedt for vannbåren fjernvarme eller annen miljøvennlig varmekilde. Dette gjelder også for rehabilitering av eksisterende bygningsmasse med samlet gulvareal over 500 m². r) Risiko og sårbarhet Planområdet ligger utsatt til i forhold til springflo, ekstremvær og bølger. I søknad om utbyggingstiltak skal tilstrekkelig sikkerhet mot naturpåkjenninger beskrives og dokumenteres. s) Vernebestemmelser i overordnet plan (Reguleringsplan for Henningsvær, planid 185): Vernebestemmelsene i overordnet plan (kategori 1, 2 og 3) skal følges i detaljplanområdet. Disse vernebestemmelsene er medtatt i bestemmelsene for områder for bebyggelse og anlegg kap I, 1) og i kap III, Hensynssoner, b). Nye byggverk i området Lars Larsenbrygga (R03 R09) får nye formingsbestemmelser i denne planen som erstatning for vernebestemmelsene i overordnet plan (vernekategori 3). t) Restaurering av bygninger etter brann eller total ødelegging i bevaringsområder: Bygninger i bevaringsområder som ødelegges i brann eller totalødelegges på annen måte, skal kunne gjenoppbygges med nåværende form og preg ihht vernebestemmelsene. Slike tiltak skal gjennomføres i samråd med og etter godkjenning av regionale kulturminnemyndigheter. 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG, Pbl 12-5 nr Område for hotell og overnatting, Ho1, R01 R10: Ho1 hotell. Hotellet kan for utvides i nordvestre del. Vernebestemmelser i overordnet plan for hotellområdet: Vernekategori 2: - Det er ikke tillatt å rive bygninger i området. - Ved reparasjon og istandsetting skal så lite som mulig av opprinnelige/eldre materialer skiftes ut. Restaurering/tilbakeføring til opprinnelig eller tidligere tilstand kan tillates, der hvor dette ivaretar kulturminneverdiene bedre enn ved bevaring av det eksisterende. - Restaurering/tilbakeføring skal bygge på dokumentert kunnskap og utføres i samråd med regional kulturminnemyndighet. - Det kan tillates ombygginger og endringer i bygningsmassen for istandsetting til nye funksjoner. Det opprinnelige eller karakteristiske uttrykk skal bevares. - Nye balkonger/verandaer er ikke tillatt på gavlfasader mot sjøen. - Retningslinjer gir føringer for fasadeutforming. - Regional kulturminnemyndighet er høringsinstans i byggesaker innenfor bevaringsområdet Rorbuanlegg R01(Simonbua). Bygningen kan innredes til 2 rorbuenheter med moderne standard med dusjer og vannklosett. Vannklosett må ha forbindelse til godkjent avløp. For å unngå omfattende sprenging og inngrep i fjell i naturområdet Na1, bør avløpssystemet være av typen vakuum. Vernebestemmelser: Bygningens eksteriør med volum og ytre form og materialbruk med fundamenttype, takhelling, taktekking, takoppløft mot nord og påbygg mot nord er det ikke tillatt å endre. Innsetting av nye vinduer av nøyaktig samme type som finnes i bygningen fra før for å bedre brukbarhet (dagslys) og ivareta personsikkerhet ved brannevakuering, kan utføres i samråd med regionale kulturminnemyndighet. Interiøret i Simonbua er det i nødvendig grad tillatt å tilpasse til moderne bruk med forsvarlig hygienisk standard. Så lite som mulig av karakteren i interiøret for øvrig må endres. Bestemmelser til Reguleringsplan for Misværhola og Hjellskjæret, planid 247. Side 4 av 12

5 For eksteriøret gjelder vernebestemmelser for kulturminner, vernekategori 1, i overordnet plan: - Det er ikke tillatt å rive, endre og bygge nytt innen området. - Ved reparasjon og istandsetting skal så lite som mulig av opprinnelige/eldre materialer skiftes ut. - Restaurering/tilbakeføring til opprinnelig eller tidligere tilstand kan tillates, der hvor dette ivaretar kulturminneverdiene bedre enn ved bevaring av det eksisterende. - Restaurering/tilbakeføring skal bygge på dokumentert kunnskap og utføres i samråd med regional kulturminnemyndighet - Regional kulturminnemyndighet er høringsinstans i byggesaker innenfor bevaringsområdet Områdene R02 til R09 brukes til nye bygninger for rorbuenheter. Anleggene forutsettes å være driftsmessig tilknyttet hotellet (Ho1). I hver bygning kan det være flere selvstendige bruksenheter. På området skal det kunne oppføres 7 nye frittliggende bygninger brukte til rorbuenheter og til felles fasiliteter for brukere og besøkende. R05 kan heves 1 etasje (brutto 3,0 meter) over planert kai eller gatenivå. 1. etasje kan brukes til fellesfunksjoner, servering, møte og opphold for brukere og besøkende. 1. etasje skal gjøres mest mulig åpen og transparent slik at det gis en god oversikt over fellesarealet nordvest og og vest for bygningene R04 til R etasjen i R05 er videre areal for trapper og ev heis til rorbuenhetene over. 1. etasje i bygning R03 forutsettes avsatt til et felles verksted og lager for drifting av anlegget. Dessuten plass til korttids mellomlagring av søppel og avfall. 1. etasje i R02 forutsettes brukt til felles vann- og avløpsanlegg (VA2) for området Vernebestemmelser i overordnet plan for områdene R02 R10 er vernekategori 3 (se 1.2.2). Siden all verneverdig bygningsmasse (unntatt R10) i dette området har blitt revet, utgår bestemmelsene i overordnet plan og erstattes av bestemmelsene om forming i denne planen pkt Bestemmelser om utnytting, dimensjonering og forming for ny bebyggelse, R02 R09. a) Utnyttingsgrad Utnyttingsgrad for området er TBYA 50 %. Ved ev senere endring av utnyttingsgrad skal det tas hensyn til oversiktlighet og framkommelighet for fotgjengere, service og utrykningskjøretøy og til sikkerhet ved brann. Ny bebyggelse (BYA) er begrenset med byggelinjer i planen. b) Bygge og takhøyder: 1. etasjene i ny bebyggelse settes inntil 0,55 meter over eksisterende kaidekke. Bygningene skal i hovedsak ha skrå takflater med mønetak eller enkeltskråtak. Ved bruk av mønetak med gavler, kan møneretningen både være vinkelrett på eller paralellt med sjøfronten (kailinja). Bygninger med møne paralellt med kaifronten, kan påsettes mindre kobbhus på taket. Gesimshøydene kan varieres. Mindre kobbhus regnes ikke med ved beregning av gesimshøyder. Minimum gesimshøyde er cote 5,5. Tillatt mønehøyder er cote 14,5 for bebyggelsen bak sjøfronten (R05) og cote 12,5 for bebyggelsen langs sjøfronten. For R03 og R04 er maks gesimshøyder cote 7 og tillatt mønehøyder cote 11,5. Tillatt mønehøyder (Tmh) er påført plankartet. Veiledning, retningslinjer og skisser i beskrivelsen legges til grunn ved søknad om tiltak. For R02 er tillatt mønehøyde cote 11,5. c) Bebyggelsens utforming, materialbruk og estetikk: Nye bygningsvolumer kan ha variasjon i horisontale og vertikale mål. Repetisjoner av sammenstilte like bygningsvolumer skal unngås. Bestemmelser til Reguleringsplan for Misværhola og Hjellskjæret, planid 247. Side 5 av 12

6 Ny bebyggelse skal ha trehuskarakter. Farger på ny bebyggelse skal være tradisjonelle for tettstedet. Taktekking skal ha neddempet, mørk farge og være av ikke-reflekterende materiale. Søknad om tillatelse til tiltak skal inneholde en dokumentasjon på at valgte nye bygningsformer bygger på Stedsanalyse for Henningsvær (2007) og som viser stedstilhørighet. Illustrasjonene i beskrivelsen til denne planen har status som veiledende og illustrerende for utforming av nye bygninger. d) Bebyggelsens plassering: Ny bebyggelse (BYA) er begrenset med byggelinjer. Mot kaifronten og mot gate mellom frontbygninger og bakbygninger er byggelinjene tvungne. Bebyggelse skal oppføres i byggegrensene som er angitt på plankartet. e) Avstander mellom bygninger. Branngater: Følgende steder skal avstand mellom bygninger være minimum 8 meter: Mellom R04 og R05, mellom R05 og bygningene R07, R08 og R09, mellom R07 og R08 og mellom R09 og Galleriet (Ga1). Minimum avstand mellom bygninger er 4 meter. Mindre vinduskarnapper kan bygges i disse åpningene Område R10 er eksisterende rorbubygning Forme- og vernebestemmelser for område R10 er lik vernebestemmelser i overordnet plan for området: Vernekategori 2 (jf 1.1.2) 1.2 Område for fritids- og turistformål, R Området skal kunne brukes til kombinert formål bolig, overnatting, detaljhandel, lager. Tiltak som vedrører avstand til V1 skal godkjennes av Statens vegvesen Det private kaiområdet rundt bygningene skal kunne utvides i samsvar med denne planen. Kaiområdet rundt bygningen skal være offentlig tilgjengelig Forme- og vernebestemmelser: Vernebestemmelser for område R11 i overordnet plan, vernekategori 3: - Det kan i større grad tillates ombygginger og endringer i bygningsmassen for en tilbakeføring eller istandsetting for nye funksjoner. - Ved reparasjon og istandsetting bør så lite som mulig av opprinnelige/eldre materialer skiftes ut. Restaurering/tilbakeføring skal bygge på dokumentert kunnskap og utføres i samråd med regional kulturminnemyndighet. - Under spesielle vilkår kan søknad om riving av bygninger i kategori 3 godkjennes av det faste utvalg for plansaker. Søknad om riving av bygninger i denne kategorien skal først behandles av regional kulturminnemyndighet før den behandles av det faste utvalg for plansaker i kommunen. Ved vurdering av søknad om rivetillatelse, skal det foreligge teknisk tilstandsrapport om mulighetene for istandsetting. For å utstede rapporten skal det vises til kompetanse og erfaring med restaurering av bygninger. Rammetillatelse for ny bygning skal behandles parallelt med rivningstillatelsen. - Regional kulturminnemyndighet er høringsinstans i byggesaker innenfor bevaringssonen Område for galleri og kulturformål, Ga Området og bygningene kan brukes til galleri, kunstutstillinger og relaterte kulturformål. Området kan brukes til enkel bevertning Forme- og vernebestemmelser er vernebestemmelser i overordnet plan: Vernekategori 3 (jf 1.2.2): 1.4 Område for offentlige toaletter, Toa Området skal brukes til offentlig tilgjengelige toaletter og informasjonskiosk. Informasjonskiosken og minst 1 toalett skal være dimensjonert og tilpasset for bevegelseshemmede i rullestol Vernebestemmelser: Kopi av vernebestemmelser i overordnet plan for område R10: Vernekategori 2 (jf 1.1.2) Bestemmelser til Reguleringsplan for Misværhola og Hjellskjæret, planid 247. Side 6 av 12

7 1.5 Område for felles renovasjon: Området skal brukes til mottak av avfall fra besøkende i området. Det skal legges til rette for kommunens til enhver tid gjeldende system for kildesortering Beholdere eller kontainerne skal kunne skjermes fra omgivelsene med vegetasjonsskjerm og et lett byggverk som gir området et godt visuelt preg, samtidig som beholderne blir lett tilgjengelige både for brukere og større kjøretøy. 2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR, Pbl 12-5 nr Offentlig kjøreveg V Vegen dimensjoneres for store busser (bussbredde maks 2,55 m). Kjørevegen skal ha en kjørebanebredde på min 6 meter. Vegen kan skiltes med tillatt maks hastighet. Vegen bør ha asfalt eller annet fast dekke som gjør oppmerking mulig Vegen merkes med nødvendige fotgjengerfelt. Disse vises i søknad om tiltak I grunnen under V01 kan det legges kulvert med plass for infrastruktur som VAledninger, elektroteknikk og samleledning for vannbåren varme Parkerings- og kjørearealer vises i egen trafikkplan som er vedlegg til denne detaljplanen. Trafikkplanen er veiledende for tiltak Tiltak skal godkjennes av Statens vegvesen. 2.2 Offentlig parkeringsplass for busser og personbiler T01: Parkeringsplass for a) Min 6 busser. 3 plasser kan i tillegg merkes for busstopp maks 10 minutter. En av plassene skal kunne merkes og tidsreserveres for rutegående buss. b) Inntil 82 parkeringsplasser for personbiler. Av disse skal 4 plasser være dimensjonerte for brukere av rullestol og 11 plasser for biler med lengde inntil 7 meter. Dimensjoneringsgrunnlag: Vegvesenets Håndbok N Parkeringsplassen anlegges med asfalt eller annet fast dekke for oppmerking med maling i samsvar med trafikkplanen Refuger vises i vedlagt trafikkplan og anlegges for å skille fotgjengertrafikk fra kjørearealer og kjørearealer fra parkeringsarealer. Refugene skal ha en bredde på min 1,2 meter. Refugene bør ha annen farge enn kjøre- og parkeringsarealene. Refugene skal være overkjørbare bl.a. for drifts og snøryddekjøretøy. Refugene skal stikke maks 10 cm over kjørearealene og ha slakt avrundet overgang mot disse Parkeringsbruk- og begrensninger markeres med skilting. Overordnet plan har krav om at all parkering på denne plassen skal være dag-og/eller korttidsparkering. Dersom det etter kommunens skjønn er formålstjenlig, kan dette kravet oppheves for plasser som ligger lengst unna boligområder og områder for rorbuenheter Søknad om tiltak skal ha plan for skilt, refuger, grøntinnslag og belysning. Parkerings- og kjørearealer vises i egen trafikkplan som er vedlegg til denne detaljplanen. Trafikkplanen er veiledende for tiltak. Tiltak skal godkjennes av Statens vegvesen. 2.3 Offentlig parkeringsplass for personbiler og sykler, T02: Parkeringsplass for inntil 21 personbiler og 25 sykler. 2 av parkeringsplassene skal være dimensjonerte for brukere av rullestol. Inntil 16 av plassene kan reserveres for brukere av hotellet og rorbuanlegget. Parkeringsplass for sykler skal ha Bestemmelser til Reguleringsplan for Misværhola og Hjellskjæret, planid 247. Side 7 av 12

8 anordninger for låsing av syklene. Parkeringsplass for sykler kan skjermes med tak og vegger på to sider Ved plassen kan det i tillegg kan merkes for 1 busstopp maks 5 minutter Parkeringsbruk- og begrensninger markeres med skilting Søknad om tiltak skal ha plan for skilt, refuger, grøntinnslag, leskjermer og belysning. Parkerings- og kjørearealer vises i egen trafikkplan som er vedlegg til denne detaljplanen. Trafikkplanen er veiledende for tiltak. Tiltak skal godkjennes av Statens vegvesen. 2.4 Offentlig parkeringsplass for personbiler, varekjøretøy og sykler, T03: Parkeringsplass for inntil 15 personbiler og 10 sykler. 4 av parkeringsplassene skal være dimensjonerte for brukere av rullestol. 1 av parkeringsplassene skal være for biler inntil 7 meter. Alle parkeringsplassene kan reserveres for brukere av hotellet og rorbuanlegget Parkeringsplass for sykler skal ha anordninger for låsing av syklene. Parkeringsplass for sykler kan skjermes med tak og vegger på to sider Plassen skal ha snuplass og plass for kortvarig parkering av varebil eller lastebil med lengde inntil 10 meter. Plassen skal videre ha 2 parkeringsplasser for servicebiler tilhørende hotellet og galleriet. Snuplass for varebil og parkeringsplasser for servicebiler skal plasseres slik at de ordinære parkeringsplassene ikke blir hindret Parkeringsbruk- og begrensninger markeres med skilting Søknad om tiltak skal ha plan for refuger, grøntinnslag, leskjermer og belysning. Parkerings- og kjørearealer vises i egen trafikkplan som er vedlegg til denne detaljplanen. Trafikkplanen er veiledende for tiltak. Tiltak skal godkjennes av Statens vegvesen. 2.5 Offentlig parkeringsplass for personbiler, T04: parkeringsplasser for personbiler med lengde inntil 7 meter Parkeringsbruk- og begrensninger markeres med skilting. Opparbeiding skal godkjennes av Statens vegvesen. 2.6 Privat parkeringsareale for område R11, T05: Arealet har parkeringsplasser for inntil 5 personbiler, herav 1 plass dimensjonert for brukere av rullestol. Parkeringsarealet kan ha adkomst over fortauet (T07), og må tydelig merkes med forbud mot parkering på fortauet. Tiltak skal godkjennes av Statens vegvesen. 2.7 Offentlig gatetun (T06): Gatetunet er fotgjengerprioritert trafikkareal med forbud mot trafikkering av personbiler og busser. Gatetunet skal kunne trafikkeres av forsynings- og nyttetrafikk. Begrensninger i hastighet, kjøring og parkering skiltes Gatetunet anlegges med betongheller og/eller fast dekke. Deler av gatetunet skal kunne være tredekke anlagt på pelekonstruksjon av betong og tre Det skal i området legges til rette for at gående gjester, fastboende og besøkende har god tilgjengelighet til mellomrommene mellom bygningene og til arealene langs kaiene. Det kan skiltes med begrensninger for sykling på arealene Gatetunet legges med høyde inntil 0,55 meter over det eksisterende kaidekket. Passasjene fra gatetunet til kaidekket får i alle mellomrommene mellom nye bygninger langs sjøfronten en helling på maks 1:15. Bestemmelser til Reguleringsplan for Misværhola og Hjellskjæret, planid 247. Side 8 av 12

9 2.7.5 Det skal kunne settes av plass til sykler og flyttbare sykkelstativ inntil bygningene på en slik måte at parkerte sykler ikke hindrer trafikk av gående og kjørende I gatetundekket skal det avsettes plass til minst 1 åpning ned til åpen sjø (S5). I åpningen skal tradisjonelle pelekonstruksjoner for kaier være synlige Søknad om tiltak skal vedlegges detaljert plan for materialbruk og arealdisponering av gatetunet, herunder skilting og belysning. 2.8 Offentlige fortau og gangarealer T07 T Fortau T07 anlegges for å skille fotgjengertrafikk fra kjørearealer. Fortauene er samtidig av og påstigningsplass for busspassasjerer. Ved fortauet kan det avsettes plass for rutegående trafikk. Her kan det settes opp leskur. Leskurets utforming og materialbruk skal godkjennes av regional vernemyndighet. Fortauene skal ha en minimum bredde på 1,8 meter. Fortauene bør ha annen farge enn kjørearealene (asfalt). Fortauene skal være overkjørbare bl.a. for drifts og snøryddekjløretøy. Fortauene skal stikke maks 10 cm over kjørearealene og ha slakt avrundet overgang mot disse. Der bredden på fortauene kan være større enn 1,8 meter, kan det avsettes plass til informasjons- og trafikkskilting og beplantning med maks plantehøyder 1,5 meter Fortau T08 anlegges som gangsone rundt og forbi Toa1 (offentlig toalett) og R10 (rorbu). Fortauet skal kunne trafikkeres med forsynings- og nyttetrafikk. Mot sjøen (Misværhola) skal fortauet være anlagt som gangbru i trekonstruksjon Tiltak skal godkjennes av Statens vegvesen. 2.9 Offentlig kaiområde, T09: Kaiområdet er et offentlig tilgjengelig fotgjengerprioritert areal med generelt forbud mot personbiltrafikk. Kaiområdet skal kunne trafikkeres av forsynings- og nyttetrafikk. Kaiområdet nordøst for R04 og R06 skal kunne anløpes av sundbåt i offentlig passasjertrafikk. Her kan det settes opp et leskur Kjøre og parkeringsbruk og begrensninger kan markeres med skilting Kaiområdene skal forsynes med sikkerhets- og redningsutstyr i nødvendig utstrekning. I søknad om tiltak skal det vises hvor dette plasseres Minimum 50 % av kaiarealene skal i bygges av tradisjonelle trepelekonstruksjoner med innslag av betongpeler i nødvendig utstrekning. Eldre, steinmurte kaier skal istandsettes og være synlige fra sjøen. Søknad om tiltak skal vise hvor det er trekaier og hvor det det steinmurte kaier Ved kaiområdet mot Misværhola og S2 kan det legges ut flytebrygger med bredde inntil 1,5 meter Privat kaiområde, T10: Privat kaiområde ved Malnesbrygga. Skal kunne gjenoppbygges og utvides etter istandsetting som trekonstruksjon med nødvendige betongforsterkninger Servicepunkt for offentlig vannforsyning, VA1: Arealet avsettes til hovedventil og servicepunkt for hovedvannledningen til Henningsvær. Arealet må sikres plass og tilkomst for nødvendig utstyr til framtidig service på vannledningen. I den grad framtidig service og drifting av vannledningen ikke blir hindret, kan deler av V1 delvis overbygge servicepunktet Renseanlegg for avløp og fjernevarmeanlegg VA2: Bestemmelser til Reguleringsplan for Misværhola og Hjellskjæret, planid 247. Side 9 av 12

10 Areal for rensing av avløp fra brukere i området avsettes i underetasjen i bygningen Søknad om tiltak vil avklare hvilke brukere som kan tilknyttes renseanlegget og arealbehovet til anlegget. 2. etasje i bygningen kan brukes til rorbuenhet Areal for fjernvarmeanlegg for sjøvann for brukere i og ved Hjellskjæret og Misværhola avsettes i underetasjen i bygningen. Søknad om tiltak vil avklare hvilke brukere som kan tilknyttes fjernvarmeanlegget og arealbehovet til anlegget. Søknad om tiltak vil også avklare fordelingen mellom bruk til rorbu og bruk til VA-anlegg Ved bygningen skal det reserveres parkeringsplass for servicebil med lengde inntil 10 meter. 3. GRØNNSTRUKTUR, Pbl 12-5 nr Naturområde, Na Området rundt Simonbua avsettes til offentlig naturområde. Området skal vise den tradisjonelle måten å plassere rorbu på i landskapet i Lofoten Området kan ha enkelt opparbeidet sti fram til Simonbua, for drifting og utleie av bygningen som rorbu. Fremmed beplantning og varige inngrep i terrenget er ikke tillatt. Området skal være tilgjengelig for alle som kan ferdes i terrenget, men skal ikke tilrettelegges eller opparbeides spesielt for dette formålet. 3.2 Vegetasjonsskjerm, G1: Vegetasjonsskjerm mellom trafikkarealet T01 og området for renovasjon og byggeområder for boliger. Vegetasjonsskjermen kan kombineres med plankegjerde av tre som kan bidra til ekstra støyskjerming for boligene. Maks høyde 150 cm. Mot plass for renovasjon (Re1) kan gjerdet være høyere. Høyden må være slik at vegetasjonsskjermen sammen med plankegjerdet gir optimal støy- og visuell skjerming, men samtidig ikke hindrer utsikt og sollys for boligene. Tiltaket skal godkjennes av Statens vegvesen. 3.3 Grønnstrukturer G2, G3 og G4: G2 er grønnstruktur i området mellom boligområdet og V1. Grøntstruktur og servicepunkt for vannforsyningen må framstå som en helhet. G4 er lagt inn som et areal mellom fortau og bygning (Malnesbrygga). G3 og G4 er grøntstrukturer i frisiktsoner ved avkjørsel fra fylkesvei 816 til planområdet. Maks høyde på vegetasjon er her 0,5 meter over veibane. Opparbeiding av og tiltak ved grøntstrukturene G3 og G4 skal godkjennes av Statens vegvesen På område G2 kan det plasseres en tavle med info om parkering og servicetilbud til turister. Tiltak i området er søknadspliktige og skal godkjennes av Statens vegvesen. 6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, Pbl 12-5 nr Offentlige trafikkarealer i sjø S1 S4: S1: Trafikkareal i sjø med bredde 7 meter langs kaifronten i fra Lars Larsenbrygga til bryggehotellet (Ho1). Området kan skiltes som gjestehavn S2: Et område på nordøstsiden av bryggehotellet. I området kan det legges ut langsgående flytebrygger med bredde maks 1,5 meter. Bestemmelser til Reguleringsplan for Misværhola og Hjellskjæret, planid 247. Side 10 av 12

11 6.1.1 S3: Trafikkareal i sjø med bredde 5 meter ved R11/T10 (Malnesbrygga). Arealet kan brukes til fortøyning av båter. Kaiområdet kan skiltes og reserveres for privat bruk S4: Et område med bredde 7 meter nordøst for Lars Larsenbrygga. Området kan skiltes og reserveres for rutegående fartøy. 6.2 Naturområde i sjø med tilhærende strandsone, S5 og S6: S5: Åpning til sjø i kaidekket i gatetunet. I åpningen skal tradisjonelle pelekonstruksjoner for kaier være synlige. Berget og sjøbunnen skal være fritt for andre tekniske inngrep enn feste for pelekonstruksjoner S6: Et område med bredde 7 meter rundt naturområdet ved Simonbua (Na1) avsettes til naturområde i sjø. Varige inngrep i strandlinja skal begrenses. Fortøyning av båter er her ikke tillatt uten etter avtale med eier. Området kan skiltes som naturområde. I medhold av plan- og bygningslovens 12-6, jf tredje ledd, er det fastsatt følgende hensynssoner: HENSYNSSONER, Pbl Frisiktsone ved vegkryss, H1 Frisiktsone ved vegkryss mellom V1 og fylkesveg 816 er vist på plankartet. Det skal ikke bygges innretninger, være tillatt med parkering eller være planter høyere enn 0,5 meter over kjørebanen i frisiktsonen. Geometri til frisiktsonen skal samsvare med retningslinjer i Vegvesenets håndbok N100. V I medhold av plan- og bygningslovens 12-7 er det gitt følgende vilkår for gjennomføring av bestemte tiltak: REKKEFØLGEBESTEMMELSER, Pbl 12-7, nr 10. a) Vilkår for gjennomføring av bestemte tiltak. - Bygningsmessig og geoteknisk vurdering av eksisterende tørrmur på restene etter Lars Larsenbrygga skal være utført før det gis igangsettingstillatelse for nye bygg på murene. - Riggplan skal utarbeides av tiltakshaver og godkjennes av kommunen før det gis igangsettingstillatelse for bygge- og anleggsarbeid i planområdet. - I søknad om tiltak i planområdet, skal det forutsettes som krav at det ved gjennomføring av tiltakene brukes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (NML 12). b) Infrastruktur og felles arealer innenfor planområdet/rekkefølgebestemmelser: Det kan ikke gis brukstillatelse eller ferdigattest for bygg innen planområdet før: - Gater, veger og fortau er opparbeidet i hht plan. - Parkeringsareale for busser og personbiler i hht denne planen med ulike typer dekker og belegg, merking, skilting og belysning er opparbeidet, Bestemmelser til Reguleringsplan for Misværhola og Hjellskjæret, planid 247. Side 11 av 12

12 - Utomhusarealer med gater og kaidekker er opparbeidet, - Løsninger for vann- og avløp foreligger, - Løsninger for avfallshåndtering foreligger. Igangsettelsestillatelse kan gis dersom det gjennom utbyggingsavtale, sikkerhetsstillelse, eller på annen måte foreligger tilstrekkelig sikkerhet for at trafikkområdene er opparbeidet senest samtidig med at byggene tas i bruk. VI I medhold av plan- og bygningslovens 17-3 er det gitt følgende bestemmelser for mht. innhold i utbyggingsavtaler: UTBYGGINGSAVTALER, Pbl 17. Det skal framforhandles utbyggingsavtale for opparbeiding av trafikkarealer i hht vedlegget Trafikkplan og parkeringsplan til denne planen. En detaljert trafikk- og parkeringsplan som beskriver ulike typer dekker og belegg, merking, skilting og belysning skal legges til grunn for opparbeiding av trafikkarealene. Den detaljerte trafikkplanen- og parkeringsplanen skal godkjennes av kommunen og Statens vegvesen. Det skal videre framforhandles plan for utbedring og delvis nyanlegg av teknisk infrastruktur, VAteknikk og elektroteknikk innenfor planområdet. Detaljert plan for teknisk infrastruktur skal utarbeides og legges til grunn for opparbeiding av anleggene. Den detaljerte planen for teknisk infrastruktur skal godkjennes av kommunen. Utbyggingsavtale skal være inngått før det gis igangsettingstillatelse for tiltak etter pbl 20-1 innenfor planområdet. Innholdet i utbyggingsavtalene skal til enhver tid følge gjeldende vedtak i kommunestyret om utbyggingsavtaler, jf. pbl. kapittel 17. Utbyggingsavtaler som vedrører trafikkarealer skal godkjennes av Statens vegvesen. Det vises for øvrig til rekkefølgebestemmelsene i kap. V vedr. ferdigstillelsestidspunkt for trafikkarealer og teknisk infrastruktur som inngår i utbyggingsavtale. Vedtatt av Vågan kommunestyre i møte den, sak Bestemmelser til Reguleringsplan for Misværhola og Hjellskjæret, planid 247. Side 12 av 12

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SUND FISKEVÆR PLAN NR. 18591501 Dato:... 29.04.16 Dato for siste revisjon:... 21.12.16 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * I I medhold

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET PLAN NR. 241 Dato 04.12.15 Dato for siste revisjon 04.12.15 Dato for siste revisjon Vågan kommune 04.12.15/06.06.2016/KS 20.06.2016

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LEVANGER HAVN, DEL 1 PLANID. L FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LEVANGER HAVN, DEL 1 PLANID. L FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LEVANGER HAVN, DEL 1 PLANID. L2009007 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN Planforslag er datert. 08.10.2009 Dato for siste revisjon av plankartet: 09.11.2009

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEVANGER HAVN, DEL 1 HOTELL/KULTURHUSTOMTEN PLANID. L2009007

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEVANGER HAVN, DEL 1 HOTELL/KULTURHUSTOMTEN PLANID. L2009007 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEVANGER HAVN, DEL 1 HOTELL/KULTURHUSTOMTEN PLANID. L2009007 Planen er datert: 08.10.2009 Dato for siste revisjon av plankartet: 09.11.2009 Dato for siste

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. REGULERINGSPLAN FOR SAMVIRKEGÅRDEN

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. REGULERINGSPLAN FOR SAMVIRKEGÅRDEN Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. REGULERINGSPLAN FOR SAMVIRKEGÅRDEN Dato:... 29.10.08 Dato for siste revisjon:... 16.10.09 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * I I medhold

Detaljer

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune Vedtatt i kommunestyre: 21.06.07 Revisjon 2: 30.05.07 Revisjon 1: 14.03.07 Dato: 25.01.07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SETTEFISK- OG VISNINGSANLEGG I BLOKKEN

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SETTEFISK- OG VISNINGSANLEGG I BLOKKEN Sortland kommune BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR SETTEFISK- OG VISNINGSANLEGG I BLOKKEN Dato: 17.09.2011 Dato for siste revisjon: 07.02.2013 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: KS-sak,

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN TEMPLARHEIMEN PLAN NR. 1810 Dato:... 21.09.15 Dato for siste revisjon:... 12.02.16 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * I I medhold av

Detaljer

REGULERINGSPLAN KVITHYLLA NÆRINGSOMRÅDE, GNR/BNR 57/31 M.FL. PlanID:

REGULERINGSPLAN KVITHYLLA NÆRINGSOMRÅDE, GNR/BNR 57/31 M.FL. PlanID: REGULERINGSPLAN KVITHYLLA NÆRINGSOMRÅDE, GNR/BNR 57/31 M.FL. PlanID: 2014004 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 19.08.2015 Kommunestyrets godkjenning, sak 41/15: 03.09.2015

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BÅTSFJORD HAVN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BÅTSFJORD HAVN Båtsfjord kommune BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BÅTSFJORD HAVN Dato: 25.02.2014 Dato for siste revisjon: * Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: * I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID 201504 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 01.02.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1. AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Plankode: Sonekode: KR 44 Sist revidert Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plankode: Sonekode: KR 44 Sist revidert Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 11522/11 Arkivnr.: 200080013 Saksnr.: 2008/11516 Bestemmelser til reguleringsplan for: Temte gård og bygdesamling Plankode: 20080013 Sonekode: KR 44 Sist revidert 18.04.2011

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

3.2 Universell utforming Bebyggelsen og området skal utformes med prinsipp om tilgjengelighet for alle. Gjelder også kai og torg.

3.2 Universell utforming Bebyggelsen og området skal utformes med prinsipp om tilgjengelighet for alle. Gjelder også kai og torg. 3 FELLESBESTEMMELSER 3.1 Kulturvern Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes kulturvernmyndighetene

Detaljer

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 23.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 23.01.2015 Siste revisjon plankart og bestemmelser:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE Arkivsak: 12/1322 DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE Nasjonal planid: 1820 20120036 Dato for siste revisjon av bestemmelser: 28.02.13 Dato for godkjenning av kommunestyret:

Detaljer

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak...

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Møllegata 17, gnr. 19/ bnr. 210, Verdal Reguleringsplankart datert : 25.06.2013 Reguleringsbestemmelser datert : 25.06.2013 Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte

Detaljer

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Senjahopen Havn Plan ID BERG KOMMUNE. Reguleringsplan for Senjahopen Havn

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Senjahopen Havn Plan ID BERG KOMMUNE. Reguleringsplan for Senjahopen Havn Reguleringsplan for Senjahopen Havn Plan ID. 192902201701 Reguleringsplan for Senjahopen Havn Områderegulering Plan ID. 192902201701 Saksnummer: 16/759 Vedtatt dato: BERG KOMMUNE 5. september 2017 1. Generelt

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LEIKVIKA - PLAN NR

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LEIKVIKA - PLAN NR REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LEIKVIKA - PLAN NR. 191120150003 Dato:... 09.12.2015 Dato for siste revisjon:... * Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * I medhold av plan-

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53 OUSTAD / WHITE HOUSE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53 OUSTAD / WHITE HOUSE HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53 OUSTAD / WHITE HOUSE PLAN-ID: 067900 Arkivopplysinger: Saksbeh.: Elise Bringslid Arkivsaknr.: 08 /4953 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser 1 DETALJREGULERING Fv. 44, ny Flekkefjord bybru Flekkefjord kommune Planid: 10042014004 Forslagstiller: Statens vegvesen Region Sør Dato for siste revisjon: 24.04.2015 etter vedtak i SU 21.04.2015 Kommunestyrets

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1778 DETALJREGULERING AV STAKKEVOLLVEGEN 11

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1778 DETALJREGULERING AV STAKKEVOLLVEGEN 11 Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1778 DETALJREGULERING AV STAKKEVOLLVEGEN 11 Dato:... 07.01.2014 Dato for siste revisjon:... 08.07.2014 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

BESTEMMELSER KVARTAL 53 I HAMAR SENTRUM. Arkivsaknr.: 08 /4953. Arkivopplysninger Saksbeh.: Elise Bringslid

BESTEMMELSER KVARTAL 53 I HAMAR SENTRUM. Arkivsaknr.: 08 /4953. Arkivopplysninger Saksbeh.: Elise Bringslid BESTEMMELSER KVARTAL 53 I HAMAR SENTRUM Arkivopplysninger Saksbeh.: Elise Bringslid Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 28.01.2010 Sist revidert: KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Arkivsaknr.: 08 /4953 Opplysninger

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig.

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig. Sist revidert 7.11.2016 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIALØKKA GNR/BNR 100/159 OG 102/68 1 Planens formål Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst

Detaljer

Gulen, gnr 131 bnr 1, 2 mfl. Ortneset Nasjonal arealplan-id 1411_

Gulen, gnr 131 bnr 1, 2 mfl. Ortneset Nasjonal arealplan-id 1411_ Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Gulen, gnr 131 bnr 1, 2 mfl. Ortneset Nasjonal arealplan-id 1411_2014006 Saksnummer 14/1517 PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) PLANENS

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN Dato: 01.03.10 Dato for siste revisjon: 20.08.10 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 09.09.10 I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr Datert Av: Asplan Viak AS

Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr Datert Av: Asplan Viak AS Reguleringsbestemmelser for Detaljreguleringsplan for Mekjarvika Nord, plan nr. 2011007 Datert 24.09.12 Av: Asplan Viak AS Revidert iht. vedtak i KPU- sak 28/12, 25.10.12 1. Formål Reguleringsplanen skal

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: ID 71V Reguleringsplan for Ridabu 1 Vedtatt: 26.06.1987

Planen opphever deler av plan nr.: ID 71V Reguleringsplan for Ridabu 1 Vedtatt: 26.06.1987 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL 672 Toneheim folkehøgskole Arkivopplysinger: Saksbeh.: Anne Marie Stenmark Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 11.06.2009 Sist revidert: KOMMUNESTYRETS VEDTAK: (her gjengis

Detaljer

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa.

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa. Planbestemmelser for Detaljregulering av Vektargata 3 og 5 Plankartet er datert: 26.08.2016 Saksbehandling: Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn Offentlig ettersyn 2.gangs behandling Vedtak i kommunestyret

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Åsvegen 15-17, gnr./bnr. 32/60, 32/57, 32/133 og 32/25, Skogn, Levanger kommune Reguleringsplankart datert : 18.03.2014 Reguleringsbestemmelser datert : 18.03.2014

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

MELØY KOMMUNE FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR NYTT SYKEHJEM PÅ ØRNES

MELØY KOMMUNE FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR NYTT SYKEHJEM PÅ ØRNES MELØY KOMMUNE FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR NYTT SYKEHJEM PÅ ØRNES PLAN-ID 2014002 Dato for siste behandling i planutvalget den Vedtatt av kommunestyret i møte den Under K.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

REGULERINGSPLAN. ID: "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN. ID: Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. ID: 1146201021. "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser Revisjon 0 Dato for godkjent plan: 27.03.2012 Sak: 21/12 1. Disse planbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ARENDAL HERREGAARD GBNR. 215/42 M.FL. OG 211/37 M.FL. ARENDAL KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ARENDAL HERREGAARD GBNR. 215/42 M.FL. OG 211/37 M.FL. ARENDAL KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ARENDAL HERREGAARD GBNR. 215/42 M.FL. OG 211/37 M.FL. ARENDAL KOMMUNE Dato: 11.11.2010, sist rev.: 29.06.2011 1 Avgrensning Det regulerte området er vist på plankart

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Harlemåsen Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rakkestad kommunestyre. Datert: 22.09.14 Revidert: Planen er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN DELFELT II - PLAN NR. 1748

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN DELFELT II - PLAN NR. 1748 Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN DELFELT II - PLAN NR. 1748 Dato:... 12.05.03 Dato for siste revisjon:... 12.05.11 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

AVGRENSNING OG ANVENDELSE

AVGRENSNING OG ANVENDELSE PlanID: 1-120C Saksnr: 2013/1068-4 Planbestemmelser for Husbyåsen, etp.2. Planforslag er datert : 25.06.2013 Dato for siste revisjon av plankartet : 21.11.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL.

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Plan 2012002: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 15/9 2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1 AVGRENSNING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER 2015 Høgtuns Plankontor AS Sommersetlia 39, 9143 Skibotn e-mail: shogtun@hotmail.com Tlf.: +4790834114 Steinar Høgtun REGULERINGSPLAN FOR SKIBOTN SYKEHJEM, STORFJORD KOMMUNE Tromsø Olderdalen Lyngseidet

Detaljer

Planbestemmelser TORVASTAD SKOLE/IDRETT

Planbestemmelser TORVASTAD SKOLE/IDRETT Planbestemmelser 4021 - TORVASTAD SKOLE/IDRETT Arkivsak: 09/2624 Arkivkode: PLANR 4021 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TORVASTAD SKOLE/IDRETT Godkjent i Karmøy kommunestyre 15.05.12 sak 35/12. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2, GNR/ BNR 8/, VADSØ

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2, GNR/ BNR 8/, VADSØ REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2, GNR/ BNR 8/, VADSØ Dato:... 11.11.14 Dato for siste revisjon:... * Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * I medhold av plan-

Detaljer

Planbestemmelser BUAVÅG, VESTRE VÅGEN GNR. 52/3 M. FL.

Planbestemmelser BUAVÅG, VESTRE VÅGEN GNR. 52/3 M. FL. Planbestemmelser BUAVÅG, VESTRE VÅGEN GNR. 52/3 M. FL. Generelt Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det område som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

Detaljer

Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20130053 Arkivsak: 13/25513 Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl., detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.08.2016 Dato

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Kjærem & Bøgeberg AS, datert 14.2.2011, senest endret 17.12.2012.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Kjærem & Bøgeberg AS, datert 14.2.2011, senest endret 17.12.2012. Byplankontoret Planident: r20090018 Arkivsak: 11/46102 Detaljregulering av Bratsbergvegen 23 og Sluppenvegen 2 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 30.6.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

1.2 Området er etter Plan- og bygningslova 12-5 og 12-6 regulert til følgende formål og hensynssoner:

1.2 Området er etter Plan- og bygningslova 12-5 og 12-6 regulert til følgende formål og hensynssoner: 1 Generelt 1.1 I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse bestemmelsene for det regulerte området som er avgrenset med reguleringsgrenser på plankartet, datert 10.08.2011 og sist revidert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 Oppdragsgiver Arca Nova AS Rapporttype Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 PLANID: 369 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Moss Bystyre: dd.mm.åååå

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

Bestemmelser og plandel er utarbeidet med hjemmel i Plan- og bygningsloven 12-5, og -6.

Bestemmelser og plandel er utarbeidet med hjemmel i Plan- og bygningsloven 12-5, og -6. Detaljreguleringsplan for Krambue REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID: 05152013001. Vågå kommune Tiltakshaver: Kjell Øyen Behandling Dato Sak Kunngjøring av igangsetting av planarbeid 15.04.2013 1. gangs behandling

Detaljer

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008)

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) Vedtatt i Molde kommunestyre 15.9.2016, sak KST 81/16 MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr.

Detaljer

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SKRIVERVEGEN 18. Alternativ 2

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SKRIVERVEGEN 18. Alternativ 2 SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SKRIVERVEGEN 18 Alternativ 2 Planen er datert 20.05.2009 sist revidert 07.10.2010 Bestemmelsene er datert 20.05.2009, sist revidert 21.01.2011

Detaljer

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune Forslag 18.2.2015 Revisjon A: 29.5.2015 Revisjon B: 22.9.2015 Revisjon C: 10.11.2015

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SOLOBSERVATORIET

DETALJREGULERING FOR SOLOBSERVATORIET LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING REGULERINGSBESTEMMELSER (PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-7) DETALJREGULERING FOR SOLOBSERVATORIET Dato dd.mm.2014 Sist revidert dd.mm. 2014 Plan nr. nn Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV NORDVIKSENTRET, STORMYRA, PLAN-ID PLANBESTEMMELSER

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV NORDVIKSENTRET, STORMYRA, PLAN-ID PLANBESTEMMELSER PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV NORDVIKSENTRET, STORMYRA, PLAN-ID 2016004. Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BÅTSFJORD HAVN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BÅTSFJORD HAVN Båtsfjord kommune BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BÅTSFJORD HAVN Dato: 25.02.2014 Dato for siste revisjon: 16.05.2014 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: K.sak 18/14 møte 18.06.2014

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Leirfjord kommune

Reguleringsbestemmelser Leirfjord kommune Reguleringsbestemmelser Leirfjord kommune LELAND HAVN PLANID: 30077 Plan datert: 25.4.2013 Bestemmelser sist revidert: 20.11.2013 Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse,

Detaljer

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 )

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 ) Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Åsane, Gnr. 202, bnr 6 m.fl. Åsane nærings- og motorsportområde Hovedformål: Næring og idrett (pbl 12.5 nr. 1) Saksnr 200609491 Datert/revidert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE Mandal kommune Teknisk forvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FRØYSLAND SKOLE Plan ID: 201507 Vedtatt i bystyret: xx.xx.xx 1. GENERELLE BESTEMMELSER Planen inneholder følgende formål

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN.

REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN. REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN. Arkiv nr. P60 Egengodkjent dato Stadfestet dato: 26.04.85. ARKIVERTE KART: A - ORIGINAL TRANSPARENT MED EVT. ENDRINGER B - STADFESTET PLAN

Detaljer

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger.

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger. Byplankontoret Planident: r20110063 Arkivsak:11/38934 Schirmers gate 1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 2.6.2014 Dato for godkjenning av bystyret: 28.8.2014

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LEVANGER SØR Reguleringsplankart datert : 11.05.1012 Reguleringsbestemmelser datert : 11.05.2012 Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING

Detaljer

Svinesundparken nord

Svinesundparken nord REGULERINGSBESTEMMELSER for Svinesundparken nord Detaljregulering Plan ID: G 701 Bestemmelsene er datert: 9. januar 2016 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 28. mars 2016 Dato for Kommunestyrets

Detaljer

Side 1 av 5

Side 1 av 5 25.11.11 Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering: SJØGATA 33C Reguleringsplankart datert 25.11.11. Reguleringsbestemmelser datert 25.11.11, revidert 16.12.11 1 Planområdet reguleres til følgende

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Hotel Støtvig Vest, GNR/BNR 34/116, 191 og 346 samt del av 34/82, Rygge kommune.

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Hotel Støtvig Vest, GNR/BNR 34/116, 191 og 346 samt del av 34/82, Rygge kommune. Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Hotel Støtvig Vest, GNR/BNR 34/116, 191 og 346 samt del av 34/82, Rygge kommune. Plan datert: 20.05.2011 Kommunestyrets vedtak: 15.12.2011 Sist revidert:

Detaljer

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål Plan: Vinnahaugen PLANBESTEMMELSER Plan ID xxxxxxxxxxxx Plandato: 27. 06.2017 Dato siste rev.: Dato vedtak: 1 GENERELT 1.1 PLANGRENSE Reguleringsbestemmelsene gjelder for det regulerte området som er vist

Detaljer

II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål:

II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål: Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN K15 K16 PLAN NR. 1820 Dato:... 27.10.14 Dato for siste revisjon:... 23.06.15 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer