Ungdommens fylkesting

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdommens fylkesting"

Transkript

1 Ungdommens fylkesting Møteinnkalling Sted: Elverum, Thon Hotell Elgstua Dato: kl. 10:00 den ca 15:00 den Påmelding gjøres via nettsiden i artikkelen om møtet.. Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

2 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 20/16 16/15666 UFT: Konstituering av møtet 21/16 16/15668 UFT: Årsmelding fra AU og komiteene 22/16 16/15670 UFT: Orienteringssaker 23/16 16/15664 UFT: Fraværsregler i videregående skole 24/16 16/15537 UFT: Kulturkortet 25/16 16/15540 UFT: Bedre kollektivtilbud 26/16 16/15239 UFT: Aktiv integrering 27/16 16/15152 UFT: Regionreformen 28/16 16/15215 UFT: Utdeling av midler fra Ungdommens Fylkesting

3 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte /16 16/15539 UFT: Mer rettferdige stipendieordninger 30/16 16/15541 UFT: Elevkort/studentbevis for lærlinger 31/16 16/15234 UFT: Handlingsprogram for Ungdommens Fylkesting /16 16/15742 UFT: Prinsipprogram /16 16/13273 UFTs internasjonale arbeid, innstilling fra Internasjonalt utvalg 34/16 16/15672 UFT: Valg av nytt arbeidsutvalg for

4 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 20/16 UFT: Konstituering av møtet Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Som møteledere konstitueres Nora Benedikte Haugen, Hallgeir Myklebost Venholen og Anna Johansen 2. Innkallingen godkjennes 3. Dagsorden godkjennes 4. Protokollen fra stormøtet om skole- og tilbudsstrukturen godkjennes 5. Til tellekorps velges representanter fra ungdomspartiene 6. Til desisjonskomité velges Lise Cathrine Pedersen, Janne Vikerødegården og Brede Skogbakken 7. Til å godkjenne protokollen velges to representanter Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

5 Sak 20/16 Saksutredning UFT Konstituering av møtet På hvert møte må følgende fastsettes: 1. Velge møteledere 2. Godkjenne innkallingen 3. Godkjenne dagsorden 4. Godkjenne protokoll fra sist(e) møte(r) 5. Velge tellekorps 6. Velge desisjonskomité 7. Velge representanter som godkjenner protokollen Tellekorpsets oppgaver er å telle antall stemmer. Desisjonskomiteen sin oppgave er å se til at vedtektene til Ungdommens Fylkesting blir oppfylt i møtene. Representantene som godkjenner referat/protokollen leser igjennom protokollen før den sendes ut og protokollen godkjennes endelig på neste møte. Vi fører utfyllende protokoller fra møtene for at de som ikke deltok på møtene skal kunne sette seg godt inn i sist møte.

6 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 21/16 UFT: Årsmelding fra AU og komiteene Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkesting vedtar årsmeldingen fra arbeidsutvalget og komiteene. Vedlegg: - Årsmelding fra AU og komiteene Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

7 Sak 21/16 Saksutredning UFT: Årsmelding fra AU og komiteene Årsmeldingen fra arbeidsutvalget og komiteene er en oversikt over hva de har jobbet med i perioden de er valgt for, november 2015 oktober Arbeidsutvalget har jobbet med alle vedtakene fra stormøtene, inkludert alle punktene i handlingsprogrammet. Det har vært et aktivt år. Årsmeldingen oversendes fylkestinget for endelig behandling.

8 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 22/16 UFT: Orienteringssaker Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkesting tar orienteringene til etterretning. Vedlegg: - Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

9 Sak 22/16 Saksutredning UFT: Orienteringssaker Det blir orientert om følgende saker på høstmøtet: Fylkeskommunen har startet prosessen med å miljøsertifisere fylkeskommunale bygg: På våren 2016 ble fylkeshuset miljøsertifisert og to videregående skoler var da også sertifisert. Ingen av tannklinikkene var miljøsertifisert. Hva er status for disse bygningene nå, og hva med andre eiendommer som fylkeskommunen eier? På alle møter i Ungdommens Fylkesting står posten «Fylkesrådets spørretime»: Aasa Gjestvang, fylkesråd for videregående opplæring, og Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd for samferdsel og miljø, er invitert til å svare på spørsmål fra representantene i Ungdommens Fylkesting.

10 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 23/16 UFT: Fraværsregler i videregående skole Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkestings meninger om fraværsordningen vedtas. Vedlegg: - Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

11 Sak 23/16 Saksutredning UFT: Fraværsregler i videregående skole Etter at stortinget vedtok en fraværsgrense på 10% har fylkeskommunen justert skolereglementet. Fraværsreglementet er lagt ut på Det meldes om stor usikkerhet og ulik praksis av fraværsreglementet fra kommune til kommune og mellom de videregående skole. Vi har invitert fylkesråd for videregående opplæring, Aasa Gjestvang til å delta på møtet og svare på spørsmål. Representanter i Ungdommens Fylkesting presenterer meninger om fraværsordningen fra sine kommuner under møtet.

12 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 24/16 UFT: Kulturkortet Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkesting formidler informasjon om Kulturkortet i Hedmark og dermed øke distriktenes kulturtilbud. Vedlegg: - Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

13 Sak 24/16 Saksutredning UFT: Kulturkortet Ungdommens Fylkesting fikk i sin tid opprettet Kulturkortet. Kulturkortet i Hedmark gir rabatt på kulturopplevelser og støtter kulturtilbud rettet mot ungdom. Med Kulturkortet får ungdom flere kulturtilbud som ungdom har råd til. Se nettsidene for mer informasjon. Hvordan kan Ungdommens Fylkesting formidle informasjon: - til ungdom så flere bestiller og bruker kortet? - til kulturinstitusjonene så ungdom får flere kulturtilbud?

14 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 25/16 UFT: Bedre kollektivtilbud Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: UFT prioriterer å forbedre kollektivtilbudet på følgende strekninger: (Lista utvikles og prioriteres på møtet) Vedlegg: - Hamar, Nora Benedikte L. Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

15 Sak 25/16 Saksutredning UFT: Bedre kollektivtilbud Hedmark er et stort fylke med lange avstander. For at ungdom skal komme seg rundt er vi enten avhengig av privatbil eller et bedre kollektivtilbud de fleste steder i fylket. Ungdommens Fylkestings representanter oppfordrer medvirkningsorgan for ungdom i kommunene i Hedmark til å foreslå og prioritere strekninger der ungdom har behov for et bedre busstilbud. Benytt gjerne barnetråkk.no på skolene i deres kommune. Husk også å ta med ruter mellom kommunene.

16 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 26/16 UFT: Aktiv integrering Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkesting vil jobbe for aktiv integrering av innvandrere. Vedlegg: - Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

17 Sak 26/16 Saksutredning UFT: Aktiv integrering Integrering av unge innvandrere var tema på dagsmøtet i februar. Da vedtok stormøtet at AU skulle jobbe videre med tema. Integrering kan beskrives slik: «Innvandrere som skal bo og leve i Norge, skal komme i jobb, bli skattebetalere, lære norsk og bli deltakende samfunnsborgere.» Les mer om Integreringsmeldingen på regjeringens nettsider. Det inviteres til å sende inn forslag til konkrete prosjekter for at ungdom med innvandrerbakgrunn skal bli deltakende samfunnsborgere. Dette kan være tiltak/prosjekter som 1. Ungdommens Fylkesting kan gjennomføre. a. Ideer til å øke mangfoldet i UFT. b. Ideer til prosjekter som kan ledes fra UFT, som Infokampanjer 2. Ungdommens Fylkesting kan be fylkestinget igangsette/finansiere. Ungdomsråd og andre medvirkningsorgan for ungdom i kommunene kan også foreslå prosjekter som de selv ønsker å igangsette og som de ønsker finansiering til.

18 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 27/16 UFT: Regionreformen Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkesting tar orienteringen til etterretning. Ungdommens Fylkesting ber om at følgende demokratiske konsekvenser blir tatt høyde for ved en endring av fylkesstrukturene: - Ungdomsmedvirkning representativitet/organisering i en ny region? Samtidig ber også om at det videreføres et minst like godt tilbud innen følgende i de to fylkene. - Skolestruktur og -tilbudet i videregående opplæring? - Tannhelsetilbudet? - Kollektivtilbudet? Hamar, Nora Benedikte Haugen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

19 Sak 27/16 Saksutredning UFT: Regionreformen Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt fylkeskommunene om å ta en naboprat innen 1. desember med tanke på å ca halvere antall fylkeskommuner/ bygge færre nye regioner. Regionreformen skal tre i kraft Mer informasjon om reformen finner du på regjeringen.no. Hedmark og Oppland utreder nå sammenslåing. Ett av spørsmålene som stilles er: Kan en sammenslåing styrke demokratiet? Regjeringen varsler at de nye regionene kan få flere oppgaver og at noen oppgaver kan flyttes fra Fylkesmannen til fylkeskommunen, fra en administrativ enhet til en politisk ledet enhet. Hvilke tanker har UFT om demokratiske konsekvenser av å slå sammen Hedmark og Oppland? Hvordan bør sammenslåingen gjennomføres for å sikre god ungdomsmedvirkning? Hvordan bør den nye regionen fungere - lytte til innbyggerne og organisere tilbudene? Ungdommens Fylkesting ber om at følgende demokratiske konsekvenser blir tatt høyde for ved en endring av fylkesstrukturene: - Ungdomsmedvirkning representativitet/organisering i en ny region? Samtidig ber også om at det videreføres et minst like godt tilbud innen følgende i de to fylkene. - Skolestruktur og -tilbudet i videregående opplæring? - Tannhelsetilbudet? - Kollektivtilbudet?

20 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 28/16 UFT: Utdeling av midler fra Ungdommens Fylkesting Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkesting vedtar reviderte kriterier for tildeling av midler til utdeling. Vedlegg: - Gjeldende kriterier for utdeling av midler fra Ungdommens Fylkesting - Forslag til nye kriterier Hamar, Nora Benedikte Haugen leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

21 Sak 28/16 Saksutredning UFT: Utdeling av midler fra Ungdommens Fylkesting Ungdommens Fylkesting har delt ut ,- siden Ungdommens Fylkestings arbeidsutvalg har bedt om at beløpet økes til ,- da summen ikke har blitt justert på over ti år. I 2014 bestemte høstmøtet at kriteriene for tildeling av midler fra UFT skal revideres årlig. Arbeidsutvalget foreslår følgende justeringer i kriteriene: Overskriften foreslås derfor endret fra «Kriterier for tildeling av , ungdomsmidler» til «Kriterier for tildeling fra Ungdommens Fylkesting». Ungdommens Fylkesting ber om at beløpet økes, dermed blir også overskriften upresis. I formålet foreslås følgende del justert: «Tilskuddet bør også bidra til aktivitet i og rekruttering til lokale ungdomsråd.» Økt rekruttering er ønsket som en konsekvens av økt aktivitet og ikke som et mål i seg selv for utdeling av midlene. Setning «Aktiviteten eller arrangementet som det søkes om støtte til må være for alle» foreslås strøket, da dette omtales i setningen før. Der står det: «Organisasjoner som søker må ha en demokratisk oppbygning og være åpen for alle i riktig aldersgruppe.» Følgende punkt legges til i listen over UFTs prioriteringer: UFT prioriterer søknader fra nye søkere og til nye formål. Søkere som har mottatt midler foregående år prioriteres ned til fordel for dem som ikke har mottatt midler. På samme måte prioriteres formål som ikke har mottatt midler foregående år.

22 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 29/16 UFT: Mer rettferdige stipendieordninger Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Statens Lånekasse for Utdanning må tilpasse utstyrsstipendordningen til de reelle utgiftene på de ulike studievalgene. Vedlegg: - Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

23 Sak 29/16 Saksutredning UFT: Mer rettferdige utstyrsstipendordninger Det varierer om nødvendig utstyr på de ulike studievalgene blir dekket av utstyrsstipend. Noen skoler tilbyr lån av utstyr, mens andre krever at elvene selv kjøper utstyr. Elever som går studiespesialiserende får dekket utgifter til skole-pc. Elver på elektrofag får ikke nødvendigvis dekket verneutstyr om de selv må skaffe dette. Ungdommens Fylkesting i Hedmark ber om konkrete eksempler på studievalg som ikke får dekket reelle utgifter til nødvendig utstyr, etter skolens spesifikasjon. En samlet oversikt over underdekningen vil bli oversendt Statens Lånekasse for Utdanning sammen med en henstilling om å justere stipendsatsene.

24 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 30/16 UFT: Elevkort/studentbevis for lærlinger Saksnr.: Utvalg Møtedato 30/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkesting i Hedmark ber om at lærlinger innvilges student-/elevkort og de rettigheter som følger med et slikt kort, inkludert rabatt på kollektivtransport. Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

25 Sak 30/16 Saksutredning UFT: Elevkort/studentbevis for lærlinger Lærlinger er under opplæring og må regnes som elever. Selv om lærlinger mottar lønn i læreperioden, er den lavere enn for utlærte. Lærlinger har derfor behov for rabatt på kollektiv transport.

26 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 31/16 UFT: Handlingsprogram for Ungdommens Fylkesting Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkesting vedtar vedlagte handlingsprogram for Vedlegg: - Gjeldende handlingsprogram for Forslag til handlingsprogram for Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

27 Sak 31/16 Saksutredning UFT: Handlingsprogram for Ungdommens Fylkesting Handlingsprogrammet er oppdraget til arbeidsutvalget for kommende periode og angir hvilke oppgaver stormøtet ønsker at arbeidsutvalget skal prioritere. I tillegg til oppgavene i handlingsprogrammet skal arbeidsutvalget behandle saker til behandling i fylkestinget og fronte aktuelle saker på vegne av ungdom i fylket.

28 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 32/16 UFT: Prinsipprogram Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: UFT vedtar prinsipprogram for Vedlegg: - Gjeldende Prinsipprogram for Forslag til Prinsipprogram for Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

29 Sak 32/16 Saksutredning UFT: Prinsipprogram Prinsipprogrammet skal omtale saker som Ungdommens Fylkesting har en prinsipiell holdning til. Kommunene oppfordres til å melde inn saker av prinsipiell art som skal inngå i prinsipprogrammet. Et prinsipp er overordnet eller grunnleggende tenkning eller handling. UFTs vedtekter har følgende formålsparagraf, 1c: «Skal uttale seg i saker av stor og spesiell betydning for ungdom Fylkeskommunale saker Regional planstrategi Utdanningssaker Kultursaker Samferdselssaker Forslag til årsbudsjett og økonomiplan»

30 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 33/16 UFTs internasjonale arbeid, innstilling fra Internasjonalt utvalg Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: - Ungdommens Fylkesting fortsetter sitt internasjonale engasjement gjennom deltakelse i nettverkene AER YRN og BSSSC - Ungdommens Fylkesting oppretter et Internasjonalt utvalg med eget mandat Vedlegg: - Mandat for internasjonalt utvalg Hamar, Ola Elias Engelsrud og Olivia Sanchez Leder og nestleder i komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

31 Sak 33/16 Saksutredning Internasjonalt utvalg ble nedsatt på høstmøtet 2015 for ett år, med mandat om lage en innstilling til hvordan UFT skal jobbe videre med internasjonalt arbeid. Innledning og bakgrunn Utvalget har sett på følgende utfordringer: - Varierende tilfredshet med møtene i nettverkene UFT deltar i, AER YRN og BSSSC - Lite utbytte tilbake til regionene - Mangel på deltakere over 18 år som kan reise på møtene. Møtene har 18 års årsgrense Saksopplysninger fakta Fylkestinget er medlem av følgende nettverk som også har egne ungdomsnettverk hvor UFT er med: Assembly of European Regions (AER) består av regioner i og utenfor EU. Ungdomsnettverket heter Youth Regional Network (YRN) Baltic Sea State Subregional Co-operation (BSSSC) består av regioner rundt Østersjøen. De gjennomfører egne møter også for ungdom. Deltakelsen vår i begge disse nettverkene koordineres gjennom Østlandssamarbeidets Ungdomsnettverk (ØstsamUng). I nettverket inngår fylker på Østlandet som er med i Østlandssamarbeidet. I tillegg til å koordinere forberedelser til møter i internasjonale nettverk, arrangeres også møter med Kontaktutvalget i Østlandssamarbeidet, møter mellom ungdomsnettverket og de voksne politikerne. På disse møtene er fokus både på nasjonal og europeisk møter. Vurderinger Da det ikke koster noe å være medlem i nettverkene, utover deltakelse på møtene, foreslår det internasjonale utvalget at vi fortsetter i nettverkene, men at UFT vurderer deltaklsen fra møte til møte etter tema og forventninger rundt gjennomføringen av møtene. Sekretariatet til BSSSC blir nå flyttet til Norge, og lederen i YRN er fra Oppland. Vi har derfor tro på at kvaliteten på møtene fremover kommer til å bli høyere, da engasjementet for ungdomsmedvirkning ser ut til å være høyere i Norge enn i de fleste landene som er med i nettverkene. Konklusjon - Ungdommens Fylkesting fortsetter å delta i nettverkene AER YRN og BSSSC - Ungdommens Fylkesting oppretter et Internasjonalt utvalg med eget mandat

32 Sak 33/16

33 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 34/16 UFT: Valg av nytt arbeidsutvalg for Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkesting velger nytt arbeidsutvalg for : leder og to nestledere til arbeidsutvalget leder og nestleder i tre saksgrupper to vararepresentanter til arbeidsutvalget Vedlegg: - Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

34 Sak 34/16 Saksutredning UFT: Valg av nytt arbeidsutvalg for På høstmøtet velges nytt arbeidsutvalg for kommende periode. Virketiden er fra de er valgt søndag til nytt arbeidsutvalg blir valgt på høstmøtet i Arbeidsutvalget (AU) består av ni medlemmer og to varamedlemmer. Lederen og de to nestlederne utgjør et lederutvalg (LU) som har ansvar for å lede AU. I tillegg til LU består AU av seks medlemmer som er ledere og nestledere i de tre saksgruppene. Høstmøtet avgjør i handlingsplanen hvilke saksgrupper som blir opprettet. AU representerer ungdommer i Hedmark mellom stormøtene i Ungdommens Fylkesting. AU forbereder stormøter, deltar på eksterne møter og konferanser, og uttaler seg i saker mellom stormøtene. AU skal møtes minst sju ganger per år. Og avgir årsberetning til Fylkestinget. Følgende posisjoner skal fylles: leder og to nestledere til arbeidsutvalget leder og nestleder i tre saksgrupper to vararepresentanter til arbeidsutvalget Oppnevning vs valg Alle representanter i Ungdommens Fylkesting skal være med i en saksgruppe. Alle representantene velger selv hvilken komite de ønsker å tilhøre, og blir oppnevnt i en komite. UFTs vedtekter 4b: «Handlingsplanen skal bestå av tre (3) saker(områder) som velges på høstmøtet i Ungdommens fylkesting. Ungdommens fylkestings medlemmer skal velge den saken de vil jobbe med.» Valgkomiteens oppgaver Valgkomiteen består av to representanter fra UFT og en oppnevnt av fylkestinget. UFTs representanter velges på vårmøtet. Valgkomiteens oppgaver er å gjennomføre intervjuer blant deltakerne på UFTs møter og lage innstillinger til alle personvalg. Deltakerne på høstmøtet bestemmer så sammensetningen av arbeidsutvalget. Valgkomiteen presenterer sin innstilling til arbeidsutvalg for på høstmøtet.

Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Parkgata 64, Hamar Dato: 13.02.2016 kl. 10:00-17:00 Dette dokumentet er elektronisk godkjent. SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 1/16 16/1410 Konstituering av

Detaljer

Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte 13.02.2016 Ungdommens fylkesting Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Parkgata 64, Hamar Dato: 13.02.2016 kl. 10:00-17:00 Sak 1/16 Dette dokumentet er elektronisk

Detaljer

Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting Ungdommens fylkesting Møteinnkalling Sted: Rica Olrud Hotel Dato: 15.-16.11.2014 kl. 10:00 Dette dokumentet er elektronisk godkjent. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte 15.-16.112014 SAKSLISTE

Detaljer

Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting Ungdommens fylkesting Møteinnkalling Sted: Königs Winger, Kongsvinger Dato: 11.-12.04.2015 kl. 11:00 lørdag - 14:00 søndag Påmelding snarest på lenke på UFTs nettside, www.ungting.no. Vararepresentanter

Detaljer

Saksprotokoll. Anne Maren Østberg Mogen presiserte at prinsipprogrammet kun skal omtale hva UFT skal mene noe om, ikke jobbe med.

Saksprotokoll. Anne Maren Østberg Mogen presiserte at prinsipprogrammet kun skal omtale hva UFT skal mene noe om, ikke jobbe med. Saksprotokoll Utvalg: Ungdommens fylkesting Møtedato: 22.10.2016 Sak: 32/16 Resultat: Arkivsak: 16/15742 Tittel: Saksprotokoll - UFT: Prinsipprogram 2016-2017 Behandling: Anne Maren Østberg Mogen presiserte

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling: Sted: Jutulhogget, fylkeshuset Dato: 27.01.2016 kl. 10:00-15:00 Forfall meldes snarest til sekretær, Hilde K. Hansen på mobil: 41809660 eller på følgende adresse: hilde.kristin.hansen@hedmark.org

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Ungdommens fylkesting Møtedato: Sak: 10/17. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Ungdommens fylkesting Møtedato: Sak: 10/17. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Ungdommens fylkesting Møtedato: 01.04.2017 Sak: 10/17 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 17/1505 Tittel: Saksprotokoll - UFT- Orienteringsaker Behandling: Komiteene Informerte

Detaljer

ØSTLANDSSAMARBEIDET - VALG AV MEDLEMMER TIL KONTAKTUTVALGET OG FAGPOLITISKE UTVALG

ØSTLANDSSAMARBEIDET - VALG AV MEDLEMMER TIL KONTAKTUTVALGET OG FAGPOLITISKE UTVALG Saknr. 11/2443-5 Ark.nr. 072 &10 Saksbehandler: Berit Myhre ØSTLANDSSAMARBEIDET - VALG AV MEDLEMMER TIL KONTAKTUTVALGET OG FAGPOLITISKE UTVALG Fylkesordførerens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2015 Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 272/15 FT 15/10581 Valg av representanter

Detaljer

Under behandling av fylkestingsak 94/15 Økonomiplan/årsbudsjett ble det under punkt 5 fattet følgende vedtak:

Under behandling av fylkestingsak 94/15 Økonomiplan/årsbudsjett ble det under punkt 5 fattet følgende vedtak: Saksutredning: SPØRSMÅL OM ETABLERING AV UNGDOMMENS FYLKESTING Behandlinger: fylkesutvalg og fylkesting Vedlegg: ingen Andre henvisninger: 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Under behandling av fylkestingsak 94/15

Detaljer

Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting Ungdommens fylkesting Møteinnkalling Sted: Rosenlund Park, Løten Dato: 30.09.-1.10.2016 kl. 10:00-18:00 + 10.00-17.00 Forfall meldes snarest til tlf. 9757 8448. Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Detaljer

HØSTMØTE 2013 Rica Elgstua hotell, Elverum. 01. 03. november

HØSTMØTE 2013 Rica Elgstua hotell, Elverum. 01. 03. november HØSTMØTE 2013 Rica Elgstua hotell, Elverum. 01. 03. november Referat AU- UFT 2012-2013 Ungdommens fylkesting Deltakerliste 1 Inger Lise Pedersen Tangen AU- Løten, leder Fre.-søn. 2 Eivind Langøigjelten

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 25.08.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg

Detaljer

Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting Ungdommens fylkesting Møteinnkalling Sted: Rosenlund Park, Løten Dato: 30.09.-1.10.2016 kl. 10:00-18:00 + 10.00-17.00 Forfall meldes snarest til tlf. 9757 8448. Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden - 1. etasje Dato: 12.03.2015 kl. 13:30-15:30 Møtet i yrkesopplæringsnemnda blir etter lunsj i forbindelse med fagdagen som

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/08 08/2115 VALG AV MEDLEMMER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/08 08/2115 VALG AV MEDLEMMER TIL UNGDOMMENS FYLKESTING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Ungdommens kommunestyre Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.10.2008 Tid: 12.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 21.09.2017 kl. 10:00 - Fellesmøte med alle rådene (Hedmark fylkeskommune), som finner sted i Fylkestingsalen. Programmet er som følger: Kl. 10.00 Orientering

Detaljer

Fylkesrådet Tilleggssak 69/17 Dato: Tid: 17:15 Sted: Østerdalen Hotell

Fylkesrådet Tilleggssak 69/17 Dato: Tid: 17:15 Sted: Østerdalen Hotell Fylkesrådet Tilleggssak 69/17 Dato: 27.03.2017 Tid: 17:15 Sted: Østerdalen Hotell Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 69/17 FT 16/20848 Årsberetning 2016

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/14457 Tittel: Saksprotokoll - UFT: Høring om Skole- og tilbudsstrukturen - Norconsults rapport

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/14457 Tittel: Saksprotokoll - UFT: Høring om Skole- og tilbudsstrukturen - Norconsults rapport Saksprotokoll Utvalg: Ungdommens fylkesting Møtedato: 30.09.2016 Sak: 18/16 Resultat: Uttalelse vedtatt Arkivsak: 16/14457 Tittel: Saksprotokoll - UFT: Høring om Skole- og tilbudsstrukturen - Norconsults

Detaljer

Søknad om fritak fra politiske verv - Emilie Enger Mehl (Sp)

Søknad om fritak fra politiske verv - Emilie Enger Mehl (Sp) Saknr. 17/7314-2 Saksbehandler: Solvår Kolåseter Søknad om fritak fra politiske verv - Emilie Enger Mehl (Sp) Innstilling til vedtak: Fylkesordføreren legger saken fram for fylkestingets valgnemnd. Fylkestingsrepresentant

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00-15:00 Sted: Mjøsa Orientering: Kl. 10.15 vil det bli gitt en redegjørelse for tilstandsrapport for videregående opplæring

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 21.03.2017 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Sekretær Solvår Kolåseter Dette dokumentet

Detaljer

Fylkesrådets oppdragsbrev Hedmark Trafikk FKF

Fylkesrådets oppdragsbrev Hedmark Trafikk FKF Saknr. 15/4517-5 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets oppdragsbrev 2016 - Hedmark Trafikk FKF Innstilling til vedtak: Fylkesrådet godkjenner vedlagte oppdragsbrev 2016 for Hedmark Trafikk FKF. Vedlegg:

Detaljer

Vestby kommune Barn og unges kommunestyre

Vestby kommune Barn og unges kommunestyre Vestby kommune Barn og unges kommunestyre MØTEINNKALLING Utvalg: BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2010 Tid: 09.00-13.15 Innkallingen sendes også til varamedlemmene,

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 15.08.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 169/16 Bordsak 16/12821 Endring

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00-15:00 Sted: Scandic Elgstua, Elverum

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00-15:00 Sted: Scandic Elgstua, Elverum Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Dato: 12.05.2016 Tid: 14:00-15:00 Sted: Scandic Elgstua, Elverum Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 15/16 16/11640

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Sølen Dato: 29.03.2011 kl. 1000-1530 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK

Detaljer

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Saknr. 15/4818-3 Saksbehandler: Øystein Sjølie Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse Journalpost:16/39160 Saksnummer Utvalg/komite Dato 053/2016 Fylkestinget 25.04.2016 Komite for samferdsel 25.04.2016 Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Rondslottet Dato: 13.05.2009 kl. 1500 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 26/09

Detaljer

Møte i Ungdommens fylkesting den

Møte i Ungdommens fylkesting den Saknr. 16/11011-1 Saksbehandler: Janne Vikerødegården Møte i Ungdommens fylkesting den 16.04.2016. Lederutvalgets innstilling til vedtak: 1. Som møteledere konstitueres Nora Benedikte Haugen, Hallgeir

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/15234 Tittel: Saksprotokoll - UFT: Handlingsprogram for Ungdommens Fylkesting

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/15234 Tittel: Saksprotokoll - UFT: Handlingsprogram for Ungdommens Fylkesting Saksprotokoll Utvalg: Ungdommens fylkesting Møtedato: 22.10.2016 Sak: 31/16 Resultat: Arkivsak: 16/15234 Tittel: Saksprotokoll - UFT: Handlingsprogram for Ungdommens Fylkesting 2016-2017 Behandling: Handlingsprogram

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 06.10.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 196/15 FT 15/8069 Valg av medlemmer til Klagenemnd

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 02.02.2017 kl. 10:00-14:30 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter etter særskilt

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2013 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 298/13 13/14295 HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 16.03.2017 Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Mjøsa, Fylkeshuset Fellesmøte med de andre fylkeskommunale rådene og Likestillingssenteret i Tingsalen

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 19.02.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 40/15 FT 15/1420 Kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika

Detaljer

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Saknr. 11/6983-4 Ark.nr. 000 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etasje Dato: 30.01.2014 kl. 0900-1400 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 23.11.2017 Tid: Rett etter møtet i administrasjonsutvalget TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 96/17 15/694

Detaljer

1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter konferansen 2012.

1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter konferansen 2012. Saknr. 12/4910-2 Ark.nr. 223 K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune

Detaljer

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ )

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ ) REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/09 2017 og vedtatt i kommunestyret 26/09 2017) 1. Formål Gjennom barn og unges kommunestyre (BUK) skal barn og ungdom i Nes: 1.

Detaljer

Reglement Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg i Vest-Agder Vedtatt i Fylkestingets møte

Reglement Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg i Vest-Agder Vedtatt i Fylkestingets møte Reglement Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg i Vest-Agder Vedtatt i Fylkestingets møte 21.6.2016 1. Mandat og formål 1.1. Ungdommens fylkesting (UFT) er opprettet etter vedtak av fylkestinget

Detaljer

UFT- Utdeling av midler fra Ungdommens fylkesting, ,-

UFT- Utdeling av midler fra Ungdommens fylkesting, ,- Saknr. 7/506- Saksbehandler: Simen Bekkevold UFT- Utdeling av midler fra Ungdommens fylkesting, 08.000,- Innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkesting tildeler ungdomsmidler for 206 til følgende kulturaktiviteter:

Detaljer

Nasjonal digital læringsarena, NDLA Godkjenning av vedtektsendring for samarbeidet

Nasjonal digital læringsarena, NDLA Godkjenning av vedtektsendring for samarbeidet Saknr. 12/3332-1 Ark.nr. Saksbehandler: Anne Kristin Huse Nasjonal digital læringsarena, NDLA Godkjenning av vedtektsendring for samarbeidet Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE Saksnr.: 022-200803939-1 REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE 1 - Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på en erkjennelse av at det er barn og unge som vet best hvordan det

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hamar katedralskole - møterom 3122 Dato: 26.01.2017 kl. 09:00-15:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf 62 54 45 73 Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 22.06.2017 Tid: 13:00-15:00 Sted: Dombås Hotell Vel møtt til studietur og fellesmøte med rådet i Oppland fylkeskommune! Eget program vil bli

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl. Forfall meldes snarest til Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling.

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl. Forfall meldes snarest til  Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. Eldrerådet Møteinnkalling Sted: Dato: 31.03.2011 kl. Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte 31.03.2011 SAKSLISTE

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER

VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER Vedtatt i kommunestyret sak 102/13 den 31.10.2013. Gjelder fra 01.12.2013. 2 1 MÅLSETTING, RETTIGHETER, OPPGAVER 1.1 Målsetting for ungdomsrådet: Gi ungdom større

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 14.02.2017 Tid: 12:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget Protokoll Saker til fylkestinget Dato: 17.11.2014 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Ungdommens fylkesting

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Ungdommens fylkesting Protokoll Sted: Elverum, Scandic Hotell Elgstua Dato: 22.-23.10.2016 Kl 10:00-18:00 lørdag og 09.00-14.30 søndag Til stede: Alvdal Nora Benedikte Haugen Stange Hallgeir Myklebost Venholen Rendalen Anna

Detaljer

Sakspapir LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM

Sakspapir LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Østre Toten ungdomsråd 22.10.2013 021/13 Barn, oppvekst og opplæring 28.10.2013 053/13 Kommunestyret 14.11.2013 080/13

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-015 29.04.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden Dato: 10.06.2010 Kl: 1000-1410 Til stede: Terje Nyland (leder) Olav Lund Maj C. Stenersen Lund Frode Knutzen Midtlund Arild Sørum Stana Oddny Andreassen

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2012 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til vedtaket har fylkeskommunale eldreråd vært lovpålagt fra

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 17.03.2016 Tid: 10:00-13:00 Sted: Mjøsa Orientering: Øystein Sjølie, Rådgiver fra Samferdsel, kulturminner og plan vil komme inn i møtet vårt

Detaljer

Møteprotokoll. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Møteprotokoll. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Møteprotokoll Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Utvalg: Møtested: Rådhuset på Hansnes Dato: 03.03.2016 Tidspunkt: 11:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein-Egil

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 10.04.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 87/15 15/450 Høgskolen i Hedmark - Oppnevning av

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Ungdommens Fylkesting

Ungdommens Fylkesting Ungdommens Fylkesting Hva er UFT For over 10 år siden vedtok Fylkestinget den 18. januar 2005 å opprette UFT. Og det første UFT ble arrangert helga 1.-2. oktober samme år. Ungdommens fylkesting skal være

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 15.09.2016 Tid: 10:00-15:30 Sted: Femunden/Mjøsa Det innkalles til fellesmøte med Ungdommens fylkesting, Eldrerådet, Det flerkulturelle rådet

Detaljer

Hedmark fylkeskommune slutter seg til Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi.

Hedmark fylkeskommune slutter seg til Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi. Saknr. 13/1552-2 Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen Rullering av Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi - høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 04.12.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 04.12.2017 Tid: 11:00 12:10 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 17.03.2016 Tid: 10:00-13:00 Sted: Mjøsa Orientering: Øystein Sjølie, Rådgiver fra Samferdsel, kulturminner og plan vil komme inn i møtet vårt

Detaljer

Protokoll fra møte i Østlandssamarbeidets rådmannsutvalg

Protokoll fra møte i Østlandssamarbeidets rådmannsutvalg Møteprotokoll Protokoll fra møte i Østlandssamarbeidets rådmannsutvalg 16.02 2017 Møtested: Akershus Fylkeskommune, møterom 275 Møtedato: 16.02.2017 Tid: 10:00-12:00 Sak nr. 01-12/17 Faste medlemmer som

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden - 1.etg. Dato: 28.01.2010 Kl: 1000-1410 Til stede: Terje Nyland (leder) Olav Lund Helene Skeibrok Frode Knutzen Midtlund Arild Sørum Stana Bjørn Engevold

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Dato: 07.12.2017 Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Sølen, fylkeshuset Hamar Forfall meldes snarest til rådets sekretær på telefon 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vi

Detaljer

Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter

Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter Innkomne forslag mht til vedtektsendringer: Forslag nr. 1 Forslag fremmet av AU 6.3. Nominasjonskomitè Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter

Detaljer

Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting Ungdommens fylkesting Møteinnkalling Sted: Dato: 01.04.2017 kl. 10:00-00:00 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. Dette dokumentet er elektronisk

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 19.05.2015 kl. 15:30-17:30 Møtested: 1.etasje Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel MØTEINNKALLING DATO: 05.10.2016 TID: Kl. 15.00 STED: Steinkjer Rådhus Arve Skjeflo De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde

Detaljer

Protokoll fra møte i. Østlandssamarbeidets rådmannsutvalg

Protokoll fra møte i. Østlandssamarbeidets rådmannsutvalg Møteprotokoll Protokoll fra møte i Østlandssamarbeidets rådmannsutvalg 15.05.2013 Møtested: Akershus fylkeskommune, møterom 213 Møtedato: 15.05.2013 Tid: 10:00-11:00 Sak nr 14 23/13 Referatsak nr 2/13

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 30.03.2017 kl. 10:00-14:30 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter etter særskilt

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 12.02.2013 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2013 Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale og kommunale eldreråd. I henhold til vedtaket har fylkeskommunale eldreråd vært lovpålagt fra

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Storhamar videregående skole - henv. resepsjonen Adresse: Mabel Sandbergsv. 25 2315 Hamar Dato: 07.09.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: Møterom, 2.etg., Seida skole Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 15.09.2016 Tid: 10:00-15:30 Sted: Femunden/Mjøsa Det innkalles til fellesmøte med Ungdommens fylkesting, Eldrerådet, Det flerkulturelle rådet

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl Eldrerådet Møteinnkalling Sted: Dato: 23.09.2010 kl. 11.00 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte 23.09.2010

Detaljer

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 INNLEDNING Den 25. november 2012, ble det vedtatt at Ungdommens fylkesutvalg (UFU) skal jobbe etter et satt prinsipprogram utarbeidet av Ungdommens fylkesting.

Detaljer

Hedmark fylkes flerkulturelle råd

Hedmark fylkes flerkulturelle råd Hedmark fylkes flerkulturelle råd Møteinnkalling Sted: Savalen, Tynset Dato: 09.08.2017 kl. 13:00-17:00. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes flerkulturelle råd Møte 09.08.2017 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 16.04.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron.

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: 8. mai 2014 Møtenummer: 2/14 Møtested: Løten Helsetun, Løten Til stede: Forfall: Terje A.

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1.etasje Dato: 15.10.2015 kl. 09:00-12:00 Forfall meldes snarest til elisabeth.firing@hedmark.org eller tlf. 62 54 45 73 Vararepresentanter

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 20.01.2016 kl. 11:00-15:00 Forfall meldes snarest til Kari Mette Hoel, telefon 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN

MØTEINNKALLING FOR STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR STYRINGSGRUPPE FOR KOMMUNEREFORMEN TID: 27.04.2015 kl. etter formannskapets slutt STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL LIKESTILLINGSUTVALGET

GODKJENNING AV PROTOKOLL LIKESTILLINGSUTVALGET Skånland kommune MØTEINNKALLING Utvalg: LIKESTILLINGSUTVALGET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 06.11.2014 Tid: 12:00-15:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE SØKNAD OM TILSKUDD I FORBINDELSE MED 850- ÅRSJUBILEET FOR HAMAR BISPEDØMME

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE SØKNAD OM TILSKUDD I FORBINDELSE MED 850- ÅRSJUBILEET FOR HAMAR BISPEDØMME FOLLDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 30.01.03 Tid: Rett etter administrasjonsutvalgsmøtet SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 02/00782 SØKNAD OM

Detaljer