Ungdommens fylkesting

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdommens fylkesting"

Transkript

1 Ungdommens fylkesting Møteinnkalling Sted: Elverum, Thon Hotell Elgstua Dato: kl. 10:00 den ca 15:00 den Påmelding gjøres via nettsiden i artikkelen om møtet.. Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

2 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 20/16 16/15666 UFT: Konstituering av møtet 21/16 16/15668 UFT: Årsmelding fra AU og komiteene 22/16 16/15670 UFT: Orienteringssaker 23/16 16/15664 UFT: Fraværsregler i videregående skole 24/16 16/15537 UFT: Kulturkortet 25/16 16/15540 UFT: Bedre kollektivtilbud 26/16 16/15239 UFT: Aktiv integrering 27/16 16/15152 UFT: Regionreformen 28/16 16/15215 UFT: Utdeling av midler fra Ungdommens Fylkesting

3 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte /16 16/15539 UFT: Mer rettferdige stipendieordninger 30/16 16/15541 UFT: Elevkort/studentbevis for lærlinger 31/16 16/15234 UFT: Handlingsprogram for Ungdommens Fylkesting /16 16/15742 UFT: Prinsipprogram /16 16/13273 UFTs internasjonale arbeid, innstilling fra Internasjonalt utvalg 34/16 16/15672 UFT: Valg av nytt arbeidsutvalg for

4 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 20/16 UFT: Konstituering av møtet Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Som møteledere konstitueres Nora Benedikte Haugen, Hallgeir Myklebost Venholen og Anna Johansen 2. Innkallingen godkjennes 3. Dagsorden godkjennes 4. Protokollen fra stormøtet om skole- og tilbudsstrukturen godkjennes 5. Til tellekorps velges representanter fra ungdomspartiene 6. Til desisjonskomité velges Lise Cathrine Pedersen, Janne Vikerødegården og Brede Skogbakken 7. Til å godkjenne protokollen velges to representanter Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

5 Sak 20/16 Saksutredning UFT Konstituering av møtet På hvert møte må følgende fastsettes: 1. Velge møteledere 2. Godkjenne innkallingen 3. Godkjenne dagsorden 4. Godkjenne protokoll fra sist(e) møte(r) 5. Velge tellekorps 6. Velge desisjonskomité 7. Velge representanter som godkjenner protokollen Tellekorpsets oppgaver er å telle antall stemmer. Desisjonskomiteen sin oppgave er å se til at vedtektene til Ungdommens Fylkesting blir oppfylt i møtene. Representantene som godkjenner referat/protokollen leser igjennom protokollen før den sendes ut og protokollen godkjennes endelig på neste møte. Vi fører utfyllende protokoller fra møtene for at de som ikke deltok på møtene skal kunne sette seg godt inn i sist møte.

6 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 21/16 UFT: Årsmelding fra AU og komiteene Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkesting vedtar årsmeldingen fra arbeidsutvalget og komiteene. Vedlegg: - Årsmelding fra AU og komiteene Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

7 Sak 21/16 Saksutredning UFT: Årsmelding fra AU og komiteene Årsmeldingen fra arbeidsutvalget og komiteene er en oversikt over hva de har jobbet med i perioden de er valgt for, november 2015 oktober Arbeidsutvalget har jobbet med alle vedtakene fra stormøtene, inkludert alle punktene i handlingsprogrammet. Det har vært et aktivt år. Årsmeldingen oversendes fylkestinget for endelig behandling.

8 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 22/16 UFT: Orienteringssaker Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkesting tar orienteringene til etterretning. Vedlegg: - Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

9 Sak 22/16 Saksutredning UFT: Orienteringssaker Det blir orientert om følgende saker på høstmøtet: Fylkeskommunen har startet prosessen med å miljøsertifisere fylkeskommunale bygg: På våren 2016 ble fylkeshuset miljøsertifisert og to videregående skoler var da også sertifisert. Ingen av tannklinikkene var miljøsertifisert. Hva er status for disse bygningene nå, og hva med andre eiendommer som fylkeskommunen eier? På alle møter i Ungdommens Fylkesting står posten «Fylkesrådets spørretime»: Aasa Gjestvang, fylkesråd for videregående opplæring, og Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd for samferdsel og miljø, er invitert til å svare på spørsmål fra representantene i Ungdommens Fylkesting.

10 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 23/16 UFT: Fraværsregler i videregående skole Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkestings meninger om fraværsordningen vedtas. Vedlegg: - Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

11 Sak 23/16 Saksutredning UFT: Fraværsregler i videregående skole Etter at stortinget vedtok en fraværsgrense på 10% har fylkeskommunen justert skolereglementet. Fraværsreglementet er lagt ut på Det meldes om stor usikkerhet og ulik praksis av fraværsreglementet fra kommune til kommune og mellom de videregående skole. Vi har invitert fylkesråd for videregående opplæring, Aasa Gjestvang til å delta på møtet og svare på spørsmål. Representanter i Ungdommens Fylkesting presenterer meninger om fraværsordningen fra sine kommuner under møtet.

12 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 24/16 UFT: Kulturkortet Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkesting formidler informasjon om Kulturkortet i Hedmark og dermed øke distriktenes kulturtilbud. Vedlegg: - Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

13 Sak 24/16 Saksutredning UFT: Kulturkortet Ungdommens Fylkesting fikk i sin tid opprettet Kulturkortet. Kulturkortet i Hedmark gir rabatt på kulturopplevelser og støtter kulturtilbud rettet mot ungdom. Med Kulturkortet får ungdom flere kulturtilbud som ungdom har råd til. Se nettsidene for mer informasjon. Hvordan kan Ungdommens Fylkesting formidle informasjon: - til ungdom så flere bestiller og bruker kortet? - til kulturinstitusjonene så ungdom får flere kulturtilbud?

14 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 25/16 UFT: Bedre kollektivtilbud Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: UFT prioriterer å forbedre kollektivtilbudet på følgende strekninger: (Lista utvikles og prioriteres på møtet) Vedlegg: - Hamar, Nora Benedikte L. Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

15 Sak 25/16 Saksutredning UFT: Bedre kollektivtilbud Hedmark er et stort fylke med lange avstander. For at ungdom skal komme seg rundt er vi enten avhengig av privatbil eller et bedre kollektivtilbud de fleste steder i fylket. Ungdommens Fylkestings representanter oppfordrer medvirkningsorgan for ungdom i kommunene i Hedmark til å foreslå og prioritere strekninger der ungdom har behov for et bedre busstilbud. Benytt gjerne barnetråkk.no på skolene i deres kommune. Husk også å ta med ruter mellom kommunene.

16 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 26/16 UFT: Aktiv integrering Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkesting vil jobbe for aktiv integrering av innvandrere. Vedlegg: - Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

17 Sak 26/16 Saksutredning UFT: Aktiv integrering Integrering av unge innvandrere var tema på dagsmøtet i februar. Da vedtok stormøtet at AU skulle jobbe videre med tema. Integrering kan beskrives slik: «Innvandrere som skal bo og leve i Norge, skal komme i jobb, bli skattebetalere, lære norsk og bli deltakende samfunnsborgere.» Les mer om Integreringsmeldingen på regjeringens nettsider. Det inviteres til å sende inn forslag til konkrete prosjekter for at ungdom med innvandrerbakgrunn skal bli deltakende samfunnsborgere. Dette kan være tiltak/prosjekter som 1. Ungdommens Fylkesting kan gjennomføre. a. Ideer til å øke mangfoldet i UFT. b. Ideer til prosjekter som kan ledes fra UFT, som Infokampanjer 2. Ungdommens Fylkesting kan be fylkestinget igangsette/finansiere. Ungdomsråd og andre medvirkningsorgan for ungdom i kommunene kan også foreslå prosjekter som de selv ønsker å igangsette og som de ønsker finansiering til.

18 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 27/16 UFT: Regionreformen Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkesting tar orienteringen til etterretning. Ungdommens Fylkesting ber om at følgende demokratiske konsekvenser blir tatt høyde for ved en endring av fylkesstrukturene: - Ungdomsmedvirkning representativitet/organisering i en ny region? Samtidig ber også om at det videreføres et minst like godt tilbud innen følgende i de to fylkene. - Skolestruktur og -tilbudet i videregående opplæring? - Tannhelsetilbudet? - Kollektivtilbudet? Hamar, Nora Benedikte Haugen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

19 Sak 27/16 Saksutredning UFT: Regionreformen Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt fylkeskommunene om å ta en naboprat innen 1. desember med tanke på å ca halvere antall fylkeskommuner/ bygge færre nye regioner. Regionreformen skal tre i kraft Mer informasjon om reformen finner du på regjeringen.no. Hedmark og Oppland utreder nå sammenslåing. Ett av spørsmålene som stilles er: Kan en sammenslåing styrke demokratiet? Regjeringen varsler at de nye regionene kan få flere oppgaver og at noen oppgaver kan flyttes fra Fylkesmannen til fylkeskommunen, fra en administrativ enhet til en politisk ledet enhet. Hvilke tanker har UFT om demokratiske konsekvenser av å slå sammen Hedmark og Oppland? Hvordan bør sammenslåingen gjennomføres for å sikre god ungdomsmedvirkning? Hvordan bør den nye regionen fungere - lytte til innbyggerne og organisere tilbudene? Ungdommens Fylkesting ber om at følgende demokratiske konsekvenser blir tatt høyde for ved en endring av fylkesstrukturene: - Ungdomsmedvirkning representativitet/organisering i en ny region? Samtidig ber også om at det videreføres et minst like godt tilbud innen følgende i de to fylkene. - Skolestruktur og -tilbudet i videregående opplæring? - Tannhelsetilbudet? - Kollektivtilbudet?

20 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 28/16 UFT: Utdeling av midler fra Ungdommens Fylkesting Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkesting vedtar reviderte kriterier for tildeling av midler til utdeling. Vedlegg: - Gjeldende kriterier for utdeling av midler fra Ungdommens Fylkesting - Forslag til nye kriterier Hamar, Nora Benedikte Haugen leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

21 Sak 28/16 Saksutredning UFT: Utdeling av midler fra Ungdommens Fylkesting Ungdommens Fylkesting har delt ut ,- siden Ungdommens Fylkestings arbeidsutvalg har bedt om at beløpet økes til ,- da summen ikke har blitt justert på over ti år. I 2014 bestemte høstmøtet at kriteriene for tildeling av midler fra UFT skal revideres årlig. Arbeidsutvalget foreslår følgende justeringer i kriteriene: Overskriften foreslås derfor endret fra «Kriterier for tildeling av , ungdomsmidler» til «Kriterier for tildeling fra Ungdommens Fylkesting». Ungdommens Fylkesting ber om at beløpet økes, dermed blir også overskriften upresis. I formålet foreslås følgende del justert: «Tilskuddet bør også bidra til aktivitet i og rekruttering til lokale ungdomsråd.» Økt rekruttering er ønsket som en konsekvens av økt aktivitet og ikke som et mål i seg selv for utdeling av midlene. Setning «Aktiviteten eller arrangementet som det søkes om støtte til må være for alle» foreslås strøket, da dette omtales i setningen før. Der står det: «Organisasjoner som søker må ha en demokratisk oppbygning og være åpen for alle i riktig aldersgruppe.» Følgende punkt legges til i listen over UFTs prioriteringer: UFT prioriterer søknader fra nye søkere og til nye formål. Søkere som har mottatt midler foregående år prioriteres ned til fordel for dem som ikke har mottatt midler. På samme måte prioriteres formål som ikke har mottatt midler foregående år.

22 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 29/16 UFT: Mer rettferdige stipendieordninger Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Statens Lånekasse for Utdanning må tilpasse utstyrsstipendordningen til de reelle utgiftene på de ulike studievalgene. Vedlegg: - Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

23 Sak 29/16 Saksutredning UFT: Mer rettferdige utstyrsstipendordninger Det varierer om nødvendig utstyr på de ulike studievalgene blir dekket av utstyrsstipend. Noen skoler tilbyr lån av utstyr, mens andre krever at elvene selv kjøper utstyr. Elever som går studiespesialiserende får dekket utgifter til skole-pc. Elver på elektrofag får ikke nødvendigvis dekket verneutstyr om de selv må skaffe dette. Ungdommens Fylkesting i Hedmark ber om konkrete eksempler på studievalg som ikke får dekket reelle utgifter til nødvendig utstyr, etter skolens spesifikasjon. En samlet oversikt over underdekningen vil bli oversendt Statens Lånekasse for Utdanning sammen med en henstilling om å justere stipendsatsene.

24 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 30/16 UFT: Elevkort/studentbevis for lærlinger Saksnr.: Utvalg Møtedato 30/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkesting i Hedmark ber om at lærlinger innvilges student-/elevkort og de rettigheter som følger med et slikt kort, inkludert rabatt på kollektivtransport. Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

25 Sak 30/16 Saksutredning UFT: Elevkort/studentbevis for lærlinger Lærlinger er under opplæring og må regnes som elever. Selv om lærlinger mottar lønn i læreperioden, er den lavere enn for utlærte. Lærlinger har derfor behov for rabatt på kollektiv transport.

26 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 31/16 UFT: Handlingsprogram for Ungdommens Fylkesting Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkesting vedtar vedlagte handlingsprogram for Vedlegg: - Gjeldende handlingsprogram for Forslag til handlingsprogram for Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

27 Sak 31/16 Saksutredning UFT: Handlingsprogram for Ungdommens Fylkesting Handlingsprogrammet er oppdraget til arbeidsutvalget for kommende periode og angir hvilke oppgaver stormøtet ønsker at arbeidsutvalget skal prioritere. I tillegg til oppgavene i handlingsprogrammet skal arbeidsutvalget behandle saker til behandling i fylkestinget og fronte aktuelle saker på vegne av ungdom i fylket.

28 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 32/16 UFT: Prinsipprogram Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: UFT vedtar prinsipprogram for Vedlegg: - Gjeldende Prinsipprogram for Forslag til Prinsipprogram for Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

29 Sak 32/16 Saksutredning UFT: Prinsipprogram Prinsipprogrammet skal omtale saker som Ungdommens Fylkesting har en prinsipiell holdning til. Kommunene oppfordres til å melde inn saker av prinsipiell art som skal inngå i prinsipprogrammet. Et prinsipp er overordnet eller grunnleggende tenkning eller handling. UFTs vedtekter har følgende formålsparagraf, 1c: «Skal uttale seg i saker av stor og spesiell betydning for ungdom Fylkeskommunale saker Regional planstrategi Utdanningssaker Kultursaker Samferdselssaker Forslag til årsbudsjett og økonomiplan»

30 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 33/16 UFTs internasjonale arbeid, innstilling fra Internasjonalt utvalg Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: - Ungdommens Fylkesting fortsetter sitt internasjonale engasjement gjennom deltakelse i nettverkene AER YRN og BSSSC - Ungdommens Fylkesting oppretter et Internasjonalt utvalg med eget mandat Vedlegg: - Mandat for internasjonalt utvalg Hamar, Ola Elias Engelsrud og Olivia Sanchez Leder og nestleder i komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

31 Sak 33/16 Saksutredning Internasjonalt utvalg ble nedsatt på høstmøtet 2015 for ett år, med mandat om lage en innstilling til hvordan UFT skal jobbe videre med internasjonalt arbeid. Innledning og bakgrunn Utvalget har sett på følgende utfordringer: - Varierende tilfredshet med møtene i nettverkene UFT deltar i, AER YRN og BSSSC - Lite utbytte tilbake til regionene - Mangel på deltakere over 18 år som kan reise på møtene. Møtene har 18 års årsgrense Saksopplysninger fakta Fylkestinget er medlem av følgende nettverk som også har egne ungdomsnettverk hvor UFT er med: Assembly of European Regions (AER) består av regioner i og utenfor EU. Ungdomsnettverket heter Youth Regional Network (YRN) Baltic Sea State Subregional Co-operation (BSSSC) består av regioner rundt Østersjøen. De gjennomfører egne møter også for ungdom. Deltakelsen vår i begge disse nettverkene koordineres gjennom Østlandssamarbeidets Ungdomsnettverk (ØstsamUng). I nettverket inngår fylker på Østlandet som er med i Østlandssamarbeidet. I tillegg til å koordinere forberedelser til møter i internasjonale nettverk, arrangeres også møter med Kontaktutvalget i Østlandssamarbeidet, møter mellom ungdomsnettverket og de voksne politikerne. På disse møtene er fokus både på nasjonal og europeisk møter. Vurderinger Da det ikke koster noe å være medlem i nettverkene, utover deltakelse på møtene, foreslår det internasjonale utvalget at vi fortsetter i nettverkene, men at UFT vurderer deltaklsen fra møte til møte etter tema og forventninger rundt gjennomføringen av møtene. Sekretariatet til BSSSC blir nå flyttet til Norge, og lederen i YRN er fra Oppland. Vi har derfor tro på at kvaliteten på møtene fremover kommer til å bli høyere, da engasjementet for ungdomsmedvirkning ser ut til å være høyere i Norge enn i de fleste landene som er med i nettverkene. Konklusjon - Ungdommens Fylkesting fortsetter å delta i nettverkene AER YRN og BSSSC - Ungdommens Fylkesting oppretter et Internasjonalt utvalg med eget mandat

32 Sak 33/16

33 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte Saknr. 16/ Saksbehandler: Janne Vikerødegården SAK 34/16 UFT: Valg av nytt arbeidsutvalg for Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/16 Ungdommens fylkesting Fylkesrådets innstilling til vedtak: Ungdommens Fylkesting velger nytt arbeidsutvalg for : leder og to nestledere til arbeidsutvalget leder og nestleder i tre saksgrupper to vararepresentanter til arbeidsutvalget Vedlegg: - Hamar, Nora Benedikte Haugen Leder UFT Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

34 Sak 34/16 Saksutredning UFT: Valg av nytt arbeidsutvalg for På høstmøtet velges nytt arbeidsutvalg for kommende periode. Virketiden er fra de er valgt søndag til nytt arbeidsutvalg blir valgt på høstmøtet i Arbeidsutvalget (AU) består av ni medlemmer og to varamedlemmer. Lederen og de to nestlederne utgjør et lederutvalg (LU) som har ansvar for å lede AU. I tillegg til LU består AU av seks medlemmer som er ledere og nestledere i de tre saksgruppene. Høstmøtet avgjør i handlingsplanen hvilke saksgrupper som blir opprettet. AU representerer ungdommer i Hedmark mellom stormøtene i Ungdommens Fylkesting. AU forbereder stormøter, deltar på eksterne møter og konferanser, og uttaler seg i saker mellom stormøtene. AU skal møtes minst sju ganger per år. Og avgir årsberetning til Fylkestinget. Følgende posisjoner skal fylles: leder og to nestledere til arbeidsutvalget leder og nestleder i tre saksgrupper to vararepresentanter til arbeidsutvalget Oppnevning vs valg Alle representanter i Ungdommens Fylkesting skal være med i en saksgruppe. Alle representantene velger selv hvilken komite de ønsker å tilhøre, og blir oppnevnt i en komite. UFTs vedtekter 4b: «Handlingsplanen skal bestå av tre (3) saker(områder) som velges på høstmøtet i Ungdommens fylkesting. Ungdommens fylkestings medlemmer skal velge den saken de vil jobbe med.» Valgkomiteens oppgaver Valgkomiteen består av to representanter fra UFT og en oppnevnt av fylkestinget. UFTs representanter velges på vårmøtet. Valgkomiteens oppgaver er å gjennomføre intervjuer blant deltakerne på UFTs møter og lage innstillinger til alle personvalg. Deltakerne på høstmøtet bestemmer så sammensetningen av arbeidsutvalget. Valgkomiteen presenterer sin innstilling til arbeidsutvalg for på høstmøtet.