MØTE I STYRINGSGRUPPEN MIDLERTIDIG NASJONALT PILEGRIMSSENTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTE I STYRINGSGRUPPEN MIDLERTIDIG NASJONALT PILEGRIMSSENTER"

Transkript

1 MØTE I STYRINGSGRUPPEN MIDLERTIDIG NASJONALT PILEGRIMSSENTER Dato: 23. juni 2011 Sted: Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Fylkesutvalgsalen. Styringsgruppa: Tilstede Kopi Navn Organisasjon Fork. X X Knut Andresen Nasjonalt Pilegrimssenter KEA X X Dagfinn Claudius Oppland Fylkeskommune DC X X Kjartan Fønstelien Akershus Fylkeskommune KF X X Hans-Jacob Dahl Pilegrimssenter Dovrefjell HJD X X Tove Lofthus Nord-Trøndelag fylkeskommune TL X X Geirmund Lykke Sør-Trøndelag fylkeskommune GL X Randi Langøigjelten Hedmark Fylkeskommune RL X Olav Dag Hauge Oslo Bispedømmeråd ODH X Gerd Karin Røseg Kirkerådet GKR X X Rune Kjenstad Trondheim kommune RK X X Cecilie Askhaven Statens landbruksforvaltning CA X Nils-Yngve Berg Dir. for naturforvaltning NYB X Eli Irene Fjose Zahl Tunsberg bispedømmeråd EFZ X X Kristian Stendahl Nidaros Bispedømmeråd KS X? Borg Bispedømmeråd X Per-Arne Tuftin Innovasjon Norge PAT X Freddy Knutsen Hamar Bispedømmeråd FK Fra administrasjonen: X X Tove E. Nypan Nasjonalt Pilegrimssenter TEN X Eiler Munksgaard Nasjonalt Pilegrimssenter EM X X Berit Lånke Nasjonalt Pilegrimssenter BL X X Heidi Carine Brimi Nasjonalt Pilegrimssenter HCB Fra Riksantikvaren: X X Jostein Løvdal Riksantikvaren JL X X Åse Bitustøl Riksantikvaren ÅB Styringsgruppeleder ønsket Heidi Brimi velkommen som ny medarbeider. Hun begynte 23. juni. SAK 8/11: Innkalling og saksliste Godkjent med noen tillegg under referatsaker Sak 9/11: Referat fra siste møte Referat fra møte 21. mars godkjent side 1 av 5

2 Sak 10/11: Referatsaker a. Referat fra møte i Arbeidsutvalget 27.april. Dagfinn Claudius bemerket til pkt 6 i referatet at arbeidsutvalget til sitt møte ikke hadde tilstrekkelige opplysninger om Din Tur og at konklusjonen derfor ble trukket på mangelfullt grunnlag. Leder bemerket at nye opplysninger i saken fra Pilotprosjektets kontakt med Din Tur etter siste møte var årsaken til at saken var ført opp på nytt i sakslisten til møte 23. juni (i dag) og at Gunnar Almlid fra Din Tur var invitert for å orientere. Deretter kan saken realitetsbehandles på nytt. Referatet ble ellers tatt til etterretning. b. Status i forhold til prosjektplan: 1. Referat fra regionsenterledermøte 18.mai 2011 (Prosjektgruppe NPS/RPS) 2. Referat fra Forum-møtet 19.mai 2011 (Prosjektgruppe Fylkeskommune/RPS) 3. Referat fra Prosjektgruppe Trøndelag 9.juni 2011 Til referatene: Fellesvandringen i gang. Registrering av Vandrere sendt ut til overnattingssteder, engasjert, regionale pilegrimssentra og ved mottak Nidaros Pilegrimsgård. Vandreledere: arbeidsvilkårene er ulike i år. Neste år trengs en ny strategi for hvordan avtaler gjøres med hvert enkelt Pilegrimssenter. Pilegrimsgården etablere et samarbeid med andre overnattingssteder som å bedre servicetilbudet for ankomne pilegrimer? Designmal: hele organisasjonen må få satt seg og tenkt gjennom hva og hvem org er. Mottak i Trondheim: Pilegrimskapellet i boks? Behov: reiselivsutdannet med inn i org som prosjekt: for å møte etterspørselen? 4. Prosjektgruppe 4 har møte i august i Pilegrimsgården. 5. Brev til FAD og MD om ytterligere økonomiske midler. Det søkes om til bistand til arbeidet med markedsføringsstrategi, til oversettelser til engelsk, tysk og spansk på til videreføring av statlige tilskudd til skjøtsel og merking og til husleie for innflytting i Munkegt Partnerskapsavtale OFK Saken ble drøftet av Arbeidsutvalget 27.april. Det ble da fremholdt at dersom RPS skulle være avtalepart, kunne kravene til RPS muligens bli for store. Det ble også fremholdt at grunneieravtaler kunne tas inn i teksten. Etter arbeidsutvalgets innspill har OFK foretatt en ny vurdering og opprettholdt den opprinnelige tekst. OFK har gjennomført møte med alle kommuner (unntatt Dovre). Kommuner som tidligere har vært litt nede, er oppe igjen pga partnerskapsavtalen. OFKs partnerskapsavtale bør også vurderes i andre fylkeskommuner. NPS sender et brev som oppfordrer andre fylkeskommuner om også å ta i bruk partnerskapsavtaler. 7. Nidaros pilegrimsgård og NPS avklaring av ansvar. FAD har bedt Nidaros bispedømmeråd avklare ansvarsfordelingen mellom NPG og NPS. Det forelå referat fra møte 27. april 2011 som tidligere er oversendt Styringsgruppen. Styringsgruppen legger hovedkonklusjonene i notatet av 27. april 2011 til grunn for forholdet mellom Nidaros pilegrimsgård og NPS. Hovedkonklusjoner i forholdet til NPS: side 2 av 5

3 Ansvaret for ECR overføres til NPS. Ansvaret for nordisk og internasjonal pilegrimskontakt ivaretas av NPS Pilegrimsgården kan ivareta deler av oppgaver som RPS som følge av at pilegrimspresten i Nidaros er lokalisert der 8. Organiseringen av ordningen med reisegarantifond har funnet en midlertidig løsning i 2011, men det må etableres permanente ordninger for Saken aktualiserer NPSs organisasjonsform med behov for både egen bankkonto og organisasjonsnummer. 9. Pilegrimslogo. Arbeidet med å få overført rettighetene for pilegrimslogoen er i gang. Etter Styringsgruppens møte holdes et etter-møte med Riksantikvaren. 10. Friluftspris! Friluftslivets Fellesorganisasjon kunngjorde 17. juni at Nasjonalt Pilegrimssenter er tildelt den Norske Friluftslivsprisen for Bak utdelingen står Direktoratet for Naturforvaltning, Friluftslivets fellesorganisasjon, Helsedirektoratet og festivalen Friluftsliv for alle. Prisen blir utdelt på Raufoss 26. august Møte med kulturminnefondet på Røros juni Fra NPS møtte: Knut Andresen, Geirmund Lykke og Berit Lånke Fra Kulturminnefondet møtte: Jon Suul, Eli Heirung og May Loseth Det skal utarbeides et notat som nærmere beskriver forholdet mellom Kulturminnefondet og NPS. Notatet forelegges Styringsgruppen på neste møte. Sak 11/11: Delegasjonsreglement Til behandling forelå utkast til delegasjonsreglement. Kommentar: Direktøren kan gjøre en omdisponering innenfor hver av hovedpostene. Ønsker et tillegg om at slike omdisponeringer må orienteres om ved neste AU/styremøte. Delegasjonsreglement vedtas med nevnte tillegg. Sak 12/11: Lokalisering Trondheim kommune har inngått leieavtale med Statsbygg om bruk av Munkegata 2 til kirkelige/kulturelle formål. Interesserte leietakere er p.t. Nidaros bispedømmeråd og Olavsfestdagene. Lokalene er ledige fra 1.juni Frist til å gi tilbakemelding 31.desember Kostnad 1600,-/ m2 Direktøren orienterte om at kontorforholdene i Waisenhuset ikke er tilfredsstillende. 1. Kontorlokalene i Waisenhuset sies opp og det foretas en midlertidig flytting til Nidaros Pilegrimsgård. 2. Direktøren gis fullmakt til å inngå leieavtale i Munkegt 2 fra det tidspunkt i 2011 det er budsjettmessig dekning for et slikt leieforhold. Sak 13/11: Det interdepartementale arbeid og forslag til budsjett for et permanent pilegrimssenter: Jostein Løvdal orienterte om arbeidet med den interdepartementale handlingsplan/ strategidokument og et budsjett for et permanent Norsk pilegrimssenter fra side 3 av 5

4 Strategidokumentet blir ikke ferdig før sommeren. Det kan bety forlenget midlertidighet og det kan bli aktuelt å søke prosjektstillinger istedenfor faste stillinger dersom et permanent senter ikke opprettes fra RA vil invitere departementene til møte for å gi innspill til framdriften. Det synes ikke aktuelt at NPS kan inviteres inn i interdepartementale arbeid for å gi faglig innspill til arbeidet. Leder og direktør orienterte om sitt arbeid med budsjett for Etter anmodning fra Riksantikvaren om med 3 dagers frist å utarbeide et budsjettforslag for 2012, oversendte leder og direktør hvert sitt notat til Riksantikvaren. Disse ble videresendt til Miljøverndepartementet. Lederens og direktørens notater er oversendt Styringsgruppen til orientering. Sak 14/11: Orientering: Presseturer: NPS/RPS kan ikke sette inn store ressurser på dette i år. Saken må vuruderes i forbindelse med markedsstrategien. Et engasjement mot det tyske markedet enda ca 1 ½ år. Eiler Munksgaard slutter Anita Björklund engasjeres i første omgang på timebasis og fra midten av oktober på fulltid i første omgang ca 2 ½ måned. Oslo pilegrimssenter åpnet 15. mai 2011 med bla. kirkestatsråden til stede. Vandrere på vei: På liste: 105 navn: Vandring fra Oslo 20 stk, fra Hamar 25 stk. Fra Otta 40 stk, organisert i 2 grupper. Fra Orkdal 60 stk, fra Meldal organisert i 3 grupper. Konferansen Kystleden på Utstein kloster juni Både bispedømmerådene og fylkeskommunene engasjerer seg nå sterkt. I det fortsatte arbeid med kystleden vil regionene selv måtte gjøre ta ansvar for arbeidet før Pilegrimssenteret kommer inn. Kirkerådets pilegrimsutvalg. Det forelå ingen informasjon. Tas opp på nytt på neste møte. Sak 15/11: Green Pilegrimage Cities Network Utsettes. Sak 16/11: Din Tur presenterer seg Bakgrunn for saken: 1. Din Tur hadde under Pilotprosjekt pilegrimsleden kontakt særlig med prosjektmedarbeiderne i fylkeskommunene. Det ble i denne forbindelse utarbeidet en prosjektplan: Pilegrimsleden som kommersielt vandringsprodukt (datert desember 2010). Finansieringsplanen over 3 år forutsatte at seks fylkeskommuner hver gikk inn med kr årlig. Fylkeskommunene har i ulik grad fulgt opp dette, men prosjektet er omfattet med interesse fra flere fylkeskommuners side. 2. Etter avslutningen av Pilotprosjekt Pilegrimsleden, ble det fra fylkeskommunene og Din Tur regnet med at saken ble videreført av Nasjonalt pilegrimssenter. Et møte mellom Din Tur og prosjektmedarbeiderne i Verdal 10. mars 2011 resulterte i et brev datert 11. mars 2011 fra Din Tur til Nasjonalt pilegrimssenter. Brevet inneholder et forslag til avtale mellom NPS og Din Tur om et samarbeid om Pilegrimsleden som vandringsprodukt. Det fremgår av brevet fra Din Tur til NPS at dette samarbeidet forutsetter at NPS skal sørge for finansiering av de budsjetterte utviklingskostnader på kr Da brevet fra Din Tur ble behandlet i Arbeidsutvalget 27.april 2011, ble det oppfattet slik at disse kostnadene skulle dekkes av NPS selv. På dette grunnlag ble henvendelsen lagt til side av budsjettmessige grunner. side 4 av 5

5 4. Da det etter møte i Arbeidsutvalget ble klart at forutsetningene i prosjektplanen av desember 2010 (jf pkt 1 ovenfor) var at disse kostnader ble forutsatt dekket av fylkeskommunene, stilte saken seg i et annet lys. På dette grunnlag ble derfor Gunnar Almlid fra Din Tur invitert til styringsgruppens møte for å orientere og for å følge opp den kontakt som tidligere hadde vært mellom Din Tur og Pilotprosjektet. Orienteringen fra Gunnar Almlid: Din Tur tur ser en satsning på pilegrimsleden som en del av sin satsning på natur og turisme. Det fremgikk at Din Tur tenker seg at deres satsning omfatter informasjon via internett, merkesystemer, kartløsninger, overnattingssteder og vandringsprodukter. Din Tur vil gjennomføre sin satsning enten på egen hånd eller i et samarbeid med NPS. Styringsgruppens diskusjon: 1. Orienteringen avdekket et behov for en prinsippdiskusjon om hvordan NPS skal forholde seg til et formalisert samarbeid med ulike kommersielle aktører som ønsker en satsning på pilegrimsleden. 2. Det må tas standpunkt til den konkrete henvendelse fra Din Tur. Det ble drøftet om hvem som i tilfelle skal inngå denne type avtale som ligger i forslaget fra Din Tur. 3. Det vil representere betydelige utfordringer dersom kommersielle eller andre aktører legger opp til egne merkesystemer og ruter som markedsføres med pilegrimsleden som profil. Saken forberedes til behandling til neste møte i Styringsgruppen av Dagfinn Claudius, Ragnhild Vist Lindberg (NTFK) og Berit Lånke. Neste møte i Styringsgruppen: Onsdag 19. oktober kl Sted: Trondheim sted foreløpig ikke avklart. Tove E. Nypan ble takket av Knut Andresen, Jostein Løvdal og Tove Lofthus for sitt arbeid med pilegrimsaken både i Pilotprosjekt Pilegrimsleden i midlertidig Nasjonalt pilegrimssenter. Referenter: Tove E. Nypan og Heidi Carine Brimi side 5 av 5