Lurte døden 4. DES ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lurte døden 4. DES. 2009 16. ÅRGANG"

Transkript

1 SERVICE NR. 4. DES ÅRGANG Lurte døden 39 personer omkom i branner i løpet av årets ni første måneder. Antall branner ligger an til å bli i år. Stadig flere skaffer seg alarm. Antall dødsfall er på vei ned. En av dem som lurte døden er Renè Häberle fra Fredrikstad (bildet). Side

2 LEDER Ensidig om sykefravær I Norge er alle enige om at vi skal opprettholde en raus og inkluderende samfunnsmodell som tar godt vare på folk som blir syke og som midlertidig ikke er i stand til å arbeide. Samtidig er de fleste enige om at sykefraværet nå er alarmerende høyt. Regjeringen har derfor nylig valgt å forlenge IA-avtalen med arbeidslivets parter, og har dessuten nedsatt et utvalg som skal samle oversikt over kjente tiltak som kan redusere fraværet. Statsminister Jens Stoltenberg har foregrepet utvalgets arbeid og lansert flere forslag. Et av disse er å kutte i arbeidsgiveravgiften for å finansiere økte sykelønnskostnader for arbeidsgiver. Dette er ment som incentiv for å gjøre arbeidsgiver mer innovativ i sykefraværsarbeidet. Om denne medisinen vil virke er en diskusjon vi er rede til å ta. Vi syns dog det er merkelig at så mye av fokuset legges på at privat sektor skal løse samfunnets problemer, mens sykefraværet i offentlig sektor får liten oppmerksomhet. En side ved dette er at det knapt finnes sykefraværsstatistikk som gir et godt bilde av situasjonen i offentlig sektor i Norge. Fra EUs ministerråd kom det dog nylig en rapport som viser at sykefraværet i offentlig sektor er betydelig høyere enn i privat sektor. Vi vil tro at situasjonen nok ikke er annerledes i Norge enn i Europa. Fra medlemsbedriftene i NHO Service vet vi at sykefraværet er en kritisk suksessfaktor. For å vinne kontrakter må våre bedrifter ofte ha et betydelig lavere sykefravær enn den offentlige konkurrenten. Dette i seg selv gir et kraftig incentiv for å prøve å gjøre noe med sykefraværet, mens offentlige foretak ikke har samme press på seg. Vi frykter nå en ytterligere tilstramning der kostnader veltes over på privat sektor, mens alle andre kan fortsette som før. Petter Furulund adm.dir. i NHO Service Direktør for næringspolitikk NHO Service nylig ansatt Dag Ekelberg som direktør for næringspolitikk. Stillingen er nyopprettet. Dag Ekelberg kommer fra en stilling som "Director Governmental Relations" i konsernstaben til Telenor ASA. Han har tidligere vært nestleder i tenketanken Civita, og har vært næringspolitisk rådgiver i NHO og rådgiver for Høyres stortingsgruppe. Ekelberg har en cand mag grad med statsvitenskap mellomfag og to avdelinger juss i fagkretsen. Han snakker flytende tysk og engelsk. - Vi er meget fornøyd med at Dag Ekelberg har takket ja til stillingen som vil inngå i vår ledergruppe, sier Petter Furulund adm. dir. i NHO Service. 2 Dag Ekelberg starter i stillingen 1. mars 2010.

3 Side 2 Leder Side 3 Innhold Side 4 IA-avtalen o g syke lønn Side 6 Oslo får land ets b este hjem m e sy kep le ie? Side 8 4 av d e 6 b este sykeh jem m ene e r pr ivate Side 10 INNHOLD Lur te d ød en Side 12 I kamp mot værguder og oljesøl Side 16 Lærling i sik kerhetsfag Side 18 Lærling i helsefag Side 22 Lærling i renholdsfag Side 24 God hjelp på vei til jobb Side 26 Kurs og seminarer Side 27 Kamp mot svineinfluensa Side 29 Sparte på forsikring Side 30 Jubileumsfeiring i NHO Service Side 32 Nye kontraktsformer fordeler risiko Side 34 Dobling fra øst Side 36 Når det ikke lenger er behov for en stilling Side 38 Juridiske spørsmål og svar Side 39 Petit: Det utrolige starter ofte på en ganske alminnelig måte 3UTGIVER: NHO Service ADRESSE: Pb Majorstua, 0305 Oslo Telf SERVICE nr OPPLAG: REDAKTØR: Baard Fiksdal Forsidefoto: Baard Fiksdal Trykk og distribusjon: Akershus Reklame Team Red. avsluttet: 7. Desember

4 Åsmund Nyhus er leder av Agder HMS og sitter i styret for BHT i NHO Service KOMMENTAR IA-avtalen og sykelønn IA-avtalens mål om 20 prosent reduksjon i sykefraværet er ikke nådd i avtaleperioden som går ut ved nyttår. Fra 2008 til 2009 forventes statens utgifter til sykefravær å øke med 4,6 mrd. kroner. Regjeringen har nylig lagt frem et forslag til omgrupperinger i statsbudsjettet for 2009 som innebærer en økning på 3,2 mrd. kroner til sykelønn ut over det som tidligere har vært lagt til grunn. Selv om utviklingen kan antas å ha sammenheng med virkningene av finanskrisen, er dette en likevel utvikling som ikke kan fortsette. Effekten på sykefraværet som følge av IAavtalen er i følge SINTEF størst i privat sektor, dernest i kommunal sektor, mens avtalen har liten betydning for sykefraværsutviklingen i statlige og fylkeskommunale virksomheter. SINTEF peker også på at sykefraværet har gått mer ned i næringer med høy andel IA-virksomheter enn i næringer med lav IA-andel. Rapporten fra partssammensatt arbeidsgruppe (13 november 2009) konkluderer med at fokus i en ny avtale må være å forebygge sykefravær, med økt fokus på arbeidsnærvær. Før vi kan regne med å bli enige om hvilke strategier som skal velges for å øke det lønnsomme arbeidsnærværet, må vi nok innse det faktum at prisen for et mer inkluderende arbeidsliv er noe fravær. Noe fravær fra arbeid er med andre ord påregnelig. Vi antar at det påregnelige fraværet er på 2-4 %. Dette nødvendige fraværet er knyttet til arbeidstakere som har sykdommer og helseplager av så vel forbigående som kronisk karakter. Kan diskusjonen om å la arbeidsgiver dekke større deler av fraværskostnadene ha utilsiktede konsekvenser for rekrutteringen av og yrkesdeltakelsen blant arbeidstakere med redusert arbeidsevne, som også er ett av delmålene i IA-avtalen? Sammenhengen mellom arbeidsbelastning, nedsatt helse, redusert arbeidsevne og fravær er ikke alltid logisk. Flere kilder oppgir at mer en 60 % av fraværet fra arbeidslivet ikke er arbeidsrelatert. Dersom helsekronene i Norge fortsatt skal brukes til å reparere helseplager i stedet for å belønne forebygging og helsefremming, er det et spørsmål om Inkluderende arbeidsliv rett og slett er med på å belønne usunn livsførsel. Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt er som kjent vidtrekkende det skal tilrettelegges ut fra den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon. Kanskje kan en IA-avtale som utfordrer arbeidstakeres forutsetninger på lik linje med arbeidsgivers tilretteleggingsplikt bidra til et arbeidsliv som er i bedre balanse? En kan fort bli tilskrevet lettvint populisme når en forfekter et syn på at arbeidstakere må være villige til å ta sin del av ansvaret for egen helse. Det er et tankekors når turnover blant yngre arbeidstakere har blitt et HMS-problem i flere bransjer. En frisørmester uttalte på et HMS-kurs at hun hadde to frisører som hadde vært ansatt i mindre enn ett år og som begge var sykmeldte pga nakke og skulderplager. Jeg kjøpte blomster og gikk på hjemmebesøk for å høre hvordan det sto til - sa hun, men de var ikke hjemme, de satt på kafé med venninnene sine. Rundt 50% av sykefraværet er knyttet til sammensatte plager i muskel og skjelettsystem og lettere psykiske helseplager. Mange pasienter i denne gruppen sykmeldes til passivitet og går inn i en ventemodus. De venter på en henvisning, en ny undersøkelse, en behandling eller at medisinene skal begynne å virke. Legen sa jeg skulle ta det med ro. Dersom vi skal lykkes i sykefraværsarbeidet og IA-avtalens målsettinger, tror vi at fokus må dreies mer over fra behandlende til forebyggende og utviklende arbeid. Videre tror vi at måloppnåelsen blir høyere dersom virkemidlene som knyttes til IA-avtalen blir mer målrettet i forhold til de risikoforholdene som faktisk finnes i den enkelte bransje og IA-virksomhet. Virkemidler som i tillegg fremmer læring vil også gi styrket grunnlag for varige endringer. Bedriftshelsetjenestene har lang erfaring både med forebyggende arbeid og med oppfølging av arbeidstakere i forhold til arbeidsevne, forutsetning og livssituasjon. Den nye godkjennings ordningen setter fokus på bedriftshelsetjenestenes kompetanse og tverrfaglighet, og skal bidra til en kvalitetsheving av bedriftshelsetjenesten. Denne kompetansen vil være et viktig virkemiddel i en ny IA-avtale. 4

5 Er inkluderende arbeidsliv rett og slett med på å belønne usunn livsførsel? 5

6 Oslo får landets beste Fritt brukervalg sprer seg Etter politisk drakamp vedtok Kristiansand kommune i starten av november å innføre fritt brukervalg av hjemmetjenster mennesker mottar hjemmehjelp i Kristiansand i år. Fritt brukervalg sprer seg sakte i Norge. Rapporten "Status for valgfrihet i Skandinavia" som NHO Service ga ut i 2007, viste at bare femten av landets kommuner har konkurranseutsatt driften av sykehjem. Ni hadde innført valgfrihet mellom offentlig og privat hjemmehjelp. Bare 2,1 prosent av landets kommuner hadde innført fritt brukervalg i hjemmetjenestene. I Sverige er tilsvarende tall 9,3 prosent, altså mer enn det firedobbelte. Et eksempel på erfaringer finner man i Asker kommune som innførte fritt brukervalg i Høsten 2009 ble det vedtatt å videreføre ordningen. Det er totalt 556 brukere i Asker kommune. 119 personer har valgt privat utfører. I evaluering av ordningen heter det at det bør tilrettelegges slik at alle innbyggere med vedtak om hjemmetjenester blir omfattet av ordningen. Det bør være minimum tre private leverandører å velge mellom. I dag er det bare en privat tilbyder på banen i Asker. 6 Geir Christiansen er hovedprosjektleder i Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester i Oslo.

7 Danske eldre ønsker privat hjelp Danske eldre er mer fornøyd med hjemmehjelp levert av private firmaer enn det kommunene tilbyr i egen regi, viser en ny brukerundersøkelse. Undersøkelsen er utført i høst av av Indenrigsministeriet og Kommunernes Landsforening (KL) i Danmark. Det er et flertall av gamle mennesker som setter pris på praktisk hjelp og personlig pleie levert fra private selskap, viser undersøkelsen. - Uten fornøyde brukere vil ikke private bedrifter overleve. Det er en direkte sammenheng mellom kvalitet og kundetilfredshet, sier Maarten van Engeland, leder av DI Service som tilsvarer NHO Service i Danmark. Det har dog vært vanskelig å få til lønnsom drift. Et eksempel er Elite Miljø. Bedriften begynte å gi service til eldre i kommunene Silkeborg, Kolding og Odense i 2005, men tapte millioner over tre år. Derfor måtte Elite Miljø legge inn årene i hjemmesykepleie? Oslo satser på godt samarbeid og tett dialog med private tilbydere når fritt brukervalg i hjemmesykepleien skal innføres i samtlige bydeler innen 1. april Tekst og foto: Baard Fiksdal - Fritt brukervalg skal bidra til at Oslo blir blant de beste i Norge på hjemmesykepleie. Erfaringene fra Oslo vil trolig bli fulgt med interesse i kommuner over hele Norge, sier Geir Christiansen som er hovedprosjektleder i Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Til sammen er det ca personer som får praktisk bistand, hjemmesykepleie eller begge deler i Oslo får bare hjemmesykepleie. Fritt brukervalg gir brukeren rett til å velge mellom kommunens tjenesteleverandør og private leverandører som har avtale med kommunen. Fritt brukervalg i Oslo tar nå et skritt videre. Valgfriheten startet innen praktisk bistand i Nordstrand Bydel i I dag har alle bydeler valgfrihet på dette området. Drøye 20 prosent av brukerne har valgt privat leverandør. Sterkest interesse for private er det i Vestre Aker der 57 prosent har valgt privat, mens Grünerløkka bydel ligger lavest med knappe fem prosent. Fornøyde Etter er prøvedrift med fritt brukervalg innen hjemmesykepleie i bydel Vestre Aker fra er erfaringene gode. En evaluering er utført av Asplan Viak og Kaupangen. Tre av fire brukere sier her at de opplever økt grad av valgfrihet og medvirkning i ordningen. - Evalueringen viser at det å kunne velge i seg selv oppleves som noe som bidrar til høyere kvalitet, sier Geir Christiansen. Motstand - Hvordan reagerer fagforeningene på innføringen av fritt brukervalg? - De ansattes argumentasjon har prinsipielt vært i mot konkurranseutsetting og innføring av fritt brukervalg innen helseog omsorg. Etter at det ble fattet vedtak om å utvide muligheten for fritt brukervalg i Oslo opplever jeg fagforeningene som meget ansvarlige og interessert i å delta aktivt i gjennomføringen, sier Christiansen. - Et økende antall eldre i pressområdet Oslo tyder på at markedet vil øke i årene fremover? - Ja, behovet vil trolig øke. Utviklingen vil bli preget av Regjeringens samhandlingsreform som legger opp til at oppgaver skal flyttes ut av sykehus og over til kommunalt tjenestenivå, sier Christiansen. Å finne det beste Oslos mål er å få til en helhetlig brukervalgsordning i alle bydeler. - Vi vil være på jakt etter best practice. Det vil trolig være mange forskjellige måter å løse oppgavene på i de ulike bydelene. Å skape erfaringsoverføring er viktig, sier Christiansen. Han og andre nøkkelpersoner i kommunen har hatt møter med NHO Service og medlemsbedrifter og vil fremover være i tett dialog om gjennomføring av fritt brukervalg av hjemmesykepleien i hovedstaden. FAKTA Fritt brukervalg skal sikre brukernes rett til å velge mellom ulike tjenesteytere og tilrettelegge for økt fleksibilitet og brukermedvirkning. Målet i Oslo er at tjenestene skal leveres med riktig faglig kvalitet, og imøtekomme brukernes behov for forutsigbarhet og trygghet og ansattes rett til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 2,6 milliarder kroner var budsjettet for hjemmetjenestene som Oslo kommune hadde ansvar for i Dette er alt fra enklere praktisk bistand til mer krevende hjemmesykepleie. Inkludert er også tjenester til beboere i boliger for eldre og funksjonshemmede, Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). 11 private bedrifter er for tiden leverandører av hjemmehjelpstjenester i Oslo. Størst er Carema Omsorg, Oslo Helse Omsorg (Norlandia Care), Attendo Care og City Maid. Noen mindre bedrifter har satset på å levere i bare en enkelt bydel. Bedriftene får betalt for sine tjenester i en tre delt prismodell. En del er betaling pr. besøk. En annen del er betaling pr. time utført brukertid. Tredje del er et generelt tilskudd til administrasjon. 7

8 Daglig leder Karina Michelsen viser frem diplomet til en av beboerne på Ammerudlunden Sykehjem Fire av de seks beste sykehje Private kommer imponerende godt ut i en ny brukerundersøkelse av sykehjemmene i Oslo. Fire av de seks beste sykehjemmene er driftet av private aktører. Tekst og foto: Baard Fiksdal Oslo kommune har 50 sykehjem. 29 er drevet i egen regi, 12 driftes av ideelle organisasjoner og ni er det private omsorgsbedrifter som tar seg av. Sylvi Listhaug, byråd for eldre og sosiale tjenester, la nylig frem undersøkelsen. Den viser at hele 89 % i stor eller svært stor grad er fornøyd med sykehjemmet de bor på. Spørreundersøkelse dekker 852 sykehjemsbeboere i Oslo. Selv om private kommersielle sykehjem er overrepresentert blant de beste var det kommunale Lindeberg som stakk av med seieren i år. Det er første gang et kommunalt sykehjem vinner. flere ganger siden de årlige målingene startet i Karina Michelsen, som er avtroppende daglig leder ved Ammerudlunden Sykehjem, Adecco Helse er ambisiøs. - Det skulle bare mangle at beboerne ikke skulle ha det godt hos oss. Vi har selvsagt som mål at samtlige skal være fornøyde. Hundre prosent tilfredshet er målet. Samtidig må vi være realistiske. Det skal godt gjøres å bli feilfri, sier Karina Michelsen som om kort tid skal overta Midtåsen sykehjem, mens Elisabeth Aks blir ny daglig leder av Ammerudlunden. 8 Heder Sylvi Listhaug besøkte Ammerudlunden Sykehjem for å overrekke diplom og heder. Ammerudlunden kom på andreplass i undersøkelsen og har tidligere vunnet Fra venstre Sylvi Listhaug, Karina Michelsen og Elisabeth Aks

9 10 på topp i Oslo Plassering Sykehjem Bydel Privat / kommunal Snittscore 1 Lindeberg oms. Alna K 3,75 2 Ammerudlunden Grorud P 3,72 3 Bekkelagshj. Nordstrand P 3,60 4 Lilleborg sykh. Bjerke K 3,57 5 Paulus sykh. Grünerløkka P 3,54 6 St.Hanshaugen O. St.Hanshaugen P 3,54 7 Uranienborgshj. Frogner K 3,53 8 Rødtvedt sykeh. Grorud K 3,53 9 Manglerudhj. Østensjø K 3,47 10 Lillohjemmet Nordre Aker K 3,47 mmene er private Fornøyd - Vi skal jobbe for at de siste 11 prosentene også blir svært fornøyd med sykehjemmet de bor på. Det er flere som sier de er fornøyde i år enn det var i fjor, så det viser at innsatsen vi gjør for å heve kvaliteten og øke variasjon i sykehjemmene virkelig gir resultater, sier byråd Sylvi Listhaug. Hun planlegger å konkurranseutsette 8 nye sykehjem i Oslo neste år, dersom hun får politisk flertall for dette. Personalet Undersøkelsen viser at beboerne trives generelt bedre enn i en tilsvarende undersøkelse i De trives best sammen med personalet og på rommet de bor på, og opplever i stor grad at personalet er tilgjengelige, overholder taushetsplikten og behandler dem med høflighet og respekt. På spørsmål om brukermedvirkning, for eksempel i hvor stor grad beboerne føler de får bestemme selv når de vil hvile, spise eller besøke toalettet, er det en liten økning i tilfredshet fra Svarene viser likevel at det er på disse områdene Oslo kommune har størst forbedringspotensiale, da tallene her er litt lavere enn tallene på generell trivsel. Lotte-modellen - Byens sykehjemsbeboere melder om at vi er blitt bedre på medbestemmelse enn hva vi var i fjor. Vi er likevel ikke i mål enda, og jobber målrettet videre med denne utfordringen, sier Sylvi Listhaug, og nevner Lotte-modellen som et konkret eksempel. - Lotte-modellen har fokus på at de eldre skal få bestemme selv over egne liv, og er allerede innført med stor suksess ved Fagerborghjemmet. Modellen ble tidligere i år innført ved Manglerudhjemmet, og nå starter en opp også ved Lilleborg sykehjem. Neste år skal vi plukke ut to nye sykehjem i Oslo, forteller Listhaug. Topp 10 Oslos 10 beste sykehjem, i følge beboerne, er spredt rundt i Oslo og drevet både av kommunale og private aktører. I år stikker Lindeberg omsorgssenter av med førsteplassen som første kommunale sykehjem noensinne. - Jeg er glad for at det er både kommunale og private sykehjem på topp 10-listen, sier Listhaug. - Oslo har satset på et variert og mangfoldig tilbud, og resultatene av denne brukerundersøkelsen viser at de private sykehjemmene gjør det veldig bra. Det er ingen grunn til å frykte å slippe private til for å drive eldreomsorg slik en rød- grønne regjeringen gjør, sier Listhaug. På førsteplass i brukerundersøkelsen kom det kommunalt drevne sykehjemmet Lindeberg, som ligger i bydel Alna. Ammerudlunden, drevet av det private selskapet Adecco Helse AS i bydel Grorud kom på andreplass. På tredjeplass kom Bekkelagshjemmet i bydel Nordstrand, som eies av Bekkelaget menighet og driftes av Stiftelsen Kirkens Bymisjon. Rangeringen viser virkelig mangfoldet i tilbudet i Oslo. 9

10 Tirsdag 27. oktober 2009 er en dag Renè Häberle (31) kommer til å huske resten av livet. Den unge salgsjefen i Schwarzkopf kom hjem til leiligheten i Fredrikstad og skulle lage seg litt grøt til middag. Han satte en kjele vann på full fres på komfyren. -Jeg satte meg i sofaen i stuen og ventet på at vannet skulle begynne å koke. Det gikk bare noen minutter så duppet jeg av, forteller Renè. Han lider av søvnproblemer og sov bare tre timer natten før. -Det var helt uventet at jeg sovnet. Jeg pleier normalt å slite med å falle i søvn, forteller Renè. Klokken var litt over tre på ettermiddagen. Snart tørrkoker kjelen på kjøkkenet og det oppstår kraftig røykutvikling. Den teflonbelagte kjelen nærmest smelter av varmen. Det er seks meter under taket i den hundre kvadratmeter store leiligheten, men røyken fyller raskt alle rom. Renè forgiftes av røyken og sover tungt. Ikke hører han brannalarmen som uler. Redningen Renè er kunde hos Sector Alarm. Når alarmen går prøver Sector Alarm å ringe mannen på mobiltelefon. De ringe mange ganger, men Renè sover for tungt og hører ikke mobilen. Sector Alarm varsler brannvesnet som rykker ut. Det samme gjør politi og ambulanse. I mellomtiden våkner Renè av alarmen og Renè Häberle fra Fredrikstad lurte døden med noen minutters klaring. At han lever i dag kan han takke brannalarmen for. Lurte død Tekst og foto: Baard Fiksdal Antall dødsfall på vei ned? 39 personer er registrert omkommet i branner her i landet i løpet av årets ni første måneder. Dette er fem færre branndøde enn i samme periode i fjor, viser tall fra Norsk brannvernforening. Samtidig har antall alarmkunder økt i år, viser tall fra NHO Service. Norge er blant de land i verden som har høyeste andel av boligalarmer i forhold til husstander med en andel på ca. 14,3 % av alle husstander. I fjor døde 83 mennesker i brann, det høyeste tallet brannofre siden På tampen av året kom flere katastrofebranner som krevde mange liv. Forsikringsselskapene forbereder seg på at vi kan få opp mot branner i år, det høyeste tallet siden Ved utgangen av tredje kvartal var det registrert branner, ifølge Finansnæringens Hovedorganisasjon. - Vi er nå inne i en periode med økt bruk av elektrisitet, levende lys og fyring i ovner og ildsteder. Dette er faktorer vi vet medfører økt risiko for boligbrann, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening til Huseiernes Landsforbunds nettsted. Sjekk av el-anlegg og gamle ovner og ildsteder er gode forebyggende tiltak før fyringssesongen setter inn for fullt. Videre ber han alle som eier eller leier bolig om å sjekke at røykvarslerne fungerer. Disse bør testes minst en gang i måneden. - Det er grundig dokumentert at tidlig varsling kan utgjøre forskjellen mellom liv og død ved boligbranner. Derfor er viktigheten av å ha røykvarslere som fungerer et budskap vi aldri kan gjenta ofte nok, fremholder Kalheim. 10

11 sjangler ut i friluft. Han våknet da brannalarmen ble overførte til husalarmen, noe den gjør etter 10 minutter. Like etter kommer brannvesenet frem. -Noen minutter til så hadde vi trolig å måttet bære ut et lik. Du reagerte riktig med å komme deg ut så fort som mulig, sier brannsjefen til Renè. Mannen får sterk hodepine og føler seg veldig dårlig. Derfor blir han med ambulansen til Fredrikstad sykehus og ligger blant annet 12 rimer med ekstra oksygentilførsel. Han kom- en mer fra uhellet uten fysiske skader og skrives ut fra sykehuset neste morgen. Gråter Vi møter Rene bare to dager etter uhellet. - Hvordan føler du deg nå? - Jeg fikk en sterk reaksjon. Et kvarter til i og jeg hadde vært død. Jeg har aldri grini så mye i hele mitt liv som jeg gjorde dette døgnet. Nå føler jeg takknemlighet over hjelpen jeg har fått. Jeg hadde bare vært kunde hos Sector Alarm i under et år da uhellet var ute. Nå kommer jeg nok til å være alarmkunde i mange år, sier Renè. Brannvesenets røykdykkere gikk inn i leiligheten å satte på pumper med luft. Det hjalp til med å suge ut all røyken av leiligheten. Nå gjenstår det å vaske rundt og rense alle møbler for det lukter surt av det meste. -Men dette er en liten pris og betale, for dette kunne ha gått så mye verre, slutter Renè. 11

12 I kamp mot værguder, oljesøl, aggressive turister, sultne katter og irriterte huggormer Oljekatastrofen utenfor Langesund i sommer ble tidenes utfordring for S.O.S Security og hundrevis av andre gode hjelpere i Larviks-området. Tekst: Baard Fiksdal Foto: Andreas Berge, Anne Skalleberg Gjerde (Østlandsposten) og SOS Security Sent om kvelden fredag 31. juli ringte telefonen hjemme hos Jon Jacobsen. Han er leder av S.O.S Security med 60 medarbeidere. Oppringingen kom fra Interkommunalt Utvalg for Akutt Forurensing (IUA) i Telemark. På utsiden av Langesund lå skipet Full City på grunn. Oljeutslippene var allerede store. IUA trengte vektere og en rekke andre fagfolk. Hodepine Etter å ha fått vektere på frivakt til å stille opp, reiste Jacobsen og fem vektere til Langesund tidlig lørdag morgen. Samlingssted var KO på Halen Gaard. - Stemningen var hektisk, med oppstartsprosedyrer og planlegging. Vi ble godt informert og deretter satt i marsj, sier Jacobsen. Første store utfordring var at oljsølet var giftig. - Etter det første døgnet fikk alle vekterne sterk hodepine. Det skyldes trolig dampen fra oljen i vann og på land. Vekterne fikk ansiktsmasker da hodepinen slo inn, og heldigvis gikk plagene over, forteller Jacobsen. Stor jobb Vakt- og sikkerhetsoppdraget skulle snart vise seg å bli omfattende. S.O.S Security hadde opptil 20 vektere i sving på en gang og jobbet over timer fra juli til ut i oktober i et område som ble utvidet til å gjelde også kysten av Vestfold. Miljøkatastrofen gjorde et sterkt inntrykk på oss og hundrevis av andre som jobbet profesjonelt eller frivillig med å bøte på skadene. Vi er stolte over at det var vårt vaktselskap som ble foretrukket av IUA, i konkurransen med fire store vaktselskaper. Det var 14 dagers kontrakter som ble lagt ut på anbud, forteller Jacobsen. 12

13 Å adgangsbegrense katter S.O.S Security tok seg blant annet av det stasjonært vaktholdet i Langesund Havn. Her ble alt utstyret i forbindelse med aksjonen skipet inn. Senere ble det her opprettet fuglemottak og fuglehospital. Oljeskadd fugl ble vasket og renset. - En utfordring for vekterne var å adgangsbegrense alle kattene i Langesund som ville ned til fuglehospitalet for å få seg litt nattmat. Vi ble ganske gode på denne jobben og ingen katter klarte å snappe til seg en eneste fugl, forteller Jacobsen. Flere kilometer med gjerder Mange flotte naturperler var tilgriset, og måtte gjerdes inn. -Vi var på Felleskjøpet og hentet kilometervis med sauegjerder som vi møysommelig satte opp. Det lengste strekket var på hele 2,5 kilometer med inngjerding på rullesteinsstranda Mølen utenfor Larvik. Det var et hardt stykke kroppsarbeid, kan man trygt si. Tung oljebark Oljebark i 50 liters sekker og annet utstyr skulle bringes ut til de ytterste punkter langs kysten. Det var en vanskelig jobb. Sekkene ble først forsøkt båret ut med håndkraft i en karavane av mennesker, men folk ble fullstendig utslitte. Man forsøkte også å bruke båter, men på grunn av bølger og brenninger førte dette til skader på utstyret. En annen løsning var helikopter, men dårlig vær skapte begrensninger. SOS Security tok i bruk 4 firehjuls motorsykler (ATV) med boggihengere. Det viste seg å fungere glimrende, fordi fremkommeligheten og kapasiteten var god. Farlig arbeid -Vi slet fælt med natur og værguder. Det var mange farlige områder ned motsjøen, og på streifrunder på kveld og natt kunne det fort skje ulykker. Vekterne hadde på seg feltuniform; fjellstøvler, hodelys, hjelm, oppbåsbare redningsvester, refleksvest og sambandsradioer. Vi hadde særlig fokus på faren for å falle i vannet eller falle på fjell og svaberg. Det var striregn og sterk kuling i perioder. Selv de best kledde vekterne ble gjennomvåte. 13

14 Huggorm De oljeskadde naturområdene på utsiden av Larvik, er fredet med et verdifult dyreliv i våtmarksområdene. -Da vi skulle gjerde inn ett av områdene tråkket vi på hele seks hoggormer i løpet av den første halvtimen. Høye støvler var derfor viktig. Flere av oss ble litt nervøse. I dagene og ukene som fulgte hadde vi nærkontakt med hoggormer mange ganger hver dag, og på slutten av oppdragsperioden brydde vi oss lite om dem. Den største hoggormen jeg så var nær en meter lang. Dette var ikke akkurat ordinært vekterarbeid, kan man si. Heldigvis så ble ingen av vekterne bitt, sier Jacobsen. Skuelystne turister Oljekatastrofen tiltrakk seg mange skuelystne turister. Mange ønsket av å se på oljesølet eller bruke området uavhengig av sperringene. Dette gjaldt både publikum, media, sportsfolk og andre. Den mest spesielle episoden var en journalist som tok seg om bord i havaristen ute på sjøen. Denne handlingen var meget farlig for journalisten og personellet som måtte gripe inn. Vi opplevde også flere fysisk angrep på vektere. Dette var voksne, litt spesielle personer, som ikke ville godta å bli grensesatt i ferdsel på deres område. Økt kompetanse Oppdragene førte til økt intern opplæring i S.O.S Security. Det var også veldig fin trening i å være en del av en stor organisasjon bestående av ulike redningsetater, politiet, brannvesen, kommunale myndigheter og vaktselskapet. Vekterne fulgte HMS planen til fulle og det ble ikke innrapportert skader fra vekterne. Vi sitter nå med verdifull erfaring som kan komme til nytte neste gang det skjer en stor miljøulykke langs kysten, slutter Jacobsen. Øverste bilde viser hvaristen, mens øvrige viser hjelpemanskapene. Leder av SOS Security Jon Jacobsen til venstre. S.O.S Security: S.O.S Security har siden starten i 2001 utvidet virksomheten og betjener nå Vestfold, Telemark, Buskerud og Agder. Bedriften utførte vakttimer i

15 En ny avtale mellom boligalarmselskaper og brannvesen kom på plass i november. Avtale om alarmer rydder opp Tekst: Johan Henrik Bjørge Representanter fra brannvesen og boligalarmselskaper har nylig formalisert en ny samarbeidsordning om og hvordan brannvesen skal varsles ved utløsning av selskapenes tilknyttede røykdetektorer i boliger. I arbeidet bak samarbeidsordningen står Oslo Kommune Brann og redningsetaten, Asker og Bærum Brannvesen IKS, Nedre Romerike Brannvesen IKS, Sector Alarm AS, Securitas Direct AS, Vakt Service AS og NHO Service. Mer forutsigbart - Samarbeidsordningen er konstruktiv og vil gi bedre forutsigbarhet for alle som berøres av slike tjenester i disse kommunene, sier Petter Furulund i NHO Service. Boligalarmselskapene Sector Alarm, Securitas Direct, Vakt Service og brannvesenet i Oslo, Asker og Bærum og på Nedre Romerike er de første som slutter seg til samarbeidsordningen. Ordningen er åpen for tilslutning av andre brannvesen og boligalarmselskap, og skal forvaltes av partene i fellesskap. - Det er viktig for brannvesenet å få et ryddig forhold til boligalarmselskapene samtidig som det skal være forutsigbart hvordan vi som offentlig utrykningsetat reagerer på varsel fra boligalarmselskapene. Samtidig ønsker vi færrest mulig unødvendige utrykninger sier Jon Myroldhaug, brannsjef i Oslo. Samarbeidsordningen betyr først og fremst at dialogen og rutinene ved utløsning av røykdetektor blir mer avklart. Ved at boligalarmaktørene får klarhet i hvilke situasjoner som skal eller ikke skal varsles, åpner det for færre varslinger til 110 sentralen og eventuelt påfølgende utrykninger fra brannvesenet. Ordningen har også en insitamentordning for å unngå de varslinger som i utgangspunktet ikke er ønsket kroner Boligalarmaktører vil blant annet kompensere et økonomisk beløp på 3,26 ganger rettsgebyr (ca kroner) ved unødvendig utalarmering av brannvesen, etter avtalens nærmere definerte hendelser. Ordningen skal styrke forbrukerinformasjon om de rutiner som følges hvis brannvesenet orienteres om utløsning av røkdetektorer. Samarbeidsordningen skal gjelde fra 1.desember i år for partene som har signert. BAKGRUNN FOR SAKEN: Under en boligbrann i mars 2006, omkom to personer i Nittedal. Boligen hadde røykdetektor og et vaktselskap fikk elektroniske varsel fra boligen. I tråd med utstrakt praksis, sendte selskapet en vekter for å undersøke forholdet. I mellomtiden ble brannvesenet varslet av folk på stedet og ankom før vekteren nådde frem. Vaktbransjen fikk etter dette kritikk fra brannfaglig hold for å sitte på informasjon om mulig brann, uten å varsle brannvesenet med en gang. De største selskapene samlet seg raskt etter kritikken og endret den alminnelige varslingsprosedyren, slik at brannvesenet alltid varsles manuelt ved mottatt melding om utløst alarm. Det understrekes at brannvesenet først varsles om det ikke innen en viss tidsperiode lar seg gjøre for vaktselskapet å oppnå kontakt med personer på stedet, for å avkrefte brann. Prosedyreendringen har ført til et økt antall varsler til 110-sentralene, samt påfølgende utrykninger som blant annet av kostnads- og trafikkmessige grunner blir opplevd som problematisk for mange brannvesen. Flere kommuner har etablert lokale gebyrer for boligalarmselskap som hadde varslet, men hvor det i ettertid viste seg å være en unødvendig utrykning. En dom i Oslo tingrett slo fast at to kommuner som gikk til sak for å inndrive gebyrene, ikke hadde lovgrunnlag for denne praksisen. Partene i arbeidet for ordningen erkjenner forskjellige utgangspunkt for hvilke regler som bør gjelde for varslinger, men har anstrengt seg for å finne en midlertidig ordning i påvente av en avklaring om området blir lovregulert. 15

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s.

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s. Inkluderende Temabilag fra lo media arbeidsliv Trivsel er avgjørende s. 12 15 Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5 Dette betyr 1 begrepene s. 10-11 Må skje på arbeidsplassen s. 18-19 Inkluderende Arbeidsliv

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

SBL har byttet navn. Jobb å være stolt av

SBL har byttet navn. Jobb å være stolt av SERVICE NR. 4. DE S. 2007 14. ÅRGANG M E D L E M S B L A D F R A N H O S E R V I C E SBL har byttet navn Jobb å være stolt av TOM HOLTHE ER STOLT AV Å JOBBE VED RESTAURAN- TEN I DET SKJEVE TÅRN UTENFOR

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer

Kampen om kompetansen

Kampen om kompetansen Magasinet Utgave 6 Desember 2012 06 Kampen om kompetansen I 2030 må hver tredje ungdom velge å utdanne seg innen helsefag dersom vi skal få nok hender og hoder til å dekke behovet. Eller vi kan begynne

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer

seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer nr. 5 - november 2014 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer Roar Lundeby (60) oppdaterte kompetansen sin og er i nytt yrke som lektor i realfagene matematikk og IT på Lambertseter

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Sykehjemsstreiken: GIR IKKE OPP KAMPEN SIDE 8 13 Nr. 10-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Når ansatte stjeler. Vold på arbeidsplassen Slik opptrer du i truende situasjoner. Trondheim Teknologibyen sikrer seg mot spionasje.

Når ansatte stjeler. Vold på arbeidsplassen Slik opptrer du i truende situasjoner. Trondheim Teknologibyen sikrer seg mot spionasje. Et magasin fra Securitas Årgang 19 2012 02 SIDE 06 Vold på arbeidsplassen Slik opptrer du i truende situasjoner. SIDE 10 Trondheim Teknologibyen sikrer seg mot spionasje. Bli med på Handelsdagen 5. desember

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Fikk hjelp får bli SIDE 16. Der kvinner tjener mest 8. Reagerer mot mediakjøret 14 Kjempeglad for læreplass 30 En annen verden er mulig 46

Fikk hjelp får bli SIDE 16. Der kvinner tjener mest 8. Reagerer mot mediakjøret 14 Kjempeglad for læreplass 30 En annen verden er mulig 46 Forsidefoto: Terje Skåre < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Fikk hjelp får bli SIDE 16 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2007 Der kvinner tjener mest 8 > Reagerer mot mediakjøret 14 Kjempeglad

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 F o r e t g o d t a r b e i d s l i v A r b e i d s t i l s y n e t jobber for at arbeidslivet i Norge skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Våre 580 erfarne medarbeidere

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Magasinet Utgave 1 Februar 2011

Magasinet Utgave 1 Februar 2011 Magasinet Utgave 1 Februar 2011 01 Startlån fikk familien tilbake til Karlsøy Side 20-23 verdige vinnere Møt de tre vinnerne av KLPs arbeidsmiljøpris for 2010 Side 6-15 Innbruddsikring Askim videregående

Detaljer

oppdaget Slik endres Oslo Sjøsiden i Horten: Ungdommene inn i varmen Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 SIDE 10 SIDE 04 SIDE 18 SIDE 34

oppdaget Slik endres Oslo Sjøsiden i Horten: Ungdommene inn i varmen Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 SIDE 10 SIDE 04 SIDE 18 SIDE 34 24 timer 02 Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 - De har oppdaget oss - Rike Norge tiltrekker seg kriminelle, sier statssekretær og tidligere politimann Terje Moland Pedersen. Han snakker om de mobile

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11 Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 02/ 11 Stadig flere autoriseres Ingen blir oppsagt NOKAS kutter og vokser Finans på FACE Portrett: Den mystiske prinsen Døgnåpen

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer