4. kvartal evry.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. kvartal evry.com"

Transkript

1 4. kvartal 2014 evry.com

2 Om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle fremtidens informasjonssamfunn, og på denne måten skaper selskapet daglig verdier til det beste for kundenes virksomhet og samfunnet. EVRY kombinerer høy bransje- og teknologikompetanse med lokale leveransemodeller og internasjonal slagkraft. EVRY har om lag ansatte, og selskapet jobber målrettet for å bevise at nordiske kunder betjenes best av de som kjenner nordiske virksomheter fra innsiden. EVRY har en årlig omsetning på nærmere 13 milliarder kroner. EVRY ASA er notert på Oslo Børs under tickeren EVRY med hovedkontor på Fornebu og med betydelig virksomhet både i det norske og svenske markedet.

3 Viktige hendelser 4. kvartal 2014 Anbefalt kontantbud fra fond forvaltet av Apax på 100% av aksjene i EVRY Driftsinntekter på NOK mill, en nedgang på 3 % organisk fra 4. kvartal 2013 Organisk vekst innen segmentene EVRY Financial Services og EVRY Sverige EBITA på NOK 268 mill (243 mill i 4. kvartal i 2013) og EBITA margin på 8,0 % (7,0 % i 4. kvartal 2013) Operasjonell kontantstrøm på NOK 706 mill (691 mill i 4. kvartal 2013) Arbeidskapital på 2,9 % siste fire kvartaler (4,5 % i 4. kvartal 2013) Nøkkeltall NOK millioner 4. kv kv. 2013* * Driftsinntekter 1) Driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger og engangsposter (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før avskrivninger av immaterielle eiendeler og engangsposter (EBITA) EBITA % 8,0 % 7,0 % 6,4 % 6,1 % Driftsresultat før engangsposter (EBIT) Engangsposter Driftsresultat (EBIT) Netto finansposter Resultat før skatt (EBT) fra videreført virksomhet Resultat før skatt (EBT) fra ikke videreført virksomhet Operasjonell kontantstrøm før engangsposter Operasjonelle investeringer Fortjeneste per aksje før engangsposter (NOK) 0,67 0,46 1,85 1,49 Fortjeneste per aksje (NOK) 0,29-1,23 1,10-0,29 Antall ansatte * Omarbeidet som følge av implementeringen av endringer i IFRS 11 Fellesordninger / Joint Arrangements med effekt fra 1. januar 2014 og utskillelsen av SAP virksomheten i Danmark, jf IFRS 5. 1) Organisk vekst er definert som endring i omsetning korrigert for kjøp og salg av virksomhet og korrigert for endringer i valuta.

4 4 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Sammendrag 4. kvartal 2014 Konsernet hadde i 4. kvartal 2014 driftsinntekter på NOK mill som tilsvarte en organisk omsetningsnedgang på 3 % sammenlignet med 4. kvartal Segmentet EVRY Sverige hadde i 4. kvartal 2014 en organisk omsetningsøkning på 1 %, mens segmentet EVRY Financial Services hadde en organisk omsetningsøkning på 3 %. EVRY Norge hadde en organisk omsetningsnedgang på 7 %. Selskapet har i 4. kvartal 2014 besluttet å avvikle sin SAP virksomhet i Danmark og som følge av dette er resultatene knyttet til denne virksomheten skilt ut på egen linje i regnskapet i 4. kvartal. Sammenligningstallene og foregående kvartaler i 2014 er omarbeidet tilsvarende. Konsernets ordrereserve utgjorde NOK 18,0 mrd pr. 31. desember 2014 som var en økning på NOK 0,7 mrd sammenlignet med utgangen av 3. kvartal Konsernet har i 4. kvartal 2014 inngått avtale om leveranse av tjenester til Sparebanken Sør, Sparebanken Sogn og Fjordane, Helgeland Sparebank og Gjensidige Bank til en samlet verdi på ca. NOK 1,2 mrd. Konsernets driftsresultat før avskrivninger og engangsposter (EBITDA) var NOK 398 mill i 4. kvartal 2014 mot NOK 380 mill i 4. kvartal Avskrivninger utgjorde NOK 129 mill i 4. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 137 mill i 4. kvartal Av dette utgjorde avskrivninger av egenutviklet software NOK 31 mill i 4. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 36 mill i 4. kvartal Konsernets driftsresultat før avskrivning av immaterielle eiendeler og engangsposter (EBITA) var i 4. kvartal 2014 NOK 268 mill sammenlignet med NOK 243 mill i 4. kvartal EBITA marginen var 8,0 % i 4. kvartal 2014 som var en økning fra 7,0 % 4. kvartal Segmentet EVRY Financial Services hadde i 4. kvartal 2014 EBITA på NOK 112 mill som var en økning på NOK 13 mill sammenlignet med 4. kvartal Segmentet EVRY Sverige hadde i 4. kvartal 2014 EBITA på NOK 101 mill, en økning på NOK 24 mill. Segmentet EVRY Norge hadde i 4. kvartal 2014 EBITA på NOK 80 mill som tilsvarte en resultatnedgang på NOK 23 mill sammenlignet med 4. kvartal Amortisering av andre immaterielle eiendeler utgjorde NOK 8 mill i 4. kvartal 2014 som er på samme nivå som i 4. kvartal Investeringer i operasjonelle driftsmidler var totalt NOK 141 mill i 4. kvartal 2014 mot NOK 180 mill i 4. kvartal Investeringer i egenutviklet software utgjorde NOK 33 mill i 4. kvartal 2014 mot NOK 41 mill i 4. kvartal I tillegg ble det i 4. kvartal 2014 inngått leasingkontrakter på NOK 8 mill. Driftsresultat før engangsposter (EBIT) var NOK 260 mill i 4. kvartal 2014 mot NOK 235 mill i 4. kvartal Som tidligere kommunisert har styret i EVRY gjennomført en strukturert prosess for å forfølge ulike strategiske muligheter for selskapet. Det er i denne forbindelse kostnadsført NOK 63 mill som engangskostnader i 4. kvartal I tillegg er det i 4. kvartal 2014 bokført engangskostnader knyttet til restruktureringstiltak innen både den norske og svenske virksomhet på NOK 75 mill, i tråd med det som ble kommunisert ved fremleggelsen av 3. kvartalsrapporten. I 4. kvartal 2013 ble det rapportert engangsposter på netto NOK 586 mill. Av dette var NOK 600 mill engangsposter som i hovedsak gjaldt nedskrivning av balanseposter som følge av at DNB valgte ikke å forlenge deler av sin infrastrukturavtale med EVRY. I tillegg ble det i 4. kvartal 2013 bokført engangseffekter med fremtidig positiv kontant-effekt på netto NOK 14 mill som i hovedsak er knyttet til terminering av en ytelsesbasert pensjonsordning. Som kommunisert ved fremleggelsen av 3. kvartal 2014 ble det igangsatt en vurdering av konsernet sin SAP virksomhet i Danmark. Det er i 4. kvartal 2014 besluttet en styrt avvikling av denne virksomheten. De regnskapsmessige effektene av avvikling er i samsvar med det som ble kommunisert ved fremleggelsen av 3. kvartal Som følge av beslutningen om avviklingen er resultatet knyttet til dette selskapet skilt ut og fremkommer på egen linje i resultatoppstillingen som «Resultat før skatt (EBT) fra ikke videreført virksomhet». Selskapet inngår heller ikke lenger som en del av segmentet EVRY Norge og kvartalstallene i 2014 og sammenligningstallene er derfor omarbeidet i tråd med denne endringen. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 122 mill i 4. kvartal 2014 sammenlignet med NOK -351 mill i 4. kvartal Netto finanskostnader var NOK -3 mill i 4. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 53 mill i 4. kvartal Netto rentekostnader utgjorde NOK 37 mill i 4. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 45 mill i 4. kvartal Nedgangen skyldtes lavere nettogjeld, samt lavere renter på EVRYs låneportefølje. Netto positiv effekt av valuta var i 4. kvartal 2014 NOK 41 mill, sammenlignet med en negativ effekt på NOK 8 mill for 4. kvartal Valutagevinsten i 4. kvartal skyldes blant annet svekkelse av den ukrainske valutaen (UAH) mot USD og EUR. Resultat før skatt (EBT) fra videreført virksomhet var NOK 125 mill i 4. kvartal 2014 sammenlignet med NOK -404 mill i 4. kvartal Resultat før skatt (EBT) fra ikke videreført virksomhet var NOK -33 mill i 4. kvartal 2014 mot NOK -21 mill i 4. kvartal Resultatet er i sin helhet knyttet til selskapets SAP virksomhet i Danmark.

5 Kvartalsrapport 4. kvartal Fortjeneste pr. aksje i 4. kvartal 2014 var NOK 0,29 mot NOK -1,23 i 4. kvartal Justert for engangsposter var fortjeneste pr. aksje i 4. kvartal 2014 NOK 0,67 mot NOK 0,46 i 4. kvartal Pr. 31. desember 2014 hadde konsernet ansatte sammenlignet med ansatte ved utgangen av Dette skyldes i hovedsak en økning av antall ansatte innen konsernets Global Sourcing virksomhet i Øst-Europa og India, som hadde 242 flere ansatte ved utgangen av desember 2014 enn ved utgangen av Sammendrag 2014 Konsernets driftsinntekter for 2014 ble NOK mill mot NOK i Segmentet EVRY Financial Services hadde en organisk vekst på 3 % i 2014 mens segmentet EVRY Sverige hadde en organisk vekst i 2013 på 4 %. Segmentet EVRY Norge hadde organisk en omsetning som var på samme nivå som i Omsetningen innen segmentet EVRY Norge har i 2014 vært negativt påvirket av bortfall av inntekter fra Posten innen applikasjonsforvaltning. Konsernets EBITA før engangsposter i 2014 ble NOK 813 mill sammenlignet med NOK 764 mill i EBITA marginen var 6,4 % i 2014 mot 6,1 % i Det har vært resultatforbedring innenfor segmentene EVRY Financial Services og EVRY Sverige, mens det har vært en resultatnedgang i segmentet EVRY Norge. Avskrivninger var i 2014 NOK 477 mill mot NOK 455 mill i Av dette utgjorde avskrivning av egenutviklet software NOK 88 mill i 2014 mot NOK 65 mill i Investeringer i operasjonelle driftsmidler var totalt NOK 491 mill i 2014 mot NOK 624 mill i Investeringer i egenutviklet software utgjorde NOK 93 mill i 2014 mot NOK 143 mill i I 2014 ble det i tillegg inngått leasingkontrakter på til sammen NOK 50 mill. Driftsresultat før engangsposter (EBIT) var NOK 780 mill i 2014 mot NOK 731 mill i Det ble i 2014 bokført engangsposter på til sammen NOK 271 mill, hvorav NOK 77 mill er relatert til den strategiske prosessen som styret i selskapet besluttet å gjennomføre for å vurdere strategiske muligheter. I tillegg er det i 2014 bokført kostnader knyttet til restruktureringstiltak på til sammen NOK 120 mill, samt nedskrivning av et prosjekt innen segmentet EVRY Norge på NOK 34 mill. Konsernets virksomhet i Sverige ble i 1. kvartal 2014 rammet av en eksplosjonsartet brann i sitt datasenter i Tomteboda og det ble i denne forbindelse bokført engangskostnader på til sammen NOK 40 mill. I 2013 ble det rapportert engangsposter på netto NOK 621 mill. Av dette var NOK 600 mill engangsposter (uten fremtidig kontanteffekt) bokført i 4. kvartal 2013 som i hovedsak gjaldt nedskrivning av balanseposter som følge av at DNB valgte å ikke forlenge deler av sin infrastrukturavtale med EVRY. I tillegg ble det i 4. kvartal 2013 bokført engangseffekter med fremtidig positiv kontanteffekt på netto NOK 14 mill som i hovedsak er knyttet til terminering av en ytelsesbasert pensjonsordning. I 2013 ble det i tillegg bokført engangskostnader knyttet til restrukturering på NOK 24 mill og avsetning knyttet til fremleie av lokaler på NOK 11 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 509 mill i 2014 mot NOK 110 mill i Netto finanskostnader i 2014 var NOK 89 mill mot NOK 169 mill i Netto rentekostnader var i 2014 NOK 147 mill sammenlignet med NOK 175 mill i Reduksjonen var i hovedsak knyttet til lavere rente- og gjeldsnivå i 2014 enn i Valutagevinst i 2014 var NOK 59 mill som i hovedsak skyldes svekkelse av den ukrainske valutaen (UAH) mot USD og EUR. Resultat før skatt (EBT) fra videreført virksomhet var NOK 421 mill i 2014 mot NOK -59 mill i Resultat før skatt (EBT) fra ikke videreført virksomhet var NOK -38 mill i 2014 mot NOK -26 mill. Resultatet er i sin helhet knyttet til konsernets SAP virksomhet i Danmark som er besluttet avviklet. Rapportert fortjeneste pr. aksje i 2014 var NOK 1,10 sammenlignet med NOK -0,29 i Justert for engangsposter var fortjeneste pr. aksje i 2014 NOK 1,85 mot NOK 1,49 i 2013.

6 6 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Konsernets segmenter Segmentet EVRY Financial Services EVRY Financial Services tilbyr en bred portefølje av løsninger og tjenester og er en komplett bransjevertikal som er ansvarlig for selskapets leveranser til bank- og finanskunder. En helhetlig løsningsportefølje under stadig videreutvikling understøtter bankenes endringsbehov og muliggjør neste generasjon banktjenester. Løsningsporteføljen dekker alle basistjenester i en bank, enten det gjelder grensesnitt ut mot sluttkunde eller løsninger til støtte for bankens interne prosesser og medarbeidere. Porteføljen er modulbasert og omfatter banktjenester, transaksjonssystemer, betalingsløsninger og korttjenester. Leveransemodellene er tilpasset ulike behov slik at EVRY Financial Services kan levere en fullverdig banktjeneste som SaaS (Software as a Service) til norske banker, og er med sin kompetanse og leveransekapasitet også i stand til å levere kundespesifikke løsninger. Videre leverer EVRY Financial Services BPO (Business Process Outsourcing) til en rekke banker. Dette gjelder innen deler av applikasjonsporteføljen knyttet til ATM-løsninger og korttjenester. Porteføljen inneholder også en unik verdikjede av korttjenester som leveres til banker i Norden og Storbritannia. For å avverge svindel med betalingskort overvåker EVRY Financial Services flere milliarder korttransaksjoner verden rundt, blant annet for om lag fem millioner personer i Norden. EVRY Financial Services jobber i en integrert leveransemodell med selskapets Global Sourcing enheter for å sikre kunder kostnadseffektivitet og rask time-to-market. I løpet av de siste årene har EVRY Financial Services vokst fra en sterk norsk posisjon til å bli en ledende nordisk leverandør av bank- og finanstjenester. Driftsinntekter for segmentet EVRY Financial Services var NOK 988 mill i 4. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 959 mill i 4. kvartal 2013, noe som tilsvarte en organisk omsetningsvekst på 3 %. Det nordiske kortområdet og Custom Solutions i Sverige har vist god vekst gjennom hele Varekostnader var NOK 183 mill i 4. kvartal 2014, en økning på 7 % sammenlignet med 4. kvartal Økningen er noe høyere enn omsetningsøkningen som i hovedsak skyldes høyere andel av produktrelatert omsetning, og som gir relativt sett en høyere varekost. Lønns- og personalkostnader var NOK 343 mill i 4. kvartal 2014, som er en reduksjon på 1 % sammenlignet med 4. kvartal Nedgangen skyldes reduksjon i antall ansatte i kombinasjon med den generelle lønnsøkningen. EBITDA var i 4. kvartal 2014 NOK 159 mill mot NOK 150 mill i 4. kvartal Resultatøkningen er drevet av generell vekst i segmentet, samt produktmiksen i perioden. Avskrivninger var i 4. kvartal 2014 NOK 47 mill mot NOK 51 mill i 4. kvartal Segmentet EVRY Financial Services hadde i 4. kvartal 2014 EBITA på NOK 112 mill mot NOK 99 mill i 4. kvartal EBITA marginen for 4.kvartal 2014 ble 11,4 % mot 10,3 % i 4. kvartal Operasjonelle investeringer i 4. kvartal 2014 var NOK 32 mill mot NOK 55 mill i 4. kvartal Av dette utgjorde investeringer i egenutviklet software NOK 15 mill i 4. kvartal 2014 mot NOK 41 mill i 4. kvartal Ordrereserven i segmentet EVRY Financial Services var NOK 8,7 mrd pr. 31. desember 2014 som var en økning på NOK 0,8 mrd siden utgangen av september Det ble i 4. kvartal 2014 inngått avtale om leveranse av tjenester til Sparebanken Sør, Sparebanken Sogn og Fjordane, Helgeland Sparebank og Gjensidige Bank. Avtalen har en samlet verdi på ca. NOK 1,2 mrd. Av segmentets totale ordrereserve skal NOK 2,6 mrd leveres i EVRY Financial Services NOK millioner 4. kv kv Driftsinntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 11,4 % 10,3 % 10,1 % 9,2 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte

7 Kvartalsrapport 4. kvartal Segmentet EVRY Sverige EVRY Sverige har en unik regional posisjon og tilbyr alt fra strategisk rådgiving og konsulenttjenester til løsninger og driftstjenester. EVRY Sverige er lokalt til stede i 26 byer og har med dette leveransekraft til å betjene kunder over hele Sverige, med spesielt fokus på SMB-markedets behov for helhetlige løsninger. EVRY Sverige har også en betydelig portefølje med vertikale løsninger som kombinerer bransje- og forretningsforståelse med teknologikompetanse. I bransjevertikalene leverer EVRY Sverige et bredt spekter av IT-tjenester inkludert konsulent- og løsningstjenester sammen med driftstjenester, og har inntatt en ledende posisjon innen helse-segmentet. På tvers av geografi og bransjer leveres spesialisttjenester basert på sterk fagkompetanse, eksempelvis ERP-løsninger, mobilitet, skybaserte løsninger og Business Intelligence. Segmentet har dessuten egen driftsorganisasjon som fokuserer mot mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor. Driftsinntekter for segmentet EVRY Sverige utgjorde NOK 939 mill i 4. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 936 mill i 4. kvartal Dette tilsvarte en organisk omsetningsøkning på 1 %. Det har fortsatt vært en positiv utvikling innen driftsområdet for SMB i 4. kvartal Faktureringsgraden i 4. kvartal 2014 var 73,3 % som var en økning fra 68,5 % i 4. kvartal Timeprisene i 4. kvartal 2014 er på samme nivå som i 4. kvartal 2013 og som i foregående kvartal Konsulentmarkedet i Øst er i bedring, markedet i Vest-Sverige viser også noen positive tegn, men det tar lenger tid enn først antatt å se forbedring i markedet i Sør Sverige. Varekostnader var NOK 327 mill i 4. kvartal 2014 som var en nedgang på 1 % sammenlignet med 4. kvartal Nedgangen er relatert til redusert omsetning knyttet til produktsalg i 4. kvartal Lønns- og personalkostnader var NOK 423 mill i 4. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 428 mill i 4. kvartal Nedgangen skyldes reduksjon i antall ansatte som delvis motsvares av den generelle lønnsøkningen. EBITDA var i 4. kvartal 2014 NOK 117 mill mot NOK 91 mill i 4. kvartal Avskrivninger ble i 4. kvartal 2014 NOK 15 mill sammenlignet med NOK 14 mill i 4. kvartal Segmentet EVRY Sverige hadde i 4. kvartal 2014 EBITA på NOK 101 mill mot NOK 77 mill i 4. kvartal Resultatøkningen er drevet av vekst innen regional drift, økte faktureringsgrader innen konsulentvirksomheten samt kostnadsbesparelser som følge av gjennomførte restruktureringstiltak. EBITA marginen for 4. kvartal 2014 ble 10,8 % mot 8,3 % i 4. kvartal Operasjonelle investeringer i 4. kvartal 2014 var på NOK 30 mill mot NOK 20 mill i 4. kvartal Ordrereserven i segmentet EVRY Sverige var NOK 2,2 mrd pr. 31. desember 2014 som er på samme nivå som ved utgangen av 3. kvartal Av segmentets totale ordrereserve skal NOK 1,3 mrd leveres i EVRY Sverige NOK millioner 4. kv kv Driftsinntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 10,8 % 8,3 % 7,3 % 6,5 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte Produktsalg (hardware) Faktureringsgrad Sverige 73,3 % 68,5 % 71,7 % 70,0 % Antall arbeidsdager Sverige

8 8 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Segmentet EVRY Norge EVRY Norge har en sterk tjenesteportefølje og bredt kundegrunnlag. Segmentet dekker hele spekteret fra rådgiving og utvikling til forvaltning og drift, og er dermed i stand til å tilby kundene livssyklustjenester. Med lokal tilstedeværelse i 21 byer gir dette EVRY Norge leveransekraft til å dekke størstedelen av norsk næringsliv og kommunestruktur. Gjennom den sterke lokale tilstedeværelsen er EVRY Norges konsulent-, infrastruktur- og driftstjenester tilrettelagt også for SMB-virksomheter. EVRY Norge har en lang historie med ledende kunder innen offentlig og privat sektor og har en sterk posisjon innen en rekke vertikaler hvor man kombinerer bransje- og forretningsforståelse med teknologikompetanse. Kundeleveranser omfatter et bredt spekter av konsulent- og løsningstjenester sammen med driftstjenester. EVRY Norge har en betydelig posisjon innen kommune- og helsesegmentet, og styrker seg innenfor bransjer som retail, olje og gass og forsikring. EVRY Norge har gjennom sin virksomhet sterk fagkompetanse som leverer spesialisttjenester til alle bransjer og på tvers av geografi. Dette omfatter blant annet vekstområder som mobilitet, skybaserte løsninger og Business Intelligence. Inkludert i segmentet EVRY Norge rapporterer konsernet også virksomheten innen Global Sourcing og virksomhetsområdet Other businesses. Other businesses består av konsulentvirksomheten knyttet til SAP i Danmark, EVRY Økonomitjenester AS, Eye-share AS og EVRY Informasjonstjenester. Driftsinntekter for segmentet EVRY Norge utgjorde NOK mill i 4. kvartal 2014 sammenlignet med NOK mill i 4. kvartal 2013, som tilsvarte en organisk omsetningsnedgang på 7 %. Veksten er negativt påvirket med cirka 3 prosentpoeng som følge av planlagt lavere aktivitet mot Posten innen applikasjonsforvaltning. Selskapet har de siste kvartalene markedstilpasset organisasjonen for fremtidig vekst og forventer organisk vekst i 2015 for dette segmentet. Faktureringsgraden i 4. kvartal 2014 var 70,6 % mot 68,1 % i 4. kvartal Timeprisene var i 4. kvartal % høyere enn i tilsvarende periode i Sammenlignet med forrige kvartal er timeprisene opp 4 %. Varekostnader var NOK 448 mill i 4. kvartal 2014 mot NOK 565 mill i 4. kvartal Nedgangen har sammenheng med lavere omsetning. Lønns- og personalkostnader var NOK 879 mill i 4. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 835 mill i 4. kvartal 2013 som tilsvarer en økning på 5 %. I den norske delen av segmentet har det vært en økning som følge av generell lønnsvekst, mens hovedgrunnen til økningen skyldes økte lønns- og personalkostnader innen Global Sourcing området som følge av økning i antall ansatte. EBITDA var i 4. kvartal 2014 NOK 132 mill mot NOK 163 mill i 4. kvartal Avskrivninger i 4. kvartal 2014 var NOK 52 mill mot NOK 61 mill i 4. kvartal EVRY Norge hadde i 4. kvartal 2014 EBITA på NOK 80 mill mot NOK 103 mill i 4. kvartal Resultatet i 4. kvartal 2014 ble negativt påvirket av lavere omsetning og prosjektkostnader innen offentlig sektor. EBITA marginen for 4. kvartal 2014 ble 5,1 % mot 6,0 % i 4. kvartal Operasjonelle investeringer i 4. kvartal 2014 var på NOK 66 mill mot NOK 96 mill i 4. kvartal 2013 som følge av lavere investeringstakt knyttet til Future Proof. Ordrereserven i segmentet EVRY Norge var NOK 7,1 mrd pr. 31. desember 2014 som er på samme nivå som ved utgangen av 3. kvartal Av segmentets totale ordrereserve skal NOK 3,4 mrd leveres i EVRY Norge NOK millioner 4. kv kv Driftsinntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 5,1 % 6,0 % 5,3 % 5,8 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte Norge Antall ansatte Global Sourcing Produktsalg (hardware) Faktureringsgrad Norge 70,6 % 68,1 % 66,5 % 67,0 % Antall arbeidsdager Norge

9 Kvartalsrapport 4. kvartal Støttefunksjoner / elimineringer Eliminering av omsetning mellom segmentene var NOK 123 mill i 4. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 124 mill i 4. kvartal Støttefunksjoner som ikke var fordelt på segmentene hadde i 4. kvartal 2014 EBITA på NOK -26 mill mot NOK -36 mill i 4. kvartal Sammenligningstallene er omarbeidet som følge av endringer i IFRS 11 vedrørende regnskapsføring av investering i felleskontrollert virksomhet. Se ytterligere kommentarer i note 1 til delårsregnskapet. Finansielle forhold Kontantstrøm og likviditet Operasjonell kontantstrøm før restrukturering var NOK 706 mill i 4. kvartal 2014 sammenlignet med NOK 691 mill i 4. kvartal Operasjonell kontantstrøm i 4. kvartal 2014 var negativt påvirket av økning i kundefordringer, som delvis ble oppveiet av en nedgang i opptjent ikke fakturerte inntekter. Leverandørgjelden økte i kvartalet og bidro dermed til høy kontantstrøm, men er på et noe lavere nivå enn på samme tidspunkt i fjor. Investeringer i driftsrelaterte anleggsmidler og egenutviklet software utgjorde NOK 141 mill i 4. kvartal 2014 mot NOK 180 mill i 4. kvartal Investeringer i egenutviklet software utgjorde NOK 33 mill i 4. kvartal 2014 mot NOK 41 mill i 4. kvartal I tillegg ble det i 4. kvartal 2014 inngått leasingavtaler på til sammen NOK 7 mill. Netto rentebærende gjeld var NOK mill pr. 31. desember 2014 som er en nedgang på NOK 395 mill sammenlignet med 31. desember Likviditetsreserven ved utgangen av desember 2014 var NOK mill sammenlignet med NOK mill ved utgangen av desember Ubenyttede trekkrettigheter utgjorde NOK mill pr. 31. desember Gjennomsnittlig arbeidskapital de fire siste kvartalene var 2,9 % av omsetningen ved utgangen av 4. kvartal Dette var en reduksjon på 0,4 prosentpoeng fra 3. kvartal 2014 (ikke justert for implementeringen av IFRS 11 (Buypass)). Ved utgangen av 4. kvartal 2013 var arbeidskapitalen til sammenligning 4,5 % av omsetningen. Selskapet har jobbet kontinuerlig med å redusere arbeidskapitalen for å nå målet om en arbeidskapital på under 4 % av omsetningen. Utsiktene fremover Anslag for den globale veksten i er nedjustert noe av det internasjonale pengefondet (IMF) grunnet svekket tro på vekst i samtlige markeder med unntak av USA. Vekstimpulser som følger av sterkt redusert oljepris er ikke tilstrekkelig til å motvirke de generelt svekkede forventningene globalt. I Norge har veksten vært fallende gjennom siste halvår, og den kraftige nedgangen i oljeprisen gjennom denne høsten vil forsterke fallet i petroleumsinvesteringene framover. Norges Bank og Statistisk Sentralbyrå er samstemte med utsikter til ytterligere svekket vekst i Dette understøttes av NHOs medlemsbedrifter som forventer lavere aktivitet kommende kvartaler. Det må forventes at konjunkturene også i noen grad påvirker veksttakten for IT-tjenestemarkedet i Svensk økonomi er i dagens situasjon i høy grad avhengig av innenlands etterspørsel. Svak etterspørselsutvikling fra eurosonen gir negative impulser, men med fortsatt vekst i varehandel og tjenester anslås BNP-veksten å stige noe i Konjunkturinstitutet registrerer også ved siste målinger en positiv utgang fra 2014, der det samlede næringsliv, drevet av bygg og anlegg, handel og private tjenestenæringer er noe mer positive sammenliknet med foregående måneder. Vareproduserende industri på den annen side gikk noe tilbake. For IT-tjenestemarkedet i Norden forventer EVRY en videreført moderat vekst i Det blir stadig mer tydelig at IT er en viktig kilde til vekst i de fleste deler av næringslivet, og sentralt virkemiddel for å møte effektivitetsutfordringer i offentlig sektor. I denne sammenhengen ser vi at kjente utviklingstrekk fra foregående år forsterkes. Skytjenester har en betydelig høyere prosentvis vekst enn andre segmenter av markedet og EVRY registrerer to underliggende forhold som driver denne veksten. Det ene er at kunder som står foran investeringer i nytt IT-utstyr i stigende grad velger å kjøpe tjenester i stedet. Det andre er at bedrifters introduksjon av mobile løsninger for egne kunder og partnere forutsetter at informasjon og systemer tilgjengeliggjøres med en fleksibilitet og skalerbarhet som skytjenester kan tilby mer kostnadseffektivt enn tradisjonell infrastruktur. EVRY opplever at etterspørselstrender fra tidligere kvartaler fortsetter innen markedet for konsulenttjenester. Generell kompetanse er utsatt for prispress, mens spisskompetanse innen ledende teknologier som mobilitet og skytjenester, og spesielt bransjerettet kompetanse oppnår gode timepriser.

10 10 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Trendene oppleves i utgangspunktet likt i Norge og Sverige, men regionale markedsmessige utfordringer påvirker EVRYs konsulentforretning i disse markedene. Bank/finansmarkedet i Norge og Sverige utpeker seg fortsatt som et sterkt marked for EVRY, og med god kontraktsinngang gjennom siste kvartal av 2014 er utsiktene til fortsatt vekst i konsulenttjenester god for Trenden med tjenestekjøp til erstatning for anskaffelse av eget IT-utstyr preger markedet for driftstjenester for mellomstore bedrifter i Norge og Sverige. Høy etterspørsel og god aksept for EVRYs tilpassede tilbud til dette markedssegmentet gir god vekst. Storkundemarkedet preges i større grad av global konkurranse og økt grad av offshoring med prispress og overgang fra tradisjonelle driftstjenester til skybaserte leveransemodeller. Dette resulterer i stadig fallende enhetspriser som i høy grad kompenseres av volumvekst i kundenes bruk av driftstjenester, og som fører til en flat omsetningsutvikling. EVRYs konsulentvirksomhet i Danmark har tapt penger over flere år og en mulig styrt avvikling ble varslet ved forrige resultatfremleggelse. Det ble besluttet en styrt avvikling i 4. kvartal og virksomheten er derfor skilt ut på egen linje i resultatregnskapet. Avviklingsprosessen er gjennomført innenfor rammen av de varslede beløp knyttet til avsetninger for avviklingskost. Utsiktene for 2015, sett i lys av en svakere utvikling spesielt i Norge gjennom fjerde kvartal vurderes som forsiktig positive. Det forventes at prispresset på konsulenttjenester og basis driftstjenester vil fortsette, og det er noe større usikkerhet knyttet til etterspørsel etter konsulenttjenester i utsatte regioner, men det har i 4. kvartal 2014 vært gjennomført kapasitetstilpasninger. EVRY har gjennom siste år tatt nye steg med bransjetilpasning og spesialisering mot utvalgte bransjer, kombinert med en styrking av løsningskompetanse innen de mest etterspurte teknologi-områdene. Tilsvarende er den lokal tilstedeværelse i attraktive regioner styrket ved at regionale kompetansemiljøer er tildelt ansvar for å videreutvikle utvalgte løsningsområder og leveransemodeller på tvers av geografi. Spesialisering av kompetanse og løsninger retter seg inn mot markeder hvor etterspørsel og betalingsvilje er høyere, og hvor globale leverandører i mindre aktive. Da den pågående strategiske prosessen ikke er ferdigstilt, er det enkelte vurderingsposter i årsregnskapet som ikke vil bli endelig ferdigstilt før ved fremleggelse av 2014 regnskapet. Bærum, 9. februar 2015 Styret i EVRY ASA Arve Johansen Styreleder Lisbeth Gustafsson Anders Brandt Tone Wille Hilde Ringereide Jan Dahlström Eirik Bornø Ingrid Lund Ola Hugo Jordhøy Terje Mjøs Konsernsjef

11 Kvartalsrapport 4. kvartal

12 12 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Sammendratt konsolidert oppstilling av totalresultat NOK millioner 4. kv kv. 2013* * Driftsinntekter Varekostnader** Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader** Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger varige driftsmidler Avskrivninger egenutviklet software Driftsresultat før avskrivning av immaterielle eiendeler (EBITA) Engangsposter Avskrivning av immaterielle eiendeler Driftsresultat (EBIT) Netto finansposter Resultat før skatt (EBT) Skattekostnad Resultat etter skatt fra videreført virksomhet Resultat etter skatt fra ikke videreført virksomhet Andre inntekter og kostnader Endring i finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi Omregningsdifferanser valuta Pensjoner Totale andre inntekter og kostnader Totalresultat * Sammenligningstall omarbeidet. ** Det er gjort reklassifisering mellom varekostnader og andre driftskostnader i 4. kvartal 2013 som gjelder hele 2013.

13 Kvartalsrapport 4. kvartal Sammendratt konsolidert oppstilling av finansiell stilling NOK millioner * Goodwill Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser - - Sum egenkapital og ikke-kontrollerende eierinteresser Avsetning for forpliktelser Ikke-rentebærende gjeld Rentebærende gjeld Sum langsiktige forpliktelser Leverandørgjeld Offentlige avgifter, feriepenger Andre kortsiktige forpliktelser Rentebærende kortsiktig gjeld 3 3 Sum kortsiktige forpliktelser Sum egenkapital og forpliktelser * Sammenligningstall omarbeidet.

14 14 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Sammendratt konsolidert kontantstrømoppstilling NOK millioner 4. kv kv. 2013* * Driftsresultat (EBIT) Justeringer for å avstemme driftsresultat mot netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Avskrivninger, nedskrivninger og amortiseringer Betalte skatter Betalte renter Endringer i arbeidskapital Annet Netto likviditetsendring før restrukturering/engangsposter Endring restrukturering/engangsposter Netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter Operasjonelle investeringer Investering i egenutviklet programvare Salg av driftsmidler Investering i virksomhet Netto likviditetsendring fra investeringer Nedbetaling av gjeld Opptak av gjeld Utbetaling av utbytte Inn- / utbetaling knyttet til egenkapitaltransaksjoner Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider Bankinnskudd IB Valutaendringer på betalingsmidler Bankinnskudd UB * Sammenligningstall omarbeidet.

15 Kvartalsrapport 4. kvartal Nøkkeltall 4. kv kv. 2013* * Nøkkeltall per aksje (NOK): Resultat per aksje 0,29-1,23 1,10-0,29 Resultat per aksje før engangsposter 0,67 0,46 1,85 1,49 EBITDA per aksje 1,49 1,43 4,83 4,57 Operasjonell kontantstrøm før engangsposter 2,65 2,58 3,92 4,12 Andre nøkkeltall: EBITDA-margin 11,8 % 11,0 % 10,1 % 9,7 % EBITA-margin 8,0 % 7,0 % 6,4 % 6,1 % Netto arbeidskapital (NOK mill) Egenkapital i % av totalkapital 46 % 45 % Gearing 0,47 0,55 NIBD / EBITDA 2,46 2,49 Netto rentebærende gjeld (NOK mill) Gj.sn. antall aksjer * Sammenligningstall omarbeidet. Oppstilling over endringer i egenkapitalen NOK millioner * Egenkapital Totalresultat Utbytte Kjøp/salg av egne aksjer 1 3 Egenkapital UB * Sammenligningstall omarbeidet.

16 16 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Noter Note 1 Overordnet informasjon EVRY ASAs sammendratte konsernregnskap for 4. kvartal 2014 ble godkjent på styremøte 9. februar EVRY (konsern) omfatter morselskapet EVRY ASA og de selskapene EVRY ASA har kontroll over. EVRY ASA er registrert som et norsk allmennaksjeselskap og børsnotert på Oslo Børs. Delårsrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med IAS 34 Delårs rapportering. Utover implementering av endringer i IFRS 11 Joint Arrangements/ Fellesordninger (uoffisiell oversettelse) (se nedenfor) er delårsregnskapet utarbeidet etter de samme regnskapsprinsippene og beregningsmetodene som ved avleggelse av siste årsregnskap. For informasjon vedrørende vedtatte endringer i IFRS / IAS som har trådt i kraft med virkning fra 1. januar 2014 vises det til note 1 til konsernregnskapet for Implementeringen av disse endringene har ikke hatt vesentlig påvirkning på det konsoliderte delårsregnskapet med unntak av de vedtatte endringene i IFRS 11: Implementeringen av IFRS 11 medfører at konsernets 50 % andel i Buypass AS med virkning fra 1. januar 2014 skal regnskapsføres etter egenkapitalmetoden og ikke lenger etter bruttometoden. Implementeringen vil for 2013 ha en effekt på konsernets driftsinntekter med NOK -78,8 mill og konsernets driftsresultat med NOK -4,6 mill. Resultat etter skatt og konsernets egenkapital vil være upåvirket av implementeringen. Sammenligningstallene for 2013 er omarbeidet tilsvarende. Under vises en oppstilling over effektene av implementeringen av IFRS 11 på 2013 tallene: Oppstilling over finansiell stilling NOK millioner Pr Anleggsmidler 53 Andre ømløpsmidler -28 Bankinnskudd -125 Egenkapital - Langsiktig gjeld - Kortsiktig gjeld -100 Oppstilling over totalresultat NOK millioner 4.kv Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat -1-5 Annen finansiell informasjon justert for Buypass NOK millioner 1.kv kv kv Arbeidskapital Operasjonell kontantstrøm Netto rentebærende gjeld

17 Kvartalsrapport 4. kvartal Note 2 Segmenter Konsernets virksomhet er delt inn i tre segmenter. Segmentene er inndelt etter marked og samsvarer med den regelmessige rapporteringen til øverste beslutningstaker i konsernet. De tre segmentene er: EVRY Financial Services, EVRY Sverige og EVRY Norge. Driftsinntekter NOK millioner 4. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 13 EVRY Financial Services EVRY Sverige EVRY Norge Elimineringer Sum EVRY konsern Driftsresultat før amortisering (EBITA) NOK millioner 4. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 13 EVRY Financial Services EVRY Sverige EVRY Norge Støttefunksjoner Sum EVRY konsern EBITA-margin NOK millioner 4. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 13 EVRY Financial Services 11,4 % 10,3 % 10,1 % 9,2 % 11,4 % 12,9 % 10,2 % 5,7 % 10,3 % 11,0 % 8,4 % 6,8 % EVRY Sverige 10,8 % 8,3 % 7,3 % 6,5 % 10,8 % 7,1 % 5,3 % 6,0 % 8,3 % 6,1 % 5,5 % 5,7 % EVRY Norge 5,1 % 6,0 % 5,3 % 5,8 % 5,1 % 6,4 % 4,7 % 5,1 % 6,0 % 6,9 % 5,6 % 4,8 % Sum EVRY konsern 8,0 % 7,0 % 6,4 % 6,1 % 8,0 % 7,7 % 5,5 % 4,4 % 7,0 % 7,0 % 5,6 % 4,6 %

18 18 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Note 3 Engangsposter NOK millioner 4. kv kv Avvikling av pensjonsordning Nedskrivning av goodwill Nedskrivning av andre balanseposter Restruktureringsavsetninger Avvikling Digoff Avsetning brann Sverige Avsetning husleie Strategisk prosess Sum engangsposter Note 4 Ikke videreført virksomhet Det er i 4. kvartal 2014 besluttet en styrt avvikling av virksomheten EVRY Danmark A/S. Som følge av dette er resultatet knyttet til dette selskapet skilt ut i samsvar med IFRS 5 og fremkommer på egen linje i resultatoppstillingen som «Resultat etter skatt (EBT) fra ikke videreført virksomhet». Selskapet inngår heller ikke lenger som en del av segmentet EVRY Norge. Konsernets balanse og kontantstrømoppstilling er ikke omarbeidet. Under vises finansielle tall for EVRY Danmark A/S. NOK millioner 4. kv kv Inntekter Kostnader Driftsresultat Netto finanskostnader Resultat før skatt fra ikke videreført virksomhet NOK millioner Anleggsmidler 2 12 Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktige forpliktelser - 15 Kortsiktige forpliktelser Sum egenkapital og forpliktelser 22 35

19 Kvartalsrapport 4. kvartal Note 5 Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter som verdsettes til virkelig verdi i oppstilling over finansiell stilling grupperes basert på virkelig verdi hierarkiet; Nivå 1: Noterte priser (ujusterte) i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser Nivå 2: Instrumenter hvor det finnes observerbar informasjon, men som det ikke foreligger et aktivt marked for Nivå 3: Verdivurderinger hvor det ikke foreligger observerbar markedsdata og hvor det derfor benyttes bedriftsspesifikk/ subjektiv informasjon Eiendeler NOK millioner Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt bokført verdi Virkelig verdi Langsiktige fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forpliktelser NOK millioner Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt bokført verdi Virkelig verdi Langsiktig rentebærende gjeld Andre langsiktige forpliktelser Leverandørgjeld Andre kortsiktige forpliktelser Sum forpliktelser

20 20 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Annen relevant finansiell informasjon Ordereserve NOK millioner Ordrereserve Ordrereserve fordelt per år Senere EVRY Financial Services EVRY Sverige EVRY Norge Total ordrereserve % av total 41 % 25 % 16 % 12 % 6 % Antall arbeidsdager 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Sum 2014 Norge Sverige Norge Sverige Endring Norge Endring Sverige

21 Kvartalsrapport 4. kvartal

22 22 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014

23 Kvartalsrapport 4. kvartal Finansiell kalender 1. kvartal April kvartal Juli kvartal Oktober kvartal FEBRUAR 2016 Kontaktopplysninger EVRY ASA Postboks Fornebu Besøksadresse: Snarøyveien Fornebu Org. nr: MVA Telefon: (+47) Fax: (+47) E-post: Design og produksjon: Artbox AS Trykk: Printbox AS

24 We bring information to life evry.com

3. kvartal evry.com

3. kvartal evry.com 3. kvartal 2014 evry.com Om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle

Detaljer

1. kvartal evry.com

1. kvartal evry.com 1. kvartal 2015 evry.com Om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle

Detaljer

1. kvartal evry.com

1. kvartal evry.com 1. kvartal 2014 evry.com Om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle

Detaljer

2. kvartal evry.com

2. kvartal evry.com 2. kvartal 2013 evry.com Om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle

Detaljer

Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,4 % 7,0 % 8,2 %

Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,4 % 7,0 % 8,2 % 1. kvartal 2010 Viktige hendelser 1. kvartal 2010 Driftsinntekter på NOK 1.824 mill (1.936 mill) Forbedret EBITA margin fra 7,0% til 7,4% Operasjonell kontantstrøm minus NOK 182 mill (19 mill) CAPEX på

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2011

Rapport for 4. kvartal 2011 Rapport for 4. kvartal 2011 Viktige hendelser 4. kvartal 2011 Nøkkeltall Driftsinntekter på NOK 3.478 mill, 3 % organisk vekst Fortsatt god vekst i Sverige (9 %) EBITA NOK 232 mill (100 mill), inkludert

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 God start på 2006 med vekst i omsetning og resultat Vellykket overtagelse av 5 virksomheter Lønnsomheten i Sverige øker i tråd med selskapets

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006 22% omsetningsvekst 13% økning i fortjeneste per aksje 16% organisk vekst innenfor forretningsområdet Applikasjonstjenester Sterk operasjonell

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Hovedtall for 3. kvartal (MNOK) Endring Q3 02 fra Q3 01 Omsetning 1.001-181 EBITA 71 +157 EBITA margin 7,1 % 14,4 %p EBITA margin ex gev/tap/aga 7,1 % 15,4

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 Omsetningsvekst på 18% Økt markedsandel i Sverige med omsetningsvekst på 119% Vekst i EBITA med 16% Lansering av unik løsning innenfor Offentlig

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006 Omsetningsvekst på 25% til NOK 1.588 millioner i 4. kvartal 2006 EBITA på NOK 159 millioner og en EBITA margin på 10,0% 17% vekst i kontantstrøm

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007 Omsetning på NOK 1.465 mill, tilsvarende en vekst på 7 % Forbedret EBITA-margin til 9,3 % sammenlignet med 8,9 % i 2006 Organisk vekst i Løsninger

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Etter skatt ble resultatet -51,6 millioner kroner mot -61,4 millioner kroner per første halvår 2009.

Etter skatt ble resultatet -51,6 millioner kroner mot -61,4 millioner kroner per første halvår 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT 2. KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2010 Gyldendal ASA 2. kv. 10 2. kv. 09 30.06.2010 30.06.2009 2009 Driftsinntekter 294,2 304,0 652,2 660,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 1. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 1. kvartal 2002 Omsetning 1.125 MNOK (- 3 %) EBITA 9 MNOK (- 95 MNOK) EBITA margin 0,8 % (- 8,2 %p) EBITA margin ex gev/tap/aga 1,3 % (-

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. Driftsinntekter 544,6 530,5 1 741,1 1 773,4 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 98,5 81,6 156,7 129,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Markedet har generelt snudd fra forsiktighet til økt optimisme. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble for fjerde kvartal lik MNOK 2,1 (3,5% margin).

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012 Foreløpige tall Foreløpig resultat Orklas driftsinntekter var i 1. kvartal 14.792 mill. kroner (15.000 mill. kroner) 2. Valutaomregningseffekter påvirket driftsinntektene negativt med 200 mill. kroner

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009.

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009. TINE styrket driftsmarginen i første halvår Mer effektiv drift og vekst innen enkelte segmenter bidro til å styrke TINE Gruppas driftsresultat for første halvår 2010. Korrigert for positive engangseffekter

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen)

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen) AKTIV KAPITAL ASA Delårsrapport 3. kvartal 2003 (Delårsrapporten er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som foretaket har benyttet i årsregnskapet.) 1 3. kvartal 2003 Omsetning NOK 207,6 mill. (+

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Et lavt aktivitetsnivå i IKT-markedet gjør at tredje kvartal har vært preget av en tregere oppstart av prosjekter etter sommerferien enn normalt. Itera-gruppen

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer