HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP"

Transkript

1 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene om Varer og Tjenester "Arbeidsdag" betyr alle dager unntatt lørdager, søndager og offisielle høytidsdager i Norge "Bestilling" betyr Selskapets Bestilling av Arbeid fremsatt i Selskapets innkjøpsordreskjema "Immaterielle Rettigheter" betyr alle patenter, rettigheter til oppfinnelser, modeller, copyright og relaterte rettigheter, varemerker, servicemerker, forretnings- og domenenavn, rettigheter til produktets utseende og innpakning, rettigheter i goodwill eller til å anlegge sak for brudd på immaterielle rettigheter, brudd på konkurranseregler, designrettigheter, rettigheter til dataprogrammer, databaserettigheter, topografirettigheter, rettigheter med hensyn til konfidensiell informasjon (inkludert know-how og handelshemmeligheter) og alle andre immaterielle rettigheter, uten hensyn til om slike rettigheter er registrerte eller uregistrerte, og inkluderer alle søknader for eller forlengelser av slike rettigheter, og alle lignende eller tilsvarende rettigheter eller typer beskyttelse hvor som helst i verden "Kontrakt" betyr kontrakten mellom Selskapet og Leverandøren for levering av Arbeid i henhold til disse vilkårene "Leverandør" betyr personen eller firmaet som Selskapet kjøper Arbeidet fra "Leveransen" betyr alle dokumenter, produkter og materialer utviklet av Leverandøren eller hans agenter, leverandører og ansatte som en del av eller i forbindelse med Tjenestene i enhver form, inkludert, men ikke begrenset til, dataprogrammer, data, rapporter og spesifikasjoner (inkludert utkast) "Leveringssted" betyr det stedet som er angitt i henhold til punkt Selskap betyr Hydratight Norge AS (org. nr ) med registrert forretningsadresse i Randabergveien 300 B, 4070 Randaberg, Norge "Selskapsmaterialer" har betydningen som angitt i punkt "Tjenester" betyr tjenestene som er beskrevet i Bestillingen og som Leverandøren skal levere i henhold til Kontrakten, og inkluderer, men er ikke begrenset til, alle Leveranser "Varer" betyr varene som er beskrevet i Bestillingen, og inkluderer, men er ikke begrenset til, alle anlegg og maskineri (eller hvilken som helst del av dem) I disse vilkårene skal henvisning til entall inkludere flertall, hankjønn skal inkludere hunkjønn, helheten skal inkludere delen, det personlige skal inkludere det selskapsmessige og i alle tilfeller det omvendte, som om de var fremsatt separat i disse vilkårene. 2. KONTRAKSTSGRUNNLAG 2.1. Bestillingen utgjør et tilbud fra Selskapet om å kjøpe Arbeid fra Leverandøren i henhold til disse vilkårene Bestillingen skal anses som akseptert ved det som inntreffer først av Leverandørens skriftlige aksept av Bestillingen og enhver handling fra Leverandørens side i samsvar med oppfyllelse av Bestillingen. Kontrakten trer i kraft ved aksept av Bestillingen Disse vilkårene gjelder for Kontrakten og utelukker alle andre vilkår som Leverandøren søker å pålegge eller innlemme i avtalen mellom partene, eller som ellers følger av sedvane og forretningspraksis Samtlige av disse vilkårene skal gjelde for all levering av Arbeidet, om ikke annet er særskilt skriftlig avtalt. 3. UTFØRELSE AV ARBEIDET 3.1. Leverandøren skal anses å ha gjort seg kjent før den inngår kontakten med Arbeidets omfang og natur, herunder Tjenestene, personell, materialer og utstyr, anlegg, forbruksartikler og anlegg som kreves for Arbeidet, Leverandørens kostnadsberegninger, generelle og lokale forhold inkludert klima-, sjø-, og andre vann- og værforhold samt alt annet som kan innvirke på fremgangen eller utførselen av Arbeidet. Unnlatelse fra Leverandørens side av å ta i betraktning forhold som innvirker på Arbeidet, fritar ikke Leverandøren fra hans plikter etter Kontrakten Leverandøren skal samarbeide med, og skaffe egnede lokaler til, Selskapets personell eller andre leverandører eller enhver annen person tilknyttet Arbeidet (enten direkte eller indirekte) eller på ethvert sted der Arbeidet skal utføres. 4. GARANTIER OG INSPEKSJON 4.1. Leverandøren garanterer at Arbeidet skal: svarer til beskrivelsen og spesifikasjonene som Leverandøren og Selskapet er blitt skriftlig enig om, være av tilfredsstillende kvalitet og passe for de formål som Leverandøren var eller måtte være kjent med da Kontrakten ble inngått, og i denne forbindelse bygger Selskapet på Leverandørens sakkunnskap, ferdigheter og dømmekraft, der det er aktuelt, være uten mangel i design, materialer og utførelse og forblir uten mangel i tolv (12) måneder etter levering, og være i samsvar med alle gjeldende lovfestede og forskriftsmessige krav, inkludert, men ikke begrenset til, krav til fabrikasjonen, merking, emballering, oppbevaring, håndtering og levering av Varene Leverandøren skal påse at han til enhver tid har og opprettholder alle lisenser, tillatelser, autorisasjoner, godkjennelser og bevillinger som er nødvendig for å oppfylle sine plikter etter Kontrakten med hensyn til Arbeidet Selskapet har rett til å inspisere og teste hele eller deler av Arbeidet når som helst før levering eller fullførelse. Selskapet skal varsle Leverandøren dersom Selskapet etter en slik inspeksjon eller testing mener at Arbeidet (eller noen del av det) ikke oppfyller eller sannsynligvis ikke komme til å oppfylle Kontrakten (inkludert, men ikke begrenset til Leverandørens garantier i punkt 4.1). Leverandøren HT (Norge) Aug 2011 Side 1 av 6

2 skal deretter straks foreta slike avhjelpende handlinger som er nødvendig for å sikre overholdelse. Uten hensyn til Selskapets inspeksjon eller testing, er Leverandøren ansvarlig etter Kontrakten for Arbeidet. Slik inspeksjon eller testing skal ikke redusere eller på annen måte innvirke på Leverandørens plikter etter Kontrakten. Selskapet skal ha retten til å utføre tilleggsinspeksjoner og -tester etter at Leverandøren har foretatt utbedring. 5. LEVERING AV VARER 5.1. Leverandøren skal påse at: Varene er pakket og sikret på en slik måte at de kan nå bestemmelsesstedet i god stand, hver Leveranse av Varer er ledsaget av følgebrev som viser bestillingsdato, bestillingsnummer (hvis det er aktuelt), type og antall Varer (inkludert varenummeret der det er aktuelt), spesielle lagringsinstruksjoner (hvis det er aktuelt) og, dersom Leveransen er en dellevering, hvilken del av Varene som er utestående, og eventuelle krav om retur av emballasje kommer tydelig frem i følgebrevet. Emballasje skal kun returneres til Leverandøren på Leverandørens bekostning Leverandøren skal levere Varene: på datoen som er spesifisert i Bestillingen eller, dersom ingen slik dato er spesifisert, på den dato som Selskapet skriftlig underretter Leverandøren om, til stedet som står i Bestillingen eller som er instruert av Selskapet før levering ("Leveringssted"), i løpet av Selskapets vanlige arbeidstid på en Arbeidsdag eller som instruert av Selskapet Levering av Varer skal være fullført når Leverandøren har fullført avlessing av Varene på Leveringsstedet Dersom Leverandøren leverer mindre eller mer enn det antall Varer som ble bestilt, kan Selskapet velge etter eget skjønn å motta Varene, avvise Varene eller avvise overtallige Varene. Avviste Varer skal returneres for Leverandørens risiko og omkostning. Dersom Selskapet godtar det antall Varer som ble levert, skal det foretas en proratarisk justering på fakturaen for Varene Leverandøren skal ikke foreta dellevering uten Selskapets forutgående skriftlige samtykke. Der det er enighet om delleveringer av Varene, kan delleveransene faktureres og betales hver for seg. Bestemmelsene i punkt 8.3 gjelder dersom en dellevering ikke leveres i tide eller dersom det foreligger mangel ved en dellevering Eiendomsrett til og risikoen for Varene går over til Selskapet når levering er fullført. 6. LEVERING AV TJENESTER 6.1. Leverandøren skal levere Tjenester til Selskapet i henhold til vilkårene i Kontrakten fra datoen fremsatt i Bestillingen og til Kontraktens opphører Ved levering av Tjenestene skal Leverandøren: overholde alle frister for utførelse av Tjenester spesifisert i Bestillingen eller som Selskapet har underrettet Leverandøren om, samarbeide med Selskapet i alle saker med hensyn til Tjenestene og overholde alle Selskapets instruksjoner, utføre Tjenestene på en fagmessig og aktsom måte i henhold til den beste praksis i Leverandørens bransje, yrke eller fag, påse at Tjenester og Leveranser svarer til beskrivelsen og spesifikasjonene som Leverandøren og Selskapet er blitt skriftlig enige om og at Leveransen er egnet til ethvert formål som Leverandøren var eller måtte være kjent med, skaffe alt utstyr, verktøy og kjøretøyer og andre artikler som kreves for å levere Tjenestene, bruke Varer, materialer, standarder og teknikker av beste kvalitet, og påse at Leveransene, og alle Varer og materialer levert og brukt i Tjenestene eller som er overført til Selskapet, er uten feil i utførelse, montering og design, skaffe, og til enhver tid opprettholde, alle nødvendige lisenser og bevillinger, og overholde alle gjeldende lover og vedtekter, overholde alle regler og vedtekter for helse, miljø og sikkerhet og alle andre sikkerhetsvedtekter som gjelder i Selskapets lokaler eller andre lokaler der Tjenestene skal utføres oppbevare alle materialer, utstyr og verktøy, tegninger, spesifikasjoner og data levert av Selskapet til Leverandøren ("Selskapsmaterialer") på et trygt sted på egen risiko, holde Selskapsmaterialer i god stand til de returneres til Selskapet samt ikke avhende eller bruke Selskapsmaterialer bortsett fra i henhold til Selskapets skriftlige instruksjoner eller autorisasjon, ikke gjøre eller unnlate å gjøre noe som kan forårsake at Selskapet mister en lisens, godkjennelse, samtykke eller tillatelse som kreves for å drive virksomheten. I denne sammenheng er Leverandøren kjent med at Selskapet kan komme til å handle ut fra eller basere seg på Tjenestene. 7. LEVERANDØRENS PERSONELL 7.1. Leverandøren skal til enhver tid skaffe tilstrekkelig personell til å sikre utførelse og ferdigstilling av Arbeidet i henhold til vilkårene i Kontrakten og skal påse at alt personell ansatt for Arbeidet er kompetent, velkvalifisert, dyktige og erfarne i henhold til god bransjepraksis for Arbeidet de er pålagt å utføre Leverandøren skal selv ansette personell, lokalt eller på annen måte, og, med mindre annet fremgår av Bestillingen, være ansvarlig for deres lønn, transport, bolig, leveomkostninger, kost og losji Leverandøren skal påse at alt personell som er engasjert i Arbeidet, overholder alle gjeldende lover og regler og, der det er påbudt, har en gyldig arbeidstillatelse for Kontraktens varighet. Der det er påbudt, skal alle detaljer om slike arbeidstillatelser HT (Norge) Aug 2011 Side 2 av 6

3 leveres til Selskapet før relevant personell engasjeres i Arbeidet Selskapet kan pålegge Leverandøren å fjerne enhver person engasjert i Arbeidet fra Arbeidet eller ethvert sted der Arbeidet skal utføres, dersom vedkommende etter Selskapets rimelige skjønn er uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver eller uaktsom i utførelsen av sine plikter, eller som opptrer på en klanderverdig måte eller på en måte som skader eller er egnet til å skade Selskapets interesser, eller ikke overholder Selskapets retningslinjer med hensyn til helse, miljø og sikkerhet eller lover, vedtekter, regler og retningslinjer med hensyn til helse, miljø og sikkerhet som gjelder for Arbeidet eller er i kraft på noe sted der Arbeid skal bli utført. Enhver slik person skal fjernes øyeblikkelig fra Arbeidet og ethvert beslektet arbeidssted, og skal ikke delta igjen i Arbeidet eller noe annet arbeid foretatt av Leverandøren for Selskapet. Leverandøren skal skaffe en egnet erstatning for personell som fjernes fra Arbeidet innen tjuefire (24) timer eller innen slik frist som avtales med Selskapet i det enkelte tilfelle. 8. LEVERANDØRENS KONTRAKTSBRUDD 8.1. Dersom Arbeidet (eller noen del av dette) ikke er utført innen fastsatte frister, kan Selskapet gjøre gjeldende et eller flere av følgende krav, uten at dette begrenser Selskapets rett til å påberope seg andre rettigheter eller beføyelser: å si opp Kontrakten med øyeblikkelig virkning ved å gi skriftlig underretning til Leverandøren, å nekte å motta noen videre utførelse av Arbeidet som Leverandøren forsøker å utføre, å kreve dekket alle omkostninger påført Selskapet ved å skaffe tilsvarende Varer og/eller Tjenester fra en tredjepart, å få refundert eventuell forskuddsbetaling for Arbeid som ennå ikke er utført, og å kreve erstatning for alle ekstra omkostninger, tap eller utgifter som er pådratt Selskapet, i den utstrekning dette skyldes Leverandørens forsinkelse Istedenfor det som er fastsatt i punkt 8.1 kan Selskapet, etter eget skjønn, kreve eller trekke fra enten: en konvensjonalbot tilsvarende én prosent (1 %) av kontraktsprisen for hver ukes forsinket leveringen, opptil maksimalt ti prosent (10 %) av den samlede pris for Arbeidet, eller et beløp tilsvarende den konvensjonalboten som Selskapet er pliktig til å betale til en tredjepart som følger av Leverandørens forsinkelse Det foreligger mangel dersom Arbeidet (eller noen del av det) ikke er i samsvar med Kontrakten. Dersom det foreligger mangel, kan Selskapet gjøre gjeldende mot Leverandøren én eller flere av kravene i dette punkt 8.3. Selskapets påberopelse av rettigheter etter dette punkt 8.3 begrenser ikke Selskapets rett til å påberope seg andre rettigheter eller rettsmidler etter Kontrakten eller gjeldende lov, enten det har godtatt Arbeidet (eller noen del av det) eller ikke. Ved mangel har Selskapet rett til å avvise hele eller en del av Arbeidet, og å returnere avviste Varer til Leverandøren for Leverandørens egen regning og risiko, enten eiendomsretten er overført eller ikke, å si opp Kontrakten med øyeblikkelig virkning ved å gi skriftlig underretning til Leverandøren, å kreve at Leverandøren reparerer, erstatter eller utfører det avviste Arbeidet på nytt, eller refunderer hele beløpet for det avviste arbeid (hvis betalt), å nekte å motta noen videre utførelse av Arbeidet som Leverandøren forsøker å utføre, å kreve dekket alle omkostninger påført Selskapet ved å skaffe tilsvarende Varer og/eller Tjenester fra en tredjepart, og å kreve erstatning for alle tilleggsomkostninger, tap eller utgifter pådratt Selskapet som følger av mangelen Disse vilkårene gjelder tilsvarende for alt Arbeid som er reparert eller erstattet, samt Arbeid som utføres på nytt Selskapets rettigheter etter Kontrakten ved Leverandørens kontraktsbrudd kommer i tillegg til rettigheter ved kontraktsbrudd som følger av lov. 9. KOSTNADER OG BETALING 9.1. Prisen for Arbeidet skal være prisen som står i Bestillingen og skal utgjør full betaling til Leverandøren for levering av Arbeidet. Med mindre noe annet er skriftlig avtalt, skal Arbeidet inkludere omkostningene for emballasje, forsikring og frakt av Varene og alle Leverandørens andre kostnader og utgifter som direkte eller indirekte følger av utføring av Arbeidet, inkludert, men ikke begrenset til, omkostningene ved mobilisering, transport, bolig og opphold for Leverandørens personell engasjert i utførelsen av Arbeidet. Ekstra kostnader kan ikke pålegges Selskapet uten Selskapets skriftlige og undertegnede samtykke Leverandører skal fakturere Selskapet for Arbeidet når Arbeidet er fullført. Fakturaen skal inneholde ordrenummeret for Arbeidet og all annen informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for at Selskapet skal kunne kontrollere at fakturaen er korrekt Etter mottak av faktura som tilfredsstiller kravene i punkt 9.2, skal Selskapet innen seksti (60) dager betale det beløp Leverandøren har til gode etter fakturaen. Betaling skjer til en bankkonto som Leverandøren har oppgitt skriftlig Alle beløp som skal betales av Selskapet etter Kontrakten, er eksklusiv merverdiavgift ("mva"). Hvis en leveranse i henhold til Kontrakten utløser mvaplikt, skal Selskapet, når det mottar en gyldig mvafaktura fra Leverandøren, betale merverdiavgiften samtidig med betaling for det leverte Arbeidet Leverandøren skal føre fullstendig og nøyaktig oversikt over medgått tid og materialer ved Leveransen av Tjenestene, og Leverandøren skal gi Selskapet innsyn i oversikten etter anmodning fra Selskapet med rimelig varsel. HT (Norge) Aug 2011 Side 3 av 6

4 9.6. Leverandøren har ikke rett til kreditt eller henstand med betaling, og kan ikke kreve motregning eller gjøre motkrav gjeldende i beløp som skyldes Selskapet. Selskapet kan motregne ethvert beløp som Leverandøren skylder, i ethvert beløp som skal Selskapet skal betale til Leverandøren. 10. IMMATERIELLE RETTIGHETER Leverandøren garanterer at han har full og ubegrenset eiendomsrett til Varene og alle andre varer som overføres til Selskapet som en del av Arbeidet etter Kontrakten, inkludert, men ikke begrenset til, Leveransen eller noen del av den, og at han på leveringstidspunktet har full og ubegrenset rett til å selge alle slike artikler til Selskapet Med forbehold for det som fremgår av punkt 10.3, overdrar Leverandøren til Selskapet, med full garanti om eiendomsrett og fri for tredjepartsrettigheter, alle Immaterielle Rettigheter i ting og gjenstander skapt under eller i forbindelse med Kontrakten, inkludert men ikke begrenset til Leveransen. Leverandøren skal sørge for at det gis avkall på alle ideelle rettigheter i alle slike ting og gjenstander som et individ nå eller i fremtiden vil kunne ha i henhold til patentloven av 15. desember 1967 Nr. 9, arbeidstakeroppfinnelsesloven av 17. april 1970 Nr. 21 eller tilsvarende lovbestemmelser i andre jurisdiksjoner Immaterielle Rettigheter i gjenstander som er utviklet av leverandører utenfor Kontrakten, eller som Leverandøren leverer i forbindelse med Arbeidet og som bare er bearbeidet, modifisert eller tilpasset i forbindelse med Arbeidet ("allerede eksisterende artikler") skal forbli Leverandørens eiendom, og Leverandøren gir herved Selskapet en ikke-eksklusiv, ugjenkallelig, verdensomspennende og vederlagsfri rett og lisens til å bruke alle allerede eksisterende artikler i forbindelse med Selskapets bruk, drift og vedlikehold av Arbeidet Leverandøren skal etter anmodning fra Selskapet straks foreta (eller få utført) alle handlinger, og utferdige all dokumentasjon som kreves for å sikre at Selskapet til enhver tid kan dra nytte av sine rettigheter etter Kontrakten, inkludert alle rettigheter, eiendomsretter og interesser i og til Immaterielle Rettigheter som er overdratt eller lisensiert til Selskapet i henhold til punkt 10.2 og Alle Selskapsmaterialer er Selskapets eksklusive eiendom. 11. SKADELØSHOLDELSE Leverandøren skal holde Selskapet skadesløs for alle omkostninger, utgifter, erstatninger og tap (enten direkte eller indirekte), inkludert alle renter, bøter, juridiske og andre profesjonelle honorarer og utgifter ilagt mot, pådratt eller betalt av Selskapet som et resultat av eller i forbindelse med: mislighold eller manglende utførelse av disse vilkårene eller Kontrakten, ethvert krav fremsatt mot Selskapet av en tredjepart som knytter seg til personskade eller tap av menneskeliv eller tap av eller skade på eiendom, og som oppstår på grunn av eller i forbindelse med mangler ved Arbeidet, i den utstrekning mangelen skyldes Leverandøren eller forhold på hans side, ethvert krav fremsatt mot Selskapet av en tredjepart og som oppstår på grunn av eller i forbindelse med levering av Arbeidet, i den utstrekning kravet oppstår på grunn av mislighold, uaktsomhet eller forsinkelse ved oppfyllelse av Kontrakten som skyldes Leverandøren eller forhold på hans side, og ethvert krav fremsatt mot Selskapet for virkelige eller angivelig overtredelse av en tredjeparts immaterielle rettigheter som oppstår fra eller i forbindelse med, produksjonen, leveringen eller bruken av Varene, eller mottaket, bruken eller leveringen av Arbeidet Dette punktet 11 skal gjelde også etter at Kontrakten er opphørt. 12. FORSIKRING Leverandøren skal sørge for å tegne og opprettholde følgende forsikringer gjennom hele kontraktsperioden: ansvarsforsikring som dekker Leverandørens produktansvar og eget ansv2ar for beløp på minst ti millioner kroner (NOK ,00) per krav, og personforsikring som dekker tap i forbindelse med sykdom, personskade eller dødsfall hos Leverandøren med et beløp på minst femti millioner kroner (NOK ,00) for krav som oppstår ved en ulykkeshendelse eller en rekke beslektede hendelser i løpet av et kalenderår, eller slik høyere dekning som er påbudt etter gjeldende rett der Arbeidet skal utføres, og dersom Selskapet krever det, yrkesansvarsforsikring med den minimumsdekning som Selskapet måtte spesifisere, og bilforsikring som kreves etter gjeldende rett der Arbeidet skal utføres. Alle forsikringer skal tegnes hos velrenommerte forsikringsselskaper godkjent av Selskapet. Leverandøren skal fremvise forsikringsbevis på Selskapets forespørsel. 13. OPPSIGELSE Selskapet kan si opp Kontrakten med umiddelbar virkning ved skriftlig underretning til Leverandøren hvis: Leverandøren vesentlig eller varig misligholder sine plikter etter Kontrakten og, i tilfelle hvor misligholdet kan rettes på, unnlater å rette misligholdet innen sju (7) dager etter mottak av underretning om misligholdet, eller Leverandøren inngår særskilt avtale med sine kreditorer om betalingsutsettelse, blir insolvent, innleder gjeldsforhandlinger av enhver art, innstiller sine betalinger eller tas under konkursbehandling eller offentlig administrasjon, eller Det innledes utleggsforretning mot Leverandøren eller tvangsfullbyrdelse, beslagleggelse eller andre slike prosesser i hele eller deler av Leverandørens aktiva og denne prosessen ikke stanses innen 14 dager Det inntreffer en hendelse eller tas skritt mot Leverandøren i den jurisdiksjon Leverandøren er underlagt og som tilsvarer eller ligner de hendelsene og de skritt som er nevnt i punkt og punkt , HT (Norge) Aug 2011 Side 4 av 6

5 Leverandøren stanser eller truer med å stanse, eller avslutter eller truer med å avslutte hele eller en betydelig del av sin forretningsdrift, eller Leverandøren, som er et individ, dør eller, på grunn av sykdom eller uførhet, ikke er i stand til å ta vare på egne anliggender eller blir underlagt tvungen psykisk helsevern Selskapet kan si opp Kontrakten (i) med hensyn til levering av Tjenester ved å gi Leverandøren én (1) måneds skriftlig varsel, og (ii) med hensyn til leveringen av Varer med øyeblikkelig virkning ved å gi et skriftlig varsel til Leverandøren. Ved oppsigelse etter dette punkt 13.2 skal Selskapet betale Leverandøren en rimelig kompensasjon for Arbeid som allerede er utført på opphørsdatoen. Det skal ikke gis kompensasjon for konsekvenstap eller tapt fortjeneste Dersom Kontrakten omfatter levering av både Varer og Tjenester, har Selskapet rett til å si opp Kontrakten i henhold til dette punkt 13 enten med hensyn til Varer eller med hensyn til Tjenester, og til å opprettholde Kontrakten med hensyn til den gjenværende levering. 14. KONFIDENSIALITET Leverandøren skal holde strengt hemmelig all teknisk og kommersiell know-how, spesifikasjoner, oppfinnelser, prosesser eller initiativer som er av konfidensiell art og som Leverandøren har fått overlevert fra Selskapet, Selskapets ansatte, agenter, konsulenter eller underleverandører, og all annen konfidensiell informasjon som Leverandøren har fått kjennskap til om Selskapets forretning, produkter eller tjenester ("Konfidensiell Informasjon"). Leverandøren skal ikke bruke Konfidensiell Informasjon til noe annet formål enn å utføre sine plikter etter Kontrakten Leverandøren kan overføre Konfidensiell Informasjon til sine ansatte, styremedlemmer, representanter, rådgivere, agenter og underleverandører i den utstrekning dette er nødvendig for å utføre Leverandørens forpliktelser etter Kontrakten. Likeledes kan Leverandøren overføre Konfidensiell Informasjon i den utstrekning dette er påkrevd ved lov, rettslige pålegg eller av offentlige myndigheter eller kontrollmyndigheter. Leverandøren skal sørge for at ansatte, styremedlemmer, representanter, rådgivere, agenter, underleverandører og andre som får tilgang til Konfidensiell Informasjon, overholder dette punktet Dette punktet 15 skal gjelde også etter at Kontrakten er opphørt. 15. KONSEKVENSER AV OPPSIGELSE 15.1 Ved oppsigelse av Kontrakten eller en del av den uansett grunn: der Tjenester er oppsagt, skal Leverandøren straks levere hele Leveransen til Selskapet, enten denne er ferdigstilt eller ikke, samt returnere alle Selskapsmaterialer. Dersom Leverandøren unnlater å gjøre dette, har Selskapet rett til å gå inn i Leverandørens lokaler og hente dem. Inntil Leveransen og Selskapsmaterialer er returnert eller levert, er Leverandøren ansvarlig for at de oppbevares trygt og at de ikke blir brukt til annet formål enn det som fremgår av Kontrakten, skal ikke partenes opptjente rettigheter og rettsmidler på oppsigelsestidspunktet påvirkes, inkludert retten til å kreve erstatning for kontraktsbrudd som eksisterte på eller før oppsigelsestidspunktet, og Bestemmelser i denne Kontrakten som uttrykkelig eller etter sin art skal gjelde også etter oppsigelsen, skal gjelde fullt ut etter oppsigelse, uansett grunn. 16. GENERELT Ingen av partene skal anses å ha misligholdt en forpliktelse etter Kontrakten i den utstrekning han kan godtgjøre at overholdelse av den er forhindret av en hendelse eller forhold som er utenfor vedkommende parts rimelige kontroll og som han ikke burde ha forutsett da Kontrakten ble inngått og som han ikke med rimelighet kan ventes å overvinne eller avverge virkningene av. Dersom hendelsen eller forholdet forhindrer Leverandøren fra å levere Arbeidet i mer enn to (2) uker, eller det er klart at den eller det vil gjøre det, har Selskapet rett til å si opp Kontrakten med øyeblikkelig virkning ved skriftlig melding til Leverandøren Leverandører kan ikke overdra eller pantsette Kontrakten, eller en del av eller en interesse i Kontrakten, eller inngå kontrakt om underleveranse for hel eller deler av Arbeidet, uten forutgående skriftlig samtykke fra Selskapet Selskapet kan når som helst overdra eller pantsette sine rettigheter og plikter etter Kontrakten, eller inngå kontrakt om bruk av underleverandør eller andre kontraktsmedhjelpere til å utføre sine forpliktelser etter Kontrakten Alle varsler, krav og andre meldinger som skal gis etter bestemmelser i Kontrakten, skal gis skriftlig og skal leveres personlig til den andre parten, eller sendes med rekommandert post eller bud, til det registrerte forretningsstedet (dersom det er et selskap) eller (i alle andre tilfeller) til hovedkontoret. Melding som leveres personlig skal anses som mottatt når den er levert på adressen som nevnt i første setning. Melding som sendes med rekommandert post eller bud skal anses som levert på datoen og på tidspunktet da mottakskvitteringen er undertegnet Et krav eller en rettighet etter Kontrakten skal bare anses som gyldig frafalt hvis frafallet er skriftlig. Slikt frafall skal ikke anses som frafall av eventuell etterfølgende kontraktsbrudd eller mislighold. En part taper ikke rett til å gjøre et krav eller en rettighet etter Kontrakten eller etter lov gjeldende på grunn av passivitet eller forsinkelse. Ingen enkel eller delvis utøvelse av et slikt krav eller en slik rettighet skal begrense den videre utøvelse av vedkommende eller annet krav eller annen rettighet Med mindre annet er særskilt avtalt, er rettighetene som følger av Kontrakten kumulative og gjelder i tillegg til rettigheter som følger av lov Hvis noen av bestemmelsene i disse vilkårene helt eller delvis anses å være ugyldige eller ikke kan håndheves, skal gyldigheten av de øvrige bestemmelsene ikke berøres Dersom en ugyldig bestemmelse ville være gyldig dersom en del av den ble slettet, skal bestemmelsen HT (Norge) Aug 2011 Side 5 av 6

6 gjelde med den endringen som er nødvendig for å gjøre den gyldig Ingenting i Kontrakten er beregnet for eller skal anses for å utgjøre et partnerskap eller joint venture av noe slag mellom partene, og skal heller ikke medføre at noen av partene skal anses som leverandører av varer eller tjenester til en tredjepart. Ingen av partene har fullmakt til å handle som agent for eller på annen måte forplikte den andre parten Endringer av Kontrakten, inkludert ytterligere vilkår eller betingelser, skal bare være bindende mellom partene når dette er skriftlig avtalt og undertegnet av Selskapet Ingen person som ikke er part i Kontrakten skal oppnå eller inneha noen rettigheter under eller i forbindelse med Kontrakten Kontrakten skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett. Partene skal søke å løse eventuelle krav eller uenigheter som måtte oppstå i forbindelse med eller som et resultat av Kontrakten, i minnelighet. Tvister som ikke blir løst i minnelighet skal avgjøres gjennom rettssak for de alminnelige domstoler med mindre Partene er enige om noe annet. Rettssak skal anlegges i Stavnger tingrett. HYDRATIGHT NORGE AS HT (Norge) Aug 2011 Side 6 av 6

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. IKM-I-K-01N Standard innkjøpsbetingelser IKM Gruppen Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom selger benytter eller henviser til andre

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Avtale for kjøp av produkter fra TDC Direkte TDC AS. Telefon 21 50 21 00. Innhold 1. GYLDIGHETSOMRÅDE... 3 2. AVTALENS FORM... 3 3. KUNDESERVICE.... 3 4. PRODUKTBESKRIVELSE....

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge:

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester må være tatt med skriftlig

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

VEDLEGG 7 Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester

VEDLEGG 7 Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester VEDLEGG 7 Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester Sarpsborg kommunes alminnelige betingelser for kjøp av tjenester Vedtatt av bystyret 7.9.2000, sak 00/52. Disse alminnelige betingelser gjelder for

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. Dok.ID/ Doc.ID: 001818 Opprettet/Created: 2008.0.24 2013.09.0 Rev.nr/Revision: 005 Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende.

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER mellom Norsk Tipping AS og (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende Banktjenester Med referanse NT-0690-14 Avtalens varighet Fra og med: 01.01.2015

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune

Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune Alminnelige innkjøpsvilkår for Tranøy kommune 1 INNLEDNING 1.1 Nedenstående alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for kjøp av tjenester og varer til Tranøy kommune så langt de ikke strider mot norsk lov eller

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR ***

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1 OMFANG OG ANVENDELSE *** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1.1. Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal disse generelle tjenestevilkårene (heretter kalt "Generelle vilkår") gjelde for alle tjenester, som

Detaljer

KONTRAKTSVILKÅR. for OVS RAMMEAVTALE OVERSETTELSESTJENESTER

KONTRAKTSVILKÅR. for OVS RAMMEAVTALE OVERSETTELSESTJENESTER KONTRAKTSVILKÅR for OVS2010-014 RAMMEAVTALE OVERSETTELSESTJENESTER Oppdragsgiver Dato Leverandør Dato Erik Lund Administrerende direktør Oslo Vognselskap AS Postboks 1879 Vika 0124 OSLO Fridtjof Nansens

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

RAMMEAVTALE. Mellom. Navn: RVTS Øst Adresse: Postboks 4623 Nydalen 0405 Oslo. heretter kalt Kunden. Navn: Adresse: heretter kalt Leverandøren

RAMMEAVTALE. Mellom. Navn: RVTS Øst Adresse: Postboks 4623 Nydalen 0405 Oslo. heretter kalt Kunden. Navn: Adresse: heretter kalt Leverandøren RAMMEAVTALE Mellom Navn: RVTS Øst Adresse: Postboks 4623 Nydalen 0405 Oslo heretter kalt Kunden og Navn: Adresse: [ ] [ ] heretter kalt Leverandøren [Skriv her] INNHOLD 1. BAKGRUNN OG FORMÅL...4 2. KONTRAKTSDOKUMENTER

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

Avtale. Konsulentbistand

Avtale. Konsulentbistand Avtale om kjøp av Konsulentbistand mellom Ruter As Organisasjonsnr.: 991 609 407 MVA med forretningsadresse Dronningens gate 40, postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver) og xxx Organisasjonsnr.:

Detaljer

VEDLEGG 1: TINES GENERELLE VILKÅR KJØP AV TJENESTER 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 2. LEVERANDØRENS GENERELLE PLIKTER

VEDLEGG 1: TINES GENERELLE VILKÅR KJØP AV TJENESTER 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 2. LEVERANDØRENS GENERELLE PLIKTER Side 1 av 5 VEDLEGG 1: TINES GENERELLE VILKÅR KJØP AV TJENESTER 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1.1 Definisjoner Avtalen betyr avtaledokument signert av Partene, disse Generelle vilkår for kjøp av tjenester,

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Eventuelle andre dokumenter av betydning for kontrakten.

Eventuelle andre dokumenter av betydning for kontrakten. OFFENTLIG FELLESINNKJØP PÅ AGDER 1 GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester

Detaljer

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og

KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og 1 KONTRAKT om Utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) mellom KS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Oppdragstaker) 1. Prosjektutførelse 1.1 Innhold Oppdragstaker skal gjennomføre prosjektet

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER Revidert Juli 2011 Side 1 av 7 1 Innledning... 3 1.1 Tilbud... 3 1.2 Bestilling... 3 1.3 Ordrebekreftelse... 3 1.4 Offentligrettslige krav... 3 1.5 Samfunnsansvar...

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV

AVTALE OM LEVERING AV Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Byggeledere til prosjekter i Oslo og Akershus fylkesavdelinger MELLOM [Fyll inn leverandør] Leverandør [Fyll

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Side: 1 av 9 Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Tjenesten... 2 1.3 Kontraktens vedlegg... 2 1.4 Tolkning prioritet ved

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER Bakgrunn Dynafleet Online Tjenester er del av de telematisk baserte tjenestene som tilbys av Volvo Truck Corporation for å støtte

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver

KONSULENTAVTALE. H 900 Fremdriftsplanlegger / fremdriftskoordinator. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver KONSULENTAVTALE H 900 Fremdriftsplanlegger / mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon Side 1 av 6

Detaljer

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen)

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO Inngått mellom..(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) og Org. nr. 891749902 Rådhusgata 20, 0151 Oslo (heretter benevnt MPLC)

Detaljer

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år.

Firmanavn: Org.nr: for perioden. Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelsene med år. Vedlegg 4 RAMMEAVTALE 12/014 vedr elektroarbeid mellom Firmanavn: Romerike Avfallsforedling IKS Org.nr: 965 075 364 (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Firmanavn: Org.nr: (heretter kalt LEVERANDØR) for perioden

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER. mellom. Folketrygdfondet. Org nr [Revisors navn] Org nr [NR.

AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER. mellom. Folketrygdfondet. Org nr [Revisors navn] Org nr [NR. AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER mellom Folketrygdfondet Org nr 971 525 061 og [Revisors navn] Org nr [NR.] Dato: [DATO] Utkast til kontrakt med bilag.docgas-71496 1 AVTALE OM KJØP AV INTERNREVISJONSTJENESTER

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Avtaledokument. Stølsheimen verneområdestyre Olav Turvoll

Avtaledokument. Stølsheimen verneområdestyre Olav Turvoll Avtaledokument. Det er inngått avtale om kjøp av tenester for skjøtsel i Stølsheimen landskapsvernområde for perioden 2017 2019 mellom Stølsheimen landskapsvernområde og Leverandør. Innhald i avtale om

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

Generelle avtalevilkår

Generelle avtalevilkår 1 Generelle avtalevilkår Avtalen og bilagene skal dekke ulike forhold. Skulle imidlertid motstrid oppstå går bilagene foran avtalen og yngre bilag foran eldre. 1.1 3.1. Leveringsomfang Ved avvik, som avtalte

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: RAMMEAVTALE STORTINGET Eksemplar nummer x av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: 2014-xxxxx Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013

Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013 Generelle betingelser og vilkår for levering fra SICK AS fra 1. april 2013 1 Generelt 1.1 Med mindre annet er avtalt, er følgende generelle betingelser og vilkår for levering som er kunngjort for Kjøper,

Detaljer

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse SIDE 1 AV 11 RAMMEAVTALE KJØP FOR RÅDGIVNING Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens

Detaljer

Formålet med avtalen er å dekke NVEs behov for kaffemaskiner, samt dekke det løpende behovet for supplering så lenge rammeavtalen løper.

Formålet med avtalen er å dekke NVEs behov for kaffemaskiner, samt dekke det løpende behovet for supplering så lenge rammeavtalen løper. VILKÅR TIL RAMMEAVTALEN KONTRAKTSBETINGELSER: 1. Avtalens dokumenter Avtalen består av følgende dokumenter: Avtaledokument Vilkår til rammeavtalen (dette dokument) Konkurransegrunnlag med vedlegg Leverandørens

Detaljer

Rammeavtale AS Fjellinjen Side 1 av 7 RAMMEAVTALE. mellom AS FJELLINJEN (Oppdragsgiver) og NN (Konsulent) om UTFØRELSE AV RÅDGIVERTJENESTER

Rammeavtale AS Fjellinjen Side 1 av 7 RAMMEAVTALE. mellom AS FJELLINJEN (Oppdragsgiver) og NN (Konsulent) om UTFØRELSE AV RÅDGIVERTJENESTER Rammeavtale AS Fjellinjen Side 1 av 7 RAMMEAVTALE mellom AS FJELLINJEN (Oppdragsgiver) og NN (Konsulent) om UTFØRELSE AV RÅDGIVERTJENESTER Rammeavtale AS Fjellinjen Side 2 av 7 1 AVTALENS PARTER Det er

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Kristiansand kommune 1 GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester må være

Detaljer

KONTRAKT. mellom. OLJEDIREKTORATET (nedenfor kalt OD) (nedenfor kalt Leverandøren) Vedrørende finansiering og gjennomføring av

KONTRAKT. mellom. OLJEDIREKTORATET (nedenfor kalt OD) (nedenfor kalt Leverandøren) Vedrørende finansiering og gjennomføring av KONTRAKT mellom OLJEDIREKTORATET (nedenfor kalt OD) og (nedenfor kalt Leverandøren) Vedrørende finansiering og gjennomføring av (nedenfor kalt Prosjektet) Denne kontrakt er utarbeidet i 2 eksemplarer,

Detaljer

Standardvilkår for våre tjenester

Standardvilkår for våre tjenester Standardvilkår for våre tjenester 1 Innledning 1.1 Standardvilkår for våre tjenester etc. (Standardvilkår) Disse standardvilkårene gjelder for tjenester som leveres av de nedenfor nevnte norske PwC selskaper.

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi -for avrop ved NS 8407 og SSA-V Saksnr. 15/04335 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal Kommune (heretter kalt Byggherren) Sted og

Detaljer

Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Leverandøren

Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Leverandøren Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Leverandøren RAMMEAVTALE FOR ANSKAFFELSE AV PCer OG SERVERE mellom NVE og LEVERANDØREN (heretter kalt

Detaljer

ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER

ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER ALMINNELIG INNKJØPSBETINGELSER FOR VARER Versjon 3.0 Alminnelige innkjøpsbetingelser varer 1 Anvendelse 1.1 Disse alminnelige innkjøpsbetingelser gjelder for kjøp av varer for Universitetet i Oslo, heretter

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE Mellom OSLO KOMMUNE v/kultur- og idrettsbygg Organisasjonsnummer: 998 546 338 og Organisasjonsnummer: Konsulenttjenester virksomhetsstyring

Detaljer

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 ANSATTE OG UNDEROPERATØRERS LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD... 3 2 ENDRINGER... 3 2.1 FORMKRAV

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR FOR DRIFTSTJENESTER OG/ELLER LEIE

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR FOR DRIFTSTJENESTER OG/ELLER LEIE 1. DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Arbeidet betyr anlegg og/eller tjenester som Selskapet skal levere ifølge Kontrakten, inkludert men ikke begrenset

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE

AVTALE OM KJØP AV BEDRIFTSHELSETJENESTE AVTALE OM KJØP AV Avtalenr mellom Konsulenten (org. nr: ) og STATSBYGG, region vest Side 1 av 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR 1. Kontrakten Med mindre annet er avtalt, består kontrakten av følgende kontraktsdokumenter:

Detaljer

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx

Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Rammeavtale 16/2287 Saksnr.: 16/xxxx Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Kunde) og xxxxxxxxxx (Leverandør) Om kjøp av: Idrettsutstyr

Detaljer

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens

Detaljer

Standardkontrakt for tjenestekjøp

Standardkontrakt for tjenestekjøp Fet kommune Standardkontrakt for tjenestekjøp Tjenester for innsamling av septikslam i Fet kommune Innhold 1. Formål... 2 2. Kontraktens dokumenter... 2 3. Partenes representanter... 2 4. Levering... 2

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer