HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP"

Transkript

1 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene om Varer og Tjenester "Arbeidsdag" betyr alle dager unntatt lørdager, søndager og offisielle høytidsdager i Norge "Bestilling" betyr Selskapets Bestilling av Arbeid fremsatt i Selskapets innkjøpsordreskjema "Immaterielle Rettigheter" betyr alle patenter, rettigheter til oppfinnelser, modeller, copyright og relaterte rettigheter, varemerker, servicemerker, forretnings- og domenenavn, rettigheter til produktets utseende og innpakning, rettigheter i goodwill eller til å anlegge sak for brudd på immaterielle rettigheter, brudd på konkurranseregler, designrettigheter, rettigheter til dataprogrammer, databaserettigheter, topografirettigheter, rettigheter med hensyn til konfidensiell informasjon (inkludert know-how og handelshemmeligheter) og alle andre immaterielle rettigheter, uten hensyn til om slike rettigheter er registrerte eller uregistrerte, og inkluderer alle søknader for eller forlengelser av slike rettigheter, og alle lignende eller tilsvarende rettigheter eller typer beskyttelse hvor som helst i verden "Kontrakt" betyr kontrakten mellom Selskapet og Leverandøren for levering av Arbeid i henhold til disse vilkårene "Leverandør" betyr personen eller firmaet som Selskapet kjøper Arbeidet fra "Leveransen" betyr alle dokumenter, produkter og materialer utviklet av Leverandøren eller hans agenter, leverandører og ansatte som en del av eller i forbindelse med Tjenestene i enhver form, inkludert, men ikke begrenset til, dataprogrammer, data, rapporter og spesifikasjoner (inkludert utkast) "Leveringssted" betyr det stedet som er angitt i henhold til punkt Selskap betyr Hydratight Norge AS (org. nr ) med registrert forretningsadresse i Randabergveien 300 B, 4070 Randaberg, Norge "Selskapsmaterialer" har betydningen som angitt i punkt "Tjenester" betyr tjenestene som er beskrevet i Bestillingen og som Leverandøren skal levere i henhold til Kontrakten, og inkluderer, men er ikke begrenset til, alle Leveranser "Varer" betyr varene som er beskrevet i Bestillingen, og inkluderer, men er ikke begrenset til, alle anlegg og maskineri (eller hvilken som helst del av dem) I disse vilkårene skal henvisning til entall inkludere flertall, hankjønn skal inkludere hunkjønn, helheten skal inkludere delen, det personlige skal inkludere det selskapsmessige og i alle tilfeller det omvendte, som om de var fremsatt separat i disse vilkårene. 2. KONTRAKSTSGRUNNLAG 2.1. Bestillingen utgjør et tilbud fra Selskapet om å kjøpe Arbeid fra Leverandøren i henhold til disse vilkårene Bestillingen skal anses som akseptert ved det som inntreffer først av Leverandørens skriftlige aksept av Bestillingen og enhver handling fra Leverandørens side i samsvar med oppfyllelse av Bestillingen. Kontrakten trer i kraft ved aksept av Bestillingen Disse vilkårene gjelder for Kontrakten og utelukker alle andre vilkår som Leverandøren søker å pålegge eller innlemme i avtalen mellom partene, eller som ellers følger av sedvane og forretningspraksis Samtlige av disse vilkårene skal gjelde for all levering av Arbeidet, om ikke annet er særskilt skriftlig avtalt. 3. UTFØRELSE AV ARBEIDET 3.1. Leverandøren skal anses å ha gjort seg kjent før den inngår kontakten med Arbeidets omfang og natur, herunder Tjenestene, personell, materialer og utstyr, anlegg, forbruksartikler og anlegg som kreves for Arbeidet, Leverandørens kostnadsberegninger, generelle og lokale forhold inkludert klima-, sjø-, og andre vann- og værforhold samt alt annet som kan innvirke på fremgangen eller utførselen av Arbeidet. Unnlatelse fra Leverandørens side av å ta i betraktning forhold som innvirker på Arbeidet, fritar ikke Leverandøren fra hans plikter etter Kontrakten Leverandøren skal samarbeide med, og skaffe egnede lokaler til, Selskapets personell eller andre leverandører eller enhver annen person tilknyttet Arbeidet (enten direkte eller indirekte) eller på ethvert sted der Arbeidet skal utføres. 4. GARANTIER OG INSPEKSJON 4.1. Leverandøren garanterer at Arbeidet skal: svarer til beskrivelsen og spesifikasjonene som Leverandøren og Selskapet er blitt skriftlig enig om, være av tilfredsstillende kvalitet og passe for de formål som Leverandøren var eller måtte være kjent med da Kontrakten ble inngått, og i denne forbindelse bygger Selskapet på Leverandørens sakkunnskap, ferdigheter og dømmekraft, der det er aktuelt, være uten mangel i design, materialer og utførelse og forblir uten mangel i tolv (12) måneder etter levering, og være i samsvar med alle gjeldende lovfestede og forskriftsmessige krav, inkludert, men ikke begrenset til, krav til fabrikasjonen, merking, emballering, oppbevaring, håndtering og levering av Varene Leverandøren skal påse at han til enhver tid har og opprettholder alle lisenser, tillatelser, autorisasjoner, godkjennelser og bevillinger som er nødvendig for å oppfylle sine plikter etter Kontrakten med hensyn til Arbeidet Selskapet har rett til å inspisere og teste hele eller deler av Arbeidet når som helst før levering eller fullførelse. Selskapet skal varsle Leverandøren dersom Selskapet etter en slik inspeksjon eller testing mener at Arbeidet (eller noen del av det) ikke oppfyller eller sannsynligvis ikke komme til å oppfylle Kontrakten (inkludert, men ikke begrenset til Leverandørens garantier i punkt 4.1). Leverandøren HT (Norge) Aug 2011 Side 1 av 6

2 skal deretter straks foreta slike avhjelpende handlinger som er nødvendig for å sikre overholdelse. Uten hensyn til Selskapets inspeksjon eller testing, er Leverandøren ansvarlig etter Kontrakten for Arbeidet. Slik inspeksjon eller testing skal ikke redusere eller på annen måte innvirke på Leverandørens plikter etter Kontrakten. Selskapet skal ha retten til å utføre tilleggsinspeksjoner og -tester etter at Leverandøren har foretatt utbedring. 5. LEVERING AV VARER 5.1. Leverandøren skal påse at: Varene er pakket og sikret på en slik måte at de kan nå bestemmelsesstedet i god stand, hver Leveranse av Varer er ledsaget av følgebrev som viser bestillingsdato, bestillingsnummer (hvis det er aktuelt), type og antall Varer (inkludert varenummeret der det er aktuelt), spesielle lagringsinstruksjoner (hvis det er aktuelt) og, dersom Leveransen er en dellevering, hvilken del av Varene som er utestående, og eventuelle krav om retur av emballasje kommer tydelig frem i følgebrevet. Emballasje skal kun returneres til Leverandøren på Leverandørens bekostning Leverandøren skal levere Varene: på datoen som er spesifisert i Bestillingen eller, dersom ingen slik dato er spesifisert, på den dato som Selskapet skriftlig underretter Leverandøren om, til stedet som står i Bestillingen eller som er instruert av Selskapet før levering ("Leveringssted"), i løpet av Selskapets vanlige arbeidstid på en Arbeidsdag eller som instruert av Selskapet Levering av Varer skal være fullført når Leverandøren har fullført avlessing av Varene på Leveringsstedet Dersom Leverandøren leverer mindre eller mer enn det antall Varer som ble bestilt, kan Selskapet velge etter eget skjønn å motta Varene, avvise Varene eller avvise overtallige Varene. Avviste Varer skal returneres for Leverandørens risiko og omkostning. Dersom Selskapet godtar det antall Varer som ble levert, skal det foretas en proratarisk justering på fakturaen for Varene Leverandøren skal ikke foreta dellevering uten Selskapets forutgående skriftlige samtykke. Der det er enighet om delleveringer av Varene, kan delleveransene faktureres og betales hver for seg. Bestemmelsene i punkt 8.3 gjelder dersom en dellevering ikke leveres i tide eller dersom det foreligger mangel ved en dellevering Eiendomsrett til og risikoen for Varene går over til Selskapet når levering er fullført. 6. LEVERING AV TJENESTER 6.1. Leverandøren skal levere Tjenester til Selskapet i henhold til vilkårene i Kontrakten fra datoen fremsatt i Bestillingen og til Kontraktens opphører Ved levering av Tjenestene skal Leverandøren: overholde alle frister for utførelse av Tjenester spesifisert i Bestillingen eller som Selskapet har underrettet Leverandøren om, samarbeide med Selskapet i alle saker med hensyn til Tjenestene og overholde alle Selskapets instruksjoner, utføre Tjenestene på en fagmessig og aktsom måte i henhold til den beste praksis i Leverandørens bransje, yrke eller fag, påse at Tjenester og Leveranser svarer til beskrivelsen og spesifikasjonene som Leverandøren og Selskapet er blitt skriftlig enige om og at Leveransen er egnet til ethvert formål som Leverandøren var eller måtte være kjent med, skaffe alt utstyr, verktøy og kjøretøyer og andre artikler som kreves for å levere Tjenestene, bruke Varer, materialer, standarder og teknikker av beste kvalitet, og påse at Leveransene, og alle Varer og materialer levert og brukt i Tjenestene eller som er overført til Selskapet, er uten feil i utførelse, montering og design, skaffe, og til enhver tid opprettholde, alle nødvendige lisenser og bevillinger, og overholde alle gjeldende lover og vedtekter, overholde alle regler og vedtekter for helse, miljø og sikkerhet og alle andre sikkerhetsvedtekter som gjelder i Selskapets lokaler eller andre lokaler der Tjenestene skal utføres oppbevare alle materialer, utstyr og verktøy, tegninger, spesifikasjoner og data levert av Selskapet til Leverandøren ("Selskapsmaterialer") på et trygt sted på egen risiko, holde Selskapsmaterialer i god stand til de returneres til Selskapet samt ikke avhende eller bruke Selskapsmaterialer bortsett fra i henhold til Selskapets skriftlige instruksjoner eller autorisasjon, ikke gjøre eller unnlate å gjøre noe som kan forårsake at Selskapet mister en lisens, godkjennelse, samtykke eller tillatelse som kreves for å drive virksomheten. I denne sammenheng er Leverandøren kjent med at Selskapet kan komme til å handle ut fra eller basere seg på Tjenestene. 7. LEVERANDØRENS PERSONELL 7.1. Leverandøren skal til enhver tid skaffe tilstrekkelig personell til å sikre utførelse og ferdigstilling av Arbeidet i henhold til vilkårene i Kontrakten og skal påse at alt personell ansatt for Arbeidet er kompetent, velkvalifisert, dyktige og erfarne i henhold til god bransjepraksis for Arbeidet de er pålagt å utføre Leverandøren skal selv ansette personell, lokalt eller på annen måte, og, med mindre annet fremgår av Bestillingen, være ansvarlig for deres lønn, transport, bolig, leveomkostninger, kost og losji Leverandøren skal påse at alt personell som er engasjert i Arbeidet, overholder alle gjeldende lover og regler og, der det er påbudt, har en gyldig arbeidstillatelse for Kontraktens varighet. Der det er påbudt, skal alle detaljer om slike arbeidstillatelser HT (Norge) Aug 2011 Side 2 av 6

3 leveres til Selskapet før relevant personell engasjeres i Arbeidet Selskapet kan pålegge Leverandøren å fjerne enhver person engasjert i Arbeidet fra Arbeidet eller ethvert sted der Arbeidet skal utføres, dersom vedkommende etter Selskapets rimelige skjønn er uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver eller uaktsom i utførelsen av sine plikter, eller som opptrer på en klanderverdig måte eller på en måte som skader eller er egnet til å skade Selskapets interesser, eller ikke overholder Selskapets retningslinjer med hensyn til helse, miljø og sikkerhet eller lover, vedtekter, regler og retningslinjer med hensyn til helse, miljø og sikkerhet som gjelder for Arbeidet eller er i kraft på noe sted der Arbeid skal bli utført. Enhver slik person skal fjernes øyeblikkelig fra Arbeidet og ethvert beslektet arbeidssted, og skal ikke delta igjen i Arbeidet eller noe annet arbeid foretatt av Leverandøren for Selskapet. Leverandøren skal skaffe en egnet erstatning for personell som fjernes fra Arbeidet innen tjuefire (24) timer eller innen slik frist som avtales med Selskapet i det enkelte tilfelle. 8. LEVERANDØRENS KONTRAKTSBRUDD 8.1. Dersom Arbeidet (eller noen del av dette) ikke er utført innen fastsatte frister, kan Selskapet gjøre gjeldende et eller flere av følgende krav, uten at dette begrenser Selskapets rett til å påberope seg andre rettigheter eller beføyelser: å si opp Kontrakten med øyeblikkelig virkning ved å gi skriftlig underretning til Leverandøren, å nekte å motta noen videre utførelse av Arbeidet som Leverandøren forsøker å utføre, å kreve dekket alle omkostninger påført Selskapet ved å skaffe tilsvarende Varer og/eller Tjenester fra en tredjepart, å få refundert eventuell forskuddsbetaling for Arbeid som ennå ikke er utført, og å kreve erstatning for alle ekstra omkostninger, tap eller utgifter som er pådratt Selskapet, i den utstrekning dette skyldes Leverandørens forsinkelse Istedenfor det som er fastsatt i punkt 8.1 kan Selskapet, etter eget skjønn, kreve eller trekke fra enten: en konvensjonalbot tilsvarende én prosent (1 %) av kontraktsprisen for hver ukes forsinket leveringen, opptil maksimalt ti prosent (10 %) av den samlede pris for Arbeidet, eller et beløp tilsvarende den konvensjonalboten som Selskapet er pliktig til å betale til en tredjepart som følger av Leverandørens forsinkelse Det foreligger mangel dersom Arbeidet (eller noen del av det) ikke er i samsvar med Kontrakten. Dersom det foreligger mangel, kan Selskapet gjøre gjeldende mot Leverandøren én eller flere av kravene i dette punkt 8.3. Selskapets påberopelse av rettigheter etter dette punkt 8.3 begrenser ikke Selskapets rett til å påberope seg andre rettigheter eller rettsmidler etter Kontrakten eller gjeldende lov, enten det har godtatt Arbeidet (eller noen del av det) eller ikke. Ved mangel har Selskapet rett til å avvise hele eller en del av Arbeidet, og å returnere avviste Varer til Leverandøren for Leverandørens egen regning og risiko, enten eiendomsretten er overført eller ikke, å si opp Kontrakten med øyeblikkelig virkning ved å gi skriftlig underretning til Leverandøren, å kreve at Leverandøren reparerer, erstatter eller utfører det avviste Arbeidet på nytt, eller refunderer hele beløpet for det avviste arbeid (hvis betalt), å nekte å motta noen videre utførelse av Arbeidet som Leverandøren forsøker å utføre, å kreve dekket alle omkostninger påført Selskapet ved å skaffe tilsvarende Varer og/eller Tjenester fra en tredjepart, og å kreve erstatning for alle tilleggsomkostninger, tap eller utgifter pådratt Selskapet som følger av mangelen Disse vilkårene gjelder tilsvarende for alt Arbeid som er reparert eller erstattet, samt Arbeid som utføres på nytt Selskapets rettigheter etter Kontrakten ved Leverandørens kontraktsbrudd kommer i tillegg til rettigheter ved kontraktsbrudd som følger av lov. 9. KOSTNADER OG BETALING 9.1. Prisen for Arbeidet skal være prisen som står i Bestillingen og skal utgjør full betaling til Leverandøren for levering av Arbeidet. Med mindre noe annet er skriftlig avtalt, skal Arbeidet inkludere omkostningene for emballasje, forsikring og frakt av Varene og alle Leverandørens andre kostnader og utgifter som direkte eller indirekte følger av utføring av Arbeidet, inkludert, men ikke begrenset til, omkostningene ved mobilisering, transport, bolig og opphold for Leverandørens personell engasjert i utførelsen av Arbeidet. Ekstra kostnader kan ikke pålegges Selskapet uten Selskapets skriftlige og undertegnede samtykke Leverandører skal fakturere Selskapet for Arbeidet når Arbeidet er fullført. Fakturaen skal inneholde ordrenummeret for Arbeidet og all annen informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for at Selskapet skal kunne kontrollere at fakturaen er korrekt Etter mottak av faktura som tilfredsstiller kravene i punkt 9.2, skal Selskapet innen seksti (60) dager betale det beløp Leverandøren har til gode etter fakturaen. Betaling skjer til en bankkonto som Leverandøren har oppgitt skriftlig Alle beløp som skal betales av Selskapet etter Kontrakten, er eksklusiv merverdiavgift ("mva"). Hvis en leveranse i henhold til Kontrakten utløser mvaplikt, skal Selskapet, når det mottar en gyldig mvafaktura fra Leverandøren, betale merverdiavgiften samtidig med betaling for det leverte Arbeidet Leverandøren skal føre fullstendig og nøyaktig oversikt over medgått tid og materialer ved Leveransen av Tjenestene, og Leverandøren skal gi Selskapet innsyn i oversikten etter anmodning fra Selskapet med rimelig varsel. HT (Norge) Aug 2011 Side 3 av 6

4 9.6. Leverandøren har ikke rett til kreditt eller henstand med betaling, og kan ikke kreve motregning eller gjøre motkrav gjeldende i beløp som skyldes Selskapet. Selskapet kan motregne ethvert beløp som Leverandøren skylder, i ethvert beløp som skal Selskapet skal betale til Leverandøren. 10. IMMATERIELLE RETTIGHETER Leverandøren garanterer at han har full og ubegrenset eiendomsrett til Varene og alle andre varer som overføres til Selskapet som en del av Arbeidet etter Kontrakten, inkludert, men ikke begrenset til, Leveransen eller noen del av den, og at han på leveringstidspunktet har full og ubegrenset rett til å selge alle slike artikler til Selskapet Med forbehold for det som fremgår av punkt 10.3, overdrar Leverandøren til Selskapet, med full garanti om eiendomsrett og fri for tredjepartsrettigheter, alle Immaterielle Rettigheter i ting og gjenstander skapt under eller i forbindelse med Kontrakten, inkludert men ikke begrenset til Leveransen. Leverandøren skal sørge for at det gis avkall på alle ideelle rettigheter i alle slike ting og gjenstander som et individ nå eller i fremtiden vil kunne ha i henhold til patentloven av 15. desember 1967 Nr. 9, arbeidstakeroppfinnelsesloven av 17. april 1970 Nr. 21 eller tilsvarende lovbestemmelser i andre jurisdiksjoner Immaterielle Rettigheter i gjenstander som er utviklet av leverandører utenfor Kontrakten, eller som Leverandøren leverer i forbindelse med Arbeidet og som bare er bearbeidet, modifisert eller tilpasset i forbindelse med Arbeidet ("allerede eksisterende artikler") skal forbli Leverandørens eiendom, og Leverandøren gir herved Selskapet en ikke-eksklusiv, ugjenkallelig, verdensomspennende og vederlagsfri rett og lisens til å bruke alle allerede eksisterende artikler i forbindelse med Selskapets bruk, drift og vedlikehold av Arbeidet Leverandøren skal etter anmodning fra Selskapet straks foreta (eller få utført) alle handlinger, og utferdige all dokumentasjon som kreves for å sikre at Selskapet til enhver tid kan dra nytte av sine rettigheter etter Kontrakten, inkludert alle rettigheter, eiendomsretter og interesser i og til Immaterielle Rettigheter som er overdratt eller lisensiert til Selskapet i henhold til punkt 10.2 og Alle Selskapsmaterialer er Selskapets eksklusive eiendom. 11. SKADELØSHOLDELSE Leverandøren skal holde Selskapet skadesløs for alle omkostninger, utgifter, erstatninger og tap (enten direkte eller indirekte), inkludert alle renter, bøter, juridiske og andre profesjonelle honorarer og utgifter ilagt mot, pådratt eller betalt av Selskapet som et resultat av eller i forbindelse med: mislighold eller manglende utførelse av disse vilkårene eller Kontrakten, ethvert krav fremsatt mot Selskapet av en tredjepart som knytter seg til personskade eller tap av menneskeliv eller tap av eller skade på eiendom, og som oppstår på grunn av eller i forbindelse med mangler ved Arbeidet, i den utstrekning mangelen skyldes Leverandøren eller forhold på hans side, ethvert krav fremsatt mot Selskapet av en tredjepart og som oppstår på grunn av eller i forbindelse med levering av Arbeidet, i den utstrekning kravet oppstår på grunn av mislighold, uaktsomhet eller forsinkelse ved oppfyllelse av Kontrakten som skyldes Leverandøren eller forhold på hans side, og ethvert krav fremsatt mot Selskapet for virkelige eller angivelig overtredelse av en tredjeparts immaterielle rettigheter som oppstår fra eller i forbindelse med, produksjonen, leveringen eller bruken av Varene, eller mottaket, bruken eller leveringen av Arbeidet Dette punktet 11 skal gjelde også etter at Kontrakten er opphørt. 12. FORSIKRING Leverandøren skal sørge for å tegne og opprettholde følgende forsikringer gjennom hele kontraktsperioden: ansvarsforsikring som dekker Leverandørens produktansvar og eget ansv2ar for beløp på minst ti millioner kroner (NOK ,00) per krav, og personforsikring som dekker tap i forbindelse med sykdom, personskade eller dødsfall hos Leverandøren med et beløp på minst femti millioner kroner (NOK ,00) for krav som oppstår ved en ulykkeshendelse eller en rekke beslektede hendelser i løpet av et kalenderår, eller slik høyere dekning som er påbudt etter gjeldende rett der Arbeidet skal utføres, og dersom Selskapet krever det, yrkesansvarsforsikring med den minimumsdekning som Selskapet måtte spesifisere, og bilforsikring som kreves etter gjeldende rett der Arbeidet skal utføres. Alle forsikringer skal tegnes hos velrenommerte forsikringsselskaper godkjent av Selskapet. Leverandøren skal fremvise forsikringsbevis på Selskapets forespørsel. 13. OPPSIGELSE Selskapet kan si opp Kontrakten med umiddelbar virkning ved skriftlig underretning til Leverandøren hvis: Leverandøren vesentlig eller varig misligholder sine plikter etter Kontrakten og, i tilfelle hvor misligholdet kan rettes på, unnlater å rette misligholdet innen sju (7) dager etter mottak av underretning om misligholdet, eller Leverandøren inngår særskilt avtale med sine kreditorer om betalingsutsettelse, blir insolvent, innleder gjeldsforhandlinger av enhver art, innstiller sine betalinger eller tas under konkursbehandling eller offentlig administrasjon, eller Det innledes utleggsforretning mot Leverandøren eller tvangsfullbyrdelse, beslagleggelse eller andre slike prosesser i hele eller deler av Leverandørens aktiva og denne prosessen ikke stanses innen 14 dager Det inntreffer en hendelse eller tas skritt mot Leverandøren i den jurisdiksjon Leverandøren er underlagt og som tilsvarer eller ligner de hendelsene og de skritt som er nevnt i punkt og punkt , HT (Norge) Aug 2011 Side 4 av 6

5 Leverandøren stanser eller truer med å stanse, eller avslutter eller truer med å avslutte hele eller en betydelig del av sin forretningsdrift, eller Leverandøren, som er et individ, dør eller, på grunn av sykdom eller uførhet, ikke er i stand til å ta vare på egne anliggender eller blir underlagt tvungen psykisk helsevern Selskapet kan si opp Kontrakten (i) med hensyn til levering av Tjenester ved å gi Leverandøren én (1) måneds skriftlig varsel, og (ii) med hensyn til leveringen av Varer med øyeblikkelig virkning ved å gi et skriftlig varsel til Leverandøren. Ved oppsigelse etter dette punkt 13.2 skal Selskapet betale Leverandøren en rimelig kompensasjon for Arbeid som allerede er utført på opphørsdatoen. Det skal ikke gis kompensasjon for konsekvenstap eller tapt fortjeneste Dersom Kontrakten omfatter levering av både Varer og Tjenester, har Selskapet rett til å si opp Kontrakten i henhold til dette punkt 13 enten med hensyn til Varer eller med hensyn til Tjenester, og til å opprettholde Kontrakten med hensyn til den gjenværende levering. 14. KONFIDENSIALITET Leverandøren skal holde strengt hemmelig all teknisk og kommersiell know-how, spesifikasjoner, oppfinnelser, prosesser eller initiativer som er av konfidensiell art og som Leverandøren har fått overlevert fra Selskapet, Selskapets ansatte, agenter, konsulenter eller underleverandører, og all annen konfidensiell informasjon som Leverandøren har fått kjennskap til om Selskapets forretning, produkter eller tjenester ("Konfidensiell Informasjon"). Leverandøren skal ikke bruke Konfidensiell Informasjon til noe annet formål enn å utføre sine plikter etter Kontrakten Leverandøren kan overføre Konfidensiell Informasjon til sine ansatte, styremedlemmer, representanter, rådgivere, agenter og underleverandører i den utstrekning dette er nødvendig for å utføre Leverandørens forpliktelser etter Kontrakten. Likeledes kan Leverandøren overføre Konfidensiell Informasjon i den utstrekning dette er påkrevd ved lov, rettslige pålegg eller av offentlige myndigheter eller kontrollmyndigheter. Leverandøren skal sørge for at ansatte, styremedlemmer, representanter, rådgivere, agenter, underleverandører og andre som får tilgang til Konfidensiell Informasjon, overholder dette punktet Dette punktet 15 skal gjelde også etter at Kontrakten er opphørt. 15. KONSEKVENSER AV OPPSIGELSE 15.1 Ved oppsigelse av Kontrakten eller en del av den uansett grunn: der Tjenester er oppsagt, skal Leverandøren straks levere hele Leveransen til Selskapet, enten denne er ferdigstilt eller ikke, samt returnere alle Selskapsmaterialer. Dersom Leverandøren unnlater å gjøre dette, har Selskapet rett til å gå inn i Leverandørens lokaler og hente dem. Inntil Leveransen og Selskapsmaterialer er returnert eller levert, er Leverandøren ansvarlig for at de oppbevares trygt og at de ikke blir brukt til annet formål enn det som fremgår av Kontrakten, skal ikke partenes opptjente rettigheter og rettsmidler på oppsigelsestidspunktet påvirkes, inkludert retten til å kreve erstatning for kontraktsbrudd som eksisterte på eller før oppsigelsestidspunktet, og Bestemmelser i denne Kontrakten som uttrykkelig eller etter sin art skal gjelde også etter oppsigelsen, skal gjelde fullt ut etter oppsigelse, uansett grunn. 16. GENERELT Ingen av partene skal anses å ha misligholdt en forpliktelse etter Kontrakten i den utstrekning han kan godtgjøre at overholdelse av den er forhindret av en hendelse eller forhold som er utenfor vedkommende parts rimelige kontroll og som han ikke burde ha forutsett da Kontrakten ble inngått og som han ikke med rimelighet kan ventes å overvinne eller avverge virkningene av. Dersom hendelsen eller forholdet forhindrer Leverandøren fra å levere Arbeidet i mer enn to (2) uker, eller det er klart at den eller det vil gjøre det, har Selskapet rett til å si opp Kontrakten med øyeblikkelig virkning ved skriftlig melding til Leverandøren Leverandører kan ikke overdra eller pantsette Kontrakten, eller en del av eller en interesse i Kontrakten, eller inngå kontrakt om underleveranse for hel eller deler av Arbeidet, uten forutgående skriftlig samtykke fra Selskapet Selskapet kan når som helst overdra eller pantsette sine rettigheter og plikter etter Kontrakten, eller inngå kontrakt om bruk av underleverandør eller andre kontraktsmedhjelpere til å utføre sine forpliktelser etter Kontrakten Alle varsler, krav og andre meldinger som skal gis etter bestemmelser i Kontrakten, skal gis skriftlig og skal leveres personlig til den andre parten, eller sendes med rekommandert post eller bud, til det registrerte forretningsstedet (dersom det er et selskap) eller (i alle andre tilfeller) til hovedkontoret. Melding som leveres personlig skal anses som mottatt når den er levert på adressen som nevnt i første setning. Melding som sendes med rekommandert post eller bud skal anses som levert på datoen og på tidspunktet da mottakskvitteringen er undertegnet Et krav eller en rettighet etter Kontrakten skal bare anses som gyldig frafalt hvis frafallet er skriftlig. Slikt frafall skal ikke anses som frafall av eventuell etterfølgende kontraktsbrudd eller mislighold. En part taper ikke rett til å gjøre et krav eller en rettighet etter Kontrakten eller etter lov gjeldende på grunn av passivitet eller forsinkelse. Ingen enkel eller delvis utøvelse av et slikt krav eller en slik rettighet skal begrense den videre utøvelse av vedkommende eller annet krav eller annen rettighet Med mindre annet er særskilt avtalt, er rettighetene som følger av Kontrakten kumulative og gjelder i tillegg til rettigheter som følger av lov Hvis noen av bestemmelsene i disse vilkårene helt eller delvis anses å være ugyldige eller ikke kan håndheves, skal gyldigheten av de øvrige bestemmelsene ikke berøres Dersom en ugyldig bestemmelse ville være gyldig dersom en del av den ble slettet, skal bestemmelsen HT (Norge) Aug 2011 Side 5 av 6

6 gjelde med den endringen som er nødvendig for å gjøre den gyldig Ingenting i Kontrakten er beregnet for eller skal anses for å utgjøre et partnerskap eller joint venture av noe slag mellom partene, og skal heller ikke medføre at noen av partene skal anses som leverandører av varer eller tjenester til en tredjepart. Ingen av partene har fullmakt til å handle som agent for eller på annen måte forplikte den andre parten Endringer av Kontrakten, inkludert ytterligere vilkår eller betingelser, skal bare være bindende mellom partene når dette er skriftlig avtalt og undertegnet av Selskapet Ingen person som ikke er part i Kontrakten skal oppnå eller inneha noen rettigheter under eller i forbindelse med Kontrakten Kontrakten skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett. Partene skal søke å løse eventuelle krav eller uenigheter som måtte oppstå i forbindelse med eller som et resultat av Kontrakten, i minnelighet. Tvister som ikke blir løst i minnelighet skal avgjøres gjennom rettssak for de alminnelige domstoler med mindre Partene er enige om noe annet. Rettssak skal anlegges i Stavnger tingrett. HYDRATIGHT NORGE AS HT (Norge) Aug 2011 Side 6 av 6

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler)

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) www.dmgmori.com DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) 1. Generelle bestemmelser Følgende vilkår og betingelser

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon A. Kundeinformasjon I. Informasjon om leverandøren unitedprint.com Norge AS ( unitedprint ) Nydalsveien 33 0484 OSLO Org.nr 990 415 862 MVA Kontaktinformasjon

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag Januar 2013 Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014

Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 Abonnementsvilkår for Breiband.no AS sine Bredbåndstjenester Gjeldende fra 10.11.2014 GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse abonnementsvilkår gjelder for abonnement på alle tjenester levert

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer