NR.3 NOVEMBER 1993 ARGANG 5 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. Slik I k., vi.u al 4.1 1,,,1. litfl. i I.S'ts hi,t.,i, tok,.!.t,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR.3 NOVEMBER 1993 ARGANG 5 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. Slik I k., vi.u al 4.1 1,,,1. litfl. i I.S'ts hi,t.,i, tok,.!.t,"

Transkript

1 NR.3 NOVEMBER 1993 ARGANG 5 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. Slik I k., vi.u al 4.1 1,,,1. litfl. i I.S'ts hi,t.,i, tok,.!.t,

2 Dette var s!arten: "Sendag den 29. marts 1903 forsamledes i leerer lakobsens hus paa Skonseng ca. 20 personer i den tanke at stifte et ungdomslag paa Skonseng. Mi3det aabnedes med en taje af lrefer Jakobsen. som derefter gay forsamlingen adgang til at udtale sig om saken. Til dirigent valgtes hr. lrerer Ravnaa. Efter at dirigenten var valgt, gik man over til a1mindelig diskussion om bvad man skulde kalde laget, og efter en lang diskussion blev det kaldet : "Skonsengs ungdomslag" En komite til udarbeidelse af love for laget valgtes og bestod affulgende personer: Dagskriver Tveraamo L2rer Ravnaa Til sublianter: Lrerer Jakobsen Fru Jakobsen Mode! halve! Allerede 13. april ble del f0fste ordinrere nwte avholdt. Lover for laget ble vedtatt, her skal refereres de f0fste fire av i all 13 paragrafer: I: Laget har til fonnaal at arbeide for frihed, framstig og oplysrnng, og ellers alt, som kan hj.,lpe frem el godl og gavniigt ungdomsliv og folkeliv. 2: Maalet s0ges naaet ved at holde foredrag, diskussion om almennyttige enmer,oplcesning, sang, leiker, udflukterog et hlndskrevet blad. be-ger og tidsskrifter. 3: Baadeungeoggamlekvinder og mamd kan ta vrere med 1 laget, naar de ikke er under 14 aar. lndmeldelse sker gjennom et medlem i eller udenom besty- Tel sen. Bestyrelsen afgj0r am vedkommende skal fa v<ere med i laget. MaanedspengeneerO,] 5 fernten ete - og betales forskudsvis. 4: Til ltwder og fester maa ingen komme beruset, heller ikke maa berusende drikke nydes i lagets meder, fester eller udflugter. Lagets fetste styre besto av f01 gende: Jacob Nrestby, formann, A.H. TveTaarno, nestformann, K. Ravnaa, kasserer, J. Pedersen, sekreta:r, 1. Th. Jakobsen, styrernedlem. Som varamenn ble [elgende valgt: K. Langlid, J. Byre, Anders Nrevervei, Ragna Jakobsen. Rana kommune 0nsker Skonseng Ungdomslag hjertelig til lykke med 90- ars.i IIbileet. ~~ ordfgrer

3 APROPOS MAUREN (MAURENS TILBLIVELSE) Fr. styrenwteden 19. april 1903 sakses falgende... Derpaa gik man over til behandlingar, hvorofte lagets avis skulle utkomme. Der blev efter cndel diskussion laget saadan beslutrung: Lagets avis udkommer forlabig saa vidt mulig til hvert mooe. Avisen vii komme til at indeholde humoristiske stykker, dessuden vii det staa aaben for fii diskussion for ethvert af lagets medlemmer. Dog maa redakteren vrere ansvarlig for at all saadant scm kan vrekke personlig forncermelse eller vekke splid inden laget ikke maa indkomme i bladet. Dereftergik man over til at udtale sig om hvad lagets avis skulde -kaldes. Der blev forslat! nere navne, menefterendeldiskussion blev det enstemmig vcdtaget at kajde blader "Mauren". Gratulerer med de 90 STRANDJORD TRELASTBRUK 8632 Skonseng Sagbruk H0vleri Precutt Takstoler Trykkimpregnering 3-Hus 3-Hyta R0ssvollsenter TIl.: Fax.: Oerpa valgtes redakter for de 2 f0rste numre af bladel. Som saadan valgtes K Langlie med 11 stemmer. ISErr OG H.9RT I GAMLE DAGER 20/2-23 En stemning. Jeg er nedsaget til astemne min nermeste nabo Sakarias Olsen fordi ban bar mishandlet mit bokkekveg. Han bar bundet det til en fl ve _ slea". Bokkekveget blev redd, sprang i veiret og forkortede sine dage. A:rb.digst, Prott i Hullet Jeg og min kone som tilsammen har ti bern, anmoder barmhjertige medmennesker om et laan pa 100 kroner for at kunne fort~tte vor bedrift. Jells Jokum Telegrammer til Mauren 25. okt Stor jagt paagaar mellem Oksk1.0vadaln og Beiarn. To hara og ei kraaka skut.

4 - Alt til minipris Enaktiv stottespiller rgennom NordlandsBanken ~t?~

5 MAURPRATOM L0STOGFAST Onsdag 6. oktoher invitcrtc rc daksjonen i "Mauren" til mete pa "Gammelskola" med felgcnde medlemmer i 1aget: Odd Pruglhei, Synneve Wedvik, Sten Hagen og Berge Johansen. Hensikten var a fa vite litt om hva laget har betydd og betyr for folk i bygda, om det tyller intensjonene. eller om noe kunne vrert gjortannerledes? Ogsahva medlemmene har vzrt og er med pa av Jagsarbcide. Odd Pruglhei begynte sin "karriere" i Skonseng Ungdomslag allerede i Da fikk han vzre med to jenter fra Granheia pa diskusjonsmete. De furste irene var Odd pa mange med JemSffi0ler og unger og undom syntes del var spennende atwre de voksne diskutere. Underholdningskveldene var ogs~ veldig popul",re.. Under krigen matte lagets virksomhet holde en lay profil, og i perioder var det opphold. Styret ble under krigen innkalt til ordf0reren fordi det hadde blitt avholdt fester. De fikk en klekkelig bot po kr. 500,-. Og Jon B. Jensen matte reise heim euee penger mens Odd Pruglhei ble holdt igjen sam "pant". Laget sekte senere Noregs Ungdomslag om ettergivelse av boten - s"knaden ble innvilget Gjennom mesteparten av ungdomslagets historie har Odd vrert aktiv. Som fonnann, styremedlern, i komiteer, utvalg, un 'derholdning for A nevne noe. M.ureu giuter, Melt 4e ttuger., g,,,,i, protobller 09 dishlerer laget t., '9 iii. Synn0ve korn rned i lagel i slutten av syttitallet. Hun har vrert en av lagels to kvinnelige "formenn". Synnave var vettskremt da hun "ble nedt til" A overta formannsvervet, men siet det gikk fint og at hun hadde flinke og hjelpsomrne medarbeidere, I denne perioden starta restaureringa av gammelskola. og det var artig og spennende Avcere med pa. Sten Hagen korn hit til bygda i 1979 og ble ganske snart medlem. Varvant medlagsarbeid era Villen og det var naturlig amelde seg inn. Harvrert fonnann, nestformann og styremedlem. Barge Johansen flytta til Skonseng i To uker etter vat han med i ungdomsklubben. Der sitter han na som leder. Han er ogsa aktiv innen fotball, bade sam trener og spiller. Pa sp0rsmalet am hva laget har betydd for bygda, var aile enige om at del har hatt og fremdeles har stor betydning for miljeet. Folk trenger ting sam man blir nadt til asamarbeide am. Tiden er slik at folk gar mindre pa bes0k til hverandre, og da er det bra at man ihvertfall mates i lag og foreninger. Man blir ogsa kjent med folk gjennom laget, som man kanskje ellers ikke hadde blitt kjent med. Dette gir sarnhold i ei lita bygd. Tilbudene Skonseng Ungdornslag har er mange og bra, og skulle kunne fange 0PP de aller fleste. bade barn ungdom og voksne. De som kansje feler de har minst tilbud i laget er de eldre, og der b0f nok noe gimes for atrekke flere med. Odd etterlyser utfluktene som var vanlige fm, og skulje enske at det sosiale og kuiturelje ble trukket mere fram l&len. "Maurens" redaksjon takker de frammette for hyggelig prat

6 - Den norske Bank Vi har Norges mest ettertraktede l~nnskonto nordmenn har valgt var bank. Mo *Libris Postbanken Bilforsikringen din blir rimeligst nar du ogsa forsikrer hus og hjem hos oss De slmsle verdiene du har, ligger sannsynligvis i hus og hjem. Still derfor de samme krav Iii disse forsikringene som Iii bilforsikringen. Velg UN] Siorebrand. Del vii du Ijene pa. Bade gjennom slarre uygghel og lavere priser. Samler du Ire eller flere forsikringer, far du 8% lotalrabal~ ogsa pa bilforsikringen. Konlakl oss - sa ser vi hvor mye du kan Ijene pa ala UN] Siorebrand sikre dine verdier. \ ~ UN ~ Kirkegata 10, 8600 MO Telefon

7 (ORlENTERlNGER ORIENTERINGER ORIENTERINGE~ TURNGRUPPA er kommet godt igang rued hesten og vinterens aktiviteter. Aerobictreninga med Trine og Gerd Randi pa rnan- og onsdagskveldene er blitt kjempepopulrer, og samier stk. pa det meste. Alt fra ungjenter til hestcltl0dre, men stadig bare jenter... Siv og Hanne tfener ogsa iar ungdomspartiet, ett stevneparti med gymnaster. J Benn0'ysund sist sommer fikk jentene er pris fordi de vat sa blide og artige a se pei! Fin reklameforjentene og for begdal Vigdis og Birgcr er igang rued dansckveldene sine. Etter en!itt treg start. samler de naca. 20 jenteroggutterfra I. til4. klasse om torsdagskveldene. Og det gledeligste - det er nesten like mange gutter som jented Truppen har Landsturnstevne i Bode til sommeren sam sitt store mal. Vi har nytt program iar. Anita er trener, og vi er hele 18 stk. som trener om mandagskveldene elter aerobicen. 'All i ah bra aktivitet i Turngruppa synes vi personct sorterer under ass - vi har vakst - men vi har plass til flere, sa korn og bli med! Vi har ogsa et trivelig sosialt miijo med div. festlige sammenkomster! Uten Skonseng UL, den "spreke og heyst oppegaende 90-aring". hadde yare o de andre undergruppenes aktiviteter neppe vrert mulig. Vi 0nsker aile sam styrer og steller til "gebrusdagskalaset" den27. nov.lykke til med forberedelsene! Gleder oss til festen! Hilsell "muppen" UNGDOMSKLUBBEN Vi holder for <>yeblikket pa med Apusse opp klubben, og vi regner med! apne i manedsskiftet oktober/november. Det vii da bli arrangert diskotek hver 14. dag med 13-!rs- grense, men innimellom vii det bli arrangert diskotek med l O-Arsgrense. Vi vii na proveaapneklubben po mandager igjen. Deue har ikke vren mulig deto sistearene p.g.a. sviktende o ppm0te, deue vii hli annonsert ved et senere tidspunkt. Klubben vii ogsa!runne bli brukt til aarrangere klassefester. Priser: Medlemskort: 35, Medlem: 5, lkke medlem: 10, FOTBALL ( fotball har vi i sesongen hatt et smaguttelag og et miniputtlag. Det gikk sam forventet i serien. Smaguttelaget var i slutten av juni med i eninternasjonal tumering, Pitea Summergames rued 4000 deltakere. Miniputtlaget har i hest vrert med pa Nesna cup pa Nesna og Rema 1000 cup pa Klokkerhagen. Da vi na har stanel 0PP med et jeotelag fra arerajle interessene jenter velkonunen til a begynne a trene pa onsdager kl Trener for disse er Eli Bohlin. Smaguttelaget skal ogsa begynne treningen nl. Sa gamle og nye spillere: De nye treningstidene er: Mandag kl Torsdag k Miniputt treningene blir kunn~ gjort senere. Fotbalfgruppa

8 l DU SPARER MINST 35% LIM OG,MAlING. Pris pro meter: Fra kr 15, TRIVSEL I METERVIS

9 V;KTiGE ARSTALL FOR SKONSENG UL Milepreler i lagets historie. Lagets oppstart den *Innvieise av iagets hos den 13/ S~es laing av Ranagunen skilag og Skonseng ULjan IJUlvlelse av platting pa Almlihagsletta mai *' Reorganisering av laget Forballbane Hoppbakke (Heibakken) Sarnfunnshus Lysl.ype 1975 *' Gamme1skola, overtatt i 1986, tau i bruk i *' Emilmyra Utbygging av Iysloype * 90'3rs jubileum Alt i blomster til hverdag og fest RA PPORT FRA IDRETTENS VERDIKAMPANJE Ferste m"tekveld var satt til L sept. Idrettskons. Tor B. Hak:onsen rrunte fram for aholde en innledning. Oppm0tet ble labert! Vi besternte oss for a informere eoda bedre, og satse pa nytt, Uka ettervar oppmetet bctydelig bedre. 15 medlemmer kern, og vi tok fart pa arbeidsheftene. Kort fortalt var dehatten delt i to hoveddeler. I den f0fste deled tok vi for oss ni av de alvorligste verdiproblemene som idretten har astri med, og i den andre delen droftet vi hvilke grunnver ~ dier sorn ber gjelde for idre,tten, Hvorfor en verdidebatt? Norges Idrettsforbund ensker a skape en sterre bevissthet om idrettens mange positive verdier og kvalitetel Dette har laget l1<i bidrattmed. Skjemaforvoksenopplreringsmidler er sendt inn - det betyr at laget rar kr 1000,. I tillegg kan SUL - som I av IS lag vinne kr 5000,-. Hovedstyret takker for framm0tet - er dette noe vi kan gjere noe mere av? Sl1ftftum Gartner! OIl Blomst.er.Forr.a...s II_kflgt.3 lll:ii1 ~_

10 SVEINH. A BOT S NORDLANDSVEIEN 60 TLF MOBIL rlf

11 Fullstendlg formannsliste TJlegg tillisteira Pdf Skogm()s Resyme Jacob a:stby 13/ /9-03 A.H. Tveraamo TI,orvald Mora 30/ n-04 Aksel Nrevervei 'Jens Nilsen Thorvald Mora Sverdrup Jakobsen 'n perioden tii16/11-13 var del mgen virksomhet). Aksel Nrevervei Emil Skonseng Aksel NaJvervei Einar Jakobsen P. Bakken Jens Thomassen Birger Saghei Jens Thomassen Birger Saghei John Jensen Birger Saghei Olav Andersen John Jensen Birger Saghei Jens Elvebakk Jens Thomassen Olav Andersen Jens Elvebakk John Jensen Jens Elvebakk Albert 1\055\'01115/ Jens Elvebakk Olav Andersen 14/ /1-34 *(Gikk ut av laget i protest. estformann Nils Bakken ledet laget til ) Olai Elvebakk Birger Saghei Olav Andersen Birger Saghei 24/ Ola Rufsvoll37 38 Lars Sa:tenno 15/ Gjert Strandjord Jens Thomassen 39 -? Egil Teigen? 50 Finn Pruglhei' Oskar Dunderland For arene mellom 1939 og 1947 mangler protokoll. Odd Pruglhei Anders Andersen Tryg,< Penersen loll-55-16/lo-55 Valter Valrygg Asbjam Ruud Nelly Andersen Ingvar Kvale Anders Andersen Ingvar Kvale Anders Andersen Per Olsen Stein Pruglhei Piil Skogmo Gunnar Rassvoll Anders Masterdalshei Finn Hansen Arne Gaskjanli Synnave Wedvik Jean Westman Kristen E. Radvand Sten Hagen Svein Ove Monsen Oet ventes en familiefof0kelse innafor Mauren's redaksjon i Ie pet av neste ar. Men bare for a hadet helt klarlagt, sa er hverken redakt0'ren eller han Leif Sretermo gravid. Dem har heller ikkevrert delaktigi "graveringa". Resten overlater vi til Mauren's tesere aklarlegge. AVIS BILUTLEIE HYDTOSTASJONEN R0SSVOLL 8632 SKONSENG TLF.: Apningstider Man. Fre Ljijr Sjijn , Kortautornat HZH, AVIS Bilutleie Salg av bensinl autodiesel, Autorisert bilverksted Rekvisita, olje og kioskvarer

12 9 90-eVz4 as - Telefon Telefax

13 GAMMELSKOLAS OPPRINNELSE Det siste aret har det vrert reist tvit om hvilket Ar vart rerverdige skolehus ble oppfmt. En avvare vakne lesere som ogsa hadde lest boka Ranas Skolehistorie av Per Karstensen kunne fortelle at det pa s. 148 sto at Skonseng Skole ble tatt i bruk i 1921.Dette matte absolutt undersekes nrennere. Kunne det virkelig ga an at byggear 1903 varen villfarelse? Her matte det sakalt undersekende jounalistikk til. Vi lante bokaog fantut at det 5tO OppfBrt to arstall, 1920 og 1903, sa her vat det absolutt rom for tvil. Etter en telefonrunde og noen personlige samtaler med folk som begynte pa skale fm tO arstal1et 1903 sterkest, menhvarned 1920? Detvarfolk som pasta at skala var ny da de begynte pa skole i Vi hadde fremdeles ikke den bekreftelsen som vi ~a gjerne ville ha. Det vat bare en ting igjen aforeta seg, nem1ig ringe til hr. Per Karstensen og forelegge han probleme!. Han kunne ikke pa. direkten huske de nevnte tallene, men Iovte A unders0ke i sine notater for sa it ringe tilbake. Dagen etter ringte telefonen. Per Karstensen kunne fonelle at arstallet 1903 var det riktige byggear. Vi gjengir her kopi fra skolestyrets protokoll anno 1902 som vi fikk tilsendt fra ham: 1902 e~u.-'9~ Zl_ ruuw. ""1 15,,"', 9<J4k;kdU jdah. "9 U9'""'9 4-e",tiu CJ.eti'6 elf/.,(e "''f''<49~td~ ~-4, 11(d ~ td _ td ~4,,:(4~~..a fl' 7', ~ ttd<d _~_-..i~ fui.~~, Defrned skulle all tvil vrere feid til side, Dagen etter ringte Odd Pruglhei, han hadde nemlig snakket med OlafHauan som faktisk er fodt i Joda, han kunne godt huske sin fotste skoledag pa Lappheia i De gamle er for1satt.eldst nar det gjelder. Til slutt gjenstar def bare Ii takke aile som harbidratt til Ii oppklare sa ken. SpesieJt han Per Karstensen som fremskaffet det endelige beviset pa det vi aile hadde trodd. GRA TULERER MED 90-~rs dagen Skonseng UL og gammelskola. P.S. OlafHauan gratuieres samtidig med 100-Arsdagen dens veldekke ASFALT Avd. Mo i Rana Postboks Mo Te1efon: Telefax:

14 R0RLEGGERE 11SS0NVVS BUTIKK H0VLERIVEIEN 10 - TLF Me Nilsson har alt i vvs varmc sanitler kjllkken bad garderobe Yare selgere kan dette og vii hjelpe dere....,iit,' ftaaa!,.!~.!!~

15 SKONSENG UL's LAGSMERKE Vi har forsekt a finne ut nar lagsmerket ble tat( i bruk som symbol for laget. Pa et mete den 28/ opplyser formannen at han hadde skrevet elter diy, preyer til rnedlemsnal for lagsmedlemmene. Av disse prevene ble den rued sneijellsmotivet enstemmig valgt, og det ble besti!t 100 stk. for salg til medlemrner forkr 1,50. Etter den tid rna vi hell til generalforsamlingen den 10. jan Da kunne ronnannen meddele at han i samrad med noen medlernmer hadde talt om afa malt ungdomslagsnaten i forstarret malestokk. Og i den anledning hadde han engasjert P. Dahlberg til ategne 3 skisser. PAdisse skissene hadde Dahlberg skrevet "skipa 1903" mens noen av rnedlemmene ville at det skulle 5t! "stiftet 1903". Dette problemet ble diskutert over el par sider i protokollen. Debatten endte opp med 4 forslag. Olaf Andersen foreslo Askrive "skipa". A1fhild Skar forcslo A ikke skrive hverken skipa cuer stiftet. Jon B. Jensen foreslo at dem ingeo nal malte. Sekreta: ren, Lars Rufsvoll, foreslo a skrive "stiftet". Ved avstemningen fikk A1fhild Skars forslag flertall. Neste mete ble avholdt den Der opplyser formannen, Birger Saghei, at ungdomslagsnalen erferdig malt og hengt opp pa veggen og at han ville for<ere lagel milen. Han forespurte samtidig om det var stemning for at ringen om nalen skulle males i sort og bokstavene i gult. Han var villig til amale den om hvis del var ~nske om del. Det var det tyde!igvis ikke for slik kjenncr vi merket idag. Skal du kjope bruktbil? Kontakt oss Bllbersen as har nyerer bruktbiler til en fornuflig pris Bllbersen as reparerer bilene eller NAF- test Bilbersen as skaffer ogsa biler pa bestilling Bilbersen as gir 3-mnd. bruktbilgaranti Bilbersen as ordner med gunstig finansiering BILB0RSEN as vi Stig Are Eriksen Telefon Skonseng Priv.t

16 Begdavceringa! Det e snart jul, Vi har Ranas storste utvalg av barartikler Tverlmes, 8600 Mo Tlf Rassvoll Mat TlfJFax: o Apningstider -Hverdager(man.-lrZlr.) Sem.lHelligdager ,. Varer kan bestilles pro tit. - posten bringer - De trivelige butikkene hvor naboer treffes

17 INTERVJU MED HAN S,9RVE Maurens redaksjon har gatt til det drastiske skritt A intervjue han Serve Marbakkli i forbindel,e med Lagets 90-AT, jubileum. Vi ankom hans spartanske men praktiske bolig en ikkc altfor sein kvetj i november. Del var med ei salig blanding av frekt og ny,gjerrighe( vi gjekk lau, pa oppdraget. Men han (ok h"flig imot ass og vist ass to krakka defvi kun StEtt 05S. SjeJ Sa!tt han seg pa vekas'n mams katta lag under omn og S0\'. Del verka juss! han synt det va pa tide at vi avla han et besek. Hva slags tilknytning tillaget har 'du? -Tj.., '! h illj. h.ii nlkk. f,rm.ll. V2rY. M...m I'ga"!ppersl. lu Ilmpr.der h g h. II m,",. jup.indi!.i,ri.ke... oppi hutei. Hva betyr ungdomslaget for deg personlig? -M mmmlj., fir m.g p2,,0.1. b.11 d.1 j. II.g hi (ill mulighel 12 ; " ul it el bredl.g wi.ri publ ilum. 0o, el pu bli kum rl 1 lje har lill 10'gl fir i f,,,11 jufl", idol eg.hiv. HaT du noen hap og.0nsker for framtida? -Hmmj" hipel e II I'gel lar de. mi..e kull,,'n meir,ivil. AI dllm illj. b",.. far;.pr.ng.iij. b,ill, kava borli I... y.n bid...inl og tila. 0.. ", bi jo bid. mil., ojahal. Har du noen 5pesielle opplevelser t il knytta UL? - Mlj.,., ",III.in, on! renn pi.ki borlll Emilmyra fir i fi I". d.lt. M.. n tyll, k.,jzr.",.in illj.l, raif,1. ka lrive.1. A..il.du h..; f,1i hi j. ",.d "!,mi on!, bo rl i,"y.kavl... J.gu it dol'" illj. p,l.., g. E! wi r,.lel. Eg no. d f,r",e ining.1 ",i.. d.1t, kl nyl IIn. bol ",.d Ivile du k. '!.Iarinl,. Og keln fi r illj g.i ",y" oppl, II 111'. ",.!III A: re.m.d I.",. ag h.1or illj., b"r.'; d.1 " gl. Vi takker han Serve hjerteligst fef at han var sa vennlig og tok i mot ass og ser med g1ede fram t~1 at han kjrem arsfesten. Din leverandiilr av CD plater, kassetter og musikkinstrumcnter

18 , BARNESIA BARNESIA BARNESIA ( En Ii t ed ftlaurh istorie ) Mel: NSr netten blir lange. MaurUlormora Marl var blitl, amllle! og gra, hnn hadde sail til verden V.I~... Iii ~, vi.i" v.lbm,".n it 01 tn., j.! j_bl.,., bli, ~j...p.!i.d Atte hundre maurer sma. ni, d.ler ned. Nl skulle gamle Mad bare ligge midi i lua for n1 var del jo hun som var den eldste dronningfru a. Nar Mad vii ha nyheter rra dalen er del Lisa, det yngste barnebarnet som leser Manr-avisa. Ni..i vi I. _I 'porko. fi klyler, b..tt.,.~i, pi E..il"yra I,.ff.. vi., hiper pi,.d,ii. R.I,.: H.i...S h.pp..., ni farer vi ml.d, f., her ~ 11..., _.!.!,...1va...d. I f., h _I ~... h.. ". N.U. pi hm, 01 " v. h d. U.81i'IP't\ :J..S 0.1 h!.1 bl.d pi b d... V'SS, j. fler.!j..ler j. litter!;' d.l. "2J0'O :l ljas Hv. er d.1...ti, i b d... gi,d... hor Iler. ti, b d hor hi,? uoqqms50h :" AS R d m 1" mod I! h.i. "2UURd :.reas tva,l.om j.,d. 0.1 rami. 0,. ~raml. i b.,temor Ii taml.,.11,i.. f., i'j... lill.h,i.i. ' ll U J<EA'I~'yl!){ :J2AS

19 ARSM0 TET Avholdes den kl pa gammelskola. Mm 0pp!!!!!!.. ~ (; ARSF ESTEN -- v R: CiFt ORJ Den store jubileumsfesten avholdes den fra kl (merk tidspunktet). Underholdningen serveresf0fst. Deretter saltkj0tt og kalrabistappe fra ca. kl Ta f0fn ned av fotskammel'n, mysopp stressless'n og korn p huset. Husk medlemsskap. Seyue ~ ~ ~ I(N IVI(URS~ ~ ~ Vi hartenkt aarrangereet knivrnakerkurs i lepet av hesten. Kurset g!r over ca, 30 timer. lnstrukter: Hans Kr. Hansen.Maksimum 8 deltakere. Pamelding og informasjon: K. E. Redvand, tlf DANSEKVElDER Fra og med andre s0ndag i ja 'nuar kan alle som liker adanse treffes 0 gymsalen p samfunnshuser. De som vil lrere mer om dans kan fi instruksjon, de som vii danse i fred flr &jere det. Kart sagt, vi.nsker a skape et hyggelig dansemilja i begda, med sosialt samvrer og dans. Vi hciper asamle folk fra tenarene og helt opp til 100. Del starter kl ogvarer i to rimer. Blas st.0vetavdanseskoen og korn. Avisen kommer hver dag. Det gjor ogsa annonsene. Jtkrrm J'!kill

20 unstige baligitin has ass betyr Itin til lay rente og en nedbetalingstid som er lilpasset den enkeltes behov. Det betyr ikke at du n"dvendigvis ma kj pe ny bo/ig for a oppna gunstige boiigitin. Formalet med Itinet er for oss Iikegyldig. Du kan med andre ord feks. fd billan til boligitinsrente dersom sikkerhelen er god nok. Gunstige bo/igitin kan gis til deg som kan tilby oss sikkerhet innenfor 60 % av husels omsetningsverdi. Unders k gjerne Yare konkurrenlers lilbud, men Ia ingen beslutning f"r du Irar Ir"rt Irva vi Irar a Ii/by deg. e SPAREBANKEN RANA

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

SKONSENG U.L LEGGES NED?

SKONSENG U.L LEGGES NED? SKONSENG U.L LEGGES NED? El l er kanskje s k i og fotball blir lag t ned t i l forde l f o r f. eks. judo og f jellklatring? Nei, sa ille bl i r det ve l ikke.. Som et l e d d i ILISa r be i det hvor SUL

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

NR. 3 Des. 2000 ÅRGANG 12 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L.

NR. 3 Des. 2000 ÅRGANG 12 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. NR. 3 Des. 2000 ÅRGANG 12 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. Tegnet av Aud Larsen INFO FRA HOVEDLAGET JULETREFEST Det vil bli juletrefest for store og små på Samfunnshuset fredag 29. des. 00 kl. 17.00 på Samfunshuset.

Detaljer

Olav og Kari Navnet ditt:...

Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav Bøe og fl. Fra Norsk Folkediktning (Dei Norske Samlaget 1958) 1 Trø meg inkje for nære = kom ikke for nær meg (viser til dansesituasjonen visa ble

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken PLAN FOR MARS 2015 - LOPPA Tema: bruke kroppen, påske. Uke/ fagområde 10 Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Hurra for Neo 4år! 3. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Meny: ost og skinke

Detaljer

Her er jentene i gang med sin "seiersdans" etter avsluttet kamp. Dansen blir forøvrig utført uansett resultat.

Her er jentene i gang med sin seiersdans etter avsluttet kamp. Dansen blir forøvrig utført uansett resultat. Stor treningsiver Andebu jenter 96 / 97 har i hele vinter og våres trent 2 dager i uken. Det har vært mange på treningene (opp mot 20 stykker) og jentene viser en fantastisk treningsiver. Mange av jentene

Detaljer

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11.

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. januar 2010 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE Mandag

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere.

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere. Møter i Beisfjord Vannverk 1946 1958 Møte 1: 31.05.1946 Møte ang. vannverk i Beisfjord Den 31/05-46 møtte en komité fra sørsiden, bestående av Bertheus Antonsen og Karl Antonsen med en komité fra nordsiden,

Detaljer

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN AGENDA - GRUNNIDÉ - DAMELAG - FLINT BASIS TILBUD - FLINT UTVIDET TILBUD - FLINT RESSURSER - FLINT SPILLERE - TRENINGSLEIR - DATO - TRENINGSTIDER

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008

Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008 Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008 JA SÅ FOR HO BÆRE! Ho Iren! Ho sa ho sku å bruna krøppen. Tenk å læmn meg her, stillmo åleina, mett i påskenommere. Håp ho har

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Referat fra 50-års jubileum:

Referat fra 50-års jubileum: Referat fra 50-års jubileum: Etter at alle har forsynt seg og blitt ønsket velkommen, er det Gerd Andersen som får ordet. Hun forteller hva som skjedde når de planla å bygge en ny skole her i kommunen.

Detaljer

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken EN GLAD GUTT Av Bjørnstjerne Bjørnsson Øivind og bukken Øivind mister bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys om kvelden,

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Referat fra områdemøte 1.06.2013.

Referat fra områdemøte 1.06.2013. Referat fra områdemøte 1.06.2013. 1 1.1 Presentasjon: Tilstede fra interim; nestleder og kasserer. 1.2 Stille stund avholdt. 1.3 En gsr refererer. 1.4 12 tradisjoner lest. 1.5 Er det noen som har noe å

Detaljer

Stavanger Museums Aarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-5

Stavanger Museums Aarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-5 Stavanger Museums Aarshefte, Aarg. 35(1924-25), s. 1-5 STAVANGER MUSEUM 1877 1927. 8de mars 1927 er det 50 aar siden Stavanger Museum blev besluttet oprettet og Museforeningen i Stavanger blev stiftet.

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Styremøte i Slitu IF 25. august 2014 kl. 19.00 på klubbhuset

Styremøte i Slitu IF 25. august 2014 kl. 19.00 på klubbhuset Styremøte i Slitu IF 25. august 2014 kl. 19.00 på klubbhuset Fremmøtte: Thor, Mona, Kjell Erik, Håvard, Jørn Harald, Bård og Elisabeth 1. Referatet fra forrige styremøte: godkjent. 2. Økonomi: - Avtalen

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Årsmelding 2012 Straumen Båtlag.

Årsmelding 2012 Straumen Båtlag. Årsmelding 2012 Straumen Båtlag. Styret har hatt 7 styremøter og behandla 30 saker. Straumen båtlag har pr.31.12.12. 97 medlemmer hvor 5 er passive medlemmer. 1 medlem er gått bort : Bjarne Tørresdal I

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Skonseng UL 1903-1998

Skonseng UL 1903-1998 Skonseng UL 1903-1998 SKREVET AV : JOHAN ALTE WESTMAN 2/3-98 FORORD Først vil jeg få med hvorfor jeg valgte å skrive om Skonseng Ungdomslag Jeg valgte å skrive om S.U.L fordi laget har vært en del av livet

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær.

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær. LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2001 avholdt torsdag 27. november 2001 kl 1900 i sal C, Folkets hus, Youngsgt. 11, Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Velkommen til. KIWI Skrim Cup 2013

Velkommen til. KIWI Skrim Cup 2013 Velkommen til KIWI Skrim Cup 2013 Velkommen!! Kjære Fotballvenner! Tradisjon tro inviterer vi igjen til årets KIWI Skrim Cup for 12`te året på rad her på Skrimsletta. Rekord deltakelse med 62 lag bekrefter

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Gruppehistorien del 1

Gruppehistorien del 1 6. Drammen MS har en lang historie den begynte allerede i 1923 da det ble stiftet en væbnertropp i Metodistkirken. Denne troppen gikk inn i Norsk Speiderguttforbund året etter den 15. november, som regnes

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

Uke: 10 Navn: Gruppe: G

Uke: 10 Navn: Gruppe: G Uke: 10 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Litteratur Fritid og følelser Lærebøker: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Klar, ferdig, norsk!» og «Norsk start 8-10» Grammatikk: Substantiver, verb Nettsider: Bildeordbok

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Ledermøte 2016 Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Akerøya Open Ungdommens eget arrangement Uorganisert Godt organisert På 10. året Fakta, refleksjoner og antagelser Initiert

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Møte referat. Foreldremøte Strindheim Fotball G16 (94 og 95 årgang) SIL Fotball G16 - Referat Foreldremøte 10.03.2010 side 1 av 5

Møte referat. Foreldremøte Strindheim Fotball G16 (94 og 95 årgang) SIL Fotball G16 - Referat Foreldremøte 10.03.2010 side 1 av 5 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G16 (94 og 95 årgang) Møtedato: 10. mars 2010 Deltakere: Neste møte: 21 deltakere foreldre Ikke avtalt Innhold I. Status så langt I 2010... 2 II. Kampansvar

Detaljer

ÅRGANG 20 NR 6 Februar 14

ÅRGANG 20 NR 6 Februar 14 LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Er akkurat kommet hjem etter et flott arrangement ute på sykehjemmet. Dette er en tilstelling de ansatte der ute har laget for å vise deres takknemlighet for alt det

Detaljer

BLADET INNHOLD: s.2 : Ord fra redaktøren s.3 : Tenninliste s.4 : Arrangementer i ungdomsklubben s.5 : Nytt ODUG-styre s.6 : Er det noen vits?

BLADET INNHOLD: s.2 : Ord fra redaktøren s.3 : Tenninliste s.4 : Arrangementer i ungdomsklubben s.5 : Nytt ODUG-styre s.6 : Er det noen vits? Piskenummer ~~ BLADET nr. I. 1993 INNHOLD: s.2 : Ord fra redaktøren s.3 : Tenninliste s.4 : Arrangementer i ungdomsklubben s.5 : Nytt ODUG-styre s.6 : Er det noen vits? Ord fra redaktøren Det er piske

Detaljer

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011..

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Breimsbygda IL- Miniputt sin innsamling til midlar til miniputtar i Vietnam. 22

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Fjøsnissen. Moldetur. Som et resultat av denne overtroen er skikken med å sette ut grøt til nissen på låven julekvelden oppstått.

Fjøsnissen. Moldetur. Som et resultat av denne overtroen er skikken med å sette ut grøt til nissen på låven julekvelden oppstått. Moldetur Fjøsnissen Saba Abay/Yohannes Tewelde 6. november kom alle introelevene klokka ti på åtte på busstasjonen. Da Kari og Gry kom, kjørte bussen til Molde. Etter ca. 5-10 minutter sto Gry foran elevene,

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Referat fra NNF`s generalforsamling,

Referat fra NNF`s generalforsamling, Referat fra NNF`s generalforsamling, 24. 2. 2015. Det var 24 stemmeberettigete medlemmer til stede, da formannen, Carl Henrik Størmer, ønsket de fremmøtte velkommen til NNF`s generalforsamling. Årsberetning

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

NR. 2 Juli. 2000 ÅRGANG 12 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L.

NR. 2 Juli. 2000 ÅRGANG 12 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. NR. 2 Juli. 2000 ÅRGANG 12 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. Som dokk ser av forsia på Mauren, så ha han Sørve tatt tileferie i år. Han ha søkt ut i naturn før å finn ro i sjæla, så han sei. Vi kom tælfeldigvis

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND

FORSVARETS SENIORFORBUND FORSVARETS SENIORFORBUND avdeling Øvre Romerike Nyhetsbrev nr. 8/2013 Desember 2013 Velkommen til FSF- Øvre Romerike Det å avslutte sitt yrkesaktive liv medfører for alle store endringer. Vår avdeling

Detaljer

Protokoll fra styremøte 12.1.2016 kl. 19.00 22.00

Protokoll fra styremøte 12.1.2016 kl. 19.00 22.00 Protokoll fra styremøte 12.1.2016 kl. 19.00 22.00 Innkalt: Forfall: Ikke tilstede i sak: Ingunn Vika Lene Gausel Einar Reinsnos Alexandra Björk Trine Nilssen X Nader Iversen Vara møter fast: Eli Hereide

Detaljer

Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte

Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte Trond Boye Hansen Paramedic / Ulykkesgransker Oslo Universitetssykehus Ullevål Ass. Havariinspektør Statens Havarikommisjon for Transport Barn ble skadet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2013 Hei alle sammen Denne måneden har flydd fordi, og her på Sverdet har vi hatt en fin tid med mange gode opplevelser sammen. Det har begynt en ny jente hos oss,

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 5.mars 2013

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 5.mars 2013 HALDEN IDRETTSRÅD Postboks 2105, Brødløs 1760 Halden tlf: 69 18 66 86 tlf: 69 17 49 66 kontakt@halden-idrettsrad.com Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 5.mars 2013 Leder Per Nordlie ønsket alle

Detaljer

tilbehør. Disse rettene var nydelige!

tilbehør. Disse rettene var nydelige! Bremen uke 2 Hei igjen, i uken som har gått har vi jobbet fra tirsdag til fredag. Mandag var vi ut på tur med Torstein og flere av de tyske lederne, vi besøkte fem plasser som produserer lokale råvarer.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET 2006 PROTOKOLL FRA MØTE. Mandag 05.mars 2007 i kommunestyresalen

ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET 2006 PROTOKOLL FRA MØTE. Mandag 05.mars 2007 i kommunestyresalen ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET 2006 PROTOKOLL FRA MØTE Mandag 05.mars 2007 i kommunestyresalen & Innkalling: årsmøte har vært annonsert i Ringerikes blad tre ganger. Innkalling godkjent. & Saksliste, godkjent.

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst g r e n d a l a g 2 0 1 0 Sted: Saksvik skole, Rom 9 (1. etasje i Hovedbygget) D a t o : 25. mars 2010 Tid: k l 2 0. 0 0-2 2. 0 0 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

FIRST LEGO League. Mo i Rana 2012. Lars Henrik Lenningsvik

FIRST LEGO League. Mo i Rana 2012. Lars Henrik Lenningsvik FIRST LEGO League Mo i Rana 2012 Presentasjon av laget Korgen Lego Locos Vi kommer fra KORGEN Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 1 jente og 10 gutter. Vi representerer Korgen sentralskole

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Referat fra møte 16.05.09 i Område Sør Service Komité

Referat fra møte 16.05.09 i Område Sør Service Komité Referat fra møte 16.05.09 i Område Sør Service Komité Til stede: Leder OSSK Nestleder OSSK Sekretær OSSK GSR Fredagsgruppa Vara GSR Fredagsgruppa Leder HI / OI Vara GSR Mandalsgruppa GSR Gjør det enkelt

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Hedda syntes at nyttår, med alle nyttårsløftene, heller burde være i august. Det var jo da man var motivert for å forbedre seg.

Hedda syntes at nyttår, med alle nyttårsløftene, heller burde være i august. Det var jo da man var motivert for å forbedre seg. Kapittel 1 Pappa og mamma hadde stilt inn høyttalerne i bilen sånn at musikken bare hørtes bak. Hedda kunne nesten ha så høyt volum hun bare ville. Hun hørte på sommerhits som var lystige og trallete,

Detaljer

FIRST LEGO League. Alta 2012. Odd Kristian Wirkola Opgård. Daniel Kristoffersen Gutt 10 år 0 Ole Romsdal Gutt 11 år 0. Rasmus Eriksen Dilkestad

FIRST LEGO League. Alta 2012. Odd Kristian Wirkola Opgård. Daniel Kristoffersen Gutt 10 år 0 Ole Romsdal Gutt 11 år 0. Rasmus Eriksen Dilkestad FIRST LEGO League Alta 2012 Presentasjon av laget The old cookies Vi kommer fra Alta Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 5 jenter og 13 gutter. Vi representerer Elvebakken Type lag:

Detaljer

AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016

AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016 AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016 Innhold 3. Treningsplan for 2016-sesongen 4. Konkurranseplan- arrangement i Søgne 2016 5. Konkurranseplan utenom Søgne 2016 3. Treningsplan for 2016-sesongen

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua.

Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Protokoll fra årsmøte i Askim Historielag torsdag den 21. april 2016 kl. 19.00 i Randulfstua. Sak 1: Åpning og konstituering: Årsmøtet med dagsorden var varslet i lokalavisa med de frister vedtektene bestemmer.

Detaljer

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 Følgende personer har i perioden innehatt verv: Styret Valgt: På valg: Formann (1 år) : Jan Fredriksen 2013 2014 Nestformann (2

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 DIKEMARK IDRETTSFORENING HOVEDSTYRET ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 STYRESAMMENSETNING: Årsmøte 2008 fattet et vedtak på endring i styresammensetting for DIF. Intensjonen var at vi skulle få en mer

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016 BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE Introduksjon til golf og timeplaner 2016 Golf Grønn Glede (heretter kalt GGG) er et tilbud til deg som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet, langtidssykemeldt,

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

IL AASGUTEN Gutter 12

IL AASGUTEN Gutter 12 Kampoppsett med kaffeliste Tid Mandag 23.4. 18.00, oppmøte banken Mandag 7.5. 18.00, oppmøte banen Mandag 14.5 Remyra 16.40 Mandag 21.5. 18.00, oppmøte banen Fredag 1.6. 18.00 Verdal mini 2(stadion) 16.45

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vii falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vii falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg a v~re konftrrnanc i Loddefjord mentgher! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vii falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Stord IL Orientering Årsrapport 2003

Stord IL Orientering Årsrapport 2003 Stord IL Orientering Årsrapport 2003 Årsrapport arrangement 2003 O gruppa har i 2003 vore ansvarlege for fleire store arrangement. To kristtornløp, Per Magne`s minneløp, Vestlandsmeisterskapet på normaldistanse

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer