NR.3 NOVEMBER 1993 ARGANG 5 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. Slik I k., vi.u al 4.1 1,,,1. litfl. i I.S'ts hi,t.,i, tok,.!.t,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR.3 NOVEMBER 1993 ARGANG 5 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. Slik I k., vi.u al 4.1 1,,,1. litfl. i I.S'ts hi,t.,i, tok,.!.t,"

Transkript

1 NR.3 NOVEMBER 1993 ARGANG 5 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. Slik I k., vi.u al 4.1 1,,,1. litfl. i I.S'ts hi,t.,i, tok,.!.t,

2 Dette var s!arten: "Sendag den 29. marts 1903 forsamledes i leerer lakobsens hus paa Skonseng ca. 20 personer i den tanke at stifte et ungdomslag paa Skonseng. Mi3det aabnedes med en taje af lrefer Jakobsen. som derefter gay forsamlingen adgang til at udtale sig om saken. Til dirigent valgtes hr. lrerer Ravnaa. Efter at dirigenten var valgt, gik man over til a1mindelig diskussion om bvad man skulde kalde laget, og efter en lang diskussion blev det kaldet : "Skonsengs ungdomslag" En komite til udarbeidelse af love for laget valgtes og bestod affulgende personer: Dagskriver Tveraamo L2rer Ravnaa Til sublianter: Lrerer Jakobsen Fru Jakobsen Mode! halve! Allerede 13. april ble del f0fste ordinrere nwte avholdt. Lover for laget ble vedtatt, her skal refereres de f0fste fire av i all 13 paragrafer: I: Laget har til fonnaal at arbeide for frihed, framstig og oplysrnng, og ellers alt, som kan hj.,lpe frem el godl og gavniigt ungdomsliv og folkeliv. 2: Maalet s0ges naaet ved at holde foredrag, diskussion om almennyttige enmer,oplcesning, sang, leiker, udflukterog et hlndskrevet blad. be-ger og tidsskrifter. 3: Baadeungeoggamlekvinder og mamd kan ta vrere med 1 laget, naar de ikke er under 14 aar. lndmeldelse sker gjennom et medlem i eller udenom besty- Tel sen. Bestyrelsen afgj0r am vedkommende skal fa v<ere med i laget. MaanedspengeneerO,] 5 fernten ete - og betales forskudsvis. 4: Til ltwder og fester maa ingen komme beruset, heller ikke maa berusende drikke nydes i lagets meder, fester eller udflugter. Lagets fetste styre besto av f01 gende: Jacob Nrestby, formann, A.H. TveTaarno, nestformann, K. Ravnaa, kasserer, J. Pedersen, sekreta:r, 1. Th. Jakobsen, styrernedlem. Som varamenn ble [elgende valgt: K. Langlid, J. Byre, Anders Nrevervei, Ragna Jakobsen. Rana kommune 0nsker Skonseng Ungdomslag hjertelig til lykke med 90- ars.i IIbileet. ~~ ordfgrer

3 APROPOS MAUREN (MAURENS TILBLIVELSE) Fr. styrenwteden 19. april 1903 sakses falgende... Derpaa gik man over til behandlingar, hvorofte lagets avis skulle utkomme. Der blev efter cndel diskussion laget saadan beslutrung: Lagets avis udkommer forlabig saa vidt mulig til hvert mooe. Avisen vii komme til at indeholde humoristiske stykker, dessuden vii det staa aaben for fii diskussion for ethvert af lagets medlemmer. Dog maa redakteren vrere ansvarlig for at all saadant scm kan vrekke personlig forncermelse eller vekke splid inden laget ikke maa indkomme i bladet. Dereftergik man over til at udtale sig om hvad lagets avis skulde -kaldes. Der blev forslat! nere navne, menefterendeldiskussion blev det enstemmig vcdtaget at kajde blader "Mauren". Gratulerer med de 90 STRANDJORD TRELASTBRUK 8632 Skonseng Sagbruk H0vleri Precutt Takstoler Trykkimpregnering 3-Hus 3-Hyta R0ssvollsenter TIl.: Fax.: Oerpa valgtes redakter for de 2 f0rste numre af bladel. Som saadan valgtes K Langlie med 11 stemmer. ISErr OG H.9RT I GAMLE DAGER 20/2-23 En stemning. Jeg er nedsaget til astemne min nermeste nabo Sakarias Olsen fordi ban bar mishandlet mit bokkekveg. Han bar bundet det til en fl ve _ slea". Bokkekveget blev redd, sprang i veiret og forkortede sine dage. A:rb.digst, Prott i Hullet Jeg og min kone som tilsammen har ti bern, anmoder barmhjertige medmennesker om et laan pa 100 kroner for at kunne fort~tte vor bedrift. Jells Jokum Telegrammer til Mauren 25. okt Stor jagt paagaar mellem Oksk1.0vadaln og Beiarn. To hara og ei kraaka skut.

4 - Alt til minipris Enaktiv stottespiller rgennom NordlandsBanken ~t?~

5 MAURPRATOM L0STOGFAST Onsdag 6. oktoher invitcrtc rc daksjonen i "Mauren" til mete pa "Gammelskola" med felgcnde medlemmer i 1aget: Odd Pruglhei, Synneve Wedvik, Sten Hagen og Berge Johansen. Hensikten var a fa vite litt om hva laget har betydd og betyr for folk i bygda, om det tyller intensjonene. eller om noe kunne vrert gjortannerledes? Ogsahva medlemmene har vzrt og er med pa av Jagsarbcide. Odd Pruglhei begynte sin "karriere" i Skonseng Ungdomslag allerede i Da fikk han vzre med to jenter fra Granheia pa diskusjonsmete. De furste irene var Odd pa mange med JemSffi0ler og unger og undom syntes del var spennende atwre de voksne diskutere. Underholdningskveldene var ogs~ veldig popul",re.. Under krigen matte lagets virksomhet holde en lay profil, og i perioder var det opphold. Styret ble under krigen innkalt til ordf0reren fordi det hadde blitt avholdt fester. De fikk en klekkelig bot po kr. 500,-. Og Jon B. Jensen matte reise heim euee penger mens Odd Pruglhei ble holdt igjen sam "pant". Laget sekte senere Noregs Ungdomslag om ettergivelse av boten - s"knaden ble innvilget Gjennom mesteparten av ungdomslagets historie har Odd vrert aktiv. Som fonnann, styremedlern, i komiteer, utvalg, un 'derholdning for A nevne noe. M.ureu giuter, Melt 4e ttuger., g,,,,i, protobller 09 dishlerer laget t., '9 iii. Synn0ve korn rned i lagel i slutten av syttitallet. Hun har vrert en av lagels to kvinnelige "formenn". Synnave var vettskremt da hun "ble nedt til" A overta formannsvervet, men siet det gikk fint og at hun hadde flinke og hjelpsomrne medarbeidere, I denne perioden starta restaureringa av gammelskola. og det var artig og spennende Avcere med pa. Sten Hagen korn hit til bygda i 1979 og ble ganske snart medlem. Varvant medlagsarbeid era Villen og det var naturlig amelde seg inn. Harvrert fonnann, nestformann og styremedlem. Barge Johansen flytta til Skonseng i To uker etter vat han med i ungdomsklubben. Der sitter han na som leder. Han er ogsa aktiv innen fotball, bade sam trener og spiller. Pa sp0rsmalet am hva laget har betydd for bygda, var aile enige om at del har hatt og fremdeles har stor betydning for miljeet. Folk trenger ting sam man blir nadt til asamarbeide am. Tiden er slik at folk gar mindre pa bes0k til hverandre, og da er det bra at man ihvertfall mates i lag og foreninger. Man blir ogsa kjent med folk gjennom laget, som man kanskje ellers ikke hadde blitt kjent med. Dette gir sarnhold i ei lita bygd. Tilbudene Skonseng Ungdornslag har er mange og bra, og skulle kunne fange 0PP de aller fleste. bade barn ungdom og voksne. De som kansje feler de har minst tilbud i laget er de eldre, og der b0f nok noe gimes for atrekke flere med. Odd etterlyser utfluktene som var vanlige fm, og skulje enske at det sosiale og kuiturelje ble trukket mere fram l&len. "Maurens" redaksjon takker de frammette for hyggelig prat

6 - Den norske Bank Vi har Norges mest ettertraktede l~nnskonto nordmenn har valgt var bank. Mo *Libris Postbanken Bilforsikringen din blir rimeligst nar du ogsa forsikrer hus og hjem hos oss De slmsle verdiene du har, ligger sannsynligvis i hus og hjem. Still derfor de samme krav Iii disse forsikringene som Iii bilforsikringen. Velg UN] Siorebrand. Del vii du Ijene pa. Bade gjennom slarre uygghel og lavere priser. Samler du Ire eller flere forsikringer, far du 8% lotalrabal~ ogsa pa bilforsikringen. Konlakl oss - sa ser vi hvor mye du kan Ijene pa ala UN] Siorebrand sikre dine verdier. \ ~ UN ~ Kirkegata 10, 8600 MO Telefon

7 (ORlENTERlNGER ORIENTERINGER ORIENTERINGE~ TURNGRUPPA er kommet godt igang rued hesten og vinterens aktiviteter. Aerobictreninga med Trine og Gerd Randi pa rnan- og onsdagskveldene er blitt kjempepopulrer, og samier stk. pa det meste. Alt fra ungjenter til hestcltl0dre, men stadig bare jenter... Siv og Hanne tfener ogsa iar ungdomspartiet, ett stevneparti med gymnaster. J Benn0'ysund sist sommer fikk jentene er pris fordi de vat sa blide og artige a se pei! Fin reklameforjentene og for begdal Vigdis og Birgcr er igang rued dansckveldene sine. Etter en!itt treg start. samler de naca. 20 jenteroggutterfra I. til4. klasse om torsdagskveldene. Og det gledeligste - det er nesten like mange gutter som jented Truppen har Landsturnstevne i Bode til sommeren sam sitt store mal. Vi har nytt program iar. Anita er trener, og vi er hele 18 stk. som trener om mandagskveldene elter aerobicen. 'All i ah bra aktivitet i Turngruppa synes vi personct sorterer under ass - vi har vakst - men vi har plass til flere, sa korn og bli med! Vi har ogsa et trivelig sosialt miijo med div. festlige sammenkomster! Uten Skonseng UL, den "spreke og heyst oppegaende 90-aring". hadde yare o de andre undergruppenes aktiviteter neppe vrert mulig. Vi 0nsker aile sam styrer og steller til "gebrusdagskalaset" den27. nov.lykke til med forberedelsene! Gleder oss til festen! Hilsell "muppen" UNGDOMSKLUBBEN Vi holder for <>yeblikket pa med Apusse opp klubben, og vi regner med! apne i manedsskiftet oktober/november. Det vii da bli arrangert diskotek hver 14. dag med 13-!rs- grense, men innimellom vii det bli arrangert diskotek med l O-Arsgrense. Vi vii na proveaapneklubben po mandager igjen. Deue har ikke vren mulig deto sistearene p.g.a. sviktende o ppm0te, deue vii hli annonsert ved et senere tidspunkt. Klubben vii ogsa!runne bli brukt til aarrangere klassefester. Priser: Medlemskort: 35, Medlem: 5, lkke medlem: 10, FOTBALL ( fotball har vi i sesongen hatt et smaguttelag og et miniputtlag. Det gikk sam forventet i serien. Smaguttelaget var i slutten av juni med i eninternasjonal tumering, Pitea Summergames rued 4000 deltakere. Miniputtlaget har i hest vrert med pa Nesna cup pa Nesna og Rema 1000 cup pa Klokkerhagen. Da vi na har stanel 0PP med et jeotelag fra arerajle interessene jenter velkonunen til a begynne a trene pa onsdager kl Trener for disse er Eli Bohlin. Smaguttelaget skal ogsa begynne treningen nl. Sa gamle og nye spillere: De nye treningstidene er: Mandag kl Torsdag k Miniputt treningene blir kunn~ gjort senere. Fotbalfgruppa

8 l DU SPARER MINST 35% LIM OG,MAlING. Pris pro meter: Fra kr 15, TRIVSEL I METERVIS

9 V;KTiGE ARSTALL FOR SKONSENG UL Milepreler i lagets historie. Lagets oppstart den *Innvieise av iagets hos den 13/ S~es laing av Ranagunen skilag og Skonseng ULjan IJUlvlelse av platting pa Almlihagsletta mai *' Reorganisering av laget Forballbane Hoppbakke (Heibakken) Sarnfunnshus Lysl.ype 1975 *' Gamme1skola, overtatt i 1986, tau i bruk i *' Emilmyra Utbygging av Iysloype * 90'3rs jubileum Alt i blomster til hverdag og fest RA PPORT FRA IDRETTENS VERDIKAMPANJE Ferste m"tekveld var satt til L sept. Idrettskons. Tor B. Hak:onsen rrunte fram for aholde en innledning. Oppm0tet ble labert! Vi besternte oss for a informere eoda bedre, og satse pa nytt, Uka ettervar oppmetet bctydelig bedre. 15 medlemmer kern, og vi tok fart pa arbeidsheftene. Kort fortalt var dehatten delt i to hoveddeler. I den f0fste deled tok vi for oss ni av de alvorligste verdiproblemene som idretten har astri med, og i den andre delen droftet vi hvilke grunnver ~ dier sorn ber gjelde for idre,tten, Hvorfor en verdidebatt? Norges Idrettsforbund ensker a skape en sterre bevissthet om idrettens mange positive verdier og kvalitetel Dette har laget l1<i bidrattmed. Skjemaforvoksenopplreringsmidler er sendt inn - det betyr at laget rar kr 1000,. I tillegg kan SUL - som I av IS lag vinne kr 5000,-. Hovedstyret takker for framm0tet - er dette noe vi kan gjere noe mere av? Sl1ftftum Gartner! OIl Blomst.er.Forr.a...s II_kflgt.3 lll:ii1 ~_

10 SVEINH. A BOT S NORDLANDSVEIEN 60 TLF MOBIL rlf

11 Fullstendlg formannsliste TJlegg tillisteira Pdf Skogm()s Resyme Jacob a:stby 13/ /9-03 A.H. Tveraamo TI,orvald Mora 30/ n-04 Aksel Nrevervei 'Jens Nilsen Thorvald Mora Sverdrup Jakobsen 'n perioden tii16/11-13 var del mgen virksomhet). Aksel Nrevervei Emil Skonseng Aksel NaJvervei Einar Jakobsen P. Bakken Jens Thomassen Birger Saghei Jens Thomassen Birger Saghei John Jensen Birger Saghei Olav Andersen John Jensen Birger Saghei Jens Elvebakk Jens Thomassen Olav Andersen Jens Elvebakk John Jensen Jens Elvebakk Albert 1\055\'01115/ Jens Elvebakk Olav Andersen 14/ /1-34 *(Gikk ut av laget i protest. estformann Nils Bakken ledet laget til ) Olai Elvebakk Birger Saghei Olav Andersen Birger Saghei 24/ Ola Rufsvoll37 38 Lars Sa:tenno 15/ Gjert Strandjord Jens Thomassen 39 -? Egil Teigen? 50 Finn Pruglhei' Oskar Dunderland For arene mellom 1939 og 1947 mangler protokoll. Odd Pruglhei Anders Andersen Tryg,< Penersen loll-55-16/lo-55 Valter Valrygg Asbjam Ruud Nelly Andersen Ingvar Kvale Anders Andersen Ingvar Kvale Anders Andersen Per Olsen Stein Pruglhei Piil Skogmo Gunnar Rassvoll Anders Masterdalshei Finn Hansen Arne Gaskjanli Synnave Wedvik Jean Westman Kristen E. Radvand Sten Hagen Svein Ove Monsen Oet ventes en familiefof0kelse innafor Mauren's redaksjon i Ie pet av neste ar. Men bare for a hadet helt klarlagt, sa er hverken redakt0'ren eller han Leif Sretermo gravid. Dem har heller ikkevrert delaktigi "graveringa". Resten overlater vi til Mauren's tesere aklarlegge. AVIS BILUTLEIE HYDTOSTASJONEN R0SSVOLL 8632 SKONSENG TLF.: Apningstider Man. Fre Ljijr Sjijn , Kortautornat HZH, AVIS Bilutleie Salg av bensinl autodiesel, Autorisert bilverksted Rekvisita, olje og kioskvarer

12 9 90-eVz4 as - Telefon Telefax

13 GAMMELSKOLAS OPPRINNELSE Det siste aret har det vrert reist tvit om hvilket Ar vart rerverdige skolehus ble oppfmt. En avvare vakne lesere som ogsa hadde lest boka Ranas Skolehistorie av Per Karstensen kunne fortelle at det pa s. 148 sto at Skonseng Skole ble tatt i bruk i 1921.Dette matte absolutt undersekes nrennere. Kunne det virkelig ga an at byggear 1903 varen villfarelse? Her matte det sakalt undersekende jounalistikk til. Vi lante bokaog fantut at det 5tO OppfBrt to arstall, 1920 og 1903, sa her vat det absolutt rom for tvil. Etter en telefonrunde og noen personlige samtaler med folk som begynte pa skale fm tO arstal1et 1903 sterkest, menhvarned 1920? Detvarfolk som pasta at skala var ny da de begynte pa skole i Vi hadde fremdeles ikke den bekreftelsen som vi ~a gjerne ville ha. Det vat bare en ting igjen aforeta seg, nem1ig ringe til hr. Per Karstensen og forelegge han probleme!. Han kunne ikke pa. direkten huske de nevnte tallene, men Iovte A unders0ke i sine notater for sa it ringe tilbake. Dagen etter ringte telefonen. Per Karstensen kunne fonelle at arstallet 1903 var det riktige byggear. Vi gjengir her kopi fra skolestyrets protokoll anno 1902 som vi fikk tilsendt fra ham: 1902 e~u.-'9~ Zl_ ruuw. ""1 15,,"', 9<J4k;kdU jdah. "9 U9'""'9 4-e",tiu CJ.eti'6 elf/.,(e "''f''<49~td~ ~-4, 11(d ~ td _ td ~4,,:(4~~..a fl' 7', ~ ttd<d _~_-..i~ fui.~~, Defrned skulle all tvil vrere feid til side, Dagen etter ringte Odd Pruglhei, han hadde nemlig snakket med OlafHauan som faktisk er fodt i Joda, han kunne godt huske sin fotste skoledag pa Lappheia i De gamle er for1satt.eldst nar det gjelder. Til slutt gjenstar def bare Ii takke aile som harbidratt til Ii oppklare sa ken. SpesieJt han Per Karstensen som fremskaffet det endelige beviset pa det vi aile hadde trodd. GRA TULERER MED 90-~rs dagen Skonseng UL og gammelskola. P.S. OlafHauan gratuieres samtidig med 100-Arsdagen dens veldekke ASFALT Avd. Mo i Rana Postboks Mo Te1efon: Telefax:

14 R0RLEGGERE 11SS0NVVS BUTIKK H0VLERIVEIEN 10 - TLF Me Nilsson har alt i vvs varmc sanitler kjllkken bad garderobe Yare selgere kan dette og vii hjelpe dere....,iit,' ftaaa!,.!~.!!~

15 SKONSENG UL's LAGSMERKE Vi har forsekt a finne ut nar lagsmerket ble tat( i bruk som symbol for laget. Pa et mete den 28/ opplyser formannen at han hadde skrevet elter diy, preyer til rnedlemsnal for lagsmedlemmene. Av disse prevene ble den rued sneijellsmotivet enstemmig valgt, og det ble besti!t 100 stk. for salg til medlemrner forkr 1,50. Etter den tid rna vi hell til generalforsamlingen den 10. jan Da kunne ronnannen meddele at han i samrad med noen medlernmer hadde talt om afa malt ungdomslagsnaten i forstarret malestokk. Og i den anledning hadde han engasjert P. Dahlberg til ategne 3 skisser. PAdisse skissene hadde Dahlberg skrevet "skipa 1903" mens noen av rnedlemmene ville at det skulle 5t! "stiftet 1903". Dette problemet ble diskutert over el par sider i protokollen. Debatten endte opp med 4 forslag. Olaf Andersen foreslo Askrive "skipa". A1fhild Skar forcslo A ikke skrive hverken skipa cuer stiftet. Jon B. Jensen foreslo at dem ingeo nal malte. Sekreta: ren, Lars Rufsvoll, foreslo a skrive "stiftet". Ved avstemningen fikk A1fhild Skars forslag flertall. Neste mete ble avholdt den Der opplyser formannen, Birger Saghei, at ungdomslagsnalen erferdig malt og hengt opp pa veggen og at han ville for<ere lagel milen. Han forespurte samtidig om det var stemning for at ringen om nalen skulle males i sort og bokstavene i gult. Han var villig til amale den om hvis del var ~nske om del. Det var det tyde!igvis ikke for slik kjenncr vi merket idag. Skal du kjope bruktbil? Kontakt oss Bllbersen as har nyerer bruktbiler til en fornuflig pris Bllbersen as reparerer bilene eller NAF- test Bilbersen as skaffer ogsa biler pa bestilling Bilbersen as gir 3-mnd. bruktbilgaranti Bilbersen as ordner med gunstig finansiering BILB0RSEN as vi Stig Are Eriksen Telefon Skonseng Priv.t

16 Begdavceringa! Det e snart jul, Vi har Ranas storste utvalg av barartikler Tverlmes, 8600 Mo Tlf Rassvoll Mat TlfJFax: o Apningstider -Hverdager(man.-lrZlr.) Sem.lHelligdager ,. Varer kan bestilles pro tit. - posten bringer - De trivelige butikkene hvor naboer treffes

17 INTERVJU MED HAN S,9RVE Maurens redaksjon har gatt til det drastiske skritt A intervjue han Serve Marbakkli i forbindel,e med Lagets 90-AT, jubileum. Vi ankom hans spartanske men praktiske bolig en ikkc altfor sein kvetj i november. Del var med ei salig blanding av frekt og ny,gjerrighe( vi gjekk lau, pa oppdraget. Men han (ok h"flig imot ass og vist ass to krakka defvi kun StEtt 05S. SjeJ Sa!tt han seg pa vekas'n mams katta lag under omn og S0\'. Del verka juss! han synt det va pa tide at vi avla han et besek. Hva slags tilknytning tillaget har 'du? -Tj.., '! h illj. h.ii nlkk. f,rm.ll. V2rY. M...m I'ga"!ppersl. lu Ilmpr.der h g h. II m,",. jup.indi!.i,ri.ke... oppi hutei. Hva betyr ungdomslaget for deg personlig? -M mmmlj., fir m.g p2,,0.1. b.11 d.1 j. II.g hi (ill mulighel 12 ; " ul it el bredl.g wi.ri publ ilum. 0o, el pu bli kum rl 1 lje har lill 10'gl fir i f,,,11 jufl", idol eg.hiv. HaT du noen hap og.0nsker for framtida? -Hmmj" hipel e II I'gel lar de. mi..e kull,,'n meir,ivil. AI dllm illj. b",.. far;.pr.ng.iij. b,ill, kava borli I... y.n bid...inl og tila. 0.. ", bi jo bid. mil., ojahal. Har du noen 5pesielle opplevelser t il knytta UL? - Mlj.,., ",III.in, on! renn pi.ki borlll Emilmyra fir i fi I". d.lt. M.. n tyll, k.,jzr.",.in illj.l, raif,1. ka lrive.1. A..il.du h..; f,1i hi j. ",.d "!,mi on!, bo rl i,"y.kavl... J.gu it dol'" illj. p,l.., g. E! wi r,.lel. Eg no. d f,r",e ining.1 ",i.. d.1t, kl nyl IIn. bol ",.d Ivile du k. '!.Iarinl,. Og keln fi r illj g.i ",y" oppl, II 111'. ",.!III A: re.m.d I.",. ag h.1or illj., b"r.'; d.1 " gl. Vi takker han Serve hjerteligst fef at han var sa vennlig og tok i mot ass og ser med g1ede fram t~1 at han kjrem arsfesten. Din leverandiilr av CD plater, kassetter og musikkinstrumcnter

18 , BARNESIA BARNESIA BARNESIA ( En Ii t ed ftlaurh istorie ) Mel: NSr netten blir lange. MaurUlormora Marl var blitl, amllle! og gra, hnn hadde sail til verden V.I~... Iii ~, vi.i" v.lbm,".n it 01 tn., j.! j_bl.,., bli, ~j...p.!i.d Atte hundre maurer sma. ni, d.ler ned. Nl skulle gamle Mad bare ligge midi i lua for n1 var del jo hun som var den eldste dronningfru a. Nar Mad vii ha nyheter rra dalen er del Lisa, det yngste barnebarnet som leser Manr-avisa. Ni..i vi I. _I 'porko. fi klyler, b..tt.,.~i, pi E..il"yra I,.ff.. vi., hiper pi,.d,ii. R.I,.: H.i...S h.pp..., ni farer vi ml.d, f., her ~ 11..., _.!.!,...1va...d. I f., h _I ~... h.. ". N.U. pi hm, 01 " v. h d. U.81i'IP't\ :J..S 0.1 h!.1 bl.d pi b d... V'SS, j. fler.!j..ler j. litter!;' d.l. "2J0'O :l ljas Hv. er d.1...ti, i b d... gi,d... hor Iler. ti, b d hor hi,? uoqqms50h :" AS R d m 1" mod I! h.i. "2UURd :.reas tva,l.om j.,d. 0.1 rami. 0,. ~raml. i b.,temor Ii taml.,.11,i.. f., i'j... lill.h,i.i. ' ll U J<EA'I~'yl!){ :J2AS

19 ARSM0 TET Avholdes den kl pa gammelskola. Mm 0pp!!!!!!.. ~ (; ARSF ESTEN -- v R: CiFt ORJ Den store jubileumsfesten avholdes den fra kl (merk tidspunktet). Underholdningen serveresf0fst. Deretter saltkj0tt og kalrabistappe fra ca. kl Ta f0fn ned av fotskammel'n, mysopp stressless'n og korn p huset. Husk medlemsskap. Seyue ~ ~ ~ I(N IVI(URS~ ~ ~ Vi hartenkt aarrangereet knivrnakerkurs i lepet av hesten. Kurset g!r over ca, 30 timer. lnstrukter: Hans Kr. Hansen.Maksimum 8 deltakere. Pamelding og informasjon: K. E. Redvand, tlf DANSEKVElDER Fra og med andre s0ndag i ja 'nuar kan alle som liker adanse treffes 0 gymsalen p samfunnshuser. De som vil lrere mer om dans kan fi instruksjon, de som vii danse i fred flr &jere det. Kart sagt, vi.nsker a skape et hyggelig dansemilja i begda, med sosialt samvrer og dans. Vi hciper asamle folk fra tenarene og helt opp til 100. Del starter kl ogvarer i to rimer. Blas st.0vetavdanseskoen og korn. Avisen kommer hver dag. Det gjor ogsa annonsene. Jtkrrm J'!kill

20 unstige baligitin has ass betyr Itin til lay rente og en nedbetalingstid som er lilpasset den enkeltes behov. Det betyr ikke at du n"dvendigvis ma kj pe ny bo/ig for a oppna gunstige boiigitin. Formalet med Itinet er for oss Iikegyldig. Du kan med andre ord feks. fd billan til boligitinsrente dersom sikkerhelen er god nok. Gunstige bo/igitin kan gis til deg som kan tilby oss sikkerhet innenfor 60 % av husels omsetningsverdi. Unders k gjerne Yare konkurrenlers lilbud, men Ia ingen beslutning f"r du Irar Ir"rt Irva vi Irar a Ii/by deg. e SPAREBANKEN RANA

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Olav og Kari Navnet ditt:...

Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav Bøe og fl. Fra Norsk Folkediktning (Dei Norske Samlaget 1958) 1 Trø meg inkje for nære = kom ikke for nær meg (viser til dansesituasjonen visa ble

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008

Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008 Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008 JA SÅ FOR HO BÆRE! Ho Iren! Ho sa ho sku å bruna krøppen. Tenk å læmn meg her, stillmo åleina, mett i påskenommere. Håp ho har

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

SKONSENG U.L LEGGES NED?

SKONSENG U.L LEGGES NED? SKONSENG U.L LEGGES NED? El l er kanskje s k i og fotball blir lag t ned t i l forde l f o r f. eks. judo og f jellklatring? Nei, sa ille bl i r det ve l ikke.. Som et l e d d i ILISa r be i det hvor SUL

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken PLAN FOR MARS 2015 - LOPPA Tema: bruke kroppen, påske. Uke/ fagområde 10 Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Hurra for Neo 4år! 3. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Meny: ost og skinke

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

NYE KJØPESENTER. 7.trinns nettavis, Åset skole. Tommy Børmark. Øyvind Ugedal

NYE KJØPESENTER. 7.trinns nettavis, Åset skole. Tommy Børmark. Øyvind Ugedal 7.trinns nettavis, Åset skole Nr. 2-9. november 2012 Redaksjon: Sondre Børmark, Kamilla Kolmannskog, Jørgen Staven og Ulrikke Berdahl NYE inkludert parkeringskjeller. Byggingen går etter tidskjema nå,

Detaljer

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN AGENDA - GRUNNIDÉ - DAMELAG - FLINT BASIS TILBUD - FLINT UTVIDET TILBUD - FLINT RESSURSER - FLINT SPILLERE - TRENINGSLEIR - DATO - TRENINGSTIDER

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2013 Hei alle sammen Denne måneden har flydd fordi, og her på Sverdet har vi hatt en fin tid med mange gode opplevelser sammen. Det har begynt en ny jente hos oss,

Detaljer

NR. 3 Des. 2000 ÅRGANG 12 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L.

NR. 3 Des. 2000 ÅRGANG 12 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. NR. 3 Des. 2000 ÅRGANG 12 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. Tegnet av Aud Larsen INFO FRA HOVEDLAGET JULETREFEST Det vil bli juletrefest for store og små på Samfunnshuset fredag 29. des. 00 kl. 17.00 på Samfunshuset.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Her er jentene i gang med sin "seiersdans" etter avsluttet kamp. Dansen blir forøvrig utført uansett resultat.

Her er jentene i gang med sin seiersdans etter avsluttet kamp. Dansen blir forøvrig utført uansett resultat. Stor treningsiver Andebu jenter 96 / 97 har i hele vinter og våres trent 2 dager i uken. Det har vært mange på treningene (opp mot 20 stykker) og jentene viser en fantastisk treningsiver. Mange av jentene

Detaljer

Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte

Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte Trond Boye Hansen Paramedic / Ulykkesgransker Oslo Universitetssykehus Ullevål Ass. Havariinspektør Statens Havarikommisjon for Transport Barn ble skadet

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Gruppehistorien del 1

Gruppehistorien del 1 6. Drammen MS har en lang historie den begynte allerede i 1923 da det ble stiftet en væbnertropp i Metodistkirken. Denne troppen gikk inn i Norsk Speiderguttforbund året etter den 15. november, som regnes

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.273 Referat fra 4. desember

Detaljer

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011..

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Breimsbygda IL- Miniputt sin innsamling til midlar til miniputtar i Vietnam. 22

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Medlemstur Vestfold GK Mar Menor 8-15 November 2014

Medlemstur Vestfold GK Mar Menor 8-15 November 2014 George Beal og Premium Golfreiser inviterer til: Medlemstur Vestfold GK Mar Menor 8-15 November 2014 Reisen: I forbindelse med finale i Premium Cup 2014, arrangeres det medlemstur til Mar Menor Golfresort

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Tre sett med oppgaver for mattebingo, småskolen Sett 1

Tre sett med oppgaver for mattebingo, småskolen Sett 1 Tre sett med oppgaver for mattebingo, småskolen Sett 1 Spørsmål Svar 1. Hvor mange hjørner har et kvadrat? 4 2. Hvor mange 50-ører får du for 10 kroner? 20 3. Hva er halvparten av 4? 2 4. Hva er det dobbelte

Detaljer

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 Evaluering av april måned I første halvdel av april hadde vi påske som tema på en. Temaet ble først og fremst trukket inn i forbindelse med samlinger. Barna lærte om det

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Styremøte i Slitu IF 25. august 2014 kl. 19.00 på klubbhuset

Styremøte i Slitu IF 25. august 2014 kl. 19.00 på klubbhuset Styremøte i Slitu IF 25. august 2014 kl. 19.00 på klubbhuset Fremmøtte: Thor, Mona, Kjell Erik, Håvard, Jørn Harald, Bård og Elisabeth 1. Referatet fra forrige styremøte: godkjent. 2. Økonomi: - Avtalen

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer

Referat fra områdemøte 1.06.2013.

Referat fra områdemøte 1.06.2013. Referat fra områdemøte 1.06.2013. 1 1.1 Presentasjon: Tilstede fra interim; nestleder og kasserer. 1.2 Stille stund avholdt. 1.3 En gsr refererer. 1.4 12 tradisjoner lest. 1.5 Er det noen som har noe å

Detaljer

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere.

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere. Møter i Beisfjord Vannverk 1946 1958 Møte 1: 31.05.1946 Møte ang. vannverk i Beisfjord Den 31/05-46 møtte en komité fra sørsiden, bestående av Bertheus Antonsen og Karl Antonsen med en komité fra nordsiden,

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

Referat fra 50-års jubileum:

Referat fra 50-års jubileum: Referat fra 50-års jubileum: Etter at alle har forsynt seg og blitt ønsket velkommen, er det Gerd Andersen som får ordet. Hun forteller hva som skjedde når de planla å bygge en ny skole her i kommunen.

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Inviterer DEG til: Gruva 10 13 August 2009. Program. Melhus Fotball, akademiet. Teknisk arrangør:

Inviterer DEG til: Gruva 10 13 August 2009. Program. Melhus Fotball, akademiet. Teknisk arrangør: Inviterer DEG til: Gruva 10 13 August 2009 Program Teknisk arrangør: Melhus Fotball, akademiet Større. bredere og artigere!!! Hjertelig velkommen til årets fotballskole i Gruva. Melhus fotballskole arrangeres

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider. INT. S LEILIGHET. SEN ETTERMIDDAG. Det er åpent. Hei. Hallo kan jeg hjelpe deg? Jeg heter Cynthia

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!!

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!! Side 4 Endelig snø I gata HARDT Mange nye dyr i gata!! Her ser vi et deilig vinter bilde fra tidligere i Desember. PÅ Streeten Side 2 Julestemning i gata Side 3 Side 5 Desperado slår til igjen.. Side 7

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

SILVER LININGS PLAYBOOK av David O. Russel. Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com

SILVER LININGS PLAYBOOK av David O. Russel. Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com SILVER LININGS PLAYBOOK av David O. Russel Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com After a stint in a mental institution, former teacher Pat Solitano moves back in with his parents

Detaljer

Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet. Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad

Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet. Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad Problemstilling og hensikt Hvilken betydning har deltagelsen i Inn

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2014. Hei alle sammen! Da er juni måned også i ferd med å gå mot slutten. Noen har allerede vært på ferie, noen er og noen skal ha sen ferie. Uansett tidlig eller sen

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Pusegutten. Bryne den 13. september 2010 Oddveig Hebnes

Pusegutten. Bryne den 13. september 2010 Oddveig Hebnes Katteboken om Pusegutt 2007-2010 Om denne boken Denne boken handler om Pusegutt, pusen jeg fikk av min datter og svigersønn da jeg hadde mistet min kjære gamlepus i trafikkdød. Sorgen over Pus var stor,

Detaljer

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Her er en oppsummering av en del praktiske forhold som gjelder avvikling av sesongen. Jeg håper oversikten kan være til hjelp i den travle trenerhverdagen Gi beskjed

Detaljer

Flora Barnehage Nythetsavis

Flora Barnehage Nythetsavis Flora Barnehage Nythetsavis Da er påska over, og vi er inn i hverdagen igjen, Floristen blir litt forsinket denne måneden, i og med at vi fikk påskeferien inn i denne måneden. Vi velger også å ta både

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet.

Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet. Hvordan fremme og styrke utsatte unges medvirkning og deltakelse? Erfaringer fra «Ungdom i svevet» Catrine Torbjørnsen Halås www.ungdomisvevet.no Tema idag Hvordan ser vi på og hvordan vi tenker om barn

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken EN GLAD GUTT Av Bjørnstjerne Bjørnsson Øivind og bukken Øivind mister bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys om kvelden,

Detaljer

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11.

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. januar 2010 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE Mandag

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Ledermøte 2016 Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Akerøya Open Ungdommens eget arrangement Uorganisert Godt organisert På 10. året Fakta, refleksjoner og antagelser Initiert

Detaljer

Referat fra 19. Mars 2002

Referat fra 19. Mars 2002 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.162 Referat fra 19. Mars 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove

Detaljer

Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p<0,05 klassetrinns forskjell er signifikant, p>0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant)

Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p<0,05 klassetrinns forskjell er signifikant, p>0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant) Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant) 1. SPM128 Trives du på skolen? Klassetrinns forskjell er

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 7 Tradisjoner Dette kapittelet handler om ulike tradisjoner, både i Norge og andre steder i verden. Jula,

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

Når så det var gjort mått vi spekulere ut neste prosjekt og grisefjøset sto for tur.whææ det såg ut..

Når så det var gjort mått vi spekulere ut neste prosjekt og grisefjøset sto for tur.whææ det såg ut.. JULA 2015 Jeg trodde kanskje aldri jeg skulle synke så dypt at jeg skulle sende ut julehelsing på sosiale medier, for selv synes jeg det er desidert mest trivelig å få julebrev i posten. Men, men i år

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels Velkommen til avd. Buskerud En lokal avdeling for deg og dine spaniels Norsk Spanielklubb avdeling Buskerud, er en avdeling i utvikling, som satser på aktiviteter til glede for sine medlemmer. Generell

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer