NR.3 NOVEMBER 1993 ARGANG 5 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. Slik I k., vi.u al 4.1 1,,,1. litfl. i I.S'ts hi,t.,i, tok,.!.t,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR.3 NOVEMBER 1993 ARGANG 5 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. Slik I k., vi.u al 4.1 1,,,1. litfl. i I.S'ts hi,t.,i, tok,.!.t,"

Transkript

1 NR.3 NOVEMBER 1993 ARGANG 5 LAGSAVIS FOR SKONSENG U.L. Slik I k., vi.u al 4.1 1,,,1. litfl. i I.S'ts hi,t.,i, tok,.!.t,

2 Dette var s!arten: "Sendag den 29. marts 1903 forsamledes i leerer lakobsens hus paa Skonseng ca. 20 personer i den tanke at stifte et ungdomslag paa Skonseng. Mi3det aabnedes med en taje af lrefer Jakobsen. som derefter gay forsamlingen adgang til at udtale sig om saken. Til dirigent valgtes hr. lrerer Ravnaa. Efter at dirigenten var valgt, gik man over til a1mindelig diskussion om bvad man skulde kalde laget, og efter en lang diskussion blev det kaldet : "Skonsengs ungdomslag" En komite til udarbeidelse af love for laget valgtes og bestod affulgende personer: Dagskriver Tveraamo L2rer Ravnaa Til sublianter: Lrerer Jakobsen Fru Jakobsen Mode! halve! Allerede 13. april ble del f0fste ordinrere nwte avholdt. Lover for laget ble vedtatt, her skal refereres de f0fste fire av i all 13 paragrafer: I: Laget har til fonnaal at arbeide for frihed, framstig og oplysrnng, og ellers alt, som kan hj.,lpe frem el godl og gavniigt ungdomsliv og folkeliv. 2: Maalet s0ges naaet ved at holde foredrag, diskussion om almennyttige enmer,oplcesning, sang, leiker, udflukterog et hlndskrevet blad. be-ger og tidsskrifter. 3: Baadeungeoggamlekvinder og mamd kan ta vrere med 1 laget, naar de ikke er under 14 aar. lndmeldelse sker gjennom et medlem i eller udenom besty- Tel sen. Bestyrelsen afgj0r am vedkommende skal fa v<ere med i laget. MaanedspengeneerO,] 5 fernten ete - og betales forskudsvis. 4: Til ltwder og fester maa ingen komme beruset, heller ikke maa berusende drikke nydes i lagets meder, fester eller udflugter. Lagets fetste styre besto av f01 gende: Jacob Nrestby, formann, A.H. TveTaarno, nestformann, K. Ravnaa, kasserer, J. Pedersen, sekreta:r, 1. Th. Jakobsen, styrernedlem. Som varamenn ble [elgende valgt: K. Langlid, J. Byre, Anders Nrevervei, Ragna Jakobsen. Rana kommune 0nsker Skonseng Ungdomslag hjertelig til lykke med 90- ars.i IIbileet. ~~ ordfgrer

3 APROPOS MAUREN (MAURENS TILBLIVELSE) Fr. styrenwteden 19. april 1903 sakses falgende... Derpaa gik man over til behandlingar, hvorofte lagets avis skulle utkomme. Der blev efter cndel diskussion laget saadan beslutrung: Lagets avis udkommer forlabig saa vidt mulig til hvert mooe. Avisen vii komme til at indeholde humoristiske stykker, dessuden vii det staa aaben for fii diskussion for ethvert af lagets medlemmer. Dog maa redakteren vrere ansvarlig for at all saadant scm kan vrekke personlig forncermelse eller vekke splid inden laget ikke maa indkomme i bladet. Dereftergik man over til at udtale sig om hvad lagets avis skulde -kaldes. Der blev forslat! nere navne, menefterendeldiskussion blev det enstemmig vcdtaget at kajde blader "Mauren". Gratulerer med de 90 STRANDJORD TRELASTBRUK 8632 Skonseng Sagbruk H0vleri Precutt Takstoler Trykkimpregnering 3-Hus 3-Hyta R0ssvollsenter TIl.: Fax.: Oerpa valgtes redakter for de 2 f0rste numre af bladel. Som saadan valgtes K Langlie med 11 stemmer. ISErr OG H.9RT I GAMLE DAGER 20/2-23 En stemning. Jeg er nedsaget til astemne min nermeste nabo Sakarias Olsen fordi ban bar mishandlet mit bokkekveg. Han bar bundet det til en fl ve _ slea". Bokkekveget blev redd, sprang i veiret og forkortede sine dage. A:rb.digst, Prott i Hullet Jeg og min kone som tilsammen har ti bern, anmoder barmhjertige medmennesker om et laan pa 100 kroner for at kunne fort~tte vor bedrift. Jells Jokum Telegrammer til Mauren 25. okt Stor jagt paagaar mellem Oksk1.0vadaln og Beiarn. To hara og ei kraaka skut.

4 - Alt til minipris Enaktiv stottespiller rgennom NordlandsBanken ~t?~

5 MAURPRATOM L0STOGFAST Onsdag 6. oktoher invitcrtc rc daksjonen i "Mauren" til mete pa "Gammelskola" med felgcnde medlemmer i 1aget: Odd Pruglhei, Synneve Wedvik, Sten Hagen og Berge Johansen. Hensikten var a fa vite litt om hva laget har betydd og betyr for folk i bygda, om det tyller intensjonene. eller om noe kunne vrert gjortannerledes? Ogsahva medlemmene har vzrt og er med pa av Jagsarbcide. Odd Pruglhei begynte sin "karriere" i Skonseng Ungdomslag allerede i Da fikk han vzre med to jenter fra Granheia pa diskusjonsmete. De furste irene var Odd pa mange med JemSffi0ler og unger og undom syntes del var spennende atwre de voksne diskutere. Underholdningskveldene var ogs~ veldig popul",re.. Under krigen matte lagets virksomhet holde en lay profil, og i perioder var det opphold. Styret ble under krigen innkalt til ordf0reren fordi det hadde blitt avholdt fester. De fikk en klekkelig bot po kr. 500,-. Og Jon B. Jensen matte reise heim euee penger mens Odd Pruglhei ble holdt igjen sam "pant". Laget sekte senere Noregs Ungdomslag om ettergivelse av boten - s"knaden ble innvilget Gjennom mesteparten av ungdomslagets historie har Odd vrert aktiv. Som fonnann, styremedlern, i komiteer, utvalg, un 'derholdning for A nevne noe. M.ureu giuter, Melt 4e ttuger., g,,,,i, protobller 09 dishlerer laget t., '9 iii. Synn0ve korn rned i lagel i slutten av syttitallet. Hun har vrert en av lagels to kvinnelige "formenn". Synnave var vettskremt da hun "ble nedt til" A overta formannsvervet, men siet det gikk fint og at hun hadde flinke og hjelpsomrne medarbeidere, I denne perioden starta restaureringa av gammelskola. og det var artig og spennende Avcere med pa. Sten Hagen korn hit til bygda i 1979 og ble ganske snart medlem. Varvant medlagsarbeid era Villen og det var naturlig amelde seg inn. Harvrert fonnann, nestformann og styremedlem. Barge Johansen flytta til Skonseng i To uker etter vat han med i ungdomsklubben. Der sitter han na som leder. Han er ogsa aktiv innen fotball, bade sam trener og spiller. Pa sp0rsmalet am hva laget har betydd for bygda, var aile enige om at del har hatt og fremdeles har stor betydning for miljeet. Folk trenger ting sam man blir nadt til asamarbeide am. Tiden er slik at folk gar mindre pa bes0k til hverandre, og da er det bra at man ihvertfall mates i lag og foreninger. Man blir ogsa kjent med folk gjennom laget, som man kanskje ellers ikke hadde blitt kjent med. Dette gir sarnhold i ei lita bygd. Tilbudene Skonseng Ungdornslag har er mange og bra, og skulle kunne fange 0PP de aller fleste. bade barn ungdom og voksne. De som kansje feler de har minst tilbud i laget er de eldre, og der b0f nok noe gimes for atrekke flere med. Odd etterlyser utfluktene som var vanlige fm, og skulje enske at det sosiale og kuiturelje ble trukket mere fram l&len. "Maurens" redaksjon takker de frammette for hyggelig prat

6 - Den norske Bank Vi har Norges mest ettertraktede l~nnskonto nordmenn har valgt var bank. Mo *Libris Postbanken Bilforsikringen din blir rimeligst nar du ogsa forsikrer hus og hjem hos oss De slmsle verdiene du har, ligger sannsynligvis i hus og hjem. Still derfor de samme krav Iii disse forsikringene som Iii bilforsikringen. Velg UN] Siorebrand. Del vii du Ijene pa. Bade gjennom slarre uygghel og lavere priser. Samler du Ire eller flere forsikringer, far du 8% lotalrabal~ ogsa pa bilforsikringen. Konlakl oss - sa ser vi hvor mye du kan Ijene pa ala UN] Siorebrand sikre dine verdier. \ ~ UN ~ Kirkegata 10, 8600 MO Telefon

7 (ORlENTERlNGER ORIENTERINGER ORIENTERINGE~ TURNGRUPPA er kommet godt igang rued hesten og vinterens aktiviteter. Aerobictreninga med Trine og Gerd Randi pa rnan- og onsdagskveldene er blitt kjempepopulrer, og samier stk. pa det meste. Alt fra ungjenter til hestcltl0dre, men stadig bare jenter... Siv og Hanne tfener ogsa iar ungdomspartiet, ett stevneparti med gymnaster. J Benn0'ysund sist sommer fikk jentene er pris fordi de vat sa blide og artige a se pei! Fin reklameforjentene og for begdal Vigdis og Birgcr er igang rued dansckveldene sine. Etter en!itt treg start. samler de naca. 20 jenteroggutterfra I. til4. klasse om torsdagskveldene. Og det gledeligste - det er nesten like mange gutter som jented Truppen har Landsturnstevne i Bode til sommeren sam sitt store mal. Vi har nytt program iar. Anita er trener, og vi er hele 18 stk. som trener om mandagskveldene elter aerobicen. 'All i ah bra aktivitet i Turngruppa synes vi personct sorterer under ass - vi har vakst - men vi har plass til flere, sa korn og bli med! Vi har ogsa et trivelig sosialt miijo med div. festlige sammenkomster! Uten Skonseng UL, den "spreke og heyst oppegaende 90-aring". hadde yare o de andre undergruppenes aktiviteter neppe vrert mulig. Vi 0nsker aile sam styrer og steller til "gebrusdagskalaset" den27. nov.lykke til med forberedelsene! Gleder oss til festen! Hilsell "muppen" UNGDOMSKLUBBEN Vi holder for <>yeblikket pa med Apusse opp klubben, og vi regner med! apne i manedsskiftet oktober/november. Det vii da bli arrangert diskotek hver 14. dag med 13-!rs- grense, men innimellom vii det bli arrangert diskotek med l O-Arsgrense. Vi vii na proveaapneklubben po mandager igjen. Deue har ikke vren mulig deto sistearene p.g.a. sviktende o ppm0te, deue vii hli annonsert ved et senere tidspunkt. Klubben vii ogsa!runne bli brukt til aarrangere klassefester. Priser: Medlemskort: 35, Medlem: 5, lkke medlem: 10, FOTBALL ( fotball har vi i sesongen hatt et smaguttelag og et miniputtlag. Det gikk sam forventet i serien. Smaguttelaget var i slutten av juni med i eninternasjonal tumering, Pitea Summergames rued 4000 deltakere. Miniputtlaget har i hest vrert med pa Nesna cup pa Nesna og Rema 1000 cup pa Klokkerhagen. Da vi na har stanel 0PP med et jeotelag fra arerajle interessene jenter velkonunen til a begynne a trene pa onsdager kl Trener for disse er Eli Bohlin. Smaguttelaget skal ogsa begynne treningen nl. Sa gamle og nye spillere: De nye treningstidene er: Mandag kl Torsdag k Miniputt treningene blir kunn~ gjort senere. Fotbalfgruppa

8 l DU SPARER MINST 35% LIM OG,MAlING. Pris pro meter: Fra kr 15, TRIVSEL I METERVIS

9 V;KTiGE ARSTALL FOR SKONSENG UL Milepreler i lagets historie. Lagets oppstart den *Innvieise av iagets hos den 13/ S~es laing av Ranagunen skilag og Skonseng ULjan IJUlvlelse av platting pa Almlihagsletta mai *' Reorganisering av laget Forballbane Hoppbakke (Heibakken) Sarnfunnshus Lysl.ype 1975 *' Gamme1skola, overtatt i 1986, tau i bruk i *' Emilmyra Utbygging av Iysloype * 90'3rs jubileum Alt i blomster til hverdag og fest RA PPORT FRA IDRETTENS VERDIKAMPANJE Ferste m"tekveld var satt til L sept. Idrettskons. Tor B. Hak:onsen rrunte fram for aholde en innledning. Oppm0tet ble labert! Vi besternte oss for a informere eoda bedre, og satse pa nytt, Uka ettervar oppmetet bctydelig bedre. 15 medlemmer kern, og vi tok fart pa arbeidsheftene. Kort fortalt var dehatten delt i to hoveddeler. I den f0fste deled tok vi for oss ni av de alvorligste verdiproblemene som idretten har astri med, og i den andre delen droftet vi hvilke grunnver ~ dier sorn ber gjelde for idre,tten, Hvorfor en verdidebatt? Norges Idrettsforbund ensker a skape en sterre bevissthet om idrettens mange positive verdier og kvalitetel Dette har laget l1<i bidrattmed. Skjemaforvoksenopplreringsmidler er sendt inn - det betyr at laget rar kr 1000,. I tillegg kan SUL - som I av IS lag vinne kr 5000,-. Hovedstyret takker for framm0tet - er dette noe vi kan gjere noe mere av? Sl1ftftum Gartner! OIl Blomst.er.Forr.a...s II_kflgt.3 lll:ii1 ~_

10 SVEINH. A BOT S NORDLANDSVEIEN 60 TLF MOBIL rlf

11 Fullstendlg formannsliste TJlegg tillisteira Pdf Skogm()s Resyme Jacob a:stby 13/ /9-03 A.H. Tveraamo TI,orvald Mora 30/ n-04 Aksel Nrevervei 'Jens Nilsen Thorvald Mora Sverdrup Jakobsen 'n perioden tii16/11-13 var del mgen virksomhet). Aksel Nrevervei Emil Skonseng Aksel NaJvervei Einar Jakobsen P. Bakken Jens Thomassen Birger Saghei Jens Thomassen Birger Saghei John Jensen Birger Saghei Olav Andersen John Jensen Birger Saghei Jens Elvebakk Jens Thomassen Olav Andersen Jens Elvebakk John Jensen Jens Elvebakk Albert 1\055\'01115/ Jens Elvebakk Olav Andersen 14/ /1-34 *(Gikk ut av laget i protest. estformann Nils Bakken ledet laget til ) Olai Elvebakk Birger Saghei Olav Andersen Birger Saghei 24/ Ola Rufsvoll37 38 Lars Sa:tenno 15/ Gjert Strandjord Jens Thomassen 39 -? Egil Teigen? 50 Finn Pruglhei' Oskar Dunderland For arene mellom 1939 og 1947 mangler protokoll. Odd Pruglhei Anders Andersen Tryg,< Penersen loll-55-16/lo-55 Valter Valrygg Asbjam Ruud Nelly Andersen Ingvar Kvale Anders Andersen Ingvar Kvale Anders Andersen Per Olsen Stein Pruglhei Piil Skogmo Gunnar Rassvoll Anders Masterdalshei Finn Hansen Arne Gaskjanli Synnave Wedvik Jean Westman Kristen E. Radvand Sten Hagen Svein Ove Monsen Oet ventes en familiefof0kelse innafor Mauren's redaksjon i Ie pet av neste ar. Men bare for a hadet helt klarlagt, sa er hverken redakt0'ren eller han Leif Sretermo gravid. Dem har heller ikkevrert delaktigi "graveringa". Resten overlater vi til Mauren's tesere aklarlegge. AVIS BILUTLEIE HYDTOSTASJONEN R0SSVOLL 8632 SKONSENG TLF.: Apningstider Man. Fre Ljijr Sjijn , Kortautornat HZH, AVIS Bilutleie Salg av bensinl autodiesel, Autorisert bilverksted Rekvisita, olje og kioskvarer

12 9 90-eVz4 as - Telefon Telefax

13 GAMMELSKOLAS OPPRINNELSE Det siste aret har det vrert reist tvit om hvilket Ar vart rerverdige skolehus ble oppfmt. En avvare vakne lesere som ogsa hadde lest boka Ranas Skolehistorie av Per Karstensen kunne fortelle at det pa s. 148 sto at Skonseng Skole ble tatt i bruk i 1921.Dette matte absolutt undersekes nrennere. Kunne det virkelig ga an at byggear 1903 varen villfarelse? Her matte det sakalt undersekende jounalistikk til. Vi lante bokaog fantut at det 5tO OppfBrt to arstall, 1920 og 1903, sa her vat det absolutt rom for tvil. Etter en telefonrunde og noen personlige samtaler med folk som begynte pa skale fm tO arstal1et 1903 sterkest, menhvarned 1920? Detvarfolk som pasta at skala var ny da de begynte pa skole i Vi hadde fremdeles ikke den bekreftelsen som vi ~a gjerne ville ha. Det vat bare en ting igjen aforeta seg, nem1ig ringe til hr. Per Karstensen og forelegge han probleme!. Han kunne ikke pa. direkten huske de nevnte tallene, men Iovte A unders0ke i sine notater for sa it ringe tilbake. Dagen etter ringte telefonen. Per Karstensen kunne fonelle at arstallet 1903 var det riktige byggear. Vi gjengir her kopi fra skolestyrets protokoll anno 1902 som vi fikk tilsendt fra ham: 1902 e~u.-'9~ Zl_ ruuw. ""1 15,,"', 9<J4k;kdU jdah. "9 U9'""'9 4-e",tiu CJ.eti'6 elf/.,(e "''f''<49~td~ ~-4, 11(d ~ td _ td ~4,,:(4~~..a fl' 7', ~ ttd<d _~_-..i~ fui.~~, Defrned skulle all tvil vrere feid til side, Dagen etter ringte Odd Pruglhei, han hadde nemlig snakket med OlafHauan som faktisk er fodt i Joda, han kunne godt huske sin fotste skoledag pa Lappheia i De gamle er for1satt.eldst nar det gjelder. Til slutt gjenstar def bare Ii takke aile som harbidratt til Ii oppklare sa ken. SpesieJt han Per Karstensen som fremskaffet det endelige beviset pa det vi aile hadde trodd. GRA TULERER MED 90-~rs dagen Skonseng UL og gammelskola. P.S. OlafHauan gratuieres samtidig med 100-Arsdagen dens veldekke ASFALT Avd. Mo i Rana Postboks Mo Te1efon: Telefax:

14 R0RLEGGERE 11SS0NVVS BUTIKK H0VLERIVEIEN 10 - TLF Me Nilsson har alt i vvs varmc sanitler kjllkken bad garderobe Yare selgere kan dette og vii hjelpe dere....,iit,' ftaaa!,.!~.!!~

15 SKONSENG UL's LAGSMERKE Vi har forsekt a finne ut nar lagsmerket ble tat( i bruk som symbol for laget. Pa et mete den 28/ opplyser formannen at han hadde skrevet elter diy, preyer til rnedlemsnal for lagsmedlemmene. Av disse prevene ble den rued sneijellsmotivet enstemmig valgt, og det ble besti!t 100 stk. for salg til medlemrner forkr 1,50. Etter den tid rna vi hell til generalforsamlingen den 10. jan Da kunne ronnannen meddele at han i samrad med noen medlernmer hadde talt om afa malt ungdomslagsnaten i forstarret malestokk. Og i den anledning hadde han engasjert P. Dahlberg til ategne 3 skisser. PAdisse skissene hadde Dahlberg skrevet "skipa 1903" mens noen av rnedlemmene ville at det skulle 5t! "stiftet 1903". Dette problemet ble diskutert over el par sider i protokollen. Debatten endte opp med 4 forslag. Olaf Andersen foreslo Askrive "skipa". A1fhild Skar forcslo A ikke skrive hverken skipa cuer stiftet. Jon B. Jensen foreslo at dem ingeo nal malte. Sekreta: ren, Lars Rufsvoll, foreslo a skrive "stiftet". Ved avstemningen fikk A1fhild Skars forslag flertall. Neste mete ble avholdt den Der opplyser formannen, Birger Saghei, at ungdomslagsnalen erferdig malt og hengt opp pa veggen og at han ville for<ere lagel milen. Han forespurte samtidig om det var stemning for at ringen om nalen skulle males i sort og bokstavene i gult. Han var villig til amale den om hvis del var ~nske om del. Det var det tyde!igvis ikke for slik kjenncr vi merket idag. Skal du kjope bruktbil? Kontakt oss Bllbersen as har nyerer bruktbiler til en fornuflig pris Bllbersen as reparerer bilene eller NAF- test Bilbersen as skaffer ogsa biler pa bestilling Bilbersen as gir 3-mnd. bruktbilgaranti Bilbersen as ordner med gunstig finansiering BILB0RSEN as vi Stig Are Eriksen Telefon Skonseng Priv.t

16 Begdavceringa! Det e snart jul, Vi har Ranas storste utvalg av barartikler Tverlmes, 8600 Mo Tlf Rassvoll Mat TlfJFax: o Apningstider -Hverdager(man.-lrZlr.) Sem.lHelligdager ,. Varer kan bestilles pro tit. - posten bringer - De trivelige butikkene hvor naboer treffes

17 INTERVJU MED HAN S,9RVE Maurens redaksjon har gatt til det drastiske skritt A intervjue han Serve Marbakkli i forbindel,e med Lagets 90-AT, jubileum. Vi ankom hans spartanske men praktiske bolig en ikkc altfor sein kvetj i november. Del var med ei salig blanding av frekt og ny,gjerrighe( vi gjekk lau, pa oppdraget. Men han (ok h"flig imot ass og vist ass to krakka defvi kun StEtt 05S. SjeJ Sa!tt han seg pa vekas'n mams katta lag under omn og S0\'. Del verka juss! han synt det va pa tide at vi avla han et besek. Hva slags tilknytning tillaget har 'du? -Tj.., '! h illj. h.ii nlkk. f,rm.ll. V2rY. M...m I'ga"!ppersl. lu Ilmpr.der h g h. II m,",. jup.indi!.i,ri.ke... oppi hutei. Hva betyr ungdomslaget for deg personlig? -M mmmlj., fir m.g p2,,0.1. b.11 d.1 j. II.g hi (ill mulighel 12 ; " ul it el bredl.g wi.ri publ ilum. 0o, el pu bli kum rl 1 lje har lill 10'gl fir i f,,,11 jufl", idol eg.hiv. HaT du noen hap og.0nsker for framtida? -Hmmj" hipel e II I'gel lar de. mi..e kull,,'n meir,ivil. AI dllm illj. b",.. far;.pr.ng.iij. b,ill, kava borli I... y.n bid...inl og tila. 0.. ", bi jo bid. mil., ojahal. Har du noen 5pesielle opplevelser t il knytta UL? - Mlj.,., ",III.in, on! renn pi.ki borlll Emilmyra fir i fi I". d.lt. M.. n tyll, k.,jzr.",.in illj.l, raif,1. ka lrive.1. A..il.du h..; f,1i hi j. ",.d "!,mi on!, bo rl i,"y.kavl... J.gu it dol'" illj. p,l.., g. E! wi r,.lel. Eg no. d f,r",e ining.1 ",i.. d.1t, kl nyl IIn. bol ",.d Ivile du k. '!.Iarinl,. Og keln fi r illj g.i ",y" oppl, II 111'. ",.!III A: re.m.d I.",. ag h.1or illj., b"r.'; d.1 " gl. Vi takker han Serve hjerteligst fef at han var sa vennlig og tok i mot ass og ser med g1ede fram t~1 at han kjrem arsfesten. Din leverandiilr av CD plater, kassetter og musikkinstrumcnter

18 , BARNESIA BARNESIA BARNESIA ( En Ii t ed ftlaurh istorie ) Mel: NSr netten blir lange. MaurUlormora Marl var blitl, amllle! og gra, hnn hadde sail til verden V.I~... Iii ~, vi.i" v.lbm,".n it 01 tn., j.! j_bl.,., bli, ~j...p.!i.d Atte hundre maurer sma. ni, d.ler ned. Nl skulle gamle Mad bare ligge midi i lua for n1 var del jo hun som var den eldste dronningfru a. Nar Mad vii ha nyheter rra dalen er del Lisa, det yngste barnebarnet som leser Manr-avisa. Ni..i vi I. _I 'porko. fi klyler, b..tt.,.~i, pi E..il"yra I,.ff.. vi., hiper pi,.d,ii. R.I,.: H.i...S h.pp..., ni farer vi ml.d, f., her ~ 11..., _.!.!,...1va...d. I f., h _I ~... h.. ". N.U. pi hm, 01 " v. h d. U.81i'IP't\ :J..S 0.1 h!.1 bl.d pi b d... V'SS, j. fler.!j..ler j. litter!;' d.l. "2J0'O :l ljas Hv. er d.1...ti, i b d... gi,d... hor Iler. ti, b d hor hi,? uoqqms50h :" AS R d m 1" mod I! h.i. "2UURd :.reas tva,l.om j.,d. 0.1 rami. 0,. ~raml. i b.,temor Ii taml.,.11,i.. f., i'j... lill.h,i.i. ' ll U J<EA'I~'yl!){ :J2AS

19 ARSM0 TET Avholdes den kl pa gammelskola. Mm 0pp!!!!!!.. ~ (; ARSF ESTEN -- v R: CiFt ORJ Den store jubileumsfesten avholdes den fra kl (merk tidspunktet). Underholdningen serveresf0fst. Deretter saltkj0tt og kalrabistappe fra ca. kl Ta f0fn ned av fotskammel'n, mysopp stressless'n og korn p huset. Husk medlemsskap. Seyue ~ ~ ~ I(N IVI(URS~ ~ ~ Vi hartenkt aarrangereet knivrnakerkurs i lepet av hesten. Kurset g!r over ca, 30 timer. lnstrukter: Hans Kr. Hansen.Maksimum 8 deltakere. Pamelding og informasjon: K. E. Redvand, tlf DANSEKVElDER Fra og med andre s0ndag i ja 'nuar kan alle som liker adanse treffes 0 gymsalen p samfunnshuser. De som vil lrere mer om dans kan fi instruksjon, de som vii danse i fred flr &jere det. Kart sagt, vi.nsker a skape et hyggelig dansemilja i begda, med sosialt samvrer og dans. Vi hciper asamle folk fra tenarene og helt opp til 100. Del starter kl ogvarer i to rimer. Blas st.0vetavdanseskoen og korn. Avisen kommer hver dag. Det gjor ogsa annonsene. Jtkrrm J'!kill

20 unstige baligitin has ass betyr Itin til lay rente og en nedbetalingstid som er lilpasset den enkeltes behov. Det betyr ikke at du n"dvendigvis ma kj pe ny bo/ig for a oppna gunstige boiigitin. Formalet med Itinet er for oss Iikegyldig. Du kan med andre ord feks. fd billan til boligitinsrente dersom sikkerhelen er god nok. Gunstige bo/igitin kan gis til deg som kan tilby oss sikkerhet innenfor 60 % av husels omsetningsverdi. Unders k gjerne Yare konkurrenlers lilbud, men Ia ingen beslutning f"r du Irar Ir"rt Irva vi Irar a Ii/by deg. e SPAREBANKEN RANA

TJALVISTE1U is. ARGANG

TJALVISTE1U is. ARGANG TJALVISTE1U is. ARGANG NR. Febr. Mars 1936 Redaksjon: Ansvarsh. redakt0r Otto Nordlie. Medarbeidere: Trygve Nordlie, Leif G. Schjerven Bladet utkommer 1 gang pr. mined. Sendes gratis til medlemmer. Abonnement

Detaljer

HISTORIE ARVEN- ---------"--1"-A-9- - -----..J. Nr.1 1981 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG. r an 9

HISTORIE ARVEN- -----------1-A-9- - -----..J. Nr.1 1981 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG. r an 9 Nr.1 1981 r an 9 ARVEN- ---------"--1"-A-9- - -----..J MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG HISTORIE Pa skolen leste vi verdenshistorie og Norgeshistorie. Det var interessant a lese om det som var hendt

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene.

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2013. Årgang 5 Hjertelig hilsen Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Side 11 «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side

Detaljer

pa Bygdetunet i sommer

pa Bygdetunet i sommer Nr 63 3/2001 21. argang ISSN 0800-2347 MELDI NGSBLAD FOR SANN IDAL HISTORI ELAG Dugnadsanden fremdeles h yst levende - Mye vikt-g arbeid gjort pa Bygdetunet i sommer Historielaget arrangerte i sommerjem

Detaljer

3m 10 lag Hi Karens THakreste Sventyr

3m 10 lag Hi Karens THakreste Sventyr r j A iv i s N NR. 2 MAI 1950 SYVOGTYVENDE ARGANG MEDLEMSBLAD FOR IDRETTSKLUBBEN TJALVE 3m 10 lag Hi Karens THakreste Sventyr Tjalve vant den ferste lagpokalen Hvordan ble Holmenkollstafetten til og hvem

Detaljer

Tidsskrift for Camphilllandsbyene

Tidsskrift for Camphilllandsbyene Tidsskrift for Camphilllandsbyene i Norge Nr. 18 VÅREN 2009 Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphilllandsbylivet i Norge. Tidsskriftet vil være et vindu i verden

Detaljer

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst...men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Vel-Nytt Nr. 1 2007 Side 2 INNHOLD Lederen har ordet 3 Redaktørens hjørne 3 Redaksjonen 3 Sosialist

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2002 16. ÅRGANG Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Oppvekst side 4 9 og 19-20 Ved å lytte

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1 BoBra NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Helene Næss Trivselsprisen 2013 side 8 Kundetilfredshetspris side 14 Ny teleavtale side 27 1 Brille Mandag 21:30 Eller et annet

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass!

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Årgang 85 Nr. 2-2014 nr. 423 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Nytt klubbhus - 10 Jan Fjærestad, trener - 13 Damefotball 10 år - 15 Fana sykkel- og løpsfestival

Detaljer

www.pdf-arkivet.no/lokalt/ 2015 informr5-zot\is 0# MEDLEMSFiv IS FoRfi N frs MØTET SøNDIR (42 '13 møt fråft1

www.pdf-arkivet.no/lokalt/ 2015 informr5-zot\is 0# MEDLEMSFiv IS FoRfi N frs MØTET SøNDIR (42 '13 møt fråft1 informr5-zot\is 0# MEDLEMSFiv IS FoRfi N frs MØTET SøNDIR (42 '13 møt fråft1 ,N>r 41MINIIMM Puuh. Høsten er forbimørketida er her. Det er gustenkaldt. Årsmøtetid for Kontakt-Forum. Vel,vel - Forum-folk

Detaljer

TIL 1/2 PRIS SMS "VASK" TIL 2290. Gratis trening i hallen! GULLVASK ELLER BEDRE BLI MEDLEM OG FÅ FØRSTE

TIL 1/2 PRIS SMS VASK TIL 2290. Gratis trening i hallen! GULLVASK ELLER BEDRE BLI MEDLEM OG FÅ FØRSTE NR 4 SEPTEMBER 2014 26. ÅRGANG Ny bok om Et levd liv Storhaugfestivalen Øyvind Ellingsen skriver bok om Mannaen, stavangerrockens røtter og oppvekst i Pedersgata på 50-60-tallet. Magne Manna Høyland, Kjell

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

BBL. Ha en fargerik høst :-) Solsikkebarna. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag 3/2011. Innvielse av «Ivars Plass» Ny kyststi i Bodøsjøen

BBL. Ha en fargerik høst :-) Solsikkebarna. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag 3/2011. Innvielse av «Ivars Plass» Ny kyststi i Bodøsjøen BBL Ha en fargerik høst :-) Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag 3/2011 Solsikkebarna Innvielse av «Ivars Plass» Ny kyststi i Bodøsjøen Det er som ulykkesfugl du ser fordelen av en god bilforsikring ----------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Én bank, 8 portretter

Én bank, 8 portretter Én bank, 8 portretter Nærportrett av en personlig bank Velkommen til SpareBank 1 Gjøvik Tenk om lokalbanken din var et menneske som vi kunne intervjue? Hvorfor ikke? Siden tanker er grenseløse, tenker

Detaljer

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 001607_1_28:001607_1_28 15.09.09 09.12 Side 1 KIL Utgave nr 3-2009 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 Sigmund får orden på kroppen

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Grenseland. Fange-flis Ørjesenteret får nytt liv når Pikeværelset, PABs Pizza og Interflora åpner dørene i nyoppussede lokaler.

Grenseland. Fange-flis Ørjesenteret får nytt liv når Pikeværelset, PABs Pizza og Interflora åpner dørene i nyoppussede lokaler. Nr. 3 Mars 2010 Gleder seg til masse fri Grenseland AVISA Et møtested for Aremark Marker Rømskog Rådmann Magne Barane ser frem til å lese noe annet enn dokumenter når han går av med pensjon. S side 6 og

Detaljer