ACE EUROPE FORSIKRING FOR AVBESTILLING OG BISTAND POLISE NR: TLSWESBOT011482

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ACE EUROPE FORSIKRING FOR AVBESTILLING OG BISTAND POLISE NR: TLSWESBOT011482"

Transkript

1 ACE EUROPE FORSIKRING FOR AVBESTILLING OG BISTAND POLISE NR: TLSWESBOT011482

2 SÆRVILKÅR Denne kontrakten består av særvilkår og generelle vilkår, med vedlegg og tilføyelser samt forsikringssøknaden og eventuelle andre dokumenter vedlagt denne. Disse særvilkårene vil, ved motsigelser eller tvil, gå foran det som står i forsikringens spesielle og generelle vilkår. 1.- GENERELLE OPPLYSNINGER POLISENUMMER: TLSWESBOT FORSIKRINGSGIVER: ACE European Group Limited, Sucursal en España C/ Francisco Gervás nº Madrid FORSIKRINGSTAKER: TRAVELLINK AB FORSIKRINGSFORMIDLER: Aon Marketing Directo, S.A.U., Sociedad de Agencia de Seguros Vinculada. C/ Rosario Pino, nº 14-16, Madrid FORSIKRINGENS VARIGHET For forsikrede vil forsikringens varighet tilsvare varigheten til reisen som dekningen gjelder og ikke i noe tilfelle overskride 90 dager, unntatt enveisreiser, der grensen vil være 31 dager. Siden det dreier seg om en gruppeforsikring utstedt i forsikringstakerens favør, vil forsikringens varighet være som fastsatt i kontrakten underskrevet mellom forsikringstakeren og forsikringsgiveren, og fornyes med ett år ved utløp av forsikringstiden. Begge parter kan motsette seg nevnte fornyelse ved skriftlig meddelelse. Denne må leveres minimum to måneder før forsikringstidens årlige utløp. 2.- LOVVALG OG VERNETING Denne forsikringen er underlagt spansk domsmyndighet og retter seg etter Lov 50/1980 datert 8. oktober om forsikringskontrakter, Kongelig lovdekret 6/2004 datert 29. oktober som innebar godkjennelse av omarbeidet tekst for Lov om forordning og kontroll av private forsikringer, og Kongelig dekret nr. 2486/1998 datert 20. november som innebærer godkjennelse av Reglement om forordning og kontroll av private forsikringer, og Lov 26/2006 datert 17. juli om formidling av private forsikringer og gjenforsikringer, følgelig ikke i henhold til lovgivning omkring spansk folketrygd når det gjelder arbeidsulykker, med mindre disse er uttrykkelig dekkes av forsikringen. Avgjørelser av tvister og klager knyttet til denne forsikringen skal fattes i henhold til det som er nedfelt i Forskrift ECO/734/ VERN AV PERSONOPPLYSNINGER I samsvar med det som er nedfelt i Konstitusjonell lov 15/1999 om vern av opplysninger av personlig art, informerer ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, Sucursal en España («ACE»), som eneansvarlig for registeret, at de personlige opplysningene som du oppgir direkte til oss eller gjennom formidler vil innlemmes i et register i hensikt å administrer din forsikring, forhindre og etterforske svindel samt vurdere og begrense risiko. Dine opplysninger vil bli behandlet av andre forsikringsforetak eller gjenforsikrere i gjenforsikrings- eller medforsikringsformål eller av helsesentre som spesialiserer seg på ulykkesforvaltning. Alle opplysninger som innhentes er i likhet med forutgående oppgivelser og behandlinger nødvendige for oppfyllelse av avtaleforpliktelsene. Vi informerer også om av ACE vil benytte dine opplysninger til å informere deg om selskapets nåværende og fremtidige aktiviteter og produkter blant annet gjennom elektroniske medier, analysere kvaliteten på produktet/produktene samt å gjennomføre markedsundersøkelser, selv etter annullering av forsikringen, for å tilpasse våre tilbud til din personlige profil og eventuelt utarbeide vurderingsmodeller. 2/18

3 Du gir således ditt samtykke til at ACE, når dette er nødvendig for formålene beskrevet over, videreformidler dine personopplysninger til følgende selskaper i ACE-gruppen: ACE European Group Limited, ACE Europe Life Limited og ACE Europe Life Limited Sucursal en España. Vi informerer deg om at du kan motsette deg behandling av dine personopplysninger i hvilket som helst av formålene som er beskrevet over eller benytte deg av din rett til innsyn, rettelse og annullering ved skriftlig henvendelse til C/ Francisco Gervás nº 13, CP Madrid, Spania. Vedlagt henvendelsen må du sende en kopi av ditt nasjonale identitetskort eller tilsvarende offisielt identitetsdokument. Du kan eventuelt sende e-post til adressen Hvis du ikke sender en slik henvendelse innen 30 dager vil vi tolke dette som at du samtykker til at dine opplysninger kan brukes til de nevnte formål. ACE påtar seg ansvar for å oppfylle sine forpliktelser når det gjelder hemmeligholdelse av personopplysninger og sine plikter når det gjelder oppbevaring av dem, og vil ta de nødvendige forholdsregler for å unngå at de utsettes for endringer, tap, behandling av eller tilgang for utenforstående. Det vil til enhver tid tas hensyn til teknologiens utvikling. Hvis det innlemmes personopplysninger som gjelder andre personer enn forsikringstakeren i forsikringen, er forsikringstakeren ansvarlig for å informere disse om at opplysningene deres innlemmes i det nevnte registeret samt alle andre tema som tas opp i denne klausulen. 4.- INFORMASJON All informasjon som inngår i denne klausulen er lagt frem for forsikringstakeren/forsikrede før inngåelse av kontrakten. I samsvar med det som er nedfelt i Kongelig lovdekret 6/2004 datert 29. oktober, som innebar godkjennelse av omarbeidet tekst for Lov om forordning og kontroll av private forsikringer og regelverk godkjent gjennom Kongelig dekret 2468/1998 datert 20. november, informerer forsikringsgiveren om følgende tema: 1.- Denne kontrakten inngås under reglene for etableringsrettighet med filialen i Spania til det britiske forsikringsselskapet ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, med adresse ACE Building, 100 Leadenhall Street, London, Storbritannia. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA er behørig innskrevet i Administrativt register for forsikringsforetak hos Hoveddirektoratet for forsikringer og pensjonsfond (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) under kode E0155 og har adresse C/ Francisco Gervás 13, Madrid, Spania. 2.- Uten at dette påvirker på myndigheten til Hoveddirektoratet for forsikringer og pensjonsfond, er Storbritannina medlemsstaten som har kontrollansvar overfor forsikringsgiveren, og innen nevnte medlemsstat er den nevnte kontrollen underlagt Financial Services Authority (FSA), med adresse 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, Storbritannia. 3. Lovgivningen denne kontrakten retter seg etter, er Lov 50/1980 datert 8. oktober om forsikringskontrakter, Kongelig lovdekret 6/2004 om forordning og kontroll av private forsikringer og deres regelverk, og Lov 30/1995 datert 8. november (der denne kommer til anvendelse og er gyldig). Avvikling av ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA retter seg etter britisk lovgivning og den kompetente autoriteten i tilfelle avvikling av foretaket i Storbritannia er «Financial Services Compensation Scheme», som også opptrer som garantifond. 3/18

4 Klageinstanser: 4. De interne og eksterne ordningene når det gjelder klager og reklamasjoner vil være følgende: a) Interne klageinstanser. Det er forsikringsgiverens intensjon å yte deg servicestandard på høyeste nivå. Hvis du imidlertid skulle ønske å legge frem en klage eller reklamasjon, må du i første instans henvende deg skriftlig til: Ace European Group Limited, Sucursal en España C/ Francisco Gervás Madrid Tlf: Hvis du ikke er tilfreds med behandlingen av reklamasjonen din og ønsker å legge frem en klage eller reklamasjon knyttet til dine lovgitte interesser og rettigheter, kan du henvende deg skriftlig til: Departamento de Atención al Cliente (Avdeling for kundebehandling) C/ Francisco Gervás Madrid E-postadresse: Tlf: Reglementet for saksgangen i Avdeling for kundebehandling er tilgjengelig for kundene i kontorene til «Ace European Group Limited, Sucursal en España». Hvis reklamasjonen din må behandles av Kundeombudet hos ACE European Group Limited, Sucursal en España, vil den oversendes umiddelbart. Kundeombudet: LEGSE Abogados Faks: E-postadresse: b) Eksterne reklamasjonsinstanser. Ved eventuell tvist kan du reklamere, i samsvar med Artikkel 24 i Lov om forsikringskontrakt, overfor førsteinstansretten i din bostedsadresses rettskrets. Videre kan du frivillig legge frem dine tvister for voldgift i henhold til artikkel 57 og 58 av Kongelig lovdekret 1/2007 datert 16. november, som innebar godkjennelse av omarbeidet tekst for Generell lov for beskyttelse av konsumenter og brukere og annen tilleggslovgivning samt deres gjennomføringsregler; uten påvirkning på det som er nedfelt i Lov om voldgift, i tilfelle partene legger frem sine tvister for avgjørelse av en eller flere dommere. Du kan også gå til sak mot forsikringsgiveren, i samsvar med det som er fastsatt i artikkel 9 av Forordning (EU) 44/2001 datert 22. desember 2000, både for domstoler i nevnte forsikringsgivers hjemland (i dette tilfelle Spania), og for domstolene i medlemsstaten der du har din bostedsadresse. Videre, og uten påvirkning på saker som legges frem for domstolene, kan forsikringstakeren, forsikrede, begunstigede, påvirkede tredjepersoner eller rettighetshavere hos hvilke som helst av disse, i samsvar med artikkel 62 i Lov om forordning og kontroll av private forsikringer, legge frem krav overfor Hoveddirektoratet for forsikringer (Reklamasjonstjenesten) eller hvilken som helst annen klageinstans som er oppgitt i vedlegget til denne forsikringsavtalen når de mener at forsikringsforetaket har benyttet seg av urimelige metoder eller har brutt rettighetene som er nedfelt i forsikringskontrakten. 4/18

5 5.- Til slutt, i samsvar med Lov 22/2007 datert 11. juli, om fjernhandel av finanstjenester rettet mot konsumenter, informerer vi heretter om følgende andre tema knyttet til forsikringspolisen: a) Forsikringsavtalen som er inngått dekker de uforutsette hendelser som er beskrevet i disse vilkår og gjelder for perioden man er på reisen som er omfattet av forsikringen. b) Prisen på forsikringen vil betales samtidig som reisen kjøpes. c) Hvis reiseforsikringen din har en varighet på under en måned, har du ikke angrerett. Hvis reiseforsikringen din derimot har en varighet på over en måned, har du angrerett i en periode på 15 dager. d) Informasjonen i dette dokumentet vil være gyldig gjennom hele forsikringens dekningsperiode. 5.- KORRIGERING AV AVVIK Med hensyn til det som er fastsatt i artikkel 8 av Lov 50/1980 om forsikringskontrakt meddeles det at hvis innholdet i denne forsikringsavtalen avviker fra forsikringens hensikt eller de avtalte klausulene, kan forsikringstakeren og/eller forsikrede legge fram klage for forsikringsgiveren innen en måned fra overlevering av polisen slik at eventuelle avvik kan korrigeres. Hvis det ikke er lagt frem noen klage innen denne periodens utløp, vil polisens ordlyd være gjeldende. 6.- UTTRYKKELIG SAMTYKKE. BEKREFTELSE PÅ MOTTAK AV INFORMASJON Forsikrede bekrefter uttrykkelig å ha mottatt de generelle vilkår, spesielle vilkår og særvilkår som utgjør denne polisen, og meddeler sitt kjennskap og samtykke til disse. Likeledes, i samsvar med det som er nedfelt i artikkel 3 av Lov 50/80 datert 8. oktober om forsikringskontrakter, og som tilleggsavtale til særvilkårene, bekrefter forsikrede å ha lest, gjennomgått og forstått innholdet og omfanget av alle klausulene i denne kontrakten og spesielt de som, fremhevet med fet tekst, kan begrense rettigheter. Og for å markere kjennskap, uttrykkelig enighet og total godtakelse av disse, gir forsikrede sitt samtykke ved å markere feltet ved siden av forsikringsalternativet som forsikrede ønsker å inngå kontrakt om. Til slutt bekrefter forsikrede uttrykkelig å ha mottatt fra forsikringsgiveren, skriftlig og før tegning av den herværende kontrakten, den formålstjenlige informasjonen som gjelder hvilken lovvalg for forsikringskontrakten, de forskjellige klageinstansene, forsikringsgiverens medlemsstat og dens kontrollmyndighet, forsikringsgiverens foretaksnavn, - adresse og selskapsform. 5/18

6 GENERELLE VILKÅR DEFINISJONER FORSIKRINGSGIVENDE FORETAK: ACE European Group Limited, i egenskap av forsikringsgivende foretak (heretter forsikringsgiver) FORSIKRINGSTAKER: Den fysiske eller juridiske person som sammen med forsikringsgiver underskriver denne kontrakten, og som er underlagt de plikter som følger med denne, unntatt de som gjennom sin natur må oppfylles av forsikrede. FORSIKREDE: Fysisk person som har inngått kontrakt om forsikring for avbestillingsforsikring for bistand og avbestilling av reise (fly og hotell) på nettsidene til forsikringstakeren. TRANSPORTSELSKAP: Ethvert offentlig godkjent passasjertransportselskap. AVREISETID FOR FLY: Klokkeslettet som transportselskapet oppgir på flybilletten eller tilsvarende dokument. NÆRMESTE FAMILIE: Ektefelle/samboer/ registrert partner, foreldre, svigerforeldre, barn, svigerbarn, søsken, svigerinner og svogere, besteforeldre, barnebarn, onkler, tanter og søskenbarn. REISEFøLGE: Enhver person utenom forsikrede som er innskrevet i samme reisekjøp, uavhengig om vedkommende er forsikret. POLISE: Dokumentet som inneholder regelverket for forsikringen. Det inneholder generelle vilkår, særvilkår, tillegg og vedlegg. FORSIKRINGSSUM: Erstatningsbeløp ved forsikringstilfelle. Dette beløpet oppgis i polisens særvilkår. PREMIE: Forsikringens totalpris. FORSIKRINGSÅR: En periode på ett år regnet fra hver fornyelse av forsikringsavtalen. Det første året regnes fra gyldighetsdatoen. ULYKKE: Kroppsskade som direkte skyldes en tilfeldig, ytre, voldsom og på den forsikredes vegne utilsiktet hendelse, som forårsaker død, livsvarig medisinsk invaliditet eller enhver annen situasjon som omfattes av polisen. I denne polisen vil følgende regnes som ulykke: - Elektrisk støt og lynnedslag. - Forgiftning, kvelning, brannskader eller skader som oppstår på grunn av ufrivillig innånding av gass eller damp, nedsenkning i vann eller inntak av væske, fast stoff, gift eller etsende stoff. - Infeksjoner, når den sykdomsfremkallende mikroorganismen har kommet inn i kroppen på grunn av en skade som har oppstått gjennom en ulykke som omfattes av polisen, forutsatt at det kan demonstreres et troverdig forhold mellom årsak og virkning. - Dekning for flygning omfatter ulykker som forsikrede utsettes for som passasjer hos et flytransportselskap med de nødvendige godkjenninger, forutsatt at flymaskinen føres av personale med gyldig og korrekt pilotsertifikat og (I) flymaskinen er i ruteflygning eller charterflygning mellom flyplasser som er egnet for passasjertransport, eller (II) flymaskinen står stille på en rullebane på flyplass av typen nevnt over, eller (III) flymaskinen er i ferd med å gjennomføre en hvilken som helst type manøver på flyplass av typen nevnt over. ALVORLIG ULYKKE: Enhver kroppsskade som skyldes voldsom, plutselig, ekstern årsak utenfor den forulykkedes kontroll, som forhindrer normal avreise fra dennes bosted eller innebærer sykehusopphold på over 24 timer og som, i følge forsikringsgivers medisinske personale, gjør det medisinsk umulig å gjennomføre avreise på planlagt dato. 6/18

7 SYKDOM: Under denne kontrakten er sykdom å forstå som endring i helsetilstand som forsikrede kommer ut for under reisen som polisen dekker, som diagnostiseres og bekreftes av lovlig godkjent lege eller odontolog og krever medisinsk behandling. ALVORLIG SYKDOM: Alvorlig sykdom er å forstå som endring i helsetilstanden for en person som fastslås av en profesjonell lege, som krever sykehusopphold på over 24 timer eller medfører umiddelbar dødsrisiko. Videre må nevnte situasjon inntreffe i løpet av de siste 7 dagene før flygningen og, i følge forsikringsgiverens medisinske personale, gjøre det umulig å gjennomføre denne flygningen på planlagt dato. EPIDEMI: Dette er å forså som et plutselig, uventet utbrudd på stor skala av en smittsom sykdom i et land, med svært hurtig spredning og stor virulens innenfor dette landet, forutsatt at Verdens helseorganisasjon har anbefalt å kansellere internasjonale reiser som ikke er absolutt nødvendige til og fra området det gjelder, og, hvis det dreier seg om influensavirus, at Verdens helseorganisasjon erklærer pandemiberedskapsnivå 5 under sin verdensomspennende plan for influensapandemi. Helsedepartementet eller helsemyndigheter i det rammede landet skal ha erklært karantene for personer om rammes. KARANTENE: Midlertidig isolering av personer for å unngå spredning av smittsom sykdom. REISEGODS: Samling av klær og eiendeler til bruk og personlig hygiene under reisen, oppbevart i koffert(er) samt oppbevaringsgjenstanden selv. RAN: Det å ta andres eiendeler ved hjelp av vold eller trusler overfor personer eller bruk av makt overfor gjenstander. SIMPELT TYVERI: Det å ta andres eiendeler uten bruk av vold eller trusler overfor personer eller makt overfor gjenstander. FORSIKRINGSTILFELLE: Enhver plutselig, tilfeldig, uforutsett og på den forsikredes vegne ufrivillig hendelse som fører til skader som omfattes av garantiene i denne polisen og gir grunnlag for utbetaling av erstatning. De samlede skadene som oppstår av en og samme årsak vil bli tolket som et enkelt forsikringstilfelle. TERRORHANDLING ELLER SABOTASJE: Hemmelig organiserte handlinger med ideologiske, politiske, økonomiske, religiøse eller sosiale formål som utføres individuelt eller i gruppe, i hensikt å skape sosial uro og vilkårlig angripe personer eller skade eller ødelegge eiendom. Sabotasje er en overlagt, lovstridig handling som har som hensikt å svekke en fiende gjennom skadevoldelse, hindring, avbrudd eller destruksjon av materiell. BOSTEDSADRESSE: Forsikredes bostedsadresse er å forstå som den som oppgis ved kjøp av reisen, som er utgangspunktet for reisebevegelsene som er dekket av denne kontrakten og hvor forsikrede vil hjemsendes ved behov i samsvar med polisens dekning. UTLAND: I sammenheng med garantier vil utland forstås som land utenom det landet der forsikrede har oppgitt å ha bostedsadresse ved kjøp av denne forsikringen. EGENANDEL: Beløp som forsikringstakeren eller forsikrede selv må dekke ved forsikringstilfelle. Størrelsen på beløpet er oppgitt i polisens særvilkår. DEKNINGSBEGRENSNING I KILOMETER: Dekningen vil gjelde fra 35 km fra forsikredes bostedsadresse DEKNINGSOMRÅDE: Dekningen vil gjelde hele verden. Imidlertid ekskluderes land som selv om de ved inngåelse av kontrakten inngår i dekningsområdet, under reisen befinner seg i krigstilstand, opprørstilstand eller utsettes for krigskonflikter av hvilken som helst type eller natur, selv om disse ikke er offisielt erklært. I dette tilfellet vil forsikringsgiveren erstatte merutgifter som omfattes, forutsatt at disse er behørig bekreftet med originalregning. 7/18

8 STREIK: Kollektiv arbeidsstopp fra arbeidernes side i hensikt å oppnå noe eller legge press i visse situasjoner BORGERKRIG: Borgerkrig defineres som væpnet konflikt mellom to grupper innen samme nasjon eller mellom en del av befolkningen mot den etablerte orden. Disse styrkene kontrollerer deler av territoriet og har regulære væpnede styrker. MELLOMSTATLIG KRIG: Mellomstatlig krig defineres som en væpnet konflikt mellom to eller flere stater med eller uten krigserklæring. TREDJEPART: En hvilken som helst juridisk eller fysisk person, unntatt: Forsikrede selv, dennes nærmeste familie, slektninger i rett oppadstigende og rett nedstigende linje og reisefeller. Forsikredes ansatte eller agenter, uavhengig om disse er lønnsmottakere eller ikke, som utfører sine plikter. FORSIKRINGENS HENSIKT Garantere mot følgene av de risikoer som spesifiseres som omfattet av denne kontrakten og som oppstår som følge av en uforutsett hendelse under en reise utenfor bostedsadresse, innenfor dekningsområdet og med de begrensninger som er oppgitt i kontrakten. Garantiene som inngår i kontrakten vil ikke lenger gjelde når reisen er avsluttet og den forsikrede returnerer til sin bostedsadresse. Således garanterer denne kontrakten bistand under reise, utgifter ved avbestilling av flygning + hotell og forsinkelse av flygning kjøpt av forsikrede hos forsikringstaker. Polisen vil rette seg etter vilkårene som defineres under. GRENSER FOR ERSTATNINGSBELØP Pengebeløpene som oppgis som grense for hver av ytelsene i denne kontrakten, er å forstå som maksimumsbeløp akkumulert gjennom hele reisen. 8/18

9 1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER DEKNING AV BISTAND 1.- GARANTI FOR MEDISINSKE UTGIFTER I UTLANDET Hvis forsikrede utsettes for akutt sykdom eller ulykke under reisen i utlandet, garanterer forsikringsgiver inntil maksimalt euro for hver forsikrede og reise, for utgifter til følgende: - Legehonorar. - Legemidler som skrives ut av lege eller kirurg. - Utgifter til sykehusopphold. - Utgifter til ambulanse for lokaltransport beordret av lege. Hvis forsikringsgiver ikke har deltatt direkte og for at slike utgifter skal kunne erstattes, må man legge fram relevante originalregninger sammen med fullstendig legerapport med forhistorie, diagnose og behandling, slik at det kan fastslås at det dreier seg om Akutt sykdom. Alle utgifter som oppstår vil være gjenstand for overtakelse av rett til erstatning fra forsikringsgivers side for ytelser som forsikrede har rett på, gjennom ytelser fra Folketrygden eller ethvert annet privat trygde- eller forsikringssystem forsikrede måtte være tilknyttet. 2.- FORLENGELSE AV HOTELLOPPHOLD PGA. AKUTT SYKDOM ELLER ULYKKE. Når akutt sykdom eller ulykke gjør det umulig for forsikrede å fortsette reisen, og det ikke er nødvendig med innleggelse på klinikk eller sykehus, vil forsikringsgiver betale merutgiftene som oppstår som følge av utvidelse av hotellopphold foreskrevet av lege, inntil en maksimumsgrense på 55 euro/dag i maksimalt 10 dager. 3.- SYKETRANSPORT AV SYKE OG SKADDE. Hvis forsikrede utsettes for akutt sykdom eller ulykke under kontraktens gyldighetsperiode og som resultat av reisebevegelse fra stedet der vedkommende har sin bostedsadresse, og forutsatt at reisen ikke kan fortsettes, vil forsikringsgiver umiddelbart etter varsling opprette de nødvendige kontakter mellom sin helsetjeneste og legene som behandler forsikrede. Når helsetjenesten til forsikringsgiver autoriserer transport av forsikrede til et sykehus med bedre utstyr eller spesialkompetanse nær bostedsadressen, vil forsikringsgiver avhengig av alvorlighetsgrad gjennomføre nevnte transport ved hjelp av: Ambulansefly Første klasse på tog. Ambulansehelikopter. Ambulanse Vanlig rutefly. Ambulansefly vil kun brukes i Europa og land som grenser til Middelhavet. Kun medisinske behov vil tas hensyn til ved valg av transportmetode og hvilket sykehus forsikrede legges inn på. Hvis forsikrede motsetter seg å transporteres på det tidspunkt og under de vilkår som fastsettes av forsikringsgivers helsetjeneste, vil alle garantier og utgifter som oppstår som følge av denne avgjørelsen automatisk oppheves. 4.- FREMSKUTT HJEMREISE FOR FORSIKREDE REISEFELLER Når forsikrede transporteres under ytelse av tjenesten «syketransport av syke og skadde» på grunn av akutt sykdom, ulykke eller dødsfall og disse omstendighetene hindrer resten av de forsikrede å reise hjem i henhold til den opprinnelige planen, vil forsikringsgiver påta seg merutgiftene ved transport av de nevnte personene til deres bostedsadresse eller stedet der den forsikrede er innlagt på sykehus, med ruteflybillett (turistklasse) eller tog (første klasse). 9/18

10 5.- TRANSPORT AV EN LEDSAGER FOR DEN SYKEHUSINNLAGTE FORSIKREDE Hvis forsikrede under reisen må ligge på sykehus i mer enn syv dager og ingen medlemmer av nærmeste familie ledsager vedkommende, vil forsikringsgiver stille til disposisjon en ruteflybillett (turistklasse) eller togbillett (første klasse) tur/retur for en ledsager fra landet der vedkommende har sin bostedsadresse. 6.- OVERNATTINGSUTGIFTER FOR EN LEDSAGER FOR DEN SYKEHUSINNLAGTE FORSIKREDE Hvis forsikrede under reisen må ligge på sykehus i mer enn syv dager og ingen medlemmer av Nærmeste familie ledsager vedkommende, vil forsikringsgiver betale overnattingsutgifter i form av hotellovernatting, mot fremleggelse av de relevante originalregningene, inntil en maksimalgrense på 55 euro/dag, og inntil maksimalt 10 dager. 7.- LEDSAGELSE AV BARN ELLER FUNKSJONSHEMMEDE Hvis forsikrede som reiser med funksjonshemmede eller barn under 14 år som også er Forsikrede i løpet av kontraktens gyldighetsperiode settes ut av stand til å ta seg av dem på grunn av akutt sykdom eller ulykke som omfattes av forsikringsavtalen, vil forsikringsgiver organisere og ta hånd om transport tur/retur av en person som bor i landet der forsikrede eller dennes familie har oppgitt å ha sin bostedsadresse, eller en ledsager fra forsikringsgiver, for å ledsage barnet eller den funksjonshemmede på reisen hjem til bostedsadressen, og dette på kortest mulig tid. 8.- TRANSPORT AV AVDØDES LEGEME Hvis forsikrede dør under en reise som er dekket av denne kontrakten, vil forsikringsgiver organisere og ta hånd om transport av avdødes legeme til gravstedet i dennes hjemland, innenfor kommunen der denne hadde sin bostedsadresse, samt utgifter til balsamering, minimumskrav til kiste og administrasjon. 9.- UTGIFTER VED BISETTELSE/BEGRAVELSE Forsikringsgiver garanterer refusjon inntil en grense på 1200 euro for kostnader ved bisettelses- /begravelsestjenester ved forsikredes dødsfall, inkludert organisasjon av seremoni og begravelse eller kremasjon. Dette kan omfatte, men begrenser seg ikke til, kiste, likbil og ledsager, religiøse tjenester, gravplasstjenester samt tilleggstjenester som begravelsesbyrå, nisje, kremasjon, blomsterkranser, minnekort, dødsannonse og andre tilhørende tjenester. Inntil maksimalbeløpet som er forsikret for denne garantien kan de begunstigede velge hvilke komponenter tjenesten skal bestå av, etter forsikredes ønske hvis denne har uttrykt et slikt ønske SENDING AV LEGEMIDLER TIL UTLANDET Hvis forsikrede trenger et legemiddel som ikke kan kjøpes der vedkommende befinner seg, vil forsikringsgiver påta seg å lokalisere det og sende det på hurtigst mulig måte og i henhold til lokal lovgivning. Forsikrede plikter å refundere forsikringsgiver prisen på legemidlet, mot fremleggelse av regning. Dette omfatter ikke tilfeller der legemidlet er gått ut av produksjon og det ikke er tilgjengelig gjennom distribusjonskanaler i Spania, eller hvis det finnes et legemiddel med samme viktigste aktive stoff i landet der forsikrede befinner seg FORSKUDD PÅ KAUSJONSBELØP I UTLANDET Hvis forsikrede fengsles eller anklages på grunn av en trafikkulykke i utlandet, vil forsikringsgiver gi et forskudd tilsvarende kausjonsbeløpet som de ansvarlige myndighetene krever, inntil maksimalt 8000 euro. Forsikringsgiver forbeholder seg retten til å innhente garanti fra forsikrede som sikkerhet for tilbakebetaling av forskuddet. I alle tilfelle skal forskuddsbeløpet tilbakebetales i sin helhet til forsikringsgiver innen maksimalt 30 dager BETALING AV RETTSHJELP I UTLANDET Som del av garantien «forskudd på kausjonsbeløp i utlandet» vil forsikringsgiver overføre inntil maksimalt 1500 euro til betaling i utlandet av utgifter til salær til advokat og sakfører som oppstår som følge av rettshjelp knyttet til en trafikkulykke. Hvis denne ytelsen dekkes av kjøretøyets bilforsikring, vil denne være å regne som forskudd i henhold til samme vilkår som under garantien «forskudd på kausjonsbeløp i utlandet» 10/18

11 13.- SENDING AV HASTEMELDINGER (KNYTTET TIL GARANTIENE) Forsikringsgiver vil gjennom en 24-timerstjeneste ta imot og sende hastemeldinger fra forsikrede, under forutsetning av at disse ikke har andre muligheter til å sende dem til mottaker og at meldingen skyldes et forsikringstilfelle som omfattes av kontrakten SIVILT ANSVAR Forsikringen garanterer erstatning på inntil 6000 euro for skader på person, materiell og/eller følgeskader forårsaket av forsikrede overfor tredjepart og som kan avkreves vedkommende, i henhold til lovgivning i landet det gjelder, på grunn av ansvar som ikke er kontraktfestet. Det fastsettes uttrykkelig at dette ikke omfatter yrkesansvar, ansvar som følge av bruk og kjøring av kjøretøy, ansvar som følge av bruk eller besittelse av sprengmekanismer og våpen av noe som helst slag, eller erstatninger som følge av økonomiske skader som ikke skyldes forutgående personlig eller materiell skade FORSINKET REISEGODS Hvis utlevering av innsjekket bagasje på grunn av transportselskapet forsinkes i mer enn 24 timer, vil det betales erstatning for utgifter til kjøp på stedet der forsinkelsen har skjedd av nødvendige artikler til personlig bruk på inntil maksimalt 250 euro. Relevante originalregninger, originalt ombordstigningskort og originalbekreftelse på forsinkelsen utstedt av transportselskapet må legges frem. Denne erstatningen vil trekkes fra erstatningen som hører inn under ytelsen «tap, skade og tyveri av reisegods» hvis bagasjen ikke kommer til rette. Denne garantien vil ikke kunne benyttes hvis forsinkelsen eller kjøpene av de nødvendige artiklene til personlig bruk skjer i provinsen der forsikrede har sin bostedsadresse TAP, SKADE OG TYVERI AV REISEGODS Hvis den innsjekkede bagasjen under reisen går tapt eller utsettes for alvorlig forringelse på grunn av årsaker som kan tillegges transportselskapet, garanterer forsikringsgiver betaling av erstatning på inntil 85 euro per gjenstand og inntil maksimalt 850 euro, med en maksimumsgrense på 8500 euro per bestilling/kjøp og forsikringstilfelle. Det fastsettes en egenandel på 45 euro per forsikrede for denne ytelsen. For å kunne kreve erstatningen, må tapet eller skaden bevises gjennom fremleggelse av originalbekreftelse fra transportselskapet. Ved tyveri av bagasje vil det være obligatorisk å legge frem anmeldelse av forholdet overfor de rette autoritetene på stedet der hendelsen skjedde eventuelt sammen med klage overfor etablissementet der hendelsen fant sted. I alle tilfelle vil det være nødvendig med en detaljert beskrivelse med verdianslag av de stjålne, tapte eller skadde gjenstandene samt originalen av ombordstigningskortet. Det vil ikke betales uavhengig erstatning for deler av eller tilbehør til en gjenstand. Simpelt tyveri, forleggelse, kontanter, smykker, elektroniske og digitale apparater, dokumenter, tyveri av bagasje eller personlige eiendeler som befinner seg i kjøretøy eller campingtelt omfattes ikke av garantien. UNNTAK FOR BISTAND UNDER REISE De herværende garantiene opphører når forsikrede returnerer til sin bostedsadresse, eller når vedkommende er hjemsendt av forsikringsgiver til sin bostedsadresse eller et sykehus i nærheten av denne. Generelt unntas alle ytelser som forsikringsgiver ikke er informert om på forhånd og som det ikke har blitt autorisasjon for. I alle tilfeller unntas for forsikringsgaranti, med mindre det motsatte er spesifisert, skader, situasjoner, utgifter og konsekvenser som følge av: 1. Allerede eksisterende eller kronisk sykdommer, skader eller tilstander som forsikrede allerede var led av ved reisens begynnelse samt de som tilkjennegir seg under reisen. 2. Frivillig avslag, utsettelse eller fremskyndelse fra forsikredes side av syketransport som tilbudt av forsikringsgiver og avtalt med dennes helsetjeneste. 3. Psykiske sykdommer, legekontroll av forebyggende art (legesjekk), kurbadbehandling, plastisk kirurgi, AIDS og tilfeller der reisen gjennomføres i hensikt å motta medisinsk behandling eller kirurgisk inngrep, behandling med alternativ medisin (homøopati, naturmedisin etc.), utgifter i sammenheng med fysioterapi og/eller rehabilitering og liknende. 11/18

12 Videre unntas diagnostikk, oppfølging og behandling av graviditet samt frivillig avbrudd av denne, og fødsel, med mindre det dreier seg om akutt behandling som utføres før sjette måned. 4. Forsikredes deltakelse i veddemål, utfordringer eller kamp. 5. Konsekvenser av vintersportsaktivitet. 6. Aktivitet i konkurranseidrett eller motorsport (racerløp eller rally) samt deltakelse i farlige eller risikofylte aktiviteter som oppgitt i følgende liste: - Boksing, vektløfting, bryting (i alle former), kampsport, fjellklatring med bevegelse på isbreer, aking, dykking med pusteapparat, huleklatring og skihopping. - Luftsport generelt. - Opplevelsessport som rafting, strikkhopp, elvebrett, juving og liknende. I disse tilfellene vil forsikringsgiver kun intervenere og ta hånd om utgifter som forsikrede pådrar seg fra det øyeblikk denne kommer under behandling på et legesenter. 7. Forsikredes selvmord, selvmordsforsøk eller selvpåførte skader. 8. Redning av personer i fjell, hule, hav eller ørken. 9. Sykdommer eller ulykker som skyldes inntak av alkoholholdige drikker, rusmidler, stoff eller legemidler, med mindre sistnevnte er foreskrevet av lege. 10. Svik fra forsikringstaker, forsikrede eller disses rettsetterfølger. 11. Epidemier og/eller smittsomme sykdommer med plutselig utbrudd og hurtig spredning i befolkningen samt tilsvarende som skyldes forurensning og/eller kontaminasjon av atmosfæren. 12. Krig, demonstrasjon, opprør, urolig folkebevegelse, terroristangrep, sabotasje og streik, uavhengig om disse er offisielt erklært. Atomkjerneomdannelse samt stråling på grunn av kunstig akselerasjon av kjernepartikler. Jordbevegelser, flom, vulkanutbrudd og følger av utløste naturkrefter. Ethvert annet fenomen av uvanlig katastrofal art eller hendelse som på grunn av sitt omfang eller alvor omtales som katastrofe. 13. Simpelt tyveri, forleggelse, kontanter, smykker, dokumenter, tyveri av bagasje eller personlige eiendeler som befinner seg i kjøretøy eller campingtelt omfattes ikke av garantien. 14. Overbooking. Uavhengig av det ovennevnte unntas spesielt følgende situasjoner: 1. Syketransport av syke eller skadde på grunn av plager eller skader som kan behandles på stedet. 2. Utgifter til briller og linser samt innkjøp, implantasjon, bytte, ekstraksjon og/eller reparasjon av protese, anatomiske og ortopediske deler av alle slag som for eksempel nakkekrage. 3. Refusjon av utgifter til lege, kirurg og legemidler som beløper seg til mindre enn NOK. AVEBESTILLINGSDEKNING Årsakene som forsikringsgiver garanterer for og som vil gi rett til erstatning av utgifter, er som følger, forutsatt at de rammer forsikrede direkte, at det har gått minimum 48 timer fra kjøp av forsikringen til reisens begynnelse og minst 72 timer mellom kjøp av forsikringen og hendelsen som utløser avbestillingen av reisen med mindre forsikringen er kjøpt på samme tidspunkt som billetten ble kjøpt. I alle tilfeller er det et nødvendig og obligatorisk krav for rett til denne erstatningen at det legges frem original legeerklæring utstedt av legen som behandlet personen som er rammet av sykdommen som er grunn til avbestillingen eller eventuelt de behørige originalbekreftelser samt originalregninger for reiseutgiftene. Maksimalt erstatningsbeløp per bestilling/kjøp fastsettes til NOK for en og samme ulykke. 12/18

13 1 AVBESTILLING GARANTIER GRENSER EGENANDELER A) Dødsfall, alvorlig 10 % av reisebeløpet Opptil NOK sykdom eller alvorlig unntatt gebyrer, per per forsikret per ulykke skade på forsikrede forsikret B) Alle andre hendelser unntatt unntak 2 TAP AV FLYGNING Manglende oppmøte pga. hendelse utenfor forsikredes kontroll NOK per bestilling/kjøp 50 % av billettens verdi. Opptil NOK per porsikret per ulykke 20 % av reisebeløpet unntatt gebyrer, per forsikret INGEN EGENANDEL 3 FORSØMMELSE FRA FLYSELSKAPETS SIDE 4 FORSINKET FLYGNING Hvis flygningen ikke er gjennomført pga: - Problemer hos flyselskapet - Avreiseforsinkelse på over 7 timer Flygning (standard, billig eller charter) forsinket over 4 timer 1.- AVBESTILLING NOK per bestilling/kjøp Opptil NOK per forsikret per ulykke NOK per bestilling/kjøp Opptil 223 NOKper forsikret per periode på 2 timer opptil NOK /forsikret. 223 NOK /forsikret INGEN EGENANDEL A. Dødsfall, alvorlig sykdom eller alvorlig skade på forsikrede Det garanteres inntil summen som er fastsatt i denne polisen og med forbehold om de fastsatte unntakene, erstatning av utgifter ved avbestilling av reise for forsikringstaker/forsikrede som skyldes dødsfall, alvorlig sykdom eller alvorlig skade hos forsikrede og som denne avkreves betaling for ved anvendelse av forsikringstakerens salgsvilkår, unntatt gebyrene som forsikringstakeren og/eller reisearrangøren beholder forutsatt at disse skjer etter datoen for undertegning av forsikringen og før reisens eller tjenestens begynnelse og er ukjent når forsikringen kjøpes og rammer forsikrede direkte og vil begrense seg til: Det fastsettes en egenandel på 10 % av reisens verdi, per forsikret. B. Alle andre hendelser unntatt unntak Det garanteres opptil summen som er fastsatt i denne polisen og med forbehold om de fastsatte unntakene, erstatning av utgifter ved avbestilling av reise for forsikringstaker/forsikrede som skyldes årsaker utenfor forsikredes kontroll og som denne avkreves betaling for ved anvendelse av forsikringstakerens salgsvilkår, unntatt gebyrene som forsikringstakeren og/eller reisearrangøren beholder forutsatt at disse skjer etter datoen for undertegning av forsikringen og før reisens eller tjenestens begynnelse og er ukjent når forsikringen kjøpes og rammer forsikrede direkte og vil begrense seg til: Enhver årsak som kan bekreftes av bevisdokument, som er uforutsigbar, uunngåelig og utenfor forsikredes kontroll, som ikke inngår i forsikringsavtalens unntak og som gjør det tvingende umulig å gjennomføre reisen på datoene som inngår i kjøpskontrakten. Det fastsettes en egenandel på 20 % av reisens verdi unntatt gebyrer, per forsikret. 13/18

14 2.- MISTET FLYGNING Hvis forsikrede ikke stiller til ombordstigning på grunn av en hendelse som er utenfor dennes kontroll, vil vedkommende gis erstatning som tilsvarer verdien av reisen som ikke er gjennomført hvis forsikrede gjennomfører en ny avreise til samme reisemål innen 48 timer etter den opprinnelig planlagte avreisen. Grensen for erstatningen vil ikke overstige 50 % av den opprinnelige billettens verdi(tur/retur eller en vei) inntil maksimalt NOK per forsikret og med en maksimalgrense på NOK per hvert enkelt forsikringstilfelle. 3.- FORSØMMELSE FRA FLYSELSKAPETS OG/ELLER FLYPLASSENS SIDE Hvis flygningen ikke finner sted pga. et problem hos flyselskapet, eller flygningen forsinkes over 7 timer, vil verdien av reisestrekningen som ikke reises inntil en grense som tilsvarer premien som er betalt opptil et maksimum på NOK per forsikret og forsikringstilfelle, og med en maksimumsgrense på NOK per hvert enkelt forsikringstilfelle. Det fastsettes en egenandel på 223 NOK per forsikrede. 4.- FORSINKET FLYGNING. Det garanteres erstatning av reelle og nødvendige utgifter som oppstår på stedet der forsinkelsen har skjedd, som skjer pga. forsinkelse av flygningens avgang (standard, billig eller charter) på over 4 timer, mot at aktuelle originalkvitteringer og originalerklæring for forsinkelsen utstedt av flyselskapet legges fram, med følgende grenser: Fra 4 timer, opptil 223 NOK per hver andre times forsinkelse og med en maksimalgrense på NOK. Denne ytelsen vil ikke gjelde hvis forsikrede overføres til et annet flyselskap som flyr innen planlagt tid. UNNTAK Denne polisen dekker ikke kostnader som oppstår på grunn av kjøp av utflukter, besøk, inngangsbilletter og alle kostnader som ikke utelukkende gjelder reisen som er kjøpt. Videre dekkes heller ikke konsekvensene av følgende hendelser: Følgende tilfeller unntas fra dekning av polisen: A) Enhver årsak som ikke bekreftes gjennom fremlegging av dokumentasjon som beviser årsaken til avbestillingen. B) Beløp som forsikrede kan få erstatning fra av tredjepart. C) Forsikredes handlinger i. At forsikrede, uavhengig av årsak, ikke viser frem nødvendige reisedokumenter (pass, flybilletter, visa, vaksinasjonsbevis). ii. Tilfeller som forsikrede forsettlig fremkaller. iii. Svik, selvskade eller selvmord. iv. Tilfeller som oppstår som følge av dumdristighet, grov uaktsomhet eller kriminelle handlinger. v. Enhver ulykke som forsikrede kommer ut for under påvirkning av alkoholholdige drikker, narkotika, rusmidler, psykotrope stoffer, stimulerende midler og andre tilsvarende stoffer. For å fastslå grad av nevnte påvirkning, uavhengig av hvilken type ulykke det dreier seg om, vil man forholde seg til lovgivning omkring kjøring av motorkjøretøy og trafikksikkerhet når ulykken skjedde. D) Hendelser: i. Erklært og uerklært krig, opprør, terrorhandlinger, virkning av radioaktivitet, folkebevegelser, grensestengning samt bevisst manglende overholdelse av offisielle forbud. ii. Enhver naturkatastrofe, som for eksempel følgende naturfenomener: jordskjelv og sjøskjelv, uvanlig flom (inkludert brottsjø), vulkanutbrudd, uvanlig syklon (inkludert vind utenom det vanlige med kast på over 135 km/t, og tornadoer, brann og storm: Meteorologisk fenomen som karakteriseres av kraftig atmosfærisk endring med lyn, torden, intens vind og regn, snø eller hagl iii. Karantene, epidemi eller forurensning i landet som er reisemålet. iv. Kansellering av sportsarrangementer og kulturarrangementer som kamper, konserter osv. ettersom dette ikke regnes som et hinder for gjennomførelse av reisen. v. Tilbaketrekning av transportmidlet fra tjeneste (midlertidig eller ikke) på grunn av anbefalelse fra produsent, sivile myndigheter eller havnemyndigheter. 14/18

15 vi. Tilfeller som oppstår som følge av streik vii. Tilfeller som har opphav i svikt eller havari i transportmidlet (til forskjell fra skader i landevei eller jernbanelinjer på grunn av skred, snø eller flom) når man ved inngåelse av forsikringsavtalen eller bestilling av reise og/eller opphold eller lignende er oppmerksom på forholdet. viii. For få deltakere/bestillinger til å gjennomføre reisen, eller overboooking. ix. Tilfeller som oppstår på grunn av konkurs, betalingsstopp, opphør eller mislighold av kontrakt av hvilken som helst av leverandørene av tjenestene som det er inngått kontrakt om. x. Hvis det ikke er snakk om uforutsette tilfeller E) Arbeids-/finanssituasjon i. Endringer i arbeidstillatelser og/eller ferie hos forsikrede ii. Endringer i forsikredes økonomiske og finansielle situasjon (unntatt arbeidsløshet for lønnstakere som har hatt fast ansettelse i to år og ikke var oppmerksom på situasjonsendringen da bestillingen ble gjort) F) Sykdom i. Allerede eksisterende: Tilfeller som skyldes kronisk eller allerede eksisterende sykdom for forsikrede så sant det ikke er snakk om uventet forverring og denne gjør det umulig å gjennomføre reisen. Kroniske eller allerede eksisterende sykdommer hos hvem som helst av de forsikrede som etter stabilisering har kommet i ubalanse eller har blitt mer akutt innen 30 dager før kjøp av forsikringen. ii. At forsikrede motsetter seg å la seg undersøke av medisinsk sakkyndig når forsikringsgiver mener det er behov for dette. iii. Når hensikten med reisen er en estetisk behandling, en kur, en grunn til å fraråde flyreise, manglende vaksinering eller frarådelse av vaksinering, manglende mulighet på visse reisemål til å følge foreskrevet forebyggende medisinsk behandling, inntak av narkotika og rusmidler, unntatt når disse er foreskrevet av lege og inntas på foreskrevet vis. 2. SKADEMELDING OG BETALING AV ERSTATNINGER Forsikrede plikter å melde fra til FORSIKRINGSGIVER på telefonnummer , e-postadresse eller nettsiden der kunden gjennom nettbasert saksbehandling kan opprette sin egen erstatningssøknad. Dokumenter som bekrefter årsaken til avbestillingen og tilhørende regninger eller attester legges ved. Hvis det finnes mer enn én årsak til forsikringstilfellet, vil man alltid regne den første av disse som inntreffer og som bevises av forsikrede som årsak. Forsikrede skal varsle forsikringsgiver om forsikringstilfellet innen maksimalt 7 dager etter at det skjedde. DOKUMENTASJON SOM SKAL LEGGES FREM VED FORSIKRINGSTILFELLE Dokument som bekrefter hendelsen (legeattest, dødsattest, dokument fra sykehus, politirapporter, politianmeldelser osv.) Dette dokumentet skal inneholde dato for når hendelsen fant sted, årsak, diagnose, forhistorie eller tidligere tilfeller, og foreskrevet behandling. Originalregning og/eller kvitteringer for kjøpet av reisen. Personlig forsikringskort. Originalregning for utgifter ved avbestilling av reise utstedt av leverandøren av tjenestene, med spesifiserte beløp og artikler/tjenester samt en kopi av de generelle vilkårene for salget. Originaldokument for avbestillingen utstedt av tjenesteleverandøren samt regning for avbestillingsutgiftene. Kopi av de elektroniske billettene. Det er obligatorisk at denne inneholder de fullstendige vilkårene for billettklassen (kan ikke refunderes, kan ikke overdras, kan ikke endres, straff, klasse osv.) Ved avbestilling på grunn av en hendelse som har skjedd et familiemedlem, kreves dokument som dokumenterer familieforholdet mellom forsikrede og nevnte familiemedlem (fotokopi av familieboken til hver av de interesserte partene). 15/18

16 3. DIVERSE BESTEMMELSER OPPLYSNINGSPLIKT MHT. RISIKOVURDERING Forsikringstaker/forsikrede plikter å gi nøyaktige opplysninger om alle aspekter vedkommende har kjennskap til og som kan gjøre det mulig for forsikringsgiver å vurdere risikoen som dekkes, og som spesifiseres i forsikringsavtalens særvilkår. BETALING AV PREMIE Forsikringstaker/forsikrede vil betale forsikringsgiver premien til dennes foretaksadresse, C/ Francisco Gervás nr Madrid, innen datoen som er spesifisert i polisens vilkår. KONTRAKTENS VARIGHET Kontraktens varighet fastsettes i forsikringsavtalens særvilkår. Ved periodens vil den fornyes for ett år. Begge parter kan motsette seg nevnte fornyelse ved skriftlig meddelelse, minimum to måneder før forsikringstidens årlige utløp. OVERTAKELSE AV RETT TIL ERSTATNING: Forsikringsgiver kan etter utbetaling av avbestillingsutgifter overta retten til å gå til skritt som forsikrede gjennom forsikringstilfellet har grunnlag for overfor de ansvarlige for denne, inntil et maksimalbeløp som tilsvarer erstatningen som er betalt for de nevnte utgiftene. FORELDELSE Krav knyttet til denne forsikringskontrakten foreldes etter to (2) år. Foreldelsestiden vil beregnes fra den dagen disse kravene kunne meddeles. MEDDELELSER A) Meddelelser til forsikringsgiver sendes til dennes foretaksadresse som oppgitt i polisen. Meddelelser og betaling av premie fra forsikringstaker til en agent som representerer forsikringsgiver, vil være å anse som likeverdig som de som foretas direkte overfor forsikringsgiver. B) Meddelelser fra en forsikringsformidler til forsikringsgiver vil ha samme effekt som om forsikringstakeren selv sto bak dem, med mindre denne motsetter seg dette. C) Meddelelser fra forsikringsgiver til forsikringstaker, forsikrede eller begunstigede vil sendes til deres adresse som oppgitt i polisen. 16/18

17 Fremgangsmåte ved forsikringstilfelle Avbestilling av reise Telefon 24T E-post: Nettsider: Nødvendige dokumenter Forsikringsnummer. Forsikredes personopplysninger. Selskapet vil informere deg om hvilken dokumentasjon som må legges fram i hvert tilfelle. Dersom vilkårene er tilgjengelige i et annet språk enn spansk, vil i tilfelle tvist, være de spanske vilkårende som er til enhver tid gjeldene. Avdeling for kundebehandling Telefon :00 a 17:00 (mandag til E-post: Nettsider: Sjekk ut chat (24 h) 17/18

18

FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT

FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT For umiddelbar assistanse i forbindelse med innleggelse på sykehus eller ved dødsfall, hjemsendelse til Norge og alternativ losji, bes du vennligst umiddelbart ta kontakt med:

Detaljer

Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01

Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01 Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01 PLUSS er en forsikring/gruppeforsikring for deg som allerede har en grunnleggende helårsreiseforsikring eller reiseforsikring gjennom bruk av

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring BN Bank Kredittkort

Vilkår Reiseforsikring BN Bank Kredittkort Vilkår Reiseforsikring BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort Generell informasjon Med selskapet nevnt i disse vilkår menes SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Foretaksregisteret NO 915 651

Detaljer

Helårsreiseforsikring

Helårsreiseforsikring Helårsreiseforsikring Vilkår 625.1 01.09.2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEKNINGSOVERSIKT 3 VILKÅR A. Dekningsområde og varighet 4 B. Hvem forsikringen gjelder for 4 C. Kontakt ved skade 4 D. Definisjoner

Detaljer

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-8169 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2012 Innholdsfortegnelse Hvordan melde

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. i Reiseforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

Helårsreiseforsikring

Helårsreiseforsikring Helårsreiseforsikring Vilkår 625.1 01.09.2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEKNINGSOVERSIKT 3 VILKÅR A. Dekningsområde og varighet 4 B. Hvem forsikringen gjelder for 4 C. Kontakt ved skade 4 D. Definisjoner

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015

VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015 VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015 Studentforsikringen består av følgende dekninger: Del I Del II Del III Del IV Del V Del VI Del VII Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012)

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012) Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012) Forsikringen består av Forsikringsbeviset Disse vilkår for Statoil MasterCard Lov

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Gjelder fra 01.07.2013 (Erstatter vilkår av 01.12.2012) Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

PLUSS HIB0900200NOPL Hvem gjelder Pluss for? Når begynner Pluss å gjelde? PLUSS C2. Forsinket fremmøte C1. Reiseavbrudd

PLUSS HIB0900200NOPL Hvem gjelder Pluss for? Når begynner Pluss å gjelde? PLUSS C2. Forsinket fremmøte C1. Reiseavbrudd Europ Assistance reiseforsikring PLUSS HIB0900200NOPL PLUSS er en forsikring/gruppeforsikring for deg som allerede har en grunnleggende helårsreiseforsikring eller reiseforsikring gjennom bruk av kredittkort,

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE. REISEFORSIKRING Forsikringsvilkår fra 01.01.2013

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE. REISEFORSIKRING Forsikringsvilkår fra 01.01.2013 FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE REISEFORSIKRING Forsikringsvilkår fra 01.01.2013 2013-01 Erstatter vilkår for Reiseforsikring fra 01.01.2011 Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for

Detaljer

Eurocard Platinum Forsikringsvilkår

Eurocard Platinum Forsikringsvilkår Eurocard Platinum Eurocard Platinum Forsikringsvilkår Forsikringsbevis nr. 104-7272. Gjelder fra 01.11.2009. Eurocard Platinum 2 Dekning Forsikringssum Vilkårenes punkt Reisegods kr. 50 000 pr. sikret

Detaljer

Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS

Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS Ingen egenandel? Forsinket fremmøte? Hjelp på plass? Erstatningsreise? Reis med rett forsikring Europ Assistances reiseforsikring, PLUSS og TOTAL/ BASIS, gir deg omfattende

Detaljer

Avtalenummer: 1722812

Avtalenummer: 1722812 NSFs Reiseforsikring Familie FORSIKRINGSBEVIS 2014 Avtalenummer: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE114) gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT Avbestilling

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Gjeldende fra 01.11.2005 Telefon: 03215 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: skade@wli.no [ INNHOLD ] [ Side 2 ] For forsikringer som starter t.o.m. 31.12.2006 er forsikringsgiver

Detaljer

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer

Reseförsäkring PLUS. Enkeltreiseforsikring

Reseförsäkring PLUS. Enkeltreiseforsikring Enkeltreiseforsikring Reseförsäkring PLUS En feriereise er noe helt spesielt. En mulighet til å slappe av, utforske nye steder og omgås med familie og venner. Desverre kan det noen ganger inntreffe ting

Detaljer

RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS

RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS Ryanair reiseforsikring fordeler* 3 Avbestillingsgebyr KUN15e 3 Tyveri eller tap av dokumenter 3 24 timers medisinsk hjelp 3 Kompensasjon for forsinket bagasje 3

Detaljer

Landkreditt Bank MasterCard forsikringsvilkår 3EC50

Landkreditt Bank MasterCard forsikringsvilkår 3EC50 Landkreditt Bank MasterCard forsikringsvilkår 3EC50 Gjelder fra 24.02.2014 DEKNING FORSIKRINGSSUM VILKÅRETS PUNKT Reisegods kr 20 000 per sikret og kr 25 000 totalt punkt A, 1 Bagasjeforsinkelse kr 2 000

Detaljer

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

Vilkår Finnair Plus MasterCard 3DC37

Vilkår Finnair Plus MasterCard 3DC37 Vilkår Finnair Plus MasterCard 3DC37 Gjelder fra 01.07.2013 Erstatter vilkår av 01.12.2012 DEKNING FORSIKRINGSSUM VILKÅRETS PUNKT EGENANDEL PER SKADETILFELLE Reisegods kr 20 000 per sikret punkt A, 1 kr

Detaljer

Reiseforsikringsvilkår for ansatte og pensjonister i Statoil ASA. Forsikringsvilkår av 01.09.2014

Reiseforsikringsvilkår for ansatte og pensjonister i Statoil ASA. Forsikringsvilkår av 01.09.2014 Reiseforsikringsvilkår for ansatte og pensjonister i Statoil ASA Forsikringsvilkår av 01.09.2014 Innhold Tryg Alarm - Hjelp under reisen 3 Dekningsoversikt 3 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 4 2. HVA FORSIKRINGEN

Detaljer

Vilkår. AH-514 ANSA Studentforsikring. Gyldig fra: 01.05.2013 Polisenummer: 104-8595

Vilkår. AH-514 ANSA Studentforsikring. Gyldig fra: 01.05.2013 Polisenummer: 104-8595 AH-514 ANSA Studentforsikring Vilkår Gyldig fra: 01.05.2013 Polisenummer: 104-8595 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47 22

Detaljer

Forsikringsvilkår Travel Guard Chartis 01.12. 2012

Forsikringsvilkår Travel Guard Chartis 01.12. 2012 Forsikringsvilkår Travel Guard Chartis 01.12. 2012 Innholdsfortegnelse 1. FELLESBESTEMMELSER... 5 2. DEFINISJONER... 5 3. HVEM, HVOR OG NÅR FORSIKRINGEN GJELDER... 6 4. REISEGODSFORSIKRING... 6 5. REISESYKE...

Detaljer

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

LOFAVØR STANDARD REISEFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD REISEFORSIKRING LOFAVØR STANDARD REISEFORSIKRING Vilkår av 01.07.2009 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse av reise/reisegods

Detaljer

Quintessentially MasterCard Reiseforsikring. Forsikringsvilkår

Quintessentially MasterCard Reiseforsikring. Forsikringsvilkår Quintessentially MasterCard Reiseforsikring Forsikringsvilkår Innhold Del 1 Forsikringsbevis for Quintessentially MasterCard reiseforsikring a) Generelle opplysninger b) Dekningsomfang c) Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer