Dette inneholder reiseforsikringen din:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette inneholder reiseforsikringen din:"

Transkript

1 Dette inneholder reiseforsikringen din: NO Gjelder kun for tjenester som bookes gjennom TSS Travel Scandinavia AS. Avtales samtidig med bookningen eller senest 30 dager før reisen begynner. Hvis det er færre enn 30 dager mellom bookningsdag og avreise, må forsikringen avtales senest 3 virkedager etter bookningen. TSS Premiumbeskyttelse (maks 17 dager) AVBESTILLINGSFORSIKRING Hvis du av en forsikret grunn må trekke deg fra en booket reise, erstatter vi de kansellerings kostnader /merkostnader i forbindelse med reisen til reisemålet som inngår i reiseavtalen. Forsikrede grunner er bl.a. alvorlig skade etter ulykke uventet og alvorlig sykdom død tap av arbeidsplass nytt arbeidsforhold bytte av arbeidsplass Ingen egenandel! Eneste unntak: Ambulante behandlinger Her beløper egenandelen seg til 20% av skaden som skal erstattes, minst 200, pr. forsikret person. ULYKKESFORSIKRING Hjelp i et nødsfall som den forsikrede kan komme opp i på reise, f.eks. i forbindelse med straffeforfølgelse. Øyeblikkelig hjelp hele døgnet: Nød-servicetelefon overalt i verden: Tlf +49 (221) FERIEGARANTI (REISAVBRUDDSFORSIKRING) REISEGODSFORSIKRING Forsikringssum for enkeltpersoner for familier *) ingen egenandel Dekker ekstra returkostnader ved for tidlig eller for sen tilbakereise - hvis reisen avbrytes i løpet av første halvdel av den forsikrede reisen (maksimalt i løpet av de første 8 dagene) dekker vi hele den forsikrede reisen, senere dekker vi reisekostnaden andelsvis. Reisetjenester som ikke benyttes p.g.a.for sen ankomst dekkes også. Forsikrede grunner er bl.a. alvorlig skade etter ulykke uventet og alvorlig sykdom betydelig skade på eiendom forsinket transportmiddel naturkatastrofer og naturpåvirkning på feriestedet (Om egenandel, se reise-avbruddsforsikring) PReMIE Reisepris inntil REISESYKEFORSIKRING Forsikringen dekker kostnader for: ambulant og stasjonær legebehandling i utlandet legemidler og bandasjemateriale samt ulykkesrelaterte hjelpemidler, forordnet av lege medisinsk forsvarlig syketransport tilbake til hjemlandet, forordnet av lege ingen egenandel 2.500, 5.000, 7.500, , , , , *) Som familie regnes maks. to voksne og minst ett mindreårig barn (uavhengig av slektskapsforhold) - inntil fylte 21 år - til sammen inntil syv personer. REISEANSVARSFORSIKRING Dekningssum: fast beløp inntil 11,5 mill. overalt i verden inntil , for skade på leiet eiendom (Med fradrag for egenandel) 259, 349, 435, 519, 555, Reisepris inntil , , , fra , 595, , 1.375, TSS Premiumbeskyttelse forlengelse (inntil 42 dager) PREMIE FERIEGARANTI (REISAVBRUDDSFORSIKRING) Forlengelse REISEGODSFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING se ovenfor REISESYKEFORSIKRING REISEANSVARSFORSIKRING 7 dager 14 dager 21 dager 152, 259, 359, Forlengelse 28 dager 35 dager 42 dager 459, 552, 649, TSS Reise-avbestillingsforsikring PReMIE AVBESTILLINGSFORSIKRING Reisepris inntil Dekningsomfanget beskrives ovenfor, under reiseavbestillingsforsikring. t ditt er de t. ummeret re Bookingn rsikringsnumme m fo samme so 2.500, 5.000, 7.500, , , 149, 209, 249, 309, 319, Reisepris inntil , , , fra , 368, 519, 659, 3% Saksnr Forsikringspolise Kjære TSS-kunde, Sammen med reisebookningen ønsket du å tegne en reiseforsikring. Med denne polisen bekrefter vi den forsikringsbeskyttelsen du ba om. Du finner en detaljert beskrivelse av forsikringsbeskyttelsen du har booket, tariffer og forsikringsbetingelser VB-RKS 2012 (TSS-N) på de neste sidene. TSS Travel Scandinavia AS og HanseMerkur ønsker deg god ferie! Ehses Dr. Gent Konsernledelse: Fritz Horst Melsheimer (konsernsjef), Eberhard Sautter (vara. konsernsj.), Eric Bussert, Holger Ehses, Dr. Andreas Gent Styre: Jörg G. Schiele (formann) Handelsregister: Hamburg B 19768, mva-nr.: DE HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, D Hamburg, Tlf.:

2 Hovedkontor: Siegfried-Wedells-Platz 1 D Hamburg Forsikringsbevis VB-RKS 2012 (TSS-N) Innhold A: Viktig informasjon om forsikringsavtalen B: Viktig informasjon når skaden har skjedd C: Forsikringsvilkår for reiseforsikringer D: Tilbakekallelse Kjære kunde nedenfor finner du en oversikt over den viktigste informasjonen som angår beskyttelsen reiseforsikringen din gir deg. OBS! Forsikringstypene som angis nedenfor er kun aktuelle dersom de inngår i det dekningsomfanget du har valgt. Informasjon om reiseforsikringen din Dette dokumentet er viktig! Ta det med på reisen. A: Viktig informasjon om forsikringsavtalen Forsikrerens identitet (navn, adresse) HanseMerkur Reiseversicherung AG (organisasj.form: tysk aksjeselskap) Siegfried-Wedells-Platz 1, D Hamburg, Telefon Faks Registrert i handelsregisteret ved: Tingretten i Hamburg, med tysk org.nr. HRB Rettsgyldig adresse og godkjent representant for HanseMerkur Reiseversicherung AG: HanseMerkur Reiseversicherung AG SiegfriedWedells-Platz 1, D Hamburg representert ved konsernets ledelse: Fritz Horst Melsheimer (konsernsjef), Eberhard Sautter (vise- konsernsj.), Eric Bussert, Holger Ehses, Dr. Andreas Gent, Vedtaksfestet formål for HanseMerkur Reiseversicherung AG, nedenfor kalt HanseMerkur : HanseMerkur forsikrer risiki i forbindelse med reiser. Navn og adresse til ansvarlig kontrollorgan: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, D Bonn, Garantifond eller andre erstatningsordninger: For produktene som omfattes av denne trykksaken finnes ingen garantifond eller andre erstatningsordninger. Vesentlige kriterier for tjenesten: HanseMerkur driver med skade- og ulykkesforsikringer i sammenheng med reiser. Avhengig av omfanget av den forsikringsbeskyttelsen som er valgt, yter HanseMerkur reise-avbestillingsforsikring, -avbruddsforsikring (feriegaranti), -sykeforsikring, -ulykkesforsikring, -ansvarsforsikring eller reisegodsforsikring iht. forsikringsbetingelsene. Forsikringstager angir ønsket omfang av forsikringsbeskyttelsen på søknadsformularet. Detaljerte opplysninger om type og omfang av den forsikringsbeskyttelse forsikringstager har valgt finnes tilgjengelig i tilbudsbeskrivelsen på søknadsformularet og i forsikringsbetingelsene våre. Når HanseMerkurs dekningsplikt er fastlagt vil utbetaling skje innen 2 uker. Fristen løper ikke dersom HanseMerkurs prøving av kravet hindres av den forsikrede personens handlinger. Reiseforsikringen dekker bl.a. ikke: Enkelte hendelser utelukkes fra forsikringsbeskyttelsen. De viktigste er: - når du selv har forårsaket forsikringstilfellet eller forsettelig unngår å informere oss om forhold som er av betydning for forsikringsytelsen; - reise-avbestillingsforsikringen eller feriegarantiforsikringen utløses av en sykdom som var kjent på tidspunktet forsikringen ble inngått og var under behandling i løpet av de foregående 6 månedene; - reisegodset ditt kommer bort eller skades fordi du mistet, glemte eller lot det henge igjen; - en ulykke skyldes påvirkning av alkohol eller narkotika; - kostnader til behandling etter selvmordsforsøk; - du gjøres ansvarlig for skader på gjenstander du har lånt, leid eller forpaktet. En fullstendig oversikt over alle tilfellene som ikke dekkes eller bare delvis dekkes av forsikringen finner du i Forsikringsbetingelsenes avsnitt II, punkt 5 og i avsnitt III, punkt 3, under den typen forsikring som du har inngått. Rettsordning: Avtalen er underlagt norsk rett. Samlet premie / premiegrunnlag: Samlet premie som skal betales beregnes utfra omfanget av beskyttelsen forsikringstaker ønsker. Premiene for de enkelte delene av forsikringsbeskyttelsen står angitt på søknadsformularet. Ekstra kostnader, skatter eller gebyrer: Med unntak av nødtelefonen kommer ingen kostnader, skatter eller gebyrer, f.eks. telefongebyrer, i tillegg. For anrop fra utlandet: Telefon Om betaling og dekning: Premien er en enkeltpremie og forfaller til betaling på avtaletidspunktet. Gyldighetsbegrensning: De opplysninger som gis har ingen tidsbegrensning. Avtaletidspunkt, start av forsikringsbeskyttelsen, bindingstidens varighet: Avtalen trer i kraft så snart premien betales. Forsikringbeskyttelsen løper fra det tidspunkt forsikringstaker har angitt, dog ikke før premien er betalt. Hvis det avtales at premien skal trekkes direkte fra en konto, anses betaling som skjedd i tide hvis premien kan overføres på betalingsdagen uten innsigelser fra forsikringstaker. Dersom premien ikke kan overføres fra forsikringstakers konto, anses betalingen som skjedd i tide hvis den gjøres straks forsikringstaker har mottatt en skriftlig oppfordring om å betale. Reise-sykeforsikringer løper fra det tidspunkt reisen bringer forsikringstaker ut over Norges grenser eller grensene til et land der forsikringstaker har bopel. Det løper ingen bindingstid. Viktig informasjon iht. Forsikringsavtaleloven 3-1 første ledd og 12-2 første ledd. Hvis forsikringstilfellet inntrer etter at avtalen er inngått og engangs-/ den første premien ennå ikke er innbetalt, er HanseMerkur ikke forpliktet til erstatning, med mindre forsikringstaker ikke er skyld i den manglende betalingen. Tilbakekallelsesrett: For forsikringsavtaler som løper over minst én måned kan forsikringstaker kalle tilbake avtalen innen to uker, uten begrunnelse. Tilbakekallelsen må ha tekstform (f.eks. brev, faks, e-post). Fristen begynner å løpe når avtalen aksepteres. Tilbakekallelsesfristen anses som overholdt når tilbakekallelsen sendes i tide. Tilbakekallelsen sendes HanseMerkur Reiseversicherung AG C/o SOS Intenational a/s, Nitivej 6, DK Frederiksberg, Telefon +45 (0) Telefaks +45 (0) , E-post: Hvis avtalen kalles tilbake: Hvis tilbakekallelsen er rettsgyldig vil HanseMerkur refundere overskytende innbetalt premie. Informasjon om forsikringens løpetid: Avtalen begrenses til den avtalte løpetiden. Avtaleslutt, oppsigelsesrett, administrasjonsgebyr: Avbestillingsforsikringen avsluttes når reisen påbegynnes; for alle andre forsikringer gjelder at de avsluttes ved reisens slutt eller avtalt avslutningsdato er nådd. Reise sykeforsikringen opphører når den forsikrede reiser inn i Norge eller inn i et land der han har bolig. Rett til tidligere oppsigelse av forsikringsavtalen gjelder ikke. Dersom HanseMerkur trekker seg fra avtalen p.g.a. manglende betaling av engangs-/ den første premien, iht. vil det påløpe et administrasjonsgebyr på 100,00 pr. avtale, jfr. Gjeldende rett og verneting: Avtalen underligger norsk rett. Søksmål mot HanseMerkur kan reises i Hamburg eller på det sted der forsikringstaker på tidspunktet for søksmålet har sin bopel eller - dersom slik ikke finnes - oppholder seg til vanlig. Avtalespråk: Generelt gjelder at alle avtaler og all kommunikasjon med forsikringstaker skal foregå på norsk. Utenrettslig megling og klagebehandling: Forsøk på megling av tvister kan - dersom enighet med HanseMerkur ikke oppnås - kan det sendes begjæring om megling til disse instansene: For reise-sykeforsikringen: Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung Postfach , D Berlin For alle andre forsikringstyper: Versicherungsombudsmann e.v. Postfach , D Berlin Muligheten for å gå rettens vei påvirkes ikke av begjæring om megling. Klagemulighet til ansvarlig kontrollmyndighet: Klager rettet mot HanseMerkur kan du sende inn til følgende kontrollmyndighet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Graurheindorfer Straße 108, D Bonn Tysk lov om datavern krever at vi gjør oppmerksom på følgende: Vi informerer om at dersom korrekt avvikling av forsikringsavtalen gjør det nødvendig, vil lagrede data fra avtaler/forsikringstilfeller utleveres til aktuelle forsikringsinstitusjoner, gjenforsikrere og, ved behov, servicepartnere som opptrer på våre vegne. Forskriftene i tysk Lov om Datavern berøres ikke av dette. På forespørsel gir vi opplysninger om hvilke institusjoner som har mottatt informasjonen B: Viktig informasjon når skaden har skjedd Hvis du ønsker å reise krav utfra reiseforsikringen, ber vi deg passe på: 1. Ved et skadetilfelle trenger vi disse bilagene: a) Kopi av arrangørens reservasjonsbekreftelse b) Kopi av forsikringspolisen c) For overføring av evt. erstatningsbeløp, kreves kontonummer og navnet på banken (ved overføringer til utlandet, IBAN-nummeret og BIC-koden) d) Den dokumentasjonen som angis under I - V 2. Som dokumentasjon på kostnader skal det leveres inn betalte, originale bilag. Disse bilagene må gi følgende opplysninger: Pasientens navn og adresse Navn og adresse til behandlende lege Sykdomsbetegnelse Behandlingstidsrom Detaljert oversikt over behandlingen hos lege / sykehus nøyaktig betegnelse på utenlands valuta. 3. Ved stasjonær behandling skal vi straks informeres på nødservicetelefonen vår: tlf Medisinsk forsvarlig syketransport som er forordnet av lege skal alltid organiseres av våre egne nødservice-spesialister. Der treffer du oss hele døgnet på tlf Skademelding kan sendes som vanlig brev til: HanseMerkur Reiseversicherung AG C/o SOS Intenational a/s Nitivej 6 DK Frederiksberg Telefon: +45 (0) Telefaks: +45 (0) E-post: I. Reise avbestillingsforsikring og feriegaranti (reiseavbruddsforsikring) 1. Kansellering må skje så raskt som mulig for å holde evt. gebyrer på et minimum. Hvis du ikke ble frisk etter sykdom slik du håpet, og derfor avbestilte på et sent tidspunkt, vil vi ikke erstatte de høyere avsbestillingskostnadene 2. Beløper skaden seg til mer enn 300,- EUR kan du ringe oss på tlf og be om formularet for skade med legeattest, eller du kan gå inn på og selv skrive det ut. Ved mindre skader greier det seg med en legeattest som bekrefter diagnosen og behandlingen. 3. Videre skal denne dokumentasjonen sendes inn til HanseMerkur: alle dokumenter i forbindelse med bokning og avbestilling, det kreves originale bilag. originale kostnadsbilag på betalte kostnader legeattest med beskrivelse av diagnose og behandling (ved feriegaranti; legeattest fra lege på feriestedet). ved dødsfall, kopi av dødsattest ved arbeidsledighet kreves bekreftelse fra arbeidsgiver på driftsbetinget oppsigelse samt bekreftelse fra NAV på når arbeidsledigheten startet (gjelder kun for reiseavbestllingsforsikring) ved start av nytt arbeidsforhold etter arbeidsledighet kreves bekreftelse fra ny arbeidsgiver på inngåelse av nytt arbeidsforhold samt bekreftelse fra NAV på at situasjonen er endret (gjelder kun for reise-avbestllingsforsikring). ved bytte av arbeidsplass kreves bekreftelser fra både gammel og ny arbeidsgiver (gjelder kun for reise-avbestllingsforsikring) inkl. dokumentasjon av prøvetid. i tilfelle av nødvendig ny eksamensavlegging kreves bekreftelse fra universitet/høyskole/college. Nød-servicetelefon: Tlf.: Ved nødsfall på reise hjelper 24-timers servicen vår. Uansett tid på døgnet, uansett dag, uansett hvor i verden. Alle som er forsikret i HanseMercur har tilgang til denne servicen. Ufullstendig dokumentasjon vil medføre forsinket saksbehandling. Husk å ikke stifte sammen dokumentene! 2 ikke oppnådd oppflytting til neste klasse eller skolebytte krever bekreftelse fra skolen eller kopi av vitnemålet (gjelder kun for reiseavbestillingsforsikring) ved rettsstevning, søknad om skilsmisse eller forsinkelse av offentlig transportmiddel kreves dokumentasjon ved sykdom i hund som var påmeldt til reisen - her kreves veterinærattest. II. Reisegodsforsikring 1. Skader som oppstår som følge av straffbar handling av utenforstående må straks meldes nærmeste politimyndighet. Vennligst be om å få utlevert hele politiprotokollen og send den inn til oss i original. 2. Skader som oppstår under transport med transportforetak skal straks meldes transportforetaket. Få en bekreftelse på meldingen og send den inn til oss i original. 3. Skader i overnattingsbedrift må meldes ledelsen der. Få en bekreftelse på meldingen og send den inn til oss i original. 4. Hvis du deltar på en pakketur ber vi deg melde skader til reiseledelsen. Få en bekreftelse på meldingen og send den inn til oss i original. III. Ulykkesforsikringe Ytelsene fra disse forsikringen får du gjennom vår verdensomspennende nød-servicetelefon Der treffer du oss hele døgnet på tlf IV. Reise- ansvarsforsikring 1. I tilfeller med mulig erstatningsplikt ber vi deg ikke innrømme skyld ovenfor den skadelidende. 2. Skriv opp navn og adresse/telefonnummer på de som reiser kravet og eventuelle vitner. Andre plikter Merk: Vi ber deg også legge merke til de Generelle pliktene når skaden inntreffer, iht. avsnitt II punkt 6 og de mer spesifikke pliktene du har ved de forskjellige forsikringstypene som finnes i avsnitt III i forsikringsvilkårene.

3 Hovedkontor: Siegfried-Wedells-Platz 1 D Hamburg C: Forsikringsvilkår for reiseforsikringer (Kurzbezeichnung: VB-RKS 2012 (TSS-N) Innhold Avsnitt I Dekningsomfang Avsnitt II Generelle bestemmelser Her finner du en kortfattet beskrivelse av hva forsikringen dekker, forsikringssummene og hvilke tilfeller som er forsikret. Avsnitt III Beskrivelse av dekningsomfanget Her finner du en detaljert beskrivelse av hva forsikringen dekker, forsikringssummene og hvilke tilfeller som er forsikret. Her finner du opplysninger om frister, hvem som dekkes av forsikringen, betaling av premie, generelle bestemmelser om hva forsikringen dekker og anvisninger om hva som må gjøres ved et forsikringstilfelle. Avsnitt I, Dekningsomfang RGV Reisegodsforsikring Forsikringstypene som angis nedenfor er kun aktuelle dersom de inngår i det dekningsomfanget du har valgt. Nøyaktig ordlyd på hva forsikringen dekker finner du under de angitte numrene her i forsikringsvilkårene i Avsnitt III. Beskrivelse av dekningsomfanget. Forsikringsbeskyttelsen gjelder overalt i verden. Kjøring, gange og opphold i den forsikredes faste bopel anses ikke som reise. Ved reise med bil opphører beskyttelsen av reisegods ved ankomst til forsikredes bolig, også dersom reisegodset ikke straks blir tatt inn i boligen. RRKV. Avbestillingsforsikring Forsikringsbeskyttelsen gjelder overalt i verden. Forsikringssum Forsikringssummen må tilsvare prisen på reisen. Hvis du avtaler en lavere forsikringssum, vil utbetalingen avkortes til det beløpet som premieoversikten angir for den premien du har betalt (underforsikring). 1.1 Avbestillingskostnader for kansellert reise Reisebyråhonorar inntil 750,- nok dersom reisen kanselleres 1.2 Merkostnader ved reise til målet 1.3 Kostnader for ombokning inntil maksimalt avbestillingsgebyret, jfr. nr Kostnader for ombokning inntil maksimalt 250,- nok pr person/ objekt for nr Tillegg for enkeltrom Forsikrede hendelser Uventet og alvorlig sykdom Død, alvorlig ulykkesskade, graviditet Skade på protese Vaksine-intoleranse Tap av arbeidsplass Nytt arbeidsforhold Bytte av arbeidsplass Vesentlig skade (fra nok) på forsikredes eiendom på hjemstedet Kontinuasjonseksamen Manglende oppflytting eller skolebytte Epidemier, natur katastrofer, krig Rettslig stevning Innlevering av skilsmissesøknad Forsinkelse av off. transportmiddel Ombokning inntil 42 dager før reisens begynnelse Med unntak for nr beregnes ingen egenandel uansett hendelse. I tilfelle av uventet og alvorlig sykdom er egenandelen på 20 % av skadeomfanget, minst 200,- nok pr. forsikret person. Denne egenandelen faller bort dersom sykdommen krever innleggelse på sykehus. UG Feriegaranti-forsikring Forsikringsbeskyttelsen gjelder overalt i verden. Forsikringssum Forsikringssummen må tilsvare prisen på reisen. Hvis du avtaler en lavere forsikringssum, vil utbetalingen avkortes til det beløpet som premieoversikten angir for den premien du har betalt (underforsikring). 1.1 Ekstra kostnader ved tilbakereise 1.2 Ubenyttede reisetjenester 1.3 Ekstrakostnader ved reiseavbrudd 1.4 Ferieredning Forsikrede hendelser Uventet og alvorlig sykdom Død, alvorlig ulykkesskade, graviditet Skade på protese Vesentlig skade (fra nok) på forsikredes eiendom på hjemstedet Forsinkelse av transportmiddel på mer enn 2 timer Naturkatastrofer og force majeure på feriestedet Bortføring HAFT Reise-ansvarsforsikring Forsikrede hendelser 2.1 Skade på reisegods som oppbevares hos tredjemann 2.2 Forsinket levering 2.3 Straffbare handlinger av utenforstående 2.4 Skade ved trafikkulykke 2.5 Skade ved brann, eksplosjon eller force majeure. 2.6 Tap av kreditt- / debet- / BankAxept-kort 2.7 Tap av reisedokumenter 2.8 Tap av reise-betalingsmidler (lån) 2.9 Skade på eiendom på hjemstedet Forsikringssummer For hver forsikret hendelse dekker vi maksimalt inntil Enkeltperson nok Familie nok , ,- Gjenstander som ikke dekkes av forsikringen Følgende gjenstander dekkes ikke: kontanter, sjekker, debetkort, kredittkort, telefonkort, verdipapirer, billetter, vitnemål og alle typer dokumenter, gjenstander med kunstnerisk- eller affeksjonsverdi, tanngull, alle typer proteser, alle typer EDB-utstyr (spillekonsoller, lysavspillingsutstyr og laptoper er forsikret), inkl. tilbehør og programvare, alle typer skytevåpen, med tilbehør, samt kjøretøy til bruk på land, vann og i luften, hangglidere, fallskjermer, med tilbehør. Ingen egenandel NFV Ulykkesforsikring Forsikringsbeskyttelsen gjelder overalt i verden. 1.1 Etterlysning på radio 1.2 Ved straffeforfølging Hjelp ved fengsling eller trussel om fengsling (lån) ,- nok Lån til kausjon ,- nok 3 10,0 mill. nok ,- nok I tilfeller som kommer inn under punkt 2.2 vil det trekkes en egenandel på 20 % - minst 500 nok. Forsikrede gjenstander Reisegods Som reisegods anses personlige effekter som du tar med på reise, samt suvenirer og gaver du får underveis. Yrkesrelaterte gjenstander som medbringes eller erverves på turen er ikke forsikret. Sportsutstyr, med tilbehør (dog ikke motorer) er bare forsikret når de ikke er i normal bruk. Verdisaker er definert i denne avtalen som pels, smykker, gjenstander i edle metaller, foto- og filmapparater, med tilbehør, spillekonsoller og mobiltelefoner (ikke biltelefoner) med tilbehør. Med unntak for nr beregnes ingen egenandel uansett hendelse. I tilfelle av uventet, alvorlig sykdom er egenandelen på 20 % av skadeomfanget, minst 200,- nok pr. forsikret person. Denne egenandelen faller bort dersom sykdommen krever innleggelse på sykehus. 1.1 Vurdering av ansvarsspørsmålet og utbetaling ved berettiget krav 1.2 Sikkerhet for skyldig leie 1.3 Kostnader ved rettstvist Forsikrede hendelser Skader du selv forårsaker 2.1 Ansvar i dagliglivet 2.2 Krav om erstatning for skade på leiet eiendom. avh. av forsikringstilfelle. Utbetalingsgrenser For disse hendelsene er utbetaling begrenset til disse beløpene: Verdisaker 7.500, ,Briller, kontaktlinser, høreapparater samt mobiltelefoner (biltelefoner er ikke forsikret), med tilbehør 2.000, ,Golf- og dykkeutstyr, sykler, med tilbehør 4.000, ,Windsurfbrett, surfbrett, med tilbehør 4.000, ,Musikkinstrumenter, med tilbehør (forutsatt at for privat bruk) 2.000, ,Lydavspillingsutstyr, DVD-spiller 2.000, ,Nødreparasjoner på hjemsted 4.000, ,Nødkjøp ved leveringsforsinkelse 4.000, ,Tap av reise-betalingsmidler (lån) , ,For filmer, bilder, lyd- og datamateriell dekker vi verdien av lagringsmediet. For ID-kort, pass, kjøretøypapirer og andre tilsvarende dokumenter dekker vi de offentlige gebyrene. Ingen egenandel Forsikringsbeskyttelsen gjelder overalt i verden. RKV Reise-sykeforsikring Forsikringsbeskyttelsen gjelder for reiser i utlandet. Utlandet er ikke Norge eller et land der du har bolig Ambulant behandling Tannbehandling Medikamenter og bandasjematerialer Stråle-, lys- og andre fysikalske behandlinger Massasje, pakninger, inhalasjoner, sykegymnastikk Medisinsk utstyr foreskrevet av lege etter ulykke Røntgendiagnostikk Operasjoner Stasjonære medisinske behandlinger Informasjon om lokale leger Informasjonsutveksling mellom leger 1.3 Forsikringsytelser i forbindelse med for tidlig fødsel ,- nok Ledsager på sykehus for barn inntil fullendt 18 år Ledsager på reise for barn inntil fullendt 18 år Forsendelse av legemidler Sykebesøk Hotellkostnader inntil maksimalt 10 dager ,- nok Medisinsk forsvarlig hjemtransport Kostnad for en ledsager ved hjemtransport Syketransport Hjemtransport ved dødsfall Begravelse i utlandet Hjemtransport av reisegods 1.6 Etterbehandling i utlandet 1.7 Telefonkostnader ved kontakt med nødsentral 200,- nok 1.8 Erstatning for utlegg ved stasjonær behandling, maks. 14 dager, pr. dag 400,- nok ved ambulant behandling, en utbetaling 200,- nok 1.9 Evt. ved stasjonær behandling, maks. 30 dager, pr. dag 400,- nok

4 Avsnitt II Generelle bestemmelser (gjelder for alle forsikringer som står oppført i avsnitt III) 1. Inngåelse, ikrafttreden og varighet av forsikringsavtalen og -beskyttelsen Avtalen anses som inngått når betaling har skjedd på slik måte at ikrafttreden, valgt forsikringsprodukt og hvilke personer forsikringen gjelder for står entydig fast. Forsikringsavtaler som inneholder reiseavbestilingsforsikring må inngås på det tidspunkt reisen bookes, eller senest 30 dager for reisen begynner. Hvis det er færre enn 30 dager til reisen begynner, må avbestilingsforsikringen inngås senest på 3. virkedag etter bookingen. For de andre forsikringstypene gjelder at avtalen må inngås før reisen starter. Avtalen må gjelde for reisens fulle varighet. Hvis så ikke er tilfelle vil avtalen ikke gjelde, heller ikke dersom premien er betalt. I et slikt tilfelle vil avsender få tilbake pengene. Forsikringsbeskyttelsen for avbestillingsforsikringen er virksom fra betaling har skjedd. De andre forsikringstypene er virksomme fra det øyeblikk reisen påbegynnes, forutsatt at premien ble betalt før dette. Reisen anses som påbegynt når det gjøres bruk, helt eller delvis, av den første ytelsen. Forsikringsavtalen og -beskyttelsen i reise-avbestilingsforsikringen avsluttes når reisen påbegynnes. For de andre forsikringstypene ender beskyttelsen til avtalt tid, senest når reisen som ble forsikret er avsluttet. Forsikringsbeskyttelsen forlenges ut over avtalt tidspunkt hvis den planlagte avslutningen av reisen forskyves av grunner som den forsikrede ikke har mulighet til å påvirke. 2. Forsikrede personer, risikopersoner Forsikringen gjelder for de personer som nevnes ved navn i forsikringsbrevet eller på bekreftelsen fra reisearrangøren eller som er fastlagt i forsikringspolisen. Hvis det inngås en avtale om familieforsikring, gjelder den for maksimalt to voksne og minst ett barn som reiser med, inntil avsluttet 21 år (uavhengig av slektskapsforhold) - til sammen inntil syv personer. Risikopersoner er, iht. punkt 2.1. i avsnittet om reise-avbestillings forsikring og punkt 2.1 feriegaranti i forsikringsbetingelsene følgende personer: forsikrede personer, som sammen har booket og forsikret en reise; nærmeste familie til en forsikret person; som nærmeste familie regnes ektefelle eller samboer, barn, adoptivbarn, stebarn, pleiebarn, foreldre, adoptivforeldre, steforeldre, pleieforeldre, besteforeldre, søsken, barnebarn, svigerforeldre, svigerbarn og svigersøsken; personer som tar vare på mindreårige eller pleietrengende i den forsikredes nærmeste familie; tante, onkel, nevø, niese, dersom forsikringshendelsen død inntreffer. Hvis flere enn fem personer, eller ved familietariffer flere enn to familier, har booket og forsikret en reise sammen, anses bare den nærmeste familien til den forsikrede personen og deres støttepersoner som risikopersoner; ikke alle forsikrede personer for hverandre Ledsagerne i tilfelle av gruppereise med ledsager (f.eks. reiser med lærer, foreldre, skipper), dersom gjennomføringen av reisen avhenger av disse. Forsikringsbeskyttelsen må avtales skriftlig, separat og avbestillingsforsikringen for ledsagerne må avtales på grunnlag av prisen for gruppen som helhet. Ved inntruffet forsikringstilfelle for en spesielt forsikret person, dekker vi avbestillingskostnadene for alle personer som treffes hvis gruppereisen avlyses. 3. Betaling av premie 3.1. Betaling Premien betales én gang og forfaller så snart avtalen inngås, uavhengig av rett til tilbakekalling. Hvor stor premien er framgår av premietabellen Forskjøvet ikrafttreden av forsikringsbeskyttelsen Hvis du ikke betaler premien i tide, men på et senere tidspunkt, vil forsikringsbeskyttelsen først tre i kraft på dette tidspunkt dersom du ble gjort oppmerksom på dette skriftlig eller i form av en godt synlig merknad i forsikringsdokumentet. Dette gjelder ikke hvis du kan belegge at du ikke er skyld i at betalingen ikke fant sted Heving Hvis du ikke betaler den første premien, eller betaler den for sent, kan vi heve avtalen så lenge premien ikke er betalt. Vi kan ikke heve avtalen hvis du kan belegge at du ikke er skyld i at betalingen ikke fant sted Betaling i tide med autogiro Tidsfristen for betalingen er overholdt hvis premien kan overføres på den betalingsdatoen som er angitt på forsikringsbrevet og du ikke imøtegår at så skjer. Dersom premien, uten at du er skyld i det, ikke kan overføres til oss fra kontoen din, anses betalingen som skjedd i tide hvis den utføres straks du har mottatt en skriftlig oppfordring om å betale Omfanget av forsikringen Ved et forsikringstilfelle dekker vi det som angis i avsnitt III, forutsatt at tilfellet omfattes av forsikringsavtalen. Størrelsen på beløpet som dekkes fremkommer i avsnitt I i denne forsikringsavtalen og på polisen. 4.2 Dersom det i avsnitt I er avtalt egenandel, vil denne trekkes fra den skaden som skal dekkes (beregnet forsikringsutbetaling). 4.3 Omregning av kostnader i utenlandsk valuta Kostnader som oppstår i utenlands valuta regnes om til den kurs som gjelder den dagen bilagene kommer inn til oss. Dagens kurs er oppdatert offentlig kurs på vanlig omsettelige valutaer, med mindre sikrede kan bevise at regningene ble betalt med en dårligere kurs. 5. I hvilke tilfeller kan forsikringsbeskyttelsen innskrenkes eller slettes? 5.1 Bedrag og overlegg Vi yter ikke hvis du eller en medforsikret fører oss bak lyset om forhold som påvirker grunnlaget for eller høyden på dekningsbeløpet. Vi er også fritatt for ytelse dersom du eller en medforsikret selv overlagt har fremprovosert forsikringstilfellet; hvis forbrytelsen eller forsøket på forbrytelse bekreftes med en rettskraftig dom, anses den som bevist. 5.2 Grov uaktsomhet Dersom du eller en medforsikret ved grov uaktsomhet forårsaker forsikringstilfellet, har vi rett til å redusere utbetalingen i forhold til graden av uaktsomhet som ble utvist. Denne begresningen gjelder ikke for forsikringstilfeller som utløses ved grov uaktsomhet i ulykkes- og ansvarsforsikringen; der vil forsikringen gjelde også for slike tilfeller. 5.3 Krig, indre uroligheter og andre hendelser Dersom det ikke fremgår annet av avsnitt III, gis ikke forsikringsbeskyttelse for skader som oppstår som følge av krig, borgerkrig, krigslignende forhold, indre uroligheter, streik, atomenergi, beslagleggelse, ekspropriasjon eller andre inngrep fra myndighetene, force majeure-hendelser Videre gis ikke forsikringsbeskyttelse for hendelser som oppstår i sammenheng med demonstrasjoner eller store ansamlinger av mennesker dersom du selv eller med forsikrede deltar aktivt. 5.4 Forutsigbarhet Vi yter ikke, dersom forsikringstilfellet var forutsigbart da forsikringsavtalen ble inngår. Merk: Vi ber deg også lese de begrensninger som gjelder for den enkelte forsikringstypene i vedlegg III til disse forsikringsbetingelsene. 6. Hva skal jeg gjøre i et forsikringstilfelle (plikter)? Uten samarbeide med deg og de medforsikrede, vil vi ikke kunne yte noe. Vi ber deg derfor legge merke til disse punktene, så du ikke setter forsikingsbeskyttelsen i fare. 6.1 Forpliktelse til å minske omfanget av skaden Forsøk å begrense skaden og unngå alt som kan føre til økede kostnader. Hvis du ikke er sikker kan du gjerne kontakte oss. 6.2 Forpliktelse til å informere om skaden Alle opplysninger som gis om skadetilfellet må være sanne og fullstendige. Det samme gjelder for bilag og relevant informasjon som leveres inn til oss. 6.3 Forpliktelse til sikring av erstatningskrav ovenfor tredjemann Dersom du eller en medforsikret har krav på erstatning fra tredjemann, føres dette kravet over til oss hvis vi dekker skaden. Det overførte kravet kan ikke gjøres gjeldende til din ulempe. Retten til erstatning eller en rettighet som sikrer kravet må ivaretas slik gjeldende regelverk om form og tidsfrister krever og, dersom det er nødvendig, må du aktivt delta i gjennomføringen av det. Hvis kravet er rettet mot en person som du lever i felles husholdning med, kan det overførte kravet ikke gjøres gjeldende med mindre denne personen utførte skaden med overlegg. 6.4 Andre plikter Merk: Vennligst legg merke til de viktige anmerkningene til skadetilfeller som ligger ved avtalepapirene og de spesielle pliktene som gjelder for hver forsikringstype, som du finner i vedlegg III. 6.5 Følger av å ikke overholde pliktene Hvis du eller en medforsikret bevisst ikke overholder en av disse pliktene er vi fritatt fra ytelse. I tilfelle av grovt uaktsomt manglende pliktoppfyllelse, har vi rett til å redusere utbetalingen i forhold til grovheten i forholdet. Hvis du kan bevise at det ikke var grov uaktsomhet som medførte den manglende overholdelsen, vil forsikringsbeskyttelsen bestå. 7. Hva er viktig ved erstatningsutbetalingen? 7.1 Forfall for betalingen Så snart forsikrings- og premiebetalingsdokumentasjonen finnes hos oss og vi har fastslått at vi har plikt til å betale og hvilket beløp som skal betales, vil utbetaling skje innen 2 uker. Dersom det er klart at vi skal dekke kravet, men beløpet ikke blir fastlagt innen en måned etter at kravet ble innlevert, kan du forlange å få et passende forskudd. Hvis forsikringstilfellet står i sammenheng med inngripen fra offentlige myndigheter eller en strafferettslig prosess mot deg eller en medforsikret, kan vi utsette skadereguleringen inntil det foreligger en rettskraftig avslutning av saken. 7.2 Dekning fra andre forsikringsavtaler Dersom forsikringstilfellet kan dekkes av en annen forsikringsavtale enn denne, vil den andre avtalen gå foran. Unntak er dekning av invaliditet eller død eller dekning av kostnader for kosmetiske operasjoner i reise-ulykkesforsikringen. Dette gjelder også dersom det også i en av disse forsikringsavtalene finnes et punkt om lavere kravsprioritet. Hvis forsikringstilfellet først meldes hos oss, vil vi forskuttere utbetalingen. 8. Hvilken rett skal gjelde og når foreldes krav utfra denne avtalen? Hvem gjelder bestemmelsene for? Utover disse bestemmelsene gjelder Forsikringsavtaleloven og grunnleggende norsk rett i den grad den ikke står i motsetningsforhold til internasjonalt lovverk. Krav utfra denne forsikringsavtalen foreldes etter 3 år. Foreldelsesfristen begynner å løpe ved utgangen av det året utbetalingen kunne forlanges. Dersom du eller den sikrede har meldt kravet, vil foreldelsesfristen fryses til du eller den sikrede har mottatt skriftlig informasjon om vår beslutning. Alle bestemmelser i forsikringsavtalen gjelder tilsvarende for alle medforsikrede personer. 9. Hva er viktig når du kontakter oss? Enkelte typer opplysninger bør ha skriftlig form (brev, faks, e-post, minnepinne osv.) og bør leveres inn til hovedkontoret eller den adressen som står oppført i polisen. Avtalespråk er engelsk. Avsnitt III Beskrivelse av dekningsomfanget (Bestemmelsene om de forsikringstypene som angis nedenfor er kun aktuelle dersom de inngår i det dekningsomfanget du har valgt.) RRKV. Avbestillingsforsikring for reise som ikke ble påbegynt 1. Hvilke ytelser omfatter reise-avbestillingsforsikringen? Ved et forsikringstilfelle (se punkt 2.; begrensninger, se punkt 3.) ytes følgende, forutsatt at skaden opptrer innenfor det forsikrede tidsrommet. 1.1 Erstatning av avbestillingsgebyr Vi dekker det avtalemessige avbestillingsgebyret dersom du ikke begynner på reisen / deltar på arrangementet. Her hører også reisebyråhonorarer med dersom disse allerede da reisen/leieobjektet ble booket, var avtalt og stilt i regning og ble tatt med i beregningsgrunnlaget da forsikringssummen ble bestemt. Størrelsen på utbetalingen retter seg etter beløpet som fremgår i avsnitt I. 1.2 Ekstra kostnader ved anreise og reisetjenester som ikke er tatt i bruk Ved forsinket start på reisen dekker vi ekstrakostnader i forbindelse med anreise av samme type og kvalitet. Ekstrakostnadene erstattes inntil størrelsen på avbestillingskostnadene som ville påløp dersom reisen var blitt kansellert. 1.3 Kostnader for ombokning Hvis en reise bookes om dekker vi kostnadene for dette inntil avtalt beløp. 1.4 Enkeltromstillegg Hvis du har booket et dobbeltrom sammen ned en annen forsikret person og denne personen, av en forsikringsmessig gyldig grunn, må avlyse reisen, erstatter vi deg tillegg for enkeltrom eller overtar den andre personens andel av romprisen, inntil størrelsen på avbestillingsgebyret, forutsatt at den andre personen defineres som en risikoperson. Det er snakk om et forsikringstilfelle når den bookede og forsikrede reisen/ arrangementet ikke kan gjennomføres, fordi den sikrede eller en risikoperson (se definisjon i avsnitt II) blir utsatt for en av disse hendelsene: 2.1 Forsikrede hendelser for forsikrede personer eller risikopersoner Du kan ikke gjennomføre reisen eller delta på arrangementet og avbestiller eller ombestiller på grunn av: plutselig, alvorlig sykdom død, alvorlig ulykkesskade, komplikasjoner ved eksisterende svangerskap eller fastslåing av svangerskap etter at forsikringen tro i kraft ødeleggelse av proteser vaksine-intoleranse tap av arbeidsplass med påfølgende arbeidsledighet etter en uventet driftsrelatert oppsigelse fra arbeidsgivers side. Tap av oppdrag eller selvstendig næringsdrivendes konkurs er ikke dekket at du skal begynne i fast arbeid som gir rett til offentlig støtte. Forutsatt at du eller forsikrede var meldt arbeidsløs da reisen ble booket. Forsikringen gjelder ikke for praktika, bedriftsinterne tiltak eller kurs uansett type, eller skoleelevers/studenters ekstrajobbing i løpet av /etter skoletiden (unntak her er skole-/klasseturer iht. punkt 2.2.2) du kan ikke begynne reisen og kansellerer den fordi du har byttet arbeidsplass og den forsikrede reisen skal faller i prøvetiden, dog maksimalt innen de første 6 månedene av den nye jobben. Det forutsettes av den forsikrede reisen ble booket før du ble klar over at du skulle bytte arbeidsplass du kan ikke begynne reisen og kansellerer eller booker den om fordi det har vært en betydelig skade på eiendommen din på hjemstedet etter brann, rørbrudd, naturkatastrofe eller straffbar handling fra utenforstående (f.eks. innbrudd). Skaden på eiendommen anses som alvorlig når omfanget minst når det beløpet som står oppført i avsnitt I. 2.2 Hendelser som dekkes for personene forsikringen omfatter du kan ikke begynne reisen og kansellerer eller booker den om fordi du skal ta en ikke bestått eksamen på en skole, høyskole eller universitet på nytt for å unngå å forlenge studietiden eller for å avslutte skolegangen. Forutsetningen er at den forsikrede reisen ble booket før prøven som ikke ble bestått og at datoen for kontinuitetseksamen uventet ble fastlagt i den forsikrede reisetiden eller inntil 14 dager etter at reisen skulle avsluttes du avbestiller en skole- eller klassetur fordi du ikke ble flyttet opp til neste klasse eller ikke fikk gå opp til eksamen, eller fordi du sluttet i klassen før den forsikrede reisen skulle begynne du kansellerer reisen mindre enn 3 dager før.avreise på grunn av en epidemi, naturkatastrofe, terrorhandling eller annen krigslignende tilstand på feriestedet, fordi reisearrangøren beviselig ikke er i stand til å tilby noe alternativ for det bookede tidsrommet du kan ikke reise på grunn av en uventet stevning for retten og avbestiller reisen eller gjør en ombokning, forutsatt at retten ikke godtar den bookede reisen som grunn til å utsette stevningen du avbestiller reisen på grunn av at det er levert inn søknad om skilsmisse (evt. separasjonspapirer) til retten umiddelbart før planlagt avreise sammen med ektepartneren du må fortsette reisen med forsinkelse eller må avbryte den fordi du mistet et korresponderende transportmiddel som følge av forsinkelse på et offentlig transportmiddel. Med offentlig transportmiddel menes her transportmidler til lands eller vanns som drives i rammen av offentlig persontransport, samt tilslutningsfly i Norge. Forutsetningen er at dette transportmiddelet inngår i forsikringen og at forsinkelsen minst tilsvarer tidsrommet som står oppført i avsnitt I Forsikringsbeskyttelsen iht. punkt 1.3 gjelder også dersom du ombooker reisen innen den tidsfristen som er angitt i avsnitt I av andre grunner. 3. Hvilke begrensninger i forsikringsbeskyttelsen må jeg ta hensyn til? 3.1 Eksisterende sykdom Sykdommer som var kjent på tidspunktet for avtaleinngåelsen og behandlet i 6 måneder før forsikringsavtalen ble inngått dekkes ikke av forsikringen. Kontrollundersøkelser er unntatt. 3.2 Psykiske reaksjoner Vi yter ikke ved sykdommer som oppstår som en psykisk reaksjon på terroranslag, fly- eller bussulykker eller redsel for indre uroligheter, krigstilstand, naturkatastrofer, sykdom eller epidemier. 4. Hva må jeg passe på ved avbestilling av reisen (plikter)? Supplement til avsnitt II nr Meld straks fra For å begrense kostnadene må du eller den forsikrede gjøre avbestillingen hos reisearrangøren og/eller bokningskontoret så snart som mulig etter at forsikringstilfellet inntraff. 4.2 Melding fra lege Et forsikringstilfelle må på skadetidspunktet (avbestillingstidspunktet) dokumenteres av lege med en attest som inneholder detaljerte opplysninger om diagnose og behandling. Dersom vi anser det nødvendig, kan vi la en faglege kontrollere hvorvidt den forsikrede er i stand til å reise. 4.3 Følger av å ikke overholde pliktene De rettslige følgende av manglende overholdelse av disse pliktene står angitt i avsnitt II. nr. 6.5 UG Feriegaranti (reiseavbruddsforsikring) ved avbrutt eller avsluttet reise 1. Hvilke ytelser omfatter feriegarantien? Ved et forsikringstilfelle (se nr. 2.; begrensninger, se nr. 3.) dekkes følgende ytelser: Forutsatt at ikke annet er angitt beregnes kostnadene nedenfor utfra transport, overnatting og forpleining av samme kvalitet som den bookede reisen. Samlede kostnader for en avbrutt reise godtas opp til verdien av reisen dersom den var blitt avsluttet før tiden. 1.1 Ekstra kostnader ved tilbakereise Hvis du må avbryte reisen eller du kommer for sent tilbake, dekker vi faktiske, beviselige ekstra reisekostnader (dog ikke transportkostnader etter dødsfall) og andre merkostnader som står i direkte sammenheng med dem, f.eks. overnattingsog forpleiningskostnader (ikke kostnader til pleie). Vi dekker også ekstra kostnader den forsikrede har til overnatting (av type og standard tilsvarende den bookede og forsikrede reisen) dersom den forsikrede ikke kan pålegges å avslutte reisen fordi en medreisende risikoperson som følge av en forsikret hendelse ikke kan flyttes. Hvis reisen tilbake, i motsetning til den bookede reisen, skjer med fly, dekeks kun plass på billigste klasse. Vi utelukker krav om erstatning fra transportforetak for ekstra, ikke planlagte avvik fra den normale reiseruten (f.eks. nødlanding) som forårsakes av den forsikrede. I tilfelle av nr (bortføring) organiserer vi tilbakereisen og yter lån til merkostnader utover kostnadene for den opprinnelige tilbakereisen, inntil beløpet som står oppført i avsnitt I. Lånet må tilbakebetales under ett innen én måned etter at reisen er avsluttet. 1.2 Ubenyttede reisetjenester Hvis reisen avsluttes i løpet av første halvdel av den forsikrede reisen, maksimalt i løpet av de første 8 dagene, dekker vi den forsikrede reiseprisen. Dagene for ut- og hjemreise regnes som hele dager. Ved forsinket avreise, avslutting i løpet av annen halvdel av reisen (senest fra 9. reisedag) eller avbrudd i reisen, dekker vi den delen av reisen som ikke ble benyttet. Hvis det ikke er mulig å objektivt skille de forskjellige tjenestene i reisen fra hverandre (pakkereise), dekker vi ubenyttede reisedager. Utbetalingen beregnes slik:

Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01

Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01 Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01 PLUSS er en forsikring/gruppeforsikring for deg som allerede har en grunnleggende helårsreiseforsikring eller reiseforsikring gjennom bruk av

Detaljer

PLUSS HIB0900200NOPL Hvem gjelder Pluss for? Når begynner Pluss å gjelde? PLUSS C2. Forsinket fremmøte C1. Reiseavbrudd

PLUSS HIB0900200NOPL Hvem gjelder Pluss for? Når begynner Pluss å gjelde? PLUSS C2. Forsinket fremmøte C1. Reiseavbrudd Europ Assistance reiseforsikring PLUSS HIB0900200NOPL PLUSS er en forsikring/gruppeforsikring for deg som allerede har en grunnleggende helårsreiseforsikring eller reiseforsikring gjennom bruk av kredittkort,

Detaljer

Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS

Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS Ingen egenandel? Forsinket fremmøte? Hjelp på plass? Erstatningsreise? Reis med rett forsikring Europ Assistances reiseforsikring, PLUSS og TOTAL/ BASIS, gir deg omfattende

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015

VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015 VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015 Studentforsikringen består av følgende dekninger: Del I Del II Del III Del IV Del V Del VI Del VII Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Gjelder fra 01.07.2013 (Erstatter vilkår av 01.12.2012) Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-8169 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2012 Innholdsfortegnelse Hvordan melde

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring BN Bank Kredittkort

Vilkår Reiseforsikring BN Bank Kredittkort Vilkår Reiseforsikring BN Bank Kredittkort Utstedt av SpareBank 1 Kredittkort Generell informasjon Med selskapet nevnt i disse vilkår menes SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Foretaksregisteret NO 915 651

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

Avtalenummer: 1722812

Avtalenummer: 1722812 NSFs Reiseforsikring Familie FORSIKRINGSBEVIS 2014 Avtalenummer: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE114) gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT Avbestilling

Detaljer

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum. Gjelder fra den 1 april 2015

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum. Gjelder fra den 1 april 2015 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum Gjelder fra den 1 april 2015 1 Forsikringsvilkår Reise-og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum Alminnelige vilkår

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012)

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012) Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012) Forsikringen består av Forsikringsbeviset Disse vilkår for Statoil MasterCard Lov

Detaljer

Helårsreiseforsikring

Helårsreiseforsikring Helårsreiseforsikring Vilkår 625.1 01.09.2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEKNINGSOVERSIKT 3 VILKÅR A. Dekningsområde og varighet 4 B. Hvem forsikringen gjelder for 4 C. Kontakt ved skade 4 D. Definisjoner

Detaljer

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business. Gjelder fra den 1 april 2015

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business. Gjelder fra den 1 april 2015 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business Gjelder fra den 1 april 2015 1 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business Alminnelige

Detaljer

Helårsreiseforsikring

Helårsreiseforsikring Helårsreiseforsikring Vilkår 625.1 01.09.2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEKNINGSOVERSIKT 3 VILKÅR A. Dekningsområde og varighet 4 B. Hvem forsikringen gjelder for 4 C. Kontakt ved skade 4 D. Definisjoner

Detaljer

FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT

FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT For umiddelbar assistanse i forbindelse med innleggelse på sykehus eller ved dødsfall, hjemsendelse til Norge og alternativ losji, bes du vennligst umiddelbart ta kontakt med:

Detaljer

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring. Polise nummer 104-8169

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring. Polise nummer 104-8169 Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Polise nummer 104-8169 01.10. 2011 Innholdsfortegnelse Hvordan melde en skade?... 3 Dekningsmatrise.4 1. Fellesbestemmelser... 5 2. Definisjoner...

Detaljer

Vilkår. AH-514 ANSA Studentforsikring. Gyldig fra: 01.05.2013 Polisenummer: 104-8595

Vilkår. AH-514 ANSA Studentforsikring. Gyldig fra: 01.05.2013 Polisenummer: 104-8595 AH-514 ANSA Studentforsikring Vilkår Gyldig fra: 01.05.2013 Polisenummer: 104-8595 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47 22

Detaljer

AIG Group Plus Reise- og ulykkesforsikring... 3-19. AIG Group Plus Ulykkesforsikring... 20-28

AIG Group Plus Reise- og ulykkesforsikring... 3-19. AIG Group Plus Ulykkesforsikring... 20-28 Forsikringsvilkår Innhold AIG Group Plus Reise- og ulykkesforsikring...................... 3-19 AIG Group Plus Ulykkesforsikring................................ 20-28 AIG Europe S.A. er et selskap i American

Detaljer

Definisjoner Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Total. (185NO00201) Reiseforsikring Total 1.1 Omfang reise. Innledende bestemmelser.

Definisjoner Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Total. (185NO00201) Reiseforsikring Total 1.1 Omfang reise. Innledende bestemmelser. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Total. (185NO00201) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

Forsikringsvilkår Travel Guard Chartis 01.12. 2012

Forsikringsvilkår Travel Guard Chartis 01.12. 2012 Forsikringsvilkår Travel Guard Chartis 01.12. 2012 Innholdsfortegnelse 1. FELLESBESTEMMELSER... 5 2. DEFINISJONER... 5 3. HVEM, HVOR OG NÅR FORSIKRINGEN GJELDER... 6 4. REISEGODSFORSIKRING... 6 5. REISESYKE...

Detaljer

ANSA Forsikringsvilkår nr. 90 Gjeldende fra 1. mai 2009

ANSA Forsikringsvilkår nr. 90 Gjeldende fra 1. mai 2009 ANSA Forsikringsvilkår nr. 90 Gjeldende fra 1. mai 2009 ANSA Studentforsikring - Trygghet i hele verden Kjære ANSA-student Vedlagt følger en samlet beskrivelse av de forsikringsbetingelser og -vilkår som

Detaljer

Vilkår reise (reise03)

Vilkår reise (reise03) Vilkår reise (reise03) Helårs reiseforsikring for reiser i hele verden Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har

Detaljer

Studentforsikring inkludert innbo- og ulykkesdekning

Studentforsikring inkludert innbo- og ulykkesdekning Studentforsikring inkludert innbo- og ulykkesdekning Vilkår 648 Gjeldende fra 01.01.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEKNINGSOVERSIKT SIDE 3 VILKÅR SIDE 4 DEFINISJONER SIDE 6 REISEGODSFORSIKRING SIDE 6 SYKDOMSFORSIKRING

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03 FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av World Elite Mastercard utstedt av Danske Bank(kortholder) 01.07.2015

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. i Reiseforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

Business FLEX. Vilkår 676 Gjeldende fra 01.01.2013

Business FLEX. Vilkår 676 Gjeldende fra 01.01.2013 Business FLEX Vilkår 676 Gjeldende fra 01.01.2013 Avløser vilkår av 01.10.2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEKNINGSOVERSIKT 3 VILKÅR A - Dekningsområde og varighet 5 B - Hvem forsikringen gjelder for 5

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE. REISEFORSIKRING Forsikringsvilkår fra 01.01.2013

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE. REISEFORSIKRING Forsikringsvilkår fra 01.01.2013 FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE REISEFORSIKRING Forsikringsvilkår fra 01.01.2013 2013-01 Erstatter vilkår for Reiseforsikring fra 01.01.2011 Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for

Detaljer

Forsikringsvilkår Reise

Forsikringsvilkår Reise Gjeldende fra INNHOLD 1 Om forsikringen... 3 2 Reisegods... 5 3 Reisesyke, hjemtransport m.m.... 9 4 Reiseansvar... 13 5 Rettshjelp... 15 6 Forsinkelse... 17 7 Avbestilling... 18 8 Ulykke... 20 9 Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Forsikringsvilkår Student i utlandet

Forsikringsvilkår Student i utlandet Forsikringsvilkår Student i utlandet 01.01.2015 Forsikringsvilkår Student i utlandet Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer