Dette inneholder reiseforsikringen din:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette inneholder reiseforsikringen din:"

Transkript

1 Dette inneholder reiseforsikringen din: NO Gjelder kun for tjenester som bookes gjennom TSS Travel Scandinavia AS. Avtales samtidig med bookningen eller senest 30 dager før reisen begynner. Hvis det er færre enn 30 dager mellom bookningsdag og avreise, må forsikringen avtales senest 3 virkedager etter bookningen. TSS Premiumbeskyttelse (maks 17 dager) AVBESTILLINGSFORSIKRING Hvis du av en forsikret grunn må trekke deg fra en booket reise, erstatter vi de kansellerings kostnader /merkostnader i forbindelse med reisen til reisemålet som inngår i reiseavtalen. Forsikrede grunner er bl.a. alvorlig skade etter ulykke uventet og alvorlig sykdom død tap av arbeidsplass nytt arbeidsforhold bytte av arbeidsplass Ingen egenandel! Eneste unntak: Ambulante behandlinger Her beløper egenandelen seg til 20% av skaden som skal erstattes, minst 200, pr. forsikret person. ULYKKESFORSIKRING Hjelp i et nødsfall som den forsikrede kan komme opp i på reise, f.eks. i forbindelse med straffeforfølgelse. Øyeblikkelig hjelp hele døgnet: Nød-servicetelefon overalt i verden: Tlf +49 (221) FERIEGARANTI (REISAVBRUDDSFORSIKRING) REISEGODSFORSIKRING Forsikringssum for enkeltpersoner for familier *) ingen egenandel Dekker ekstra returkostnader ved for tidlig eller for sen tilbakereise - hvis reisen avbrytes i løpet av første halvdel av den forsikrede reisen (maksimalt i løpet av de første 8 dagene) dekker vi hele den forsikrede reisen, senere dekker vi reisekostnaden andelsvis. Reisetjenester som ikke benyttes p.g.a.for sen ankomst dekkes også. Forsikrede grunner er bl.a. alvorlig skade etter ulykke uventet og alvorlig sykdom betydelig skade på eiendom forsinket transportmiddel naturkatastrofer og naturpåvirkning på feriestedet (Om egenandel, se reise-avbruddsforsikring) PReMIE Reisepris inntil REISESYKEFORSIKRING Forsikringen dekker kostnader for: ambulant og stasjonær legebehandling i utlandet legemidler og bandasjemateriale samt ulykkesrelaterte hjelpemidler, forordnet av lege medisinsk forsvarlig syketransport tilbake til hjemlandet, forordnet av lege ingen egenandel 2.500, 5.000, 7.500, , , , , *) Som familie regnes maks. to voksne og minst ett mindreårig barn (uavhengig av slektskapsforhold) - inntil fylte 21 år - til sammen inntil syv personer. REISEANSVARSFORSIKRING Dekningssum: fast beløp inntil 11,5 mill. overalt i verden inntil , for skade på leiet eiendom (Med fradrag for egenandel) 259, 349, 435, 519, 555, Reisepris inntil , , , fra , 595, , 1.375, TSS Premiumbeskyttelse forlengelse (inntil 42 dager) PREMIE FERIEGARANTI (REISAVBRUDDSFORSIKRING) Forlengelse REISEGODSFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING se ovenfor REISESYKEFORSIKRING REISEANSVARSFORSIKRING 7 dager 14 dager 21 dager 152, 259, 359, Forlengelse 28 dager 35 dager 42 dager 459, 552, 649, TSS Reise-avbestillingsforsikring PReMIE AVBESTILLINGSFORSIKRING Reisepris inntil Dekningsomfanget beskrives ovenfor, under reiseavbestillingsforsikring. t ditt er de t. ummeret re Bookingn rsikringsnumme m fo samme so 2.500, 5.000, 7.500, , , 149, 209, 249, 309, 319, Reisepris inntil , , , fra , 368, 519, 659, 3% Saksnr Forsikringspolise Kjære TSS-kunde, Sammen med reisebookningen ønsket du å tegne en reiseforsikring. Med denne polisen bekrefter vi den forsikringsbeskyttelsen du ba om. Du finner en detaljert beskrivelse av forsikringsbeskyttelsen du har booket, tariffer og forsikringsbetingelser VB-RKS 2012 (TSS-N) på de neste sidene. TSS Travel Scandinavia AS og HanseMerkur ønsker deg god ferie! Ehses Dr. Gent Konsernledelse: Fritz Horst Melsheimer (konsernsjef), Eberhard Sautter (vara. konsernsj.), Eric Bussert, Holger Ehses, Dr. Andreas Gent Styre: Jörg G. Schiele (formann) Handelsregister: Hamburg B 19768, mva-nr.: DE HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, D Hamburg, Tlf.:

2 Hovedkontor: Siegfried-Wedells-Platz 1 D Hamburg Forsikringsbevis VB-RKS 2012 (TSS-N) Innhold A: Viktig informasjon om forsikringsavtalen B: Viktig informasjon når skaden har skjedd C: Forsikringsvilkår for reiseforsikringer D: Tilbakekallelse Kjære kunde nedenfor finner du en oversikt over den viktigste informasjonen som angår beskyttelsen reiseforsikringen din gir deg. OBS! Forsikringstypene som angis nedenfor er kun aktuelle dersom de inngår i det dekningsomfanget du har valgt. Informasjon om reiseforsikringen din Dette dokumentet er viktig! Ta det med på reisen. A: Viktig informasjon om forsikringsavtalen Forsikrerens identitet (navn, adresse) HanseMerkur Reiseversicherung AG (organisasj.form: tysk aksjeselskap) Siegfried-Wedells-Platz 1, D Hamburg, Telefon Faks Registrert i handelsregisteret ved: Tingretten i Hamburg, med tysk org.nr. HRB Rettsgyldig adresse og godkjent representant for HanseMerkur Reiseversicherung AG: HanseMerkur Reiseversicherung AG SiegfriedWedells-Platz 1, D Hamburg representert ved konsernets ledelse: Fritz Horst Melsheimer (konsernsjef), Eberhard Sautter (vise- konsernsj.), Eric Bussert, Holger Ehses, Dr. Andreas Gent, Vedtaksfestet formål for HanseMerkur Reiseversicherung AG, nedenfor kalt HanseMerkur : HanseMerkur forsikrer risiki i forbindelse med reiser. Navn og adresse til ansvarlig kontrollorgan: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, D Bonn, Garantifond eller andre erstatningsordninger: For produktene som omfattes av denne trykksaken finnes ingen garantifond eller andre erstatningsordninger. Vesentlige kriterier for tjenesten: HanseMerkur driver med skade- og ulykkesforsikringer i sammenheng med reiser. Avhengig av omfanget av den forsikringsbeskyttelsen som er valgt, yter HanseMerkur reise-avbestillingsforsikring, -avbruddsforsikring (feriegaranti), -sykeforsikring, -ulykkesforsikring, -ansvarsforsikring eller reisegodsforsikring iht. forsikringsbetingelsene. Forsikringstager angir ønsket omfang av forsikringsbeskyttelsen på søknadsformularet. Detaljerte opplysninger om type og omfang av den forsikringsbeskyttelse forsikringstager har valgt finnes tilgjengelig i tilbudsbeskrivelsen på søknadsformularet og i forsikringsbetingelsene våre. Når HanseMerkurs dekningsplikt er fastlagt vil utbetaling skje innen 2 uker. Fristen løper ikke dersom HanseMerkurs prøving av kravet hindres av den forsikrede personens handlinger. Reiseforsikringen dekker bl.a. ikke: Enkelte hendelser utelukkes fra forsikringsbeskyttelsen. De viktigste er: - når du selv har forårsaket forsikringstilfellet eller forsettelig unngår å informere oss om forhold som er av betydning for forsikringsytelsen; - reise-avbestillingsforsikringen eller feriegarantiforsikringen utløses av en sykdom som var kjent på tidspunktet forsikringen ble inngått og var under behandling i løpet av de foregående 6 månedene; - reisegodset ditt kommer bort eller skades fordi du mistet, glemte eller lot det henge igjen; - en ulykke skyldes påvirkning av alkohol eller narkotika; - kostnader til behandling etter selvmordsforsøk; - du gjøres ansvarlig for skader på gjenstander du har lånt, leid eller forpaktet. En fullstendig oversikt over alle tilfellene som ikke dekkes eller bare delvis dekkes av forsikringen finner du i Forsikringsbetingelsenes avsnitt II, punkt 5 og i avsnitt III, punkt 3, under den typen forsikring som du har inngått. Rettsordning: Avtalen er underlagt norsk rett. Samlet premie / premiegrunnlag: Samlet premie som skal betales beregnes utfra omfanget av beskyttelsen forsikringstaker ønsker. Premiene for de enkelte delene av forsikringsbeskyttelsen står angitt på søknadsformularet. Ekstra kostnader, skatter eller gebyrer: Med unntak av nødtelefonen kommer ingen kostnader, skatter eller gebyrer, f.eks. telefongebyrer, i tillegg. For anrop fra utlandet: Telefon Om betaling og dekning: Premien er en enkeltpremie og forfaller til betaling på avtaletidspunktet. Gyldighetsbegrensning: De opplysninger som gis har ingen tidsbegrensning. Avtaletidspunkt, start av forsikringsbeskyttelsen, bindingstidens varighet: Avtalen trer i kraft så snart premien betales. Forsikringbeskyttelsen løper fra det tidspunkt forsikringstaker har angitt, dog ikke før premien er betalt. Hvis det avtales at premien skal trekkes direkte fra en konto, anses betaling som skjedd i tide hvis premien kan overføres på betalingsdagen uten innsigelser fra forsikringstaker. Dersom premien ikke kan overføres fra forsikringstakers konto, anses betalingen som skjedd i tide hvis den gjøres straks forsikringstaker har mottatt en skriftlig oppfordring om å betale. Reise-sykeforsikringer løper fra det tidspunkt reisen bringer forsikringstaker ut over Norges grenser eller grensene til et land der forsikringstaker har bopel. Det løper ingen bindingstid. Viktig informasjon iht. Forsikringsavtaleloven 3-1 første ledd og 12-2 første ledd. Hvis forsikringstilfellet inntrer etter at avtalen er inngått og engangs-/ den første premien ennå ikke er innbetalt, er HanseMerkur ikke forpliktet til erstatning, med mindre forsikringstaker ikke er skyld i den manglende betalingen. Tilbakekallelsesrett: For forsikringsavtaler som løper over minst én måned kan forsikringstaker kalle tilbake avtalen innen to uker, uten begrunnelse. Tilbakekallelsen må ha tekstform (f.eks. brev, faks, e-post). Fristen begynner å løpe når avtalen aksepteres. Tilbakekallelsesfristen anses som overholdt når tilbakekallelsen sendes i tide. Tilbakekallelsen sendes HanseMerkur Reiseversicherung AG C/o SOS Intenational a/s, Nitivej 6, DK Frederiksberg, Telefon +45 (0) Telefaks +45 (0) , E-post: Hvis avtalen kalles tilbake: Hvis tilbakekallelsen er rettsgyldig vil HanseMerkur refundere overskytende innbetalt premie. Informasjon om forsikringens løpetid: Avtalen begrenses til den avtalte løpetiden. Avtaleslutt, oppsigelsesrett, administrasjonsgebyr: Avbestillingsforsikringen avsluttes når reisen påbegynnes; for alle andre forsikringer gjelder at de avsluttes ved reisens slutt eller avtalt avslutningsdato er nådd. Reise sykeforsikringen opphører når den forsikrede reiser inn i Norge eller inn i et land der han har bolig. Rett til tidligere oppsigelse av forsikringsavtalen gjelder ikke. Dersom HanseMerkur trekker seg fra avtalen p.g.a. manglende betaling av engangs-/ den første premien, iht. vil det påløpe et administrasjonsgebyr på 100,00 pr. avtale, jfr. Gjeldende rett og verneting: Avtalen underligger norsk rett. Søksmål mot HanseMerkur kan reises i Hamburg eller på det sted der forsikringstaker på tidspunktet for søksmålet har sin bopel eller - dersom slik ikke finnes - oppholder seg til vanlig. Avtalespråk: Generelt gjelder at alle avtaler og all kommunikasjon med forsikringstaker skal foregå på norsk. Utenrettslig megling og klagebehandling: Forsøk på megling av tvister kan - dersom enighet med HanseMerkur ikke oppnås - kan det sendes begjæring om megling til disse instansene: For reise-sykeforsikringen: Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung Postfach , D Berlin For alle andre forsikringstyper: Versicherungsombudsmann e.v. Postfach , D Berlin Muligheten for å gå rettens vei påvirkes ikke av begjæring om megling. Klagemulighet til ansvarlig kontrollmyndighet: Klager rettet mot HanseMerkur kan du sende inn til følgende kontrollmyndighet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Graurheindorfer Straße 108, D Bonn Tysk lov om datavern krever at vi gjør oppmerksom på følgende: Vi informerer om at dersom korrekt avvikling av forsikringsavtalen gjør det nødvendig, vil lagrede data fra avtaler/forsikringstilfeller utleveres til aktuelle forsikringsinstitusjoner, gjenforsikrere og, ved behov, servicepartnere som opptrer på våre vegne. Forskriftene i tysk Lov om Datavern berøres ikke av dette. På forespørsel gir vi opplysninger om hvilke institusjoner som har mottatt informasjonen B: Viktig informasjon når skaden har skjedd Hvis du ønsker å reise krav utfra reiseforsikringen, ber vi deg passe på: 1. Ved et skadetilfelle trenger vi disse bilagene: a) Kopi av arrangørens reservasjonsbekreftelse b) Kopi av forsikringspolisen c) For overføring av evt. erstatningsbeløp, kreves kontonummer og navnet på banken (ved overføringer til utlandet, IBAN-nummeret og BIC-koden) d) Den dokumentasjonen som angis under I - V 2. Som dokumentasjon på kostnader skal det leveres inn betalte, originale bilag. Disse bilagene må gi følgende opplysninger: Pasientens navn og adresse Navn og adresse til behandlende lege Sykdomsbetegnelse Behandlingstidsrom Detaljert oversikt over behandlingen hos lege / sykehus nøyaktig betegnelse på utenlands valuta. 3. Ved stasjonær behandling skal vi straks informeres på nødservicetelefonen vår: tlf Medisinsk forsvarlig syketransport som er forordnet av lege skal alltid organiseres av våre egne nødservice-spesialister. Der treffer du oss hele døgnet på tlf Skademelding kan sendes som vanlig brev til: HanseMerkur Reiseversicherung AG C/o SOS Intenational a/s Nitivej 6 DK Frederiksberg Telefon: +45 (0) Telefaks: +45 (0) E-post: I. Reise avbestillingsforsikring og feriegaranti (reiseavbruddsforsikring) 1. Kansellering må skje så raskt som mulig for å holde evt. gebyrer på et minimum. Hvis du ikke ble frisk etter sykdom slik du håpet, og derfor avbestilte på et sent tidspunkt, vil vi ikke erstatte de høyere avsbestillingskostnadene 2. Beløper skaden seg til mer enn 300,- EUR kan du ringe oss på tlf og be om formularet for skade med legeattest, eller du kan gå inn på og selv skrive det ut. Ved mindre skader greier det seg med en legeattest som bekrefter diagnosen og behandlingen. 3. Videre skal denne dokumentasjonen sendes inn til HanseMerkur: alle dokumenter i forbindelse med bokning og avbestilling, det kreves originale bilag. originale kostnadsbilag på betalte kostnader legeattest med beskrivelse av diagnose og behandling (ved feriegaranti; legeattest fra lege på feriestedet). ved dødsfall, kopi av dødsattest ved arbeidsledighet kreves bekreftelse fra arbeidsgiver på driftsbetinget oppsigelse samt bekreftelse fra NAV på når arbeidsledigheten startet (gjelder kun for reiseavbestllingsforsikring) ved start av nytt arbeidsforhold etter arbeidsledighet kreves bekreftelse fra ny arbeidsgiver på inngåelse av nytt arbeidsforhold samt bekreftelse fra NAV på at situasjonen er endret (gjelder kun for reise-avbestllingsforsikring). ved bytte av arbeidsplass kreves bekreftelser fra både gammel og ny arbeidsgiver (gjelder kun for reise-avbestllingsforsikring) inkl. dokumentasjon av prøvetid. i tilfelle av nødvendig ny eksamensavlegging kreves bekreftelse fra universitet/høyskole/college. Nød-servicetelefon: Tlf.: Ved nødsfall på reise hjelper 24-timers servicen vår. Uansett tid på døgnet, uansett dag, uansett hvor i verden. Alle som er forsikret i HanseMercur har tilgang til denne servicen. Ufullstendig dokumentasjon vil medføre forsinket saksbehandling. Husk å ikke stifte sammen dokumentene! 2 ikke oppnådd oppflytting til neste klasse eller skolebytte krever bekreftelse fra skolen eller kopi av vitnemålet (gjelder kun for reiseavbestillingsforsikring) ved rettsstevning, søknad om skilsmisse eller forsinkelse av offentlig transportmiddel kreves dokumentasjon ved sykdom i hund som var påmeldt til reisen - her kreves veterinærattest. II. Reisegodsforsikring 1. Skader som oppstår som følge av straffbar handling av utenforstående må straks meldes nærmeste politimyndighet. Vennligst be om å få utlevert hele politiprotokollen og send den inn til oss i original. 2. Skader som oppstår under transport med transportforetak skal straks meldes transportforetaket. Få en bekreftelse på meldingen og send den inn til oss i original. 3. Skader i overnattingsbedrift må meldes ledelsen der. Få en bekreftelse på meldingen og send den inn til oss i original. 4. Hvis du deltar på en pakketur ber vi deg melde skader til reiseledelsen. Få en bekreftelse på meldingen og send den inn til oss i original. III. Ulykkesforsikringe Ytelsene fra disse forsikringen får du gjennom vår verdensomspennende nød-servicetelefon Der treffer du oss hele døgnet på tlf IV. Reise- ansvarsforsikring 1. I tilfeller med mulig erstatningsplikt ber vi deg ikke innrømme skyld ovenfor den skadelidende. 2. Skriv opp navn og adresse/telefonnummer på de som reiser kravet og eventuelle vitner. Andre plikter Merk: Vi ber deg også legge merke til de Generelle pliktene når skaden inntreffer, iht. avsnitt II punkt 6 og de mer spesifikke pliktene du har ved de forskjellige forsikringstypene som finnes i avsnitt III i forsikringsvilkårene.

3 Hovedkontor: Siegfried-Wedells-Platz 1 D Hamburg C: Forsikringsvilkår for reiseforsikringer (Kurzbezeichnung: VB-RKS 2012 (TSS-N) Innhold Avsnitt I Dekningsomfang Avsnitt II Generelle bestemmelser Her finner du en kortfattet beskrivelse av hva forsikringen dekker, forsikringssummene og hvilke tilfeller som er forsikret. Avsnitt III Beskrivelse av dekningsomfanget Her finner du en detaljert beskrivelse av hva forsikringen dekker, forsikringssummene og hvilke tilfeller som er forsikret. Her finner du opplysninger om frister, hvem som dekkes av forsikringen, betaling av premie, generelle bestemmelser om hva forsikringen dekker og anvisninger om hva som må gjøres ved et forsikringstilfelle. Avsnitt I, Dekningsomfang RGV Reisegodsforsikring Forsikringstypene som angis nedenfor er kun aktuelle dersom de inngår i det dekningsomfanget du har valgt. Nøyaktig ordlyd på hva forsikringen dekker finner du under de angitte numrene her i forsikringsvilkårene i Avsnitt III. Beskrivelse av dekningsomfanget. Forsikringsbeskyttelsen gjelder overalt i verden. Kjøring, gange og opphold i den forsikredes faste bopel anses ikke som reise. Ved reise med bil opphører beskyttelsen av reisegods ved ankomst til forsikredes bolig, også dersom reisegodset ikke straks blir tatt inn i boligen. RRKV. Avbestillingsforsikring Forsikringsbeskyttelsen gjelder overalt i verden. Forsikringssum Forsikringssummen må tilsvare prisen på reisen. Hvis du avtaler en lavere forsikringssum, vil utbetalingen avkortes til det beløpet som premieoversikten angir for den premien du har betalt (underforsikring). 1.1 Avbestillingskostnader for kansellert reise Reisebyråhonorar inntil 750,- nok dersom reisen kanselleres 1.2 Merkostnader ved reise til målet 1.3 Kostnader for ombokning inntil maksimalt avbestillingsgebyret, jfr. nr Kostnader for ombokning inntil maksimalt 250,- nok pr person/ objekt for nr Tillegg for enkeltrom Forsikrede hendelser Uventet og alvorlig sykdom Død, alvorlig ulykkesskade, graviditet Skade på protese Vaksine-intoleranse Tap av arbeidsplass Nytt arbeidsforhold Bytte av arbeidsplass Vesentlig skade (fra nok) på forsikredes eiendom på hjemstedet Kontinuasjonseksamen Manglende oppflytting eller skolebytte Epidemier, natur katastrofer, krig Rettslig stevning Innlevering av skilsmissesøknad Forsinkelse av off. transportmiddel Ombokning inntil 42 dager før reisens begynnelse Med unntak for nr beregnes ingen egenandel uansett hendelse. I tilfelle av uventet og alvorlig sykdom er egenandelen på 20 % av skadeomfanget, minst 200,- nok pr. forsikret person. Denne egenandelen faller bort dersom sykdommen krever innleggelse på sykehus. UG Feriegaranti-forsikring Forsikringsbeskyttelsen gjelder overalt i verden. Forsikringssum Forsikringssummen må tilsvare prisen på reisen. Hvis du avtaler en lavere forsikringssum, vil utbetalingen avkortes til det beløpet som premieoversikten angir for den premien du har betalt (underforsikring). 1.1 Ekstra kostnader ved tilbakereise 1.2 Ubenyttede reisetjenester 1.3 Ekstrakostnader ved reiseavbrudd 1.4 Ferieredning Forsikrede hendelser Uventet og alvorlig sykdom Død, alvorlig ulykkesskade, graviditet Skade på protese Vesentlig skade (fra nok) på forsikredes eiendom på hjemstedet Forsinkelse av transportmiddel på mer enn 2 timer Naturkatastrofer og force majeure på feriestedet Bortføring HAFT Reise-ansvarsforsikring Forsikrede hendelser 2.1 Skade på reisegods som oppbevares hos tredjemann 2.2 Forsinket levering 2.3 Straffbare handlinger av utenforstående 2.4 Skade ved trafikkulykke 2.5 Skade ved brann, eksplosjon eller force majeure. 2.6 Tap av kreditt- / debet- / BankAxept-kort 2.7 Tap av reisedokumenter 2.8 Tap av reise-betalingsmidler (lån) 2.9 Skade på eiendom på hjemstedet Forsikringssummer For hver forsikret hendelse dekker vi maksimalt inntil Enkeltperson nok Familie nok , ,- Gjenstander som ikke dekkes av forsikringen Følgende gjenstander dekkes ikke: kontanter, sjekker, debetkort, kredittkort, telefonkort, verdipapirer, billetter, vitnemål og alle typer dokumenter, gjenstander med kunstnerisk- eller affeksjonsverdi, tanngull, alle typer proteser, alle typer EDB-utstyr (spillekonsoller, lysavspillingsutstyr og laptoper er forsikret), inkl. tilbehør og programvare, alle typer skytevåpen, med tilbehør, samt kjøretøy til bruk på land, vann og i luften, hangglidere, fallskjermer, med tilbehør. Ingen egenandel NFV Ulykkesforsikring Forsikringsbeskyttelsen gjelder overalt i verden. 1.1 Etterlysning på radio 1.2 Ved straffeforfølging Hjelp ved fengsling eller trussel om fengsling (lån) ,- nok Lån til kausjon ,- nok 3 10,0 mill. nok ,- nok I tilfeller som kommer inn under punkt 2.2 vil det trekkes en egenandel på 20 % - minst 500 nok. Forsikrede gjenstander Reisegods Som reisegods anses personlige effekter som du tar med på reise, samt suvenirer og gaver du får underveis. Yrkesrelaterte gjenstander som medbringes eller erverves på turen er ikke forsikret. Sportsutstyr, med tilbehør (dog ikke motorer) er bare forsikret når de ikke er i normal bruk. Verdisaker er definert i denne avtalen som pels, smykker, gjenstander i edle metaller, foto- og filmapparater, med tilbehør, spillekonsoller og mobiltelefoner (ikke biltelefoner) med tilbehør. Med unntak for nr beregnes ingen egenandel uansett hendelse. I tilfelle av uventet, alvorlig sykdom er egenandelen på 20 % av skadeomfanget, minst 200,- nok pr. forsikret person. Denne egenandelen faller bort dersom sykdommen krever innleggelse på sykehus. 1.1 Vurdering av ansvarsspørsmålet og utbetaling ved berettiget krav 1.2 Sikkerhet for skyldig leie 1.3 Kostnader ved rettstvist Forsikrede hendelser Skader du selv forårsaker 2.1 Ansvar i dagliglivet 2.2 Krav om erstatning for skade på leiet eiendom. avh. av forsikringstilfelle. Utbetalingsgrenser For disse hendelsene er utbetaling begrenset til disse beløpene: Verdisaker 7.500, ,Briller, kontaktlinser, høreapparater samt mobiltelefoner (biltelefoner er ikke forsikret), med tilbehør 2.000, ,Golf- og dykkeutstyr, sykler, med tilbehør 4.000, ,Windsurfbrett, surfbrett, med tilbehør 4.000, ,Musikkinstrumenter, med tilbehør (forutsatt at for privat bruk) 2.000, ,Lydavspillingsutstyr, DVD-spiller 2.000, ,Nødreparasjoner på hjemsted 4.000, ,Nødkjøp ved leveringsforsinkelse 4.000, ,Tap av reise-betalingsmidler (lån) , ,For filmer, bilder, lyd- og datamateriell dekker vi verdien av lagringsmediet. For ID-kort, pass, kjøretøypapirer og andre tilsvarende dokumenter dekker vi de offentlige gebyrene. Ingen egenandel Forsikringsbeskyttelsen gjelder overalt i verden. RKV Reise-sykeforsikring Forsikringsbeskyttelsen gjelder for reiser i utlandet. Utlandet er ikke Norge eller et land der du har bolig Ambulant behandling Tannbehandling Medikamenter og bandasjematerialer Stråle-, lys- og andre fysikalske behandlinger Massasje, pakninger, inhalasjoner, sykegymnastikk Medisinsk utstyr foreskrevet av lege etter ulykke Røntgendiagnostikk Operasjoner Stasjonære medisinske behandlinger Informasjon om lokale leger Informasjonsutveksling mellom leger 1.3 Forsikringsytelser i forbindelse med for tidlig fødsel ,- nok Ledsager på sykehus for barn inntil fullendt 18 år Ledsager på reise for barn inntil fullendt 18 år Forsendelse av legemidler Sykebesøk Hotellkostnader inntil maksimalt 10 dager ,- nok Medisinsk forsvarlig hjemtransport Kostnad for en ledsager ved hjemtransport Syketransport Hjemtransport ved dødsfall Begravelse i utlandet Hjemtransport av reisegods 1.6 Etterbehandling i utlandet 1.7 Telefonkostnader ved kontakt med nødsentral 200,- nok 1.8 Erstatning for utlegg ved stasjonær behandling, maks. 14 dager, pr. dag 400,- nok ved ambulant behandling, en utbetaling 200,- nok 1.9 Evt. ved stasjonær behandling, maks. 30 dager, pr. dag 400,- nok

4 Avsnitt II Generelle bestemmelser (gjelder for alle forsikringer som står oppført i avsnitt III) 1. Inngåelse, ikrafttreden og varighet av forsikringsavtalen og -beskyttelsen Avtalen anses som inngått når betaling har skjedd på slik måte at ikrafttreden, valgt forsikringsprodukt og hvilke personer forsikringen gjelder for står entydig fast. Forsikringsavtaler som inneholder reiseavbestilingsforsikring må inngås på det tidspunkt reisen bookes, eller senest 30 dager for reisen begynner. Hvis det er færre enn 30 dager til reisen begynner, må avbestilingsforsikringen inngås senest på 3. virkedag etter bookingen. For de andre forsikringstypene gjelder at avtalen må inngås før reisen starter. Avtalen må gjelde for reisens fulle varighet. Hvis så ikke er tilfelle vil avtalen ikke gjelde, heller ikke dersom premien er betalt. I et slikt tilfelle vil avsender få tilbake pengene. Forsikringsbeskyttelsen for avbestillingsforsikringen er virksom fra betaling har skjedd. De andre forsikringstypene er virksomme fra det øyeblikk reisen påbegynnes, forutsatt at premien ble betalt før dette. Reisen anses som påbegynt når det gjøres bruk, helt eller delvis, av den første ytelsen. Forsikringsavtalen og -beskyttelsen i reise-avbestilingsforsikringen avsluttes når reisen påbegynnes. For de andre forsikringstypene ender beskyttelsen til avtalt tid, senest når reisen som ble forsikret er avsluttet. Forsikringsbeskyttelsen forlenges ut over avtalt tidspunkt hvis den planlagte avslutningen av reisen forskyves av grunner som den forsikrede ikke har mulighet til å påvirke. 2. Forsikrede personer, risikopersoner Forsikringen gjelder for de personer som nevnes ved navn i forsikringsbrevet eller på bekreftelsen fra reisearrangøren eller som er fastlagt i forsikringspolisen. Hvis det inngås en avtale om familieforsikring, gjelder den for maksimalt to voksne og minst ett barn som reiser med, inntil avsluttet 21 år (uavhengig av slektskapsforhold) - til sammen inntil syv personer. Risikopersoner er, iht. punkt 2.1. i avsnittet om reise-avbestillings forsikring og punkt 2.1 feriegaranti i forsikringsbetingelsene følgende personer: forsikrede personer, som sammen har booket og forsikret en reise; nærmeste familie til en forsikret person; som nærmeste familie regnes ektefelle eller samboer, barn, adoptivbarn, stebarn, pleiebarn, foreldre, adoptivforeldre, steforeldre, pleieforeldre, besteforeldre, søsken, barnebarn, svigerforeldre, svigerbarn og svigersøsken; personer som tar vare på mindreårige eller pleietrengende i den forsikredes nærmeste familie; tante, onkel, nevø, niese, dersom forsikringshendelsen død inntreffer. Hvis flere enn fem personer, eller ved familietariffer flere enn to familier, har booket og forsikret en reise sammen, anses bare den nærmeste familien til den forsikrede personen og deres støttepersoner som risikopersoner; ikke alle forsikrede personer for hverandre Ledsagerne i tilfelle av gruppereise med ledsager (f.eks. reiser med lærer, foreldre, skipper), dersom gjennomføringen av reisen avhenger av disse. Forsikringsbeskyttelsen må avtales skriftlig, separat og avbestillingsforsikringen for ledsagerne må avtales på grunnlag av prisen for gruppen som helhet. Ved inntruffet forsikringstilfelle for en spesielt forsikret person, dekker vi avbestillingskostnadene for alle personer som treffes hvis gruppereisen avlyses. 3. Betaling av premie 3.1. Betaling Premien betales én gang og forfaller så snart avtalen inngås, uavhengig av rett til tilbakekalling. Hvor stor premien er framgår av premietabellen Forskjøvet ikrafttreden av forsikringsbeskyttelsen Hvis du ikke betaler premien i tide, men på et senere tidspunkt, vil forsikringsbeskyttelsen først tre i kraft på dette tidspunkt dersom du ble gjort oppmerksom på dette skriftlig eller i form av en godt synlig merknad i forsikringsdokumentet. Dette gjelder ikke hvis du kan belegge at du ikke er skyld i at betalingen ikke fant sted Heving Hvis du ikke betaler den første premien, eller betaler den for sent, kan vi heve avtalen så lenge premien ikke er betalt. Vi kan ikke heve avtalen hvis du kan belegge at du ikke er skyld i at betalingen ikke fant sted Betaling i tide med autogiro Tidsfristen for betalingen er overholdt hvis premien kan overføres på den betalingsdatoen som er angitt på forsikringsbrevet og du ikke imøtegår at så skjer. Dersom premien, uten at du er skyld i det, ikke kan overføres til oss fra kontoen din, anses betalingen som skjedd i tide hvis den utføres straks du har mottatt en skriftlig oppfordring om å betale Omfanget av forsikringen Ved et forsikringstilfelle dekker vi det som angis i avsnitt III, forutsatt at tilfellet omfattes av forsikringsavtalen. Størrelsen på beløpet som dekkes fremkommer i avsnitt I i denne forsikringsavtalen og på polisen. 4.2 Dersom det i avsnitt I er avtalt egenandel, vil denne trekkes fra den skaden som skal dekkes (beregnet forsikringsutbetaling). 4.3 Omregning av kostnader i utenlandsk valuta Kostnader som oppstår i utenlands valuta regnes om til den kurs som gjelder den dagen bilagene kommer inn til oss. Dagens kurs er oppdatert offentlig kurs på vanlig omsettelige valutaer, med mindre sikrede kan bevise at regningene ble betalt med en dårligere kurs. 5. I hvilke tilfeller kan forsikringsbeskyttelsen innskrenkes eller slettes? 5.1 Bedrag og overlegg Vi yter ikke hvis du eller en medforsikret fører oss bak lyset om forhold som påvirker grunnlaget for eller høyden på dekningsbeløpet. Vi er også fritatt for ytelse dersom du eller en medforsikret selv overlagt har fremprovosert forsikringstilfellet; hvis forbrytelsen eller forsøket på forbrytelse bekreftes med en rettskraftig dom, anses den som bevist. 5.2 Grov uaktsomhet Dersom du eller en medforsikret ved grov uaktsomhet forårsaker forsikringstilfellet, har vi rett til å redusere utbetalingen i forhold til graden av uaktsomhet som ble utvist. Denne begresningen gjelder ikke for forsikringstilfeller som utløses ved grov uaktsomhet i ulykkes- og ansvarsforsikringen; der vil forsikringen gjelde også for slike tilfeller. 5.3 Krig, indre uroligheter og andre hendelser Dersom det ikke fremgår annet av avsnitt III, gis ikke forsikringsbeskyttelse for skader som oppstår som følge av krig, borgerkrig, krigslignende forhold, indre uroligheter, streik, atomenergi, beslagleggelse, ekspropriasjon eller andre inngrep fra myndighetene, force majeure-hendelser Videre gis ikke forsikringsbeskyttelse for hendelser som oppstår i sammenheng med demonstrasjoner eller store ansamlinger av mennesker dersom du selv eller med forsikrede deltar aktivt. 5.4 Forutsigbarhet Vi yter ikke, dersom forsikringstilfellet var forutsigbart da forsikringsavtalen ble inngår. Merk: Vi ber deg også lese de begrensninger som gjelder for den enkelte forsikringstypene i vedlegg III til disse forsikringsbetingelsene. 6. Hva skal jeg gjøre i et forsikringstilfelle (plikter)? Uten samarbeide med deg og de medforsikrede, vil vi ikke kunne yte noe. Vi ber deg derfor legge merke til disse punktene, så du ikke setter forsikingsbeskyttelsen i fare. 6.1 Forpliktelse til å minske omfanget av skaden Forsøk å begrense skaden og unngå alt som kan føre til økede kostnader. Hvis du ikke er sikker kan du gjerne kontakte oss. 6.2 Forpliktelse til å informere om skaden Alle opplysninger som gis om skadetilfellet må være sanne og fullstendige. Det samme gjelder for bilag og relevant informasjon som leveres inn til oss. 6.3 Forpliktelse til sikring av erstatningskrav ovenfor tredjemann Dersom du eller en medforsikret har krav på erstatning fra tredjemann, føres dette kravet over til oss hvis vi dekker skaden. Det overførte kravet kan ikke gjøres gjeldende til din ulempe. Retten til erstatning eller en rettighet som sikrer kravet må ivaretas slik gjeldende regelverk om form og tidsfrister krever og, dersom det er nødvendig, må du aktivt delta i gjennomføringen av det. Hvis kravet er rettet mot en person som du lever i felles husholdning med, kan det overførte kravet ikke gjøres gjeldende med mindre denne personen utførte skaden med overlegg. 6.4 Andre plikter Merk: Vennligst legg merke til de viktige anmerkningene til skadetilfeller som ligger ved avtalepapirene og de spesielle pliktene som gjelder for hver forsikringstype, som du finner i vedlegg III. 6.5 Følger av å ikke overholde pliktene Hvis du eller en medforsikret bevisst ikke overholder en av disse pliktene er vi fritatt fra ytelse. I tilfelle av grovt uaktsomt manglende pliktoppfyllelse, har vi rett til å redusere utbetalingen i forhold til grovheten i forholdet. Hvis du kan bevise at det ikke var grov uaktsomhet som medførte den manglende overholdelsen, vil forsikringsbeskyttelsen bestå. 7. Hva er viktig ved erstatningsutbetalingen? 7.1 Forfall for betalingen Så snart forsikrings- og premiebetalingsdokumentasjonen finnes hos oss og vi har fastslått at vi har plikt til å betale og hvilket beløp som skal betales, vil utbetaling skje innen 2 uker. Dersom det er klart at vi skal dekke kravet, men beløpet ikke blir fastlagt innen en måned etter at kravet ble innlevert, kan du forlange å få et passende forskudd. Hvis forsikringstilfellet står i sammenheng med inngripen fra offentlige myndigheter eller en strafferettslig prosess mot deg eller en medforsikret, kan vi utsette skadereguleringen inntil det foreligger en rettskraftig avslutning av saken. 7.2 Dekning fra andre forsikringsavtaler Dersom forsikringstilfellet kan dekkes av en annen forsikringsavtale enn denne, vil den andre avtalen gå foran. Unntak er dekning av invaliditet eller død eller dekning av kostnader for kosmetiske operasjoner i reise-ulykkesforsikringen. Dette gjelder også dersom det også i en av disse forsikringsavtalene finnes et punkt om lavere kravsprioritet. Hvis forsikringstilfellet først meldes hos oss, vil vi forskuttere utbetalingen. 8. Hvilken rett skal gjelde og når foreldes krav utfra denne avtalen? Hvem gjelder bestemmelsene for? Utover disse bestemmelsene gjelder Forsikringsavtaleloven og grunnleggende norsk rett i den grad den ikke står i motsetningsforhold til internasjonalt lovverk. Krav utfra denne forsikringsavtalen foreldes etter 3 år. Foreldelsesfristen begynner å løpe ved utgangen av det året utbetalingen kunne forlanges. Dersom du eller den sikrede har meldt kravet, vil foreldelsesfristen fryses til du eller den sikrede har mottatt skriftlig informasjon om vår beslutning. Alle bestemmelser i forsikringsavtalen gjelder tilsvarende for alle medforsikrede personer. 9. Hva er viktig når du kontakter oss? Enkelte typer opplysninger bør ha skriftlig form (brev, faks, e-post, minnepinne osv.) og bør leveres inn til hovedkontoret eller den adressen som står oppført i polisen. Avtalespråk er engelsk. Avsnitt III Beskrivelse av dekningsomfanget (Bestemmelsene om de forsikringstypene som angis nedenfor er kun aktuelle dersom de inngår i det dekningsomfanget du har valgt.) RRKV. Avbestillingsforsikring for reise som ikke ble påbegynt 1. Hvilke ytelser omfatter reise-avbestillingsforsikringen? Ved et forsikringstilfelle (se punkt 2.; begrensninger, se punkt 3.) ytes følgende, forutsatt at skaden opptrer innenfor det forsikrede tidsrommet. 1.1 Erstatning av avbestillingsgebyr Vi dekker det avtalemessige avbestillingsgebyret dersom du ikke begynner på reisen / deltar på arrangementet. Her hører også reisebyråhonorarer med dersom disse allerede da reisen/leieobjektet ble booket, var avtalt og stilt i regning og ble tatt med i beregningsgrunnlaget da forsikringssummen ble bestemt. Størrelsen på utbetalingen retter seg etter beløpet som fremgår i avsnitt I. 1.2 Ekstra kostnader ved anreise og reisetjenester som ikke er tatt i bruk Ved forsinket start på reisen dekker vi ekstrakostnader i forbindelse med anreise av samme type og kvalitet. Ekstrakostnadene erstattes inntil størrelsen på avbestillingskostnadene som ville påløp dersom reisen var blitt kansellert. 1.3 Kostnader for ombokning Hvis en reise bookes om dekker vi kostnadene for dette inntil avtalt beløp. 1.4 Enkeltromstillegg Hvis du har booket et dobbeltrom sammen ned en annen forsikret person og denne personen, av en forsikringsmessig gyldig grunn, må avlyse reisen, erstatter vi deg tillegg for enkeltrom eller overtar den andre personens andel av romprisen, inntil størrelsen på avbestillingsgebyret, forutsatt at den andre personen defineres som en risikoperson. Det er snakk om et forsikringstilfelle når den bookede og forsikrede reisen/ arrangementet ikke kan gjennomføres, fordi den sikrede eller en risikoperson (se definisjon i avsnitt II) blir utsatt for en av disse hendelsene: 2.1 Forsikrede hendelser for forsikrede personer eller risikopersoner Du kan ikke gjennomføre reisen eller delta på arrangementet og avbestiller eller ombestiller på grunn av: plutselig, alvorlig sykdom død, alvorlig ulykkesskade, komplikasjoner ved eksisterende svangerskap eller fastslåing av svangerskap etter at forsikringen tro i kraft ødeleggelse av proteser vaksine-intoleranse tap av arbeidsplass med påfølgende arbeidsledighet etter en uventet driftsrelatert oppsigelse fra arbeidsgivers side. Tap av oppdrag eller selvstendig næringsdrivendes konkurs er ikke dekket at du skal begynne i fast arbeid som gir rett til offentlig støtte. Forutsatt at du eller forsikrede var meldt arbeidsløs da reisen ble booket. Forsikringen gjelder ikke for praktika, bedriftsinterne tiltak eller kurs uansett type, eller skoleelevers/studenters ekstrajobbing i løpet av /etter skoletiden (unntak her er skole-/klasseturer iht. punkt 2.2.2) du kan ikke begynne reisen og kansellerer den fordi du har byttet arbeidsplass og den forsikrede reisen skal faller i prøvetiden, dog maksimalt innen de første 6 månedene av den nye jobben. Det forutsettes av den forsikrede reisen ble booket før du ble klar over at du skulle bytte arbeidsplass du kan ikke begynne reisen og kansellerer eller booker den om fordi det har vært en betydelig skade på eiendommen din på hjemstedet etter brann, rørbrudd, naturkatastrofe eller straffbar handling fra utenforstående (f.eks. innbrudd). Skaden på eiendommen anses som alvorlig når omfanget minst når det beløpet som står oppført i avsnitt I. 2.2 Hendelser som dekkes for personene forsikringen omfatter du kan ikke begynne reisen og kansellerer eller booker den om fordi du skal ta en ikke bestått eksamen på en skole, høyskole eller universitet på nytt for å unngå å forlenge studietiden eller for å avslutte skolegangen. Forutsetningen er at den forsikrede reisen ble booket før prøven som ikke ble bestått og at datoen for kontinuitetseksamen uventet ble fastlagt i den forsikrede reisetiden eller inntil 14 dager etter at reisen skulle avsluttes du avbestiller en skole- eller klassetur fordi du ikke ble flyttet opp til neste klasse eller ikke fikk gå opp til eksamen, eller fordi du sluttet i klassen før den forsikrede reisen skulle begynne du kansellerer reisen mindre enn 3 dager før.avreise på grunn av en epidemi, naturkatastrofe, terrorhandling eller annen krigslignende tilstand på feriestedet, fordi reisearrangøren beviselig ikke er i stand til å tilby noe alternativ for det bookede tidsrommet du kan ikke reise på grunn av en uventet stevning for retten og avbestiller reisen eller gjør en ombokning, forutsatt at retten ikke godtar den bookede reisen som grunn til å utsette stevningen du avbestiller reisen på grunn av at det er levert inn søknad om skilsmisse (evt. separasjonspapirer) til retten umiddelbart før planlagt avreise sammen med ektepartneren du må fortsette reisen med forsinkelse eller må avbryte den fordi du mistet et korresponderende transportmiddel som følge av forsinkelse på et offentlig transportmiddel. Med offentlig transportmiddel menes her transportmidler til lands eller vanns som drives i rammen av offentlig persontransport, samt tilslutningsfly i Norge. Forutsetningen er at dette transportmiddelet inngår i forsikringen og at forsinkelsen minst tilsvarer tidsrommet som står oppført i avsnitt I Forsikringsbeskyttelsen iht. punkt 1.3 gjelder også dersom du ombooker reisen innen den tidsfristen som er angitt i avsnitt I av andre grunner. 3. Hvilke begrensninger i forsikringsbeskyttelsen må jeg ta hensyn til? 3.1 Eksisterende sykdom Sykdommer som var kjent på tidspunktet for avtaleinngåelsen og behandlet i 6 måneder før forsikringsavtalen ble inngått dekkes ikke av forsikringen. Kontrollundersøkelser er unntatt. 3.2 Psykiske reaksjoner Vi yter ikke ved sykdommer som oppstår som en psykisk reaksjon på terroranslag, fly- eller bussulykker eller redsel for indre uroligheter, krigstilstand, naturkatastrofer, sykdom eller epidemier. 4. Hva må jeg passe på ved avbestilling av reisen (plikter)? Supplement til avsnitt II nr Meld straks fra For å begrense kostnadene må du eller den forsikrede gjøre avbestillingen hos reisearrangøren og/eller bokningskontoret så snart som mulig etter at forsikringstilfellet inntraff. 4.2 Melding fra lege Et forsikringstilfelle må på skadetidspunktet (avbestillingstidspunktet) dokumenteres av lege med en attest som inneholder detaljerte opplysninger om diagnose og behandling. Dersom vi anser det nødvendig, kan vi la en faglege kontrollere hvorvidt den forsikrede er i stand til å reise. 4.3 Følger av å ikke overholde pliktene De rettslige følgende av manglende overholdelse av disse pliktene står angitt i avsnitt II. nr. 6.5 UG Feriegaranti (reiseavbruddsforsikring) ved avbrutt eller avsluttet reise 1. Hvilke ytelser omfatter feriegarantien? Ved et forsikringstilfelle (se nr. 2.; begrensninger, se nr. 3.) dekkes følgende ytelser: Forutsatt at ikke annet er angitt beregnes kostnadene nedenfor utfra transport, overnatting og forpleining av samme kvalitet som den bookede reisen. Samlede kostnader for en avbrutt reise godtas opp til verdien av reisen dersom den var blitt avsluttet før tiden. 1.1 Ekstra kostnader ved tilbakereise Hvis du må avbryte reisen eller du kommer for sent tilbake, dekker vi faktiske, beviselige ekstra reisekostnader (dog ikke transportkostnader etter dødsfall) og andre merkostnader som står i direkte sammenheng med dem, f.eks. overnattingsog forpleiningskostnader (ikke kostnader til pleie). Vi dekker også ekstra kostnader den forsikrede har til overnatting (av type og standard tilsvarende den bookede og forsikrede reisen) dersom den forsikrede ikke kan pålegges å avslutte reisen fordi en medreisende risikoperson som følge av en forsikret hendelse ikke kan flyttes. Hvis reisen tilbake, i motsetning til den bookede reisen, skjer med fly, dekeks kun plass på billigste klasse. Vi utelukker krav om erstatning fra transportforetak for ekstra, ikke planlagte avvik fra den normale reiseruten (f.eks. nødlanding) som forårsakes av den forsikrede. I tilfelle av nr (bortføring) organiserer vi tilbakereisen og yter lån til merkostnader utover kostnadene for den opprinnelige tilbakereisen, inntil beløpet som står oppført i avsnitt I. Lånet må tilbakebetales under ett innen én måned etter at reisen er avsluttet. 1.2 Ubenyttede reisetjenester Hvis reisen avsluttes i løpet av første halvdel av den forsikrede reisen, maksimalt i løpet av de første 8 dagene, dekker vi den forsikrede reiseprisen. Dagene for ut- og hjemreise regnes som hele dager. Ved forsinket avreise, avslutting i løpet av annen halvdel av reisen (senest fra 9. reisedag) eller avbrudd i reisen, dekker vi den delen av reisen som ikke ble benyttet. Hvis det ikke er mulig å objektivt skille de forskjellige tjenestene i reisen fra hverandre (pakkereise), dekker vi ubenyttede reisedager. Utbetalingen beregnes slik:

5 Ubenyttede reisedager x reiseprisen = Dekningsbeløp opprinnelig reisevarighet Ved beregningen anses ut- og hjemreisedagene som hele dager. Vi dekker ikke dersom det dreide seg om en ren flyreise. 1.3 Ekstrakostnader ved reiseavbrudd Hvis du har booket en reise eller et cruise, dekker vi nødvendige transportkostnader for å komme fra stedet der reisen ble avbrutt til stedet du igjen kan slutte deg til reisegruppen, dog maksimalt til verdien av resten av reisetjenesten. Vi utelukker alle krav om erstatning fra transportforetak for ekstra, ikke planlagte avvik fra den normale reiseruten (f.eks. nødlanding) som forårsakes av den forsikrede. 1.4 Feriesikkerhet I den grad ytelsene i nr. 1.2 ikke benyttes dekker vi beviselige kostnader til retur og reise tilbake til feriestedet for å fortsette ferien dersom du måtte avbryte den på grunn av en forsikret hendelse. Det er et forsikringstilfelle når du ikke kan gjennomføre eller avslutte den bookede reisen/arrangementet, fordi den forsikrede eller en risikoperson (se definisjon i avsnitt II) er utsatt for en av de følgende hendelsene - forutsatt at den står oppført i avsnitt I. Det er også et forsikringstilfelle når en booket og forsikret gruppereise ikke kan gjennomføres eller avsluttes som planlagt fordi en ledsager som følge av en av hendelsene som står oppført i avsnitt I ikke kan delta og foreskrevet antall ledsagere dermed ikke overholdes. 2.1 Hendelser som dekkes for forsikrede personer og risikopersoner Du må avbryte eller avsluttet reisen på grunn av plutselig, alvorlig sykdom død, alvorlig kvestelse, svangerskap en ødelagt protese eller at implanterte ledd løsner at det har oppstått en betydelig skade på eiendommen din etter brann, rørbrudd, naturkatastrofe eller straffbar handling fra utenforstående (f.eks. innbrudd). Skaden på eiendommen anses som alvorlig når omfanget minst når det beløpet som står oppført i avsnitt I. 2.2 Hendelser som dekkes for personene forsikringen omfatter Du fortsetter reisen med forsinkelse eller avbryter den fordi du mister et korresponderende transportmiddel som følge av forsinkelse eller bortfall av et offentlig transportmiddel. Med offentlig transportmiddel menes her transportmidler til lands eller vanns som drives i rammen av offentlig persontransport, samt tilslutningsfly i Norge. Forutsetningen er at dette transportmiddelet inngår i forsikringen og at forsinkelsen minst tilsvarer tidsrommet som står oppført i avsnitt I Naturkatastrofe eller force majeure på feriestedet (lavine, jordras, flom, jordskjelv, virvelstorm) gjør det nødvendig å forlenge reisen Du kan ikke avslutte reisen på vanlig måte fordi du eller ledsageren din ble bortført. 3. Hvilke begrensninger i forsikringsbeskyttelsen må jeg ta hensyn til? 3.1 Eksisterende sykdom Sykdommer som var kjent på tidspunktet for avtaleinngåelsen og. behandlet i 6 måneder før forsikringsavtalen ble inngått dekkes ikke av forsikringen. Kontrollundersøkelser er unntatt. 3.2 Psykiske reaksjoner Vi yter ikke ved sykdommer som oppstår som en psykisk reaksjon på terroranslag, fly- eller bussulykker eller redsel for indre uroligheter, krigstilstand, naturkatastrofer, sykdom eller epidemier. 3.3 Alle forsikrede personer dør Vi dekker ikke hele reiseprisen hvis alle forsikrede personer dør i løpet av reisen. 4. Hva må jeg passe på ved et forsikringstilfelle (plikter)? Du har forsikringsbeskyttelse inntil forsikringssummen og gjeldende utbetalingsgrenser ved tap, skade eller ødeleggelse av det forsikrede godset etter brann, lynnedslag, eksplosjon, storm, flom, jordskred, lavine. 2.6 Tap av kredittkort Ved tap av kredittkort, debetkort eller BankAxept-kort hjelper vi den forsikrede med å sperre kortene. Vi har imidlertid intet ansvar for at sperringen gjennomføres korrekt eller for finansiell skade som oppstår til tross for sperringen. 2.7 Tap av reisedokumenter Ved tap av reisedokumenter hjelper vi til med å skaffe nye. 2.8 Tap av reise-betalingsmidler (lån) Hvis den forsikrede kommer i finansielle vanskeligheter som følge av at betalingsmidlene hans er stjålet eller tapt på annen måte, formidler vi kontakt til banken. Hvis det er nødvendig hjelper vi til med å overføre det beløp banken stiller til rådighet til forsikrede. Hvis det ikke er mulig å komme i kontakt med banken innen 24 timer, vil vi via nødtelefon-servicen vår stille et lån til rådighet, begrenset oppad til beløpene som er angitt i avsnitt I og etter framleggelse av kopi av Id-kort eller pass. Dette lånet må tilbakebetales under ett innen én måned etter at reisen er avsluttet. 2.9 Skade på eiendom på hjemstedet Dersom det under reisens løp har oppstått en betydelig skade på eiendommen din hjemme, etter brann, rørbrudd, naturpåvirkning eller straffbar handling fra utenforstående (f.eks. innbrudd) som gjør nødreparasjoner eller nød-gjenkjøp nødvendige, utbetaler vi inntil de beløp som fremkommer i avsnitt I etter fremleggelse av kvitteringer og dokumentasjon på at gjenkjøpet var nødvendig. 3. Hvilke begrensninger av forsikringsbeskyttelsen må jeg ta hensyn til? 3.1 Begrensninger for verdisaker For verdisaker gjelder iht. avsnitt I. reisegods forsikringsbeskyttelsen kun når de bæres/brukes til sitt rette formål eller tas personlig vare på og oppbevares sikkert eller i et forskriftsmessig avlåst rom i en bygning eller på et passasjerskip. Smykker eller gjenstander i edle metaller er kun forsikret når de i tillegg oppbevares i en låst beholder som i også er sikret mot at selve beholderen fjernes. 3.2 Begrensninger for kjøretøy og fartøy Skader på reisegods i ubevoktede kjøretøy/tilhengere/sportsbåter som forårsakes av fremmede, dekker vi kun dersom reisegodset befant seg i et låst bagasjerom/ kasse i et kjøretøy som er låst og sikret mot innsyn (på båter: kahytt eller kiste), eller i en bagasjeboks som sitter fast på kjøretøyet. Vi dekker ikke skader for gjenstander som anses som verdisaker iht. avsnitt I. Som bevoktning regnes at en forsikret eller en person denne har gitt dette i oppdrag, er permanent tilstede ved objektet. Bevoktning av et allment tilgjengelig sted (parkeringsplass, havn) er ikke tilstrekkelig. Vi yter kun når skaden inntreffer på dagtid mellom kl 6:00 og 22:00 og fraværet fra bilen ikke varer lenger enn 2 timer. Ved reise med bil opphører beskyttelsen av reisegods ved ankomst til forsikredes bolig, også dersom reisegodset ikke straks blir tatt inn i boligen. 3.3 Begrensninger for camping Forsikringsbeskyttelse av skader på reisegods under camping eller telting mot straffbare handlinger utført av fremmede gjelder kun på offentlige campingplasser (offentlige, private, foreninger) Hvis reisegodset er ubevoktet (definisjon i nr. 3) i teltet, gjelder forsikringsbeskyttelsen av skader forårsaket av uvedkommendes straffbare handling når det kan dokumenteres at den inntraff mellom kl. 6:00 og 22:00 og at teltet var lukket. Verdisaker som oppbevares i et ubevoktet telt er ikke forsikret. Disse gjenstandene erstattes kun når forutsetningene i nr. 3.1 er oppfylt eller er levert inn til campingplassens administrasjon for oppbevaring eller befinner seg i en bobil/ campingvogn som er sikret på korrekt måte eller i lukket rom i et kjøretøy som er låst og sikret mot innsyn på en offentlig campingplass. 3.4 Skade ved tap Vi gir ingen forsikringsbeskyttelse for skader som oppstår ved at gjenstander mistes eller legges, settes eller henges igjen. 3.5 Skade ved slitasje Skader som oppstår som følge av naturlig eller dårlig kvalitet på forsikrede gjenstander (f.eks. slitasje) erstattes ikke. Supplement til avsnitt II punkt Dokumentasjon fra lege Et forsikringstilfelle må på skadetidspunktet (avbestillingstidspunktet) dokumenteres av lege på stedet, med en attest som inneholder detaljerte opplysninger om diagnose og behandling. Dersom vi anser det nødvendig, vil vi la en faglege kontrollere hvorvidt den forsikrede er i stand til å reise. 4.2 Følger av å ikke overholde pliktene De rettslige følgende av manglende overholdelse av disse pliktene står angitt i nr. 6.5 i den generelle delen av vilkårene. RGV Reisegodsforsikring 1. Hvilke ytelser omfatter reisegodsforsikringen? I et forsikringstilfelle (se nr 2.; begrensninger se nr 3.) dekker vi inntil den forsikringssummen som står oppført under i avsnitt I. 1.1 Ytelse ved ødeleggelse eller tap Ved et forsikret skadetilfelle dekker vi ødelagte eller bortkomne gjenstander som er forsikret iht. nr. 2. med forsikringsverdien på tidspunktet da skaden inntraff. Som forsikringsverdi gjelder det beløp som normalt sett kreves for å anskaffe nye gjenstander av samme type og kvalitet på stedet der du bor til vanlig, med fradrag for et beløp som tar hensyn til tilstanden den forsikrede gjenstanden befant seg i (alder, slitasje, bruk osv.) (tidsverdi). 1.2 Ytelse ved skade på gjenstander For skadede gjenstander som kan repareres overtar vi, forutsatt at tingen er forsikret iht. nr. 2., nødvendige reparasjonskostnader og eventuelt også verdiminskningen, begrenset oppad til forsikringsverdien. Forsikringsbeskyttelsen gjelder for hendelsene nedenfor. 2.1 Skade på reisegods som oppbevares hos tredjemann Hvis du har overlatt reisegodset til et transportforetak, hotell eller bagasjeoppbevaring og det kommer bort, ødelegges eller skades, dekker vi verdien opp til forsikringssummen og gjeldende utbetalingsgrenser. 2.2 For sen levering av reisegods Hvis reisegodset er overlatt til et transportforetak og det ikke leveres i rett tid, dvs. det ankommer ikke bestemmelsesstedet samme dag som du ( overskridelse av leveringsfrist ), dekker vi dokumenterte kostnader til nødvendige innkjøp, begrenset oppad til avtalt grense. 2.3 Fremmedes straffbare handlinger på reisegods, sportsutstyr eller verdisaker Du har forsikringsbeskyttelse inntil forsikringssummen og gjeldende utbetalingsgrenser ved tap, skade eller ødeleggelse av det forsikrede godset, forårsaket av fremmede. Med her hører tyveri, innbrudd, ran, utpressing og overlagt skade på eiendom. 2.4 Skade på reisegods, sportsutstyr eller verdisaker etter trafikkulykke Du har forsikringsbeskyttelse inntil forsikringssummen og gjeldende utbetalingsgrenser ved tap, skade eller ødeleggelse av det forsikrede godset i forbindelse med trafikkulykker. 2.5 Skade på reisegods, sportsutstyr eller verdisaker etter brann, eksplosjon eller naturpåvirkning 4. Hva må jeg passe på ved en skade på reisegods (plikter)? Supplement til nr. 6. i den generelle delen av vilkårene 4.1 Sikring av erstatningskrav ovenfor tredjemann Skader på reisegods som er avgitt for oppbevaring samt skader etter forsinket utlevering skal straks meldes der reisegodset ble levert inn. Sørg for skriftlig bekreftelse av anmeldelsen. Bekreftelsen leveres inn til oss. Ved skader som ikke er umiddelbart synlige skal du informere bedriften det gjelder så snart skaden oppdages, senest innen 7 dager, slik at reklamasjonsfristen overholdes, og be dem se på og bekrefte skaden. 4.2 Politianmeldelse Skader som oppstår som følge av fremmedes straffbare handling skal straks meldes ansvarlig politimyndighet. Overlever en fullstendig liste over alle gjenstander skaden omfatter og pass på å få en skriftlig bekreftelse. Listen som overleveres politiet må angi gjenstandene skade omfatter enkeltvis, med opplysninger om anskaffelsestidspunkt og -pris. Hele politiprotokollen må leveres inn til oss. 4.3 Følger av å ikke overholde pliktene De rettslige følgende av manglende overholdelse av disse pliktene står angitt i nr. 6.5 i den generelle delen av vilkårene. NFV Ulykkesforsikring 1. Hvilke ytelser omfatter ulykkesforsikringen? Ved et forsikringstilfelle (se nr. 2.) dekkes følgende ytelser. 1.1 Etterlysning på radio Hvis den forsikrede ikke kan nås under reisen vil vi sørge for etterlysning på radio 1.2 Ved straffeforfølging For disse kostnadene yter vi et lån begrenset oppad til beløpet som oppgis i avsnitt I. Lånet skal tilbakebetales under ett så snart myndighetene eller retten har utbetalt erstatning, senest 3 måneder etter utbetalingen Hjelp ved fengsling eller trussel om fengsling Hvis den forsikrede fengsles eller trues med fengsling, er vi behjelpelig med å skaffe en advokat og/eller en tolk. Retts-, advokat- og tolkekostnader forskutterer vi opp til avtalt beløp i form av et lån Lån til kausjon Opp til avtalt beløp forskutterer vi det myndighetene forlanger som kausjon, i form av et lån. Det er et forsikringstilfelle når du havner i en nødsituasjon som er forsikret iht. nr. 1 mens du er på reise. Med vår verdensomspennende nød-service kan vi hjelpe i slike nødsituasjoner som beskrives under nr. 1 og inntreffer mens de forsikrede er på reise. 3. Hva må jeg passe på ved et forsikringstilfelle (plikter)? Supplement til nr. 6. i den generelle delen av vilkårene Kontakt med nød-service overalt i verden Forutsetning for full bruk av ulykkesforsikringen er at den forsikrede, eller en han har gitt gitt dette i oppdrag, tar kontakt med vår nød-service når skaden inntreffer. Det kan gjøres på telefon eller annen måte. Kontakt til nød-service må etableres så raskt som mulig. Telefonnummeret finner du under Viktig informasjon når en skade inntreffer i avtalepapirene og på Internett, på under Reise-nød-service 3.2 Følger av å ikke overholde pliktene De rettslige følgende av manglende overholdelse av disse pliktene står angitt i nr. 6.5 i den generelle delen av vilkårene. HAFT Reise-ansvarsforsikring 1. Hvilke ytelser omfatter reise-ansvarsforsikringen? I et forsikringstilfelle (se nr 2.; begrensninger se nr 3.) dekker vi inntil forsikringssummen som står oppført i avsnitt I. 1.1 Vurdering av ansvarsspørsmålet og utbetaling ved berettiget krav Ytelsene våre omfatter vurdering av ansvarsspørsmålet og evt. forsvar mot uberettigede krav. Ved et berettiget krav erstattes skadebeløpet du skylder. Et berettiget krav krever først vår godkjenning, avtale om enighet eller en domsslutning. Dersom vårt ønske om avslutning av erstatningskravet i form av anerkjennelse, betaling eller minnelig ordning mislykkes som følge av dine disposisjoner, må vi ikke erstatte merkostnader i form av skadeerstatning, renter eller andre kostnader som oppstår som følge av ditt avslag. I rammen av straffeprosess på grunn av skade som kommer inn under forsikringen, bærer vi forsvarerens gebyrer iht. offentlige satser eller eventuelle forhåndsavtalte, høyere kostnader, dersom vi vurderer at du trenger forsvarer. 1.2 Sikkerhet for skyldig leie Hvis du skylder leie i et forsikret skadetilfelle og dermed har lovfastsatt plikt til å stille sikkerhet eller du trenger å stille sikkerhet for å avverge inndrivelse etter en domsbeslutning, forplikter vi oss på dine vegne til å stille/deponere sikkerhet. 1.3 Kostnader ved rettstvist Dersom det i et forsikret skadetilfelle kommer til rettsstrid om kravet mellom deg og fornærmede eller fornærmedes rettsetterfølger, vil vi føre prosessen i ditt navn. Vi overtar kostnadene som oppstår og de legges ikke til som ytelse på forsikringssummen. Dersom erstatningskravet overstiger forsikringssummen, overtar vi prosesskostnadene i samme forhold som samlet krav står i til l forsikringssummen. Dette gjelder også dersom det dreier seg om flere erstatningskrav. I slike tilfeller gir betaling av forsikringssummen og vår andel av de kostnader som er påløpt så langt (forholdsmessig utfra forsikringssummen), oss rett il å fraskrive oss alle andre ytelser. Du har forsikringsbeskyttelse dersom du, på grunn av en av de oppførte hendelsene, forårsaker død, skade eller helseskade på menneske (personskade) og/eller ødeleggelse av eller skade på gjenstander (eiendom) og tredjemann dermed kan reise søksmål mot deg med bakgrunn i sivilrettslige bestemmelser om erstatning. 2.1 Ansvar i dagliglivet Forsikringsbeskyttelsen din dekker det erstatningsrettslige ansvar som privatpersoner på reise underligger: som ansvarlig for familie og husholdning (f.eks. ang. plikt til passe på mindreårige) som syklist som sportsutøver (sportstypene som angis i nr er unntatt ) som rytter eller kusk med fremmede hester og kjøretøy til privat bruk (erstatningskrav fra dyreeier eller -pleier mot den forsikrede dekkes ikke) som eier og bruker av fly modeller, ubemannede ballonger og drager, som ikke drives med motor eller annen drivenhet, ikke veier mer enn 5 kg og det ikke kreves forsikring for som eier og bruker av egne eller andres ro- og pedalbåter samt andres seilbåter, som ikke drives med motor (også påhengsmotorer) eller andre drivenheter og som det ikke kreves forsikring for ansvar i forbindelse med å eie, leie og/eller bruke egne eller andres surfbrett i sportsøyemed: forsikredes lovfastsatte ansvar i forbindelse med å leie eller låne ut surfbrettet til tredjemann er imidlertid utelukket. 2.2 Erstatningskrav etter skade på leiet eiendom Nr modifisert, tilsier at også skade på leiet eiendom dekkes av forsikringen. Forsikringsbeskyttelsen dekker i denne sammenheng ansvar som bruker av rom i bygninger som leies til privat bruk (f.eks. pensjonat- og hotellrom, ferieleiligheter, bungalower, praktikantens rom i familien) samt rom som står i sammenheng med overnattingen (f.eks. matsal, felles bad), begrenset oppover til beløpet i avsnitt I. - Skader på bevegelige gjenstander som bilder, møbler, TV-apparater, servise osv.; - Skader som oppstår som følge av bruk, slitasje eller sterk påkjenning; - Skader på oppvarmings-, maskin-, kjele- og varmtvannsbereder-anlegg samt gass- og elektriske apparater; - Gjensøkningsrett som kommer inn under brannforsikrernes avtale om regressfraskrivelse i tilfeller av overgripende skadeomfang. 3. Hvilke begrensninger av forsikringsbeskyttelsen må jeg ta hensyn til? 3.1 Erstatningtilfeller som ikke dekkes Forsikringen dekker ikke erstatningskrav mot deg som innehaver, eier, bruker eller fører av kjøretøy, luftfartøy eller fartøy for skader som forårsakes av bruk av kjøretøyet Forsikringen dekker ikke erstatningskrav mot deg som innehaver, eier eller passer av dyr eller ansvar under jakt Forsikringen dekker ikke erstatningskrav mot deg når du utøver ditt yrke, en tjeneste, embede (også frivillig) eller aktivitet i noen form for forening Forsikringen dekker ikke erstatningskrav mot den forsikrede for forhold som har å gjøre med utleie, utlån eller annen type bruksoverføring til tredjemann. 3.2 Erstatningskrav som ikke dekkes Erstatningskrav som går ut over lovpålagt erstatningsplikt Krav på lønn, pensjon, inntekt og andre faste godtgjørelser, forpleining, legebehandling ved manglende arbeisførhet, krav om pleie eller krav iht. masseskadelov Erstatningskrav etter skader som oppstår som følge av at du deltar i konkurranser med hest, sykkel eller kjøretøy, bokse- eller brytekamper, aller typer kampsporter samt trening i forbindelse med dette Med mindre det står uttrykkelig angitt i avsnitt I; erstatningskrav for skader på fremmede gjenstander som du har leid, forpaktet, lånt eller har tatt på eget initiativ, eller dersom tingen er gjenstand for en spesiell oppbevaringsavtale Erstatningskrav for skader som oppstår som følge av naturpåvirkning på bakke, luft eller vann (også vannveier) og alle følgeskader disse måtte ha Erstatningskrav for skadetilfeller forårsaket av familiemedlemmer som lever i samme husholdning som du selv. Som familie regnes ektefelle,

6 foreldre og barn, adoptivforeldre og -barn, svigerforeldre og -barn, steforeldre og -barn, besteforeldre og barnebarn, søsken, pleieforeldre og -barn samt personer som gjennom lengre tid opparbeider et foreldre-barn forhold Erstatningskrav mellom flere personer som alle inngår i den samme forsikringsavtalen eller mellom forsikringstager og de som er forsikret i avtalen Erstatningskrav mellom flere personer som har booket og gjennomfører en reise sammen Erstatningskrav for skader som oppstår etter overdraging av sykdom Erstatningskrav for skader etter bruk av alle typer våpen Erstatningskrav for alle typer finansielle skader Med mindre det står uttrykkelig angitt i avsnitt I; erstatningskrav for skader som følge av at ting er mistet, f.eks. penger, verdipapirer eller verdisaker. 3.3 Avkortning av ytelsene Vår utbetaling er i hvert forsikringstilfelle begrenset til den avtalte forsikringssummen. Dette gjelder også dersom forsikringsbeskyttelsen omfatter flere personer Hvis avtaletiden er under et år er utbetalinger til alle forsikringstilfeller i ett forsikringstidsrom begrenset til det dobbelte av den avtalte forsikringssummen. Hvis avtaletiden er over et år er utbetalingene i løpet av et år begrenset til det dobbelte av den avtalte forsikringssummen Flere forsikringstilfeller som opptrer i løpet av avtaletiden anses som ett forsikringstilfelle hvis de kan tilbakeføres til samme hendelse eller til flere årsaker som står i indre, saklig og tidsmessig, sammenheng med hverandre Hvis forsikrede skal betale pensjon til skadelidende og kapitalverdien av pensjonen overstiger forsikringssummen eller det som gjenstår av forsikringssummen etter fradrag for andre ytelser, så vil pensjonen som skal betales dekkes av oss i samme forhold som mellom forsikringssummen og kapitalverdien av pensjonen. For beregning av pensjonsverdien gjelder forskrifter om forsikringsbeskyttelse i sammenheng bil-erstatningsansvar, i den versjon som er gyldig på forsikringstidspunktet. Hvis kapitalverdien av pensjonen overstiger forsikringsverdien eller restverdien etter fradrag av andre ytelser vil de andre ytelsene trekkes fra forsikringssummen i full høyde når beløpet som forsikringstager må bidra med på de løpende pensjonsbetalingene beregnes Dersom vårt ønske om avslutning av erstatningskravet i form av anerkjennelse, betaling eller minnelig ordning mislykkes som følge av forsirkedes disposisjoner, må vi ikke erstatte merkostnader i form av skadeerstatning, renter eller andre kostnader som oppstår som følge av avslaget. 4. Hva må jeg passe på ved et skadetilfelle (plikter)? Supplement til nr. 6. i den generelle delen av vilkårene 4.1 Meld straks fra om skaden Derom det rettes et erstatningskrav mot deg må du melde fra så raskt som mulig. 4.2 Rask melding ved rettstvister Hvis det innledes etterforskning eller utstedes forelegg eller inkassoordre, må du si fra om dette raskest mulig, også dersom du allerede har meldt selve skadetilfellet. Dersom det rettes krav mot deg fra retten, det kreves saksomkostninger eller anlegges sak mot deg, må dette også meldes uten ugrunnet opphold. Det samme gjelder i tilfelle av arrest, midlertidig forføyning eller bevissikringssak. 4.3 Overdragelse av prosessføringen Dersom det kommer til en rettssak om erstatningskravet, må du overlate prosessføringen til oss, gi vår advokat fullmakt og også gi alle nødvendige opplysninger. På inkassoordre eller beslutninger i forvaltningen om skadeserstatning må du gi tilsvar innen fastsatt frist eller gå til nødvendige juridiske skritt, uten å vente på våre anvisninger. 4.4 Overdragelse av rettsaktivitet i pensjonsspørsmål Hvis du som følge av endrede forhold får rett til å kreve avslutning eller avkorting av en pensjon du betaler, så er du forpliktet til å la oss utøve denne retten i ditt navn. 4.5 Fullmakt Vi anses som innehaver av fullmakt til å avgi erklæringer som vil kunne bidra til å avslutte eller motvirke et krav i ditt navn. 4.6 Følger av å ikke overholde pliktene De rettslige følgende av manglende overholdelse av disse pliktene står angitt i nr. 6.5 i den generelle delen av vilkårene RKV Reise-sykeforsikring 1. Hvilke ytelser omfatter reise-sykeforsikringen? Ved et forsikringstilfelle (se nr. 2; begrensninger, se nr. 3) erstattes følgende kostnader: Vi dekker kostnader av vanlig størrelse på stedet, i landets nasjonale valuta, inntil det avtalte beløpet som står oppgitt i avsnitt I. 1.1 Medisinsk behandling i utlandet Ved sykdom eller ulykke i løpet av reisen dekker vi kostnadene som oppstår i utlandet for medisinsk behandling. I disse forsikringsvilkårene anses behandling som medisinsk nødvendig ambulant behandling av lege, også medisinsk nødvendig behandling av svangerskapsplager, forløsning inntil slutten av 36. uke (tidligfødsel), behandling etter spontanabort og medisinsk påkrevet abort; smertestillende, konserverende tannbehandling, inkl. enkle tannfyllinger og reparasjoner av eksisterende tannerstatning, forutsatt at dette forordnes og utføres av en tannlege; medisiner og bandasjemateriell som foreskrives av lege (næringstilskudd og styrkende midler og kosmetiske preparater anses ikke som medisiner selv om de er forordnet av lege); stråle-, lys- og andre fysikalske behandlinger som er forordnet av lege; massasjer, medisinske pakninger, innhalasjoner og sykegymnastikk som er forordnet av lege; medisinsk utstyr som ble nødvendig etter en ulykke og som støtter behandlingen av følgene av ulykken, som er forordnet av lege; røntgendiagnostikk; operasjoner som ikke kan utsettes; stasjonær behandling som ikke kan utsettes, forutsatt at den gjennomføres på en institusjon som er allment anerkjent og godkjent som sykehus i oppholdslandet, som har permanent legetjeneste, har tilgang til tilstrekkelig diagnostiske og terapeutiske muligheter og fører pasientjounaler; 1.2 Informasjon Informasjon om lokale leger Ved sykdom eller ulykke vil vi på forespørsel til vår nød-service kunne informere om mulighetene for legebehandling av den forsikrede. Der det er mulig vil vi finne en lege som snakker engelsk eller tysk Informasjonsutveksling mellom leger Hvis forsikrede må behandles stasjonært på sykehus etter sykdom eller ulykke, vil vi på forespørsel til vår nød-service kunne etablere kontakt mellom en av våre leger, forsikredes fastlege og de behandlende sykehuslegene for informasjonsutveksling. Hvis ønskelig informerer vi forsikredes familie. 1.3 Forsikringsytelser i forbindelse med for tidlig fødsel Forutsatt at det ikke finnes annen forsikringsdekning, dekker vi kostnadene forbundet med for tidlig fødsel i utlandet inntil uke 36. Vi dekker også medisinsk behandling av det for tidlig fødte barnet, begrenset oppad til beløpet oppgitt i avsnitt I. Kostnadene overtas fullt, uten øvre grense ved avtaler med varighet utover 3 måneder. 1.4 Omsorgsytelser Ledsager for barn på sykehus Hvis et forsikret barn, inntil den alder som er angitt i avsnitt I, behandles stasjonært på sykehus, dekker vi overnattingskostnadene for en ledsager Reiseledsagelse for barn Vi organiserer og betaler at et barn, inntil den alder som er angitt i avsnitt I, som må avbryte eller fortsette reisen alene blir tatt hånd om dersom alle omsorgspersoner eller den ene omsorgspersonen som var med på reisen ikke kan fortsette reisen som planlagt på grunn av død, alvorlig ulykke eller uventet alvorlig sykdom Forsendelse av legemidler Dersom den forsikrede trenger medikamenter som foreskrives av lege og disse kommer bort på reisen, vil vi i samråd med forsikredes fastlege skaffe nye preparater og sende dem til forsikrede. Kostnadene i denne forbindelse skal forsikrede betale tilbake til oss innen en måned etter at reisen er avsluttet Sykebesøk Hvis det fastslås at sykehusoppholdet til en av de forsikrede vil vare lenger enn 5 dager, organiserer vi etter ønske en reise for en av den forsikredes nærmeste til stedet sykehuset ligger og derfra tilbake til bostedet, og overtar kostnadene i forbindelse med transporten fram og tilbake. Forutsetning er at sykehusoppholdet ikke er avsluttet når den nærstående ankommer Hotellkostnader Hvis det bookede oppholdet blir avbrutt eller forlenget fordi forsikrede må på sykehus dekker vi ekstra overnattingskostnader for forsikrede og forsikrede medreisende. Beløpet begrenses oppad til summen som er angitt i avsnitt I. 1.5 Transport-/hjemførings-/ bisettelseskostnader Vi dekker merkostnader i forbindelse med tilbaketransport til nærmeste egnede sykehus på forsikredes hjemsted, forutsatt at en hjemtransport er medisinsk fornuftig Vi overtar også kostnader for en ledsager og evt. en lege, dersom dette er nødvendig, beordret av myndighetene eller en forutsetning fra transportselskapets side Vi dekker kostnader for syketransport til stasjonær behandling på nærmeste, egnede sykehus og tilbake til overnattingsstedet Vi dekker nødvendige merkostnader som oppstår i forbindelse med hjemføring til forsikredes bosted etter dennes død Vi dekker kostnader for bisettelse i utlandet inntil størrelsen på kostnadene som ville oppstått ved hjemføring Hvis alle medreisende, voksne personer er transportert tilbake eller døde, organiserer og betaler vi ekstra returnering av reisegods. 1.6 Etterbehandling i utlandet Hvis sykdommen krever medisinsk behandling i utlandet utover avslutningen av forsikringsbeskyttelsen fordi tilbakereise beviselig ikke er mulig, er vi i rammen av denne avtalen pliktig til å yte inntil pasienten kan transporteres (inkl. en evt. nødvendig hjemtransport). 1.7 Telefonkostnader ved kontakt med nødsentral Ved et forsikringstilfelle dekker vi telefonkostnadene som oppstår for forsikrede når han tar kontakt med vår nødsentral, begrenset oppad til beløpet som står angitt i avsnitt I. 1.8 Erstatning for utlegg Hvis alle kostnader for medisinsk behandling som kommer inn under dekkingsplikten i denne avtalen, er levert inn til en annen forsikrer, som også tar del i kostnadsdekningen, betaler vi - i tillegg til dekningen - ved stasjonært sykehusopphold også sykehusdiett, inntil det beløp og den tid som er angitt i avsnitt I. Ved ambulant behandling (uavhengig av antallet behandlinger og sykdomstilfeller) gir vi i slike tilfeller et engangsbeløp pr. pasient, iht. avsnitt I. 1.9 Alternativ sykehusdiett Dersom det blir medisinsk nødvendig med stasjonær behandling på sykehus av en sykdom som oppsto under reisen, kan forsikrede personer på utenlandsreise velge å motta sykehusdiett på størrelse med summen som står angitt i avsnitt I, fra starten på sykehusoppholdet i stedet for å få de faktiske kostnadene dekket. Dette valget må gjøres når sykehusoppholdet påbegynnes. 2.1 Sykdom og ulykke Det er et forsikringstilfelle når en forsikret må få medisinsk behandling for sykdom eller følgene av en ulykke. Forsikringstilfellet begynner med den medisinske behandlingen; det avsluttes når en medisinsk vurdering tilsier at behandling ikke lenger er nødvendig. Hvis den medisinske behandlingen må utvides til å omfatte en sykdom eller ulykkesfølge som ikke opprinnelig hadde sammenheng med behandlingen, oppstår det et nytt forsikringstilfelle. Som forsikringstilfelle anses også medisinsk påkrevet behandling av problemer i svangerskap, for tidlig fødsel fram til 36. uke, spontanabort, medisinsk nødvendig abort og død. 2.2 Fritt valg av lege og sykehus I utlandet kan den forsikrede velge fritt mellom offentlig godkjente og registrerte leger, tannleger og sykehus, forutsatt at de beregner honorarer iht. offentlig honorarordning eller i samsvar med lokalt kostnadsnivå. 2.3 Forsikrede behandlingsmetoder I rammen av denne avtalen dekker vi undersøkelses- eller behandlingsmetoder og medikamenter som helt eller stort sett anerkjennes av skolemedisinen. Utover dette dekker vi metoder og legemidler som i praksis har vist seg å være like virksomme og som brukes fordi skolemedisinske metoder eller medikamenter ikke er tilgjengelige (f.eks. behandling og foreskriving i terapiretningene homøopati, antroposofisk medisin og plantemedisin). Vi har imidlertid rett til å senke utbetalingen til det beløp som ville blitt forlangt for behandling med skolemedisin og tradisjonelle medikamenter. 3. Hvilke begrensninger av forsikringsbeskyttelsen må jeg ta hensyn til? 3.1 Begrensninger i dekningen Dersom en alternativ behandlingsmetode går ut over det som anses som medisinsk nødvendig eller kostnadene overstiger det som er vanlig på stedet, kan vi redusere utbetalingen til et passende beløp. 3.2 Ytelsesfritak Vi dekker ikke: behandlinger i utlandet som var den opprinnelige grunnen til at reisen ble foretatt; behandlinger som det hele tiden var klart at ville måtte gjennomføres hvis reisen skulle gå som planlagt, med mindre reisen ble gjort på grunn av ektefelle eller noen i den nærmeste familiens død; sykdommer, også følger av slike sykdommer og følger av ulykker, som oppstår som følge av forutsigbare krigshandlinger eller aktiv deltakelse i uroligheter og ikke er uttrykkelig nevnt i forsikringsbeskyttelsen. Som forutsigbare anses krigshandlinger eller indre uroligheter når Utenriksdepartementet - før reisen ble påbegynt - har gitt advarsel mot å reise til det aktuelle landet sykdommer og ulykker som oppstår som følge av forsettelig handling, også følger av slike; kuropphold og sanatoriebehandlinger samt rehab-tiltak med mindre disse behandlingene er en direkte fortsettelse av en forsikret, stasjonær sykehusbehandling av alvorlig slag, hjerteinfarkt eller alvorlig skjelettsykdom (skivebrokkoperasjon, hofteprotese), gjennomføres i den hensikt å forkorte tiden på akuttsykehuset og at ytelsen ble skriftlig bekreftet før behandlingen startet; Avrusningstiltak, også avrusningskurer; ambulant behandling i kurbad eller på kursted; Begrensningen bortfaller dersom behandlingen ble nødvendig etter en ulykke på stedet. I sykdomstilfelle bortfaller begrensningen dersom forsikrede bare oppholdt seg midlertidig på kurstedet - ikke for behandling behandlinger utført av ektefelle, foreldre eller barn eller av andre personer som forsikrede lever sammen med i familielignende forhold; dokumenterte faktiske utlegg erstattes etter tariff sykdommer, inkl. følgesykdommer og følger av ulykker, som oppstår som følge av streik, atomenergi, beslaglegging, avrusning og andre typer force majeure; behandling eller plassering som er nødvendig på grunn av kronisk sykdom, pleiebehov eller forvaring; hypnose, psykoanalytisk og psykoterapeutisk behandling; gebiss, stifttenner, fyllinger, kroner, kjeveortopedisk behandling, profylaktiske tiltak, biteplater og skinner, funksjonsanalytiske og funksjonsterapeutiske ytelser samt implantologiske tannbehandlinger; behandling av HIV-infeksjoner og følger av disse; immuniseringstiltak eller rutineundersøkelser; behandlinger av forstyrrelser og/eller skader på kjønnsorganene; organdonasjon og følger av dette. 3.3 Bedrag og overlegg Vi yter ikke hvis forsikrede fører oss bak lyset om forhold som påvirker grunnlaget for eller høyden på dekningsbeløpet. 4. Hva må jeg passe på ved et sykdomstilfelle (plikter)? Uten samarbeide med deg og de medforsikrede, vil vi ikke kunne yte noe. Vi ber deg og de forsikrede legge merke til følgende punkter for ikke å sette forsikringsbeskyttelsen i fare: 4.1 Forpliktelse til kosnadsbegrensning Både du selv og de medforsikrede må forsøke å begrense skaden og unngå alt som kan føre til økede kostnader. Hvis du er i tvil ser vi gjerne at du kontakter oss. Transport tilbake til hjemstedet eller nærmeste sykehus når pasienten kan transporteres må godkjennes for at vi skal kunne dekke en transport som er riktig utfra type og grad av sykdom. 4.2 Ta kontakt så raskt som mulig Ved stasjonær behandling på sykehus og før omfattende diagnose- og terapeutiske tiltak igangsettes må du eller den forsikrede ta kontakt med vår nød-service så raskt som mulig. 4.3 Forpliktelse til informasjon Skadeskjemaet vi sender må du eller forsikrede fylle sannferdig ut og returnere så raskt som mulig. Hvis vi anser det nødvendig er forsikrede forpliktet til å la seg undersøke av en lege vi oppnevner. Disse dokumentene må leveres inn og blir vår eiendom: originale underlag som viser navnet på personen som ble behandlet, sykdomsbetegnelsen og opplysninger om behandlingen legen gjennomførte, sted og tidsrom for behandlingen. Hvis det finnes annen forsikringsbeskyttelse for medisinsk behandling og denne ble kontaktet først, er det tilstrekkelig med kopier av dokumentene; resepter leveres sammen med legeregningen og regninger på medisiner eller medisinsk utstyr sammen med forordningen; legeattest fra legen i utlandet på at det er nødvendig med syketransport tilbake. Dette berører ikke det faktum at det må avstemmes med selskapets egen lege; en offentlig dødsattest og bekreftelse fra lege på dødsårsaken hvis kostnader til hjemføring eller bisettelse skal dekkes; andre bilag og dokumentasjon som vi kan trenge for å vurdere vår ytelsesplikt kan vi forlange utlevert fra forsikrede så lengde det kan anses som et rimelig krav. 4.4 Forpliktelse til sikring av erstatningskrav ovenfor tredjemann Dersom du eller en medforsikret har krav på erstatning fra tredjemann, føres dette kravet over til oss hvis vi dekker skaden. Overdragingen kan ikke gjøres gjeldende til din ulempe.d Retten til erstatning eller en rettighet som sikrer kravet må ivaretas slik gjeldende regelverk om form og tidsfrister krever og, dersom det kreves, delta i gjennomføringen av det. Hvis kravet er rettet mot en person som du lever i felles husholdning med, kan overdragingen ikke gjøres gjeldende med mindre denne personen utførte skaden med overlegg. Dine/forsikredes krav mot behandlere på bakgrunn av for høye honorarer går over på oss i lovtilpasset omfang hvis vi har dekket disse regningene. Hvis det er nødvendig er du/forsikrede forpliktet til å bidra til at kravet gjennomføres. Videre er du/forsikrede forpliktet til å avgi en overdragingsbekreftelse til oss dersom det er nødvendig. 4.5 Følger av å ikke overholde pliktene Hvis du eller en medforsikret bevisst ikke overholder en av disse pliktene er vi fritatt fra ytelse. I tilfelle av grovt uaktsomt manglende pliktoppfyllelse, har vi rett til å redusere utbetalingen i forhold til grovheten i forholdet. Hvis du kan bevise at det ikke var grov uaktsomhet som medførte den manglende overholdelsen, vil forsikringsbeskyttelsen bestå. Du har rett til å trekke deg fra forsikringsavtalen innen de frister som loven fastsetter. Enkeltheter i den forbindelse finner du på det vedlagte skrivet fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 6 RS D: Angrefrist

7

8

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme VIKTIG INFORMASJON OM AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Classic American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Platinum American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 Flybe, Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 01.10.2011 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side 4

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha:

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: Reiseforsikring Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: - Ferie og fritids reiseforsikring - Med og uten ulykke - Tjeneste reiseforsikring - Med og uten ulykke Hva er dekket av ReiseEKSTRA Bedrift? o o o o

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning.

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning. Reisegods - oppbevaring og tilsyn 1. Reisegods som ikke er innelåst, skal ikke forlates uten tilsyn. Sikrede skal ta vare på sine eiendeler på en slik måte at de ikke stjeles, går tapt eller skades. Denne

Detaljer

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for innehaver av Storebrand Kredittkort Forsikringsbevis nr.: 2351643 Storebrand Kredittkort Gjelder f.o.m.: Gjelder

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF)

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF) 1 Reisevilkår / Generelle bestemmelser for pakketurer med fly til England: Kunden er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med Bergen Sportsreisers Reisevilkår / Generelle bestemmelser for fotballturer

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Forsikringsvilkår Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelt 3 1. Definisjoner 3 2. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 4 3. Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

world wide travel insurance

world wide travel insurance The holder of this card is insured for acute medical treatment and/or hospitalization by Codan Skadeservice Phone: +47 67 22 46 90 Adr: P.O Box, 434 Skøyen, N-0213 Oslo, Norway Web: www.codanforsikring.no

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen.

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013 1. Bestilling og betaling Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. Arrangøren må ha innbetaling

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE GRUPPELIVSFORSIKRING

INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE GRUPPELIVSFORSIKRING GIll FORSIKRING INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE 2016 GRUPPELIVSFORSIKRING Det gis her en oversikt over de viktigste bestemmelsene i gruppelivsavtalen mellom Virke (Apotekene) og ACE Europe

Detaljer

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Til deg som er ansatt ved Modum Bad Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Modum Bad har tegnet for deg som ansatt. Flere av

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS NOBOTY00162. ACE European Group. 2. Alternativt til familie gjelder forsikringen for

Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS NOBOTY00162. ACE European Group. 2. Alternativt til familie gjelder forsikringen for Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis nr: NOBOTY00162 Forsikringsperiode: 01.06.2016-31.05.2017 Forsikringsselskap: ACE European Group Hovedforfall: 01.06 Forsikringstaker: ya Bank Forsikringsvilkår:

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Vilkår for Katteforsikring

Vilkår for Katteforsikring Vilkår av 1. januar 2017 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer.

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer. Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Gjelder fra 1. desember 2004 Innhold side 1. Definisjoner

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356

Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356 Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2012 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Forsikringsvilkår Hund og rasekatt 01.01.2015 Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2017 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Til bruk ved fremforhandling av forsikringsavtale i samarbeid med Quality Broker. Utarbeidet av Norsk Rockforbund og Quality Broker Forsikringstyper Det

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS 2014-09-17 Standardvilkår for Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Gjelder fra 1.1.2015 C:\Users\ilb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HAOJ3EDK\SBS

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV

FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for... 3 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Erstatningsregler... 3 4 Reservasjon... 3 5 Opplysninger om katten....3 6 Begrensninger... 4 7 Livsforsikring... 4 8 Veterinærutgifter...

Detaljer

Forsikringer. for elever

Forsikringer. for elever Forsikringer for elever 1 Innhold Ulykkesforsikring 3 Yrkesskadeforsikring 4 Reiseforsikring 4 Når skade inntreffer 6 SKJEMA: Skademelding Ulykkesforsikring for skole- og barnehagebarn 7 Innholdet i denne

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Asker, 8 februar 2011 Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Følgende forsikring er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis: Forsikringstaker: Forsikrede: Polisenummer: Norges

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Kollektiv ulykkesforsikring for barnehagebarn og elever i kommunen

Kollektiv ulykkesforsikring for barnehagebarn og elever i kommunen Kollektiv ulykkesforsikring for barnehagebarn og elever i kommunen Innhold Dette er en kortfattet informasjon om vår barneulykkesforsikring. Fullstendige vilkår vil til enhver tid være gjeldende. Når og

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Regelverk for statlig forsikring av genstander lånes fra utlandet til utstillinger i Norge

Regelverk for statlig forsikring av genstander lånes fra utlandet til utstillinger i Norge DET KONGELIGE KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT Regelverk for statlig forsikring av genstander lånes fra utlandet til utstillinger i Norge som Sist revidert av Kultug og kirkedepartementet 1. februar 2009 1.

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr:

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: 1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: Ved påmelding kan det kreves et administrasjonsgebyr fastsatt av Norges idrettsakademi, heretter NIAK. Administrasjonsgebyret skal normalt ikke overstige 2000 kroner.

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår Forsikringsbevis og forsikringsvilkår d ID-Forsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Skademeldingsskjema fylles ut og sendes til NGTF for bekreftelse av dekning, før dette videresendes til Protector Forsikring ASA.

Skademeldingsskjema fylles ut og sendes til NGTF for bekreftelse av dekning, før dette videresendes til Protector Forsikring ASA. Skademeldingsskjema fylles ut og sendes til NGTF for bekreftelse av dekning, før dette videresendes til. Norges Gymnastikk- og Turnforbund Boks 5000 0840 OSLO 1 Opplysninger om Forsikringstaker Forsikringstaker

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - REISEFORSIKRING SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Introduksjon...1

Detaljer

Vilkår Utdanningsforbundets grunnforsikring. Livsforsikring. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hva forsikringen omfatter

Vilkår Utdanningsforbundets grunnforsikring. Livsforsikring. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2017 Utdanningsforbundets grunnforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for. Katt

Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for. Katt Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for Katt Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hva forsikringen dekker... 2 5 Andre personers handlinger,

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer