Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør"

Transkript

1 Årsrapport 1999

2

3 Innhold Hovedpunkter 1999 Hovedtall Administrerende direktør Vestas ledelse Årsberetning Sammendrag resultatregnskap Sammendrag balanse Tillitsvalgte i 1999 Driftsberetninger Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling Innhold Regnskapsprinsipper Resultatregnskap Vesta Forsikring Konsern Balanse Vesta Forsikring Konsern Resultatregnskap Vesta Forsikring AS Balanse Vesta Forsikring AS Noter til regnskapet Definisjoner 17 Skadeforsikring 18 Næringslivsmarkedet 20 Privatmarkedet 22 Forretningsinformasjon skadeforsikring 23 Nøkkeltall skadeforsikring 24 Langsiktig sparing 25 Vesta Liv 28 Resultatregnskap Vesta Liv AS 29 Balanse Vesta Liv AS 30 Forretningsinformasjon langsiktig sparing 31 Kapitalforvaltning 32 Å tenke litt lengre Et tradisjonsrikt landemerke 35 Beretninger

4 Hovedpunkter vil bli husket som et år med omstrukturering og eierskifte for Vesta : Skandia og Storebrand kunngjør etablering av et felles nordisk skadeforsikringskonsern, der også skadeforsikringsvirksomheten i Vesta skal inngå : Skandia og Vesta kunngjør at den landbaserte skadeforsikringsvirksomheten i Vesta ikke skal inngå i det nye nordiske skadeforsikringsselskapet, men forberedes notert på Oslo Børs : Representantskapet og generalforsamlingen i Vesta fatter vedtak som åpner for fisjon av alle virksomheter eksklusiv landbasert skadeforsikring, men dog slik at livsforsikringsvirksomheten eventuelt kan videreføres som del av Vesta : Vesta inngår intensjonsavtale med Storebrand om etablering av felles management-selskap innen sjø- og energiforsikring : Kredittilsynet tilrår fisjon av virksomhetene innen finansiering og fondsforvaltning 24.09: De driftsrelaterte IT-funksjonene i Vesta blir avtalt overført til Skandia IT AB Norge : Med virkning fra denne dato er det besluttet å overføre Vestas virksomhet innen sjø- og energiforsikring til If Skadeforsikring. Transaksjonen gjennomføres i april : Skandia og Tryg-Baltica inngår avtale om overtakelse av den landbaserte skadeforsikringsvirksomheten og livsforsikringsvirksomheten i Vesta : Finansdepartementet gir konsesjon for fisjon av Vestas virksomheter med finansiering og fondsforvaltning. Dette gjennomføres : Vesta inngår avtale om overførsel av selskapets virksomhet innen boliglån til SkandiaBanken Norge.

5 Hovedtall Konsern Vesta Forsikring Konsern Beløp i MNOK ) Inntekter Driftsresultat Solvenskapital Total forvaltningskapital Antall ansatte Ansvarlig kapital (tellende) Risikovektet volum Kapitaldekning 15,0% 16,5% 14,4% 13,7% 16,8% 1 )Omfatter nye Vesta skadeforsikring og Vesta Liv AS Resultater pr. forretningsområde Skadeforsikring Livsforsikring Konsern Premieinntekter m.m Netto finansinntekter Erstatninger avsetninger Driftskostnader Driftsresultat Nøkkeltall skadeforsikring i % ) Egenregningsprosent 84,2 86,5 86,2 80,2 78,6 Skadeprosent f.e.r. 76,1 73,7 78,9 87,2 92,3 Kostnadsprosent 23,9 25,2 25,8 25,1 24,9 Combined Ratio 100,0 98,9 104,7 112,3 117,2 2 )Omfatter skadeforsikring ekskl. Marine & Energy og virksomheter i run off fra Nøkkeltall livsforsikring i % Verdijustert totalavkastning 10,9 12,1 9,6 1,7 15,0 Kapitalavk. ex. endr. kursreserve 10,4 9,2 3,0 9,0 8,5 Gjennomsnittsrente 9,1 8,9 8,6 3,0 8,1 Kapitalavkastning 10,6 11,5 9,3 2,1 15,5

6 Administrerende direktør 6 Vesta fremstår i denne årsrapporten i ny «drakt». Navnet er det samme som det har vært i 120 år, men logo, skrifttyper og fargebruk vitner om fornyelse. Skjønt, alle som har vært kunder hos oss i noen år vil nikke gjenkjennende til selskapets symbol. Livbøyen er et varemerke som signaliserer trygghet, sikkerhet og omtanke, som er verdier vi ønsker å bli identifisert med. Da det i fjor vår ble klart at skadeforsikringsvirksomheten i Vesta kom til å bli skilt ut fra Skandia-konsernet, var konsekvensen at selskapet måtte få ny logo. Paraplyen som har vært en del av Vesta-symbolet gjennom de fleste nittiårene tilhører Skandia. De virksomhetene Skandia fortsatt skal eie og drive i Norge kommer fortsatt til å benytte dette symbolet. I Vesta har vi benyttet endringen av logo til å foreta en grundig gjennomgang av hvilken posisjon vi ønsker å ha i det norske markedet for forsikring og langsiktig sparing. Derfor er det mer enn bare et symbol som nå blir presentert, men et sett med verdier vi ønsker skal kjennetegne Vesta og prege vår virksomhet. Vesta har en forretningside som definerer vår oppgave og rolle, og forteller hvordan vi skal bidra til trygghet for våre kunder. Men forretningsmessige mål og strategier kan ikke oppfylles uten at vi har en klar formening om hvordan kundene oppfatter selskapet i dag, hvilke behov som kommer til å gjøre seg gjeldende i markedet i tiden som kommer, og hva vi som arbeider i selskapet kan og bør gjøre for å forsterke de positive opplevelsene knyttet til det å være kunde i Vesta. For å få svar på disse spørsmålene har vi utført et grundig intervju- og analysearbeid. Vi har skaffet oss god kunnskap om hvem våre kunder er, og hva som har vært viktig for deres valg av forsikringsleverandør. Vi vet blant annet at mange av våre privatkunder befinner seg i den hektiske fasen «midt i livet». De ønsker sikkerhet for at deres forsikringsdekninger er gode nok den dagen de eventuelt skulle få behov for dem, men ønsker ellers ikke å bruke mer tid på dette enn strengt tatt nødvendig. Tilsvarende sier våre bedriftskunder at de ønsker en forsikringsleverandør som tilbyr produkter og løsninger til fornuftige priser, og som er tilgjengelig når de har behov de ønsker å drøfte. Dette synes vi er forståelig og greit. I en travel hverdag skal ikke kundene måtte ofre sitt forsikringsselskap flere tanker og oppmerksomhet enn nødvendig. Samtidig skal vi være beredt til å trå til når situasjonen krever det. Dette har vi oppsummert i som følger: «Vestas visjon er å øke våre kunders livskvalitet gjennom å bidra til å fjerne bekymringer.» Skal vi lykkes med å redusere våre kunders bekymringer, må dette gjenspeile seg i den atferd og kommunikasjon vi har med kundene. Derfor har vi definert seks verdier som vi med basis i de analyser vi har gjort mener er viktige for at kunden skal føle seg i vel i sitt forhold til Vesta. Kunden skal først og fremst føle seg trygg i Vesta; trygg på våre løsninger og trygg på vår evne til å levere når situasjonen krever det. Dernest skal vi være imøtekommende og nøktern i vår kommunikasjon med kunden og forholde oss på en måte som kunden opplever som tidsbesparende. Forsikring oppleves sjelden som enkelt, men vår ambisjon er å opptre og forklare ting på en måte som gjør det enklere for kunden. Og sist, men ikke minst; våre kunder skal i sum oppleve Vesta som en lønnsom leverandør, ved at vi som følge av effektiv drift og grundig risikovurdering kan tilby gode produkter til gunstige priser for kunder som er opptatt av å ta vare på sine verdier. For at dette skal bli mer enn fagre ord, blir det internt i selskapet definert konkrete mål for våre arbeidsprosesser knyttet til dette verdisettet. Vi kan helt opplagt løse våre oppgaver bedre. Derfor kommer vi også til å organisere virksomheten på en måte som bedre ivaretar hensynene til kundevennlighet og effektivitet. Alle virksomhetsområder må kunne tåle ekstern konkurranse. Den holdningen som skal prege våre medarbeidere er at vi er her for å løse kundens problem, ikke for å ha en posisjon i et hierarki. Underveis vil vi måle om våre kunder faktisk opplever en økende grad av tilfredshet i sitt forhold til Vesta. Mange har en tøff hverdag preget av tidspress. Vi skal ikke bidra til å øke folks bekymringer. Tvertimot; vi ønsker å bli opplevd som forsikringsselskapet som gjør livet litt enklere. Trygve Bruvik

7 Vestas ledelse Vesta er i ferd med å gjennomføre en omorganisering av virksomheten. Forutsatt styrets endelige godkjenning kommer selskapet fra 1. juli til å få en organisasjon med ledere som har følgende ansvarsområder: Administrerende direktør: Trygve Bruvik (47), ingeniør og bedriftsøkonom. Bruvik ble administrerende direktør i Han begynte i Vesta i 1982 og har bl.a. ledet virksomheten innen skadeforsikring til næringslivet. Skadeforsikringsprodukter: Bjørn Thømt (45) siviløkonom. Thømt får ansvar for alle produkter innen skadeforsikring og skal også være leder for selskapets stabstjenester. Han begynte i Vesta i 1981 og har bl.a. vært skadedirektør og personaldirektør. Livsforsikrings- og spareprodukter: Jørund Vandvik (44) cand.jur. Vandvik fortsetter som adm.direktør i Vesta Liv og har også ansvar for produkter innen langsiktig sparing. Han begynte i Vesta i 1983 og har hatt flere lederstillinger innen liv-virksomheten. Salg Alf Henriksen (50) siviløkonom. Henriksen får ansvar for alt oppsøkende salg. Han begynte i Vesta i 1988, og har bl.a. ledet virksomheten innen skadeforsikring til næringslivet. Kundeservice Karsten Kristiansen (42) cand.jur. Kristiansen får ansvar for all kundeservice. Han begynte i Vesta i 1986 og har vært direksjonssekretær og ledet skadebehandlingen for næringslivskunder. Skadebehandling Rune Gaustad (36) økonom. Gaustad får ansvar for all skadebehandling. Han begynte i Vesta i 1986, og har bl.a. ledet virksomheten skadeforsikring i privatmarkedet. Kapitalforvaltning Egil Herman Sjursen (42) sosialøkonom. Sjursen begynte som finansdirektør i Vesta 20. mars i år. Han begynte i Vesta i 1994, og har vært adm. direktør i Vesta Forvaltning. Direksjonssekretær Trond Tepstad (39) cand. jur. og siviløkonom. Tepstad ble direksjonssekretær i 1998, og deltar på alle møter i selskapets ledelse. Han begynte i Vesta i 1994 som advokat i direksjonssekretariatet. 7 Foran fra venstre: Karsten Kristiansen, Egil Herman Sjursen, Alf Henriksen, Jørund Vandvik. Bak fra venstre: Rune Gaustad, Trond Tepstad, Bjørn Thømt og Trygve Bruvik.

8 Årsberetning 8 For Vesta Forsikring Konsern ble resultat av ordinær virksomhet i 1999 MNOK 347 (- 509). Resultatet etter skatt ble MNOK 246 ( - 370). Inklusiv Vesta Liv AS ble resultatet MNOK 327. Den positive resultatutviklingen skyldes i hovedsak sterk vekst i finansinntektene som følge av kursøkning på aksjer. Lønnsomheten innen skadeforsikring var også i 1999 svak. Vesta har som følge av dette og de senere års negative lønnsomhetsutvikling innen landbasert skadeforsikring gjennomført prisjusteringer i alle deler av markedet ble således preget av konsolidering. Innen landbasert skadeforsikring var markedsandelen ved årsskiftet 18,1% (19,2%). Innen tradisjonell livs- og pensjonsforsikring var Vestas markedsandel basert på forfalt premie 5,0% (4,6%). Som følge av omstruktureringen i Skandia-konsernet ble det i 1999 gjennomført endringer i Vesta-konsernet («Vesta»). Virksomheten innen landbasert skadeforsikring og livsforsikring ble ved avtale av solgt fra Skandia til Tryg-Baltica AS med regnskapsmessig effekt fra Avtalen forutsetter myndighetenes godkjennelse. Virksomheten innen internasjonal sjø- og energiforsikring, samt Vesta Re AS og Skandia Marine Insurance Company Ltd. (SMIC), er besluttet solgt fra Vesta Forsikring AS til If... AB. Overdragelsen har ennå ikke funnet sted slik at årsregnskapet for 1999 inkluderer disse virksomheter. Virksomheten i Vesta Liv AS ble skilt ut fra Vesta-konsernet med regnskapsmessig og skattemessig virkning fra Etter gjeldende regnskapsregler er derfor resultatene fra livsforsikringsselskapet ikke konsolidert i Vesta-konsernets regnskap for Vestas nye eier, Tryg-Baltica AS, har imidlertid søkt norske myndigheter om å reetablere den tidligere konsernstruktur i Vesta. Dette innebærer ventelig at Vesta Liv AS, med regnskapsmessig virkning fra , igjen vil inngå som en del av Vesta-konsernet. I lys av den historiske og fremtidige konserntilknytningen finner styret i Vesta Forsikring AS det riktig også å kommentere forhold knyttet til livsforsikringsvirksomheten. Verdipapirforvaltningsselskapet Vesta Forvaltning AS og bilfinansieringsselskapet Vesta Finans AS ble fisjonert fra Vesta-konsernet med regnskapsmessig effekt fra Resultater fra disse virksomhetene er således ikke medtatt i årets regnskap for Vesta-konsernet. Boliglånsvirksomheten i Vesta Forsikring AS ble i samme vedtak godkjent solgt til SkandiaBanken AB med regnskapsmessig virkning fra Vesta gjennomførte pr overførsel av virksomheten knyttet til IT-drift til Skandia IT AB. Som følge av omstruktureringene var det pr ansatt medarbeidere i konsernet, mot ved inngangen til året. Vesta fullførte i 1999 et omfattende programmerings- og testprogram for å datotilpasse datasystemene til år Overgangen skjedde uten problemer. Vestas forebyggende arbeid mot vold i samfunnet ble videreført med uforminsket kraft i 1999, i hovedsak gjennom støtte til mer enn 200 Natteravngrupper over hele landet og gjennom arrangement av seminar-serien «Barn i risikosonen». Likeledes er det forebyggende arbeidet mot drukningsulykker gjennom utplassering av livbøyer blitt fulgt opp. Antallet registrerte bøyer utgjør i underkant av Skadeforsikring Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring etter avsetning til sikkerhetsavsetninger mv ble minus MNOK 407 (13). Resultatet inkluderer netto styrking av reserver med minus MNOK 206 (- 66). Det er tatt avviklingsgevinster i bransjene auto person, mens det bl.a. innenfor yrkesskade- og energiforsikring er tatt avviklingstap. Erstatningsavsetninger for skadeforsikringsvirksomheten, målt i forhold til forfalt premie for egen regning, utgjorde ved årsskiftet 140,1 % (132,6%).

9 Brutto forfalt premie innen landbasert skadeforsikring ble MNOK (4.326), en vekst på 3,0 %. Vestas premieinntekter i næringslivsmarkedet ble redusert med 0,7 % til MNOK 2.271, mens det i privatkundemarkedet var en vekst på 2,8 % til MNOK Vestas andel av brutto forfalt premie i Naturskadepoolen og andre forsikringspooler var MNOK 154 (154). Brutto forfalt premie innen sjø- og energiforsikring ble MNOK 454 (543). Driftskostnadsprosenten for den samlete landbaserte skadeforsikringsvirksomheten ble 24,9 %, mot 25,1 % året før. Skadekostnadsprosenten ble 92,3 % (87,2%). Combined ratio for egen regning ble 117,2 % (112,3%). Langsiktig sparing Virksomheten knyttet til langsiktig sparing ga et resultat før skatt til eierne på MNOK 87 (0). Resultat etter skatt ble MNOK 81. Resultatet foreslås disponert med MNOK 30 til konsernbidrag og MNOK 51 til annen egenkapital. De samlete premieinntekter i Vesta Liv utgjorde MNOK (1.433). Av dette utgjorde premie til kollektiv pensjonsforsikring MNOK (1.368). Forvaltningskapitalen i Vesta Liv var pr MNOK (8.456), en vekst på 18,4 %. Bokført kapitalavkastning ble 8,5 %, og verdijustert kapitalavkastning 15,5 % (eksl. obligasjoner som holdes til forfall). Skandia Life Norge, som er en filial av Skandia Life UK, har siden 1997 vært leverandør av unit link-produkter i Norge. Premieinntektene utgjorde i 1999 MNOK (437). Kapitalforvaltning Vesta oppnådde i 1999 et finansresultat, inklusiv verdiendringer i investeringsporteføljene, på MNOK Bilskadene økte i Bildet viser takstmann Ove Reime på inspeksjon.

10 10 (- 36). Verdijustert kapitalavkastning på konsernets investeringer ble 18,6%. Konsernets investeringer i aksjer, obligasjoner og eiendom utgjorde pr MNOK Når livsforsikringsvirksomheten inkluderes var totale investeringer MNOK Fordelt på investeringsområder ble følgende brutto verdijustert kapitalavkastning oppnådd: Investeringer pr (MNOK) Avk. 99 Avk. 98 Kontanter 784 4,4% 4,6% Aksjer ,2% -13,9% Obligasjoner ,9% 5,3% Eiendommer ,0% 9,7% For Vesta Liv ble følgende avkastning oppnådd: Investeringer pr (MNOK) Kontanter 170 4,1% 4,5% Aksjer ,6% - 12,7% Obligasjoner ,2% 5,3% Eiendom 591 9,7% 10,7% Vesta kommer til å styrke sin forvaltning av midlene i skade- og livsforsikringsvirksomheten som følge av at Tryg-Baltica overtar som eier. Den etablerte kapitalforvaltningsenheten i Vesta blir videreført, og skal integreres i Unibanks kapitalforvaltningsmiljø. Unibank, som sammen med Tryg- Baltica utgjør Unidanmark-konsernet, er blant Nordens største kapitalforvaltere, og har i en årrekke dokumentert gode resultater. Vesta har inngått avtale om kapitalforvaltning med Unibank. Annen virksomhet Virksomheten i Skandia Kapitalforvaltning ASA ga i 1999 et resultat på minus MNOK 4 (- 2). Selskapet ble solgt til Skandia Kapitalforvaltning AB. Vesta Garanti AS oppnådde et resultat før avsetninger på MNOK 6 (1). Skandia Marine Insurance Company Ltd. (SMIC) fikk et resultat på minus MNOK 11 (-19). Vesta Re AS fikk et resultat på minus MNOK 23 (69). Disse selskapene er under avvikling. Selskapene selges ut av Vesta-konsernet sammen med virksomheten knyttet til sjø- og energiforsikring. RESULTAT OG DISPONERING Vesta Forsikring AS Vesta Forsikring AS fikk et resultat på MNOK 232,1 (- 370,1). Mottatt konsernbidrag utgjør MNOK 43,8 som sammen med årets overskudd foreslås disponert som følger: Overført fra fond for vurderingsforskjeller MNOK 101,2. Overført til annen egenkapital MNOK 377,1. Den bokførte egenkapitalen i Vesta Forsikring AS består pr av fond for vurderingsforskjeller med MNOK 36,0, annen egenkapital med MNOK 582,0 og aksjekapital med MNOK 498,8, til sammen MNOK 1.116,8. Vesta Liv AS Vesta Liv AS fikk et resultat etter skatt på MNOK 80,8 (0). Avgitt konsernbidrag utgjør MNOK 30,0, som sammen med årets overskudd foreslås disponert som følger: Overført til annen egenkapital MNOK 50,8. Den bokførte egenkapitalen i Vesta Liv AS består pr av annen egenkapital med MNOK 335,9, overkursfond med MNOK 4,6 og aksjekapital med MNOK 350, til sammen MNOK 690,5. Balansen Bokført forvaltningskapital i Vesta Forsikring Konsern var pr MNOK (19.798). Når livsforsikringsvirksomheten inkluderes var bokført forvaltningskapital MNOK (19.798). Yrkesskadeforsikring har vært preget av svake resultater over flere år. Her drøfter Per Olav Magnesen (t.v.), Øyvind Salvesen og Bjarne Bakke tiltak som skal bedre lønnsomheten. Soliditet Vesta Forsikring AS har en aksjekapital på MNOK 498,8 og en samlet egenkapital på MNOK 1.116,8. Samtlige selskaper i konsernet tilfredsstiller kravene til forsikringstekniske avsetninger. Kapitaldekningen i Vesta Forsikring AS var 16,9% (13,7%). Vesta Liv AS har en aksjekapital på MNOK 350, og en samlet egenkapital på MNOK 690,5. Kapitaldekningen var 16,3%.

11 Opptjent premie Vesta Forsikring Konsern og Vesta Liv AS (MNOK) Solvenskapital Vesta Forsikring Konsern og Vesta Liv AS (MNOK) Driftskostnader Vesta Forsikring Konsern og Vesta Liv AS (MNOK) Driftsresultat Som rapportert Vesta Forsikring Konsern og Vesta Liv AS (MNOK) Styrets vurdering Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift basert på selskapets soliditet og forventet fremtidig inntjening. Resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning fyldestgjørende informasjon om virksomheten i Vesta Forsikring Konsern og Vesta Forsikring AS med datterselskaper i 1999, og om konsernets og selskapets stilling ved årsskiftet. Vesta gjennomfører internkontroll i henhold til de krav som er fastsatt i lovgivningen. Styret behandler årlig status i den etablerte internkontrollen. Risikoforhold Selskapene som inngår i Vesta Forsikring Konsern har både forsikringsmessig risiko og investeringsrisiko knyttet til sine aktivaplasseringer. Styrene i konsernets forsikringsselskaper fastsetter årlig et reassuranseprogram for styring av forsikringsrisikoen. Styring av finansiell risiko gjennomføres med moderne analyseverktøy. Styrene i de enkelte selskaper fastsetter rammene for kapitalforvaltningen. Disse utformes slik at både kursrisiko, renterisiko, kredittrisiko og valutarisiko blir vurdert, samtidig som lovpålagte krav til kapitaldekning og balansessammensetning blir ivaretatt. Organisasjon Antallet fast ansatte medarbeidere i Vesta Forsikring Konsern pr var 1293 (1.445). Samlet årsverksforbruk i konsernet i 1999 var 1202 (1.373). Selskapet hadde ved årsskiftet 44 kontorer i tillegg til hovedkontor i Bergen og avdelingskontor i Oslo, der bl.a. selskapets to kundesentre er lokalisert. Tilgjengeligheten til Vestas tjenester søkes stadig styrket gjennom effektiv utnyttelse av telefoni og interaktive elektroniske tjenester. Markedsføring og salg av produkter styrkes gjennom kontinuerlig utbygging av selskapets franchisenett, og ved avtaler med frittstående assuranseforretninger og rådgivere, meglere og andre samarbeidspartnere. Arbeidsmiljøet mv. Sykefraværet blant medarbeiderne i konsernet var 4,1% i 1999, mot 4,9% i Fraværet fordelte seg med 2,6 prosentpoeng som langtidsfravær (sykmeldt over åtte uker) og 1,5 prosentpoeng som kortidsfravær. Styret mener Vesta har et godt arbeidsmiljø. Det inntraff ingen alvorlige arbeidsulykker i Omfanget av meldte skader og ulykker var ubetydelig. Det er ikke forhold ved virksomheten som påvirker det ytre miljø i vesentlig grad. FREMTIDEN Strategi Vesta står som følge av den omstrukturering som er gjennomført i konsernet i løpet av det siste året ved et organisatorisk veiskille. De siste elleve årene med Skandia som eier har vært de mest fremgangsrike i selska- 11

12 12 Ståle Gutestøl og Turid Janka Johannessen jobber i team med kundeservice. «Velkommen til Vesta». Stemmen tilhører Ole Steen. pets 120 årige historie, og de viktigste virksomhetene; landbasert skadeforsikring og livsforsikring, skal nå føres videre med Tryg-Baltica som eier. Den nye eieren vil som den forrige tilføre Vesta industriell kompetanse gjennom deltakelse i selskapets styrende organer og i prosjekter der selskapene vil ha nytte av et nærmere samarbeid. Det vil fra starten av bli lagt opp til et integrert samarbeid om Vestas kapitalforvaltning og reassuranse, samtidig som det innen produktutvikling og informasjonsteknologi blir definert områder for felles innsats. Et sterkt eierskap er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for at Vestas fremgang i det norske markedet skal fortsette. Tiltak for ytterligere å gjenvinne lønnsomhet innen skadeforsikring må planlegges og iverksettes i organisasjonen. Likeledes må nye konsepter for kundebetjening utvikles og gjennomføres med basis i norske forhold. Det kontinuerlige effektiviserings- og forbedringsarbeidet videreføres med utgangspunkt i medarbeidernes erfaringer og kreative løsninger på hverdagens problemer. Samlet må de ulike prosessene bidra til å opprettholde og utvikle Vestas slagkraft i det norske markedet. Innenfor skadeforsikring er det overordnet å gjennomføre tiltak som i løpet av de kommende to år bringer combined ratio lavere enn 103%, og samtidig øke forretningsvolumet på områder som styrker grunnlaget for stabil og god lønnsomhet. Selskapets markedsandel skal økes til 20% i løpet av de neste tre år. Både i privatog næringslivsmarkedet satser Vesta på økt salg gjennom etablerte distribusjonskanaler, og å knytte kundekontakt gjennom nye kanaler, blant annet Internett. Vesta kommer til å forsterke innsatsen knyttet til langsiktig sparing med basis i tjenlige produkter, god kapitalavkastning og kostnadseffektiv distribusjon og service. Satsingen innen kollektiv pensjonsforsikring skal trappes opp både med hensyn til tradisjonelle ytelsesbaserte ordninger og innskuddsbaserte ordninger. Selskapet kommer til å presentere nye konsepter for livsforsikring med investeringsvalg. Det er et langsiktig mål å oppnå 20% markedsandel i det kollektive pensjonssparemarkedet. Innsatsen i privatkundemarkedet vil være rettet mot salg av risikoforsikringer og sparing i unit link-produkter. God kapitalavkastning til kunder og eiere har vært et av Vestas viktigste konkurransefortrinn. Selskapets forvaltningsorganisasjon videreføres og får nær operativ tilknytning til forvaltningsorganisasjonen i Unibank. Dermed sikres Vesta fortsatt profesjonell kapitalforvaltning både i norske og internasjonale verdipapirer. Styret ser optimistisk på Vestas muligheter i det norske skade- og livsforsikringsmarkedet, men understreker betydningen av kompetansebygging som grunnlag for høyere kvalitet på produkter og tjenester. Rammebetingelser Vesta arbeider gjennom Finansnæringens Hovedorganisasjon for at forsikringsvirksomhet i Norge ikke pålegges strengere reguleringer enn i de andre landene innenfor EØS-området. På tross av at det de siste år har skjedd en oppmykning av regelverket for livsforsikring, gjelder det fortsatt særlige bestemmelser som er konkurransehemmende for selskaper som arbeider under norsk tilsyn. Fra 2001 vil det i Norge bli tillatt å inngå om avtale innskuddsbaserte pensjonsordninger innenfor skatteloven. Dette vil trolig medføre en betydelig utvidelse av markedet for tjenestepensjoner. Den økonomiske og samfunnsmessige utvikling tilsier på kort sikt ingen vesentlige endringer i markedet for tjenester innen skadeforsikring i Norge. Vesta ser imidlertid at økt etterspørsel av tjenester innen offentlig og privat helsevesen gjør det hensiktsmessig med forsikringsordninger som sikrer den enkelte effektiv Randi Lygren tar imot besøkende til Vestas hovedkontor i Bergen.

13 behandling. Selskapet kommer derfor til å utvide sine tilbud på dette området. Norges Forsikringsforbund (nå Finansnæringens Hovedorganisasjon) lanserte i 1999 en forbrukerpolitisk handlingsplan, som blant annet setter normer for god rådgivning og informasjon til forsikringskunder. Vesta anser tiltakene i planen som viktige for å bedre kommunikasjon og relasjoner mellom kunder og selskap. Utsiktene for 2000 Som følge av til dels betydelige premieøkninger kommer premievolumet innen landbasert skadeforsikring til å øke betydelig. Det forventes klar bedring i lønnsomheten både i næringslivsmarkedet og i privatkundemarkedet. I den nye konkurransesituasjonen i det norske markedet har Vesta et godt utgangspunkt for å vinne nye kunder. Også i markedet for langsiktig sparing er Vesta godt posisjonert for å øke sitt forretningsvolum. Styret mener de langsiktige utsiktene for norsk og internasjonal økonomi er gode, men midlertidige svingninger i finansmarkedene gjør resultatutsiktene for 2000 usikre. De tiltak som er iverksatt for å styrke lønnsomheten innen skadeforsikring kommer etter styrets oppfatning til å gi en vesentlig bedring i resultatet. Takk for innsats og samarbeid 1999 ble et spesielt år for Vesta som følge av mange måneders usikkerhet knyttet til fremtidig eier av selskapet. Styret berømmer medarbeiderne for den innsats og oppslutning om selskapet som ble vist gjennom denne perioden, og deler gleden over at dette fikk en meget tilfredsstillende utgang. Styret takker også Vestas kunder for godt samarbeid i året som gikk. Avslutningsvis retter styret en takk til Skandia for et godt eierskap og verdifullt samarbeid over en 10-årsperiode. Styret benytter også anledningen til å ønske Tryg-Baltica velkommen som ny eier av Vesta. Bergen, Styret i Vesta Forsikring AS 13 Lars-Erik Petersson (Formann) Jan-Einar Greve (Viseformann) Haakon Bredrup Håkon Huseklepp May-Harrieth Johansen Roar Schie Ulf Spång Trygve Bruvik (Adm. direktør)

14 Vesta Forsikring Konsern Sammendrag av resultatregnskapet Beløp i NOK Virksomhet ) 1998 Opptjent premie for e/r Skade Premieinntekter Liv Brutto finansinntekter Skade Brutto finansinntekter Liv Inntekter fra øvrig virksomhet Sum inntekter Skade Sum inntekter Liv Sum inntekter Påløpne erstatninger for e/r Skade Erstatninger Liv Endring i pliktige avsetninger Liv Forsikringsrelaterte driftskostnader Skade Forsikringsrelaterte driftskostnader Liv Kostnader finansielle eiendeler Skade Kostnader finansielle eiendeler Liv Kostnader fra øvrig virksomhet Sum kostnader Skade Sum kostnader Liv Sum kostnader Driftsresultat Skade Driftsresultat Liv Driftsresultat øvrig virksomhet Driftsresultat Midler tilført kunder Liv Resultat etter tildeling til livkunder Endring av sikkerheetsavsetn. m.v. Skade Resultat av ordinær virksomhet Skatt Resultat til disposisjon )Omfatter nye Vesta skadeforsikring og Vesta Liv AS. Det offisielle konsernregnskap som finnes på side omfatter ikke Vesta Liv AS, da dette selskapet ikke var en del av konsernet pr

15 Vesta Forsikring Konsern Sammendrag av balansen Beløp i NOK ) 1998 Eiendeler Fast eiendom Obligasjoner som holdes til forfall Utlån Andre langsiktige finansielle eiendeler Aksjer og andeler Obligasjoner, inkl. sertifikater Andre kortsiktige finansielle eiendeler Sum finansielle eiendeler Fordringer Kasse, bankinnskudd Andre eiendeler Forskuddsbet. kostnader og opptjente eiendeler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Ansvarlig lånekapital Forsikringsfond liv Avsetning for ikke opptjent premie skade Avsetning for ikke oppgjorte skader Sikkerhetsavsetninger m.v. skade Gjeld Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter Sum egenkapital og gjeld )Omfatter nye Vesta skadeforsikring og Vesta Liv AS. Det offisielle konsernregnskap som finnes på side omfatter ikke Vesta Liv AS, da dette selskapet ikke var en del av konsernet pr

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

Konsernstyrets årsberetning

Konsernstyrets årsberetning 12 Konsernstyrets årsberetning Konsernstyrets årsberetning VIRKSOMHETEN, med hovedkontor i Oslo, er Norges nest største skadeforsikringsselskap.selskapet er det største norskeide forsikringsselskapet og

Detaljer

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5 Innhold Hovedtall 2 Året 1998 3 Styrets beretning 5 Administrasjonens beretning Konsernsjefen har ordet 11 Kundene har talt 13 Fremtidens alt i ettleverandør 14 Fremtidens nettbank 16 Enklere å sammenligne

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring 2 SpareBank1 Skadeforsikring Årsrapport 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING 4 STYRET I SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING AS 14 STYRENDE ORGANER I SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING

Detaljer

gjensidige.com årsrapport 2010

gjensidige.com årsrapport 2010 gjensidige.com årsrapport 2010 Hendelser 2010 dette er gjensidige Januar Mars April Mai Juni Oktober Desember En kald vinter på starten av året påvirket forsikringsresultatet for første kvartal. Gjensidige

Detaljer

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer

gjensidige.com Årsrapport

gjensidige.com Årsrapport gjensidige.com Årsrapport 2009 Hendelser 2009 Virksomheten :: Samtaler mellom Storebrand og Gjensidige om en mulig fusjon ble avsluttet i mars. :: Gjensidige Pensjon og Sparing fikk i mai toppplassering

Detaljer

gjensidige.com årsrapport

gjensidige.com årsrapport gjensidige.com årsrapport 2011 Enklere produkter og moderne selvbetjeningsløsninger skal sikre kunden en god opplevelse, enten det dreier seg om kjøp av forsikring eller hjelp og oppgjør etter skade. Hendelser

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38 Årsberetning 2003 Innhold årsberetning 2003 Sparebankenes eget finanshus 3 Forretningsidé, visjon og hovedmål Forretningsidé 3 Visjon 3 Hovedmål og strategier 3 Hovedpunkter år 2003 4 Regnskap Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2012 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 NOTER Note

Detaljer

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 Note 1

Detaljer

Historien om SpareBank 1 Gruppen

Historien om SpareBank 1 Gruppen Historien om SpareBank 1 Gruppen Årsrapport 2007 Kundene SpareBank 1- bankene 352 kontorer SpareBank 1 Gruppen SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1 SR Bank Samarbeidende Sparebanker

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Forsikring

Årsrapport 2014. Eika Forsikring Årsrapport 2014 Eika Forsikring Årsberetning 2014 Virksomhetens art Eika Forsikring leverer skadeforsikring i person-, landbruks- og næringslivsmarkedet samt ettårige personforsikringsprodukter i privatmarkedet.

Detaljer

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP GJENSIDIGE HISTORIEN 1820 1920 Gjensidige brannkasser etableres over hele landet. Hele 260 var i virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig ÅRSBERETNING 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) tilbyr privat skadeforsikring i Norge for ansatte i og pensjonister fra jernbanedefinert

Detaljer

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Årsregnskap Årsrapport og 2014 årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

årsrapport Foto: Anders Hals

årsrapport Foto: Anders Hals årsrapport 2012 Foto: Anders Hals 1 Vi går for 100 nye år I 2012 fylte Skogbrand 100 år, og jubileumsmarkeringen pågikk gjennom hele året og på flere måter. Vår jubileumsgave til medlemmene var gratis

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer