Bystyret. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 95/15 100/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bystyret. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 95/15 100/15"

Transkript

1 Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: 15. oktober kl. 17:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 95/15 100/15 Ettersendt sak: PS 102/15 Møteplan 2016 (Behandlet i Formannskapet ) Side 1 av 14

2 Saksnr.: 2015/2866 Dokumentnr.: 11 Løpenr.: /2015 Klassering: 210 Saksbehandler: Per Ekren Engelsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /15 Bystyret /15 Revidert budsjett/ 2. tertialrapport Statusrapport for Fredrikstad kommune. Ordførers innstilling Ordfører anbefaler formannskapet å gi følgende innstilling til Bystyret: tertialrapport tas til orientering 2. Framdrift og oppfølgning av politiske saker tas til orientering. 3. Driftsbudsjettet justeres i henhold til oppsummeringen under økonomiske konsekvenser. 4. Søknaden fra Kirkevergen om tilleggsbevilgning til rehabiliteringen av domkirken på 7,6 millioner kroner innvilges og finansieres med låneopptak. 5. Interne kapitalkostnader parkering reduseres med kroner og dekkes med tilsvarende reduserte rentekostnader. Investeringsbudsjett med tilsvarende lånefinansiering reduseres med 5,0 millioner kroner. 6. Utgifter til konsulentbistand vedrørende planlagte nye føringskanaler over Kråkerøy finansieres over fritt disposisjonsfond med kroner. 7. Investeringsbudsjett 2015 justeres som redegjort for i saken, med en netto budsjettjustering på 31,4 millioner kroner. Lånebehovet reduseres tilsvarende. 8. Budsjettrammen til trafikksikringstiltak (AN7521) økes med 5 millioner kroner med overføring fra driftsbudsjettet. 9. Budsjettrammer for boligprosjekter (AN7725, AN7734 og AN7746) justeres som redegjort for i saken. 10. Omlegging av fylkesvei 107 Torsnesveien finansieres over investeringsfond avsatt etter salg av bolig- og næringstomter med 7 millioner kroner. 11. Investering i nytt styrings- og betalingssystem for parkeringshuset Cityterminalen finansieres over fritt investeringsfond med 1,0 millioner kroner. Fredrikstad, 22. september 2015 Formannskapets behandling : Ordfører refererte til tilleggspunkt (punkt 12, sendt på e-post til formannskapets medlemmer 6.10) Saksopplysning Kjøp av minibusser Seksjon for helse og velferd skal rutinemessig skifte ut minibussene som er i bruk. Minibussene har vært leaset i fem år og kontraktene utløper i løpet av høsten. I denne forbindelsen har det vært gjennomført en vurdering av behovet når det gjelder antall seter. Konklusjonen er at 7 av bussene med 17 seter kan erstattes med 9-setere. Disse kan registreres som 9-seters personbiler med rullestolfester. Ved kjøp i stedet for leasing kan det søkes om fritak for engangsavgift. Dette innebærer en innsparing på i overkant av 0,3 millioner kroner per bil hvis de kjøpes. Det er behov for en selvfinansierende låneramme på 7,4 millioner kroner. Lånet nedbetales Side 2 av 14

3 over 5 år innenfor driftsbudsjettene til virksomhetene som benytter disse bussene. Virksomheten blir belastet for renter/avdrag i stedet for leasingkostnader. For øvrige minibusser er det ikke grunnlag for avgiftsfritak slik at disse videreføres med leasing finansiering som planlagt. 12. Kjøp av 7 «9-seters minibusser» finansieres innenfor en selvfinansierende låneramme på 7,4 millioner kroner. Lånet nedbetales over 5 år innenfor driftsbudsjettene til virksomhetene som bruker minibussene. På vegne av FrP og H fremmet Bjørnar Laabak følgende forslag: 1. Som ordfører 2. Framdrift og oppfølgning av politiske saker tas til orientering med følgende endring: Sak 5. Natthjem, Status sier gjennomført, men det er utydelig om natthjem er etablert. Sak 22. Det tillegges at siste fase av nytt badeanlegg skal vurderes sammen med private aktører om realisering av tidligere skisse av badeland. 3-6 Som ordfører 7. Investeringsbudsjett 2015 justeres som redegjort for i saken, med en netto budsjettjustering på 30,1 millioner kroner, AN7734 Mobile småhus (1,3 MNOK) realiseres. Lånebehovet reduseres tilsvarende. 8. Som ordfører 9 Budsjettrammer for boligprosjekter (AN7725, AN7734 og AN7746) justeres som redegjort for i saken Som ordfører 13. Onsøyheimen tas i bruk umiddelbart. Rehabilitering gjennomføres selv om hoveddelen av sykehjemmet er i drift. Kostnadene finansieres i 2015 over fritt disposisjonsfond. 14. Boligprosjekt AN7734 reduseres ikke. Rådmannen bes utarbeide oppdatert oversikt over antall bostedsløse, samt drøfting om kommunen medvirker til å skaffe boliger til vanskeligstilte og bostedsløse i tråd med relevant lovverk, ref. vedtatt Boligsosial handlingsplan kap Ordførers innstilling med tilleggspunkt 12 ble vedtatt med 9 stemmer (Ap 6, SV 1, Sp 1, KrF 1) mot 4 stemmer (H 2, FrP 2) som ble avgitt for forslag fremmet av Bjørnar Laabak. Formannskapets innstilling til Bystyret: tertialrapport tas til orientering 2. Framdrift og oppfølgning av politiske saker tas til orientering. 3. Driftsbudsjettet justeres i henhold til oppsummeringen under økonomiske konsekvenser. 4. Søknaden fra Kirkevergen om tilleggsbevilgning til rehabiliteringen av domkirken på 7,6 millioner kroner innvilges og finansieres med låneopptak. 5. Interne kapitalkostnader parkering reduseres med kroner og dekkes med tilsvarende reduserte rentekostnader. Investeringsbudsjett med tilsvarende lånefinansiering reduseres med 5,0 millioner kroner. 6. Utgifter til konsulentbistand vedrørende planlagte nye føringskanaler over Kråkerøy finansieres over fritt disposisjonsfond med kroner. 7. Investeringsbudsjett 2015 justeres som redegjort for i saken, med en netto budsjettjustering på 31,4 millioner kroner. Lånebehovet reduseres tilsvarende. 8. Budsjettrammen til trafikksikringstiltak (AN7521) økes med 5 millioner kroner med overføring fra driftsbudsjettet. 9. Budsjettrammer for boligprosjekter (AN7725, AN7734 og AN7746) justeres som redegjort for i saken. Side 3 av 14

4 10. Omlegging av fylkesvei 107 Torsnesveien finansieres over investeringsfond avsatt etter salg av bolig- og næringstomter med 7 millioner kroner. 11. Investering i nytt styrings- og betalingssystem for parkeringshuset Cityterminalen finansieres over fritt investeringsfond med 1,0 millioner kroner. 12. Kjøp av 7 «9-seters minibusser» finansieres innenfor en selvfinansierende låneramme på 7,4 millioner kroner. Lånet nedbetales over 5 år innenfor driftsbudsjettene til virksomhetene som bruker minibussene Side 4 av 14

5 Møtebok Saksnr.: 2015/11414 Dokumentnr.: 4 Løpenr.: /2015 Klassering: B13 Saksbehandler: Marit Mundahl Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Oppvekstutvalget /15 Fredrikstad ungdomsråd /15 Formannskapet /15 Bystyret /15 Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune, jf. NOU 2015:8 "Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser". Utvalgsleders innstilling Utvalgsleder anbefaler oppvekstutvalget å gi følgende innstilling til formannskapet: 1. Vedlagte forslag til høringsuttalelse oversendes Kunnskapsdepartementet som Fredrikstad kommunes høringsuttalelse til NOU 2015:8 «Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser». Fredrikstad, Oppvekstutvalgets behandling : Utvalgsleders forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Oppvekstutvalgets innstilling : Vedlagte forslag til høringsuttalelse oversendes Kunnskapsdepartementet som Fredrikstad kommunes høringsuttalelse til NOU 2015:8 «Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser». Fredrikstad ungdomsråds behandling : Utvalgsleders forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fredrikstad ungdomsråds uttalelse : 1. Vedlagte forslag til høringsuttalelse oversendes Kunnskapsdepartementet som Fredrikstad kommunes høringsuttalelse til NOU 2015:8 «Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser». Formannskapets behandling : Oppvekstutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til Bystyret: Vedlagte forslag til høringsuttalelse oversendes Kunnskapsdepartementet som Fredrikstad kommunes høringsuttalelse til NOU 2015:8 «Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser». Side 5 av 14

6 Saksnr.: 2015/1382 Dokumentnr.: 2 Løpenr.: 20421/2015 Klassering: Q50 Saksbehandler: Frode Samuelsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Teknisk utvalg /15 Formannskapet /15 Bystyret /15 Ny parkeringsforvaltning i Fredrikstad Utvalgsleders innstilling Utvalgsleder anbefaler teknisk utvalg å gi følgende innstilling til formannskapet: 1. Rådmannens forslag til ny parkeringsforvaltning vedtas med følgende endringer: - Gratis parkering i P-husene; Stadion St. Hansfjellet Apensfjellet og City Terminalen på hverdager etter kl. 14:00 og etter kl på lørdager. - Be rådmannen vurdere flere korttidsplasser (10 minutter til av og påstigning/korte ærend) i sentrum. - Ordningen evalueres etter ett år. - Det sette av 1,0 millioner kroner til forbedret skilting og markedsføring av parkeringsmuligheter i sentrum. 2. Rådmannen bes om å intensivere arbeidet med å innføre bedre automatiske betalingsordninger i parkeringshus. 3. Mindreinntekter Parkering og transport RTD og økt utgifter til markedsføring dekkes gjennom fritt disposisjonsfond på kr. 4 mill fram til evaluering høsten Fredrikstad, Teknisk utvalgs behandling : Frode Samuelsen orienterte til saken. Arvid Vestvik fremmet på vegne av FrP følgende forslag til innstilling(endringer fra utvalgsleders innstilling uthevet): 1. Rådmannens forslag til ny parkeringsforvaltning vedtas med følgende endringer: - Gratis parkering i P-husene; Stadion St. Hansfjellet Apenesfjellet og City Terminalen på hverdager etter kl. 14:00 og etter kl på lørdager. - Be rådmannen vurdere flere korttidsplasser (10-30 minutter til av og påstigning/korte ærend) i sentrum. Det legges fram egen sak om etabelring av gateparkering på en eller begge sider i Farmannsgate og Brochsgate slik det er etablert i Gunnar Nilsensgate. - Ordningen trer i kraft umiddelbart og evalueres etter ett år. - Det sette av 1,0 millioner kroner til forbedret skilting og markedsføring av parkeringsmuligheter i sentrum. - Rød, gul og grønn sone likestilles prismessig Parkeringsavgiftene ssettes til 15,- pr. time og 110,- pr. dag. - Det innkreves avgift for tidsrommet 08:30 17:00. - Områdene rådmannen har markert som rød sone etableres som 2 timers parkering med underskilt gjelder også EL-bil. - Innfartsparkering opprettholdes som beskrevet i saken. Side 6 av 14

7 - Avgift i P-hus settes til 12,- pr. time, 80,- pr. dag og årsabonnement til kr ,-. 2. Rådmannen bes om å intensivere arbeidet med å innføre bedre automatiske betalingsordninger i parkeringshus. 3. Mindreinntekter Parkering og transport RTD og økt utgifter til markedsføring dekkes gjennom fritt disposisjonsfond på kr. 4 mill. fram til evaluering høsten Det forventes økt dekningsgrad som følge av prisendringer som kompenserer for redusert pris utover utvalgsleders innstilling. Utvalgsleders innstilling som Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 og pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Utvalgsleders innstilling pkt strekpunkt ble enstemmig vedtatt. 2. strekpunkt ble vedtatt med 5 stemmer(ap 4, Sp 1,)mot 4 stemmer (H 2, FrP 1, Krf 1) som ble avgitt for forslag fremmet av Arvid Vestvik FrP. 3. strekpunkt ble vedtatt med 5 stemmer(ap 4, Sp 1,)mot 4 stemmer (H 2, FrP 1, Krf 1) som ble avgitt for forslag fremmet av Arvid Vestvik FrP. 4. strekpunkt ble enstemmig vedtatt nye strekpunkter fremmet av Arvid Vestvik FrP fikk 4 stemmer(2h, 1FrP, 1KrF) mot 5 stemmer(ap 4, FrP 1) og falt. Utvalgsleders innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Utvalgsleders innstilling pkt. 3 ble vedtatt med 5 stemmer (Ap 4, Sp1) mot 4 stemmer (H 2, FrP 1, KrF 1) som ble avgitt for forslag fremmet av Arvid Vestvik FrP. Teknisk utvalgs innstilling til formannskapet: 1. Fra og med januar 2016 organiseres parkeringsforvaltning i Fredrikstad kommune etter prinsipper som beskrevet i saken. 2. Nye prinsipper for parkeringsforvaltning legges til grunn ved utarbeidelse av forslag til årsbudsjett 2016 og egenbetalinger for Rådmannens forslag til ny parkeringsforvaltning vedtas med følgende endringer: - Gratis parkering i P-husene; Stadion St. Hansfjellet Apenesfjellet og City Terminalen på hverdager etter kl. 14:00 og etter kl på lørdager. - Be rådmannen vurdere flere korttidsplasser (10 minutter til av og påstigning/korte ærend) i sentrum. - Ordningen evalueres etter ett år. - Det sette av 1,0 millioner kroner til forbedret skilting og markedsføring av parkeringsmuligheter i sentrum. 4. Rådmannen bes om å intensivere arbeidet med å innføre bedre automatiske betalingsordninger i parkeringshus. 5. Mindreinntekter Parkering og transport RTD og økt utgifter til markedsføring dekkes gjennom fritt disposisjonsfond på kr. 4 mill. fram til evaluering høsten På vegne av FrP fremmet Bjørnar Laabak følgende forslag: (endringer fra teknisk utvalgs innstilling er uthevet): 1. Rådmannens forslag til ny parkeringsforvaltning vedtas med følgende endringer: Gratis parkering i P-husene; Stadion St. Hansfjellet Apenesfjellet og City Terminalen på hverdager etter kl. 14:00 og etter kl på lørdager. Be rådmannen vurdere flere korttidsplasser (10 30 minutter til av og påstigning/korte ærend) i sentrum. Det legges fram egen sak om etablering Side 7 av 14

8 av gateparkering på en eller begge sider i Farmanns Gate og Brochs Gate slik det er etablert i Gunnar Nilsens Gate. Ordningen trer i kraft umiddelbart og evalueres etter ett år. Det sette av 1,0 millioner kroner til forbedret skilting og markedsføring av parkeringsmuligheter i sentrum. Rød, gul og grønn sone likestilles prismessig. Parkeringsavgiftene settes til 15,- pr time og 110,- pr dag. Det innkreves avgift for tidsrommet på hverdager lørdag og søndag gratis Områdene rådmannen har markert som rød sone etableres som 2-timers parkering med underskilt «gjelder også EL-bil». Innfartsparkering opprettholdes som beskrevet i saken Avgift i P-hus settes til 12,- pr time, 80,- pr dag og årsabonnement til kr ,- 2. Rådmannen bes om å intensivere arbeidet med å innføre bedre automatiske betalingsordninger i parkeringshus. 3. Mindreinntekter Parkering og transport RTD og økt utgifter til markedsføring dekkes gjennom fritt disposisjonsfond på kr. 4 mill fram til evaluering høsten Det forventes økt dekningsgrad som følge av prisendringer som kompenserer for redusert pris ut over utvalgsleders innstilling. Forslag fra FrP fikk 5 stemmer (H 3, FrP 2, KrF 1) og falt. Teknisk utvalgs innstilling punkt 3 ble vedtatt med 12 stemmer (Ap 6, H 2, FrP 2, KrF 1, Sp 1) mot 1 stemme (SV). Teknisk utvalg innstilling punkt 1-2, 4-5 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til Bystyret: 1. Fra og med januar 2016 organiseres parkeringsforvaltning i Fredrikstad kommune etter prinsipper som beskrevet i saken. 2. Nye prinsipper for parkeringsforvaltning legges til grunn ved utarbeidelse av forslag til årsbudsjett 2016 og egenbetalinger for Rådmannens forslag til ny parkeringsforvaltning vedtas med følgende endringer: - Gratis parkering i P-husene; Stadion St. Hansfjellet Apenesfjellet og City Terminalen på hverdager etter kl. 14:00 og etter kl på lørdager. - Be rådmannen vurdere flere korttidsplasser (10 minutter til av og påstigning/korte ærend) i sentrum. - Ordningen evalueres etter ett år. - Det sette av 1,0 millioner kroner til forbedret skilting og markedsføring av parkeringsmuligheter i sentrum. 4. Rådmannen bes om å intensivere arbeidet med å innføre bedre automatiske betalingsordninger i parkeringshus. 5. Mindreinntekter Parkering og transport RTD og økt utgifter til markedsføring dekkes gjennom fritt disposisjonsfond på kr. 4 mill. fram til evaluering høsten Side 8 av 14

9 Møtebok Saksnr.: 2012/21876 Dokumentnr.: 6 Løpenr.: /2015 Klassering: 232 Saksbehandler: Bjørn Josefsen Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /15 Bystyret /15 Eiendomsskatt - omtaksering av eiendommer i Fredrikstad kommune. Justering av eiendomsskattegrunnlaget. Ordførers innstilling Ordfører anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret gjennomfører en omtaksering av eiendommene i Fredrikstad kommune, ved å foreta en kontorjustering i medhold av eiendomsskatteloven 8A-4, istedenfor å gjennomføre en ny allmenn taksering. 2. Eiendomsskattegrunnlaget for eiendommene i kommunen justeres med 10 %. 3. Vedtak i Bystyremøte 13. november 2014, sak nr. 120/14 oppheves. 4. Det foretas rammeendringer i forhold til tidligere vedtak i Bystyret jfr. økonomiske konsekvenser. Fredrikstad, Formannskapets behandling : På vegne av FrP og H fremmet Bjørnar Laabak følgende forslag: 1-4 Som ordfører 5. For boliger justeres bunnfradraget slik at eiendomsskatten for den enkelte bolig og fritidseiendom forblir uendret 6. For næringseiendommer justeres promillesatsen slik at eiendomsskatten forblir uendret Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Bjørnar Laabak fikk 4 stemmer (FrP 2, H 2) og falt. Formannskapets innstilling til Bystyret: 1. Bystyret gjennomfører en omtaksering av eiendommene i Fredrikstad kommune, ved å foreta en kontorjustering i medhold av eiendomsskatteloven 8A-4, istedenfor å gjennomføre en ny allmenn taksering. 2. Eiendomsskattegrunnlaget for eiendommene i kommunen justeres med 10 %. 3. Vedtak i Bystyremøte 13. november 2014, sak nr. 120/14 oppheves. 4. Det foretas rammeendringer i forhold til tidligere vedtak i Bystyret jfr. økonomiske konsekvenser. Side 9 av 14

10 Møtebok Saksnr.: 2011/11363 Dokumentnr.: 17 Løpenr.: /2015 Klassering: 614 Saksbehandler: Tom Hermansen Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /15 Bystyret /15 Kongstenbadet - rehabilitering svømmehall Ordførers innstilling Ordfører anbefaler formannskapet å gi følgende innstilling til formannskapet: 1. Fase 2 med rehabilitering av svømmehallen gjennomføres i tråd med prosjektplan. 2. Totalrammen for rehabiliteringen av Kongstenbadet økes fra kr 173 mill. inkl.mva.til kr 175 mill.inkl.mva. for å dekke kostnader, kr 2 mill.inkl.mva. til utredning av utvidelse fra 6 til 8 baner. Beløpet innarbeides i investeringsbudsjettet for Rådmannen bes om å utrede og kostnadsberegne framtidig innglassing/innbygging av friluftsbadet. Kostnader til utredning søkes innarbeidet i investeringsbudsjett Fredrikstad, Formannskapets behandling : På vegne av FrP fremmet Bjørnar Laabak følgende forslag: 1. Før gjennomføring av fase 2 med rehabilitering av svømmehallen og foreliggende prosjektplan skal det fremlegges til politisk behandling en skisse over mulig realisering av badeland basert på tidligere innspill fra næringslivet. 2. Totalrammen for rehabiliteringen av Kongstenbadet økes fra kr 173 mill. inkl.mva.til kr 175 mill.inkl.mva. for å dekke kostnader, kr 2 mill.inkl.mva. til utredning av badeland og utredning av utvidelse fra 6 til 8 baner. Beløpet innarbeides i investeringsbudsjettet for Rådmannen bes om å utrede og kostnadsberegne framtidig innglassing/innbygging av friluftsbadet. Kostnader til utredning søkes innarbeidet i investeringsbudsjett På vegne av KrF tok Per Lebesby opp forslag fra Bystyret : 1. Bystyret ber Kontrollutvalget om å gjennomgå forprosjektet og grunnlag for investeringsbudsjettet for å avdekke årsaken til kostnadsavviket. 2. Når kontrollutvalget har levert sin rapport, utarbeides det en tilstandsrapport og et nytt forprosjekt for rehabilitering av innendørsbassenget. 3. På bakgrunn av hva som fremkommer under pkt 1 og 2, fremmes det en ny sak til politisk behandling om en eventuell rehabilitering av innendørsbassenget. Forslag fra Bjørnar Laabak fikk 2 stemmer (FrP) og falt. Forslag fra Per Lebesby fikk 5 stemmer (H 2, FrP 2, KrF 1) og falt. Ordførers innstilling ble vedtatt med 10 stemmer (Ap 6, FrP 2, SV1, Sp 1) mot 3 stemmer (H 2, KrF 1). Formannskapets innstilling til Bystyret: 1. Fase 2 med rehabilitering av svømmehallen gjennomføres i tråd med prosjektplan. 2. Totalrammen for rehabiliteringen av Kongstenbadet økes fra kr 173 mill. inkl.mva.til kr 175 mill.inkl.mva. for å dekke kostnader, kr 2 mill.inkl.mva. til utredning av utvidelse fra 6 til 8 baner. Beløpet innarbeides i investeringsbudsjettet for Rådmannen bes om å utrede og kostnadsberegne framtidig innglassing/innbygging av friluftsbadet. Kostnader til utredning søkes innarbeidet i investeringsbudsjett Side 10 av 14

11 Møtebok Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 13 Løpenr.: /2015 Klassering: 145 Saksbehandler: Helge Bangsmoen Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /15 Bystyret /15 Valg av politisk utredningsutvalg for kommunereformen Ordførers innstilling Ordfører anbefaler formannskapet å gi følgende innstilling til formannskapet: 1. Det opprettes et politisk utredningsutvalg for kommunereformen fase Bystyret velger tre representanter fra Fredrikstad kommune, hvor to representerer posisjonen og en representerer opposisjonen: Fredrikstad, Formannskapets behandling : Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt. Navneforslag fremmes i Bystyret. Formannskapets innstilling til Bystyret: 1. Det opprettes et politisk utredningsutvalg for kommunereformen fase Bystyret velger tre representanter fra Fredrikstad kommune, hvor to representerer posisjonen og en representerer opposisjonen: Navneforslag fremmes i Bystyret. Side 11 av 14

12 Saksnr.: 2011/9220 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: /2015 Klassering: 033 Saksbehandler: Anita Simensen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /15 Bystyret Møteplan 2016 Ordførers innstilling Ordfører anbefaler formannskapet å fatte følgende gi følgende innstilling til Bystyret: 1. Møteplan for 2016 vedtas slik det fremkommer i vedlegg 1. Fredrikstad, Formannskapets behandling : Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til Bystyret: 1. Møteplan for 2016 vedtas slik det fremkommer i vedlegg 1. Sammendrag Ordføreren legger med dette fram forslag til møteplan for I møteplanen er det tatt hensyn til arbeidet med handlingsplan og årsbudsjett Vedlegg 1. Ordførerens forslag til møteplan 2016 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Ordføreren legger fram forslag til møteplan for formannskapet og Bystyret for Formannskapet fastsetter selv møter utover de som er angitt i møteplanen dersom det viser seg å være behov for det. Øvrige utvalg fastsetter selv sine egne møteplaner som er tilpasset vedlagte møteplan, og som sikrer at de saker som krever behandling i utvalgene kan behandles i rett tid før behandlingen i formannskapet og Bystyret. I forslag til møteplan for behandler formannskapet handlingsplan i møte 2. juni og innstillingen legges ut til alminnelig ettersyn i 14. dager. Det forutsettes at rådmannen legger fram forslag til budsjett i formannskapets møte 26. oktober, samtidig som det gis en orientering om konsekvensene av forslag til statsbudsjett. Formannskapet avgir sin innstilling 24. november. Deretter legges innstillingene ut til alminnelig ettersyn i 14 dager. Side 12 av 14

13 Arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ungdomsrådet og mangfold og integreringsrådet avgir uttalelse i forhold til rådmannens forslag før formannskapet gir sin innstilling til Bystyret. Årsbudsjett vedtas av Bystyret 8. desember. På grunnlag av dette må fagutvalgene behandle sine budsjetter før Møteplan for hele 2016 legges fram nå slik at representantene kan ta hensyn til møtedatoene i sine planer, og at omfanget av forfall til møtene kan reduseres. Økonomiske konsekvenser Det utbetales møtegodtgjørelse pr. møte, antall møter avgjørende i forhold til totale kostnader. Konsekvenser levekår/folkehelse Ikke relevant. Ansattes medbestemmelse Ikke relevant. Vurdering Formannskapets møter starter kl på aktuelle datoer, bortsett fra 26.oktober hvor rådmannen legger frem budsjettforslaget, da begynner møtet kl Bystyrets møter starter kl , bortsett fra 16. juni og 8. desember som starter kl Vedrørende Bystyrets juni- og desembermøte legges påfølgende fredag inn som reservedag i forhold til saksmengde, tidsramme 09:00 17:00. Side 13 av 14

14 FREDRIKSTAD KOMMUNE MØTEPLAN FOR 1. HALVÅR Ordførerens forslag Måned Januar Februar Mars April Mai Juni UKE Vinterferie Bystyret Rådhuset, Gamlebyen kl Påske 10.3 kl påskedag mai 21.4 kl Kr. H. f. dag pinsedag 17. mai og ev Fredag 17.6 Kl 0900 Formannskapet Rådhuset. 2.etg. Formannskapssalen MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR Ordførerens forslag Måned August September Oktober November Desember UKE Høst ferie Bystyret Rådhuset, Gamlebyen. 8.9 kl kl kl og ev Fredag 9.12 Formannskapet Rådhuset. 2.etg. Formannskapssalen Onsdag kl 1200 Budsj. rådmann Budsj. Innst Side 14 av 14

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, 4. etg. møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 21.09.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller

Detaljer

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune Saksnr.: 2015/9674 Dokumentnr.: 11 Løpenr.: 182976/2015 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.11.2015 159/15 Bystyret 03.12.2015 120/15

Detaljer

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 70/16 73/16

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 70/16 73/16 Bystyret Møtested: Tidspunkt: Bystyresalen, Gamlebyen Torsdag 16.06.16 kl. 09:00 16:00 og fredag 17.06.16 fra kl. 09:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

Tilleggssak: 18/13 Søknad om fritak fra politisk verv Øistein Lie (KrF)

Tilleggssak: 18/13 Søknad om fritak fra politisk verv Øistein Lie (KrF) Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 14. mars 2013 kl. 17:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11. Tilleggssak: 111/11 Referatsak: (Hastevedtak fra FSK 13.10.11) Bystyret

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11. Tilleggssak: 111/11 Referatsak: (Hastevedtak fra FSK 13.10.11) Bystyret Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 20. oktober kl. 17:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Ikke avklart Tidspunkt: 11.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen - Fase 1: Utredning Fredrikstad kommune

Prosjektplan for kommunereformen - Fase 1: Utredning Fredrikstad kommune Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 200546/2014 Klassering: 145 Saksbehandler: Hege Marie Edvardsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.01.2015 4/15 Bystyret 05.02.2015

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 16.09.2009, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19.00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Fra til saksnr.: 44/09-50/09 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas J. Skiftesvik Nestleder AP

MØTEPROTOKOLL. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas J. Skiftesvik Nestleder AP MØTEPROTOKOLL Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Stabburet, 3. etg., Rådhuset Dato: 11.11.2013 Tidspunkt: 09:00 FRA SAKSNR: 13/13 TIL SAKSNR: 16/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 4

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 064/13-067/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/10909 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 01.12.2016 049/16 OVERJO Kommunestyret 19.12.2016 OVERJO Økonomiplan 2017-2020. Årsbudsjett

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 9/2016 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl.: 13:50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.10.2011, Tidspunkt: fra kl. 16:30 til kl 17:50 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom Fra til saksnr.: 141/11 147/11 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: Tidspunkt: 08:00 -

RØMSKOG KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: Tidspunkt: 08:00 - RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 06.06.2017 Tidspunkt: 08:00 - Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Jan Birger Holth Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER ARBEIDERPARTIET

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER ARBEIDERPARTIET FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 07.01.2009, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 19:15 øtested: Rådhuset, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 1/09 til 6/09 EDLEER ØTT VARAEDLEER ARBEIDERPARTIET

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9.

Møteprotokoll. Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9. FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: 13.01.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 20:15 øtested: Rådhuset, møterom øterom Gutzeit, 4. etg. Fra til saksnr.: 1/10 7/10 EDLEER ØTT VARAEDLEER

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2007/13502-7-109960/2007-TEBA B00 10.12.2007 Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garaas Eilev Bekjorden Jon Olav Berget Bjørg

Detaljer

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler Møtested: Fjordfisk - Utgårskilen, møterom Personalrommet på Fjordfisk lokaler Tidspunkt: 16.06 2011 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til på telefon 47 41 11 66

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: Tidspunkt: 17:00

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: Tidspunkt: 17:00 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 19.05.2016 Tidspunkt: 17:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser.

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser. Saksprotokoll saksnr. 126/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 Behandling Følgende dokumenter ettersendt og/eller utdelt i møtet: - Budsjettinnspill fra HOU (ettersendt pr. e-post 28.11.11) - Avtale om erverv

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 43/09 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 08/9481-24 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.06. Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Jostein Dyrhaug VAR V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Jostein Dyrhaug VAR V Eide kommune Utvalg: Møtested: Eide formannskap Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 14:00 17:00 Formannskapssalen, Eide rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Egil Karstein

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 12.11.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.12.2012 08:00-09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0109/05 0121/05. Referatsaker Ref. delegerte vedtak Protokoll fra møte 03.11.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 0109/05 0121/05. Referatsaker Ref. delegerte vedtak Protokoll fra møte 03.11. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 01.12.2005 Fra kl. 1200 Til kl. 1405 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per Bremnes Medlem RO-KRF Hanne Skjæggestad Medlem RO-V

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per Bremnes Medlem RO-KRF Hanne Skjæggestad Medlem RO-V Møteprotokoll Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Roan kommunehus Dato: 15.11.2016 Tid: 09:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Per

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtetid: 24.10.2016 kl. 18:00 19:15 Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Eirin Bolle (Bygdelista

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: kl. 13:00-15.10 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Eilev Bekjorden Oddvar Garås Bjørg Homelien

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 26.11.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 150/08 Til saknr.: 157/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Sarpsborg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Sarpsborg Møteinnkalling Kontrollutvalget Sarpsborg Møtested: Rådhuset, møterom Roald Dahl Tidspunkt: 13.06.2017 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166, eller

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I Oppvekstutvalget

PROTOKOLL FRA MØTE I Oppvekstutvalget PROTOKOLL FRA MØTE I Oppvekstutvalget Møtedato/sted 23.11.2011 - Møtelokale, Rakkestad Ungdomsskole. Fra kl. 18.00 til kl. 19.30 Møteleder Roger Olstad Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Nils Nilssen Jan Birger Holth

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Nils Nilssen Jan Birger Holth RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 10.12.2015 Tidspunkt: 19.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Nils Nilssen Leder Jan Birger Holth Thor Håkon Ramberg

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 11.11.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg- Ignagard, Dato: 16.11.2011 Tid: 19:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll. Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Frøkenhuset, Korshavn Dato: 21.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik

Detaljer

Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom

Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTESTED: KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad DATO: 08.09.2011 TIDSPUNKT: 18:00 19:30 MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom LEDER SP Svein A Hompland MEDL KRF Helge M Tonstad

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted 01.12.2011 - Gjensidige, Storgt 13 Fra kl. 09.30 til kl. 11.00. Møteleder Ordfører Ellen Solbrække Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 24.11.11.

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad Møtested: Helsehuset Fredrikstad, Jens Wilhelmsens vei 1, Tidspunkt: 20.06.2014 kl. 09:00 (antatt varighet ca. 2,5 timer) Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Møteinnkalling Oppvekstutvalget

Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: Onsdag 20.10.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87,

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget /15 Formannskapet /15 Bystyret

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget /15 Formannskapet /15 Bystyret Saksnr.: 2010/23419 Dokumentnr.: 10 Løpenr.: 44987/2015 Klassering: 091 Saksbehandler: Kirsti Sand Aune Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 24.03.2015 14/15 Formannskapet

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 02.12.2015 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 04.10.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:10 Møtested: Rådhuset, Nygaardsg. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 145/07 150/07

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Budsjett 2016 - Økonomiplan 2016-2019

Budsjett 2016 - Økonomiplan 2016-2019 FROLAND KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler: Øystein Bråstad Telefon: Referanse: 2015/1587 / 1 Ordningsverdi: Saksgang: Politisk saksnummer Politisk utvalg Møtedato 15/4 Formannskapet 2015-2019 24.11.2015

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen AP

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møtested: Råde rådhus, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 06.06.2011 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon 41471166 eller

Detaljer

INNSTILINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET

INNSTILINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET INNSTILINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET 25.06.2013 SAK NR.: 31/13 PROSJEKT: DOKUMENTASJON I ELEKTRONISK PASIENTJORUNAL - GERICA DELPLAN: GERICA Behandling i formannskapet 19.06.13: Rådmannen fremmet følgende

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden Møtested: Rådhuset (gamle), møterom 1, 1. etg. Tidspunkt: 06.11.2013 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin F Pettersen på telefon 414 71 166 eller på

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget Møtedato: 21.01.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:15 Møtet ble ledet av ordfører Hans Antonsen (V). Til stede: Hans Antonsen (V) Per-Egil

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet. Side 1 av 7

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet. Side 1 av 7 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: Torsdag 08.06.2006 Tidspunkt: Fra kl. 09:00-10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16 Fra til saksnr.: 82-88 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 80/13 Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2014-2017, økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 - Rådmannens innstilling

Detaljer

Innhold PS 26/12 Godkjenning av protokoll fra møte Budsjett 2013 og Økonomiplan Levanger kommune Møteplan Eldres råd

Innhold PS 26/12 Godkjenning av protokoll fra møte Budsjett 2013 og Økonomiplan Levanger kommune Møteplan Eldres råd Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Rom 2040, 2. etg. Rådhuset Dato: 12.12.2012 Tid: 10:00 NB! Merk møtested Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR ADMINISTRASJONSSTYRET

MØTEINNKALLING FOR ADMINISTRASJONSSTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR ADMINISTRASJONSSTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11.

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11. Arkivsak-dok. 13/00734 Arkivkode Saksbehandler Helge Høve Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret SAKSPROTOKOLL Budsjett 2014/økonomiplan 2015-2017 Formannskapet har

Detaljer

: Oppdatert rådmannens anbefaling i sak 27/13. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

: Oppdatert rådmannens anbefaling i sak 27/13. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 28.11.2013 kl. 13:00 28.11.2013: Oppdatert rådmannens anbefaling i sak 27/13 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 09:00 12:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

ORIENTERING: Brev fra Utdanningsforbundet ble framlagt i møtet. Brevet sendes over til styringsgruppen for Børsa skole v/sigve Laugsand.

ORIENTERING: Brev fra Utdanningsforbundet ble framlagt i møtet. Brevet sendes over til styringsgruppen for Børsa skole v/sigve Laugsand. Side 2 Ingen merknader til innkalling og saksliste utsendt 29.05.2015. ORIENTERING: Brev fra Utdanningsforbundet ble framlagt i møtet. Brevet sendes over til styringsgruppen for Børsa skole v/sigve Laugsand

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: 28.11.2016 Tidspunkt: 09:00 10:15 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu Jon Brun

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Budsjettseminar Fra saknr.: 126/09 Til saknr.: 132/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 19.06.2013 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 36/13 Til saknr.: 59/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013

KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013 KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT 2013 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 89/12 den 20.11.2012. Behandling: Olav Olstad, V, satte på vegne av V og Ap fram

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013.

Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.11.2012 65984/2012 2012/7915 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/212 Formannskapet 28.11.2012 12/192 Bystyret 13.12.2012 Bodø kirkelige fellesråd.

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 15.10.2009 Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:05 Møtested: Solliheimen sykehjem, Ulvedalen 2 C, møterom kantina Fra til saksnr.:

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.08.2013 kl 0900 1425 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Gunnar Schulz (Frp)

Detaljer

Møteprotokoll Oppvekstutvalget

Møteprotokoll Oppvekstutvalget FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Oppvekstutvalget øtedato: Onsdag 14.10.2009, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl.20:05 øtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Fra til saksnr.: 30/09

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset; Nygaardsg 16, Formannskapssalen Tidspunkt: 28.02.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Bjørg Irene Nilsen, telefon 69 30 62 82, e-post bjin@fredrikstad.kommune.no,

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Møteprotokoll. : Råd for likestilling av funksjonshemmede. : Kommunehuset, Kommunestyresalen. Dato : Tidspunkt : 12:00-13:30

Møteprotokoll. : Råd for likestilling av funksjonshemmede. : Kommunehuset, Kommunestyresalen. Dato : Tidspunkt : 12:00-13:30 Møteprotokoll Utvalg Møtested : Råd for likestilling av funksjonshemmede : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : 16.11.2016 Tidspunkt : 12:00-13:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Aksel Robert Haugen Medlem Nina Ringsbu FO

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Aksel Robert Haugen Medlem Nina Ringsbu FO RØMSKOG KOMMUNE Utvikling Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for Utvikling Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 20.11.2014 Tidspunkt: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Aksel Robert Haugen Nina Ringsbu FO

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.12.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Teknisk utvalg Møtedato: 28.02.2008, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 17:30 Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 8/08 11/08 REPRESENTANTER

Detaljer