FN-konvensjonen: Hva så? Sluttrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FN-konvensjonen: Hva så? Sluttrapport"

Transkript

1 FN-konvensjonen: Hva så? Sluttrapport 1

2 Forord Dette er sluttrapporten for prosjektet Ny FN-konvensjon: Hva så?. Prosjektet ble gjennomført i 2014 og 2015 i regi av Unge funksjonshemmede. Prosjektet var finansiert av midler fra Extrastiftelsen. Prosjektet hadde som målsetning å øke medlemsorganisasjonens kunnskap om FN-konvensjonen for funksjonshemmede. Sluttproduktet av prosjektet er et dagskurs om FN-konvensjonen for medlemsorganisasjonene med fokus på den forestående rapporterings- og skyggerapporteringsprosessen i Norge, en brosjyre som supplerer kurset, en rettighetsworkshop og -debatt under Oslo Pride, og et kurs om praktisk bruk av FN-konvensjonen som redskap for å sikre rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kurset ble holdt den 5. desember 2014, og brosjyren ble distribuert til medlemsorganisasjonene i januar Rettighetsworkshopen/-debatten og kurset om FN-konvensjonen i praksis fant sted i juni og desember Unge funksjonshemmede vil takke deltakere og kursholderne for gode kurs, medlemsorganisasjonene for stort engasjement, og ExtraStiftelsen for midlene til å gjennomføre prosjektet. 2

3 Innholdsliste: Forord... 2 Innholdsliste:... 3 Kapittel 1: Bakgrunn for prosjektet og målsetting... 4 Prosjektets mål... 4 Delmål... 4 Kapittel 2: Prosjektgjennomføring og metode... 5 Kurs om FN-konvensjonen for funksjonshemmede... 5 Trykksak... 6 Rettighetsdebatt under Skeive Dager... 6 Kurs om FN-konvensjonen i praksis... 7 Kapittel 2: Resultat og resultatvurdering... 9 Kapittel 3: Oppsummering og videre planer Vedlegg

4 Kapittel 1: Bakgrunn for prosjektet og målsetting Etter en lang kamp har Norge endelig ratifisert FN-konvensjonen om like rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette er en seier for brukerorganisasjoner og en styrking av rettighetene til mennesker med funksjonshemming. Unge funksjonshemmede har i prosjektet «Ny FN-konvensjon: Hva så?» jobbet for å gjøre informasjon og kunnskap om FN-konvensjonen tilgjengelig for medlemmer, aktive og tillitsvalgte i våre 34 medlemsorganisasjoner, som alle samler ungdom med nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer. Det har i forbindelse med den norske rapporteringen på konvensjonen vært et stort behov for kunnskap om selve konvensjonen, dens innhold og ikke minst hvordan denne kan benyttes i påvirkningsarbeid. Ungdom og unge mennesker trenger tilpasset informasjon om konvensjonen. Kun gjennom kunnskap og informasjon vil organisasjonene kunne bruke konvensjonen i sitt interessepolitiske arbeid for et bedre skole-, fritids-, helse- og velferdstilbud for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og kroniske sykdommer. Som en del av oppfølgingen av konvensjonen i Norge er det forventet at sivilt samfunn på funksjonshemmede-området utarbeider en skyggerapport til den offentlige rapporten om status på rettighetsfeltet for funksjonshemmede. Det er svært viktig at også ungdomsperspektivet kommer inn i denne skyggerapporteringen. Unge funksjonshemmede ønsket med dette prosjektet å gjøre det enklere for våre medlemsorganisasjoner, og gruppene de representerer, å komme med innspill til skyggerapporten, og å bruke konvensjonen aktivt i sitt politiske arbeid. Unge funksjonshemmede mener Norges ratifisering av konvensjonen kan være av stor betydning for våre medlemsorganisasjoner og deres målgrupper. FN-konvensjonen og rettighetsfeltet er imidlertid tematikk som er lite tilgjengelig og vanskelig å sette seg inn i. Unge funksjonshemmede ser på det som vår rolle å gjøre informasjon om konvensjonens betydning tilgjengelig for ungdom. Unge funksjonshemmede ville gjennom dette prosjektet sørge for tilpasset informasjon om rettigheter, gi eksempler på praktisk bruk av konvensjonen, og vise hvorfor det er viktig å bry seg om konvensjonen. Prosjektets mål Vårt hovedmål med dette prosjektet var å sette medlemsorganisasjonene våre bedre i stand til å arbeide og bruke FN-konvensjonen for funksjonshemmede i sitt politiske arbeid. Delmål Gjennomføre et godt kursopplegg på en full dag. Forberede enkelt materiell i form av en «A-B-C» om FN-konvensjonen, og dele ut på kurset. Kurse minst 20 tillitsvalgte og ansatte fra minst fem organisasjoner. 4

5 Kapittel 2: Prosjektgjennomføring og metode Ida Karlsen, Karoline Vårdal og Jan Thomas Hagen har vært ledere for dette prosjektet i Unge funksjonshemmede. I den forberedende fasen var Ida Karlsen prosjektleder, Vårdal tok over da Karlsen ble sykemeldt, og senere da hun fratrådte sin stilling. Høsten 2015 har prosjektet vært ledet av Hagen. Kurset for medlemsorganisasjonene ble avholdt den 5. desember 2014, en forskyvning fra datoen som var skissert i søknaden. Grunnen til forskyvningen er knyttet til interne avveininger, blant annet for å passe inn med andre arrangementer i Unge funksjonshemmede. Under arbeidet med prosjektet ble det også avdekket et behov for tett oppfølging av medlemsorganisasjonene gjennom hele løpet med den statlige rapporteringen på konvensjonen, og sivilsamfunnets alternative rapport, for å nå prosjektets hovedmål i størst mulig grad. Dette har resultert i at det har blitt arrangert en rettighetsdebatt sommeren 2015 som knytter sammen teori og praksis i rettighetsarbeidet. I tillegg ble det etter lanseringen av skyggerapporten i desember 2015 arrangert et kurs om FN-konvensjonen i praksis. Disse to aktivitetene er arrangert kommer i tillegg til det som ble tegnet opp i den opprinnelige søknaden, og ble muliggjort gjennom et noe redusert omfang av det ene kurset som opprinnelig ble planlagt, og som følge av godt og tett samarbeid med eksisterende samarbeidspartnere som Unge funksjonshemmede har i både inn- og utland. Kurs om FN-konvensjonen for funksjonshemmede Prosjektet gjorde det mulig å skolere medlemmer i medlemsorganisasjonene om FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Til kurset fikk vi samlet og skolert personer som igjen vil ta ansvar for å sørge for at kunnskap om konvensjonen blir spredd ut i organisasjonene. Vi var opptatt av å få innledere med stor kunnskap på feltet, men også god evne til å formidle vanskelig fagstoff til ungdommer med lite forhåndskunnskaper. Else Leona McClimans er for eksempel blant forfatterne av den alternative rapporten fra sivilsamfunnet til FN-komiteen, og blant de ledende ekspertene i Norge på temaet. Innlederne tok seg god tid til å gjennomgå konvensjonen og fortelle utdypende om bakgrunnen for den. Andrea Sjøvoll fra organisasjonen Press viste også eksempler på hvordan konvensjonen kan brukes i praksis. Det var viktig å få en slik oppbygning av programmet fordi vi mener det på best mulig måte viser hvilken betydning FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne har for målgruppen. Det var 10 påmeldte deltakere til dette kurset, et tall som var noe lavere enn det vi estimerte i søknaden. Dette kan skyldes at det var en del annen aktivitet i medlemsorganisasjonene og i Unge funksjonshemmede i samme periode. Program kurs 5. desember : Registrering : Velkommen til kurs, v/unge funksjonshemmede, Karoline Vårdal : Hva er egentlig FN-konvensjoner? Om FN, konvensjoner og Norges lover. Ved Ivar Stokkereit, juridisk rådgiver i Unicef. 5

6 : FN-konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne: Hva handler den om? med Else Leona McClimans, advokat og aktiv i arbeidet med konvensjonen og forfatter av den norske skyggerapporten til FN : Lunsj : Hvordan bruke konvensjonen i vårt arbeid? Vi får inspirasjon fra PRESS Redd barna ungdom som har jobbet mye med barnekonvensjonen. Med Andrea Sjøvoll, leder i PRESS Redd barna ungdom : Gruppearbeid: Fra teori til praksis/skyggerapportering hvordan kan FNkonvensjonen brukes i egne arbeider? Trykksak Det var planlagt å produsere en brosjyre om FN-konvensjonen med tilgjengelig informasjon for ungdomsorganisasjonen, som skulle deles ut på kurset. Brosjyren ble dessverre ikke klar til kurset ble avholdt i desember, grunnet sykemelding hos prosjektleder. Vi valgte i stedet å dele ut Fellesorganisasjonen for funksjonshemmede (FFO) sin brosjyre om konvensjonen. Vi opplevde at denne brosjyren også egnet seg godt for vår målgruppe. I etterkant av kurset produserte Unge funksjonshemmede en egen brosjyre om FN-konvensjonen i tråd med søknaden, og distribuerte denne til samtlige medlemsorganisasjoner. I brosjyren ble det opplyst om viktige møtepunkt og datoer for å gi innspill til den statlige rapporten om FNkonvensjonen, våren 2015, samt om sivilsamfunnets alternative rapport, med lansering i desember Vi benyttet oss også av de erfaringene vi gjorde oss under kurset til å forme innholdet, og mener derfor at brosjyren ble godt tilpasset målgruppen og informasjonsbehovet. Rettighetsdebatt og -workshop under Oslo Pride FN-konvensjonen stadfester blant annet funksjonshemmedes rett til frihet, selvstendig liv, og vern om personlig integritet. Artikkel 25 slår fast at personer med nedsatt funksjonsevne skal ha tilgang på like gode helsetjenester og tilgang til de samme folkehelsetiltakene som andre, også innenfor seksuell og reproduktiv helse. Likevel opplever mange funksjonshemmede at deres seksualitet blir undertrykt av tabu og normer i samfunnet, samt i møte med helse- og velferdstilbud som definerer bort deres seksualitet. Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner har ønsket et sterkere fokus på disse rettighetene i praksis, og valgte derfor å arrangere en åpen debatt og workshop med fokus på funksjonshemmedes seksualitet, og hvilke endringer som er nødvendige for å oppfylle FNkonvensjonen på dette området. 20. juni inviterte Unge funksjonshemmede sammen med Skeiv Ungdom til faginnlegg og gruppediskusjon om funksjonsevne og seksualitet, herunder seksuell legning, i forbindelse med Oslo Pride. Tema som seksualitet og kjønnsidentitet har en tendens til å havne på sidelinja når man snakker om personer med funksjonshemming. Både i Danmark, Sverige og her til lands fins det ennå lite informasjon om seksualitet og funksjonshemming. I befolkninga generelt er det alt for mange ser på funksjonshemma som ikke-seksuelle, og det er fremdeles et tabu å snakke høyt om funksjonshemming, seksualitet og kjønnsidentitet. 6

7 Å bryte ned fordommer knyttet til funksjonshemming og seksualitet har lenge vært på agendaen til Unge funksjonshemmedes danske søsterorganisasjon, Sammenslutningen af Unge med Handikap (SUMH). Fra SUMH stilte seksualveileder Kim Rasmussen og fortalte om holdningskampanjen og fotoprosjektet LigeLyst. Prosjektet har som mål å sette fokus på funksjonshemming og seksualitet i offentligheten, og å drive seksualveiledning av personer med funksjonshemming. Det var også innledere fra Sverige, i tillegg til Norge, på arrangementet, som gikk av stabelen på Litteraturhuset i Oslo. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFdir) var representert i salen, og tok med seg innspill fra deltakerne. Kurs om FN-konvensjonen i praksis Den alternative rapporten til FN-komiteen ble lansert 3. desember Under arbeidet med rapporten, som Unge funksjonshemmede var involvert i, ble det avdekket flere kritiske forhold for implementeringen av FN-konvensjonen i Norge, som ikke ble diskutert i rapporteringen fra norske myndigheter. Dette dannet grunnlaget for et oppfølgingskurs om FN-konvensjonen i praksis for Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner den 9. og 10. desember På kurset deltok også Sammenslutningen af Unge Med Handikap fra Danmark, og Unga Rörelseshindrade fra Sverige, for å presentere sitt rettighetsarbeid. Et viktig generelt området hvor konvensjonen svikter i praksis handler om det å ha rett, sammenliknet med å få rett. Rapporteringen fra norske myndigheter peker stort sett på at rettighetene juridisk sett eksisterer, men diskuterer i liten grad hvordan de ivaretas. Dette var et viktig tema for kurset. I forkant av kurset deltok styremedlem Benedikte Vivaas Kise og prosjektleder Jan Thomas Hagen på et seminar i Malmö om FN-konvensjonen i Norden. Seminaret presenterte forskning på feltet, og politisk strategi for implementering, sett mot et overordnet spørsmål om hvordan man kan sikre faktiske rettigheter, og ikke bare at formelle juridiske rettigheter eksisterer. Et annet området hvor implementeringen svikter for artikkel 22 om internasjonalt samarbeid. Funksjonshemmede inkluderes sjelden, og det legges ikke til rette for at funksjonshemmede kan ta del i målsetningene om internasjonalisering i utdanning og i arbeidslivet. Styremedlem i Unge funksjonshemmede Torunn Brandvold, og prosjektleder Jan Thomas Hagen, deltok i forberedelsene til kurset på et seminar om Nordiske grensehinder for mennesker med nedsatt funksjonsevne i København den 13 oktober. På møtet deltok blant annet generalsekretær i Nordisk Råd, Dagfinn Høybråten. De juridiske rammene i konvensjonen i en nordisk sammenheng ble diskutert, blant annet med tanke på artikkel 24, retten til utdanning, hvor funksjonshemmede faller utenfor de generelle målsetningene som er satt for kvalitet og personlig utbytte. Deltakelsen på begge seminarene bidro til å innhente svært aktuell informasjon for kurset om FNkonvensjonen i praksis, og til å forberede et kunnskapsbasert og godt kurs for deltakerne. Kurset hadde totalt 11 deltakere, fra fem av Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner, i tillegg til de internasjonale deltakerne. Mye av tiden ble brukt på å diskutere det videre arbeidet med FNkonvensjonen, og hvordan man kan jobbe for å gå fra rettigheter til praksis. 7

8 Program kurs 9. og 10. desember 2015 Dag 1: 10:00 10:30 Registrering 10:30 12:00 Presentasjon av deltakernes FN-arbeid og hovedfokus i konvensjonsarbeidet. 12:00 13:00 Lunsj 13:00 14:00 Presentasjon av rapport om internasjonal studentmobilitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne av rapportforfatter Marit Svendsen fra Universell. 14:15 15:45 Diskusjon om grensehinder for utdanning i Norden. Hva kan vi gjøre? 16:00 17:30 Presentasjon av Diskusjon om rettighetsarbeid på europeisk nivå. Hvordan kan organisasjonene sette press på Norge (og Sverige og Danmark) gjennom europeisk arbeid? Dag 2: 08:30 10:00 Presentasjon av rettighetsprosjekter i Sammenslutningen af Unge Med Handikap, Danmark, og Unga Rörelseshindrade, Sverige. 10:15 12:00 Diskusjon om hvordan man kan bruke FN-konvensjonen til å gå fra rettigheter til praksis, med bakgrunn i presentasjonene fra Sverige og Danmark. 12:00 13:00 Lunsj 13:00 15:00 Diskusjon om veien videre: Hvordan følge opp de konkrete kommentarene i sivilsamfunnets alternative rapport til FN-komiteen? 15:00 16:00 Avslutning og oppsummering 8

9 Kapittel 2: Resultat og resultatvurdering Det første kurset om FN-konvensjonen ble gjennomført med stort fokus på at skoleringen skulle være målrettet mot ungdommer og hvordan ungdomsorganisasjonene kan bruke konvensjonen i sitt arbeid. Kurset la vekt på å informere om det konkrete innholdet i konvensjonen, og gi et bilde av hvordan konvensjonen har blitt tatt inn i norsk sammenheng. Vi fikk gode tilbakemeldinger på kurset av deltakerne. Mange opplyste at de i forkant av kurset ikke visste at FN-konvensjonen var et verktøy de selv kunne bruke i sitt arbeid. Kurset var for flere deltakerorganisasjoner dermed en forutsetning for deres videre arbeid med FN-konvensjonen og innspill til både den statlige rapporten, og sivilsamfunnets skyggerapport. Deltakerne fikk også god informasjon om hvordan de kan bruke FNkonvensjonen i sitt videre arbeid. Møtet ga også en anledning for å innhente perspektiver fra Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner, som siden er spilt inn i høringsrunden for myndighetenes rapportering på FN-konvensjonen. Brosjyren som ble produsert ga en svært konkret innføring i konvensjonen, samt veiledning for hvordan man kunne påvirke både rapporteringen fra myndighetshold, og den alternative rapporten fra sivilsamfunnet. Rapporteringen fra myndighetene gikk på høring i februar 2015, og krevde formelle høringssvar fra berørte parter som ønsket å gi innspill. Flere av Unge funksjonshemmedes organisasjoner har få ressurser til å følge formelle politiske prosesser tett. Brosjyren er derfor et viktig oppslagsdokument for organisasjonene som muliggjør at de kan avlevere høringssvar på rett tid og sted, med de innspill som er viktige for dem. Innspill til den alternative rapporten fra sivilsamfunnet var derimot enklere, og kunne leveres via nett og på en mer uformell måte. Rapporten bidro til å peke medlemsorganisasjonene til rett side for innspill, og sikre at ungdomsperspektivet ble ivaretatt på en god måte i den alternative rapporten. I planleggingen av prosjektets aktiviteter ble det avdekket ulike kompetansebehov hos ulike medlemsorganisasjoner i Unge funksjonshemmede. Det ble også klart at det for mange var vanskelig å se hvordan man kunne ta steget fra konvensjon til praktisk rettighetsarbeid. Det ble derfor besluttet å gjennomføre noen flere aktiviteter for å gi flere praktiske eksempler og erfaringer, og nå målsetningene i prosjektet, som nevnt. Rettighetsworkshopen og -debatten som ble arrangert under Oslo Pride illustrerte og gav eksempler på hvordan FN-konvensjonen både oppfylles og brytes i Norge og Skandinavia, og hvordan man kan jobbe rettighetsbasert for å oppfylle FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Debatten samlet i overkant av 20 deltakere, og bidro til å belyse et felt der rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne står svakt. I tillegg belyste arrangementet problematikken rundt dobbelt diskriminering, som følge av å tilhøre flere utsatte minoritetsgrupper. Personer fra målgruppen fikk lagt fram sine erfaringer og syn, lært mer om erfaringer fra våre naboland, deltatt i diskusjoner om temaet og videreformidlet sine opplevelser til en representant for ansvarlig myndighet i Norge. Med rettighetsdebatten som bakteppe, og den norske rapporteringen på plass, ble kurset om FNkonvensjonen i praksis arrangert for å gi organisasjonene ytterligere redskap i sitt rettighetsarbeide. Deltakerorganisasjonene på dette kurset var i stor grad medlemsorganisasjoner med mer utviklet arbeid på feltet, også internasjonalt. Kurset hadde dermed fokus på hvordan man kan benytte erfaringer fra ulike land i arbeidet for å implementere FN-konvensjonen i Norge. I tillegg ble det tatt 9

10 opp hvordan internasjonale utfordringer også påvirker i hvilken grad Norge har oppfylt sine forpliktelser i konvensjonen. I Norden har man for eksempel et tett samarbeid rundt fri bevegelse i forbindelse med utdanning og jobb, men slike muligheter er ikke ivaretatt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kurset bidro til at deltakerorganisasjonene fikk utviklet sitt nordiske kontaktnettverk for fremtidig rettighetsarbeid, samt fikk nye ideer til konkret arbeid med å følge opp konvensjonen. Kapittel 3: Oppsummering og videre planer Prosjektet har blitt gjennomført i løpet av høsten 2014, våren 2015 og avsluttet i desember I løpet av denne perioden har det blitt planlagt og avholdt to kurs, produsert og distribuert en informasjonsbrosjyre til medlemsorganisasjonene, samt satt fokus på arbeid med FN-konvensjonen i praksis gjennom en workshop og debatt. Brosjyren implementerer de kunnskaper og konkrete ideer som kom frem av dagskurset, og som kursdeltakerne ønsket mer informasjon om. Som følge av ønsket fra medlemsorganisasjonene om å få enda mer kunnskap om hvordan de kan bruke konvensjonen i praksis har dette vært fokus i prosjektets avsluttende fase. Dette har dannet et godt grunnlag for Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoners videre rettighetsarbeid i året som kommer, hvor oppfølgingen av utfordringene som er omtalt i sivilsamfunnets alternative rapport står i fokus. Unge funksjonshemmede fortsetter arbeidet med å sette fokus på ungdom i implementeringen av FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette er spesielt relevant i forbindelse med at Norge i 2016 også skal rapportere på Barnekonvensjonen. Det har høsten 2016 blitt avholdt barnehøringer i forbindelse med dette arbeidet, hvor Unge funksjonshemmede også har sendt sine representanter. Unge funksjonshemmede har videre blitt spurt om å bidra spesielt i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets forarbeid til rapporteringen, og vil følge opp dette arbeidet våren Det er et generelt problem i arbeidet med ulike konvensjoner at disse ikke sees i sammenheng. Det er dermed kritisk for Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner, og Unge funksjonshemmede selv, å ha svært god kunnskap om FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne når det siden skal rapporteres på andre konvensjoner, slik som Barnekonvensjonen. Konvensjonene er supplerende, og på samme måte som Unge funksjonshemmede har hatt et særskilt ansvar for å ivareta ungdomsperspektivet i prosessen rundt FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, har vi nå et ansvar for å ivareta funksjonsperspektivet i arbeidet med Barnekonvensjonen. Her er arbeidet som nå er gjennomført i dette prosjektet av svært stort verdi, og har økt organisasjonenes evne til å følge opp også dette arbeidet. 10

11 Vedlegg Bilder fra kurs om FN-konvensjonen: Else Leona McClimans gjennomgår artiklene i FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Andrea Sjøvoll fra Press forteller hvordan de bruker FN-konvensjonen for å støtte opp om kampanjer. 11

12 Brosjyren: Brosjyren ble produsert og distribuert i begynnelsen av 2015, og kunne dermed trekke på erfaringer fra kurset som ble gjennomført i desember Bilde fra rettighetsworkshopen under Oslo Pride: Kim Rasmussen fra Sammenslutningen af Unge Med Handikap (SUMH) viser frem kampanjen LigeLyst, som setter fokus på funksjonshemmedes seksualitet. Link til kampanjen LigeLyst produsert av SUMH, Danmark: 12

13 Bilde fra kurs om FN-konvensjonen i praksis: Kursdeltakerne diskuterer grensehinder for fri bevegelse i Norden, og hvordan unge med en funksjonshemming hindres i å ta del i det samme utdanningstilbudet som andre. 13

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport Alle ungdommer har rett til Sluttrapport 1 Forord I 2009 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Alle ungdommer har rett til hos Helse og rehabilitering og fikk prosjektmidler innvilget. Prosjektet gikk

Detaljer

Politikere på skolebenken. Sluttrapport

Politikere på skolebenken. Sluttrapport Politikere på skolebenken Sluttrapport Forord Dette er sluttrapporten for prosjektet «Politikere på skolebenken». Målet med prosjektet var å arrangere et seminar for å bevisstgjøre og skolere ungdomspartiene

Detaljer

FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Innledning I 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det vil si

Detaljer

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport Organisering for bedre levekår Sluttrapport Forord Prosjektet Organisering for bedre levekår er nå gjennomført og avsluttet. I denne rapporten oppsummeres prosjektets gjennomføring og resultater. Funksjonshemmet

Detaljer

Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport

Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Unge funksjonshemmede så et behov for kursing i tekstproduksjon hos våre medlemsorganisasjoner. Vi mener at tekstproduksjon

Detaljer

Lobbykurs Sluttrapport

Lobbykurs Sluttrapport Lobbykurs Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Vi i Unge funksjonshemmede opplever at flere av våre medlemsorganisasjoner i stor grad nedprioriterer påvirkningsarbeid, fordi de ikke har nok

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Rapport Prosjekt: Alternativ rapportering Pnr: 2014/FBM5751

Rapport Prosjekt: Alternativ rapportering Pnr: 2014/FBM5751 Rapport Prosjekt: Alternativ rapportering Pnr: 2014/FBM5751 Forord FFO fikk for 2014 og 2015 tilsagn til toårig prosjekt, Alternativ rapportering til etablering av et samarbeidsforum. Underveis i prosjektperioden

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Sosiale medier er en stor del av organisasjonshverdagen. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om

Detaljer

Kurs om internasjonalt arbeid. Sluttrapport

Kurs om internasjonalt arbeid. Sluttrapport Kurs om internasjonalt arbeid Sluttrapport 1 Forord Dette er sluttrapporten for prosjektet Kurs om internasjonalt arbeid. Prosjektet ble gjennomført i 2015 i regi av Unge funksjonshemmede. Prosjektet var

Detaljer

Bli sett i media! Sluttrapport

Bli sett i media! Sluttrapport Bli sett i media! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Unge funksjonshemmede har over lengre tid sett at flere av diagnoseorganisasjonene har hatt utfordringer med å arbeide effektivt inn mot

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Organisasjonskurs. Unge funksjonshemmede

SLUTTRAPPORT. Organisasjonskurs. Unge funksjonshemmede SLUTTRAPPORT Organisasjonskurs Unge funksjonshemmede Innhold Bakgrunn for prosjektet... 3 Prosjektgjennomføring... 3 Resultat og resultatvurdering... 4 Oppsummering og videre planer... 4 Formalia: Prosjekttittel:

Detaljer

En organisasjon bygget på steingrunn. Sluttrapport

En organisasjon bygget på steingrunn. Sluttrapport En organisasjon bygget på steingrunn Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede har gjennomført prosjektet «En organisasjon bygget på steingrunn» våren 2012. Prosjektet besto i to samlinger med individuell

Detaljer

Lov og rett. et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport

Lov og rett. et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport Lov og rett et avisbilag om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Sluttrapport Forord En lang kamp for et sterkere vern for funksjonshemmede var over i januar 2009. Da trådte den nye Diskriminerings-

Detaljer

Unge tanker om overganger. Sluttrapport

Unge tanker om overganger. Sluttrapport Unge tanker om overganger Sluttrapport Forord I denne rapporten vil Unge funksjonshemmede kort gjøre rede for arbeidet med prosjektet Unge tanker om overganger. Rapporten vil også ta for seg vurdering

Detaljer

Kamera går! Sluttrapport

Kamera går! Sluttrapport Kamera går! Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Kamera går! hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet hadde som målsetning å kurse organisasjoner for ungdom

Detaljer

Bli en bedre pasient Sluttrapport

Bli en bedre pasient Sluttrapport Bli en bedre pasient Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet De fleste funksjonshemmede og kronisk syke har mer kontakt med helsevesenet og helsepersonell i enn annen ungdom. Unge funksjonshemmede

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Unge tanker om fattigdom. Sluttrapport

Unge tanker om fattigdom. Sluttrapport Unge tanker om fattigdom Sluttrapport Forord I denne rapporten vil Unge funksjonshemmede kort gjøre rede for arbeidet med prosjektet Unge tanker om fattigdom. Rapporten vil også ta for seg vurdering av

Detaljer

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over

Detaljer

Dine rettigheter på video. Sluttrapport

Dine rettigheter på video. Sluttrapport Dine rettigheter på video Sluttrapport Forord Med støtte fra Extrastiftelsen Helse og rehabilitering utviklet Unge funksjonshemmede i 2009 en rettighetsportal for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske

Detaljer

Jobben for meg. sluttrapport

Jobben for meg. sluttrapport Jobben for meg sluttrapport Forord For funksjonshemmede er veien inn i arbeidslivet vanskelig og yrkesdeltagelsen blant funksjonshemmede er langt lavere enn for befolkningen for øvrig. Med et ønske om

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 NHF avholdt Landsmøte 17. 19. juni. Foruten tradisjonelle landsmøtesaker, besto programmet av et politisk seminar der spørsmålet om likestillingen

Detaljer

Forslag til endringer i arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Forslag til endringer i arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Forslag til endringer i arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner,

Detaljer

Snakk om det! Strategi for seksuell helse

Snakk om det! Strategi for seksuell helse Strategi for seksuell helse 2017-2022 Seniorrådgiver Inger Huseby Tema Litt bakgrunn Ny strategi Et bredere perspektiv Hva innebærer et bredere perspektiv Hvilke konkrete spor kommer i femårsperioden Andre

Detaljer

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede Forslag til Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling

Detaljer

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring»

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Prosjektnummer: 2016/FB78735 Den 19. til 21. februar 2016 gjennomførte NHFU en tur til Kiel. 20 deltakere deltok, og tre personer stod på venteliste (disse fikk

Detaljer

Sommerjobb for alle. Sluttrapport

Sommerjobb for alle. Sluttrapport Sommerjobb for alle Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede har lenge arbeidet for å øke sysselsettingsgraden og yrkesdeltagelsen blant funksjonshemmede, blant annet gjennom opprettelsen av jobbportalen

Detaljer

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Forord Yngre mennesker med Parkinsons sykdom er en gruppe som ofte blir glemt. De er ikke så mange, men de skal leve med denne alvorlige sykdommen lenge.

Detaljer

Ung mestring. Sluttrapport

Ung mestring. Sluttrapport Ung mestring Sluttrapport Forord I denne rapporten vil Unge funksjonshemmede kort gjøre rede for arbeidet med prosjektet Ung mestring. Rapporten vil også ta for seg vurdering av måloppnåelse i prosjektet.

Detaljer

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn 1 Forord Rapporten beskriver arbeidet med å rekruttere flere kompetente verger for enslige

Detaljer

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/14

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/14 Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/14 Arbeidsprogram Arbeidsprogramkomiteen (Marianne Kufaas Sæterhaug fra Dysleksi Ungdom, Torunn Brandvold fra Voksne med medfødt hjertefeil, Aina Myrvik fra Norsk

Detaljer

Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse

Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse I dette opplegget skal elevene lære mer om FN og FNs menneskerettighetskonvensjoner, med særlig fokus på konvensjonen om personer med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen, forebygging prosjekt Mia Jacobsen

Sluttrapport Extrastiftelsen, forebygging prosjekt Mia Jacobsen Kjenn din rett Sluttrapport Extrastiftelsen, forebygging prosjekt 2013-1-377 Mia Jacobsen Skjermdump fra filmen Kjenn din rett! FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne Artikkel 7 Barn med

Detaljer

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015.

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015. Prosjektnavn: Ledd, levekår og lokalpolitikk Prosjektleder: Hanne Skiaker Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Virksomhetsområde: forebygging Søknadsid: 13086 Forord Har faktisk lært veldig mye i

Detaljer

Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner

Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner Sex, tabuer og fordommer tips til organisasjoner Sex, tabuer og fordommer Alle har en seksualitet, uavhengig av funksjonsnedsettelse, alder, kjønn, orientering eller kultur. Og alle har rett til å leve

Detaljer

Norges arbeid med implementeringen og rapporteringen av CRPD

Norges arbeid med implementeringen og rapporteringen av CRPD Norges arbeid med implementeringen og rapporteringen av CRPD Foredragsholder: Bjørn Lescher-Nuland Seksjonssjef Hva skal jeg snakke om i dag? Bufdirs rolle på funksjonshemmetfeltet Norge og CRPD CRPD og

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012 NHFs landsmøte i 2011 vedtok en politisk rammeplan for landsmøteperioden 2011-2013. Planen peker ut hvilke politikkområder som skal være prioritert

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2015

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2015 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2015 Aktuelle saker Landsmøtet vedtok en ny rammeplan for landsmøteperioden 2013 2015. Rammeplanen er organisasjonens overordnede styringsdokument og

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

Norsk Epilepsiforbund PANDORAS ESKE Rehabilitering 2009/3/0115. Prosjektrapport

Norsk Epilepsiforbund PANDORAS ESKE Rehabilitering 2009/3/0115. Prosjektrapport Norsk Epilepsiforbund PANDORAS ESKE Rehabilitering 2009/3/0115 Prosjektrapport Forord Mennesker med epilepsi har ofte behov for informasjon knyttet til sin diagnose. Denne informasjon må igjen ofte tilpasses

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Bilag 1. Prosjekt: Mennesker med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn.

Bilag 1. Prosjekt: Mennesker med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn. Bilag 1 Prosjekt: Mennesker med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn. Bakgrunn: I Bufdirs arbeid med en levekårsrapport om mennesker med utviklingshemming, ble det avdekket at det er lite kunnskap

Detaljer

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09 Arbeidsprogram 2009-2010 Sak: GF 08/09 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Ledermøtet nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung ( ) Bakgrunn/målsetting Antall personer nådd av prosjektet Prosjektgjennomføring/metode

Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung ( ) Bakgrunn/målsetting Antall personer nådd av prosjektet Prosjektgjennomføring/metode Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung (2012-3-385) Forord Nofus Norsk forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens er en liten forening med 550 medlemmer fordelt over hele landet. Foreningen

Detaljer

Rapport: Ufør uten grenser

Rapport: Ufør uten grenser 1 Rapport: Ufør uten grenser 2 Forord Antall uføre under 30 år er økende. Vi i Unge funksjonshemmede ønsket å sette søkelys på levekårene til denne gruppen. Regjeringens Handlingsplan mot fattigdom har

Detaljer

Sluttrapport: Ut i det blå

Sluttrapport: Ut i det blå Prosjektidentifikasjon Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0287 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Ut i det blå MS-Forbundet Kjell Karlsen, Fredrikstad MS-forening Sluttrapport:

Detaljer

Brukerbasert opplæring i utdanningen

Brukerbasert opplæring i utdanningen Sluttrapport Brukerbasert opplæring i utdanningen Prosjektnummer: 2009/1/0162 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Prosjektgruppe 2010: Sesilie Halland (leder) Mona

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Finnmark Finnmárkku Doaibmavádjegiid Oktasašsearvi SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2010/3/0067 Prosjektnavn:

Detaljer

Sluttrapport. «Du og jeg og stoffskiftet»

Sluttrapport. «Du og jeg og stoffskiftet» Sluttrapport for prosjektet «Du og jeg og stoffskiftet» Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2014/FBM9183 Stoffskifteforbundet 1 Forord Denne rapporten gir en oversikt over arbeidet som er gjort

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport Overvinn epilepsiens makt, bli mer aktiv! En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport 2013 1 Forord Helse og rehabiliteringsprosjektet (M)aktiv, en aktivitetsleir, ble arrangert i løpet av februar

Detaljer

Usynlig manus. NEFU Norsk Epilepsiforbunds Ungdom 2008/3/ Rehabilitering

Usynlig manus. NEFU Norsk Epilepsiforbunds Ungdom 2008/3/ Rehabilitering Usynlig manus NEFU Norsk Epilepsiforbunds Ungdom 2008/3/0339 - Rehabilitering 2 USYNLIG MANUS Innhold Forord. s.3 Sammendrag. s.4 Kapittel 1- bakgrunn for usynlig manus og prosjektets målsetning. s.6 Kapittel

Detaljer

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte.

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Innkalling til et møte En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Doodle Dersom dato ikke er avtalt på forrige møte, så er et tips å sende ut en Doodle med alternative datoer, vertskap

Detaljer

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Vedtatt på Skeiv Ungdoms landsstyremøte 19. 21. september 2014 Innhold 1. Livssynsutvalget... 1 2. Kjønnspolitisk utvalg... 1 3. Internasjonalt utvalg... 2 4. UngBDSM-utvalget...

Detaljer

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «ER DET ANDRE SOM MEG?»

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «ER DET ANDRE SOM MEG?» Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «ER DET ANDRE SOM MEG?» Forord Denne sluttrapporten avslutter prosjektet «Er det andre som meg?», som

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Gjemt, men ikke glemt. Sluttrapport

Gjemt, men ikke glemt. Sluttrapport Gjemt, men ikke glemt Sluttrapport Forord I denne rapporten vil Unge funksjonshemmede kort gjøre rede for arbeidet med prosjektet Gjemt, men ikke glemt. Rapporten vil også ta for seg vurdering av måloppnåelse

Detaljer

«Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre.

«Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre. 1 Sluttrapport: «Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre. «Snakk om det!» er produsert av Voksne for Barn og Landsforeningen for Barnevernsbarn, i samarbeid med Filmmakeriet AS.

Detaljer

Kunnskap, mot og trygghet distribusjon

Kunnskap, mot og trygghet distribusjon Sluttrapport til Helse og Rehabilitering Prosjektnavn: Kunnskap, mot og trygghet distribusjon Prosjektnummer: 2008/1/0558 Søkerorganisasjon: Redd Barna Virksomhetsområde: Forebygging Helseområde: Tiltak

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt nr.: 2010/1/0539. Dette prosjektet er finansiert med midler fra

Sluttrapport. Prosjekt nr.: 2010/1/0539. Dette prosjektet er finansiert med midler fra Sluttrapport Prosjektnavn: Informasjonsfolder om Sklerodermi Prosjekt nr.: 2010/1/0539 Virksomhetsområde: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Forebygging Norsk Revmatikerforbund Bjørg Rotevatn Endresen Dette

Detaljer

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden 2017-2018 Innhold Forord 3 Organisasjonsutvikling 4 Økonomi 6 Brukermedvirkning 7 Organisasjonsutvikling 8 Forord Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert

Detaljer

Meld.St 17 (2012-2013)

Meld.St 17 (2012-2013) Meld.St 17 (2012-2013) Byggje-bu-leve Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar FFOs MERKNADER TIL STORTINGETS KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSKOMITÉ avgitt 30. april 2013 30.04.13

Detaljer

Sex og samliv. Utvikling av kursopplegg rettet mot unge synshemmede

Sex og samliv. Utvikling av kursopplegg rettet mot unge synshemmede Sex og samliv Utvikling av kursopplegg rettet mot unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Sex og samliv. Referansenummer: HHAUAS Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) gjennomførte høsten 2012 kurs med temaet

Detaljer

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER NEF RAPPORT: 45 000 UNIKE EPILEPSIHISTORIER Utvikling av materiell og gjennomføring av offentlig arrangement for å spre informasjon om bredden i epilepsidiagnosen [Skriv inn tekst] Side 1 Sammendrag var

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Jakten på nye kontaktpersoner er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Nordisk modul for bærekraftig utvikling. Seminar og workshop, Lysebu mai 2016

Nordisk modul for bærekraftig utvikling. Seminar og workshop, Lysebu mai 2016 Nordisk modul for bærekraftig utvikling Seminar og workshop, Lysebu 23.-24. mai 2016 Program tirsdag 24. mai 09:15 09:30 Oppstart dag 2 intro på lekse 09:30 10:30 Materiell og verktøy 10:30 11:30 Design

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Sluttrapport Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Forord Denne sluttrapporten gir en gjennomgang og oppsummering av prosjektet

Detaljer

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen!

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Rapport Annika F. Huhtala 1 FORORD Helse og Rehabiliteringsprosjektet Ute på noe ble gjennomført i september 2012. Ute på noe er et prosjekt

Detaljer

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Styret nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet OPP OG HOPP

Sluttrapport for prosjektet OPP OG HOPP Sluttrapport for prosjektet OPP OG HOPP Prosjektnummer: 2008/3/0255 Søkerorganisasjon: Norges Blindeforbund Virksomhetsområde: Rehabilitering Forord Hensikten med rapporten er å gi en beskrivelse av prosjektet

Detaljer

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16 Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16 Arbeidsprogram Arbeidsprogramkomiteen (Camilla Lyngen fra Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, Asgeir Fagerli Langberg fra Ung Kreft, Bjarne Langeland

Detaljer

GRENSER] Rapport [INGEN. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom NEFU

GRENSER] Rapport [INGEN. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom NEFU Rapport Norsk Epilepsiforbunds Ungdom NEFU [INGEN GRENSER] Et mestringskurs for ungdom med epilepsi, med utgangspunkt i friluftsliv og fysisk aktivitet. 1 FORORD Helse og Rehabiliterings prosjektet Ingen

Detaljer

Hvordan få et bedre samliv

Hvordan få et bedre samliv Sluttrapport for Hvordan få et bedre samliv Prosjektnummer: 2008/1/0211 Prosjektleder: Siri Katrine Malde Rogaland MS-forening Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Din stil!

Sluttrapport for prosjektet Din stil! Sluttrapport for prosjektet Din stil! Tittel: Din Stil! Hjelp og opplæring til blinde og svaksynte ungdommer i aldersgruppen 14 35 år Sted: Raddison Blu, Nydalen Oslo Antall deltakere: 32 Antall ledsagere:

Detaljer

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR Prosjekt nr.: 2016/FB81027 Friskt liv og Mestring. AKTIVITETER PÅ OG FRA LEIRSKOLE / KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2012/ Prosjektnavn: Mat og medisiner i barnehager Prosjektgruppe: Svein Magnus Gjønvik og Gina Strøm

Detaljer

Deling for perfeksjonering. Sluttrapport

Deling for perfeksjonering. Sluttrapport Deling for perfeksjonering Sluttrapport Forord Organisasjonen Unge funksjonshemmede har gjennomført prosjektet «Deling for perfeksjonering» i 2013. Vi fikk tildelt 280 081 kroner fra Extrastiftelsen. Prosjektet

Detaljer

Stigma. Sluttrapport

Stigma. Sluttrapport Stigma Sluttrapport 1 Forord Organisasjonen Unge funksjonshemmede gjennomførte i 2014 prosjektet Stigma. Vi fikk tildelt 550 000 kroner fra ExtraStiftelsen til prosjektet. Prosjektet var en holdningskampanje

Detaljer

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212 Unge inspiratorer Prosjektnummer: 2008/1/0212 Prosjektleder: Lise Johnsen, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge 1 Forord I denne rapporten vil

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

The NAVigator -De gode eksemplene fra NAV

The NAVigator -De gode eksemplene fra NAV The NAVigator -De gode eksemplene fra NAV Unge funksjonshemmede Referanse 2012/0631 Sluttrapport 1 Forord Unge funksjonshemmede fikk 215 000,- fra Extrastiftelsen Helse og rehabilitering til å finansiere

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Oslo 30.11.2012 P406-12 Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner SAFO er innforstått med ønsket om å få et gjennomsiktig system for tilskuddet, basert på objektive kriterier.

Detaljer

Sluttrapport. Sammen om MS. Prosjektnummer: 2009/1/0426. Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt. Virksomhetsområde: Forebygging

Sluttrapport. Sammen om MS. Prosjektnummer: 2009/1/0426. Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt. Virksomhetsområde: Forebygging 1 Sluttrapport Sammen om MS Prosjektnummer: 2009/1/0426 Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge

Detaljer

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659 Prosjekt nr.: 2014/FBM9278 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2011/3/0209 Prosjektnavn: Villmarksleir 2012 Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund Side

Detaljer

Forebygging, prosjektnummer: 2007/1/0037

Forebygging, prosjektnummer: 2007/1/0037 Forebygging, prosjektnummer: 2007/1/0037 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET: UNIVERSELL UTFORMING Norges Blindeforbund Telemark 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside side 1 Innholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Sammendrag

Detaljer

«Kompetanse om golf for funksjonshemmede» Kompetanseheving for frivillige trenere i golfklubbene golf for funksjonshemmede

«Kompetanse om golf for funksjonshemmede» Kompetanseheving for frivillige trenere i golfklubbene golf for funksjonshemmede Sluttrapport «Kompetanse om golf for funksjonshemmede» Kompetanseheving for frivillige trenere i golfklubbene golf for funksjonshemmede Norges Golfforbund Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer:

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF 1 LYMFEKREFTFORENINGEN Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: DU ER IKKE ALENE En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Detaljer

Høring- forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler

Høring- forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref. Deres ref. Dato r.g.h. 1109/2 200903305 19.11.09 Høring- forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler Norges Handikapforbund (NHF) avgir

Detaljer

Rapport : En hånd å holde i og to hoder å tenke med

Rapport : En hånd å holde i og to hoder å tenke med Rapport : En hånd å holde i og to hoder å tenke med Søker organisasjon: Norges Parkinsonforbund Prosjekt: 2013-3-122 Forord I dette prosjektet skulle det opprettes regionale møteplasser for mennesker med

Detaljer