ÅRSRAPPORT 2004 FORORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2004 FORORD"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2004 FORORD 2004 var et år preget av videre konsolidering, utvikling og bygging av organisasjonen. Arbeidet med revidering av vedtekter ble satt i gang, og vi går inn i 2005 med en ny, samlende og enklere organisering. Rådgivningstjenesten fungerer godt, samarbeid med frivillige er videreutviklet og styrket og etablering av samarbeid med andre organisasjoner og myndigheter har stått sentralt. Økonomien er nå på plass, og etter et år med stram økonomistyring er vi nå i balanse. Vi kunne selvsagt ha ønsket oss mer romslig økonomi. Det har vært sendt mange søknader om midler til utvikling av medlemsrettede tilbud, også utenfor Oslo, etablering av prosjektet Helhetlig behandlingstilbud til hivpositive, utvikling av vårt bibliotek som et ledd i kompetansestyrkingen av feltet og en enda mer offensiv webside. Alle er avslått, og alle tema blir med oss videre inn i Vi har hatt et fullt bemannet sekretariat i Det har vært en del sykdom i personalgruppen, så tidvis har sekretariatet måttet prioritere sterkt hva vi har kunnet bidra med hvor. Første prioritet har alltid vært å møte alle henvendelsene fra hiv-positive og andre berørte av hiv som trenger informasjon og rådgivning. I 2004 merket vi for alvor behovet for en medarbeider med juridisk kompetanse. Våre medlemmer har vært storforbrukere av hans kunnskaper. Likeledes har psykososiale tema stått sentralt i rådgivernes arbeid. Det har vært en jevnt stigende strøm av henvendelser fra pressen, myndigheter, andre organisasjoner og skoler. Disse har søkt generell informasjon, kvalitetssikring av informasjon de har hatt, intervjuer og ikke minst å komme i kontakt med hivinformanter til arrangementer og som forelesere. Vi tar også selv tatt en rekke initiativ. Det er viktig å ligge i forkant av utviklingen når det gjelder offentlige myndigheters håndtering av spørsmål knyttet til hiv med innspill både til politikkutforming og ressursbruk. Vi har avgitt mange og viktige høringsuttalelser, og tatt initiativ overfor viktige dialogpartnere som for eksempel Helse- og sosialombud, Sosialkontortjenestene, diverse helsetjenester, Rikstrygdeverket og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Informasjonskampanjen fra 2003 ble videreført i 2004, med hovedmålgruppen innvandrere og asylsøkere. Dette fordi tallene for nydiagnostiserte viser en betydelig økning i denne gruppen, og ingen hadde grepet fatt i en informasjon om hiv rettet spesielt mot dem. I tillegg har vi i årets kampanje lagt vekt på generell informasjon om tilbud og tiltak innen forebygging og oppfølging av hiv rettet mot befolkningen generelt og utvikling av en multimediepakke. Denne skal favne de aktuelle målgrupper, og ferdigstilles i løpet av I forståelse med Helseutvalget for homofile søkte vi ikke midler til informasjon blant menn som har sex med menn da denne ekstrabevilgningen kom i forbindelse med urovekkende stigning av nydiagnostiserte i denne delen av befolkningen, spesielt i Oslo. Vi valgte å bidra i dette arbeidet med å avsette ressurser fra sekretariatet som Helseutvalget for homofile kunne trekke på, fremfor å søke penger for å kjøre flere informasjonskampanjer enn vi på det tidspunktet hadde kapasitet til. En annen prioritet i året som gikk, var å stimulere til aktiviteter rettet direkte mot hiv-positive utover i landet. Arbeidet med etablering av nettverk i byene har vært en betinget suksess. Det

2 ser ikke ut til å være den store interessen for dette, bortsett fra i Trondheim der en arbeider for etablering av et mer permanent tilbud. I tillegg til prioritering av rådgivningstjenesten, har vi i 2004 bidratt til å etablere nettverksgruppe for innvandrerkvinner berørt av hiv og reaktivere GladiOla. Gruppen Esperanza har vært i aktivitet i 2004, og har nå tatt initiativ til å få noe mer drahjelp fra sekretariatet. Vi har gjennomført kurs for hivinformanter og forberedt et større prosjekt om helhetlig behandlingstilbud for hivpositive. Det er gjennomført informasjonsprogram for ansatte på asylsmottak i Osloområdet, et tiltak som både vi og andre ønsker å tilby også til andre mottak i landet i 2005 under forutsetning av midler. Vi utgir vårt månedlige nyhetsbrev, i tillegg til bladet POSITIV og har avholdt sosiale sammenkomster før sommer- og juleferie. Utvikling av websidene har fortsatt, dog ikke i det omfang vi ønsket pga manglende økonomi. En prioritering har også vært å styrke samarbeidsrelasjonene med andre viktige aktører innenfor hiv/aids feltet. Sammen med Helseutvalget for homofile, Aksept og African Health Watch utformet Pluss-LMA "Hivmanifest 2003". Dette er en plattform for felles arbeid. I forlengelse av dette ble det i 2004 undertegnet en intensjonsavtale der samarbeidet ble nærmere beskrevet og konkretisert. Samarbeidet med disse ble videreført også i forbindelse med markeringen av Verdens aidsdag 1. desember. Vi valgte også i år å følge UNAIDS temaet 2004: Jenter, Kvinner hiv og aids. Vår fagkonferanse fikk navet Kvinner er. Vi har hatt dette og tema diskriminering og stigmatisering som sentrale fokus i vårt arbeid i hele Stigma rammer hiv-positive og deres pårørende i alle land - om enn på forskjellige måter. Derfor er dette et av de temaene som binder folk sammen på tvers av landegrensene i internasjonalt solidaritetsarbeid. Pluss-LMA har forsøkt å gi sitt bidrag, blant annet ved fortsatt å støtte og bidra til erfaringsutveksling med grupperinger av hiv-positive i de to prosjektene i henholdsvis St. Petersburg og Kina. Stor takk rettes til alle som har støttet oss økonomisk og faglig i 2004: Sosial- og helsedirektoratet, Oslo kommune, fonds og legater. Videre takk til Norges Røde Kors og Kirkens Bymisjon sentralt og lokalt for faglig og organisatorisk støtte. Sist, men ikke minst, går en stor takk til alle frivillige som på forskjellige måter har bidratt til vårt arbeid i året som gikk, ved å være hivinformanter, delta i dugnader, stå på stands, stille opp ved praktiske gjøremål og engasjere seg i diverse arbeidsgrupper. Uten de frivilliges innsats hadde vi aldri fått til så mye. Vi har vurdert de frivilliges innsats til å representere minst 5 årsverk totalt. I en frivillig organisasjon som vår, er det og skal det være medlemmene som er de mest sentrale. Vi håper derfor at aktivitetsnivået blant frivillige utover i hele landet vil fortsette å øke. Oslo Per Miljeteig Styreleder Laila Thiis Stang Generalsekretær

3 1 OM PLUSS-LMA 1.1 Ansatte Sekretariatet hadde ved utgangen av 2004 følgende ansatte: Generalsekretær Laila Thiis Stang (fast) Konsulent, helsefaglig Jorun Olaussen (eng) Deretter (fast) Konsulent, jurist Geir Nese (fast) Konsulent, sosialfaglig Trond Grinde Rinding (fast) Merkantil (50 %) Anne K. Olsen (eng) deretter (fast) Konsulent (web og info.) Bjørn-Erik Rasmussen (eng) Konsulent Ghirmay Assemahegn d.d. (eng) Merkantil Eva Kaasen (eng) Konsulenter i engasjementstilling har vært lønnet over frie midler i lønnsbudsjettet blant annet sykepengerefusjoner og tilskudd fra a-etat. I tillegg til ovennevnte har Thale Skybak vært engasjert i 3 måneder for å tilrettelegge søknadsprosessen i forbindelse med etablering av prosjekt Helhetlig behandling for hivpositive. Jan Roar Mietinen var inne på engasjement i 2 måneder for å arbeide med utvikling av informasjon rettet mot innvandrergrupper i Norge. 1.2 Styre Per Miljeteig (leder) Kirsten Frigstad (nestleder) Anne Marie Opsahl Olav Aasland Philip Timmons Else Aasegg Vararepresentanter: NN Guro Lænes Elisabeth Tveito Ragnhild Backstrøm fram til Ulf Tveten fra Styret har i 2004 hatt til sammen 8 møter og behandlet 60 saker. 1.3 Representantskap Fra Pluss: Per Miljeteig NN NN Philip Timmons Ragnhild Backstrøm til Else Aasegg Ulf Tveten

4 Jon Minde Leif Ødegård Mattew Adabuga Varamedlemmer: NN NN Fra LMA: Stiftelsen Kirkens Bymisjon: Landsforbundet mot stoffmisbruk: Norges Kristelige studentforbund: Medisinernes seksualopplysning: Kirkens Nødhjelp: Yrkesorganisasjonenes sentralforbund: Fellesforbundet for bv.ped., sos.og vp.: Norsk Tannlegeforening: Norsk organisasjon for asylsøkere: Varamedlemmer: Norsk Folkehjelp: Koordineringsgr. For psykiatriske ungd. team: Kirsten Frigstad Anne Marie Opsahl Elisabeth Tveito Guro Lenæs Anne Marie Helland Hege Herø Ingeborg Rokkones Morten H. Rolstad Rune Berglund Steen Karin Bull Liv Arnesen Representantskapet har avholdt 2 møter i løpet av året. I tillegg til de ordinære møtene har det vært avholdt ett seminar for styret og representantskapet sammen våren 2004, og ett møte med representantskapet, styret og sekretariatet høsten 2004 i forbindelse med det pågående OU-arbeidet, herunder diskusjon om revidering av organisasjonens vedtekter. 1.4 Økonomi I hele 2004 har organisasjonen kjørt stram økonomistyring og hatt et nøkternt forbruk. Hele året er det søkt ekstra midler fra diverse fonds og legater. Dette har gitt et beskjedent resultat, men har bidratt til en noe mer offensiv profil ift. deltagelse i diverse internasjonale fora og drahjelp til igangsetting og vedlikehold av nettverksgrupper. Ved utgangen av 2004 går vi ut med et underskudd på kr Underskuddet dekkes av vår egenkapital. Denne er ved utgangen av 2004 på kr Sosial og helsedirektoratet har godkjent at kr overføres til Dette skylles uforutsette hendelser som førte til at to større prosjekter ble forsinket: Informasjonskampanjen 2004 og Kinaprosjektet. 1.5 Om medlemmene Enkeltmedlemmer Organisasjonen sender ut materiell til ca. 500 enkeltmedlemmer. I hele 2004 har vi arbeidet med rekruttering av betalende medlemmer, dels ved å gjøre innmelding lett tilgjengelig vie nettet, ved slipp i bladet POSITIV, ved utsendelse av innmeldingsblanketter ved kontakt med oss og ved bruk av rekrutteringsbrosjyre m/innsendingsslipp på stands. Dette har resultert i at det i løpet av 2004 er kommet et

5 jevnt tilsig av betalende medlemmer, denne gruppen er ved utgangen av personer. Listen over betalende medlemmer og ikke betalende medlemmer er nå satt i system Organisasjoner Pluss-LMA startet også prosessen med rekruttering av betalende organisasjoner. Pr. utgangen av 2004 har vi 36 betalende medlemmer. Rekruttreingsarbeidet ble stoppet høsten 2004, i påvente av avklaring på gradering av medlemskontingenten (skal opp på neste årsmøte), revidering av våre vedtekter og en ønsket diskusjon om hvem som kan være medlem hos oss (som for eksempel offentlige innstanser og medisinfirma). I hele 2004 har vi forsøkt å være bevisst på hvordan vi kan nyttiggjøre oss medlemsorganisasjonenes engasjement og ressurser. Her er det mye ugjort. Vi har fortsatt arbeidet fra 2003 med å etablere og styrke kontakt og samarbeid med Røde Kors sentralt og lokalt, Norsk Folkehjelp, samt Kirkens Bymisjon i de større byene. 2. MEDLEMSRETTEDE AKTIVITETER 2.1 Bruk av frivillige Tanken om frivillig arbeid står sentralt i Pluss - LMAs arbeid. Frivillige utgjør en vesentlig del av våre ressurser og gjør en fantastisk innsats på en rekke områder. Frivillige deltar i prosjekter, referansegrupper, arbeidsgrupper/komiteer, Verdens Aidsdag, konferanser/seminarer, festivaler, stå på stand, dugnader, sosiale aktiviteter informasjonsarbeid, faddere, nettverksgrupper, jobbe i sekretariatet og ellers der det måtte være behov for ekstra innsats. Det er en prioritert oppgave for Pluss-LMA å utnytte den ressursen som våre frivillige utgjør. Ved utgangen av 2004 har vi registrert 31 frivillige i tillegg til medlemmer av styrende organer. Mange av de sistnevnte er aktive i organisasjonen ut over det å sitte i styret/representantskapet, som for eksempel som hivinformanter, ved bemanning av stands og deltagelse i diverse grupper. 2.2 Kvinneseminar Kvinneseminaret har som målsetting å samle kvinner til dialog og legge grunnlag for dannelse av uformelle nettverk mellom hivpositive kvinner. Mange hivpositive kvinner lever isolert og har få eller ingen likesinnede å snakke med om sin situasjon. Det årlige kvinneseminaret ble avholdt i september på et lite hotell utenfor Oslo, og hadde Seksualitet som tema, ut fra ønsker fra fjorårets deltakere. Foredragsholder var sexolog Gro Isachsen. Det måtte settes tak på antall deltakere grunnet økonomi, med øvre grense på 20 deltakere. Det var mange som ønsket å delta på seminaret, og det gjorde det nødvendig å operere med venteliste i forbindelse med påmeldingen. Ut fra flere tilbakemeldinger etter seminaret, virker det som om deltakerne var svært fornøyd både med sosialt samvær og nyttig foredrag og diskusjoner. Det foreligger en egen rapport fra seminaret.

6 2.3 Datakurs/langåpent/ internettkafe Det ble arrangert et datakurs og internett verksted 2003/04 hvor medlemmer fikk opplæring i bruk av data og trening i bruk av internett. Det ble avholdt til sammen 3 kurs à 7 kvelder med til sammen 17 deltagere. I forlengelse av dette, og etter ønske fra medlemmene, holdt sekretariatet åpent kontor hver onsdag frem til kl Her hadde medlemmer mulighet til å komme innom, surfe på nettet, møte andre og lignende. En representant fra sekretariatet var til stede og besvarte telefoner og tilrettela tilbudet. Det var lite oppmøte av medlemmer. Tilbudet ble derfor avsluttet mot slutten av Undergrupper I løpet av 2004 er det etablert en nettverksgruppe for innvandrerkvinner, samt reaktivering av GladiOla-gruppen. Et nært samarbeid mellom ansatt i sekretariatet og frivillige har vært en forutsetning for å få dette til. Ved etablering av selvhjelps/nettverksgrupper har sekretariatet valgt å tilby drahjelp i selve etableringsprosessen i form av bistand fra en ansatt, noe økonomiske midler og hjelp til å finne lokaler utenfor Pluss-LMA hvis dette er ønskelig. Etter noen måneders fungeringstid er det meningen at gruppen skal være i stand til å klare seg selv, dog med noe økonomisk bistand. Det er å håpe at denne strategien vil fungere på sikt, da sekretariatet verken har ressurser eller har det som sin oppgave å stå ansvarlig for nettverksgruppene. Dette gjelder ikke gruppen av faddere og hivinformanter. Disse vil fortsatt bli administrert og fulgt opp av en person i sekretariatet Esperanza Esperanza betyr håp på spansk, og denne gruppen er åpen for alle hivpositive innvandrere som bor i Norge. Gruppen ønsker å inkludere flere medlemmer, men har dessverre vanskeligheter med å organisere innvandrere og asylsøkere utenfor Oslo. I 2004 var det omtrent 15 aktive medlemmer. Det er møter annenhver måned, hvor man tar opp aktuelle temaer og erfaringer, samt har sosialt samvær. Viktige tema i 2004 har vært: å leve som immigranter i et fremmed land og hvordan man best mulig takler sykdommen. Håpet er å kunne ekspandere til å gi hverandre støtte hvis noen er syke, har fått barn, i saker vedrørende familiegjenforening eller om noen er deprimerte. I 2004 var Esperanza på en tur til Danmark for å møte hivpositive immigranter der Faddere Pluss-LMA startet høsten 2003 arbeid med å få etablert en fadderordning for nydiagnostiserte hivpositive, og i 2004 har vi laget et lite nettverk av faddere rundt om i landet. Bakgrunnen for tilbudet er at mange nydiagnostiserte, særlig gruppen asylsøkere, innvandrere og fremmedspråklige, savner å kunne komme i kontakt med andre hivpositive som har levd med diagnosen en stund. Fadderne skal gi råd og støtte om hvordan det er å leve med hiv i Norge. Det har vært lite etterspørsel etter faddere i 2004, på tross av at informasjon er blitt gitt til alle infeksjonsmedisinske avdelinger på sykehusene, Olafia-klinikken, helsesenter, organisasjoner, nyhetsbrev og på vår Web-side. Vi vil vurdere å promotere tilbudet med økt intensitet i GladiOla På initiativ fra medlemmer ble GladiOla startet opp igjen høsten GladiOla er et nettverk av, for og med hivpositive homofile menn. Et midlertidig styre på 4 formaliserer og tilrettelegger tilbudet. Alle medlemmene av styret er selv hivpositive homofile. Styret har jevnlige møter. GladiOla har eget lokale - midt i Oslo sentrum. Målet er å ha et eget sted hvor vi kan møtes og gjøre forskjellige ting sammen. Lokalet har egen scene,

7 kjøkken og ligger bare et steinkast fra Karl Johans gate. I løpet av høsten 2004 har det vært 11 styremøter, i tillegg til Kikkoff party, filmkveld, idédugnad, VAD-kafe og juleavslutning. GladiOla er finansiert og støttet av Pluss-LMA og Helseutvalget for homofile. GladiPost har 43 postmottakere (nyhetsbrev) Innvandrerkvinner En stor andel av nydiagnostiserte som tar kontakt med Pluss-LMA er asylsøkere og innvandrere. I 2004 startet Pluss-LMA opp en nettverksgruppe med hivpositive kvinner med innvandrer bakgrunn. Noen av kvinnene i gruppen er asylsøkere. Gruppen har vært samlet åtte ganger i løpet av Gruppene har vekslet mellom å være i lokalene til African Health Watch og hos Pluss-LMA. Det har vært vanskelig å få gruppen til å møtes regelmessig da mange av gruppemedlemmene bor et godt stykke utenfor Oslo området. Gruppen har sin egen gruppeleder som er kontaktperson mellom gruppemedlemmene og Pluss-LMA. Gruppeleder følges regelmessig opp med råd og veiledning av en person fra sekretariatet september dro fire av medlemmene fra nettverksgruppen på studietur til København sammen med to personer fra sekretariatet. Formålet med turen var å besøke The Training, Information, and Counseling Centre (TICC). TICC er en søster organisasjon under HIV- Danmark. Organisasjonen driver hiv og aids forebyggende tiltak rettet mot afrikanske miljøer. TICC utdanner frivillige afrikanere til å være hiv/aids rådgivere. Rådgiverne arrangerer større fester, konserter og familie sammenkomster innenfor de afrikanske miljøene der hiv/aids arbeidet står i sentrum. Besøket ga oss mye nyttig informasjon om hvordan vi kan jobbe opp mot de afrikanske miljøene i Oslo. På båtturen til København holdt sekretariatets jurist et seminar om hiv, juss og rettigheter. 2.5 Sosiale aktiviteter Julebord Det ble arrangert julebord for medlemmene fredag Det møtte opp ca. 30 medlemmer, og sekretariatet hadde handlet inn til enkel bespisning. Julebordet var hyggelig med sosialt samvær både for medlemmer og sekretariat Sommerfest Det ble arrangert stor sommerfest i bakgården til Røde Kors 2. juli. Ca. 50 personer deltok. Det var leid inn to store partytelt, karaokeanlegg og stor grill. I tillegg var den en artist som sang på festen. Stemningen var god og alle koste seg. Det ble servert mat drikke. Flere av medlemmene hadde med venner og kjærester. Fra sekretariatet deltok 7 personer. 3. LANDSDEKKENDE OPPGAVER 3.1. Samarbeid med de større byene En oppfølging av rundreisen til de større byene har vært et stadig tilbakevendende tema i for ansatte i sekretariatet. Vår vurdering er at det er viktig å etablere kontakt og følge opp de byene der det vises interesse for å danne nettverk. I hele 2004 har vi forsøkt å arbeide systematisk med dette. Det var avsatt midler til alle de 5 største byene, både til utvikling av tiltak og i forbindelse med markeringen av Verdens Aidsdag. Det ser ut til at det ikke er like stor interesse og grunnlag for etablering av lokale nettverk som vi trodde. Ansatte har delt byene mellom seg slik at hver bykontakt har ett navn i sekretariatet de kan ta kontakt med ved

8 behov for bistand. Dette har heller ikke fungert etter intensjonen. Alle bykontaktene som fungerer har tilgang på mobiltelefon betalt av Pluss-LMA. Her kan medlemmene raskt komme i kontakt med lokale miljøer. Pluss-LMA vil i løpet av 2005 vurdere om og hvordan den videre oppfølging av byene bør foregå Tromsø Arbeidet i Tromsø har i hovedsak utgangspunkt i Sosialmedisinsk senter. De har en rådgivningstjeneste for hivpositive, og den allerede etablerte gruppa for hivpositive kvinner har vært i funksjon i hele Et tilbud til hivpositive innvandrerkvinner er under etablering under forutsetning av økonomisk støtte. I forbindelse med en mulig etablering av prosjekt Helhetlig behandling for hivpositive i tilknytning til Universitetet i Tromsø har Pluss-LMA vært i kontakt med representanter fra Sosialmedisinsk senter. De er interessert i en eventuell videreutvikling av samarbeidet. Ut fra de signaler senteret gir synes det ikke å være grunnlag for etablering av flere kontaktpersoner i Tromsøregionen. Det vurderes som mer hensiktsmessig å bruke krefter og ressurser på videreutvikling av vårt samarbeid med senteret Trondheim Pluss-LMA har i løpet av 2004 fått i stand et nært og forpliktende samarbeid med blant annet Kirkens Bymisjon, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune. Konkrete utslag av dette samarbeidet var et godt besøkt fagseminar på Verdens aidsdag og felles søknader om midler til et møtested for hivpositive i Midt-Norge. Medlemsgruppen har også gjennomført felles sosiale tiltak, som teaterbesøk. Våre bykontakter først Else Aasegg, deretter Ingrid Næss har begge vært aktive, og har betydd mye for det som utvikles av lokale tiltak Bergen I forbindelse med nettverksbygging har Bergen vært et satsningsområde. Vi har en frivillig kontaktperson, Bente Randi Skorve. I mai 2004 var Jorun Olaussen og Trond Grinde Rinding på besøk i Bergen. Vi hadde et konstruktivt møte på Haukeland sykehus med fagpersoner innen flere felt, og vi traff et par medlemmer Stavanger Stavanger er den byen vi har dårligst kontakt med. Vår bykontakt har ikke fungert av forskjellige grunner, og vi har forsøkt å finne en ny uten å lykkes. Kirkens Bymisjon har vært noe aktiv i forhold til oppfølging av enkelte hivpositive, og vi har ellers etablert kontakt med kommuneoverlegen. I løpet av 2005 må vi ha avklart hvordan en videre oppfølging bør foregå Kristiansand To personer fra sekretariatet dro på et besøk til Kristiansand i mars/april for å ha samtaler med vår lokale kontakt og en sykepleier fra infeksjonsmedisinsk avdeling for å få en beskrivelse av situasjonen for hivpositive i Kristiansand, og for å vurdere behov for tiltak og oppfølging fra Pluss-LMAs side. Vi hadde også et møte med to av våre medlemmer. På møtene kom det frem at et nettverkseminar for personer berørt av hiv kunne være en samlende aktivitet. Vi sendte ut invitasjon om seminaret til alle våre medlemmer i Helse Sør regionen og med hjelp

9 fra infeksjonsmedisinsk avdeling i Kristiansand ble det formidlet informasjon til pasientene om seminaret. I tillegg ble informasjonen om seminaret lagt ut på Pluss-LMAs hjemmeside. Vi søkte Kristiansand kommune, Sanitetsforeningen og Fylkesmannen om støtte til seminaret. Vi fikk avslag fra alle sammen. Det meldte seg kun to personer til seminaret. Med så liten respons valgte vi å avlyse seminaret Samarbeid andre organisasjoner Hivmanifest/Hivforum Gruppen som står bak Hivmanifest 2003 har i løpet av 2004 formalisert sitt samarbeid ytterligere ved å undertegne en intesjonsavtale der det er beskrevet hvordan vi skal samarbeide og hva vi skal samarbeide om. Gruppen møtes minst en gang i måneden. Ansvar for innkalling, møteledelse og referat går på omgang. Samarbeidet har resultert i en rekke møter og henvendelser til offentlige myndigheter der gruppen samlet søker å synliggjøre og fremme hivpositives situasjon og rettigheter Aidsforum Generalsekretæren deltar i Bistandsministerens Aidsforum som fast medlem. Dette er en bredt sammensatt gruppe bestående av spesielt inviterte som representerer samfunnsdebatt, kultur og internasjonalt helsearbeid innen hiv/aids spørsmål. Gruppen møtes to ganger i året. Her blir sentrale internasjonale tema knyttet til den globale hiv/aids situasjonen satt på dagsorden. Alle gir også en orientering fra de respektive organisasjoner/personer om hvem som arbeider med hva for tiden. Dette er et særs viktig nettverk ikke bare for oppdatering om den globale situasjonen, men også for utvikling av nye samarbeidsrelasjoner For øvrig Pluss-LMA samarbeider og deltar jevnlig i møter med ulike aktører på mange nivå innen frivillige organisasjoner, undervisningsinstitusjoner og det offentlige hjelpeapparat. Av mer permanent og formell karakter kan nevnes: Sosial- og helsedirektoratet: Her er det spesielt fokus på Pluss-LMAs arbeid generelt, særlig informasjonsvirksomheten, tilbudet til hivpositive og tilrettelegging av Kinaprosjektet (se under pkt 6.3). Det har også vært faste møter i forbindelse med tilretteleggingen av markeringen av Verdens aidsdag. Helsedepartementet: I forbindelse med bistand til å forsøke å etablere et prosjekt rettet mot organisering av hivpositive i St. Petersburg har spesielt styreleder i Pluss-LMA hatt en aktiv dialog med departementet (se pkt. 6.4.). Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund: I forbindelse med Kinaprosjektet planlegges det å etablere Kicking Aids Out nettverk og -metodikk i Kina. I dette opplegget vil NIF og NFF ha ansvaret for det idrettslige opplegget. En frivillig fra Pluss-LMA deltok i NIF/NFFs opplæring av personell som er Kicking Aids Out aktører. Det er planen at han skal bli med over når programmet skal implementeres i Hivfondet: Generalsekretæren sitter som representant for Pluss-LMA i Hivfondets styre FRISAMs generalsekretærmøte: Her møtes ledere fra store og små frivillige organisasjoner for dialog og nettverksbygging, samt at

10 gruppen kan fungere som et rådgivende organ overfor Sosialdepartementet. Gruppen har hatt ett møte i FRISAMs kontaktgruppe er opprettet for å gi råd til departementet i spørsmål angående frivillighetsarbeid. De viktigste sakene gruppen har behandlet i 2004 er spørsmålet om fordeling av midler fra momsfritak, omstrukturering av Kontaktforumet i en faglig og en frivillighetspolitisk gruppe. Vi fikk melding om at FRISAM ble nedlagt pr , hvilket Pluss-LMA sterkt beklager. Dette var en viktig arena for frivillige organisasjoner, og nettverket hadde etter hvert forhandlet seg fram til en struktur og en samarbeidsform som vi så fram til skulle fungere til beste for hele det frivillige Norge. 3.3 Rådgivning Det har vært en jevn strøm av henvendelser med behov for rådgivningstjenester gjennom hele året, både per telefon, i forbindelse med aktiviteter for frivillige, og ved personlig oppmøte. Antall henvendelser og hva disse dreier seg om er forsøkt registrert gjennom hele året. Disse tallene viser at det anslagsvis har vært 300 henvendelser til Pluss-LMA i 2004, med en jevn fordeling av kvinner og menn. Henvendelsene har stort sett dreid seg om sosiale rettigheter, trygdespørsmål, smitteveier, smittefrykt, informasjons og spørsmål om betydningen av hiv i forhold til opphold i Norge for utenlandske statsborgere. I tillegg har det vært en del personer som har kommet til kontoret for å snakke med noen uten å ha konkrete spørsmål. Det er ikke nødvendig å bestille time for rådgivningssamtaler, selv om vi ofte anbefaler det, spesielt hvis man skal snakke med vår jurist Rettighetshefte Pluss-LMA utga i 2004 Hiv og jus, en oppdatert og videreutviklet versjon av rettighetsheftet fra Siden forrige utgave har det vært betydelige lovendringer, og omfanget av henvendelser til sekretariatet i Pluss-LMA har også vist at det er behov for informasjon på flere områder enn hva det forrige heftet tok for seg. Heftet er også vurdert som ledd i en langsiktig strategi med tanke på å bedre livssituasjonen for mennesker med hiv, og å motarbeide diskriminering. Tilbakemeldinger viser at heftet ble godt mottatt, både av individuelle medlemmer, fagfolk og myndigheter. 3.4 Verdens Aidsdag (VAD) Årets planlegging og markering av dagen bar preg av det samarbeidet som er etablert mellom Aksept, African Health Watch, Helseutvalget for homofile og Pluss-LMA. Vi koordinerte arbeidet, og ikke minst samarbeidet vi om selve gjennomføringen av deler av opplegget Konferanse Konferansen som Pluss-LMA arrangerte på Verdens aidsdag hadde i 2004 Kvinner, jenter, hiv og aids som hovedtema, i tråd med UNAIDS strategi for 2004, og konferansen ble kalt Kvinner er. Konferansen hadde både et internasjonalt og et nasjonalt perspektiv, samt et forebyggende og beskrivende fokus. Planleggingen av konferansen stod en arbeidsgruppe med frivillige for sammen med to fra sekretariatet. Det var over 100 deltakere, og konferansen ble ledet av Turid Birkeland Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson åpnet konferansen.

11 3.4.2 Fest I samarbeid med Helseutvalget for homofile, Aksept, Gaysir og Blikk ble det arrangert fest om kvelden på Verdens Aidsdag. Festen ble arrangert på utestedet Rockefeller. Det var et variert underholdningsprogram, og de fleste artistene stilte opp gratis. I tråd med årets kvinneperspektiv, ble det valgt å legge hovedvekten på kvinnelige artister i markeringen Ellers i landet Trondheim: Det ble arrangert en større fagkonferanse med over 100 deltagere. Vår jurist bidro med et innlegg om rettigheter på konferansen. Dagen ble ellers markert med gudstjeneste m/lysmesse i samarbeid med Kirkens Bymisjon, Trondheim og kafébesøk for medlemmer. Vi sendte dessuten ut invitasjoner, plakater og informasjonsmateriell, og gå noe økonomisk støtte. Tromsø: Her markerte en dagen med plakataksjon, stand på et stort kjøpesenter, informasjonspakke til alle kommunale etater og institusjoner med oppfordring til markering av dagen og bruk av sløyfen samt middag for kvinnegruppen om kvelden. De fikk økonomisk støtte fra Pluss- LMA sentralt. Tromsø er godt fornøyd med markeringen for Samarbeid I forbindelse med Verdens Aidsdag samarbeidet Pluss-LMA med en rekke andre aktører i feltet. Vi fikk mange henvendelser fra hele landet om informasjon, og råd til hvordan best markere dagen. Skoler som ønsket informasjonsmateriell Røde Kors Ungdom og Verdens Matvareprogram som vi delte ut brosjyrer for Pluss- LMA Flere hiv-informant oppdrag, Salg av pins til enkeltpersoner og organisasjoner. Pluss-LMA deltok også i fakkeltoget og gudstjenesten arrangert av Aksept Pressedekning Generalsekretæren ble intervjuet i TV 2, God Morgen Norge og i radio: Kanal 24 og P3. Diverse avis- og ukeblad intervjuer, samt en felles kronikk med medlemmer av utviklingsministerens Aidsforum Kunstauksjon I forbindelse med Verdens aidsdag har en rekke kunstnere donert kunstverk til en auksjon som fant sted etter Aidsdagskonferansen, 1. desember. Inntektene går i sin helhet til tiltak og utvidelse av tilbud for hivpositive og pårørende i Norge. Samarbeidspartnere var Norges Røde Kors, Mester Rammer AS og auksjonarius Per Dann. Frivillige har bidratt og gjennomført planleggingen, i godt samarbeid med sekretariatet. Det er andre gang Pluss-LMA holder kunstauksjon, første gang var under Verdens Aidsdag Vi vurderer å endre konseptet noe i 2005, da koplingen med fagseminaret ikke er spesielt vellykket salgsmessig.

12 Bidragsytere: Marcel Leliënhof, Jarle Rosseland, Morten Hvaal, Nico Widerberg, Knut Bry, Jan Svendsen, Åse Frogner (tekstil), Bengt Sivesind, Jan Baker, Terje Risberg, Fin Serck- Hansen og Per Miljeteig. 3.5 Pluss-prisen 2004 I 2004 vedtok styret retningslinjer med kriterier for hvem som kan motta prisen.til årets Pluss-pris forelå det forslag til 7 kandidater: 5 personer og 2 institusjoner. Styret tildelte Torbjørn Bentsen prisen. Han har i mange år har vært en sentral tillitsvalgt i organisasjonen. Han loset Pluss gjennom en vanskelig tid og var sentral i sammenslåingen av Pluss og LMA til en organisasjon. Han ble også styreleder i den nye organisasjonen og med massiv innsats fikk han den inn i den prosessen som gjorde at vi i dag fremstår som en godt integrert organisasjon og en viktig faktor i hiv/aids arbeidet i Norge. Også etter å ha frasagt seg offisielle verv fortsetter han i dag å jobbe frivillig for Pluss-LMA. 3.6 Påvirkningsarbeid Pluss-LMA har i løpet av 2004 avgitt uttalelser til ulike utredninger som har vært på høring, som for eksempel utkast til ny arbeidslivslov, blodforskrift, smittevern innen helse- og sosialtjenesten og mulige endringer i retningslinjer for helsebedømmelse av hivpositive innen forsikringsbransjen. Denne type uttalelser har vært en prioritert oppgave, for å kunne nå ulike myndigheter med saklig informasjon om den faktiske situasjonen for hivpositive. Andre enkeltspørsmål av prinsipiell karakter har vært tatt opp med relevante myndigheter for nødvendig avklaring, som for eksempel trygderettigheter ved tannbehandling og praktisering av taushetsplikt ved smitteoppsporing. 3.7 Hiv og behandling Tema har i hele 2004 vært sentralt i vårt arbeid. Dels ved oppfølging av enkelthenvendelser, ved å sette tema på dagsorden i flere fora og overfor flere sentrale aktører i helsevesenet. Det er tatt flere initiativ, og det er nedlagt betydelige ressurser fra sekretariates side i å holde websidene oppdatert. Organisasjonen har deltatt i aktuelle konferanser og seminarer om tema, og arrangert et nordisk fagseminar i samarbeid med medisinalfirmaet ABBOTT, Norge: Livskvalitet og behandlingsperspektiver. I løpet av året er vi etablert som knutepunkt for Internasjonal AIDS Vaccine Initiativ (IAVI) og International Partnership for Microbicides (IPM) (se pkt.6.3. og 6.4). Ikke minst har vi kontinuerlig i hele 2004 arbeidet for å etablere vårt eget prosjekt Helhetlig behandling for hivpositive (se pkt. 4.3). 3.8 Frivillighetssentral Det ble søkt om midler fra FRISAM for 2004, men søknaden ble avslått. Etter vedtak i Styret ble derfor frivillighetssentralen formelt lagt ned. Det skal dog nevnes at store deler av vårt arbeid baserer seg på bruk av frivillige og etablere selvbærende nettverk mellom frivillige. Det ble søkt om midler fra Sosial - og helsedirektoratet i 2004 til stilling knyttet til koordinering av Pluss-LMAs frivillighetsarbeid. Det ble derfor prioritert at en av de ansatte i sekretariatet har dette som sin hovedfunksjon.

13 4. SÆRSKILTE PROSJEKTER I Asylsøkerprosjektet I 2003 startet Pluss-LMA et todelt prosjekt med støtte fra Oslo kommune. Del en var å utvikle et kursopplegg om hiv og aids for personalet på asylmottakene i Oslo området, og del to var å drive informasjonsarbeid rettet mot asylantene på mottakene, samt tilby nettverk av hivpositive ressurspersoner for asylantene. I 2004 gjennomførte Pluss-LMA fire heldagskurs for personalet om hiv og aids på Tanum, Løren og Klemetsrud asylmottak i samarbeid med driftsoperatørene HERO og Norsk Folkehjelp. På kursene deltok også politiet og folk av koordineringsgruppen til UDI. Kursene inneholdt i hovedsak etiske og juridiske problemstillinger som ansatte kan møte i hverdagen stilt overfor en hivpositiv beboer. I tillegg fokuserte kurset på smittemåter og smittefrykt, og stigmatisering og diskriminering, og hvordan det er å leve med hiv i Norge. Tilbakemeldingene vi har fått på kurset er svært positive. I samarbeid med helsekontoret og informasjons- og aktivitetsansvarlig på Løren asylmottak holdt to av Pluss-LMA sine Hivinformanter med innvandrer bakgrunn, og som selv er hivpositive til sammen ni informasjonskurs om hiv og aids for asylsøkerne på mottaket. Kursene ble holdt på flere forskjellige språk med hjelp fra tolk. Informasjonsoppdragene har krevd en god del planlegging og etterarbeid i form av råd og veiledning. Pluss-LMA har en nettverkssgruppe for hivpositive kvinnelige asylsøkere og innvandrere. Gruppen møtes en gang i måneden. Noen av gruppens medlemmer er også faddere for nydiagnostiserte asylsøkere se pkt ). Det er utarbeidet egen rapport for tiltakene. 4.2 Informasjonskampanjen Også i 2004 fikk Pluss-LMA en ekstrabevilgning på 1 million fra Sosial- og Helsedirektoratet, til informasjonsrettet arbeid. Pluss-LMA har stått fritt til å velge tema og målgruppe for kampanjen, og har gjennom flere idédugnader med medlemmer og samarbeidspartnere dannet grunnlaget for det videre arbeidet. Behovet for informasjon på norsk og andre språk har vært gjennomgående. Formålet med årets kampanje er å møte behovet der det er størst. Noen av disse tiltakene er: - Hivinformantene - opplæring og informasjonsmateriell - Bibliotek - innkjøp av faglitteratur og annen relevant informasjon - Levekårsundersøkelsen - engelsk sammendrag av FAFO-rapport 402/ Produksjon av plakater - på forskjellige språk og til forskjellige målgrupper - Annonsering - annonsering i diverse nasjonale og lokale medier - Webkampanjer - annonsering og synliggjøring på Internett - Særskilt informasjon til asylmottak - flerspråklig informasjon om norske tilbud - Pocketguide - hvem, hva, hvor i det norske hjelpesystemet (norsk/engelsk) - Multimediekatalog - omfattende informasjonssamling på CD-rom (under utarbeidelse). En egen rapport for Informasjonskampanjen vil være tilgjengelig når prosjektet er avsluttet, tidlig i Helhetlig behandling Mange hivpositive opplever hiv-infeksjonen som en tung psykisk belastning og savner tilbud som også ivaretar deres psykiske helse. Dette kom blant annet tydelig frem i

14 levekårsundersøkelsen (FaFo 402/2002). Likeledes viser denne at manglende koordinering av behandlingstilbud gir en unødig belastning for mange hivpositive. I oktober 2003 arrangerte Pluss-LMA et arbeidsseminar om helhetlig behandlingstilbud til hivpositive, med det formål å få til en dialog mellom ulike fagfolk som har erfaring med forskjellige typer hiv-relatert behandling. I fokus sto ønsket om å utvikle en behandlingsmodell som kombinerer skolemedisin og alternative behandlingsformer. I oppfølgingen av seminaret har en arbeidsgruppe i 2004 stått for utformingen av forslag til en modell for helhetlig behandlingstilbud til hivpositive som kan gjennomføres i nært samarbeid med en infeksjonsmedisinsk avdeling. Arbeidsgruppen har bestått av: Per Miljeteig (leder) Jens Harald Eliassen Bjørn-Erik Rasmussen Are Gamst, ekstern konsulent I tillegg har Thale Skybak vært engasjert i 3 måneder for arbeidet med den konkrete utformingen av prosjektbeskrivelse og søknad til Stiftelsen Helse- og rehabilitering. Denne ble avslått. Pluss-LMA mottok et mindre beløp fra Nasjonalt Forskningssenter innen Komplimentær og Alternativ behandling (NAFKAM) til støtte for arbeidet. Disse midlene ble brukt til å etablere kontakt med sentrale og interesserte samarbeidspartnere i Tromsø. Det er innledet blant annet samarbeid med Universitetet i Tromsø om gjennomføringen av prosjektet og med NAFKAM som ønsker å underkaste prosjektet en forskningmessig evaluering. Det arbeides videre med å skaffe midler til finansiering av prosjektet med ny søknad til Stiftelsen Helse- og Rehabilitering og andre relevante kilder. 5. INFORMASJONSFORMIDLING 5.1 Hjemmeside Etter omlegging og tilrettelegging av nytt webområde som startet i 2003, har videreutviklingen vært svært vellykket. Elektronisk innmelding, online bestilling av solidaritetssløyfer og gratis tilsendte kondomer for hivpositive og partnere, er noen av de nye tjenestene som ble lansert i løpet av I tillegg ble rettighetsheftet i sin helhet publisert på nett, og bladet Positiv kan leses og bestilles fra hjemmesiden. Også elektroniske kontaktannonser og interaktivt diskusjon forum er blant de nye tjenestene. I 2004 ble det publisert vel 600 nye dokumenter med nyheter, organisasjonsinformasjon, helse- og livsstils informasjon, hendelser og eksterne saker. I løpet av 2004 har det vært totalt 1, 489,016 hits (4,068 pr dag) på hjemmesiden. Dette utgjør 48,790 unike treff fordelt på 462,708 sidevisninger. I snitt har hjemmesiden 329 unike treff hver dag. Høsten 2004 ble waptjenesten lansert (wap.pluss-lma.net). Her finnes kort informasjon om hiv, hivtesting og organisasjonsfakta. Denne tjenesten vil bli videreutviklet i Hivinformanter Hiv-informantene er en gruppe frivillige i Pluss-LMA som består både av hivpositive og hivnegative personer som reiser rundt i landet og holder foredrag om hiv og aids, dets smittemåter, smittefrykt, stigmatisering og diskriminering av hivpositive.

15 Hiv-informantene har som oppgave å mobilisere og utfordre til debatt, og skape oppmerksomhet om hiv/aids for å hindre videre spredning av viruset gjennom å styrke bevisstheten om dets smitteveier. Målgrupper for Hiv-informantene er skoler, utdanningsinstitusjoner, universiteter, foreninger, bedrifter, helse- og sosiale personell og den generelle befolkning juni holdt Pluss-LMA et Hiv-informantseminar i Drøbak. Det deltok til sammen 20 personer. Målet med seminaret var å gi innføring og opplæring i hiv og aids forebyggende arbeid, etiske og juridiske dilemmaer, retningslinjer og godkjenning som Hiv-informant, samt presentasjon av Pluss-LMA, nettverk og organisasjoner for hivpositive. Hiv-informantene har utført til sammen 62 foredrag i løpet av året. 5.3 Menneskebiblioteket Etter initiativ fra Norsk Folkehjelp høsten 2004 har Pluss-LMA startet et samarbeid med dem om prosjektet Menneskebiblioteket. Dette er et bibliotek der du i stedet for å låne bøker kan låne mennesker. Ideen bak menneskebiblioteket er at du skal kunne låne en mennesketype du har fordommer i forhold til eller som du ønsker å lære mer om. Elevene på skolene får anledning til å møte disse. For å nevne noen bøker: Afrikaner, Homse, Blind, Brannmann, Asylsøker, Gamling, Fotballsupporter og Funksjonshemmet. Pluss-LMA lånte ut to Hivinformanter til menneskebiblioteket. Skoler som hadde besøk av Menneskebiblioteket i 2004 er Grefsen vgs. og Hersleb ungdomsskole. Menneskebiblioteket er en flott anledning for Pluss-LMA til å gi hivpositive et ansikt blant elever på ungdoms- og videregående skoler og på sikt også organisasjoner. Samarbeidet med Norsk Folkehjelp vil fortsette i Medlemsblad (POSITIV) Det kom ut seks numre a 28 sider av medlemsbladet Positiv i Bladet tar opp aktuelle saker og bidrar med nyheter og intervjuer. Positiv er et av de viktigste bindeledd mellom Pluss-LMA og medlemmer, fagfolk myndigheter og andre interesserte. Bladet har et opplag på Alle medlemmer får bladet gratis tilsendt, mens andre har mulighet til å abonnere på det for kr. 200,- i året. En redaksjonsgruppe på 3 med representanter fra medlemmene og sekretariatet bistår redaktøren i arbeidet med å velge å utforme bladets innhold. Gruppen har hatt 5 møter i Bladet Positiv er også tilgjengelig på Pluss-LMAs hjemmeside, og abonnent kan bestilles elektronisk fra Pluss-LMAs webområde. En evaluering av bladets profil og en gjennomgang av avtalen med redaktøren er gjennomført. Avtalen med ekstern redaktør om produksjon og videreutvikling av bladet er forlenget ut Nyhetsbrev Nyhetsbrev sendes ca. en gang i måneden til alle medlemmer, både enkeltmedlemmer og organisasjoner. I tillegg sendes det ut ekstra nyhetsbrev hvis det er noe vi ønsker å informere særskilt om. Innholdet varierer, fra nyheter om hiv/aids, hva sekretariatet prioriterer av oppgaver til enhver tid, invitasjoner vi mottar osv. Innholdet er lagt opp spesielt med tanke på at de som ikke har tilgang på internett og hjemmesiden vår, også skal ha en mulighet til å bli oppdatert på viktige områder. Nyhetsbrevene har nærmere 600 mottakere (post/elektronisk). Elektroniske nyhetsbrev kan bestilles/avbestilles fra Pluss-LMAs webområde.

16 5.6 Særlige oppdrag Stands Pluss-LMA har vært representert med stands på flere forskjellige arrangementer i 2004, Åpen Dag - Ullevål sykehus, Læring for livet - Oslo Kongressenter, Skeive dager - Internasjonal Helse og Sosialgruppe (IHSG) -VAD-konsert på Betong. Alle standene har vært bemannet med frivillige Andre aktiviteter Pluss-LMA har også i 2004 blitt bedt om å holde foredrag om hiv i Norge i ulike sammenhenger. Som eksempler på hvem vi har fått denne type oppdrag fra, kan nevnes Redd Barna, SAIH og Mellomkirkelig Råds Menneskerettighetsutvalg. 5.7 Mediesaker Vi har gjennom hele året hatt jevnlig kontakt med pressen: aviser, ukeblad og etermedia. Dels er det saker pressen selv setter på dagsorden, dels har vi tatt initiativ overfor våre kontakter i pressen. Vi blir ofte kontaktet for å gi bakgrunnsmateriale og kvalitetssikre materiale når oppslag skal lages. Vi blir også kontaktet for formidling av hivpositive til intervju i pressen. I løpet av 2004 har vi utviklet kontakt med noen medlemmer som er villig til dette, noen ønsker anonymitet, andre er åpne om sin hivstatsus også i media. Også i år mottok vi julegave fra Pressekontoret, som besto gratis skriving og distribusjon av viktige nyhetssaker om hiv/aids i Norge i forbindelse med Verdens Aidsdag. 6. INTERNASJONALT RETTEDE AKTIVITETER 6.1 AIDS & Mobility Samarbeidet innen det europeiske nettverket AIDS & Mobility har utviklet seg i 2004, som følge av friske økonomiske midler fra EU-kommisjonen og utvidelsen av EU. Som national focal point for AIDS & Mobility i Norge har Pluss-LMA i oppgave å samarbeide med resten av det europeiske nettverket om tiltak rettet mot mobile befolkningsgrupper, og å samle inn og formidle informasjon om aktuelle målgrupper. Det hører også med til oppgaven å koordinere og å stimulere til samarbeid i et nettverk av ulike organisasjoner innen feltet på nasjonalt nivå. Arbeidet innen AIDS & Mobility har vært delt i undergrupper, med fokus på særskilte tema. Pluss-LMA har valgt å delta i undergruppene: III: IV: (Unge) innvandrere som lever med hiv Innvandrere med usikker oppholdsstatus I løpet av året var Pluss-LMA representert på et fellesseminar for representanter for alle EUland i juni i Nederland, og i et møte innen undergruppe III i København i november. Reisekostnader forbundet med å delta på slike møter internasjonalt dekkes fullt ut av AIDS & Mobility.

17 Det har vært inspirerende å delta i et nettverk på internasjonalt nivå, fordi innvandrere er en prioritert målgruppe for Pluss-LMA, og med tanke på nytten av erfaringsutveksling og muligheten for å få nye ideer. 6.2 International Aids Vaccine Initiativ (IAVI) Pluss-LMA har sagt seg villig til å være nasjonalt knutepunkt for nettverksgruppen IAVI. Dette innebærer en forpliktelse til å være oppdatert, og sette vaksineprogrammer på dagsorden i samfunnsdebatten generelt og overfor myndigheter spesielt. Likeledes å bidra med informasjon om situasjonen i Norge. Nettverket har sitt hovedsete i New York, med en Europaavdeling i Amsterdam. Nettverkets hovedoppgave er å overvåke, støtte og ta initiativ til utvikling av en forebyggende vaksine. Nettverket i Europa møtes med jevne mellomrom. Det distribueres en rekke nyhetsbrev og har en egen webside som løpende holder omgivelsene à jour. I 2004 har Pluss-LMA v/generalsekretæren deltatt i 2 møter, samt at vi har bidratt til å sette vaksiner og IAVIs arbeid på dagsorden i flere fora i Norge. 6.3 International Partnership for Microbicides (IPM). Høsten 2003 deltok to frivillige på seminar i København der det ble informert om microbicider og nettverket IPM/Global Campaig for Microbicides. Vi hadde en oppfølgende samtale med IPMs danske representant, og etter dette sa Pluss-LMA ja til å være knutepunkt for arbeidet med å spre kunnskap om og støtte utvikling av ny forebyggende teknologi microbicider representerer. Organisasjonen v/generalsekretæren deltar aktivt i arbeidet. I mai deltok dr. Zeda Rosenberg i møte i regi av Pluss-LMA, der en rekke sentrale organisasjoner og organisasjoner ble invitert. Møtet ga en bred orientering om microbicider. I oktober ble tema fulgt opp i den nordiske konferansen som ble avholdt i samarbeid med ABBOTT og våre nordiske søsterorganisasjoner. I løpet av året er det spredt mye materiale om tema til en rekke organisasjoner og enkeltpersoner. For mer informasjon se Kina I forbindelse med samarbeidsavtalen mellom Norge og Kina som ble inngått av helseministeren i 2002, ble Pluss-LMA bedt om å være den implementerende part på området hiv/aids. Pluss-LMA underskrev en treårig kontrakt med Sosial- og helsedirektoratet i 2003, som forplikter Pluss-LMA til å samarbeide med utvalgte organisasjoner i Kina, og bidra med kunnskap og erfaring om hiv/aids. Prosjektets første del (hovedprosjektet) ble igangsatt i Marie Stopes China v/ Mrs. Lily Liu leder det fra Beijing. Hun har omfattende kunnskap om situasjonene, og har kontakt med flere sentrale personer i de hivpositive miljøene. I løpet av prosjektperioden skal det skal blant annet gjennomføres en fotokampanje: Our Voice. Det skal være flere utstillinger og workshops lokalt og sentralt i en tidsperiode på 1 ½ år med avslutning i desember Prosjektet skal gjennomføres i 4 provinser: Gangzhou, Xinjiang, Shanxi og Hunan. Målsettingen er å jobbe mot diskriminering og stigmatisering av hivpositive ved å visualisere situasjonen i Kina. Det skal dessuten ha en nettverksbyggende effekt og øke samhandlingen mellom aktuelle hivpositive aktører. Det skal dannes lokale og nasjonale nettverk av og for hivpositive. Pluss-LMA fordeler midler tildelt fra Sosial- og Helsedirektoratet, og deler ellers sine erfaringer med å organisere hivpositive. Prosjektet ble etablert etter vårt besøk i Beijing i 2003.

18 De to andre elementene i vårt kinasamarbeid, er innføring av Kicking Aids Out (KAO)- metodikken i samarbeid med Norges Idrettsforbund, og etablering av kontakt mellom en eller to skoler i Kina og Norge. Dette er fortsatt på planleggingsstadiet. En norsk og en kinesisk skole sagt seg villige til å være vennskapsskoler, og vi søker å etablere et KAO prosjekt ved den kinesiske skolen. 6.5 St. Petersburg Russland Helsedepartementet inviterte i 2003 Pluss-LMA til å delta i arbeidet til Baltic Task Force i St. Petersburg. Baltic Task Force er et europeisk prosjekt som bistår landene i Baltikum og Nordvest-Russland med blant annet å takle den hurtig voksende hiv-epidemien i området. Ett problem er at det er liten aktivitet på det ikke-statlige området, for eksempel i form av frivillige organisasjoner som jobber for hivpositives rettigheter, driver psykososiale tiltak for hivpositive eller selvhjelpsgrupper. På bakgrunn av konklusjonene fra studieturen i juni 2003 ble det utarbeidet forslag til et toårig prosjekt for å bistå i nettverksbygging mellom ulike frivillige organisasjoner som er engasjert i hiv/aids arbeid i St. Petersburg og styrking av organisasjonenes kompetanse. På grunn av avslutning i 2004, var det ikke mulig for Baltic Task Force å gå inn for full finansiering av prosjektet. En noe begrenset versjon ble gjennomført med bl.a. et seminar for alle involverte parter i St. Petersburg i januar. Dette ble oppstarten til en regelmessig kontakt og samarbeid mellom 8 organisasjoner, med noe veiledning fra norsk side. Et nytt seminar ble holdt i juli, og en foreløpig oppsummering foretatt i september da de norske midlene var oppbrukt. Det ble ytret sterkt ønske fra russisk side om å fortsette samarbeidet, med særlig vekt på styrking av de minste og svakeste organisasjonene (ulike selvhjelpsgrupper for hivpositive). Søknad om midler til å fortsette prosjektet i ytterligere to år er sendt til Baltic Task Force og Helse- og Omsorgsdepartementet. Sentrale aktører i prosjektet er konsulentfirmaet Pertinax v/ Ragnar Næss og to frivillige fra Pluss-LMA (Per Miljeteig og Elisabeth Tveito). 6.6 Nordpol Pluss-LMA er medlem av NordPol, samarbeidsorganet for de nordiske hiv-organisasjonene. Hovedhensikten med NordPol er gjensidig utveksling av informasjon om arbeidet i de nordiske landene, drøfting av spørsmål av felles interesse, og utforming av henvendelser til myndighetene til de nordiske landene i saker vi mener bør tas opp. Drøftingene i NordPol gir viktige innspill til det lokale arbeidet i de enkelte landene. NordPol velger hvert år et styre med 10 medlemmer, en representant og en vararepresentant fra hvert land. For perioden august 2003 august 2004 var Per Miljeteig og Tor Otto Aabø styremedlemmer. Norge innehadde ledervervet. Perioden august 2004-august 2005 er Per Miljeteig og Eli Størset de norske representantene i NordPol styret. Per Miljeteig er i samme periode nestleder av NordPol-styret. 6.7 Nordall NordAll er en årlig samling for hivpositive fra de nordiske landene. Programmet legges opp som en kombinasjon av faglig orientering og sosialt samvær. Ansvaret for å arrangere samlingen går på omgang mellom landene. Det har i de seinere årene vist seg vanskelig å arrangere Nordall hvert år, på grunn av problemer med å finne finansiering. Det planlagte Nordall i Danmark i 2004 ble av den grunn avlyst. Riksförbundet för hivpositiva (RFHP) arbeider med å få til et NordAll i Sverige i 2005.

19 6.8 Deltakelse på internasjonale konferanser Hvorvidt Pluss-LMA skal delta på internasjonale konferanser har blant annet vært avhengig av om vi klarer å skaffe nødvendige midler, eventuelt om kostnadene blir dekket på annen måte. Dette har ikke vært prioritert i Dog var Pluss-LMA representert med fire deltakere under UNAIDSs konferanse i Bangkok i juli. Hvem som skulle få reise ble besluttet av styret. En valgte å fordele plassene mellom styret (styreleder), sekretariatet (generalsekretæren), og medlemmene Pluss -delen (Bjørn- Erik Rasmussen) og LMA -delen (Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere) av organisasjonen). Deltakelsen på konferansen ble gjort mulig takket være ekstratilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet, og fra legemiddelbransjen. 6.9 Internasjonalt utvalg Internasjonalt utvalg i Pluss-LMA har hatt 8 møter i En målsetting for arbeidet i 2004 har vært å bidra til å utarbeide en helhetlig internasjonal strategi for organisasjonen. Det foreligger et utkast til strategi som det skal arbeides videre med i Utvalget hadde følgende medlemmer oppnevnt av styret: Torbjørn Bentsen (leder) Moira Eknes Per Miljeteig Elisabeth Tveito Tor Otto Aabø Geir Nese fra sekretariatet har deltatt i utvalget som koordinator med noe sekretærfunksjoner. Sekretariatet Sign. Laila T Stang

Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge. Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06

Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge. Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06 Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06 FORORD 2005 var et år preget av videre utvikling og bygging av organisasjonen. Arbeidet

Detaljer

Det blir viktig å videreutvikle servicetilbudet til disse, gjennom følgende aktiviteter:

Det blir viktig å videreutvikle servicetilbudet til disse, gjennom følgende aktiviteter: Side 1 av 7 Vedtatt på årsmøtet 25.03.06 Arbeidsprogram 2006-2008 Innledning HivNorge er en interesse- og medlemsorganisasjonen for hivpositive, organisasjoner og personer berørt av hiv og aids. Våre arbeidsområder

Detaljer

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi

ELDREBØLGEN Eva H. Johnsen NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING /3/0124. Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi NORSK EPILEPSIFORBUND REHABILITERING - 2007/3/0124 ELDREBØLGEN Kartlegging av og nasjonal konferanse om eldre med epilepsi 2009 Eva H. Johnsen N O R S K E P I L E P S I F O R B U N D ELDREBØLGEN Kartlegging

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Det har stilt store krav til de som har vært med, og mye arbeid og mye svette og noen tårer også. Men dette ligger bak oss.

Det har stilt store krav til de som har vært med, og mye arbeid og mye svette og noen tårer også. Men dette ligger bak oss. ÅRSRAPPORT 2002 1 Forord Som kjent for medlemmene og som det kommer fram i årsrapport har 2002 vært et turbulent år for Pluss-LMA. Skifte av generalsekretær og styreleder sier sitt. I tillegg har det vært

Detaljer

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Sosiale medier er en stor del av organisasjonshverdagen. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om

Detaljer

Kamera går! Sluttrapport

Kamera går! Sluttrapport Kamera går! Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Kamera går! hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet hadde som målsetning å kurse organisasjoner for ungdom

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport Alle ungdommer har rett til Sluttrapport 1 Forord I 2009 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Alle ungdommer har rett til hos Helse og rehabilitering og fikk prosjektmidler innvilget. Prosjektet gikk

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 1 Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: Nærheten på prøve Prosjektnummer: 2009/3/0047 Innholdsfortegnelse: Side 2-3 Side 3-4 Side 4-5

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2014

ROS HANDLINGSPLAN 2014 ROS HANDLINGSPLAN 2014 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Kommuneseminar til

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Side 1 av 18 Årsmelding 2006_HivNorge FORORD 2006 var et år preget av videre utvikling av organisasjonen. Vi går inn i 2007 med en tydeligere profil som

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Funn og konklusjoner fra prosjektet Kartlegging av hiv-tiltak blant innvandrere. Aadne Aasland, Siri Bjerkreim Hellevik, Berit Aasen

Funn og konklusjoner fra prosjektet Kartlegging av hiv-tiltak blant innvandrere. Aadne Aasland, Siri Bjerkreim Hellevik, Berit Aasen Funn og konklusjoner fra prosjektet Kartlegging av hiv-tiltak blant innvandrere Aadne Aasland, Siri Bjerkreim Hellevik, Berit Aasen NIBR 17. januar 2013 Om studien Aktør-perspektiv: Hvordan organisasjoner/institusjoner

Detaljer

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Tirsdagstreff Målet var å ha treffstedet åpent hver tirsdag i hele 2014, også i sommer. Dette har vi klart med unntak av 2-3 ganger der vi dessverre måtte stenge

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet.

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet. Stiftelsen Link Lyngen Org.nr. 992 544 963 Statusrapport til Helsedirektoratet 2008 Prosjekt Selvhjelp i Vilje Viser Vei Referanse: 2008006594 STATUSRAPPORT TIL HELSEDIREKTORATET 2008 Prosjekt Selvhjelp

Detaljer

Forord Sammendrag. Innholdsfortegnelse

Forord Sammendrag. Innholdsfortegnelse Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og halskreftforeningen Prosjektnavn: «Tilbud til nye fjes» (forlengelse av prosjekt 2010/2/0222 Munnhuleprosjektet) Prosjektnummer 2013/3/0250 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund Når far ikke lenger er like sprek Norges Parkinsonforbund Forord I dette prosjektet må det rettes en stor takk til nevrologer og fysioterapeuter som frivillig stiller opp tidlig en morgen på sine frihelger,

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Den nystartede rådgivningsgruppen i Asker takker for vårt innlegg på deres konferanse i november. Innledning Vi har det siste året

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2010/1/0275. Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet. i Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2010/1/0275. Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet. i Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0275 Prosjektnavn: Aktiviteter på Møtestedet i Søkerorganisasjon: Forord Denne sluttrapporten beskriver prosjektet Aktiviteter på Møtestedet

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering

Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Sluttrapport Extrastiftelsen, rehabilitering Søkerorganisasjon: Lymfekreftforeningen Søknadsnummer: 2014/RBM9710 Prosjektnavn: «Lymfomdagen 2014» Prosjektnummer: 2013-3-281 Kapittelinndeling Forord Sammendrag

Detaljer

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent «Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen

Sluttrapport Extrastiftelsen Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Munn- og halskreftforeningen Prosjektnavn: «Munnhuleprosjektet» Prosjekt ID: 1589 Prosjektnummer: 2010/3/0222 Kapittelinndeling Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse

Detaljer

Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport

Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport Pennen er mektigere enn sverdet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Unge funksjonshemmede så et behov for kursing i tekstproduksjon hos våre medlemsorganisasjoner. Vi mener at tekstproduksjon

Detaljer

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport Organisering for bedre levekår Sluttrapport Forord Prosjektet Organisering for bedre levekår er nå gjennomført og avsluttet. I denne rapporten oppsummeres prosjektets gjennomføring og resultater. Funksjonshemmet

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

2007/1/0122 KUNNSKAPSLØFTET NORSK EPILEPSIFORBUND

2007/1/0122 KUNNSKAPSLØFTET NORSK EPILEPSIFORBUND 2007/1/0122 KUNNSKAPSLØFTET NORSK EPILEPSIFORBUND FORORD Helse og Rehabiliteringsprosjektet Kunnskapsløftet ble innvilget som et ettårig prosjekt i 2007. Prosjektet har gitt organisasjonen mulighet til

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

STYREPROTOKOLL. SAK 53/11 Innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Enstemmig vedtatt.

STYREPROTOKOLL. SAK 53/11 Innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Enstemmig vedtatt. STYREPROTOKOLL Sted: Tromsø Tidspunkt: 14.09.11 Kl. 1400-1745 15.09.11 Kl.0830-1230 Deltagere med stemmerett: Espen Igesund (møteleder, forlot etter sak 66/ 11) Wanja Balstad (møteleder fra sak 67/11)

Detaljer

SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER ÅRSRAPPORT 1999

SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER ÅRSRAPPORT 1999 SENTER for FRIVILLIGE TJENESTER Hagegt. 1, Funkishuset 3.etg., 1772 Halden Telefon 69 17 64 82 Åpningstid: mandag fredag 10-14 ÅRSRAPPORT 1999 Drivkreftene i frivillig arbeid baserer seg på et engasjement

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Vedtatt på Skeiv Ungdoms landsstyremøte 19. 21. september 2014 Innhold 1. Livssynsutvalget... 1 2. Kjønnspolitisk utvalg... 1 3. Internasjonalt utvalg... 2 4. UngBDSM-utvalget...

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF 1 LYMFEKREFTFORENINGEN Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: DU ER IKKE ALENE En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Årsmelding. for. IVK Norge

Årsmelding. for. IVK Norge Årsmelding for IVK Norge 2015 1 2 Styrets sammensetning per 31.12.2015 Leder: Karine Skinner. Valgt for to år 15. mars 2014 Kasserer: Helga Ekehaug. Valg for to år 11. oktober 2014. Sekretær: Styret fikk

Detaljer

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER NEF RAPPORT: 45 000 UNIKE EPILEPSIHISTORIER Utvikling av materiell og gjennomføring av offentlig arrangement for å spre informasjon om bredden i epilepsidiagnosen [Skriv inn tekst] Side 1 Sammendrag var

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.2) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 HELSEUTFORDRINGER I ET KOMMUNEPERSPEKTIV ERFARINGER OG UTFORDRINGER MED OPPBYGGING AV TILBUD TIL FLYKTNINGER OG ASYLANTER I STEINKJER Steinkjer

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Sluttrapport Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Forord Denne sluttrapporten gir en gjennomgang og oppsummering av prosjektet

Detaljer

Rapport : En hånd å holde i og to hoder å tenke med

Rapport : En hånd å holde i og to hoder å tenke med Rapport : En hånd å holde i og to hoder å tenke med Søker organisasjon: Norges Parkinsonforbund Prosjekt: 2013-3-122 Forord I dette prosjektet skulle det opprettes regionale møteplasser for mennesker med

Detaljer

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Nasjonal pasient/brukerkonferanse for hivpositive og helsepersonell torsdag 18. søndag 21. september

Detaljer

Til og fra ungdommen, ( )

Til og fra ungdommen, ( ) Til og fra ungdommen, (2013-1-113) Kjelsås, 27. januar 2016 Forord Læringsprogrammet Til og fra ungdommen ble initiert som et tiltak for å øke barn og unges refleksjoner rundt det å leve i et demokratisk

Detaljer

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden 2017-2018 Innhold Forord 3 Organisasjonsutvikling 4 Økonomi 6 Brukermedvirkning 7 Organisasjonsutvikling 8 Forord Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert

Detaljer

Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM

Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM Norges Parkinsonforbund ARBEIDSPROGRAM 2009-2011 Forbundsstyret, fylkesforeningene, lokalforeningene og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta parkinsonrammedes og deres pårørendes interesser.

Detaljer

Vi har mottatt oppfordring/påminnelse om å søke om økonomisk støtte som prosjekt gjennom Extrasiftelsen. Det som prioriteres er:

Vi har mottatt oppfordring/påminnelse om å søke om økonomisk støtte som prosjekt gjennom Extrasiftelsen. Det som prioriteres er: Mental Helse Side 1 av 5 Sted: Fjordgata 19 Dato: 21.08.2014 Møteleder: Dag Øivind Antonsen Tidsrom: 17.00-19.00 Innkalt: Dag Øivind Antonsen, Jan Tore Svartrapmo, John Jakobsen, Morten W. Petersen, Ragnar

Detaljer

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Forord Yngre mennesker med Parkinsons sykdom er en gruppe som ofte blir glemt. De er ikke så mange, men de skal leve med denne alvorlige sykdommen lenge.

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Sluttrapport. Skolebarn og sorg. Tema: Opptrykk av informasjonshefte om barns sorg med veiledning i hvordan hjelpe barna til å mestre sorgen

Sluttrapport. Skolebarn og sorg. Tema: Opptrykk av informasjonshefte om barns sorg med veiledning i hvordan hjelpe barna til å mestre sorgen Sluttrapport Skolebarn og sorg Tema: Opptrykk av informasjonshefte om barns sorg med veiledning i hvordan hjelpe barna til å mestre sorgen Prosjektnummer: 2011/1/0465 Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektleder:

Detaljer

HØSTPROGRAM 2015 OSLO

HØSTPROGRAM 2015 OSLO HØSTPROGRAM 2015 OSLO STORBYMODELL OG SAMARBEID I løpet av vårhalvåret 2015 har om lag 100 pårørende deltatt på våre kurs og samtalegrupper. Pårørendeskolen har hatt gleden av å komme i kontakt med engasjerte

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2010 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2010 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2010 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Presentasjon på verdenskongressen i Berlin Innledning Årets viktigste saker har vært Verdens-kongress i Berlin, foredragene på

Detaljer

Bli sett i media! Sluttrapport

Bli sett i media! Sluttrapport Bli sett i media! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Unge funksjonshemmede har over lengre tid sett at flere av diagnoseorganisasjonene har hatt utfordringer med å arbeide effektivt inn mot

Detaljer

Norsk Tourette Forening Pb Nydalen 0404 Oslo tlf: e-post: Foretagsregisteret: NO

Norsk Tourette Forening Pb Nydalen 0404 Oslo tlf: e-post: Foretagsregisteret: NO Sluttrapport Søkeorganisasjon: Norsk Tourette Forening Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 0490/ 2008 Prosjektnavn: Informasjonskampanje Prosjektleder: Liv Irene Nøstvik 1 Forord Det enkle prosjektnavnet,

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212 Unge inspiratorer Prosjektnummer: 2008/1/0212 Prosjektleder: Lise Johnsen, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge 1 Forord I denne rapporten vil

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. 25 år. Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt

Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon. 25 år. Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon - faglig samordning av tiltak for mennesker med rusrelaterte problemer 25 år (1991-2016) Mangfoldige, tilgjengelige og helhetlige tjenester i et samlet rusfelt www.rusfeltet.no

Detaljer

Sluttrapport - prosjektnr. HR-2008/3/0182

Sluttrapport - prosjektnr. HR-2008/3/0182 1 MARGEN -Foreningen for stamcelletransplanterte og leukemipasienter Sluttrapport - prosjektnr. HR-2008/3/0182 Tildeling av midler fra Helse og Rehabilitering (HR) for 2009-2010 Prosjekttittel: Etablere

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

HORDALAND IDRETTSKRETS

HORDALAND IDRETTSKRETS Bergen 17.02.09 RAPPORT 2008 Treningskontakter Hordaland Treningskontakter Hordaland er et samarbeid mellom Hordaland Idrettskrets, Stiftelsen Bergensklinikkene og Helse Bergen, Tertnes DPS og kommunene

Detaljer

ANGST. - veien fra sykt til sunt. Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv

ANGST. - veien fra sykt til sunt. Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv ANGST - veien fra sykt til sunt Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv Hva gjør vi? Angstringen Norge driver landsdekkende opplysningsarbeid og kunnskapsformidling om angst og

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Forebygging. Prosjektnummer 2008/1/0462. Norsk Psoriasisforbund

Forebygging. Prosjektnummer 2008/1/0462. Norsk Psoriasisforbund Forebygging Prosjektnummer 2008/1/0462 Psosiale Trondheim Norsk Psoriasisforbund 1 Forord Prosjektet Psosiale Trondheim var et prosjekt for forebygging av følgelidelser av psoriasis. Prosjektet var 1 årig,

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

1. Orientering fra Borgerkonferansen. 2. Rapportering økonomi

1. Orientering fra Borgerkonferansen. 2. Rapportering økonomi Styremøte nr. 3 2005 / 2006 Tilstede : Kr. Lian, Jan Petter Bergan (til kl. 1600), Svein Erik Skjønnås, Sture Medby, Kari Austenå, Bastrup, Annette Gundersen Kopi : Ketil Helgevold, Elin Brede Kristiansen

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ?

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? 2015/RB12879 Virksomhetsområde: REHABILITERING Søkerorganisasjon: Brystkreftforeningen Prosjektleder: Linda Persen 1 FORORD Prosjektet Ingen hår, en pupp

Detaljer

Politikere på skolebenken. Sluttrapport

Politikere på skolebenken. Sluttrapport Politikere på skolebenken Sluttrapport Forord Dette er sluttrapporten for prosjektet «Politikere på skolebenken». Målet med prosjektet var å arrangere et seminar for å bevisstgjøre og skolere ungdomspartiene

Detaljer

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen!

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Rapport Annika F. Huhtala 1 FORORD Helse og Rehabiliteringsprosjektet Ute på noe ble gjennomført i september 2012. Ute på noe er et prosjekt

Detaljer

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet 1 Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 22.08.2017 Takk for at vi ble invitert til å gi innspill til Palliasjonsutvalget i møte 19. juni. Med dette sender

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «ER DET ANDRE SOM MEG?»

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «ER DET ANDRE SOM MEG?» Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «ER DET ANDRE SOM MEG?» Forord Denne sluttrapporten avslutter prosjektet «Er det andre som meg?», som

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer