KONKURRANSEGRUNNLAG. Barnebo barnehage 4. avd. Furutun. Aukra kommune. Arkitekt og prosjekteringstenester PROSJEKT Versjon 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEGRUNNLAG. Barnebo barnehage 4. avd. Furutun. Aukra kommune. Arkitekt og prosjekteringstenester PROSJEKT Versjon 1."

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Aukra kommune Barnebo barnehage 4. avd. Furutun Arkitekt og prosjekteringstenester PROSJEKT Versjon 1.0 Dato:

2 Innhald A. Prosjektinformasjon... 3 A.1 Dokumentliste... 3 A.2 Kunngjering av konkurransen (tilbodsinnbyding)... 3 A.3 Orientering om prosjektet... 4 A.3.0 Kort orientering om Aukra kommune... 4 A.3.1 Arbeidenes art og omfang... 4 A.3.2 Framdrift... 4 A.3.3 Atterhald... 4 A.3.4 Entrepriseform og kontrakts type A.3.5 Oppdragsgivarens organisasjon B. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B.1 Konkurranseregler B.1.1 Alminnelige konkurransereglar... 5 B1.2 Særvilkår... 5 B.2 Kvalifikasjonskrav - krav til tilbydar... 5 B.2.1 Organisatorisk og juridisk... 5 B.2.2 Økonomisk og finansiell kapasitet... 6 B.2.3 Tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner B.3 Tildelingskriterium Kriterium for val av tilbod... 6 B.3.1 Prising... 7 B.4 Krav til tilbod C.1 Alminnelige kontraktvilkår... 8 C.2 Særvilkår... 8 D. Beskrivande del D.1 Beskrivelse av oppdraget D.2 Teikningar og supplerande dokumentar til beskrivelse E. Svardokumenter E.1 Tilbodsskjema Aukra kommune Side 2

3 A. Prosjektinformasjon A.1 Dokumentliste Dette konkurransegrunnlaget består av alle dokument under «innhald» og alle dokument det er vist til. Tilleggsopplysningar gitt skriftlig før tilbodsfristens utløp inngår også i konkurransegrunnlaget. Det er tilbydars ansvar å formidle alle relevante deler av konkurransegrunnlaget til eventuelle underleverandører når det innhentast tilbod frå disse. A.2 Kunngjering av konkurransen (tilbodsinnbyding) Aukra kommune inviterer med dette til open anbodskonkurranse for arkitekt-og prosjekteringstenester, med tilbodsfrist torsdag 20.september 2012 kl. 13:00. Tilbodet skal leverast eller sendast til: Aukra kommune Teknikk, eigedom og brann v/svein Ivar Byttingsvik Kommunehuset Falkhytten 6480 Aukra Tilbodet skal merkast med: Tilbod: Arkitekt og prosjekteringstenester - Prosjekt Barnebo barnehage. 4. avd. Furutun Det er tilbydars ansvar at tilbodsgrunnlaget vert mottatt til rett tid og stad. Som tilbodsgrunnlag gjeld dette dokument, samt eventuelle skriftlege svar på spørsmål frå tilbydarane eller tilleggsopplysningar. Dersom tilbyder finner at konkurransegrunnlaget ikkje gir tilstrekkelig informasjon, kan kommunes kontaktperson Svein Ivar Byttingsvik kontaktast. E-post: Tlf: Mobil: Synfaring og konferanse vil ikkje finne stad. Det vil ikkje bli arrangert offentlig tilbodsopning. Protokoll frå tilbodsopninga vil først bli sendt ut når konkurransen er avgjort. Aukra kommune Jon- Gunnar Gjelberg Prosjektleiar Svein Ivar Byttingsvik Prosj. medarbeider / byggeleiar Aukra kommune Side 3

4 A.3 Orientering om prosjektet A.3.0 Kort orientering om Aukra kommune Geografisk ligg kommunen på Romsdalskysten og nærmaste by er Molde. Med eit areal på 58,5 km2 og eit folketal på vel 3200 personar, er kommunen relativt liten i utstrekning og folketal. Kommunen er todelt med øya Gossen på 47 km2, der kommuneadministrasjonen er plassert, og der dei fleste innbyggarane bur (2500 personar). Den andre delen av kommunen er på fastlandet mot sør-aust og denne delen grenser mot kommunane Molde og Fræna. Det er to barne- og ungdomsskular i kommunen. Julsundet skole ligger på fastlandsdelen ikkje langt frå kommunegrensa mot Fræna. På Gossen heiter skulen Riksfjord skole. Ny skole er under bygging på Gossen og er plassert på Falkhytten som er sentrum på øya. For ytterligare informasjon, sjå heimesida til kommunen ( A.3.1 Arbeidenes art og omfang Aukra kommune bygde i år 2006/07 Barnebo barnehage Furutun med 3 avdelingar for til saman 54 barn. Det er nå vedtatt i kommunen at planlegging og prosjektering av daverende framtidig utbygging av ei 4. avdeling skal settas i gang. Dette omfattar eit nybygg (tilbygg) av ei 4. avdeling (BRA ca. 145m2), nybygg (tilbygg) av kontor/møterom (BRA ca. 25m2) og nødvendige tilpassingar/utbetringar mot og i eks. bygg (BRA ca. 20m2) i forbindelse med tilbygga. Det er utarbeida eit enkelt skisseforslag jamf. vedlegg. Det må påreknas små endringar i romprogramet. Kommunen ber om tilbod på komplett prosjektering inkl. tekniske fag, og for meir detaljert opplisting vises det til punkt D.1 i konkuransegrunnlaget. A.3.2 Framdrift Arbeidet skal starte så snart kontrakt med kommunen er underskive jamf. vedlagt framdriftsplan. A.3.3 Atterhald Kommunen har ingen atterhald i høve til denne konkurranse. Alle atterhald som tilbyder har må stå i deira tilbod. A.3.4 Entrepriseform og kontrakts type. Kontrakten med kommunen for dette oppdraget blir basert på «NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag». Entrepriseform for resterende arbeid med prosjektet skal være generalentreprise. Aukra kommune Side 4

5 A.3.5 Oppdragsgivarens organisasjon. Prosjektorganisasjon: Prosjektansvarleg (PA): Terje Urdshals Prosjektleiar (PL): Jon-Gunnar Gjelberg Prosj.medarbeider/Byggeleder: Svein Ivar Byttingsvik B. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav. B.1 Konkurranseregler. B.1.1 Alminnelige konkurransereglar For denne tilbodskonkurransen gjeld Forskrift om offentlige anskaffelser, del I og II (under EØS terskelverdi). Prosedyren som vert nytta er open anbodskonkurranse. B1.2 Særvilkår Følgjande særvilkår gjeld for konkurransereglene:.1) Tilbydarane skal vedstå seg tilbodet i 90 dagar rekna frå tilbodsfristens utløp..2) Tilbodet skal utformast på norsk. B.2 Kvalifikasjonskrav - krav til tilbydar Tilbydarar som etter ei samla vurdering ikkje er kvalifisert, vil bli avvist. Framlagt dokumentasjon vil bli vurdert opp mot kvalifikasjonskrava. B.2.1 Organisatorisk og juridisk Følgjande krav gjeld:.1) Tilbyder skal ha eit lovleg etablert føretak..2) Tilbyder skal dokumentere at meirverdiavgift er betalt..3) Tilbyder skal dokumentere at skatt er betalt..4) Tilbyder skal dokumentere oppfylling av krav angåande HMS. Aukra kommune Side 5

6 .5) Habilitet: Tilbyder kan ikkje ha eigarmessige tilknyting til entreprenørfirma som er aktuelle tilbydarar på dette prosjektet, eller på annan måte ha økonomiske interesser til slike firma. Dokumentasjon bevis for at stilte krav er oppfylt:.1) Firmaattest frå føretaksregisteret..2) Skatteattest for meirverdiavgift. Attest skal ikkje være eldre enn 6 månadar ved tilbodsfristens utløp..3) Skatteattest for skatt. Attest skal ikkje være eldre enn 6 månadar ved tilbodsfristens utløp..4) HMS- eigenerklæring, angitt på skjema som vist i vedlegg 2 til Forskrift om offentlig anskaffelser.,.5) Habilitetserklæring skal utarbeidast. B.2.2 Økonomisk og finansiell kapasitet Følgjande krav gjeld:.1) Tilbyder skal ha økonomi til å utføre oppdraget på ein tilfredstillande måte. Dokumentasjon bevis for at stilte krav er oppfylt:.1-1) Føretakets siste års beretning, samt nyare opplysningar som har relevans til føretakets regnskapstall..1-2) Føretakets årsregnskap eller utdrag frå dette. B.2.3 Tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner..1) Skal inneha naudsynt kompetanse generelt og for tilbydde saksbehandlarar. Dokumentasjon bevis for at stilte krav er oppfylt:.1-1) Oversikt over føretakets totale bemanning..1-2) Føretakets viktigaste leveransar dei siste 3 åra, inkludert deira verdi, tidspunkt og mottakar..1-3) Skildring av føretakets kvalitetssikkringssystem..1-4) Aktiv utførande saksbehandlarar sin kompetanse..1-5) Sentral evt. lokal godkjenning (kopi). B.3 Tildelingskriterium Kriterium for val av tilbod Det tilbodet med lågast pris vil bli innstilt som vinnar av konkurransen. Aukra kommune Side 6

7 B.3.1 Prising Oppdragsgivar ber om fast pris på oppdraget. Alle timer skal være inkludert, både til førebuingar, gjennomføring og oppfølging. Ekstern kopiering/plotting av anbodsgrunnlag og revisjon av teikningar vert utført på kopianstalt og faktureras Aukra kommune. Intern kopiering skal være inkludert i tilbodet. Det er estimert eit anslag på 5 stk. reiser for prosjekteringsgruppa. Timer og reiseutgifter skal være med i prisen pr. reise. Dette er eit anslag for evaluering av tilboda, og vert regulert. Ved eventuell tilleggsarbeid skal timepris oppgjevast. Delprisar pr. reise for konsulentar skal oppgjevast. Beløpet blir ikkje indeksregulert under føresetnad av at prosjektet gjennomføras innan antatt tid jamf. vedlagt framdriftsplan. B.4 Krav til tilbod. For å sikre alle tilbydarar lik og rett behandling, er det avgjerande at tilboda er organisert på same måte. Dokumenta skal settast inn i ringperm og separerast med skiljeark som nummererast som angitt i tabellen nedanfor: Skiljeark 1 Skiljeark 2 Tilbodsbrev som er datert, underteikna og stemplet med firmaets namn. Eventuelle atterhald skal gå fram av tilbodsbrevet. Dokumentasjon av kvalifikasjonskrav Skiljeark 3 Tilbodsskjema som er utfylt og underteikna. Vær oppmerksam på at mangelfullt utfylt tilbodsskjema, eller manglar elles, kan føre til avvising av tilbodet ihht. tilbodsreglane. Tilbodet kan ikkje leverast i elektronisk form. Aukra kommune Side 7

8 C.1 Alminnelige kontraktvilkår Kontraktvilkår for dei skildra ytingar vil være Norsk Standard NS8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag. Tilhøyrande kontrakts-formular vil bli nytta. C.2 Særvilkår Følgjande særvilkår gjeld:.1) Kommunikasjonsspråket i prosjektet er norsk.2) Tenesteytar skal straks informere oppdragsgivar om interessekonfliktar som kan oppstå. Spørsmål om interessekonflikt og inhabilitet vert avgjort i det enkelte tilfellet av oppdragsgjevar. D. Beskrivande del. D.1 Beskrivelse av oppdraget. Aukra kommune bygde i år 2006/07 Barnebo barnehage Furutun med 3 avdelingar for til saman 54 barn. Det er nå vedtatt i kommunen at planlegging og prosjektering av daverende framtidig utbygging av ei 4. avdeling skal settas i gang. Dette omfattar eit nybygg (tilbygg) av ei 4. avdeling (BRA ca. 145m2), nybygg (tilbygg) av kontor/møterom (BRA ca. 25m2) og nødvendige tilpassingar/utbetringar mot og i eks. bygg (BRA ca. 20m2) i forbindelse med tilbygga. Det er utarbeida eit enkelt skisseforslag jamf. vedlegg. Det må påreknas små endringar i romprogramet. Kommunen ber om tilbod på komplett prosjektering inkl. tekniske fag. Oppdraget skal omfatte: a) Skisseprosjekt basert på eks. planskisse inkl. 1. revisjon etter høyring. b) Ansvarleg søkar for heile prosjektet c) Prosjekteringsgruppe inkl. tekniske fag, prosjekteringsleiing, brann- og lyd tekniske vurderingar, komplett prosjektering. d) Utarbeiding av komplett konkurransegrunnlag til generalentreprise inkl. 1. revisjon etter høyring. e) Utarbeide kostnadskalkyle for prosjektet etter at komplett konkurransegrunnlag er utarbeid. f) Lyse ut konkuransen på evaluere og innstille entreprenør. (Kontrollrekning av anbod generalentrprise) g) Utarbeide arbeidsteikningar for alle fag, inkl. nødvendige revisjonar under byggjeperioden. h) Utarbeide «som bygd» teikningar Aukra kommune Side 8

9 D.2 Teikningar og supplerande dokumentar til beskrivelse. Vedlegg til konkurransegrunnlaget: 1. Skisseteikning datert Framdriftsplan datert Situasjonsplan 4. Bilder E. Svardokumenter. E.1 Tilbodsskjema. Personell Vi tilbyr følgjande personell: Aukra kommune Side 9

10 Pris Pris eks. mva.: Kr Prisen skal inkludere alle kostnader med oppdraget. Pris pr. reise inkl. timer eks. mva: Kr X 5 reiser = Sum Kr (Pris pr. reise gjeld heile prosjekteringsgruppa og vert regulert) Tilbod sum eks. mva Kr Ved eventuelle tilleggsarbeider Timepris eks. mva : Kr Delprisar eks. mva for reise konsulentar: ARK: Kr. pr. reise inkl. reisekostnadar og timer RIB: Kr. pr. reise inkl. reisekostnadar og timer RIV: Kr. pr. reise inkl. reisekostnadar og timer RIE: Kr. pr. reise inkl. reisekostnadar og timer Indeksregulering Prisane indeksreguleras ikkje. Atterhald Vi har ingen atterhald i tilbodet Vi har presisert atterhald i tilbodet Aukra kommune Side 10

11 Bindande underskrift Underteiknande bekreftar med dette å ha levert eit komplett tilbod ihht. tilbodsgrunnlaget og at tilbodet inneheld all dokumentasjon som er forspurt. Firma:.... Adresse:... Telefon:... Telefaks:.. E-post:... Internett:.. Stad:. Dato:... Tilbydars underskrift og stempel Aukra kommune Side 11

Konkurransegrunnlag. Barnebo barnehage Skifte av golvbelegg. Aukra kommune. (prosjektnummer)

Konkurransegrunnlag. Barnebo barnehage Skifte av golvbelegg. Aukra kommune. (prosjektnummer) Konkurransegrunnlag Aukra kommune Barnebo barnehage Skifte av golvbelegg (prosjektnummer) Innhold A. Prosjektinformasjon.... 3 A.1 Dokumentliste.... 3 A.2 Kunngjøring av konkurranse og bygge- og anleggsoppdrag....

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG NYTT OMSORGSSENTER AUKRA. Aukra kommune OPEN ANBODSKONKURRANSE BYGGHERREOMBOD/ ASSISTERANDE PROSJEKTLEIAR/BYGGELEIAR

KONKURRANSEGRUNNLAG NYTT OMSORGSSENTER AUKRA. Aukra kommune OPEN ANBODSKONKURRANSE BYGGHERREOMBOD/ ASSISTERANDE PROSJEKTLEIAR/BYGGELEIAR KONKURRANSEGRUNNLAG Aukra kommune NYTT OMSORGSSENTER AUKRA OPEN ANBODSKONKURRANSE BYGGHERREOMBOD/ ASSISTERANDE PROSJEKTLEIAR/BYGGELEIAR 29.09.2014 Innhold A.1 Dokumentliste... 3 A.2 Kunngjering av konkurransen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kommuneplanen sin arealdel. Aukra kommune. Prosess- og planleggingsassistanse

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kommuneplanen sin arealdel. Aukra kommune. Prosess- og planleggingsassistanse KONKURRANSEGRUNNLAG Aukra kommune Kommuneplanen sin arealdel Prosess- og planleggingsassistanse 12.03.2014 Innhald A.1 Dokumentliste... 3 A.2 Kunngjering av konkurransen (tilbodsinnbyding)... 3 A.3 Orientering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Aukra kommune Riving av Aukratun

KONKURRANSEGRUNNLAG Aukra kommune Riving av Aukratun KONKURRANSEGRUNNLAG Aukra kommune Riving av Aukratun OPEN ANBODSKONKURRANSE. 08.07.2015 INNHALD A. PROSJEKTINFORMASJON... 3 A.1 DOKUMENTLISTE... 3 A.2 KUNNGJERING AV KONKURRANSEN... 3 A.3 ORIENTERING OM

Detaljer

Prosjektering Beheim 2, Hafslo

Prosjektering Beheim 2, Hafslo Prosjektering Beheim 2, Hafslo Tilbodsdokument 12.07.2012 Luster kommune bustadfeltet Beheim 2 Luster kommune skal utarbeide byggjeplan for Beheim 2, og inviterer med dette til å gje tilbod på utarbeiding

Detaljer

Aukra kommune Teknikk, eigedom og brann

Aukra kommune Teknikk, eigedom og brann Aukra kommune Teknikk, eigedom og brann Notat Vår ref: Dykkar ref: Saksbehandler Dato 2015/253-2/Q05 Torstein Engstad 71171558 13.04.2015 Til: Tilbodsgrunnlag for kantslått langs kommunale veger 2015 Aukra

Detaljer

Aukra kommune Teknikk, eigedom og brann

Aukra kommune Teknikk, eigedom og brann Aukra kommune Teknikk, eigedom og brann Entreprenørar Vår ref Dykkar ref: Saksbehandler Dato 2012/216-4/Q02 Peder Småge 30.03.2012 Prisforespørsel graving Kaltrøa Pristilbud Aukra kommune skal bygge vedlys

Detaljer

JULSUNDET SKOLE OG FLEIRBRUKSHUS

JULSUNDET SKOLE OG FLEIRBRUKSHUS KONKURRANSEGRUNNLAG Aukra kommune JULSUNDET SKOLE OG FLEIRBRUKSHUS OPEN ANBODSKONKURRANSE ARKITEKT. 03.06.2014 INNHALD A. PROSJEKTINFORMASJON... 3 A.1 DOKUMENTLISTE... 3 A.2 KUNNGJERING AV KONKURRANSEN

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE, TYSSE VASSVERK - UTBYGGING. TILBODSGRUNNLAG PROSJEKTERING

OSTERØY KOMMUNE, TYSSE VASSVERK - UTBYGGING. TILBODSGRUNNLAG PROSJEKTERING OSTERØY KOMMUNE Sektor for miljø og teknikk Sak 13/1693 Lonevåg 16.07.2013 OSTERØY KOMMUNE, TYSSE VASSVERK - UTBYGGING. TILBODSGRUNNLAG PROSJEKTERING Innbyding og orientering Osterøy kommune ønskjer tilbod

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMINGAR

KONKURRANSEBESTEMMINGAR KONKURRANSEBESTEMMINGAR 1 GENERELLE FØRESETNADER 1.1 Orientering om oppdraget Sogndal kommune har regulert eit område på Kjørnes til bustadområde. Før bustadbygging tek til skal det byggjast VA- og veganlegg.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE SULDAL KOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE SULDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE SULDAL KOMMUNE Frist tilbod 15.11.2015 kl.12 15/1076 Detaljplan bustadområde side 1 av 6 INNHALDSLISTE 1 OM KONKURRANSEN... 2 2 KVALIFIKASJONSKRAV... 4 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Ansvarleg person: Rådmann Olve Fossedal Innkjøpsprosedyre: Åpen anbodskonkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

SULA KOMMUNE. Ark.: 046, L00, &41. Stilling: Rådgjevar Faks

SULA KOMMUNE. Ark.: 046, L00, &41. Stilling: Rådgjevar Faks SULA KOMMUNE Rådmannen Økonomi og løn Til dei dette måtte gjelde Vår ref.: 11/2849 Saksbeh.: JPL Ark.: 046, L00, &41 Dykkar ref.: Dato: 25.02.2011 INNHENTING AV TILBOD PÅ KONSULENTTENESTER - BYGGHERREOMBOD

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Aukra kommune Riving av to bustadhus og barnehage

KONKURRANSEGRUNNLAG Aukra kommune Riving av to bustadhus og barnehage KONKURRANSEGRUNNLAG Aukra kommune Riving av to bustadhus og barnehage OPEN ANBODSKONKURRANSE. 19.03.2015 INNHALD A. PROSJEKTINFORMASJON... 3 A.1 DOKUMENTLISTE... 3 A.2 KUNNGJERING AV KONKURRANSEN... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) <skriv inn kva det gjelder>

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) <skriv inn kva det gjelder> SULDAL KOMMUNE Førespurnad tilbod KONKURRANSEGRUNNLAG X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) Frist tilbod xx.xx.xxxx, kl.1200. Arkivsaksnr: side 1 av 10 INNHALD 1 GENERELLE OPPLYSNINGAR...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Sak 15/341 Nytt toalettanlegg ved Mundheim. Tilbodsfrist: kl. 15:00

KONKURRANSEGRUNNLAG. Sak 15/341 Nytt toalettanlegg ved Mundheim. Tilbodsfrist: kl. 15:00 KONKURRANSEGRUNNLAG Sak 15/341 Nytt toalettanlegg ved Mundheim Tilbodsfrist: 10.04.2015 kl. 15:00 Innhald 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgjevar... 4 1.2 Kontaktperson hjå oppdragsgjevaren... 4 2 Om konkurransen...

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering av rundkøyring Holstad

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering av rundkøyring Holstad Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Prosjektering av rundkøyring Holstad FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson

Detaljer

Rivingsarbeid Gjernes og Palmafossen skular,

Rivingsarbeid Gjernes og Palmafossen skular, Tilbodsdokument for Rivingsarbeid, Voss Kommune Palmafossen skule. Bygget som skal rivast nærast. Side 1 Innhald: Side 1. Orientering om arbeidet 2 2. Framdrift 4 3. Kontrakt og kontraktsvilkår 4 4. Kvalitetssikring

Detaljer

Solund kommune SANDVIK - SKARNAGEL. Tilbodsinstruks. Kommunal veg frå Sandvik til Skarnagel Oppdragsnr.:

Solund kommune SANDVIK - SKARNAGEL. Tilbodsinstruks. Kommunal veg frå Sandvik til Skarnagel Oppdragsnr.: Solund kommune SANDVIK - SKARNAGEL Tilbodsinstruks Kommunal veg frå Sandvik til Skarnagel 2015-03-27 Innhald 1 Innleiing 4 1.1 Innkjøpet 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelege reglar for gjennomføring

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering Hammarstøylvatnet

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektering Hammarstøylvatnet Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Prosjektering Hammarstøylvatnet FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG:

KONKURRANSEGRUNNLAG: KONKURRANSEGRUNNLAG: Open anbodskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III Rammeavtale tekniske rådgjevingstenester Viktige fristar Frist for å stille spørsmål til konkurransedokumenta

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. anne.rudsengen@miljodir.no. Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark»

STATENS NATUROPPSYN. anne.rudsengen@miljodir.no. Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark» STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Prosjekt- og arbeidsleiing av stirestaurering i Jostedalsbreen nasjonalpark» Tilbodsfrist: 9.mai 2014 Tilbodet vert å sende på e-post til Statens naturoppsyn postmottak@miljodir.no

Detaljer

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem V o s s k o mmu ne Anbodsinnbyding KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse på Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem Tilbodsfrist: 10.10.2014 kl 12.00 Besøksadresse: Voss kommune, Uttrågata

Detaljer

FOR DRIFT AV HEILDØGNSBASERT BUTILBOD FOR EIN PERSON I ÅRDAL KOMMUNE. Ansvarleg person : Rigmor Svanberg. Oppdragsgjevar: Årdal kommune

FOR DRIFT AV HEILDØGNSBASERT BUTILBOD FOR EIN PERSON I ÅRDAL KOMMUNE. Ansvarleg person : Rigmor Svanberg. Oppdragsgjevar: Årdal kommune ÅRDAL KOMMUNE NOTAT KONKURRANSEGRUNNLAG FOR DRIFT AV HEILDØGNSBASERT BUTILBOD FOR EIN PERSON I ÅRDAL KOMMUNE Ansvarleg person : Rigmor Svanberg Oppdragsgjevar: Årdal kommune Postboks 40, 6881 Årdalstangen

Detaljer

Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise

Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise PREKVALIFISERINGSDOKUMENT Prosjekt Søre Bømlo Omsorgstun Prekvalifisering til konkurranse med forhandling Totalentreprise 1. Innbyding innbyr til prekvalifisering for totalentreprise med forhandling i

Detaljer

OPEN ANBODSKONKURRANSE

OPEN ANBODSKONKURRANSE OPEN ANBODSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Kvam herad Anbodskonkurranse på prosjektering av Norheimsund Barneskule Del. 1 Innhaldsliste 1. OMTALE AV BEHOV... 3 1.1. OPPDRAGSGJEVAR... 3 1.2. BEHOV... 3

Detaljer

Edland BHG ombygging kjøkken etc EDLAND BARNEHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE

Edland BHG ombygging kjøkken etc EDLAND BARNEHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE EDLAND BARNEHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE OMBYGGING 2015 Innhald: VINJE KOMMUNE 1. Invitasjon 2. Orientering om prosjektet 3. Reglar for konkurransen 4. Krav til tilbodet 5. Spesielle kontraktsbestemmelsar

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde For levering til Stølsheimen verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE:

Detaljer

Overordna analyse for Balestrand kommune

Overordna analyse for Balestrand kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Overordna analyse for Balestrand kommune Utkast til konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Samnanger kommune. Konkurranse med forhandlingar om levering av bedriftshelsetenester. Avtaleperiode:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Samnanger kommune. Konkurranse med forhandlingar om levering av bedriftshelsetenester. Avtaleperiode: - Konkurransegrunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG Samnanger kommune Konkurranse med forhandlingar om levering av bedriftshelsetenester Avtaleperiode: 01.02.2015 31.01.2017 Sak 855/2014 Tilbodsfrist: 9. desember

Detaljer

Ørskog Kommune. Konkurransegrunnlag. Del A Konkurransevilkår og kvalifikasjonskrav. Rammeavtale for leige av maskiner og biler med sjåfør.

Ørskog Kommune. Konkurransegrunnlag. Del A Konkurransevilkår og kvalifikasjonskrav. Rammeavtale for leige av maskiner og biler med sjåfør. Ørskog Kommune Konkurransegrunnlag Del A Konkurransevilkår og kvalifikasjonskrav Rammeavtale for leige av maskiner og biler med sjåfør. Side 1 av 8 Innhald 1.1 Informasjon om anskaffinga... 4 1.1.1 Oppdragsgivar...

Detaljer

Rekkverk Høyanger Sentrum

Rekkverk Høyanger Sentrum Rekkverk Høyanger Sentrum Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 16/259 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylla ut tabellen og signere under tabellen. Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING PROSJEKT NR: 11038 Alta 28.05.14 RIB inord as RIB inord as 11038 Sentrum barnehage. Utomhusarbeider Side 1 Innhold

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune

ANBODSINNBYDING. Voss kommune V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune Open anbodskonkurranse: Prosjektet Ei løe i endring Anbodsfrist: 09.02.2012 kl 12.00. KONKURRANSEGRUNNLAG 1. INNLEIING Voss kommune, i dette dokumentet kalla

Detaljer

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II 1.Bakgrunn. Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus er et bygg på totalt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avgrensa anbodskonkurranse om eigendomsmeklartenester for KBTS. Avtaleperiode: Del. 1

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avgrensa anbodskonkurranse om eigendomsmeklartenester for KBTS. Avtaleperiode: Del. 1 KONKURRANSEGRUNNLAG Avgrensa anbodskonkurranse om eigendomsmeklartenester for KBTS. Avtaleperiode: 01.10.2010 30.09.2012 Del. 1 INNHALDSLISTE 1. BESKRIVING AV BEHOV... 3 1.1. OPPDRAGSGJEVAR... 3 1.2. BEHOV

Detaljer

Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II

Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II 1.Bakgrunn. Skjeftejordet Bofellesskap er et bygg på totalt 3000 kvm med 32 plasser.

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. Synfaring/taksering av fritidseigedommar i Årdal kommune

Konkurransegrunnlag for. Synfaring/taksering av fritidseigedommar i Årdal kommune Konkurransegrunnlag for Synfaring/taksering av fritidseigedommar i Årdal kommune Ansvarleg person: Svein-Arve Grindhaug Oppdragsgjevar: Årdal kommune, Postboks 40, 6881 Årdalstangen Innkjøpsprosedyre:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rekrutteringsbistand ved tilsetjing av prosjektleiar for etablering av «Nye Øygarden» kommune

Konkurransegrunnlag. Rekrutteringsbistand ved tilsetjing av prosjektleiar for etablering av «Nye Øygarden» kommune Konkurransegrunnlag Rekrutteringsbistand ved tilsetjing av prosjektleiar for etablering av «Nye Øygarden» kommune Anbodskonkurranse etter Forskrift om offentlige anskaffelser, del I Førespurnad retta til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG OPEN ANBODSKONKURRANSE. Rådgiving, prosjektering og byggeleiing. i samband med. nytt dagsenter USAS. for

KONKURRANSEGRUNNLAG OPEN ANBODSKONKURRANSE. Rådgiving, prosjektering og byggeleiing. i samband med. nytt dagsenter USAS. for KONKURRANSEGRUNNLAG OPEN ANBODSKONKURRANSE Rådgiving, prosjektering og byggeleiing i samband med nytt dagsenter USAS for Ulstein Eigedomsselskap KF Frist 03.08.2015 kl 10.00 1 1. GENERELL INFORMASJON 1.1.

Detaljer

Invitasjon til tilbodskonkurranse. Konkurransegrunnlag for: Leige av maskiner, transport og kjøp av massar for perioden med opsjon for 2020.

Invitasjon til tilbodskonkurranse. Konkurransegrunnlag for: Leige av maskiner, transport og kjøp av massar for perioden med opsjon for 2020. Invitasjon til tilbodskonkurranse Konkurransegrunnlag for: Leige av maskiner, transport og kjøp av massar for perioden 2018 2019 med opsjon for 2020. 1 Innhold 1. Invitasjon... 3 1.1. Om oppdragsgjevar...

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Konkurransegrunnlag. Sekretariat for villreinnemnder Ansvarleg person: Seniorrådgjevar Hermund Mjelstad

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Konkurransegrunnlag. Sekretariat for villreinnemnder Ansvarleg person: Seniorrådgjevar Hermund Mjelstad Dato Referanse 30.10.2015 2015/3659 - Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Konkurransegrunnlag Sekretariat for villreinnemnder 2016-2019 Ansvarleg person: Seniorrådgjevar Hermund Mjelstad Vald Innkjøpsprosedyre

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Utbetring av Hamnavegen

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Utbetring av Hamnavegen Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Utbetring av Hamnavegen FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2 Dokument

Detaljer

Søreide Vassverk. Konkurransegrunnlag. Del I anskaffelse. Sak 13/894. Side 1 av 7

Søreide Vassverk. Konkurransegrunnlag. Del I anskaffelse. Sak 13/894. Side 1 av 7 Søreide Vassverk Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 13/894 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylla ut tabellen og signere under tabellen. Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune på vegne av kommunane:

ANBODSINNBYDING. Voss kommune på vegne av kommunane: V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune på vegne av kommunane: Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang, Ulvik og Voss Open anbodskonkurranse: Lærebøker til kommunane i Hardanger og Voss

Detaljer

SANDE KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Del I. Anbodskonkurranse med forhandlingar. Vintervedlikehald. Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562

SANDE KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Del I. Anbodskonkurranse med forhandlingar. Vintervedlikehald. Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562 SANDE KOMMUNE Konkurransegrunnlag Del I Anbodskonkurranse med forhandlingar Vintervedlikehald Kunngjort i DOFFIN-basen Kunngjering - 144562 KJØP AV VINTERVEDLIKEHALD Side 1 av 9 Sign. / INNHALD Del I Vilkår

Detaljer

Sentraladminstrasjonen Solund kommune Kravspesifikasjon Tilbodsreglar

Sentraladminstrasjonen Solund kommune Kravspesifikasjon Tilbodsreglar Sentraladminstrasjonen Solund kommune Totalentreprise Prosjektering og opprusting av hamneområdet i Hardbakke Kravspesifikasjon Tilbodsreglar Kravspesifikasjon 1.0 ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGAR 1.1. Innbyding

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I Open anbodskonkurranse Vintervedlikehald i Aukra kommune INNHOLD Del I Vilkår for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffinga... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgivar... 3 1.2

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Hovden Mork

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Hovden Mork Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Hovden Mork FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2 Dokument i tilbodsinvitasjonen

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektleiar til Holstad byggefelt

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Prosjektleiar til Holstad byggefelt Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Prosjektleiar til Holstad byggefelt FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 3 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson

Detaljer

Årdal vidaregåande skule Generell del

Årdal vidaregåande skule Generell del Årdal vidaregåande skule Generell del Innhald: side 1 Tilbodsinnbyding 2 2 Orientering om prosjektet 3 2.1 Tiltakshavar 3 2.2 Prosjektet 4 2.3 Kontraktsform 4 2.4 Omfanget av entreprisen 4 2.5 Tidsfristar

Detaljer

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING Barnetrinnet Ungdomstrinnet 1. INNLEDNING 1.1 Orientering Bråte skole er en 1-10 skole med ca. 400 elever fordelt

Detaljer

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Vinterdrift - vegar

Hareid kommune. Tilbodsinvitasjon. Vinterdrift - vegar Hareid kommune Tilbodsinvitasjon Vinterdrift - vegar FOA del I og II Tilbodsfrist sjå pkt. 4.3. Innhald 1 Om oppdragsgjevaren 3 1.1 Hareid kommune 1.2 Oppdragsgjevar sin kontaktperson 3 3 2 Dokument i

Detaljer

Konkurransegrunnlag INNBYDAR: Postboks Vik i Sogn. ANSVARLEGE PERSONAR: Marit Johanne Andersen Helge Johan Bjordal

Konkurransegrunnlag INNBYDAR: Postboks Vik i Sogn. ANSVARLEGE PERSONAR: Marit Johanne Andersen Helge Johan Bjordal INNBYDAR: Vik kommune Postboks 134 6891 Vik i Sogn ANSVARLEGE PERSONAR: Marit Johanne Andersen Helge Johan Bjordal VALD INNKJØPSPROSEDYRE: Open anbodskonkurranse KONTRAKTSTYPE: Rammeavtale Frist for tilbod:

Detaljer

FJALER KOMMUNE TILBODSGRUNNLAG FLEKKE SKULE Nytt ventilasjonsanlegg

FJALER KOMMUNE TILBODSGRUNNLAG FLEKKE SKULE Nytt ventilasjonsanlegg FJALER KOMMUNE TILBODSGRUNNLAG FLEKKE SKULE Nytt ventilasjonsanlegg 1 1 ORIENTERING. Flekke skule vart bygd i 1979 og har eit areal på 830 m 2 fordelt på to plan. I 1997 vart det bygd på 280 m 2 fordelt

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Arkitekttjenester. Tarzanskogen barnehage og ressurssenter

Tilbudsinnbydelse. Arkitekttjenester. Tarzanskogen barnehage og ressurssenter Tilbudsinnbydelse Arkitekttjenester Tarzanskogen barnehage og ressurssenter Innholdsfortegnelse 1 Orientering om oppdraget... 3 1.1 Prosjektets innhold... 3 1.2 Beliggenhet og planstatus... 3 1.3 Oppdrag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RÅDGJEVING PROSJEKTERING SULDAL KOMMUNE. 2. gongs utlysing

KONKURRANSEGRUNNLAG RÅDGJEVING PROSJEKTERING SULDAL KOMMUNE. 2. gongs utlysing KONKURRANSEGRUNNLAG RÅDGJEVING PROSJEKTERING SULDAL KOMMUNE 2. gongs utlysing Frist tilbod 07.12.2015 kl.12 15/841 2 gongs utlysing Rådgjeving prosjektering bygg side 1 av 7 INNHALDSLISTE 1 OM KONKURRANSEN...

Detaljer

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde For levering til Nærøyfjorden verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE: TELEFON:

Detaljer

Anbodsgrunnlag Rammeavtale laboratorietjenester Kommunalteknisk avdeling Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.

Anbodsgrunnlag Rammeavtale laboratorietjenester Kommunalteknisk avdeling Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune. Anbodsgrunnlag Rammeavtale laboratorietjenester Kommunalteknisk avdeling Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune. 29.09.2009 Generell del (Utarbeida med bakgrunn i Norsk vann sin rapport 163 2008) 1

Detaljer

Straummålingar i Sørfjorden, Hardanger

Straummålingar i Sørfjorden, Hardanger Konkurransegrunnlag Open anbodskonkurranse Etter forskrift om offentlege anskaffingar del I og del III For kjøp av Straummålingar i Sørfjorden, Hardanger for levering til Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvern-

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt for Sogndal kommune: Kvaliteten på tenestetilbodet til brukarar med store pleie- og omsorgsbehov" Utkast

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BEDRIFTSHELSETENESTER

KONKURRANSEGRUNNLAG BEDRIFTSHELSETENESTER KONKURRANSEGRUNNLAG BEDRIFTSHELSETENESTER GRANVIN HERAD Anbudskonkurranse på levering av bedriftshelsetjeneste CPV kode 85147000 Bedriftshelsetenester Innhald 1 Innbyding... 3 1.1 Innbyding... 3 1.2 Oppdragsgjevar...

Detaljer

OPEN ANBODSKONKURRANSE

OPEN ANBODSKONKURRANSE OPEN ANBODSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Kvam herad Ambodskonkurranse på levering av programvare for forvaltning av eit digitalt planregister til eining for private planar og byggjesak i Kvam Del. 1

Detaljer

Kvinnherad kommune KONKURRANSEGRUNNLAG

Kvinnherad kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Kvinnherad kommune KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffing av LMS-Digital læringsplattform Minianbod under terskelverdi 1 GENERELL SKILDRING 1.1 Om oppdragsgjevar Kvinnherad kommune har 15 grunnskular og vaksenopplæring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Modulbygg Kvam herad, teknisk drift 2016 Sak 16/978 Tilbodsfrist: kl. 15:00

KONKURRANSEGRUNNLAG Modulbygg Kvam herad, teknisk drift 2016 Sak 16/978 Tilbodsfrist: kl. 15:00 KONKURRANSEGRUNNLAG Modulbygg Kvam herad, teknisk drift 2016 Sak 16/978 Tilbodsfrist: 19.04.2016 kl. 15:00 Innhald 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgjevar... 4 1.2 Kontaktperson hjå oppdragsgjevaren... 4 1.3

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE ANSKAFFING AV NØKKELFERDIGE BUSTADAR

KVINNHERAD KOMMUNE ANSKAFFING AV NØKKELFERDIGE BUSTADAR SIDE NR.: 1 av 11 KVINNHERAD KOMMUNE ANSKAFFING AV NØKKELFERDIGE BUSTADAR Oktober 2016 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling SIDE NR.: 2 av 11 Innhald 1 Innbyding til 1 trinns konkurranse med

Detaljer

Voss kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbodkonkurranse på Rammeavtale på datautstyr for Voss kommune. Avtaleperiode: opsjon 1 år.

Voss kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbodkonkurranse på Rammeavtale på datautstyr for Voss kommune. Avtaleperiode: opsjon 1 år. Voss kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Anbodkonkurranse på Rammeavtale på datautstyr for Voss kommune. Avtaleperiode: 01.10.2015 31.09.2018 + opsjon 1 år. Avtalenr: 15/021477 DOKUMENTOVERSIKT A Konkurransegrunnlag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Opparbeiding av bustadfelt Skartveitmarka 2

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Opparbeiding av bustadfelt Skartveitmarka 2 KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av Opparbeiding av bustadfelt Skartveitmarka 2 Finnøy kommune Innleveringsfrist for tilbod: 1.9.2014 KLOKKA 12:00

Detaljer

ANBODSGRUNNLAG Traktor med kantklyppar Meland kommune Tilbodsfrist: 9.mars 2015, kl 14:00

ANBODSGRUNNLAG Traktor med kantklyppar Meland kommune Tilbodsfrist: 9.mars 2015, kl 14:00 ANBODSGRUNNLAG Traktor med kantklyppar Meland kommune Tilbodsfrist: 9.mars 2015, kl 14:00 1 Innhaldsforteikning 1. Oppdraget... 3 1.1 Oppdragsgjevar... 3 1.2 Kunngjering /annonsering... 3 1.3 Anskaffinga

Detaljer

Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune.

Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune. 1 Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune. Forprosjekt detaljprosjektering Konkurransegrunnlag for prosjekteringsoppdrag etter NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag etter medgått

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open tilbodskonkurranse etter forskrifta del I og II

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open tilbodskonkurranse etter forskrifta del I og II KONKURRANSEGRUNNLAG Open tilbodskonkurranse etter forskrifta del I og II for anskaffing av «P 5323 Levering og Montering ny taktekking Festsal Kulturhuset Husnes» INNHALD: 1 GENERELL SKILDRING... 3 1.1

Detaljer

Senter for nordlige folk Oppgradering av kultursal i Kåfjord. Lyd, bilde og scenetekniske anlegg Tilbudsgrunnlag Svardokumenter

Senter for nordlige folk Oppgradering av kultursal i Kåfjord. Lyd, bilde og scenetekniske anlegg Tilbudsgrunnlag Svardokumenter Senter for nordlige folk Oppgradering av kultursal i Kåfjord Lyd, bilde og scenetekniske anlegg Tilbudsgrunnlag Svardokumenter LYD, BILDE OG SCENETEKNISKE ANLEGG Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Dokumentasjon

Detaljer

Instruks til tilbydar

Instruks til tilbydar Odda kommune Instruks til tilbydar Park/ nærmiljøanlegg smelteverkstomta Totalentreprisegrunnlag 2015-07-24 F-01 24/7-2015 Til anskaffelse iteid insek iteid A-01 16/7-2015 Til godkjenning internt iteid

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. teneste med skjøtsel av kulturlandskap i

Konkurransegrunnlag. for kjøp av. teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med skjøtsel av kulturlandskap i Stølsheimen landskapsvernområde for levering til Stølsheimen verneområdestyre Landskapsvernområde Stølsheimen landskapsvernområde

Detaljer

ELLINGSØY IDRETTSHALL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II

ELLINGSØY IDRETTSHALL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II ELLINGSØY IDRETTSHALL KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II 14. mars 2014 Side 1 av 6 1. Bakgrunn. Ved Vik på Ellingsøy er det i dag plassert en mindre

Detaljer

Brøyteavtale Aukra kommune TILBODSGRUNNLAG BRØYTING RODE 2.

Brøyteavtale Aukra kommune TILBODSGRUNNLAG BRØYTING RODE 2. Brøyteavtale 2013-14 Aukra kommune TILBODSGRUNNLAG BRØYTING RODE 2. Aukra kommune ynskjer tilbod på brøyting og strøing av kommunale veger og plasser. Det er eigen konkurranse for kvar enkelt rode. Tilbydaren

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMINGAR

KONKURRANSEBESTEMMINGAR KONKURRANSEBESTEMMINGAR 1 GENERELLE FØRESETNADER 1.1 Orientering om oppdraget Sogndal kommune treng eit nytt nytekøyretøy av typen lastebil og lyser difor ut konkurranse for dette. Sjå vedlegg teknisk

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Inventar og møbler nybygg Finnøy sentralskule

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av. Inventar og møbler nybygg Finnøy sentralskule KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter del I og III i forskrifta for anskaffing av Inventar og møbler nybygg Finnøy sentralskule Finnøy kommune Innleveringsfrist for tilbod: 18.07.2014 KLOKKA

Detaljer

Grunnvassanlegg Vaksdal vassverk. Del 1 Tilbodsinnbyding og konkurransereglar

Grunnvassanlegg Vaksdal vassverk. Del 1 Tilbodsinnbyding og konkurransereglar Vaksdal kommune Side 1 av 9 Grunnvassanlegg Vaksdal vassverk Del 1 Tilbodsinnbyding og konkurransereglar Vaksdal kommune Side 2 av 9 Innhald 1. Tilbodsinnbyding... 3 1.1 Prosedyreform og kunngjøring...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse. for anskaffing av. Vikartenester helsepersonell i Kvam herad. TILBODSFRIST: 28. mai 2015 kl.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse. for anskaffing av. Vikartenester helsepersonell i Kvam herad. TILBODSFRIST: 28. mai 2015 kl. KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse for anskaffing av Vikartenester helsepersonell i Kvam herad TILBODSFRIST: 28. mai 2015 kl.: 13:00 1 INVITASJONSBREV... 3 1.1 OPPDRAGSGJEVAR... 3 1.2 FØREMÅL MED

Detaljer

Transporttenester knytt til mat

Transporttenester knytt til mat REGLAR FOR KONKURRANSEGJENNOMFØRING Open anbodskonkurranse etter Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser, del I og del II for kjøp av Transporttenester knytt til mat til

Detaljer

2. TILBUDSSKJEMA OPPLYSNINGER OM TILBYDER

2. TILBUDSSKJEMA OPPLYSNINGER OM TILBYDER UNN HF PET-SENTER FORPROSJEKT Side 1 av 6 2. TILBUDSSKJEMA OPPLYSNINGER OM TILBYDER 2.1 FIRMAOPPLYSNINGER Firmanavn: Postadresse: Besøksadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder: Kontaktperson: Telefon

Detaljer

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tilbudsmappe Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side

Detaljer

Anbodsinnbyding. Voss Kommune (KUNDEN) Kjøp av bedriftshelseteneste

Anbodsinnbyding. Voss Kommune (KUNDEN) Kjøp av bedriftshelseteneste Anbodsinnbyding Voss Kommune (KUNDEN) Open anbodskonkurranse Kjøp av bedriftshelseteneste Anbodsfrist: 27.august 2010 kl. 1200 Side 1 av 6 Voss kommune KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INNLEIING Voss kommune, i dette

Detaljer

Sogn Interkommunale Miljø- og Avfallsselskap IKS

Sogn Interkommunale Miljø- og Avfallsselskap IKS Sogn Interkommunale Miljø- og Avfallsselskap IKS KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter forskrifta sin del I og del III (innkjøp over EØS-terskelverdiane) for avtale om: Innsamling og transport

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Pasientsignal Volda omsorgssenter

KONKURRANSEGRUNNLAG. Pasientsignal Volda omsorgssenter KONKURRANSEGRUNNLAG ANBODSKONKURRANSE TOTALENTREPRISE Pasientsignal Volda omsorgssenter Tilbodsfrist: 15.12.2015kl 14:00 INNBYDING 1 Volda Kommune innbyr til konkurranse angåande levering av nytt pasientsignalanlegg.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis

St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis 1 Tilbudsdokument 14.1.2016 AM Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema Vedlegg 4 Kravspesifikasjon Tilbudsskjema (skal fylles ut av tilbyder) Innkjøp hjullaster Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS VIKTIG INFORMASJON TIL TILBYDER 1. Det er viktig at konkurransegrunnlaget

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, melding om avvisning Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider på Rogne

Detaljer

Nytt Båre- og reiskapshus ved Granvin Kyrkje.

Nytt Båre- og reiskapshus ved Granvin Kyrkje. Anbuds- og kontrakts føresegner for Nytt Båre- og reiskapshus ved Granvin Kyrkje. Granvin Sokneråd. Sivilarkitekt MNAL Side 1 Innhold: Side 1. Orientering om arbeidet 3 2. Framdrift 4 3. Kontrakt og kontraktsvilkår

Detaljer

Konsulenttenester i samband med utbetring av Steinkjer stasjonsområde.

Konsulenttenester i samband med utbetring av Steinkjer stasjonsområde. ANBUD 15/07: Konsulenttenester i samband med utbetring av Steinkjer stasjonsområde. Steinkjer den 18.07.07 Innhaldsforteikning I. KONKURRANSEGRUNNLAGET...2 1. OPPDRAGET...2 0 1.1. Oppdragsgjevar...2 1.2.

Detaljer

Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse (uprioriterte tenester) HFK Prekvalifiseringstenester til oppfølgingsprosjektet NY GIV

Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse (uprioriterte tenester) HFK Prekvalifiseringstenester til oppfølgingsprosjektet NY GIV Konkurransegrunnlag for open anbodskonkurranse (uprioriterte tenester) HFK-12-085 Prekvalifiseringstenester til oppfølgingsprosjektet NY GIV Innhald 1 GENERELL SKILDRING...3 1.1 Oppdragsgjevar...3 1.2

Detaljer

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE INNKJØPSFORUM FØRESPURNAD OM MALING AV UGGDAL KYRKJE TILBODSFRIST: 29.04.2015 kl. 1300 1 Innhald 1. INNLEIING... 3 2. OMFANG... 3 3. DOKUMENT I FØRESPURNADEN... 3 4. PRIS VILKÅR

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Rådgivere Valmueveien 9, Omsorgsboliger Larvik kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk Kontakt:

Detaljer

Konkurransegrunnlag/tilbodsmal Vurdering konkurranseutsetning reinhaldstenester

Konkurransegrunnlag/tilbodsmal Vurdering konkurranseutsetning reinhaldstenester /tilbodsmal Vurdering konkurranseutsetning reinhaldstenester 1 GENERELL OMTALE 1.1 Oppdragsgjevar Flora kommune inviterar til tilbodskonkurranse i samband med vurdering av konkurranseutsetning av reinhaldstenester.

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer