MØTEBOK - TITTELBLAD - Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK - TITTELBLAD - Kommunestyret"

Transkript

1 MØTEBOK - TITTELBLAD - Kommunestyret Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: Tingsalen :00 15:45 Møteleiar: Ordførar Jon Håkon Odd Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer og varamedlemer Kunngjort i Sogn Avis og på kommunen si heimeside. Representantar som er borte: Vararepresentantar som er til stades: Jarle Andersen Vilde Tøfte Øvstetun Marit Mellingen Alison Molland Cecilie Njøs Katrine Wilson Ruth May Odd Lars Lefdal Johannes Hamre Til stades: I alt: 14 Av desse 3 vararepresentantar Merknader: Andre frammøtte: Rådmann Odd Arve Rakstad Kommunalsjef Per Holen Kommunalsjef Gunnar Steine Saker som vart handsama: Sak nr./år (f.o.m.-t.o.m.): 9/17-10/17 Merknader til møteboka: Vi stadfestar med underskriftene våre at vedtaka er ført i samsvar med det som vart fastsett i møtet: Jon Håkon Odd (sign.) Haavard Stensvand (sign.) Turid-Cecilie Oppedal (sign.)

2 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: Tid: 12:00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde i Service-ekspedisjonen og i biblioteket. SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 9/17 16/739 Felles legevakt mellom Vik, Leikanger, Sogndal og Luster kommune 10/17 17/401 Orienteringar

3 Sak 9/17 LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Felles legevakt mellom Vik, Leikanger, Sogndal og Luster kommune Sakshandsamar: Odd Arve Rakstad Arkivsak nr.: 16/739 Arkiv: G21 Sak nr.: Utval Møtedato 9/17 Kommunestyret TILRÅDING: Saka blir lagt fram som orientering til kommunestyret i møte 16 mars Kommuneoverlege L. E. Husabø og kommunalsjef J. Tvilde, Sogndal kommune vil i møtet orientere nærare om bakgrunnen og framlegget til ny legevaktordning DOKUMENT: Fagutvalet si innstilling, del 2, levert (vedl.) Fagutvalet si innstilling, del 1, levert Økonomi (førebels oppsett) (vedl.) SAKSUTGREIING: Hausten 2015 vart det vedteke å setje ned eit interkommunalt fagutval for å utgreie ein eventuell større interkommunal legevakt for kommunane Vik, Luster, Leikangar og Sogndal. Bakgrunnen var m.a. lokale forhold der det i deler av distriktet var vanskeleg å få tilstrekkeleg bemanning av legevakta og det var krevjande og dyrt å skaffe kompetente vikarlegar. 1. mai 2015 hadde det òg kome ny akuttmedisinsk forskrift med særleg fokus på kompetansekrav for dei som arbeidar i legevakt. Samstundes var det klåre råd i ulike nasjonale utgreiingar at legevakt må verta større einingar for å kunna tilby eit forsvarleg, trygt, berekraftig og oversikteleg medisinsk naudhjelpstilbod av god kvalitet heile døgeret, heile veka. Fagutvalet har vore samansett av kommuneoverlegar i dei aktuelle kommunane, kommunalsjef i Sogndal og tillitsvalde frå legegruppene i kommunane. Fagutvalet har i tillegg til eige arbeid gjennomført ein brei prosess der legane i kommunane har fått delta. Rådmennene har vore styringsgruppe for arbeidet. Mandatet for arbeidet har vore å utgreie faglege og praktiske vilkår for ei fagleg forsvarleg større interkommunal legevakt, anten mellom alle fire kommunane eller eit samarbeid mellom Sogndal/Leikanger og Vik. Side 2 av 6

4 Sak 9/17 Fagutvalet sitt arbeid er utført i 2 etappar. Første innstilling føreslo felles legevaktstasjon for heile distriktet i Sogndal med 1 lege i aktiv vakt og 1 lege i beredskapsvakt for nordsida. I Vik skulle det vera lege i beredskap for utrykking på raude responsar og naudsynte sjukebesøk på sjukeheimen og Vik fengsel. Opplegget var at legane i Vik åleine skulle organisere bakvakt i kommunen, medan pasientane skulle reise til Sogndal. Dette framlegget ynskte styringsgruppa ein ny runde ikring. Fagutvalet vart i fase 2 beden om å utgreie korleis legevakta i større grad kunne handtere administrative og faglege spørsmål for heile distriktet, og der m.a. bakvakt og behov for innleige vert administrert av den felles legevaktordninga. Spørsmålet fagutvalet skulle stille seg: «hadde denne regionen vore 1 kommune med 4 fastlegekontor, korleis løyser ein legevakta på best måte?» Mål og visjon for framlegget Fagutvalet har i sitt arbeidd vore oppteken av å finne ei organisering som er berekraftig og som vil stette noverande og framtidige krav til legevakt. Samstundes har det vore viktig å etablere ei ordning der: Distriktet utmerker seg som ein attraktiv stad å arbeide og der ein maktar å rekruttere yngre legar gjennom gode arbeidsvilkår både innan allmennlegetenester og legevakt. Visjonen er at legevaktdistriktet skal vera ein moderne, fagleg kompetent, effektiv og profesjonell naudetat som sikrar befolkninga eit trygt, berekraftig og oversiktleg medisinsk naudhjelpstilbod av høg kvalitet heile døgnet. Framlegget handlar altså om tilfredsstillande legevaktberedskap i heile distriktet kombinert med ei forsvarleg vaktbelastning for legane. Samandrag av innstillinga: 1. Fagutvalet tilrår ny interkommunal legevakt for kommunane Luster, Sogndal, Leikanger og Vik med Sogndal som legevaktsentral for nordsida og med 1 lege i tilstades vakt. Tidlegare tilråding om lege på nordsida i beredskapsvakt går ut, og vert erstatta av fast hjelpepersonell kl kl og i helg fredag kl til måndag kl For Vik tilrår fagutvalet eigen legevakt på bakgrunn av lang reiseavstand til legevaktstasjonen i Sogndal. Fagutvalet tilrår at legevakta i Vik i utgangspunktet skal organiserast som passiv heimevakt. For å redusere vaktbelastninga for legane i Vik tilrår fagutvalet at legane i Vik har vakt måndag til torsdag og annakvar helg (fredag ettermiddag til måndag morgon). Resten, altså annakvar helg, vert dekka av legane på nordsida av fjorden noko som gjev legar på nordsida vakt i Vik ei helg kvar 46. helg (frekvensen byggjer på talet legar/noverande tal fritak i kommunane). Side 3 av 6

5 Sak 9/17 3. Andre stikkord frå framlegget a. legevakta dekker tidsrommet frå kl til kl på kvardag og tidsrommet frå fredag kl til måndag kl heile året. b. Det vert etablert stilling som felles legevaktleiar. c. Legevakta skal ha tilsyn med KAD sengene. d. I kvar kommune skal det vera uniformert bil som er registrert som utrykkingskøyretøy. Det betyr at slik bil må koma i både Leikanger og Sogndal, i tillegg til Luster og Vik som allereie har. e. Legevakt skal baserast på fast løn. Denne ordninga byggjer på prinsippet om at ein kommune ikkje skal planleggje sin akuttmedisinske beredskap utan å sjå til/eller tilpasse dette til nabokommunen. For Vik vil det vera uråd å makte oppgåvene åleine. Såleis er det svært positivt at legegruppa på nordsida er innstilt til å ha vakt i Vik. Meir om nasjonale føringar. Framlegget til fagutvalet må òg sjåast i samanheng med nasjonale føringar: Legevakt må bli meir innretta mot beredskap, akuttmedisin og det som hastar. Pasientar med problem som kan venta til neste virkedag, skal sikrast tilgang til vurdering hjå fastlegen eller fastlegekontoret. Fastlegen sitt ansvar for akuttmedisinske tenester til eigne pasientar på dagtid må styrkast, og alle som etter medisinsk vurdering treng time same dag, skal få tilbod om dette frå fastlegekontoret før arbeidsdagen er slutt, og ikkje visast til legevakt. Kommunane skal organisere seg i legevaktdistrikt som gjer det mogeleg å driva legevakt i form av veldrevne legevaktstasjonar med profesjonell faglig og administrativ leiing. Distriktet skal ha ein eller fleire faste, godt utstyrte legevaktstasjoner i eigne lokale med kvalifisert lege i tilstades vakt, minstenorma skal i utgangspunktet vera to legar på vakt. Krava til legar i kommunal legevakt er skjerpa. Legar som har vakt åleine må enten vera spesialist i allmennmedisin eller vera godkjent allmennlege med 3 år rettleia teneste. I tillegg må legen ha gjennomført 40 legevaktar, eller ha arbeidd eitt år som allmennlege i kommunen. Om ein lege på vakt ikkje oppfyller desse krava, må legevakta ha ei bakvakt som oppfyller krava. Bakvakta må kunne rykke ut når det er naudsynt. Det vil verta ei overgangsordning på tre år for å oppfylla desse krava, dvs. i Den nye forskrifta frå 2015 stiller og krav til at legar i kommunal legevakt må gjennomgå kurs i akuttmedisin og valds- og overgrepshandtering. Her vil det vera ei overgangsordning på fem år. Akuttutvalet sine viktigaste vurderingar og framlegg - Først og fremst NOU : - Endringar i akuttfunksjonar ved lokalsjukehusa skapar utryggheit. Side 4 av 6

6 Sak 9/17 - Samhandlingsavtalane mellom kommunar og helseføretak om akuttmedisinske tenester må revitaliserast og utviklast. Helseføretaka og kommunar må utarbeide ein forpliktande og felles plan for akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus. - Lege og anna legevaktpersonell må i større grad enn i dag delta i utrykking ved varsling frå AMK-sentral. - Auka omfang av sjukebesøk frå legevakt med etablering av ein nasjonal norm om at legevakta utfører minst sjukebesøk inkludert utrykkingar per innbyggarar per år. - Det vert innført eit nasjonalt krav i forskrift om at 90% av befolkninga i kvart legevaktdistrikt skal ha maksimalt 40 minutt reisetid til næraste legevaktstasjon og 95% av befolkninga skal ha maksimal reisetid på 60 minutt. - Fastlegene må auka sin tilgjenge for pasientar som søkjer øyeblikkelig hjelp. - Legevakta bør gjevast høve til å bestille time hjå pasienten sin fastlege. Vurdering: Rådmannen meiner framlegget om ny legevaktstruktur vil gje vår kommune og heile distriktet ei stabil og god legevakt og med responstid innanfor nasjonale krav. Med innføring av den nye ordninga vil ein få etablert ei legevakt som vil møte framtida sine utfordringar med god fagleg standard og kvalitet. Vaktbelastninga til legane vert og mykje betre, noko som vil medverke til ei stabil fastlegeordning. Organisering av legevakt må ikkje sjåast som ei isolert sak. Det handlar om eit sett prehospitale tenester som m.a. ambulansetenesta, brann og redning, first responder og utplassering av hjartestartarar. Dette er gjennomgått grundig av fagutvalet som og har gjort ulike ROS analyser. Største utfordringa for Leikanger kommune er knytt til den økonomiske delen. Kostnaden med noverande i legevakt i saman med Sogndal kommune hadde i 2016 ein netto kostnad på kr ,- medan førebels oppsett på den nye ordninga er Leikanger sine kostnader rekna til om lag kr Framdriftsplanen legg opp til at kommunane Luster, Sogndal, Leikanger og Vik legg fram saka til endeleg handsaming før sommaren Side 5 av 6

7 Sak 10/17 LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Orienteringar Sakshandsamar: Odd Arve Rakstad Arkivsak nr.: 17/401 Arkiv: Sak nr.: Utval Møtedato 10/17 Kommunestyret TEMA: 1. Forvaltning av kraftfondet, status og utsikter framover v/pareto Forvaltning AS Finn Erik Bjerke 2. Kommunereforma - vidare arbeid etter melding om samarbeidsavtalen mellom regjeringspartia, V og KRF om at Sogndal, Leikanger og Balestrand blir slegne saman til ein kommune frå Om kommunestyret ønskjer det kan vi legge opp til å sjå eit foredrag ved/prosjektleiar og ny rådmann i nye Færder kommune som omhandlar Fellesnemnda og korleis dei har lagt opp prosjektplanen for sitt arbeid med samanslåinga. 3. Kommunerekneskapen 2016 v/ rådmann Side 6 av 6

8 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: Tingsalen Møtedato: Tid: 12:00-00:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 9/17 16/739 Felles legevakt mellom Vik, Leikanger, Sogndal og Luster kommune 10/17 17/401 Orienteringar

9 9/17 Felles legevakt mellom Vik, Leikanger, Sogndal og Luster kommune HANDSAMING: Saka vart lagt fram som orientering til kommunestyret. Kommuneoverlege L. E. Husabø og kommunalsjef J. Tvilde, Sogndal kommune orienterte nærare om bakgrunnen og framlegget til ny legevaktordning. VEDTAKET / FRAMLEGGET TIL VEDTAK lyder etter dette slik:

10 10/17 Orienteringar HANDSAMING: VEDTAKET / FRAMLEGGET TIL VEDTAK lyder etter dette slik: 1. Forvaltning av kraftfondet, status og utsikter framover v/pareto Forvaltning AS Finn Erik Bjerke 2. Kommunereforma - vidare arbeid etter melding om samarbeidsavtalen mellom regjeringspartia, V og KRF om at Sogndal, Leikanger og Balestrand blir slegne saman til ein kommune frå Om kommunestyret ønskjer det kan vi legge opp til å sjå eit foredrag ved/prosjektleiar og ny rådmann i nye Færder kommune som omhandlar Fellesnemnda og korleis dei har lagt opp prosjektplanen for sitt arbeid med samanslåinga. 3. Kommunerekneskapen 2016 v/ rådmann

11 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: Tid: 12:00 15:45 Event. forfall må meldast til tlf Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde i Service-ekspedisjonen og i biblioteket. SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 9/17 16/739 Felles legevakt mellom Vik, Leikanger, Sogndal og Luster kommune 10/17 17/401 Orienteringar

12 Sak 9/17 LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Felles legevakt mellom Vik, Leikanger, Sogndal og Luster kommune Sakshandsamar: Odd Arve Rakstad Arkivsak nr.: 16/739 Arkiv: G21 Sak nr.: Utval Møtedato 9/17 Kommunestyret Kommunestyret sitt VEDTAK / FRAMLEGG TIL VEDTAK: HANDSAMING: Saka vart lagt fram som orientering til kommunestyret.kommuneoverlege L. E. Husabø og kommunalsjef J. Tvilde, Sogndal kommune orienterte nærare om bakgrunnen og framlegget til ny legevaktordning. TILRÅDING: Saka blir lagt fram som orientering til kommunestyret i møte 16 mars Kommuneoverlege L. E. Husabø og kommunalsjef J. Tvilde, Sogndal kommune vil i møtet orientere nærare om bakgrunnen og framlegget til ny legevaktordning DOKUMENT: Fagutvalet si innstilling, del 2, levert (vedl.) Fagutvalet si innstilling, del 1, levert Økonomi (førebels oppsett) (vedl.) SAKSUTGREIING: Hausten 2015 vart det vedteke å setje ned eit interkommunalt fagutval for å utgreie ein eventuell større interkommunal legevakt for kommunane Vik, Luster, Leikangar og Sogndal. Bakgrunnen var m.a. lokale forhold der det i deler av distriktet var vanskeleg å få tilstrekkeleg bemanning av legevakta og det var krevjande og dyrt å skaffe kompetente vikarlegar. 1. mai 2015 hadde det òg kome ny akuttmedisinsk forskrift med særleg fokus på kompetansekrav for dei som arbeidar i legevakt. Samstundes var det klåre råd i ulike nasjonale utgreiingar at legevakt må verta større einingar for å kunna tilby eit forsvarleg, trygt, berekraftig og oversikteleg medisinsk naudhjelpstilbod av god kvalitet heile døgeret, heile veka. Side 2 av 6

13 Sak 9/17 Fagutvalet har vore samansett av kommuneoverlegar i dei aktuelle kommunane, kommunalsjef i Sogndal og tillitsvalde frå legegruppene i kommunane. Fagutvalet har i tillegg til eige arbeid gjennomført ein brei prosess der legane i kommunane har fått delta. Rådmennene har vore styringsgruppe for arbeidet. Mandatet for arbeidet har vore å utgreie faglege og praktiske vilkår for ei fagleg forsvarleg større interkommunal legevakt, anten mellom alle fire kommunane eller eit samarbeid mellom Sogndal/Leikanger og Vik. Fagutvalet sitt arbeid er utført i 2 etappar. Første innstilling føreslo felles legevaktstasjon for heile distriktet i Sogndal med 1 lege i aktiv vakt og 1 lege i beredskapsvakt for nordsida. I Vik skulle det vera lege i beredskap for utrykking på raude responsar og naudsynte sjukebesøk på sjukeheimen og Vik fengsel. Opplegget var at legane i Vik åleine skulle organisere bakvakt i kommunen, medan pasientane skulle reise til Sogndal. Dette framlegget ynskte styringsgruppa ein ny runde ikring. Fagutvalet vart i fase 2 beden om å utgreie korleis legevakta i større grad kunne handtere administrative og faglege spørsmål for heile distriktet, og der m.a. bakvakt og behov for innleige vert administrert av den felles legevaktordninga. Spørsmålet fagutvalet skulle stille seg: «hadde denne regionen vore 1 kommune med 4 fastlegekontor, korleis løyser ein legevakta på best måte?» Mål og visjon for framlegget Fagutvalet har i sitt arbeidd vore oppteken av å finne ei organisering som er berekraftig og som vil stette noverande og framtidige krav til legevakt. Samstundes har det vore viktig å etablere ei ordning der: Distriktet utmerker seg som ein attraktiv stad å arbeide og der ein maktar å rekruttere yngre legar gjennom gode arbeidsvilkår både innan allmennlegetenester og legevakt. Visjonen er at legevaktdistriktet skal vera ein moderne, fagleg kompetent, effektiv og profesjonell naudetat som sikrar befolkninga eit trygt, berekraftig og oversiktleg medisinsk naudhjelpstilbod av høg kvalitet heile døgnet. Framlegget handlar altså om tilfredsstillande legevaktberedskap i heile distriktet kombinert med ei forsvarleg vaktbelastning for legane. Samandrag av innstillinga: 1. Fagutvalet tilrår ny interkommunal legevakt for kommunane Luster, Sogndal, Leikanger og Vik med Sogndal som legevaktsentral for nordsida og med 1 lege i tilstades vakt. Tidlegare tilråding om lege på nordsida i beredskapsvakt går ut, og vert erstatta av fast hjelpepersonell kl kl og i helg fredag kl til måndag kl For Vik tilrår fagutvalet eigen legevakt på bakgrunn av lang reiseavstand til legevaktstasjonen i Sogndal. Fagutvalet tilrår at legevakta i Vik i utgangspunktet skal organiserast som passiv heimevakt. For å redusere vaktbelastninga for legane i Vik tilrår fagutvalet at legane i Vik har vakt måndag til torsdag og annakvar helg (fredag Side 3 av 6

14 Sak 9/17 ettermiddag til måndag morgon). Resten, altså annakvar helg, vert dekka av legane på nordsida av fjorden noko som gjev legar på nordsida vakt i Vik ei helg kvar 46. helg (frekvensen byggjer på talet legar/noverande tal fritak i kommunane). 3. Andre stikkord frå framlegget a. legevakta dekker tidsrommet frå kl til kl på kvardag og tidsrommet frå fredag kl til måndag kl heile året. b. Det vert etablert stilling som felles legevaktleiar. c. Legevakta skal ha tilsyn med KAD sengene. d. I kvar kommune skal det vera uniformert bil som er registrert som utrykkingskøyretøy. Det betyr at slik bil må koma i både Leikanger og Sogndal, i tillegg til Luster og Vik som allereie har. e. Legevakt skal baserast på fast løn. Denne ordninga byggjer på prinsippet om at ein kommune ikkje skal planleggje sin akuttmedisinske beredskap utan å sjå til/eller tilpasse dette til nabokommunen. For Vik vil det vera uråd å makte oppgåvene åleine. Såleis er det svært positivt at legegruppa på nordsida er innstilt til å ha vakt i Vik. Meir om nasjonale føringar. Framlegget til fagutvalet må òg sjåast i samanheng med nasjonale føringar: Legevakt må bli meir innretta mot beredskap, akuttmedisin og det som hastar. Pasientar med problem som kan venta til neste virkedag, skal sikrast tilgang til vurdering hjå fastlegen eller fastlegekontoret. Fastlegen sitt ansvar for akuttmedisinske tenester til eigne pasientar på dagtid må styrkast, og alle som etter medisinsk vurdering treng time same dag, skal få tilbod om dette frå fastlegekontoret før arbeidsdagen er slutt, og ikkje visast til legevakt. Kommunane skal organisere seg i legevaktdistrikt som gjer det mogeleg å driva legevakt i form av veldrevne legevaktstasjonar med profesjonell faglig og administrativ leiing. Distriktet skal ha ein eller fleire faste, godt utstyrte legevaktstasjoner i eigne lokale med kvalifisert lege i tilstades vakt, minstenorma skal i utgangspunktet vera to legar på vakt. Krava til legar i kommunal legevakt er skjerpa. Legar som har vakt åleine må enten vera spesialist i allmennmedisin eller vera godkjent allmennlege med 3 år rettleia teneste. I tillegg må legen ha gjennomført 40 legevaktar, eller ha arbeidd eitt år som allmennlege i kommunen. Om ein lege på vakt ikkje oppfyller desse krava, må legevakta ha ei bakvakt som oppfyller krava. Bakvakta må kunne rykke ut når det er naudsynt. Det vil verta ei overgangsordning på tre år for å oppfylla desse krava, dvs. i Side 4 av 6

15 Sak 9/17 Den nye forskrifta frå 2015 stiller og krav til at legar i kommunal legevakt må gjennomgå kurs i akuttmedisin og valds- og overgrepshandtering. Her vil det vera ei overgangsordning på fem år. Akuttutvalet sine viktigaste vurderingar og framlegg - Først og fremst NOU : - Endringar i akuttfunksjonar ved lokalsjukehusa skapar utryggheit. - Samhandlingsavtalane mellom kommunar og helseføretak om akuttmedisinske tenester må revitaliserast og utviklast. Helseføretaka og kommunar må utarbeide ein forpliktande og felles plan for akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus. - Lege og anna legevaktpersonell må i større grad enn i dag delta i utrykking ved varsling frå AMK-sentral. - Auka omfang av sjukebesøk frå legevakt med etablering av ein nasjonal norm om at legevakta utfører minst sjukebesøk inkludert utrykkingar per innbyggarar per år. - Det vert innført eit nasjonalt krav i forskrift om at 90% av befolkninga i kvart legevaktdistrikt skal ha maksimalt 40 minutt reisetid til næraste legevaktstasjon og 95% av befolkninga skal ha maksimal reisetid på 60 minutt. - Fastlegene må auka sin tilgjenge for pasientar som søkjer øyeblikkelig hjelp. - Legevakta bør gjevast høve til å bestille time hjå pasienten sin fastlege. Vurdering: Rådmannen meiner framlegget om ny legevaktstruktur vil gje vår kommune og heile distriktet ei stabil og god legevakt og med responstid innanfor nasjonale krav. Med innføring av den nye ordninga vil ein få etablert ei legevakt som vil møte framtida sine utfordringar med god fagleg standard og kvalitet. Vaktbelastninga til legane vert og mykje betre, noko som vil medverke til ei stabil fastlegeordning. Organisering av legevakt må ikkje sjåast som ei isolert sak. Det handlar om eit sett prehospitale tenester som m.a. ambulansetenesta, brann og redning, first responder og utplassering av hjartestartarar. Dette er gjennomgått grundig av fagutvalet som og har gjort ulike ROS analyser. Største utfordringa for Leikanger kommune er knytt til den økonomiske delen. Kostnaden med noverande i legevakt i saman med Sogndal kommune hadde i 2016 ein netto kostnad på kr ,- medan førebels oppsett på den nye ordninga er Leikanger sine kostnader rekna til om lag kr Framdriftsplanen legg opp til at kommunane Luster, Sogndal, Leikanger og Vik legg fram saka til endeleg handsaming før sommaren Side 5 av 6

16 Sak 10/17 LEIKANGER KOMMUNE MØTEBOK Orienteringar Sakshandsamar: Odd Arve Rakstad Arkivsak nr.: 17/401 Arkiv: Sak nr.: Utval Møtedato 10/17 Kommunestyret TEMA: 1. Forvaltning av kraftfondet, status og utsikter framover v/pareto Forvaltning AS Finn Erik Bjerke 2. Kommunereforma - vidare arbeid etter melding om samarbeidsavtalen mellom regjeringspartia, V og KRF om at Sogndal, Leikanger og Balestrand blir slegne saman til ein kommune frå Om kommunestyret ønskjer det kan vi legge opp til å sjå eit foredrag ved/prosjektleiar og ny rådmann i nye Færder kommune som omhandlar Fellesnemnda og korleis dei har lagt opp prosjektplanen for sitt arbeid med samanslåinga. 3. Kommunerekneskapen 2016 v/ rådmann Side 6 av 6

17 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 16/ Felles legevakt mellom Vik, Leikanger, Sogndal og Luster kommune TILRÅDING: Saka blir lagt fram som orientering til kommunestyret i møte 16 mars Kommuneoverlege L. E. Husabø og kommunalsjef J. Tvilde, Sogndal kommune vil i møtet orientere nærare om bakgrunnen og framlegget til ny legevaktordning DOKUMENT: Fagutvalet si innstilling, del 2, levert (vedl.) Fagutvalet si innstilling, del 1, levert Økonomi (førebels oppsett) (vedl.) SAKSUTGREIING: Hausten 2015 vart det vedteke å setje ned eit interkommunalt fagutval for å utgreie ein eventuell større interkommunal legevakt for kommunane Vik, Luster, Leikangar og Sogndal. Bakgrunnen var m.a. lokale forhold der det i deler av distriktet var vanskeleg å få tilstrekkeleg bemanning av legevakta og det var krevjande og dyrt å skaffe kompetente vikarlegar. 1. mai 2015 hadde det òg kome ny akuttmedisinsk forskrift med særleg fokus på kompetansekrav for dei som arbeidar i legevakt. Samstundes var det klåre råd i ulike nasjonale utgreiingar at legevakt må verta større einingar for å kunna tilby eit forsvarleg, trygt, berekraftig og oversikteleg medisinsk naudhjelpstilbod av god kvalitet heile døgeret, heile veka. Fagutvalet har vore samansett av kommuneoverlegar i dei aktuelle kommunane, kommunalsjef i Sogndal og tillitsvalde frå legegruppene i kommunane. Fagutvalet har i tillegg til eige arbeid gjennomført ein brei prosess der legane i kommunane har fått delta. Rådmennene har vore styringsgruppe for arbeidet. Mandatet for arbeidet har vore å utgreie faglege og praktiske vilkår for ei fagleg forsvarleg større interkommunal legevakt, anten mellom alle fire kommunane eller eit samarbeid mellom Sogndal/Leikanger og Vik. Fagutvalet sitt arbeid er utført i 2 etappar. Første innstilling føreslo felles legevaktstasjon for heile distriktet i Sogndal med 1 lege i aktiv vakt og 1 lege i beredskapsvakt for nordsida. I Vik skulle det vera lege i beredskap for utrykking på raude responsar og naudsynte sjukebesøk på sjukeheimen og Vik fengsel.

18 Opplegget var at legane i Vik åleine skulle organisere bakvakt i kommunen, medan pasientane skulle reise til Sogndal. Dette framlegget ynskte styringsgruppa ein ny runde ikring. Fagutvalet vart i fase 2 beden om å utgreie korleis legevakta i større grad kunne handtere administrative og faglege spørsmål for heile distriktet, og der m.a. bakvakt og behov for innleige vert administrert av den felles legevaktordninga. Spørsmålet fagutvalet skulle stille seg: «hadde denne regionen vore 1 kommune med 4 fastlegekontor, korleis løyser ein legevakta på best måte?» Mål og visjon for framlegget Fagutvalet har i sitt arbeidd vore oppteken av å finne ei organisering som er berekraftig og som vil stette noverande og framtidige krav til legevakt. Samstundes har det vore viktig å etablere ei ordning der: Distriktet utmerker seg som ein attraktiv stad å arbeide og der ein maktar å rekruttere yngre legar gjennom gode arbeidsvilkår både innan allmennlegetenester og legevakt. Visjonen er at legevaktdistriktet skal vera ein moderne, fagleg kompetent, effektiv og profesjonell naudetat som sikrar befolkninga eit trygt, berekraftig og oversiktleg medisinsk naudhjelpstilbod av høg kvalitet heile døgnet. Framlegget handlar altså om tilfredsstillande legevaktberedskap i heile distriktet kombinert med ei forsvarleg vaktbelastning for legane. Samandrag av innstillinga: 1. Fagutvalet tilrår ny interkommunal legevakt for kommunane Luster, Sogndal, Leikanger og Vik med Sogndal som legevaktsentral for nordsida og med 1 lege i tilstades vakt. Tidlegare tilråding om lege på nordsida i beredskapsvakt går ut, og vert erstatta av fast hjelpepersonell kl kl og i helg fredag kl til måndag kl For Vik tilrår fagutvalet eigen legevakt på bakgrunn av lang reiseavstand til legevaktstasjonen i Sogndal. Fagutvalet tilrår at legevakta i Vik i utgangspunktet skal organiserast som passiv heimevakt. For å redusere vaktbelastninga for legane i Vik tilrår fagutvalet at legane i Vik har vakt måndag til torsdag og annakvar helg (fredag ettermiddag til måndag morgon). Resten, altså annakvar helg, vert dekka av legane på nordsida av fjorden noko som gjev legar på nordsida vakt i Vik ei helg kvar 46. helg (frekvensen byggjer på talet legar/noverande tal fritak i kommunane). 3. Andre stikkord frå framlegget a. legevakta dekker tidsrommet frå kl til kl på kvardag og tidsrommet frå fredag kl til måndag kl heile året. b. Det vert etablert stilling som felles legevaktleiar.

19 c. Legevakta skal ha tilsyn med KAD sengene. d. I kvar kommune skal det vera uniformert bil som er registrert som utrykkingskøyretøy. Det betyr at slik bil må koma i både Leikanger og Sogndal, i tillegg til Luster og Vik som allereie har. e. Legevakt skal baserast på fast løn. Denne ordninga byggjer på prinsippet om at ein kommune ikkje skal planleggje sin akuttmedisinske beredskap utan å sjå til/eller tilpasse dette til nabokommunen. For Vik vil det vera uråd å makte oppgåvene åleine. Såleis er det svært positivt at legegruppa på nordsida er innstilt til å ha vakt i Vik. Meir om nasjonale føringar. Framlegget til fagutvalet må òg sjåast i samanheng med nasjonale føringar: Legevakt må bli meir innretta mot beredskap, akuttmedisin og det som hastar. Pasientar med problem som kan venta til neste virkedag, skal sikrast tilgang til vurdering hjå fastlegen eller fastlegekontoret. Fastlegen sitt ansvar for akuttmedisinske tenester til eigne pasientar på dagtid må styrkast, og alle som etter medisinsk vurdering treng time same dag, skal få tilbod om dette frå fastlegekontoret før arbeidsdagen er slutt, og ikkje visast til legevakt. Kommunane skal organisere seg i legevaktdistrikt som gjer det mogeleg å driva legevakt i form av veldrevne legevaktstasjonar med profesjonell faglig og administrativ leiing. Distriktet skal ha ein eller fleire faste, godt utstyrte legevaktstasjoner i eigne lokale med kvalifisert lege i tilstades vakt, minstenorma skal i utgangspunktet vera to legar på vakt. Krava til legar i kommunal legevakt er skjerpa. Legar som har vakt åleine må enten vera spesialist i allmennmedisin eller vera godkjent allmennlege med 3 år rettleia teneste. I tillegg må legen ha gjennomført 40 legevaktar, eller ha arbeidd eitt år som allmennlege i kommunen. Om ein lege på vakt ikkje oppfyller desse krava, må legevakta ha ei bakvakt som oppfyller krava. Bakvakta må kunne rykke ut når det er naudsynt. Det vil verta ei overgangsordning på tre år for å oppfylla desse krava, dvs. i Den nye forskrifta frå 2015 stiller og krav til at legar i kommunal legevakt må gjennomgå kurs i akuttmedisin og valds- og overgrepshandtering. Her vil det vera ei overgangsordning på fem år. Akuttutvalet sine viktigaste vurderingar og framlegg - Først og fremst NOU : - Endringar i akuttfunksjonar ved lokalsjukehusa skapar utryggheit. - Samhandlingsavtalane mellom kommunar og helseføretak om akuttmedisinske tenester må revitaliserast og utviklast. Helseføretaka og kommunar må utarbeide ein forpliktande og felles plan for akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus.

20 - Lege og anna legevaktpersonell må i større grad enn i dag delta i utrykking ved varsling frå AMK-sentral. - Auka omfang av sjukebesøk frå legevakt med etablering av ein nasjonal norm om at legevakta utfører minst sjukebesøk inkludert utrykkingar per innbyggarar per år. - Det vert innført eit nasjonalt krav i forskrift om at 90% av befolkninga i kvart legevaktdistrikt skal ha maksimalt 40 minutt reisetid til næraste legevaktstasjon og 95% av befolkninga skal ha maksimal reisetid på 60 minutt. - Fastlegene må auka sin tilgjenge for pasientar som søkjer øyeblikkelig hjelp. - Legevakta bør gjevast høve til å bestille time hjå pasienten sin fastlege. Vurdering: Rådmannen meiner framlegget om ny legevaktstruktur vil gje vår kommune og heile distriktet ei stabil og god legevakt og med responstid innanfor nasjonale krav. Med innføring av den nye ordninga vil ein få etablert ei legevakt som vil møte framtida sine utfordringar med god fagleg standard og kvalitet. Vaktbelastninga til legane vert og mykje betre, noko som vil medverke til ei stabil fastlegeordning. Organisering av legevakt må ikkje sjåast som ei isolert sak. Det handlar om eit sett prehospitale tenester som m.a. ambulansetenesta, brann og redning, first responder og utplassering av hjartestartarar. Dette er gjennomgått grundig av fagutvalet som og har gjort ulike ROS analyser. Største utfordringa for Leikanger kommune er knytt til den økonomiske delen. Kostnaden med noverande i legevakt i saman med Sogndal kommune hadde i 2016 ein netto kostnad på kr ,- medan førebels oppsett på den nye ordninga er Leikanger sine kostnader rekna til om lag kr Framdriftsplanen legg opp til at kommunane Luster, Sogndal, Leikanger og Vik legg fram saka til endeleg handsaming før sommaren 2017.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 9/17 Resultat: Arkivsak: 16/739 Tittel: Felles legevakt mellom Vik, Leikanger, Sogndal og Luster kommune Behandling: Saka vart lagt fram som orientering til kommunestyret. Kommuneoverlege L. E. Husabø og kommunalsjef J. Tvilde, Sogndal kommune orienterte nærare om bakgrunnen og framlegget til ny legevaktordning. Vedtak: Postadresse: Besøksadresse: Skrivarvegen 7 Skrivarvegen 7 Telefon: LEIKANGER LEIKANGER Telefaks:

46 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/401-1 Orienteringar TILRÅDING: 1. Forvaltning av kraftfondet, status og utsikter framover v/pareto Forvaltning AS Finn Erik Bjerke 2. Kommunereforma - vidare arbeid etter melding om samarbeidsavtalen mellom regjeringspartia, V og KRF om at Sogndal, Leikanger og Balestrand blir slegne saman til ein kommune frå Om kommunestyret ønskjer det kan vi legge opp til å sjå eit foredrag ved/prosjektleiar og ny rådmann i nye Færder kommune som omhandlar Fellesnemnda og korleis dei har lagt opp prosjektplanen for sitt arbeid med samanslåinga. 3. Kommunerekneskapen 2016 v/ rådmann DOKUMENT: SAKSUTGREIING:

47 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 10/17 Resultat: Arkivsak: 17/401 Tittel: Orienteringar Behandling: Vedtak: 1. Forvaltning av kraftfondet, status og utsikter framover v/pareto Forvaltning AS Finn Erik Bjerke 2. Kommunereforma - vidare arbeid etter melding om samarbeidsavtalen mellom regjeringspartia, V og KRF om at Sogndal, Leikanger og Balestrand blir slegne saman til ein kommune frå Om kommunestyret ønskjer det kan vi legge opp til å sjå eit foredrag ved/prosjektleiar og ny rådmann i nye Færder kommune som omhandlar Fellesnemnda og korleis dei har lagt opp prosjektplanen for sitt arbeid med samanslåinga. 3. Kommunerekneskapen 2016 v/ rådmann Postadresse: Besøksadresse: Skrivarvegen 7 Skrivarvegen 7 Telefon: LEIKANGER LEIKANGER Telefaks:

SAKSF RAM L E G G. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 026 G21 Arkivsaksnr.: 16 / 3063

SAKSF RAM L E G G. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 026 G21 Arkivsaksnr.: 16 / 3063 SAKSF RAM L E G G Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 026 G21 Arkivsaksnr.: 16 / 3063 Interkommunal legevakt Rådmannen si tilråding: Luster kommune går vidare med arbeidet for å delta i interkommunal legevakt.

Detaljer

Interkommunal legevakt

Interkommunal legevakt Interkommunal legevakt Fastlegeordningen er under press HDIR «Styringsdata vedr. Fastlegeordningen mai 2017 ; sterk økning i tall lister som er drevet av vikar. Andel av befolkning som ikke har plass på

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE:

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: VALSTYRET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

SAKSF RAM L E G G. Sakshandsamar: Knut Cotta Schønberg Arkiv: 026 G21 Arkivsaksnr.: 16 / 3063

SAKSF RAM L E G G. Sakshandsamar: Knut Cotta Schønberg Arkiv: 026 G21 Arkivsaksnr.: 16 / 3063 SAKSF RAM L E G G Sakshandsamar: Knut Cotta Schønberg Arkiv: 026 G21 Arkivsaksnr.: 16 / 3063 Interkommunal legevakt: Sogndal, Leikanger, Vik og Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommune godkjenner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00-11:00.

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00-11:00. MØTEPROTOKOLL Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 07.06.2016 Tid: 09:00-11:00 SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 12/16 16/1039 Budsjettrammer 2017

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE:

MØTEINNKALLING SAKLISTE: MØTEINNKALLING Utval: VALNEMNDA Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 09.06.2016 Tid: 08:30-00:00 Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE:

MØTEINNKALLING SAKLISTE: MØTEINNKALLING Utval: LEIKANGER UNGDOMSRÅD Møtestad: Gamlekantina Møtedato: 08.09.2016 Tid: 13:00-15:00 Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Leikanger kommune OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd Møtestad: Gamlekantina Møtedato: 22.04.2016 Tid: 08:30-10:30 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/16 16/25 Ungdomsmedverknad i kommunereforma

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET OG NÆR INGSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid : 09: 00-12: 00

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET OG NÆR INGSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid : 09: 00-12: 00 MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET OG NÆR INGSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 23.11.2016 Tid : 09: 00-12: 00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet,

Detaljer

ØTEBOK - TITTELBLAD - Kommunestyret

ØTEBOK - TITTELBLAD - Kommunestyret ØTEBOK - TITTELBLAD - Kommunestyret Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: TINGSALEN 25. SEPTEMBER 2014 12.00 15.45 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer og varamedlemer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 Overordna samarbeidsavtale: SFFK og kommunane TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunestyret vedtek:

Detaljer

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1 Sakshand.: Kari Gro Espeland Direkte tlf.: 35065106 Dato: 29.03.2016 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskap/økonomiutval 21.04.2016 Legevaktene

Detaljer

MØTEBOK - TITTELBLAD - Valstyret

MØTEBOK - TITTELBLAD - Valstyret MØTEBOK - TITTELBLAD - Valstyret Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: Formannskapssalen 08.06.2017 08:30 08:45 Møteleiar: Ordførar Jon Håkon Odd Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer og varamedlemer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiaren vart desse valde: Knut Tandberg og Kaja Runde.

MØTEPROTOKOLL. Til å skrive under protokollen saman med ordføraren/leiaren vart desse valde: Knut Tandberg og Kaja Runde. MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for helse og omsorg Stad: Herøy helsesenter, Møterom 1 og 2 Dato: 18.08.2017 Tid: 14:00 16:30 Medlemer som møtte: Bjørn Otterlei Leder H Margaret Leinebø Medlem H Knut Tandberg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 15.04.2010 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.03.2016 Tid: 18:00 19:10 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR HELSE OG OMSORG Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 13.02.2014 Kl. 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tingsalen SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel Godkjenning av kommunestyrevalet 2015

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tingsalen SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel Godkjenning av kommunestyrevalet 2015 Møtestad: Tingsalen Møtedato: 22.10.2015 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 39/15 15/1062 Godkjenning av kommunestyrevalet 2015 40/15 15/1186 Val av formannskap

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 12/165 Løpenummer: 12/ Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30-14:00

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 12/165 Løpenummer: 12/ Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30-14:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 12/165 Løpenummer: 12/2858-3 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 24.04.2012 Tid: 11:30-14:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 01.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.05.2009 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss Vara som møter: Nils Gunnar Drange Tillegg

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS)

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) Saksframlegg Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/2013-1 Arkiv: Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) Invitasjon til å deltaking i fase to forprosjektfasen * Tilråding: 1. Sogndal kommune ser

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 2013/70 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 09.03.2013 Interkommunal legevaktordning Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet

MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet MØTEBOK - TITTELBLAD - Formannskapet Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: FORMANNSKAPSSALEN 28. NOVEMBER 2013 08.30 13.30 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 07.06.05 Tid: 15.00-18.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl: 12.30

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: Rådhuset Møtedato: Kl: 12.30 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 06.12.2011 Kl: 12.30 Medlemmer: Forfall: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Kari Bolstad Gudvin Haraldsson Ann Margrethe Kråvik

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Valnemnda SAKLISTE: 1/16 16/628 Val av nye varamedlemer til kommunestyret og kontrollutvalet

MØTEPROTOKOLL. Valnemnda SAKLISTE: 1/16 16/628 Val av nye varamedlemer til kommunestyret og kontrollutvalet MØTEPROTOKOLL Valnemnda Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 08:30-00:00 SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/16 16/628 Val av nye varamedlemer til kommunestyret og kontrollutvalet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar: Medlemmar med tale- og framleggsrett:

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar: Medlemmar med tale- og framleggsrett: Sogn Regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Dei Heibergske Samlingar Sogn Folkemuseum Møtedato: 31.08.2007 Tid: 09:30-14:00 Desse møtte: Olav

Detaljer

Ambulansetenesta Helse Førde

Ambulansetenesta Helse Førde Ambulansetenesta Helse Førde Sogn regionråd 31.mars 2017 Pasienten i sentrum Sjukehustalen 12. januar 2016: «I pasientens helsetjeneste er det én helsetjeneste. Pasienten skal ikke merke hvem som eier,

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.09.2016 Kl: 13:00-15:450 Funksjon Namn Forfall Møtt for Leder Harald N. Offerdal Medlem Medlem Nestleder Arnstein Menes Lars Trygve

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Valnemnda SAKLISTE: 1/15 15/1105 Val av medlem med varamedlem til reprensentantskapet i SF Revisjon IKS for valperioden

MØTEPROTOKOLL. Valnemnda SAKLISTE: 1/15 15/1105 Val av medlem med varamedlem til reprensentantskapet i SF Revisjon IKS for valperioden Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.11.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Valnemnda SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 15/1105 Val av medlem med varamedlem til reprensentantskapet i SF Revisjon

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 17.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/14 Omsorg - oppvekst og kultur 01.09.2014

Saksnr. Utval Møtedato 030/14 Omsorg - oppvekst og kultur 01.09.2014 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/14 Omsorg - oppvekst og kultur 01.09.2014 Saksansvarleg: Norunn Haugen Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/764-2 K2-G00, K3-&13 Norunn Haugen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: B20 &40 Arkivsaksnr.: 14/248-18

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: B20 &40 Arkivsaksnr.: 14/248-18 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: B20 &40 Arkivsaksnr.: 14/248-18 Felles pedagogisk psykologisk teneste i Sogn samarbeidsavtale. TILRÅDING: Leikanger kommune godkjenner samarbeidsavtalen

Detaljer

FUSA KOMMUNE. Andre som var tilstade på møtet: Ansvarleg sekretær Gunn Sissel Teigen

FUSA KOMMUNE. Andre som var tilstade på møtet: Ansvarleg sekretær Gunn Sissel Teigen FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:13/1283-2 Løpenummer: 13/7187 Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 25.11.2013 Tid: 16:00 18:40 Innkalling til

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 10:30 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: Møtetid: Kl Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Balestrand kommune Møtedato: 23.11.2015 Møtetid: Kl. 10.00 13.30 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 19/15 22/15 Møtebok Følgjande medlem møtte Tore Feten Sigrun Marit Dale Jarle Geithus Parti

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

2 av 6 ei eiga avdeling/tilsvarande, med ein eigen reinhaldsleiar. Margot Hisdal bad i samband med dette at kommunen set i verk tiltak for å kunne til

2 av 6 ei eiga avdeling/tilsvarande, med ein eigen reinhaldsleiar. Margot Hisdal bad i samband med dette at kommunen set i verk tiltak for å kunne til SAMNANGER KOMMUNE 1 av 6 MØTEPROTOKOLL Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 24.10.2012 Møtetid: 13:15 14:25 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemer: Atle Kvåle, Ap hadde forfall. For han møtte Gustav Folkestad, V, som vararepresentant.

MØTEPROTOKOLL. Forfall og møtande varamedlemer: Atle Kvåle, Ap hadde forfall. For han møtte Gustav Folkestad, V, som vararepresentant. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 09.04.2014 Tid: 16:00-17:35 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Lunde, Rådhuset Tysnes kommune Dato: 29.09.2016 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Mellombels fellesnemnd for Volda og Hornindal kommunar Møtestad: Kommunehuset Smia, Grodås Dato:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Mellombels fellesnemnd for Volda og Hornindal kommunar Møtestad: Kommunehuset Smia, Grodås Dato: HORNINDAL KOMMUNE VOLDA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Mellombels fellesnemnd for Volda og Hornindal kommunar Møtestad: Kommunehuset Smia, Grodås Dato: 11.01.2017 Tid: 13:00 Medlemar som er ugilde i ei

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften Akuttmedisinforskriften 4. Samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 01/11 07/11. MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 01/11 07/11. MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.02.11 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 01/11 07/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

Legevakt Status og framtid

Legevakt Status og framtid Legevakt Status og framtid Legekonferansen Agder 2015 Steinar Hunskår forskingsleiar, professor Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) 2015 Etablert i 2005 av HOD på bakgrunn av Akuttmeldinga

Detaljer

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Komite for Helse og omsorg Stad: Herøy rådhus, Kantina Dato: Tid: 14:00 17:20

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Komite for Helse og omsorg Stad: Herøy rådhus, Kantina Dato: Tid: 14:00 17:20 HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for Helse og omsorg Stad: Herøy rådhus, Kantina Dato: 24.10.2012 Tid: 14:00 17:20 Medlemer som møtte: Fred Hansen Leder H Hege Nedreberg Vestavik Medlem H Karly

Detaljer

INNKALLING. Til orientering: Ungdomsrådet, senior- og funksjonsrådet, hovudverneombodet og dei HTV (hovudtillitsvalde) vert også invitert til å delta:

INNKALLING. Til orientering: Ungdomsrådet, senior- og funksjonsrådet, hovudverneombodet og dei HTV (hovudtillitsvalde) vert også invitert til å delta: INNKALLING Kommunestyret Utval: Møtestad: Oseana, Os Møtedato: 15.06.2017 Tid: kl.09:00 Innkalling til felles kommunestyremøte med Os kommune torsdag 15.06.2017 kl 09.00 - ca 16.00. Jf. Tidlegare innkalling

Detaljer

2 av 6 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 069/12 12/689 Faste saker 070/12 12/659

2 av 6 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 069/12 12/689 Faste saker 070/12 12/659 SAMNANGER KOMMUNE 1 av 6 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: 16:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Møteinnkalling SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

Møteinnkalling SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Sogndal kommune Utval: Møteinnkalling SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 28.05.2009 Tid: 1500-1800 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

2 av 5 Underskrift frå utvalsleiar og møtesekretær: Tysse, Underskrift utvalsleiar Underskrift møtesekretær

2 av 5 Underskrift frå utvalsleiar og møtesekretær: Tysse, Underskrift utvalsleiar Underskrift møtesekretær SAMNANGER KOMMUNE 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utval: Utvalet for oppvekst og omsorg Møtedato: 15.10.2014 Møtetid: 15:00-16.00 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert 2 varamedlemmer. Desse medlemene

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Tysnes Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 09/1016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 09/1016 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 09/1016 SAMARBEID OM BRANN- OG REDNINGSTENESTE - DELTAKING I SOGN BRANN OG REDNING IKS Vedlegg: Prosjektrapport av 20.05.10 Bakgrunn: Forprosjektrapport

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom i 2.høgda, Fitjar rådhus Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Johannes Lad, Kjartan Kvien, Sigrid Hamre Nyseth, Inger Møyfrid Sperle, Torvald Bakken, Ivar Kvalen. Kåre Høyheim

MØTEPROTOKOLL. Johannes Lad, Kjartan Kvien, Sigrid Hamre Nyseth, Inger Møyfrid Sperle, Torvald Bakken, Ivar Kvalen. Kåre Høyheim MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.03.2014 Start kl.: 10.00 Slutt kl.: 13.45 Program: Kl. 10.00 11.30 Felles informasjon og drøfting. Kl. 11.30 12.00 Felles lunsh Kl. 12.00.

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 03.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.30 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Interkommunal legevakt for Leikanger, Luster, Sogndal og Vik

Interkommunal legevakt for Leikanger, Luster, Sogndal og Vik 14.11.2016 Interkommunal legevakt for Leikanger, Luster, Sogndal og Vik Fagutvalet si innstilling, del 2 1 Innhald Samandrag...3 Ord og uttrykk forklaringar...4 1. Bakgrunn...5 2. Mandat og visjon...7

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 24.06.2016 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

MØTEBOK - TITTELBLAD - Kommunestyret

MØTEBOK - TITTELBLAD - Kommunestyret MØTEBOK - TITTELBLAD - Kommunestyret Møtestad: Møtedato: Frå kl.: Til kl.: TINGSALEN 14. NOVEMBER 2013 1200 1500 Møteleiar: Ordførar Olav Lunden Møteinnkalling: (kunngjering): Sendt medlemer og varamedlemer

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Scandic Ørnen, Bergen Møtedato: Tid: 12:45 16:00. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Scandic Ørnen, Bergen Møtedato: Tid: 12:45 16:00. A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Scandic Ørnen, Bergen Møtedato: 10.02.2016 Tid: 12:45 16:00 A. Desse møtte: Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret Vik kommune Sakspapir «Sgr_Beskrivelse» «Spg_Beskrivelse» Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse 08.12.2014 073/14 Kommunestyret 18.12.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Marit

Detaljer

Kvinnherad kommune Møteprotokoll

Kvinnherad kommune Møteprotokoll Kvinnherad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kvinnherad Rådhus Dato: 17.10.2016 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Sakliste. Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: På Søreide Dato: Tid: Kl. 09:00

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Sakliste. Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: På Søreide Dato: Tid: Kl. 09:00 Møteinnkalling Utval: Oppvekstutvalet Møtestad: På Søreide Dato: 08.03.2017 Tid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er til tlf. 57 88 38 00

Detaljer

Møteprotokoll (10/411)

Møteprotokoll (10/411) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/411) Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17:00 20.30 Kl. 17:00 18:30: TEMADEL: Folkehelse for alle. v/geir Kåre Resaland Sakliste

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka. Høyanger kommune Ordføraren Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 1/729 15/801 026 RIF 30.01.2015 Kommunereform, retningsval m.m. Vedlagt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 MØTEINNKALLING Utval KOMMUNESTYRET Møtestad Rådhuset 17.11.2016 Tid 1330 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00 Varamedlemer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 39/13 13/882 Søknad om fritak frå verv i samband med permisjon

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 39/13 13/882 Søknad om fritak frå verv i samband med permisjon Møtestad: Tingsalen Møtedato: 26.09.2013 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 39/13 13/882 Søknad om fritak frå verv i samband med permisjon 40/13 13/743 Fritak

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling Helse-og sosialutval Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Hertugen, Operahuset Møtetid: Kl. 13:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 014/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 015/16 Godkjenning av

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Stein Robert Osdal ordfører. Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: Tid: Kl.

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Stein Robert Osdal ordfører. Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: Tid: Kl. Innkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: 15.12.2016 Tid: Kl. 13:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå snarast råd til tlf. 57858500 eller

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: Tid: A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: Tid: A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: 25.10.2013 Tid: 0930-1400 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00-11:00

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00-11:00 MØTEPROTOKOLL Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.09.2016 Tid: 09:00-11:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

Dato: Kl.: Stad: I møterom Rongesundet i Øygarden rådhus Saknr.: 01/10 10/10

Dato: Kl.: Stad: I møterom Rongesundet i Øygarden rådhus Saknr.: 01/10 10/10 Øygarrdeen kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.2.2010 Kl.: 12.00 16.45 Stad: I møterom Rongesundet i Øygarden rådhus Saknr.: 01/10 10/10 MØTELEIAR Karstein Pahr (KrF) DESSE MØTTE Helga Vik

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11:30 14:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer