Hønefoss Sparebank skal gjennom kompetanse og nærhet til sine kunder tilby aktuelle, markedsorienterte og kostnadseffektive produkter og tjenester.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hønefoss Sparebank skal gjennom kompetanse og nærhet til sine kunder tilby aktuelle, markedsorienterte og kostnadseffektive produkter og tjenester."

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Strategi Hønefoss Sparebank skal gjennom kompetanse og nærhet til sine kunder tilby aktuelle, markedsorienterte og kostnadseffektive produkter og tjenester. 2 Hønefoss Sparebank årsrapport 2013

3 Innhold 1. Forretningsidé / Strategi / Viktige hendelser Sentrale nøkkeltall 5 3. Banksjefen har ordet 6 4. Styrets beretning 8 5. Styret Resultatregnskap Balanse Regnskapsprinsipper Noter Kontantstrømsanalyse Revisjonsberetning Kontrollkomiteens beretning Bankens tillitsmenn 47 Hønefoss Sparebank årsrapport

4 1 Forretningsidé / strategi Viktige hendelser 2013 Byens bank Hønefoss Sparebank har helt fra sin spede begyn nelse hatt et ønske om å være byens bank. Så vel lokalisering som aktiviteter har vært rettet mot dette mål; noe som har ført til et betydelig engasjement til det beste for lokalsamfunnet. Banken bygger sin virksomhet på nærhet til kunder og en direkte og rask beslutningsprosess. God lokal kunnskap, enkle beslutningsmekanismer og god kompe tanse gjør virksomheten fleksibel slik at banken kan tilpasse seg individuelle hensyn og utnytte lokale muligheter. Forretningsidé Hønefoss Sparebank er en selvstendig, lokal og regional sparebank som skal være samfunnsorientert og medvirke til en positiv utvikling i lokalsamfunnet. Det skal stilles høye etiske krav til virksomheten. Strategi Hønefoss Sparebank retter seg mot personmarkedet samt små og mellomstore bedrifter. Bankens organi sasjon skal gjennom kompetanse og nærhet til sine kunder tilby aktuelle, markeds orienterte og kostnads effektive produkter og tjenester. Viktige hendelser 2013 Vårt heleide datterselskap innenfor eiendomsmegling, Hønefoss Eiendom, ble avviklet i Beslutning om avvikling ble tatt på grunnlag av svak underliggende drift i selskapet over lengre tid. Terra Gruppen skiftet navn til Eika Gruppen i Bakgrunnen for endringen er en ny konsernstrategi der målet er å styrke lokalbankenes posisjon. Bankens medarbeidere besteg Galdhøpiggen den 4. juni. Dette var resultatet av en vinter med fokus på aktivitet og helse. Motiverende og veldig positivt for samhold i banken. Omorganisering og kompetanseutvikling har resultert i en god utvikling på salg av produkter og tjenester. I 2013 oppnådde banken og bli «Årets Klatrer» i Eika Gruppen. Et bevis på at vi har løftet oss mye på kort tid innenfor salg og rådgivning. Satsningen på Bedriftsmarkedet tar form. Den nyetablerte bedriftsavdelingen har kommet godt i gang og jobber nå aktivt med små og mellomstore bedrifter i vår region. 4 Hønefoss Sparebank årsrapport 2013

5 2 Sentrale nøkkeltall (Hele tusen kroner) Netto rente- og provisjonsinntekter Sum andre inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier mv Resultat for regnskapsåret Herav avsatt til gaver Forvaltningskapital Brutto utlån Innskudd fra kunder Brutto misligholdte lån * Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte lån Netto ansvarlig kapital Gj.snittlig egenkapital Egenkapital (inkl. gavefond) Beregningsgrunnlag Brutto utlån i prosent av forvaltningskapitalen 84,54 % 85,05 % 83,53 % 84,68 % 83,26 % Innskudd fra kunder i prosent av forvaltningskapitalen 62,86 % 61,67 % 56,86 % 52,60 % 52,02 % Innskuddsdekning (innskudd i prosent av 74,36 % 72,51 % 68,07 % 62,11 % 62,48 % brutto utlån) Kapitaldekningsprosent 21,91 % 20,60 % 21,09 % 20,25 % 20,43 % Egenkapitalandel 12,19 % 11,80 % 10,99 % 11,01 % 11,04 % Egenkapitalavkastning ** 3,83 % 2,58 % 0,32 % 4,81 % 3,94 % Kostnadsprosent *** 70,17 % 79,78 % 95,37 % 64,80 % 70,79 % * Mislighold over 90 dager ** Resultat etter skattekostnad i % av gjennomsnittlig egenkapital *** Driftskostnader i % av netto rentemargin og andre driftsinntekter Hønefoss Sparebank årsrapport

6 3 Banksjefen har ordet Utsyn over 2013 Utlandet Verdensøkonomien var preget av normal økonomisk vekst i 2013, med en BNP-vekst på 3,0 prosent. Fortsatt er det de fremvoksende økonomier, med Kina i spissen, som vokser sterkest, mens det ikke var noen vekst i EU. Inflasjonen og renten holdt seg lav. Den Europeiske Sentralbanken kuttet sin utlånsrente til 0,25 prosent mot slutten av året. Moderat økonomisk vekst, lav inflasjon og lave renter ventes både ute og hjemme i Arbeidsledigheten vil holde seg høy i de fleste av våre naboland og stige noe i Norge. Norge Norsk økonomi var i 2013 preget av moderat vekst, noe høyere inflasjon enn vi har sett de siste år, sterk kursoppgang på Oslo Børs og et omslag i boligmarkedet. Den gradvise forverringen av økonomisk vekst hindret rentene i å stige med en nedgang i 3 mnd NIBOR til 1,69 prosent ved årsskiftet, fra 1,82 prosent samme tid året før. Bankenes seniorlån ble også gjennomgående billigere. Imidlertid stilles det økte krav til bankens egenkapital og likviditet, noe som gjør at de fleste banker må styrke sin kapitalbase. Kronekursen fulgte konjunkturene, og falt med omlag 10 prosent gjennom året, målt ved den importveide I- 44-indeksen, som brukes til å si noe om hvordan valutakursendringer påvirker norske priser. Norsk næringsliv fikk dermed styrket sin kostnadmessige konkurranseevne gjennom året. Arbeidsmarkedene var noenlunde i balanse med en lønns vekst på om lag 4 prosent for alle arbeidstakere sett under ett. Arbeidsledigheten økte gradvis gjennom året, men er fortsatt på et lavt nivå i europeisk sammenheng. Prisveksten endte på 2,1 prosent for året, mens boligverdiene steg med 4,7 prosent målt ved eiendomsmeglernes indekser. Boligprisene var sterke i årets første måneder, men slo om til klar nedgang i andre halvår i fjor. Oslo Børs endte opp nesten 24 prosent i fjor. Dette til tross for at antall konkurser i næringslivet steg gjennom fjoråret. Eiendomsmarkedene vil trolig forbli krevende i de fleste deler av landet. Det ventes ingen renteøkninger fra Norges Bank. Eika Gruppen styrker lokalbanken! Hønefoss Sparebank er aksjonær i Eika Gruppen AS og en bank i Eika Alliansen. Sammen med 74 andre lokalbanker bidrar Hønefoss Sparebank til velstand og økonomiske trygghet for enkeltmennesker og næringsliv i sine lokalsamfunn. Eika Gruppens strategiske fundament er å styrke lokalbankene, og er gjennom det en viktig faktor for mange norske lokalsamfunn. Finanskonsernet Eika Gruppen er eid av 75 selvstendige lokalbanker samt OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Aksjo nærene i Eika Gruppen utgjør til sammen en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltnings kapital på om lag 300 milliarder kroner (inkludert Eika Boligkreditt). Selskapet skiftet navn fra Terra-Gruppen AS til Eika Gruppen AS i mars En allianse for lokalbanker Lokalbankene i Eika har en sterk lokal tilhørighet og nærhet til kundene. Med sin lokale verdiskaping i mange norske kommuner representerer de et stort og viktig mangfold i finansnæringen. Med 190 bankkontorer i ca 120 kommuner har lokalbankene en betydelig distribusjonskraft og lokalbankenes 1 million kunder har blant landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet, både i personmarkedet og bedriftsmarkedet. Konkurransedyktige produkter Lokalbankenes kunder er primært personkunder og det lokale næringslivet. Eika Gruppen styrker lokalbankene ved å levere kostnadseffektive tjenester og konkurransedyktige produkter og tjenester som dekker lokalbankenes og disse kundenes behov. Eika Forsikring er Norges femte største forsikringsselskap og leverer et bredt spekter skade- og personforsikringsprodukter som selges i lokalbanken. Eika Kredittbank leverer komplette 6 Hønefoss Sparebank årsrapport 2013

7 Lokalbankene i Eika har en sterk lokal tilhørighet og nærhet til kundene. debet- og kredittkortprodukter samt leasing og salgspantlån. Eika Kapitalforvaltning leverer fondsprodukter for personkunder og bankene. Aktiv Eiendomsmegling er en landsdekkende eiendomsmeglerkjede, der mange kontorer samarbeider med den lokale Alliansebanken. Eika Boligkreditt er direkte eid av aksjonærene i Eika Gruppen AS. Selskapet har en forvaltningskapital på omlag 55 milliarder og er med sin tilgang til det internasjonale markedet for Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) en viktig finansieringskilde for lokalbankenes boliglånsportefølje. Stordriftsfordeler for lokalbankene Utover produktleveransene sørger Eika Gruppen for at lokalbankene får tilgang til effektive og gode fellesskaps løsninger. Det er i første rekke komplette løsninger innen IT, infrastruktur og betalingsformidling, kompetanseutvikling med Eika skolen, virksomhetsstyring med Eika ViS og økonomi- og regnskaps tjenester med Eika Økonomiservice. Med et profesjonalisert prosjekt og utviklingsmiljø i selskapet leverer Eika Alliansen også en lang rekke digitale løsninger. Det gjelder kundeløsninger på nett og mobil og integrerte løsninger som effektiviserer kunde og saksbehandlersystemene i bankene. Utover disse fellestjenestene arbeider Eika Gruppen for lokalbankene innenfor områder som kommunikasjon, marked og merkevare og næringspolitikk for å ivareta bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog med relevante myndigheter. Hønefoss, 31. desember 2013/ 7. februar 2014 PER-ARNE HANSSEN Banksjef Hønefoss Sparebank årsrapport

8 Resultat for 2013 er iht budsjett og vurderes som tilfredsstillende. Den underliggende bankdrift er imidlertid betydelig bedre enn i Således er utviklingen i tråd med den strategiplan som er lagt. Hønefoss Sparebank har i 2013 styrket egen kapitalandelen. Kapitaldekningen er uomtvistelig god. 8 Hønefoss Sparebank årsrapport 2013

9 4 Styrets beretning Regnskapet for 2013 Resultat Hønefoss Sparebanks resultat har hatt en positiv utvikling i Overskudd før skatt ble 12,7 mill., en økning på 4,2 mill. siden Hovedårsaken til resultatforbedringen skyldes en økning i netto rente- og kredittprovisjonsinntekter på 4,2 mill., fra 32,2 mill. i 2012 til 36,4 mill. i Netto andre driftsinntekter viser en økning på 4,1 mill., hvorav 3,1 mill. er økning i provisjonsinntekter. Totalt har Hønefoss Sparebank 15,8 mill. i andre driftsinntekter i Flere ansatte, kompetansebygging, samt økte alliansekostnader har bidratt til en økning i driftskostnadene med 1,7 mill. Driftskostnadene utgjorde totalt 36,7 mill. i Balanse Ved årsskiftet var forvaltningskapitalen kr 1945,4 mill., en økning på 1,01 % siden Innskudd fra kunder økte med kr 241 mill. og utgjorde en økning på 2 %. Brutto utlånsøkning, inklusive bankens andel av vekst i Eika Boligkreditt AS, er på kr 155,2 mill., som utgjør 7,8 %. Banken har en portefølje av utlån i Eika Boligkreditt på kr 512 mill. pr Markedssjef Ole Jan Aslaksrud og BM Rådgiver Jan Flaskerud i munter diskusjon. Bankens egenkapital etter tilførsel fra årets overskudd utgjør kr 237,1 mill. Styrets vurdering av regnskapet Styret mener at resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter gir et rettvisende bilde av bankens virksomhet og stilling ved årsskiftet. Styret er ikke kjent med at det er oppstått forhold etter regnskapsavslutningen som er av vesentlig betydning for denne konklusjonen. Resultat for 2013 er iht budsjett og vurderes som tilfredsstillende. Den underliggende bankdrift er imidlertid betydelig bedre enn i Således er utviklingen i tråd med den strategiplan som er lagt. Hønefoss Sparebank har i 2013 styrket egenkapitalandelen. Kapitaldekningen er uomtvistelig god. Innskuddsdekningen er stigende og behovet for ekstern funding i 2014 er på et tilfredsstillende lavt nivå. Banken er godt rustet til å møte utfordringene i 2014 herunder dekning av kundenes behov for finansielle tjenester fremover. Alle forhold ligger til rette for fortsatt drift. Dette er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Disponering av overskudd (tall i hele tusen) Resultatet for regnskapsåret foreslår styret disponert slik: Overført til gavefond Overført til gaver til allmennyttige formål Overført bankens fond Hønefoss Sparebank årsrapport

10 Risikoområder Risikostyring Styret har som målsetting at bankens risikovilje ikke skal være høyere enn moderat for noen type risiko. Markedsmessige ambisjoner skal nøye balanseres mot finansiell evne til å ta på seg risiko. Gjennom god risikostyring skal banken fremstå med en inntjenings- og resultat utvikling som er stabil og forutsigbar. De kommende regulatoriske endringene for banksektoren, Basel III, vil ha store konsekvenser for bankenes risikostyring, kapitalisering og likviditet. De nye kravene vil internasjonalt gradvis implementeres frem til 2018, men kan bli innført tidligere i Norge. Styret har startet arbeidet med å tilpasse bankens virksomhet til det kommende regelverket. I det følgende gis en gjennomgang av bankens håndtering av: Kredittrisiko Likviditetsrisiko Markedsrisiko Operasjonell risiko Kredittrisiko Kredittrisiko består primært av manglende betalingsevne hos låntager, samt at underliggende pant som realiseres ikke har tilstrekkelig verdi til å dekke bankens tilgodehavende. Begge forhold må foreligge samtidig dersom det skal påføre banken tap. Kredittrisikoen i banken er derfor primært knyttet til utlåns- og garantiporteføljen og delvis til verdipapirbeholdningen (obligasjoner innenfor industri og bank). Bankens aktivitet på kredittområdet styres av strategiplan, risikopolicy, kredittpolicy og kreditthåndboken. Styringsdokumentene revideres årlig av styret. Kredittpolicyen gir rammer for eksponering, geografisk markedsområde, organisering m.v. Styret har delegert en utlånsfullmakt til banksjefen, som har delegert den videre i organisasjonen, basert på kompetanse og risiko. Reglene for behandling av lånesøknader har ikke vært endret inneværende år ut over at Finanstilsynets innskjerpede retningslinjer for boligfinansiering er implementert. Alle personkundeengasjement, med unntak av enkelte mindre personkundekreditter, samt alle næringsengasjement risikoklassifiseres. Misligholdte engasjement pr. 30 dager var pr kr 24,1 mill, tilsvarende 1,47 % av brutto utlån. Dette vurderes som et lavt til middels nivå. Bankens samlede gruppenedskrivninger på utlån er uendret. Banken har kostnadsført tap i 2013 på 3 mill kroner mot 0,33 mill kroner i Hovedtyngden av bankens beholdning av rentebærende verdipapirer er utstedt av banker/kredittforetak, kraftselskap samt større industriforetak. Kredittrisikoen i porteføljen vurderes som moderat. Størstedelen av bankens beholdning er deponert i Norges Bank. Banken har inneværende år hatt en brutto utlånsøkning før tap tilsvarende en årsvekst på 7,8 %, inkl. bankens andel av vekst i Eika Boligkreditt. Bankens eksponering mot bedriftsmarkedet utgjør 18 % av brutto utlån. Den samlede kredittrisikoen i banken vurderes som moderat. På grunn av økning i utlån til bedrift er risikoen noe øket i forhold til Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for ikke å kunne gjøre opp løpende forpliktelser ved forfall. Likviditetsrisikoen styres ut fra vedtatt likviditetspolicy. Dokumentet revideres minimum årlig av styret. Kredittmarginene (spreadene) i sertifikat- og obligasjons markedet er fortsatt høyere enn før finanskrisen. Nåværende og forventede kredittmarginer for bankobligasjoner taler for økt bruk av Eika Boligkreditt i bankens likviditets- og balansestyring. Bankens likviditet styres bl.a. etter likviditetsindikatorer for kort (lenger enn 1 måned) og lang (lenger enn 1 år) likviditet. Utviklingen i disse indikatorene rapporteres hver måned til styret. Indikatorene rapporteres også på konsolidert basis, dvs. vi konsoliderer våre tall med Eika Boligkreditt hvor vi har en eierandel gjennom Eika Gruppen AS. Banken har ved utløpet av 2013 en konsolidert indikator 1 (langsiktig) på 109,4 % og en indikator 2 (kort) på 113,6 %. Likviditeten vurderes som tilfredsstillende og over vedtatt minimumsnivå. I tillegg til månedlig oppfølging av likviditetsindikatorene, blir det kvartalsvis rapportert til styret på bankens bufferindikator (LBI) mot vedtatte rammer, samt at Liquidity Coverage Ratio (LCR) rapporteres kvartalsvis til Finanstilsynet. I 2014 har banken kun ett forfall på ekstern funding. Dette gjelder et obligasjonslån på kr. 42 mill. med forfall 30.mai. 10 Hønefoss Sparebank årsrapport 2013

11 De ansatte i Hønefoss Sparebank på toppen av Galdhøpiggen i juni Innskuddene har for det meste kort eller ingen oppsigelsestid. Dette innebærer i seg selv en likviditetsrisiko. Innskuddene er fordelt på mange innskytere, banken er solid og driften går tilfredsstillende. Det anses derfor som lite sannsynlig at store mengder kundeinnskudd skal forsvinne raskt ut, og kundeinnskudd betraktes derfor som langsiktig finansiering. En eventuell kommende reduksjon av innskuddsgarantien til norske banker kan føre til en økt volatilitet i større innskudd generelt, men forventes ikke å ramme Hønefoss Sparebank spesielt. Banken har i 2013 øket innskuddsdekningen fra 72,5 % til 74,4 %. Man planlegger å øke innskuddsdekningen ytterligere. Samlet vurderes bankens likviditetsrisiko som moderat. Markedsrisiko Bankens markedsrisiko styres ut fra vedtatt risikopolicy og policy for markedsrisiko. Dokumentene revideres minimum årlig av styret. Kursrisiko Bankens beholdning av aksjer, egenkapitalbevis og obligasjoner kan utsettes for kurssvingninger som gir verdifall. Dette bokføres hver måned. Markedsrisikoen styres ut fra vedtatt markedspolicy. Styret har vedtatt grenser for eksponering pr. selskap, bransje og hvilke typer selskap det kan eksponeres i. Hønefoss Sparebanks obligasjonsportefølje består av papirer mot andre finansieringsforetak, stat og industriobligasjoner. Obligasjons- og sertifikatbeholdningen kan maksimalt utgjøre 200 mill. til enhver tid. Banken hadde pr en beholdning av rentebærende portefølje (sertifikater, obligasjoner, fondsobligasjoner og obligasjonsfond) til en bokført verdi på kr 132,7 mill. Bokført verdi på beholdningen tilsvarer kostpris. Markedsverdien er kr. 0,9 mill. høyere. Administrasjonen forvalter en portefølje av aksjer/aksjefond utenom anleggsaksjer som maksimalt kan utgjøre kr 7 mill. i markedsverdi. Pr utgjorde omløpsporteføljen kr 5,5 mill., hvorav fondsandelen er på kr 4,5 mill. Samlet vurderer styret bankens markedsrisiko som moderat. Hønefoss Sparebank årsrapport

12 Renterisiko Renterisiko er risiko for tap på grunn av endringer i det generelle rentenivået. I begrepet inngår også kursrisiko/ rentefølsomhet, dvs. endring i en obligasjons verdi ved endring av markedsrenten. Det vanlige er å beskrive renterisiko som hvor stort beløp man taper gitt at renten går opp eller ned 1 prosentpoeng. Bankens samlede renterisiko kan maksimalt utgjøre kr 2,0 mill. Samlet renterisiko skal beregnes som samlet estimert verdiendring for alle rentebærende poster og rentederivater ut i fra vektet durasjon ved ett prosentpoengs endring i alle renter (parallellskift i rentekurven). Bankens totale renterisiko ved årsskiftet er beregnet til kr. 1,5 mill. og ligger innenfor bankens vedtatte rammer. Styret vurderer bankens renterisiko som lav. Valutarisiko Valutarisiko er risikoen for at bankens beholdning av og forpliktelser i andre valuta skal medføre tap som følge av endringer i valutakursen. Banken har lite valuta i sin balanse. Den beholdningen av utenlands valuta som finnes er for å dekke kundens behov for reisevaluta. Bankens valutarisiko vurderes derfor som lav. Operasjonell risiko Med operasjonell risiko forstår vi risiko for at mennesker, rutiner, systemer og dataløsninger ikke fungerer etter hensikten, noe som medfører risiko for tap. Årsaken til at slike forhold inntreffer kan være alt fra svikt i teknisk infrastruktur via hendelige uhell til svikaktig eller kriminell atferd. Tilfredsstillende håndtering av operasjonell risiko forutsetter god intern kontroll og kvalitetsstyring. Banken har i 2013 fortsatt arbeidet med videreutvikling av systemer og rutiner for å avdekke og kvantifisere operasjonell risiko. Kombinasjonene av egne erfaringer og data fra erfaringsdatabaser tilsier at eventuell svikt i IT-løsninger sannsynligvis er den største operasjonelle risiko for en bank av vår type. Banken har også stadig fokus på hvordan vi best mulig kan etterleve og tilpasse oss nye lover og forskrifter, både gjennom egen kompetanse på området og ved hjelp av våre samarbeidspartnere Eika Gruppen AS og EikaViS. Styret anser bankens operasjonelle risiko å være på et moderat nivå. Virksomhet, organisasjon og styring Virksomhet Hønefoss Sparebank driver sin virksomhet fra Ringerike, og oppfatter Hole, Ringerike og Jevnaker som sitt primære markedsområde. Det viktigste forretningsområdet er bankdrift. Banken driver også utleie av eiendom som ikke nyttes til egne formål. Nedleggelse av datterselskapet Hønefoss Eiendom AS Banken har med virkning fra 30.juni 2013 lagt ned virksomheten i selskapets heleiede datter Hønefoss Eiendom AS som drev med eiendomsmegling. Alle forpliktelser overfor kunder, leverandører og myndigheter er overholdt, og selskapet ble slettet fra Brønnøysundregistrene den Styring av virksomheten (corporate governance) Hønefoss Sparebank har sterk fokus på å etterleve strenge etiske prinsipper. For å utvikle et godt tillitsforhold mellom banken og de viktigste interessegruppene er det nødvendig med gode styrings systemer for virksomheten. Dette innebærer blant annet: Et kompetent og uavhengig styre Gode interne styringsprosesser En objektiv og uavhengig eksternrevisjon Åpen og god kommunikasjon med ansatte og omgivelsene for øvrig. Styret arbeider etter en årsplan og har årlige vurderinger av arbeidsformen med sikte på forbedringer. Som del av årsplanen inngår behandling av strategiske spørsmål og bankens strategidokument. Styret mottar regelmessig rapporter og analyser for ulike risikoer. Det legges stor vekt på ICAAP gjennomgang (Internal Capital Adequacy Assessment Process (Basel II) som gir styret en førstehånds kjennskap til den risiko som banken opererer med og de krav som må stilles til bankens kapital og soliditet for å være i stand til å håndtere den risiko man har påtatt seg. Samarbeidet med kontrollkomite og revisor er åpent og godt. Styret gjennomgår jevnlig protokollen fra kontrollkomiteens arbeid, og motsatt. Bankens revisor arbeider etter en årlig plan for revisjonsarbeidet. Det er ekstern revisor som bekrefter internkontrollen i banken. Banken etablerte i 2010 revisjonsutvalg. Bankens styre utgjør samlet revisjonsutvalget. Bemanning og organisasjonsstruktur Selskapet har i 2013 hatt en uendret organisasjonsstruktur. Banken har en inndeling på rådgivnings områdene personog bedriftsmarked samt dagligbank og administrasjon. Hønefoss Sparebank har ved årsskiftet 25 fast ansatte, hvorav 4 stk på 80 % og 2 på 90%. Dette tilsvarer 24,0 årsverk. 12 Hønefoss Sparebank årsrapport 2013

13 Hønefoss Sparebank har godt arbeidsmiljø og gjennomfører årlig undersøkelser av medarbeidertilfredshet. Målingene viser høy trivsel. Banken arbeider kontinuerlig med tiltak som kan forbedre trivselen ytterligere. Arbeidsmiljø Hønefoss Sparebank har godt arbeidsmiljø og gjennomfører årlig undersøkelser av medarbeidertilfredshet. Målingene viser høy trivsel. Banken arbeider kontinuerlig med tiltak som kan forbedre trivselen ytterligere. Banken har godt systematiserte, dokumenterte og ajourførte rutiner innenfor HMS-området i henhold til forskriftene. Det har ikke forekommet spesielle skader eller ulykker på personer. Banken har avtale om bedriftshelsetjeneste med den lokale bedriftshelsetjenesten Stamina Hot. Det totale sykefraværet for 2013 var på 4%. I 2012 var sykefraværet på 4,7%. Det var ingen langtidssykemeldinger. Kompetansebygging Det er etablert en nasjonal autorisasjonsordning for finansielle rådgivere. Det er FNO, Sparebankforeningen, Verdipapirfondenes forening og Finansforbundet som står bak ordningen. Denne ordningen bygger på og er en videreføring av tidligere minstekrav til finansielle rådgiveres kompetanse. I Hønefoss Sparebank er det nå 9 autoriserte finansielle rådgivere. Vi har innenfor personmarkedet etablert en rådgivergruppe med 6 autoriserte rådgivere. Uformelle samtaler er en viktig bidragsyter til utveksling av kompetanse mellom de ansatte i banken. På bedriftsmarkedet har vi i 2013 gjennomført interne sertifiseringer innenfor standarder for bedriftsrådgivning i Eika Gruppen. Likestilling 2 av styrets fem medlemmer er kvinner, tilsvarende 40 %. Pr var 17 av bankens 25 fast ansatte kvinner, noe som utgjør en kvinneandel på 68 %. Ledergruppa har i 2013 bestått av 5 menn og 1 kvinne. Begge de ansattes tillitsvalgte er menn. Styret og administrasjonen tilstreber i sitt arbeid likestilling mellom kjønnene. Hønefoss Sparebank årsrapport

14 Samfunnsansvar Hønefoss Sparebank har ikke egne styringssystemer for å fastsette, beskrive og operasjonalisere sitt samfunnsansvar, men banken har med sin lokale forankring som sparebank i Hønefoss og Ringeriksregionen påtatt seg et naturlig samfunnsansvar med å være lokalsamfunnet støttespiller gjennom sine gaver og bidrag tilbake til lokalsamfunnet. Dette samfunnsansvaret er forankret i bankens forretningside; Hønefoss Sparebank er en selvstendig lokal og regional sparebank som skal være samfunnsorientert og medvirke til en positiv utvikling i lokalsamfunnet. Det skal stilles høye etiske krav til virksomheten. Hønefoss Sparebank oppfatter samfunnsansvar som en integrert del av bankens samlede virksomhet, og har derfor valgt å rapportere om sitt arbeid med samfunnsansvar som en integrert del av årsrapporten. Formålet med rapporteringen er å gi våre interessenter en overordnet og balansert oversikt over hvordan Hønefoss Sparebank følger opp sitt samfunnsansvar som er sentralt for bankens virksomhet. Det vil i 2014 bli jobbet med å utvikle retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og standarder i forhold til bankens samfunnsansvar. Menneskerettigheter Hønefoss Sparebank støtter og respekterer internasjonale menneskerettighetsprinsipper og arbeider for å sikre at banken ikke er involvert i saker knyttet til brudd på menneskerettigheter. Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold Hønefoss Sparebank gjennomfører årlige undersøkelser av medarbeidertilfredsheten, og målingene viser en høy trivsel. Banken arbeider kontinuerlig med tiltak som kan forbedre trivselen ytterligere bl.a. gjennom fokus på kompetansebygging, sosiale aktiviteter og gode arbeidsforhold. Banken har godt systematiserte, dokumenterte og ajourførte rutiner innenfor HMS-området i henhold til forskriftene. Det ytre miljø Banken benytter ikke innsatsfaktorer eller produksjonsmetoder som direkte forurenser det ytre miljø. Til oppvarming av bygg benyttes fjernvarme fra biovarmeanlegg som primær varmekilde. Banken byttet i tillegg ut kjøleanlegget i 2012, slik at lokalene nå kjøles av en energieffektiv isvannsmaskin i energiklasse A. Banken har installert videokonferanseutstyr for å begrense kjøring til og fra møter utenfor bankens lokale. Bekjempelse av korrupsjon Banken følger hvitvaskingslovens regler gjennom egne policyer og instrukser vedtatt av bankens styre. Både policydokumenter og tilhørende instrukser er gjenstand for årlig revidering i bankens styre. Sponsorater og gaver Det er brukt betydelige ressurser på profileringstiltak og markedsaktiviteter og mange lokale aktører har nytt godt av velvillighet fra banken. Gjennom mangeårige bidrag til Ringerike Næringsforum og Ringerike EtablererSenter, Høyskolen i Buskerud, eierskap i Ringerike Kultureiendom AS og Veien Kulturminnepark har banken ønsket å bidra til å fremme utviklingen av næringslivet og kulturlivet. Banken har i 2013 tildelt ca 2,4 mill til gaveutdeling og sponsing til blant annet kultur og idrettsaktiviteter. Dette er fordelt som følger: Tildelinger fra bankens fond ,- Gaver til allmennyttige formål ,- Sponsoravtaler ,- Banken hadde i løpet av 2013 sponsoravtaler med et betydelig antall aktører i lokalsamfunnet, hvor de største er: Hovedsponsoravtaler: Hønefoss Ballklubb TBA Sommerrevy (Hønefossrevyen) Team Ringeriks Kraft Hønefoss Sportsklubb Håndball TBA Juleshow Hønefoss Ungdomskorps Hønefoss Russerevy Ringerike Sykkelklubb Hønefoss Basketballklubb Ringerike Kultursenter Team Gjerdalen Ringerike Karateklubb Andre sponsoravtaler: Ringerike Golfklubb Hønefoss Kino Hønefoss Alpin Hønefoss og Omegn Brukshundklubb Andre samarbeidsavtaler: Positiv oppvekst Ringerikskonferansen Ringerike Næringsforum Blåveismarkedet 14 Hønefoss Sparebank årsrapport 2011

15 Av større gaver gitt av banken gjennom året kan nevnes: HIBU kr ,- HBV kr ,- Ringerike Kultursenter kr ,- Lekeapparater Søndre Torv kr ,- Ringerikes Museum kr ,- Musikkstipend til Jon H. Rubach kr ,- Utsiktene fremover Banken har i sine planer for 2014 lagt til grunn en renteutvikling i tråd med Norges Banks rentebane. For 2014 legger styret til grunn en utlåns- og innskuddvekst som er på linje med Banken vil ha fokus på innskuddsdekning og benytter Eika Boligkreditt som fundingkilde når det er naturlig. Tapsnivået forventes å være moderat. Administrasjonen vil fortløpende vurdere tilpasninger i bankens organisering for å ta høyde for strategi, marked og regulatoriske forhold. Vår viktigste opp gave for 2013 vil være kundekontakt og rådgivning med fokus på langsiktige gode totalløsninger for våre kunder. Økt aktivitet på bedriftsmarkedet, trygge vårt kredittarbeid, sikre en robust funding samt generere inntekter utenom bankbalansen. Kampen om kundene er hard, men vi har både kompetanse og styrke til å ivareta selv den mest krevende kunde på en faglig tilfredsstillende måte. Kompetanseutvikling og et bredt produktspekter skal sikre at vi kan utarbeide de aller beste løsninger for våre kunder i nær sagt enhver situasjon. Bankens rolle som stor og viktig bidragsyter til videre utvikling av region og lokalsamfunn skal videreføres. Takk Styret vil takke bankens mange kunder for den tillit de har vist Hønefoss Sparebank gjennom året. Styret vil videre rette en hjertelig takk til bankens ansatte og tillitsvalgte for aktiv, engasjerende og positiv innsats i Hønefoss, 31. desember 2013/ 7. februar 2014 FRODE SJURSEN ANTON GOMNÆS KRISTIN WENNEVOLD TRONRUD Formann Nestformann ANNIE BRASETH OLE JAN ASLAKSRUD PER-ARNE HANSSEN Banksjef Hønefoss Sparebank årsrapport

16 5 Styret Frode Sjursen Formann Anton Gomnæs Nestformann Administrerende direktør i Forsvarsbygg Styreleder i Hønefoss Sparebank siden 2011, styremedlem siden Hærens Krigsskole. Tidligere stillinger: Konsernsjef i Dexion Group Ltd, Adm.dir. i Norsk Cement Import AS, Adm. dir. i Norcomp AS, Huseby & Sønn AS og Fagbygg AS, Stabsdirektør i Høyer Ellefsen AS, Diverse offiserstillinger i Ingeniørvåpnet. Tillitsverv: Div. styreverv i Ringbo AS, Ecorc AS, Key Resources Consulting AS, Styreleder Dexion Group Ltd, Ringerike Utvikling AS, Hønefoss Golfbane AS, Ringerike Næringsforum, Hønefoss Kapital ASA, Omstillingsprosjektet for Ringeriksregionen, Langstengruppen, Aker ASA, NHO Buskerud Egen virksomhet/praksisutvikling AS og Nettregnskap AS Tidligere stillinger: Administrerende direktør i Rutebileiernes forsikringsselskap gjensidig banksjef i DnC, daglig leder Dentamed AS, Norsk Kollektiv Pensjonskasse AS, Avdelingssjef salgsstøtte, salgssjef for Østfold, Vestfold, Telemark og Buskerud. Siviløkonom fra BI. Tillitsverv: Medlem av bransjeutvalget for skadeforsikring i Norges forsikringsforbund, medlem av Bilskadekomiteen i forsikringsforbundet, styremedlem i Norsk Naturskadepool. Har for øvrig 12 år som kommunepolitiker i Hole kommune, hvorav 8 år i formannskapet. Kristin Wennevold Tronrud Styremedlem Annie Braseth Styremedlem Direktør Stiftelsen Hringariki Dagl. leder Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark AS Styremedlem i Hønefoss Sparebank siden Siviløkonom Handels akademiet i Oslo. Tidligere stillinger: Turistkoordinator Hadeland Glassverk, Prosjektleder Hønefoss Byjubileum, Daglig leder Folkeuniversitetet Ringerike. Tillitsverv: Varamedlem Ringerike Næringsforum siden 2009, Styremedlem Folkeuniversitetet Buskerud Vestfold , Styreleder Folkeuniversitetet Buskerud Vestfold Telemark Privatpraktiserende advokat Hønefoss, Advokatfirmaet Roll-Mathiesen og Braseth Nestformann i Hønefoss Sparebank. Juridikum Tidligere stillinger: 1985 Juridisk Konsulent i Landbruksdepartementet, 1987 Politiadvokat Nordre Buskerud Politidistrikt, 1989 Dommerfullmektig Ringerike Tingrett, 1989 Privatpraktiserende advokat Hønefoss. Tillitsverv: Styremedlem i Stiftelsen Bjørklund, Formann i overformynderiet i Hole Kommune. Ole Jan Aslaksrud Styremedlem Leder Marked/Personal Hønefoss Sparebank Ansattevalgt styremedlem i Hønefoss Sparebank siden Tidligere stillinger: Ringerikes Sparebank, Hønefoss Sparebank, DnC Hønefoss, 1988 Hønefoss Sparebank. Diverse eksamener fra Bankakademiet og BI Senter for Finansutdanning. 16 Hønefoss Sparebank årsrapport 2013

17 De ansatte i banken mottar utmerkelsen «Årets Klatrer 2013» av Eika Gruppen, som et bevis på å være den banken som har best utvikling på salg av Eika Gruppens produkter i Hønefoss Sparebank årsrapport

18 18 Hønefoss Sparebank årsrapport 2013

19 Hønefoss Sparebank årsrapport

20 6 Resultatregnskap Morbank (Hele tusen kroner) Note Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og provisjonsinntekter Utbytte og andre innt.av vp. med variabel avkastn Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester (1 488) (1 377) (1 771) Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 5, (1 288) Andre driftsinntekter Sum andre inntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader 7,28, Avskrivninger mv av varige driftsmidler og immatri Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier mv 18,19, Nedskr./reversering av nedskrivning og gev./tap på vp. (127) Resultat etter tap Skatt på ordinært resultat 31, (236) Resultat av ordinær drift etter skatt Overført fra gavefond (1 000) Overført til sparebankens fond Overført til gavefond og/eller gaver Overføringer og disponeringer Hønefoss Sparebank årsrapport 2013

Hønefoss Sparebank skal gjennom kompetanse og nærhet til sine kunder tilby aktuelle, markedsorienterte og kostnads effektive produkter og tjenester.

Hønefoss Sparebank skal gjennom kompetanse og nærhet til sine kunder tilby aktuelle, markedsorienterte og kostnads effektive produkter og tjenester. Årsrapport 2014 STRATEGI Hønefoss Sparebank skal gjennom kompetanse og nærhet til sine kunder tilby aktuelle, markedsorienterte og kostnads effektive produkter og tjenester. 2 Hønefoss Sparebank årsrapport

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Innhold Styrets beretning side 3-16 Resultatregnskap og balanse side 17-20 Noter til regnskapet side 22-46 Revisors beretning side 48 Kontrollkomiteens uttalelse side 50 2 Styrets beretning for 2014 HOVEDTALL

Detaljer

KULTURPRIS IDRETTSPRIS IDRETTSPRIS ILDSJELSPRIS. VISJON Verdifull for kunder og lokalsamfunn

KULTURPRIS IDRETTSPRIS IDRETTSPRIS ILDSJELSPRIS. VISJON Verdifull for kunder og lokalsamfunn FOTO: HARSTAD TIDE NDE/IVAR L. PAULSEN HARSTAD SPAREBANKS KULTURPRIS ARNE DAGSVIK Kulturpris for 2013 ILDSJELSPRIS Gjengivelse av artikkel fra ht.no Her er årets idrettsildsjel. Rolf Hall fikk torsdag

Detaljer

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2013 viser et resultat før skatt på NOK 33,3 mill. Dette er NOK 10,6 mill. bedre enn i 2012. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) er resultatet

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

God utvikling skjerpede krav

God utvikling skjerpede krav Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 1 ÅRSRAPPORT - 2014 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2015 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSREGNSKAP 2013

Innholdsfortegnelse ÅRSREGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 1 Innholdsfortegnelse TINN SPAREBANK LOKALBANKEN SOM BIDRAR...3 STYRETS ÅRSBERETNING...6 STRATEGISK SAMARBEID... 18 RESULTATREGNSKAP... 22 EIENDELER... 23 GJELD OG EGENKAPITAL...

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

BANKSJEFENS KOMMENTAR

BANKSJEFENS KOMMENTAR Årsrapport 2013 BANKSJEFENS KOMMENTAR 2013 har spesielt vært preget av stor kundevekst, høy kredittvekst samt gjennomføring av en helhetlig merkevareprosess i banken. Vi kan stolt legge året 2013 bak oss

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Årsrapport 2014. Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning

Årsrapport 2014. Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning Årsrapport 2014 Styrets beretning Regnskap Noter Revisors beretning Kontrollkomitéens beretning STYRETS ÅRSBERETNING 2014 Marker Sparebank Førstevalget Forretningsidé Marker Sparebank skal tilby lønnsomme

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2014 ble på nytt et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og rentemarginen

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 Årsmelding 2012 Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 2 Styrets årsberetning 2012 Innledning

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer