Vedlegg. Appendiks til BSK implementeringsguide for e2b-formatet v.3.3. Formidling av vedlegg mellom kunde / bank. Versjon:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg. Appendiks til BSK implementeringsguide for e2b-formatet v.3.3. Formidling av vedlegg mellom kunde / bank. Versjon: 1.0. 4."

Transkript

1 Appendiks til BSK implementeringsguide for e2b-formatet v.3.3 Vedlegg Formidling av vedlegg mellom kunde / bank 4. mai 2011 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli 0203 OSLO Tlf E-post:

2 Revisjonshistorikk Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 4. mai Vedtatt 4. mai 2011 Morten Krøgenes Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. BRUKSOMRÅDER FOR VEDLEGG VISNING AV FAKTURA (B2C) VISNING AV FAKTURA (B2B) VEDLEGG TIL FAKTURA (KUN B2B) 3 3. FORMIDLINGSALTERNATIVER FOR VEDLEGG INTERN (EMBEDDED) URL FIL 3 4. BRUK AV VEDLEGG 4 5. VALIDERING PÅ VEDLEGG 4 6. EKSEMPLER FOR SENDINGSALTERNATIVER EKSEMPEL DER VEDLEGG LIGGER EMBEDDED: EKSEMPEL DER VEDLEGG TILGJENGELIGJØRES VIA URL: EKSEMPEL DER VEDLEGG LIGGER SOM FILVEDLEGG: 12 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli 0203 OSLO Tlf E-post:

3 1. INNLEDNING Formålet med løsningen er at fakturautsteder kan sende vedlegg i tillegg til den elektroniske fakturaen til sine kunder. Avtale med bank må inngås før forsendelse/mottak av vedlegg kan benyttes. 2. BRUKSOMRÅDER FOR VEDLEGG Utstedere/mottakere må ha en konkret avtale med sin bankforbindelse om fakturaer skal utveksles som B2C eller B2B fakturaer (eller både/og). 2.1 Visning av faktura (B2C) Brukes for å styre visningen av fakturaen uten bruk av style sheet. Vedlegget er den faktiske fakturaen for B2C da fakturainnhold ikke vises på annen måte i dette tilfellet. En vedlagt visning av faktura er ment for visuell bruk og trenger ikke å vise hele fakturainnholdet. 2.2 Visning av faktura (B2B) Brukes for å styre visningen av fakturaen uten bruk av style sheet. En vedlagt visning av faktura er ment for visuell bruk og trenger ikke å vise hele fakturainnholdet. 2.3 Vedlegg til faktura (kun B2B) Vedleggene er tilleggsinformasjon til fakturaen slik som timelister eller samtaledetaljer for telefoni. 3. FORMIDLINGSALTERNATIVER FOR VEDLEGG Bankene støtter tre måter å formidle vedlegg på. 3.1 Intern (embedded) Vedleggene kan innkapsles i fakturafilene. 3.2 URL Vedleggene kan utveksles gjennom en URL som sendes som vedleggsreferanse i XML filen. Utsteder er ansvarlig for at linken kan åpnes av mottaker. Dette er anbefalt utvekslingsalternativ for store vedlegg. 3.3 Fil Vedleggene kan utveksles som filvedlegg på format avtalt med banken. Normalt anbefales det å benytte PDF filer, men andre filtyper kan også benyttes etter avtale med den enkelte bank. Filnavn: VedleggsløsningKundeIG 1v0 Publ Side: 3 av 14

4 4. BRUK AV VEDLEGG Embedded og filvedlegg legges under MessageHeader der vedlegget vil tilhøre den påfølgende forekomst av Invoice/InvoiceHeader. Det vises her til den generiske beskrivelsen av e2b InterchangeHeader/MessageHeader versjon 1.0. For bruk av embedded vedlegg må dette følge hver faktura. Det er ikke mulig å knytte ett enkelt vedlegg til mange fakturaer i løsningen som er spesifisert for formidling mellom bankene. AttachmentNumber: Løpenummer for vedlegg. Da XML er rekkefølge uavhengig, bør vedleggene nummereres slik at man kan diktere en bestemt rekkefølge. Verdien på løpenummer bør være et tall og unikt. CopyIndicator: Angir at vedlegget er en kopi av det strukturerte dokumentet. Benyttes for å sende en visuell kopi av forretningsdokumentet. AttachmentName: Referanse til vedlegget skal peke på AttachmentName under Attachments. Navnet må være unikt per fakturafil fra utsteder. Bankforbindelsen til utsteder vil ha ansvar for å sikre at filnavn er unike helt frem til mottakers bank og kan derfor endre filnavn for å ivareta dette. 5. VALIDERING PÅ VEDLEGG Det foretas kontroll i fakturamottakers bank at vedlegg referert i en faktura eksisterer. Dersom vedlegg mangler, vil fakturamottakers bank få kvittering på at fakturaen ikke er komplett og at vedlegget ikke er videreformidlet. Referanse til manglende vedlegg vil ikke bli formidlet av mottakers bank til fakturamottaker. Fakturamottaker må i disse tilfeller ta kontakt med fakturautsteder, dersom ikke denne allerede har kontaktet mottaker i denne forbindelse, og be om utfyllende opplysninger om fakturaen. Validering av filvedlegg vil begrense seg til kontroll av navn og extension på filen. Total filstørrelse maks 200 MB inkl. vedlegg Navn på vedlegg kan ikke overskride 100 tegn og kan kun inneholde ASCII tegn. (A-Z, a-z, 1-9, samt -, _. Nordiske spesialtegn, etc. skal ikke benyttes. Filnavn skal være unikt pr. utsteder pr. fil innsendt til bank. Viruskontroll av vedlegg vil bli foretatt før formidling mellom fakturautsteders bank og fakturamottakers bank. Fakturautstedere/-mottakere anmodes likevel om å gjennomføre viruskontroll av vedlegg. Filnavn: VedleggsløsningKundeIG 1v0 Publ Side: 4 av 14

5 6. EKSEMPLER FOR SENDINGSALTERNATIVER Under vises eksempler på de forskjellige sendingsalternativene for vedlegg i e2b versjon 3.3. Bankene støtter vedlegg som formidles som en ekstern lenke (URL), innkapslet (embedded) i meldingen eller som filvedlegg. I Attachement elementet under Invoice nivået i meldingen legger referanse til vedlegg i meldingshodet, slik at riktig vedlegg kan matches med riktig faktura. Vedlegg sendes i MessageHeader (ref. generisk beskrivelse av e2b InterchangeHeader / MessageHeader versjon 1.0.). Figuren under viser den generiske oppbygningen av utvekslingen der det fremgår at konvolutt (Envelope), utvekslingshode (InterchangeHeader) og meldingshode (MessageHeader) er valgfrie elementer. Invoice elementet er alltid med i utvekslingen. Den fysiske vedleggsfilen skal legges under meldingshode. Filnavn: VedleggsløsningKundeIG 1v0 Publ Side: 5 av 14

6 6.1 Eksempel der vedlegg ligger embedded: <?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?> <Interchange xmlns = "http://www.e2b.no/xmlschema" xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation = "http://www.e2b.no/xmlschema file:///c:/users/morten.bsk/bsk/er%20gruppa/er%20oppgaver/efaktura/efaktura%20b2b%20uvekslingsløsning%20i%20norge/meldingshånd bok/xml%20schema/e2b_invoice_interchange_v3p3.xsd"> <MessageHeader> <Version/> <DocumentType> <DocumentCode>380</DocumentCode> <DocumentDescriptiveName>FAKTURA</DocumentDescriptiveName> </DocumentType> <MessageReference> </MessageReference> <MessageOwner>e2b</MessageOwner> <MessageType>Invoice</MessageType> <MessageVersion>3.3</MessageVersion> <language>no</language> <MessageOriginator> <Address>NO </Address> <AddressQualifier>efakturaID</AddressQualifier> </MessageOriginator> <MessageRecipient> <Address>NO </Address> <AddressQualifier>efakturaID</AddressQualifier> </MessageRecipient> <Attachment type = "INCLUDED"> <AttachmentNumber>1</AttachmentNumber> <CopyIndicator>NO</CopyIndicator> <AttachmentType>image/TIFF</AttachmentType> <AttachmentName> _vedlegg1.tiff</AttachmentName> <CustomContent> <Base64Data xmlns="">![cdata[ -- TIFF, formattert som base ]]</Base64Data> </CustomContent> </Attachment> </MessageHeader> <Invoice MessageVersion = "3.3" MessageOwner = "e2b" MessageType = "Invoice" language = "NO"> <MessageNumber>1</MessageNumber> <MessageTimestamp> T10:33:13.103</MessageTimestamp> <InvoiceHeader> <InvoiceType codetext = "Invoice">380</InvoiceType> <InvoiceStatus codetext = "Original">9</InvoiceStatus> <InvoiceNumber>1</InvoiceNumber> <InvoiceDate> </InvoiceDate> <Supplier> <PartyId schemeid = "efakturaid" schemename = "efakturaid">ndeanokk-no </partyid> <LocationId>NDEANOKK-NO </LocationId> <Name>Storebrand Livsforsikring AS</Name> <PostalAddress> <Address1>Postboks 500</Address1> <PostalCode>1327</PostalCode> <PostalDistrict>Lysaker</PostalDistrict> <CountryCode>NO</CountryCode> </PostalAddress> <ContactPerson> <Name>Tore Storebrand</Name> <ContactInformation> <PhoneNumber> </PhoneNumber> <WebAddress>www.storebrand.no/bedriftsportalen</WebAddress> </ContactInformation> </ContactPerson> <OrgNumber> </OrgNumber> <AccountInformation> <AccountNumber> </AccountNumber> <IbanNumber>NO </IbanNumber> <SwiftNumber>NDEANOKK</SwiftNumber> </AccountInformation> </Supplier> <Buyer> <PartyId schemeid = "efakturaid" schemename = "efakturaid">ndeanokk-no </partyid> <LocationId>NDEANOKK-NO </LocationId> <Name>Perlemor</Name> <PostalAddress> Filnavn: VedleggsløsningKundeIG 1v0 Publ Side: 6 av 14

7 <Address1>Adresse1</Address1> <Address2>Adresse2</Address2> <Address3>Adresse3</Address3> <PostalCode>0491</PostalCode> <PostalDistrict>Oslo</PostalDistrict> </PostalAddress> <ContactPerson> <Name>nk9</Name> </ContactPerson> <OrgNumber> </OrgNumber> <Code>YourReference</Code> <Text>nk9</Text> </Buyer> <Payment> <DueDate> </DueDate> <Currency>NOK</Currency> <KidNumber> </KidNumber> </Payment> <Attachments> _vedlegg1.tiff</Attachments> <Code>Kundenummer</Code> <Text> </Text> <Code>Kontraktsnummer</Code> <Text>01</Text> <Code>Produkt</Code> <Text>Innskuddspensjon</Text> <Code>Kontonummer</Code> <Text> </Text> <Code>Fakturaperiode</Code> <Text> </Text> </InvoiceHeader> <InvoiceDetails> <LineItemNum>1</LineItemNum> <SuppliersProductId>1005</SuppliersProductId> <Description>Månedlige administrasjonsomkostninger</description> <LineItemAmount> </LineItemAmount> <LineItemNum>2</LineItemNum> <SuppliersProductId>1001</SuppliersProductId> <Description>Sparing til alderspensjon</description> <LineItemAmount> </LineItemAmount> <LineItemNum>3</LineItemNum> <SuppliersProductId>1002</SuppliersProductId> <Description>Forvaltningsomkostninger</Description> Filnavn: VedleggsløsningKundeIG 1v0 Publ Side: 7 av 14

8 <LineItemAmount> </LineItemAmount> <LineItemNum>4</LineItemNum> <SuppliersProductId>2001</SuppliersProductId> <Description>Sparing til alderspensjon for tidligere perioder</description> <LineItemAmount> </LineItemAmount> <LineItemNum>5</LineItemNum> <SuppliersProductId>3001</SuppliersProductId> <Description>Trekk fra innskudd tilgode-kontoen</description> <PrePaidAmount> </PrePaidAmount> <LineItemAmount>0</LineItemAmount> </InvoiceDetails> <InvoiceSummary> <InvoiceTotals> <LineItemTotalsAmount> </LineItemTotalsAmount> <ChargesTotalsAmount>0</ChargesTotalsAmount> <PrePaidAmount> </PrePaidAmount> <GrossAmount> </GrossAmount> <VatTotalsAmount>0</VatTotalsAmount> <NetAmount> </NetAmount> </InvoiceTotals> <VatTotalsInfo> <VatBaseAmount>0</VatBaseAmount> <VatAmount>0</VatAmount> </VatTotalsInfo> </InvoiceSummary> </Invoice> </Interchange> Filnavn: VedleggsløsningKundeIG 1v0 Publ Side: 8 av 14

9 6.2 Eksempel der vedlegg tilgjengeligjøres via URL: <?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?> <Interchange xmlns = "http://www.e2b.no/xmlschema" xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation = "http://www.e2b.no/xmlschema file:///c:/users/morten.bsk/bsk/er%20gruppa/er%20oppgaver/efaktura/efaktura%20b2b%20uvekslingsløsning%20i%20norge/meldingshånd bok/xml%20schema/e2b_invoice_interchange_v3p3.xsd"> <MessageHeader> <Version/> <DocumentType> <DocumentCode>380</DocumentCode> <DocumentDescriptiveName>FAKTURA</DocumentDescriptiveName> </DocumentType> <MessageReference> </MessageReference> <MessageOwner>e2b</MessageOwner> <MessageType>Invoice</MessageType> <MessageVersion>3.3</MessageVersion> <language>no</language> <MessageOriginator> <Address>NO </Address> <AddressQualifier>efakturaID</AddressQualifier> </MessageOriginator> <MessageRecipient> <Address>NO </Address> <AddressQualifier>efakturaID</AddressQualifier> </MessageRecipient> <Attachment type = "EXTERNAL"> <AttachmentNumber>1</AttachmentNumber> <CopyIndicator>NO</CopyIndicator> <AttachmentType>image/TIFF</AttachmentType> <AttachmentLocation>https://storebrand.no/attachements? _vedlegg1</AttachmentLocation> </Attachment> </MessageHeader> <Invoice MessageVersion = "3.3" MessageOwner = "e2b" MessageType = "Invoice" language = "NO"> <MessageNumber>1</MessageNumber> <MessageTimestamp> T10:33:13.103</MessageTimestamp> <InvoiceHeader> <InvoiceType codetext = "Invoice">380</InvoiceType> <InvoiceStatus codetext = "Original">9</InvoiceStatus> <InvoiceNumber>1</InvoiceNumber> <InvoiceDate> </InvoiceDate> <Supplier> <PartyId schemeid = "efakturaid" schemename = "efakturaid">ndeanokk-no </partyid> <LocationId>NDEANOKK-NO </LocationId> <Name>Storebrand Livsforsikring AS</Name> <PostalAddress> <Address1>Postboks 500</Address1> <PostalCode>1327</PostalCode> <PostalDistrict>Lysaker</PostalDistrict> <CountryCode>NO</CountryCode> </PostalAddress> <ContactPerson> <Name>Tore Storebrand</Name> <ContactInformation> <PhoneNumber> </PhoneNumber> <WebAddress>www.storebrand.no/bedriftsportalen</WebAddress> </ContactInformation> </ContactPerson> <OrgNumber> </OrgNumber> <AccountInformation> <AccountNumber> </AccountNumber> <IbanNumber>NO </IbanNumber> <SwiftNumber>NDEANOKK</SwiftNumber> </AccountInformation> </Supplier> <Buyer> <PartyId schemeid = "efakturaid" schemename = "efakturaid">ndeanokk-no </partyid> <LocationId>NDEANOKK-NO </LocationId> <Name>Perlemor</Name> <PostalAddress> <Address1>Adresse1</Address1> <Address2>Adresse2</Address2> <Address3>Adresse3</Address3> <PostalCode>0491</PostalCode> <PostalDistrict>Oslo</PostalDistrict> </PostalAddress> <ContactPerson> Filnavn: VedleggsløsningKundeIG 1v0 Publ Side: 9 av 14

10 <Name>nk9</Name> </ContactPerson> <OrgNumber> </OrgNumber> <Code>YourReference</Code> <Text>nk9</Text> </Buyer> <Payment> <DueDate> </DueDate> <Currency>NOK</Currency> <KidNumber> </KidNumber> </Payment> <Attachments> _vedlegg1.tiff</Attachments> <Code>Kundenummer</Code> <Text> </Text> <Code>Kontraktsnummer</Code> <Text>01</Text> <Code>Produkt</Code> <Text>Innskuddspensjon</Text> <Code>Kontonummer</Code> <Text> </Text> <Code>Fakturaperiode</Code> <Text> </Text> </InvoiceHeader> <InvoiceDetails> <LineItemNum>1</LineItemNum> <SuppliersProductId>1005</SuppliersProductId> <Description>Månedlige administrasjonsomkostninger</description> <LineItemAmount> </LineItemAmount> <LineItemNum>2</LineItemNum> <SuppliersProductId>1001</SuppliersProductId> <Description>Sparing til alderspensjon</description> <LineItemAmount> </LineItemAmount> <LineItemNum>3</LineItemNum> <SuppliersProductId>1002</SuppliersProductId> <Description>Forvaltningsomkostninger</Description> <LineItemAmount> </LineItemAmount> Filnavn: VedleggsløsningKundeIG 1v0 Publ Side: 10 av 14

11 <LineItemNum>4</LineItemNum> <SuppliersProductId>2001</SuppliersProductId> <Description>Sparing til alderspensjon for tidligere perioder</description> <LineItemAmount> </LineItemAmount> <LineItemNum>5</LineItemNum> <SuppliersProductId>3001</SuppliersProductId> <Description>Trekk fra innskudd tilgode-kontoen</description> <PrePaidAmount> </PrePaidAmount> <LineItemAmount>0</LineItemAmount> </InvoiceDetails> <InvoiceSummary> <InvoiceTotals> <LineItemTotalsAmount> </LineItemTotalsAmount> <ChargesTotalsAmount>0</ChargesTotalsAmount> <PrePaidAmount> </PrePaidAmount> <GrossAmount> </GrossAmount> <VatTotalsAmount>0</VatTotalsAmount> <NetAmount> </NetAmount> </InvoiceTotals> <VatTotalsInfo> <VatBaseAmount>0</VatBaseAmount> <VatAmount>0</VatAmount> </VatTotalsInfo> </InvoiceSummary> </Invoice> </Interchange> Filnavn: VedleggsløsningKundeIG 1v0 Publ Side: 11 av 14

12 6.3 Eksempel der vedlegg ligger som filvedlegg: <?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?> <Interchange xmlns = "http://www.e2b.no/xmlschema" xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation = "http://www.e2b.no/xmlschema file:///c:/users/morten.bsk/bsk/er%20gruppa/er%20oppgaver/efaktura/efaktura%20b2b%20uvekslingsløsning%20i%20norge/meldingshånd bok/xml%20schema/e2b_invoice_interchange_v3p3.xsd"> <MessageHeader> <Version/> <DocumentType> <DocumentCode>380</DocumentCode> <DocumentDescriptiveName>FAKTURA</DocumentDescriptiveName> </DocumentType> <MessageReference> </MessageReference> <MessageOwner>e2b</MessageOwner> <MessageType>Invoice</MessageType> <MessageVersion>3.3</MessageVersion> <language>no</language> <MessageOriginator> <Address>NO </Address> <AddressQualifier>efakturaID</AddressQualifier> </MessageOriginator> <MessageRecipient> <Address>NO </Address> <AddressQualifier>efakturaID</AddressQualifier> </MessageRecipient> <Attachment type = "FILE"> <AttachmentNumber>1</AttachmentNumber> <CopyIndicator>NO</CopyIndicator> <AttachmentType>application/pdf</AttachmentType> <AttachmentName>Vedlegg.pdf</AttachmentName> </Attachment> </MessageHeader> <Invoice MessageVersion = "3.3" MessageOwner = "e2b" MessageType = "Invoice" language = "NO"> <MessageNumber>1</MessageNumber> <MessageTimestamp> T10:33:13.103</MessageTimestamp> <InvoiceHeader> <InvoiceType codetext = "Invoice">380</InvoiceType> <InvoiceStatus codetext = "Original">9</InvoiceStatus> <InvoiceNumber>1</InvoiceNumber> <InvoiceDate> </InvoiceDate> <Supplier> <PartyId schemeid = "efakturaid" schemename = "efakturaid">ndeanokk-no </partyid> <LocationId>NDEANOKK-NO </LocationId> <Name>Storebrand Livsforsikring AS</Name> <PostalAddress> <Address1>Postboks 500</Address1> <PostalCode>1327</PostalCode> <PostalDistrict>Lysaker</PostalDistrict> <CountryCode>NO</CountryCode> </PostalAddress> <ContactPerson> <Name>Tore Storebrand</Name> <ContactInformation> <PhoneNumber> </PhoneNumber> <WebAddress>www.storebrand.no/bedriftsportalen</WebAddress> </ContactInformation> </ContactPerson> <OrgNumber> </OrgNumber> <AccountInformation> <AccountNumber> </AccountNumber> <IbanNumber>NO </IbanNumber> <SwiftNumber>NDEANOKK</SwiftNumber> </AccountInformation> </Supplier> <Buyer> <PartyId schemeid = "efakturaid" schemename = "efakturaid">ndeanokk-no </partyid> <LocationId>NDEANOKK-NO </LocationId> <Name>Perlemor</Name> <PostalAddress> <Address1>Adresse1</Address1> <Address2>Adresse2</Address2> <Address3>Adresse3</Address3> <PostalCode>0491</PostalCode> <PostalDistrict>Oslo</PostalDistrict> </PostalAddress> <ContactPerson> Filnavn: VedleggsløsningKundeIG 1v0 Publ Side: 12 av 14

13 <Name>nk9</Name> </ContactPerson> <OrgNumber> </OrgNumber> <Code>YourReference</Code> <Text>nk9</Text> </Buyer> <Payment> <DueDate> </DueDate> <Currency>NOK</Currency> <KidNumber> </KidNumber> </Payment> <Attachments>Vedlegg.pdf</Attachments> <Code>Kundenummer</Code> <Text> </Text> <Code>Kontraktsnummer</Code> <Text>01</Text> <Code>Produkt</Code> <Text>Innskuddspensjon</Text> <Code>Kontonummer</Code> <Text> </Text> <Code>Fakturaperiode</Code> <Text> </Text> </InvoiceHeader> <InvoiceDetails> <LineItemNum>1</LineItemNum> <SuppliersProductId>1005</SuppliersProductId> <Description>Månedlige administrasjonsomkostninger</description> <LineItemAmount> </LineItemAmount> <LineItemNum>2</LineItemNum> <SuppliersProductId>1001</SuppliersProductId> <Description>Sparing til alderspensjon</description> <LineItemAmount> </LineItemAmount> <LineItemNum>3</LineItemNum> <SuppliersProductId>1002</SuppliersProductId> <Description>Forvaltningsomkostninger</Description> <LineItemAmount> </LineItemAmount> Filnavn: VedleggsløsningKundeIG 1v0 Publ Side: 13 av 14

14 <LineItemNum>4</LineItemNum> <SuppliersProductId>2001</SuppliersProductId> <Description>Sparing til alderspensjon for tidligere perioder</description> <LineItemAmount> </LineItemAmount> <LineItemNum>5</LineItemNum> <SuppliersProductId>3001</SuppliersProductId> <Description>Trekk fra innskudd tilgode-kontoen</description> <PrePaidAmount> </PrePaidAmount> <LineItemAmount>0</LineItemAmount> </InvoiceDetails> <InvoiceSummary> <InvoiceTotals> <LineItemTotalsAmount> </LineItemTotalsAmount> <ChargesTotalsAmount>0</ChargesTotalsAmount> <PrePaidAmount> </PrePaidAmount> <GrossAmount> </GrossAmount> <VatTotalsAmount>0</VatTotalsAmount> <NetAmount> </NetAmount> </InvoiceTotals> <VatTotalsInfo> <VatBaseAmount>0</VatBaseAmount> <VatAmount>0</VatAmount> </VatTotalsInfo> </InvoiceSummary> </Invoice> </Interchange> Filnavn: VedleggsløsningKundeIG 1v0 Publ Side: 14 av 14

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat. Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat. Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november)

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Autoinvoice og EDI Visma Global Logistikk (Presentert av Hans Jørgen Ulsund og Lars Ruud) Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG VELKOMMEN... 3 LITT OM DASHBOARD...

Detaljer

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota

Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Implementeringsveileder Elektronisk handelsformat Faktura og Kreditnota Endringslogg Versjon Kommentar Forfatter Dato 0.1 Initial versjon Bao Nguyen, Difi 2009-11-09 0.5 Foreløpig versjon Bao Nguyen, Difi

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-25 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER...

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 Bankenes Standardiseringskontor Tlf.: 22 28 45 10 Postboks 2644, Solli 0203 OSLO www.bsk.no TEKNISK BESKRIVELSE FILBASERT BETALINGSFORMIDLING 3. februar 2011

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for innskudd, utlån og renter ved bruk av manuelt

Detaljer

Krav til utveksling av rørinspeksjonsdata

Krav til utveksling av rørinspeksjonsdata Krav til utveksling av rørinspeksjonsdata Dato:04.0.0 M Innledning Dette dokumentet beskriver dataflyten mellom ki kommune og det operatørfirma som leverer rørinspeksjons-tjenester til kommunen. De samme

Detaljer

ER-BASERT ABONNEMENT PÅ ENDRINGER FRA GREP

ER-BASERT ABONNEMENT PÅ ENDRINGER FRA GREP Saksnr Utarbeidet av: Grep-prosjektet Direkte tlf: 19.02.2013 Deres dato: (Se revisjonshistorikk i slutten av notatet.) Deres referanse: Til Systemer som skal hente data fra Grep Kopi til: ER-BASERT ABONNEMENT

Detaljer

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet Vis filer fra banken gir deg en oversikt over de filer som kan hentes fra banken. Dette forutsetter som regel at du tidligere har opprettet en filbestilling. Bestillingen opprettes via Bestill fil fra

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal

Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal Versjon 1.0 03.12.2014 SIM_EksSak2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr Side 1 av 8 I N H O L D S F O R T E G N E L S E: 1 INNLEDNING...

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Veiledning og vilkår

Veiledning og vilkår Veiledning og vilkår Dette dokumentet inneholder en veiledning for utfylling av bestillingsskjema for tjenestene OCR og Direkte remittering fra Nets i tilknytning til 24SevenOffices regnskapssystem, samt

Detaljer

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1 Brukermanual for paypoint.kasse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet Paypoint.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av Paypoint.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister... 4 Spesifisering

Detaljer

Bruk av oppgaver i. Versjon 08.09.2008. Ansvarlig for dokumentet Jåttå videregående skole. Forfatter Frode Brueland

Bruk av oppgaver i. Versjon 08.09.2008. Ansvarlig for dokumentet Jåttå videregående skole. Forfatter Frode Brueland Bruk av oppgaver i Versjon 08.09.2008 Ansvarlig for dokumentet Jåttå videregående skole Forfatter Frode Brueland Introduksjon Oppgavefunksjonen i it s:learning er et hjelpemiddel for å håndtere oppgaver

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

KS Resultat XML. Versjon 2.0 KS 28.08.2012

KS Resultat XML. Versjon 2.0 KS 28.08.2012 KS KS Resultat XML Versjon 2.0 KS 28.08.2012 Side: 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Prosjektgruppe... 2 Prosessmodeller... 3 Skjemautfylling... 4 Mottak... 5 Saksbehandling... 6 Svar...

Detaljer

AP221 Use Case SBL Se kvittering

AP221 Use Case SBL Se kvittering kvittering Se kvittering Når en innsendingstjeneste sendes inn opprettes det en kvittering som vises for bruker umiddelbart etter innsending. Kvitteringen kan senere hentes opp både for portalbruker, sluttbrukersystem,

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til personkunder (PersonBankID), v 1.4 September, 2010

Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til personkunder (PersonBankID), v 1.4 September, 2010 UGRADERT Norsk BankID sertifikatpolicy for banklagrede kvalifiserte sertifikater til personkunder (PersonBankID), v 1.4 September, 2010 BankID sertifikatpolicy status: godkjent dato: 10. september 2010

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4 Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte:

Detaljer