Citycon kjøper Sektor Gruppen: SKAL VÆRE DER FOLK ER. Les mer på side 2-4 SEKTOR MEDIA STOVNER UTVIDER KAMPANJE MED FUTT I NYÅPNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Citycon kjøper Sektor Gruppen: SKAL VÆRE DER FOLK ER. Les mer på side 2-4 SEKTOR MEDIA STOVNER UTVIDER KAMPANJE MED FUTT I NYÅPNINGER"

Transkript

1 Sktoytt 2015 NYHETSBREV FRA SEKTOR GRUPPEN SEKTORNO UTGAVE NR 2 Ctyco kjøp Skto Gupp: SKAL VÆRE DER FOLK ER L m p d 2-4 SEKTOR MEDIA STOVNER UTVIDER KAMPANJE MED FUTT I NYÅPNINGER L m p 6 L m p 9 L m p 10

2 LEDER TEMA: CITYCON EIRIK THRYGG Adm d Skto Gupp E Nodk kjmp Dt føl fotatt ut om vldg kot td d v gkk ut md yht om at Skto Gupp bltt dl av Ctyco, o om fo o bd to god yht Dt to yht fod v bl btydlg dl av Nod tøt Euopa tdj tøt bøott kjøptaktø V ta md ad od tgt fa Tpplga tl Champo lagu, v gjø dt md t vldg pd lag Md d fall tyk om Ctyco pt, fottt all v utvklgpojkt md ufomkt tyk Samtdg tyk v v pojo ovfo tajoal aktø p lmakdt, om oft p Nod om tt makd I kjøptbaj tll fotatt tøl Dfo dtt god yht V ha bltt kjøpt fo btydlg um pg fod v kjøpt vudt om væt attaktv, fod v ha dt jg m N bt kjøpttam tl fovalt, utvkl makdfø d Du ka l m om bd v fovtg Ctyco d utgav av Sktoytt Pojkt v ull p fo fullt, p Stov ha v kommt godt gag md guabd tl dt om bl t ytt tlbygg Hl kvm kal bygg v kal oppgad tt vdg Dtt t utvklgpojkt om Stov t vklg fotj tg, fo potalt tot bydl md væt mag mk P Bukud ta dt fom d bd Ruta Byggmax ha pt tohadl I løpt av høt t Stoby Sapb Kld Stavag kla Dt gld mg hvoda amabdt mllom tadg fl kjd Skto Mda kap ultat fom av økt butkkomtg Dt bud t væ lvfølg bytt g av Skto Mda fobdl md butkkpg, o Boy of Euop gjod md uk da d ylg pt p Kolbot t Fod dt ttopp dtt dt hadl om, økt kudtafkk om omtt tl alg Fa all o Skto Gupp øk v dg ktg god omm Md vlg hl Ek Thygg Admd Kolofo Avalg daktø: Maa Mazao Hko Tkt: Pl Chta Tj Gulbad Foto: Haako Box, Skto Gupp, Joy Syv Dg: Cttam / Fak Hgg Tykk: 07 Gupp - SKAL VÆRE DER FOLK ER E ammfalld potføljtatg, ambjo om fotatt vkt aajo om ha lvt ultat ov lag td, dat gulagt fo at Skto Gupp dl av Nod tøt kjøptaktø - Lokalamfut t av d vktgt lmt v floof V øk væ dl av lokalamfut V øk bda V fot at by tg o Og at v tg by Dtt bkv floof tl lkapt p god mt Dt h v fat v ultmat match md Skto Gupp, om lagt p v dl d amm floof utvklg av kjøpt, admd Ctyco Macl Kokkl - Ja, v dl abolutt d floof admd Skto Gupp Ek Thygg V ha bukt odt lvløpaa om v optmal kjøpt fo v ha om ambjo at v t kal ku væ dt tdt hvo d ka f dkkt all bhov V t kal væ lvløpaa d fobuk kal ku dkk all bhov - Kjøpt dag v bt tablt møtpla, v væt opptatt av at t kal pll p lag md omgvl fug om moto fo øvg hadl aktvtt udt o, admd Skto Gupp Ek Thygg Daglgva-ak - Nøkklodt h «ubat» V øk væ tl td d folk bf g d d bo jobb V to kk p om kjøpt lagt utfo byg D t avluttt kapttl V m dt vktg væ æ folk bd jl d d fd Lokalamfut dfo t av d vktgt lmt v floof, Macl Kokkl Daglg t at vktg od fo Ctyco Daglgvabutkk pll vktg oll, uatt hva om kj md dtaljhadl p tt, vl dtt vok - Folk vl fotatt ha t bhov fo p, uavhgg av hva om kj md økoom D m ha mat p bodt V øk lgg tl tt fo at ma ka møt v p kjøptt bøk kaf tauat, daglgvabutkk, apotk ad lmtæ tg, ha Offtlg tapot pll vktg oll d uba ammhg Fokut p offtlg tapot kaftg vkt ov hl vd Dtt gjld Nod To p foyg av t Vkt utvklg ha ttt ha ttt tum fo Skto abd d Skto ha gulggd to p at all t m foy, bygg om ompamm fa td tl a - V tofoøyd md bl dl av t Nodk lkap om ha my fag md domfovaltg dtaljhadl, amt lagktg vjo vtghoot Å tg Ctyco bd fag, fall tyk tk ldl md vt Skto-tam, vl g optmal vlk fo vd vkt utvklg, Ek Thygg Skap lvlg hadl Pvat koum ha dt g datk d t D flt av o buk m td pg p hl, tg, vlvæ, tauatbøk fø -Dtt td Skto ha tatt tak md v takgag om t om lvløpaa V foøk tlby all d va, opplvl tjt v kud øk bhøv tl hv td gjom hl uk, gjom hl lvt Dtt bæ at dt akk om totalmk kk ba butkkmk Skto pamm kjøpt Dtt vl kap økt kudlojaltt, økt kudtafkk, økt omtg tjg ov td, m Thygg - V vjo at «v kal kap makdpla om bda tl t lvd amfu» E vjo om kap yg md v omgvl, ltt m bygg kjøpt tj pg Og v kal kk ba kap hadl, v kap lvlg hadl! V fotatt lk opptatt av at kud komm, tv lgg gj my pg, ha V tofoøyd md bl dl av t Nodk lkap om ha my fag Ek Thygg Ekmplt Oa Thygg tkk fm Oa Bg om tt godt kmpl p hva ha m t kompltt bydlt Lvløpaa md 60 butkk bblotk, lgt, fyotap, talgt, tgt koto -Stt omkat av bolg, koto kol dtthall, md god offtlg kommukajo V ha byggt tt ytt flott utvdg t hvo v ha lagt foku p vg aktvtt bd ut To to flott daglgvabutkk p pla I tllgg Jula Elkjøp p pla md vahu kjøptt, ha Skto jobb tt d amm ppp pgd utvklgpojkt, md god tlbud fo hl, vc ulk tjt, kombt md tk butkkmk, attaktv daglgvabutkk -Stov t Kld Stavag vl væ god kmpl p dtt d t fdg løpt av væd, Thygg Dt d g om my m ba hoppg Hlttujo, utdagttujo, tgt ko p pla Ctyco kjøpt D f bblotk, polttajo jobbt - Alt dtt md p bda tl jv kudtøm, dt h dtaljalgt tat: md kudtømm Dtt floof v følg bd Nod Baltkum, Macl Kokkl Macl Kokkl pl «v dt v fovalt, v fovalt dt v» -Og dt ttopp dt v gjø V øk ha kotoll ov kotattømm Og v vl fovalt kjøpt lv Dt o v kk outouc, Kokkl N dt gjld kpajo oppug, ha Ctyco kukap d fall mukl tl gjø dtt lv - Dt f md dtt, at ma f bd kotoll Ma ka kotoll kvaltt bd dag fmtd 2 3

3 TEMA: CITYCON TEMA: GRØNT LEDERSKAP I EN MILJØ-KLASSE FOR SEG FRA TIPPELIGAEN TIL CHAMPIONS LEAGUE Ctyco bl tt kjøpt av Skto Gupp Nod tøt kjøptpalt Ctyco dag d tøt kjøpt Flad Etlad blat makdld Svg 21 av d 35 t utfo N lgg Flad, 10 Svg, 3 Etlad 1 Damak Ctyco-tt Kta Galla Stockholm hto fo g lv Dt t av d tøt Svg md 180 butkk tauat, Stockholm t tøt ko md 11 al, 2000m2 bowlghall md 12 ba 400 ttpla, Euopa mt mod gokatba, fout t omfattd vctlbud Svg tøt tauatt md t 20-tall tauat lgg Kta Galla Butkk bladg av høykvaltt motbutkk, m lokal fohadl to vltablt butkkjd Ctyco oppkjøp av Skto Gupp gjø d tl d tdj tøt opatø Euopa Ctyco kjøp Skto Gupp fo ca 1,5 mllad uo md dt 55 kjøpt Nod Etlad Dt total atallt bøkd øk fa 150 mllo tl ov 200 mllo, atall kvadatmt tlgjglg fo utl øk fa 1 mllo tl 1,4 mllo Skto Gupp ha tllgg fovaltg fo mottd, dld kt t, tlamm 14 Dt lgg lagktg tatg my abd bak ultat om pt Skto Gupp Mljøappot fo Som kjøptaktø vt v at v ha t palt ava fo d yt pvkg v gjø Gjom vt mljøabd, dt v kall Gøt Ldkap lgg dt gufloof om kotulg fobdg dt hl td ta y tg fo du v mljøpvkg, tkk dktø Bll Eg I Skto Gupp Gøt Ldkap att ytm abdt ml kvatalv fo hvt t Dt at v ha foku p mlg ylggjø alt dt fatatk abdt om gjø, ultat kap t gajmt v dftaajo om hlt avgjød fo at v kal lykk V vt at mljøtft bygg bl m attaktv f høy vd md lav dftkotad Dt g god vlk fo ltak, Eg Kmmtt va føt ut N md klaf om BREEAM-No I U t N yttlg t kla fo tfg - V ha holdt t høyt tmpo katlgggabdt vt væt ltt utlmodg md komm kkklg gag md BREEAM-NOR I U Dt ha kk maglt p gajmt fa vt dftpoll udt om ladt v mag mulght fo mljøbpal vd jobb md t ytm om BREEAM-NOR I U, tkk jf Call Evud G p ktoo/c fo l Mljøappot 2014 flm om Gøt Ldkap P kot td ha hl dftaajo Skto Gupp væt gjom d ødvdg kug md kam fo ku jobb md BREEAM-NOR I u Paalllt ha Skto Gupp att gag ok t ENØK pojkt md tøtt fa ENOVA 4 5

4 TEMA: PROSJEKTER NÅ BEGYNNER UTVIDELSEN OG OPPUSSINGEN AV DET SOM ER ET AV HOVEDSTADENS STØRSTE KJØPESENTRE Stov St bl pt 1975 Sd d gag ha kjøptt væt gjom fl ombyggg, d t gag va 1998 N p dt gj p td at v foy o Kjøptt kal vok f pla tl da fl butkk ptd V bygg hl 4500 y kvadatmt! Shoppg bl da bd -Ba ptd vktg Dt bl god Nytt bd ut utfo dø Pak vl bl t amlgpukt -Dt y tt f totalt opp mot 120 butkk vgkopt fo kjapp mat du - V f kk ba y butkk Hl kjøptt md mag aktvtt- kajomulght ptd Dt bty mag y pd aktø om ka kyd dt hl, domjf Ad Gad Butkkmk komm tl bl kompltt om mulg, v vl gaatt p dø tl kjt kjd mk om d ha avt Gouddal V hp f o av fa utladt om kakj da kk f N I tllgg øk v o o m, pd aktø fata, hygglg tauat om ka ha lg pgtd g gag, Kutz Et bydl-ko I t makdomd om aml folk fa hl vd m v dt lgg mag pd mulght Stov St fmt dag æmt om t bydl-ko lgt od Gouddal Stt ha kal oppgad mod Faad f faclft Ivdg tabl v fl t om vl bda tl kap hygglg atmofæ atulg oppholdpla Dt bl to y taj ov dt om dag tt vamottak, tlkytg tl d dl av tt kal dt bygg y hovdgag, Gad Fotatt god p pakg I fobdl md tablg av Ljpak p utd av tt, kal v lgg om, o om vl g y - utkjøg tl pakghut Stov St kjt fo god pakgfaltt, dt kal vata D y - utkjøg vl væ md p bd fatuktu udt tt om ka kyd dt hl væt t atulg tum fo bfolkg Gouddalatg Mat fo mag ga Tlbudt av vgtd kal øk fl y kopt økt tl Stov Edomjf Mot Kutz ha ftt avat md tt amm t magfoldg vgtlbud æomdt Dt h kollktvtafkk ha tt kutpukt, dt h kultutlbud alltd ha væt tlgjglg, dt h bydladmtajo hold tl dt h bfolkg hadl kk mt møt Dfo Stov St vktg fo vldg mag Dt bygg bd flott gag- ykklba md alutg tl tt Dt komm buholdpla tt utfo d y gag, amm md t hlt ytt t D y pak ha ftt avt Ljpak dl av gouddalatg, o om bty at tt vl ha flott pak tt 6 7

5 TEMA: SEKTOR MEDIA TEMA: SEKTOR MEDIA WEBROOMING OG PICK UP Kjddktø Ek Lagmo, Boy of Euop ÅPNINGSKAMPANJE MED FUTT I Da Boy of Euop pt butkk p Kolbot t ma tok d vktøykaa tl Skto Mda buk fo f makmal oppmkom p tt to full uk Lokal makdføg godt amabd md tt vktg fo o, kjddktø Ek Lagmo Voc ha ftt opp tablgtmpot p Boy of Euop Klkjd ha om ml tff mag ok m mllom 20 45, kud kal tt gj md tykk av at ho Boy of Euop f d alt hva d tg Tok all flat -V ha t alldg kopt, da y v dt vktg at butkkoptt tydlg Å ha butkk p t t om kll g ut ba Kolbot pfkt mt, Ek Lagmo om valgt av blgght Ud pgkampaj p Kolbot t bl Ba & Boad tt pakgalggt tatt gudg buk Totalt 11 flat gjom Skto Mda dt ut budkap om pg av butkk kallgod pgtlbud Budkapt bl lagt ut p tt ttd, klam fo ypg ullt lvfølglg p tt dgtal kjm om ull ut all Skto t amabd md JCDcaux 8 - D pakk v kjøpt va ltt «all», Lagmo - V tok all d flat v ku ta Dt væ ktmt ylg bd væ ltt ylg N v føt gjø dt, gjø v dt odtlg V bukt lokalav, amm ga dt fullt tykk, Lagmo Lokalt amabd bt Butkk pt o dag fokat av kampaj, om bl tatt opp fobdl md d offll pg fdag 9 ma Valgt av Skto Mda hg my amm md kjd y p butkk tt pla dt lokal makdt Boy of Euop buk lt kdkkd md - V at dt om bl vktg fmov væ lokal dv amabd md tt ma lgg V kk ajoalt fokut ht m p lokal tlpag av makdføg v Dt bd amabd om f kud t butkk gjø dt lv, Lagmo, om y t ha bltt my bd tl dtt fø Fat god løg D butkkjf aktv god dal md tkotot fug dt bt, m Lagmo - Dt kk alltd admtajo om kal akk md tt, m butkk lv lokalt V øk d typ dal mllom butkk t fo f god løg Gu tl at v hoppt p løg tl Skto Mda va at v fkk t godt tlbud V gjø lkt f v god dal, tl kotad om mulg f tl Dt kk all t om at dt vktg løft amm Kolbot t va poaktv fohold tl f løg, ha Lagmo foøyd md ffkt av ldgkampaj p Kolbot t D va ba tl pguk vkt tt hkt -M dt jo akk om kotktg vtg Dt om alltd utfodd ttp øk top of md Da m v f ad kaal V t my butkk All kal opplv 2015 at Voc-butkk d bt p tt, da m v ha d bt mk butkk, ha N folk kjøpmodu Salgjf A L Falch Skto Mda m g ad md ha kot v fa klam tl kjøp, hva Skto Mda ka tlby Hu abfal kaal vd ypg fo gjø folk oppmkom om at dt y butkk p tt - Bd vd ypg ll ha v god ultat vd buk av Ba & Boad V ha hatt fl kampaj fobdl md ypg, md fatatk ultat Dt kk ba omtg om gld, m kjkap tl d y butkk p tt g takt, boktavlgtalt Nylg hadd v vllykkt ldgkampaj fo Outlad p Tovby Dt v at Skto Mda hlt ukt fo ut lokalt md budkapt dtt d folk kjøpmodu, hu Dt magl ok o god ok od fo fokla økd kudadfd om komm kjølvat av d dgtal tdald I USA ha Kg Rtal Soluto gjot udøkl blat amkak fobuk hva gjld td hop ol ad pck up to Og hl 8 av 10 Ittt hadl f dtt tat Dt dut fl m kv om f dt attaktvt ht va d ha kjøpt p tt butkk - Dtt ka ok kyld vagupp d hadl, m topp tattkk hva gjld lktokk, kv kjøp mt klæ D ld aldgupp mt potv tl oppøk butkk, dt gjld d md ba, dt jo d kudgupp v ha flt av v kjøpt S hv d td utvkl g Nod, udtk dt vktght av bygg bo fa ttt tl kjøptt md god mulght fo pck-up t butkk ll p fll htpukt, makddktø Maa Mazao Hko H ha kjøpt god aldg tl kytt kotakt md kud, gjom kudklubb ad lojalttbyggd aktvtt - Ha v føt ftt kud tl tt butkk, ja da ha v all mulght fo malg Dt v Nxt Lvl pammt p Skto t Dmd ha t tø potal tl omtgvkt fmov hva gdag omtgappot fotll o, Hko Showoomg t bgp om ha væt my bukt d t fo tg t bld av hvoda kud buk butkk om pøvom fø d kjøp p tt E amkakudøkl g av Mchat Wahou v at 60 pot av d put d ha howoomt Hl 90 pot dmot at d wboom, alt at d gjø udøkl p tt, m oppøk d fyk butkk fo gjø kjøpt Ud t fodag g av Euo Bu School ylg a Ka Gulbad, adm d Pc-Gupp, at tthadl gavpakk, gav fa ov tl d fyk butkk, fod folk fmov tø gad vl buk ttt tl ot g, m komm butkk fo kjøp! 9

6 TEMA: BU TIKKÅPNINGER» a o «v Sagd o NYHETER MMEN YAVISA DRA 3 ju 2015 B Mag y butkk ha kommt tl da fl udv Skto-t P Bukud ha t omfattd utvklgpojkt gtt pla tl fl tohadlkopt, d bd Byggmax Ruta ha pt dø I Sapb ha Cla Ohlo flyttt d y dl av Stoby, om t hlt fdg oktob Boy of Euop pt md bak bam p Kolbot t ylg H lt ov butkk om at p dø p t Skto-t: 6 yhete EkEbladEt Fdag 22 ma 2015 t p Da Byggmax p t Bukud Sto oddt va, uk f fø fø om va ag talt lg tav Bok MAGNE S GARANG tkt foto fl føyk da Dt gkk vahukjd, d vk t p Bukud Byggmax p lg Koktad Stot avd Eda æmf uk Kjat 3 btmt Fl va dt Koktadlva odfø, Bt Nd Ek tod fo da ha Ig By om agd ov boktavlg talt va t tykk om «oa» t d y plak klæ fo pt! kk byggvabut LING: Magu KLAR FOR TRILfa Solbglva D Evly Hamm tllb Dt fat va p utkkk tt lapp d tl ud hud dt dfo v om v lg, pløft: v kud t - g all t podukt fa t kalla, «d Hv du kjøp Byggmax ha va f amm all o, dtt v- ytm» ta p p ka lav tl hu, lk at kud - podukt hadl, vl lat p va lokal byggva bl md kk d v fud fokjll plu dkt But amm, Totalt ha t pot av dt ad go u k N Byggmax, Mag Byggmax 28 butk ha bltt dktø att Agvald Sk dltda talt agd ov da ha boktavlg aatt d gag By om tod fo økt ta- Svk odfø, Bt Ig V ha lg dt Nd Ek Nd Ek t! tadlva, Kok k SAGING: Fl va butkk - fo p butk Md dtt ha bl k butkk- SNORa» - klæt d y byggva blgv god t da «o ftt ha fu mag m- kjd Jg ha vk blod ght fo hvo o V butkk lv, dtt kk k pa Byggmax 1993 kap vldg ba, o poblm Byggmax vl Statt Svg Damm g Bt ø, 28 væ odf flott 74 butkk Svgd my vkt, om gjø dt k Koktadlva Ig By om va lv N 13 Flamllad tad tl p 3,5 d al fo Omatt fo ca atmt, v «agfø», md 8000 kvad 2014 Ak d ko, To max, Ep t p g Stld gojf Bygg Byggmax bl ot ju 2010 ta g lv om ku ba gj Stockholmbø Ncola ta d k Aktull: Ny butk at d uk tadlva øft td Kok fo pl x ad gma Byg kø amm tlby kutlbud tod akt ut md Byggmax mjo taff, Tod Ak, va lav p, d g hag, Byava, Nd Ek odbukud Stot My fd d god kvaltt, dl av md kud jo ha, ÆRES BØR: Ld fo gojf Byggmax, Ep Ncola y Hamm fa gjø tl tllb m ma Magu Evl kud ka ovkk blomt butkkjf, Joacm Olo p utkkk m ad va a kot D Byav tl hold lva By, m Ig Solbg jobb fo fat d tl fø, Bt Dt b tll mag tt d alltd væ ud hudlapp Vt ml all podukt d bllgt av Max pla lag kø: Kø va lag da vahukjd Ruta gjod g kla tl p dø, odag D føt kud kom alld kvld fø ovattt tlt FAKTA BUTIKKÅPNINGER I SEKTOR-SENTRE 13 Vahukjd Ruta pt p Koktad t æ 500 to kø lag md Mat p amm Th I dag t dt to gllagt dt lag ha dag Koud Hag p kal ta kkk to lagt om dugad bugl Akjo kyht I t p tl md v btogbl komm ag ttmdd blhg fo t fyll ov fokjllg td fakt tl all d d kal p p Koud hvo Nogo D Blkkpato ƔMøbl Sat p d yg NYHET bublltt p Baka g gat addltak om dugad Dug f oppmøttdt, tg bu fa d d d odl bulapp ho møt Damm komp t bluk gav tl hg opp mu tllatl p fotgjgbua dugadba at v økt t p Koud tt lt all t m N hg ba kvld toom om lutt opp ad om følg tlt gldug udmtod» «Ko t, kal d gl ll kamp mot bu, om du vl modgl P gjld Madag 16 ma % utolgt podukt ld om tykkfl Dt ta fobho 0DQ±IUH ± Tollbugata 115, ku Damm, om tykkfl ku butkk Dt ta fobhold EN (v a v Rma 3041 DRAMM ) - Tlf 32 D vk vahukjd Ruta gjø tt t N Og odag m bl d jud butkk ladt pt, æm btmt Koktadlva Rudt 500 po hadd tlt g opp kø utfo d 2200 kvadatmt to butkk, m d vgt va A L Hjlm fa Koktadlva v Pa V kom ht kl 2230 g kvld, ha lggt tlt att, Hjlm Admtd dktø fo Ruta N Thoma Elad foøyd md d to po Dt utolg gøy Og v kjøt at pg av Ruta h Koktadlva vll kap tot gajmt da v atallt om økt p jobb h, Elad Ruta Koktadlva ha t 20-tall ulk tllgtøl, butkk tlby t bdt vapkt hjm ftd N føt utladmakd Ruta vlg tabl g 3,7 mllad Ruta godt tablt Svg d d føt butkk pt 1986 P dag dato dt 77 butkk pdt ov hl ladt, fjo omatt dt fo 3,7 mllad ko, Elad Ha 77 butkk Svg Åpt føt butkk N oktob Butkk p Koktad t d jud ladt Omatt fo 3,7 mllad ko Svg fjo Slg alt fa dg tl hjmmt, fobukatkl, ftdatkl, «DIY» ogtlkyttd podukt Butkk Koktadlva p hl 2200 kvadatmt tdlg ute: A L Hjlm fa Koktadlva fkk klpp o d hu va kud 1 Foto: Johy VaEt odk GARASJEPORTER 30% abatt - v od dt! Rg o p tlf: wwwfaadpodukto Ug Bd Mlla fo vok dam XO Mwa latvt høy pkla Og dt amm gjld d y ugd ombutkk Dt mag mlg alt atv, m v vlg at p ltt m kk luv mk, Fa fø ha Tu GRÜNDE Thoma RE: Tud Thom d Thoma a Wch Wch Ekh Hu m dy olm, bgg Ekholm fa Ak p 45 ha pt da kk o ytt bgg fa Ak butkk Ak, tablt fo fo ugd tg Mlla Dt va dy fa Kagø, tat om XO Mwa klæ t butkk om da v 17- bgg p Tk va ug FOTO: MARIT HELLA opp ud at g bl Dtt dt ma ND at butkkjf om g p XO M g om 23- Fdag pt glmm, m wa om d g tdj but Hu V hu ktad Blad føl ha to ovtok 2012 a 2015 Fd g kk Xoma tlg kk Thoma fov baj, ha jobbt lg kjd Fbu 17 d p Tkat ag V om mt Td to t t væt o bygg opp XO kokut at butk- k vl om V ha ftt fl m wa MlgupM- p lvb tt a tlba fo j valg v udt f mlkmld- lo om ld t buk o fo fokjll g p at dt ko t I 2007 tat g V av opplv ovkuddt p vldg lt av dtt t t t hu Mll my tø kok utvalg 5,2 dt, Thoma 14 av yh klæ fo, amm md a ua mllo but - fa utladt d kollga W to kludt Folk h ut p Klæ bl aldgup- mom t ch Mlla høyf D ha klat hl dft t fo ba pofl fo kv u dadg- vldg my ut hadl lg ll fo vok d om p Fotg f V df høy tu tg p XO væt M omatt fo 9,5 t ha o Ekt güd k p at dt ald o dolla udtt NSB-k mllo ko ultat 3,8 mllo ktg md d Dftfa uo bgg butto 2014 t 2012 butkk, D to Ak hamd tl udt vlg fl høy But tadg 6,3 mll kk ku Tud Thoma fjo, o hp -kv gkk md ov v fl vl 2014 but, md - kt tl gul kudd hlt to atfolag ha gü u t 68,5 mllo dld tl 2013, da bl d lokalt Thoma, opp Vtby komm Hvoda bl dt gt Slv lk o av ovkud v 2,8 dt Totalt Dt I kug jøg opply Akt lg dt ov omh y lv tvk td df md kot po dt a bukt t vktg tøtt om gd butnsb N t fo t tl tøtt ultat oppdft kk kamp md IKEA gpla fo Ika fmm dlg om 2013 foha td md u t komm to kjd? mllo fl d mot I d fobdl ld ko Mat 2014, fmfohadlt NSB tykt g fjo Ika Vtby tt ktt fm utbygggavtal Et Edom Holdg AS om ut tl offtlg tty folag vl dtt bl lagt vahu p Dljodt Vtby Ika kal bygg t ytt møbl p dø tl tt y vahu tt ku hp m tu D g md buk mllom 2018 ll 2017 u Akh d lmt byggomfatt t t vahu to p bygg po jodflyttg da algg ad td Fouttg at matjo kommu 2 mllad Hllad NSB-kot dt p mathlla 1,6 po va dtkka at fø katt 1,8 mllad t fø Rult 2013 Omtg økt mllad, mot 1,65 mllad tl 15,3 mllad md 1,2 mllad ko t tl vt y t Rultatt g o mulgh dg fo møt fmtdg bu Dt hlt ødv Iak NSB NTB bhov, kojf G k ll-b tabl p utk $& Flytt tl Fdktad fo "# " & "! p ll lo a g a p Sat $ 07; 3 ( 5(%- : /+> / %(4 >( % - "/4 %( % "4(& : = -5 hl :: > 4 /% *)14 5:144 "4(& :, butkkjf To Ek Wkda "/4&/ ::3 5:(++ 4(> 4(> : ( : at d 5, 4: 4 (+&/ : ( "14 2 5* Kamat fotll + 4 :: /% /%, - 524(5 tl my (-*+= 4 4 6, =:/, :% tdlg ha (4?d,( Outla (:(/- 5,: >(-: hovdtad fo g 4&)=+3 /d pl : *: /55 "/4 241> butkk d Outla *)14(-%! pllkvlhold tug møt d butkk H ll om folk fo pll kotp Vaguad fo kmpl Magc, akt Pokémo, amt ad ollpll btt om vtt butkk pll Dtt kal komm hg mølvk Tovby tlby, om atmt tl bl totalt 225 kvad! " "" kludt t pllom (21) " Nl Adé fo """ t va V ha datt tl Olo a 4(5 (-*+3 "4 *:' Thom jo + > 4(-%5' /% 5:(++(-% > -? fa Hval,3 */5: tug, dt bl pll k + > 4: "/4& =:, 45 Tov fa dlg Schad (25) + -%: + % 4 : 4 ** (+ = : %) + 4 > < '=:5+(22 07 Schad (tl høy) ha %8*, 43 t )35-3 Thoma 3 /4 ) * 7 $ *, f favot! "/4 4= vt &/+ /,Nl :4?** " (+3(tl Adé om tok tatv fo > (+ : (+ * at FOtO: hg møl vik tu alt lokal ha jf D V : & " # " *5:4 =:5:?43 ktad BuFOØyD hl ( mdt) bl butkk $ " butkk tl Fd # tl by To Ek Wkda $ $ tbutkk " ktadtl favot ftt fa ba lg fa Todtkkjd hp p Fd opp $ Ha $ tl FdOutlad tatt om tablg udt pk pjot ut at Tovhm, kal flytt fa md gutt fat tkk, m ha V va ba p v hjm fo dv Outlad Fø fo bu- tgbu om døm- om kud tø N ha ktad by va t dlt td om butkkjf tg akkt - gadv vokt g pll, ha fkk jobb d D ha hll btt at v ku- to k wkdahl ut tkk v utvalg fat by bd h v, m Dt d t hadd ha ald væt d butkkjf outlad g kokut by LEGO ad tg bøkt dt mal tl Outla p bu- kotpll, I d t td ha ha vldg føt gag Outlad bt hovdluft d D va jo ktad f gag fob by Kudgupp Fd tøt d k, utfo m Nl dt tkk aklg av ug tt, fotll butkklokalt vmd dl abolutt my kl alall f ladt m d opplv kal ha hu, tlh Dt t tot p om butkk g ad bl g Dt butkk Ba tdpukt d Ha jg to butkk V at- dgupp pjo- alt bl fatbo my æ makd, by dt v ka tlby h g hu V ha alt fa ba tl Gutt ha abolutt tl g vldg ba, maal ambo ha kjøpt Fdk- komm p tadjoll kud Ma m fm tl fo at v tabl o butkk t om plakby, o p Schad pll, m d øvg æ fo komm ht, væ kk tad D kotaktt l dgta flytt v va p hl hovdaklg tlby t Wkda u t kok kota t ba tdpukt da Ig Wkdahl fo butkutkkk tt y by t g æm pll, d Outlad fohø k, fokla komm N pll- tgkjd Outlad fo føt gag kull tabl g utfo d tøt ok by, falt valgt p Fdktad! $,MBTTF Eom po uta Bl tablt Svg 1986 Itl t To Ak-kv utvd tt høy po klk D t fl butkk kal ug mllom D L bbtad p, gjom høt fjo pt hl fm vahu dø fo kjøplyt odm E av dm om hadd tatt tu, va Toj Ktoff Jg kom ht tt fø kl 0800 dag, da va jg umm 27 kø, fotll hu Jg y dt vldg ba at v ha ftt Ruta ht tl Ek Jg ha hadlt ho Ruta Svg, lk butkk vldg godt, lgg Ktoff tl 40 bgt pod kt utolgt podu Dmd va dt hu om fkk d to æ av klpp o klæ Ruta fo p amm md vahujf Mot Fjld fobukva ƔMdk ƔEmballaj Ɣ6WRUKXVKROGQLQJ UHNYLVLWD ƔRQWRU ± RJ GDWD kad Åp tdj byggud t FoTlb - Jobb butkk Agj plaguk 23 k ld ktg! goomk D vgt møtt opp kvld fø, ov tlt utfo Koktad t MARKISER SCREEN 35% Itl abatt Rg o p tlf: wwwfaadpodukto MAIKAMPANJE FRA NG 5% RABATT Spylg av ttt ø Rgjøg av gdkumm Btll du , vl du f 5% abatt p utføl av tjt avfallt Oppg kampajkod «Ma 2015» Bøk v y ttd wwwgo ll g 09600/09700 gaupo P vl, kl mva Ht Skaphg FOB Gaup Rg omk ka tlkomm Damm, Fllkjøpt Damm, Oppttkompat Hokkud, Fllkjøpt Ek Møll Kogbg, Fllkjøpt Lk, Sta Moto A/S Modum, Fllkjøpt Numdal, Fllkjøpt Åmot, Wold B NYÅPNINGER VARE fa 5 995,- BÅT fa 7 995,- YRKES fa ,- SKAP fa ,- HEST fa ,- BILTRANSPORT fa ,- MASKIN fa ,- Bukud: Kd p ju Magat: Mok p 17 ptmb Ltopp: Skog p 2 augut Ltopp: Ak Tgt p ca 1 ptmb Ldud: Ja flytt oppgad, p 22 ju Ldud: H&M p 15 oktob Oa: Vmoopolt flytt p 24 ju #FHSFOTFU BOUBMM TUW NFE BVUPNBUHJS $ #MVF5&$ "5*$ /¹ LVO $OOH 0$7,& PRGHOOHU OHYHUHV PHG DXWRPDWJLU 6UWBMH TUBOEBSEVUTUZS,MJNBBOMFHH,PMMJTKPOTSBEBS WBSTMJOH TWBSTMFS &MFLUSJTL I¹OECSFLL "UUFOUJPO "TTJTU USFUUIFU Y FM WJOEVFS BH VMUJGVOLTKPOTSBUU BJSCBHT JOLM LOFBJSC 4UPS LK SFDPNQVUFS PH #BHBTKFSPNTQBLLF #MVFUPPUI IBOETGSFF %FLLUSZLLPOUSPMM 11

7 KONTAKTPERSONER Ek Thygg Adm d Mob: Rolf Haald Holad Edomdktø Mob: To Nckl Edomdktø Mob: Kld Kath Kud Tlm Edomdktø Mob: Bukud Stot Oa La Hk Wold Edomdktø Mob: CC Damm, Hkul Ltopp Ald Kldal Ol Edomjf Mob: Ha Stot Makdt Adé Gad Edomjf Mob: Kmmtt, Stadtt Stov St Fdk S Myh Edomjf Mob: Ldud t Taj Sad Edomjf Mob: Dow Tow, Ltovt Tkat Oddbjø Olad Edomjf Mob: Stadopak, Tovby Kolbot t Ccl Ladgaff Buugaad Edomjf Mob: Stoby, Holm Sjød Mot Klck-Nl Edomjf Mob: Magat Damm, Tt Vt Hald Stot F Dybdal Edomjf Mob: Mot Kutz Edomjf Mob: Igb Tvt Utl- koodgjf Mob: Cato Dhl Lautz Utvklgdktø Mob: Maa Mazao Hko Makddktø Mob: Kth Ol Makdjf Mob: Cty Syd Tll Tt Sold, Stopp Kogtt NAF-Hut, Glahupaaj Lad -KORTESTE VEI FRA REKLAME TIL KJØP SEKTORNO/SEKTOR-MEDIA Tj Gulbad Kommukajojf Mob: St Iak Salgkoult Mob: Th Bull-Egltad Makdkoult Mob: A L Falch Salgjf Mob: Ncola Klch-Ha Ky Accout Maag Mob: KJØPESENTEROVERSIKT Bukud Stot Tod Ak Tlf wwwbukudtoto CC Damm Tou Kh-Jacob Tlf: wwwccvahuo Cty Syd F Dybdal Tlf: wwwctyydo Dow Tow Bt Robg Tlf: wwwdowtowto Hald Stot Dalla Mobg Tlf: wwwhaldtoto Ha Stot Tj Bøtvt Tlf: wwwhatoto Hkul Roy Sudvall Tlf: wwwhkulto Holm St Taja Vhm Øt Tlf wwwholmto Kolbot t Th Myh Holth Tlf: wwwkolbotto Kogtt/Butt La Ellg Tlf: wwwkogtto Kmmtt Mat Haug Tlf: wwwkmmtto Ltopp Igu Bkk Tlf: wwwltoppo Ltovt Thoma Aalad Tlf: wwwltovtto Ldud St Gudu Rød Tlf: wwwldudto Magat Damm Lath G Nl Gytg Tlf: wwwmagatdammo Makdt Ald Kldal Ol Tlf: wwwmakdtcom Oa Eva Nl Tlf: wwwoa-to Sjød Igd M Ga Tlf: wwwjodhoto Sold Hd St Tlf: wwwoldto Stadopak Ig O Eglad Tlf: wwwtadopako Stoby Att Kay Tlf: wwwtobyo Stov St Jo Ep Ek Tlf: wwwtovto Stadtt Ek C Skjllud Tlf: wwwtadtto Tt Vt Sl Haug Tlf: wwwttvto Tkat Mtt Klch-Ha Tlf: wwwtkato Tlltt A Kt Oldvk Tlf: wwwtlltto Glahupaaj Cat B Vk Tlf: wwwglahupaajo Kld Maa Madlad Tlf: wwwkldo Lad Igb Tvt Tlf: wwwktoo NAF-Hut Igb Tvt Tlf: wwwaf-huto Stopp Tu Kamlla Aagaad Tlf: wwwtoppo Tovby Mot Huth Tlf: wwwtovbyo Skto Gupp Dammv 145 A, 0277 Olo, potbok 164 Skøy, 0212 Olo Tlf: ktoo Følg o p facbook: Sktupp

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 3. augut d: 9-4 tall d klu fod: 7 kludt dlgg tall oppga: 6 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ekam Elktokk ato: 6. ma d: 9-4 tall d klu fod: 7 kludt dlgg tall oppga: 6 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt fulltdg. d tull

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 9. augut d: 9- tall d klu fod: 6 kludt dlgg tall oppga: 4 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002 Skf Fjd kvl Foløpg åul 2002 Ihold d Smmdg Rulgkp Bl, vg og lkvd Edg lov om fok Kfmkd Skf kfomg Df- og mljøfohold Uk fo å 2003 Skf Ko / Rul Skf Goup / Bl 3 4-5 6-8 9 10 11 12 13 14 15 2 S m m d g I fjd

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN Kt Lt og Bt Bg M fo tvltll ompt HORDALANDS M O DELLEN Utgtt 2004 v: Hol fylomm Polvlg Potbo 7900 5020 Bg Gf pojo og g v: Holbg Gf AS N Sg Kommjo 2 3 Ihol Om tbl v håbo 7 Foo 8 Dl I 1 Btpp 10 Komptoppbyggg

Detaljer

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1.

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1. CAZYDAYS FØ 3.606,- LLGGSPS FO S MD SOF CLOS FUKSJO 319,- YH! Vd pdukt md dtt ymblt kan man få mnting inkludt i pin. F dg bty dt: Fat pi ingn vakl ølggn vå mnt f dg Du ikt fkiftmig mnting ngn vakl, ba

Detaljer

Kort om syvendedags adventistene

Kort om syvendedags adventistene Kot om yvddag advtit Av Sigv Totad Sigv Totad Kot om yvddag advtit N o k B o k f o l a g A S, R ø y Fovtig På 1830-tallt bl mag mk i vtlig lad gpt av tk ovbviig om at vd d va æ. Ovbviig bdt g på tv av

Detaljer

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 1 31. Tor 2. Tor & 4 پ0 11. Mtt. Hv 4 &پ0 11. Mtt. Hv 41. Mtt Hj Alltd Vank (dansk kst) L J hj all td ud L jeg vl op J hj all td ud jeg vl op van k spپ0ٹ3n luk mt van k spپ0ٹ3n luk mt Je su f hm l tl dt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg ! o Go Coop Mga flatbff av vn Hl. P g I v 99,00 p g F la Hl. P g I v 79, p g Et tot utvalg Coop juc 1 / 1,5 l Bngbæ 300 g. P uv Væfobhol 59-4u0pp%! 89 Et tot utvalg gllpøl Gl/Po. 300-1200 g n w y l l Sa

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

Tegningshefte HØRINGSUTGAVE

Tegningshefte HØRINGSUTGAVE Rgulrigpla, plaid 6100000 Årtad, gr 160, br 904 m.fl. Sltt Buholdpla m.m. vd Sltt bybatopp Vilhlm Bjrk vi Hagrup vi Tgighft HØRINGSUTGAVE Dato TEGNINGSLISTE Oppdragr: 1194 Tgiglit opprttt Tgiglit rvidrt

Detaljer

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks Kla til å is? Fisjkklist Tg du o vaksi? Sjkk md lg di ll hos Folkhlsistituttt på www.fhi.o. Ba og ugdom md diabts ha samm bhov fo vaksi på is som ba og ugdom ut diabts. Ha du attst fo buk i sikkhtskotoll?

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN!

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN! Smaalnns Avis annons 17, LØRDAG 3. MAI 2014 Musikkns Dag PROGRAM Kl. 09.00 Kl. 12.00 Kl. 11.00 Kultutogt Butikkn åpn Konst All kops og ko masj fa sin oppgitt std og til Togt. Kl. 11.30 Åpning av Musikkns

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD IT 31/93 Dljk 0411.1 INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD Faøy: M/S "Vvikig", H-1-AV Tid$m: 4 ail - 1 mai 1993 Pll:J H Nil, J Røig, B V Svd (il 17.4) g K Søm (fa 17.4) Fmål: Mkig g bilgik

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5

Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Å p l n 2 0 4 / 2 0 5 Å p l n 2 0 4 / 2 0 5 H u g å d b n h g H u G m g l å V d i k b v n i h g G 6m 8l4 Vi k t v ø y i 6 T l 8 f 4 : 6 V 9 3 7 t 7 0 ø y E - p o t : p o t @ T h l f u : 6 9 3 g 7 7 0 d

Detaljer

145± ±175 St 52 S ± ±225

145± ±175 St 52 S ± ±225 SNG V VKTG GNNG, DT, TB OG GU KP.. NNDNNG Pll: l o 5,, og. 5:, 6, 5,, 6,. :,.5, 6,, 5,.5,, 5, 6, 8,. :,..5,, 6, 8,,., 5, 8,.5, 5.5,, 5, 5, 56, 6, 7, 8, 9,. :,.6,.,.8,.5,.,, 5, 6, 7, 8, 9,,.,.,.6, 5, 6.5,

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen

Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen Byb f tum t Fy Dtk 1: ot- Kot Omåup PID: 64040000 Tkk fopojkt ovmb 2016 Rv. 02 Dto 18.11.2016 Tt - Dtk 1 - ot t Kot Opp: Byb BT4 - Rup f tum t Fy RF4 Tkk fopojkt Oppumm: 15530104 - Dtk 1 - RF4 Dokumt.:

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Alternativer Narvik vgs

Alternativer Narvik vgs ttiv Nvik v ttiv (m BT) Gd v mokii 0 Nuttivt 00 Tdt øi (om i d) 0+ Nupu-ttivt 00 Tdt øi (om i d) Fuivtittiv. Rhb Sohu, hb o tiby Fydud 00 Todt øi. Rhb Sohu, ivi o yby Fydud 00 Todt øi. Rhb o tiby, Fydud

Detaljer

Invitasjon til Gull markering

Invitasjon til Gull markering Ivtsjo tl vt md gullmk og h Gullbyllup åt 2007 og ktv mdlmm som stll opp.. Blbsjs Vt c/o Auto Ifom Boks 9 - Bøs 5849 BERGEN 4. Jul 2007 Ivtsjo tl Gull mkg Kjæ mdlm Tsdg 17. jul kl 1230 søk vtklubb å få

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt

-------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt Bstgsvkå Lowcosttavgoup Ltd ("Lowcosttavgoup") t fotak gstt Egad md fotaksumm 06725806 md hadsadss Spctum Hous, Bhv Rg Road, Gatwck, Wst Sussx, RH6 0LG og md gstt koto East Hous, 109 South Wop Way, Lodo,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO ANNERLEELANET NRGE? : L.3. RE TEEN HLER NHH NG PRERHIP IN CMPETITIN ECNMIC N GRCERY MARKET EPARTMENT ECNMIC NRWEGIAN CHL ECNMIC JA! Ng vlig ks mak 45,% 4,% 35,% 3,% 5,%,% 5,%,% 5,%,% Cp Ng ICA NgsGupp

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. vå g k s fo yg, l Kva gh d v o g o gh 115 m o j g å Blag gjg kk foskgsvlkå s hlh. Foskgs gyldgh fous a foskgspm og mdlmskap bal. Jaua 2011 G å v om NOFs Guppfoskg Foskg og oss Foskg hadl føs og fms om

Detaljer

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1 Vd 1 Titkspom - Ovsikt ov føs titk o mijømå fo di uik vssføkosmt. Fi oppysi om d iskid vssføkomst kjm fm i kk t ut på http://www.vpot.o/hovd.spx?m=60403&mid=3653302. Dtut vt t i i dtbs V-tt. Vssfø komst

Detaljer

Merck Norway - Disclosure Report 2016 Publikasjonsdato:30/06/2017

Merck Norway - Disclosure Report 2016 Publikasjonsdato:30/06/2017 Mck Nwy - Dicu Rt 2016 Pubikjdt:30/06/2017 Futdig v (At 1.01) : vdki td gij: gitigtd vdki d (Vdgg 1) vdki d Etydig didtifikt Gv g dj ti hgij (At 3.01.1.) Bidg ti gmtktd (At 3.01.1.b & Svt md hgij /tdjt

Detaljer

nærmere på produktene? Du har mulighet for å lage en handleliste, som du kan sende til deg selv på SMS eller e-post. Tjenesten er selvsagt gratis.

nærmere på produktene? Du har mulighet for å lage en handleliste, som du kan sende til deg selv på SMS eller e-post. Tjenesten er selvsagt gratis. jklad FU Dyat jklad FU BØD Juic F jklad BØD Juic F fa Htikk gjøig gjøig Uks NCtilbudsavis N MIDD sak PÅL MIDD jklad FU Dyat jklad FU F BØD Juic Hvda bla a ijklad tilbudsavis? BØD Juic F gjøig NC Htikk

Detaljer

Moreller 500 g. Pr pk Pr kg 59,80. Makrell Pr kg

Moreller 500 g. Pr pk Pr kg 59,80. Makrell Pr kg ! o Go Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Fk kyllngflt DSH. 750 g. P kg P kg 119,87 89 Et tot utvalg yoghut Tn/Fjolan. 125-1200 g -4ku0pp%! 99 00 Moll 500 g. P pk P kg 59,80 n k w y l l Ska pottgull/nalvann Maau/Coca-Cola.

Detaljer

Fjøsangerveien Strømmen

Fjøsangerveien Strømmen Hvda bli kjømøst i bgpid? KONTAKTER / ANSVARLIE INFO OM ARBEID Ifmasjsasvalig Hil s ga t gg T mø I føst dl av aggspid vil l tafikk til/fa Damasplass mtt g v g. I pid vil gs Tmø bli stgt f gjmkjøig. Næm

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST Kilmddg, 4. ovm 2009 Pul H, Cooll iio PAGE 2 Agd Ulå il ud ydi lå Oligjo Mdiio PAGE 3 Ulå il ud PAGE 4 Ulå il ud Egjm Piv 72 % Bdif 28 % PAGE 5 V uo ulå 50 % Piv 45 % Piv -8 % Bdif -1 % 40 % 30 % 20 %

Detaljer

1. Sammendrag Prosjekteringsgrunnlag Bakgrunnsinformasjon... 3

1. Sammendrag Prosjekteringsgrunnlag Bakgrunnsinformasjon... 3 KOSFOSL Y OLI I SVI Ihldftgl. Sammdag............ 3. jtiggulag............ 3 3. aguifmaj............ 3. Kptflag............. ltati måalabbyggl.......... ltati tt bbyggl......... 5 5. Oppummig............

Detaljer

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord.

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord. 53% 39.i 85,/ Smmtltt fa fvai 55% fl 3 8, 4 1 K K 89 7.i 17,/t i 0 2,9 53% 20-30%.i 37,5042,/ Nyillt yllilå Pi Max Iablla Fii Ntai fa vamat x1,5 l + at (9,89/l) 10, Hi-Ol (49,83/l) 1, Saia Vi ta fbhl m

Detaljer

T Hcm ^>\xrl, X X. 1 au X," e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

T Hcm ^>\xrl, X X. 1 au X, e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven ø vtt tt g gigv Vgg ggtt ' i ø gj i/ ggt vi I I t I gig ig K t I tt t t t H itt ivvi ' Kt Mv t t@ t ' f ',t I tt t Ogij Mitf vc ( vfø ti gjføig, t v føt g it ) j ( O, ØK, U, t) O O iv v vt ittjt g ti ø

Detaljer

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006 YS 5 yikk Oinæ kn vå 6. En flu n ut lyfkvn unt 35. khz fo å lokli itt bytt. Vi tnk o t n flu n ut lybøl n nvnt fkvnn it n fly n htiht på 6. / bk t inkt o fly htihtn 5. /. lun o inktt fly i tnin. yhtihtn

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

Shib-a-visa. Nummer 3 2015 Årgang 18.

Shib-a-visa. Nummer 3 2015 Årgang 18. Sb--v Nmm 3 2015 Ågg 18. 3 #Sbv Få dtt bd vt å d v ovt t Sb--v v d b tg- #bv å tgm! Iodfotg Rdtø odt... Kottt... J... EDS-t... Bodott... Lvt md gmm b... Rot f bodog F... S-m å vft... P å d øtmøt... 4 6

Detaljer

KAPITTEL 4. en e m. når vi ser bru dd på. s te d. l in. av me. l ik. er no l å væ. s tan. n n. d en

KAPITTEL 4. en e m. når vi ser bru dd på. s te d. l in. av me. l ik. er no l å væ. s tan. n n. d en KPI 4 Hvofo byts kgs gl? od d som dlt kg kk kj gl kk by sg om gl kk tø kt od f sjf h fttt fd mskvdt vl mm fd så hdt som mulg Å G BY «Kuskp om gl må sps kk mst tl b og ugdom som mogdgs poltk, soldt, joulst

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

Owner's Operation and Maintenance Manual Brukermanual og Vedlikeholdsanvisning. Turn-Q Plus

Owner's Operation and Maintenance Manual Brukermanual og Vedlikeholdsanvisning. Turn-Q Plus Ow' Oto Mtc Mu Bukmu o Vkhov Tu-Q Pu Automtc Tu Mtt Low A Lo Thy Sytm Automtk Vm Low A Lo T Sytm DEALER: THIS MANUAL MUST BE GIVEN TO THE USER OF THE TURN-Q PLUS MATTRESS SYSTEM. FORHANDLER: DENNE MANUALEN

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i NATURFAG for 10. trinn 2014/2015. ( E n. KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i NATURFAG for 10. trinn 2014/2015. ( E n. KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj109 RENDALEN KOMMUNE Fat sko Åspa NATURFAG fo 10. t 2014/2015 TID T E M A 34-35 7 E KOMPETANSEMÅL Ev s k.. Fo hvoda v podus ktsk fa foyba kkfoyba kd. Obsv ARBEIDSMETODER Fs jås ytt Dabast dvs. Fasata.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN 4 K O 4 & * V HO *B, O C O, >> UKK O 7 V O BU! OW K 9 H H O >> O HOW HK /O) (V H 4 0 K O U B HJ BK V 45, 49, KJBO + K U COOU O BO BOY O V BCO OOW OÆ V C O O CHBU OY HUQV YK VC 695, KÆ J H V BY V V YK K

Detaljer

Multisportanlegget,et flerfunksjoneltidrettsanleggplanlagtpå BergerIdrettspark,har blitt omtalt i tidligereårsberetningeri NesoddenIFSki.

Multisportanlegget,et flerfunksjoneltidrettsanleggplanlagtpå BergerIdrettspark,har blitt omtalt i tidligereårsberetningeri NesoddenIFSki. oifki- kfmlom ultipotlt ultipotlt,t flfukjoltittlplltpå Ittpk,h blitt omtlt i tiliåbtii oifki. Iéfo lt føt ålytfo m å i, ompittéfo l.oifkih æt påifo utikli;i kopttblitt utit til å ffl ittuto lullki. tfomi

Detaljer

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r.

Nyheter. Utbetaling på uføreforsikringen starter etter ett år Krigsdekning på ulykkesforsikringen er tilbake igjen. i r. e g n. e r. vå k s fo h d v o o h y, l Kva 116 m o j å Nyh offssfo s u f al Fo b d bu NO Ubal på uføfosk sa å Ksdk på ulykksfosk lbak j d fo al b Bla j kk fosksvlkå s hlh. Fosks yldh fous a foskspm o mdlmskap bal.

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

Styring av Mattilsynet ved hjelp av risikokart. Kristina Landsverk Tilsynsdirektør, Mattilsynet

Styring av Mattilsynet ved hjelp av risikokart. Kristina Landsverk Tilsynsdirektør, Mattilsynet Styrig av Mattilyt vd hjlp av riikokart Kritia Ladvrk Tilydirktør, Mattilyt Mattilyt amfuoppdrag Effktmål: Sikr hlmig trygg mat og trygt drikkva Frmm god hl ho platr, fik og dyr Frmm dyrvlfrd og rpkt for

Detaljer

nye briller Frisk fra kreft

nye briller Frisk fra kreft N. 26 25. juni 2012 K 45 Hv uk sidn 1877 Åts mgsin 5 åd mot jo-jo-bodsukk Nd i vkt & bd humø! s! i p v h ti i B : A EKSTR Bi 10 å yng md ny bi Fisk f kft Eisbth b kvitt føfkk-kft utn bhnding intiø: Lg

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10 2009 - 2 - Ih Ig...5 1. Smmg...7 2. Rgkpy...10 2.1. Fmå g gug... 10 2.2. Ikmmg g kvk... 11 2.3. Løugfvk... 13 2.4. Bu fu (fø vkvg)... 14 2.5. R g vg... 14 2.6. N fu... 15 2.6.0. Hgm...16 2.7. Ivg g fgbhv...

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

STRATEGISKE LANDSKAPSPROSJEKTER:

STRATEGISKE LANDSKAPSPROSJEKTER: OVOT ØTSTI STISK LSKPSPOSJK: VIKTI ØTOMÅ Y SMMKOLI - ØT/Ø Y SMMKOLI MYK FIK ULT V KT ) SJØPOM -sikrer allmenn adkomst til sjøkanten ) U KOLI MLLOM ØTOMÅ - Ø ) JPKT - en grønn elv gjennom byen ) LSVIKLV

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag!

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag! Tb j m f H b m my S fm! p m h Kjø 4, / & (74,75/k) ønre md Fk k E jc Bkk h, f fkk (k 79,/k) 1,5 (,7/) Sp 25-40% Ny bø h!.p 39,49,/pk Gpø 480-, pø/, G (49,83-2,/k) V fbh m ykkf pj. Tb j 22.2-24.2. 2% 18-42%

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer