Risikopremiemysteriet *

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikopremiemysteriet *"

Transkript

1 Risikopremiemysteriet * Jørgen Haug (publisert med samme tittel i Praktisk Økonomi & Finans, 1999, No. 3, s ) Sammendrag: De første teoriene for fastsettelse av forventet avkastning på finansielle aktiva ble utviklet for omtrent 50 år siden. I slutten av 70-årene mente de fleste finansøkonomer at denne teorien i stor grad var komplett. På midten av 80-tallet ble finansøkonomer verden over gjort oppmerksomme på at eksisterende teorier hadde alvorlige mangler. Den impliserte historiske avkastningen fra modellene var overhodet ikke i overensstemmelse med observert historisk avkastning. Dette problemet er kjent som risikopremiemysteriet. I denne artikkelen forklarer jeg nærmere hva dette problemet er, diskuterer mulige løsninger, og stiller spørsmålet om det virkelig er et problem! Nøkkelord: Historisk risikopremie; fremtidig risikopremie; KVM; KKVM; ukomplette markeder; markedsfriksjoner; preferanser. Introduksjon Å være investor i det amerikanske aksjemarkedet har lenge vært en lønnsom geskjeft. De siste hundre år har gjennomsnittlig realavkastning på markedsporteføljen vært 8%. Det har på ingen måte vært like lønnsomt å investere i obligasjoner. Realavkastningen på sertifikater har vært 1%. Hvilke faktorer er det som bestemmer at noen finansielle aktiva tilbyr høyere avkastning enn andre? Spørsmålet er interessant for enhver som vurderer hvorvidt man skal plassere sparepengene i bank, obligasjoner, eller i aksjer. Dette er i stor grad også et uløst, og fortsatt aktuelt problem i finansøkonomisk teori. For de som kjenner godt til Sharpe, Lintner og Mossins kapitalverdimodell (KVM) kommer kanskje dette som en overraskelse. Denne modellen postulerer at forventet årlig avkastning på et finansielt aktivum, m(t), utover avkastningen på et risikofritt aktivum, r(t), er proporsjonal med forventet avkastning på markedsporteføljen utover risikofri rente, m m (t) r(t). Proporsjonalitetsfaktoren kalles gjerne b. Derved, (1) m(t) r(t) = b(t)[m m (t) r(t)], hvor b(t) = cov(r m (t),r(t)) / var(r m (t)), der R m (t) og R(t) er fremtidig avkastning på markedsporteføljen og det finansielle aktivumet. cov(, ) er et mål på kovarians eller samvariasjon, og var( ) er et mål på varians eller volatilitet. Ved hjelp av (1) kan vi nå fastslå forventet avkastning på ethvert aktivum vi kjenner b(t) for. Ser vi nærmere på (1), er det likevel klart at modellen ikke forteller oss noe som helst om hvilke faktorer som bestemmer m m (t) eller R m (t), og r(t). Det er en meget kjedelig situasjon for en finansøkonom ikke å være i stand til å si noe om hva som bestemmer avkastningen på markedsporteføljen og den risikofrie renten. Heldigvis ble denne situasjonen rettet på allerede i 1979, av * Jeg er takknemlig for kommentarer fra Knut Boye, og diskusjoner med Knut K. Aase. Kommentarer og tilbakemeldinger kan sendes med e-post til

2 finansøkonomen Douglas Breeden. Så bærer da også modellen hans navn Breedens konsumbaserte kapitalverdimodell. Breedens konsumbaserte kapitalverdimodell (KKVM) er bygd på ideen om at investorer liker aktiva som utbetaler mye i dividende, eller som øker i pris, når deres konsum ellers ville falt. Når en investors konsum er lavt, mottar hun dividende, eller kan selge deler av sin beholdning til en god pris. Derved kan hun opprettholde sitt normale konsumnivå. I perioder med ellers høyt konsum er det ikke så avgjørende at aktivumet utbetaler mye dividende, eller stiger i verdi. Vi kan summere opp dette ved å si at aktiva som er negativt korrelert med konsum er mer attraktive enn aktiva som er positivt korrelert med konsum. Et attraktivt aktivum vil ha en høy pris, og derved en lav forventet avkastning. Formelt kan dette uttrykkes som (2) m(t) r(t) = k cov(k(t),r(t)). Igjen er risikopremien, m(t) r(t), proporsjonal til en faktor. Forskjellen er at denne modellen forteller oss at forventet avkastning på finansielle aktiva er bestemt av hvordan deres fremtidige avkastning samvarierer med veksten i aggregert konsum, cov(k(t),r(t)). Siden (2) gjelder for alle finansielle aktiva, kan vi enkelt bestemme avkastningen på markedsporteføljen, ved å ta et verdiveiet gjennomsnitt av de enkelte aktivaene. I så måte er (2) mer generell enn (1). Det kan faktisk vises at KVM er et spesialtilfelle av KKVM. Breedens KKVM stopper ikke her. Den sier i tillegg noe om hvilke faktorer som bestemmer den risikofrie renten. Nærmere bestemt, (3) r(t) = r + k m k (t) (k 2 + k) s k 2 (t) / 2, der m k (t) er forventet vekst i fremtidig konsum, og s k 2 (t) er variansen i veksten i fremtidig konsum. Den observante leser vil nå spørre seg hva r og k representerer. Konstanten r er investorenes subjektive diskonteringsrate. Denne sier noe om hvordan markedet vurderer å motta en enhet konsum i dag mot en enhet i morgen. Konstanten k er et mål på investorenes risikoaversjon (den har det tungvinte navnet Arrow-Pratt relativ risikoaversjonskoeffisient). Makroøkonomer har estimert k til å ha en verdi i nærheten av 2. Mysteriet Restriksjonene (2) og (3) på forventet avkastning er gyldige såfremt finansmarkedene er komplette, 1 det ikke er noen markedsfriksjoner, 2 og investorenes preferanser kan representeres ved hjelp av funksjoner (4) e rt u[k(t)] = e rt [K(t)] 1 k /(1 k) hvor 1 < k <, og 0 < r < 1. En slik funksjon er en modell for hvor mye en investor setter pris på å konsumere K(t) på tid t=0, 1, º, T, sett fra tidspunkt Et finansmarked er komplett dersom enhver investor kan kvitte seg med all personlig finansiell risiko, gjennom handel i finansmarkedene. Investorene vil da kun sitte igjen med andeler av den systematiske risikoen i økonomien. 2 Typiske markedsfriksjoner er skatter, kurtasje, og kredittbegrensninger. 3 Mer formelt antas at preferansene kan representeres ved hjelp av en nytteindeks på formen

3 Selv om relasjonene (2) og (3) representerer betydelige gjennombrudd i finansøkonomisk teori, er det naturlig å spørre seg hvor godt modellen gjenspeiler virkelige økonomier. To økonomer, Mehra og Prescott (1985), argumenterte for at det minste man kan kreve av en modell, er at den kan kalibreres til historiske data for markedsporteføljen. 4 Et eksempel vil vise hvorfor dette opplagt er et svakt krav, og vil også klart illustrere risikopremiemysteriet. Ved å bruke historiske aksje- og obligasjonsdata fra USA, for de siste hundre år, kan man estimere gjennomsnittlig årlig avkastning m m = [S m m (t)]/t, og gjennomsnittlig risikofri avkastning r = [S r(t)]/t. Tilsvarende, ved å også bruke konsumdata for den samme perioden, kan man estimere gjennomsnittlig samvariasjon cov(k,r m ), vekst i konsum m k, og varians i veksten i konsum s 2 k. Mehra og Prescotts estimater er (alle tall justert for inflasjon): m m = 0.08, r = 0.01, cov(k,r m ) = , m k = 0.013, s k = Ved å sette disse verdiene inn i (2) og (3) får man to ligninger som kan løses for den subjektive diskonteringsraten r og risikoaversjonsparameteren k. Med estimatene over blir løsningen på ligningssystemet r = 0.05 og k=12.5. Spørsmålet er nå om denne løsningen er rimelig. En negativ subjektiv diskonteringsrate betyr at diskonteringsfaktoren e r t er større enn 1. Dette betyr igjen at nytten av å konsumere K på tidspunkt t, e rt u(k), er mindre enn nytten av å konsumere K på et senere tidspunkt s>t, e rs u(k). 5 Med andre ord, en slik investor foretrekker å få en bil om ett år fremfor å få den øyeblikkelig. Hvorvidt k=12.5 er rimelig, er kanskje vanskeligere å avgjøre på sparket. Som nevnt tidligere har makroøkonomer estimert denne til å være i størrelsesorden 2. Det er likevel vanskelig å avgjøre fra dette om 12.5 er urimelig høyt. Implikasjonen av denne verdien er likevel enkel å illustrere ved hjelp av en investors betalingsvillighet for et meget enkelt lotteri: Figur 1 viser sikkerhetsekvivalenten for to binære lotterier når investorens formue endrer seg med 50% med sannsynlighet 1/2, eller endrer seg med 5% med samme sannsynlighet. Andelen av initiell formue som investoren er villig til å gi slipp på for å bli kvitt lotteriet, er nær det maksimale tapet i det mest risikable lotteriet når k >10, og nær 46% av initiell formue når k=10. Salgsprisen er ikke fullt så urimelig for det mindre risikable lotteriet. Her utgjør salgsprisen 1% av initiell formue. U(K(0), º, K(T)) = E{ S e rt u(k(t))} = E{S e rt [K(t)] 1 k /(1 k)}. Investorene vurderer altså den fremtidige konsumstrømmen K(0), º, K(T) ved å veie summen av diskontert fremtidig nytte, S e rt u(k(t)), med sannsynligheten for at akkurat denne sekvensen av konsum realiseres. Veiingen med sannsynligheter er representert med symbolet E{ }. 4 For det første er det mer krevende for en modell å forklare avkastningen på alle aktiva i økonomien hver for seg, enn å forklare avkastningen på en portefølje av aktiva. I en portefølje vil de fleste særegenheter ved de individuelle aktivaene bli visket ut. For det andre stiller formelle økonometriske tester langt større krav til en modell enn en enkel kalibreringseksersis. 5 Dette argumentet holder kun for nyttefunksjoner u som er positive. Merk at v(k) u(k) + B gir samme rangering av lotterier som u, for enhver konstant B. Ved å legge til en stor nok, positiv konstant vil argumentet holde for v.

4 Figur 1: Salgspriser for Bernoulli lotterier Grafen for salgsprisen A er gitt ved ligningen u(w A) = [u(w(1+x)) + u(w(1 x))]/2, hvor u(w) = w (1 k) /(1 k), x tar verdiene 0.05 og 0.5, 1 k 50, og initialformuen er w=100. Den bratte og den flate kurven representerer respektivt det mest og minst risikable lotteriet. Begge disse implikasjonene er generelt ansett som urealistiske. Dersom man i stedet tvinger r > 0 og k<3, viser det seg at det er umulig både å oppnå en høy risikopremie og en lav risikofri rente. Siden det amerikanske aksje- og obligasjonsmarkedet nettopp har vært karakterisert av dette, passer modellen ikke til historiske data. Dette er essensen i risikopremiemysteriet. For å finne en løsning på dette mysteriet må man derved gi slipp på en av de tre fundamentale antagelsene: komplette markeder, ingen markedsfriksjoner, og ovennevnte preferanser. Dette har ansporet en voldsom forskningsaktivitet. Den følgende seksjonen er en syntese og diskusjon av de viktigste forskningsresultatene. Foreslåtte Løsninger En naturlig innvending mot den foregående analysen er at man trolig har oversett noe i de historiske dataene. Det første spørsmålet jeg behandler i denne seksjonen er derfor om det faktisk er noe galt med KKVM, gitt at man bruker de rette dataene, og at man bruker dem riktig. Dernest gir jeg en uformell diskusjon av modeller som tillater andre preferanser enn i Breedens KKVM. Deretter diskuterer jeg hvorvidt ukomplette markeder kan forklare mysteriet. Til sist gir jeg en oversikt over de viktigste markedsfriksjonene. Alternativ Empiri Utvidet datasett: Mehra og Prescott (1985) benytter årlige aksje-, obligasjons- og konsumdata for perioden Siegel (1992) undersøker om denne perioden er spesiell ved å utvide datasettet for aksje- og obligasjonsdata til perioden Han finner at den gjennomsnittlige risikopremien er lavere og den risikofrie renten er høyere i hele denne

5 perioden, sammenliknet med Mehra og Prescotts periode. Disse endringene er likevel ikke store nok til å redde KKVM. Den implisitte risikoaversjonskoeffisienten er fortsatt for stor. Videre viser det seg at den risikofrie renten faktisk er lavere i de seneste årene, noe som styrker problemet med den risikofrie renten. Til sist bør man stille seg spørsmålet om det er interessant å bruke et datasett med 200 år gamle data. Det er svært usannsynlig at den systematiske risikoen og de institusjonelle forholdene i den amerikanske økonomien er uendret over denne perioden. 6 Overlevelseshypotesen: Reitz (1988) og Brown, Goetzmann og Ross (1995) foreslår at risikopremien er høy på grunn av muligheten for finansielle katastrofer. Ved å bruke data fra et finansmarked som har overlevd alle katastrofer vil man undervurdere risikoen i dette markedet, med mindre man eksplisitt tar hensyn til at noen markeder faktisk sluttet å operere. Dersom dette stemmer, vil en korrekt justering øke estimatet av cov(k(t),r m (t)) i hver periode, og (2) vil gi en høyere risikopremie for gitt k. Det er to problemer med dette argumentet. For det første inneholder perioden som Mehra og Prescott bruker en finansiell katastrofe børskrakket i 1929, med påfølgende depresjon i 1930-årene. For det andre har de fleste finansielle kriser brakt med seg hyperinflasjon. Finansielle kriser reduserer verdien på aksjer, mens hyperinflasjon reduserer realavkastningen på obligasjoner. Nettoeffekten er en større historisk risikopremie i økonomier som har opplevd alvorlige katastrofer (for eksempel i Tyskland og Japan). Aggregering: Mehra og Prescott antar at individuelt konsum er identisk med gjennomsnittlig konsum i befolkningen, dvs. per capita. Dersom dette er en dårlig tilnærming, kan mysteriet være en konsekvens av at man aggregerer konsum over individer som ikke eier aksjer. Ved å studere hvem som faktisk eier aksjer i USA finner Mankiw og Zeldes (1991) at kun en liten andel av befolkningen faktisk er investorer. Dessuten finner de at konsumet til investorene kovarierer mer med aksjemarkedet enn konsumet til de som ikke eier aksjer. Dette betyr at dersom man kalibrerer KKVM kun til konsumdata for investorene, så vil cov(k(t),r m (t)) øke relativt til estimatet til Mehra og Prescott. Dessverre øker ikke kovariansen tilstrekkelig til at KKVM passer de historiske dataene med en akseptabel verdi på k. Hva empirien forteller oss: I sum er forsøkene på å redde KKVM ved å massere dataene lite oppløftende lesning. Det har historisk sett vært et reelt risikopremiemysterium. Det har vært langt mer lønnsomt å investere i aksjer enn i obligasjoner, når risiko måles som samvariasjon med investorenes konsum. Alternative Preferanser Mange er kanskje skeptiske til modeller som er basert på eksplisitte antakelser om investorers preferanser. Sannheten er at alle finansmodeller fundamentalt avhenger av investorenes preferanser. Ser vi tilbake på (3), er det klart at selv i Black og Scholes sin opsjonsprisingsmodell ligger effekten av preferanser inne gjennom bl.a. risikofri rente. Siden risikofri rente kan observeres i markedet, kan man late som om preferanser ikke spiller noen rolle. Når man skal forsøke å forklare hvilke faktorer som bestemmer avkastningen på de fundamentale aktivaene i økonomien, kan man ikke lenger skyve preferanser under teppet. 6 Tre institusjonelle forhold som opplagt har endret seg, er likviditeten i både aksje- og obligasjonsmarkedet, kostnadene ved å utføre transaksjoner, og hvor raskt informasjon tilflyter de ulike markedene.

6 For å forstå effekten av preferanser på Breedens KKVM er det nyttig å formalisere hva vi mener med risikoaversjon. Et klassisk mål på dette er Arrow-Pratt relativ risikoaversjonskoeffisient, e(k). For en nyttefunksjon u(k) er denne definert som e(k) = u KK (K) K / u K (K), hvor u K ( ) er den deriverte av u mht. K, og u KK ( ) er den dobbeltderiverte. I (4) er u(k) = K (1 k) /(1 k), slik at e(k) = k (i dette tilfellet uavhengig av K). Hva betyr så dette? Intuitivt så vil en investor kreve høyere avkastning for å holde et risikabelt aktivum desto mer risikoavers hun er. Dette ser vi formelt i (2). m(t) r(t) er økende i k for et aktivum som kovarierer positivt med konsum. Et annet nyttig mål, gitt investorenes preferanser, er deres villighet til å substituere konsum over tid. For preferanser av typen (4) er konsumelastisiteten gitt ved q(k) = u K (K) / [ u KK (K) K], dvs. den inverse av risikoaversjonskoeffisienten. Intuitivt vil en investor med lav konsumelastisitet være uvillig til å bytte konsum i dag mot konsum i fremtiden. For å få denne investoren til å spare mer må hun bli tilbudt en høyere rente desto lavere q(k) er. Problemet med (4) er at q(k) = 1/k. Derved er det umulig å oppnå både en høy risikopremie og en lav risikofri rente med KKVM. Flere forskere har derfor foreslått modeller hvor konsumelastisiteten ikke lenger er den inverse av risikoaversjonskoeffisienten. Generalisert forventet nytte sier at en investors preferanser kan representeres ved en nyttefunksjon U(t) som avhenger av konsum på tidspunkt t, K(t), samt fremtidig usikker nytte U(t+1). Det konsumnivået investoren velger i periode t, K(t), er opplagt kjent, og representerer derfor ingen risiko. Investorens holdning til denne er typisk styrt av en parameter a, som derved bestemmer hennes konsumelastisitet. Holdninger til fremtidig usikker nytte kan nå bestemmes av en annen parameter. Kall denne k. Dersom man lar sistnevnte parameter være uavhengig av a oppnår man å separere holdninger til risiko fra holdninger til forskyvelser av konsum over tid. For å øke risikopremien kan man sette k til et passende nivå, for deretter å sette a slik at man oppnår en lav risikofri rente. Er dette løsningen på risikopremiemysteriet? Det løser opplagt problemet med å forklare den relativt lave risikofrie renten. Det er likevel ingen god forklaring på den relativt høye risikopremien. Siden k må settes til en høy verdi for at modellen skal passe historiske data, får man samme effekt som vist i figur 1. Investoren får en urimelig høy aversjon mot lotterier som påvirker hennes formue. Vanedannelse er en annen populær justering av preferansene. Her tillates tidligere levestandard å påvirke nytten av konsum. Dette oppnås ved å bruke en nyttefunksjon der u(k) byttes ut med u(k H). Variabelen H representerer investorens levestandard, og er typisk gitt ved et vektet gjennomsnitt av tidligere konsum. Konsum langt tilbake i tid gis mindre vekt enn konsum som ligger nært opp mot i dag. Det viser seg at også disse preferansene er i stand til å produsere en høy risikopremie og en lav risikofri rente. Dessuten er de i stand til å gjøre dette uten at investoren blir usannsynlig risikoavers til lotterier over formue. Intuisjonen bak dette er at denne investoren misliker sterkt at konsumet på et gitt tidspunkt faller under, eller ned mot, sin tidligere levestandard. Dessuten må hun passe seg for å konsumere for mye i en gitt periode, siden dette vil øke levestandarden mye. I neste omgang

7 vil det da bli vanskelig å opprettholde den nye, høyere levestandarden. Det hele blir en fin balansegang, som er vanskelig å gjennomføre dersom hennes formue hovedsakelig er plassert i aksjer (siden de variere mye). For at hun skal holde aktiva må de tilby høy avkastning for å kompensere for denne risikoen. Balansegangen er enklere når hun eier obligasjoner. Siden disse derfor er mer attraktive, kan de tilby en lavere avkastning enn i KKVM. Dette må da være en løsning! Man oppnår både en høy risikopremie, og en lav risikofri rente. Atter nei. Det viser seg at den risikofrie renten i denne modellen blir meget volatil, selv over korte tidsintervaller. Man løser derved et mysterium ved å introdusere et nytt! Ergo, ingen fullgod løsning. Catching up with the Joneses er siste tilskudd på treet. Her avhenger ikke lenger nytten av konsum av investorens tidligere levestandard. I stedet antar man at investoren får ekstra stor glede av sitt konsum dersom det overstiger andre investorers konsum! Dette oppnås formelt ved å la H(t) være et vektet gjennomsnitt av historisk aggregert konsum i økonomien. Intuisjonen er her parallell til den for vanedannelse. Til forskjell fra preferanser med vanedannelse unngår man her en usannsynlig høy volatilitet i risikofri rente. På den annen side blir investoren i denne modellen igjen svært risikoavers, som illustrert i figur 1. Årsaken til dette er at Arrow-Pratt koeffisienten nå blir e(k) = kk / (K H). I KKVM vil e(k) erstatte k, noe som gir større frihet i hvordan risikopremien kan variere over tid. Denne modellen passer derfor historiske tidsserier bedre enn de fleste konkurrerende modeller. Problemet er at når konsumet i en periode faller ned mot de andre investorenes levestandard, K H Æ 0, vil denne investoren bli meget risikoavers, e(k) Æ. Det kan også vises at investorer med slike preferanser er tidvis svært averse mot lotterier over formue. Igjen oppnår man å løse noen problemer, kun ved å innføre andre. Ukomplette Markeder I et ukomplett marked er investorene ikke lenger i stand til å kvitte seg med all personlig inntektsrisiko gjennom handel i finansmarkedene (inklusive forsikringsmarkedene). Dette betyr at investorer i en ukomplett økonomi typisk vil oppleve mer variasjon i sitt konsum, sammenliknet med investorer i en komplett økonomi. Mer variabelt konsum vil typisk gjøre seg gjeldende i (2) gjennom en økning i kovariansleddet. Dermed kan man øyensynlig forvente en økning i risikopremien. For å redusere den ekstra konsumrisikoen vil investorene dessuten forsøke å glatte ut konsumet ved å spare mer. Når sparingen øker, vil den risikofrie renten typisk synke. Dermed har vi igjen en kandidat for å løse mysteriet. Problemet med det foregående argumentet er at det ikke tar hensyn til at investorer kan endre sine porteføljer dynamisk over tid. Ved å justere sine porteføljer, f.eks. ved å holde av en større andel i banksparing relativt til en komplett økonomi, kan investorene effektivt kvitte seg med det meste av den ekstra konsumrisikoen. Heaton og Lucas (1996) har gjennomført numeriske simuleringer av en ukomplett økonomi. De viser at muligheten for slik dynamisk hjemmesnekret forsikring medfører at effekten av ukomplette markeder på avkastningen på finansielle aktiva er neglisjerbar. Det er likevel en liten mulighet for at ukomplette forsikringsmarkeder kan forklare den historiske risikopremien. Constantinides og Duffie (1996) antar at investorenes inntektssjokk er permanente. Investorene kan dermed ikke bruke hjemmesnekret forsikring til å glatte ut endringene i deres inntekt. Deres individuelle konsum vil således variere mer enn gjennomsnittlig konsum, og cov(k i (t),r m (t))

8 vil øke (toppskrift i betyr at (2) holder for hver investor i=1, 2, º, og k i (t) er veksten i investor i's konsum). Likevel er det mye som tyder på at inntektssjokk ikke er permanente. Overraskende informasjon: KKVM er gyldig når informasjon tilflyter finansmarkedene gradvis. Investorene kan da hele tiden finjustere sine porteføljer ettersom ny informasjon blir kjent. En annen kilde til ukomplette markeder er overraskende informasjon f.eks. børskrakk. Investorene kan selvsagt fortsatt justere sine porteføljer når overraskende informasjon blir kjent, men det er ikke lenger mulig å gjøre finjusteringer. I kontrast til overlevelseshypotesen diskutert over, er det her ikke snakk om finansielle katastrofer overraskelsene er av mindre alvorlig karakter. Den norske finansøkonomen Knut Aase (1993a,b) har vist at denne typen overraskelser kan forklare den observerte risikopremien og den risikofrie renten. Det er likevel fortsatt et uavklart, og utfordrende empirisk spørsmål, hvorvidt informasjon tar investorene tilstrekkelig mye på sengen til å passe med denne forklaringen. Markedsfriksjoner Transaksjonskostnader: Dersom det koster mer å handle i aksjer enn å handle i obligasjoner, vil investorer kreve ekstra kompensasjon for å holde aksjer, relativt til en økonomi uten transaksjonskostnader. I så fall vil man oppnå den ønskede størrelsen på risikopremien såfremt forskjellene i kostnader er store nok. Dessverre er det ikke mulig å forklare den observerte risikopremien uten at forskjellene er usannsynlig store (Heaton og Lucas, 1996). Transaksjonskostnader er derfor trolig ikke forklaringen på den betydelige ekstraavkastningen for aksjer relativt til obligasjoner. Kredittrestriksjoner: Markedsklarering, dvs at tilbud må være lik etterspørsel, tvinger den risikofrie renten til å falle når det legges begrensninger på investorenes lånemuligheter. Siden total etterspørsel etter lån blir tvunget ned av slike begrensninger, må renten falle for å gjøre det mindre attraktivt å spare. På denne måten kan kredittrestriksjoner forklare den lave risikofrie renten. Slike restriksjoner forklarer likevel ikke hvorfor risikopremien har vært så høy. Årsaken til dette er at enhver investor som har begrenset tilgang til lån automatisk også vil ha begrenset tilgang til aksjemarkedet, og vice versa. Dermed må forventet avkastning på markedsporteføljen også falle. 7 Siden risikopremien for markedet er gitt ved m m (t) r(t), og både m m (t) og r(t) faller, så vil risikopremien i stor grad forbli uendret. Den Fremtidige Risikopremien Den foregående diskusjonen illustrerer at man til nå ikke har lykkes i å forklare hvorfor avkastningen på aksjer har vært så mye høyere enn avkastningen på obligasjoner. Siden det mest karakteristiske ved alle finansmarkeder er at fremtidig prisutvikling er usikker, kan det likevel hende at investorene kun var heldige de siste hundre årene. Hvis dette er tilfellet, er det i realiteten ikke noe risikopremiemysterium, men kun et utslag av flaks eller tilfeldigheter. Økonomen Olivier Jean Blanchard (1993) mener å finne støtte for at den forventede fremtidige risikopremien er omtrent 3% omtrent halvparten av den historisk gjennomsnittlige risikopremien. I en spørreundersøkelse finner Ivo Welch (1998) at de fleste prominente finansøkonomer i USA forventer en fremtidig risikopremie på 5 6%. 7 Hvis en investor har begrenset tilgang til kun kredittmarkedet, kan hun i stor grad omgå begrensningen gjennom handel i aksjemarkedet (Heaton og Lucas, 1996). Økt etterspørsel i aksjemarkedet medfører generelt et høyere prisnivå, og derved lavere forventet gjennomsnittlig avkastning.

9 Disse tror derved fortsatt på risikopremiemysteriet. På grunn av den fundamentale utfordringen ved samfunnsvitenskap, at man ikke kan gjenta eksperimenter under identiske forhold, kan man ikke gi et sikkert svar på hvem som har rett. Ved å gjennomføre enkle tankeeksperimenter er det likevel mulig å danne seg en oppfatning av hva den forventede fremtidige risikopremien kan være. Hvorvidt man tror på risikopremiemysteriet, blir derved opp til leserens tillit til disse tankeeksperimentene. Welch foreslår et slikt eksperiment, som er temaet for resten av denne seksjonen. Målet for denne analysen er å vurdere hva en risikopremie i størrelsesorden 6% impliserer for den fremtidige verdien av det amerikanske aksjemarkedet, relativt til brutto nasjonalprodukt (BNP). Fakta for den amerikanske økonomien nå er de følgende moderate estimater: 8 realavkastningen på markedsporteføljen m m (t) = 0.08 (lavt estimat), og risikofri realrente r(t) = (høyt estimat), BNP i privat sektor er US$ BNP p = 6.8 trillioner, og vekst i BNP er DBNP p (høyt estimat), verdien av aksjemarkedet er US$ MC = 12.5 trillioner. I alle aksjemarkeder lekker det ut midler. Disse lekkasjene er i form av utbetalinger av dividende, kontantfinansierte oppkjøp, tilbakekjøp av aksjer, og nyemisjoner. En viktig antakelse er nå at fremtidig netto lekkasje, l(t), av midler fra aksjemarkedene, er som de har vært historisk. La som tidligere m m (t) representere den gjennomsnittlige historiske avkastningen på markedsporteføljen. Hvis vi lar den gjennomsnittlige historiske verdiøkningen på aksjene i aksjemarkedet være representert med m MC, blir l(t) = m m (t) m MC = = Figur 2: Verdien av det amerikanske aksjemarkedet relativt til privat sektor BNP

10 Hva er så implikasjonen av ovennevnte estimater og antakelsen om netto lekkasje? Den impliserte fremtidige verdien av det amerikanske aksjemarkedet relativt til BNP, om T år, er gitt ved (MC / BNP p )[ (1+DMC) / (1 + DBNP p )] T, hvor DMC = [1+m m (t)]/[1+l(t)] 1 er veksten i verdien av aksjemarkedet. Fra figur 2 er det klart at verdien av aksjemarkedet vil overstige BNP i privat sektor i løpet av 30 år, med en faktor på fire! Det er verdt å merke seg at privat sektor BNP utgjør en betydelig andel av total BNP i USA omtrent 84% i 1997 (Welch 1998). Betrakt så hvor mange år det tar før MC / BNP p = 10. Fra figuren er det klart at dette skjer i løpet av ca 60 år. Dette er en kortere periode enn lengden på den historiske tidsperioden med høy risikopremie. Dersom m m (t) = 0.095, vil den forventede årlige avkastningen på aksjer, målt i dollar, være større enn BNP i privat sektor, og betydelig større i gode år! Disse implikasjonene er for de aller fleste helt urimelige. Oppsummering Fra den foregående diskusjonen er det klart at: Den historiske avkastningen på aksjer har vært langt høyere enn avkastningen på obligasjoner. Dessuten har risikoen ved å holde obligasjoner vært nesten like stor som ved å holde aksjer. Eksisterende teori har per i dag ingen god forklaring på hvorfor den historiske risikopremien har vært så høy. Det er på ingen måte opplagt at man kan forvente en risikopremie i fremtiden som er like høy som den har vært historisk. Dersom man tror på analysen i forrige avsnitt, er det i realiteten ikke noe risikopremiemysterium, og det har heller aldri vært det. Den høye historiske risikopremien er i dette tilfellet et utslag av tilfeldigheter. En investor som tror på denne forklaringen, bør justere ned andelen av aksjer i sin portefølje, relativt til obligasjoner, med mindre hun allerede har gjort det. Hvis man på den annen side mener at tankeeksperimentet er for enkelt, og at det i realiteten er mulig for økonomien å opprettholde en fortsatt høy risikopremie, så kan ikke eksisterende finansøkonomisk teori forklare hvorfor. En investor som tror på denne forklaringen, eller mangel på sådan, bør sørge for å være med på den fortsatte oppturen ved å holde en stor andel aksjer. Til sist et lite ord til advarsel. Alle studiene referert til i denne artikkelen bruker amerikanske data. Det er ikke gjort tilsvarende, omfattende studier av norske finansmarkeder. Det viser seg likevel at risikopremiemysteriet kan reproduseres for de fleste industrialiserte nasjoners finansmarkeder. 8 Alle tall er justert for inflasjon, og estimert i midten av 1998.

11 Referanser Aase, K. K. (1993a): Continuous Trading in an Exchange Economy Under Discontinuous Dynamics: A Resolution of the Equity Premium Puzzle, Scandinavian Journal of Management, 9, (1993b): A Jump/Diffusion Consumption-based Capital Asset Pricing Model and the Equity Premium Puzzle, Mathematical Finance, 3(2), Blanchard, O. J. (1993): Movements in the Equity Risk Premium, Brookings Papers on Economic Activity, 2, Breeden, D. T. (1979): An Intertemporal Asset Pricing Model with Stochastic Consumption and Investment Opportunities, Journal of Financial Economics, 7, Brown, S., W. N. Goetzmann og S. A. Ross (1995): Survival, Journal of Finance, 50 (3), Constantinides, G. M. og Darrell Duffie (1996): Asset Pricing with Heterogeneous Consumers, Journal of Political Economy, 104 (2), Heaton, J. og D. J. Lucas (1996): Evaluating the Effects of Incomplete Markets on Risk Sharing and Asset Pricing, Journal of Political Economy, 104, Mankiw, N. G. og S. P. Zeldes (1991): The Consumption of Stockholders and Nonstockholders, Journal of Financial Economics, 29 (1), Mehra R. og E. C. Prescott (1985): The Equity Premium: A Puzzle, Journal of Monetary Economics, 15, Reitz, T. A. (1988): The Equity Risk Premium: A Solution, Journal of Monetary Economics, 22, Siegel, J. J. (1992): The Real Rate of Interest from , Journal of Monetary Economics, 29, Welch, I. (1998): Views of Financial Economists on the Equity Premium and Other Issues, Manuskript, UCLA.

Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel

Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel Dynamisk strategisk allokering: Simulering av et praktisk eksempel Tørres Trovik, spesialrådgiver, Sentralbanksjefens stab for kapitalforvaltning, Norges Bank* Flere empiriske studier finner at den forventede

Detaljer

Lead-lag relationship

Lead-lag relationship Lead-lag relationship Et grundigere studium av lead-lag forholdet Kristian Bakkevig Valheim Veileder Valeri Zakamouline Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og

Detaljer

Borte bra, men hjemme best i verdipapirmarkedet. Problemstillinger rundt hjemmefavorisering

Borte bra, men hjemme best i verdipapirmarkedet. Problemstillinger rundt hjemmefavorisering Borte bra, men hjemme best i verdipapirmarkedet. Problemstillinger rundt hjemmefavorisering Jon Bergundhaugen, rådgiver i Avdeling for verdipapirmarkeder og Tom A. Fearnley, spesialrådgiver i Sentralbanksjefens

Detaljer

Kan vi tallfeste den nøytrale renten?

Kan vi tallfeste den nøytrale renten? Kan vi tallfeste den nøytrale renten? Grete Hammerstrøm og Ingunn Lønning, rådgivere i Økonomisk avdeling, Norges Bank*. Pengepolitikken kan være nøytral, ekspansiv eller kontraktiv. En nøytral pengepolitikk

Detaljer

Analyse av obligasjoner

Analyse av obligasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Analyse av obligasjoner Faktorer som påvirker risikopremien Michael Holten Olsen Ørjan Steffensen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon - studieretning bedriftsøkonomi

Detaljer

Rapport 08/01. Risiko i nyttekostnadsanalyser. miljøinvesteringer

Rapport 08/01. Risiko i nyttekostnadsanalyser. miljøinvesteringer Rapport 08/01 Risiko i nyttekostnadsanalyser av miljøinvesteringer ECON-rapport nr. 08/01, Prosjekt nr. 33010 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-431-3 HLI/HVE/PSC/HBr, EBO, 12. februar 2001 Offentlig Risiko

Detaljer

Luksusfellen. Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen. Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt

Luksusfellen. Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen. Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt Luksusfellen Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

Innhold. 3 Oppsummering 70

Innhold. 3 Oppsummering 70 Vedlegg Norges Banks vurdering av det teoretiske og empiriske grunnlaget for aktiv forvaltning og vår forvaltningsstrategi for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Innhold 1 Det teoretiske og empiriske

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Risiko, finansiering og valutasvingninger ved finanskriser forklart i Dornbuschs modell for valutakursendringer og prisrigiditet

Risiko, finansiering og valutasvingninger ved finanskriser forklart i Dornbuschs modell for valutakursendringer og prisrigiditet Risiko, finansiering og valutasvingninger ved finanskriser forklart i Dornbuschs modell for valutakursendringer og prisrigiditet Ole Joar Bruset Masteroppgave i Finansiell Økonomi Institutt for samfunnsøkonomi

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014 Hanna Klette Bøhler MASTEROPPGAVE I GRADEN MASTER IN ECONOMICS Økonomisk institutt Universitetet i Oslo Mai 2013 I En kontrafaktisk analyse

Detaljer

Om rentens effekt på konsum og sparing

Om rentens effekt på konsum og sparing Erlend Eide Bø Pengepolitikk har i lengre tid vært et viktig virkemiddel i konjunkturstyringen. Renten kuttes for å øke konsum og investeringer hvis økonomien går dårlig, og heves for å hindre overoppheting

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

Prising av renteopsjoner

Prising av renteopsjoner NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Prising av renteopsjoner - med fokus på Hull-White modellen - Mari Bolling Hasven Veileder: Professor Kristian Miltersen Utredning i fordypningsområdet Finansiell

Detaljer

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Harald Bøhn og Birger Vikøren 1 Forvaltningen av Petroleumsfondet har blitt en viktig oppgave for Norges Bank. I løpet av få år har fondet fått en betydelig

Detaljer

Pengepolitikk under et inflasjonsmål*

Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Norsk Økonomisk Tidsskrift 119 (2005) s. 16-38 Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Øistein Røisland A og Tommy Sveen B Norges Bank Sammendrag I denne artikkelen utvikler vi et pedagogisk rammeverk, i

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

"Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet"

Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet "Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet" Hovedoppgave til mastergrad i Industriell økonomi og informasjonsledelse Av Thorleif Andersen Grimstad, juli 2004

Detaljer

Effekten av fastpris pa bøker

Effekten av fastpris pa bøker NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2012 Effekten av fastpris pa bøker En teoretisk tilnærming Jørgen Roberg Andersen Veileder: Sissel Jensen Masterutredning i fordypningsområdet Økonomisk Analyse (ECO)

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Når selskapets egenkapitaleiere også eier noe av selskapets gjeld: En modell for kapitalstruktur og optimal konkurspolitikk

Når selskapets egenkapitaleiere også eier noe av selskapets gjeld: En modell for kapitalstruktur og optimal konkurspolitikk Når selskapets egenkapitaleiere også eier noe av selskapets gjeld: En modell for kapitalstruktur og optimal konkurspolitikk Guttorm Nygård, Våren 2014 Master i finansiell økonomi Innleveringsdato: Juni

Detaljer

Valg av salgskanal ved salg av bolig

Valg av salgskanal ved salg av bolig NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2014 Valg av salgskanal ved salg av bolig Lønner det seg å selge selv eller med hjelp av eiendomsmegler? Kristian Nordby Mørkøre Veileder: Ola Honningdal Grytten Selvstendig

Detaljer

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer

Borgerlønn: en samfunnsøkonomisk analyse

Borgerlønn: en samfunnsøkonomisk analyse CENTER FOR RESEARCH IN ECONOMICS AND MANAGEMENT CREAM publikasjon nr 4-2010 Borgerlønn: en samfunnsøkonomisk analyse Dag Morten Dalen og Espen R. Moen Borgerlønn En samfunnsøkonomisk analyse 1 Dag Morten

Detaljer

Ådne Cappelen og Joakim Prestmo Effekter av finanspolitiske tiltak - en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller

Ådne Cappelen og Joakim Prestmo Effekter av finanspolitiske tiltak - en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller Ådne Cappelen og Joakim Prestmo Effekter av finanspolitiske tiltak - en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres

Detaljer

Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt

Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt En teoretisk analyse av Øyvind Heiberg Solli Veileder: Eirik Gaard Kristiansen Selvstendig arbeid innen masterstudiet

Detaljer

Syntetisk CDO: itraxx-prising ved bruk av en Normal Invers Gaussisk Copula

Syntetisk CDO: itraxx-prising ved bruk av en Normal Invers Gaussisk Copula Syntetisk CDO: itraxx-prising ved bruk av en Normal Invers Gaussisk Copula Masteroppgave i statistikk KJETIL NORDANÅ 3. april 2013 Veileder: Bård Støve, førsteamanuensis i statistikk Matematisk Institutt,

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Markedsdisiplin av bankene

Markedsdisiplin av bankene Markedsdisiplin av bankene Sett i lys av finanskrisen Kenneth Sæterhagen Paulsen Masteroppgave ved Økonomisk institutt UNIVERSITETET I OSLO 15/11-2010 II Markedsdisiplin av bankene Sett i lys av finanskrisen

Detaljer