Barnetråkk Resultatrapport Februar Utarbeitet av: Mats Marthinussen, Byplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnetråkk Resultatrapport Februar Utarbeitet av: Mats Marthinussen, Byplan"

Transkript

1 Barnetråkk 2015 Resultatrapport Februar 2016 Utarbeitet av: Mats Marthinussen, Byplan

2 Innhold Innledning... 2 Hva er Barnetråkk?... 2 Validiteten og reliabiliteten av registreringene... 3 Barnetråkk våren Aspåsen skole... 6 Saltvern skole... 7 Rønvik skole... 8 Barnetråkkregistreringer Analyse Områder med mange registreringer Områder med få eller ingen registreringer Sortering etter kategori Oppfølging Bruk i Grønnstrukturplanen Implementering i kommunens saksbehandling og kartsystem

3 Innledning Medvirkning i planprosesser er lovpålagt gjennom Plan- og bygningslovens 5-1 og kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. I de tradisjonelle planprosessene er det få muligheter for aktiv deltakelse fra barn og unge. Barnetråkk kan gjøre noe med dette og gir dem en reell og god mulighet til å kunne være med å bestemme hvordan deres nærområde, skoleområde, by eller kommune skal utvikle seg. I Bodø kommune er det våren 2015 gjennomført barnetråkkregistreringer på tre av fire sentrumsskoler. Registreringene er gjort med det digitale verktøyet Barnetråkk og gjennomført for 5. klassetrinn ved Aspåsen skole, 5. klassetrinn ved Saltvern skole og 4. klassetrinn ved Rønvik skole. Registreringene ble gjennomført i tidsrommet juni Rapporten for Barnetråkkregistreringene er todelt; en prosessrapport og en resultatrapport. Prosessrapporten tar for seg prosessen og erfaringene som kommunen har gjort seg gjennom prosessen, mens resultatrapporten ser på resultatet av registreringene som elevene har gjort og knytter dette blant annet opp mot Grønnstrukturplanen til kommunen. Hva er Barnetråkk? Barnetråkk er et digitalt registreringsverktøy som benyttes av barn og unge for å registrere deres nærmiljø. Kommunen kan benytte disse registreringene i planleggingen både i kommunale og private planer. Registreringene kan også benyttes til gjennomføring av konkrete tiltak og prosjekter. Tjenesten gjør det mulig å registrere elevenes skolevei, hvilke steder de setter pris på og hvilke steder de ikke liker. Barnetråkk viser også barn hvordan deltakelse i planprosesser fungerer og hvordan de kan ta vare på rettighetene sine i ung alder. Å gjennomføre et Barnetråkk gir barn reell mulighet til å delta i samfunnsutviklingen i direkte dialog med lokale myndigheter. Barnetråkk er tilgjengelig gjennom barnetråkk.no og innlogging for skolene via FEIDE. 2

4 Validiteten og reliabiliteten av registreringene Våren 2015 er det gjennomført digitale barnetråkkregistreringer ved bruk av Barnetråkk-verktøyet. Registreringene er gjort på tre av de fire sentrumsskolene ved 4. eller 5. klassetrinn. Ca. 160 elever har deltatt til sammen. Av grunntrinnet (1.-7. klasse) i sentrumsskolene tilsvarer dette ca. 10 % av elevene. Det betyr at ca. 10 % av barna i alderen 6-13 år i sentrum av Bodø har vært med på registreringene. 4. og 5. klassetrinn tilsvarer barn i alderen 9 til 11 år. Hvor representative registreringene er for ytterpunktene (6 år og 13 år) vil nok variere noe. Siden det ikke er foretatt registreringer ved andre aldersgrupper har man ikke lokale data å sammenligne med. Data fra andre kommuner tyder imidlertid på at det ikke er vesentlige forskjeller på hva som registreres ved for eksempel 8. klassetrinn og 5. klassetrinn, spesielt ikke når det kommer til nærmiljø og grønnstruktur. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) anbefaler at registreringene gjøres for 5. klassetrinn siden barn i alderen år har størst forutsetning for å kunne bruke det digitale verktøyet og symbolbruken og brukergrensesnittet er rettet mot denne aldersgruppen. Skal man gjøre registreringer for yngre barn vil det være bedre å benytte andre mer praktiske metoder. For eldre vil det være mer hensiktsmessig å benytte Folketråkk eller andre metoder. Før elevene registrerte ble det holdt et kort innlegg om hva de skulle gjøre og hva kommunen var ute etter. Det ble ikke gitt konkrete problemstillinger eller spurt detaljerte spørsmål om elevenes nærmiljø eller hvordan de bruker områdene. Elevene sto fritt til å registrere det de ville og kunne benytte alle symbolene som var tilgjengelige bortsett fra å tegne skolevei. Av prosessrapporten kommer det frem at det har vært noen problemer med gjennomføringen av registreringene. Blant annet ble de registrerte symbolene værende mellom hver elev som skulle registrere og det forekom at neste elev, som benyttet samme datamaskin, flyttet eller slettet tidligere registreringer. Ut fra den samlete fremstillingen av alle registreringene ser en allikevel at det fremkommer klare paralleller og likheter mellom de ulike skolene i hva som registreres og hvor det registreres mest. I tillegg er det gjenkjennelighet i det som ble registrert i 2012 og det som kom frem under NMBU-studentenes workshop ved Aspåsen skole. At en har mistet noen registreringer og at noen er flyttet litt på, svekker dermed ikke registreringene i noen vesentlig grad. Registreringene viser et samtidsbilde på hva elevene bryr seg om og holder på med. Det er derfor viktig å gjøre nye og jevnlige registreringer for hele tiden å ha oppdatert informasjon. Registreringene er ikke uttømmende og det vil være områder og temaer som ikke er registrert men som er minst like viktig enten å ta vare på eller gjøre noe med. Alle data er hentet fra barnetråkkregistreringene og fremstilt gjennom kart og tabell utarbeidet av Bodø kommune. 3

5 Barnetråkk våren 2015 Figur 1: Samlet fremstilling av registreringene. (Datakilde: Barnetråkk) Resultatene av registreringene blir vist med tre ulike symboler. Grønn sirkel for positive registreringer, rød sirkel for negative, og blå sirkel for aktiviteter. Positive registreringer kan for eksempel være registrering av et fint sted, fin utsikt, fin bygning eller bare noe eleven liker. Negative registreringer kan for eksempel være registrering av søppel, støy, noe som er skummelt eller farlig. Registrering av aktiviteter kan for eksempel være et område hvor eleven aker om vinteren, spiller ballspill, svømmer eller møter venner. Figur 1 viser en samlet fremstilling av de registreringer som er gjort på de tre skolene våren 2015 i Bodø. 4

6 Aktiviteter Negative Positive Tabell 1: Talloversikt over barnetråkkregistreringene Skole Symbol Aspåsen (46)* Saltvern (66)* Rønvik (47)* Total Fin bygning Fin park Fin skog Fint sted Fin utsikt Liker Positiv total Misliker Mørkt Sint hund Skumle folk Støy Søppel Trafikk Vil endre Negativ total Aking Ballspill Lekeplass Møteplass Shopping Skateboard Ski Skøyter Svømming Sykling Aktiviteter total TOTAL *Antall elever Utdrag fra tabellen: I gjennomsnitt er det gjort 10 registreringer per elev Det mest registrerte er steder man liker (219) Det minst registrerte er mørkt og sint hund (19) Det positivt mest registrerte bortsett fra liker, er fint sted (126) Det negativt mest registrerte er søppel (86) Ballspill er den klart mest registrerte aktiviteten (168) Trafikk er et større problem for elevene ved Aspåsen enn ved de andre to skolene Rønvikelevene bader/svømmer mer enn elevene ved de andre to skolene Saltvernelevene går mer på skøyter enn elevene ved de andre to skolene Støy er et større problem for elevene ved Aspåsen og Rønvik skole enn ved Saltvern skole 5

7 Ser man registreringene fra skolene hver for seg er det tydelig at elevene hovedsakelig holder seg innenfor sin skolekrets/inntakssone. Elevene drar kun til spesielle steder utenfor sitt nærmiljø som har tilbud de ikke har tilgang til innenfor, for eksempel Rensåsparken, Nordlandsbadet, City Nord og Sentrum/Glasshuset. Dette kommer frem av figurene 2, 3 og 4. Aspåsen skole Figur 2: Registreringer ved Aspåsen Skole Ved Aspåsen skole vises det veldig tydelig at elevene for det meste holder seg innenfor sin skolekrets. De registreringene som er utenfor er hovedsakelig Rensåsparken, Nordlandsbadet, Nordlandshallen og City Nord. 6

8 Saltvern skole Figur 3: Registreringer ved Saltvern skole Ved Saltvern skole er ikke grensene like tydelig som ved Aspåsen, men man ser allikevel de samme tendensene. 7

9 Rønvik skole Figur 4: Registreringer ved Rønvik skole Rønvikelevene har registrert områder spredt rundt over hele sentrum og Rønvik. Kjernen av registreringene er rundt skolen og innenfor Rønvik skolekrets. At elevene for det meste oppholder seg innenfor sin egen skolekrets og nært hjemmet sitt skyldes hovedsakelig at elevenes omgangskrets etableres med barn som går på samme skole. Idrettslag og foreninger for barn har til en viss grad også en tendens til å følge skolestrukturen. Dette gjør at barn ikke omgås barn fra andre skoler/skolekretser i noen særlig grad og dermed ikke oppholder seg innenfor andre skolekretser. Det er fritt skolevalg i Bodø men registreringene tyder på at barna går på den skolen som ligger nærmest boligen. 8

10 Barnetråkkregistreringer 2012 Det ble i 2012 gjennomført barnetråkkregistreringer for hele Bodø kommune hvor de fleste grunnskolene var med. Registreringene fokuserte på trygg skolevei, men noe av dataene er også relevante for nærmiljø og grønnstruktur. Figur 5: Fremstilling av registreringene fra 2012 Ut fra registreringene som ble gjennomført i 2012 kan man først og fremst se at Aspåsen skole, Østbyen skole og Rønvik skole var med av sentrumsskolene. Saltvern skole synes ikke å ha deltatt på registreringene den gang. Man kan også se at det er flere likhetstrekk i områdene som er registrerte i 2012 og i Det ble benyttet forskjellig symbolbruk i 2012 i forhold til i I 2012 skulle elevene i tillegg til skolevei, som ikke er tatt med i figur 5, registrere steder de ville endre (rød sirkel), steder de unngår (gul trekant) og favorittsteder (grønn firkant). Registreringer for steder elevene liker/positive registreringer i 2015 sammenfaller i stor grad med registreringene av favorittsteder fra Ofte er det de offentlige parkene, skole- og idrettsområdene som går igjen i denne kategorien. Registreringene fra 2012 viser at fokuset var på trafikk. De fleste registreringer går på overganger/kryssing av vei og trafikkerte veistrekninger. En kan finne dette igjen i noen av 9

11 registreringene fra Blant annet er Nordstrandveien registrert som henholdsvis trafikkert/farlig eller sted man unngår i begge registreringene. Analyse Områder med mange registreringer Figur 6: Klynger av registreringer markert med 1-14 Det er gjort over 1500 registreringer. Noen elever har vært alene om å registrere områder, mens noen områder går igjen og får dermed klynger av registreringer. Disse klyngene er markert i figur 6 og beskrevet kort hver for seg. Klynge 1: Kvalvika Kvalvika er et område med både gammel og ny bebyggelse. Her bor det flere barnefamilier og området har også en fin strand som er meget populær i sommerhalvåret. Her er det hovedsakelig positive registreringer og registreringer av aktiviteter som bading og ballspill. Men det er også registrert høy trafikkmengde og støy fra trafikken. 10

12 Klynge 2: Rønvik skole Rønvik skole er registrert som møteplass og lekeplass. Elevene kommer gjerne hit også etter skoletid for å leke og spille ballspill mv. Den gamle lærerskolen er av mange sett på som litt skummel siden den står tom og det er mørkt rundt den. Klynge 3: Stordalen I Stordalen er det en opparbeidet kunstgressbane og sykkelløype for terrengsykkel. Om vinteren brukes området til aking, ski og skøyter. Det er også en innendørs skatehall. Dette er et mye brukt område både av Rønvikelevene og av Saltvernelevene. Det er også registrert at fortauet som leder fra Saltvern skole opp til Stordalen er for smalt og dermed farlig når bilene kjører forbi. Klynge 4: Lifoten Lifoten er et område som er tilrettelagt for naturlig utelek. Her er det satt opp gammer, klatreløyper og bålplasser som er flittig benyttet av barnehager og skoleklasser mm. Klynge 5: Symrahaugen Symrahaugen er registrert som et fint område å leke i og med gode akemuligheter om vinteren. Men området er også registrert som mørkt, forsøplet og at det noen ganger er eldre personer i området som gjør det skummelt om ettermiddagen/kvelden. Klynge 6: Saltvern skole Saltvern skole er registrert som møte- og lekeplass. Elevene møtes i skolegården også etter skoletid. Noen av elevene rapporterer om et søppelproblem i området. Klynge 7: Glasshuset og sentrum Registreringene tyder på at elevene handler og er med venner i Glasshuset på dagtid. Det er en del skumle folk i Glasshuset og noen elever har forbud fra foreldrene om å være i sentrum og Glasshuset om ettermiddagen og kvelden. Klynge 8: Rensåsparken I Rensåsparken er det frisbeegolf, skatebane, lekeplass og det er akebakker i parken om vinteren. Parken fremstår som et meget positivt element i byen og er benyttet av elever fra alle skolene. Den gamle svømmehallen er imidlertid registrert som skummel. Klynge 9: Bispehaugen Bispehaugen inneholder lekeplass og en bunker som også benyttes til aking og ski om vinteren. Klynge 10: Aspåsen skole Aspåsen skole er benyttet som leke- og møteplass også etter skoletid. Kryssing av Hålogalandsgata til og fra skolen er registrert som dårlig med mye trafikk i gata. Klynge 11: Bankgata kunstgress Kunstgressbanene ved Bankgata skole er mye brukt til organisert fotballspilling. Klynge 12: Nordlandsbadet og Nordlandshallen Nordlandsbadet er registrert av alle tre skolene som et sted man bader. Nordlandshallen er benyttet til organisert idrett/ballspill. 11

13 Klynge 13: City Nord City Nord er registrert av alle skolene som et bra sted for shopping. Klynge 14: Aspmyra stadion Benyttes hovedsakelig til organisert fotballspilling. Konklusjon Skolene spiller en viktig rolle som møte- og lekeplass også etter skoletid. De nærliggende parkene og lekeplassene er mye brukt, men har ofte forbedringspotensialer. Idrettsarenaene, kunstgressbanene og løkkene er viktige for veldig mange av elevene. Ballspill er den aktiviteten som er registrert flest ganger. Sentrum har få tilbud som elevene benytter seg av. Områder med få eller ingen registreringer Figur 7: Uregistrerte områder markert med A-E Figur 7 viser fem områder med bebyggelse som har få eller ingen registreringer. Områdene er merket med bokstav A-E og er beskrevet hver for seg. 12

14 Område A Siden det kun er gjort registreringer ved sentrumsskolene (vist med gul stjerne) er det naturlig at det ikke er flere registreringer i området Skivika/Skiviklia. Skolen i Løpsmarka skolekrets/inntakssone har ikke vært med på registreringene i Område B og C Dette er industri- eller næringsbebyggelse. Områdene inneholder ingen boliger og få steder for barn og unge hvor det er fint å oppholde seg. Område D Plysjbyen inneholder for det meste eldre villabebyggelse fra hovedsakelig perioden Området innenfor sirkelen er et etablert boligområde i Bodø hvor over halvparten av de som bor i området i dag er over 40 år og 15 % er under 18 år. Boligene har ofte inngjerdede og private uteområder og få offentlige plasser. Det er få solgte boliger i området og boligene er ofte kostbare. Dette gjør at det ikke bor mange småbarnsfamilier i området og kan forklare hvorfor det er gjort få registreringer. En kan også legge merke til at det ikke er noen registreringer i Solparken og Rådhusparken. Rådhusparken er ofte brukt av barnehager og foreldre med mindre barn, men brukes i liten grad av eldre barn. Solparken er generelt lite brukt. Område E Østbyen skole (skolen er vist med grå stjerne) var ikke med på barnetråkkregistreringene våren Manglende registreringer innenfor sirkelen viser at barna holder seg sammen med de dem går på skole sammen med og oppholder seg i nærheten av sin egen skole. Dette viser hvor viktig rolle skolene spiller for hvilken omgangskrets barn og unge etablerer. 13

15 Sortering etter kategori Positive områder Positive registreringer finnes rundt om i hele byen. Fotballbaner, fritidsområder, parker og skolegårdene er de mest registrerte positive områdene. Mange har registrert nabolaget sitt som positivt. Figur 8: Registrering av positive områder. Negative områder De negative registreringene går mye på søppel og trafikk. Glasshuset skiller seg også ut med mye skumle folk. Figur 9: Registrering av negative områder. Aktiviteter Skolegårdene har mange registreringer som møteplasser og lekeplasser. Idrettsanlegg, kjøpesenter og parker går også igjen. Figur 10: Registrering av aktiviteter. 14

16 Oppfølging Bruk i Grønnstrukturplanen Figur 11: Registreringene oppsummert til bruk i grønnstrukturplanen Veldig mange områder i sentrum og Rønvik blir registrert som positive, viktige eller områder elevene liker. Elevene benytter seg av flere tilbud i sentrum og Rønvik, blant annet City Nord, Nordlandshallen og Stordalen. Figur 11 viser områdene som er registrert brukt og som i hovedsak har positive registreringer med grønn sirkel eller strek. De områdene som har rød sirkel eller strek er områder hvor det i hovedsak er negative registreringer. De gule områdene er områder som har mange både negative og positive registreringer. For eksempel er Glasshuset registrert som et bra sted for shopping og som møteplass på dagtid, men det er også registrert mange skumle folk i området, spesielt på kveldstid. Trafikkerte veistrekninger og kryssing av trafikkerte veier, samt områder hvor det ofte er mye søppel, utgjør mesteparten av de røde markeringene i figuren. Barnetråkkregistreringene som er gjennomført vil bli brukt som en indikator på hva som er viktig for barn og unge og hvilke områder som må opprettholdes, hvilke som må utbedres og hvilke som må endres eller erstattes. 15

17 Implementering i kommunens saksbehandling og kartsystem Det er utarbeidet to rapporter etter barnetråkkregistreringene våren Disse er gjort tilgjengelig og oversendes de av kommunens kontorer og avdelinger som kan ha interesse av og behov for å hensynta registreringene i deres saksbehandling og øvrige arbeid. Barnetråkkregistreringene vil bli implementert i kommunens kartsystem; Gisline. Arbeid med dette pågår per februar De kommunale kontor som har nytte av registreringene vil få tilgang til dem. Ved å gjøre registreringene lett tilgjengelig for kommunens saksbehandlere og andre ansatte vil man kunne benytte nåværende og fremtidige registreringer på en god og effektiv måte. Dette vil være et ledd for kommunen til å bedre ta hensyn til barn og unges interesser og rettigheter. Mats Marthinussen Prosjektansvarlig Bodø kommune 16

18 Postboks Bodø Telefon

DIGITALT BARNETRÅKK. Hva er Barnetråkk?

DIGITALT BARNETRÅKK. Hva er Barnetråkk? DIGITALT BARNETRÅKK Hva er Barnetråkk? Barnetråkk er en metode for medvirkning og bedre planlegging for barn og unge. Her registrerer barn og unge selv sine skole- og fritidsveier, områder for opphold

Detaljer

Ås kommune BARNETRÅKK PÅ BRØNNERUD SKOLE, 6. TRINN SEPTEMBER 2016

Ås kommune BARNETRÅKK PÅ BRØNNERUD SKOLE, 6. TRINN SEPTEMBER 2016 Ås kommune BARNETRÅKK PÅ BRØNNERUD SKOLE, 6. TRINN SEPTEMBER 2016 Innledning Ås kommune gjennomførte høsten 2016 barnetråkk på alle de sentrale barne- og ungdomsskolene i Ås. I en digital kartdatabase

Detaljer

Ås kommune BARNETRÅKK PÅ RUSTAD SKOLE, 6. TRINN SEPTEMBER 2016

Ås kommune BARNETRÅKK PÅ RUSTAD SKOLE, 6. TRINN SEPTEMBER 2016 Ås kommune BARNETRÅKK PÅ RUSTAD SKOLE, 6. TRINN SEPTEMBER 2016 Innledning Ås kommune gjennomførte høsten 2016 barnetråkk på alle de sentrale barne- og ungdomsskolene i Ås. I en digital kartdatabase registrerte

Detaljer

Resultater fra Barnetråkk i Bydel Grorud. Om Barnetråkk s 2 Kart med resultater s 3-10 Hovedfunn s 11 Konklusjoner og anbefalinger s 12

Resultater fra Barnetråkk i Bydel Grorud. Om Barnetråkk s 2 Kart med resultater s 3-10 Hovedfunn s 11 Konklusjoner og anbefalinger s 12 Resultater fra Barnetråkk i Bydel Grorud Om Barnetråkk s 2 Kart med resultater s 3-10 Hovedfunn s 11 Konklusjoner og anbefalinger s 12 Barnetråkk Barnetråkk er et digitalt verktøy som brukes til å samle

Detaljer

Barnetråkk Beisfjord, Håkvik og Ankenes

Barnetråkk Beisfjord, Håkvik og Ankenes Barnetråkk Beisfjord, Håkvik og Ankenes 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva er barnetråkk... 3 3. Gjennomføring av barnetråkk... 5 3.1 5. klasse ved Håkvik skole... 5 3.2 5. klasse ved Beisfjord skole...

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNES RUTINER FOR BARNETRÅKKREGISTRERING I PLANSAKER Hilde Marie Prestvik

TRONDHEIM KOMMUNES RUTINER FOR BARNETRÅKKREGISTRERING I PLANSAKER Hilde Marie Prestvik TRONDHEIM KOMMUNES RUTINER FOR BARNETRÅKKREGISTRERING I PLANSAKER 06.06.09 Hilde Marie Prestvik Fase 1 Forberedelser Steg 1 Varsel til forslagstiller om at barnetråkkregistrering skal finne sted gis skriftlig

Detaljer

Barnetråkk Tema: Trafikksikkerhet

Barnetråkk Tema: Trafikksikkerhet Barnetråkk 2017 Tema: Trafikksikkerhet Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om Barnetråkk... 3 Barnetråkk 2017... 3 Hva vil skje med Barnetråkkregistreringene?... 3 Tegnforklaring... 3 Barn og unge og

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Her gis en norm for lekeplasser i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Norm for lekeplasser

Detaljer

Ås kommune BARNETRÅKK PÅ ÅSGÅRD SKOLE, 6. TRINN SEPTEMBER 2016

Ås kommune BARNETRÅKK PÅ ÅSGÅRD SKOLE, 6. TRINN SEPTEMBER 2016 Ås kommune BARNETRÅKK PÅ ÅSGÅRD SKOLE, 6. TRINN SEPTEMBER 2016 Innledning Ås kommune gjennomførte høsten 2016 barnetråkk på alle de sentrale barne- og ungdomsskolene i Ås. I en digital kartdatabase registrerte

Detaljer

Notat. Barnetråkk Longyearbyen 16.juni 2015

Notat. Barnetråkk Longyearbyen 16.juni 2015 Notat Vår referanse: 2014/314-74-142 Saksbehandler: Linn Tautra Grønseth Dato: 15.02.2016 Barnetråkk Longyearbyen 16.juni 2015 Metode Barn og unges mulighet til å delta i samfunnsutvikling er lovfestet,

Detaljer

Ås kommune BARNETRÅKK PÅ ÅS UNGDOMSSKOLE, 8. TRINN SEPTEMBER 2016

Ås kommune BARNETRÅKK PÅ ÅS UNGDOMSSKOLE, 8. TRINN SEPTEMBER 2016 Ås kommune BARNETRÅKK PÅ ÅS UNGDOMSSKOLE, 8. TRINN SEPTEMBER 2016 Innledning Ås kommune gjennomførte høsten 2016 barnetråkk på alle de sentrale barne- og ungdomsskolene i Ås. I en digital kartdatabase

Detaljer

RAPPORT FRA BARNETRÅKKREGISTRERINGEN PÅ HVARNES SKOLE

RAPPORT FRA BARNETRÅKKREGISTRERINGEN PÅ HVARNES SKOLE RAPPORT FRA BARNETRÅKKREGISTRERINGEN PÅ HVARNES SKOLE BARNETRÅKKREGISTRERINGEN BLE FORETATT 29. NOVEMBER 2012 FORORD I forkant av neste rullering av kommuneplanens arealdel er det bestemt at det skal kartlegges

Detaljer

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Byplan Sortland Blåbyen 2014-2026 Retningslinjene er utarbeidet i forbindelse med Byplan Sortland B. GENERELT 1. Definisjon Med lekeområder menes både opparbeidede

Detaljer

Barn, unge og planlegging Steinkjer, 9. april 2010 Barnetråkk i praksis Else Bjørke Sturla Skancke. Plan og kultur

Barn, unge og planlegging Steinkjer, 9. april 2010 Barnetråkk i praksis Else Bjørke Sturla Skancke. Plan og kultur Barn, unge og planlegging Steinkjer, 9. april 2010 Barnetråkk i praksis Else Bjørke Sturla Skancke Barnetråkk? Barnetråkk - et rart navn. Hvorfor heter det barnetråkk? Eva Almhjell i Vestfold (Staten til

Detaljer

Brukermedvirkning for mer inkluderende by- og stedsutvikling Ingvil Aarholt Hegna, seniorrådgiver arkitektur og byutvikling på DOGA

Brukermedvirkning for mer inkluderende by- og stedsutvikling Ingvil Aarholt Hegna, seniorrådgiver arkitektur og byutvikling på DOGA Brukermedvirkning for mer inkluderende by- og stedsutvikling Ingvil Aarholt Hegna, seniorrådgiver arkitektur og byutvikling på DOGA Seminar om urbane bomiljø og barn i by i Ski 26. april 2016 God by

Detaljer

Barns og unges stemme er viktig når vi bygger fremtiden

Barns og unges stemme er viktig når vi bygger fremtiden http://barnetråkk.no/ Barns og unges stemme er viktig når vi bygger fremtiden Bengler AS «Konsekvensutredninger viser hvor elgen trekker og frosker hekker, men ikke hvor barna går, leker eller oppholder

Detaljer

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14 Sammendrag: Barns aktiviteter og daglige reiser i 213/14 TØI rapport 1413/21 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Susanne Nordbakke Oslo 21, 88 sider Hvert fjerde barn i alderen 6-12 år kjøres til skolen av foreldre/foresatte,

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Oppsummering og rapport for barnetråkk registrert 5., 18. og 19. juni 2013 2., 5. og 8. klasse på Hallingby skole Nr. Navn på kryss, strekning eller område

Detaljer

BARNETRÅKK I RANDABERG

BARNETRÅKK I RANDABERG BARNETRÅKK I RANDABERG Å planlegge for et samfunn med trygge oppvekstmiljø, gode møtesteder, muligheter for lek, og aktivitetsfremmende omgivelser er noe av det viktigste vi kan gjøre (Miljøverndepartementet)

Detaljer

RAPPORT FRA BARNETRÅKKREGISTRERINGEN PÅ HEDRUM BARNESKOLE

RAPPORT FRA BARNETRÅKKREGISTRERINGEN PÅ HEDRUM BARNESKOLE RAPPORT FRA BARNETRÅKKREGISTRERINGEN PÅ HEDRUM BARNESKOLE BARNETRÅKKREGISTRERINGEN BLE FORETATT 25. OKTOBER 2012 FORORD I forkant av neste rullering av kommuneplanens arealdel er det bestemt at det skal

Detaljer

Barnetråkk Rapport fra Eigersunds skoler

Barnetråkk Rapport fra Eigersunds skoler Rapport fra Eigersunds skoler I anledning Plan for gående og syklende, en del av Trafikksikkerhetsplanen som revideres våren/sommeren 2017 Innhold Innledning... 4 Bakgrunn og hensikt... 4 Metode... 5

Detaljer

RAPPORT: DIGITAL BARNETRÅKKREGISTRERING I FORBINDELSE MED KOMMUNEPLANARBEIDET VÅREN 2013

RAPPORT: DIGITAL BARNETRÅKKREGISTRERING I FORBINDELSE MED KOMMUNEPLANARBEIDET VÅREN 2013 RAPPORT: DIGITAL BARNETRÅKKREGISTRERING I FORBINDELSE MED KOMMUNEPLANARBEIDET VÅREN 2013 Takk til elevene på 5. og 6. trinn på Stange, Tangen og Espa barneskole, og elevene på 9.trinn ved Stange ungdomsskole.

Detaljer

BARNETRÅKKREGISTRERING

BARNETRÅKKREGISTRERING BARNETRÅKKREGISTRERING E6 Fallheia - Sandheia, Rana kommune Region nord Prosjekt E6 Helgeland Juni 2010 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Metode... 3 Resultat... 4 Vedlegg 1. Veileder for barnetråkkregistreringer

Detaljer

Presentasjon av områdetyper

Presentasjon av områdetyper Presentasjon av områdetyper Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet Sept 16 - oppstartsmøter INNLEDNING Tegn på kart Oversiktskart kommunen Hvor er kommunens store

Detaljer

Vurdering av areal til utelek ved Øren skole

Vurdering av areal til utelek ved Øren skole Vurdering av areal til utelek ved Øren skole Dato: 11. mars 2015 / Innsending til førstegangsbehandling Vurderingen er utarbeidet i forbindelse med detaljregulering av Øren barneskole og flerbrukshall.

Detaljer

Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser

Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser Sammendrag: Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser Forfattere: Aslak Fyhri Randi Hjorthol Oslo 6, 97 sider Kunnskap om barns reisevaner og fysisk aktivitet har vært meget mangelfull i Norge.

Detaljer

Høringsnotat «skolestruktursaken» fra elevrådet ved

Høringsnotat «skolestruktursaken» fra elevrådet ved Høringsnotat «skolestruktursaken» fra elevrådet ved Stiklestad skole Dette mener vi om skolesaken i Verdal: 1A - Riv skolen på øra, så de kommer hit. - Jeg vil gå oppi Vuku! Pappa jobber der. - Jeg vil

Detaljer

1 Innledning...1 2 Prosess og besvarelser.. 2-6 3 Oppsummering og konklusjon 7-8

1 Innledning...1 2 Prosess og besvarelser.. 2-6 3 Oppsummering og konklusjon 7-8 Oppdragsgiver: Balsfjord Kommune Oppdrag: KU Detaljregulering Nordkjosbotn Sør Tema: Barn og Unge Dato: 2011-03-09 Skrevet av: Rakel Fredriksen Kvalitetskontroll: Hanne Skeltved WORKSHOP BARN OG UNGE INNHOLD

Detaljer

Bodø Bodø kommune v/byplan. Innspill til sykkelplan sak 2017/3580

Bodø Bodø kommune v/byplan. Innspill til sykkelplan sak 2017/3580 Bodø 5.05-2017 Bodø kommune v/byplan Innspill til sykkelplan sak 2017/3580 Naturvernforbundet i Salten er glad for forslaget for sykkelveinettet i Bodø sentrum. Vi ser positivt på Vegvesenet og kommende

Detaljer

Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn

Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn 1 SEL KOMMUNE Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn Uteareal - Brukbart, men kan kreve noe oppgradering i åra framover. Leikeplass m/apparat. Et gode

Detaljer

PLANLEGGING AV DET GODE LOKALSAMFUNN

PLANLEGGING AV DET GODE LOKALSAMFUNN Skadeforebyggende forum KONFERANSE PLANLEGGING FOR ET TRYGGERE SAMFUNN 25 APRIL 2013 PLANLEGGING AV DET GODE LOKALSAMFUNN Professor i landskapsarkitektur Kine Halvorsen Thorén Institutt for landskapsplanlegging.

Detaljer

RAPPORT FRA BARNETRÅKKREGISTRERINGEN PÅ SKY SKOLE

RAPPORT FRA BARNETRÅKKREGISTRERINGEN PÅ SKY SKOLE RAPPORT FRA BARNETRÅKKREGISTRERINGEN PÅ SKY SKOLE BARNETRÅKKREGISTRERINGEN BLE FORETATT 12. OKTOBER 2012 FORORD I forkant av neste rullering av kommuneplanens arealdel er det bestemt at det skal kartlegges

Detaljer

BARNETRÅKK - SAMMENDRAG

BARNETRÅKK - SAMMENDRAG Kommunedelplan ÅNDALSNES 2010-2020 BARNETRÅKK - SAMMENDRAG ARKIVSAKSNR. 09/536 PLAN-ID 1539.001.09 GNR/BNR - - - UTKAST 11.5.2011 REVISJON TILTAKSHAVER UTARBEIDET av SAKSBEHANDLER Rauma kommune Rauma kommune

Detaljer

Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU

Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU Dagens situasjon Åsgård skole har per i dag 374 elever fordelt

Detaljer

Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler

Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 8.4.2015 25665/2015 2014/1751 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/66 Formannskapet 13.05.2015 15/71 Bystyret 18.06.2015 Kunstgressløkker ved Rønvik

Detaljer

INNSPILL AD RAGNAR SCHJØLBERGSVEI 1, 3 og 5, BODØ

INNSPILL AD RAGNAR SCHJØLBERGSVEI 1, 3 og 5, BODØ Tommy Henriksen Leiteveien 28 D 8009 Bodø Bodø Kommune Deres ref. Reguleringsplan for Ragnar Schjølbergs vei 1 5 saksnummer 2013/2249 Vår ref. 1003 TH Bodø 05.11.14 INNSPILL AD RAGNAR SCHJØLBERGSVEI 1,

Detaljer

Dokumentasjon, fremstilling og formidling

Dokumentasjon, fremstilling og formidling Dokumentasjon, fremstilling og formidling En introduksjon Hva er barn og unges interesser? De fysiske løsninger l som best tjener og legger til rette for et utemiljø som er tilpasset barn og unge behov

Detaljer

Dato: 29.08.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/688 Camilla Skjerve-Nielssen 516.2

Dato: 29.08.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/688 Camilla Skjerve-Nielssen 516.2 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.08.203 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 203/688 Camilla SkjerveNielssen 56.2 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur og nærmiljøkomiteen 7.09.203 Barne og ungekomiteen

Detaljer

Arkitektur som virkemiddel for å få flere til å gå og sykle til skolen

Arkitektur som virkemiddel for å få flere til å gå og sykle til skolen Skoleveg Gran kommune Arkitektur som virkemiddel for å få flere til å gå og sykle til skolen Sven Sandvik, Gran kommune Ida Harildstad, Statens vegvesen Vegdirektoratet Dagur Eggertsson, Rintala Eggertsson

Detaljer

Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn

Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn Marlene Blomstereng Karlsen Folkehelserådgiver Folkehelsekonferansen 23. oktober 2017 Barn og unges stemme i Meløy med fokus på nærområdene til Ørnes og

Detaljer

Barnetråkkregistrering i sentrum

Barnetråkkregistrering i sentrum Barnetråkkregistrering i sentrum Rapprt Fra Barnetråkkregistrering ved Berge barneskle 3. g 4. september 2013 Hva er barnetråkk? Barnetråkk er en metde fr medvirkning g bedre planlegging fr barn g unge.

Detaljer

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Herredshuset, 12. oktober 2016 Knut Kaspersen, Bodø kommune - Byplan Mandat Komite for plan, næring og miljø, vedtak 04.09.2014: «Komite

Detaljer

Barnetråkkregistrering sentrumsplan Kristiansund kommune

Barnetråkkregistrering sentrumsplan Kristiansund kommune Barnetråkkregistrering sentrumsplan Kristiansund kommune Oppsummering av barnetråkkregistrering gjennomført av elever ved Allanengen barneskole og Atlanten ungdomsskole, april og mai 2016 Foto: Bente Elshaug

Detaljer

Sentrumsutvikling på Saltrød

Sentrumsutvikling på Saltrød Sentrumsutvikling på Saltrød Næring Miljø Utvikling Møteplasser Michael Fuller-Gee Sjefarkitekt / byplanlegger Arendal kommune Investering Bolig Malene Rødbakk Byplanleggerstudent ved Ås Universitet Hva

Detaljer

Sykkelveinett for sentrum og Rønvik

Sykkelveinett for sentrum og Rønvik Sykkelveinett for sentrum og Rønvik Kommunedelplan for sykkel i Bodø: Del 1 18.05.2017 1 2 Innholdsfortegnelse Forside side 1 Innholdsfortegnelse side 3 1. Innledning 4 1.1 Om planen side 4 1.2 Målsettinger

Detaljer

Bedre byer og tettsteder for og med barn og unge Plankonferanse Bergen 21 oktober 2015

Bedre byer og tettsteder for og med barn og unge Plankonferanse Bergen 21 oktober 2015 Bedre byer og tettsteder for og med barn og unge Plankonferanse Bergen 21 oktober 2015 Hvordan leker barn i dag? Hvorfor er det viktig at barna er ute i frilek? FORDI Utvikle motoriske ferdigheter

Detaljer

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14 gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Tomten ortofoto KDP KDP for sentrum av Kløfta KDP Bestemmelser Viktige bestemmelser

Detaljer

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole er en skole på Mørkved i Bodø kommune. Skolen ligger flott til, med både natur og sentrum av Mørkved i nærheten. Det er en stor

Detaljer

Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn

Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn Barn og unges stemme i nærmiljø og lokalsamfunn Marlene Blomstereng Karlsen Folkehelserådgiver Husbankkonferansen 10. oktober 2017 FOLKEHELSEARBEID Vi har alle et ansvar for folkehelsearbeidet Barnehager,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Tromsø kommune Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Martha Stalsberg Telefon: 77 79 03 46 01.11.2006 Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN

Detaljer

Aktiv ungdom? EN STUDIE AV FYSISK AKTIVITET OG NÆRMILJØ BLANT 6-, 9- OG 15-ÅRINGER I FIRE SAMISKE MAJORITETSKOMMUNER.

Aktiv ungdom? EN STUDIE AV FYSISK AKTIVITET OG NÆRMILJØ BLANT 6-, 9- OG 15-ÅRINGER I FIRE SAMISKE MAJORITETSKOMMUNER. Aktiv ungdom? EN STUDIE AV FYSISK AKTIVITET OG NÆRMILJØ BLANT 6-, 9- OG 15-ÅRINGER I FIRE SAMISKE MAJORITETSKOMMUNER Kolbjørn Rafoss Idrettshøgskolen, UIT Norges Arktiske universitet Nærmiljø og folkehelse

Detaljer

Vedlegg P4 Dagens situasjon

Vedlegg P4 Dagens situasjon Vedlegg P4 Dagens situasjon Sammendrag Landskap og topografi. Området er preget av kulvert i Solasplitten og små knauser. Naturtyper og biologisk mangfold. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller

Detaljer

Innspill til kommuneplan 2015-2027

Innspill til kommuneplan 2015-2027 Ås, 10.05.2014 Til Ås kommune v/plan- og utviklingsavdelingen post@as.kommune.no Innspill til kommuneplan 2015-2027 Vi viser til utkast til planprogram av 25.03.2014 for kommuneplan 2015-2027 for Ås kommune,

Detaljer

Vedtak om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for sykkel - del 1: sykkelveinett for sentrum og Rønvik

Vedtak om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for sykkel - del 1: sykkelveinett for sentrum og Rønvik Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2017 23159/2017 2016/2297 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Bodø ungdomsråd 31.03.2017 Komite for plan, næring og miljø 05.04.2017 Vedtak om

Detaljer

Bakgrunn... 1 Beskrivelse av området... 2 Alternativer til opparbeidelse av sti... 5 Vurdering av de ulike alternativene... 6 Anbefaling...

Bakgrunn... 1 Beskrivelse av området... 2 Alternativer til opparbeidelse av sti... 5 Vurdering av de ulike alternativene... 6 Anbefaling... Oppdragsgiver: Trondheim kommune Utbyggingsenheten Oppdrag: 534815 Dato: 24.09.15 Skrevet av: Astrid Kjølen og Ida Haukeland Janbu Kvalitetskontroll: Ingrid Sæther INNHOLD Bakgrunn... 1 Beskrivelse av

Detaljer

Medvirkning i praksis eksempler fra Kristiansand kommune. v/rita Galteland rådgiver Kristiansand kommune

Medvirkning i praksis eksempler fra Kristiansand kommune. v/rita Galteland rådgiver Kristiansand kommune Medvirkning i praksis eksempler fra Kristiansand kommune v/rita Galteland rådgiver Kristiansand kommune BARN OG AREALPLANLEGGING Barn og unge skiller seg ut fra andre grupper. De er umyndige, har ikke

Detaljer

ATKOMSTVEIER TIL KVALVIKODDEN

ATKOMSTVEIER TIL KVALVIKODDEN Oppdragsgiver Bodø kommune Rapporttype Konsekvensutredning 2016-09-05 ATKOMSTVEIER TIL KVALVIKODDEN NOTAT FRA SPØRREUNDER- SØKELSE Oppdragsnr.: 1350015998 Oppdragsnavn: KU veg til Kvalvikodden Dokument

Detaljer

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 29.04.2016 32319/2016 2013/4285 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken,

Detaljer

Evaluering av prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Nettverk for fysisk aktivitet - Idedugnad 13.-14. des. 05

Evaluering av prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Nettverk for fysisk aktivitet - Idedugnad 13.-14. des. 05 Evaluering av prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Nettverk for fysisk aktivitet - Idedugnad 13.-14. des. 05 Ellen Haug, stipendiat HEMIL-senteret Universitetet i Bergen Skolemiljøets betydning

Detaljer

Hanne Stolt Wang, 2. september Neste stopp - Vennersbergprosjektet

Hanne Stolt Wang, 2. september Neste stopp - Vennersbergprosjektet Hanne Stolt Wang, 2. september 2015 Neste stopp - Vennersbergprosjektet Vennersberg skolekrets Innovasjonsprosjekt Vennersberg skolekrets - Aktivitet skaper vennskap og mestring Agenda 1. Bakgrunn for

Detaljer

Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011. Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1

Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011. Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1 Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011 Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1 1 HJEMMEL OG VIRKEOMRÅDE Vedtektene er hjemlet i plan- og bygningsloven

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

Fredag 4.mars 8:30 11:00

Fredag 4.mars 8:30 11:00 Fredag 4.mars 8:30 11:00 Gjennomføring av medvirkning: Digitale barnetråkk gjennomføres av lærere. Det gjennomføres når de har tid. Og med så mange elever og klassetrinn de får til å innpasse i undervisningen.

Detaljer

1 Innledning... 1. 1.1 Prosess... 1. 2 Besvarelser og oppsummering... 3. 2.1 Pluss og minus Valle skolegård... 3

1 Innledning... 1. 1.1 Prosess... 1. 2 Besvarelser og oppsummering... 3. 2.1 Pluss og minus Valle skolegård... 3 Oppdragsgiver: Valle Kommune Oppdrag: 535233 Sentrumsutvikling Valle Dato: 2014-09-08 Skrevet av: Vigdis Steinarsdottir Rishaug Kvalitetskontroll: Espen Evensen Reinfjord MEDVIRKNINGSPROSESS MED VALLE

Detaljer

«Høringsuttalelsen skolebehovsplan » Fra personalet på Hagen skole.

«Høringsuttalelsen skolebehovsplan » Fra personalet på Hagen skole. Fra: Elin Myrhvold Sendt: 19. februar 2016 14:04 Til: E-post Postmottak Emne: «Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015-2027» Vedlegg: Hvorfor vi vil beholde Hagen skole.pdf «Høringsuttalelsen skolebehovsplan

Detaljer

Presentasjon av områdetyper. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet

Presentasjon av områdetyper. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet Presentasjon av områdetyper Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet OMRÅDETYPER Kode Områdetype Kartfigur LR Leke- og rekreasjonsområde Flate NT Nærturterreng Flate

Detaljer

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2016 81631/2016 2016/3137 A06 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 17.11.2016 Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser

Detaljer

Foreldrenes arbeidsutvalg Bispehaugen skole Trondheim 17. mars, 2015

Foreldrenes arbeidsutvalg Bispehaugen skole Trondheim 17. mars, 2015 Foreldrenes arbeidsutvalg Bispehaugen skole Trondheim 17. mars, 2015 Trondheim Kommune Trafikksikkerhet ved Bispehaugen skole farlig og vanskelig skolevei Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Bispehaugen

Detaljer

Kommunedelplan for Hjelset

Kommunedelplan for Hjelset Kommunedelplan for Hjelset 2016-2026 Plannummer: K201301 VEDLEGG 3: Involvering av barn og unge i planarbeidet Sist revidert 2015-12-07 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Internasjonale retningslinjer...

Detaljer

KØBENHAVN 3 OG 4 OKTOBER 2012

KØBENHAVN 3 OG 4 OKTOBER 2012 KØBENHAVN 3 OG 4 OKTOBER 2012 Kommunal skole i et distrikt med stor andel flerspråklige. Helle Nebelong designet skolegården på bakgrunn av barnas ønsker. Fra den gamle skolegården som kun var en flate

Detaljer

Innspill til kommuneplan

Innspill til kommuneplan Ås, 05.05.2014 Til Ås kommune v/plan- og utviklingsavdelingen post@as.kommune.no Innspill til kommuneplan 2015-2027 Vi viser til utkast til planprogram av 25.03.2014 for kommuneplan 2015-2027 for Ås kommune,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

PLANLEGGING FOR TRYGGHET I TETTE BOLIGOMRÅDER. Bård Isdahl

PLANLEGGING FOR TRYGGHET I TETTE BOLIGOMRÅDER. Bård Isdahl PLANLEGGING FOR TRYGGHET I TETTE BOLIGOMRÅDER Bård Isdahl 22.11.11 { Bård Isdahl 14.02.08 Uteromskategorier i tett bebyggelse: Offentlig Halvoffentlig Halvprivate Private tilgjengelig gårdsrom felles

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn forslag til kommunedelplan for grønnstruktur

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn forslag til kommunedelplan for grønnstruktur Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.09.2016 71641/2016 2014/2870 L15 Saksnummer Utvalg Møtedato Bodø ungdomsråd 09.03.2017 Eldrerådet 06.03.2017 Råd for funksjonshemmede 02.03.2017

Detaljer

TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR. Bo på Kampestad. Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum.

TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR. Bo på Kampestad. Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum. TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR Bo på Kampestad Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum. Velkommen til og Kampestad Utsikten fra Kampestad med Skrimfjellene i sør og Knutefjell i vest.

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Kommunedelplan for sykkel i Bodø

Kommunedelplan for sykkel i Bodø Forslag til Kommunedelplan for sykkel i Bodø 2017-2025 Del 1: Sykkelveinett i sentrum og Rønvik 1 2 Innholdsfortegnelse Forside side 1 Innholdsfortegnelse side 3 1. Innledning 4 1.1 Om planen side 4 1.2

Detaljer

SAKSFREMLEGG MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING - PEPPERSTAD SKOG FELT D

SAKSFREMLEGG MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING - PEPPERSTAD SKOG FELT D Behandles i: Plan- og miljøutvalget MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING - PEPPERSTAD SKOG FELT D Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Pepperstad skog felt D - oversendelsesbrev 10.03.2009 Vedr. mindre

Detaljer

TEMARAPPORTER TEMARAPPORTER. BERGEN KOMMUNE Fana, Nattland gnr 8 bnr 100 m.fl NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERING Plannr.

TEMARAPPORTER TEMARAPPORTER. BERGEN KOMMUNE Fana, Nattland gnr 8 bnr 100 m.fl NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERING Plannr. BARNETRÅKK OG SKOLEVEG GRØNNSTRUKTUR OG KULTURMINNER BERGEN KOMMUNE Fana, Nattland gnr 8 bnr 100 m.fl NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERING Plannr. 60220000 NATTLAND SKOLE, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Alta kommune Avdeling for samfunnsutvikling Postboks Alta

Alta kommune Avdeling for samfunnsutvikling Postboks Alta Alta kommune Avdeling for samfunnsutvikling Postboks 1403 9506 Alta 09.07.2015 KLAGE TIL FYLKESMANNEN VEDRØRENDE VEDTATT REGULERINGSPLAN (PLANENDRING) FOR SAGALI Saga Grendelag ønsker med dette å påklage

Detaljer

Uttalelse ved høring - forslag til kommunedelplan for sykkel i Bodø del 1 sykkelvegnett for sentrum og Rønvik

Uttalelse ved høring - forslag til kommunedelplan for sykkel i Bodø del 1 sykkelvegnett for sentrum og Rønvik Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Toril Barthel / 75552945 17/51121-2 2017/3580 05.05.2017 Uttalelse ved

Detaljer

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Orientering vedrørende velforeningens planer for ballbinge på Vikhammeråsen Innhold: 1. Utbedringer av grusbanen på Vikhammeråsen

Detaljer

Årshjul for Bikubå barnehage 2017/2018

Årshjul for Bikubå barnehage 2017/2018 Årshjul for Bikubå barnehage 2017/2018 b Tusser og troll i vår fantastiske natur Et års- hjul er et arbeidsredskap til det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Det skal være praktisk redskap og synliggjør

Detaljer

KARPATHOS OKTOBER Vi gikk så nær kysten som vi kunne, hele veien.

KARPATHOS OKTOBER Vi gikk så nær kysten som vi kunne, hele veien. KARPATHOS 7 14. OKTOBER 2011 Dagen etter at vi hadde vært på øy-rundtur gikk vi en tur inn til Pigadia. Vi gikk så nær kysten som vi kunne, hele veien. Her er vi kommet nesten inn til sentrum. Sentrum

Detaljer

Vedtekter for Fotballfritidsordningen (FFO)

Vedtekter for Fotballfritidsordningen (FFO) Vedtekter for Fotballfritidsordningen (FFO) Vedtekter for Fotballfritidsordningen 1. Eierforhold IK Grand Bodø vil stå som ansvarlig for etablering og drift av tilbudet. Det etableres et eget styre, underlagt

Detaljer

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter?

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Miljø- og trygghetsvandring - En veileder Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Materiell Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Trygghetsvandringer

Detaljer

Vedtekter for Fotballfritidsordningen (FFO)

Vedtekter for Fotballfritidsordningen (FFO) Vedtekter for Fotballfritidsordningen (FFO) Vedtekter for Fotballfritidsordningen 1. Eierforhold IK Grand Bodø vil stå som ansvarlig for etablering og drift av tilbudet. Det etableres et eget styre, underlagt

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Vedtekter til plan- og bygningslovens 69 nr. 3 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering.

Vedtekter til plan- og bygningslovens 69 nr. 3 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering. Narvik kommune Dato for siste revisjon: 20.08.2007 Vedtatt av Narvik bystyre:.0.2007 Trer i kraft fra kunngjøring: 0..2007 Vedtekter til plan- og bygningslovens 69 nr. 3 om krav til felles utearealer,

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

NÆRMILJØANLEGG FOR FYSISK AKTIVITET En viktig møteplass eksempler fra Trøndelag

NÆRMILJØANLEGG FOR FYSISK AKTIVITET En viktig møteplass eksempler fra Trøndelag NÆRMILJØANLEGG FOR FYSISK AKTIVITET En viktig møteplass eksempler fra Trøndelag Spillemiddel- Konferansen BREKSTAD 4.-5. oktober 2007 Utarbeidet av KJELL IVAR AUNE E-post: kiaun@online.no Mob 901 46 530

Detaljer

DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK

DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK For elever fra 1. 5. trinn Del D: Dynamisk kartlegging, elevark Mange av oppgavene er muntlige eller praktiske og har derfor ikke oppgaveark til eleven. Til noen

Detaljer

HØYT OG LAVT. urbane boliger for store og små. registreringer

HØYT OG LAVT. urbane boliger for store og små. registreringer HØYT OG LAVT urbane boliger for store og små registreringer valg av tomter Registreringer Våren 2014 Stine Glennås Hovedveileder: Gro Rødne Biveileder: Eli Støa aktuelle tomter kriterier for valg av tomter

Detaljer

Spørsmål nr. 60 (2016)

Spørsmål nr. 60 (2016) DRAMMEN KOMMUNE Spørsmål nr. 60 (2016) Til : Formannskapet Fra : Ordfører Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 16/8-62 DRAMMEN 24.10.2016 Masud Gharahkhani (AP) har stilt følgende spørsmål til besvarelse

Detaljer

RAPPORT FRA BARNETRÅKKREGISTRERINGEN PÅ LANGESTRAND SKOLE

RAPPORT FRA BARNETRÅKKREGISTRERINGEN PÅ LANGESTRAND SKOLE RAPPORT FRA BARNETRÅKKREGISTRERINGEN PÅ LANGESTRAND SKOLE BARNETRÅKKREGISTRERINGEN BLE FORETATT 30. NOVEMBER 2012 FORORD I forkant av neste rullering av kommuneplanens arealdel er det bestemt at det skal

Detaljer

Møteinnkalling for Livsløpsutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Livsløpsutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 08.03.2016 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 19:00 Møteinnkalling for Livsløpsutvalget Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Prinsipper, ansvar og oppgaver

Prinsipper, ansvar og oppgaver Medvirkning Prinsipper, ansvar og oppgaver Plan- og bygningsloven bygger på prinsippene om lokal folkevalgt styring, desentralisering av myndighet, medvirkning fra befolkningen og samarbeid med berørte

Detaljer

"Paradis skole skal være et godt sted å være og et godt sted å lære"

Paradis skole skal være et godt sted å være og et godt sted å lære PARADIS SKOLE Skolens regler for orden og adferd Revidert 26.juni 2011 Dette er et vedlegg til Forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen. De ulike paragrafene i dette dokumentet viser

Detaljer

FREMTIDSVERKSTED Oppsummering av innspill fra Frem1dsverksted med unge 27. november 2015. KATRINE SVANGTUN kulturell kartlegger/kultur arkitekt

FREMTIDSVERKSTED Oppsummering av innspill fra Frem1dsverksted med unge 27. november 2015. KATRINE SVANGTUN kulturell kartlegger/kultur arkitekt FREMTIDSVERKSTED Oppsummering av innspill fra Frem1dsverksted med unge 27. november 2015. Les om kommunereformen og se klipp fra frem1dsverkstedet om frem1dens kommuner på minnyekommune.no FremtidsVERKSTED

Detaljer