Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt."

Transkript

1 Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars av 107

2 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets og Rådet for det europeiske unions direktiv 2003/71/EU i forbindelse med tilbud om tegning eller kjøp av Utsteders verdipapirer som angitt i EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, Artikkel 14, første ledd, og eventuelt søknad om opptak av ett eller flere av disse på Oslo Børs, Nordic ABM eller annen Markedsplass. Finanstilsynet har kontrollert og godkjent et i henhold til Verdipapirhandellovens 7-7. Finanstilsynet har ikke kontrollert og godkjent riktigheten eller fullstendigheten av opplysninger som gis i et. Finanstilsynets kontroll og godkjennelse knytter seg utelukkende til at Selskapet har inntatt beskrivelser i henhold til en på forhånd definert liste med innholdskrav. Finanstilsynet har ikke foretatt noen form for kontroll eller godkjennelse av selskapsrettslige forhold som er beskrevet i eller på annen måte omfattet av prospektet. Ny informasjon av vesentlig betydning for Selskapet eller dets datterselskaper kan bli kjent etter offentliggjøring av et, men før tegningsperiodens utløp eller notering av verdipapirer som angitt i EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, Artikkel 14, første ledd. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til et i henhold til Verdipapirhandellovens Verken utgivelsen eller utleveringen av et skal, under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av et eller at Selskapets eller dets datterselskapers forretningsvirksomhet ikke kan ha blitt endret. Det er kun Selskapet og Tilrettelegger som er berettiget til å skaffe informasjon om forhold beskrevet i et. Informasjon som er skaffet av enhver annen person har ikke relevans i forhold til et og skal derfor ikke bli stolt på. et er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet vedrørende et skal bli løst ved norsk rett. Distribusjon av et kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Finanstilsynets kontroll og godkjennelse av et innebærer at dokumentet kan benyttes i enhver annen EØS-stat. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling for å få tillatelse til å distribuere et i noen jurisdiksjoner hvor slik handling er påkrevd. Enhver person som mottar et er pålagt av Selskapet og Tilrettelegger til selv å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. Dette et er ikke et tilbud om å selge eller en anmodning om å kjøpe verdipapirer som angitt i EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, Artikkel 14, første ledd. Innholdet i et er ikke en juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. Enhver eier av verdipapirer som angitt i EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, Artikkel 14, første ledd, bør konsultere sin egen juridiske- og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. Kopier av et kan fåes ved henvendelse til Selskapet eller Tilretteleggeren. Den enkelte investor anbefales generelt om å fordele sine investeringer på flere produkter og aktivaklasser. Gjennom rådgivning har Utsteder et klart mål om å sikre at kundens valg av investeringsalternativ er tilpasset kundens egne investeringsmål og vilje og evne til å ta risiko. Tilbud om investering i obligasjonslån, og i visse tilfeller markedssertifikater, CLN og ETN, bør være et aktuelt alternativ som et tilskudd til en eksisterende portefølje. Markedssertifikater, CLN, ETN og enkelte typer obligasjonslån er kun egnet for investorer som er villig til å ta høy risiko for å oppnå mulighet for høyere avkastning. Valg av investeringsalternativ vil måtte baseres på en grundig gjennomgang av vilkårene for det enkelte investeringsalternativ. Utsteder henviser i denne forbindelse til vilkårene for obligasjonslån, markedssertifikater, CLN og ETN slik disse fremgår av et, de enkelte Endelig Vilkår, eventuell låneavtale samt eventuell tilhørende brosjyre og tegningsblankett. Investor oppfordres til å vurdere andre investeringsalternativer, herunder de kostnader som er forbundet med det enkelte alternativ. Utsteder har opphavsrett til Prospektet ihht åndsverkloven av 12. mai Innholdet kan ikke gjengis helt eller delvis uten forutgående skriftlig samtykke fra DNB Bank ASA. Dersom det refereres til innholdet i Prospektet skal fullstendig kilde oppgis. Innholdet skal ikke gjengis eller refereres til på en måte som endrer dets betydning. * Ord med stor forbokstav som benyttes i avsnittet Viktig informasjon skal ha betydning som beskrevet i kapittel 3 Definisjoner, Definisjoner og Definisjoner. 2 av 107

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag Risikofaktorer Definisjoner Personer Revisorer Opplysninger om utsteder Oversikt over forretningsområder Organisasjonsstruktur Fremtidsutsikter Styre, ledelse og tilsynsorganer Større aksjonærer Opplysninger om utsteders aktiva og passiva, finansielle stilling og resultater Dokumentasjonsmateriale Finansielle instrumenter som kan utstedes under et Tredjepart som kilde Samtykke til bruk av Prospektet Kryssreferanseliste Tilretteleggers ansvarsforhold Vedtekter Vedlegg 1 Mal for Endelige Vilkår for obligasjonslån med fast eller flytende rente Vedlegg 2 Mal for Endelige Vilkår for Strukturerte Obligasjonslån Vedlegg 3 Mal for Endelige Vilkår for Markedssertifikat Vedlegg 4 Mal for Endelige Vilkår for warrants og andre finansielle derivater med unntak av Markedssertifikat, CLN og ETN Vedlegg 5 Mal for Endelige Vilkår for ETN Vedlegg 6 Mal for Endelige Vilkår for CLN av 107

4 1. Sammendrag Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU s kommisjonsforordning 486/2012 om krav til sammendrag i prospekter. Sammendraget er satt sammen av krav til redegjørelse kalt «elementer». Disse elementene er nummerert i seksjoner fra A til E (A.1 E.7). Dette sammendraget inneholder alle elementer som kreves inkludert i et sammendrag for denne typen verdipapirer og utsteder. Ettersom enkelte elementer ikke kreves besvart kan det forekomme opphold i nummereringen av elementene. Selv om et element kreves inntatt i sammendraget på grunn av typen verdipapirer eller utsteder kan det tenkes at det ikke kan gis relevant informasjon om elementet. I slikt tilfelle er det inntatt en kort beskrivelse av elementet og angitt «uaktuelt». Del A Introduksjon og advarsler Element Innholdskrav Innhold A.1 Advarsel. Sammendraget er utarbeidet utelukkende for å være en introduksjon til Prospektet. Informasjonen er således ikke uttømmende. Enhver investeringsbeslutning må baseres på investors egen helhetsvurdering av Prospektet og eventuell oppdatert informasjon om Utsteder og/eller Lånet. Eventuell rettstvist knyttet til informasjon som gis i Prospektet kan påføre saksøkende investor kostnader knyttet til oversettelse av Prospektet forut for behandling av saken. Utsteders styre kan holdes erstatningsansvarlig for opplysningene i sammendraget dersom sammendraget er misvisende, ukorrekt eller selvmotsigende lest sammen med øvrige deler av Prospektet. A.2 Samtykke. Prospektet kan ikke benyttes av andre enn Utsteder og Tilrettelegger uten forutgående skriftlig samtykke fra DNB Bank ASA. Dette gjelder enhver bruk, herunder men ikke begrenset til tilrettelegging, tilbud om tegning, notering på Markedsplass, annenhåndsomsetning og videresalg. Slikt skriftlig samtykke vil angi betingelsene for bruk av Prospektet. Dersom Prospektet benyttes av andre enn Utsteder og Tilrettelegger, er den finansielle mellommannen, i tillegg til overholdelse av betingelsene i ovennevnte samtykke, ansvarlig for at investorene mottar fullstendig informasjon om tilbudets vilkår og betingelser. Informasjonen skal gis i tide til at investorene kan gjennomgå tilbudet og foreta en velfundert beslutning før tegningsfristens utløp. Utsteder har opphavsrett til Prospektet ihht åndsverkloven av 12. mai Innholdet kan ikke gjengis helt eller delvis uten forutgående skriftlig samtykke fra DNB Bank ASA. Dersom det refereres til innholdet i Prospektet skal fullstendig kilde oppgis. Innholdet skal ikke gjengis eller refereres til på en måte som endrer dets betydning. Del B Opplysninger om låntaker og eventuell garantist Element Innholdskrav Innhold B.1 Selskapets registrerte og kommersielle navn. Selskapets registrerte navn er DNB Bank ASA, det kommersielle navnet er DNB. B.2 Selskapsform, hvor selskapet er hjemmehørende og hvilken lovgivning selskapet er underlagt. B.4b Beskrivelse av kjente trender som påvirker selskapet og markedet det operer i. Utsteder er et allmennaksjeselskap (ASA) og er hjemmehørende i Oslo, Norge. Utsteder er underlagt norsk lovgiving. Konjunkturoppgangen i Norge, som startet ved årsskiftet , stoppet opp mot slutten av Gjennom 2013 var veksten i fastlandsøkonomien lavere enn trendveksten. Det bidro til en moderat økning i arbeidsledigheten fra et bunnivå våren 4 av 107

5 2012. Svak vekst hos Norges viktigste handelspartnere førte samtidig til stagnasjon i norsk eksport i Sammen med svak vekst i husholdningenes konsum forklarer dette den lave veksten i BNP. Utviklingen i verkstedindustrien var positiv, i stor grad som følge av økte petroleumsinvesteringer, mens mange andre deler av industrien utviklet seg svakere på grunn av de lave internasjonale konjunkturene. Bygg- og anleggsvirksomheten fortsatte å øke som følge av vekst i boligbyggingen, men flatet ut gjennom Finanspolitikken har gitt moderate stimulanser til den norske økonomien i flere år. Det vedtatte budsjettet for 2014 tilsier at impulsene fra finanspolitikken vil bli litt sterkere enn i Med en klart svakere kronekurs og litt høyere internasjonal økonomisk vekst kan eksportveksten ta seg noe opp fremover. Husholdningenes forventninger til utviklingen i norsk økonomi har blitt mer pessimistiske, noe som dels reflekteres i aktiviteten i boligmarkedet og dels i den lave konsumveksten. Denne pessimismen bidrar trolig til lav konsumvekst i ytterligere noen kvartaler, men den underliggende inntektsveksten tilsier at konsumveksten vil ta seg opp i løpet av Den svake prisutviklingen i boligmarkedet vil trolig slå ut i redusert bygging av nye boliger i Veksten i oljeinvesteringene vil trolig dempes og etter hvert falle. De økonomiske virkningene fra oljesektoren vil dermed snu fra å ha vært kraftig positive til å bli svakt negative. Internasjonalt er den økonomiske veksten fortsatt moderat, og det er store forskjeller mellom landene. I USA og Storbritannia økte veksten markert gjennom Euroøkonomien begynte så vidt å vokse igjen fra andre kvartal, etter seks kvartaler på rad med nedgang. Forskjellene er imidlertid store innad i euroområdet og spenner fra klar vekst i Tyskland til nedgang i Italia og Frankrike. Blant landene utenfor eurosamarbeidet har den danske økonomien knapt vokst på tre år. Også i Sverige stagnerte økonomien i Lengre øst i Europa avtok veksten i Baltikum og Polen, og russisk BNP falt i andre og tredje kvartal. I Japan har en svært ekspansiv økonomisk politikk siden høsten 2012 bidratt til et markert oppsving i økonomien. Også blant fremvoksende økonomier er bildet blandet. I Kina tiltok veksten gjennom 2013, mens India og Mexico slet med meget svak vekst. Samlet er det internasjonale bildet litt lysere enn tidligere, men det er ingen markert konjunkturoppgang i sikte. Arbeidsløsheten holder seg på et høyt nivå, og inflasjonen er lav. Pengepolitikken er fortsatt svært ekspansiv, og Den europeiske sentralbanken ga ytterligere stimulanser høsten I mange land er finanspolitikken derimot kontraktiv og gjeldsproblemene store. B.5 Beskrivelse av eventuelt konsern som selskapet er del av. DNB Bank ASA er et operativt heleid datterselskap av DNB ASA og inngår i DNB konsernet. DNB Bank konsernet omfatter banken og bankens datterselskaper. Pr 31. desember 2013 hadde DNB Bank ASA eierinteresser i 17 utenlandske og 14 norske konsernselskaper. Datterselskaper defineres som selskaper hvor DNB Bank har kontroll gjennom direkte eller indirekte eierinteresser eller andre forhold. Normalt antas DNB Bank å inneha kontroll når direkte eller indirekte eierinteresser i et annet selskap utgjør mer enn 50 prosent, men DNB Bank vurderer også hvorvidt bankkonsernet har faktisk kontroll. For selskaper hvor eierandelen er 50 prosent og under gjør DNB Bank en vurdering av om andre forhold tilsier at det foreligger faktisk kontroll. Datterselskaper konsolideres fra det tidspunkt kontroll er overført til bankkonsernet. Solgte datterselskaper konsolideres frem til dato for overføring av risiko og kontroll. 5 av 107

6 Pr 31. desember 2013 hadde DNB Bank 3 store og noen mindre tilknyttede selskaper. Tilknyttede selskaper er selskaper der DNB Bank har betydelig innflytelse, dvs. kan påvirke finansielle og operasjonelle beslutninger i selskapet, men ikke har kontroll, alene eller sammen med andre, over selskapet. DNB Bank har som utgangspunkt at man har betydelig innflytelse i selskaper hvor bankkonsernet har en investering med eierandel på mellom 20 og 50 prosent. B.9 Opplysninger om eventuelle lønnsomhetsprognoser ellerestimater. B.10 Beskrivelse av eventuelle forbehold i revisjonsberetninger for historisk finansiell informasjon. B.12 Utvalgt historisk finansiell informasjon, erklæring vedrørende eventuell negative endringer i selskapet samt beskrivelse av eventuelle vesentlige endringer i selskapets finansielle stilling eller markedsposisjon. Tabell 1: Uaktuelt; et inneholder ikke slike opplysninger Uaktuelt; revisjonsberetningene inneholder ikke slike forbehold. DNB Bank avlegger konsernregnskap i samsvar med IFRS, International Financial Reporting Standards, som er godkjent av EU. Selskapsregnskapet til DNB Bank avlegges i samsvar med forenklet IFRS. Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling I henhold til "Commission Regulation (EC) No 809/2004 of 29 April 2004" som implementerer "Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council" kan informasjon i et prospekt inntas ved henvisning. På grunn av kompleksiteten i den historiske finansielle informasjonen inntas derfor slik informasjon inkludert noter ved henvisning i tabell 1 nedenfor: 1) Årsrapport 2013 DNB Bank og Årsrapport 2012 DNB Bank inkluderer DNB Bank-konsernet. Det har ikke funnet sted vesentlige negative endringer i Utsteder etter sist offentliggjorte reviderte regnskaper. Det er ikke oppstått vesentlige endringer i DNB Bank konsernets finansielle stilling eller markedsposisjon siden utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort enten revidert finansiell informasjon eller delårsinformasjon for. B.13 Beskrivelse av hendelser av nyere dato som er vesentlig for vurdering av selskapets betalingsevne. B.14 Beskrivelse av selskapets eventuelle avhengighet av andre selskaper i konsernet. Uaktuelt; det har ikke inntruffet slike hendelser. DNB Bank er økonomisk avhengig av selskaper i DNB Bank konsernet. Tabell 2 viser transaksjoner mellom enheter i DNB Bank konsernet. Kolonnene for DNB Bank ASA inkluderer transaksjoner med datterselskaper, søsterselskaper og DNB ASA. 6 av 107

7 For DNB Bank-konsernet omfatter kolonnene transaksjoner med søsterselskaper og DNB ASA. Tabell 2: DNB Bank ASA DNB Bank-konsernet Beløp i NOK ) Utlån per 31. desember Andre fordringer per 31. desember 2) Innskudd per 31. desember Annen gjeld per 31. desember 2) Renteinntekter Rentekostnader Netto andre driftsinntekter 3) Kostnader ) For DNB Bank ASA inkluderer tabellen transaksjoner med datterselskaper, søsterselskaper og DNB ASA. For DNB Bank-konsernet inkluderer tabellen transaksjoner med søsterselskaper og DNB ASA. 2) Andre fordringer og annen gjeld i DNB Bank ASA per 31. desember 2013 gjaldt i hovedsak finansielle derivatkontrakter inngått med DNB Boligkreditt. 3) DNB Bank inntektsførte henholdsvis NOK millioner og NOK 423 millioner i konsernbidrag fra datterselskaper i 2013 og B.15 Beskrivelse av selskapets primære virksomhet. DNBs operasjonelle struktur skal sikre at konsernet raskt og effektivt tilpasser seg endringer i kundeadferd og utvikler produkter og tjenester som møter kundenes behov. Kundeområdene er ansvarlige for kunderelasjoner og kundebetjening, mens produktområdene er ansvarlige for å utvikle sentrale produkter. Konsernets stabs- og støtteområder er ansvarlige for operasjonelle oppgaver og konserntjenester og sørger for infrastruktur og kostnadseffektive tjenester for virksomheten. De tre produktområdene er: Personmarked Norge, som betjener bankens personkunder i alle kanaler, både digitale og fysiske. Bedriftsmarked Norge, som betjener små og mellomstore norske bedrifter. Storkunder og internasjonal, som betjener bankens største bedriftskunder og er ansvarlig for DNB s internasjonale bankvirksomhet. De tre produktområdene er: Markets, som tilbyr risikostyring, investerings- og finansieringsprodukter og tjenester i kapitalmarkedet til alle DNB s kundesegmenter. Wealth Management, som leverer flere typer pensjonsprodukter til DNB s kundesegmenter og utgjør et sterkt fagmiljø innen langsiktig sparing og pensjonsprodukter. Produkt, som tilbyr et bredt spekter av produkter innen livsforsikring, øvrig forsikring, factoring, leasing og annen finansiering, kredittkort og annen forbrukerfinansiering til alle DNB s kundesegmenter. B.16 Beskrivelse av eierforhold til selskapet, herunder om selskapet er direkte eller indirekte eiet eller kontrollert, angivelse av eieren(e) og eierskapets karakter. DNB Bank ASA eies i sin helhet av DNB ASA. DNB ASA hadde ved utgangen av 2013 omkring private og institusjonelle aksjonærer, der de største er Nærings- og handelsdepartementet og Sparebankstiftelsen DNB (Sparebankstiftelsen). Staten v/ Nærings- og Handelsdepartementet har med sin eierandel på 34 % i DNB ASA i praksis negativ kontroll i selskapet. 7 av 107

8 B.17 Rating for selskapet eller dets gjeldspapirer Det foreligger offisiell rating av Utsteder avgitt av følgende ratingselskaper: Standard & Poor s: A+ (lang sikt) Moody's: A-1 (lang sikt) DBRS (Dominion Bond Rating Service): AA (lang sikt) Del C Opplysninger om verdipapirer Element Innholdskrav Innhold C.1 Beskrivelse av verdipapiret, inkludert ISIN. et åpner for tilbud om tegning og eventuell notering på Markedsplass av følgende typer verdipapirer: Obligasjonslån med fast eller flytende rente. Obligasjonslån løper uten avdrag og forfaller i sin helhet til betaling på Forfallsdato. Obligasjonlån kan utgjøre ansvarlig kapital for Utsteder. Strukturert Obligasjonslån, obligasonslån hvor eventuell avkastning som regel er knyttet til utviklingen i ett eller flere underliggende aktiva, eksempelvis aksje(r), indeks(er) eller råvare(r). Strukturerte Obligasjonslån kan gi ingen avkastning, men vil ikke kunne innebære tap av Hovedstol. Markedssertifikat, obligasjonslån med delvis, betinget eller ingen hovedstolsgaranti, og består som regel av en obligasjonsdel og en derivatdel. Obligasjonsdelen muliggjør en eventuell begrenset hovedstolsgaranti, mens derivatdelen gir tillegg/fradrag i hovedstol avhengig av derivatets utvikling. Underliggende aktiva i derivatet kan eksempelvis være aksjer, indekser eller råvarer, enkeltvis eller i kurv. Avkastningsstrukturens oppbygging kan innebære muligheter og begrensinger utover utviklingen i underliggende aktiva, og kan i noen tilfeller innebære tap av inntil hele det investerte beløpet. Credit Linked Note, produkt med Hovedstol hvor eventuell avkastning er knyttet til antall kreditthendelser i en underliggende portefølje av referanseselskaper samt tapsgrad for hver kreditthendelse. Avhengig av type CLN kan CLN gi ingen avkastning, og kan ha full eller ingen hovedstolsgaranti. Exchange Traded Note, et børsnotert verdipapir som følger utviklingen til et underliggende aktiva i form av eksempelvis aksjer, valuta eller råvarer, eller indekser eller derivatkontrakter på slike. Ved beregning av løpende utvikling i ETN vil det kunne inngå et gearingelement som øker virkningen av utviklingen i underliggende. Videre vil ETN kunne være eksponert mot løpende utvikling i valutakurs mellom den valuta investeringen foretas i og pålydende valuta for underliggende aktiva. Enkelte ETN vil også kunne være eksponert mot den løpende utviklingen i en referanserente. Verdipapiret kan utstedes med eller uten en definert forfallsdato og vil normalt gi rett til kontant oppgjør. ETN vil kunne ha innløsningsrett for ETN-eier og/eller Utsteder. ETN har ingen hovedstolsgaranti. Warrant, et finansielt instrument som i hovedsak tilsvarer en opsjon. Eieren har rett til eventuell avkastning på Forfallsdato til gitte vilkår, herunder utviklingen i underliggende aktiva. ISIN angis i det enkelte Endelige Vilkår. C.2 Valuta for verdipapirets pålydende. Den valuta Lånet/Markedssertifikatet/CLN/ETN/Utestående Warranter er denominert i. 8 av 107

9 Valuta angis i det enkelte Endelige Vilkår. C.5 Beskrivelse av eventuelle begrensinger i omsetning av verdipapiret. C.8 Beskrivelse av rettigheter tilknyttet verdipapiret, begrensninger i disse rettighetene og verdipapirets status Det er ingen pålagte begrensninger i omsetning av Lånet/Markedssertifikatet/CLN/ETN/Utestående Warranter. For unoterte produkter gjelder generelt at omsetteligheten vil kunne variere med vekslende markedsforhold og at likviditeten vil kunne være lav. For noterte produkter er det knyttet vilkår til forpliktelsen til å stille kjøps- og salgskurser. Rettigheter som innehas av Obligasjonseier/Markedssertifikateier/CLN-eier/ETNeier/Innehaver følger av Prospektet. Obligasjonseier/Markedssertifikateier/CLN-eier/ETNeier/Innehaver har ved tegning tiltrådt Prospektets vilkår og er således bundet av disse. Obligasjonseier kan ha rettigheter til Avdrag, Call, Innfrielseskurs, Kupong, Put, Tilleggsbeløp og Tilleggsrente. Markedssertifikateier kan ha rettigheter til Avdrag, Avkastningsbeløp og Innfrielseskurs. CLN-eier kan ha rettigheter til Avdrag, Avdragsbeløp, Delavdragsbeløp, Kupong, Innfrielseskurs og Tilleggsbeløp. ETN-eier kan ha rettighter til Call, Put og Sluttverdibeløp. Eier av warrants (Innehaver) kan ha rettigheter til Sluttavregning og Utbetaling. I Obligasjonslån/Markedssertifikat/CLN/ETN uten tillitsmann, samt i Utestående Warranter, står den enkelte Obligasjonseier/Markedssertifikateier/CLN-eier/ETNeier/Innehaver, eller et eventuelt obligasjonseierfelleskap/markedssertifikateierfellesskap/clneierfellesskap/etn-eierfellesskap/innehaverfellsesskap opprettet av Obligasjonseierne/Markedssertifikateierne/CLN-eierne/ETNeierne/Innehaverne, fritt til å henvende seg til Utsteder. Utsteder har imidlertid ingen forpliktelse til å etterkomme krav som måtte stilles av Obligasjonseierne/Markedssertifikateierne/CLNeierne/ETN-eierne/Innehaverne eller obligasjonseierfellesskapet/markedssertifikateierfellesskapet/clneierfellesskapet/etn-eierfellesskapet/ibbehaverfellesskapet. På obligasjonseiermøte/markedssertifikateiermøte/clneiermøte/etn-eiermøtet i Obligasjonslån/Markedssertifikat/CLN/ETN med tillitsmann gir hver stemmeberettigede andel i Obligasjonslån/Markedssertifikat/CLN/ETN rett til én stemme i henhold til registrert andel i Obligasjonslån/Markedssertifikat/CLN/ETN i Verdipapirregisteret ved utløpet av dagen før avholdelse av ETN-eiermøtet. Investor har ingen rettigheter tilknyttet Aktiva i utover det som følger av Prospektet, herunder er investor normalt ikke berettiget til utbytte og har ikke stemmerett. Obligasjonslånet/Markedssertifikatet/CLN/ETN utgjør en ordinær gjeldsforpliktelse for Utstederen, som bare står tilbake for forpliktelser som ved lov skal dekkes foran ordinære gjeldsforpliktelser. I ansvarlige obligasjonslån skal lånet med renter stå tilbake for all annen gjeld Låntageren har, dog slik at Lånet med renter skal dekkes foran eller likt med andre ansvarlige lån og skal dekkes før 9 av 107

10 Utsteders egenkapital. Utestående Warranter vil være uprioritert i forhold til Utsteders nåværende og fremtidige forpliktelser. C.9 Opplysninger om rente, rentetermindato, avdrag og representant for obligasjonseierne Obligasjonslån med fast rente bærer en fast rentesats (Kupong) oppgitt i prosent p.a. i hele lånets løpetid. Rente betales eksempelvis årlig eller halvårlig. Obligasjonslån med flytende rente bærer rente tilsvarende en Referanserente tillagt en fast positiv eller negativ Margin for en nærmere angitt periode (3, 6 eller 12 måneder). Periodelengdene er like gjennom lånets løpetid, og ny rente for hver periode fastsettes ved inngangen til denne basert på gjeldende verdi for Referanserente. Med Referanserente menes NIBOR på hver Rentefastsettelsesdato, avrundet til nærmeste hundredels prosentpoeng, for den renteperiode som er angitt under Referanserente i Endelige Vilkår. Opplysninger om nominell og effektiv rente angis i det enkelte Endelige Vilkår. Obligasjonslån løper uten avdrag og forfaller i sin helhet til betaling til Innfrielseskurs på Forfallsdato. For obligasjonslån med tillitsmann: Norsk Tillitsmann ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo, eller dens etterfølger(e). Utsteder vil kunne utstede Obligasjonslån uten tillitsmann. I slikt tilfelle representerer den enkelte Obligasjonseier seg selv overfor Utsteder. For Strukturerte Obligasjonslån kan underliggende aktiva være eksempelvis aksjer, indekser eller råvarer, enkeltvis eller i kurv. Utviklingen i underliggende aktiva multipliseres med Avkastningsfaktor ved beregningen av Tilleggsbeløp som utbetales på Forfallsdato. Dette kan gi ingen eller positivt Tilleggsbeløp. C.10 I tilfelle verdipapirets avkastning inneholder et derivatelement, beskrivelse av mulige virkninger på verdipapirets verdi av derivatelementet C.11 Angivelse av om verdipapiret vil søkes notert på en markedsplass. Et Strukturert Obligasjonslån består som regel av en obligasjonsdel og en derivatdel. Obligasjonsdelen muliggjør Utsteders garanti om tilbakebetaling av hovedstol i sin helhet, mens derivatdelen skal gi eventuell avkastning. Ved omsetning i løpetiden vil verdien av derivatet på handelstidspunktet påvirke kursen på verdipapiret. Obligasjonslån/Markedssertifikat/CLN vil kunne bli notert på Markedsplass. ETN og Noterte Warrants vil alltid bli notert på Markedsplass. Markedswarrants vil ikke bli notert på Markedsplass. Opplysninger om Markedsplass angis i Endelige Vilkår. C.15 Beskrivelse av hvordan verdien av verdipapiret avhenger av verdien av underliggende. For Markedssertifikat vil verdien kunne avhenge av Avkastningsfaktor, utviklingen i Aktiva i, og grad av hovedstolsgaranti. For CLN vil verdien kunne avhenge av kreditthendelser i Aktiva i. Kreditthendelser vil kunne innebære nedskrivning av CLN i løpetiden uten tilsvarende utbetaling. Utbetaling vil kunne påvirkes av reversering av valutaforretning. Kreditthendelser vil 10 av 107

11 også kunne påvirke kupongrenten for CLN og eventuelt Tilleggsbeløp. For ETN vil verdien avhenge av utviklingen i Aktiva i fra foregående Beregningsdag, Gearingfaktor, Rentebasis t, Renteperiode, Rentemargin, Administrasjonsgebyr og eventuelt utviklingen i Valutakurs fra foregående Beregningsdag. For Noterte Warrants vil verdien avhenge av forholdet mellom Avregningskurs og Innløsningskurs, samt Multiplikator. For Markedswarrants vil verdien avhenge av utviklingen i Aktiva i og Avkastningsfaktoren. Henvisning til eksakt avkastningsmekanisme med tilhørende parameterverdier angis i Endelige Vilkår. C.16 Angivelse av forfallsdato for verdipapiret. Markedssertifikat/CLN/ETN/Markedswarrants forfaller på Forfallsdato. Forfallsdato angis i det enkelte Endelige Vilkår. Noterte Warrants forfaller på Oppgjørsdag for Sluttavregning. Oppgjørsdag for Sluttavregning angis i det enkelte Endelige Vilkår. I tilfelle Kreditthendelse i CLN utbetales eventuelt Delavdragsbeløp på Delavdragstermin. Delavdragstermin settes straks Delavdragsbeløp er fastsatt. For CLN vil utbetaling av eventuelt Tilleggsbeløp kunne skje på Planlagt Forfallsdato, som kan avvike fra Forfallsdato i tilfelle en Kreditthendelse inntreffer. Markedssertifikat og ETN vil kunne ha innløsningsrett for Utsteder (Call). Betingelser for Call angis i det enkelte Endelige Vilkår. ETN vil kunne ha innløsningsrett for ETN-eier (Put). Betingelser for Put angis i det enkelte Endelige Vilkår. C.17 Beskrivelse av oppgjørsmetode for verdipapiret. C.18 Beskrivelse av utbetaling av avkastning Oppgjør ved forfall i Markedssertifikat/CLN/ETN/Markedswarrants/Noterte Warrants vil skje ved utbetaling til oppgitt bankkonto, evt per utbetalingsanvisning dersom bankkonto ikke er oppgitt. Tilleggsbeløp, Sluttverdibeløp, Avkastningsbeløp, Sluttavregning og Utbetaling utbetales i henhold til det aktuelle Verdipapirregisterets prosedyrer på henholdsvis Planlagt Forfallsdato, Betalingsdato, Forfallsdato, Oppgjørsdag for Sluttavregning og Forfallsdato. C.19 Pris på underliggende Verdi for Aktiva i (Aksje i, Indeks i, Valutakryss i ) fremkommer hos Elektronisk Nyhetsformidler på Evalueringstidspunktet på nærmere angitt tidspunkt/-periode/tidspunkt t i Endelige Vilkår, forutsatt at denne dag er en Beregningsdag. Aktiva t i vil være t tilgjengelig i henhold til Kursutvikling Aktiva i. Aktiva i kan også fåes ved henvendelse til Utsteder eller Tilretteleggeren. For Valutakurs t angis Valuta og Referansevaluta i Endelige Vilkår. For Rentebasis t angis Referanserenten i Endelige Vilkår. C.20 Beskrivelse av underliggende og hvor informasjon om underliggende kan finnes Aksje i, Indeks i, Valutakryss i, Valutakurs t, Rentebasis t eller Referanseselskap i. Med Aksje i menes ordinær aksje i selskapene som fremstilles i Endelige Vilkår, med tilhørende nummerering i, vekt w i, identifisert 11 av 107

12 ved ISIN og identifikasjonskoden hos et anerkjent nyhetsbyrå samt Børs. Med Indeks i menes en indeks, sammensatt av eksempelvis aksjer eller obligasjoner, som beregnes og publiseres av leverandør av indeksen. Med Valutakryss i menes et valutakryss, bestående av forholdet i verdi mellom to ulike valutaer.. Med Valutakurs t menes forholdet mellom Valuta og Referansevaluta, målt i antall enheter Valuta i forhold til antall enheter Referansevaluta. Med Rentebasis t menes referanserente som inngår i beregningen av Akkumulert Verdi t. Informasjon om det enkelte underliggende angis i Endelige Vilkår. C.21 Angivelse av hvilken markedsplass verdipapiret vil søkes notert på. Markedsplass kan eksempelvis være Oslo Børs eller Nasdaq OMX Stockholm. Markedsplass angis i Endelige Vilkår. Del D Risikofaktorer Element Innholdskrav Innhold D.2 Nøkkelinformasjon om de viktigste risikofaktorene som er relatert til selskapet og markedet det opererer i. For risikostyringsformål skiller DNB Bank ASA mellom nedenfor nevnte risikoformer. Kredittrisiko (eller motpartsrisiko) er risiko for økonomisk tap som skyldes at DNB Bank-konsernets kunder (motparter) ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser overfor Banken. Kredittrisiko vedrører alle fordringer på kunder/motparter, i hovedsak utlån, men også ansvar i henhold til andre utstedte kreditter, garantier, rentebærende verdipapirer, ubenyttede kreditter og interbankplasseringer, samt motpartsrisiko som oppstår gjennom derivathandel med valuta- og rentederivater. Dessuten er det viktige innslag av motpartsrisiko i den oppgjørsrisiko som oppstår i forbindelse med betalingsformidling og oppgjør av inngåtte kontrakter. Kredittrisiko omfatter også konsentrasjonsrisiko, herunder risiko knyttet til store engasjement med samme kunde, konsentrasjon innenfor geografiske områder, næringer eller med likeartede grupper av kunder. Restrisiko er risikoen for at sikkerheter ved et engasjement er mindre effektive enn forventet. Markedsrisiko er risiko for tap som oppstår som følge av åpne posisjoner i valuta-, rente- råvare-, og egenkapitalmarkedene. Risikoen er knyttet til resultatvariasjoner som følge av endringer i markedspriser eller -kurser. Markedsrisiko inkluderer både risiko som oppstår gjennom ordinære handelsaktiviteter og risiko som oppstår som en del av bankaktiviteter. Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke er i stand til å kunne innfri sine forpliktelser ved forfall, samt risikoen for at konsernet ikke klarer å møte sine likviditetsforpliktelser uten at kostnaden ved dette øker dramatisk. Likviditet er helt avgjørendefor finansiell virksomhet, men denne risikokategorien vil ofte være betinget, i den forstand at den først blir synlig når 12 av 107

13 andre hendelser skaper bekymring for konsernets evne til å gjøre opp for seg. Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil, eller eksterne hendelser. Operasjonell risiko omfatter også compliancerisiko, som er risikoen for tap forårsaket av brudd på lover og regler eller tilsvarende forpliktelser, samt juridisk risiko. Dette er en risiko som ofte følger av problemstillinger omkring dokumentasjon og tolkning av kontrakter og varierende rettspraksis der konsernet driver virksomhet. Forretningsrisiko er risiko knyttet til svingninger i resultatet på grunn av endringer i eksterne forhold som markedssituasjonen, myndighetenes reguleringer eller bortfall av inntekter som følge av svekket omdømme. Omdømmerisiko er ofte en konsekvens av andre risikoformer. Håndteringen av DNB Bank-konsernets forretningsrisiko skjer i første rekke gjennom strategiprosessen og ved løpende arbeid for å ta vare på og forbedre konsernets omdømme. Ved fastsettelse og oppfølging av konsernets risikoappetitt er omdømmerisiko skilt ut som et eget temaområde. Annen risiko. I tillegg til overnevnte risikoformer er konsernet eksponert mot strategisk risiko som kan defineres som risikoenfor resultatbortfall som følge av at konsernet ikke greier å utnytte de strategiske muligheter som finnes. Konsernets strategiske risiko er ikke gjenstand for spesiell måling eller rapportering, men blir fast diskutert som et ledd i de årlige strategiprosesser. D.3 Nøkkelinformasjon om sentrale risikofaktorer for verdipapiret Alle investeringer i obligasjonslån er forbundet med risiko. Risikoen knytter seg til generelle svingninger i verdipapirmarkedet, varierende likviditet i en obligasjon og selskapsspesifikke risikofaktorer. I hovedsak er det fire risikoforhold som samlet kan utgjøre investors totale risikoeksponering ved investering i obligasjonslån; likviditetsrisiko, renterisiko, oppgjørsrisiko og generell markedsrisiko. Samlet vil disse inntil fire risikiene gjenspeile seg i svingninger i omsetningskursen for obligasjoner ( kursrisiko ). Kursen på obligasjonslån vil svinge i forhold til rente- og kredittmarkedet generelt, markedets syn på risikoen knyttet til produktet og omsetteligheten til produktet i markedet. Til tross for underliggende positiv utvikling i utsteders forretningsmessige aktiviteter, vil kursen på produktet kunne gå ned uavhengig av dette. Obligasjonslån med relativt kort løpetid og flytende rente har dog generelt lavere kursrisiko enn tilsvarende lån med fast rente. I obligasjonslån som utstedes av DNB Bank ASA har investor rett til å få tilbakebetalt hovedstol i sin helhet, enten ved endelig forfallstidspunkt eller i form av periodiske avdrag gjennom løpetiden. I Strukturerte Obligasjonslån er tilbakebetaling av Hovedstol kun sikret på Forfallsdato. Ved salg av produktet før Forfallsdato vil oppgjør skje til gjeldende markedskurs som vil kunne være lavere eller høyere enn pari kurs, avhengig av verdiutviklingen av underliggende aktiva samt aktuelle markedsforhold. Dette inkluderer markedskurser for de forretninger som Utsteder inngår i markedet for å sikre investor avkastningen fra underliggende aktivas verdiutvikling. For Strukturerte Obligasjonslån innebærer dette at produktet er tilpasset investorer som har til hensikt å beholde sin investering fram til Forfallsdato. 13 av 107

14 Avkastningsfaktoren kan være fast eller indikativ. Opplysninger om hva den faste Avkastningsfaktoren er, eventuelt hva den indikative Avkastningsfaktoren er satt til og hvordan den endelig fastsettes, fremgår av Endelige Vilkår. Eventuelle tegningsomkostninger og overkurs er kostnader som reduserer produktets totale avkastning, og som derfor må hensyntas av investor ved vurderingen av produktet forut for eventuell investering. Investor har risiko på sin plassering dersom DNB Bank ASA ikke klarer å gjøre opp sine forpliktelser ved forfallstidspunktet. D.6 Nøkkelinformasjon om sentrale risikofaktorer for verdipapiret samt advarsel om risiko for å tape hele eller deler av investeringen. Alle investeringer i markedssertifikater, CLN og ETN er forbundet med risiko. Risikoen knytter seg til generelle svingninger i verdipapirmarkedet, varierende likviditet i produktet og selskapsspesifikke risikofaktorer. I hovedsak er det fire risikoforhold som samlet kan utgjøre investors totale risikoeksponering ved investering i markedssertifikater, CLN og ETN; likviditetsrisiko, renterisiko, oppgjørsrisiko og generell markedsrisiko. Samlet vil disse inntil fire risikiene gjenspeile seg i svingninger i omsetningskursen for markedssertifikater, CLN og ETN i markedet ( kursrisiko ). Kursen på markedssertifikater, CLN og ETN vil svinge i forhold til rente- og kredittmarkedet generelt, markedets syn på risikoen knyttet til produktet og omsetteligheten til produktet i markedet. Til tross for underliggende positiv utvikling i utsteders forretningsmessige aktiviteter, vil kursen på produktet kunne gå ned uavhengig av dette. Markedssertifikater vil ha en avdrags/- og/eller avkastningsstruktur som innebærer at hele eller deler av hovedstol ikke tilbakebetales til investor dersom nærmere angitte hendelser i produktet inntreffer. Hovedstol kan derfor tapes i sin helhet. CLN vil kunne ha en avdrags- og/eller avkastningsstruktur som innebærer at hele eller deler av hovedstol ikke tilbakebetales til investor dersom nærmere angitte hendelser i produktet inntreffer. For enkelte CLN kan derfor hovedstol tapes helt eller delvis. ETN har ikke hovedstolsgaranti. Sluttverdibeløp beregnes i henhold til Endelige Vilkår, og betales på Betalingsdato. Investor har således ikke rett til å få tilbakebetalt noen del av hovedstol på noe tidspunkt i løpetiden for ETN. Hovedstol kan derfor tapes i sin helhet. Hovedstol, eller deler av denne, vil eventuelt inngå i og betales som Sluttverdibeløp i den grad utviklingen i faktorer som bestemmer Sluttverdibeløp tillater dette. Eventuelle tegningsomkostninger og overkurs er kostnader som reduserer produktets totale avkastning, og som derfor må hensyntas av investor ved vurderingen av produktet forut for eventuell investering. En investering i Warrant og andre finansielle derivater karakteriseres som svært risikofylt. Muligheten for Utbetaling/Sluttavregning er derfor forbundet med høy risiko for tap av Innbetalt Beløp/Premiebeløpet/kurs betalt for verdipapiret. Risikoen knyttet til Warrant og andre finansielle derivater er først og fremst knyttet til utviklingen i Underliggende Aktiva. Warrant og andre finansielle derivater gir både høyere eksponering og avkastningspotensiale, men også høyere risiko 14 av 107

15 sammenlignet med for eksempel en indeksobligasjon med hovedstolsgaranti. En investering i Warrant og andre finansielle derivater vil kunne ha begrenset likviditet. Investor har risiko på sin plassering dersom DNB Bank ASA ikke klarer å gjøre opp sine forpliktelser ved forfallstidspunktet. Del E Opplysninger om tilbudet Element Innholdskrav Innhold E.2b Bakgrunn for utstedelsen. Opplåning gjennom utstedelse av ordinære obligasjonslån inngår som en del av Utsteders generelle finansiering. For ansvarlige obligasjonslån er formålet med utstedelsen å styrke Utsteders ansvarlig kapital. For markedssertifikater, CLN, ETN og Utestående Warranter er formålet med utstedelsen å generere inntekter til Utsteder. E.3 Beskrivelse av vilkår og betingelser for utstedelsen. Tegning i obligasjonslån/markedssertifikater/cln/markedswarrants som i førstehåndsmarkedet tilbys gjennom offentlig tegning finner sted hos Tegningssted innenfor en tegningsperiode som angis i Endelige Vilkår. Innlevert tegningsblankett er bindende for tegneren. I tilfelle overtegning vil det bli foretatt en proratarisk avkortning av tegningene. Tildeling av obligasjoner vil bli meddelt Obligasjonseierne/Markedssertifikateierne/CLNeierne/Innehaverne skriftlig via Verdipapirregisteret eller på annen hensiktsmessig måte. Levering av tildelte obligasjoner/andeler i markedssertifikat/andeler i CLN/Markedswarrants vil skje til investors oppgitte konto i Verdipapirregisteret på Emisjonsdato. Ved tegning vil det kunne påløpe tegningsomkostninger slik dette angis i Endelige Vilkår. I tillegg til tegningsomkostninger vil eventuelle øvrige honorarer til Tilrettelegger og distributør fremgå av Endelige Vilkår. Investor skal betale tegnet beløp beregnet til Emisjonskurs og tegningsomkostninger samlet til DNB Bank ASA som angitt på tegningsblankett. Tidspunkt eller tidsperiode for betaling vil angis i Endelige Vilkår. Tegning i obligasjonslån/markedssertifikater/cln/markedswarrants i førstehåndsmarkedet som rettes til et begrenset antall investorer trenger ikke å ha noen definert tegningsperiode. Overtegning vil ikke forekomme. Betaling for tildelte obligasjoner/andeler i markedssertifikatet/andeler i CLN/Markedswarrants skjer mot samtidig levering av obligasjonene/andelene i markedssertifikatet/andelene i CLN/Markedswarrants til investors oppgitte konto i Verdipapirregisteret. Tegning i ETN og Noterte Warrants finner sted hos Tilrettelegger fra og med Emisjonsdato og inntil 5 Bankdager (ETN) / 10 Bankdager (Noterte Warrants) før Forfallsdato/Oppgjørsdag for Sluttavregning. Tegning skjer ved at tegneren melder interesse for kjøp av andeler i ETN/Noterte Warrants direkte til Tilrettelegger på tilsvarende måte som ved omsetning av andre børsnoterte verdipapirer. Levering av andeler i ETN/Noterte Warrants skjer mot betaling på tidspunkt som er avtalt mellom Tilrettelegger og tegneren på tegningstidspunktet. Tegneren vil motta melding fra Verdipapirregisteret når andelene i ETN/Noterte Warrants er kreditert tegnerens VP-konto. 15 av 107

16 Det er ingen omkostninger knyttet til tegningen utover kurtasje i henhold til gjeldende prisliste for Tilrettelegger. Overtegning er uaktuelt ettersom Tilrettelegger vil kunne velge mellom å stanse salg av andeler i ETN før Ramme overskrides, alternativt å øke Ramme. Overtegning er uaktuelt ettersom Tilrettelegger til enhver tid vil tilby Noterte Warrants ihht Utestående Warranter. Betaling for tegnede andeler i ETN/Noterte Warrants skjer på tidspunkt for oppgjør/levering av andelene til Salgskurs som er avtalt mellom Tilrettelegger og tegner på tegningstidspunktet. E.4 Beskrivelse av interesser, herunder interessekonflikter, knyttet til utstedelsen. Det finnes ingen mulige interessekonflikter mellom de forpliktelser medlemmer av styret, ledelse eller tilsynsorganer har overfor utsteder, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. Endelige Vilkår angir om det foreligger interesser, herunder interessekonflikter, som er av vesentlig betydning for utstedelsen av Lånet/Markedssertifikatet/CLN/ETN/Utestående Warrants. E.7 Estimerte kostnader som belastes investor i forbindelse med tilbud om tegning. For obligasjonslån/markedssertifikater/cln/markedswarrants vil det ved tegning kunne påløpe tegningsomkostninger slik dette angis i Endelige Vilkår. I tillegg til tegningsomkostninger vil eventuelle øvrige honorarer til Tilrettelegger og distributør fremgå av Endelige Vilkår. 16 av 107

17 2. Risikofaktorer 2.1 Risikofaktorer Risikofaktorer relatert til DNB Bank ASA Kredittrisiko (eller motpartsrisiko) er risiko for økonomisk tap som skyldes at DNB Bank-konsernets kunder (motparter) ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser overfor Banken. Kredittrisiko vedrører alle fordringer på kunder/motparter, i hovedsak utlån, men også ansvar i henhold til andre utstedte kreditter, garantier, rentebærende verdipapirer, ubenyttede kreditter og interbankplasseringer, samt motpartsrisiko som oppstår gjennom derivathandel med valuta- og rentederivater. Dessuten er det viktige innslag av motpartsrisiko i den oppgjørsrisiko som oppstår i forbindelse med betalingsformidling og oppgjør av inngåtte kontrakter. Kredittrisiko omfatter også konsentrasjonsrisiko, herunder risiko knyttet til store engasjement med samme kunde, konsentrasjon innenfor geografiske områder, næringer eller med likeartede grupper av kunder. Restrisiko er risikoen for at sikkerheter ved et engasjement er mindre effektive enn forventet. Markedsrisiko er risiko for tap som oppstår som følge av åpne posisjoner i valuta-, rente- råvare-, og egenkapitalmarkedene. Risikoen er knyttet til resultatvariasjoner som følge av endringer i markedspriser eller - kurser. Markedsrisiko inkluderer både risiko som oppstår gjennom ordinære handelsaktiviteter og risiko som oppstår som en del av bankaktiviteter. Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke er i stand til å kunne innfri sine forpliktelser ved forfall, samt risikoen for at konsernet ikke klarer å møte sine likviditetsforpliktelser uten at kostnaden ved dette øker dramatisk. Likviditet er helt avgjørendefor finansiell virksomhet, men denne risikokategorien vil ofte være betinget, i den forstand at den først blir synlig når andre hendelser skaper bekymring for konsernets evne til å gjøre opp for seg. Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil, eller eksterne hendelser. Operasjonell risiko omfatter også compliancerisiko, som er risikoen for tap forårsaket av brudd på lover og regler eller tilsvarende forpliktelser, samt juridisk risiko. Dette er en risiko som ofte følger av problemstillinger omkring dokumentasjon og tolkning av kontrakter og varierende rettspraksis der konsernet driver virksomhet. Forretningsrisiko er risiko knyttet til svingninger i resultatet på grunn av endringer i eksterne forhold som markedssituasjonen, myndighetenes reguleringer eller bortfall av inntekter som følge av svekket omdømme. Omdømmerisiko er ofte en konsekvens av andre risikoformer. Håndteringen av DNB Bank-konsernets forretningsrisiko skjer i første rekke gjennom strategiprosessen og ved løpende arbeid for å ta vare på og forbedre konsernets omdømme. Ved fastsettelse og oppfølging av konsernets risikoappetitt er omdømmerisiko skilt ut som et eget temaområde. Annen risiko. I tillegg til overnevnte risikoformer er konsernet eksponert mot strategisk risiko som kan defineres som risikoenfor resultatbortfall som følge av at konsernet ikke greier å utnytte de strategiske muligheter som finnes. Konsernets strategiske risiko er ikke gjenstand for spesiell måling eller rapportering, men blir fast diskutert som et ledd i de årlige strategiprosesser Risikofaktorer relatert til obligasjonslån, markedssertifikater, CLN og ETN Generelt om risikofaktorer ved obligasjonslån, markedssertifikater, CLN og ETN Risikofaktorene som beskrives i pkt må sees i sammenheng med beskrivelsen i pkt For et fullstendig bilde av risikofaktorer for det enkelte produkt må beskrivelsene gitt i ets kapittel 2 leses og forstås i sammenheng med vilkår og betingelser for produktet slik disse fremgår av de enkelte Endelige Vilkår. Den enkelte investor oppfordres selv til å vurdere de markeder som det enkelte produkt er knyttet opp mot og vurdere alternative investeringer før kjøp. En investering i markedssertifikater, CLN og ETN må ikke være høyere enn beløpet som en investor har økonomisk styrke til å tape i sin helhet. Alle investeringer i obligasjonslån, markedssertifikater, CLN og ETN er forbundet med risiko. Risikoen knytter seg til generelle svingninger i verdipapirmarkedet, varierende likviditet i en obligasjon og selskapsspesifikke risikofaktorer. I hovedsak er det fire risikoforhold som samlet kan utgjøre investors totale risikoeksponering ved investering i obligasjonslån, markedssertifikater, CLN og ETN; likviditetsrisiko, renterisiko, oppgjørsrisiko og 17 av 107

18 generell markedsrisiko. Samlet vil disse inntil fire risikiene gjenspeile seg i svingninger i omsetningskursen for obligasjoner, markedssertifikater, CLN og ETN i markedet ( kursrisiko ). Kursen på obligasjonslån, markedssertifikater, CLN og ETN vil svinge i forhold til rente- og kredittmarkedet generelt, markedets syn på risikoen knyttet til produktet og omsetteligheten til produktet i markedet. Til tross for underliggende positiv utvikling i utsteders forretningsmessige aktiviteter, vil kursen på produktet kunne gå ned uavhengig av dette. Obligasjonslån med relativt kort løpetid og flytende rente har dog generelt lavere kursrisiko enn tilsvarende lån med fast rente Renterisiko Obligasjonslån/Markedssertifikat/CLN: For lån med flytende rente vil avviket fra den generelle markedsrisikoen være begrenset da referanserenten er gjenstand for jevnlig (som regel kvartalsvis) justering gjennom lånets løpetid. Videre vil den primære kursrisikoen for et flytende rente lån være knyttet til en endring i markedets vurdering av gjeldende kredittmarginpåslag i forhold til lånets avtalte marginpåslag over referanserenten på et gitt tidspunkt. En eventuell endring i marginpåslag i forhold til avtalt marginpåslag kan skyldes generelle endringer i markedsforholdene og/eller selskapsspesifikke forhold. Imidlertid er det normalt slik at marginpåslaget vil reduseres ettersom gjenværende løpetid for et lån blir kortere. Kursen på obligasjoner med fast rente vil være følsom for endringer i markedsrentene. Dersom markedsrentene stiger i perioden vil prisen på obligasjonslånet falle. ETN: I produkter hvor Rentebasis t inngår som en faktor ved beregningen av Sluttverdibeløp, vil den løpende utviklingen i den aktuelle renten til enhver tid påvirke Sluttverdibeløp. Jo lavere Rentebasis t på et gitt tidspunkt desto lavere Sluttverdibeløp på samme tidspunkt, alt annet likt Strukturerte Obligasjonslån/Markedssertifikater/CLN I Strukturerte Obligasjonslån er tilbakebetaling av Hovedstol kun sikret på Forfallsdato. For CLN er tilbakebetaling av Hovedstol henholdsvis sikret/ikke sikret, på noe tidspunkt i løpetiden. For Markedssertifikater er tilbakebetaling av Hovedstol henholdsvis delvis sikret/ikke sikret, på noe tidspunkt i løpetiden. Se pkt for en nærmere beskrivelse av disse egenskapene. Ved salg av produktet før Forfallsdato vil oppgjør skje til gjeldende markedskurs som vil kunne være lavere eller høyere enn pari kurs, avhengig av verdiutviklingen av underliggende aktiva samt aktuelle markedsforhold. Dette inkluderer markedskurser for de forretninger som Utsteder inngår i markedet for å sikre investor avkastningen fra underliggende aktivas verdiutvikling. For Strukturerte Obligasjonslån, Markedssertifikater og CLN innebærer dette at produktet er tilpasset investorer som har til hensikt å beholde sin investering fram til Forfallsdato. Avkastningsfaktoren kan være fast eller indikativ. Opplysninger om hva den faste Avkastningsfaktoren er, eventuelt hva den indikative Avkastningsfaktoren er satt til og hvordan den endelig fastsettes, fremgår av Endelige Vilkår. Eventuelle tegningsomkostninger og overkurs er kostnader som reduserer produktets totale avkastning, og som derfor må hensyntas av investor ved vurderingen av produktet forut for eventuell investering. Markedssertifikater og CLN betraktes som finansielt derivat i EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. I tillegg til risikofaktorer som omtalt i pkt vil derfor risikofaktorene i pkt være aktuelle for Markedssertifikater og CLN Hovedstolsgaranti I obligasjonslån som utstedes av DNB Bank ASA har investor rett til å få tilbakebetalt hovedstol i sin helhet, enten ved endelig forfallstidspunkt eller i form av periodiske avdrag gjennom løpetiden. Markedssertifikater vil ha en avdrags/- og/eller avkastningsstruktur som innebærer at hele eller deler av hovedstol ikke tilbakebetales til investor dersom nærmere angitte hendelser i produktet inntreffer, se beskrivelse i pkt Hovedstol kan derfor tapes i sin helhet. CLN vil kunne ha en avdrags- og/eller avkastningsstruktur som innebærer at hele eller deler av hovedstol ikke tilbakebetales til investor dersom nærmere angitte hendelser i produktet inntreffer. For enkelte CLN kan derfor hovedstol tapes helt eller delvis. ETN har ikke hovedstolsgaranti. Sluttverdibeløp beregnes i henhold til Endelige Vilkår, og betales på Betalingsdato. Investor har således ikke rett til å få tilbakebetalt noen del av hovedstol på noe tidspunkt i løpetiden for ETN. Hovedstol kan derfor tapes i sin helhet. Hovedstol, eller deler av denne, vil eventuelt inngå i og betales som Sluttverdibeløp i den grad utviklingen i faktorer som bestemmer Sluttverdibeløp tillater dette. 18 av 107

19 Eventuelle tegningsomkostninger og overkurs er kostnader som reduserer produktets totale avkastning, og som derfor må hensyntas av investor ved vurderingen av produktet forut for eventuell investering Markedspleie For obligasjonslån, markedssertifikater og CLN som ikke skal noteres på Markedsplass blir det ikke inngått market-maker avtale. Omsetteligheten til slike produkter vil avhenge av de til enhver tid tilgjengelige og etablerte kredittlinjer hos de ulike markedsaktørene. For Strukturerte Obligasjonslån, Markedssertifikater og CLN vil DNB Markets kunne søke å stille kjøps- og hvis mulig salgskurs på forespørsel. For obligasjonslån, markedssertifikater, CLN og ETN som skal noteres på en Markedsplass vil noteringskravene for den aktuelle Markedsplass bestemme nærmere regler for Markedspleie. Under normale markedsforhold vil slik markedspleie bidra til likviditet i produktet Investors kredittrisiko Investor har risiko på sin plassering dersom DNB Bank ASA ikke klarer å gjøre opp sine forpliktelser (eksempelvis renter, Tilleggsbeløp, Avkastningsbeløp, Sluttverdibeløp eller Hovedstol) ved forfallstidspunktet. Prisen på produktet vil i hele lånets løpetid variere med kredittmarkedets oppfatning av DNB Bank ASA som utsteder Valutarisiko Investor vil være eksponert mot valutarisiko i produkter hvor valutakurs inngår som en faktor ved beregningen av Sluttverdibeløp. Valutakurs fastsettes daglig og vil kunne svinge betydelig fra Emisjonsdato til Forfallsdato. Negativ utvikling i Valutakurs vil redusere Sluttverdibeløp til tross for positiv utvikling i øvrige faktorer. Dersom valutakursen synker (Valuta blir mer verdt) fra en dag til den neste vil Sluttverdibeløp være lavere enn foregående dag, alt annet likt Markedsrisiko Kursen på ETN vil svinge i forhold til markedet for Underliggende Aktiva generelt, markedets syn på risikoen knyttet til produktet og omsetteligheten til produktet i markedet. Til tross for underliggende positiv utvikling i Utsteders forretningsmessige aktiviteter, vil kursen på produktet kunne gå ned uavhengig av dette Risikofaktorer relatert til warrants og andre finansielle derivater Generelt om risikofaktorer for warrants og andre finansielle derivater Risikofaktorene som beskrives i pkt må sees i sammenheng med beskrivelsen i pkt For et fullstendig bilde av risikofaktorer for det enkelte produkt må beskrivelsene gitt i ets kapittel 2 leses og forstås i sammenheng med vilkår og betingelser for produktet slik disse fremgår av de enkelte Endelige Vilkår. Den enkelte investor oppfordres selv til å vurdere de markeder som det enkelte produkt er knyttet opp mot og vurdere alternative investeringer før kjøp. En investering i Warrant og andre finansielle derivater må ikke være høyere enn beløpet som en investor har økonomisk styrke til å tape i sin helhet. Den enkelte investor anbefales generelt om å fordele sine investeringer på flere produkter og aktivaklasser. Gjennom rådgivning har Utsteder et klart mål om å sikre at kundens valg av investeringsalternativ er tilpasset kundens egne investeringsmål og vilje og evne til å ta risiko. Tilbud om investering i warrants og andre finansielle derivater bør være et aktuelt alternativ som et tilskudd til en eksisterende portefølje for en investor som er villig til å ta høy risiko for å oppnå mulighet for høyere avkastning. Valg av investeringsalternativ vil måtte baseres på en grundig gjennomgang av vilkårene for det enkelte investeringsalternativ. Utsteder henviser i denne forbindelse til vilkårene for Warrant og andre finansielle derivater slik disse fremgår av et, de enkelte Endelig Vilkår samt eventuell tilhørende brosjyre og tegningsblankett. Investor oppfordres til å vurdere andre investeringsalternativer, herunder de kostnader som er forbundet med det enkelte alternativ. Sammenlign gjerne Innbetalt Beløp/Premiebeløp/kurs betalt for verdipapiret og Utsteders margin for verdipapiret med andre leverandører av tilsvarende verdipapirer i markedet Spesifikke risikofaktorer relatert til warrants og andre finansielle derivater a) En investering i Warrant og andre finansielle derivater karakteriseres som svært risikofylt. Muligheten for Utbetaling/Sluttavregning er derfor forbundet med høy risiko for tap av Innbetalt Beløp/Premiebeløpet/kurs betalt for verdipapiret. Den enkelte investor må selv vurdere muligheten for å oppnå Avkastningsbeløp/Utbetaling/Sluttavregning opp mot risikoen for å tape hele eller deler av Innbetalt Beløp/Premiebeløpet/kurs betalt for verdipapiret. Avkastningsbeløp/Utbetaling/Sluttavregning som vil kunne oppnås er knyttet til utviklingen i Underliggende Aktiva, som vil variere og er forbundet med store svingninger. Den enkelte investor oppfordres selv til å vurdere de markeder som Warrant og andre finansiellle derivater er knyttet opp mot og vurdere alternative investeringer før kjøp. En investering i 19 av 107

20 Warrant og andre finansiellle derivater må ikke være høyere enn et beløp som investor har økonomisk styrke til å tape i sin helhet. b) Risikoen knyttet til Warrant og andre finansielle derivater er først og fremst knyttet til utviklingen i Underliggende Aktiva. c) Warrant og andre finansielle derivater gir både høyere eksponering og avkastningspotensiale, men også høyere risiko sammenlignet med for eksempel en indeksobligasjon med hovedstolsgaranti. Risikoen ved kjøp av Warrant og andre finansiellle derivater er først og fremst at investor kan tape hele Premiebeløpet/kurs betalt for verdipapiret dersom utviklingen i Underliggende Aktiva ikke er tilstrekkelig høy til å gi Avkastningsbeløp/Utbetaling/Sluttavregning. Den løpende verdien på Warrant og andre finansielle derivater vil også kunne svinge mer i løpetiden enn en tilsvarende indeksobligasjon vil gjøre. Med en warrant kan man investere mindre for å få samme eksponering, men risikerer også å tape hele Premiebeløpet/kurs betalt for verdipapiret. Dette bør hensyntas når investor bestemmer hvor mye som ønskes investert i Warrant og andre finansielle derivater. d) En investering i Warrant og andre finansielle derivater vil kunne ha begrenset likviditet. Et eventuelt salg av Warrant og andre finansielle derivater må foretas til markedspris på salgstidspunktet. For Warrant og andre finansielle derivater som ikke er notert på markedsplass vil DNB Markets søke å stille indikative kurser i løpetiden, men kan ikke garantere at investor til enhver tid vil kunne få innløst sine verdipapirer. Verdien kan i verste fall falle helt til null. I tillegg til utviklingen i Underliggende Aktiva, vil også endringer i Underliggende Aktiva's volatilitet, samt rentenivå og andre aktuelle markedsforhold påvirke verdien av investeringen. Investeringen bør derfor primært velges av investorer som ønsker å beholde investeringen frem til forfall. e) I produkter med indikativ Avkastningsfaktor vil endelig Avkastningsfaktor kunne fastsettes lavere enn den indikative. Alt annet likt vil i såfall den faktiske avkastningen bli lavere enn den avkastningen som ble indikert på tegningstidspunktet. f) Ettersom Warrant og andre finansiellle derivater er utstedt av DNB Bank ASA har du også en risiko for at Utsteder ikke klarer å gjøre opp sine forpliktelser (eksempelvis Avkastningsbeløp, Utbetaling, Sluttavregning eller Hovedstol) ved forfallstidspunktet (investors kredittrisiko). Utsteder er pr 25. mars 2014 ratet A+ av Standard & Poor's og A-1 av Moody's slik at kredittrisikoen må anses som lav. 20 av 107

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service

Prospekt. Endelige Vilkår DnB NOR ETN Oil Service Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR ETN Oil Service Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010 et

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013 FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 Kristiansand, 18.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 ISIN: NO 0010626476. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt på FRN DnB NOR

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012

Prospekt. DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedssertifikat Sverige 2009/2012 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 et Prospekt på DnB NOR Markedssertifikat

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for

Endelige Vilkår - FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 ISIN: NO 0010559941. Prospekt. Endelige Vilkår. for Prospekt Endelige Vilkår for FRN DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Indeksobligasjon USA Offensiv 2011/2016 Prospekt Endelige Vilkår for Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg til Grunnprospekt datert 6. oktober 2010, 3. desember 2010 og 10.

Detaljer

Sammendrag. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446. Sandnes, 20.

Sammendrag. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446. Sandnes, 20. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder Sandnes, 20.02 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII Viktig informasjon et har utelukkende

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Oil 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Oil 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013

Endelige Vilkår - DnB NOR Japan 2010/2013 ISIN SE0003489350. Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Japan 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Japan 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november 2009, tillegg

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige

Prospekt. Endelige Vilkår. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Top Value Sverige Offensiv 2011/2016 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 samt tillegg

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Tilrettelegger Oslo, 14. juni 2006 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 10 Viktig informasjon*

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR

Detaljer

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736580 Prospekt Verdipapirdokument for 3,15 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2015/2030 Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger: Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 NorgesGruppen ASA, 08.05 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010709512 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512 Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 9. september 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0536634. Prospekt. Verdipapirdokument.

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 9. september 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0536634. Prospekt. Verdipapirdokument. Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS åpent obligasjonslån 2009/2012 Tilrettelegger Oslo, 9. september 2009 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11 Eidsiva Energi AS, Prospekt av 23. juni 2015 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736572 Prospekt Verdipapirdokument for 2,60 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2015/2022 Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger:

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument

Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Prospekt Flytende rente Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2011 ISIN NO 001 030802.6 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12 Entra Eiendom, prospekt av 15. april 2013 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010673700 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0673700 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2013/2018 Tilretteleggere:

Detaljer

PROSPEKT. Sparebanken Hedmark. Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0695067. 4,00% Sparebanken Hedmark åpent obligasjonslån 2013/2023

PROSPEKT. Sparebanken Hedmark. Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0695067. 4,00% Sparebanken Hedmark åpent obligasjonslån 2013/2023 PROSPEKT Sparebanken Hedmark Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0695067 4,00% Sparebanken Hedmark åpent obligasjonslån 2013/2023 Verdipapirdokumentet bør leses sammen med Registreringsdokumentet av 27.januar

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0623952. Prospekt. Verdipapirdokument. for. FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016.

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0623952. Prospekt. Verdipapirdokument. for. FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016. Prospekt Verdipapirdokument for FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016 Tilrettelegger: Oslo, 19. september 2011 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 12 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

for åpent Tilretteleggere: 1 av 11

for åpent Tilretteleggere: 1 av 11 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010704414 Prospekt Verdipapirdokument for 4,52 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2029 Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne

Detaljer

for 4,40 Tilrettelegger: 1 av 11

for 4,40 Tilrettelegger: 1 av 11 Akershuss Energi AS, Prospekt av 30. november 2012 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010661432 Prospekt Verdipapirdokument for 4,40 % Akershus Energi AS åpent obligasjonslånn 2012/2019 Tilrettelegger: Oslo,

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267 Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0277 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00 www.hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no

Detaljer

ISIN: NO 0010641806. for. Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012. 1 av 12

ISIN: NO 0010641806. for. Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012. 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010641806 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Entra Eiendom AS åpent 2012/2017 obligasjonslån Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Verdipapirdokument 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683. Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015

Verdipapirdokument. 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683. Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015 NorgesGruppen ASA, 19.01 2015 Verdipapirdokument ISIN NO0010720683 Verdipapirdokument 3,25 % NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683 Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015 Verdipapirdokumentet

Detaljer

SpareBank 1 Boligkreditt AS

SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Boligkreditt AS Sammendrag for NO0010713746 2014 SpareBank 1 Boligkreditt AS er eid av bankene i SpareBank 1-alliansen Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU s kommisjonsforordning 486/2012

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Alternativ Energi 2010/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 Prospekt Verdipapirdokument for 3,20 % SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 og SEK 100 million FRN Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635258 Drammensveien 144,

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12

ISIN: NO 0010673700. for. Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013. 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010673700 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0673700 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2013/2018 Tilretteleggere: Oslo, 15. april 2013 Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Top-Picks Asia IV 2010/2015 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009 og tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013

Prospekt. Endelige Vilkår - DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR US Health Care II 2010/2013 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2009, tillegg til Grunnprospekt datert 6. november

Detaljer

ISIN: NO 0010736929. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010736929. for. Tilrettelegger: 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736929 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0736929 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2015/2022 Tilrettelegger: Kristiansand/Oslo, 22. juni 2015 Utarbeidet

Detaljer

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12 Agder Energi AS, prospekt av 16. juni 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010711666 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0711666 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2014/2020 Tilrettelegger:

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende 1 TERM SHEET 27. november 2014 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 0010725229 Utsteder: Type lån: OBOS BBL Åpent obligasjonslån flytende rente Låneramme: NOK 1,000,000,000

Detaljer

TERM SHEET. 11. februar 2015

TERM SHEET. 11. februar 2015 Side 1 av 5 TERM SHEET 11. februar 2015 FRN Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010730989 Utsteder: Type lån:

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120 NorgesGruppen ASA Karenslyst allé 12-14 Postboks 300 Skøyen 0213 Oslo Telefon: +47 24 11 31 00 Faks: +47 24 11

Detaljer

ISIN: NO 0010715931. for. Tilretteleggere: Oslo, 26. august 2014. 1 av 12

ISIN: NO 0010715931. for. Tilretteleggere: Oslo, 26. august 2014. 1 av 12 Entra Eiendom, prospekt av 26. august 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010715931 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0715931 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2014/2019 Tilretteleggere:

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 Agder Energi AS Postboks 603 Lundsiden 4606 Kristiansand Telefon 38 60 70 00 Verdipapirdokumentet er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Petro FX 2009/2011

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Petro FX 2009/2011 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Petro FX 2009/2011 Verdipapirdokumentet utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg til Registreringsdokument

Detaljer

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11 SSB Boligkreditt AS Sandnes, 26.03.2010 1 av 11 Viktig informasjon et har blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om notering av selskapets obligasjonslån på Oslo ABM. Oslo ABM har kontrollert og godkjent

Detaljer

ISIN: NO 0010662869. for. Tilretteleggere: 1 av 12

ISIN: NO 0010662869. for. Tilretteleggere: 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010662869 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0662869 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2012/2015 Tilretteleggere: Oslo, 23. november 2012 Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor.

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor. TERM SHEET [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO001 [ ] Utsteder: TrønderEnergi AS, org. nr. 980 417 824 Type lån: Åpent

Detaljer

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder 1 TERM SHEET 29. oktober 2014 FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010722846 Utsteder: Type lån: Bamble Sparebank Ansvarlig

Detaljer

Verdipa. for. 00 sjonslån ISIN: NO. Tilrettelegger: 1 av 12

Verdipa. for. 00 sjonslån ISIN: NO. Tilrettelegger: 1 av 12 TrønderEnergi AS, prospekt av 26. september s 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010714900 Prospekt Verdipa apirdokument for ISIN: NO 001 07149 00 FRN TrønderEnergi AS åpent obligas sjonslån 2014/2019 Tilrettelegger:

Detaljer

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO0010572845 Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Utsteder: Valuta: Sparebanken Vest NOK

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010612153

Verdipapirdokument. FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010612153 Sparebanken Sogn og Fjordane, 16.05.2012 Verdipapirdokument ISIN NO0010612153 Verdipapirdokument FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN

Detaljer

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2011/2014

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2011/2014 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på ABM Dato: 23/12/2011 Endelig ISIN: NO 001 0633720 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer] Relevante

Detaljer

Prospekt. 4,95 % Entra Eiendom AS åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0552458

Prospekt. 4,95 % Entra Eiendom AS åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0552458 Prospekt 4,95 % Entra Eiendom AS åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0552458 Entra Eiendom AS Biskop Gunnerus gt. 14 Postboks 3 0051 Oslo Telefon: +47 21 60 51 00 Faks: +47 21 60 51 01 www.entraeiendom.no

Detaljer

Prospekt. Sammendrag. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. september 2008

Prospekt. Sammendrag. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. september 2008 Prospekt Sammendrag for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning 2008/2011 Tilrettelegger Oslo, 18. september 2008 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 9 Ord med stor forbokstav som benyttes

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,25% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 070067.7. Tilrettelegger: Stavanger, 10.

Verdipapirdokument. 3,25% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 070067.7. Tilrettelegger: Stavanger, 10. 3,25% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 070067.7 Tilrettelegger: Stavanger, 10.06 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument NORDEA BANK NORGE ASA 4,50 % Nordea Bank Norge ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 ISIN NO 001032476.7 Verdipapirdokument Dette Verdipapirdokument utgjør et verdipapirdokument i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

TERM SHEET. 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder TERM SHEET 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010612153 Sparebanken Sogn

Detaljer

Flytende rente Fana Sparebank fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser

Flytende rente Fana Sparebank fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser Flytende rente Fana Sparebank fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Vilkår og betingelser ISIN: Utsteder: Type lån: Lånebeløp ( Obligasjonene/ Obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Skal ikke noteres på Oslo Børs / ABM Dato: 11/03/2010 Endelig ISIN: NO 001 0566870 Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

TERM SHEET. Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for.

TERM SHEET. Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for. TERM SHEET Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder Vilkår og betingelser ISIN: NO 001065018.7 Utsteder: Haugesund

Detaljer

TERM SHEET. 05 april 2013

TERM SHEET. 05 april 2013 1 TERM SHEET 05 april 2013 Flytende rente Bamble Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010675002 Bamble Sparebank

Detaljer

Markedswarrant EURNOK

Markedswarrant EURNOK www.handelsbanken.com/capitalmarkets Markedswarrant EURNOK Markedswarrant EURNOK gir deg mulighet til høy avkastning dersom kronen styrker seg tilstrekkelig mot euro Den norske kronen har tapt seg mye

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Verdipapirdokument Sparebank 1 SR-Bank

Verdipapirdokument Sparebank 1 SR-Bank Verdipapirdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon* Dette verdipapirdokumentet ( Verdipapirdokumentet ) har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak

Detaljer

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA Nordic ABM Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Tilgang til stor investorbase Enkel noteringsprosess Rask saksbehandling Nordic ABM

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvareobligasjon Energi Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. september 2008

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Råvareobligasjon Energi Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. september 2008 Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Råvareobligasjon Energi Plus 2008/2011 Tilrettelegger Oslo, 18. september 2008 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 12 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18.

Prospekt. Verdipapirdokument. for. DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning Plus 2008/2011. Tilrettelegger. Oslo, 18. Prospekt Verdipapirdokument for DnB NOR Aksjeindeksobligasjon Återhämtning Plus 2008/2011 Tilrettelegger Oslo, 18. september 2008 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 13 Viktig informasjon*

Detaljer

Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for

Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for 1 TERM SHEET 23. juni 2014 Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: NO 0010714249 Utsteder: Type lån: Eiendomskreditt

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000. ISIN: NO 001 0086234 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

SAMMENDRAG ISIN SE 0002832691. Prospekt. Sammendrag. for. DnB NOR Petro FX 2009/2011

SAMMENDRAG ISIN SE 0002832691. Prospekt. Sammendrag. for. DnB NOR Petro FX 2009/2011 Prospekt Sammendrag for DnB NOR Petro FX 2009/2011 Sammendraget utgjør sammen med Registreringsdokument for DnB NOR Bank ASA datert 19. november 2008, tillegg til Registreringsdokument datert 19. februar

Detaljer

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130057 DnB SYMPHONY HEDGEFOND OBLIGASJON 2002/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Gjeldende fra 1. mai 2010. Noterings- og handelsavgifter på Oslo Børs og Oslo ABM for obligasjoner og sertifikater

Gjeldende fra 1. mai 2010. Noterings- og handelsavgifter på Oslo Børs og Oslo ABM for obligasjoner og sertifikater Gjeldende fra 1. mai 2010 Noterings- og handelsavgifter på Oslo Børs og Oslo ABM for obligasjoner og sertifikater 1. Avgifter for kontroll og notering av obligasjoner og sertifikater på Oslo Børs og Oslo

Detaljer

PROSPEKT. Verdipapirdokument for

PROSPEKT. Verdipapirdokument for PROSPEKT Verdipapirdokument for FRN Pareto Bank evigvarende NOK 126 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen NO0010614340 Oslo, 6. februar 2013 1 Viktig informasjon

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer