Forslag til delvis bompengefinansiering (foreløpig)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til delvis bompengefinansiering (foreløpig)"

Transkript

1 Riksveg 7 Sokna Ørgenvika. Forslag til delvis bompengefinansiering (foreløpig) Statens vegvesen, Region sør, juni 2008.

2 Forord. En bompengeutredning med forslag til prinsippløsning for delvis bompengefinansiering av riksveg 7 Sokna - Ørgenvika, ble behandlet i kommunene Ringerike, Krødsherad, Flå, Nes, Gol, Ål, Hol og Hemsedal samt i Buskerud fylkeskommune i siste halvår Ved behandlingen ga kommunene og fylkeskommunen prinsipiell tilslutning til en bompengeordning for delfinansiering av riksveg 7 fra Sokna i Ringerike kommune til Ørgenvika i Krødsherad kommune. Grunnlaget for prinsippvedtaket var utarbeidet av Statens vegvesen, Region sør på grunnlag av vedtatt konsekvensutredning og kommunedelplan for prosjektet. I dette notatet fremlegges et bearbeidet forslag til bompengeordning, basert på oppdaterte data om anleggskostnader og trafikkgrunnlag. Forslaget skal danne grunnlag for (foreløpig) bindende lokale vedtak i kommuner og fylkeskommune om opplegg for delvis bompengefinansiering av utbyggingen av riksveg 7 på strekningen Sokna Ørgenvika. Bindende lokale vedtak ihht. dette dokumentet må betraktes som foreløpige idet prosjektet Sokna Ørgenvika ikke er prioritert og finansiert i Nasjonal transportplan , og heller ikke i transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan som ble framlagt 17.januar Framleggelse av Stortingsmelding om Nasjonal transportplan ved årsskiftet 2008/2009 og Stortingets behandling av denne våren 2009 vil avklare rammebetingelsene vedrørende statens deltagelse i finansieringen av prosjektet nærmere. Dersom Stortingets behandling gir andre forutsetninger enn de som denne utredningen er basert på, må det fattes nye bindende, lokale vedtak i kommunene og Buskerud fylkeskommune. Notatet er utarbeidet av Statens vegvesen, Region sør. Arendal/Drammen juni

3 Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Formelle prosedyrer i bompengesaker Rammebetingelser Prosjektets omtale i Nasjonal transportplan og transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan Nasjonal transportplan Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan Tidligere lokale vedtak Lokale vedtak om bompengefinansiering og lokal forskuttering i Lokale prinsippvedtak om bompengefinansiering og lokal forskuttering i Opprettelse av bompengeselskap Dagens situasjon Kort omtale av utbyggingen Beliggenhet med mer Planstatus og kostnadsoverslag Nytte av utbyggingen Mulig framdriftsplan Finansierings- og bompengeopplegg Bompengeselskap Trafikk- og inntektsberegninger Forutsetninger i bompengeberegningene Bomstasjonsplassering og bompengeopplegg Nødvendige bomtakster Kommunal og fylkeskommunal garanti Kommunal og fylkeskommunal behandling

4 1. Innledning. I dette notatet beskrives forslag til finansiering av utbyggingen av riksveg 7 Sokna Ørgenvika i Ringerike og Krødsherad kommuner, basert på delvis bompengefinansiering. Det er i 2005 fattet prinsippvedtak om delvis bompengefinansiering av prosjektet i de berørte kommuner og i fylkeskommunen. Neste steg i vedtaksrekken for bompengeprosjekter er da at det fattes endelige lokale vedtak om bompengeordning før saken behandles sentralt. Den statlige andelen av investeringene i prosjektet er ikke prioritert og finansiert i Nasjonal transportplan , og heller ikke i Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan slik det er lagt fram 17.januar Det formelle grunnlaget for å fatte endelige lokale vedtak om bompengefinansiering av prosjektet er således ikke tilstede, jfr. kap.2 og 4 nedenfor. Dette notatet danner således et faglig grunnlag for foreløpig politisk behandling av forslaget i berørte kommuner og fylkeskommunen. Endelig beslutning om delvis bompengefinansiering fattes av Stortinget ved behandling av en Stortingsproposisjon om prosjektet. I og med at den statlige andelen av investeringen ikke er avklart, må det påregnes at nye lokale endelige vedtak vil måtte fattes etter at Stortinget har behandlet Stortingsmelding om Nasjonal transportplan i vårsesjonen 2009, og da under forutsetning om at Stortinget prioriterer prosjektet. Den viktigste, foreløpige beslutningen som skal fattes i denne saken nå, er å fastlegge et helhetlig opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av strekningen riksveg 7 Sokna Ørgenvika. Som ledd i arbeidet med utarbeidelsen av dette dokumentet er det avholdt møter med deltagelse fra de seks Hallingdalskommunene og Buskerud fylkeskommune på administrativt og politisk nivå 19.februar og 22.mai I møte 22.mai 2008 ble det besluttet at: Forslag til endelig utredning basert på alternativ uten lokal forskottering utarbeides av Statens vegvesen så snart som mulig, og behandles i kommunene og fylkeskommunen høsten Ovenstående beslutning er lagt til grunn i denne utredningen. 4

5 2. Formelle prosedyrer i bompengesaker. Formelle prosedyrer knyttet til bompengeprosjekter er beskrevet i Statens vegvesens Håndbok 102 Bompengeprosjekter ; I etterfølgende figur er det vist hvilke faser som normalt må gjennomgås ved forberedelse av et bompengeprosjekt. Den hovedansvarlige for framdriften i hver fase er markert med gult: Fase 1 2 Interesseorganisasj Kommuner Fylkes- Initiativ om utredning av alternativ finansiering 3 Kartlegging av lokalpolitisk oppslutning Høring 7 Høring kommuner Prinsippvedtak om bompengeordning Uttalelse til bompengeordning, evt vedtak om garanti Endelig vedtak om bompengeordning evt vedtak om garanti Bompenge selskap Evt opprettelse av bompengeselskap Evt opprettelse av bompengeselskap Bompengeavtale Driftsavtale Statens vegvesen Regionkontor Forhåndsvurderinger Foreløpig forslag til bompengeordning Endelig forslag til bompengeordning Oversendelse av saken til VD Driftsavtale Vegdirektoratet (VD) Omtale i NTP Forberedelse av saken til SD Figur 1. Prosedyrer for bompengeprosjekter, jfr. Statens vegvesens håndbok 102 Bompengeprosjekter Samf. Dep (SD) Omtale i NTP Framlegg av St.prop for Stortinget Storting Orientering til Stortinget i NTP Vedtak i Stortinget Planlegging av et vegprosjekt etter plan- og bygningsloven og forberedelse av et bompengeprosjekt er to selvstendige prosesser. Disse prosessene er likevel knyttet til hverandre ved at det for de ulike stegene i bompengesaken knyttes krav til planavklaring; Fase 4 i tabellen ovenfor Foreløpig forslag til bompengeordning knyttes til at det foreligger kommunedelplan for prosjektet, og med kostnadsoverslag med + 25 % usikkerhet. Fase 6 i tabellen ovenfor Endelig forslag til bompengeordning knyttes til at det foreligger reguleringsplan for prosjektet, og med kostnadsoverslag med + 10 % usikkerhet. Dessuten må finansieringen av prosjektet være avklart. For statlig deltagelse i finansieringen innebærer dette at prosjektet må være prioritert i Nasjonal transportplan (NTP) for så vidt gjelder den statlige andelen av investeringen. Fasene 1 5 i figuren foran anses gjennomført for prosjektet med den behandlingen bompengesaken for prosjektet hittil har hatt både i Buskerud fylkeskommune og 5

6 vertskommunene Ringerike og Krødsherad samt i Regionrådet for Hallingdal og de seks primærkommunene i Hallingdal (Flå, Nes, Gol, Ål, Hol og Hemsedal), jfr. kap. 5 nedenfor. Den statlige andelen av prosjektet er ikke prioritert i Nasjonal transportplan, jfr. pkt 4 nedenfor. Dette dokumentet omhandler derfor en foreløpig Fase 6; Endelig forslag til bompengeordning som grunnlag for foreløpig Fase 7; Endelig vedtak om bompengeordning, vedtak om garanti. Betegnelsen foreløpig benyttes her fordi den statlige andelen av investeringen ikke er avklart, og det må derfor påregnes at nye lokale endelige vedtak vil måtte fattes etter at Stortinget har behandlet Stortingsmelding om Nasjonal transportplan i vårsesjonen Rammebetingelser. Gjennom behandling av St.meld. nr. 24 ( ) Nasjonal transportplan (NTP) har Stortinget sluttet seg til en del grunnleggende rammebetingelser for bomprosjekter på riksveger i Norge. Nedenfor gjengis noen av de viktigste av disse rammebetingelsene; Bruk av bompenger forutsetter lokalt initiativ og tilslutning. Statlige midler som delbidrag i bompengeprosjekter må hentes fra vegbudsjettet på samme måte som midler til ordinære vegprosjekter. Bompengeprosjekter må derfor undergis samme prioriteringer som ordinære prosjekter, dvs. at de statlige midlene må være prioritert i NTP og handlingsprogrammene. I utgangspunktet stilles krav om minst 50 % bompengeandel for at et bompengeprosjekt skal bli godkjent. Det skal legges stor vekt på nytteprinsippet. Det vil si at o de som betaler skal ha nytte av vegprosjektet, og o de som har nytte av vegprosjektet skal betale. Etterskuddsinnkreving er hovedregelen ved ordinære bompengeprosjekter på vegnettet, og avvik fra dette må begrunnes særskilt. Det gis normalt ikke anledning til forhåndsinnkreving. Bruk av parallellinnkreving tillates i begrenset omfang, hovedsakelig i bypakker. Innkrevingstid maksimalt 15 år Det ønskes et finansieringssystem som sikrer en raskere, mer effektiv og helhetlig utbygging av stamvegnettet. 6

7 4. Prosjektets omtale i Nasjonal transportplan og transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan Nasjonal transportplan Prosjektet riksveg 7 Sokna Ørgenvika er i St.meld. nr 24 ( ) Nasjonal transportplan omtalt i kap.8.3 De nasjonal transportkorridorene under Korridor 5 Oslo Bergen/Haugesund. Omtalen av prosjektet er i Stortingsmeldinga knyttet til omtalen av stamvegruta Rv7/Rv52 Hønefoss Gol Borlaug. Omtalen gjengis i sin helhet nedenfor; Rv7/Rv52 Hønefoss Gol Borlaug. Det foreslås en statlig investeringsramme på 170 mill. kr for perioden og 470 mill.kr for hele perioden Innenfor rammen på 170 mill. kr i første fireårsperiode, foreslås følgende større prosjekter startet opp: Rv7 Ramsrud Kjeldsbergsvingene (Buskerud) Strekningen Ramsrud Kjeldsbergsvingene er om lag 4,8 km. Eksisterende veg er svært svingete med flere krappe kurver og smale bruer, og vinterstid er det ofte framkommelighetsproblemer i Ramsrudhellinga. Årsdøgntrafikken er om lag 3600 kjøretøy. Prosjektet omfatter bygging av ny tofelts veg. Utbyggingen vil føre til bedre framkommelighet og trafikksikkerhet. Det foreligger godkjent kommunedelplan fra Arbeidet med reguleringsplan pågår, med sikte på godkjenning i løpet av I siste del av perioden fullføres denne utbyggingen, og det avsettes også midler til prosjektet rv 7 Sokna Ørgenvika (50 mill.kr), gitt lokal tilslutning til delvis bompengefinansiering. Prosjektet vil redusere kjøreavstanden mellom Hallingdal/Vestlandet og Buskerud/Oslo-regionen med om lag 20 km, og gi økt trafikksikkerhet. Under Samferdselskomiteens behandling av meldinga fikk Arbeiderpartiets merknader flertall, og i St.innt. nr. 240 fra komiteen heter det; Medlemmene i komiteen frå Arbeidarpartiet vil peika på dei store utfordringane som står att når det gjeld standarden på rv. 7, og vil prioritera å auka ramma for dei statlege løyvingane til Sokna Ørgenvika med 150 mill. kroner. Dette prosjektet vil forkorta vegen med 24 km. Desse medlemmene meiner at Ramsrudhellingane, som er prioritert av Regjeringa, og denne strekningen må sjåast i samanheng for å utnytta masse på ein fornuftig måte. Ved Stortingets behandling av meldinga sluttet flertallet seg til denne økningen på 150 mill. kroner til prosjektet. På grunnlag av Stortingets behandling av Nasjonal transportplan (NTP) i vårsesjonen 2004 er det utarbeidet handlingsprogram for perioden I Vegdirektoratets handlingsprogram for stamvegene heter det; I siste del av tiårsperioden ( ) legges det i tråd med St.meld. nr.24 og Stortingets prioritering opp til anleggsstart på prosjektet rv. 7 Sokna Ørgenvika. Det arbeides med opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet. Vegdirektoratet legger foreløpig til grunn 500 mill.kr i bompenger og fullføring av prosjektet etter Eventuelt lokalt initiativ om forskottering av de statlige midlene kan føre til ytterligere forsering. 7

8 4.2 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan Transportetatene (Jernbaneverket, Kystverket, Avinor og Statens vegvesen) la 17.januar 2008 fram sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden Forslaget bygger på en planramme for 10-årsperioden som er lik budsjett 2007 ganger 10. I tillegg er det gjort marginalvurderinger for + 20 prosent av denne planrammen. I kap. 3.5 side 100/101 i transportetatenes forslag er prosjektet riksveg 7 Sokna Ørgenvika omtalt slik; Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer Statens vegvesen statlige midler til bygging av ny rv. 7 på strekningen Sokna Ørgenvika i Ringerike og Krødsherad kommuner i siste seksårsperiode. Ny veg på denne strekningen vil føre til en innkorting på om lag 20 km, som innebærer en reisetidsreduksjon på om lag 17 minutter. Det er lagt til grunn delvis bompengefinansiering av prosjektet. På denne bakgrunn slås det fast at: Prosjektet er ikke prioritert innenfor planrammen i transportetatenes forslag til NTP Slik manglende prioritering gir ikke grunnlag for å utarbeide sikkert grunnlag for å fatte endelig lokalt vedtak i bompengesaken, i og med at prosjektet ikke er finansiert på grunn av manglende statlige midler. Stortingsproposisjon for prosjektet kan ikke fremmes før etter at Stortinget har behandlet NTP i vårsesjonen 2009, og da under forutsetning av at Stortinget prioriterer prosjektet. I møte avholdt på Sole hotell, Noresund 19.februar 2008 i regi av Buskerud fylkeskommune, og med deltagelse fra administrativ og/eller politisk ledelse i Ringerike, Krødsherad, Nes, Ål, Flå og Gol kommuner samt fra Regionrådet Hallingdal, NHO Buskerud, Hallingporten Vegfinans og Statens vegvesen Region sør ble det til tross for disse manglende avklaringene besluttet at (sitat fra møtereferat): Statens vegvesen er villige til å utarbeide forslag til endelig bompengeordning for Sokna Ørgenvika med visse (avtalte) antagelser om både framdrift og tidspunkt for statlige bidrag. Statens vegvesen inviterer fylkeskommunen, kommunene og næringslivet til å delta i dette arbeidet. Kommunene og fylkeskommunen antas å kunne få forslag om bompengeordning til behandling høsten Dersom antagelsene/forutsetningene viser seg ikke å være i samsvar med resultatet av Stortingets behandling av NTP, må nye lokale vedtak påregnes. Men det er Samferdselsdepartementet som avgjør om og når det eventuelt kan fremmes bompengeproposisjon til Stortinget. Parallelt med dette arbeidet gjøres det framstøt for å få løftet prosjektet Sokna Ørgenvika inn i Nasjonal transportplan med statlige midler så tidlig som mulig. Grunnlaget for å fatte (foreløpig) endelig lokale vedtak slik det framstilles i dette dokumentet bygger derfor på forutsetning om at planramma i NTP blir økt ved framleggelse av Stortingsmelding om Nasjonal transportplan ved årsskiftet 2008/2009, eller ved Stortingets behandling av denne, slik at prosjektet Sokna Ørgenvika blir prioritert og således kan få statlige midler i 6-årsperioden

9 5. Tidligere lokale vedtak. Nedenfor gjengis de lokale vedtak som er fattet i bompengesaken så langt. 5.1 Lokale vedtak om bompengefinansiering og lokal forskuttering i Kommunene i Hallingdal (Flå, Nes, Gol, Ål, Hol og Hemsedal) behandlet bompengesaken første gang i 2002 etter forutgående behandling i Hallingtinget, og vedtok da bl.a. å gå inn for delvis bompengefinansiering og lokal forskuttering av prosjektet. Forskutteringsbeløpet var da stipulert til 260 mill.kr totalt (2002-kr), hvorav 60 % (dvs. 156 mill.kr) forutsatt som de seks Hallingdalskommunenes andel. De resterende 40 % var den gang forutsatt forskuttert av Ringerike kommune med 10 % og Buskerud fylkeskommune med 30 %. Hallingtingets vedtak 12.april 2002, sak 03/02: Hallingtinget rår kommunane i Hallingdal til å gjera slikt vedtak: 1. For å få realisert forkortinga Sokna-Ørgenvika dei næraste åra aksepterar kommunane i Hallingdal at prosjektet må realiserast som eit bompengeprosjekt. 2. Ut frå dei økonomiske analyser som ligg føre no, er kommunane i Hallingdal innstilt på å vera med på ei forskottering for å få realisert vegprosjektet snarast råd. 3. Hallingdal sin del av forskotteringa er rekna til maksimalt 156 mill. kroner. Beløpet skal attendebetalast krone for krone innan 4 år etter at lånet er gjeve. 4. Kommunane i Hallingdal samordnar låneopptak etter nærare avklaringar. 5. I det vidare arbeidet skal det arbeidast for at rentekostnadane skal fordelast med 60 % på kommunane i Hallingdal og 40 % på næringslivet. 6. Fordelinga av kostnadane mellom kommunane skal skje etter slik fordelingsnøkkel: 30 % etter talet på kommunar (6) 70 % etter folketal Næringslivet sin del av rentekostnadane er det føresett at sparebankane i Hallingdal garanterar for, og at dette kjem fram i eigen avtale. 8. Kommunane forpliktar seg til å ta aktivt del i organiseringa/innsamlinga av næringslivet sitt bidrag i eigen kommune. 9. Den einskilde kommune tek ansvaret for innsamling av tilskot frå hytter i eigen kommune. Totalt beløp for hytter blir fordelt %-vis etter tal på hytter i den enkelte kommune. De seks Hallingdalskommune sluttet seg til ovenstående tilråding fra Hallingtinget ved vedtak i de enkelte kommunestyrene. 5.2 Lokale prinsippvedtak om bompengefinansiering og lokal forskuttering i På grunnlag av vedtatt konsekvensutredning og kommunedelplan for prosjektet utarbeidet Statens vegvesen, Region sør rapporten Rv 7 Sokna Ørgenvika. Foreløpig forslag til bompengeordning. Grunnlag for prinsippvedtak bompengeprosjekt, datert april De berørte kommuner og Buskerud fylkeskommune behandlet ovennevnte utredning i løpet av andre halvår 2005, og følgende prinsippvedtak ble fattet i kommuner og fylkeskommune; Ål kommunestyre ( ), Nes kommunestyre ( ), Gol kommunestyre ( ), Flå kommunestyre ( ), Hol kommunestyre ( ): 9

10 Flå kommunestyre forutsatte i vedtakets pkt. 3 at andelen av årlige rentekostnader maksimalt kan utgjøre en årlig kostnad på kr over en periode på 4 år. Hol kommunestyre vedtok følgende pkt. 6 i tillegg (med 13 mot 12 stemmer): 6. Hol kommune vil imidlertid påpeke det betenkelige i at staten i stor grad forventer at kommunene og fylkeskommunen skal delta med finansiering i prosjekter som er et statlig ansvar. Hemsedal kommune v/ordføreren har i brev til Buskerud fylkeskommune bekreftet at kommunen er positiv til bompengeselskapsetablering, og at kommunen vil garantere for sin andel. Det vises i brevet til tidligere vedtak i saken. Ringerike kommunestyre behandlet prinsippsaken i møte , og fattet slikt vedtak: 1. Ringerike kommune gir sin prinsipielle tilslutning til at vegprosjektet Rv.7 Sokna Ørgenvika finansieres delvis med bompenger. 2. Ringerike kommune anbefaler derfor at det legges fram endelig forslag til bompengeordning etter at reguleringsplan for prosjektet er vedtatt. 3. Ringerike kommune ønsker å delta som observatør i bompengeselskapet. Krødsherad kommunestyre behandlet saken i møte og , og fattet slikt vedtak i siste møte (med 13 mot 4 stemmer): Krødsherad kommune bekrefter at vi ønsker å delta med observatørstatus i et eventuelt bompengeselskaps representantskap. Det anmodes for øvrig om at Krødsherad kommune holdes fortløpende orientert om selskapets utvikling. Buskerud fylkesting fattet den følgende vedtak: 10

11 I møte på Sole hotell, Noresund, 22.mai 2008 i regi av Buskerud fylkeskommune og med deltagelse av ordførerne i Flå, Nes, Gol, Ål, Hol og Hemsedal kommuner, samt administrativ og politisk ledelse i Buskerud fylkeskommune ble det besluttet at: Forslag til endelig utredning basert på alternativ uten lokal forskottering utarbeides av Statens vegvesen så snart som mulig, og behandles i kommunene og fylkeskommunen høsten Denne utredningen er utarbeidet i tråd med dette. 5.3 Opprettelse av bompengeselskap. Samtidig med behandlingen av prinsippsak om delvis bompengeinnkreving behandlet de aktuelle kommunene og fylkeskommunen spørsmålet om opprettelse av bompengeselskap. Det vises til vedtakene gjengitt ovenfor. Bompengeselskapet Hallingporten Vegfinans AS ble stiftet 23.juni Selskapet har en aksjekapital på kroner fordelt på 400 aksjer, og eies av: - Flå kommune: 10 % eierandel - Nes kommune: 10 % eierandel - Gol kommune: 10 % eierandel - Hemsedal kommune: 10 % eierandel - Ål kommune: 10 % eierandel - Hol kommune: 10 % eierandel - Buskerud fylkeskommune: 40 % eierandel Krødsherad og Ringerike kommuner er innrømmet observatørstatus i selskapet. 6. Dagens situasjon Strekningen Sokna Ørgenvika er om lag 37,5 km lang og har en trafikkbelastning som varierer mellom ca og ca kjøretøyer/døgn (ÅDT). Høyest trafikkbelastning er det på strekningen mellom Hamremoen (kryss med riksveg 280) og Noresund i Krødsherad kommune. Fartsgrensene på strekningen fordeler seg slik: 50 km/t 60 km/t 70 km/t 80 km/t 0,7 km 2,6 km 6,5 km 27,7 km 11

12 Strekning med fartsgrense 50 km/t finner en i Sokna tettsted. Ellers er 60 sonene knyttet til kryssområde mellom riksveg 7 og riksveg 280 ved Hamremoen og gjennom Noresund tettsted. 70-sone er innført på grunn av trafikksikkerhetssituasjonen på en om lag 6 km lang strekning nord for Noresund. I perioden har det skjedd 90 ulykker med personskade på hele strekningen, hvorav 19 var møteulykker og 46 utforkjøringsulykker. 161 personer har blitt drept eller skadd i disse ulykkene, 9 personer har blitt drept og 24 hardt (varig) skadd. Ulykkene fordeler seg slik på de ulike delstrekninger: Strekning Antall ulykker Antall Antall drepte med personskade drepte/skadde Sokna - Hamremoen Hamremoen - Noresund Noresund - Ørgenvika Sum Gjennomsnittlig vegbredde på den 37,5 km lange strekningen er 7,8 meter, og ca. 4 km har vegbredde mindre enn eller lik 7,0 meter. Det er om lag 30 horisontalkurver med radius mindre enn 250 meter på strekningen. Flere steder forkommer dessuten disse i uheldige S-kombinasjoner. Horisontalradius 250 meter kan anses som minste akseptable på eksisterende veg. Eksisterende veg har dessuten flere kryss/avkjørsler i plan og til dels randbebyggelse. 12

13 7. Kort omtale av utbyggingen. 7.1 Beliggenhet med mer. Den nye traséen for riksveg 7 Sokna Ørgenvika ligger i Ringerike og Krødsherad kommuner. Traséen er vist i kartskisse nedenfor. Figur 2. Trasé ny rv.7 Sokna Ørgenvika. Prosjektet omfatter miljøgate i Sokna tettsted og ny veg fra Sokna gjennom Brekkebygda til Ørgenvika, i til sammen ca. 17 km lengde. Ny riksveg 7 vil gi en betydelig innkorting av vegstrekningen mellom Hønefoss og Hallingdal, ca. 20 km. 7.2 Planstatus og kostnadsoverslag Konsekvensutredning for prosjektet er behandlet i henhold til Plan- og bygningsloven, og Vegdirektoratet har som ansvarlig myndighet etter loven godkjent konsekvensutredningen ved sluttdokument datert Følgende kommunedelplanvedtak etter plan- og bygningslovens 20-5 er fattet i de to kommunene den nye vegtraséen går gjennom; 13

14 Ringerike kommunestyre fattet (sak 0026) slikt vedtak: 1. Som kommunedelplan for ny riksvei 7 mellom Sokna og Ørgenvika, vedtar Ringerike følgende planalternativer; A: Sone 1 - Sokna: Alternativ 1A B: Sone 2 - Brekkebygda: Alternativ 2.5 C. Sona 3 Ørgenvika: Alternativ 3.2 for den delen som er innenfor Ringerike sin kommunegrense. 2. Som bestemmelser til planen vedtas avsnittet Planavgrensning (kortversjon side 25). 3. Forslag til Retningslinjer for gjennomføring av planen (kortversjon side 25 og 26) godkjennes. 4. Ringerike kommune forutsetter at vegen gjennom Sokna rustes opp til såkalt miljøprioritert gjennomkjøring, så tidlig som mulig, og i alle fall før det åpnes for trafikk på den nye vegen. Krødsherad kommunestyre fattet (sak 0107/04) slikt vedtak: Krødsherad kommunestyre vedtar i medhold av plan- og bygningslovens 20-5 kommunedelplan for Rv 7 i Ørgenvika alternativ 3.2. Planen gis umiddelbar rettsvirkning i medhold av PBL Planvedtaket kunngjøres i Bygdeposten og på kommunens hjemmesider. Med hjemmel i godkjent konsekvensutredning og vedtatt kommunedelplan har Statens vegvesen, Region sør utarbeidet reguleringsplan for prosjektet. Følgende reguleringsplanplanvedtak etter plan- og bygningslovens 27-2 er fattet i de to kommunene den nye vegtraséen går gjennom: Ringerike kommunestyre fattet (sak 3/08) slikt vedtak: 1. Reguleringsplan nr. 315 Rv.7 Sokna grense Krødsherad kommune med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. 2. Reguleringsplan vedtas med variant 1 ved Lundesgårdene. 3. Reguleringsplan vedtas med kryss ved Rallerud og en rekkefølgebestemmelse som sier at krysset ikke kan bygges som en del av rv.7 før planskilt jernbanekryssing for kommunal veg er ferdigstilt. 4. Reguleringsplan nr. 44, 44-03, 44-06, 44-07, 44-09, 145 og 187 oppheves og erstattes av reguleringsplan nr. 315 Rv.7 Sokna grense Krødsherad kommune hvor denne planen overlapper ovennevnte reguleringsplaner. 5. For områder som reguleres til midlertidig anleggsområde skal tidligere plan fortsette å gjelde etteranleggsperioden. 6. I reguleringsbestemmelsene 4.6 Støytiltak, tilføres nytt ledd som følgende: Nødvendige støytiltak som er vist i illustrasjonsplanen på tegningene X102 datert , X103 (variant I) datert , X202 (variant II) datert , X203 (variant II) datert , X117 datert må være ferdigstilt før ny rv.7 kan åpnes for trafikk. 14

15 Krødsherad kommunestyre fattet (sak 0143/07) slikt vedtak: Reguleringsplan for rv.7 Sokna Ørgenvika vedtas med følgende tillegg: 1. Det forutsettes at Miljøoppfølgingsprogram (MOP) foreligger til godkjenning av kommunen samtidig med byggemelding av tiltaket, jf. pbl Krødsherad kommune vil kreve kompensasjon for de økte kostnader kommunen påføres (knyttet til utstyr, bemanning og beredskap) som følge av krav til beredskap i forhold til tunnelene (jf. saksframlegg til sak 0030/06). 3. Det forutsettes at det blir konstatert om eiendommen gnr 214 bnr 16 blir berørt av tiltaket eller ikke ved at eiendommen kartfestes. 4. Krødsherad kommune sier seg tilfreds med at registreringspunktet for bompenger nå er fastsatt til å ligge på den nye vegstrekningen. Kostnadene er i reguleringsplanen oppgitt til 1093 mill kroner, og med en usikkerhet på + 10 %. I tillegg til dette kommer påløpte plankostnader på 9 mill.kr og etablering av bomstasjon 8 mill.kr. Kostnader benyttet i bompengeberegningene i dette dokumentet beløper seg til 1179 mill.kr (2007-kr). Det understrekes at før saken legges fram for Stortinget vil det bli avkrevd og gjennomført oppdaterte kostnadsberegninger. 7.3 Nytte av utbyggingen Prosjektet vil spesielt bedre framkommelighets-, trafikksikkerhetsforholdene på strekningen. Reisetiden på strekningen Sokna - Ørgenvika blir redusert med ca. 18 minutter i forhold til uhindret kjøring på dagens riksveg 7. Det er utført effektberegninger (jan 2008) som tallfester forventede ulike virkninger av prosjektet/investeringene: o Reduksjon i antall drepte over 25 års periode 6 personer o Reduksjon i antall personer hardt skadd over 25 års periode; 18 personer o Reduksjon i antall personer letter skadd over 25 års periode; 118 personer o Reduksjon i ulykkeskostnader over 25 års periode; 282 mill.kr o Reduksjon i trafikkarbeid over 25 års periode: 571 mill kjt.km. o Reduksjon i utslipp av CO 2 over 25 års periode; tonn o Reduksjon i tids- og kjøretøykostnader over 25 års periode: 2291 mill.kr o Netto nytte pr. budsjettkrone; 0,80 15

16 8. Mulig framdriftsplan. Framdriftsplan for tidligst mulig realisering av prosjektet forutsatt at finansieringen faller på plass er vist i diagrammet nedenfor (x i diagrammet indikerer tidspunkt for vedtak e.l.): Mulig framdriftsplan bompengesak rv.7 Sokna - Ørgenvika, forutsatt finansiering ok (februar 2008) Aktivitet Vedtak reguleringsplan X X Transportetatenes forslag NTP X Utkast endelig lokale bompengevedtak X Stortingsmelding NTP X Stortinget behandler NTP X Evt. fornyet endelige lokale vedtak X Ekstern kvalitetssikring KS2 Utarbeidelse av St.prp Stortingsbehandling St.prp X Byggeplan, anbudsdokumenter Grunnerverv Bygging Bompengeinnkreving Stortingsproposisjon og stortingsvedtak vår 2010 Eventuell bygging i perioden Figur 3. Mulig framdriftsplan. Stortingsproposisjon kan ikke fremmes før etter at Stortinget har behandlet NTP i vårsesjonen 2009, og da bare under forutsetning av at Stortinget prioriterer prosjektet. Dette innbærer i praksis stortingsbehandling av proposisjonen tidligst i vårsesjonen Det understrekes at Statens vegvesen ikke har styring på framdriften av den sentrale behandlingen av saken i departement og Storting. 9. Finansierings- og bompengeopplegg. 9.1 Bompengeselskap Bompengeselskapet Hallingporten vegfinans AS (jfr. pkt. 5.3 foran) vil bli ansvarlig for finansiering og drift av bompengeordningen på riksveg 7 Sokna Ørgenvika. Selskapets vedtekter er i tråd med dette. 9.2 Trafikk- og inntektsberegninger. Diagrammet nedenfor viser trafikkmengde på ny veg og brutto bompengeinntekt pr.år avhengig av bompengetakst. 16

17 3500 Trafikk og brutto inntekt Trafikk inkl. nyskapt Trafikk tunge Til/fra arbeid Bompengeinntekt, mill.kr Trafikk ekskl. nyskapt I arbeid Annet 70 Beregnet ÅDT på ny rv Brutto bompengeinntekt mill.kr Bomtakst, lette kjt. uten rabatt Figur 4. Trafikk og årlig brutto inntekt. Som det går fram av grafen vil en ha størst inntekt i bommen ved lettbiltakst ca. 70 kroner pr. passering. Takster høyere enn dette medfører trafikklekkasje til eksisterende veg i så stor grad at inntektene går ned. Grafen forteller videre at tungtrafikken har mye større betalingsvillighet enn lettbiltrafikken (tungbiltakst er i grafen ovenfor 2 x lettbiltakst), og tungtrafikken er nærmest upåvirket helt opp til takst tilsvarende 200 kroner (2 x 100) pr. passering. 9.3 Forutsetninger i bompengeberegningene. Trafikkmengdene som er benyttet i beregningene bygger bl.a på trafikk- og avvisningsberegninger etter såkalt logitmodell, samt kontinuerlige tellinger i tellepunkt på riksveg 7 syd for Flå. Statens vegvesen legger videre følgende forutsetninger til grunn: Det benyttes helautomatisk, ubetjent bomstasjon (á la Tønsberg og Oslo) som plasseres på ny veg mellom Sokna og Ørgenvika. Rabattordningen består kun i at de som har AUTOPASS-brikke får 10 % rabatt, og ellers gis ingen rabatter. Tunge kjøretøyer (> 3500 kg) kan avkreves større takst enn 2 ganger lettbiltakst. De øvrige parametrene som er benyttet i bompengebergningene framgår av oppstillingen nedenfor: 17

18 - Trafikkgrunnlaget i den automatiske bomstasjonen er fastsatt ut fra beregnet årsdøgntrafikk på ny riksveg 7 hensyn tatt til avvisning på grunn av bompenger, og med 5 pst. fratrekk for uforutsett teknisk svikt og eventuelt andre årsaker til reduksjon i trafikkgrunnlaget. - Årlig trafikkvekst i henhold til prognoser i Nasjonal transportplan : 1.3 pst i perioden , 2.3 pst i perioden , 1.0 pst i perioden , 0.7 i perioden og 0.8 pst i perioden % statlig andel av investeringen, fordelt over 4-årsperioden Lånerente 8 pst. - Årlig prisstigning 2 pst. Gjelder investering, drift og takster. - Start bompengeinnkreving ved anleggsfullførelse (påfølgende årsskifte) års innkrevingstid. - Kostnad for etablering av automatisk bomstasjon: 8 mill 2007-kr. - Årlige kostnader for bompengeinnkreving: 2,5 mill 2007-kr. - Gjennomsnittlig bompengeinntekt pr. kjøretøy: 116 pst av lettbiltakst (60 pst bruker AUTOPASS-brikker.) I tillegg til bompengeberegninger ihht. ovenstående kreves det at tilsvarende beregninger utføres etter pessimistiske parametere, såkalte følsomhetsberegninger. Pessimistiske parametre er gjengitt nedenfor: Kostnadsøkning 10 % Trafikkprognose 0,5 % vekst pr. år Andel brikkebrukere øker fra 60 % til 80 % Trafikksvinn øker fra 5 % til 10 % Inntil 20 % takstøkning etter to år, men maks opp til 70 kr./passering for lette biler idet høyere takst gir lavere inntekt, jfr. graf foran. I følsomhetsberegningene tas det hensyn til at tungtrafikkandelen (i %) øker ved økende takster, da tungtrafikken har større betalingsvillighet enn lette kjøretøyer. Dette innebærer at trafikksvikt ved økte takster er større enn tilsvarende inntektsvikt, jfr. graf foran. Nedbetalingstid inntil 20 år. Som en ser legges det til grunn at taksten kan økes med inntil 20 % etter to år, og at innkrevingstiden kan utvides til 20 år ved pessimistiske parametere. 9.4 Bomstasjonsplassering og bompengeopplegg Bompengeutredningen som var på lokal høring i 2005 var basert på de prinsipper for framtidig utbygging og bompengefinansiering av stamvegnettet som var anbefalt i St.meld. nr. 24 ( ) Nasjonal transportplan Disse prinsippene innebærer et finansieringssystem som skal sikre en raskere, mer effektiv og helhetlig utbygging av stamvegnettet. Bompengeinnkrevingen skal skje etterskuddsvis. Det forutsettes etablert én automatisk bomstasjon på ny veg mellom Sokna og Ørgenvika. Bomstasjonen settes opp på fri vegstrekning uten å berøre ramper i kryss eller sideveger. Utstyret i bomstasjonene (antenner, kamera etc) plasseres på portaler over og på stolper langs vegen. Det blir minimalt behov for arealinngrep langs ny riksveg 7 ut over det veganlegget i seg selv krever. 18

19 Den automatiske bomstasjonen vil være basert på Auto-PASS-systemet og ha tilsvarende teknologiske løsninger som eksisterende bomstasjoner i Oslo, Bergen, Tønsberg, på riksveg 2 ved Kløfta og på riksveg 45 i Gjesdal i Rogaland. Det er ikke forutsatt bompengeinnkreving på parallelle veger. Systemet vil fungere slik at trafikanter med Auto-PASS- brikke blir registreret og brikken blir belastet med gjeldende takst for passering fratrukket 10 pst. rabatt for bruk av brikke. Trafikkanter uten Auto-PASS- brikke vil bli fotografert, og faktura blir tilsendt bilens eier i posten. 9.5 Nødvendige bomtakster Nedenfor er beskrevet hvilke bomtakster (i 2007-kr) som er nødvendig for å finansiere en utbygging som beskrevet ovenfor, og uten at det gis lokal forskottering til utbyggingen. Det er gjennomført beregninger for tungbiltakst henholdsvis 2 x lettbiltakst, og 2,5 x lettbiltakst Tabellen nedenfor viser resultatene av beregninger gjort under forutsetning at det gis flat rabatt 10 % for brikkebrukere, og ingen rabatter ut over dette. Det er antatt at 60 % av trafikantene bruker brikker, dvs. rabattnivå 6 %. Tungbiltakst = 2 x lettbiltakst. Bomdøgntrafikk 2006 Takst lette kjøretøyer 2007-kr Takst tunge kjøretøyer 2007-kr Byggetidspunkt Tungtrafikkandel i % Gjennomsnittstakst 2007-kr Lar seg ikke nedbetale over 15 år, ca. 16,7 år må til Lar seg ikke nedbetale over 15 år, ca. 15,5 år må til * 16,6 % 71,96 kr/pass. 65,60 kr/pass. 131,20 kr/pass * 15,8 % 64,47 kr/pass. 59,25 kr/pass 118,50 kr/pass. *5 % trafikksvinn lagt inn Følsomhetsberegninger; Bygging ; Nedbetalingstid ca. 22,6 år, krav 20 år. (Takstøkning for lette til 70 kr etter to år, dvs. 6,6 %). Bygging ; Nedbetalingstid ca. 20,5 år, krav 20 år. (Takstøkning for lette til 70 kr etter to år, dvs. 18,1 %) I henhold til beregningene gjengitt ovenfor går det altså nesten å bygge i tidsrommet uten lokal forskottering hvis de statlige midlene kommer i , og for øvrig under de forutsetningene som er lagt inn i beregningene. For dette alternativet legges følgende til grunn: Bygging Innkreving fra 2017 Lettbiltakst uten rabatt; 60 kr/passering. Tungbiltakst uten rabatt; 130 kr/passering ( 2,17 x lettbiltakst, dette er samme forholdet som en har på Oslofjordforbindelsen i dag 55kr/120kr). 19

20 Dette gir; Nedbetalingstid; 13,5 år. Følsomhetsberegning; Nedbetalingstid 19,7 år. Bompengeselskapets maksimale gjeld (garantibeløp) ihht. følsomhetsberegning: ca mill.kr (999,8) ved utgangen av Dersom en legger til grunn at tungbiltakst = 2,5 x lettbiltakst får en; Bomdøgntrafikk 2006 Takst lette kjøretøyer 2007-kr Takst tunge kjøretøyer 2007-kr Byggetidspunkt Tungtrafikkandel i % Gjennomsnittstakst 2007-kr * 17,0 % 80,69 kr/pass. 68,40 kr/pass. 171,00 kr/pass * 16,1 % 72,91 kr/pass. 62,45 kr/pass. 156,13 kr/pass * 15,7 % 67,09 kr/pass. 57,80 kr/pass. 144,50 kr/pass * 15,4 % 62,29 kr/pass. 53,85 kr/pass. 134,63 kr/pass. *5 % trafikksvinn lagt inn Følsomhetsberegninger for dette tilfellet: Bygging : Nedbetalingstid ca. 23 år, krav 20 år (takstøkning til 70 kr, dvs. 2,3 %) Bygging : Nedbetalingstid ca. 21,7 år, krav 20 år (takstøkning til 70 kr, dvs. 12,1 %) Bygging : Nedbetalingstid ca. 20 år, krav 20 år (takstøkning til 69,35 kr, dvs. 20 %) Bygging : Nedbetalingstid ca. 20 år, krav 20 år (takstøkning til 64,60 kr, dvs. 20 %) I henhold til beregningene gjengitt ovenfor går det altså å bygge i tidsrommet uten lokal forskottering hvis de statlige midlene kommer i , og for øvrig under de forutsetningene som er lagt inn i beregningene. For dette alternativet legges følgende til grunn: Bygging Innkreving fra 2016 Lettbiltakst uten rabatt; 60 kr/passering. Tungbiltakst uten rabatt; 150 kr/passering (2,5 x lettbiltakst) Dette gir; Nedbetalingstid; 14,4 år. Følsomhetsberegning; Nedbetalingstid 19,9 år. Bompengeselskapets maksimale gjeld (garantibeløp) ihht. følsomhetsberegning: ca mill.kr ved utgangen av Som en ser vil økningen av tungbiltaksten fra 130 kr/passering til 150 kr7passering innebære at utbyggingen kan forseres ett år. Alternativet med lettbiltakst 60 kr/passering og tungbiltakst 150 kr/passering og bygging i perioden anbefales lagt til grunn for de lokale vedtak som skal fattes på grunnlag av denne utredningen. 20

21 Utbyggings- og finansieringsplan for dette alternativet er vist nedenfor. Mill.2007-kr Parseller SUM 1 Sokna - Ørgenvika Sum investeringer Investering antennepunkter 8 8 SUM investering Statlig andel ,0 % Figur 5. Utbyggings- og finansieringsplan anbefalt alternativ. 10. Kommunal og fylkeskommunal garanti Ved bindende behandling og vedtak om saken må de seks Hallingdalskommunene og fylkeskommunen som eiere av bompengeselskapet ta stilling til om det er ønskelig å stille garanti for bomselskapets gjeld. Begrunnelsen for dette er at ut fra erfaring antas rentesatsen for bomselskapets lån i så fall å kunne reduseres med 0,5 1 pst. Således kan belastningen for trafikantene bli mindre. Slik garanti fra bompengeselskapets eiere stilles vanligvis ved bompengeprosjekter på offentlig veg i Norge. I følge beregningene vil den maksimale lånegjelden være 1200 mill 2007-kr i ved utgangen av 2015, dvs. på det tidspunktet innkrevingen forutsettes å starte. Det foreslås at det fattes vedtak om kommunale og fylkeskommunal garantier for en lånegjeld på 1200 mill 2007-kr, og at garantiansvarets størrelse for hver enkelt andelshaver settes i forhold til eierandelen i bompengeselskapet, dvs.10 % for hver av de seks Hallingdalskommunene og 40 % for Buskerud fylkeskommune. Kommunale og fylkeskommunal garantier skal godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet. Garantiene vil først komme til utbetaling dersom det ikke blir mulig å betjene bompengeselskapets gjeld etter at realtakstene er økt med inntil 20 pst. og innkrevingsperioden er økt med inntil 5 år. 21

22 11. Kommunal og fylkeskommunal behandling Som grunnlag for videre behandling av saken ber Statens vegvesen om kommunenes og fylkeskommunens tilslutning til følgende hovedpunkter, basert på den utbyggings- og fiansieringsplan som er presentert og anbefalt foran, og med de bomtakstene som er synliggjort: 1. Utbyggingen av riksveg 7 på strekningen Sokna - Ørgenvika baseres på delvis bompengefinansiering med innkreving av bompenger i én helautomatisk bomstasjon med plassering på ny veg mellom Sokna og Ørgenvika. Det legges til grunn 15 års innkrevingsperiode, med mulighet for forlengelse med inntil 5 år dersom utviklingen i bompengeselskapets økonomi gjør dette nødvendig. 2. Det legges til grunn en statlig investeringsramme tilsvarende 50 % av utbyggingskostnadene. 3. Med en samlet investeringskostnad på om lag 1179 mill kr, statlig investeringsandel på 586 mill kr og 15 års innkrevingsperiode, legges det til grunn en bomtakst for lette biler (<3500 kg) på 60 kr pr. passering uten rabatt, og 150 kr pr. passering uten rabatt for tunge biler (>3500 kg). Det legges til grunn 10 pst. rabatt ved betaling med elektronisk brikke. 4. Det gis tilslutning til at anlegget kan startes opp, basert på forutsetningene i dette notatet, så snart Stortingets tilslutning til det foreslåtte bompengeopplegget foreligger, nødvendige byggeplaner er utarbeidet og entreprenør valgt etter anbudskonkurranse. 5. Kommunene Flå, Nes, Gol, Ål, Hol og Hemsedal samt Buskerud fylkeskommune stiller garanti for maksimal lånegjeld 1200 mill 2007-kr. Garantibeløpet fordeles på garantistene i henhold til eierandel i bompengeselskapet Hallingporten vegfinans AS. 6. Det må tas høyde for fornyet lokal behandling av saken på grunnlag av Stortingets behandling av Stortingsmelding om Nasjonal transportplan , samt oppdatert kostnadsoverslag før proposisjon fremmes for Stortinget. 22

Forslag til delvis bompengefinansiering

Forslag til delvis bompengefinansiering Riksveg 7 Sokna Ørgenvika. Forslag til delvis bompengefinansiering Grunnlag for endelige lokale vedtak Statens vegvesen Region sør, juli 2009 Forord. En bompengeutredning med forslag til prinsippløsning

Detaljer

ENDELEG FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINASIERING AV RV7, SOKNA ØRGENVIKA

ENDELEG FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINASIERING AV RV7, SOKNA ØRGENVIKA SAK 41/09 ENDELEG FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINASIERING AV RV7, SOKNA ØRGENVIKA Saksopplysning Ål kommune har laga saksutgreiing til kommunestyret som er lagt ved ( vedlegg 2), der forslag til vedtak

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 51 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya Sjoa i Oppland Tilråding

Detaljer

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 176 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka. Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen Ørje og Knapstad Retvet

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Prop. 146 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Tilråding fra Samferdselsdepartementet 19. juni 2015, godkjent

Detaljer

St.prp. nr. 74 (2000-2001)

St.prp. nr. 74 (2000-2001) St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av riksveg 4 i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 27. april 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

Konseptvalgutredning (KVU) ogks1. (Ekstern kvalitetssikring av konsepter) Nasjonal transportplan. Prosess og plankrav

Konseptvalgutredning (KVU) ogks1. (Ekstern kvalitetssikring av konsepter) Nasjonal transportplan. Prosess og plankrav Konseptvalgutredning (KVU) ogks1 (Ekstern kvalitetssikring av konsepter) Saksgang i bompengesaker Nasjonal transportplan. Prosess og plankrav KVU Konseptvalg utredning Statens vegvesen, Jernbaneverket

Detaljer

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt?

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt? Fakta om bompenger Utarbeidet for E6-forum Oppland, av Statens vegvesen v/e6 Biri-Otta-prosjektet og Oppland fylkeskommune. Det som fremgår her, er vanlig praksis for alle norske vegprosjekt. Her får du

Detaljer

Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna Ørgenvika i Buskerud fylke

Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna Ørgenvika i Buskerud fylke Samferdselsdepartementet Prop. 157 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna Ørgenvika i Buskerud fylke Tilråding frå

Detaljer

Rv 7 Sokna Ørgenvika.

Rv 7 Sokna Ørgenvika. Rv 7 Sokna Ørgenvika. Foreløpig forslag til bompengeordning. Grunnlag for prinsippvedtak bompengeprosjekt Statens vegvesen, Region sør Strategistaben April 2005. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE; 1. Formelle prosedyrer

Detaljer

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 140 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bagn Bjørgo i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet 12. juni 2015,

Detaljer

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Prop. 86 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Tilråding fra Samferdselsdepartementet 18. mars 2016, godkjent

Detaljer

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Arkivsaksnr.: 06/169-181 Arkivnr.: PLAN 84 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 4 på strekningene Lunner grense Jaren og Lygna sør i Oppland 1 1. Innledning Samferdselsdepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 47 ( ) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus

St.prp. nr. 47 ( ) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus St.prp. nr. 47 (2003 2004) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. mars 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Rv

Detaljer

Prop. 6 S. ( ) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 6 S. ( ) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 6 S (2012 2013) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av planlagt utbygging av fv. 33 på strekningen Skreifjella Totenvika i Østre Toten kommune i Oppland Tilråding

Detaljer

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger Rv. 34 Grime Vesleelva i Søndre Land kommune Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger 1 Januar 2009 Forord 2 Rv 34 utgjør hovedforbindelsen mot hovedstadsområdet, hovedflyplass, Gran og Lunner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/544-19 Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens

Detaljer

Statens vegvesen. Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger. Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger

Statens vegvesen. Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger. Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger Statens vegvesen Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger Statens vegvesen Region øst 5. november 2008 2 Sammendrag

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HIHA-15/4469-2 37838/15 08.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 23.04.2015

Detaljer

St.prp. nr. 59 ( ) Om utbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen) Tretten i Øyer kommune i Oppland

St.prp. nr. 59 ( ) Om utbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen) Tretten i Øyer kommune i Oppland St.prp. nr. 59 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen) Tretten i Øyer kommune i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 3. april 2009, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Prop. 171 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 171 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 171 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 33 på strekningene Skardtjernet Tonsvatnet og Bjørgokrysset Nedre Øydgarden i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 60 (2008 2009)

St.prp. nr. 60 (2008 2009) St.prp. nr. 60 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E18 på strekningen Sky-Langangen i Vestfold og Telemark Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 3. april 2009, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak)

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Prop. 13 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering E6 Minnesund Skaberud Dovrebanen Langset Kleverud Tilråding fra

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA NOTAT Oppdrag Fv 34 Grime - Vesleelva Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 2/2010 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA Dato 2010-06-10

Detaljer

Finansiering og utbygging av tiltak på fylkesveg Presterødbakken/kryss/gs veg

Finansiering og utbygging av tiltak på fylkesveg Presterødbakken/kryss/gs veg Arkivsak-dok. 201605245-1 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel og areal 07.06.2016 49/16 Fylkestinget 2015-2019 16.06.2016 43/16 Finansiering

Detaljer

E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING.

E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING. 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.01.2016 2015/1602-2745/2016 / 255 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING.

Detaljer

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 80 (2005 2006) Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 8. september 2006, godkjent i statsråd

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Ørje - Vinterbro 2021? Prosjektet er ca. 70 km langt 18.12.2013 2016 Anslått totalkostnad ca. 10 mrd kr 5 parseller er ferdig bygget 2014 2018??? 2016 9

Detaljer

Prop. 149 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland

Prop. 149 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland Prop. 149 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland Tilråding frå Samferdselsdepartementet 21. september 2012,

Detaljer

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der En enkel vurdering av de viktigste føringene for utforming av bompengeordninger i byområdet er foretatt

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten 28.11.2005 INNLEDNING... 3 1 PROSJEKTOVERSIKT... 4 1.1 AKTUELLE PROSJEKTER:... 4 1.1.1 Forslag til Fremdriftsplan... 6 1.2 STATLIGE INVESTERINGER... 6 1.2.1

Detaljer

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro

E18 Retvet - Vinterbro Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring September 2014 E18 Retvet - Vinterbro Mulighetsstudie for delfinansiering med bompenger Grunnlag for lokale prinsippvedtak

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 12/2116 Lnr.: 22526/16 Ark.: PLAN 12/2116 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold E16 Eggemoen - Olum. Lokalpolitisk behandling av bompengeutredningen Lovhjemmel: Rådmannens

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Bompengefinansiering ny E6 Ranheim Åsen (- Steinkjer)

Bompengefinansiering ny E6 Ranheim Åsen (- Steinkjer) Bompengefinansiering ny E6 Ranheim Åsen (- Steinkjer) Orientering for Levanger kommunestyre Arild Nygård - fagansvarlig bompengeprosesser Levanger 10. mai 2017 Hva sier Meld. St. 25 (2014-2015) om hvordan

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal?

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? E16 SANDVIKA - HØNEFOSS E16 Sandvika Wøyen Forberedende arbeid 2013, planlagt oppstart 2014 og åpning 2018 I siste seksårsperiode

Detaljer

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Status Bypakke Nord-Jæren Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Samferdselsdepartementets vurdering av Bypakke Nord-Jæren Ambisjonene i pakken er i tråd med de nasjonale målene for trafikkvekst i storbyområdene

Detaljer

Vurdering av bompengepotensiale ved forlenget innkreving av bompenger til finansiering av fv. 107 Jondalstunnelen

Vurdering av bompengepotensiale ved forlenget innkreving av bompenger til finansiering av fv. 107 Jondalstunnelen Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Kristian Bauge / 55516337 16/178774-2 14.03.2017 Vurdering

Detaljer

Innhold. 1. Innledning Omtale av prosjektet Lokalpolitisk behandling Trafikkgrunnlag Utbyggings- og finansieringsopplegg 9

Innhold. 1. Innledning Omtale av prosjektet Lokalpolitisk behandling Trafikkgrunnlag Utbyggings- og finansieringsopplegg 9 1 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Omtale av prosjektet 4 3. Lokalpolitisk behandling 5 4. Trafikkgrunnlag 8 5. Utbyggings- og finansieringsopplegg 9 5.1 Statlige midler 9 5.2 Bompengeopplegg 10 5.3 Følsomhetsvurderinger

Detaljer

Prop. 101 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 101 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 101 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering og utbygging av E16 på strekningen Fønhus Bagn i Sør-Aurdal kommune i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Forslag til delfinansiering med bompenger. Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak

E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Forslag til delfinansiering med bompenger. Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Forslag til delfinansiering med bompenger Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak Region øst Prosjektavdeling øst Prosjekt Vestoppland Dato: 22. oktober 2012 GRUNNLAG FOR

Detaljer

Finansiering av E18 Vestkorridoren

Finansiering av E18 Vestkorridoren Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring 27. februar 2014 Finansiering av E18 Vestkorridoren Grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak om bompenger 1. Innledning

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Rv. 34 Grime Vesleelva i Søndre Land kommune. Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger

Rv. 34 Grime Vesleelva i Søndre Land kommune. Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger Rv. 34 Grime Vesleelva i Søndre Land kommune Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger Januar 2009 Forord 1 Rv 34 utgjør hovedforbindelsen mot hovedstadsområdet, hovedflyplass, Gran og Lunner

Detaljer

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad Askøyveiene AS Askøypakken Statusrapport bompengesøknad Februar 2011 INNLEDNING Askøy kommune er en vekstkommune. Folketallet er ca. 25.000 i dag og ventes å passere 30.000 rundt 2025. Næringslivet er

Detaljer

Prop. 123 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 123 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 123 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E18 på strekningen Bommestad Sky i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet 19. april

Detaljer

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren Arkivsaksnr.: 06/169 Lnr.: 312/17 Ark.: PLAN 84 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner

Detaljer

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 46 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bjørum Skaret i Akershus og Buskerud Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2

FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 GRUNNLAG FOR LOKALPOLITISK BEHANDLING AV FORLENGET INNKREVING VED OSLOFJORDTUNNELEN Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen 18. september 2012

Detaljer

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.11.2009 61916/2009 2004/3191 113 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2009 09/160 Formannskapet 23.11.2009 09/171 Bystyret 10.12.2009

Detaljer

Status for utbyggingen av E6 og E18 i Østfold 1.2 E E6. Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 ( )

Status for utbyggingen av E6 og E18 i Østfold 1.2 E E6. Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 ( ) Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 (2006 2007) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka fase 1 utbygging og finansiering av prosjektet E18 Krosby- Knapstad plassering av bomstasjon på fylkesveg 311

Detaljer

Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark

Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 82 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 29.

Detaljer

Statens vegvesen. E16 Eggemoen - Olum. Oversendelse av grunnlag for lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger

Statens vegvesen. E16 Eggemoen - Olum. Oversendelse av grunnlag for lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger Statens vegvesen Lunner kommune Sandsveien 1 2740 ROA Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Jon-Terje Bekken / 24058368 15/224296-1 02.11.2015 E16

Detaljer

St.prp. nr. 41 ( ) Om utvidelse av bompengeinnkrevingen. for Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse. (Krifast) i Møre og Romsdal

St.prp. nr. 41 ( ) Om utvidelse av bompengeinnkrevingen. for Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse. (Krifast) i Møre og Romsdal Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 41 (2007 2008) Om utvidelse av bompengeinnkrevingen på Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse (Krifast) i Møre og Romsdal Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Saksutskrift. Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan

Saksutskrift. Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan Saksutskrift Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan Arkivsak-dok. 16/01961-12 Saksbehandler Jochen Caesar Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 2015-2019 14.06.2017 64/17

Detaljer

Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013

Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013 Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013 13.11.2013 Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene Nasjonal Transportplan 2014-2023 13.11.2013

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

E6 Kolomoen-Moelv Forslag til opplegg for delfinansiering med bompenger

E6 Kolomoen-Moelv Forslag til opplegg for delfinansiering med bompenger Saknr. 16/2125-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 Kolomoen-Moelv Forslag til opplegg for delfinansiering med bompenger Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt

Detaljer

Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene

Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Saknr. 17/305-2 Saksbehandler: Rune Hoff Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Prop. 81 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 81 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 81 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 13 ved Joberget i Hordaland gjennom utviding av Vossapakko Tilråding frå Samferdselsdepartementet

Detaljer

UTREDNING. Rv 4 Vurdering av bompengeordningen

UTREDNING. Rv 4 Vurdering av bompengeordningen UTREDNING Rv 4 Vurdering av bompengeordningen Arbeidsgruppen 15. desember 2002 1 Bakgrunn St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av rv 4 i Oppland la til grunn at utbyggingen

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding)

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding) SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Seksjonleder : 200703820 : E: Q10 : Håkon Auglend : Håkon Auglend Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling

Detaljer

Anbefalt forslag Buskerudbypakke 2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas

Anbefalt forslag Buskerudbypakke 2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2013/4191-26561/2016 Arkiv: Q10 Anbefalt forslag Buskerudbypakke 2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 59/16 Formannskapet

Detaljer

Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene

Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene Saknr. 17/306-3 Saksbehandler: Rune Hoff Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Rv. 13 rassikring Melkeråna - Årdal Forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Hjelmeland

Rv. 13 rassikring Melkeråna - Årdal Forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Hjelmeland Rv. 13 rassikring Melkeråna - Årdal Forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Hjelmeland 27. oktober 2015 Bjørn Åmdal, Statens vegvesen Rv. 13 rassikring Melkeråna - Årdal

Detaljer

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Saknr. 11/3230-1 Ark.nr. Saksbehandler: Per Olav Bakken NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Prop. 131 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 131 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 131 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka Utbygging og finansiering av prosjektet E18 Melleby Momarken i Østfold Tilråding

Detaljer

Prop. 124 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 124 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 124 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av prosjektet E6 Vindåsliene Korporalsbrua i Sør-Trøndelag Tilråding frå Samferdselsdepartementet

Detaljer

E18 Gulli-Langangen, finansiering

E18 Gulli-Langangen, finansiering Arkivsak 201102013-2 Arkivnr. Saksbehandler SivTørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 16.06.2011 57/11 Fylkestinget 21.06.2011 47/11 E18 Gulli-Langangen, finansiering Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/8181-32 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar

Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar Komite for samferdsel Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget mener at Bypakke Bodø vil bli en god veg- og

Detaljer

Prop. 148 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 148 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 148 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Nord-Trøndelag grense Korgen, inkl. Brattåsen Lien i Vefsn og Grane kommunar

Detaljer

Handlingsprogram Utbedring E16 Fagernes-Hande

Handlingsprogram Utbedring E16 Fagernes-Hande Handlingsprogram 2018-23 Utbedring E16 Fagernes-Hande Programområder og store prosjekt Handlingsprogrammet sendes på høring til fylkeskommunene 13.10.2017. Svarfrist ila året Det legges opp til fysiske

Detaljer

St.prp. nr. 78 (2002 2003)

St.prp. nr. 78 (2002 2003) St.prp. nr. 78 (2002 2003) Om utbygging av E18 Kopstad Gulli i Vestfold med delvis bompengefinansiering og endret opplegg Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 20. juni 2003, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold

Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold Samferdselsdepartement St.prp. nr. 78 (2005 2006) Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 16. juni 2006, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

4. Tønsberg kommune forskutterer eiendomskjøp og grunnerverv. Disse eiendommene skal i neste omgang overføres til Vestfold fylkeskommune.

4. Tønsberg kommune forskutterer eiendomskjøp og grunnerverv. Disse eiendommene skal i neste omgang overføres til Vestfold fylkeskommune. Side 1 av 11 Tønsberg kommune JournalpostID 16/30911 Saksbehandler: Jan Ronald Eide, telefon: 33 34 80 70 Rådmannen Bompengefinansiering av prosjektet Trafikkløsning i Presterødområdet Utvalg Møtedato

Detaljer

Retningslinjer for bompengefinansiering. Leif Magne Lillebakk strategiseksjonen Statens vegvesen Region midt

Retningslinjer for bompengefinansiering. Leif Magne Lillebakk strategiseksjonen Statens vegvesen Region midt Retningslinjer for bompengefinansiering Leif Magne Lillebakk strategiseksjonen Statens vegvesen Region midt Status prioritering Statsbudsjett 2013 Ikke med Nasjonal transportplan 2014-23 Ikke med, men

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

Fylkestinget viser til Statens vegvesen brev av 11. Juli 2013, og gir følgende uttalelse.

Fylkestinget viser til Statens vegvesen brev av 11. Juli 2013, og gir følgende uttalelse. Saknr. 12/3486-15 Saksbehandler: Rune Hoff Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Innledning og anbefaling Bodø og Fauske kommuner, og Nordland fylkeskommune sluttet seg til prinsippet om utredning av bompengefinansiering av Vegpakke

Detaljer

Prop. 108 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 108 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 108 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Slåttekås Årnes i kommunane Nome og Sauherad i Telemark og kostnadsramme

Detaljer

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Prop. 134 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Innhold 1 Innledning... 5 2 Lokalpolitisk behandling...

Detaljer

Prop. 182 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 182 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 182 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av prosjekt og tiltak på fv 714 Stokkhaugen Sunde i Sør-Trøndelag, trinn 1 Tilråding frå Samferdselsdepartementet

Detaljer

Hardangerbrua Innlegg på konferanse om ferjefri E39 på Nordfjordeid 07.01.2014 ved styreleiar Einar Lutro

Hardangerbrua Innlegg på konferanse om ferjefri E39 på Nordfjordeid 07.01.2014 ved styreleiar Einar Lutro Hardangerbrua Innlegg på konferanse om ferjefri E39 på Nordfjordeid 07.01.2014 ved styreleiar Einar Lutro Slik gjorde me det Hardangerbrua As Stifta 8.januar 1987 Selskapets formål er bygging av bro

Detaljer

REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER

REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER Styresak 07/12. Til styret i Vegfinans AS REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER Beskrivelse av innskuddet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Om utbygging og finansiering av rv 858 Ryaforbindelsen i Tromsø kommune i Troms

Om utbygging og finansiering av rv 858 Ryaforbindelsen i Tromsø kommune i Troms Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 76 (2007 2008) Om utbygging og finansiering av rv 858 Ryaforbindelsen i Tromsø kommune i Troms Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 27. juni 2008, godkjend i statsråd

Detaljer

E6 Narvik-Bjerkvik, Hålogalandsbrua

E6 Narvik-Bjerkvik, Hålogalandsbrua Informasjonsmøte E6 Narvik-Bjerkvik, Hålogalandsbrua Narvik 29. september 2008 Torbjørn Naimak Regionvegsjef Statens vegvesen Region Nord Nasjonal Transportplan Statens vegvesen -prioriteringer og dilemmaer

Detaljer

Bompenger fra A til Å.

Bompenger fra A til Å. Bompenger fra A til Å. Lover, reguleringer, organisering Åge K. Jensen Faggruppeleder Statens vegvesen Vegdirektoratet Disposisjon Rammebetingelser Saksbehandlingen i bompengesaker Innhold krav til dokumentasjon

Detaljer

Prop. 57 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 57 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 57 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av ny E39 mellom Astad og Knutset i Gjemnes kommune i Møre og Romsdal Tilråding frå Samferdselsdepartementet

Detaljer