Vegteknologi. E8 Sørbotn - Laukslett, Østre trasé Dimensjoneringsrapport til reguleringsplan. Ressursavdelingen VEGT-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vegteknologi. E8 Sørbotn - Laukslett, Østre trasé Dimensjoneringsrapport til reguleringsplan. Ressursavdelingen VEGT-1"

Transkript

1 Region nord Ressursavdelingen Geo og lab Vegteknologi E8 Sørbotn - Laukslett, Østre trasé Dimensjoneringsrapport til reguleringsplan EV 8 hp 5 meter hp 6 meter 4720, Tromsø kommune Ressursavdelingen VEGT-1 SVV

2 Oppdragsrapport Nr VEGT-1 Vegteknologi Labsysnr. Region nord Ressursavdelingen Geo og lab E8 Sørbotn - Laukslett, Østre trasé Dimensjoneringsrapport til reguleringsplan Postadr. Telefon Postboks BODØ UTM-sone Euref89 Ø-N Oppdragsgiver: Prosjektavdelingen v/jøran Heimdal 13 Antall sider: Kommune nr. Kommune 1902 Tromsø Dato: Utarbeidet av (navn, sign.) Greger Lyngedal Wian Antall vedlegg: 2 Antall tegninger: Prosjektnummer Oppdragsnummer Seksjonsleder (navn, sign.) Leif Jenssen Kontrollert Per Otto Aursand Sammendrag Rapporten inneholder en vurdering av dimensjoneringsforutsetninger og dimensjoneringsforslag for ny planlagt E8 fra Sørbotn til Laukslett med tilhørende sekundærvegnett, inklusive vurdering av behovet for frostsikring både for veg i dagen og tunnel. Det er utarbeidet en frostprofil for den planlagte Maritindtunnelen. Dimensjonering er utført med inndeling i profilnummerering både for E8 og for samtlige sekundærveger og gang- og sykkelveg. Det er også gjort en dimensjonering av grusveg som omfatter adkomst, anleggsveger og traktorveger. Rapporten har noen innledende vurderinger av tilgjengelighet på ulike overbygningsmaterialer, samt vurderinger av dreneringsbehov. Emneord

3 Innhold Innledning... 4 Eksisterende veg... 4 Dimensjoneringsforutsetninger... 4 Dimensjoneringsforslag... 6 Dimensjoneringstabeller... 6 Valg av dimensjoneringstabell... 9 Bergskjæring Frostprofil, masseutskifting og finrensk av tunnelsålen i Maritindtunnelen Bilagsoversikt Bilag 1 - C-tegninger Bilag 2 - F-tegning, overbygning 3

4 Innledning På oppdrag fra Prosjekt Øyfast v/jøran Heimdal har Geo- og laboratorieseksjonen laget et forslag til dimensjonering av overbygning for strekningen Sørbotn Laukslett, østre trasé på E8 i Ramfjorden i Tromsø kommune i Troms. Strekningen gjelder eksisterende E8 fra hp05 km. 17,350 til hp06 km. 4,720. Dimensjoneringen omfatter ny overbygning for hele strekningen, inklusive sekundærveger, anleggsveger, traktorveger og gang- og sykkelveg. Behovet for frostsikring samt frostinntrengning i den planlagte Maritindtunnelen er også vurdert. Det er gjort noen materialvurderinger som har fått betydning for valg av materialer i prosjektet. Eksisterende veg Ny trasé ligger i en vedtatt korridor som ikke følger dagens veg. Det er derfor ikke gjort vurderinger av tilstanden på eksisterende veg. Dagens E8 vil bli benyttet til lokaltrafikk og som sykkelrute etter utbyggingen av ny E8. Dimensjoneringsforutsetninger Årsdøgntrafikken på strekningen hentet fra NVDB for 2014, var som vist i Tabell 1 under. Endret trafikkmønster er ikke tatt hensyn til i beregningene da ÅDT-T er inputparameter i valg av trafikkgruppe. Det er vurdert at tunge kjøretøy i svært liten grad vil benytte dagens E8 etter etablering av ny E8, slik at endringen i tunge kjøretøy forventes å være neglisjerbar. Tabell 1 - Trafikkmengder E8 Sørbotn - Laukslett Delstrekning ÅDT Andel lange ÅDT-T Sørbotn kryss Fv % 684 Kryss Fv294 - kryss Fv % 668 Kryss Fv91 - Laukslett % 718 Det er naturlig å velge samme standard og overbygning for hele strekningen. Ved å benytte 10-tonns helårsbæreevne, 2 kjørefelt, 20 års dimensjoneringsperiode og 2 % årlig trafikkvekst, medfører dette dimensjonering etter trafikkgruppe D. Det er ÅDT-T i åpningsåret som skal benyttes som inngangsparameter for bestemmelse av trafikkgruppe. På grunn av usikkerhet knyttet til åpningsår for strekningen anbefales dimensjonering for trafikkgruppe E ettersom dimensjoneringsforutsetningene gir et resultat tett opp mot dette. Se figur 1.Grunnforholdene på strekningen er beskrevet i geoteknisk datarapport RIG-RAP-001_rev01. Det er tatt representative prøveserier på strekningen, hvor det er påvist et stort omfang av siltige masser. Dette gjelder i særlig grad på strekningene hvor ny trasé skjærer seg inn i fjellsiden. Over Ramfjordmoen er det mindre finstoffholdige grusmasser. 4

5 Figur 1 - Valg av trafikkgruppe for ny E8 Frostmengden med 10 års gjentakelsesintervall er for Tromsø kommune angitt til F10 = hºc og årsmiddeltemperaturen er gitt til 2,8 ºC, i håndbok N200. Korreksjonsfaktoren varierer mellom 0,44 og 2,33, hvor det for Ramfjorden er antatt å være 1,5 for plassering i kommunen. I tillegg tilkommer det en liten korreksjon for avvik i årsmiddeltemperatur fra 4 ºC. Totalt medfører dette dimensjonerende frostmengde F10 = hºc. Det er beskrevet frostsikring ned til 1,8 meters dybde for E8 der ny veg planlegges i terreng eller skjæring. Det er konservativt vurdert at hele strekningen frostsikres, og det forventes å kunne redusere mengden frostsikring noe i forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlaget. Dette må imidlertid ses opp mot økonomiske og anleggsmessige forhold, samt den lokale tilgangen til ulike steinmaterialer og løsmasser. Tilgangen på sprengt stein er svært begrenset, og det vurderes derfor som økonomisk fordelaktig å benytte frostsikringslag produsert av løsmasser fra Hestvollan, i større grad. Dette reduserer behovet for tilførsel av forsterkningslagsmaterialer ved at frostsikringen også fungerer som grunnforsterkning. For sekundærveger er det forenklet tatt høyde for dimensjonering etter trafikkgruppe C. Det kan gjøres en ny vurdering av dimensjoneringen for sekundærveger ved en detaljering av trafikkdata for det nye vegsystemet. 5

6 Dimensjoneringsforslag Dimensjoneringstabeller I tabell 2-6 under er dimensjoneringsforlagene for ny E8 presentert. Overbygningene kan også finnes igjen i tegning F001 i bilag 2. Tabell 2 - Brukes i områder med betydelig oppfylling( > 2 meter). Undergrunn: Bæreevnegruppe 3 Steinfylling T2*) Materialtype Tykkelse a Indeks SI/BI (krav) Slitelag Bindlag Ab16 Ab11 5 cm 3 cm 3,0 3, Bærelag Ag22 7 cm 3,0 21 Ag22 6 cm 3,0 18 BI=63(62) Forsterkningslag**) Kult 22/120 mm. 50 cm 1,1 55 SI=118(112) Sum 71 cm *) I minimum øverste 1,0 meter av fyllingen benyttes godt drenerende sortert sprengt stein (T1/T2) med maks steinstørrelse lik halve lagtykkelsen. **) Forkiles fortrinnsvis med Ak0/22 mm. Ved utilstrekkelige mengder benyttes Fk 0/32 mm. med redusert finstoffinnhold ( andelen finstoff mindre enn 0,063 mm skal ikke overstige 3 %). Forkilingen skal være så tynt som mulig og maks 5 cm i gjennomsnittlig tykkelse og 10 cm i enkeltpunkt. Tabell 3 - Brukes generelt for veglinje i terreng Undergrunn: Bæreevnegruppe 4 Grus, sand, morene T2 Slitelag Bindlag Materialtype Tykkelse a Indeks SI/BI (krav) Ab16 Ab11 5 cm 3 cm 3,0 3, Bærelag Ag22 7 cm 3,0 21 Ag22 6 cm 3,0 18 BI=63(62) Forsterkningslag*) Kult 22/120 mm. 65 cm 1,1 71,5 SI=134,5(132) Sum 86 cm Fiberduk kl. *) Forkiles fortrinnsvis med Ak0/22 mm. Ved utilstrekkelige mengder benyttes Fk 0/32 mm. med redusert finstoffinnhold ( andelen finstoff mindre enn 0,063 mm skal ikke overstige 3 %). Forkilingen skal være så tynt som mulig og maks 5 cm i gjennomsnittlig tykkelse og 10 cm i enkeltpunkt. Tabell 4 - Brukes generelt for veglinje i løsmasseskjæring Undergrunn: Bæreevnegruppe 5/6 Grus, sand, morene T3 Silt, leire T4 Slitelag Bindlag Bærelag Materialtype Tykkelse a Indeks SI/BI (krav) Ab16 Ab11 Ag22 Ag22 5 cm 3 cm 7 cm 6 cm 3,0 3,0 3,0 3, BI=63(62) 6

7 Forsterkningslag*) Kult 22/120 mm. 50 cm 1,1 55 SI=118 (112) Frostsikringslag Samfengt Kult 109 cm 0/250 mm Sum 180 cm Fiberduk kl. *) Forkiles fortrinnsvis med Ak0/22 mm. Ved utilstrekkelige mengder benyttes Fk 0/32 mm. med redusert finstoffinnhold ( andelen finstoff mindre enn 0,063 mm skal ikke overstige 3 %). Forkilingen skal være så tynt som mulig og maks 5 cm i gjennomsnittlig tykkelse og 10 cm i enkeltpunkt. Tabell 5 - Brukes i forskjæringer og bergskjæringer Undergrunn: Bæreevnegruppe 3 Bergskjæring T2 Materialtype Tykkelse a Indeks SI/BI (krav) Slitelag Bindlag Ab16 Ab11 5 cm 3 cm 3,0 3, Bærelag Ag22 7 cm 3,0 21 Ag22 6 cm 3,0 18 BI=63(62) Forsterkningslag*) Kult 22/120 mm. 50 cm 1,1 55 SI=101(94) Sum 71 cm Dypsprengning**) Min. 104 cm Sum Min. 175 cm *) Forkiles fortrinnsvis med Ak0/22 mm. Ved utilstrekkelige mengder benyttes Fk 0/32 mm. med redusert finstoffinnhold ( andelen finstoff mindre enn 0,063 mm skal ikke overstige 3 %). Forkilingen skal være så tynt som mulig og maks 5 cm i gjennomsnittlig tykkelse og 10 cm i enkeltpunkt. **) Se eget punkt om bergskjæringer under. Tabell 6 - Brukes i hele tunnelen Undergrunn: Bæreevnegruppe 3 Tunnel**) Materialtype Tykkelse a Indeks SI/BI (krav) Slitelag Bindlag Ab16 Ab11 5 cm 3 cm 3,0 3, Bærelag Ag22 7 cm 3,0 21 Ag22 6 cm 3,0 18 BI=63(62) Forsterkningslag*) Kult 22/120 mm. 50 cm 1,1 55 SI=101(94) Sum 71 cm Finrensket tunnelsåle***) *) Forkiles fortrinnsvis med Ak0/22 mm. Ved utilstrekkelige mengder benyttes Fk 0/32 mm. med redusert finstoffinnhold ( andelen finstoff mindre enn 0,063 mm skal ikke overstige 3 %). Forkilingen skal være så tynt som mulig og maks 5 cm i gjennomsnittlig tykkelse og 10 cm i enkeltpunkt. **) Det er forenklet antatt at det er nødvendig med finrensk av tunnelsåle igjennom hele tunnelen. Dette da de sprengte massene i tunnelsålen ikke forventes å være i bæreenvegruppe 1 (T1). ***) Se eget avsnitt om frostprofil i tunnel og rensk av tunnelsåle 7

8 I tabell 7-10 under er dimensjoneringsforlagene for sekundærveger, grusveger og gang- og sykkelvegen i kryss E8-Fv91 presentert. Overbygningene kan også finnes igjen i tegning F001 i bilag 2. Tabell 7 Dimensjoneringsforslag, grusveg Undergrunn: T2 materiale Slitelag Forsterkningslag Materialtype Gk/Fk 0/16 eller 0/22 mm. Kult 22/90 Tykkelse 5 cm 30 cm Tabell 8 - Dimensjoneringsforslag, sekundærveg fylling Undergrunn: Materialtype Tykkelse a Indeks SI/BI (krav) Bæreevnegruppe 3 Steinfylling T2**) Slitelag Agb16 5 cm 3,0 15 Bærelag Ag22 6 cm 3,0 18 Ag22 6 cm 3,0 18 BI=51(50) Forsterkningslag*) Kult 22/90 mm. 30 cm 1,1 33 SI=84(80) Sum 47 *) Forkiles fortrinnsvis med Ak0/22 mm. Ved utilstrekkelige mengder benyttes Fk 0/32 mm. Forkilingen skal være så tynt som mulig og maks 5 cm i gjennomsnittlig tykkelse og 10 cm i enkeltpunkt. **) I minimum øverste 1,0 meter av fyllingen benyttes godt drenerende sortert sprengt stein (T1/T2) med maks steinstørrelse lik halve lagtykkelsen. Tabell 9 - Dimensjoneringsforslag, sekundærveg frostsikring Undergrunn: Materialtype Tykkelse a Indeks SI/BI (krav) Bæreevnegruppe 5/6 Grus, sand, morene T3 Silt, leire T4 Slitelag Agb16 5 cm 3,0 15 Bærelag Ag22 6 cm 3,0 18 Ag22 6 cm 3,0 18 BI=51(50) Forsterkningslag*) Kult 22/90 mm. 30 cm 1,1 33 SI=84(80) Frostsikringslag Samfengt Kult 133 cm 0/250 mm. Sum 180 *) Forkiles fortrinnsvis med Ak0/22 mm. Ved utilstrekkelige mengder benyttes Fk 0/32 mm. Forkilingen skal være så tynt som mulig og maks 5 cm i gjennomsnittlig tykkelse og 10 cm i enkeltpunkt. 8

9 Tabell 10 - Dimensjoneringsforslag, gang- og sykkelveg Undergrunn: Materialtype Tykkelse Bæreevnegruppe 4-6 Grus, sand, morene T2-T3 og Silt leire T4 Slitelag Agb16 4 cm Bærelag Ag22 6 cm Forsterkningslag*) Kult 22/90 mm. 30 cm Frostsikringslag Samfengt Kult 100 cm 0/250 mm. Sum 140 *) Forkiles med Fk 0/32 mm.. Forkilingen skal være så tynt som mulig og maks 5 cm i gjennomsnittlig tykkelse og 10 cm i enkeltpunkt. Valg av dimensjoneringstabell Det er for prosjektet utført en dimensjonering per profilnummer basert på kunnskapsgrunnlaget prosjektet har til nå. Det er gjort tilpasninger for å forsøke å skape en rasjonell inndeling. Valg av dimensjonering for profilnummer er vist i tabell 11 under. Dimensjoneringstabellen samsvarer med vegmodellen. Det må gjøres en ny vurdering av dimensjoneringen for profilnummer til konkurransegrunnlaget. Tabell 11 - Valg av dimensjonering for ny E8 etter profilnummer Fra profil Til profil Dimensjoneringstabell Undergrunn Grus, sand, morene T Grus, sand, morene T3/Silt, leire T Bru Steinfylling T Grus, sand, morene T3/Silt, leire T Bergskjæring T Tunnel Bergskjæring T Grus, sand, morene T3/Silt, leire T Bergskjæring T Bru/kulvert Grus, sand, morene T3/Silt, leire T Grus, sand, morene T KORT Velger 3 Grus, sand, morene T Bru/kulvert Steinfylling T KORT Velger 4 Grus, sand, morene T3/Silt, leire T KORT Velger 4 Grus, sand, morene T3/Silt, leire T Grus, sand, morene T Grus, sand, morene T3/Silt, leire T KORT Velger 4 Grus, sand, morene T3/Silt, leire T4 9

10 Bru Grus, sand, morene T Grus, sand, morene T3/Silt, leire T Steinfylling T KORT Velger 2 Steinfylling T Steinfylling T KORT Velger 4 Grus, sand, morene T3/Silt, leire T Grus, sand, morene T3/Silt, leire T Steinfylling T Grus, sand, morene T3/Silt, leire T Bru Grus, sand, morene T3/Silt, leire T KORT Velger 2 Steinfylling T KORT Velger 2 Steinfylling T Grus, sand, morene T3/Silt, leire T Grus, sand, morene T2 I tabell 12 er det angitt hvilken dimensjonering av vegoverbygning som er valgt for de ulike sekundærvegene og gang- og sykkelveg med tilhørende profilnummerering. Overbygningene viser til dimensjoneringstabell 7-10 i denne rapporten. Tabell 12 - Valgt dimensjonering for sekundærveger og gang- og sykkelveg Gjelder Valgt dimensjonering av vegoverbygning vegmodell Avretting (profil 0-190), sekundærveg frostsikring (profil ), sekundærveg fylling (profil ) Sekundærveg frostsikring (0-250) Grusdekke Avretting (profil 0-60), sekundærveg frostsikring (profil ), sekundærveg fylling (profil ) Sekundærveg fylling (profil ), sekundærveg frostsikring (profil ) Sekundærveg fylling (profil ) Sekundærveg fylling (profil ), sekundærveg frostsikring (profil ), sekundærveg fylling (profil ) Sekundærveg frostsikring (profil ). Kunne valgt fylling ved , men kort avstand. Velger samme overbygning på utfartsparkering som for veg Sekundærveg frostsikring. Har ingen overbygning under sentraløya Sekundærveg frostsikring Gang- og sykkelveg frostsikring Anleggsveger og traktorveger er lagt inn med overbygning for grusveger, der det er valgt å legge inn overbygning. 10

11 Bergskjæring Det er generelt anbefalt dypsprengning for bergskjæringer. Fra berggrunnskart og geologisk rapport GEOL-1, framgår det imidlertid at det er fare for svake bergarter i området. En ny vurdering for om det bør benyttes grunnsprengning bør gjøres i forbindelse med prosjektering/utarbeidelse av konkurransegrunnlaget. Ettersom det er svært lite synlig berg er det utfordrende å vurdere tilstanden på de sprengte massene. Borkjerneprøver av bergmassen kan være en mulig løsning for å få bedre oversikt over bergart og kvalitet. Det bør også tas i betraktning at det i forskjæringene kan være naturlig å benytte grunnsprengning med lignende oppbygning som for tunnelen. Ved korte skjæringer (< ca 50 m) og halvskjæringer vil dypspregning forutsatt dybde normalt gi tilstrekkelig drenering (N200, kap ). Unntatt forskjæringene forventes bergskjæringene å være ensidig (halvskjæring) slik at det i liten grad vil være behov for drensledninger. Ved eventuell grunnsprengning, også i forskjæringer, vil det være nødvendig å sikre at hoveddreneringen ligger frostfritt. Dette kan enten utføres ved å utføre dypsprengning i grøften eller ved å sprenge en dypere drensgrøft. Drensgrøften kan frostsikres ved bruk av isolasjonsmaterialer. Det anbefales at hoveddrensledning(ene) fra tunnelen videreføres i forskjæringene. Frostprofil, masseutskifting og finrensk av tunnelsålen i Maritindtunnelen Maritindtunnelen er planlagt med en total lengde på om lag 3060 meter mellom profil og Det er totalt to høybrekk i tunnelen, ett mot hver ende. Høybrekket i sørlige ende er kun en endring i stigning, slik at det er stigning i samme retning på begge sider av høybrekket men med ulik prosent. I nordlige ende er høybrekket om lag 600 meter fra tunnelportalen med ulik stigning på hver sin side av høybrekket. Høybrekket i sørlige ende er neglisjert/sett bort fra i vurderingene. Stigningen i tunnelen på sørlige side av høybrekket blir da på om lag 38 høydemeter på 2700 lengdemeter. Dette gir en gjennomsnittlig stigning på 1,4 %. Tunnelen totalt har en stigning på om lag 35 meter fra søndre til nordre påhugg, med gjennomsnittlig stigning på 1,1 %. Det er benyttet en dimensjonerende frostmengde F10 i dagen på hºc. Fra søndre side er det benyttet tall fra figurer for horisontal tunnel og tunnel med 2-4% stigning fra Internrapport 2301, med en skjønnsmessig interpolering, til å vurdere frostinntrengningen. Fra nordre side er det konservativt benyttet frostinntrengning for horisontal tunnel, med noe skjønnsmessig justering, fram til høybrekket. Det er ikke tatt hensyn til ventilasjonsretning i 11

12 denne beregningen. Ventilasjon vil kunne gi en betydelig påvirkning til hvordan frostinntrengningen blir i tunnelen. Ved ventilasjon fra nord mot sør ( ) må frostinntrengningen fra nordre side vurderes på nytt, da denne vurderingen ikke lenger kan anses som konservativ. Vurderingene gir en frostinntrengning som danner frostprofilet per profilnummer som vist i figur 2. Figur 2 - Frostprofil for Maritindtunnelen Det er krav om frostsikring av tunnelsålen ved dimensjonerende frostmengde F10T > hºc. Basert på frostprofilen gir dette krav om frostsikring av tunnelen ved full masseutskifting og finrensk av tunnelsålen mellom profil og Ved finrensket tunnelsåle skal det maksimalt bli liggende 5 cm tunnelmasse på sålen. Finrensk av tunnelsåle skal inkludere pigging av knøler og ujevn-heter som medfører fare for vannansamlinger og dårlig drenasje mot drens-grøfter, inklusive sprengning av tverrgrøfter og andre nødvendige tiltak. Mengden vann som blir stående i fordypninger i sålen, skal være ubetydelig. På rensket tunnelsåle bygges det opp til planum med tilførte, godt drenerende materialer som skal være i bæreevnegruppe 1. For områder med dimensjonerende frostmengde F10T < hºc skal materialet i tunnelsålen være i bæreevnegruppe 1 i henhold til kapittel i N200. Det er vurdert i samråd med prosjektleder og ingeniørgeolog i prosjektet at det ikke vil være sannsynlig å 12

13 klare å oppnå bæreevnegruppe 1 (T1-masser) på de sprengte massene i tunnelsålen. Det anbefales derfor full masseutskifting igjennom hele tunnelen. Drenering Ny E8 er i stor grad planlagt i halvskjæring i store fjellsider. Det må forventes til dels stort vanntilsig i tillegg til utfordringer knyttet til eventuelle flom- og sørpeskred i forbindelse med bekkeløp og forsenkninger. Det anbefales generelt at dreneringen av vegoverbygningen utføres med åpen drenering i en dyp sidegrøft. Dette for å sikre drenering gjennom hele året og i forbindelse med naturfare, snøhåndtering og smelting av snø og eventuell ising i grøfta. Åpen drenering er også å foretrekke for ikke å drenere frostsikringslaget. Dette vil redusere frostmotstanden i frostsikringslaget som er beskrevet på store deler av prosjektet. Det anses som spesielt uheldig ettersom tykkelsen på frostsikringslaget, og dermed frostmotstanden, allerede er begrenset av den angitte maksimale tykkelsen på overbygningen på 1,8 meter. Utformingen av grøfta skal minimum utformes som beskrevet i kap i N200. Ved utarbeidelse av konkurransegrunnlaget må dreneringen av tunnelen prosjekteres. Drenering av bergskjæringer er omtalt i eget avsnitt. 13

14 målestokk som vist. Bilag 1 L - Lastebil (inkl. Brannbiler med Stige) Tegnforklaring C01

15 målestokk som vist. Tegnforklaring C02

16 målestokk som vist. 6 x 96 m Tegnforklaring 10 x 216 m C03 Saltdalselva

17 målestokk som vist. Saltdalselva 6 x 24 m 6 x 24 m 10 x 220 m 6 x 96 m 6 x 96 m Tegnforklaring C04

18 målestokk som vist. Tegnforklaring C05

19 målestokk som vist. Tegnforklaring C06

20 målestokk som vist. Tegnforklaring C07

21 målestokk som vist. Tegnforklaring C08

22 målestokk som vist. C09 Tegnforklaring L - Lastebil (inkl. Brannbiler med Stige)

23 målestokk som vist. Tegnforklaring C10

24 målestokk som vist. Tegnforklaring C11

25 målestokk som vist. Tegnforklaring C12

26 84 6* m, m 50 m, 185 m 6*84 m 8*20 4m, 4m, 80 m Tegnforklaring m 8* 2 0m C13 ar r h ist. v ge n i m n so har eg t k k A1 to nger. k i les må -tegn estok l A3 må lv ha m 5m 4*7

27 målestokk som vist. 50 m, 185 m L - Lastebil (inkl. Brannbiler med Stige) Tegnforklaring C14

28 målestokk som vist. C15 Tegnforklaring

29 målestokk som vist. Tegnforklaring C16

30 målestokk som vist. Tegnforklaring C17

31 målestokk som vist. Tegnforklaring C18

32 målestokk som vist. Tegnforklaring 10 x 183 m 10 x 190 m C19

33 målestokk som vist. Tegnforklaring C20

34 Skredsikringstiltak ar r h ist. v ge n i m n so har eg t k k A1 to nger k. i les må -tegn estok l A3 må lv ha C2 1

35 Bilag 2 Tegningen er ikke i målestokk

36 10,72 målestokk som vist. Normalprofil E8 Laukslett - Sørbotn Linje Fylling Profil CL Rekkverksrom 1 1,5 3,5 Skulder Kjørefelt Rekkverksrom 0,75 0,75 Rekkverksrom 1 3,25 3,25 1,5 1 Forbikjøringsfelt Kjørefelt Skulder Var Forsterkningslag 1:2 1:1,5 Avrunding mot terreng 1:3 1:1,5 Avrunding mot terreng Antatt avstand til fjell

37 målestokk som vist. Normalprofil E8 Laukslett - Sørbotn Linje Skjæring i fjell Profil CL Antatt dybde til fjell 1:2 7,01 Fjellhylle, minimum 2 m. Avrunding mot terreng 10:1 1:2 10:1 0,5 Rekkverksrom Rekkverksrom Rekkverksrom ,25 3,5 1 3,5 1, Skulder Kjørefelt Kjørefelt Skulder 0,5 3 1:2 1:4 1:1,5 Var Forsterkningslag 1:1,5 1:4 1:2 1:4 1:10 1:10 1:4 Dypspregning

38 målestokk som vist. Normalprofil E8 Laukslett - Sørbotn Linje Tunnel Profil CL SENTERLINJE TUNNEL TEORETISK SPRENGNINGSPROFIL NORMALPROFIL AVSATT TIL SIKRING Rumlefelt 3,5 1 3,5 Kjørefelt Kjørefelt TRAFIKKROMMET 4,6 Skulder 1 0,25 Var Skulder 0,25 1 TRAUBUNN Normalprofil E8 Laukslett - Sørbotn Linje Skjæring i jord Profil CL Avrunding mot terreng Avrunding mot terreng 0,5 Rekkverksrom 5 1 1,5 3,25 3,25 Skulder Forbikjøringsfelt Kjørefelt Rekkverksrom 0,75 0,75 1 Rekkverksrom 3,5 1,5 1 5 Kjørefelt Skulder 0,5 1:2 Var 1:4 1:2 1:4 1:1,5 Forsterkningslag Frostsikringslag 1:1,5

39 Grøftebunn Grøftebunn målestokk som vist. Normalprofil E8 Laukslett - Sørbotn Linje Fylling Profil 300 CL Skulder Skulder 0,75 Breddeutvidelse 1, Breddeutvidelse 1,95 0,75 0,95 Kjørefelt Kjørefelt Rekkverksrom Forsterkningslag 1:2 1:1,5 1:1,5 1:2 Avrunding mot terreng Avrunding mot terreng Normalprofil E8 Laukslett - Sørbotn Linje Skjæring i jord Profil 160 CL Avrunding mot terreng Avrunding mot terreng 0,5 1,7 Skulder Skulder 0,75 0,75 2, ,7 1,7 Breddeutvidelse Kjørefelt Kjørefelt Breddeutvidelse 0,5 1:2 1:2 1:2 1:1,5 1:2 Forsterkningslag Frostsikringslag 1:2 1:2 1:1,5

40 Statens vegvesen Region nord Ressursavdelingen Postboks 1403, 8002 BODØ Tlf: vegvesen.no Trygt fram sammen

Statens vegvesen. Ev6 Olsborg-Heia dimensjonering av overbygning ved utbedring av delstrekning 2 Olsborg-Solør

Statens vegvesen. Ev6 Olsborg-Heia dimensjonering av overbygning ved utbedring av delstrekning 2 Olsborg-Solør Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Marta Stalsberg Kårevik Per Otto Aursand Eirik Åsbakk, Andrews Omari Saksbehandler/innvalgsnr: Per Otto Aursand +47 75552842 Vår dato: 17.06.2016 Vår referanse: 15/201073-115

Detaljer

Vegteknologi. Forsterkningsrapport fv. 82 Forfjord - Risøyhamn Delstrekning E og F. Ressursavdelingen VEGT-03

Vegteknologi. Forsterkningsrapport fv. 82 Forfjord - Risøyhamn Delstrekning E og F. Ressursavdelingen VEGT-03 Region nord Ressursavdelingen Geo og lab 2017-04-04 Vegteknologi Forsterkningsrapport fv. 82 Forfjord - Risøyhamn Delstrekning E og F FV 82 hp 9-11, meter 13 962-345, Andøy kommune Ressursavdelingen 50815-VEGT-03

Detaljer

Statens vegvesen. dimensjonering av overbygning ved utbedring av delstrekning

Statens vegvesen. dimensjonering av overbygning ved utbedring av delstrekning Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Marta Stalsberg Kårevik Per Otto Aursand Katrine Johannesen, Andrews Omari Saksbehandler/innvalgsnr: Per Otto Aursand +47 75552842 Vår dato: 24.06.2016 Vår referanse:

Detaljer

Geoteknikk. Fv 222 Furnesvegen x Ringgata Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr Fv222 hp 03 m 1500

Geoteknikk. Fv 222 Furnesvegen x Ringgata Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr Fv222 hp 03 m 1500 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknikk, berg- og geoteknikk 2014-12-17 Geoteknikk Fv 222 Furnesvegen x Ringgata Grunnundersøkelser Fv222 hp 03 m 1500 Ressursavdelingen Nr. 2014070242-29 n s e

Detaljer

Krav til vegoverbygning og frostteknisk dimensjonering. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen

Krav til vegoverbygning og frostteknisk dimensjonering. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Krav til vegoverbygning og frostteknisk dimensjonering Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Overordnet krav til vegoverbygningen Overbygningen skal: Fordele laster fra trafikken til

Detaljer

Geoteknikk. Fv 503 Finstadvegen. Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr.16/ Fv 503 Hp 01 m 1000

Geoteknikk. Fv 503 Finstadvegen. Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr.16/ Fv 503 Hp 01 m 1000 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknikk, berg- og geoteknikk 2016-02-17 Geoteknikk Fv 503 Finstadvegen. Grunnundersøkelser for gs-veg Fv 503 Hp 01 m 1000 Ressursavdelingen Nr.16/26076-1 Statens

Detaljer

Intensivkurs i vegteknologi 2017 Dimensjonering av veger

Intensivkurs i vegteknologi 2017 Dimensjonering av veger Intensivkurs i vegteknologi 2017 Dimensjonering av veger Foto: Nils Uthus/Statens vegvesen Dimensjonering av veger Tema: Bruk av Håndbok N200 Vegbygging Dimensjonering for ulik trafikk, klima og undergrunn

Detaljer

Geoteknikk. Fv 30 gs-veg Røroskrysset Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen Fv30 Hp 8-9 m 0-900

Geoteknikk. Fv 30 gs-veg Røroskrysset Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen Fv30 Hp 8-9 m 0-900 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknikk, berg- og geoteknikk 2014-10-15 Geoteknikk Fv 30 gs-veg Røroskrysset Grunnundersøkelser Fv30 Hp 8-9 m 0-900 Ressursavdelingen 2013099137-23 Statens vegvesen

Detaljer

Vegoverbygning - belastninger, nedbrytning og dimensjonering

Vegoverbygning - belastninger, nedbrytning og dimensjonering Vegoverbygning - belastninger, nedbrytning og dimensjonering Geir Berntsen Statens vegvesen, Region øst Dekkeprosjektet Innhold Intro og terminologi Belastninger fra klima og trafikk Dimensjoneringssystemer

Detaljer

7.1 Forelesning i Vegbygging VEGKROPPENS ELEMENTER. Opprinnelig terreng. Overbygning. 1 1:n n. Planum. 1:n. Underbygning OVERBYGNINGENS ELEMENTER

7.1 Forelesning i Vegbygging VEGKROPPENS ELEMENTER. Opprinnelig terreng. Overbygning. 1 1:n n. Planum. 1:n. Underbygning OVERBYGNINGENS ELEMENTER 7.1 Forelesning i Vegbygging Ta fram håndbok-n200(gamle-018) Vegbygging. MERK at i gamle oppgaver og håndbøker omtales vegstandardklassene Stamveg (S1-S9), som i dag tilsvarer nasjonale Hovedveger(H1-H9).

Detaljer

Frost i tunneler. NADim 2015 Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen 3. desember 2015 Per Otto Aursand, Geo/lab, Ressursavd.

Frost i tunneler. NADim 2015 Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen 3. desember 2015 Per Otto Aursand, Geo/lab, Ressursavd. Frost i tunneler NADim 2015 Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen 3. desember 2015 Per Otto Aursand, Geo/lab, Ressursavd., Region nord 04.12.2015 Frost i tunneler sentrale spørsmål Hvordan bør frostdimensjoneringen

Detaljer

Frostsikring - Dimensjonering

Frostsikring - Dimensjonering Frostsikring - Dimensjonering Vegfaglig dag, NKF Quality hotel, Rosten 4/12-2013 v/ Ivar Horvli og Jan Erik Dahlhaug Teleproblemet Teleproblemet i samband med vegkonstruksjonar Ujamt telehiv Svekka bereevne

Detaljer

Geoteknikk. Fv476/175 Auli - Haga Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr. 16/ Fv476 Hp 01 Km 1,3

Geoteknikk. Fv476/175 Auli - Haga Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr. 16/ Fv476 Hp 01 Km 1,3 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknikk, berg- og geoteknikk Dato 2016-03-01 Geoteknikk Fv476/175 Auli - Haga Grunnundersøkelser for gs-veg Fv476 Hp 01 Km 1,3 Ressursavdelingen Nr. 16/26076-2 n

Detaljer

Sykkelveg med fortau og kollektivtiltak langs fv. 868 Jarleveien

Sykkelveg med fortau og kollektivtiltak langs fv. 868 Jarleveien FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP Institutt for bygg- og miljøteknikk Sykkelveg med fortau og kollektivtiltak langs fv. 868 Jarleveien Cyclelane with sidewalk and public initiatives along fv. 868 Jarleveien

Detaljer

Geoteknikk. Fv 205 gs-veg Stenerud bru-bergerud Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr Region øst

Geoteknikk. Fv 205 gs-veg Stenerud bru-bergerud Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr Region øst Geoteknikk Fv 205 gs-veg Stenerud bru-bergerud Grunnundersøkelser O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2011118348-32 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Bjarkøyforbindelsene. Prosjekt: Parsell: Grytøy - Bjarkøy - Sandsøy ILLUSTRASJONSPLAN. Bjarkøy kommune

REGULERINGSPLAN. Bjarkøyforbindelsene. Prosjekt: Parsell: Grytøy - Bjarkøy - Sandsøy ILLUSTRASJONSPLAN. Bjarkøy kommune REGULERINGSPLAN ILLUSTRASJONSPLAN Prosjekt: Parsell: Bjarkøyforbindelsene Grytøy - Bjarkøy - Sandsøy Bjarkøy kommune Region nord Harstad kontorsted Dato: 05.03.2012 TEGNINGSLISTE Reguleringsplan Bjarkøyforbindelsene

Detaljer

Geoteknikk. Fv 47 Narudvegen Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon

Geoteknikk. Fv 47 Narudvegen Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon Geoteknikk Fv 47 Narudvegen Grunnundersøkelser for gs-veg O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2011170142-12 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk seksjon

Detaljer

Prosjekt: E8 Riksgrensa-Skibotn

Prosjekt: E8 Riksgrensa-Skibotn REGULERINGSPLAN Tegningshefte Prosjekt: E8 Riksgrensa-Skibotn Norkart/SVV Parsell: Riksgrensa-Rovvejohka Storfjord kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 700-20200 Dimensjoneringsklasse: H2-H3 Fartsgrense:

Detaljer

Geoteknikk. Rv. 5 Kletten, G/S-tunnel, tiltak 17, geoteknisk rapport for reguleringsplan. Ressursavdelinga GEOT-1

Geoteknikk. Rv. 5 Kletten, G/S-tunnel, tiltak 17, geoteknisk rapport for reguleringsplan. Ressursavdelinga GEOT-1 Region vest Ressursavdelinga Geo- og skredseksjonen 2016-10-17 Geoteknikk Rv. 5 Kletten, G/S-tunnel, tiltak 17, geoteknisk rapport for reguleringsplan RV 5 hp 17, meter 1102, Førde kommune Ressursavdelinga

Detaljer

Sikring mot frost og tele. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen

Sikring mot frost og tele. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Sikring mot frost og tele Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Litt om bakgrunn Ekspertgruppe Vintrene 2009/10 og 2010/11 ble det registrert frostskader og telehiv på flere nye vegstrekninger.

Detaljer

Geoteknikk. Fv Storelva bru Geoteknisk vurderingsrapport. Ressursavdelingen GEOT-01. FV 939 hp 1, Øksnes kommune

Geoteknikk. Fv Storelva bru Geoteknisk vurderingsrapport. Ressursavdelingen GEOT-01. FV 939 hp 1, Øksnes kommune Region nord Ressursavdelingen Geo og lab 2016-03-02 Geoteknikk Fv. 939 - Storelva bru Geoteknisk vurderingsrapport FV 939 hp 1, Øksnes kommune Ressursavdelingen 50838-GEOT-01 Foto: Ida Bohlin Oppdragsrapport

Detaljer

FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG E K S A M E N. Faglærer Ephrem Taddesse. Kontakttelefon

FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG E K S A M E N. Faglærer Ephrem Taddesse. Kontakttelefon FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG E K S A M E N Emnekode: Emnenavn: BYG219 Vegbygging Dato: 12. Des 2016 Varighet: 09:00-13:00 Antall sider inkl. forside Antall vedlegg Tillatte hjelpemidler: 4 1 KALKULATOR,

Detaljer

Nye krav til vegoverbygningen etter telehivsaken. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen

Nye krav til vegoverbygningen etter telehivsaken. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Nye krav til vegoverbygningen etter telehivsaken Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Innhold Telemekanismen Telehivsaken Nye krav til vegoverbygningen Materialer i forsterkningslag

Detaljer

Vegkonstruksjon. Dimensjonering av vegoverbygning. Vertikalt tilleggsspenning i en vegkonstruksjon under ei hjullast

Vegkonstruksjon. Dimensjonering av vegoverbygning. Vertikalt tilleggsspenning i en vegkonstruksjon under ei hjullast ITE1579 Drift og vedlikehold av veger og gater Dimensjonering av vegoverbygning HB-018 Vegbygging kapittel 5 NB! Dere må ha HB-08 Vegbygging og bla i den ved gjennomgang av denne presentasjon 1 Vertikalt

Detaljer

Frostsikring -nye krav og bestemmelser. Jostein Aksnes Vegdirektoratet TMT, Vegteknologiseksjonen

Frostsikring -nye krav og bestemmelser. Jostein Aksnes Vegdirektoratet TMT, Vegteknologiseksjonen Frostsikring -nye krav og bestemmelser Jostein Aksnes Vegdirektoratet TMT, Vegteknologiseksjonen Aftenposten 01.10.12 Aftenposten 27.03.11 Når kreves frostsikring? Frostsikring ÅDT Ant. kjørefelt Telefarlighetsklasse

Detaljer

Betydningen av god vegteknologi og god byggeskikk

Betydningen av god vegteknologi og god byggeskikk VEGTEKNOLOGIKURS Trondheim, 3. 4. oktober 2016 Betydningen av god vegteknologi og god byggeskikk Jostein Aksnes Vegdirektoratet Mål Lang dekkelevetid og lave årskostnader Varige veger Nytteberegning Første

Detaljer

Forsterkningsmetoder. Forsterkningsbehov. Drift og vedlikehold av veger og gater. Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN. Lav levetidsfaktor

Forsterkningsmetoder. Forsterkningsbehov. Drift og vedlikehold av veger og gater. Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN. Lav levetidsfaktor Forsterkningsmetoder Drift og vedlikehold av veger og gater Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN Lav levetidsfaktor Levetidsfaktor < 0,7 Levetidsfaktor > 0,7 Levetidsfaktor > 1 Forsterkningsbehov

Detaljer

Intensivkurs i vegteknologi 2016 Dimensjonering av veger

Intensivkurs i vegteknologi 2016 Dimensjonering av veger Intensivkurs i vegteknologi 2016 Dimensjonering av veger 04.11.2016 Marit Fladvad, Statens vegvesen Vegdirektoratet Foto: Nils Uthus/Statens vegvesen Dimensjonering av veger Tema: Bruk av Håndbok N200

Detaljer

E6 midtdeler: Vassmarka - Ronglan

E6 midtdeler: Vassmarka - Ronglan DETALJREGULERINGSPLAN TEKNISKE TEGNINGER E6 midtdeler: Vassmarka - Ronglan Levanger kommune VEDLEGG Region midt Nord-Trøndelag Steinkjer kontorsted Denne utsendelse Statens vegvesen Region midt BE6 midtdeler

Detaljer

Geoteknikk og geologi

Geoteknikk og geologi Region sør Prosjektavdelingen 15.09.2015 Geoteknikk og geologi Kommunedelplan med konsekvensutredning fv.319 Svelvikveien Temarapport - 4 Statens vegvesen, 2015 Dokumentinformasjon Rapporttittel Kommunedelplan

Detaljer

Tekna, Vegteknologi 2014, 31. mars, Trondheim Grunnundersøkelser for dimensjonering av overbygning

Tekna, Vegteknologi 2014, 31. mars, Trondheim Grunnundersøkelser for dimensjonering av overbygning Tekna, Vegteknologi 2014, 31. mars, Trondheim Grunnundersøkelser for dimensjonering av overbygning Per Otto Aursand, Geo- og labseksjonen, Region nord Håndbok 018 Behov for data om grunnen - Dimensjonering

Detaljer

E18 Retvet-Vinterbro

E18 Retvet-Vinterbro Region øst E18 Ørje-Vinterbro Januar 2014 E18 Retvet-Vinterbro Forprosjekt - E18 Nygård-Vinterbro Statens vegvesen NOTAT Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst Oppdrag: 532554 E18 Retvet - Vinterbro

Detaljer

Forsterkning i praksis

Forsterkning i praksis Forsterkning i praksis Eksempel fra Fv 82 Sortland -Risøyhamn Region nord Kai-Frode Solbakk, Geo- og lab seksjonen Teknologidagene 2013 24.10.13 Forsterkning i praksis Spesielle utfordringer Smale veger

Detaljer

Geoteknikk. Rv. 502 Hovlandsvegen. G/S-vei Rapport reguleringsplan 36040-470 OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen.

Geoteknikk. Rv. 502 Hovlandsvegen. G/S-vei Rapport reguleringsplan 36040-470 OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Geoteknikk Rv. 502 Hovlandsvegen. G/S-vei Rapport reguleringsplan 36040-470 OPPDRAG Oppdrag Teknologiavdelingen Ressursavdelingen Nr. 2013033970-18 Region vest Ressursavdelingen Geo- og skredseksjonen

Detaljer

Geoteknikk GEOT-2 E39 Kronborg - Hafstad, geoteknisk vurderingsrapport

Geoteknikk GEOT-2 E39 Kronborg - Hafstad, geoteknisk vurderingsrapport Region vest Ressursavdelinga Geo- og skredseksjonen 2016-08-26 Geoteknikk 30075-GEOT-2 E39 Kronborg - Hafstad, geoteknisk vurderingsrapport EV 39 hp 10, meter 2840, Førde kommune Ressursavdelinga 30075-GEOT-2

Detaljer

Kvalitet og vegbygging Telehiv. Avdelingsdirektør Eirik Øvstedal Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Kvalitet og vegbygging Telehiv. Avdelingsdirektør Eirik Øvstedal Statens vegvesen, Vegdirektoratet Kvalitet og vegbygging Telehiv Avdelingsdirektør Eirik Øvstedal Statens vegvesen, Vegdirektoratet Aftenposten 26. mars 2011 Den nye parsellen av E18 i Østfold er splitter ny, men bare fire måneder etter

Detaljer

Varige veger Teknologidagene

Varige veger Teknologidagene Varige veger Teknologidagene 7.10.2014 Ny forsterkningsveiledning Ragnar Evensen Status pr 7.10.2014 Del A: Planlegging og prosjektering Så godt som helt ferdig pr 1. oktober 2014 Noe korrektur og et par

Detaljer

FORSTERKNING AV VEG 1. AKTUELLE TILTAK 2. MÅLEMETODER FOR REGISTRERING AV VEG IVAR FAKSDAL

FORSTERKNING AV VEG 1. AKTUELLE TILTAK 2. MÅLEMETODER FOR REGISTRERING AV VEG IVAR FAKSDAL FORSTERKNING AV VEG 1. AKTUELLE TILTAK 2. MÅLEMETODER FOR REGISTRERING AV VEG IVAR FAKSDAL KRAV OM UTBEDRING AV VEG DEKKEVEDLIKEHOLD, FORSTERKNING ELLER NY VEG? Hvilke tiltak er riktig på denne vegen,

Detaljer

Rv. 2 SLOMARKA KONGSVINGER Smal fire felts- motorveg med midtrekkverk og totalvegbredde på 16,5 m Frostsikring med lettklinker og skumglass med

Rv. 2 SLOMARKA KONGSVINGER Smal fire felts- motorveg med midtrekkverk og totalvegbredde på 16,5 m Frostsikring med lettklinker og skumglass med Rv. 2 SLOMARKA KONGSVINGER Smal fire felts- motorveg med midtrekkverk og totalvegbredde på 16,5 m Frostsikring med lettklinker og skumglass med tilhørende kostnader (Priser fra entreprisene 1 og 2 Slomarka

Detaljer

Geoteknikk. Fv 51 x Markaveien, Leira Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon

Geoteknikk. Fv 51 x Markaveien, Leira Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon Geoteknikk Fv 51 x Markaveien, Leira Grunnundersøkelser O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2013045177-1 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk seksjon

Detaljer

Geoteknikk Fv44 Flekkefjord bybru Datarapport

Geoteknikk Fv44 Flekkefjord bybru Datarapport Region sør Ressursavdelingen Vegteknisk Dato: 24.09.14 Geoteknikk Fv44 Flekkefjord bybru Datarapport Flekkefjord, Fv44, Hp 930-970, Flekkefjord kommune Ressursavdelingen Nr. 2012083799 Daniel Lennartsson

Detaljer

Region nord Ressursavdelingen Geo- og lab Dato Geoteknikk. E6 Medbyelv bru. E6 Hp43. Ressursavdelingen. Nr.

Region nord Ressursavdelingen Geo- og lab Dato Geoteknikk. E6 Medbyelv bru. E6 Hp43. Ressursavdelingen. Nr. Region nord Ressursavdelingen Geo- og lab Dato 09.05.2015 Geoteknikk E6 Medbyelv bru E6 Hp43 Ressursavdelingen Nr. 2012/154601-008 Oppdragsrapport Nr. 2012/154601-008 Labsysnr. 5150059 Geoteknikk Region

Detaljer

Geoteknikk. Rv. 13 Ingvaldstadsvingene. Geoteknisk rapport for reguleringsplan. Ressursavdelinga

Geoteknikk. Rv. 13 Ingvaldstadsvingene. Geoteknisk rapport for reguleringsplan. Ressursavdelinga Region vest Ressursavdelinga Geo- og skredseksjonen 26.03.2015 Geoteknikk Rv. 13 Ingvaldstadsvingene. Geoteknisk rapport for reguleringsplan. 36040-470 Ingvaldstad Rv.13 HP010 meter 6930-7900, Hjelmeland

Detaljer

TEGNFORKLARING: Bru. Eiendomsgrense Anleggsbelte Frisikt Kantstein av granitt MERKNADER: Støttemur av betong. Rekkverk 1

TEGNFORKLARING: Bru. Eiendomsgrense Anleggsbelte Frisikt Kantstein av granitt MERKNADER: Støttemur av betong. Rekkverk 1 Bru 4 3 +.5 TEGNFORKLARING: Eiendomsgrense Anleggsbelte Frisikt Kantstein av granitt MERKNADER: Støttemur av betong Rekkverk Tilpass til eksisterende gs-veg Tørrmur i byggefasen se snitt på tegn. J Støyskjerm

Detaljer

Geoteknikk. Regulering av ny rundkjøring RV111/Navestadveien Sammenstilling av geotekniske undersøkelser. Ressursavdelingen. Nr.

Geoteknikk. Regulering av ny rundkjøring RV111/Navestadveien Sammenstilling av geotekniske undersøkelser. Ressursavdelingen. Nr. Geoteknikk Regulering av ny rundkjøring RV111/Navestadveien Sammenstilling av geotekniske undersøkelser O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2011025532-34 Region

Detaljer

Geoteknikk. Rv. 13 Lovraeidet-Rødsliane Geoteknisk rapport for reguleringsplan. Oppsummering. Ressursavdelinga GEOT-1

Geoteknikk. Rv. 13 Lovraeidet-Rødsliane Geoteknisk rapport for reguleringsplan. Oppsummering. Ressursavdelinga GEOT-1 Region vest Ressursavdelinga Geo- og skredseksjonen 26.11.2015 Geoteknikk Rv. 13 Lovraeidet-Rødsliane Geoteknisk rapport for reguleringsplan. Oppsummering. Lovraeidet Rv.13, Suldal kommune Ressursavdelinga

Detaljer

Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging?

Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging? Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging? Entreprenøren har yrkesstolthet Vil derfor levere fra seg et kvalitetsprodukt Å levere et kvalitetsprodukt i vegbygging er avhengig av mange faktorer

Detaljer

Geoteknikk. Fv30 Nystrandvegen, GS-veg. Ressursavdelingen. Nr HP02 meter , Porsgrunn

Geoteknikk. Fv30 Nystrandvegen, GS-veg. Ressursavdelingen. Nr HP02 meter , Porsgrunn Region sør Ressursavdelingen Vegteknisk Dato: 23.06.2015 Geoteknikk Fv30 Nystrandvegen, GS-veg HP02 meter 0730-1080, Porsgrunn Ressursavdelingen Nr.2014115729-18 Foto: Statens Vegvesen Region sør Ressursavdelingen

Detaljer

Vegkonstruksjon. Graveprøve i bussholdeplass ved Sandvikstorget. Oppdrag OPPDRAG. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr.

Vegkonstruksjon. Graveprøve i bussholdeplass ved Sandvikstorget. Oppdrag OPPDRAG. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr. Vegkonstruksjon Graveprøve i bussholdeplass ved Sandvikstorget Oppdrag OPPDRAG Teknologiavdelingen Ressursavdelingen Nr. 2012017911-2 Region vest Ressursavdelingen Vegteknisk seksjon 2012-04-20 Oppdragsrapport

Detaljer

FV868-HP2-KM 9 VALEN STABILITETSVURDERING AV BERGSKJÆRING OG FORSLAG TIL SIKRING.

FV868-HP2-KM 9 VALEN STABILITETSVURDERING AV BERGSKJÆRING OG FORSLAG TIL SIKRING. Statens vegvesen Notat-1 Til: Fra: Kopi: Tor Ivar Johnsen V/Vegavdeling Midtre Hålogaland Andreas Persson, geo- og laboratorieseksjonen Leif Jenssen Sakshandsamar/innvalsnr: Andreas Persson - 97407901

Detaljer

FROST Tekna-kurs Vegteknologi

FROST Tekna-kurs Vegteknologi FROST Tekna-kurs Vegteknologi Ivar Horvli Statens vegvesen Region midt FROST Teleproblemet Grunnleggende problemstillinger og dimensjoneringsprinsipper Når er frostsikring aktuelt? Grunnleggende dimensjoneringsprinsipper

Detaljer

Geoteknikk. Fv 599 Tveterveien-Sandbakken Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr. 2012080096-30. Region øst

Geoteknikk. Fv 599 Tveterveien-Sandbakken Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr. 2012080096-30. Region øst Geoteknikk Fv 599 Tveterveien-Sandbakken Grunnundersøkelser for gs-veg O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2012080096-30 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk

Detaljer

Geoteknikk. E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr. 2013084090-15

Geoteknikk. E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr. 2013084090-15 Geoteknikk E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG Oppdrag Teknologiavdelingen Ressursavdelingen Nr. 2013084090-15 Region sør Ressursavdelingen Vegteknisk seksjon 2014-01-29 Oppdragsrapport Nr. 2013084090-15

Detaljer

Geoteknikk. Fb 685 gs-veg Trømborg Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr. 2012059940-36. Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon 2013-03-19

Geoteknikk. Fb 685 gs-veg Trømborg Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr. 2012059940-36. Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon 2013-03-19 Geoteknikk Fb 685 gs-veg Trømborg Grunnundersøkelser O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2012059940-36 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk seksjon

Detaljer

Statens vegvesen. Tegning V01 viser et oversiktskart i målestokk 1: for området.

Statens vegvesen. Tegning V01 viser et oversiktskart i målestokk 1: for området. Statens vegvesen NOTAT - Ud943An01 Til: Utbyggingsseksjonen v/roar Dypvik Kopi: Berg- og geoteknikkseksjonen v/per Olav Berg Oppdrag: Rv. 705 Moheim-Borsetmoen Dok. nr. i Sveis: 2012132790-002 Oppdragsgiver:

Detaljer

Forsterkningsveiledning. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, Vegteknologiseksjonen

Forsterkningsveiledning. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, Vegteknologiseksjonen Forsterkningsveiledning Jostein Aksnes Vegdirektoratet, Vegteknologiseksjonen Innhold Bakgrunn, introduksjon Grunnlagsdata Dimensjonering av forsterkningstiltak Valg av forsterkningstiltak/metode Forsterkningsveiledning

Detaljer

Vi legger til grunn flg tverrsnitt for kjøreveg (figur D.2) - og g/s-veg (figur C.52) - se kopi av 2 sider fra håndbok 017:

Vi legger til grunn flg tverrsnitt for kjøreveg (figur D.2) - og g/s-veg (figur C.52) - se kopi av 2 sider fra håndbok 017: Tverrsnitt Rv 834 med g/s-veg file://n:\teknisk\komtek\prosjekt\09-9608_hovedvannverk Nordsida\Planleggin... Page 1 of 1 08.07.2010 Hei - viser til møter! Husker ikke hva vi avtalte angående tilbakemelding

Detaljer

Grunnleggende prinsipper i den norske frostdimensjoneringsmetoden

Grunnleggende prinsipper i den norske frostdimensjoneringsmetoden NaDim 4. des. 2014 04.12.2014 Grunnleggende prinsipper i den norske frostdimensjoneringsmetoden og konsekvensen av nylig innførte endringer NaDim-seminar Geir Berntsen Statens vegvesen Region Øst Dekkeprosjektet

Detaljer

Geoteknikk. Geoteknisk rapport FV 402 Gs veg Storemyr-Birkeland. Oppdrag OPPDRAG. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr.

Geoteknikk. Geoteknisk rapport FV 402 Gs veg Storemyr-Birkeland. Oppdrag OPPDRAG. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr. Geoteknikk Geoteknisk rapport FV 402 Gs veg Storemyr-Birkeland Oppdrag OPPDRAG Teknologiavdelingen Ressursavdelingen Nr. 2012001299-048 Region sør Ressursavdelingen Vegteknisk seksjon 2013-01-14 Oppdragsrapport

Detaljer

KOSTNADSOVERSLAG STORE KVALFJORD VEG TIL BIA

KOSTNADSOVERSLAG STORE KVALFJORD VEG TIL BIA Beregnet til Alta kommune Dokument type Kostnadsoverslag Dato 23-09-2016 KOSTNADSOVERSLAG STORE KVALFJORD VEG TIL BIA KOSTNADSOVERSLAG VEG TIL BIA Revisjon Dato 23-09-2016 Utført av Øyvind Heimstad Kontrollert

Detaljer

Statens vegvesen. Bussveien Fv.44 Kvadrat Ruten Geologisk vurdering. Oppdragsgiver: Planseksjon Stavanger v/tore R Johansen Dato:

Statens vegvesen. Bussveien Fv.44 Kvadrat Ruten Geologisk vurdering. Oppdragsgiver: Planseksjon Stavanger v/tore R Johansen Dato: Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Tore R. Johansen Agnes Haker Saksbehandler/telefon: Agnes Haker 95365985 Vår dato: 28.03.2017 Geologisk notat for Bussveien Fv.44 Kvadrat - Ruten Oppdrag: Bussveien

Detaljer

Per Helge Ollestad. Dimensjon Rådgivning AS

Per Helge Ollestad. Dimensjon Rådgivning AS Per Helge Ollestad Dimensjon Rådgivning AS Hva er konsulentens oppgave? Utarbeide robuste og kostnadseffektive planer for våre oppdragsgivere Må ha kjennskap til normer og bransjestandarder for å kjenne

Detaljer

Rolf Johansen Byggherreseksjonen/Dekkeprosjektet Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen, Region øst

Rolf Johansen Byggherreseksjonen/Dekkeprosjektet Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen, Region øst Vegteknologivalg og konkurransegrunnlaget - bedre veger for pengene Hvor mye vegteknologi trenger man egentlig å kunne? (...og når er koket for gammelt?) Rolf Johansen Byggherreseksjonen/Dekkeprosjektet

Detaljer

3.4 Veiklasse 4 Sommerbilvei for tømmerbil

3.4 Veiklasse 4 Sommerbilvei for tømmerbil 3.4 Veiklasse 4 Sommerbilvei for tømmerbil med henger Veiklasse 4 er bilveier som bygges for transport av tømmer og andre landbruksprodukter i barmarksperioden (veien er fri for is og snø). Veiklassen

Detaljer

Grunnforhold og teleproblematikk

Grunnforhold og teleproblematikk Grunnforhold og teleproblematikk Undergrunnsmaterialer, grunnundersøkelser, telemekanismen, frostsikring Geir Berntsen, Dekkeprosjektet, Byggherreseksjon, SVV Rø 3. nov. 2016 Kurs i Vegteknologi Norsk

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Trondheim 12. mars 2015 Telehiv og teleproblematikk. Geir Berntsen Statens vegvesen Region Øst Dekkeprosjektet Norsk vegbygging i media... Aftenposten

Detaljer

Rundskriv XX/ Krav til utforming av grøfteprofil

Rundskriv XX/ Krav til utforming av grøfteprofil dd.mm.20åå Rundskriv XX/2017 - Krav til utforming av grøfteprofil Dette rundskrivet erstatter følgende normalkrav om grøfteutforming i håndbok N101 Rekkverk og vegens sideterreng og håndbok N200 Vegbygging:

Detaljer

Grunnundersøkelser som grunnlag for dimensjonering

Grunnundersøkelser som grunnlag for dimensjonering NADim seminar, Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen. 3. desember 2015 Grunnundersøkelser som grunnlag for dimensjonering Greger Lyngedal Wian, Geo- og laboratorieseksjonen, Ressursavd., Region nord Innhold

Detaljer

!VEGFORSTERKNING!ASFALTDEKKER!GRUSDEKKER!(MÅLEMETODER)

!VEGFORSTERKNING!ASFALTDEKKER!GRUSDEKKER!(MÅLEMETODER) Kommunevegdagene Voss 2014!VEGFORSTERKNING!ASFALTDEKKER!GRUSDEKKER!(MÅLEMETODER) IVAR FAKSDAL VEGFORSTERKNING Forsterkning er aktuelt dersom man ønsker å:! Øke tillatt aksellast! Forlenge dekkelevetid!

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Grunnforhold SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Grunnforhold SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG E8 Sørbotn - Laukslett DOKUMENTKODE 713155-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen Region Nord OPPDRAGSLEDER Tone Skogholt KONTAKTPERSON Ellbjørg Schultz SAKSBEHANDLER

Detaljer

Geoteknikk. Grunnundersøkelser E134 Strømsåstunnelen CL alt. 2F pr og CL pr Ressursavdelingen

Geoteknikk. Grunnundersøkelser E134 Strømsåstunnelen CL alt. 2F pr og CL pr Ressursavdelingen Region sør Ressursavdelingen Vegteknisk 2016-04-13 Geoteknikk Grunnundersøkelser E134 Strømsåstunnelen CL 12600 alt. 2F pr. 4070-5500 og CL 60000 pr. 0-1900 Drammen kommune, Buskerud Fylke Ressursavdelingen

Detaljer

Forsterkningsarbeider i Norge Strategi/eksempler fra Region nord

Forsterkningsarbeider i Norge Strategi/eksempler fra Region nord Forsterkningsarbeider i Norge Strategi/eksempler fra Region nord Overingeniør Per Otto Aursand Ressursavdelingen, Geo- og lab. Statens vegvesen Asfaltdagen 19.01.2012 Innhold Tilstanden på vegnettet i

Detaljer

FROST Tekna-kurs Vegteknologi

FROST Tekna-kurs Vegteknologi FROST Tekna-kurs Vegteknologi Ivar Horvli Statens vegvesen Region midt FROST Teleproblemet Grunnleggende problemstillinger og dimensjoneringsprinsipper Når er frostsikring aktuelt? Grunnleggende dimensjoneringsprinsipper

Detaljer

Vurdering av rampeløsning, E6 Soknedal sentrum. Linje for rampe med kostnadsoverslag. E6 Soknedal sentrum Side 1 Maldato: september 10

Vurdering av rampeløsning, E6 Soknedal sentrum. Linje for rampe med kostnadsoverslag. E6 Soknedal sentrum Side 1 Maldato: september 10 Vurdering av rampeløsning, E6 Soknedal sentrum Linje for rampe med kostnadsoverslag E6 Soknedal sentrum Side 1 Maldato: september 10 10.september 2010 Forord Prosjektet omhandler opptegning av rampe for

Detaljer

NOTAT. 1. Planer KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010

NOTAT. 1. Planer KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010 NOTAT Oppdrag 6090886 Kunde Malvik kommune Notat nr. G-not-001 Til Willy Stork Fra Fredrik Johannessen, Kåre Eggereide KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010 Rambøll har på vegne av Malvik kommune

Detaljer

Geoteknikk. Rv36 Skyggestein Skjelbredstrand, geoteknisk vurdering. Veglinje Profil Ressursavdelingen. Hd-1123 A 18.

Geoteknikk. Rv36 Skyggestein Skjelbredstrand, geoteknisk vurdering. Veglinje Profil Ressursavdelingen. Hd-1123 A 18. Region sør Ressursavdelingen Vegteknisk 2016-07-27 Geoteknikk Rv36 Skyggestein Skjelbredstrand, geoteknisk vurdering. Veglinje 10100 Profil 0-3350 Skien kommune Re ssu rs avd e lingen Hd-1123 A 18 Oppdragsrapport

Detaljer

Geoteknikk. Rv. 13 Bøadalen - Tistel, geoteknisk rapport for reguleringsplan. Ressursavdelinga GEOT-1. KV 101 hp 1, meter 122, Vik kommune

Geoteknikk. Rv. 13 Bøadalen - Tistel, geoteknisk rapport for reguleringsplan. Ressursavdelinga GEOT-1. KV 101 hp 1, meter 122, Vik kommune Region vest Ressursavdelinga Geo- og skredseksjonen 2016-09-13 Geoteknikk Rv. 13 Bøadalen - Tistel, geoteknisk rapport for reguleringsplan KV 101 hp 1, meter 122, Vik kommune Ressursavdelinga 30087-GEOT-1

Detaljer

Eksempel på dimensjonering etter indeksmetoden. Eksempel. Trafikkbelastning. N=0,65 mill. TRAFIKKGRUPPE B. 4 cm Ma 6 cm Eg 8 cm Gk,, T2

Eksempel på dimensjonering etter indeksmetoden. Eksempel. Trafikkbelastning. N=0,65 mill. TRAFIKKGRUPPE B. 4 cm Ma 6 cm Eg 8 cm Gk,, T2 Eksempel på dimensjonering etter indeksmetoden Eksempel 4 cm M cm Eg 8 cm Gk,, T2 cm grus, T1 Cu=20, godt drenerende Silt, T4 s u =44 kp ÅDT = 1200 Andel tunge kjøretøyer = 12 % Årlig trfikkvekst = 2 %

Detaljer

Geoteknikk. E6 Helgeland: Angermoen- Skjåmyra Reguleringsplan. Arkiv: GEOT-02. Ressursavdelingen

Geoteknikk. E6 Helgeland: Angermoen- Skjåmyra Reguleringsplan. Arkiv: GEOT-02. Ressursavdelingen Region nord Ressursavdelingen Geo og lab 10.08.2015 Geoteknikk E6 Helgeland: Angermoen- Skjåmyra Reguleringsplan Ressursavdelingen Arkiv: 50225-GEOT-02 2013099600-025 Henrik Lissman Oppdragsrapport Nr.

Detaljer

Geoteknikk. Fv.510 Hp:01 Regehallen Geoteknisk rapport-reguleringsplan. Oppdrag OPPDRAG. Teknologiavdelingen.

Geoteknikk. Fv.510 Hp:01 Regehallen Geoteknisk rapport-reguleringsplan. Oppdrag OPPDRAG. Teknologiavdelingen. Geoteknikk Fv.510 Hp:01 Regehallen 36040-470 Geoteknisk rapport-reguleringsplan Oppdrag OPPDRAG Teknologiavdelingen Ressursavdelingen Nr. 2010041444-8 Region vest Ressursavdelingen Vegteknisk seksjon 2011-02-21

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Rune Galteland Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen

Statens vegvesen. Notat. Rune Galteland Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Rune Galteland Vegteknisk seksjon/ressursavdelingen Saksbehandler/innvalgsnr: Morten Christiansen - 37019844 Vår dato: 04.07.2011 Vår referanse: 2011/035622-011 Fv

Detaljer

Svein Hove NOTAT. Fv. 710 Storkruktjønna Høgseterhaugen Notat for byggeplan pr Statens vegvesen

Svein Hove NOTAT. Fv. 710 Storkruktjønna Høgseterhaugen Notat for byggeplan pr Statens vegvesen Statens vegvesen NOTAT Til: Kopi: Fosenvegene v/ørjan Edvardsen Oppdrag: Fv. 710 Storkruktjønna - Høgseterhaugen Statens vegvesen Region midt, berg- og Oppdragsgiver: Dato: 20.01.2017 geoteknikkseksjon

Detaljer

Bruk av knust stein eller sprengt stein i forsterkningslag. Nils Sigurd Uthus Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet

Bruk av knust stein eller sprengt stein i forsterkningslag. Nils Sigurd Uthus Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet Bruk av knust stein eller sprengt stein i forsterkningslag Nils Sigurd Uthus Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet Vegoverbygning Oppbygging av en vegkonstruksjon Materialkvalitet

Detaljer

God og dårlig byggegrunn

God og dårlig byggegrunn Fjell regnes normalt som god byggegrunn. Bare ved spesielt dårlige bergarter må vi behandle fjellgrunnen også. Men vi må sørge for at det aldri står vann under veikroppen. Derfor kan det være nødvendig

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og Vet. inst. med UMB. Eksternt notat Barnehage, grunn- og fundamenteringsforhold

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og Vet. inst. med UMB. Eksternt notat Barnehage, grunn- og fundamenteringsforhold Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og Vet. inst. med UMB Tittel: Eksternt notat Barnehage, grunn- og fundamenteringsforhold Dokumentnummer: PGCAas-RIG-ENOT-104 Til: Statsbygg Kopi: Sammendrag:

Detaljer

Geoteknikk E6-08: FINNEIDFJORD NORD - DALSELV BRU. SKADET STØTTEMUR URLAND. Ressursavdelingen. Nr Region nord

Geoteknikk E6-08: FINNEIDFJORD NORD - DALSELV BRU. SKADET STØTTEMUR URLAND. Ressursavdelingen. Nr Region nord Geoteknikk E6-08: FINNEIDFJORD NORD - DALSELV BRU. SKADET STØTTEMUR URLAND O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2012000404-001 Region nord Ressursavdelingen Geo-

Detaljer

Oppdatering av Prosesskoden

Oppdatering av Prosesskoden Oppdatering av Prosesskoden Innlegg på MEF sin «Vegbyggerdag» Gardermoen, 23. januar 2013 Rolf Johansen Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen Formål med Prosesskoden Prosesskoden «gjør virkelighet av» Statens

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN Illustrasjonshefte DETALJREGULERINGSPLAN Fv. 17 Neverdal - Selstad Meløy kommune TEKNISKE DATA Profil: 0-2470 Dimensjoneringsklasse: S1 og H2 Fartsgrense: 60 km/t og 80km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 1500-4000

Detaljer

Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren

Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren Arctic Entrepreneur 2015 Pukk som byggeråstoff Statens vegvesen en pukkforbruker Statens vegvesen er en stor byggherre med ansvar

Detaljer

Telehiv på norske veger -hvorfor og hva kan gjøres for å unngå dette? Jostein Aksnes Statens vegvesen

Telehiv på norske veger -hvorfor og hva kan gjøres for å unngå dette? Jostein Aksnes Statens vegvesen Telehiv på norske veger -hvorfor og hva kan gjøres for å unngå dette? Jostein Aksnes Statens vegvesen Bakgrunn og nedsetting av ekspertgruppe I løpet av de to siste vintrene er det registrert frostskader

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo Ski

Nytt dobbeltspor Oslo Ski Nytt dobbeltspor Oslo Ski Detaljplan Omlegging av Fv152 Langhusveien 00 For kommentar fra oppdragsgiver 03. 02. 2012 StE KSt StE Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel: Antall

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 2. Underbygning 2. Tunneler

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. B. Over- og underbygning 2. Underbygning 2. Tunneler Side: 1 / 7 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering B. Over- og underbygning 2. Underbygning 2. Tunneler Side: 2 / 7 Innholdsfortegnelse B Overbygning/Underbygning... 3 B.2 Underbygning... 3 B.2.2

Detaljer

Prosjekt: _Næve_ Side 1

Prosjekt: _Næve_ Side 1 Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 (201301). Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift

Detaljer

Materialer i vegbygging

Materialer i vegbygging Granulære (ubundne) materialer; bruksområder, materialkrav, kvalitetskontroll Materialer i vegbygging 09.11.2017 Nils Uthus Statens vegvesen Vegdirektoratet Statens vegvesen Statens vegvesen er en stor

Detaljer

Telehiv på norske veger -hvorfor og hva kan gjøres for å unngå dette? Jostein Aksnes Statens vegvesen

Telehiv på norske veger -hvorfor og hva kan gjøres for å unngå dette? Jostein Aksnes Statens vegvesen Telehiv på norske veger -hvorfor og hva kan gjøres for å unngå dette? Jostein Aksnes Statens vegvesen Bakgrunn og nedsetting av ekspertgruppe I løpet av de to siste vintrene er det registrert frostskader

Detaljer

Geoteknikk Geoteknisk rapport E8 Halsebakken

Geoteknikk Geoteknisk rapport E8 Halsebakken Geoteknikk Geoteknisk rapport E8 Halsebakken Oppdragsgiver: COWI Oppdrag 474432-02 Sweco Norge AS Region Narvik Geo- og anleggsteknikk 2011-01-04 rao4n 2008-01-23 Sweco Norge AS Region Narvik Geo- og anleggsteknikk

Detaljer

Geoteknikk. E39 Halbrend skule-hogane, tiltak 13, Førdepakken Geoteknisk rapport for reguleringsplan. Ressursavdelinga GEOT-1

Geoteknikk. E39 Halbrend skule-hogane, tiltak 13, Førdepakken Geoteknisk rapport for reguleringsplan. Ressursavdelinga GEOT-1 Region vest Ressursavdelinga Geo- og skredseksjonen 2016-07-08 Geoteknikk E39 Halbrend skule-hogane, tiltak 13, Førdepakken Geoteknisk rapport for reguleringsplan EV 39 hp 10, meter 298, Førde kommune

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Trondheim 2. november 2016 Telehiv og teleproblematikk. Geir Berntsen Statens vegvesen Region Øst Dekkeprosjektet Norsk vegbygging i media...

Detaljer

Materialer i vegbygging

Materialer i vegbygging Granulære (ubundne) materialer; bruksområder, materialkrav, kvalitetskontroll Materialer i vegbygging 04.11.2016 Statens vegvesen Statens vegvesen er en stor byggherre med ansvar for nybygging og vedlikehold

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand Statens vegvesen

KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER. Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand Statens vegvesen KONKURRANSEGRUNNLAG TEKNISKE TEGNINGER Prosjekt Samlekontrakt kollektiv Kristiansand 2014 Statens vegvesen TEGNINGSLISTE Prosjekt: Samlekontrakt kollektiv Kristiansand 2014 Ajour pr. 20.12.2013 Tegn nr.

Detaljer