HanneBogen/OveLangeland (redj OFFENTLIG. eller PRIVAT? I I ; i, I ~ I I. FAFO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HanneBogen/OveLangeland (redj OFFENTLIG. eller PRIVAT? I I ; i, I ~ I I. FAFO"

Transkript

1 HanneBogen/OveLangeland (redj OFFENTLIG eller PRIVAT? I I ; i, I ~ I I. l FAFO

2 Hanne Bogen og Ove Langeland (red.) OFFENTLIG ELLER PRIVAT? Om privatisering og grensen for offentlig ansvar I FAFO-RAPPORT NR. 078

3 --Il Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon 1988 ISBN ISSN Det må ikke kopieres fra denne boka ut over det som er tillatt etter bestemmelsene i «Lov om opphavsrett til åndsverk», «Lov om rett til fotografi» og ~<Avtale mellom staten og rettighetshavernes organisasjoner om kopiering av opphavsrettslig beskyttet verk i undervisningsvirksomhet». Brudd på disse bestemmelsene vil bli anmeldt. Omslag: Karl Rikard Nygaard Trykk: Loho Grafisk as

4 Innhold INTRODUKSJON. Av Hanne Bogen og Ove Langeland... 5 FINANSIERINGSPROBLEMER SOM PRIVATISERINGSARGUMENT. Av Kåre Hagen PRIVATISERING - ØKONOMISKE OG TEKNISKE FORUTSETNINGER. Av Tore Hansen FORHANDLINGSØKONOMIEN, DRIVKRAFT I PRIVATISERINGSPROSESSEN? DET OFFENTLIGE SOM ARBEIDSGIVER; EN SAMMENLIGNING MELLOM PRIVAT OG OFFENTLIG VIRKSOMHET. Av Else Kielland ALLIANCER OG KONFLIKTER I FORBINDELSE MED PRIVATISERING. Av Ole P. Kristensen OFFENTLIG-SEKTORKLASSEN. I STØPESKJEEN MELLOM DE PRIVATE OG KOLLEKTIVE VERDIER. Av William M. Lafferty ORGANISATION AV VALFARDSTJANSTER - EN DISKUSSION OM BEHOV, EFTERFRÅGAN OCH HORSAMHET. Av Casten von Otter PRIVATISERING I BARNEHAGEPOLITIKKEN: ET HISTORISK OG KOMPARATIVT PERSPEKTIV. Av Vibeke Erichsen VELFERDSPOLITIKKEN UNDER THATCHER - IDEALER OG REALITETER. Av Dag Leonardsen ~ STATLIG FORNYELSE. Av Stein Reegård....., SYSTEMPROVOKATIONER ELLER RATIONELLA LOSNINGAR - OM OLIKA AKTORERS SYN PÅ PRIVATISERING I DEN KOMMUNALA MILJON. Av Torgny Sk61dborg OFFENTLIG SEKTOR OG TEKNOLOGISK FORNYELSE. Av Arne Pape JAKTEN PÅ DET "PRIVATE". SPENNINGEN MELLOM PRIVAT OG OFFENTLIG STYRING I PENSJONSSEKTOREN. Av Einar Øverbye NÅR MARKEDET slår TILBAKE. ARBEIDSMARKEDSPENSJON OG VELFERDSSTAT I NORGE. Av Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen OM FORFATTERNE

5 I1

6 5.Introduksjon Hanne Bogen & Ove Langeland Den politiske debatten i Norge har de siste årene fått en tilvekst i sitt vokabular: Privatisering. I et land der offentlig regulering har vært et honnørord, vekker begrepet privatisering raskt sterke politiske reaksjoner. Ikke det at begrepet i seg selv er nytt, men i norsk sammenheng har det ikke tidligere vunnet særlig politisk gjenklang og heller ikke virket provoserende på den politiske opinionen. Hvorfor er så privatisering satt på den politiske dagsordenen? Antakelig er det mange faktorer som har spilt inn, men en utløsende faktor bør trekkes frem: Høyrebølgen, som i Norge slo inn i siste halvdel av 1970-årene og som toppet seg under den borgerlige regjeringsperioden Under denne regjeringsperioden ble privatisering lansert som en kampsak for de borgerlige partiene, delvis som uttrykk for et behov for å markere konsekvent borgerlig politikk, delvis ut fra en tro på at tiden nå var moden for et oppgjør med de politiske tradisjoner som i mer enn en mannsalder har preget norsk samfunnsutvikling. Høyrebølgen rommer en kritikk av "foroffentliggjøringen" av samfunnet, dvs. en tendens til at stadig nye samfunnsområder underlegges offentlig regulering og kontroll. Høyrebølgen representerer et brudd med sosialdemokratiets styringsopti-

7 6 misme, en manglende tillit til at folks velferd fullt ut kan planlegges gjennom offentlige ordninger. Regjeringsskiftet i 1986, da Arbeiderpartiet på ny overtok regjeringsmakten, førte imidlertid ikke til at privatiseringsdebatten stilnet. Den er snarere blitt forsterket i de siste årene og utgjør nå en utfording for al] e politiske retninger. Også dagens samfunnsvitenskapelige debatt bærer preg av at privatiseringskravet har satt viktige samfunnsmessige utfordringer på dagsordenen. Privatiseringsdebatten startet sent i Norge. I land som Danmark, USA og Storbritannia har debatten om grensene mellom offentlig og privat ansvar pågått lenge og privatiseringsfremstøtene vært langt flere enn her i landet. Thatcher og Reagan regnes gjerne for å være de mest utpregede representantene for den nye høyreradikale ideologien som har privatisering som sitt fremste varemerke. Privatiseringsdebatten har satt spørsmålet om offentlig sektors rolle på 'den politiske dagsorden. I denne debatten har de politiske skillelinjene mellom sosialistisk og borgerlig politikk kommet klart til syne. Fremskrittspartiet og Høyre har markert seg som de klart mest privatiseringsvennlige partier og Arbeiderpartiet og SV som de sterkeste motstandere av privatisering. Det er imidlertid enighet om, på tvers av skillelinjene, at offentlig sektors vekst og omfang gjør det nødvendig å se kritisk på hva det offentlige skal stelle med. Endringer i økonomisk situasjon, levemåter og livsmønstre har ført til en debatt om hvordan vi skal finansiere og organisere våre velferdsordninger. Både Høyre og Arbeiderpartiet har laget egne prograinmer for å modernisere og fornye offentlig sektor (Høyre': "Den moderne staten", Arbeiderpartiregjeringen: "Den nye staten"). Selv om Høyre er mest opptatt av å privatisere staten og Arbeiderpartiet av å fornye den, mener begge partier at offentlig sektor kan effektiviseres og at det kollektivet vi alle er med på å finansiere kan organiseres på måter som er bedre tilpasset landets økonomi og befolkningens behov og levesett.

8 7 Privatisering I den politiske debatten brukes begrepet privatisering som henholdsvis honnørord eller skjellsord alt etter hvor en befinner seg på den politiske skala. Innenfor samfunnsforskningen benyttes privatisering som et analytisk begrep for å beskrive endringer i blandingsforholdet i den offentlig-private arbeidsdeling på ulike samfunnsområder. Men verken som politisk slagord eller vitenskapelig kategori er privatisering al~tid spesielt klargjørende. Begrepsbruken er ofte uklar og mangetydigheten blir lett privatiseringsbegrepets fremste kjennetegn. Privatisering vil si at noe som er offentlig gjøres privat. Dette er den enkleste og mest intuitive måte å forstå begrepet på. Privatisering kan imidlertid også beskrive en prosess hvor nye behov og oppgaver i økende grad løses i privat regi, uten at det finner sted en reduksjon i offentlig virksomhet. I det første tilfellet beskriver privatisering en overføring av oppgaver og ansvarsområder fra offentlig til privat sektor. I det andre tilfellet vokser private tilbud langt sterkere enn offentlige slik at det finner sted en forrykking i det relative forholdet mellom offentlig og privat sektor. I begge tilfeller endres blandingsforholdet i den offentlig-private arbeidsdeling i favør av private løsninger. Private løsninger kan imidlertid være av høyst ulikt slag. Omsorg for barn og eldre, pleie og stell av gamle og syke kan f.eks. kjøpes i et marked, foregå i regi av frivillige organisasjoner eller tas hånd om av familien. I det første tilfellet har vi å gjøre med en fortjenestebasert privatisering på kommersiell basis, i de andre tilfellene er det tale om frivillig innsats av ikke-kommersiell art. Implikasjonene av privatisering vil trolig være nokså forskjellige avhengige av om det skjer en privatisering til markedet eller en privatisering til familien. Privatiseringsdebatten har i hovedsak dreid seg om å

9 8 erstatte offentlige løsninger med markedsløsninger, om å bruke prissystemet heller enn offentlig politikk. I Norge finnes vanligvis en privat-offentlig mix på svært mange områder. Et privat sykehjem kan f.eks. være underlagt offentlig kontroll og inngå i offentlige helseplaner, men selve utførelsen av tjenestene kan foregå i privat regi. Driften kan finansieres gjennom en blanding av offentlige tilskudd og private bidrag. Privatisering innebærer som politisk strategi en omdefinering av statens rolle. Privatiseringsdebatten blir slik en debatt om grensene for offentlig ansvar. Den har sitt utspring i konflikten mellom frihet og likhet og har ofte artet seg som en debatt for eller i mot velferdsstaten. Tilhengerne av privatisering begrunner gjerne sitt standpunkt ut fra effektivitetshensyn, mens motstanderne er mer opptatt av fordelingsvirkningene. Privatiseringstilhengerne ser en stor offentlig sektor som en hemsko for økonomien og en begrensning av individuell valgfrihet. For motstanderne av privatisering fremstår derimot offentlig sektor og et høyt fellesforbruk som en garanti for utjamning og sosial trygghet. Begge leire kan nok enes i ønsket om en effektiv offentlig sektor, uenigheten går på hva det offentlige skal drive med og i hvilket omfang. Hvorfor privatisering? Oppbyggingen av velferdsstaten gjennom ulike velferds- og fordelingstiltak har medført en betydelig vekst i offentlig sektor. Omkring halvparten av landets inntekter kanaliseres over offentlige budsjetter og ca. en fjerdedel av alle årsverk utføres i offentlig forvaltning. Det offentlige regulerer økonomisk aktivitet gjennom økonomisk styring og griper inn i enkeltmenneskets dagligliv gjennom lovgivning, offentlig tjenesteproduksjon og overføringer. Privatisering kan derfor være uttrykk for en reaksjon mot det politiserte samfunn generelt og mot en for omfattende offentlig sektor spesielt.

10 9 Kritikken av offentlig sektor er av økonomisk og politisk karakter. Det offentlige bruker for mye penger og pengene utnyttes for dårlig. I tillegg begrenses valgfriheten for individer og hushold. Mens tilhengerne aven velutbygd offentlig sektor hevder at "velferd er produktivt" og at en på den måten utvider enkeltmenneskets frihet fra markedstvang, vil privatiseringstilhengerne hevde at for mye velferd er uproduktivt og at velferdsstaten kan utarte til en ressurssløsende nformynderstat". Kritikkens ytringsformer kan avleses i holdningsmessige endringer og i folks økonomiske og politiske atferd. Skatteunndragelser og oppblomstring av svart økonomi viser ifølge den svenske økonomen Assar Lindbeck at en "beskatter bort ærlighet". Privatisering som politisk reaksjon kommer mest markert til uttrykk gjennom oppslutningen om skattenekterpartier. Dissernålbærer gjerne i formynderholdninger. tillegg en diffus kritikk av offentlige Privatisering er uttrykk for at liberale verdier som individualisme og markedsfrihet vinner terreng og at grunnlaget for tradisjonelle kollektive løsninger svekkes. Privatisering markerer om en vil overgangen fra kollektivisme til individualisme. I velferdsstatssammenheng vil det si et skifte fra offentlige til private løsninger. Spørsmålet blir så hvilke forhold som kan forklare fremveksten av ny-liberale ideer eller drivkreftene ba~ privatisering. De viktigste har trolig å gjøre med samfunnsmessige endringer i økonomi, institusjoner, klassestruktur og politisk ideologi. Velferdsstatens fremvekst har vært basert på økonomisk vekst og en raskt ekspanderende offentlig sektor. Nye velferdstiltak ble etablert gjennom å tilføre ressurser i form av penger og arbeidskraft. Stagnerende økonomisk vekst har imidlertid gjort det stadig vanskeligere å øke de offentlige utgiftene for å imøtekomme en voksende etterspørsel etter ulike tjenester og stønader. Det er neppe mulig å videreføre en like sterk veksttakt i offentlige utgifter i de neste tiår som den vi har hatt under oppbyg-

11 10 gingen av velferdsstaten. Det ville føre til en meget sterk økning i utgiftsandelen av bruttonasjonalproduktet og kreve et høyt skattenivå for å få de offentlige budsjetter i balanse. Ved en videre utbygging av offentlige velferdstiltak kan en derfor bli nødt til å bygge ned for å bygge opp. Det vil snarere dreie seg om å flytte enn å tilføre ressurser, fra en vektlegging på ressursmobilisering til ressursmobilitet. En slik omstillingsprosess er imidlertid ikke mulig uten en høy grad av fleksibilitet i offentlig sektor. Men offentlig sektor kritiseres nettopp for manglende fleksibilitet og liten omstillingsevne. Og hvis offentlige løsninger ikke svarer til folks behov er ikke veien lang til å se seg om etter private alternativer. Misnøye-tesen går gjerne ut på at privatisering er en reaksjon mot et offentlig byråkrati som produserer standardiserte løsninger som er dårlig tilpasset folks behov og at køer er det tydeligste tegn på svikt i velferdsstatens institusjoner. Problemet med denne typen kritikk er at en lett kan bli fanget i generaliseringer og overflatiske at all forklaringskraft gjerne spores tilbake til offentlig sektors virkemåte. Holdningsundersøkelser viser imidlertid stor oppslutning om velferdsstaten og all privatisering trenger heller ikke å ha grobunn i misnøye med offentlig sektor. Andre strukturelle forklaringer kan være minst like viktige. Fremveksten aven ny middelklasse kan trolig forklare en god del av overgangen fra kollektivisme til individualisme og forskyvninger fra offentlige til private løsninger. Det har i de par siste ti-år vært markante endringer i klassestrukturen, noe som har sammenheng med utdanning, nye yrkesmønstre, økt jobbautonomi og en sterk vekst i toinntektsfamilier. I Norge var omkring ni av ti gifte kvinner mellom 20 og 64 år hjemmeværende i 1960, i 1984 var nesten åtte av ti yrkesaktive. Samtidig har arbeidets sosiale karakter i økende grad måtte vike plass for arbeidstakernes individuelle tilskyndelser uttrykt i ønsker

12 11 om selvrealisering og økt kontroll over egen jobbsituasjon. Utdanningsnivået er også langt høyere enn tidligere. Resultatet er en velutdannet middelklasse med nye behov og stor kjøpekraft. Dette er en gruppe som gjerne vil definere sine behov selv og som søker private alternativer hvis offentlige løsninger mangler eller ikke oppleves som tilfredsstillende. Veksten i private helsetjenester og pensjoner kan tjene som eksempler på at den private etterspørselen overstiger eller ikke er i samsvar med det offentlige tilbudet. I moderne velferdsstater hvor spredningen i livssjanseforskjeller mellom ulike lønnstakergrupper er meget stor, vil det trolig bli stadig vanskeligere å opprettholde eller utvide offentlige velferdstiltak som har likhet som sitt fremste kjennetegn. Det har bl.a. sammenheng med forskjeller i behov og muligheter som kan spores tilbake til forhold som geografisk tilhørighet, sektortilknytning, kjønn og kvalifikasjonsnivå. Mangelen på en kollektiv identitet kan slik føre til at det politiske grunnlaget for tradisjonelle velferdsløsninger smuldrer bort. At tradisjonelle sosialdemokratiske løsninger må vike plassen for en mer liberal og markedsorientert politikk, kan tolkes som uttrykk for en ideologisk ny-orientering og et skifte i politisk hegemoni. I spørsmålet om privatisering har imidlertid ny-liberale og ny-konservative krefter langt på vei kommet til dekket bord. Når den sosialdemokratiske velferdsstaten erfarer effektivitetsog legitimitetsproblemer, henger det sammen med økonomiske og politiske styringsproblemer, svikt i fordelingspolitikken og mangelen på et politisk program som kan virke mobiliserende. Spørsmålet om privatisering stiller derfor den tradisjonelle velferdsstatens forkjempere, sosialdemokratiet og fagbevegelsen, overfor særlig store utfordringer. øn~sker en å opprettholde og videreutvikle velferdsstaten, innebærer det at institusjoner må omstilles for bedre å imøtekomme befolkningens behov, ordninger effektiviseres for å løse finansieringsproblemer og legitimitet sikres gjennom nødvendig politisk oppslutning. Grensene for

13 12 offentlig ansvar er heller ikke gitt en gang for alle. Hva som skal være et privat eller offentlig ansvar må være del aven kontinuerlig politisk prosess i organiseringen av samfunnet. Kanskje er det også slik at troskap til målene fordrer utroskap til midlene. Bidragene Bidragene som presenteres i denne boken har sitt utgangspunkt i et seminar som FAFO arrangerte høsten 1987 om "Privatisering og endringer i velferdsstatens interesse- og organisasjonsgrunnlag". Siden en rekke av de spørsmål som ble behandlet på konferansen antas å ha allmenn interesse, ønsker vi med denne boken å gjøre dem kjent for flest mulig. Artiklene i boken spenner over en rekke temaer og problemstillinger som har med privatisering å gjøre. Noen av artiklene er av generell karakter med velferdsstaten som referanseramme, andre behandler særskilte ordninger innenfor utvalgte områder. Teoretiske innlegg veksler med empiriske bidrag. Felles for alle bidragene er at de behandler spørsmål om grensene mellom offentlig og privat ansvarsområde. Privatisering av statsbedrifter og offentlig eiendom som er kjent fra den engelske debatten, er ikke behandlet i boken. Her er det privatisering av velferdstiltak som diskuteres og boken åpner med noen artikler hvor det gjennomføres en prinsipiell drøfting om forutsetninger og bakgrunnen for privatisering. Kåre Hagen viser i sin artikkel hvordan forsøk på å løse statsfinansielle problemer kan sette i gang prosesser som har privatisering som resultat. Gradvise innstrammingstiltak i offentlig sektor kan føre til at viktige sosiale grupper i økende grad vil se seg bedre tjent med private løsninger. Hagen drøfter denne formen for smygende privati-

14 13 sering med referanse til sykelønn, alderspensjon og eldreomsorg. Tore Hansen etterlyser i sin artikkel en mer nyansert debatt om hvilke betingelser som må være til stede for en privatisering av offentlige tjenester til markedet. I følge Hansen vil flere av de betingelser som gjør at prissystemet skal fungere effektivt, ikke kunne bli oppfylt innenfor viktige områder av offentlig tjenesteyting. Else Kielland beskriver i sin artikkel hvordan institusjonelle forhold kan virke som en drivkraft i privatiseringsprosessen. I følge Kielland kan privatisering være et resultat av lønns- og avtaleforhold i offentlig sektor. Dette belyser hun ved å vise til forskjeller i arbeidsgiveransvaret i offentlig og privat sektor. Velferdsstatens interessegrunnlag og klassekonstellasjoner samt mulige allianser og politiske konflikter i forbindelse med privatisering er tema for de neste artiklene. Ole P. Kristensen behandler i sin artikkel interessestrukturen i politiske allianser og konflikter ved privatisering. Kristensen lanserer bl.a. den påstand at det er som forbrukere og skattebetalere vi har har mest å hente ved privatisering, og at det er produsentinteressene som er de sterkeste motstandere av privatisering. William A. Lafferty diskuterer i sin artikkel endringer i klassestrukturen og mulige implikasjoner av dette for privatisering. I følge Lafferty vil holdninger blant offentlige ansatte være avgjørende for om vi vil bevege oss i retning av et mer liberalistisk samfunn eller om vi skal videreføre tradisjonelle sosialdemokratiske likhetsverdier. I bokens siste og mest omfattende del behandles spørsmål om organisering av velferdstjenester, modernisering av offentlig sektor og privatisering av pensjoner og trygder.

15 14 Casten von Otter diskuterer i sin artikkel problemet med lydhørhet i offentlig sektor. I følge von Otter består utfordringen i å finne frem til en organisering av velferdsstjenestene som gjør det mulig å kombinere fleksibilitet og likhetsidealer. En slik utvikling forutsetter bl.a. at offentlig virksomhet må bli mindre preget av ekspertvelde og få et større innslag av sunn fornuft. Vibeke Erichsen behandler i sin artikkel privatisering i et komparativt og historisk perspektiv med barnehagepolitikken som eksempel. Gjennom en analyse av ulike tiltak viser hun den betydning ulike politikkområder har for ulike strategier på dette området. Dag Leonardsen drøfter velferdspolitikken i England under Thatcher i lys av de konservatives valgløfter om lavere offentlige utgifter og mer selektive ytelser. Leonardsens tese er at "thatcherismens" idealer ikke alltid har tålt møtet med virkeligheten. Klasseskillene har nok Økt, men Thatcher har aldri fått noen velgermessig oppslutning til å bygge ned velferdsstaten. Stein Reegård skisserer hovedtrekkene i regjeringens program for fornyelse av statsforvaltningen. I følge Reegård er en effektiv offentlig sektor nødvendig for å sikre oppslutningen om viktige fellesskapsløsninger. Arne Pape hevder i sin artikkel om teknologisk fornyelse i offentlig sektor at privatiseringsdebatten er et blindspor i fornyelse av forvaltningen. Han etterlyser samtidig en debatt hvor resultatene aven virksomhet vies mer oppmerksomhet enn organisasjonsformen. Torgny Sk6ldborg tar i sin artikkel opp spørsmålet om privatisering i lys av kommunale aktørers ulike virkelighetsoppfatninger. Han skisserer to scenarier for kommunal utvikling - den private og den offentlige kommunen. Einar Øverbye gjør i sin artikkel om pensjonsordninger et

16 poeng av at skillet offenlig/privat snarere gjennom pensjonsordningene enn mellom dem. Med utgangspunkt drøfter han interessemotsetninger i pensjonssektoren og forholdet mellom "private" 15 lingsløsninger og offentlig styring. går tvers dette som tjeneste- forhand- Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen drøfter i sin artikkel sammenhengen mellom pensjonssystem og velferdsstat. Med utgangspunkt i ny empiri viser de hvordan en sterk vekst i arbeidsmarkedspensjoner kan føre til fordelingsproblemer og stille fagbevegelsen overfor store utfordringer i valg av velferdsmodell i årene som kommer.

17 16 Finansieringsproblemer som privatiseringsargument * Kåre Hagen,INNLEDNING Tidlig på 1970-tallet oppsto det i nesten alle de vestlige landene et voksende gap mellom offentlige inntekter og utgifter. Store og kroniske budsjettunderskudd ble et uunngåelig resultat. Kombinert med en samtidig økning i både inflasjonstakt og arbeidsløshet, befestet det seg blant politikere og op1n1on en utbredt oppfatning om "krise". Samtidig begynte oppslutningen om de konservative partier å øke. Etter å ha vært på leting etter alternativer til sosialdemokratisk velferdskeynesianisme i nesten et halvt århundre, framstod det "nye høyre" med en omfattende og krass kritikk av offentlig sektors dominerende rolle i moderne kapitalistiske økonomier. Den politiske venstreside er langt på vei blitt presset over som passive forsvarere aven offentlig sektor med åpenbare, lett synlige effektivitetsproblemer. Denne *Hanne Bogen og Ove Langeland ved FAFO skal ha takk for mange og nyttige kommentarer til tidligere utkast.

18 17 passiviteten og en manglende evne til å framstå med alternative løsninger forsterket inntrykket av høyrepartiene som de offensive og nytenkende. Klarest kommer dette til uttrykk nettopp i privatiseringsdebatten. Også venstresiden erkjenner at det er betydelige mangler ved offentlig sektor, men aksepterer ikke privatisering, - uten selv å ha troverdige og alternative løsninger. "Privatisering" er blitt framsatt som praktisk-politisk strategi, både for å løse offentlige finansieringsproblemer, øke vekstevnen i økonomien samt å effektivisere den offentlige tjenesteproduksjonen. Strategiens kjerne er at overføring av oppgaver fra offentlig sektor til private er nødvendig for å opprettholde vårt høye velstandsnivå. I denne artikkelen vil jeg først og fremst rette søkelyset på mulige og sannsynlige sosiale og politiske prosesser som kan settes i gang ved en overføring av (nål offentlig ansvar til private aktører. I tillegg vil jeg avgrense meg til det offentlige tilbudet av sosiale velferdsgoder i form av trygder, helse- og omsorgstjenester, altså. "velferdsstaten".. Velferdsstatens utgifter skiller seg fra andre offentlige utgifter ved at de følger av et rettighetssystem. Det statlige ansvar for borgernes sosiale velferd er nedfelt i et sett av individuelle rettigheter, - til sykebehandling, svangerskapspermisjon, alderstrygd osv. Disse utgiftene fastsettes derfor indirekte, gjennom borgernes utnyttelse av sine sosiale rettigheter. En reduksjon av utgiftene er derfor bare mulig gjennom en begrensning av alles eller bestemte gruppers rettigheter. Ved at vår norske velferdsstat er et sett av sosiale rettigheter, vil den samtidig være interessekonstituerende. Offentlig sektor tilbyr goder som vi alle er faktiske eller potensielle brukere av, og hvor eksistensen av et tilbud er helt vitalt for vår individuelle, sosiale trygghet. Reduseres kvaliteten på velferdsstatens ytelser, vil vi se oss

19 18 om etter alternativer. Jo dårligere de offentlige ytelsene blir, desto mer vil vi ønske å forankre og sikre våre sosiale interesser i andre institusjonelle systemer enn offentlig politikk. Dette kan være i markedet, men like gjerne gjennom organisasjoner eller familien. En nedbygging av de sosiale rettighetene kan komme som et ideologisk begrunnet framstøt, eller som resultat av at politikerne ser seg tvunget av statsøkonomiske hensyn, for å bedre offentlig sektors budsjettbalanse. I begge tilfeller vil borgerne, som individer eller gjennom sine organisasjoner, selvsagt forsøke å kompensere sine velferdstap i private velferdsordninger, slik at egne sosiale interesser blir minst mulig sårbare gjennom offentlige nedskjæringer. Finansieringsproblemer kan altså bli et privatiseringsargument, ikke bare for politikere til å redusere det offentlige ansvar, men også for individuelle- aktører til å frigjøre seg fra offentlige ytelser. Dermed kan det settes i gang en gjensidig forsterkende prosess, hvor reduserte offentlige utgifter (løser finansieringsproblemene og) fører til en vekst i privat sosial tjenesteyting og forsikring som gradvis vrir viktige gruppers sosiale interesser bort fra offentlig sektor og mot private ordninger. Sentrale aktørers interesse i offentlig politikk endres, fra å ønske en opprettholdelse av kvaliteten på de offentlige ytelser til å ønske best mulige rammebetingelser for private velferdsprodusenter. på sikt kan dette føre til at sentrale politiske målsettinger som etterkrigstidens velferdspolitikk har vært tuftet på, gradvis og umerkelig oppgis. Velferdsstaten trues ikke først og fremst av våre handlinger på valgdagen, men av hva vi gjør i hverdagen (Rold-Andersen, 1984). I neste avsnitt vil privatiseringsbegrepet bli berørt. Konklusjonen er at begrepet er unødvendig og bør erstattes med et begrepsapparat som bedre setter oss i stand til å sondre mellom ulike former for ikke-offentlig tilfredsstillelse av sosiale behov og fordeling av goder. I del tre presenteres kort den nyliberalistiske kritikken av

20 19 offentlig sektor. De historiske argumenter for framveksten av velferdsstaten, samt et overblikk over,tiltak politikerne har benyttet for å dempe utgiftsveksten behandles i avsnitt 4. I del 5 benyttes tre konkrete politikkområder, sykelønn, alderspensjon og eldreomsorg, som utgangspunkt for en diskusjon av hvordan offentlige tilstrammingstiltak kan sette i gang privatiseringsprosesser. Hovedpoenget som vil bli forsøkt begrunnet, er: Den form for privatisering som sterkest vil påvirke velferdsstatens utvikling, vil neppe være økt bruk av markedselementer innen offentlig sektor, men de interessekonstituerende prosesser som en (paradoksalt nok) vil (eller kan) sette i gang. fordelingsorientert nedskjæringspolitikk HVA ER PRIVATISERING AV VELFERDSSTATEN? Privatiseringsbegrepet er uklart. Jeg mener vi kan skille mellom hovedsakelig tre ulike ideologiske oppfatninger av ordet: For det første et liberalistisk ståsted, som tar sitt utgangspunkt i at trygder og omsorgstjenester som idag tilbys gjennom offentlig sektor, alternativt kan frambringes av private produsenter i et marked. Statlig pålagte begrensninger på private tilbud bør bygges ned: Enten ved å slippe private produsenter til på områder hvor det offentlige har monopol, altså skape nye markeder, eller å stimulere til bedre fungerende markeder ved å bygge ned konkurranseregulering og andre rigiditeter. Oppfatningen er normativ og begrunnes strengt økonomisk: Markedet vil både produsere og fordele velferdsgoder mer effektivt enn offentlig sektor. Ikke-intervensjon i markedet vil realisere konkurranse mellom private produsenter og dermed maksimalt effektiv produksjon og en fordeling i samsvar med konsumentenes (og ikke politikernes ) velferdsvurderinger. For det annet kan vi finne en verdikonservativ oppfatning,

21 20 hvor produksjon av velferdsgoder ikke betraktes utelukkende som et spørsmål om stat eller marked. Også familien og (frivillige) organisasjoner vektlegges som alternative institusjoner som i mange tilfeller kan være bedre virkemidler til å tilfredsstille sosiale behov enn både stat og marked. En nedbygging av velferdsstaten kan derfor være et middel til et bedre velferdssamfunn, ved at slike (ikkekommersielle) velferdsprodusenter gis bedre rarr~ebetingelser. Privatisering oppfattes følgelig som en overføring av oppgaver til andre fordelingsarenaer enn offentlig politikk. Markedet kan være en av disse, men gis ingen (normativt begrunnet) forrang framfor familie eller organisasjoner. Det konservative utgangspunktet framstår derfor med et langt mer fleksibelt syn på privatisering, samtidig som det tvinger debatten til å bli konkret. Når produksjon av velferdsgoder skal løftes ut av offentlig sektor, må valget av den nye fordelingsarena bestemmes ut fra hvilke sosialpolitiske målsettinger man søker å oppnå. Den tredje oppfatningen kan vi oppfatte som en kombinasjon av at de statlige velferdspolitiske målsettingene tas for gitt, samtidig som de pragmatiske elementene i den verdikonservative holdningen rendyrkes. Siden de ulike styringssystemene utgjør forskjellige kontekster for individuell handling, vil de nettopp ha ulike egenskaper ("logikker"). når det gjelder å bidra til den samlede velferd i samfunnet. En privat produsent i et marked vil ha sterke incentiver til å minimere sine kostnader for å oppnå størst mulig profitt, samtidig som priser hindrer overforbruk. Velferdsgoder som forhandles fram ved bruk av organisasjonsmakt, vil være tilpasset medlemmenes særinteresser bedre enn almene, offentlige tilbud. Omsorgsfunksjoner som ivaretas innenfor familien vil preges av større nærhet, smidighet og fortrolighet mellom mennesker enn mellom profesjoner og klienter. Utgangspunktet for den pragmatiske oppfatningen av privatisering er derfor at den offentlige politikken kan effektiviseres ved å utnytte bestemte egenskaper ved andre

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Velferd uten stat: Ikke-kommersielle velferdstjenesters omfang og rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat.

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

DEMOKRATI OG VELFERD. Forelesning ved Ingunn Kvamme, 20. September Arr. Kongsgård skolesenter

DEMOKRATI OG VELFERD. Forelesning ved Ingunn Kvamme, 20. September Arr. Kongsgård skolesenter DEMOKRATI OG VELFERD Forelesning ved Ingunn Kvamme, 20. September Arr. Kongsgård skolesenter Tema Kjennetegn ved den norske velferdsstaten, med særlig vekt på trygdesystemet og brukermedvirkning Sosial

Detaljer

Utfordringer for velferdspolitikken og for velferdsforskningen. Aksel Hatland Velferdsforskningsprogrammets avslutningskonferanse

Utfordringer for velferdspolitikken og for velferdsforskningen. Aksel Hatland Velferdsforskningsprogrammets avslutningskonferanse Utfordringer for velferdspolitikken og for velferdsforskningen Aksel Hatland Velferdsforskningsprogrammets avslutningskonferanse 28.01.2009 Fire utviklingstrekk i norsk velferdspolitikk 1) Brukernes valgfrihet

Detaljer

Nyliberalisme, velferdsstat og rettferdighet

Nyliberalisme, velferdsstat og rettferdighet Nyliberalisme, velferdsstat og rettferdighet Hilde Bojer www.folk.uio.no/hbojer 11 desember 2007 INNHOLD Om liberalisme Hva er velferdsstat? Velferdsstat som forsikring Argumenter mot velferdsstaten Velferdsstat

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om velferden Det er direkte urimelig når tilhengerne av privatisering hevder at vi i NTL bare tenker på våre egne interesser

Detaljer

Den norske modellen fremtidsrettet og konkurransedyktig?

Den norske modellen fremtidsrettet og konkurransedyktig? Den norske modellen fremtidsrettet og konkurransedyktig? Kristin Clemet Stavanger, 2 6.4.2 0 1 3 Velstanden brer seg Verdens velstand pr capita 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1 101 201 301 401

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Barnevern i Norden om ti år ny balanse mellom velferd og beskyttelse? Elisabeth Backe-Hansen, NOVA

Barnevern i Norden om ti år ny balanse mellom velferd og beskyttelse? Elisabeth Backe-Hansen, NOVA Barnevern i Norden om ti år ny balanse mellom velferd og beskyttelse? Elisabeth Backe-Hansen, NOVA PAGE 1 Innholdet i foredraget Velferdsstaten og barnevernet Barnevernet og marginalisering Barnevernet

Detaljer

1. FO vil ha en velferdsstat der verdier som solidaritet og kollektive løsninger står sterkt.

1. FO vil ha en velferdsstat der verdier som solidaritet og kollektive løsninger står sterkt. F O S I N N S P I L L T I L D E T R E G J E R I N G S O P P N E V N T E U T V A L G E T S O M S K A L F O R E T A G J E N N O M G A N G A V E Ø S - A V T A L E N O G Ø V R I G E A V T A L E R M E D E U

Detaljer

Den norske velferdsstaten Stolt fortid usikker framtid?

Den norske velferdsstaten Stolt fortid usikker framtid? En presentasjon fra NOVA Direktør Kåre Hagen Den norske velferdsstaten Stolt fortid usikker framtid? Innlegg på VOX Norskkonferansen 2015, Oslo kongressenter 28. April PAGE 1 En presentasjon fra NOVA Aldri

Detaljer

Årsaker til uførepensjonering

Årsaker til uførepensjonering økning i Årsaker til uførepensjonering Helene Berg (etter Einar Bowitz) Pensjonsforum, 4. juni 2007 Bakgrunn og oppsummering Hva kan forklare den sterke økningen i antall og andel uførepensjonister siden

Detaljer

Næringslivets velferdspolitiske rolle

Næringslivets velferdspolitiske rolle Trygve Gulbrandsen, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Næringslivets velferdspolitiske rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat. 3. juni 2008, Institutt for samfunnsforskning.

Detaljer

Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden

Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden Noen grove trekk: Enorme forskjeller i materiell velstand mellom land og innad i land Svært liten vekst i materiell velstand frem til 1500 økt produksjon førte

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 TILLIT OG SAMHOLD Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Sosialdemokratiet er et frihetsprosjekt. Sosialdemokratiets mål er å utvikle et rettferdig samfunn

Detaljer

Innhold. Instrumentelle og iboende grunner til uro over ulikhet

Innhold. Instrumentelle og iboende grunner til uro over ulikhet Innhold Takk Forord Innledning Bokas oppbygning Hva du har i vente 13 17 23 23 27 Del 1 Diagnose kapittel 1 Situasjonsbeskrivelse Ulikhet i muligheter og ulikhet i resultat Instrumentelle og iboende grunner

Detaljer

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Slapp av det ordner seg eller gjør det ikke det? Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Spleiselag eller Svarteper? I Norge dobles antallet personer over 65 år fra 625.000

Detaljer

Den norske velferdsstaten

Den norske velferdsstaten Den norske velferdsstaten Geir R. Karlsen, Professor, Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Ideen bak Velferdsstaten Velferdsstaten som idé oppsto mot slutten av 1800-tallet på

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 HØST 10.TRINN Periode 1: 34 39 Valg Kompetansemål - Gjøre rede for hvordan ulike politiske partier fremmer ulike

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

1310 høsten 2010 Sensorveiledning obligatorisk øvelsesoppgave

1310 høsten 2010 Sensorveiledning obligatorisk øvelsesoppgave 3 høsten 2 Sensorveiledning obligatorisk øvelsesoppgave For å bestå oppgaven, må besvarelsen i hvert fall vise svare riktig på 2-3 spørsmål på oppgave, kunne sette opp virkningen på BNP ved reduserte investeringer

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

Endringer i spesialisthelsetjenesteloven kapittel 4 Forslag til endringer i forskrift om godkjenning av sykehus.

Endringer i spesialisthelsetjenesteloven kapittel 4 Forslag til endringer i forskrift om godkjenning av sykehus. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo 21.01.2013 Endringer i spesialisthelsetjenesteloven kapittel 4 Forslag til endringer i forskrift om godkjenning av sykehus. Høringsinnspill

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Effektivitet og etikk

Effektivitet og etikk Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ Institutt for samfunnsøkonomi SAMFUNNSØKONOMISK DEBATT SØD- 09/01 Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2001 Effektivitet og etikk av Alexander

Detaljer

Ny offentlig uførepensjon

Ny offentlig uførepensjon Notat 4:2012 Stein Stugu Ny offentlig uførepensjon Samordning med ny uføretrygd noen momenter Om notatet Notatet er skrevet etter avtale med Forsvar offentlig pensjon (FOP) for å få fram viktige momenter

Detaljer

Velferdsstat og rettferdig fordeling Foredrag på NTL konferanse 19 august 2003

Velferdsstat og rettferdig fordeling Foredrag på NTL konferanse 19 august 2003 Velferdsstat og rettferdig fordeling Foredrag på NTL konferanse 19 august 2003 Hilde Bojer Rettferdighet er den viktigste egenskapen ved et samfunn, skriver vår tids største moralfilosof, den nylig avdøde

Detaljer

Offentlig sektor på vei inn i trangere økonomiske tider. Jørn Rattsø, NTNU

Offentlig sektor på vei inn i trangere økonomiske tider. Jørn Rattsø, NTNU 1 Offentlig sektor på vei inn i trangere økonomiske tider SSØ-dagen 2010 Jørn Rattsø, NTNU 2 1. Trangere tider Tilbake til handlingsregelen Eldrebølgen: helse, omsorg og pensjoner Konsekvens: Press opp

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Minimalistisk og liberalistisk? - Litt om Høyres program for arbeid og uklarhetene i dette

Minimalistisk og liberalistisk? - Litt om Høyres program for arbeid og uklarhetene i dette LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Blikk på partiene 3/13 Minimalistisk og liberalistisk? - Litt om Høyres program for arbeid og uklarhetene i dette 1. Uklarheter om arbeidstid og sykelønn

Detaljer

EN MODERNE PÅRØRENDEPOLITIK

EN MODERNE PÅRØRENDEPOLITIK EN MODERNE PÅRØRENDEPOLITIK En invitasjon til aldersforskningen? Kåre Hagen V Norske kongress i Aldersforskning Voksenåsen 1.-2. desember, 2011 EN Ny politikk på gang? Personellbekymringen Hvordan mobilisere

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Høsten 2012 1) Måling av økonomiske variable. Blanchard kap 1, Holden, (i) Hva er hovedstørrelsene i nasjonalregnskapet, og hvordan er

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 2. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen

Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 9/15 Litt om kommunenes betydning for sysselsettingen 1. Omsorg og oppvekst dominerer 2. Pleie og omsorg er viktig vekstområde 3.

Detaljer

Et forsvar for velferdsstaten

Et forsvar for velferdsstaten Et forsvar for velferdsstaten Hilde Bojer Morgenbladet 11 august 2005 1 Innledning Det vi kaller velferdsstaten (i en noe snever forstand) omfatter grovt sett utdanning, helsevesen, sosialforsikring og

Detaljer

Kapittel 6: De politiske partiene

Kapittel 6: De politiske partiene Kapittel 6: De politiske partiene 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 131 139 i Ny agenda) Sett streker mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) ideologi a) en som ønsker å

Detaljer

Sykefraværet kan vi gjøre noe med det? Jan Erik Askildsen Forskningsdirektør Uni Rokkansenteret Professor Institutt for økonomi, UiB

Sykefraværet kan vi gjøre noe med det? Jan Erik Askildsen Forskningsdirektør Uni Rokkansenteret Professor Institutt for økonomi, UiB Sykefraværet kan vi gjøre noe med det? Jan Erik Askildsen Forskningsdirektør Uni Rokkansenteret Professor Institutt for økonomi, UiB Høyt sykefravær i Norge! Sykelønnsordningen er en viktig ingrediens

Detaljer

Perspektiver på velferdsstaten

Perspektiver på velferdsstaten Perspektiver på velferdsstaten Finansminister Kristin Halvorsen Valutaseminaret 4. februar 29 Finansdepartementet Den norske samfunnsmodellen har gitt gode resultater Norge og andre nordiske land har en

Detaljer

Fordeling av trygdene. Sykdom, uførhet og arbeidsledighet

Fordeling av trygdene. Sykdom, uførhet og arbeidsledighet Fordeling av trygdene Sykdom, uførhet og arbeidsledighet Pensum Disposisjon Mandag Rammeverk Livsløp Hva er trygd? Arbeidsledighet Dagpenger ved arbeidsledighet Sykdom Sykelønnsordningen Uførhet Uføretrygd/

Detaljer

Om fagforeningenes rolle og betydning. Utdanningsforbundet Akershus November 2012

Om fagforeningenes rolle og betydning. Utdanningsforbundet Akershus November 2012 Om fagforeningenes rolle og betydning Utdanningsforbundet Akershus November 2012 Målsetting Få innblikk i hvordan det norske arbeidslivssystemet fungerer og Hvordan det har utviklet seg over tid Viktige

Detaljer

EØS TISA TTIP. Hvorfor kommer disse avtalene? Faglig seminar Gunnar Rutle

EØS TISA TTIP. Hvorfor kommer disse avtalene? Faglig seminar Gunnar Rutle EØS TISA TTIP Hvorfor kommer disse avtalene? Faglig seminar 21.11.2016 Gunnar Rutle Er det egentlig handelsavtaler? I den offentlige debatten fremstilles disse avtalene som (fri)handelsavtaler, og av stor

Detaljer

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Tariffoppgjør og likelønn Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Spørsmålene Hvordan står det til med likelønn etter årets hovedtariffoppgjør? Hva er likelønn?

Detaljer

BNP per innbygger 1960

BNP per innbygger 1960 Forelesningsnotat nr 12, oktober 2005, Steinar Holden Økonomisk vekst Noen grove trekk:... 1 Måling av økonomisk vekst... 2 Faktorer bak økonomisk vekst... 2 Teorier for økonomisk vekst... 3 Klassisk (malthusiansk)

Detaljer

Styresett og demokrati i Norge

Styresett og demokrati i Norge Styresett og demokrati i Norge Kristian Stokke kristian.stokke@sgeo.uio.no Styresett og demokrati i Norge Hva skjer med styresett og demokrati i Norge i en kontekst av globalisering? Hva er generelt og

Detaljer

Case: Makt og demokrati i Norge

Case: Makt og demokrati i Norge Case: Makt og demokrati i Norge Marianne Millstein Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Makt og demokrati i Norge Hva skjer med makt og demokrati i Norge i en kontekst av globalisering?

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Ulike måter å tenke på Rett til arbeid eller rett til verdig liv hvis ikke det er mulig (arbeid eller

Detaljer

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012 Uførepensjon Hvordan sikre like gode uføreordninger som i dag? viktige momenter. Hvordan forsvare gode ytelsesordninger hvorfor er det press på ordningene? Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Detaljer

Investeringer, forbruk og forfall mot Hollandsk eller norsk syke?

Investeringer, forbruk og forfall mot Hollandsk eller norsk syke? Investeringer, forbruk og forfall mot Hollandsk eller norsk syke? H I L D E C. B J Ø R N L A N D H A N D E L S H Ø Y S K O L E N B I Lerchendalkonferansen, Trondheim, 11.-12. Januar 2011 Oljelandet Norge.

Detaljer

Fagopplæring som produktive begrensninger og partenes rolle et historisk riss av norsk fagopplæring. Svein Michelsen NIFUs årskonferanse 2015

Fagopplæring som produktive begrensninger og partenes rolle et historisk riss av norsk fagopplæring. Svein Michelsen NIFUs årskonferanse 2015 Fagopplæring som produktive begrensninger og partenes rolle et historisk riss av norsk fagopplæring Svein Michelsen NIFUs årskonferanse 2015 Hva skaper oppslutning om fagopplæring? Statens rolle, bedriftenes

Detaljer

LÆREPLAN I SAMFUNNSØKONOMI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I SAMFUNNSØKONOMI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I SAMFUNNSØKONOMI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 2. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland INNHOLD INNLEDNING...3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN...4 Hva er arbeidskraftsfond innland?... 4 Fremtidig avkastning fra oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Lokale forhandlinger Prosess og forhandlingsskikk

Lokale forhandlinger Prosess og forhandlingsskikk Lokale forhandlinger Prosess og forhandlingsskikk Kurs for folkehøgskolene 27. september 2012 Bjørn Sævareid Noen misforståelser om forhandlinger Den andre er bare motstander Forhandlinger handler bare

Detaljer

Det norske velferdssamfunnet

Det norske velferdssamfunnet Det norske velferdssamfunnet 1 Velferdssamfunnet En velferdsstat eller et velferdssamfunn, er en betegnelse på en stat som yter sine borgere en rekke grunnleggende goder. Støtte til utdannelse, trygder

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Oljepenger og konkurransekraft i norsk økonomi. Muligheter og begrensninger i den økonomiske politikken i Norge

Oljepenger og konkurransekraft i norsk økonomi. Muligheter og begrensninger i den økonomiske politikken i Norge Kveldsseminar i Drammens Børs 21. november 2002 Professor Arne Jon Isachsen, Handelshøyskolen BI Oljepenger og konkurransekraft i norsk økonomi. Muligheter og begrensninger i den økonomiske politikken

Detaljer

Kåre Hagen. I globaliseringens jerngrep? Velferdsstatens utfordringer. Partnerforums vårkonferanse, 26.mars 2008 Introduksjon til paneldebatt

Kåre Hagen. I globaliseringens jerngrep? Velferdsstatens utfordringer. Partnerforums vårkonferanse, 26.mars 2008 Introduksjon til paneldebatt Kåre Hagen I globaliseringens jerngrep? Velferdsstatens utfordringer Partnerforums vårkonferanse, 26.mars 2008 Introduksjon til paneldebatt Den konvensjonelle innsikt (anno 1990) Den politisk styrte, omfordelende

Detaljer

Pensjonskonferanse Sandefjord 13.4.2016 Mathilde Fasting

Pensjonskonferanse Sandefjord 13.4.2016 Mathilde Fasting Pensjonskonferanse Sandefjord 13.4.2016 Mathilde Fasting Perspektivmeldingen 2013 - noen erfaringer - Kan skape debatt Kan bli mer politisk Kan bli mer transparent Kan bidra mer til faglig diskusjon Finansdepartementet

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen

Den norske arbeidslivsmodellen Den norske arbeidslivsmodellen Anne Mette Ødegård & Rolf K. Andersen, 20.04.16 www.fafo.no Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Studier av arbeidsliv, integrering, utdanning og velferd

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Rapport 49/01. Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester

Rapport 49/01. Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester Rapport 49/01 Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester ECON-rapport nr. 49/01, Prosjekt nr. 34970 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-455-0 LRe/JMS/kea, GLu, 30. august 2001 Offentlig Egenbetaling for helse-

Detaljer

Yngvar Åsholt. Perspektivmeldingen og NAV

Yngvar Åsholt. Perspektivmeldingen og NAV Yngvar Åsholt Perspektivmeldingen og NAV NAV, 25.04.2013 Side 2 The Nordic Way Velorganisert arbeidsliv Trepartssamarbeid Aktiv arbeidsmarkedspolitikk Universelle stønadsordninger Omfattende offentlig

Detaljer

En alternativ visjon for offentlig sektor. Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten

En alternativ visjon for offentlig sektor. Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten En alternativ visjon for offentlig sektor Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten Status og metoder Nyliberalismen dominerer politikken Markedskreftene er på offensiven Alternativer ikke luftig ønsketenkning

Detaljer

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn:

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Notodden voksenopplæring 2006 1 Velferdsstaten Rettigheter og plikter Det norske samfunnet er et velferdssamfunn. Samfunnet er avhengig av at alle bidrar med

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning obligatorisk oppgave H12 ECON 1310

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning obligatorisk oppgave H12 ECON 1310 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Sensorveiledning obligatorisk oppgave H12 ECON 131 Ved sensuren tillegges oppgave 1 vekt 1/6, oppgave 2 vekt ½, og oppgave 3 vekt 1/3. For å bestå eksamen, må besvarelsen

Detaljer

Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport

Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport TØI-rapport 860/2006 Forfattere: Oddgeir Osland Merethe Dotterud Leiren Oslo 2006, 65 sider Sammendrag: Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport I denne rapporten

Detaljer

Hva sier opinionsmålinger om den norske situasjonen?

Hva sier opinionsmålinger om den norske situasjonen? Avslutningskonferansen for IMER-programmet Ottar Hellevik Hva sier opinionsmålinger om den norske situasjonen? Økonomisk, kulturell og religiøs innvandrerskepsis. Konsekvensen av økt innvandring for holdningene.

Detaljer

TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester?

TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester? TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester? Illustrasjonsfoto: Helse Midt-Norge Hva er målet med TiSA? TiSA (Trade in Services Agreement) er en avtale om handel

Detaljer

Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Programplanens perspektiver og temaer. Føringer og krav for i utlysningen 2010-2014 2009-2018

Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Programplanens perspektiver og temaer. Føringer og krav for i utlysningen 2010-2014 2009-2018 Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) Programplanens perspektiver og temaer. Føringer og krav for i utlysningen 2010-2014 2009-2018 Perspektiver Utfordringer for det norske velferdssamfunnets

Detaljer

Bundet på hender og føtter eller mer makt enn vi tror?

Bundet på hender og føtter eller mer makt enn vi tror? Bundet på hender og føtter eller mer makt enn vi tror? Introduksjon til folkevalgtopplæring 2011-2012 Mandag 31. oktober 2011 ved Rådgiver Marit Pettersen, kursansvarlig Gratulerer og takk Stort ansvar,

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Den enkelte må få ta ut det beste i seg

Den enkelte må få ta ut det beste i seg av John-Erik Stenberg, Å drive ledelse innebærer hele tiden å balansere dilemmaer, og det er denne praktiske balanseringen som gjør ledelse til en så spesiell og lite forstått disiplin 1. Det som særpreger

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Det kollektive grunnlaget for individuell velstand

Det kollektive grunnlaget for individuell velstand Det kollektive grunnlaget for individuell velstand SAGT OM BOKEN «Tore Hansens bok gir en innføring i problemstillinger i studiet av offentlige politikk som fyller et behov i den norske læreboklitteraturen.

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

Tor Mikkel Wara, partner og seniorrådgiver

Tor Mikkel Wara, partner og seniorrådgiver Handlingsrommet for insentiver og tilrettelegging for byggenæringen og det politiske spillet. Stortingsmelding om bygningspolitikk og klimamelding hva nå? Tor Mikkel Wara, partner og seniorrådgiver De

Detaljer

ILO KJERNEKONVENSJONER

ILO KJERNEKONVENSJONER Ressursdokument: ILO-kjernekonvensjoner ILO KJERNEKONVENSJONER ILOs åtte kjernekonvensjoner, eller menneskerettighetskonvensjoner, setter minimumsstandarder for arbeidslivet. Kjernekonvensjoner kan deles

Detaljer

Økt todeling av norsk økonomi nye utfordringer for arbeidslivet. Jon Erik Dølvik, Fafo Mørekonferansen 20.11.2012

Økt todeling av norsk økonomi nye utfordringer for arbeidslivet. Jon Erik Dølvik, Fafo Mørekonferansen 20.11.2012 Økt todeling av norsk økonomi nye utfordringer for arbeidslivet Jon Erik Dølvik, Fafo Mørekonferansen 20.11.2012 1 Todeling, dualisering, polarisering.. klassisk tema med mange vrier Norsk økonomi - preget

Detaljer

Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse?

Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? Hva gjør myndighetene i Danmark, Sverige og Finland? Fafo-frokost 6. februar 2012 Tove Midtsundstad og Hanne Bogen Kort om prosjektet Problemstilling: Hva gjør myndighetene

Detaljer

Introduksjon til konferansens tema: Den nordiske velferdsmodellen

Introduksjon til konferansens tema: Den nordiske velferdsmodellen Introduksjon til konferansens tema: Den nordiske velferdsmodellen Bjørn Hvinden 1 Hvorfor? Under krisen rundt 1990 ble den nordiske modellen avskrevet - Skulle ha mistet evne til å fornye seg - Skulle

Detaljer

Halvdan Skard. Åpning ordførerkonferansen 8. mars 2005

Halvdan Skard. Åpning ordførerkonferansen 8. mars 2005 Halvdan Skard Åpning ordførerkonferansen 8. mars 2005 I internasjonale fora snakkes det ofte om den nordiske modellen; om velferdsstaten, eller velferdssamfunnet. Om de godene denne modellen innehar i

Detaljer

Private spesialisthelsetjenester - Omfang og utvikling

Private spesialisthelsetjenester - Omfang og utvikling Private spesialisthelsetjenester - Omfang og utvikling Birgitte Kalseth Private aktørers rolle i spesialisthelsetjenesten Er en del av det offentlige tjenestetilbudet Lang tradisjon med ideelle organisasjoner

Detaljer

Offentlig - privat ideologi eller pragmatisme? Spekter- 1 november 2012 Jan Grund HIOA

Offentlig - privat ideologi eller pragmatisme? Spekter- 1 november 2012 Jan Grund HIOA Offentlig - privat ideologi eller pragmatisme? Spekter- 1 november 2012 Jan Grund HIOA Ideologi pragmatisme; hva betyr begrepene? Helsetjenester og helsepolitikk Forholdet offentlige private helsetjenester

Detaljer

NORDMOD 2030 Forvitring eller fornying i Norden 2012-2030. SAMAKs årsmøte, 1/2 2012 Tone Fløtten og Jon M. Hippe

NORDMOD 2030 Forvitring eller fornying i Norden 2012-2030. SAMAKs årsmøte, 1/2 2012 Tone Fløtten og Jon M. Hippe NORDMOD 2030 Forvitring eller fornying i Norden 2012-2030 SAMAKs årsmøte, 1/2 2012 Tone Fløtten og Jon M. Hippe Den nordiske modellen: Fra dystre spådommer til ny popularitet til?? 1970-tallet Modellen

Detaljer

Prioritering av helsetjenester: Rett og politikk. Anne-Mette Magnussen. Førsteamanuensis Høgskolen i Bergen

Prioritering av helsetjenester: Rett og politikk. Anne-Mette Magnussen. Førsteamanuensis Høgskolen i Bergen Prioritering av helsetjenester: Rett og politikk Anne-Mette Magnussen Førsteamanuensis Høgskolen i Bergen Juridiske dilemmaer i velferdsstaten Oslo, 24. oktober 2014 Prioritering av helsetjenester Hvilke

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Private helseforsikringer: En trussel mot velferdsstaten Kunnskapssenterets fagseminar, 30. november 2012

Private helseforsikringer: En trussel mot velferdsstaten Kunnskapssenterets fagseminar, 30. november 2012 Private helseforsikringer: En trussel mot velferdsstaten Kunnskapssenterets fagseminar, 30. november 2012 Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 1) Hva er private helseforsikringer? Obligatoriske

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002 Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Svakere utvikling internasjonalt Laveste veksttakt siden begynnelsen av 1990-tallet 4 BNP-anslag for 2001.

Detaljer

Den norske modellen: Trender og endringer. NTL - konferanse Tone Fløtten og Jon Hippe, Fafo Oslo 30. august 2013

Den norske modellen: Trender og endringer. NTL - konferanse Tone Fløtten og Jon Hippe, Fafo Oslo 30. august 2013 Den norske modellen: Trender og endringer NTL - konferanse Tone Fløtten og Jon Hippe, Fafo Oslo 30. august 2013 Til tross for dystre spådommer De nordiske modellene er i vinden! The Nordic countries The

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Uføretrygd 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Fra leger til NAV I dag spiller legens vurdering en sentral rolle

Detaljer

Econ1220 Høsten 2011 Innledning

Econ1220 Høsten 2011 Innledning Econ1220 Høsten 2011 Innledning Hilde Bojer hilde.bojer@econ.uio.no folk.uio.no/hbojer Treffetid: Etter avtale (mangler kontor) 23 august 2011 Innhold Om kurset Hva er offentlig sektor? Noen viktige begrep

Detaljer

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Sysselsetting og inkludering Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Medlem av etnisk og likestillingsgruppe i SV Velferdskonferansen 06.03.06 Sysselsetting Diskriminering

Detaljer