Haster med tiltak. Side 3-5. Beste medlemsfordel siden kollektiv hjemforsikring side 30. Hilde Gunn Avløyp deltok i debatt side 22

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Haster med tiltak. Side 3-5. Beste medlemsfordel siden kollektiv hjemforsikring side 30. Hilde Gunn Avløyp deltok i debatt side 22"

Transkript

1 2/2011 Haster med tiltak Side 3-5 Beste medlemsfordel siden kollektiv hjemforsikring side 30 Hilde Gunn Avløyp deltok i debatt side 22 Lærte om ISPS-koden side 47

2 Innhold og leder. Bevæpnede vakter eller ikke? Side 3-5 2/2011 Haster med tiltak I EN SPØRREUNDERSØKELSE svarer over 90 prosent av skipsførere som seiler i piratutsatte farvann at de ønsker bevæpning om bord. Man skal alltid lytte nøye til mennesker som føler et problem på kroppen. Sjøfolkene i spørreundersøkelsen gir uttrykk for stor frustrasjon over manglende internasjonal vilje til å få bukt med pirattrusselen. FORSIDEFOTO: Scanpix Beste medlemsfordel siden Hilde Gunn Avløyp kollektiv hjemforsikring side 30 deltok i debatt side 22 Lærte om ISPS-koden side 47 GÅR MAN DYPERE inn i undersøkelsen kommer det tydelig fram at mange sjøfolk legger til at det bare må tas om bord kvalitetssikrede, profesjonelle vaktstyrker. Og at skipsfører selv skal bestemme om han/hun ønsker en slik vaktstyrke. Disse synspunktene er i tråd med sjømannsorganisasjonenes syn. Nå haster det å få en juridisk avklaring fra ansvarlige myndigheter: Skal det åpnes for bruk av bevæpnede vakter på norske skip? Viktig avtale med Brasil 6 Stinn brakke på Gardermoen 8 Program traff blink 10 Fisk på menyen 12 Ombord i frysetråler 14 Det var tider det 18 Leserinnlegg 50 Åpner «propp» 51 Jubilanter 52 Frivakta 54 Hedret for sjøfartsfilm 56 DET NORSKE MASKINISTFORBUND 20 NORSK SJØMANNFORBUND 30 NORSK SJØOFFISERSFORBUND 40 SJØMANNSORGANISASJONENE MENER at vaktstyrker som eventuelt blir tatt om bord skal underlegges et rapporteringssystem til EU-NAVFOR-styrken. Det beste hadde vært om nasjonale militærstyrker sørget for nødvendig vakthold, men vi innser at dette er vanskelig å få til. En kobling mellom seriøse vaktstyrker og patruljerende marinefartøy framstår derimot som et reelt alternativ. I DENNE SAKEN finnes det dessverre ingen enkle løsninger. Bevæpning kan virke avskrekkende og forskyve angrepene til mindre beskyttede skip, men det går ikke til roten på problemet. En rekke sivile og militære eksperter frykter dessuten eskalering av volden ved slike tiltak. Sjømannsorganisasjonene fastholder derfor kravet om at rederiene bør sende skipene rundt Afrika. OG VI KAN med vår beste forstand ikke skjønne hvorfor de militære ikke i langt større grad forsøker å stoppe piratene før de kommer til havs. Med dagens overvåkningsteknologi tar vi det for gitt at marinestyrken sitter med god informasjon om hvem piratene er og hvor de holder til. Gjennom et internasjonalt samarbeid burde det la seg gjøre å stoppe piratene FØR de går til angrep. Statene i Sørøst-Asia klarte å minimalisere pirattrusselen i sitt farvann gjennom utstrakt samarbeid. Det samme må da kunne la seg gjøre i Adenbukta og Det indiske hav? Sjømannsorganisasjonene fastholder derfor kravet om at rederiene bør sende skipene rundt Afrika UTGIVERE: Det norske maskinistforbund Norsk Sjømannsforbund Norsk Sjøoffisersforbund REDAKTØRER: Vigdis Askjem Dahl Mob.: Roy Ervin Solstad Tlf.: /Mob.: Omar Jørgensen Tlf.: /Mob.: ANSVARLIG REDAKTØR: Hans Sande REDAKSJONEN AVSLUTTET: 1. mars NESTE NUMMER: 5. april MATERIELLFRIST: 22. mars LAYOUT: Stiftelsen LO Media Katrine Nordbø og Monica Hilsen TRYKK: Aktietrykkeriet OPPLAG: nummer per år ISSN: MILJØMERKET Trykksak 2 Maritim Logg 2/2011

3 aktuelt Skipsførere vil ha anledning til å ta om bord væpnede vakter En undersøkelse Norsk Sjøoffisersforbund har gjort blant skipsførere og andre offiserer som seiler i piratutsatt farvann, viser at over 90 prosent ønsker muligheten for å ta om bord væpnede vaktstyrker under operasjon i høyrisikosoner. n TeKST: Hilde Brubakk og Omar Jørgensen Undersøkelsen ble gjennomført i februar og 220 offiserer som seiler i blant annet Adenbukta, ga sine innspill. Klart flertall Totalt mener 91 prosent av respondentene at det bør åpnes for bruk av bevæpnede vakter om bord i skip som seiler i høyrisikoområder. Syv av ti av de som har svart seiler på skip med lavt fribord og/eller lav fart, det vil si skip med høy risiko for angrep. På NOR-skip svarer 97,6 % at de ønsker bevæpning Av skipsførerne svarer 94 % ja, 88 % av styrmennene sier det samme. Omtrent halvparten av de som har bidratt med sin mening seiler under NISflagg og nesten halvparten er skipsførere. Nyttige innspill Det ble i undersøkelsen lagt opp til utstrakt bruk av fritekstsvar. Vi setter svært stor pris på at så mange tok seg tid til å skrive så mye og bruke undersøkelsen til å dele sine erfaringer og synspunkter, sier direktør Hans Sande. Alle innspillene blir nøye gjennomgått og analysert nå som undersøkelsen er avsluttet. Foreløpig kan vi konkludere med at de som svarer har reservasjoner og nyttige innspill knyttet til ansvarsdelingen, operasjonelle forhold og kommuni- kasjonen mellom skipsledelsen og den væpnede styrken om bord på skipene. Vi fikk også svært mange gode innspill om sikringstiltak og seilig i høyrisikoområder generelt, sier Sande. Godkjenning av vaktene Offiserene har ingen klar oppfatning om hvem og hvordan man eventuelt skal godkjenne og kvalitetssikre vaktstyrker. Halvparten mener det er tilstrekkelig at en sivil vaktstyrke er godkjent av militære og noen færre mener det er greit at en sivil vaktstyrke er godkjent av krigsassurandøren. Av fritekstsvarene fremkommer det at mange av offiserene ser for Het debatt i avisspaltene Piratvirksomheten har vært hovedsak i Dagens Næringsliv flere dager på rad. Størst oppsikt vakte rederen Jacob Stolt-Nielsen da han tok til orde for å henrette pirater. Sjømannsorganisasjonene reagerte med forskrekkelse og tok skarp skarp avstand fra Stolt-Nielsens uttalelser. Barbarisk, fastslo Jaqueline Smith, leder av Sjømannsforbundet overfor DN. Det er sjokkerende å høre på Stolt-Nielsen og hans menneskesyn, understreket hun. I intervjuet sa Smith at den foreløpige løsningen på piratproblemet er å boikotte området og legge om seilingsruten. Alle tre sjømannsorganisasjonen står fast på standpunktet om at så lenge piratvirksomheten er så truende bør skipene seile rundt Afrika. Så vidt Maritim Logg erfarer har ingen gått offentlig ut med støtte for Stolt-Nielsens syn. Norges Rederifor- bund (NR) tok også avstand fra utspillet. Vi kan ikke møte lovløshet med lovløshet. Rederiforbundet vil møte den kriminelle virksomheten som piratvirksomheten jo er, med rettsstatens virkemidler, sa viseadministrerende direktør Jørgen Vatne i NR. faksimile: Dagens Næringsliv 15 og 16 februar UNDER KJØLEN Maritim Logg 2/2011 n 3

4 aktuelt MILITÆRAKSJON: Sørkoreanske spesialstyrker gikk 21. januar til aksjon for å befri mannskapet på «Samho Jewelry». Åtte pirater ble drept under aksjonen. Foto: Reuters. Venter på avklaring seg at vaktstyrken om bord på det enkelte skip skal være underlagt en form for koordinering med, samkjøring med eller kommando av militære styrker i området. I dag er det politisk uenighet om hvorvidt lovverket åpner for bruk av væpnede vakter om bord på norskflaggede skip. Nærings- og handelsdepartementet jobber med en presisering av en forskrift for å få avklart dette. Norsk Sjøoffisersforbund presenterte i slutten av februar offiserenes synspunkter for representanter fra Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet, Justisdepartementet og Forsvardepartementet. Det var stor interesse for de foreløpige resultatene fra vår spørreundersøkelse. Det er særdeles viktig at sjøfolk som virkelig føler problemet på kroppen får anledning til å komme med sine synspunkter, sier direktør, sjøkaptein Hans Sande til Maritim Logg. Han sier videre at sjømannsorganisasjonene vil bruke resultatene av undersøkelsen om bevæpning for å bidra til at forskriften blir riktig, praktisk og hensiktsmessig for sjøfolk som seiler i farvannet. Avgjørelse om vakthold 95 prosent mener skipsføreren bør ha muligheten til å begjære bevæpnede vakter i visse tilfeller, men det er delte meninger om hvordan den endelige avgjørelsen om å ta vakter om bord skal tas. Ledelse og kommunikasjon Det har kommet frem mange nyttige synspunkter på kapteinens ansvar i forhold til å ha vaktstyrker om bord. Svært mange understreker at man må ha våpentrening/ militær trening for å lede en væpnet vaktstyrke, og at vaktstyrken fortrinnsvis bør ha en leder med militær bakgrunn. Flere er bekymret for strafferettslige og materielle konsekvenser knyttet til at kapteinens rolle i forhold til å være involvert i avgjørelser om å la væpnede styrker løsne skudd. Flere nevner språkproblemer og kommunikasjonssvikt i forhold til vaktstyrken som en mulig utfordring. Seile rundt Et stort flertall trekker frem økt militær tilstedværelse når de blir bedt om å svare åpent om andre tiltak som skal til for å redusere risikoen for piratangrep. 73 prosent av offiserene støtter sjømannsorganisasjonenes krav om at utsatte skip i størst mulig grad bør seile rundt Afrika. Organisasjonene vil jobbe aktivt internasjonalt og for at flest mulig rederier sender sine skip rundt inntil situasjonen på land i Somalia er stabilisert. Se også side 40-41

5 Internasjonalt møte om pirattrusselen Avdelingsleder Rune Morten i Norsk Sjøoffisersforbund sitter i den internasjonale kontaktgruppen for bekjempelse av piratvirksomhet. Gruppen hadde møte i London 17. februar og ble oppdatert om status i farvannet. Skipene oppfordres til å ha AIS på underveis. Alt for mange skip unnlater å rapportere til The Maritime Security Centre Horn of Africa ( MSCHOA) når de er i farvannet, sier Mortensen. Han understreker nok en gang at «best management practice» bør følges når skip seiler i utsatte områder. Avdelingsleder Rune Mortensen i Norsk Sjøoffisersforbund. Foto: Omar Jørgensen USA dømmer pirater En somalisk pirat ble nylig dømt til 33 år og 9 måneders fengsel i USA. Piraten deltok i angrepet på Maersk Alabama utenfor Somalia i 2009, og var den eneste som overlevde etter at US Marines snikskyttere skjøt og drepte de andre piratene, som flyktet med skipets kaptein i en livbåt. Samlet alle styrene Utvidelse av samarbeidet var målet da de tre sjømannsorganisasjonenes styrer møttes til fellesmøte på Leangkollen i Asker. n Tekst og foto: Roy Ervin Solstad Siden 2006 har Maskinistforbundet, Sjøoffisersforbundet og Sjømannsforbundet samarbeidet formelt gjennom møter i Samarbeidsforum. I den avtalen heter det at man skal ha møter minst to ganger i året, men i praksis har man forsøkt å ha møter hvert kvartal. Felles arrangementer Torsdag 24. februar fikk styrene i de tre organisasjonene i fellesskap en gjennomgang av Fellessekretariatets advokat, Birger Mordt om hva man til nå har samarbeidet om. Mordt pekte blant annet på politikk, medlemsblad og internasjonalt arbeid som områder hvor man til nå har samarbeidet godt. Han utfordret samtidig de tre styrene på å begynne arbeidet med hva man ønsket at et fremtidig samarbeid burde inneholde. Pensjon Statssekretær i Arbeidsdepartementet, Jan-Erik Støstad var invitert for å prate om pensjon. Han gikk igjennom de nye ordningene for både folketrygden og tjenestepensjonen, men ble svar skyldig da spørsmålene kom TRE-ENIGHET: Fra venstre generalsekretær i Det norske maskinistforbund, Hilde Gunn Avløyp, direktør i Norsk Sjøoffisersforbund, Hans Sande og leder i Norsk Sjømannsforbund, Jacqueline Smith. om sjømanns- og fiskerpensjon. Det burde jeg nok ha forberedt meg bedre på, sa han med et smil. Statssekretær: Jan-Erik Støstad i Arbeidsdepartementet. Maritim Logg 2/2011 n 5

6 aktuelt Ble enige i Rio de Ja Den 17. februar underskrev sjømannsorganisasjonene i Norge og brasilianske CON- TTMAF en samarbeidsavtale som sikrer jobbmuligheter for både norske og brasilianske sjøfolk på brasiliansk sokkel. n TeKST Og foto: Roy ervin Solstad Denne samarbeidsavtalen er et verktøy for både brasilianske og norske fagforeninger for å sikre framtiden for sjøfolkene i begge land. Nå er det opp til myndighetene og industrien selv å gjøre deres del ved å bygge videre på det samarbeidet som sjøfolkenes avtale er et initiativ til, sa nestleder Johnny Hansen i NSF på vegne av Sjømannsforbundet, Sjøoffisersforbundet og Maskinistforbundet etter at avtalen var signert. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING This Memorandum of Understanding (MOU) is made between Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviário e Aéreo na Pesca e nos Portos Conttmaf (hereinafter CONTTMAF) and the Norwegian Maritime Unions (hereinafter NMU). The parties agree to the following: 1. Notes that the oil and gas industry on the Brazilian Continental Shelf will increase dramatically in the coming years, which will lead to a high demand of Seafarers and other industry personnel. 2. Respects the ITF Continental Shelf Policy and acknowledges the sovereignty of the Brazilian Unions on the Brazilian Continental Shelf. 3. Recognizes that the increased activity on the Brazilian Continental Shelf provides employment opportunities for Brazilian Seafarers and other personnel and that there are national rules and regulations that secure such employment. 4. Further recognizes that Brazilian Seafarers and Norwegian Seafarers could mutually benefit from the exchange of expertise between the two unions. 5. Acknowledges that the working and living conditions for Norwegian Seafarers on Norwegian beneficially owned, controlled or flagged vessels are on par with Brazilian Seafarers. 6. Agrees to have close cooperation with each other in situations where a Norwegian Company is engaged on the Brazilian Continental Shelf and that one of the criteria should be that these companies must provide cadet positions for Brazilian Seafarers. 7. Respects CONTTMAF s right to man vessels operating on the Brazilian Continental Shelf. 8. Agrees to continue and strengthen the close cooperation between CONTT- MAF and NMU to ensure and secure employment for Brazilian and Norwegian Seafarers. 9. The parties shall meet at least once a year to evaluate the development within the scope of the MOU and if nessesary amend the MOU. 10. This MOU can be terminated by either of the parties with 3 months notice or otherwice agreed. Nøkkelfigurer Selve seremonien ble avholdt på Marriott Hotel i Rio de Janeiro under en lunsj der Norges nærings- og handelsminister Trond Giske var vert. Norge og Brasil har utvekslet kompetanse og vennskap i 100 år, sa Giske i sin åpningstale og minnet om at den første norske ambassaden i sambalandet ble grunnlagt i Den næringslivsdelegasjonen som Giske ledet i Rio i februar er ifølge ministeren den største som noensinne har vært arrangert. Totalt var det nærmere 140 delegater påmeldt. En stor del av VIKTIg AVTALe: Norske og brasilianske sjømannsorganisasjoner signerte avtale i felles kamp mot sosial dumping i Brasil. Fra venstre: direktør Hans Sande fra forbundet, nestleder Johnny Hansen fra Sjø- Sjøoffisersmannsforbundet, president Severino Almeida Filho fra CONTTMAF og generalsekretær Hilde Gunn Avløyp fra Maskinistforbundet med den signerte avtalen. dem fra det maritime miljøet. Sjøfolk er nøkkelfigurene som skal sørge for trygge operasjoner til havs, og jeg er glad for at vi i dag får en avtale som sier noe både om kompetanseutvikling og opplæringsstillinger, sa Giske. Dyre og blir dyrere President Severino Almeida Filho i sjøfolkenes fagforening i Brasil, CONTTMAF, pekte på at fagforeningssamarbeid mellom Norge og Brasil ikke var noe nytt. Jeg har jobbet med sjømannsorganisasjonene i Norge i seks år. Denne avtalen styrker det samarbeidet, sa Filho. 6 n Maritim Logg 2/2011

7 neiro Han spente samtidig bein på eventuelle håp rederstanden måtte ha til å kunne bruke lavtlønte sjøfolk fra Asia og Øst-Europa på den brasilianske sokkelen. Vi driver fagforening, ikke butikk. Brasilianske sjøfolk er ikke billig arbeidskraft, og vi vil ikke settes ut på anbud. Vi er dyre, og vil fortsatt være dyre, for ikke å si dyrere i framtiden, sa Filho før han nok en gang understreket at avtalen betyr en forsterket kamp mot sosial dumping. Jeg vet at dette vil bekymre noen, men vi vil ikke ha lavtlønte sjøfolk i Brasil. I denne avtalen er det enighet om at dette arbeidet skal fortsette. Vi skal respektere hverandre, og vi skal være samkjørte i kampen mot sosial dumping, fastlo Severino Almeida Filho fra talerstolen. Ristet på hodet Avtalen er krystallklar på brasiliansk fagforenings suverenitet på egen kontinentalsokkel, men åpner samtidig for at norske sjøfolk kan jobbe på brasiliansk sokkel på norske lønnsog arbeidsvilkår. Samtidig kreves det at norske selskap som opererer i Brasil skal tilby kadettstillinger til brasilianere. Under både Severino Almeida Filho og Johnny Hansens sitt syn på avtalen og hva den betydde, var det ikke alle i næringslivsdelegasjonen som virket like fornøyde. Jeg registrerte at det var redere som ristet på hodet, sier Johnny Hansen i Sjømannsforbundet. En selvfølge at fagbevegelsen er med Nærings- og handelsminister Trond Giske mener den norsk-brasilianske avtalen er viktig i kampen mot sosial dumping. En slik avtale er veldig bra. Den vil bidra til å redusere faren for at ulike selskaper underbyr de lønnsvilkårene som allerede eksisterer, understreker han, og poengterer at Norges satsing i Brasil ikke bare dreier seg om å sende bedrifter ut. Dette handler også om fagfolk og organisasjoner, og det er en selvfølge at fagbevegelsen er med på Brasil-satsingen, forteller Trond MØTTe giske: De tre sjømannsorganisasjonene fikk et kort møte med nærings- og handelsminister Trond Giske i Rio de Janeiro. Giske til Maritim Logg. Det skyldes ikke minst at fagbevegelsen i Brasil som i Norge står sterkt. Den forrige presidenten, Lula, kom jo selv fra fagbevegelsen, og det virker som det nye regimet fortsetter sin fagforeningsvennlige politikk, avsluttet Nærings- og handelsminister Trond Giske. Maritim Logg 2/2011 n 7

8 aktuelt SMEKKFULLT KURS: Diskusjonene rundt bemanning var både saklige og frisk. Til venstre Odd Rune Malterud (Dnmf) som var kursleder sammen med Rune Mortensen (avdelingsleder i NSOF). FELLESSKAP: Det felles bemanningskurset viste seg meget populært. Stor suksess for felles bemann Erfarne tillitsvalgte fra alle tre forbund møttes til felles bemanningskurs på Gardermoen 1. til 3. februar. Som ventet ble det et kurs med høy temperatur og friske diskusjoner. n tekst og foto: Omar Jørgensen Bemanning både ut i fra dagens situasjon og i historisk perspektiv var hovedtema og den røde tråden konferansen gjennom. I stikkordsform tok kurset også blant annet opp lover og regelverk, skipsledelse, ISM, sertifikater, fartsområder samt kommunikasjon og møteteknikk. Kursleder, fagansvarlig Odd Rune Malterud i Det norske maskinistforbund brukte kontrollskjema for søknad om bemanning som utgangspunkt for gjennomgangen. Naturlig nok var det enkelte punkter som utløste større diskusjoner enn andre: Sikkerhetsstyringssystem Alle parter var inneforstått med at dette var selve bærebjelken i saksbehandlingen. Opplysninger relatert til dette punktet danner grunnlag for bemanningsfastsettelse lokalt, spesielt når man trekker inn vedlikeholdssystemet og går i detaljer på arbeidsoppgavene for hver enkelt stillingsinstruks, sier assisterende direktør Ove R. Nielsen i Norsk Sjøoffisersforbund. Dette førte diskusjonen over i neste punkt: Stillingsinstruks for hver stilling i organisasjonen. De fleste mente at rederiene var lite villige til å diskutere tilleggsbemanning i henhold til 12 i bemanningsforskriften. Rederiene setter likehetstegn mellom sikkerhetsbemanning og driftsbemanning. Norsk Sjøoffisersforbund har derfor skrevet formelt brev til Sjøfartsdirektoratet om en prinsipiell avklaring rundt begrepene minimumsbemanning og tilleggsbemanning. Vi stiller spørsmålet om intensjonene relatert til skipssikkerhetsloven og revisjonen av bemanningsforskriften funger etter hensikten, opplyser Nielsen til Maritim Logg. Maskineriets fremdriftseffekt Dette punktet ble også heftig diskutert på konferansen. Det viser seg av flere derater (skrur ned) maskineffekten til under 750 kw for å slippe sertifisert maskinist. Vi har blant annet fått informasjon som kan tyde på at enkelte rederier søker bemanning ut i fra redusert effekt, men samtidig søker om refusjon av nox-avgift etter full effekt, sier Odd 8 n Maritim Logg 2/2011

9 Stinn brakke Sjømannsorganisasjonene hadde i utgangspunktet kalkulert med 20 deltagere på bemanningskonferansen, men siden interessen var meget stor ble hele 30 personer «presset» inn i møtelokalet. Noen måtte også henvises til neste kurs som finner sted på Gardermoen 3. til 5. mai. Denne konferansen er også myntet på medlemmer i utenriksfart som dessverre glimret med sitt fravær på det første kurset. Samtlige deltakere Maritim Logg snakket med understreket at de var meget fornøyd med at det ble arrangert felles kurs for de tre sjømannsorganisasjonene. Nytt kurs går av stabelen på Gardermoen mai. ingskonferanse Rune Malterud til Maritim Logg. Stillingskombinasjoner og/ eller overlappende kompetanse Dette er en annen sak som skaper debatt. Forsamlingen kunne for eksempel ikke forstå at en lettmatros skulle kunne ta over kapteinens oppgaver i en krisesituasjon dersom skipsfører av en eller annen grunn ble satt ut av spill, sier Nielsen. Vakthold ble også grundig diskutert. Mange av deltakerne mente at vaktholdforskriften IKKE kunne etterleves i tilfeller der skipet hadde fått godkjent redusert bemanning. Sjøfartsdirektoratet har en alt for slapp holdning og saksbehandlingen bærer ofte preg av ansvarsfraskrivelse, var gjennomgangsmelodien blant deltakerne. Mange føler at intensjonen med den nye bemanningsforskriften er falt vekk. Samtidig er man unisont enige om at utviklingen med nedbemanning ikke kan fortsette. Konferansen på Gardermoen viste med all mulig tydelighet at frustrasjonen er stor i alle leire. Deltakerne på konferansen reiste også kraftig kritikk mot Sjøfartsdirektoratet fordi de ikke tar hensyn til faglig argumentasjon fra de seilende. Kontaktmøte med sjøfartsdirektøren Sjømannsorganisasjonene hadde noen dager etter bemanningskonferansen kontaktmøte med sjøfartsdirektør Olav Akselsen i Maritimt Hus i Oslo. En hovedsak under møtet ble naturlig nok bemanning. Alle tre forbund uttrykte på nytt stor frustrasjon over saksbehandlingen i forbindelse med bemanningsforskriften. Sjømannsorganisasjonene vektla spesielt medvirkning fra skipsledelse og tillitsvalgte ved fastsettelse av bemanning. Fra organisasjonenes side ble det gitt klart uttrykk for at forskriften ikke lever opp til intensjonene og heller ikke er et egnet verktøy for å håndtere de sterke og motstridende interessene som bemanning av fartøy innebærer. Det ble gitt en klar oppfordring fra sjømannsorganisasjonene til direktoratet om enten å følge forskriftens intensjon eller revidere forskriften. Akselsen opplyste på sin side at direktoratet vil ha intern fokus for å få på plass bruk av ny teknologi i saksbehandling og tilsynsvirksomhet. Nye kvalitetssystemer tenkes etablert og arbeidet med strategiplan vil snart bli fullført. Kontakten med næringens ulike aktører er viktig og vil bli videreført, sa Akselsen blant annet på møtet. KLAR TALE: Sjøfartsdirektør Olav Akselsen ( i midten), avdelingsleder Knut Kristiansen (til høyre) og sjefsingeniør Rune Vikse ble møtt med kritikk fra sjømannsorganisasjonenes side under kontaktmøtet i Maritimt Hus. Maritim Logg 2/2011 n 9

10 aktuelt Haugesundkonferansen: Miljø, teknologi og bransjetreff Da den 18. Haugesundkonferansen gikk av stabelen i begynnelsen av februar, var seilingsruten under den to-dagers konferansen miljø, teknologi, innovasjon og utvikling. n TeKST Og foto: Vigdis Askjem Dahl Konferansen er kjent som en viktig møteplass for maritim næring og offentlige myndigheter og fagforbundene Det norske maskinistforbund (DNMF), Sjømannsforbundet og Sjøoffiserene var synlig og godt representert. God kvalitet Jacqueline Smith, forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund, sitter som medlem av Haugesundkonferansen programkomite. Hun forteller at programkomiteens ønske for årets konferanse var å få fokus på det positive ved næringen og synliggjøre det den får til. Jeg synes at foredragsholderne leverte, sier hun fornøyd, og mener at konferansen gir en god anledning å knytte nye og pleie eksisterende kontakter i næringen, noe som er svært viktig for å bevare et godt trepartssamarbeid mellom redere, fagforbund og offentlige myndigheter. Haugesundskonferansen var faglig god og ga godt grunnlag til å diskutere utfordringer og muligheter for næringen totalt sett, sier Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær i DNMF. Også hun mener at programmet traff godt på temaer som er store i næringen nå. Haugesundskonferansen har en viktig rolle i å være formidler av den maritime utviklingen i Norge. Det er inspirerende å høre de forskjellige foredragsholderne og det er viktig at politikerne forstår viktigheten av den innovasjon som forgår i næringen og kan være med på å tilrettelegge for dette, sier direktør Hans Sande i Sjøoffiserene. fornøyde: Forbundsformann Jack Berstad og generalsekretær Hilde Gunn Avløyp fra DNMF var fornøyde med Haugesundkonferansens faglige innhold. Kompetanselandet Under konferansen ble det også fra flere hold konstatert at Norge som høykostland ikke har mulighet å konkurrere på pris, men må konkurrere på kunnskap og kompetanse. Den kunnskapen norske sjøfolk besitter, og i kombinasjon med kjennskap til kysten, er et stort fortrinn når det gjelder nordområdene, sier Smith, som synes det er spennende å høre andres ideer. Både hvordan de ser på næringen og hva man mener fremtiden vil bringe. Hun synes det er svært positivt at det maritime klusteret blir fremmet som en suksessfaktor og at norske sjøfolk er en del av den. For min del så gir konferansen meg muligheter til å lufte tanker og bekymringer med nøkkelpersoner i industrien, sier hun og legger til: Selv om man ikke alltid har sammenfallende interesser, handler mye om de store rammene. Det er stort sett enighet om hva som må gjøres for å beholde det unike klusteret i Norge. Det er i slike omgivelser at man kan legge felles strategier som gagner næringen, sier Smith. Gassferger Avløyp er enig. Kombinasjo- UNDER KJØLEN Hotellutmerkelse til Color Lines cruiseskip. Under Business Diamond Award i Tyskland, ble Color Fantasy og Color Magic kåret til årets konferansehotell Det er første gang at skip blir kåret som vinner av kategorien «Beste konferansehotell» under Business Diamond Award, som er en av de mest sentrale prisutdelinger innen det tyske næringslivet. Kaptein på «Color Fantasy», Istvan Szilagyi (nummer to fra venstre). Til høyre for ham, adm. dir i Color Line Tyskland, Dr. Jörg Rudolph. foto: Marko Greitschus/Agency People Image 10 n Maritim Logg 2/2011

11 Direktør Hans Sande (t.v.) i Sjøoffiserene synes utviklingen innen vindkraft som ble presentert av Fred Olsen var meget interessant. - Dette åpner opp for en helt ny industri i forhold til montering og vedlikehold av vindmølleparkene, sier han. Her med styreleder Harald Åge Weines. nen av foredrag og diskusjoner og samtaler utenfor konferansesalen gir en stor nytteverdi. Jeg syntes det var svært spesielt interessant å høre om utviklingen av gassferger som det klare konkurransedyktige alternativet i innenrikstrafikken. Dette ble også diskutert i mange sammenhenger. Jeg har fått flere tanker og ideer rundt innenrikstrafikken. Dette er en fremtidsrettet og spennende arbeidsplass for forbundenes medlemmer, sier Avløyp. Les mer om Haugesundkonferansen på side 20 Jacqueline Smith, forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund, er medlem av Haugesundkonferansens programkomite. Vurderer rute til Skottland. Fjord Line sin byggekontrakt for to cruiseferjer som skal trafikkere mellom Bergen og Hirtshals i Danmark, inneholder en opsjon på et tredje skip. Det er en opsjon rederiet vurderer å benytte seg av for å sette inn en ferje i trafikk mellom Bergen og Aberdeen i Skottland, skriver Skipsfart- og fiskeriaktuelt. Dette tredje skipet kan i tilfelle bli levert i løpet av Det er kortere seilingstid, samt oljemiljøet i Aberdeen som gjør at den skotske havnebyen vurderes. ILLUSTRASJON: Fjord Line Maritim Logg 2/2011 n 11

12 aktuelt LIVSSTIL Faste i fisken Om bord på ringnotsnurperen tas det om bord tonnevis med fisk. Av slikt blir mannskapet fast i fisken. n TeKST Og foto: Vigdis Askjem Dahl Dagene om bord på Smaragd er ofte fysisk krevende. Da er det viktig med sunn og næringsrik mat, sier Karl Lennart Kvalsvik, kokk ombord. Han forteller at det serveres sunn og næringsrik mat til faste klokketider, og at han passer på å servere variert kosthold med fisk på menyen flere ganger i uken. Rederne Reidar Smådal Nøkkelråd for et sunt kosthold Helsedirektoratet anbefaler et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt, bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder av bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker. UNDER KJØLEN Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag. Spis grove kornprodukter hver dag. La magre meieriprodukter være en del av det daglige kostholdet. Spis fisk til middag to til tre ganger i uken. Bruk også gjerne fisk som pålegg. Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter. Begrens mengden bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt. Velg matoljer, flytende margarin og myk margarin, fremfor hard margarin og smør. Velg matvarer med lite salt og begrens bruken av salt i matlagning og på maten. Unngå mat og drikke med mye sukker til hverdags. 12 n Maritim Logg 2/2011

13 og Torbjørn Hide skryter grenseløst av skutas kokk. De forteller at den 68 meter lange fiskeskuta også har et innredet trimrom til mannskapet. Men med vær og vind i Nordsjøen, Barentshavet og Norskehavet er det ikke alltid like lett å få brukt trimrommet når de er på fiske. Trimrommet brukes flittig da vi ligger i land eller befinner oss innaskjærs, sier Hide, og synes det er viktig at mannskapet har anledning til daglig trim. Mannskapet har også en del fridager. Vår erfaring er at det er når de har fri fra fisket at kiloene kommer, sier Smådal. fysisk ARBeID: Det du spiser og drikker påvirker helsen din. Kokk på fiskebåten Smaragd, Karl Lennart Kvalsvik, (t.h) sørger for å servere mannskapet sunn kost, frukt og grønt. Reder Torbjørn Hide er for fem og dagen. I 2010: hadde ringnotsnurperen Smaragd 146 driftsdøgn. Om bord er det til sammen ti menn. Med unntak av kokken, er alle mann fiskere. Med fysisk krevende arbeidsdager er det behov for sunn kost og mosjon. fakta om fedme FAKTA BMI er en forkortelse for Body Mass Index, som er engelsk for kroppsmasseindeks. Indeksen angir forholdet mellom vekt og høyde i henhold til formelen. BMI = (vekt i kilo) / (høyde i meter x høyde i meter). Er den seilenes BMI (body mass index) 30 er vedkommende i faresonen i forhold til å få reise til sjøs. Passerer tallet 35 er resultatet trolig en udyktighetserklæring. Sjømannen blir dermed landfast. ANBefALT: Spis deg frisk på fisk. Her serveres klippfisk med gulrotstuing og bacon. FOTO: Opplysningskontoret for fisk/eva Brænd ANBefALT: Ovnsbakt torskefilet med varm røkelaksmousse. FOTO: Opplysningskontoret for fisk/ Bengt Wilson Velg vann som tørstedrikk. Ha en god balanse mellom hvor mye energi du får i deg gjennom mat og drikke, og hvor mye du forbruker gjennom aktivitet. Nøkkelrådene er basert på rapporten «Kostråd for å fremme folkehelsen og forbygge kroniske sykdommer» fra Nasjonalt råd for ernæring. Maritim Logg 2/2011 n 13

14 om bord LOSSER: Frysetråleren «Båtsfjord» ved kai for å losse fisk i Tromsø. Båten losser også ofte i Ålesund, og av og til i Sortland og på Melbu. «Automatikken sitter i armene våre» Du får aldri en fisker på en tråler til å skryte av stor fisk. Da må nemlig fisken sløyes for hånd. n TEKST OG FOTO: Roy Ervin Solstad 14 n Maritim Logg 2/2011

15 Båtsfjord: Fakta Rederi: Finnmark Havfiske AS Bygget: Gondan SA i Spania i 1999 Største lengde: 50,2 meter Bredde: 12,2 meter Bruttotonnasje: 1190 tonn Motorkraft: 3900 hk Registreringsmerke: F 0117VS Radio-/kjenningssignal: LJPH Frysekapasitet: 340 tonn HVILESTILLING: Trålbas Helge Lønes (til høyre) og nettmann Kolbjørn Kaspersen måtte være med å sløye over 160 tonn fisk på sin siste tur. Da kan det være greit å la armene ligge i ro mens man er i land. Snøen laver ned i Tromsø. Til tross for at det er midt i januar og mørketid, er det ikke kaldt. Rett på nordsiden av brua som tar deg over til fastlandet og Ishavskatedralen ligger frysetråleren «Båtsfjord». Sent kvelden før la den til kai lastet med 330 tonn fisk som den hadde tatt utenfor Mehamn i Finnmark. På dekk står en av de kaiansatte losserne og styrer krana som løfter tonn på tonn av fisk fra buken av båten og inn på land. Der tar truckene over og frakter de fullastede europallene inn på fryselageret på kaia. Båten ligger lavt i forhold til kaia, så landgangen ligger nærmest flatt fra båten og bortover kaikanten. Landgangen er litt glattere enn ønskelig på grunn av snøen, men er du fisker er vel neppe en glatt landgang noe MANGE TONN: Totalt er frysekapasiteten på tråleren 340 tonn. I Tromsø blir 330 tonn frossen fisk tatt på land. Her gjør en av de landansatte losserne klar en stor pall med fisk som skal kjøres vekk av trucken. å bekymre seg over. Vant som de er til sjøgang på fiskefeltene. Fortøyningsassistent Døra til byssa står åpen, og innenfor står stuert Tom Thorsen. Rundt ham svinser den trønderske messepiken Karina Børsting Molander. Thorsen er bare halvveis riktig antrukket. Buksa er standsmessig svart- og hvitrutet, men i stedet for en hvit kokkeskjorte er det t-skjorte som gjelder for 33-åringen med snart ni år bak seg på båt. Jeg begynte som messegutt i 2002, men har jobbet som kokk på fastlandet også, smiler han. Så lang fartstid kan derimot ikke Molander skryte av. Kun to turer har hun hatt, og den første av dem begynte med et stort smil for Thorsen og de andre om bord på «Båtsfjord». Jeg ville egentlig bli fisker, men fikk plutselig et tilbud om å begynne som forpleiningsassistent på denne båten, forteller hun, før Thorsen igjen overtar ordet. Eller «fortøyningsassistent» som du trodde ble sagt, gapskratter han. Med en liten dagstursekk møtte derfor Karina opp på kaia for å hjelpe til med fortøyningene før båten satte kurs for havet. Stor var derfor overraskelsen da hun fikk svaret på hvor lenge hun skulle være på jobb. Rundt fem uker var svaret, og da måtte jeg jo bare hjem å pakke, ler den smilende trønderjenta. Det er mulig at hun ville fått noen gode tips ved å spørre slekta. Både faren og farfaren hennes har nemlig seilt til sjøs. Jeg har jobbet på land tidligere, men har ikke blitt skremt på de to første turene, forteller hun. Blitt bedre På innsiden av byssa ligger messa med spisebord, skinnsalonger og TV. I sofaen sitter trålbas Helge Lønes og nettmann Kolbjørn Kaspersen. Lønes er til- Maritim Logg 2/2011 n 15

16 om bord NESTEN SOM PÅ FÆRØYSK BÅT: Chief Jon Dam fra Færøyene trives om bord. Det er ikke store forskjellen å jobbe på en norsk båt, sier han. Bak ham står fabrikksjef Vebjørn Hellton. BLIR VÆRENDE I FISKET: Kaptein Ove Brennskag har mange bekjente i offshore-flåten, men føler at utfordringene på tråler er vel så store. BRA FORHOLD I BYSSA: Smilene sitter løst i byssa hos stuert Tom Thorsen og messepike Karina Børsting Molander. litsvalgt om bord, men han innrømmer at det blir lite fagforeningsprat og politikk om bord. - Det er så mye å gjøre at når vi har jobbet seks timer i strekk, er det rett i bingen, smiler han. Det er to skift om bord slik at båten er i drift døgnet rundt uten stopp med seks timer vakt og seks timer fri fra båten går på sjøen til den kommer til land. Ifølge Lønes fisker «Båtsfjord» rundt 40 tonn i døgnet. Det går mest i torsk. - Det blir ikke mye dødtid på oss. Ikke en gang når vi er inne ved kai. Da er det bare å tømme båten før vi drar ut på feltet igjen. Noe annet er det ikke tid til, sier han. På båten har det stort sett vært det samme mannskapet de siste sju-åtte årene. Jeg har jobbet på «Båtsfjord» i åtte år, og blir så lenge helsa holder, sier 53-åringen fra Hareid på Sunnmøre. Hans fem år yngre kollega, Kolbjørn Kaspersen, mener fiskeryrket har bedret seg. Jeg begynte i rederiet i fjor, men har jobbet mange år som fisker. Nå vet man LITT NORSK: James Støren er fra Australia, men til tross for litt anglosaksisk rulling på r ene, er det lite å utsette på norsken hans. Jeg er litt norsk, sier han. jo når man skal ut og når man kommer tilbake fra jobb. Slik var det ikke før, påpeker han. Lønes ser heller ingen grunn til å forlate fiskeryrket. Skulle jeg tatt meg jobb i offshore ville jeg gått ned kroner i lønn, pluss at jeg ville fått flere dager til sjøs enn det jeg har nå, avslører han. Mannskapet går fem uker på og fem uker av, og lønnsmessig er man blitt enige om dagdekning. Det betyr at alle 16 n Maritim Logg 2/2011

17 matiserer mye av produksjonen fra fisken er nyfisket til den ligger nedfrosset i kasser. Likevel er det liten tvil om at fiskerne selv langt fra blir overflødige. Spesielt i januar og februar tar vi mye stor fisk. Dersom den er over 3,5-4 kilo må vi sløye fisken for hånd. På den siste turen måtte halvparten håndsløyes. Selv om mye er automatisert er det mye menneskelig «handling». Automatikken sitter i armene på oss, poengterer Helge Lønes. Det ideelle halet med trålen er på mellom sju og ti tonn, skal man levere fisk av ypperste kvalitet. Hvilket er i alles interesse for å oppnå størst mulig avkastning. Vanligvis er vi seks stykker i fabrikken og fire på dekk, men er det mye å gjøre reduserer vi til to-tre personer på dekk og sender resten i fabrikken, sier Lønes. IKKE SKREMT: Kun to turer har 21 år gamle Karina Børsting Molander vært til om bord, men sjølivet har ikke skremt henne ennå. har samme dagsats, uavhengig av fiskets kvantum og at årsinntjeningen til båten deles på antall dager man har vært om bord. Så vidt mulig planlegges driften fra rederiets side, slik at begge mannskap får samme antall dager om bord. Totalt er de 18 personer på «Båtsfjord». Derav en polakk, en fra Australia og to fra Færøyene. Resten er fra Norge. Vi har folk om bord fra Oslo til Finnmark, men hovedtyngden ligger i Ålesund-området, forteller Helge Lønes. Av de 18 er 16 menn. Vi har to jenter om bord. En fiskerlærling og en messejente, fortsetter Lønes. Håndarbeid Frysetråleren «Båtsfjord» er fullstrukturert og kan ta ca tonn torsk, sei og hyse, regnet i rund vekt. I fjor betød det nesten 80 millioner kroner i fangstverdi. Det kan bli enda mer i 2011, men det er selvsagt avhengig av prisen man får. En rundtur i fabrikken under dekk avslører et uttall av maskiner som auto- Konkurranse Fangsten man får blir nøye registrert, og kaptein Ove Brennskag fra Kristiansund sier det er stor konkurransementalitet forbundet med fiske. Både internt i rederiet og med andre fiskebåter er det konkurranse om å fiske mest. Det blir vi konfrontert med hele tiden, men vi har gjort det veldig bra på denne båten, sier han fornøyd. Selv har han jobbet til sjøs siden han var 20 år, og på «Båtsfjord» siden båten var ny i Heller ikke han ser for seg å bytte fartsområde. Tanken har jo streifet meg, men etter å ha dannet meg et bilde av hvordan det er å jobbe offshore, så tror jeg at jeg har det bedre her. På tråler har utfordringer jeg trives med hele tiden, understreker 48-åringen. Godt arbeidsmiljø Fra brua til maskinrommet er meldingene de samme. Folk trives. Selv ikke chiefen fra Færøyene lengter hjem. Jeg har jobbet her i fem-seks år, og liker meg godt. Det er omtrent som å jobbe på en færøysk båt, sier Jon Dam. Helge Lønes tror det har med arbeidsmiljøet om bord. Det er ingen «Stars and stripes»- holdning her, men demokrati på alle plan. På «Båtsfjord» har vi et godt forhold mellom offiserer og mannskap, avslutter Helge Lønes, trålbasen på «Båtsfjord». Maritim Logg 2/2011 n 17

18 Willy Bjørnli seilte på M/T «Salaris» i 1958 til 1959 som smører og maskingutt. Båten gikk på Sør-Amerika og Europa. M/T «Salaris» tilhørte I.M. Skaugens rederi, og en stor del av mannskapet som var om bord kom direkte fra passasjerskipet M/S «Skaubryn» som kom i brann og gikk ned i Stillehavet. UVÆR: Det var ikke alltid like enkelt å komme seg over til midtskipet. DÅPSATTEST: Willy Bjørnli sin egen dåpsattest som han fikk etter å ha krysset ekvator for første gang 25. mai LINJEDÅP: Også på «Salamaris» var linjedåp svært populært. det var tider, det... Har du gamle bilder? Bilder fra tidligere tiders arbeid og fritid for norske sjøfolk er populært lesestoff, men vi er avhengige av din hjelp og dine bilder. Sitter du på gamle bilder som du ønsker å dele med leserne av Maritim Logg, kan du sende dem til Maritim Logg, LO Media, Postboks 8964 Youngstorget, 0028 Oslo. Bildene blir selvfølgelig returnert. LANDFAST: På en av turene ned elva Rio de la Plata i Argentina klarte vi ikke en av de mange svingene og havnet langt inn i en åker. Vi fikk heldigvis hjelp og kom oss videre uten skade på båt eller propeller. 18 Maritim Logg 2/2011

19 HAIFISKE: På kysten av Venezuela fisket vi 27 hai. Av dem tok vi ut ryggbeinet og lagde spaserstokker av til samtlige om bord. Kjenner du historien om «Voolgar»? ARUBA: På Aruba tok undertegnede og andrekokken Oddvar Olsen en tur på land. Til forandring gikk vi ikke på bar. UNG MANN: Willy Bjørnli om bord på M/T «Salamaris». På 30-tallet skal Tønsbergskipet «Voolgar» ha blitt kastet på land i et voldsomt uvær ved Japan, og sjøfolkene ble tatt hånd om av lokalbefolkningen. Hvis du vet noe om episoden, ta kontakt med Maritim Logg. Per Rødøy fra Osen i Sør- Trøndelag har skrevet til Maritim Logg om den spesielle historien, men detaljene er ukjente. I nabolaget levde en kar med fortid som styrmann i utenriks. Han døde ca 1990, og var da 97 år gammel. I mange år var han på et Tønsberg-skip som bar navnet «Voolgar», skriver Rødøy som tror skipsnavnet er skrevet riktig. Styrmannen mønstra av i København på våren 1940, et par måneder før Voolgar ble senket. Han fortalte imidlertid om en spesiell opplevelse med «Voolgar» noen år før 2. verdenskrig. Under et uvær ved Japan ble båten «satt» på land og stod omtrent tørr der ei tid. Besetninga nærmest flytta i land, på stranda der, og ble tatt hånd om av lokalbefolkninga når det gjaldt forsyninger. Det ble diskutert om skipet skulle overlates til forsikringsselskapet og hogges, mener jeg han fortalte. Men en dag kjente han bevegelse i skipet, og omsider kom de flott igjen, skriver Rødøy. I ettertid har han spekulert på om det kan ha vært en tsunami «Voolgar» var utsatt for. Han nevnte at mange japanske fiskere omkom under uværet, og i etterlatenskapene til styrmannen har jeg sett bilder fra tildragelsen, så dette er ikke eventyr, understreker Per Rødøy. Har du informasjon om hva som skjedde med «Voolgar», kan du ta kontakt med Maritim Logg på tlf , epost: eller per brev til Maritim Logg, LO Media, Postboks 8964 Youngstorget, 0028 Oslo. Maritim Logg 2/

20 Det Det norske maskinistforbund Hovedkontoret: Maritimt Hus, Rosenkrantzgt. 15 Postboks 2000, Vika, 0125 Oslo Tlf / Fax E-post: Internett: Bank: DnB NOR Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp Mob E-post: Ass. generalsekretær Bjørn Richard Gutterud Mob E-post: Forhandlingssjef/Advokat Hege-Merethe Bengtsson Mob E-post: Adminstrasjonssjef Thor Eivind Halvorsen Mob E-post: Fagsjef Odd Rune Malterud Mob E-post: Redaktør Vigdis Askjem Dahl Mob E-post: Seniorrådgiver økonomi Hanne Jørgensen Mob E-post: Forhandlingsrådgiver/ Advokatfullmektig Ole Jacob Støle Mob E-post: Forhandlingsrådgiver Roger Mandal Mobil E-post: Regnskapskonsulent Ragnhild Øverli - Tlf E-post: Sekretær, medlemsservice Silje M. Trovum - Tlf E-post: Avdelingskontor Ålesund Tollbugt. 10, 6002 Ålesund Tlf , Fax E-post: Forhandlingsleder Håkon Eidset Mob E-post: Forhandlingsrådgiver Ulf Brekke Mob E-post: Kontortid: Man fre: (1/10 30/4) Tlf. tid: (1/10 30/4) INTERNASJONALT: Ingen andre næringer er så avhengig av internasjonale forbindelser som maritim næring, sa Rikke Lind, statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet. Hun fortalte at på begynnelsen av 2000-tallet var maritim næring preget av næringsnøytralitet, uro og utflagging. Statsminister Jens Stoltenberg tok et oppgjør med dette. I dag drives maritim næring med stø kurs innen forskning, innovasjon og kompetanseløft. Nyttig deltagelse for Maskinistforbundet Under årets Haugesundkonferanse deltok Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær, og Jack Berstad, forbundsleder fra DNMF. Begge er svært fornøyd med konferansens program og innhold. n TEKST OG FOTO: Vigdis Askjem Dahl Jeg hadde svært godt utbytte av konferansen, med mange fantastisk gode innlegg, og ikke minst å kunne møte det maritime klusteret, sier forbundsformann Jack Berstad. Teknologi Etter Mexico-ulykken har det vært svært stor fokus både i Norge og internasjonalt på miljøutfordringene knyttet til olje- og gassutvinning. Norske offshoreredere har i stor utstrekning satset på nyere fartøy med kostbar teknologi og høy kompetanse. Etterspørselen etter denne type tjenester har økt og det kan se ut som dette kan gi større etterspørsel etter tjenestene fra norske rederier, sier Avløyp. Internasjonalt Berstad og Avløyp forteller at DNMF følger medlemmene ut i verden, der hvor nye arbeidsmuligheter kan 20 n Maritim Logg 2/2011

Illusjonen om områdeberedskap

Illusjonen om områdeberedskap Nr. 1 2004 DRÅPEN MEDLEMSBLAD FOR SEILENDE OLJEARBEIDERES FORENING Illusjonen om områdeberedskap Bemanningen i byssa De skjulte tragediene LOSS OF LICENSE hva er det? Hos oss kan du gå på kurs hele året

Detaljer

DRÅPEN. The Human Factor. FFFS har inngått sin første avtale. Lyver LO sjefen for åpen skjerm?

DRÅPEN. The Human Factor. FFFS har inngått sin første avtale. Lyver LO sjefen for åpen skjerm? DRÅPEN FF N R. 1 l 2 0 0 8 l 7. Å R G A N G l F E L L E S F O R B U N D E T F O R S J Ø F O L K FS The Human Factor FFFS har inngått sin første avtale Lyver LO sjefen for åpen skjerm? Hva mener du? www.fffs.no

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

DRÅPEN. The Human Factor. Områdeberedskap atter en gang. Nordsteam Festivalen. Nr. 3 2005. 4. årgang. Dråpen 2/05 1

DRÅPEN. The Human Factor. Områdeberedskap atter en gang. Nordsteam Festivalen. Nr. 3 2005. 4. årgang. Dråpen 2/05 1 Nr. 3 2005 4. årgang DRÅPEN F E L L E S F O R B U N D E T F O R S J Ø F O L K The Human Factor Områdeberedskap atter en gang Nordsteam Festivalen Dråpen 2/05 1 FFFS har fått ny adresse! 08.08.2005 flyttet

Detaljer

DRÅPEN. Minneord til Ole Martin. Human Factor. Skitne triks og kriminelle handlinger. NR. 4 l 2009 l 8. ÅRGANG l FELLESFORBUNDET FOR SJØFOLK

DRÅPEN. Minneord til Ole Martin. Human Factor. Skitne triks og kriminelle handlinger. NR. 4 l 2009 l 8. ÅRGANG l FELLESFORBUNDET FOR SJØFOLK DRÅPEN FF NR. 4 l 2009 l 8. ÅRGANG l FELLESFORBUNDET FOR SJØFOLK FS Minneord til Ole Martin Human Factor Skitne triks og kriminelle handlinger IKKE BARE OFFSHORE NÅ OGSÅ FOR MARITIM SEKTOR FF FS NR. 4

Detaljer

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 08/ 11 Fagforeningene svekket Hyllet og drapstruet Hvem skal drive tilsyn? Brenner for nordområdene Kunsten å overbevise Amal Aden:

Detaljer

DRÅPEN. NR. 2 l 2009 l 8. ÅRGANG l FELLESFORBUNDET FOR SJØFOLK. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

DRÅPEN. NR. 2 l 2009 l 8. ÅRGANG l FELLESFORBUNDET FOR SJØFOLK. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! DRÅPEN FF NR. 2 l 2009 l 8. ÅRGANG l FELLESFORBUNDET FOR SJØFOLK FS Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! Tante Klara NSF etter krigen Tuvalus sjømandsskole-ø IKKE BARE OFFSHORE NÅ OGSÅ FOR

Detaljer

Medlemsblad for. Norsk Flyteknik. Organisasjon

Medlemsblad for. Norsk Flyteknik. Organisasjon Medlemsblad for Norsk Flyteknik Organisasjon Vi bygger ditt I.---mmnuF 9- =""I i på Romerike ENEBOLIGER TOMTER PROS JEKTER Kontakt oss for en uforbindtlig prat, eller for å få tilsendt vål nye katalog.

Detaljer

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h LEDERNE 02 08 www.lederne.no juni OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer

sponser morgendagens ingeniører

sponser morgendagens ingeniører Nr 8/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Avdeling 29 Kongsberg sponser morgendagens ingeniører...ikke helt som planlagt...men bare vent til neste år... Forbundet for Ledelse og Teknikk

Detaljer

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s.

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s. Inkluderende Temabilag fra lo media arbeidsliv Trivsel er avgjørende s. 12 15 Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5 Dette betyr 1 begrepene s. 10-11 Må skje på arbeidsplassen s. 18-19 Inkluderende Arbeidsliv

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

FINANSFOKUS 07/ 09. Kunnskapens eple henger høyt

FINANSFOKUS 07/ 09. Kunnskapens eple henger høyt FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 07/ 09 Unødvendig av Gjensidige Ikke bare barnemat Enorm giverglede Krise etter læreboken Iran blir aldri det samme Kunnskapens eple henger høyt LEDER Kunnskapens

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

knutepunktet utover det forventede Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse

knutepunktet utover det forventede Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse knutepunktet Internblad for Veolia Transport - Nr 6-2010 Storstilt nasjonal rekrutteringskampanje Skibussene klar i Trysil og Sirdal Jordens helse utover det forventede Kjære medarbeider Veolia Transport

Detaljer

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 1 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Ståle Eskeland: Professor med rett til å provosere Jurister sier ja til humanitært arbeid Ny studie: Kriminelle uten

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2012 Framtida er mobil DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank NY KOMPETANSE MED

Detaljer

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen?

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Nr. 3 Mars 2010 www.nslf.no Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Dosent Knut Roald: Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Pilotprosjekt KS og BI: Kunnskapsbasert dialog mellom administrasjon

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 04/ 11 Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme høy risiko

Detaljer

FINANS F O KUS. Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft

FINANS F O KUS. Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Fulgte drømmen til sydhavet nummer 5 2012 Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du?

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2013 Hvem velger du? Dinamo Dinamo Foto: Thomas Dinamo Foto: Ekström Thomas Foto: Dinamo Ekström Thomas Ekström Foto: Dinamo Thomas Ekström Foto: Thomas

Detaljer

NNN. Høyt nivå i NM ARBEIDEREN. Side 13

NNN. Høyt nivå i NM ARBEIDEREN. Side 13 NNN Medlemsblad for ARBEIDEREN Side 13 Høyt nivå i NM IA-pris Side 4 Fiskerifusk Xxxxxxxxxx Side 6Side XX Xxxxxxxxp Coaching av tillitsvalgte SideXX Side 10 Innhold 4 8 13 4 Bama Industri AS Lierstranda

Detaljer

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 nr. 1 februar 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 BFO med unik krigsrisikoforsikring til sine medlemmer! Se bilag, samt omtale på side 23

Detaljer