LYS OVER LAND. Fokus på Israel. Med evangeliet til muslimene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LYS OVER LAND. Fokus på Israel. Med evangeliet til muslimene"

Transkript

1 LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 4 DESEMBER ÅRGANG «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» - Jes 9,6 Fokus på Israel Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene

2 BIBELOVERSETTELSE Jorunn og Hillebrand Dijkstra er utsendinger fra KMM gjennom Wycliffe. De arbeider i Senegal der Hillebrand arbeider med bibeloversettelse til saafi-saafi, og Jorunn arbeider med alfabetisering og morsmålsopplæring. Jorunn har også hatt ansvar for organiseringen av flere språkutviklingsprosjekt, og holder på med fjernstudier for å spesialisere seg innen hvordan man kan assistere barn som møter et fremmedspråk som undervisningsspråk på skolen. Bibelen til alle folk og språk Hvilket språk snakker Gud til deg på? Du har kanskje aldri tenkt over det spørsmålet, men tatt det for gitt at morsmålet ditt blir brukt. Det er i hovedsak på morsmålet vi tenker og kommuniserer det kommer fra hjertet, det uttrykker vi oss best på, og det forstår vi best. Burde ikke alle få samme mulighet til å høre evangeliet på sitt eget språk? I dag finnes Bibelen på språk som nesten 5 milliarder mennesker snakker. Det nye testamentet er oversatt til språk ytterligere 600 millioner snakker, men fortsatt står flere hundre millioner mennesker uten noe av Bibelen på sitt eget morsmål. På verdensbasis er Wycliffe Global Alliance den største aktøren innen bibeloversettelse, og arbeid pågår i mange språkgrupper. Fortsatt regner vi med at det er behov for å starte opp oversettelsesarbeid i om lag 2000 språk! Jobben er altså ikke ferdig ennå Det har vært en rivende utvikling når det gjelder metoder for bibeloversettelse. I dag har vi avansert dataverktøy til rådighet, noe som blant annet gjør det mulig å arbeide parallelt med beslektede språk. Så mens noen oversettere bor og arbeider i en bestemt språkgruppe, er andre tilknyttet sentre og arbeider med språk organisert i klynger; såkalte cluster projects. Der det ikke er mulig av politiske grunner å bo og arbeide blant målgruppen, kan man i dag være lokalisert utenfor et språkområde og arbeide via internettkommunikasjon. Likevel er det en lang prosess fra et språk blir kartlagt, til en bibeloversettelse kan publiseres. Oversettelsen må sjekkes blant språkbrukerne når det gjelder om teksten blir forstått. Den må også sjekkes av eksegeter personer med kunnskap i bibelsk hebraisk og gresk om den kommuniserer det den skal, i tråd med originalteksten. Her holder Wycliffe seg til anerkjente retningslinjer og 2 prinsipp for bibeloversettelse. Noen vil kanskje si at det må kunne gå raskt å oversette tekster med dagens verktøy. Kan man ikke bare mate tekst inn i en datamaskin og koble mot en ordliste og få ut en oversatt tekst i andre enden? Det var selvsagt en karikert fremstilling, men virkeligheten er at oversettelse ikke bare er et tidkrevende og omfattende arbeid, det kan også være svært vanskelig å finne de rette ord og uttrykk. Språk er kulturbærer, og tekster med utspring i en helt annen kultur enn det nye språket en skal oversette til, har ofte ord og uttrykk som ikke umiddelbart har noen parallell i målspråket. Som eksempel kan nevnes Jesu ord om å bygge huset sitt på fjell. Hva gjør man i en kultur der ingen hus blir bygd på fjell eller stein, men ved å sette påler dypt ned i jord og leire? Vil sammenligningen med hus bygd på sand gi noen mening? Eller kan man snakke om påler som er slått dypt ned i grunnen kontra de som ikke stikker dypt? Det som kjennetegner dagens situasjon, er at de språkgruppene som fortsatt har behov for bibeloversettelse ofte er marginaliserte folkegrupper med få rettigheter og ressurser. De har ikke bare behov for Bibelen, men for lese- og skriveopplæring, utdanning og styrking av rettigheter. Før en kan begynne med oversettelse av bibeltekster, må det som regel gjøres språkanalyser, utarbeiding av alfabet, rettskrivningsnorm, og så videre alt dette i samråd med lokale og nasjonale myndigheter; de som eier språket. Så må folk få lære å lese og skrive språket. Erfaringen viser at når et språk blir skriftliggjort, får både språket og språkgruppen økt status. Og den som får lære å lese og skrive på sitt eget morsmål, lykkes mye bedre i videre skolegang og utdanning på regions- eller nasjonalspråket. Ringvirkningene av dette arbeidet representerer derfor også bistand; styrking av rettigheter, utdanning og utviklingsmuligheter. Hvorfor er vi så opptatt av morsmålet? Først og fremst fordi vi vet at det er det som er hjertet nærmest. Evangeliet om Jesus inkarnasjonens under handler om at Gud ble menneske. Han kom til oss og ble som en av oss. Når evangeliet blir forkynt for nye mennesker, skjer dette underet igjen. Når Ordet taler til oss på hjertets eget språk, kommer Gud nær. Den kristne Gud er ikke bare guden til de hvite eller utlendingene, men han som har skapt alle mennesker, har båret all verdens synd, og vil at alle mennesker skal bli frelst. Gud er alles far og skaper, og med ham kan vi kommunisere på vårt eget språk. Det synes også å være en klar bibelsk tanke at Gud skal tilbes av alle verdens folk på alle verdens språk. I Johannes Åpenbaring beskrives framtidsvisjonen om Den store hvite skaren slik: Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene. Og de ropte med høy røst: Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen, og fra Lammet. (Åp 7, 9-10) Alle folk og språk er med i lovprisningen foran Guds trone. For at dette skal skje må ordet og budskapet om Gud evangeliet nå ut til alle folk og språk. Dette er det Wycliffe arbeider for. Wycliffe sin spesialitet er språk og oversettelse. Våre folk har utdanning innen lingvistikk, teologi og oversettelse. Men ansvaret for at evangeliet blir tilgjengelig for alle, ligger ikke bare hos spesielt interesserte. Alle kristne kirker og misjonsorganisasjoner er avhengig av at deres folk og målgrupper har Bibelen. Den er fundamentet for liv og lære og en forutsetning for sunt, bærekraftig kristenliv. Wycliffe kan ta spesialistjobben, men ber alle kristne menigheter og enkeltpersoner stå sammen med oss så arbeidet kan utføres. Fra Agnes Lid, gen.sekr. Wycliffe Norge

3 Kristen Muslimmisjon Postboks Ål Tlf: Bankgiro: Redaktør for Lys over Land Generalsekretær: Tore Arnegard Internett: Forkynner og informasjonssekretær Eivind Flå Hegglia 10B 4622 Kristiansand S Mobiltelefon: Formann: Rasmus Pollestad Høyland Nærbø Tlf: Mobiltelefon: KRETSENE Agder og Stavanger krets Sekretær: Knut Pedersen Mobiltelefon: Administrasjonssekretær: Herdis Heimdal Veamyr 106, 4276 Vedavågen Mobiltelefon: Bankgiro: Bergen krets Sekretær: Herdis Heimdal Veamyr 106, 4276 Vedavågen Mobiltelefon: Bankgiro: Møre og Romsdal krets Dagfinn Røsvik Røssvikgarden 87, 6040 Vigra Tlf: Mobiltelefon: Bankgiro: Østlandet krets Formann: Charles Stålerød Hallenstvedt, 3240 Andebu Tlf: Trøndelag krets Kontakt: Andres Kyte Tlf: MISJONSMARKENE Senegal Mission Evangélique Norvégienne B.P. 30. Nioro du Rip, SENEGAL Telefon/fax: ELS: Abdou Thiam (President) Tlf: , Mobil: , Anette Nordhelle B.P 30, Nioro du Rip, Senegal Vi gir finansiell støtte til: Jorunn og Hillebrand Dijkstra SIL, B.P. 2075, Dakar, SENEGAL India Anne Margrethe Eidesvik Sajinipara Mission P.O. Aurungabad Dist. Murshidabad West Bengal, INDIA Tlf: Indonesia Israel Misjonsblad for KMM som kjem ut med 4 nummer i året. Annonser Kontakt redaksjonen Opplag: 2800 Forvalteransvaret hjå misjonsfolket LEDER Det står skrive i 1 Kor 4, 1-4: «Så skal de sjå på oss som Kristi tenarar og forvaltarar av Guds mysterium. Og av forvaltarar krevst det at dei viser truskap. Men for meg har det ingen ting å seia om eg blir dømd av dykk eller av nokon menneskeleg domstol. Ja, eg dømmer ikkje meg sjølv eingong, for eg veit ikkje om at eg har gjort noko gale. Men eg er ikkje dermed frikjend, for Herren er den som dømmer meg.» Denne teksten handlar om rett ressursforvaltning. Og det er det Herrens apostel talar om på sin måte her. Det fyrste er at Guds medarbeidar er tenar for ein uendeleg rik Herre. Og det andre er at den kristne medarbeidaren skal stå til rekneskap for korleis han har forvalta Guds nåde. 1. Apostelen Paulus minner oss om kva som skal vera det eigentlege innhald. Det er Guds hemmelegheit som me skal få rekke fram til våre medmenneske. Det peikar på den skjulte rikdom i evangeliet. Gud har opna sin himmel for oss i Jesus Kristus. Gud er «overvettes rik i sin nåde», seier Martin Luther i dei Schmalkaldiske artiklar. Og så reknar han opp 5 ting som syner Guds rikdom på godleik ovanfor oss menneske. Fyrst ved det munnlege ord; der syndene sin forlating vert forkynt for all verda (altså evangeliet), dernest ved dåpen. Vidare ved nattverden. For det fjerde ved nøklemakta, og endeleg ved det som Luther kallar brørne sin innbyrdes samtale og trøyst. Alt dette er Guds hemmelegheit i evangeliet om Jesus Kristus som åleine gjer kristenlivet meiningsfullt. Så er det ei trøyst om at me ikkje sjølve kan eller skal produsere evangeliet sine skattar. Dei er der på førehand, deponert i Gudsriket sin bankfilial på jorda, som er Jesus Kristus! Der er Guds godleik mot menneska tilstades, ikkje berre som ein røyndom, men som ein openbar rikdom. Evangeliet er der i Den Heilage Skrifta. Guds frelsargåver. Paulus talar om «det auge ikkje såg, og øyre ikkje høyrde, det som ikkje kom opp i noko menneskehjarte, alt det Gud har gjort ferdig for dei som elskar Han.» (1 Kor 2,9). Men så føyer han til: «Dette har Gud openbart for oss ved sin Ande.» Det er difor trua, og ikkje menneske sin tanke, som kan ta imot og bruke Guds skattar. Det er ikkje logikken, men trua sin undring over Guds uventa nåde som er grunnprega i evangeliet si gåve. 2. Gud sine ressursar skal verta forvalta rett. Hans nåde strekker til for alle. Men nokon er sett til å dele ut og bringe det fram i ljoset. Det er to måtar å vera utru i tenesta for evangeliet på: Den eine er at me ikkje er nøgde med den skatten me har fått å ta hand om. Så trur forvaltaren at han har mynde til å føye noko til eller legge noko til side av evangeliet eller av Guds lov. Han opnar berre nokre av evangeliet sine skattekammer, men let andre vera latne att. Men Gud gjev oss ikkje rett til å dømme om kva i evangeliet som passar best til einkvar tid! Ein rett forvaltar utnyttar heile det forråd han har fått ansvar for. Det er eit uavkorta evangelium me er sett til å gje vidare. Ikkje eit pynta og frisert bodskap, som passar til tida sin smak. Og Guds vilje må framleis verta forkynt og anvendt på vår konkrete samfunnssituasjon, anten folket likar det eller ikkje. Den andre måten å svikte forvaltaransvaret på er å slå seg til ro med at skatten er overgjeve oss, og at me sjølve har del i den, men ikkje sørge for at den kjem til andre sin bruk. Me kan verta så oppteken med å telle evangeliet sine sølvstykker at me ikkje bryr oss nok om korleis me skal få sett skatten i omløp. Forvaltaren skal sørge for at ressursane vert brukt på rette stad til rett tid og på rett måte. Han må difor vera kjent med den nauda som Guds evangelium skal avhjelpe. Han må ikkje la nokon gå tomhendt bort. Han må ikkje berre stå ved forrådskamrane og vente på dei som kjem for å hente nåden sine gåver. Forvaltaren må vera rede til einkvar tid, må ha omsorg for alle og gje einkvar det han treng. Trusskap i forvaltartenesta tyder å setje evangeliet sine skattar i omløp. 3. Men så veit me også at me skal svara rekneskap for vår teneste. Syner her til 2 Kor 5,10: «For vi må alle fram for Kristi domstol, så kvar og ein kan få si løn for det han har gjort gjennom livet i kroppen, anten godt eller vondt». Då gjeld det å hugse kven som er den høgaste domsinstans i Guds forvaltningsrett. Gud er høgsterett for våre tenesteforhold! Men heller ikkje ditt eige hjarta sin dom over di misjonsteneste skal du tillegge avgjerande vekt. Den dommen kan vera den aller tyngste å møte for ein Herren sin tenar. Paulus peikar i rett tyding når han seier: «Eg er heller ikkje min eigen dommar.» Kjære misjonsven: Når ditt hjarta anklagar deg og du vert mismodig, så skyt din sak inn under Herren. Ja, den endelege dom høyrer Herren til. Han er den som har gjeve oss tenesta. Hjå Han finn me alle dei nåden sine rikdommar som me alle treng i misjonstenesta. Difor er det berre Han som ein dag kan seie om du og eg brukte Hans gåver i ein rett ressursforvaltning: Dei byder fram kva Herren er vel den som dette kjenner! I Kristus Tore Arnegard 3

4 ISRAEL Av Hillel Fendel og Chaim Silberstein (forfatterne er messianske jøder) Et ord som forklarer alt «En trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er Han» (5 Mos 32, 4b). Dersom fredsforhandlinger er en bra sak, hvorfor er det da så mange pessimister med hensyn til sjansen for at forhandlingene mellom Israel og PA skal lykkes? Dette er ikke et retorisk spørsmål, men det har et meget konkret, spesielt et-ords-svar: Opphissing. Siden opprettelsen av Den Palestinske Myndighet (PA) har den bestandig drevet en aggressiv og godt dokumentert arabisk opphissing av Israel. Den har en eneste hensikt: Å innskjerpe den arabiske befolkning i Judea, Samaria og Gasa og særlig barna at de må frykte og hate Israel og jødene, og særlig de som de kaller «beboere». Dette budskap som blir innprentet borgerne deres gjennom fjernsyn i offisielle seremonier og i skolene, blir alltid ledsaget av håpet og ønsket om at de til sist vil fordrive jødene eller drepe dem, og at dette vil skje jo før jo bedre. Lovprisning av terrorister, som har bidratt til dette, er ubegrenset og utbredt over alt. Dette budskapet er ikke bare forkynt av en liten del av PA, men er en del av deres offisielle politikk. Kan man forvente at barn som daglig har blitt foret med denne «diett», - og for hvem dette er en grunnleggende sannhet, at de noen gang vil stifte fred med objektet av deres dypt rofestede fiendskap? Vokter-grupper, som «The Palestinian Media Watch» (den palestinske media-vekter) og 4 «Center for Near East Policy Researsh» har alt lenge fortalt med konkrete eksempler om arabernes opphissing gjennom PA. Men vi må nå nøye oss med å kaste et blikk på overskriftene fra de siste dager, for å forstå kjernen i problemene. I midtpunktet i all anti-israelsk opphissing står Jerusalem, noe som ikke er overraskende. Nylig oppfordret den kjente arabiske oppvigler Raad Salach i en demonstrasjon i den israel-arabiske landsby Kafr Kara ved Hadera sine tilhengere til: «Kom ned til Tempelplassen (ved det jødiske Nyttåret Rosh Hashana) og la oss blokkere inngangen til plassen for alle jøder!» Salach, som alt har vært innesperret to ganger for sin opphissing og anti-israelske aktiviteter, oppfordret mengden også inntrengende til å «befri hele Palestina» og gjøre til intet den israelske okkupasjon. «Dette er jo bare ord, la han bare tale», sier mange. Nei, det går ikke. Tidligere har «ordene» til Salach ført akkurat til den slags vold, som han har håpet på. I virkeligheten ble hele krigen mellom år , som i alminnelighet er kjent under navnet «Oslokrigen», og forårsaket 800 døde, der størstedelen er tilskrevet opphissingen fra Salach. Ohr-kommisjonen, som undersøkte utbruddet av PAs terror-krig, fant ut at Salach var medskyldig i, og tente flammene i den antiisraelske vold blant israel-araberne. I år 2007 var det Salach som stiftet uroen på Tempel-plassen, idet han hevdet at det var Israels plan å ødelegge Omar-moskeen. Og dette var ifølge dem den sanne grunn til hvorfor jødene ville fornye oppgangen fra Klagemuren til Tempelplassen. Han ble først arrestert og fikk en måned forbud mot å komme til Gamlebyen i Jerusalem, og senere ble han fengslet. I 2009 oppfordret han muslimene til å beskytte Tempel-plassen med sine kropper, noe som førte til stor uro i Jerusalem og omegn. Igjen ble han satt fast under anklage av opprør og opphissing. «Til og med Vatikanet advarte Israel, da det oversatte de arabiske skolebøker, om at PAtekster var krigsbøker», sa eksperten på PAs opphisselse, David Bedein. Dette spørsmålet er av slik viktighet at statsminister Netanyahu stilte det i sitt nylige møte med FNs sjef, Ban Ki-moon. Netanyahu fortalte ham om det ofte gjentatte undervisningsbudskap som blir formidlet i PA, at barna snart vil vende tilbake til Akko og Jaffa, og at Jihadhellig krig er en akseptert metode som dette kan bli utført ved. Få dager senere skrev Netanyahu til USAs utenriksminister John Kerry, mannen som er ansvarlig for de pågående forhandlinger. Han minnet Kerry på at PA-sjefen Mahmoud Abbas svarte på nyhetene om fredssamtaler ved å forsikre at det ikke vil være en eneste jøde i den palestinske stat som vil bli skapt. Dette ble ikke rapportert, men det er sannsynlig at Netanyahu spurte Kerry: «Er dette den måten man forbereder et lands borgere på fred med en fiende som var det i en lang tid? Eller er det mer sannsynlig at fred med Israel i virkeligheten ikke er det mål som PA har?»

5 Misbah-Ull-Haqq (Israel) I de siste årene har det skjedd store forandringer i den arabiske verden; den såkalte arabiske våren. De fleste kristne trodde at dette ville føre til mer åpenhet for evangeliet. Men utviklingen viser at stort sett skjer det motsatte. Kristne i den arabiske verden har fått det mye vanskeligere. Mange lever under stor trengsel. Menighetslokaler blir bl.a. plyndret og brent ned. I den forbindelse vil jeg nevne Egypt, siden vi har hatt samarbeid med kristne der i mange år. Evangeliseringsbladet Misbah-Ull-Haqq har bl.a. blitt trykket og distribuert derfra. xx De kristne i Egypt som vi har hatt samarbeid med kan ikke lenger hjelpe oss med å trykke kristen litteratur, bl.a. Misbah- Ull-Haqq, pga. den nye situasjonen. Vi merker og at det vanskelig å sende kristen litteratur til den arabiske verden. Mye av posten kommer ikke fram. Dette gjør det problematisk å fortsette arbeidet med å lage og trykke bladet som min far startet i Tiden er inne for å gå nye veier og finne nye muligheter for å bringe evangeliet til muslimer. Til tross for at kristne opplever store forfølgelser, er det likevel noen som åpner seg for evangeliet, som blant annet menigheten vår i Israel merker. Mine brødre, Adnan og Gassan, med deres familier, er aktive i tjenesten på frivillig basis, både i menigheten og i mer utadrettet arbeid blant muslimer i Israel og ikke minst via internett, hvor de når mange muslimer rundt om i verden. De driver og en del sjelesorg og veiledning som er rettet mot familier. Et ektepar med 5 barn tok i mot Jesus som Frelser i høst. Nå går de på veiledning og dåpsopplæring. Daed, kona til Adnan, har startet et ungdomsarbeid rettet mot videregående skole. Begge sønnene til Adnan og Daet er med som ledere i denne tjenesten. Kvinnearbeid er og en viktig del av arbeidet som drives i Galilea. Daed og Lorèt, kona til Gassan, er hovedledere for dette. Dette er spesielt rettet mot drusere og muslimer. De har bl.a. husbesøk og seminarer. I mange muslimske hjem er det en del konflikter og ekteskapsproblemer som sliter hardt på samlivet. På seminarene får kvinnene bl.a. kunnskap om hvordan de kan løse problemene sine med å skape fred. De får høre at de alle sammen er likestilt i Guds øyne og elsket av Ham. Han gav sitt liv for dem. 17. og 18. oktober ble det arrangert en konferanse for mødre med tenåringsbarn. 64 personer deltok. To jenter på 15 og 16 år ble bedt for og de gav sitt liv til Jesus. Adnan og Daed, Lorèt og Gassan, besøker jevnlig de eldre på sykehjemmene i området. I den senere tid fikk de be til frelse med en av de eldre damene der. Jeg vil avslutte med en historie om Guds uransakelige veier. En dame med kristen bakgrunn kom bort fra Jesus for mange år siden. Hun giftet seg med en muslimsk mann. Men hun sendte etter hvert barna sine til søndagsskolen menigheten i Galilea, hvor Lorèt er leder. Etter mange år fikk Adnan kontakt med de voksne barna igjen. Han snakket med dem om Jesus. Herren åpnet veien slik at både han og kona Daed fikk møte moren til disse ungdommene. Etter flere besøk hos henne med undervisning og bønn, kom hun igjen tilbake til sin tro på Jesus. Dette skjedde i september i år. Hun fikk et nytt liv og var veldig glad for å ha kommet tilbake til Jesus. I midten av oktober ble hun uventet syk og havnet på sykehuset. Etter fem dager døde hun og ble hentet hjem til Jesus. Hun var borte fra Herren i mange år, men Herren kalte henne tilbake rett før hun forlot denne verden. Vi kjenner ikke Guds veier, men vi er kalt til å være lys og salt i verden. Guds ord vender ikke tomt tilbake har vi løfte på i Guds ord. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som Himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Jes. 55,8. Vi takker for forbønn og er takknemlige hvis dere fortsatt husker på de kristne i Midt-østen i deres bønner. De trenger det nå mer enn noen gang før. Be og om Guds veileding videre i forhold til arbeider videre i Israel. Våre medarbeidere i Israel Deres bror i Herren Bulos Odeh 5

6 INDONESIA -Herren har kalt meg til å være omreisende evangelist Dette skriver leder i Smyrna Mission Fellowship (SMF), Oli Fanggidae til Lys over Land sine lesere. Ved Herren sin nåde får jeg forkynne Herrens ord til folket fra ulike kirkesamfunn og organisasjoner. Dette gjelder her i Indonesia og i utlandet. Oli (67) gleder seg over dette. Oli og hans kone har blant annet vært i Øst-Java i 6 år. Dette i et sterkt muslimsk område. Han har også vært forkynner i Øst- og Vest-Java i mer enn 10 år. Oli Fanggidae har gjennom sine mange år som evangelist fått dele Guds Ord til rundt 50 kristne organisasjoner / kirkesamfunn. All ære til Herren Jeg priser Herren fordi mange muslimer har kommet til tro på Herren gjennom tjenesten jeg har fått stå i. All ære til Herren, skriver Oli Fanggidae. Han har ikke bare vært leder av SMF, men er også grunnleggeren av denne kristne organisasjonen. Oli er glad for at hans medarbeidere får stå i Guds teneste. Blant annet gjelder dette hans sekretær, Jedit Jakob Tamelan. Herren har brukt han til å være til stor hjelp for Oli på det datatekniske området. Jedit ble en del av SMF i februar Hans kone, Ribka er evangelist gjennom SMF. Sammen har de to barn. Dette ekteparet har vært til Herrens velsignelse gjennom SMF. I sitt brev til landskontoret i KMM forteller han også om evangelist Selfin Nalle. Hun er leder for bønneinstituttet til SMF. En av hennes åndelige oppgaver er å be for KMM som organisasjon og våre misjonsvener, samt våre 4 misjonærer og vårt arbeid i India, Senegal, Israel og Indonesia, samt her hjemme i Norge. Flere døpt i 2013 Han nevner i sitt brev også pastor Adrianus Selly sitt gode arbeid, som lærer nye mennesker xx Guds Ord, og pastoren døper flere til tro på Jesus Kristus. 7 personer har blitt døpt i 2013, og dermed tatt imot Jesus som sin Frelser. Pastor Ramihadi tjener også Herren i det sentrale Java. Også dette ett muslimsk område. Pastor Arifin tjener Herren på Øst-Java. Olifin Selly er 6 student på det teologiske seminaret på Øst-Java. Han gjør også tjeneste for det kristne arbeidet i en by som heter Blitar, også dette i samme område. Vil dere fortsette å støtte oss? Leder i SMF, Oli Fanggidae ønsker personlig på vegne av SMF å uttrykke en stor takk til generalsekretæren og hans medarbeidere i KMM, men også til misjonsvennene som har hjulpet med støtte til misjonsarbeidet i Indonesia (kr ,- i 2013, red. anm). Fanggidae spør også om KMM som misjonsorganisasjon vil fortsette å støtte SMF økonomisk og gjennom forbønn for arbeidsåret Deres støtte er veldig nødvendig for oss. Jeg håper virkelig KMM vil fortsette å jobbe sammen med oss for å vinne de ufrelste til frelse i Guds rike sitt arbeid, skriver Fanggidae til Lys over Land. Han skriver at hvis vi ønsker å støtte misjonsarbeidet i Indonesia, så vil støtten gå til følgende pastorer / evangelister: Adrianus Selly og hans 3 familiemedlemmer, Ramihadi og Arifin og deres familiemedlemmer, samt til Selfin Nalle sitt arbeid. Den indonesiske økonomien er verre enn tidligere, og ifølge Fanggidae har prisene og utgiftene økt mye. Derfor er det ekstra nødvendig med støtte fra misjonsvennene i Norge. Jeg vil sende dere en søknad om økon omisk støtte til landsstyret i KMM før 10. desember Jeg vil forøvrig sende dere informasjon om hvordan pengene har blitt brukt, lover Fanggidae. En velsignet julehøytid Alle medarbeiderne i SMF ønsker KMM sine misjonsvenner og landsstyret sine medlemmer en velsignet julehøytid, og alt godt inn i det nye året. Må Herren velsigne dere alle rikelig, skriver vår bror i Herren, evangelist og leder for Smyrna Mission Fellowship, Oli Fanggidae. Ev. Oli Fanggidae Adrianus Selly underviser nye troende Jedit Jakob Tamelan

7 SENEGAL Nirorohilsen fra Anette Nordhelle «VARIG ER DIN BOLIG, DITT REIR ER LAGT PÅ KLIPPEN.» - 4 MOS 24, 21 Da sommeren var over og folk ble ferdige med sommerferien sin, var det på tide for meg også å forlate Norge. Det har vært en fin sommer, med barnemøter på Bibelfokus, misjonsforening, Bibelgruppe og diverse besøk. Også i år fikk vi bli med på møte i Mosby Bedehus og dette setter jeg stor pris på. Over skyene er himlen alltid blå, sies det. Nede på jorda skjuler skyene sola og kan være grå og triste. Men når vi kommer over skyene og ser ned på det hvite tåkehavet, er det et vakkert skue. Jeg tror kanskje Gud er slik. Når vi ser på oss selv og hverandre nedenfra, er det ikke alltid så fint. Men Gud ser det fra et annet perspektiv. Han ser oss gjennom Kristus og da er vi vakre. Det som virker grått og trist for oss, kan se hvitt og vakkert ut for Ham. I Kristus er vi nye skapninger. Det gamle er forbi og alt er nytt! Jeg kjøpte 25 kartonger med bibler på wolof og bar med meg kartongene inn i gangen. Da vi skulle flytte dem inn på et rom, fikk vi se at en liten fugl hadde bygd rede i stabelen bittesmå egg lå i redet. Er det ikke veldig fint? Tenk om vi kunne gjøre som denne fuglen og la vår familie og våre liv, være godt plassert på denne klippen. Det er vår bønn for kristne både i Norge, Senegal, Indonesia, India og Israel. Måtte vi lykkes med misjonskallet vi har, så også flere mennesker kan blir kjent med vår Herre Jesus og bygge sine liv på denne klippen, som holder i tid og i evighet. Må Herren velsigne vårt liv og virke for Ham! Hilsen Anette Trekning kretslotteriet Agder & Stavanger krets 1. gev.: Odd Håland Øksnevad, 2. gev.: Gladys og Olav Handeland. 3. gev.: Gerd og Torvald Kjetilstad. 4. gev.: Bergit Bø. 5. gev.: Kurt Olsen. 6. gev.: Anne K. Mannes, 7. gev.: Bernt Rolf Røksund, 8. gev.: Odd Kåre Øygarden. 9. gev.: Bjarte Gudmestad. 10. gev.: Lise Gro Bjørnsen. 11. gev.: Ole Kristian Larsen. 12. gev.: Bergit Bø. 13. gev.: Åse og Rasmus Pollestad. 14. gev.: Rebekka Vatland. 15. gev.: Åse og Rasmus Pollestad. 16. gev.: Holger Kjølvik. 17. gev.: Margot og Harry Brekke. 18. gev.: Åse og Rasmus Pollestad. 19. gev.: Tommy og Knut Bø. 20. gev.: Hilde Orthe. 21. gev.: Ole Gabriel Ueland. Rett trekning: Herdis Heimdal og David Svensen. 7

8 BIBEL- OG MISJONSGLIMT De kristnes situasjon i Syria Den arabiske våren har sendt kalde gufs inn over den kristne minoriteten i en rekke arabiske land. De kristne blir nå offer for de samme mekanismer som jaget jødene ut av Nord-Afrika og Midtøsten for 60 år siden. - Isa Bajalia (palestinsk-amerikansk pastor) Det er nær 2000 år siden Saulus med hjertet fullt av hat dro mot Damaskus for å forfølge de kristne. Det står i Apostlenes gjerninger at han forfulgte de som hørte veien til. Det er et uttrykk for at de etterfulgte Jesus han som er veien, sannheten og livet. Herren innhentet så Saulus der han vandret på sin avvei. Kristendomsforfølgeren møtte selv han som er Veien. Senere i Bibelen møter vi mannen under navnet Paulus, nå ikke som noen forfølger, men som selv forfulgt for Jesu navns skyld. Som hedningenes apostel uttrykker han så disse bemerkelsesverdige ord i 2 Tim 3,12: Alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. Om det var mange vanskeligheter i Damaskus og de syriske områdene på Paulus tid, så er det sannelig ikke noe bedre i dag. Konflikten i Syria, som for alvor startet i mars 2011, er den største humanitære lidelsen i det nye årtusenet, i følge Jan Egeland. 4 millioner er internt fordrevet. Og tapet av menneskeliv er enormt. Til nå er mer enn drept. Syria utvikler seg til å bli et mer og mer anarkistisk samfunn. Ulike islamistiske grupper fra Syria, med deltakere fra mange andre land, prøver å styrte den brutale diktatoren Bashar al-assad. Situasjonen er høyst uoversiktelig. I denne blodige borgerkrigen som utspiller seg, kommer de kristne på ulike måter i kryssilden. Og selv om de ikke er en direkte del av konflikten, blir de likevel trukket inn i maktkampen som utkjempes. Noen angriper dem med nettopp den begrunnelsen at de er kristne. Flere islamister har faktisk som målsetning å utrydde de kristne i Syria. Kirker blir bombet, og mange kristne er blant dem som har mistet livet. I en viss grad har Bashar al-assad tidligere beskyttet den kristne minoriteten i Syria, men nå kommer de i en skvis mellom regjeringsstyrker og ulike motstandsgrupper, som i stor grad består av islamister. Mange kristne frykter at islamistiske ekstremister vil ta over styret i Syria og gjøre situasjonen enda vanskeligere for dem. Skulle det skje, er det fare for at de kristne enten vil bli isolert eller drevet bort fra sitt land, altså en gjentakelse av hva vi har sett i Irak. Syria har tatt imot mer enn én million flyktninger fra Irak. Mange hevder at halvparten av disse er kristne. De utgjør derfor en ganske stor prosent av de nær 2 millioner kristne som befinner seg i Syria, et land på omkring 23 millioner mennesker. De kristne fra Irak har stort sett blitt møtt med varme fra sine kristne brødre og søstre i Syria. Men samtidig har de jo gått fra asken til ilden, for om det er vanskelig for de kristne i Irak, så er det om mulig blitt enda vanskeligere for dem i Syria. Helt fra Paulus tid har det vært bekjennende kristne i Syria. De historiske kirkene har derfor lange og dype røtter. I de siste årene er også flere muslimer kommet til tro på Jesus i landet. Disse har det særlig vanskelig. De blir alvorlig forfulgt og trakassert. Og de er kanskje også i særlig grad ei glemt gruppe. Selv om de kristne er hardt presset i Syria og lever i frykt, er det likevel mange som holder fast ved det kristne håpet. De gjør alt for å støtte sine medkristne og ber om nåde til å få tjene Herren midt i forfølgelsen. Vær også du med å be om Jesu beskyttelse og om frimodighet midt i trengselen. Vi må ikke glemme uretten som skjer i Syria, og vi må ikke glemme de kristnes situasjon. Med ønske om Herrens rike velsignelse! Eivind Flå Forkynner og informasjonssekretær Alle foto: Eivind Flå. 8 Alle foto: Eivind Flå

9 Kaupangerstevne 2013 Av Herdis Heimdal Kaupangerstemna vart arrangert den 8.september. Bedehuset var pynta til fest og så mange kom at bedehuset vart heilt fullt! Gledeleg! Bjarne Alme leia som vanleg møtet på ein god måte. Dalklang gledde oss med fin song. Anne Margrethe Eidesvik hadde ordet før pausen og Herdis Heimdal etter pausen. Dermed vart både misjonsarbeidet i India og i Senegal i fokus denne dagen. Otto Jakobsen 80 år Av Tollak Jakobsen Otto Jakobsen frå Undheim på Jæren fylte 80 år den 15. november. Han har vore gardbruker, og har elles engasjert seg i mykje, og hatt ei rekkje tillitsverv. Jakobsen har vore medlem av krinsstyret i Agder og Stavanger av dåverande Den norske Muhammedanermisjon ( i dag Kristen Muslimmisjon) i mange år, og i fleire periodar som krinsformann. Han har dessutan vore medlem i organisasjonen sitt landsstyre, ei tid også formann. Då vitja han misjonsfeltet i Senegal, og sette seg grundig inn i arbeidssituasjonen. I politikken har han hatt fleire tillitsverv både i KrF og Time kommune, mellom anna i skulestyret. Otto Jakobsen har dessutan vore mangeårig medlem av tidlegare Undheim mannskor, og engasjert I pausen fekk me god mat som kvinnene på kjøkenet stod for. Praten gjekk godt rundt bordene. Dette året hadde kretsstyret møte same dag som Kaupangerstemna. Møtet vart lagd til Kaupanger bedehus. Slik fekk fleire kretstyremedlemmar vere med på stemna i år, noko dei sette pris på. Sigmund Meland, formann i kretsstyret, seg i det frivillige arbeidet i Undheim kyrkje og bedehus. I Jæren Misjonsradio har han tidligare ei tid vore styreformann, og lagar framleis program til sendingane. Også Jærtun lutherske grunnskole på Bryne har i Otto Jakobsen hatt ein god ven og hjelpesmann. Sidan 1992 har han vore formann i stiftelsen «Evangeliet til muslimene» også kalla Flymisjonen. Den driv arbeid i Etiopia og Guinea Bissau, og Jakobsen har vitja misjonsfelt i Sør-Etiopia. Frå 1997, formann i «Vardevakt for Bibelen», som frå 1999, kvart år har arrangert Bibelhelg om hausten og 1. mai møter på Jæren. presenterte kretsstyremedlemmane som var til stades slik at stemnedeltakarane Foto: xx kunne sjå kven som sit i Kretsstyret. Takk til dykk i Kaupanger for innsatsen! Takk for ei fin gåve til misjonen! Og ikkje minst, takk for fellesskapet! Fellesskapet om Guds Ord og om tenesta! Vi ynskjer han til lukke med den store dagen - og Guds rike signing! 9

10 KRETSNYTT Glimt fra Agder og Stavanger Krets AV administrasjonssekretær herdis heimdal Agder og Stavanger krets har hatt bra møteaktivitet denne hausten. Fleire frivillige står på talarlista, David Svensen, Sigbjørn Gabrielsen, Holger Kjølvik, Erik Nordbø, Hamed Safaran, Gudleik Himle og Odd Sæther. Tusen takk for innsatsen! I tillegg har dei ansatte hatt ein god del møte. Eivind Flå, Kristoffer Ueland og eg har saman med dei frivillige hatt ca 100 møte frå 1.august til jul. Takk til alle dykk rundt om i bygd og by som gjer dette mogeleg! Må Gud velsigne dykk rikt attende! Eg vil og gjerne ta med nokre datoar for våren: Merk deg den 26.april Då er det kretsårsmøte. Misjonsvenene i Vikeså og Bjerkreim tek ansvaret dette året. David Svensen vert med oss som talar. Elles har me i kretsen planlagt Familieleir til sommaren. Me vert på Utsyn på Finnøy frå 3.-6.juli. Skulle du allereie nå ønskje å melde deg på, kan du ta kontakt med Herdis på tlf Velkomen til kvar og ein! «Smak og sjå at Herren er god! Sæl er den som søkjer tilflukt hos han.» Sal. 34,9. To gode misjonsvener har gått bort dette året. Det er Anny Nøkland frå Eiken og Einar Eriksen frå Randaberg. Me takkar dei for lang og tru teneste i misjonen og lyser fred over deira minne. Glimt fra Bergen Krets Av kretssekretær Herdis heimdal Bergen krets har hatt stor aktivitet i denne perioden. Den 8.september var ein samla til det årlege Kaupangerstemnet. (Sjå eigen artikkel om stemna side 9.) I tillegg har ein i kretsen hatt to basarar i haust. Basaren på Gilje bedehus den 27. september fekk besøk av Eivind Flå. Den andre basaren, den 4. oktober, var i Seimsfoss. Eg drog til Seimsfoss i lag med gode misjonsvener, kretsstyreformann Sigmund Meland og kona Gudny og Bernt Rolf Røksund og kona Mary Johanne. Begge basarane hadde godt frammøte og det vart gode gåver til misjonsarbeidet. Tusen takk til dykk som står i bresjen for dette arbeidet. Det gjer seg ikkje sjølv, me veit at mange må ofre både pengar, tid og krefter for å få dette til. Må Gud velsigne dykk rikt attende. Elles har me denne hausten hatt ein god del møte. Me har vore så heldige at me har hatt to frivillige medarbeidarar på besøk. Olav Bergene Holm har hatt ei veke og Kurt Olsen har hatt to veker. Takk til dykk som er villige til å reise for misjonen! Av dei tilsette i misjonen har Eivind Flå reist ei veke i haust. Eg har også hatt ein del møte for misjonen i september og oktober. Det har vore kjekt å kome på mange ulike bedehus og bli kjent med misjonsvenene. Takk for gjestfriheit og innsats for misjonen! Kretsårsmøtet 2014 vert på Raknestunet den 31. mai-1. juni. Generalsekretær Tore Arnegard vert med. Set av denne helga allereie no! No er me i ferd med å planlegge våren Kan du tenkje deg å få besøk av ein forkynnar frå misjonen der du bur, ta då kontakt med meg på tlf Det er så kjekt og oppmuntrande å få slike telefonar! Så skal eg gjere mitt beste for å få det til! «Kor verdfull din kjærleik er, Gud! I skuggen av dine venger søkjer menneskeborna ly». Salme 36,8. Ein god misjonsven, Normann Mæland frå Bømlo, fekk heimlov i haust. Me takkar for lang og tru teneste i misjonen, og lyser fred over hans minne. Av kretssekretær Dagfinn Røsvik Året 2013 går mot slutten og jeg vil takke den enkelte som har vært med i KMM sitt kretsarbeid i Møre og Romsdal for den tjenesten du har bidratt med. Det spesielle med året er at vi fra har fått tilbake vår tidligere generalsekretær, Eivind Flå, som forkynner og informasjonssekretær i KMM. Han har dette året hatt to møteuker i vårsemesteret og to uker i høstsemesteret i Møre og Romsdal krets. Vi regner med tilsvarende besøk også i Misjonens viktigste oppgave både i heime- og utearbeidet er å forkynne Guds ord. Kretslotteriet 2013 skal ha trekning Glimt fra Møre og Romsdal Krets mandag 25. november. Vi har lagt opp til et bruttosalg på kr ,-. Det er når dette skrives litt usikkert om vi når målet. Får vi solgt alle loddene regner vi med en netto på ca. kr ,-. Vinnerne av gevinstene i lotteriet vil bli informert umiddelbart etter trekningen. Resultatet av trekningen vil i tillegg bli kunngjort i neste nr. av LYS OVER LAND. Hva angår økonomi ser det ut til at vi vil få noe mere i kollekter enn det vi hadde i 2012, men vi vil ikke nå budsjettet for Gaveinntektene for de tre første kvartalene er derimot noe mindre enn for Vi håper gaveinntektene tar seg opp i siste kvartal. Møteplanlegging for 2014 har allerede startet. Jeg vil anmode kontaktpersonene om at de tar kontakt slik at vi kan avtale tidspunkt for møte(r) på ditt hjemsted. Til slutt vil jeg minne om det som står i Jesaja 55, v.: Ja likesom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter, 11 slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha framgang med alt som jeg sender det til. 10

11 Dersom noen av våre lesere har noen bønne begjær de ønsker å dele med andre er dere hjertelig velkommen til å sende dem til KMMs hovedkontor på adressen som står på side 3 i bladet. Vi håper dere kan bruke denne spalten i deres daglige bønn til Herren. Be for: - Våre misjonærer Anne Margrethe Eidesvik i India og Anette Nordhelle, samt Jorunn og Hillebrand Dijkstra i Senegal - Våre nasjonale medarbeidere i India, Indonesia, Israel og Senegal. Vi vil spesielt nevne Adnan, Daed, Ghassan og Lorét i Israel og våre kontaktpersoner for arbeidet i Israel, Bulos Odeh i Norge, pastor og våre evangelister i Senegal (Moussa Faye, Ngom, Insa, Gilbert og Mattieu), presten i Sajinipara (Joseph Sankata) og evangelistene, medarbeidere, samt leder i Smyrna Mission Fellowship (SMF), Oli Fangidadie i Indonesia - Våre medarbeidere i Norge: Knut Pedersen, Dagfinn Røsvik, Tore Arnegard. Kristoffer Ueland, Sigmund Meland, Hans-Henrik Brix, Herdis Heimdal, Eivind Flå, David Svensen og Gudleik Himle - Evangelisten Morsalim og hans familie. Be om at de må få oppleve ny kraft fra himmelen og ny omsorg - Våre mange frivillige forkynnere - Nye misjonærer til Senegal - At Gud må gi misjonens ledelse visdom til å drive KMM etter Guds Ord og Guds vilje - Kretsstyre- og Landsstyremedlemmer - Innvandrerarbeidet blant muslimene i Norge Husk å takke Gud for: - Gode medarbeidere ute og hjemme - Åpenhet for Ordet i India og Senegal Be spesielt for: - Menighetssituasjonen og prosjektet i Nioro du Rip og samarbeidet med Den Nasjonale Lutherske kirken i Senegal - Språkarbeidet til Jorunn og Hillebrand Dijkstra - Anne Margrethe Eidesvik og hennes viktige tjeneste i Sajinipara og NELC - Forfulgte kristne i Indonesia - Arbeidet med bladet Misbah Ul-Haqq i Israel Forbønn Økonomi I skrivande stund har KMM eit stort underskot når me går inn mot slutten av arbeidsåret Økonomien til KMM er pressa. For å betre det økonomiske resultatet er me avhengig av di hjelp og støtte. Me er difor svært glade og takksame for alle våre gjevarar. Og fordi me har gode erfaringar med misjonsvenene til KMM torer me å be dykk om eit ekstra løft når arbeidsåret snart er omme og julehøgtida set inn. Ta gjerne og ei avgjerd om å bli ein fast gjevar, som gjev misjonen større forutsigbarheit i arbeidet vårt. Eller kanskje det no er tidspunktet for å regulere det faste beløpet du allereie gjev? Takk til deg som les dette og bestemmer deg for å gjera noko med det. Vil du vera med oss også denne gongen? Dette gjennom giroen «julegåva» som følger med denne utgåva av Lys over Land (4-2013). Dersom du ynskjer å gje ei gåve til KMM kan du nytte giroen i dette bladet eller sende di pengestøtte til bankgiro: Ein stor takk til alle som støttar arbeidet med å nå muslimane med evangeliet! Både gjennom bøn og gjevarteneste! Med ynskje om ei signa julehøgtid og alt godt inn i det nye året: Fredstankar! Tore Arnegard Ja, jeg vil gjerne ta medansvar for å bringe evangeliet til muslimene. Jeg ønsker mer informasjon om Kristen Muslimmisjons arbeid Jeg vil gjerne abonnere på Lys Over Land. (Frivillig kontingent på kroner 100,-) Jeg ønsker å støtte KMM med en gave på kroner... hver: måned kvartal halvår Du får tilsendt mer informasjon og ferdig utfylte giroblanketter år Navn:... Adresse:... Postnr:... Poststed:... Telefon: Dato Underskrift Kommentar:... Klipp av og send slippen til Kristen Muslimmisjon, Postboks 212, 3571 Ål 11

12 Returadresse for bladet: Kristen Muslimmisjon, c/o IMF, Søre Bildøy, 5353 Straume Såpeproduksjon Kêr Yaakaar i Nioro har hvert år mange hundre kvinner på skolebenken. Dette året er 350 kvinner i 10 ulike landsbyer inne i sitt første skoleår der fokus er spesielt rettet mot lesing, skriving og regning. De som er med i sitt 2. og 3. år får opplæring i et yrke og får hjelp til å komme i gang med å livnære seg selv. Flere kvinner får derfor hvert år lære å produsere såpe. De produserer såpe til sin egen familie, men også nok til å selge til andre i landsbyen og også på markedene i nærområdet. Tenk på hva det fører til for familiene: Større renslighet, både egenhygiene og rengjøring av hjemmet Bedre helse for hele familien Inntekter for familien som igjen fører til mer næringsrik mat, mer skolegang for barna, medisiner, vaksiner, etc. Hvordan lager de såpa? De får olje fra KY som de igjen har fått fra EUs matvareprogram. Kvinnene må kjøpe soda og dette blandes med vann. Etter at de har blandet sammen vann, olje og soda, lar de blandingen hvile i ca minutter. Deretter heller de blandingen opp i store former. Når blandingen får stå i ro, stivner den. Da kan såpa tas ut av formene, de skjærer såpa i passende biter. En kan også rifle denne såpa for å få såpepulver, noe som kan være greit i rengjøringen av hjemmet. Nå er de klar for å brukes eller selges! Herdis Heimdal

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene Indonesia Senegal India Israel www.kmmisjon.no Kall og visjon Kristen Muslimmisjon (KMM) er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som ble dannet

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Vigsling av evangelist

Vigsling av evangelist ORDNING FOR Vigsling av evangelist Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som evangelist i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme ORDNING FOR Vigsling av misjonær Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som misjonær i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Vigsling til andre tenester

Vigsling til andre tenester ORDNING FOR Vigsling til andre tenester Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga kan brukast ved vigsling til tenester i kyrkjelyd og kyrkje, ulike typar stillingar eller frivillig

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Fokus på oppdraget! (skjermbilder på imf.no/erik)

Fokus på oppdraget! (skjermbilder på imf.no/erik) Fokus på oppdraget! (skjermbilder på imf.no/erik) Lukas 24:44-49 «44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det måtte oppfyllast alt det som er skrive

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus Som barn i ditt hus Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted Der vi kan søke ditt ansikt og du gir oss av din fred Så møtes vi her i din store faderfavn Du lar oss juble og glede oss når vi er samlet

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Apg 9:11 «For sjå, han ber!»

Apg 9:11 «For sjå, han ber!» Mosby 18.01.2017 Luk 18:1-8 1 Han sa ei likning til dei om at dei alltid skulle be og ikkje trøytna. 2 I ein by var det ein domar som ikkje hadde frykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske. 3 Og

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

GENERALFORSAMLING KRISTEN MUSLIMMISJON

GENERALFORSAMLING KRISTEN MUSLIMMISJON GENERALFORSAMLING KRISTEN MUSLIMMISJON 9.-11. august 2013 på Ognatun Agder og Stavanger krets Velkommen til generalforsamlinga i Kristen Muslimmisjon! På vegne av landsstyret ynskjer eg dykk alle vel møtt

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord.

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelen GUDS Ord. Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelens bøker og brever,- hvor flere forskjellige personer har skrevet de ned,- så var det Den Hellige Ånd som dirigerte

Detaljer

LYS OVER LAND. Misjonsglimt fra Senegal. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 3 AUGUST 2015 75. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Misjonsglimt fra Senegal. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 3 AUGUST 2015 75. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 3 AUGUST 2015 75. ÅRGANG Misjonsglimt fra Senegal Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Rådsmøte på Valderøy Av Hans-Henrik Brix Valderøy bedehus, i Møre og Romsdal,

Detaljer

APOSTELGJERNINGANE Av Linn og Jonas

APOSTELGJERNINGANE Av Linn og Jonas APOSTELGJERNINGANE Av Linn og Jonas 1,6 Kristi himmelferd: Jesus reiste frå jorda og opp til himmelen. Han skal koma att på same måten som han reiste. 2,1 Anden kjem pinsedagen: Læresveinane vart fylte

Detaljer

LYS OVER LAND. I tjeneste i Senegal. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 3 AUGUST 2014 74. ÅRGANG

LYS OVER LAND. I tjeneste i Senegal. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 3 AUGUST 2014 74. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 3 AUGUST 2014 74. ÅRGANG I tjeneste i Senegal Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Kretsårsmøte i Bergen krets, 31.mai 1.juni Av Herdis Heimdal Det var med glede eg

Detaljer

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer? En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?» Elevene skal kunne forklare hva som særpreger det kristen synet på framtiden.» Elevene skal kjenne til sentrale

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD 1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD I. SAMLING 1. FØREBUING Kyrkjerommet er ope ein halv time før gudstenesta, med høve til å tenna lys, sitja stille i ettertanke og bøn. Ei krukke for skrivne

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer