Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 8 Oktober Tema: Pensjon TAXI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 8 Oktober 2010. Tema: Pensjon TAXI 2010-1"

Transkript

1 taxi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 8 Oktober 2010 Tema: Pensjon TAXI

2 Syv underverker og to travle foreldre i én og samme bil. Nye Volkswagen Caravelle. I tillegg til god bagasjeplass og opptil 9 komfortable seter, er Caravelle nå oppgradert med nye Common-Rail motorer som er mer stillegående og gir vesentlig lavere drivstofforbruk og CO2-utslipp enn tidligere. Og prisen? Fra kr ,- inkl mva. Drivstofforbruk variert kjøring: 0,73 l/mil. CO2-utslipp 193 g/km. Prisene er veil. levert Oslo inkl. lev.omk. Frakt utenfor Oslo og årsavgift kommer i tillegg. Avbildet modell kan ha utstyr utover standard.

3 Sentralene inn i forbundet Norges Taxiforbund opplever en gledelig utvikling: Nå er taxisentralene løftet inn i forbundets organisasjon. 15. september ble Forum for Taxisentraler (FT) etablert. Helt i tråd med vedtaket fra landsmøtet i juni. Dette kan gi store og positive bidrag til forbundets arbeid. Et nytt og spennende kapitel er startet i NTs historiebok. Sentralene får nå mulighet til å la sin stemme bli hørt i forbundets arbeid. Sentralenes interesser vil dermed legges inn som en del av det helhetlige grunnlaget forbundet skal ha for sine standpunkt, prioriteringer og arbeid. Kort sagt; godt har muligheten til å bli enda bedre og sterkere. FT skal jobbe med rammebetingelser og næringspolitiske saker som har betydning for sentralene. I forbundet skal det blant annet arbeide med politiske saker, regelverk for næringen, anbudspolitikk og reguleringer. Sammen skal FT og forbundet jobbe for å forbedre taxinæringens omdømme. FT skal ha møte- og talerett i landsmøtet. Leder og nestleder skal i tillegg ha forslagsrett i landsstyret. Forutsetning for medlemskap i FT er at minst 65 prosent av løyvehaverne er medlem i NT. Et arbeidsutvalg for FT er valgt. Det skal jobbe med å få forumet til å virke etter hensikten. Etableringen av FT har alle muligheter til å styrke både medlemmene og forbundet. Forutsetningen er at sentralene og vi andre får forumet til å fungere som tenkt. Det blir spennende og interessant å jobbe med for alle i Norges Taxiforbund som nå også inkluderer sentralene. Karen Eldbjørg Toven Direktør INNHOLD Leder 3 Tema: Pensjon 4 Alle bør tegne pensjonsforsikring 7 Løyvehaver = bedriftsleder og arbeidsgiver 8 En påle har levert inn løyvet 10 Kommunikasjons sjef på plass 11 Forum for taxisentraler klar til start 14 Merverdiavgift i drosjebransjen 18 Tors hjørne 19 Jubilanter 19 Nyhetsbrev 20 Nytt mobilnett for fremtidens tjenester 22 Informasjon fra Justervesenet 24 Bedre helse i Gjøvik Taxi! 24 Rep Tek Taxi 25 Premiering for å delta i undersøkelse 25 Tid for vinterdekk 28 Juristen har ordet side 4 10 Tema: Pensjon side 22 Nytt mobilnett for fremtidens tjenester Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund 78. årgang Adresse: Karoline Kristiansens vei 7, 4. etg 0661 OSLO Postadresse: Boks 6114 Etterstad, 0602 Oslo Telefon: Telefax: internett: Ansvarlig utgiver og redaktør: Karen Eldbjørg Toven Kontaktpersoner: Ole Kr. Egaas Wiggo Korsnes Norges Taxiforbund: Leder: Tor Johannessen Mobil: Direktør: Karen Eldbjørg Toven Redaksjonskomite: Karen Eldbjørg Toven Wiggo Korsnes Tor Johannessen Nora Morken Ole Kr. Egaas Utarbeidelse: In Media Markedskommunikasjon AS, Ledaalsgt Stavanger Telefon: Mobil: Fax: Sats: Gunnarshaug Trykkeri AS Opplag: 6150 eks. TAXI

4 Stortinget har vedtatt ny pensjonsordning som trer i kraft 1. Januar Nå kan vi ta ut pensjon etter fylte 62 år. Men jo tidligere pensjonen tas ut, jo mindre blir det utbetalt i årlig pensjon. Tema: Pensjon Den nye pensjonsreformen har gitt mange utslag. Fra 1. januar kan en person jobbe fullt og allikevel få utbetalt pensjon i tillegg til vanlig lønn etter fylte 62 år. Flere kan også redusere arbeidstiden og ta ut pensjon. TAXI setter i denne utgaven søkelyset på den nye pensjonsordningen. Alle svar kan vi ikke gi, men forhåpentligvis er det klargjørende for noen. Nye pensjonsregler fra 2011 Vi står overfor store endringer i reglene for alderspensjon fra folketrygden fra årsskiftet. Endringene gir større fleksibilitet og du vil nå få flere valgmuligheter. Valgene du tar får imidlertid store konsekvenser for økonomien din i fremtiden, så det gjelder å sette seg grundig inn i de nye reglene før du bestemmer deg. Du kan nå fritt kombinere arbeid med pensjon fra 62 år hvis du oppfyller vilkårene for opptjening, så da blir spørsmålet hva som er det gode liv for deg. Noen ønsker å fortsette i jobb lengst mulig, andre vil synes det er ideelt å kombinere delvis arbeid og delvis pensjon, og for noen vil full pensjon være rette valget. Samtidig skal du altså være klar over at du vil få høyere pensjonsutbetaling jo lenger du venter med å starte uttaket. Det vil med andre ord lønne seg å fortsette i arbeid. I tillegg til fleksibelt uttak fra 62 år er levealderjustering den viktigste endringen i pensjonsreformen. Hva er pensjon? Pensjonen en sammensatt av alderspensjon fra folketrygden, tjenestepensjon og AFP samt egen sparing. Folketrygden er grunnmuren i alderspensjonen og omfatter alle, også de som ikke er i lønnet arbeid. Tjenestepensjoner er knyttet til jobben og kommer i tillegg til pensjonen fra folketrygden. I 2006 ble Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) innført slik at alle 4 - TAXI 2010

5 arbeidstakere i offentlig og privat sektor nå skal være omfattet av en tjenestepensjonsordning. Egen sparing skjer gjennom forsikringsselskap eller bank. Avtalefestet pensjon (AFP) er en førtidspensjoneringsordning som er forbeholdt ansatte i virksomheter der ordningen er nedfelt i tariffavtale. Fra 2011 er AFP i privat sektor endret fra å være en tidsbegrenset pensjonsordning mellom 62 og 67 år til å bli et livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon fra 62 år. I offentlig sektor er dagens AFP-ordning videreført. En vesentlig forskjell mellom offentlig og privat sektor er at offentlig ansatte ikke kan kombinere fleksibel pensjon og AFP frem til 67 år. De må derfor velge. Ettersom fleksibel alderspensjon blir høyere jo senere en starter å ta den ut vil det vanligvis lønne seg for denne gruppen å ta ut AFP. I motsetning til det private kan heller ikke offentlig ansatte som tar ut AFP jobbe ubegrenset ved siden av. Maks inntektsgrense er pr. år. Tjener de mer enn det reduseres AFP. De viktigste endringene i ny pensjonsordning Levealderjustering Folk lever lenger, og for å begrense statens utgifter er det lagt inn en mekanisme som skal virke dempende over tid dersom levealderen fortsetter å øke. Bakgrunnen for dette er at hvert kull av pensjonister lever stadig lenger, og at antall pensjonister derfor øker i forhold til antall yrkesaktive. Alle som blir pensjonister etter vil få pensjonen justert etter forventet levealder i befolkningen. Staten regner ut gjennomsnittlig forventet levealder for ditt årskull, og dette påvirker utbetalingen. Du kan imidlertid motvirke effekten av levealderjusteringen ved å arbeide lenger. Dersom du lever lenger enn forventet for ditt årskull vil du fortsatt få utbetalt pensjon resten av levetiden. Fleksibelt uttak Alle som fyller 62 år eller mer kan fra 1. januar 2011 gå av med pensjon. Forutsetningen er at en har tjent opp så mye at pensjonen fra fylte 67 år vil tilsvare minstepensjon eller mer. Du kan gå av helt eller delvis ved at det er mulig å ta ut 20, 40, 50, 60, 80 eller 100% pensjon. Du kan altså velge hvor mye av pensjonen du vil ta ut, og du kan fritt kombinere dette med arbeid. Fortsetter du å arbeide fortsetter du å tjene opp pensjon. Fleksibel alderspensjon blir imidlertid større jo lenger du venter med å ta den ut, og det betyr at jo tidligere du går av desto lavere blir årlig livsvarig alderspensjon fra folketrygden. Forskjellen i årlig pensjon ved avgang 62 år sammenlignet med avgang 67 år vil bli relativt stor. Tabellen fra Nav viser hvordan det slår ut for de ulike årskullene mellom alt etter når de velger å gå av. Nye reguleringsbestemmelser Størrelsen på pensjonen vil heretter reguleres med lønnsveksten og deretter fratrekkes 0.75%. Hvis lønnsveksten beregnes til 4.5 prosent vil pensjonen altså bli regulert med 3.75 prosent. De nye reguleringsprinsippene vil gjelde for alle pensjonister, også de som har gått av med alderspensjon før Eksempel født 1943 til Forutsetninger: Inntekt 6G ( ) i hele opptjeningstiden. 40 opptjeningsår ved 62 år. ALDERSPENSJON FRA FOLKETRYGDEN VED ULIKE VALG AV UTTAKSTIDSPUNKT. (2009-KRONER) Uttaksalder Årskull Pensjonsbeløpene i tabellen er målt i lønnsnivået pr Pensjonsbeløpene tar ikke hensyn til at fremtidig reallønnsvekst vil gi høyere pensjon sammenliknet med beløpene i tabellen. Kilde: NAV TAXI

6 Nå kan mange kjøre taxi etter 62 år og i tillegg få pensjon Eldre taxisjåfører kan også ta ut pensjon og redusere arbeidstiden (illustrasjonsfoto) Ny opptjeningsmodell Frem til nå har de 20 beste årene med inntekt avgjort størrelsen på pensjonen, men etter de nye reglene vil alle år du er i arbeid fra 13 tom. 75 år telle med i opptjeningen. De nye reglene fases inn gradvis og gir ulike utslag for ulike aldersgrupper på følgende måte: Født i 1953 eller tidligere: Du beholder opptjening helt og holdent etter det gamle regelverket ved at dine 20 beste inntektsår danner grunnlaget for pensjonen. Samtidig kan du benytte deg av de nye reglene om fleksibelt uttak helt eller delvis og kombinere arbeid med pensjon fra 62 år. Født mellom For denne aldersgruppen gjelder en kombinasjon av gammelt og nytt regelverk. Er du født i 1954 vil du få 9/10 beregnet etter gamle regler og 1/10 etter de nye kullet vil få 1/10 etter gammel og 9/10 etter ny modell. Født 1963 eller senere: Får kun opptjening etter ny modell, dvs. alle år fra år teller i beregningsgrunnlaget. Pensjonsbeholdning Dagens ordning med pensjonspoeng blir erstattet av en såkalt pensjonsbeholdning. Hvert år settes 18.1 prosent av din pensjonsgivende inntekt inntil 7.1 G (folketrygdens grunnbeløp) inn i en pensjonsbeholdning. Pensjonsbeholdningen danner grunnlaget for beregning av pensjonen din. Så lenge du arbeider vil pensjonsbeholdningen din vokse. Hva får jeg i pensjon? Hvor mye pensjon du vil motta i fremtiden avhenger av flere faktorer. Hvilken inntekt du har hatt, når du går av med pensjon, tjenestepensjonsordning på arbeidsplassen og din egen pensjonssparing. Ved å logge deg inn på Nav eller Norsk pensjon får du en samlet oversikt over alle dine pensjonsordninger både fra folketrygden og fra private pensjonsleverandører. Nyttige nettadresser: TAXI 2010

7 Jan Nordkvelle: Alle bør tegne pensjonsforsikring Jan Nordkvelle (60) er en taxieier som alltid har ivret for å ha forsikringene i orden, det være seg yrkesskadeforsikring eller pensjonsordninger. Det vil han sannsynligvis snart få god nytte av. For Jan Norkvelle kjører ikke lengre. Helsen tillater ikke det. Det hele startet i Tanzania i Nordkvelle var u-hjelpsmedarbeider og i en fotballkamp fikk han skadet begge beina. Behandlingen i Tanzania var mangelfull og tilbake i Norge måtte han gjennomgå en rekke operasjoner. Nærmere fem år var han sykemeldt. På krykker bak taxirattet Men Jan Nordkvelle kjempet seg tilbake i yrkeslivet. Han fikk bopælsløyve i Kvelle, 20 kilometer utenfor Larvik i Siden den gang har det bare vært taxi. Den første tiden kjørte jeg med krykker i baksetet. For meg var det fantastisk å komme tilbake til yrkeslivet. Men jeg var klar over at helsen ikke var allverden. Derfor var jeg tidlig ute og tegnet både yrkesskadeforsikring og pensjonsforsikring. Det siste gjorde jeg i 1982 og har betalt på den jevnt og trutt siden. Det vil jeg få god nytte av nå, for den trer i kraft fra fylte 62 år og kommer i tillegg til vanlig folketrygd, sier Nordkvelle. En aktiv tillitsrepresentant Jan Nordkvelle har alltid vært en engasjert taxieier og vært med i styre og stell i næringen i en årrekke. Han har sittet i fylkesforeningen i over 20 år, både som styremedlem og nestleder. I Larvik Taxi, som er med i Vestfold Taxi, har han vært styreleder i 15 år. Jan Nordkvelle Jeg har alltid jobbet aktivt for at medlemmene skal ha forsikringene i orden. Derfor innførte Larvik Taxi, som en av de første sentralene i landet, obligatorisk yrkesskadeforsikring for våre medlemmer. Kontingenten ble betalt kollektivt, derfor ble sentralavgiften noe høyere enn vanlig. Men all erfaring viser at når økonomien skranter, så er forsikringspremiene noe av det første som kuttes ut. Det ville vi forhindre. Slutt på taxikarrieren Den vennskapelige fotballkampen i Tanzania ble skjebnesvanger for Jan Nordkvelle. Den gamle skaden har fulgt ham siden og belastet både knær og rygg. Nå kan han ikke lengre sitte bak et taxiratt. Ryggen tåler ikke lengre påkjenningen av å sitte lenge i ro. Nå er jeg inne i NAV- systemet på noe som heter arbeidsavklaring. Det er jo en påkjenning i seg selv, men jeg håper at det kan finnes en jobb jeg kan klare. Men blir det uføretrygd, så vil nok yrkesskadeforsikringen sannsynligvis tre i kraft. Det holder jeg nå på å undersøke med forbundet. I tillegg har jeg jo pensjonsforsikringen min å falle tilbake på når jeg blir 62 år. Nå er jeg veldig glad for at jeg tegnet denne i sin tid, avslutter Nordkvelle som oppfordrer alle til også å ha sin egen pensjonsforsikring. Men i likhet med de fleste andre som nærmer seg pensjonsalderen, er Jan Nordkvelle usikker på hvor mye han får utbetalt i pensjon. Den nye pensjonsordningen er heller ikke så lett å sette seg inn i. TAXI

8 Tema: Pensjon Løyvehaver = bedriftsled Obligatorisk tjenestepensjon Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) er noe alle arbeidsgivere i Norge er lovpålagt å ha. OTP innebærer at arbeidsgivere er forpliktet til å spare til alderspensjon for sine ansatte. OTP inkluderer et betalingsfritak som innbærer at forsikringsselskapet overtar pensjonssparingen for den ansatte hvis han eller hun skulle bli arbeidsufør. Minste innbetaling på innskuddspensjon fra arbeidsgiver er 2 prosent av lønn mellom 1 12 G*. Bedriften kan øke innbetalingene til maksimalt 5 prosent av lønn mellom 1 6 G* og 8 prosent mellom 6 12 G*. *G = Folketrygdens grunnbeløp. Pr = Alderspensjon Pensjonen avhenger av summen av de månedlige innbetalinger fra arbeidsgiver og den avkastning som er oppnådd. Pensjonen utbetales månedlig fra 67 år og i minimum 10 år. Utbetalingsperioden kan tas ut fra 62 år, men forlenges da til 15 års utbetaling. Den enkelte ansatte kan velge å forlenge utbetalingsperioden ved pensjonering. Plassering av innskuddene Innskuddene plasseres på en pensjonskonto opprettet for hvert medlem. Kapitalen forvaltes etter avtalt forvaltningsform. Hvilken forvaltningsform som er avtalt vil fremkomme av pensjonsavtalen. Ved pensjonsalder kan den enkelte ansatte selv velge hvilken forvaltningsform som ønskes. Hvilke bedrifter har plikt til å opprette obligatorisk tjenestepensjon Foretak med minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling. Foretak med minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling. Foretak med arbeidstakere hvor hver enkelt har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk. Antall ansatte som skal telles med = de som har rettighet til pensjon dvs. minst 20 år og 20% stilling. Konsekvenser ved å unnlate å opprette obligatorisk tjenestepensjon Ansattes krav om tjenestepensjon vil kunne tvangsfullbyrdes via rettsapparatet, ved sivil dom. Kredittilsynet fører tilsyn med at pensjonsordninger er opprettet i samsvar med foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven, og vil kunne ta opp saken med foretaket hvis det ikke er opprettet OTPordning i samsvar med loven. Dersom arbeidsgiver ikke tegner OTP på en ansatt og vedkommende blir arbeidsufør, kan den ansatte kreve sparing til pensjon fra arbeidsgiver fram til han / hun er friskmeldt eller går av med pensjon. Ny folketrygd Ny folketrygd innføres fra og vil berøre de fleste arbeidstakere. For alle som er født i 1963 eller senere gjelder ny folketrygd fullt ut. De som er født i får en kombinasjon av gammel og ny folketrygd. Nye rettigheter opptjenes med 18,1% av inntekt opp til 7,1 G. Pensjonsbeholdningen vil fordeles ut på antall forventede leveår som gjenstår når du velger å gå av med pensjon. Det vil bli mulig å gå av med pensjon eller å kombinere pensjon og arbeid fra fylte 62 år. Innskuddsbasert tjenestepensjon for selvstendige næringsdrivende Innskuddsbasert tjenestepensjon (ITP) sikrer alle lønnsmottakere verdifulle tillegg til folketrygden. Som selvstendig næringsdrivende kan du spare til pensjon, med skattefradrag i personinntekten. 8 - TAXI 2010

9 er og arbeidsgiver Gjennom egen uføre- og etterlattepensjon tilknyttet tjenestepensjonsavtalen sikres en del av inntektstapet dersom noe uforutsett skulle skje. Du kan spare inntil 4 prosent av din personinntekt mellom 1 G og 12 G til alderspensjon. Pensjonen utbetales over minimum 10 år fra din lovbestemte pensjonsalder, normalt 67 år. Gruppeliv for medlemmer av Norges Taxiforbund Hva inneholder forsikringen: Gjelder for medlemmer under 70 år uten krav til helsevurdering. Krav til 100% arbeidsdyktighet ved innmelding i avtalen. Forsikringen gir utbetaling på inntil 5 G ved død i forsikringstiden. G blir regulert årlig i henhold til folketrygdens grunnbeløp. Beløpet reduseres med 0,5 G hvert år fra fylte år. Etter 67 år foretas ingen reduksjon i beløpet. Utbetaling ved dødsfall Forsikringen gjelder hele døgnet i hele verden. Forsikringssummen utbetales som et engangsbeløp til etterlatte dersom medlemmet dør som følge av sykdom eller ulykke. Småelektrisk Taxi Grafisk Utbetaling fra dødsfallforsikring har kreditorvern. Beløpet inngår ikke i dødsboet. Skattefordeler for medlem Det meste av utstyr til din taxi. Alle utbetalinger er fritatt for inntektsskatt. Dersom andre enn ektefelle/samboer mottar erstatningssummen, vil utbetalingen inngå i beregningsgrunnlaget for arveavgift. Forsikringspremien er ikke fradragsberettiget i regnskapet. Norges Taxiforbund har avtale med Sparebanken Hedmark for tegning av pensjon og gruppeliv. Kontaktinformasjon Sparebanken Hedmark: Telefon: E-post: + bkt.no Personinntekt Innskudd Skattesats Spart skatt % % % % % % Taxiskilt Uniformer Rekvisita Stempel Can-Bus Profilering Taxikamera Taxi Totalleverandør. bkt.no + TAXI

10 Tema: Pensjon En påle har levert inn løyvet Tore Klyve Andersen (65) fra Drammen har levert inn løyvet. I tillegg til å ta ut full pensjon fra 1. januar, jobber han nå i Drammen Taxi med taxametre og økonomi. Dermed er han en av mange rundt om i landet som har valgt å ta ut tidligpensjon. Bedre å få pensjonen nå Tore Klyve Andersen er blant den gruppen som kan ta ut full pensjon og i tillegg jobbe så mye han vil fra 1. januar. Jeg følte at det var bedre å få full pensjon nå og ha litt ekstra å rutte med mens jeg ennå er frisk og oppegående. Heldigvis har jeg jobbet i så mange år at jeg har opptjent fulle pensjonsrettigheter i folketrygden. I tillegg har jeg hatt en liten privat pensjonsforsikring, men det er ikke så mye jeg får utbetalt på den. Men sammen med lønnen fra Drammen Taxi får jeg det ganske romslig økonomisk framover. Jeg tror jeg har mer bruk for pensjonen nå. Det gir frihet og du kan realisere noen av drømmene dine. En vet jo heller aldri hva som skjer når en blir eldre. Behovet for penger blir nok mindre. Slik blir det jo også for meg som får redusert pensjon, siden jeg starter tidlig med å ta den ut. Tore Klyve Andersen fra Drammen har levert inn løyvet. Nå blir han både pensjonist og fulltidsansatt i Drammen Taxi. Tore Klyve Andersen har hatt et langt liv bak taxirattet. Taxisjåfør ble han i 1966 og taxieier åtte ar senere. I følge mange i taxi- Norge er det en virkelig påle som nå slutter som taxieier. Alltid positiv og en forbundets mann lokalt i Drammen. I hele sin lange fartstid som taxieier har han vært engasjert i Drammen taxi og innhatt ulike tillitsverv. De siste 10 årene som styreleder. 15. august leverte jeg inn løyvet samtidig som jeg gikk av som styreleder i Drammen Taxi. Det var selvfølgelig et vanskelig valg, for taxi har blitt en livsstil for meg og jeg har levd og åndet for virksomheten vår. Men jeg trengte litt forandring og ser nå fram til å være fast ansatt i sentralen. Ingen fritidsproblemer Tore Klyve Andersen har ikke bare levd og åndet for taxinæringen. I en årrekke har han også vært lokalpolitiker for Høyre i Drammen. Han har sittet i bystyret siden 1987, de siste årene også i formannskapet. Politikk har alltid interessert meg og har i grunnen mye til felles med Norges Taxiforbund. Det gjelder å samarbeide og få til gode beslutninger i fellesskap. Jeg har alltid vært en talsperson for at alle taxieiere burde være medlem i forbundet. Derfra har vi alltid fått god hjelp og støtte i saker og alltid har de stilt med møteledere når vi har bedt om det. De senere årene med regionsledere har også vært veldig positiv. Arnold Meyer har vært en stor ressurs for oss. I Norges Taxiforbund har jeg alltid følt meg hjemme, selv om jeg aldri har hatt noen sentrale tillitsverv og bare vært engasjert her i Drammen. Men mange landsmøter, det har jeg vært på TAXI 2010

11 Kommunikasjonssjef på plass Tiden som taxisjåfør i Ski er en god ballast å ta med seg for Atle Hagtun som ny kommunikasjonssjef i Norges Taxiforbund. (Foto: Dagfinn Karlsen) Atle Hagtun (60) er ansatt som ny kommunikasjonssjef i Norges Taxiforbund. Han har bred yrkesfaglig bakgrunn, blant annet innen journalistikk og politisk virksomhet. Atle Hagtun har vært journalist i avisene Hadeland og Aftenposten. I 10 år var han redaktør av Andøyposten. Med base i Nordland var han også leder av hvalsafari i 10 år ble Atle Hagtun ansatt som sekretariatsleder i Venstres stortingsgruppe. De siste to årene var han spesielt knyttet opp til partileder Lars Sponheim. Etter Venstres dårlige stortingsvalg i fjor, der stortingsgruppen ble redusert til to stortingsrepresentanter, var det naturlig for meg å finne nye utfordringer. Jeg fikk sluttpakke i Venstre og tok drosjelappen for å ha noe å gjøre mens jeg søkte ny jobb. I en periode har jeg kjørt taxi i Ski og det tror jeg er en nyttig erfaring å ha med seg i den nye jobben som kommunikasjonssjef i Norges Taxiforbund. jobber har jeg sett hvor avhengig vi er av taxi, både i utkant- Norge og i sentrale strøk. Ansvarsområdene mine blir varierte og spennende. Jeg får ansvar for intern og ekstern kommunikasjon i tråd med forbundets planer, blant annet utvikling av nettsidene og medlemsbladet TAXI fra nyttår. Bosatt i Ski Atle Hagtun bor sammen med kone og det yngste av tre barn i Ski utenfor Oslo. Opprinnelig kommer han fra Lillehammer. Journalistisk og politisk arbeid har alltid vært hans hovedinteresser. Men den siste tiden har han fått anledning til å ta opp en gammel hobby og spiller nå trompet i Ski Janitsjar. Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver Atle Hagtun startet i sin nye jobb 15. september. Litt tid trenger selvsagt den nye kommunikasjonssjefen for å bli kjent med organisasjonen og sette seg inn i arbeidsoppgavene. Jeg begynner i min nye jobb med ydmykhet og ser fram til å bli kjent med organisasjonen. Jeg starter med blanke ark og håper å få til en god dialog og ikke minst få innspill om hvordan Norges Taxiforbund kan gjøre en enda bedre jobb til beste for medlemmene innenfor mitt fagområde. Taxinæringen er en viktig del av infrastrukturen i Norge og gjennom mine ulike TAXI

12 NORGES TAXIFORBUNDS SENTRALSTYRE NORGES TAXIFORBUNDS LANDSSTYRE Regioner Leder: Tor Johannessen Hetlevikstølen 14, 5173, Loddefjord Fax: Mobil: Nestleder: Knut Thomassen Boks 435, 9750 Honningsvåg Mobil: Styremedlemmer: øystein trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: LARS CHR. KVISTEN Furumovn. 18, 2500 Tynset Mobil: roger kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: Rune lian Biskop Jens Nilssønsgt. 19A, 0659 Oslo Mobil: bente stokkeland Olav Trygvasonv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: vara ARVE HALVORSEN Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: bergentaxi.no 2. vara Sajjad Hussain Naqvi Nyjordstubben Oslo Mobil: ØSTFOLD Bent Skogli Kirkegt. 5, 1767 Halden Mobil: oslo Rune lian Biskop Jens Nilssønsgt. 19A, 0659 Oslo Mobil: ateef shahfaz Latif Vestbyveien Oslo Mobil: Sajjad Hussain Naqvi Nyjordstubben Oslo Mobil: JAN JOHNSRUD Ellen Gleditsch vei 6, 0987 Oslo. Mobil: AKERSHUS tom tysland Jarenv. 2A 1340 Skui Mobil: john arne opsahl Tunvn. 2H, 1473 Lørenskog Mobil: HEDMARK sissel landfald Lillebakken, 2428 Søre Osen Mobil: OPPLAND Simen sterud Klinkenbergvn Hov Mobil: BUSKERUD georg arnulf fjeldheim Skinnerudveien 6, 3360 Geithus Mobil: vestfold Øystein trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: TELEMARK trond kjetil Jore Hasselvn. 15, 3658 Miland Mobil: AUST-AGDER Helge-Bjørn Skjulestad Postboks 1537 Stoa, 4856 Arendal Mobil: VEST-AGDER bente stokkeland Olav Trygvasonv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: ROGALAND torbjørn goa Støperigt. 16B, 4014 Stavanger Mobil: Ole Henrik Olsen Pundsnes, 4130 Hjelmeland Mobil: BERGEN ARVE HALVORSEN Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: HORDALAND Per helge bø Urhaugveien 8, 5936 Manger Mobil: SOGN OG FJORDANE endre noralf råheim 6978 Viksdalen Mobil: MØRE OG ROMSDAL per-morten bjørlykke Bergsdal, 6094 Leinøy Mobil: SØR-TRØNDELAG OlA Inge Leraand Loddgårdstøra 21, 7224 Melhus Mobil: NORD-TRØNDELAG roger kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: NORDLAND Jon ragnar nilsen Vassvikkaia 22, 8517 Narvik Mobil: TROMS INGE JAKOBSEN Røsand, 9392 Stonglandseidet Mobil: FINNMARK Knut Thomassen Boks 435, 9750 Honningsvåg Mobil: Endringer? Gi beskjed til Nora M. Morken på telefon Region Sør (Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest Agder) Regionsleder Arnold Meyer P.b Etterstad 0602 OSLO Mobil: Fax: e-post: Region Øst (Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland) Regionsleder Kristian Bjørnrud P.b Etterstad 0602 OSLO Mobil: e-post: Region Midt-Norge (Møre- og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag) Regionsleder Asbjørn Grøtan P.b Steinkjer Mobil: Fax: e-post: Region Nord (Nordland, Troms og Finnmark) NT Region Nord v/ Knut Thomassen Postboks Honningsvåg Mobil: e-post: 12 - TAXI 2010

13 Annonsere i TAXI? TAXI er Norges Taxiforbunds viktigste informasjonskilde ut til våre vel 5000 medlemmer. Bladet sendes også ut til myndigheter, politikere, leverandører og samarbeidspartnere. Antall utgivelser er 10 ganger pr år og er på 32 sider i fire farger. Opplaget er for tiden 6150 eksemplarer. drosjekjørte biler av alle merker ønskes kjøpt. ARVE EGGEN 7090 STØREN Mobil: Fordelene med å annonsere i TAXI er at du på en målrettet måte når direkte ut til et stort og kjøpesterkt segment. Taxinæringen er innovative og synliggjør på et tidlig stadium nyheter innen biler og bilutstyr. For best å ivareta våre forbindelser overfor deg som annonsør, satser vi på en tett dialog. Vi håper på et fruktbart samarbeid som alle parter vil tjene på. Velkommen som annonsør i TAXI. Annonsepriser: Str. Sort/hvitt 2 farger 4 farger Midtsidene ,- 2/1 side ,- Baksiden ,- 1/1 side 8.500, , ,- 1/2 side 4.300, , ,- 1/8 side (kun sort tekst på hvit bunn) Rubrikkannonse (kun tekst) 1/4 side 2.450, , ,- 550,- 300,- Advokatfirmaet Aurstad & Co yter juridiske tjenester og advokatbistand til både næringsdrivende og private. Vi bistår bl.a. med skatte- og avgiftsspørsmål, herunder bokettersyn, klagesaker, planlegging og rådgivning. Lille Grensen Oslo Tlf: Telefaks: Medlemmer av Advokatforeningen Alle priser eks. mva. Formater: Strørrelse B x H netto B x H brutto 2/1 side utfallende 420 x 297 mm 426 x 303 mm 2/1 side 390 x 270 mm 1/1 side utfallende 210 x 297 mm 216 x 303 mm 1/1 side 180 x 270 mm 1/2 side stående 90 x 270 mm 1/2 side liggende 180 x 135 mm 1/4 side 90 x 135 mm 1/8 side 90 x 55 mm AUTOconsult AS KJØPer Taxi-kjørte biler med skader / defekter. Kontant. Telefon Faks Mobil Kvantumsrabatt: Innrykk Rabatt 3-4 5% 5-6 7,5% % ,5% Utgivelser og frister 2010: Nr. Materiellfrist Utsending Uke 9 18/10 5/ /11 6/12 49 REGNSKAPS- OG FAKTURAPROGRAM FOR DROSJEEIERE OG SENTRALER Det komplette system Regnskap Etterbehandling Pris fra kr ,- eks MVA Postboks KLEPPE Telefon: Telefax: Hjemmeside: TAXI

14 Forum for taxisentraler klar til start Etableringen av Forum for taxisentraler (FT) gikk raskt og smertefritt den 15. september. Så raskt at lunsjen ble framskyndet med en time. Et interimstyre på 12 personer, med leder Jan Valeur (Bergen Taxi) og nestleder Lars Skrøvseth (Trøndertaxi) i spissen, ble valgt med akklamasjon. Klappsalver markerte også selve stiftelsen, som ble konfirmert av et jippi fra direktør Karen Eldbjørg Toven. Forarbeidet var gjort, og beslutningen i realiteten tatt ved at de store sentralene hadde sluttet seg til tanken. Møtet fant sted i Taxiskolens lokaler i Oslo og samlet rundt 30 personer fra store og små sentraler. Leder Tor Johannessen i Norges Taxiforbund ønsket velkommen og orienterte om bakgrunnen og de nye vedtektene sammen med direktør Toven og møteleder Lars Hjelmeng. Sentralene skal betale kontingent etter antall løyver fra kroner for de med under 25 løyvehavere, til kroner for dem med over 400. Tidligere forslag om halv kontingent i 2010 ble trukket av direktøren, så betalingen begynner fra Påmeldinger ble bedt innsendt innen 1. november. Beslutningsklare Svein-Erik Marø Ovesen fra Oslo Taxi var førstemann til å ta ordet, og satte tonen ved at Vi er her, og vi har lyst til å prøve denne muligheten. Tor Johannessen viste til storbysamlingen, som hadde stadfestet de store sentralenes vilje til å delta. Ole Johansen, som representerte de tre nordnorske fylkesselskapene, spurte om disses rolle, og ble straks fornøyd etter klare utsagn om at alle organisasjonsformene skal ha sin plass i nyskapningen. Det ble en rask og smertefri start for det nye forumet i Norges Taxiforbund. Utålmodighet og entusiasme preget stiftelsesmøtet. (Foto: Lars Hjelmeng) 14 - TAXI 2010

15 Bedriftshelseportalen - et nyttig verktøy Laget til deg som taxieier Følgende personer ble valgt inn i det foreløpige arbeidsutvalget: Jan Valeur, Bergen Taxi (leder), Lars Skrøvseth, Trøndertaxi (nestleder), Reidar Retterholdt, Agder Taxi, John Remmen, Drammen Taxi, Terje Raanaas, Fredrikstad og Sarpsborg Taxi, Jørn Arne Granerud, Norgestaxi, Lise Holst Langaard, Hedmark Taxi, Dag Skramstad, Taxus Akershus, Svein Erik Marø Ovesen, Oslo Taxi, Svein Svimbil, Stavanger-Rogaland Taxi, Ole Johansen, Troms Taxi, Odd H. Olsen, Telemark taxi. Mange saker på dagsorden Etter formalitetene ble mange av næringens utfordringer tatt opp som aktuelle saker å arbeide videre med. Terje Raanaas fra kontaktutvalget nevnte typegodkjenning, parallelltakster, omdømmesaker, politisk gjennomslag og anbudspolitikken med utvalgte eksempler. Flere var opptatt av å få Samferdselsdepartementet til å gi tydeligere retningslinjer, slik at ikke så mange vilkårlige tolkninger med uforutsigbare resultater blir bestemt i fylkene. Taxinæringens plass som del av kollektivtilbudet ble understreket. Miljøprofil, arbeidsgiveransvaret og arbeidet med rekruttering og kompetanse ble også tatt opp. Fredrikstad-Sarpsborg Taxi vil i høst komme med skjerpede krav til sjåfører, opplyste Terje Raanaas. Karen Eldbjørg Toven nevnte behovet for at næringen selv må rydde i ubehagelige saker og at det må være trykk på arbeidet med bedre service hos den enkelte løyvehaver og sjåfør. Det nye styret samlet seg for å drøfte videre framdrift, og fikk applaus fra forsamlingen og et lykke til med seg fra forbundsledelsen. AH Jan Valeur fra Bergen Taxi ble valgt til første leder i Forum for Taxisentraler (FT). Alle taxieiere som er tilknyttet AktiMed har tilgang til en internettside som heter Bedriftshelseportalen. Her har vi skreddersydd en side for deg som inneholder all informasjon du som taxieier trenger for å drive et godt bedriftshelsearbeid. På denne siden får du tilgang til følgende tjenester: Sykefraværsrutiner. Informasjon om kollegastøtteordningen. Tilgang til e-læringsplattformen hvor dere nå kan ta førstehjelpskurs. Funksjon for å skrive ut medlemsbevis. Informasjon om hvordan du som arbeidsgiver kan komme i gang med bedriftshelsearbeidet i din virksomhet. Informasjon om de ulike tjenestene AktiMed kan tilby dere. Du finner også en bedriftshelse-handlingsplan på denne siden. Den kan du bruke som grunnlag når du skal utarbeide handlingsplan for din virksomhet. Det er pålagt at alle virksomheter har handlingsplaner. Hvordan logger du deg på? Dersom du er tilknyttet AktiMed skal du ha mottatt brukernavn og passord via sms eller e-post. Dersom du ikke har fått dette kan du kontakte Nora Morken i Norges Taxiforbund. Dette er internettadressen: AktiMed Bedriftshelse for Norges Taxiforbund Det er inngått avtale om følgende leveranse: 1) Servicetjenester på telefon Enkel telefonisk rådgiving ved sykefravær, rus, konflikter med mer Tilgang til 24 timers beredskap ved kriser Formidling av helsetjenester 2) Nettbaserte verktøy Tilgang til AktiMed e-læringsplattform Tilgang til nettbasert verktøy for sykefraværsoppfølging 3) Prosjektarbeid Kollegastøtte Kartlegging av helseprofil Førstehjelpskurs For å komme i kontakt med AktiMed ring TAXI

16 Skandinavias mest fornøyde bileiere kjører Mercedes-Benz E-Klasse* *AutoIndex 2010 Mercedes-Benz E200CDI Taxi Fra kr ,- Eks. mva. inkl. lev. Kontakt din forhandler for et godt tilbud på 2010 modeller. Forbruk blandet kjøring 0,61-1,08 l/mil. CO2-utslipp: g/km. Importør: Bertel O. Steen AS.

17

18 Merverdiavgift i drosjebransjen Anders Christensen er advokat/partner i Advokatfirmaet Aurstad & Co AS, og arbeider med bokettersyn og skattekrimsaker, herunder innen drosjebransjen, enten som advokat i skattesaker, eller forsvarer i straffesaker. Les mer på eller kontakt oss pr. telefon Som drosjeeiere er godt kjent med ble det innført merverdiavgift på deres tjenester med virkning fra og med mars Drosjeeiere har tre forskjellige satser som de skal forholde seg til, men for de fleste vil det mest sentrale være fradragsretten for inngående avgift. Utgående avgift For drosjeeiere er merverdiavgiftsreglene relativt enkle når det gjelder utgående avgift. Ved personbefraktning utgjør merverdiavgiften for tiden 8%. Dersom det kun fraktes varer, og ikke personer skal det beregnes merverdiavgift med full sats, 25%, selv om drosjen benyttes til frakt av varen. Tjenesten som leveres er da vare-, og ikke persontransport. Når kunden betaler et tillegg for bagasje, gjelder fortsatt satsen på 8% for persontransport, innenfor rammen av det som kalles vanlig reisegods. En problemstilling er hvor mye tilleggsbagasje som kan fraktes sammen med passasjeren før det skal belastes 25% merverdiavgift deler av betalingen er en problemstilling som ikke skal drøftes her. Som et eksempel kan være at ved leid tilhenger på drosjen for å kunne medbringe all bagasje, så vil befraktningen måtte splittes mellom delvis varetransport og delvis persontransport. Det er videre avklart at tips ikke er avgiftspliktig omsetning, slik at drosjebransjen i den daglige drift således må forholde seg til både 0%, 8% og 25% sats ved beregning av merverdiavgift på sine tjenester. Som en kuriositet kan det bemerkes at allerede i forarbeidene ble det avklart at hestedrosje omfattes av reglene på lik linje med personbefraktning ved motorvogn. Inngående avgift - fradragsretten Det sentrale for punkt for drosjeeiere vedrørende merverdiavgift er fradragsretten for inngående avgift. Ved kjøp av bil til bruk i drosjenæringen, har drosjeeiere fradragsrett på merverdiavgiften. Det mange glemmer, eller ikke er klar over, er at myndighetene kan kreve forholdsmessig tilbakeføring av denne fradragsretten dersom drosjen selges eller på annen måte tas ut av bruk fra virksomheten i tre år etter registrering av kjøretøyet. Det er unntak fra denne bestemmelsen dersom kjøretøyet kondemneres, eieren dør, eller eieren slås konkurs. Det er videre en mulighet for unntak etter søknad til Skattekontoret på særskilt grunnlag, dersom salget skyldes forhold avgiftssubjektet ikke har hatt kontroll over eller en tilbakeføring av andre grunner vil virke særlig urimelig. I forhold til denne bestemmelsen vil fremtiden vise om skattekontoret aksepterer at tilbakeføring ikke skal skje når drosjeeier fratas løyve på annet grunnlag enn konkurs. En rekke drosjeeiere i Oslo er enten varslet om, eller mottatt vedtak om tilbakekall av løyve grunnet straffedom som følge av brudd på regnskapsloven i tilknytning til tidligere regnskapsfører Henri Amundsen. De som har kjøpt drosje og fått fradrag for inngående avgift innenfor de tre siste år, anbefales å søke bistand for å unngå tilbakeføring av forholdsmessig inngående avgift, slik hovedregelen tilsier. Erfaringer fra bokettersyn viser også at skattemyndighetene nekter fradrag for inngående avgift, selv om det forelegges kvittering, for eksempel for bilvask eller reparasjoner, som utgjør en vesentlig kostnad i drosjebransjen. Fradragsretten nektes da kvitteringen ikke oppfyller legitimasjonsreglene etter mvalovens Vi oppfordrer således drosjeeiere om å være nøye på kvitteringens innhold. Det er et minstekrav for fradragsrett at bilaget inneholder leverandørens navn og organisasjonsnummer samt påtegningen MVA, samt at det er spesifisert hva slags vare eller tjeneste som er kjøpt, når tjenesten er levert, når betaling er foretatt, herunder hvilket beløp merverdiavgiften utgjør TAXI 2010

19 Tors hjørne Større politisk påtrykk Norges Taxiforbund trenger økt politisk trykk for å bedre rammebetingelsene til en samlet taxinæring. Opprettelsen av Forum for Taxisentraler (FT) er et viktig virkemiddel i så måte. I november kalles også fylkeslederne inn til møte. Sentralstyret er opptatt av at vedtakene som ble fattet på siste landsmøte, følges opp i praktisk handling. Vi har bedt administrasjonen utarbeide en konstruktiv strategiplan med disse vedtakene som bakteppe. For å få bedre og ikke minst forutsigbare rammebetingelser, både for taxisentraler og den enkelte taxieier, kreves det en samlet og aktiv påvirkning overfor lovgivende myndigheter både sentralt og lokalt. Det er sentralstyrets hovedstrategi fram mot neste landsmøte. Den rødgrønne regjeringen har så langt virket lydhør for de innspillene Norges Taxiforbund har kommet med. Men nå gjelder det å få gjennomslag for de vedtakene som landsmøtet fattet og få dem satt ut i praksis. Det vil alle være tjent med, både vi som taxi -aktører og ikke minst brukerne av våre tjenester. Tor Johannesen, styreleder Jubilanter Akershus Ottesen, Gunnar år Løken, Arne Johnny år C29 Ulseth, Asbjørn år C198 Singh, Raj Devinder år Bergen R513 Revne, Roald år R335 Jugo, Miralem år Buskerud F2 Sire, Arne Torstein år Finnmark Y8 Pedersen, Helge år Hordaland Lindberg, Bjørn år Møre og Romsdal Thorsø, Øyvind år T221 Pedersen, Albert år Oppland Overhalden, Helge år Oslo A398 Hovden, Kjell Morgan år A5 Karlsen, Arve år A263 Anseth, Geir Ove August år A275 Andersen, Per Christian år A913 Olsen, Fritz Roger år A1162 Azhar, Mohammad år A52 Hansen, Tore Krogh år A9131 Shakoor, Abdul år Rogaland L617 Selvaag, Frid år L612 Staalesen, Øyvind år L383 Berge, Ole Martin år L255 Ommundsen, Kjell M år L460 Dagsland, Kjell Martin år Sogn og Fjordane S1 Elvekrok, Kjell år S271 Sunde, Svein år Sør-Trøndelag U49 Leraand, Ola Inge år U496 Haugerø, Jan Roger år U202 Røstvold, Knut Inge år Tromsø X278 Isaksen, Tor Ivan år Vest-Agder K520 Sebastianpillai, John år Vestfold Z232 Daleng, Rolf år Z122 Kjæraas, John Petter år Z72 Lundh, Erik år Z240 Figenschou, Linda år Z96 Kristiansen, Torun H år Østfold B309 Saksgaard, Jan år

20 Nyhetsbrev Miljøfyrtårn Egne bransjekrav for taxi er vedtatt. Stiftelsen Miljøfyrtårn har nå publisert de nye Bransjekrav nr. 39 Drosjesentraler med tilknyttede løyvehavere. Kravsettet er fra 9. september publisert og tilgjengelig fra stiftelsens bransjekravsider. Dette kravet erstatter bruken av krav nr. 17 Veitransport og tilleggskravet Administrerende transportselskap. De endelige bransjekrav er utformet etter at et utkast har vært på omfattende høringsrunde i sommer. Norges Taxiforbund har fått gjennomslag for de sentrale punkter i sin høringsuttalelse. Spesielt viktig har vært at kravene til flåtesammensetning var tilpasset funksjonskrav som må stilles til kjøretøy i taxitrafikk og det reelle tilbud i bilmarkedet. Kravet (Id 1775) har nå fått en utforming som skal ivareta at det skjer utvikling i bilmarkedet mot flere lavutslippsmodeller, hvorav noen vil møte taximarkedets krav. NT stiller seg positive til slik dynamikk i sertifiseringskravene. Stiftelsen Miljøfyrtårn har tidligere besluttet hvordan den vil organisere overgangen fra nåværende sertifiseringsgrunnlag. Det er nærmere omtalt i Nyhetsbrev, datert Alle taxisamvirker som fra nå skal i gang med miljøfyrtårnsertifisering, skal bruke det nye hovedkravet. Sertifiserte sentraler etter de vedtatte bransjekrav, gis adgang til merking av biler etter egne regler. Eksistensen av en sertifiseringsordning på området, vil begrense adgangen til egen-merking av biler ved ikke-sertifiserte sentraler. Vi viser i den sammenheng til Forbrukerombudets orientering til taxinæringen , omtalt i Nyhetsbrev, datert Avtale om grenseoverskridende taxitrafikk Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og den svenske infrastrukturministeren Åsa Torstensson har underteikna ein avtale om grensekryssande drosjetransport mellom Noreg og Sverige. Folk i grenseområda kan no få eit betre tilbod, seier Kleppa. I avtalen vert det slått fast at dei som driv drosjetransport i kvart av landa no vil få rett til å ta med passasjerar over grensa og så langt som passasjerane ønskjer å reisa i nabolandet. Det vil i visse tilfelle også vera høve til å ta med passasjerar tilbake til heimlandet. Men då er det eit krav om at transportoppdraget er tinga på førehand. Den norsk-svenske avtalen gjer det elles klart at ein drosje ikkje kan ha rett til å utføra passasjertransport på strekningar mellom to stader i nabolandet. Redusert CO 2 -utslipp fra nyere drosjer Salgsstatistikken for nyere taxibiler viser en overgang til modeller med lavere utslipp av CO 2. Gjennomsnittet for nye taxibiler i 2009 var 176 g CO 2 pr km. Salgsstatistikken fra Opplysningsrådet fra veitrafikken (OfV) for januar-august 2010, viser at det nå har sunket til 158 g CO 2 pr km. Det er en nedgang på 10 prosent. Mest solgte modell er fremdeles Mercedes Benz E-klasse (31,3 prosent av alle nye taxibiler), med Toyota Prius på en klar andre plass (10,7 prosent). Det er registrert i alt 72 forskjellige modeller i nybilsalget for taxi hittil i år. Taxiholdeplass er søkt på I-phone. En fersk landsdekkende undersøkelse fra TNS Gallup utført for Gule Sider, avslører hva vi gjør når vi bruker Internett fra mobilen. Nordmenn bruker mobilt nett til å søke etter navn, telefonnumre og kart. Dernest kommer reiserelaterte søk i form av buss-, tog- og flytider, forteller mobile manager Tommi Larsen i Eniro, som står bak Gule Sider. Parallellt med TNS Gallup-undersøkelsen har Gule Sider undersøkt hva vi bruker Gule Sider-appen for iphone til. De fem mest brukte søkeordene på Gule Siders iphone-applikasjon handler om mat. Deretter følger Restaurant og Taxiholdeplass. Vil innføre narkometer Regjeringa vil innføra narkometer, lovfastsette grenser og andre tiltak mot køyring i rus, og kjem difor til å be Stortinget gjennomføra endringar i vegtrafikklova relatert til ruspåverka køyring. Noreg innfører låge lovfastsette grenser for andre rusmidlar enn alkohol. Dette vil innebera mykje betre samsvar mellom promillegrensa på 0,2 og køyring under påverknad av anna rus. - For å nå målsetnaden om å redusera talet på skadde og drepne i trafikken yttarlegare, må eksisterande tiltak forbetrast og nye tiltak setjast inn, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en pressemelding. Ei arbeidsgruppe fremja i fjor vår ei rekke forslag til endringar i vegtrafikklova der forslaget om nulltoleranse er det mest sentrale. Forslaga har no vore på høyring og høyringsinstansane (bl a Norges Taxiforbund) er i det alt overvegande positive til rapporten frå arbeidsgruppa med tilhøyrande lovforslag TAXI 2010

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 7 September 2010. Tema: Taxi og miljø TAXI 2010-1

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 7 September 2010. Tema: Taxi og miljø TAXI 2010-1 taxi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 7 September 2010 Tema: Taxi og miljø TAXI 2010-1 Fastpris på mobilsamtale - Fri Bruk Tale Fri Bruk Tale er spesielt lønnsomt for deg som ringer

Detaljer

Årsberetning 2011-2013

Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning Juni 2011 - Mai 2013 Regnskap for 2012 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Velkommen til Lofoten, Vågan kommune og Svolvær by Vågan kommune har 9200 innbyggere

Detaljer

Vi tester taxi-appene side 8-12. Provoserende fra departementet. november 2012. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund

Vi tester taxi-appene side 8-12. Provoserende fra departementet. november 2012. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund 9Nr november 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Køln-messe: Taxi-verden vil ha kvalitet side 4-6 Vi tester taxi-appene side 8-12 Provoserende fra departementet side 15 E 300 BlueTEC

Detaljer

Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? Akershus tar hydrogen-ansvar. Vi besøker By-Taxi. side 4-5-6-7-22

Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? Akershus tar hydrogen-ansvar. Vi besøker By-Taxi. side 4-5-6-7-22 7Nr september 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Akershus tar hydrogen-ansvar side 8-9 Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? side 4-5-6-7-22 Vi besøker By-Taxi side 10-11-12

Detaljer

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013 TAXI er limet i kollektivtransporten Bruk din lokale drosjesentral, se baksiden. 1Nr februar 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund - Eller? Tilbud overalt alltid er basert på en samfunnskontrakt.

Detaljer

Snart kommer reelle miljøvalg. Useriøst fra Frp og Høyre. side 4, 5, 6, 7, 8, 9. mai 2011. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund

Snart kommer reelle miljøvalg. Useriøst fra Frp og Høyre. side 4, 5, 6, 7, 8, 9. mai 2011. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund TAXI 4Nr mai 2011 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Snart kommer reelle miljøvalg side 4, 5, 6, 7, 8, 9 Useriøst fra Frp og Høyre side 14-15 og 23 Lover og regler må følges innhold Vi

Detaljer

nroktober 2012 MedleMs- og informasjonsblad for norges Taxiforbund Lurt av myndighetene Høyre støtter reguleringen Feiret 100 år

nroktober 2012 MedleMs- og informasjonsblad for norges Taxiforbund Lurt av myndighetene Høyre støtter reguleringen Feiret 100 år 8Nr oktober 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Lurt av myndighetene side 8-9-10 Høyre støtter reguleringen side 5 Feiret 100 år side 13 E 300 BlueTEC HyBrid en ny standard i segmentet

Detaljer

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon FORNØYD MEDLEM: «Merker verdien av gode rabattordninger!» side 3 SMB magasinet Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester for SMB Tjenester AS Nr. 1.

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din.

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Kundebladet Nr. 1 2013 Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet er tatt av dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Nye Tanemsbrua 10 år. Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor:

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder.

Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder. Magasinet Medlemsutgave September 2013 Pensjonist- GOD PENSJON: Les dette før du skifter jobb. Side 20 TIDLIGPENSJON OG ARBEID: Slik er reglene. Side 18 Paus Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli

Detaljer

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse?

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse? DIN BEDRIFT WWW.BEDRIFTSFORBUNDET.NO 03/12 Sosiale medier og sikkerhet? Vil forenkle Næringspolitikk for fremtiden TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

FINANS F O KUS. Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft

FINANS F O KUS. Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Fulgte drømmen til sydhavet nummer 5 2012 Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft

Detaljer

Våre beste pensjonstips

Våre beste pensjonstips 4 Dette får du som medlem i KLP 20 Jobbe som pensjonist? Slik er reglene 24 Mer fleksibilitet for uføre Magasinet MEDLEMSUTGAVE MAI 2015 Våre beste pensjonstips Er du i 30-årene eller nærmere pensjonsalder?

Detaljer

Profilen: Finn Roar Bruun Tid for å gi seg! naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 3/ 2014. tema Sjekk pensjonen din!

Profilen: Finn Roar Bruun Tid for å gi seg! naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 3/ 2014. tema Sjekk pensjonen din! naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 3/ 2014 tema Sjekk pensjonen din! / 6 gi støtte Bli bøssebærer på TV-aksjonen! / 12 Aktuelt Landets største nydyrkingsprosjekt / 14 Profilen: Finn Roar Bruun

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor Møte tirsdag den 4. mars 2008 kl. 21.57 President: R u n e J. S k j æ l aaen

og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor Møte tirsdag den 4. mars 2008 kl. 21.57 President: R u n e J. S k j æ l aaen 274 Em. 4. mars Endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. 2008 Møte tirsdag den 4. mars 2008 kl. 21.57 President: R u n e J. S k j æ l aaen D a g s o r d e n

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Nytt fra sentralstyret s. 4. Følg med i vervekurransen s.8. Intervjuet: Hedvig Wist s. 14. Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister

Nytt fra sentralstyret s. 4. Følg med i vervekurransen s.8. Intervjuet: Hedvig Wist s. 14. Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 2 2012 Årg. 67 Nytt fra sentralstyret s. 4 Følg med i vervekurransen s.8 Intervjuet: Hedvig Wist s. 14 colorlab.no The Norwegian Color Research

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge SKATTE BETALEREN 4 2009 www.skattebetaleren.no Halverte eiendomsskatten gir deg oppskriften De hemmelige studenttriksene Slik unngår du boligfellen Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge o,- Få DN

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Smått og STORT på BAUMA. Nr. 5-2010 51. ÅRGANG LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET

ANLEGGS MASKINEN. Smått og STORT på BAUMA. Nr. 5-2010 51. ÅRGANG LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET ANLEGGS LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET 36 68 74 Nr. 5-2010 51. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Smått og STORT på BAUMA Besøk oss på www.basal.no BASAL

Detaljer