Administrerende direktørs kommentarer The Managing director s remarks. Ledelse og styret Management and board of directors. Ledelse / Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administrerende direktørs kommentarer The Managing director s remarks. Ledelse og styret Management and board of directors. Ledelse / Management"

Transkript

1 Årsrapport Annual Report 2014

2 Innhold 4 Ledelse og styret 5 Administrerende direktørs kommentarer 6 Årsberetning Selskapets aktiviteter 16 HR og organisasjon 18 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet 22 Samfunnsansvar 24 Forskning og utvikling 26 Finansielle forhold 30 Resultatregnskap 32 Balanse 34 Kontantstrømanalyse 36 Regnskapsprinsipper 40 Noter til årsregnskapet 50 Revisjonsberetning 54 Eni Norges engasjement ved årsslutt 2014 Contents 4 Management and board of directors 5 Managing director s comments 6 Annual report Company activities 16 HR and organisation 18 Health, safety, environment and quality 22 Social responsibility 24 Research and development 26 Financial aspects 30 Statement of income 32 Balance sheet 34 Statement of cash flow 36 Accounting principles 40 Notes to the financial statements 50 Auditor s report 54 Eni Norge s engagement by end of year 2014

3 Eni Norge årsrapport / Ledelse og styret Annual report / Management and board of directors Eni Norge årsrapport / Administrerende direktørs kommentarer Annual report / Managing director s comments Ledelse og styret Management and board of directors Administrerende direktørs kommentarer The Managing director s remarks Ledelse / Management Ruggero Gheller Administrerende direktør / Managing Director Alfio Guercio Sikkerhetsdirektør / Security Manager Tone Reinskau Direktør for målstyring og oppfølging / Performance Monitoring Manager Aksel Luhr Juridisk direktør / Legal & Corporate Affairs Manager Andreas Wulff Direktør for ekstern kommunikasjon og samfunnskontakt / External Communication Manager Gian Luigi Ferrara Finansdirektør / Finance and Control Manager Liv Nielsen Direktør for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet / Health, Safety, Environment and Quality Manager Nils Tveit Direktør for personal og organisasjon / Human Resources and Organisation Manager Luca Franchi Direktør for kontrakter og anskaffelser / Procurement Manager Nicola Mavilla Direktør for leting / Exploration Manager Odd Vårdal Direktør for prosjekt og teknologi / Development and Technology Manager Styret / Board of Directors Franco Magnani Styreleder / Chairman Enrico Cingolani Nestleder / Vice Chairman Luca Bertelli Styremedlem / Director Ruggero Gheller Adminıstrerende direktør og styremedlem / Managing Director and Director Anne Marie Nerby Ansattes representant / Director (elected by the employees) Stein Ragnar Rasmussen Ansattes representant / Director (elected by the employees) Tor Bustrak Tangvald Ansattes representant / Director (elected by the employees) Vararepresentanter / Deputy Board Directors Stella Ottavia Aksjonærrepresentant / Elected by the shareholders Giuseppe Pasi Aksjonærrepresentant / Elected by the shareholders Loris Tealdi Aksjonærrepresentant / Elected by the shareholders Giuseppe Colombo Aksjonærrepresentant / Elected by the shareholders I 2014 har Eni Norge hatt fokus på letevirksomheten i Barentshavet, der selskapet er operatør for 13 lisenser og i tillegg partner i seks. I fjor utvidet Eni Norge sin portefølje med ytterligere leteareal. Selskapet ble tildelt operatørskap for to nye lisenser i Barentshavet (PL226 og PL226 B), og fikk også tilleggsareal i forbindelse med Tommeliten-funnet i Nordsjøen. Antallet lisenser på den norske kontinentalsokkelen som Eni Norge er operatør for eller partner i utgjorde totalt 56 lisenser ved utgangen av Eni Norges produksjon av hydrokarboner på den norske kontinentalsokkelen var i 2014 omtrent 40,9 millioner fat oljeekvivalenter (mfoe) en økning på 5,7 % sammenlignet med Økningen skyldes i hovedsak mer effektiv produksjon og færre tilfeller av vedlikeholdsstans. En viktig milepæl for utbyggingsaktivitetene var ferdigstillingen av Goliat FPSO ved verftet i Sør-Korea. Etter produksjonsoppstart kommer Goliat til å være det første oljeproduserende feltet i Barentshavet. Eni Norge er overbevist om at Arktis, og Barentshavet spesielt, utgjør en mulighet for langsiktig utvikling av olje- og gassindustrien. En bærekraftig tilnærming med fokus på miljøvern og lokal utvikling er en nøkkelfaktor for vellykket utnyttelse og utbygging av de arktiske ressursene. Ved utgangen av 2014 hadde Eni Norge 450 ansatte fordelt på kontorene i Sandnes og Hammerfest en økning på 24 personer sammenlignet med Et høyere aktivitetsnivå i selskapet, særlig knyttet opp mot Goliat-prosjektet, er en av hovedårsakene til veksten. Selskapets nettoresultat var på millioner kroner i 2014 mot millioner kroner i I 2015 kan vi se tilbake på 50 års virksomhet i Norge. Når Goliat begynner å levere olje til markedet, vil Eni Norge ha produksjon fra alle havområder på norsk sokkel. During 2014 Eni Norge focused its exploration activity mainly in the Barents Sea, where the company operates 13 licences and is partner in six others. Last year, Eni Norge acquired additional exploration potential for its portfolio when the company was granted the operatorship of two new licenses (PL226 and PL226B) in the Barents Sea, and protection acreage adjacent to the Tommeliten discovery in the North Sea. The total number of NCS-operated and non-operated licences held by Eni Norge at the end of 2014 was 56. Eni Norge s equity production of hydrocarbons on the Norwegian Continental Shelf in 2014 was approximately 40.9 million barrels of oil equivalents (mboe), an increase of 5.7% compared with This increase can be attributed mainly to better production efficiency and fewer maintenance turnarounds. As regards field development activities, the completion of the Goliat FPSO in South Korea was an important milestone for the company. When Goliat comes onstream it will be the first producing oil field in the Barents Sea. Eni Norge believes that the Arctic region, and the Barents Sea in particular, represents an opportunity for long-term development within the oil and gas industry. A sustainable approach focused on fostering local development and environmental protection is key to the successful development and exploitation of Arctic resources. At the end of 2014 Eni Norge employed 450 people in our offices in Sandnes and Hammerfest. This is an increase of 24 persons compared with 2013 and can be attributed mainly to high levels of activity linked in particular to the Goliat project. Eni Norge recorded net income of NOK million in 2014, compared with NOK million in the previous year. In 2015 Eni will be able to reflect on 50 years of operations in Norway. When Goliat comes onstream and starts delivering to the market, Eni Norge will be producing from all regions of the Norwegian shelf. Franco Picciani Driftsdirektør / Operations Manager Martha Skjaeveland Ansattes representant / Elected by the employees Martina Opizzi Lisensdirektør / Licence Manager Lise Petterson Ansattes representant / Elected by the employees Ove André Årdal Kommersiell direktør / Commercial Manager Matteo Bacchini Direktør for Goliat utviklingsprosjekt / Goliat Development Project Manager Grete Myklebust Ansattes representant / Elected by the employees Fay-Renee Franksdatter Nilsen Ansattes representant / Elected by the employees Karin Majlund Bach Ansattes representant / Elected by the employees Ruggero Gheller Administrerende direktør / Managing Director Oversikten gjelder per 31.januar 2014 / Overview applies to 31. January

4 Eni Norge årsrapport / Årsberetning 2014 Annual report / Company activities Eni Norge Årsrapport / Selskapets aktiviteter Annual report / Company activities Årsrapport 2014 / Annual report 2014 Kort om Eni Norge Eni Norge AS er et norsk selskap eiet av det italienske Eni S.p.A. Selskapet utfører lete- og utvinningsvirksomhet i Norge og har kontorer på Forus utenfor Stavanger og i Hammerfest. I hele 2014 har selskapet hatt prosjektkontor i Ulsan, Sør-Korea. Eni International B.V., Amsterdam, står som eier av alle Eni Norges aksjer. Ved årets utgang besto Eni Norges portefølje av 56 utvinningstillatelser på den norske kontinentalsokkelen. Selskapet er operatør for 18 av disse og partner i feltene i Ekofisk-området, samt feltene Heidrun, Norne, Urd, Åsgard, Mikkel, Morvin, Kristin, Tyrihans og Skuld. Eni Norge AS er operatør for feltene, Marulk og Goliat. Marulk ligger i Norskehavet og kom i produksjon 2. april Goliat blir det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet og har planlagt oppstart i Eni Norge in brief Eni Norge AS is a Norwegian subsidiary of the Italian integrated energy group Eni S.p.A. The company carries out petroleum exploration and production activities in Norway, and has offices in Forus outside Stavanger and in Hammerfest. Throughout 2014 the company has maintained a project centre in Ulsan, South Korea. Eni International B.V., Amsterdam, is the sole shareholder in Eni Norge AS. At year-end 2014, Eni Norge s portfolio on the Norwegian continental shelf consisted of 56 licences. The company is operator in 18 of these and has participating interests in fields in the Ekofisk Area, as well as the Heidrun, Norne, Urd, Åsgard, Mikkel, Morvin, Kristin, Tyrihans and Skuld fields. Eni Norge AS is operator of the Marulk and Goliat fields. Marulk, in the Norwegian Sea, came on stream on 2 April Goliat will be the first oil field to be brought into production in the Barents Sea and is planned to come on stream in the summer of

5 Eni Norge årsrapport / Selskapets aktiviteter Annual report / Company activities Eni Norge Årsrapport / Selskapets aktiviteter Annual report / Company activities Selskapets aktiviteter / Company activities Leting Exploration I 2014 har Eni Norge As konsentrert sin letevirksomhet i Barentshavet, der selskapet er operatør for 13 lisenser og er partner i ytterligere seks. Antallet lisenser som Eni Norge er operatør for eller partner i utgjorde i 2014 totalt 56 lisenser. During 2014 Eni Norge As has focused its exploration activity mainly in the Barents Sea, where the company operates 13 licences and is partner in six others. The number of operated and non-operated licences in Eni Norge s total portfolio in 2014 was 56. Det ble i 2014 foretatt leteboring i utvinningstillatelse PL532 samt den nærliggende utvinningstillatelsen, PL714, i Barentshavet. Statoil er operatør for begge lisensene med en eierandel på 50 %. Hovedmålet var å bekrefte ressursene, som vil kunne kobles til Johan Castbergutbyggingen. Eni Norge er partner i disse lisensene med en eierandel på 30 %, sammen med Petoro som eier 20 %. Det ble boret tre nye undersøkelsesbrønner i /4-1 (Kramsnø) og 7220/7-3S (Drivis) i PL 532, og 7220/2-1 (Isfjell) i PL714. Både 7220/4-1 (Kramsnø) og 7220/2-1 (Isfjell) førte til funn av gass og kondensat, mens brønn 7220/7-3S (Drivis) førte til et interessant olje- og gassfunn, som allerede er inkludert i Johan Castberg-utbyggingen. Exploration drilling in 2014 was carried out in licence PL532, and the nearby licence PL714, in the Barents Sea. Both licences are operated by Statoil with a 50% interest. The main objective was to confirm resources that could be tied-in to the Johan Castberg development project. Eni Norge is a partner in these licences with a 30% share, together with Petoro which holds 20%. Three new wildcat wells were drilled in /4-1 (Kramsnø) and 7220/7-3S (Drivis) in PL 532, and 7220/2-1 (Isfjell) in PL714. Both the 7220/4-1 (Kramsnø) and 7220/2-1 (Isfjell) wells resulted in gas and condensate discoveries, while the 7220/7-3S (Drivis) well resulted in an interesting oil and gas discovery that has already been included as part of the development project linked to the Johan Castberg discovery. Lisenstildelinger Licence awards I 2014 arbeidet Eni Norge AS for å utvide sin portefølje med ytterligere leteareal. Selskapet ble tildelt operatørskap samt 60 % eierandel i lisensene, PL226 og PL226B, der selskapet er partner med Edison (20 %) og E.ON (20 %). Lisensen er nå inne i sin andre leteperiode, og en letebrønn skal være på plass innen midten av In 2014 Eni Norge AS made a major effort to add additional exploration potential to its portfolio. The company was awarded the operatorship and a 60% share in licences PL226 and PL226B, where it is in partnership with Edison (20%) and E.ON (20%). The licence has now entered its second exploration period, and an exploration well is due by mid I TFO 2013 ble Eni Norge i februar 2014 tildelt tilleggsareal i forbindelse med Tommeliten-funnet i Nordsjøen, som en del av den ConocoPhillipsopererte lisensen, PL044B, hvor Eni er partner (ConocoPhillips 41,88 %, Statoil 30 %, Total 15 % og Eni Norge 13,12 %). As part of the APA 2013 licences awarded in February 2014, Eni Norge, as part of the ConocoPhillips-operated PL044B partnership (ConocoPhillips 41.88%, Statoil 30%, Total 15% and Eni Norge 13.12%), was awarded protection acreage linked to the Tommeliten discovery in the North Sea har vært et hektisk år for Eni Norge med tanke på de geologiske og geofysiske studiene som er utført i Barentshavet. Denne innsatsen har ført til bedre forståelse av letearealets potensiale og vil danne grunnlaget for selskapets fremtidige aktiviteter has been a hectic year for Eni Norge in terms of geological and geophysical studies carried out in the Barents Sea. This effort has resulted in a better understanding of the exploration potential of the area, and will form the basis of the company s future new ventures. Utbygging Field development Ekofisk L, Ekofisk Sør og Eldfisk II har vært dominerende prosjekter i Ekofiskområdet siden The Ekofisk L, Ekofisk South and Eldfisk II projects have dominated activities in the Ekofisk area since Ekofisk sør, som består av brønnhodeplattformen Ekofisk Zulu og under vannsinstallasjonen Victor Bravo, ble satt i drift i Den nye bolig- og feltsenterplattformen Ekofisk L med 552 senger ble også satt i drift i Begge installasjoner har vist god regularitet i første driftsår. Eldfisk II består av en kombinert plattform, Eldfisk S med boligkvarter for 160 personer, 40 brønnslotter og prosessanlegg for separasjon av olje, vann og gass. Anlegget inkluderer vannrensing og utslipp av produsert vann til sjø. Videre er det anlegg for re-injeksjon av gass som brukes hvis gassbehandling på Ekofisk J er nedstengt. Olje og våtgass sendes til Ekofisk J i to rørledninger for videre behandling og eksport til Teesside og Emden. Plattformen ble installert sommeren 2014 og startet produksjon 3. januar I desember 2014 nådde Tommeliten Alfa-prosjektet en viktig milepæl, da konsept for videre modning ble valgt. Lisensen har besluttet å gå videre med et konsept basert på gjenbruk av Huldra-plattformen. Dette er første gang gjenbruk og flytting av eksisterende plattform er valgt som konsept for en utbygging på norsk sokkel. Forventet oppstart for Tommeliten Alfa er ved årsskiftet 2019/2020. Ekofisk South, which consists of the Ekofisk Zulu wellhead platform and the subsea installation Victor Bravo, was brought into operation in The new 552-bed accommodation and field centre platform Ekofisk L also started operations in Both installations have displayed high levels of reliability during their first year of operation. Eldfisk II comprises an integrated platform, Eldfisk South, with living quarters for 160 persons, 40 well slots and a processing facility designed to separate gas, oil and water. The plant carries out water decontamination and the discharge of produced water into the sea. There is also a gas re-injection plant that is used when the gas treatment plant on Ekofisk J is shut down. Oil and wet gas are transported to Ekofisk J in two pipelines for further processing prior to export to Teesside and Emden. The platform was installed in the summer of 2014 and came on stream on 3 January In December 2014 the Tommeliten Alpha project achieved an important milestone on selection of the field s advanced maturity concept. The licence has decided to continue with a development concept based on recycling of I 2014 startet gjennomføringen av Ekofisk kapasitetsprosjekt. Prosjektet skal øke kapasiteten for rensing av produsert vann og øke gassløftkapasiteten. Oppstart er planlagt etter revisjonsstans i 2016 og skal bidra til økt kapasitetsutnyttelse i eksisterende prosessanlegg på Ekofisk J og Ekofisk M. Tidligere forsøk på økonomisk utbygging av restreserver på Tor og Eldfisk Nord har blitt stoppet fordi økonomien har vist seg å ikke være tilfredsstillende. Nye initiativ er iverksatt for å utvikle mer kostnadseffektive konsepter. Målsetningen for dette arbeidet er at nye konsepter skal gjøre mindre funn og restreserver som Tor, Eldfisk Nord og andre funn i området, lønnsomme på sikt. the Huldra platform. This is the first time on the Norwegian shelf that the recycling and relocation of an existing platform has been selected as the basis for a field development project. Tommeliten Alpha is expected to come on stream in late 2019/early Implementation of the Ekofisk Capacity Project was commenced in The aim of this project is to increase capacity for the decontamination of produced water, and to increase gas lift capacity. Start-up is planned to follow a turnaround in 2016, and the project will contribute towards boosting the exploitation of capacity in the existing process plants at Ekofisk J and Ekofisk M. Previous attempts to develop the remaining reserves in the Tor and Eldfisk North fields were cancelled because the projects were not economically viable. New initiatives have now been implemented with the aim of generating 8 9

6 Eni Norge årsrapport / Selskapets aktiviteter Annual report / Company activities Eni Norge Årsrapport / Selskapets aktiviteter Annual report / Company activities Tyrihans er en undervannsutbygging knyttet opp mot Kristin-anlegget. Oljen fra Tyrihans blir transportert via Kristin-plattformen til lagringsanlegget på Åsgard C-plattformen, før videre transport med skytteltanker til markedet. Gassen blir eksportert via Kristin-plattformen og Åsgard transportsystem til gassprosesseringsanlegget på Kårstø. De viktigste aktivitetene gjennom 2014 har omfattet boring og komplettering av en tilleggsbrønn. Undervanns-sjøvannsinjeksjonssystemet har, bortsett fra en periode i forbindelse med utskiftning av en pumpe, injisert vann i reservoaret i hele Fremtidig lavtrykksproduksjon var blant vilkårene for godkjenning av Tyrihans PUD. Tyrihans-lisensen vil følgelig være ansvarlig for ca. 50 prosent av investeringene i ombyggingene på Kristin-plattformen, men vil samtidig ha lavtrykksproduksjonsrettigheter på plattformen. Lavtrykksproduksjonsanlegget på Kristin-plattformen ble startet opp sommeren 2014 og har hatt en jevn drift med kapasitet som forventet siden da. Dette er et prosjekt som også lå i forutsetningene for godkjenningen av PUD for feltet. Anlegget består hovedsakelig av en stor modul med en ny kompressor og hjelpeutstyr som skal sikre eksportkapasiteten for plattformen etter at den er endret til lavtrykksproduksjon. Åsgard-feltet har to pågående utviklingsprosjekter. Det største av disse er Åsgard undervannskompresjon. Dette er en førstegangsutvikling av en undervannskompressor for økt produksjon fra Midgard og Mikkel til Åsgard. Hensikten er å håndtere utfordringer i rørledninger når produksjon og reservoartrykk i de to feltene reduseres. I motsetning til andre gass- strømmer i Haltenbanken-området, har Mikkel- og Midgard-feltene gass med lavt CO 2 -innhold noe som er viktig for å møte salgsgassspesifikasjonen for den endelige blandingen. Prosjektet er i gjennomføringsfasen, og to bunnrammer, én for kompre ssoranlegget og én for sammenkoblinger av rørledninger, ble installert i løpet av sommeren 2013, mens alle nye rørledninger har blitt installert i løpet av sesongen Testing av de enkelte modulene pågår nå for fullt og testing av den første kompressormodulen i basseng hos K-lab på Kårstø er avsluttet med resultater som forventet. Levering av de første modulene fra Aker i Egersund starter fra årsskiftet. Installasjon av moduler forventes startet i april 2015, etter at spesialskipet som brukes til dette har utført nødvendige planlagte modifikasjoner for å kunne håndtere kompressormodulene. Oppstart av undervannskompresjons anlegget er planlagt til siste del av more cost-effective solutions. The aim of this work is to enable small discoveries and residual reserves, such as those found in the Tor, Eldfisk North and other fields in the area, to become profitable in the longer term. The Tyrihans project involves a subsea development tied-in to the Kristin facility. Oil from Tyrihans is transported via the Kristin platform to the storage facility on the Åsgard C platform prior to onward transport by shuttle tanker to the market. The gas is exported via the Kristin platform and the Åsgard transport system to the processing plant at Kårstø. In 2014, the most important activities here have included the drilling and completion of an infill well. In 2014, with the exception of a period involving replacement of a pump, the subsea seawater injection system has continued to inject water into the reservoir. Future low-pressure production was included in the terms and conditions of approval of the Tyrihans PDO. The Tyrihans licence will thus now assume responsibility for approximately 50% of investment in the reconstruction of the Kristin platform, but will also hold low-pressure production rights on the platform. The low-pressure production plant on the Kristin platform was put into operation in the summer of 2014 and has since maintained reliable operations with capacity as expected. This project also constituted part of the preconditions for approval of the field s original PDO. Principally, the plant comprises a large module equipped with a new compressor and auxiliary equipment which will guarantee the platform s export capacity following the switch over to low-pressure production. The Åsgard field has two ongoing development projects. The largest of these is the Åsgard subsea compression project. This involves the first ever use of a subsea compressor designed to boost production from the Midgard and Mikkel fields and on to Åsgard. The objective here is to overcome minimum flow problems in the flow lines as a result of natural production and reservoir pressure decline in these two fields. In addition to prompting higher recovery rates, the low-co 2 gas from the Mikkel and Midgard fields is important as a blending component together with other, higher concentration CO 2 gases, from the Haltenbanken area required to meet overall sales gas CO 2 specifications. The project is currently in its implementation phase and two subsea templates (one for the compressor plant and one for hooking-up with the pipelines) were installed during the summer of All the new pipelines were installed during the 2014 season. Individual testing of each module is now being carried out, and testing of the first compressor module in K-lab s basin in Kårstø has been successfully completed. Delivery of the first modules from Aker in Egersund will begin at year end. Installation of the modules is Det andre Åsgard-prosjektet er utvidelse av Smørbukk Sør. Dette pro sjektet omfatter installasjon av en ny bunnramme med to brønner på Smørbukk Sør-feltet. Dette er et prosjekt for økt utvinning, og brønnene vil bli knyttet til Åsgard A-plattformen. Prosjektet ble sanksjonert i begynnelsen av 2013 og er i gjennomføringsfasen med planlagt oppstart i tredje kvartal Alle undervannsinstallasjoner, det vil si ny bunnramme, rørmanifold-modul, rørledninger og ny kabel er nå installert, mens oppkoblinger av rørledninger og kabel samt testing av anlegget vil bli utført i Boring av de to brønnene, én produksjonsbrønn og én gassinjeksjonsbrønn, er planlagt startet i andre kvartal Studier og kommersielle vurderinger vedrørende mulig utbygging av Trestakk-feltet basert på «tie-back»-alternativet til Åsgard A har fortsatt i Beslutning om valgt utbygningskonsept planlegges i første kvartal 2015, mens beslutning om utbygning er forventet innen utgangen av Mikkel Sør-prosjektet er fortsatt på vent på grunn av kapasitetsbegrensninger i nedstrøms-transportsystemet. Lisenseierne er enige om å revurdere prosjektet så snart endringer i de eksterne rammebetingelsene er avklart. På Norne ble det utført et stigerørs-utskiftingsprosjekt i løpet av sensommeren Dette prosjektet innebar utskifting av fire coflon stigerør, og arbeidet ble utført med gode HMS-resultater, i henhold til planen og godt under budsjett. Det ble også gjennomført et livbåt-utskiftingsprosjekt på Norne hvor det ble bestilt 4 nye livbåter i juni Disse ble levert og to av livbåtene ble installert før de første høststormene satte inn. Dette medførte at bemanningsnivå og produksjon kunne opprettholdes gjennom den første uværsperioden som kom i september. De to siste livbåtene skal installeres våren Heidrun lavtrykksproduksjonsanlegg ble installert i revisjonsstansen i mai, ferdigstilt i løpet av sommeren og tatt i bruk i slutten av oktober Heidrun «Floating Storage Unit» (FSU) har vært under konstruksjon i Sør Korea i 2014 og vil bli levert på nyåret Heidrun FSU vil redusere dagens behov for tankbåter og ligge fast forankret på feltet som en del av feltløsningen. expected to start in April 2015, after the vessel tailored for such operations has completed the necessary modifications required to carry out this task. Start-up of the subsea compression plant is planned for the latter half of The second project at Åsgard is the Smørbukk South Extension project, involving the installation of a new two-well subsea template. The project is aimed at increasing recovery rates, and the wells will be tied back to the Åsgard A platform. The project was given approval in early 2013 and is in the execution phase, with a planned start-up in the third quarter of All subsea installations (the new template, pipe-manifold module, pipelines and new umbilical) have now been installed. Hook-up of the pipelines and umbilical, as well as testing of the installation, will be carried out in Drilling of the two wells (1 production and 1 gas injection well) is planned to begin in the second quarter of Studies and commercial assessments related to possible development of the Trestakk field based on a tie-back concept to Åsgard A have continued during A decision on selection of the development concept is planned to be made in the first quarter of 2015, while the decision on the development itself is expected before the end of The Mikkel South project remains on hold due to capacity constraints in the downstream transportation system. The licensees are agreed that the project shall be re-assessed as soon as amendments to the relevant external regulatory frameworks have been resolved. At Norne, a riser replacement project was carried out during the late summer of This project involves the replacement of four Coflon risers, and the work was carried out according to plan, well within budget, and without any HSE issues. A project to replace the lifeboats on the Norne platform was also completed. Four new lifeboats were ordered in June Following delivery, two of the boats were installed before the autumn storms arrived. This permitted crewing levels and production to be maintained during the initial period of poor weather which occurred in September. The remaining two lifeboats will be installed in the spring of

7 Eni Norge årsrapport / Selskapets aktiviteter Annual report / Company activities Eni Norge Årsrapport / Selskapets aktiviteter Annual report / Company activities Utbyggingsplanleggingen for Johan Castberg-feltet i Barentshavet pågår. Sommeren 2014 ble det besluttet å bruke ett ekstra år på konseptvalg, noe som ventelig vil bli besluttet i juni Utbyggingsløsningene som er til vurdering er en halvt nedsenkbar plattform med rørledning til en oljeterminal og en FPSO med overføring av produsert olje til tankskip. Tre letebrønner ble boret i 2013, og to brønner ble boret i første halvdel av 2014 i Johan Castberg-området. Drivis-reservoaret ble påvist og blir inkludert i utbyggingsplanene for feltet. Letekampanjen økte de utvinnbare reservene med ca. 10 %. Planlegging av mulig utbygging av Alke-feltet i Barentshavet avventer tilgang på eksportmuligheter enten via eksisterende eller fremtidig gassinfrastruktur. Produksjon Eni Norges produksjon av olje, NGL, gass og drivstoff var i 2014 omtrent 40,9 millioner fat oljeekvivalenter (MFOE) en økning på 5,7 % sammenlignet med Økningen skyldes i hovedsak forbedrede produksjonsoperasjoner og færre tilfeller av vedlikeholdsstans. Den største delen av produksjonen kom fra vår andel i Åsgard-feltet, som produserte 17,0 MFOE sammenlignet med 17,3 i 2013, og feltene i Ekofisk-området, som produserte 8,8 MFOE sammenlignet med 8,2 i De resterende 15,1 MFOE av produksjonen kom fra feltene Tyrihans, Morvin, Mikkel, Marulk, Kristin, Heidrun, Skuld, Norne og Urd. Olje, kondensat og NGL bidro med 55,5 % av selskapets totale produksjon. Goliat-prosjektet var forventet å komme i drift i tredje kvartal i 2014, men oppstarten er nå planlagt til Til tross for dette var likevel Eni Norges produksjonsrate på 112,1 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed) høyere enn budsjettert (109,5 kboed). Ekofisk Sør-feltet, som har vært i produksjon siden november 2013, har fått flere brønner i produksjon i løpet av 2014 og har bidratt til en økning i produksjon fra Ekofisk-området sammenlignet med Eldfisk 2/7S-plattformen ble ferdigstilt i 2014 og startet produksjon i januar Et prosjekt for økt oljeutvinning for Kristin- og Tyrihans-feltene ble fullført. LPP-modulen (lavtrykksproduksjon) ble satt i drift i midten av juli og har gitt gode resultater. Det ble fullført et lignende LPP-prosjekt på Heidrun i november, og også det har ført til økt produksjon. The Heidrun low-pressure production plant was installed during the turn around in May, commissioned during the summer, and put into operation at the end of October The Heidrun Floating Storage Unit (FSU) has been under construction in South Korea during 2014 and will be delivered early in The FSU willreduce the current necessity for tankers and will be permanently anchored at the field location as an integral part of the field facility. Planning of the development concept for the Johan Castberg field in the Barents Sea is currently ongoing. In the summer of 2014 it was decided to spend an additional year on the concept selection process. A decision is now expected in June The concepts under consideration include a semi-submersible platform hooked up to a pipeline extending to an oil terminal, or alternatively a stand-alone FPSO facilitating the transfer of produced oil to shuttle tankers. Three exploration wells were drilled in the Johan Castberg area in 2013, and two during the first half of The Drivis reservoir was confirmed and has been incorporated in the field s development plans. The results of the exploration drilling campaign increased the recoverable reserves by approximately 10%. The planning of a possible development of the Alke field in the Barents Sea is on hold awaiting access to an export mechanism facilitated by existing or future gas infrastructure. Production Eni Norge s equity production of oil, NGL, gas and petroleum in 2014 was approximately 40.9 million barrels of oil equivalents (mboe), an increase of 5.7% compared with The increase was mainly due to improved production operations performance and fewer maintenance turnarounds. The greatest contributors were the Åsgard Unit and the Ekofisk area, which produced 17.0 and 8.8 mboe respectively, compared with 17.3 and 8.2 mboe in The remaining 15.1 mboe was produced by a combination of the Tyrihans, Morvin, Mikkel, Marulk, Kristin, Heidrun, Skuld, Norne, and Urd fields. Oil, condensate and NGL accounted for 55.5% of the company s total production. The Goliat project was expected to come on stream in the third quarter of 2014, but start-up is now planned for Despite this, Eni Norge s production rate of kboed was still higher than the budgeted figure (109.5 kboed), even without Goliat. Mikkel-feltet opererer innenfor de tillatte produksjonsnivåene, men det har ikke vært tilgjengelig ekstra kapasitet for dette feltet i Reserver Eni Norge registrerte ytterligere «dokumenterte» reserver i 2014 på 33,2 MFOE, hovedsakelig fra feltene Goliat, Ekofisk/Eldfisk, Heidrun og Tyrihans. Ved årsslutt utgjorde Eni Norges dokumenterte reserver totalt 409,1 MFOE, som er en 1,9 % reduksjon fra fjoråret og en reserve-erstatningsrate for 2014 på 81 %. Anslått verdi av «sannsynlige» reserver utgjør totalt 310,4 MFOE. Kategoriene «mulige» og «betingede» reserver/ressurser beløper seg til 321 MFOE. Goliat utbyggingsprosjekt Goliat er det første oljefeltet som vil komme i drift i Barentshavet. Planlagt produksjonsstart er andre halvdel av Goliat-utbyggingen omfatter produksjonslisensene PL229/PL229B, der Eni Norge er operatør med en eierandel på 65 %. Statoil er partner med en eierandel på 35 %. Goliat er lokalisert utenfor Finnmark Vest i det sørlige Barentshavet (blokkene 7122/7 og 7122/8, samt deler av 7122/9, 7122/10 og 7123/7). PL229 ble tildelt i «Barentshavrunden» i 1997, og PL229B i Det ble funnet olje i Realgrunnen letebrønn (7122/7-1) i Rettighetshaverne har totalt boret fem brønner pluss et sidesteg på Goliat i perioden Det er funnet olje og gass i flere strukturer/ segmenter på flere stratigrafiske nivå. De utvinnbare oljereservene er beregnet til om lag 28 millioner Sm 3 olje. I utgangspunktet er det planlagt at gassen i den første fasen vil bli reinjisert for trykkstøtte. Det er mulig at eksportering av gass kan vurderes på et senere tidspunkt, avhengig av etablering av mulige eksportløsninger. De utvinnbare gassreservene er beregnet til om lag 8 milliarder Sm 3. I desember 2007 godkjente eierne et utbyggingskonsept basert på en flytende produksjons-, lagrings- og lasteinnretning (FPSO) tilkoplet undervannsbrønner. PUD ble oversendt til myndighetene i februar 2009 og godkjent av Stortinget i juni samme år. The only turnaround carried out this year was at the Heidrun FPSO, which was shut down for 15 days during April and May. Production at Åsgard has continued according to expectations despite extensive maintenance programmes. Compressor maintenance, turbine and riser replacements, and a subsea template modification have been carried out during The Mikkel field is operating within its commercial production limits, but spare capacity has not been available for this field during Reserves In 2014, Eni Norge recorded additions to its proven reserves amounting to 33.2 MBOE, mainly derived from the Goliat, Ekofisk/Eldfisk, Heidrun and Tyrihans fields. At year-end, Eni Norge s total proven reserves corresponded to MBOE, representing a decrease of 1.9 % from the previous year, and a 2014 Reserves Replacement Ratio of 81%. The estimated value of probable reserves corresponds to a total of MBOE, with volumes in the possible and contingent reserves categories amounting to 321 MBOE. The Goliat development project Goliat will be the first oil field to come on stream in the Barents Sea. Production start-up is planned for the second half of The Goliat project encompasses production licences PL229 and PL229B, in which Eni Norge is operator with a 65% share. Statoil is a partner in the licences with a 35% share. The Goliat field is located outside the Finnmark West area in the southern Barents Sea, comprising blocks 7122/7 and 7122/8, as well as parts of 7122/9, 7122/10 and 7123/7. The PL229 licence was awarded as part of the Barents Sea Licensing Round in 1997, and PL229B in Oil was discovered in Realgrunnen Group reservoirs in the 7122/7-1 well drilled in A total of five wells, and a sidetrack, have been drilled on the field during the period Oil and gas have been encountered in several structures and segments, and at several stratigraphic levels. I Norskehavet startet Skuld-feltet produksjon fra Dompap-reservoaret. En brønnramme med to produserende brønner er koblet til Norne FPSO. Produksjon fra Fossekall-reservoaret startet i mars 2013 og har foregått uten avbrudd gjennom hele Disse reservoarene har imidlertid hatt lavere produksjon enn forventet. «Tie-in»-felter som Skuld, bidrar til å øke levetiden til Norne FPSO. Installering av nye produksjonsstigerør på Norne FPSO har pågått siden juli. Produksjonen fra feltet ble redusert under denne prosessen, men «tie-in»-feltene klarte å opprettholde normal virksomhet. The Ekofisk South field, which has been producing since November 2013, has brought more wells into production during 2014 and has contributed to an increase in production from the Ekofisk area compared with The Eldfisk 2/7S platform was completed in 2014 and commenced production in January An improved oil recovery project was completed for the Kristin and Tyrihans fields. The low pressure production module (LPP) was brought on stream in mid-july and has performed well. A similar LPP project was completed at Heidrun in November, and has also resulted in additional production. Ekstra prosesseringskapasitet på Norne FPSO har ført til at Marulk har kunnet produsere på nivåer over det som er avtalt gjennom produksjonsavtalen i store deler av Den eneste driftsstansen som ble gjennomført dette året var på Heidrun FPSO, som ble nedstengt i 15 dager i april og mai. In the Norwegian Sea, the Skuld field started production from the Dompap reservoir. A subsea template with two producing wells is tied-in to the Norne FPSO. Production from the Fossekall reservoir started in March 2013 and has been uninterrupted throughout However, the performance of these reservoirs has been below expectations. Tie-in fields such as Skuld contribute towards extending the lifetime of the Norne FPSO. Produksjon på Åsgard har fortsatt som forventet til tross for omfattende vedlikeholdsprogrammer. Det er i 2014 utført vedlikehold på kompressor, blitt byttet turbin og stigerør i tillegg til at det er utført modifisering av brønnramme. Installation of production riser replacements at the Norne FPSO has been in progress since July. Production from the field was reduced during this process, but the tie-in fields were able to continue normal operations. Spare processing capacity at the Norne FPSO has enabled Marulk to produce volumes above its commercial entitlement rate during most of

8 Eni Norge årsrapport / Selskapets aktiviteter Annual report / Company activities Eni Norge Årsrapport / Selskapets aktiviteter Annual report / Company activities Det valgte FPSO-konseptet består av en sirkulær enhet med prosessanlegg, oljelager og boligkvarter. Produsert vann vil bli reinjisert i reservoaret. Produsert olje mellomlagres på enheten for videre transport med skytteltankere til markedet. Strategien for drenering av reservoarene vil inkludere vann- og gassinjeksjon ved bruk av totalt 8 brønnrammer med 22 brønner, hvorav 11 er produksjonsbrønner (tre flergrens-brønner), åtte brukes til vanninjeksjon og tre til gassinjeksjon. For å oppnå målene om lave utslipp av Co 2 og klimagasser vil prosjektet bruke kraftforsyning fra land via en undervannsstrømkabel, kombinert med energi generert om bord på installasjonen. Goliat-feltet er på grunn av sin beliggenhet i Barentshavet underlagt strenge HMS-krav. Produksjonsanleggene planlegges utformet slik at et godt arbeidsmiljø sikres, samt at alle relevante krav og regler tilfredsstilles. De fleste undersjøiske og landbaserte anleggskomponentene i forbindelse med utbyggingen av Goliat er levert og klare til oppkobling til FPSO-en. De viktigste aktivitetene som ble fullført i 2014 var: Installasjon av undersjøisk strømkabel. Ferdigstillelse av transformatorstasjon på Hyggevatn utenfor Hammerfest. Installasjon av polyestersegmenter for forankringslinene. Diverse arbeider på undervannsanleggene. Driftsorganisasjonen for Goliat er etablert, og trening av plattformmannskapet pågår. Etablering av driftsstøttekontrakter følger planene for oppstart av feltet. Forboring og komplettering av brønnene ble videreført i 2014, og planlagt brønnkapasitet vil bli tilgjengelig ved oppstart av feltet. Boring og komplettering av Goliat-brønnene fortsetter til Den totale kontraktsandelen tildelt norske selskaper for hele Goliatutbyggingen anslås å bli ca. 60 %. Recoverable oil reserves are estimated to be about 28 million Sm 3. There are plans to re-inject the gas to provide pressure drive during the early production phase. It is possible that export of the gas may be considered at a later date, depending on the establishment of potential export options. Recoverable gas reserves are estimated to be approximately 8 billion Sm³. In December 2007 the licensees approved a development concept based on the use of an FPSO (floating production, storage and offloading facility) tied in to subsea production wells. The PDO was submitted to the authorities in February 2009, and approved by the Norwegian parliament in June of the same year. The selected FPSO concept consists of a cylindrical hull containing processing plants, oil storage facilities and living quarters. Produced water will be re-injected into the reservoir. Produced oil will be stored temporarily in the FPSO prior to onward transport to the market in shuttle tankers. The reservoir drainage strategy includes water and gas injection employing a total of 8 well templates with 22 wells. Eleven of the wells will be producers (including three multilateral wells), eight will be used for water injection and three for gas injection. In order to achieve its low emissions targets og Co 2 and greenhouse emmissions the project will utilise a combination of electricity supplied from the mainland via a subsea cable and energy generated on board the installation. Due to its location in the Barents Sea, the Goliat project has to meet strict HSE requirements. The production plants are planned to be designed in such a way that guarantees a healthy working environment and compliance with all relevant rules and regulations. The majority of the subsea and onshore plant components linked to the Goliat development project have been delivered, and are ready for hook-up to the FPSO. The most important activities completed during 2014 were as follows: Installation of the subsea electrical cable. Completion of the electrical substation at Hyggevann outside Hammerfest. Installation of polyester segments into the anchor lines. Miscellaneous work to the subsea installations. Marulk Marulk-feltet er lokalisert i PL122, blokk 6507, i den sørlige delen av Nordland II, omlag 30 kilometer sydvest for Norne FPSO og 15 kilometer vest for Alve. Marulk er en typisk undervannssatellittutbygging med produksjon fra en brønnramme med to produksjonsbrønner samt tilkobling for prosessering på Norne FPSO. Produksjonen vil gå over ti år, med antatt avslutning ved utgangen av Basiskonseptet for Marulk forutsetter at produksjonen fortsetter til utgangen av 2021, med en generell, langsiktig forretningsstrategi som innebærer: Utvikling av tilfredsstillende forretningsmodeller for perioden etter Fortsatt høy kommersiell proaktivitet for å øke Marulks gasshåndteringskapasitet. Produksjonen i 2014 har vært stabilt høy, og det har vært lite nedetid. Marulk har fått ekstra produksjonskapasitet på Norne i det meste av Videre har det lave innholdet av CO 2 og H2S i Marulkgassen bidratt til at produksjonsprioritet har blitt gitt Marulk i perioder med redusert kapasitet på Norne. Norne har i 2014 vedtatt en strategi om å jobbe mot en driftsforlengelse til Dette vil kunne innebære at Marulk kan produsere utover den fastsatte perioden frem til The Goliat operations organisation has been set up, and training of the platform crew is underway. Entry into operations support contracts linked to production start-up is continuing according to plan. Pre-drilling and well completion of the wells is currently underway and the well capacity available when the field comes on stream will be as planned. Drilling and completion of the Goliat wells will continue until The proportion of contracts awarded to Norwegian companies for the entire Goliat development project is estimated to be about 60%. Marulk The Marulk field is located in licence PL122 in quadrant 6507, in the southern part of the Nordland II area, approximately 30 kilometres south-west of the Norne FPSO and 15 kilometres west of Alve. Marulk is a typical subsea satellite development with production from a subsea template using two production wells tied back to the Norne FPSO where processing is carried out. Production is planned to extend over ten years and is anticipated to terminate at the end of The Marulk base case assumes that production will continue until the end of 2021, with an overall long-term commercial strategy involving: The development of adequate business models for the period following Continued high levels of commercial proactivity with the aim of increasing Marulk s gas handling capacity. During 2014, levels of production have remained stable and high, with very little downtime. Marulk has been granted additional production capacity at the Norne FPSO for the greater part of Furthermore, the low concentrations of CO 2 and H2S in the Marulk gas have contributed towards prioritisation of production from Marulk during periods when capacity at Norne has been reduced. In 2014 the Norne licence adopted a strategy to extend operations until This will enable Marulk to produce beyond its stipulated production period beyond

9 Eni Norge årsrapport / HR og organisasjon Annual report / HR and organisation Eni Norge årsrapport / HR og organisasjon Annual report / HR and organisation HR og organisasjon HR and organisation Ved årsslutt 2014 hadde Eni Norge 450 ansatte, en økning på 24 personer i forhold til året før. De fleste nyansatte jobber innenfor tekniske disipliner og har blant annet bidratt til en ytterligere styrking av driftsavdelingen, med sikte på oppstart av Goliat. De fleste ansatte har sitt daglige virke ved selskapets hovedkontor på Forus, men gjennom hele året har selskapet hatt ansatte midlertidig stasjonert i Korea for å følge opp byggingen av Goliat FPSO-enheten. Ved utgangen av året var 75 av selskapets ansatte stasjonert i Korea. Driftsavdelingen til Goliat holder til i nye lokaler i Hammerfest, og ved årsslutt var det 43 ansatte på kontoret i Hammerfest. Gjennom året har selskapet benyttet seg av midlertidig innleid personell, hvorav en vesentlig del er relatert til arbeid på Goliat-prosjektet. Ved utgangen av 2014 var det 171 midlertidig innleide i selskapet. Dette er en nedgang på 46 midlertidig innleide i forhold til årsslutt I løpet av 2014 valgte 9 personer å si opp sin stilling i selskapet. Dette tilsvarer 2 prosent av gjennomsnittlig antall ansatte i Selskapet har retningslinjer for seniorpolitikk som blant annet tar sikte på å beholde kompetansen til eldre arbeidstakere gjennom ulike tiltak. Ved utgangen av 2014 utgjorde kvinneandelen i selskapet (ansatte og innleide) 26 prosent, mot 25 prosent ved utgangen av Av styrets åtte medlemmer er ett medlem kvinne. Det er ikke iverksatt særskilte likestillingstiltak i løpet I 2014 ble det besluttet å organisere den kommersielle virksomheten, som tidligere var en del av lisensavdelingen, som en egen avdeling. Opplæring og utvikling For Eni Norge er faglig opplæring og utvikling av ansatte et viktig virkemiddel for å videreutvikle, motivere og beholde kompetente medarbeidere. Årlige trenings- og opplæringsplaner avtales med hver ansatt. I tillegg til et omfattende trenings- og opplæringsprogram for fremtidig offshore- eller driftspersonell, gjennomførte våre ansatte kurs- og seminartimer i 2014, inkludert interaktive e-læringskurs. En stor del av den tekniske spesialistopplæringen i selskapet forgår ved Eni Corporate University i Milano. Som en del av introduksjonen i selskapet får alle nyansatte opplæring i ENIMS (Eni Norge Integrated Management System) og Synergy, selskapets verktøy for rapportering av hendelser, avvik og forslag til forbedringer. Selskapet har utviklet et opplæringsprogram for ledere i selskapet som 42 ledere fullførte i Selskapet støtter relevant videreutdanning for ansatte, og i 2014 ble det gitt tilskudd til 5 ansatte for å gjennomføre eksterne master-/ bachelor-programmer. At year-end 2014 Eni Norge had 450 employees, representing a net increase of 24 compared with the previous year. The majority of recently employed personnel are working within technical disciplines and have, among other things, contributed towards consolidating the operations department with a view to production start-up at the Goliat field. The majority of employees work at the company s head office in Forus. However, during the year, the company has seconded personnel on a temporary basis to Korea in order to supervise construction of the FPSO facility. At year-end, 75 of the company s employees were stationed in Korea. The Goliat operations organisation is located in new office premises in Hammerfest, and at year-end a total of 43 personnel were employed at the Hammerfest office. During the year the company has made use of temporary contracted personnel, of which a significant proportion has been assigned to the Goliat project. At year-end 2014, 171 temporary contracted personnel were working at the company. This represents a reduction of 46 such personnel compared with year-end During 2014 a total of nine persons decided to resign from their posts with the company. This is equivalent to 2 per cent of the average total number of persons employed by the company during The company has guidelines governing its Seniors Policy which, among other things, includes a series of measures aimed at retaining the skills and expertise of its older employees. At year-end 2014 the proportion of women employed at the company (permanent employees and contracted personnel) was 26 per cent, compared with 25 per cent at year-end One of the company s eight Board members is female. No specific measures designed to promote equal opportunities were initiated during 2014, and no such measures are planned for A decision was taken in 2014 to restructure the company s commercial activities which were previously organised within the Licence Portfolio Department. A separate department has now been created. Training and development Eni Norge believes that professional training and development of its employees is an important means of advancing, motivating and retaining skilled personnel. An annual individual training plan is agreed with all employees. In 2014, as well as a comprehensive training and education programme for future offshore and operations personnel, company employees completed a total of 15,490 course and seminar hours, including interactive e-learning courses. A large proportion of specialist technical training within the company takes place at the Eni Corporate University in Milan. As part of their induction into the company, all new employees receive training in the Eni Norge Integrated Management System (ENIMS) and in Synergy the system used by the company to record incidents and non-conformances, and register suggestions for improvement. I løpet av 2014 gjennomførte 43 ansatte i utvalgte stillinger selskapets e-læringskurs i «Code of Ethics». Eni Norge støtter ulike utdanningstiltak, hvor målet er å fremme interessen og kunnskapen om de naturvitenskapelige fagene, samt å heve kvaliteten på ulike skolenivå. I tillegg ønsker Eni Norge å støtte og tilrettelegge for læreplasser innenfor ulike fagdisipliner. For skoleåret støttet selskapet to norske studenter økonomisk, og for skoleåret én student på Master Medea-studiet ved Eni Corporate University i Milano. Kontorlokaler Eni Norges hovedkontor er i leide lokaler i Vestre Svanholmen 12 på Forus i Sandnes kommune. For å styrke organisasjonen og sikre god internkommunikasjon ble det i løpet av 2014 utført en del interne ombygginger og oppgraderinger av byggets tekniske installasjoner. Bygget har 380 arbeidsplasser. Det fysiske arbeidsmiljøet er generelt godt og er tilrettelagt for å ivareta personer med nedsatt funksjonsevne, i henhold til lov om forbud mot diskriminering grunnet nedsatt funksjonsevne. Avdeling for «Development og Technology» (D&T) samt Goliat-prosjektet og enkelte fra «District Operations» er lokalisert i leide lokaler i Vestre Svanholmen 4, et nabobygg til hovedkontoret. I bygget har Eni Norge lagt til rette for omtrent 200 arbeidsplasser. Det fysiske arbeidsmiljøet i bygget er godt, og lokalene er tilrettelagt for å ivareta personer med nedsatt funksjonsevne. Etter at deler av «District Operations» i september 2013 flyttet inn i nye leide lokaler i Strandparken i sentrum av Hammerfest by, er organisasjonen og bygget videreutviklet og vel tilrettelagt for å gi effektiv driftsstøtte til Goliat-feltet. Det fysiske arbeidsmiljøet i bygget er godt, og lokalene er tilrettelagt for å ivareta personer med nedsatt funksjonsevne. Sykefravær I 2014 var sykefraværet 1,7 prosent, mot 1,6 prosent i The company has developed a management training programme which in 2014 was completed by 42 managers. The company also sponsors relevant further education for its employees, and in 2014 grants were given to five employees to support completion of external Master s or Bachelor programmes. In 2014, 43 employees from selected posts completed the e-learning course in the company s Code of Ethics. Eni Norge supports a variety of educational initiatives with the aims of promoting interest and developing knowledge in the scientific disciplines, and of raising the quality of educational provision in schools at all levels. The company also intends to support and facilitate traineeships within a variety of different disciplines. During the school year the company sponsored two Norwegian students to take the Master Medea Master s degree at the Eni Corporate University in Milan. One student is being sponsored in Office premises Eni Norge s head office is located in leased premises at Vestre Svanholmen 12 in Forus in Sandnes municipality. In 2014, in order to rationalise the organisation and ensure effective in-house communication, a number of internal structural modifications and upgrades of the building s technical installations were carried out. The building has capacity for 380 workplaces. In general, the physical working environment is good and is structured to accommodate persons with reduced functional capacity, pursuant to the Norwegian Disability Discrimination Act. Eni Norge s Development and Technology (D&T) Department, together with the Goliat project and some personnel from District Operations, are located in rented premises at Vestre Svanholmen 4, right next to the head office. Eni Norge has organised this building to accommodate 200 workplaces. The physical working environment in the building is good, and the premises have been structured to accommodate persons with reduced functional capacity. Following the move in September 2013 by parts of the District Operations organisation into new rented premises in Strandparken in the centre of Hammerfest, both the organisation and the premises have been upgraded and fully equipped to enable effective support to the Goliat field operations. The physical working environment in the building is good, and the premises have been structured to accommodate persons with reduced functional capacity. Sickness absence Sickness absence in 2014 was 1.7 per cent, compared with 1.6 per cent in

10 Eni Norge årsrapport / Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet Annual report / Health, safety, environmental and quality Eni Norge årsrapport / Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet Annual report / Health, safety, environmental and quality Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet Health, safety, environmental and quality Erklæring om helse, miljø, sikkerhet og kvalitet Selskapets mål er å utføre våre aktiviteter uten å skade mennesker, miljø og materiell. Utslipp til sjø og luft samt avfall skal reduseres så mye som mulig, og det skal etableres en robust og effektiv beredskap mot akutt forurensning som er godt tilpasset de lokale forholdene. Det er i 2014 ikke rapportert om alvorlige skader på mennesker, miljø eller materiell i forbindelse med Eni Norges petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. I forbindelse med byggingen av Goliat FPSO-en ved Hyundai Heavy Industries (HHI) i Ulsan har det vært to arbeidsulykker der to personer har omkommet. Disse arbeidsulykkene er gransket for å identifisere direkte og bakenforliggende årsaker samt å identifisere tiltak som kan bidra til å forhindre lignende hendelser. Selskapet har i 2014 brukt betydelige ressurser på barrierestyring, herunder utvikling av et avansert barrierestyringspanel. Selskapet har i 2014 fortsatt med oppbygging og implementering av oljevernberedskapen for selskapets petroleumsvirksomhet i og rundt Barentshavet. Det er lagt stor vekt på å styrke den kystnære oljevernberedskapen, og det er øvet og trent med de nye beredskapskonseptene som er implementert for Goliat. Bruk av fiskefartøy med tilpasset oljevernutstyr og med mannskap med inngående kjennskap til farvannene, er et sentralt element i dette. Dedikert oljevernmateriell som tidligere er anskaffet ble overført fra Polarbase i Hammerfest til de to nye depotene som ble åpnet i Hasvik og Måsøy september Å fremme et godt arbeidsmiljø og en god HMS-kultur er et vesentlig mål for Eni Norge, og er derfor en integrert del av selskapets totale ledelsessystem. Ledelsessystemet er sertifisert i samsvar med ISO-standard Helse og arbeidsmiljø I tillegg til det obligatoriske arbeidsmiljøutvalget og ordningen med verneombud har selskapet en bedriftshelsetjeneste som legger vekt på forebyggende tiltak. Eni Norge er en Inkluderende Arbeidsplass (IA). Målet for IA-arbeidet er diskutert og omforent, både internt og med relevante myndigheter. Selskapet har en aktiv idretts- og velferdsforening som ledes av de ansatte. Som et resultat av treningsfasilitetene i selskapets kontorbygg, er alle ansatte tilbudt organisert trening som et forebyggende helsetiltak. Spesifikke mål er å forbedre arbeidsmiljøet generelt, inspirere til samarbeid, sikre introduksjon av nye medarbeidere på best mulig måte, stimulere til kunnskapsdeling og oppmuntre til kulturell integrering og forståelse. Alle ansatte inviteres og oppfordres til å bidra til forbedret sikkerhet og arbeidsmiljø, og til å bidra til videreutvikling av selskapets styringssystem. Målet er at dette blant annet skal bidra til å opprettholde et lavt sykefravær. Declaration regarding health, safety, environmental and quality The Company s objective is to carry out our operations without injury to personnel or damage to the environment or material assets. Emissions to the atmosphere, discharges to the sea and waste in general shall be reduced as far as possible, and we shall establish robust, efficient and locally-adapted contingency measures to combat acute incidents of pollution. In 2014, no serious injuries to personnel or damage to the environment or material assets were reported in connection with the company s petroleum-related activities on the Norwegian shelf. Two work-related accidents in connection with the construction of the Goliat FPSO at the Hyundai Heavy Industries (HHI) yard in Ulsan in Korea resulted in the death of two persons. These work-related accidents have been investigated in order to identify their direct and underlying causes, and also to identify measures which may contribute towards preventing the re-occurrence of similar accidents. In 2014 Eni Norge invested considerable resources in barrier management, including the setting up of an advanced Barrier Management Panel. The Company also continued its establishment and implementation of the oil spill contingency apparatus linked to its petroleum-related activities in and around the Barents Sea. The major focus has been directed at consolidating coastal oil spill contingency strategies. Training exercises in the new contingency strategies adopted for the Goliat field have been carried out. The use of fishing vessels with specially-adapted oil spill protection equipment, and manned by crews with an intimate knowledge of the relevant coastal waters, is a key component of these strategies. In September 2014, the dedicated oil spill protection equipment already procured was transferred from Polarbase in Hammerfest to the two new depots in Hasvik and Måsøy municipalities. The promotion of a healthy working environment and HSE culture represents a major goal for Eni Norge, and is thus an integral part of the company s total management system. Eni Norge s management system is certified according to the ISO standard. Health and the working environment In addition to the mandatory Working Environment Committee, and the health and safety representative system, the Company offers an occupational health service with an emphasis on prevention. Eni Norge is defined as an Inclusive Workplace (IW). The aim of the company s IW work has been discussed and agreed both in-house and with the relevant public authorities. The Company has an active sports and social club which is run by the employees. All employees are now offered organised training as a preventive health measure using our training facilities located in the Company s office buildings. Specific objectives include general improvement of the working environment, the encouragement of co-operation among the workforce, ensuring the best possible induction of new employees, and the encouragement of skills sharing, cultural integration and awareness. All employees are invited and encouraged to make a contribution towards improving safety standards and their working environment, and towards the further development of the Company s management system. The aim is that these will be among the measures helping towards maintaining low levels of sickness absence. Avfallshåndtering på kontorer Eni Norge har i 2014 hatt personell på fire lokasjoner i Norge. Selskapet har hovedkontor i Vestre Svanholmen 12 og midlertidige kontorer i Hammerfest, Koppholen 20 og Vestre Svanholmen 4. Energiforbruk og avfall fra Vestre Svanholmen 12, Stavanger. Energi (kwh) Fjernkjøling Fjernvarme El Sum Avfall (tonn) Løst restavfall 0 0 0,128 0 Papir 25,70 25,20 23,04 18,72 Restavfall 43,47 44,096 40,386 29,097 Matavfall 8,42 8,415 6,875 2,420 Sum 77,59 77,711 70,429 50,237 Sorteringsgrad 43,97 % 43,26 % 42,48 % 42,08 % Energiforbruk og avfall fra Vestre Svanholmen 4, Stavanger. Energi (kwh) 2014 Fjernkjøling Fjernvarme El Sum Avfall (tonn) Løst restavfall Papir 2,31 Restavfall 5,56 Matavfall 3,57 Sum 11,44 Sorteringsgrad 51 % Energiforbruk og avfall fra Strandgata 36, Hammerfest. Energi (kwh) * Sum Avfall (tonn) Løst restavfall 0 0 Papir 2,000 1,000 Restavfall 1,940 1,260 Matavfall 3,100 0,480 Trevirke 0 1,020 Brunpapp 0,160 0 EE-avfall 0,080 0 Sum 7,280 3,760 Sorteringsgrad 73,35 % 66,49 % * Energiforbruk ( ) og avfall ( ). Waste management at office locations During 2014, Eni Norge has employed personnel at four different locations in Norway. The company has its head office at Vestre Svanholmen 12, and temporary offices in Hammerfest, and at Koppholen 20 and Vestre Svanholmen 4. Energy consumption at, and waste generated from, the Vestre Svanholmen 12 office in Stavanger was as follows: Energy (kwh) District cooling District heating Electricity Total Waste (tonnes) Unconsolidated waste Paper General waste Food waste Total Degree of recycling 43,97 % % % % Energy consumption at, and waste generated from, the Vestre Svanholmen 4 office in Stavanger was as follows: Energy (kwh) 2014 District cooling District heating Electricity Total Waste (tonnes) Unconsolidated waste Paper 2.31 General waste 5.56 Food waste 3.57 Total Degree of recycling 51 % Energy consumption at, and waste generated from, Strandgata 36, Hammerfest. Energy (kwh) * Waste (tonnes) Unconsolidated waste Paper 2, General waste Food waste Wood 0 1,020 Cardboard Electrical waste Total Degree of recycling 73,35 % 66.49% * Energy consumption ( ) and waste ( )

11 Eni Norge årsrapport / Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet Annual report / Health, safety, environment and quality Eni Norge årsrapport / Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet Annual report / Health, safety, environment and quality Den norske kontinentalsokkelen The Norwegian Continental Shelf Andelseier Eni Norge as partner Eni Norge boret i 2014 tre produksjonsbrønner på Goliatfeltet. Følgende brønner ble boret i tre av templatene til Goliat; I (slisse 2), F (slisse 3 og 4) og D (slisse 1, 3 og 4). Scarabeo 8 ble brukt i all boring som ble foretatt. Komplettering av brønnene ble også påbegynt, og ferdigstilt for vanninjektorer. Eni Norge har i løpet av 2014 gjennomført følgende tilleggsaktiviteter i forbindelse med installasjon av Goliat: Komplettering av brønner og montering av ventiltre på respektive brønn-slisser på bunnrammene. Subsea arbeid med å montere ventiltre, boring i reservoarsone, montering av brønnutstyr og komplettering av brønner medfører små utslipp av glykol-basert hydraulikk væske. Mesteparten av hydraulikkvæsken blir oppsamlet i slange og returnert til «work over control system» (WOCS) på rigg. Utslipp og avfall produsert offshore Antall brønner 6* Oljeutslipp (m 3 ) 0, Utslipp av CO 2 (t) ,174 Utslipp av CO (t) Utslipp av NO X (t) Utslipp av VOC (t) Borekaks (m 3 ) Boreslam (m 3 ) Sement (m 3 ) Generelt avfall (t) Papir (t) ,54 Plast (t) 7,7 6,6 12,1 0,02 Metall (t) Farlig avfall (t) During 2014, Eni Norge has drilled three production wells on the Goliat field from the subsea templates: I (slot 2), F (slots 3 and 4) and D (slots 1, 3 and 4). Scarabeo 8 was used for all drilling operations. Well completion has also been commenced, and has been finished for the water injectors. During 2014, Eni Norge has carried out the following additional activities in connection with installation of the Goliat facility: Well completions and the installation of a wellhead Christmas tree on each of the respective well slots on the seabed templates. The combined subsea work involving installation of the Christmas trees, drilling in the reservoir zone, the installation of well equipment and well completions entails only minor discharges of glycol-based hydraulic fluids. The majority of hydraulic fluids are collected in a hose and returned to the Workover Control System (WOCS) on the rig. Emissions/discharges and waste produced offshore No. of wells 6* Oil discharges (m 3 ) CO 2 emissions (t) CO emissions (t) NO X emissions (t) VOC emissions (t) Drill cuttings (m 3 ) Drilling fluids (m 3 ) Cement (m 3 ) General waste (t) Paper (t) Plastics (t) Metals (t) Hazardous waste (t) Miljørapportering for felt hvor selskapet er andelseier blir gjennomført av operatør i henhold til gjeldende regler for både produserende felt og prøveboring. Eni Norge har andeler i olje- og gassproduksjonen i Ekofisk-området, samt på Heidrun, Norne, Urd, Åsgard, Mikkel, Morvin, Skuld, Tyrihans og Kristin. Selskapets andel av gass som transporteres gjennom felles rørledninger og NGL fra Kårstø, rapporteres av Gassco. Den miljømessige påvirkningen av gasstransport er utslipp til luft fra kompressorer. I henhold til reglene er operatøren ansvarlig for å rapportere om utslipp i forbindelse med transport av olje gjennom rørledninger. HMS-relaterte F&U-prosjekter I 2014 har Eni Norge støttet en rekke forskningsprosjekter, både via direkte finansiering og gjennom konsortier og industriavtaler. Disse aktivitetene har til hensikt å bedre helse- og miljøforholdene og å minimere det miljømessige fotavtrykket av selskapets aktiviteter. De viktigste forskningsområdene har vært: Forbedring av strategier for oljevernberedskap, spesielt når det gjelder vern av kystområdene og aktivitetene i Barentshavet samt de subarktiske områdene. Utvikling av metoder og rutiner for forvaltning av biologisk mangfold med hovedvekt på Barentshavet. Miljømessig risikostyring av utforskings- og produksjonsaktivitetene i Barentshavet og de arktiske områdene. Utfordringer relatert til utslipp av borekaks. Environmental reporting for fields in which the Company is a partner is carried out by the Operator pursuant to prevailing regulations as they apply to producing fields and exploration drilling. Eni Norge has interests in oil and gas production in the Ekofisk area and in the Heidrun, Norne, Urd, Åsgard, Mikkel, Morvin, Skuld, Tyrihans and Kristin fields. The Company s share of gas transported through shared pipelines, and NGL from Kårstø, is reported by Gassco. The environmental impact of gas transportation consists of emissions to the atmosphere from compressors. Pursuant to prevailing regulations, the Operator is responsible for reporting emissions in connection with the transport of oil through pipelines. HSE-related R&D projects In 2014, Eni Norge supported a range of research projects, both by means of direct funding and through consortiums and industrial agreements. The objective of these activities is to improve health-related and environmental conditions and to minimise the environmental footprint of the Company s activities. The most important research fields have been: The improvement of oil spill contingency strategies, with special focus on the protection of coastal areas and activities in the Barents Sea and the sub-arctic regions. The development of methods and procedures for the management of biological diversity, focusing principally on the Barents Sea. Environmental risk management in exploration and production operations in the Barents Sea and Arctic regions. Challenges related to drill cutting discharges. *Ikke alle brønnene er ferdigboret. *Not all wells have been completed

12 Eni Norge årsrapport / Samfunnsansvar Annual report / Social responsibility Eni Norge årsrapport / Samfunnsansvar Annual report / Social responsibility Samfunnsansvar / Social responsibility Bærekraftig virksomhet er en vesentlig del av kulturen i Eni. Det er drivkraften bak en kontinuerlig forbedringsprosess som bidrar til et stadig høyere prestasjonsnivå. Sustainable operations are an important part of Eni s corporate culture and are the motivation for continuous performance improvement. Bærekraftig virksomhet Eni Norges kjernevirksomhet er å lete etter, finne og produsere olje og gass. Lav risiko, godt arbeidsmiljø, kompetanseoppbyggende tiltak, teknologiutvikling innenfor Enis kjernevirksomhet samt miljøforebyggende tiltak er vesentlige suksesskriterier. Med det første norske oljeproduserende feltet i Barentshavet i porteføljen har Eni Norge engasjert seg spesielt i teknologiutvikling innen forebyggende oljevern og miljøvennlig drift. Ringvirkninger for lokalsamfunnene Eni Norges virksomhet skal gi muligheter for samfunnene der aktiviteten finner sted. Selskapet ønsker å bidra til økt bosetting, aktivitet og kompetanseutvikling. Eni Norge legger derfor til rette for lokal sysselsetting og industri og støtter en rekke kulturelle og kompetansebyggende tiltak. Sustainable operations Eni Norge s core activities involve the exploration for, and discovery and production of, oil and gas. Low levels of risk, a healthy working environment, skill-enhancing initiatives, technological development linked to Eni Norge s core activities, and environmental protection are the most important success criteria. With the first Norwegian oil-producing field in the Barents Sea in its portfolio, the company has committed itself in particular to preventive oil spill technology development, combined with environmentally sound operations. Spin-offs for local communities Eni Norge s operations shall provide opportunities for the local communities in the locations where the company operates. Eni Norge wishes to make a contribution towards increased settlement, activity and skills development. This is why the company facilitates projects with the aim of providing local industrial development and employment opportunities, and supports many cultural and skills development initiatives. Kompetanseutvikling Skills development Støtteaktiviteter Communıty initiatives Eni Norge vil bidra ved å: Utføre en økende andel av forsknings- og utviklingsvirksomheten i Nord-Norge. Utvikle regional leverandørindustri. Øke kompetansenivået i lokalsamfunnet. Bruke lokal industri så langt det er mulig. Store kontrakter deles opp for at de mindre bedriftene i Nord-Norge skal kunne delta. Flinke folk og ny kunnskap Goliat og Marulk vil bidra til at folk i Nord-Norge får muligheten til å jobbe med olje- og gassvirksomhet. Eni Norge deltar aktivt med tiltak i grunnskole, videregående opplæring, universitet/høgskoler og innen forskning. Eni Norge bidrar blant annet gjennom: Kompetansehevende tiltak, læretilbud og skolesamarbeid. Partnerskapsavtaler med videregående skoler og miljøer for høyere utdanning og forskning. Samarbeidsavtale med Hammerfest videregående skole. Samarbeid med Statoil og leverandører om lærlingstillinger som vil gi nødvendig kompetanse og fagbrev for jobb på Goliat. Støtte til digitalt formidlingsprosjekt for reindriftskunnskap. Stipender til studenter fra Finnmark. Eni Norge wishes to contribute by: carrying out an increasing proportion of its research and development activities in northern Norway. developing a regional supply industry. enhancing skills levels in local communities. utilising local industrial resources wherever possible. Major contracts are subdivided to ensure that smaller companies in northern Norway can participate in the bidding processes. Skilled people and new know-how The Goliat and Marulk projects will provide the people of northern Norway with an opportunity to work in the oil and gas industry. Eni Norge is playing an active part in promoting projects in primary and secondary schools, universities and colleges and in various fields of research. Eni Norge is currently contributing with the following: skills development initiatives, learning opportunities and joint projects with local schools. partnership agreements with upper secondary schools and higher education and research institutes. A joint collaboration agreement with Hammerfest Upper Secondary School. Collaboration with Statoil and suppliers linked to traineeships which will provide the necessary trainee certificates and qualifications for jobs linked to the Goliat project. Funding for a digital knowledge dissemination project linked to reindeer husbandry Grants for students from Finnmark. Eni Norge har valgt å støtte prosjekter innen kultur og kompetanse i de områdene der vi har virksomhet. Nord-Norge og spesielt Finnmark er viktige for oss. Eksempler på prosjekter som mottok støtte fra Eni Norge i 2014: Sami Reindeer Races Federation Sirma IL i Tana kommune Sykkelrittet Skaidi Xtreme i Finnmark Hammerfest videregående skole (kjemilab) Ungt Entreprenørskap Arktisk kultursenter og Hammerfest kulturskole Nordkapp Filmfestival Insomniafestivalen i Tromsø Varangerfestivalen Stipend til nordnorske artister Sørøya Havfiskefestival Newton-rom i Hammerfest Trollfjell Geopark Lofoten folkehøgskole Kulturhus i Alstahaug kommune Vitenfabrikken i Sandnes Norsk Oljemuseum i Stavanger Stavanger konserthus Sandnes Opera- og Operettekompani Forskningsdagene, Universitetet i Stavanger I Nord-Norge støtter Eni Norge også iinteresseorganisasjonen Petro Arctic for bedrifter som ønsker å posisjonere seg som leverandør til olje- og gassindustrien i Nord-Norge og Barentshavet. Eni Norge has chosen to support projects promoting culture and skills development in the locations where we do business. Northern Norway, and Finnmark in particular, is important to us. The following are examples of projects which received economic support from Eni Norge in 2014: The Samí Reindeer Races Federation Sirma Sports Club in Tana Skaidi Xtreme (mountain biking) in Finnmark The Chemistry Lab at Hammerfest Upper Secondary School Ungt Entreprenørskap (Young Entrepreneurs) The Arctic Culture Centre and Hammerfest School of Culture The Nordkapp Film Festival The Insomnia Festival in Tromsø The Varanger Festival Grants to artists from northern Norway The Sørøya Deep Sea Fishing Competition The Newton Room in Hammerfest The Trollfjell Geopark Lofoten Community College The Culture Centre in Alstahaug municipality The Science Factory in Sandnes The Norwegian Petroleum Museum in Stavanger Stavanger Concert Hall Sandnes Opera and Operetta Company Science Week at the University of Stavanger In northern Norway, Eni Norge also supports the special interest organisation Petro Arctic for companies wishing to position themselves as suppliers to the oil and gas sector in northern Norway and the Barents Sea

13 Eni Norge årsrapport / Forskning og utvikling Annual report / Research and development Eni Norge årsrapport / Forskning og utvikling Annual report / Research and development Forskning og utvikling / Research and development Eni Norge deltar i en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter (F&U) som støtter selskapets pågående og fremtidige aktiviteter som operatør. Eni Norges F&U-portefølje omfatter cirka 40 prosjekter, enten i form av felles industriavtaler og konsortier eller som bilaterale F&U-kontrakter. Nesten alle F&U-kontrakter inngås med norske F&U-institutter eller universiteter. Oljevern Prosjekter relatert til oljevernberedskap og miljøspørsmål, spesielt i forbindelse med Goliat-feltet i Barentshavet, får en stor del av F&U-budsjettet. I tillegg finnes det en rekke prosjekter relatert til undervannsinstallasjoner og -produksjon samt innhenting av ny kunnskap til bruk i fremtidige leteaktiviteter i Barentshavet og andre områder med kaldt klima. Et av de største F&U-prosjektene, utført i samarbeid med Tecnomare i Italia, fikk i 2014 en intern innovasjonspris. Dette prosjektet involverte en AUV (Autonom undervannsfarkost) som det i Hammerfest og senere på Sicilia ble utført en vellykket test av. AUV-en er utviklet gjennom «Clean Sea»-prosjektet (Continuous Long-term Environmental and Asset integrity monitoring at SEA). Eni Norge har også bidratt til utviklingen av Securus, et system for automatisk oljedeteksjon og for samarbeid og informasjonsdeling. Systemet skal installeres på Goliat FPSO og på alle tilknyttede forsyningsfartøy. Systemet skal også implementeres av andre operatører og myndighetene. Arktisk fokus Eni Norge skal fortsette å utvikle teknologier og metoder for bruk i arktiske områder og under forhold med kaldt klima som en del av sin F&U-portefølje. Noen av de nye prosjektene startet opp i 2014 har blant annet som mål å tilegne seg ny kunnskap innenfor feltene arbeidsforhold, søk og redning, miljøspørsmål, urbefolkning og lokale samfunn. Eni Norge is participating in various research and development (R&D) projects supporting ongoing and future activities which form part of the company s role as an operator. The Eni Norge R&D portfolio includes about 40 projects, administered either in the form of joint industry agreements and consortiums, or as bilateral R&D contracts. Almost all R&D contracts are established with Norwegian R&D institutes or universities. Oil spill contingency Projects related to oil spill contingency and environmental issues, primarily linked to the Goliat field in the Barents Sea, are allocated a major share of the R&D budget. There are also several projects related to subsea installations and production and the obtaining new knowledge for use in future offshore exploration in the Barents Sea or other cold climate areas. One of the biggest R&D projects, carried out in cooperation with Tecnomare in Italy, earned a 2014 Eni Recognition of Innovation Award. An Autonomous Underwater Vehicle (AUV) resulting from the Clean Sea Project (Continuous Long-term Environmental and Asset integrity monitoring at sea) was successfully tested in Hammerfest, and more recently in Sicily. Eni Norge has also contributed to the development of Securus, a system for automatic oil spill detection and TCMS, a tactical tool for collaboration and information sharing. This will be installed at the Goliat FPSO and on all its support vessels. The system will also be adopted by other operators and authorities. The Arctic Eni Norge will continue to focus on technology and methodologies for application in Arctic or cold climate conditions as part of its R&D portfolio. New knowledge in the fields of working conditions, search and rescue, environmental issues, indigenous peoples and local communities are among the goals for some of the new projects initiated in

14 Eni Norge årsrapport / Finansielle forhold Annual report / Financial aspects Eni Norge årsrapport / Finansielle forhold Annual report / Financial aspects Finansielle forhold / Financial aspects Sarbanes-Oxley Act Eni Norge AS er underlagt Sarbanes-Oxley Act fra Dette er et krav som følge av å være et datterselskap av Eni S.p.A. som er notert på New York-børsen. Som følge av Sarbanes-Oxley-kravene har Eni Norge etablert et styringssystem for internkontroll som vurderes periodisk og oppdateres i henhold til endringer i organisasjon eller bedriftens aktiviteter (f.eks. Goliat og Marulk). Det er i tillegg etablert en sentralisert internrevisjonsfunksjon som periodisk tester egnethet og effektivitet av internkontrollsystemet basert på en risikovurdering på konsernnivå. Eni Norge har etablert etiske regler og innført et styringssystem som støtter de etiske reglene. The Sarbanes-Oxley Act Eni Norge AS is subject to the Sarbanes-Oxley Act from 2006 as a result of its being a subsidiary of Eni S.p.A, a company quoted on the New York Stock Exchange. As a result of the SOX requirements Eni Norge has established an internal control environment which is periodically assessed and modified to comply with changes in the organization or its business activities (e.g. Goliat and Marulk). Furthermore, a centralized internal audit function is in place which carries out regular tests of the appropriateness and effectiveness of the internal control environment as deemed relevant based on group risk assessments. Eni Norge has introduced a code of ethics and a governance structure to support the code of ethics. ned fra USD 110 pr. fat i Gjennomsnittlig kronekurs var høyere mot USD i 2014 i forhold til Gjennomsnittsprisen for alle produkter ble redusert fra NOK 492 pr. FOE i 2013 til NOK 445 pr. FOE i Driftskostnader Driftskostnadene for 2014 var på NOK millioner, som er en økning på NOK 518 millioner sammenlignet med Hovedårsakene er fullt år med produksjonskostnader og avskrivninger i 2014 på Marulk som var stengt ned i deler av 2013, oppstart av Dompap-reservoaret på Skuldfeltet i 2014, høyere brønnvedlikeholdskostnader på flere av feltene og nye prosjekt på Ekofisk-feltet. price for all products decreased from NOK 492 per BOE in 2013 to NOK 445 per BOE in Operating costs Total operating costs for 2014 were NOK million, which is an increase of NOK 518 million compared with The main reasons are whole year of production costs and depreciation in 2014 on the Marulk field that were shut-down partly in 2013, start-up of the Dompapp-reservoir on the Skuld-field in 2014, higher well maintenance costs on several of the fields and new projects on the Ekofisk-field. Rapportering om betalinger til myndigheter (Land-for-land rapportering) I henhold til Regnskapsloven 3-3d skal regnskapspliktige som driver virksomhet innen utvinnings-industrien, utarbeide en årlig rapport med opplysninger om betalinger til myndigheter på land- og prosjektnivå. Eni Norge AS har følgende rapporteringspliktige betalinger til norske myndigheter i 2014: Tall i tusen NOK. Selskapsskatt til Staten: Arealavgift pr. lisens som er betalt på vegne av interessefellesskapene som operatør (100% tall): PL PL PL PL PL PL PL Totalt: CO 2 og NO X avgift anses som betaling basert på forbruk og er ikke rapporteringspliktig på linje med merverdiavgift. For informasjon om salgsinntekt og investeringer vises det til notene 1 og 4 i årsregnskapet. For rentekostnad til andre foretak i samme konsern så vises det til note 14.6 i årsregnskapet. Produksjon og salgsinntekter Transparency reporting on payments to governments (Country by country reporting) According to the Norwegian Accounting Act section 3-3d pertaining to companies in the extractive industry, the companies are required annually to disclose payments to governments per country and project. Eni Norge AS has the following payments to Norwegian governments in 2014: Figures in thousand NOK. Corporate tax to the State: Area fee per license paid as operator to the Norwegian authorities on behalf of the joint ventures (100% figures): PL PL PL PL PL PL PL Total: CO 2 and NO X fees are considered to be taxes paid on consumptions and exempted from this reporting in line with Value Added Taxes. Disclosure of sales revenues and investments are reported in notes 1 and 4 in the Annual Accounts. Interest payments to affiliated companies are disclosed in note 14.6 in the Annual Accounts. Production, sales, and other revenues Finansiell stilling, markeds-, kredittog likviditetsrisiko Kortsiktig og annen langsiktig gjeld var henholdsvis NOK millioner og NOK millioner pr. 31. desember Selskapet hadde ubenyttede trekkrettigheter på NOK millioner i Eni Finance International. Selskapets finansielle stilling anses å være god. Den finansielle situasjonen vil alltid være sterkt påvirket av utviklingen i olje- og gasspriser, samt svingninger i valutakurser. Selskapet benytter terminkontrakter for å redusere valutarisikoen. Lave oljepriser og svingninger i valutakurs kan tolereres over en lengre periode. Selskapet anser kredittrisikoen for å være lav da mesteparten av salget skjer til andre selskap i Eni-gruppen. Det vesentligste av salg til selskap utenom Eni-gruppen er gjennom langsiktige gassalgskontrakter. Totalrentabiliteten før skatt i 2014 er på 14 prosent mot 21 prosent i Totalrentabilitet etter skatt er på 6 prosent i 2014 mot 7 prosent i Hovedforskjellene mellom resultat før skatt og kontantstrøm tilført fra driften skyldes tidsavgrensninger av betalte skatter og avskrivninger. Regnskapet Selskapets årsresultat for 2014 var NOK 80 millioner bedre enn resultatet for selskapet i Ordinært resultat før skattekostnad var NOK millioner sammenlignet med NOK millioner for selskapet i Etter resultatføring av betalbar skatt på NOK millioner og utsatt skatteforpliktelse på NOK millioner, fikk selskapet et årsresultat på NOK millioner sammenlignet med NOK millioner for selskapet i Regnskapet er satt opp basert på forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er til stede. Financial position market, credit and liquidity risks As of 31 December 2014, current and other long-term liabilities amounted to NOK million and NOK million respectively. Unused drawing rights with Eni Finance International were NOK million. The financial position of the Company is regarded as good. The financial situation will always be influenced strongly by fluctuations in the price of crude oil and gas, and in exchange rates. The Company uses forward contracts to reduce its currency exposure. Lower oil prices and fluctuations in exchange rates can be tolerated for an extended period. The Company regards credit risks as low since the majority of sales are to other companies within the Eni Group. Most of the sales to companies outside the Eni Group are made under long-term gas sales contracts. The pre-tax rate of return in 2014 is 14 per cent, compared with 21 percent in The rate of return after tax is 6 percent in 2014, compared with 7 percent in The main differences between pre-tax income and cash flow from operations are due to differences in the timing of tax expenditures and depreciation. The financial result The Company s net income for 2014 was NOK 80 million higher than for The ordinary pre-tax profit for 2014 was NOK million, compared with NOK million in After NOK million for tax expenditures and NOK million for deferred tax, net income amounted to NOK million, compared with NOK million in The accounts have been prepared based on a going concern assumption, and the Board of Directors confirms that the conditions for this assumption are in place. Eni Norges produksjon av olje, NGL og gass i 2014 var på 40,9 millioner fat oljeekvivalenter (FOE), en økning fra 2013, hvor produksjonen var på 38,7 millioner FOE. Økningen skyldes fullt år med produksjon fra Marulk-feltet, bedre produksjonsregularitet og færre vedlikeholdsstanser i Inntekter fra salg av petroleumsprodukter i 2014 ble på NOK millioner, en reduksjon på 5,2 % sammenlignet med Gjennomsnittlig realisert pris på råolje i 2014 var USD 100 pr. fat, Equity production of oil, NGL, and gas for 2014 amounted to 40.9 million barrels of oil equivalents (MBOE) compared to total production in 2013 of 38.7 MBOE. This increase is due to production from the Marulk field the whole year, improved production regularity and fewer turnarounds in Revenues from product sales in 2014 were NOK million, a decrease of 5.2 % compared with The average realized oil price decreased from USD 110 per bbl in 2013, to USD 100 per bbl in The average exchange rates for NOK against USD were higher in 2014 than in The average 26 27

15 Eni Norge årsrapport / Finansielle forhold Annual report / Financial aspects Eni Norge årsrapport / Finansielle forhold Annual report / Financial aspects Overskuddsdisponering Styret har ikke kjennskap til hendelser som kan påvirke regnskapet etter årsslutt og foreslår følgende disposisjon av netto overskudd: (Tusen) Årets overskudd: NOK Overføring til annen egenkapital: NOK Utdeling av utbytte til aksjonæren: NOK Selskapets opptjente egenkapital pr. 31. desember 2014 utgjør NOK millioner etter ordinær utbyttebetaling. 2. mars Foreslått utbytte ligger innenfor årets resultat og den frie kontantstrøm fra drift etter skattebetaling. Videre tilsier nåværende budsjett for 2015, 2016, 2017 og 2018 at selskapet forventer fremtidige inntekter og kontantstrømmer som er tilstrekkelig til å betjene nåværende gjeld med antatte fremtidige utbytter. Selskapet har også tilgang på konsernintern finansiering av sine utbyggings- og leteprosjekter. Allocation of net income The Board of Directors, having no knowledge of any matters not disclosed that could be of significance when evaluating the Company s position, recommends the following allocation of net income: (Thousands) Net income: NOK To retained earnings: NOK Dividends for distribution: NOK The Company s retained earnings as of 31 December 2014 amount to NOK million after the ordinary distribution of dividends. Proposed dividend is within net income of the year and free cash-flows from operations after tax payments. Furthermore, current Strategic Plan for 2015, 2016, 2017 and 2018 shows that the company will have sufficient earnings and cash flow to support its current debt and assumed future dividends. The company also has access to group financing of its current development and exploration projects. 2. mars 2015 / March 2, 2015 F. Magnani Styreleder/ Chairman R. Gheller Administrerende Direktør/ Managing Director G. Pasi L. Ber elli S.R. Rasmussen A.M. Nerby T. B. Tangvald 28 29

16 Eni Norge årsrapport / Resultatregnskap Annual report / Statement of income Eni Norge årsrapport / Resultatregnskap Annual report / Statement of income Resultatregnskap / Statement of income (NOK 1 000) (NOK 1 000) Pr At Driftsinntekter og driftskostnader Revenue and costs from operations (Note) (Note) Salgsinntekter (1)(14.3) (1)(14.3) Sales revenue Andre driftsinntekter (1)(14.3) (1)(14.3) Other operating revenue Sum driftsinntekter Total operating revenue Kjøp av gass Purchase of natural gas Produksjonskostnader (2)(3) (2)(3) Production costs Transportkostnader Transportation costs Letekostnader (6) (6) Exploration costs Avskrivninger (4)(5) (4)(5) Depreciation Salg og utrangering av anleggsmidler (4) (4) Sales and retirement of assets Sum driftskostnader (14.5) (14.5) Total operating costs Driftsresultat Operating income Finansinntekter og -kostnader (7) (7) Financial income and expenses Renteinntekter fra konsernselskap (14.6) (14.6) Interest income from group companies Annen renteinntekt Interest income Aksjeutbytte Dividends Rentekostnader (14.6) (25 307) (53 825) (14.6) Interest expenses Renteelement fjerning ( ) ( ) Accretion removal Netto agio/(disagio) (35 582) (16 729) Net exchange gains/(losses) Netto finanskostnader ( ) ( ) Net financial expenses Ordinært resultat før skattekostnad Ordinary income before taxes Skattekostnad på ordinært resultat (8) (8) Taxes on ordinary income Årsresultat Net income Disponering av årsresultat Distribution of net income Annen egenkapital Retained earnings Utbytte Dividend 30 31

17 Eni Norge årsrapport / Balanse Annual report / Balance sheet Eni Norge årsrapport / Balanse Annual report / Balance sheet Balanse / Balance sheet (NOK 1 000) (NOK 1 000) Egenkapital og gjeld pr Shareholder s equity and liabilities as at (NOK 1 000) (NOK 1 000) Eiendeler pr Assets as at Anleggsmidler (Note) (Note) Fixed assets Egenkapital (Note) (Note) Shareholder's equity Innskutt egenkapital Restricted equity Aksjekapital Share capital Varige driftsmidler Tangible assets Bore- og produksjonsanlegg Wells and production facilities Anlegg under utførelse Facilities under construction Aktiverte letebrønner Capitalised exploration wells Inventar og utstyr Office furniture and equipment Sum varige driftsmidler (4) (4) Total Tangible assets Finansielle anleggsmidler Financial assets Aksjer i andre selskap (9) (9) Shares in other companies Sum finansielle anleggsmidler Total financial assets Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler Current assets Lager av materiell Warehouse stocks Kundefordringer (14.1) (14.1) Receivables from customers Andre fordringer (10) (10) Other accounts receivable Kortsiktig pengeplassering (14.1) (14.1) Short-term deposit Kontanter og bankinnskudd (11)(14.1) (11)(14.1) Cash and bank Sum omløpsmidler Total current assets Sum eiendeler Total assets Opptjent egenkapital Non restricted equity Annen egenkapital Retained earnings Sum egenkapital (12) (12) Total shareholder's equity Gjeld Liabilities Avsetning for forpliktelser Deferred liabilities Utsatt skatt (8) (8) Deferred taxes Avslutningsforpliktelser (15) (15) Asset retirement obligations Pensjonsforpliktelser (2) (2) Pension liability Andre avsetninger for forpliktelser (15) (15) Other provisions Sum avsetning for forpliktelser Total deferred liabilities Annen langsiktig gjeld Other long term debt Gjeld til konsern selskap (7) (7) Payable to group companies Sum annen langsiktig gjeld Total other long-term liabilities Kortsiktig gjeld Current liabilities Leverandørgjeld (14.2) (14.2) Suppliers Betalbar skatt (8) (8) Income taxes payable Skyldige offentlige avgifter Employee wh. tax, soc. sec. etc. Avsatt til utbytte Allocated to dividend Annen kortsiktig gjeld (13) (14.2) (13) (14.2) Other accounts payable Sum kortsiktig gjeld Total current liabilities Sum egenkapital og gjeld Total shareholder s equity and liabilities 2. mars 2015 / March 2, 2015 F. Magnani Styreleder/ Chairman R. Gheller Administrerende Direktør/ Managing Director G. Pasi L. Ber elli S.R. Rasmussen A.M. Nerby T. B. Tangvald 32 33

18 Eni Norge årsrapport / Kontantstrømanalyse Annual report / Statement of cash flow Eni Norge årsrapport / Kontantstrømanalyse Annual report / Statement of cash flow Kontantstrømanalyse / Statement of cash flow (NOK 1 000) (NOK 1 000) Per At Likvider tilført fra virksomheten Cash flow from operating activities Ordinært resultat før skattekostnad Ordinary income before taxes Avskrivning på eiendeler Depreciation assets Nedskriving av varelager Inventory Write-down Utgifter til fjerning ( ) ( ) Abandonment payments Endring i tidselement fjerningsforpliktelse Accretion discount Utgiftsføring av tidligere års letebrønn Expensed prior year exploration well (Gevinst)/tap ved salg av varige driftsmidler (Profit)/loss on tangible assets sold/retired (Betalte)/mottatte skatter ( ) ( ) Income taxes (paid)/received Endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld ( ) Change in current assets and current liabilities Avsetning for pensjoner Accrued pension costs Netto likviditetsendring fra virksomheten (A) Net cash flow from operating activities (A) Likvider tilført/brukt til investeringer Cash flow from investing activities Investeringer i varige driftsmidler ( ) ( ) Investments in fixed assets Salg av varige driftsmidler (salgssum) Sales of fixed assets (sales value) Netto likvditetsendring fra investeringer (B) ( ) ( ) Net cash flow from investing activities (B) Likvider tilført fra/brukt til finansiering Cash flow from financing activities Økning/(nedgang) langsiktig lån beslektet selskap Increase/(decrease) long-term credit facility associated company Betalt aksjeutbytte ( ) ( ) Paid dividend Netto likviditetsendring fra finansiering (C) ( ) Net cash flow from financing activities (C) Netto endring I likviditetsbeholdning gjennom året ( ) Net cash change during the year ( A+B+C) (A+B+C) Likviditetsbeholdning pr. 1. januar Cash at January 1 Likviditetsbeholdning pr. 31. desember Cash at December

19 Eni Norge årsrapport / Regnskapsprinsipper Annual report / Accounting principles Eni Norge årsrapport / Regnskapsprinsipper Annual report / Accounting principles Regnskapsprinsipper / Accounting principles Årsregnskapet er utarbeidet i henhold til Regnskapsloven av 1998 og norsk god regnskapsskikk. Inntekter Salg av petroleumsprodukter bokføres etter salgsmetoden som inntekt på leveringstidspunktet, basert på vilkårene i salgsavtalene. Andre inntekter bokføres på tidspunktet for levering. Deltakelse i felleskontrollert virksomhet Eni Norge regnskapsfører sin andel av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld i resultatregnskap og balanse i forbindelse med fellesoperasjoner etter bruttometoden. Bruk av estimater The financial statement is reported in accordance with the Norwegian Accounting Act of 1998 and Norwegian General Accepted Accounting Principles. Revenue Sales of petroleum products are recorded as revenue according to the sales method on the date of delivery, based on the terms and conditions in the sales agreements. Other revenue is recorded at the time of the delivery. Participation in jointly controlled operations Eni Norge AS reflects the Company s net share of income, costs, assets and liabilities in the balance sheet and income statement regarding interests in jointly controlled operations based on the gross method. Selskapet benytter estimater og forutsetninger i utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Disse er basert på beste estimat, og kan avvike fra de endelige faktiske kostnadene. Skattekostnad Skattekostnad består av årets betalbare skatt, justeringer for betalbar skatt for tidligere år og kostnad vedrørende utsatt skatt. Avsetning til gjeld vedrørende utsatt skatt er beregnet basert på positive midlertidige forskjeller mellom eiendeler og gjeld som er reflektert i regnskapet og de verdier for eiendeler og gjeld som er reflektert for skatteformål. Opptjent friinntekt på foretatte investeringer er fullt ut reflektert i beregningen av utsatt skatt. Utsatt skattefordel er bare tatt i betraktning i tilfeller hvor det kan sannsynliggjøres at fordelen vil bli realisert. Selskapet kostnadsfører skattekostnader knyttet til saker med skattemyndighetene når de blir ilignet. Når skattesaken er begrenset til tidspunktet for skattemessig fradrag/inntektsførsel vil det bli registrert tilhørende utsatt skatt eiendel/gjeld. Kostnader til leting og forskning og utvikling Letekostnader blir behandlet etter successful efforts -metoden, med den enkelte brønn som basis for vurderingen. Kostnader knyttet til letebrønner under arbeid blir balanseført inntil det er gjennomført en evaluering av hvorvidt funnet er drivverdig eller ikke. Øvrige letekostnader og forskningsog utviklingskostnader kostnadsføres løpende. Utbyggingskostnader Utbyggingsfasen starter når lisenspartnerne har foretatt en beslutning om konsept for utbygging. Direkte og indirekte kostnader i forbindelse med utbyggingsprosjekter kapitaliseres. Mislykkede produksjonsbrønner blir kostnadsført. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Use of estimates The company uses estimates and assumptions in preparation of the financial statements in accordance with generally accepted accounting principles. These are based on best estimates available, and can deviate from the final actual costs. Income taxes Income taxes include current payable taxes, adjustment of prior years payable taxes and deferred taxes. The deferred taxes are calculated using the full liability method, under which temporary timing differences between assets and liabilities in the financial statements are recognised against their tax basis. The earned uplift on incurred investment is fully taken into consideration when calculating the deferred taxes. Deferred tax assets are only recognised if it is highly probable that the asset will be realised. Taxes related to tax issues with the tax authorities are expensed when tax assessment is issued. A corresponding tax asset/liability will be booked when the tax issues is related to timing of expense/income for tax purposes. Exploration and R&D costs Exploration costs are treated in accordance with the successful effort method; each well making the basis for the evaluation. Costs related to exploration wells in progress are capitalized until the wells have been evaluated whether the discovery is commercial. Other exploration and R&D costs are expensed as incurred. Development expenditures The development phase commences when the license partners have decided the concept selection. Direct and indirect expenditures relating to development projects are capitalised. Other costs related to fields in production are expensed as incurred. Unsuccessful production wells are expensed. Maintenance is expensed as incurred, whereas costs for improving and upgrading production facilities are added to the acquisition cost and depreciated with the related asset. Avskrivninger Sokkelinstallasjoner avskrives etter produksjonsenhetsmetoden (forholdet mellom årlig produsert mengde og de samlede utbygde utvinnbare reserver, hvor reservene oppdateres kvartalsvis). Investeringer på land blir avskrevet lineært over antatt økonomisk levetid. Nedskrivning Varige driftsmidler blir vurdert for potensielt verdifall når hendelser eller endringer i omgivelsene indikerer at bokført verdi på eiendeler er høyere enn nåverdi av kontantgenererende enhet. Vurderingen av olje- og gassanleggsmidler skjer på felt- eller lisensnivå. Nedskrivning resultatføres når balanseført verdi overstiger nåverdien av kontantstrømmen. Nedskrivning blir tilsvarende reversert hvis vilkårene for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Avslutningskostnader Det er avsatt for kostnader i tilknytning til nedstenging og fjerning av installasjoner på kontinentalsokkelen. Fjernings- og nedstengningskostnader er beregnet i samsvar med nåverdimetoden etter NRS 13, Usikre forpliktelser og betingede eiendeler. Nåverdien av fjerningsutgiften balanseføres som en del av anskaffelseskost, og avskrives sammen med denne. Avsetningen tilsvarer nåverdi av forpliktelsen i hele den økonomiske levetiden for driftsmiddelet. Benyttet diskonteringsrente for beregning av nåverdien av forpliktelsen er justert i forhold til estimert tidspunkt for fjerning og nedstengning på feltet. Endringen i tidselementet (nåverdi) for fjerningsforpliktelsen kostnadsføres årlig som en finanskostnad og øker balanseført fjerningsforpliktelse. Estimatendringer balanseføres mot anleggsmidler. For Gassled har Eni Norge en forpliktelse for fjerning som skiper. Forpliktelsen kostnadsføres som nåverdi av estimerte framtidige fjerningsforpliktelser basert på akkumulert skipet mengde. Depreciation OOffshore installations are depreciated in accordance with the unit-of-production method (the ratio between annual production quantity and the total proved developed reserves, whereupon the reserves are updated quarterly. Onshore assets are depreciated over the anticipated economical lifetime, according to the straight-line method. Impairment Tangible assets are assessed for potential loss in value when events or changes of circumstances indicate that the book value of assets is higher than the net present value of the cash generating unit. The assessment of oil- and gas assets is carried out at the field or license level. Write-downs are recognised when the book value exceeds the net present value of the cash flow. Write-downs are correspondingly reversed if the conditions for the write-down are no longer present. Asset retirement costs Asset retirement costs are calculated in accordance to net present value method in NRS 13 Contingent liabilities and Contingent assets. The present value of the asset retirement costs is entered in the balance sheet as a part of the acquisition costs of the fixed assets and is depreciated as part of this. The provision corresponds to the present value of the asset retirement obligation in the total economic lifetime of the fixed asset. The discount rate used in the calculation of the net present value of the obligation is adjusted in accordance with the estimated time of removal and decommissioning at the fields. Changes in the time element (net present value) of the abandonment provision are expensed annually as a financial item and increase in the asset retirement obligation in the balance sheet. Changes in estimates are recorded as tangible assets. Eni Norge has a liability as a shipper for Gassled. The liability is recorded as the net present value of estimated future retirement obligations based on accumulated shipped volumes

20 Eni Norge årsrapport / Regnskapsprinsipper Annual report / Accounting principles Eni Norge årsrapport / Regnskapsprinsipper Annual report / Accounting principles Valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta bokføres til kursen på transaksjonstidspunktet. Månedlig valutakurs blir benyttet som en praktisk tilnærming når det ikke er vesentlige avvik fra transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta blir omregnet til norske kroner etter kurs ved årsslutt. Tilhørende valutatap og -gevinst er ført til kostnad/inntekt i resultatregnskapet. Unntak vil være når de er sikret ved terminkontrakter; i disse tilfeller brukes kontraktspris. Lagerbeholdning Materialer i lager er vurdert til opprinnelig kostpris. Forbruksvarer i varelageret er utgiftsført ved kjøp. Beholdninger av petroleumsprodukter inngår i beregningen av mer-/mindreuttak. Mer-/mindreuttak av petroleumsprodukt og gasslån For meget uttatt mengde av petroleumsprodukter verdsettes etter produksjonskostnad, mens for lite uttatt mengde verdsettes etter det som er lavest av produksjonskostnad og salgspris. Geografisk område Eni Norges hoveddriftsaktiviteter er selskapets andel i Ekofiskområdet, feltene Heidrun, Kristin, Mikkel, Morvin, Norne, Tyrihans, Urd, Skuld, Marulk Foreign currency Transactions in foreign currency are recorded at the exchange rate of the transaction date. Monthly exchange rates are used as a practical approach when there are no material differences in the exchange rates from the transaction date. Financial items are valued at year-end exchange rates and the corresponding currency loss/gain is recorded in the profit and loss account. Exception is when these are hedged by foreign exchange contracts in which case the contract rate is used. Inventories Materials in the warehouse are valued at original cost. Consumable stocks are expensed as incurred. Inventories of petroleum products are included in over/underlifting. Over/underlifting and gas loan Overlift of petroleum products is valued at production cost, while underlift is valued at the lower of production cost and sales value. Geographical area The Company s major operating activity is related to its interest in the Ekofisk area, the fields Heidrun, Kristin, Mikkel, Morvin, Norne, Tyrihans, Urd, Marulk and Åsgard. Geographical areas of investments and sales are specified in the notes to the financial statements. og Åsgard. Vedrørende investeringer og salg er geografisk område angitt i noter til regnskapet. Pensjonsforpliktelser Selskapet benytter valgadgangen i GRS 6 til å beregne og klassifisere pensjonskostnadene i henhold til IAS 19. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen på balansedagen. Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Det er gjort endringer i IAS 19 med virkning fra 1. januar Hovedtrekkene i denne endringen er at det ikke lenger er tillatt å bruke korridorløsningen og fremtidige estimatavvik må føres direkte mot egenkapitalen. Det er i tillegg nytt prinsipp for fastsettelse av diskonteringsrenten, med valgadgang til å benytte renten for foretaksobligasjoner(omf). Leasingforpliktelser Leasingavtaler som ikke overfører det vesentligste av risiko og kontroll til leietaker, anses som operasjonell leasing. Selskapets leasingutgifter under operasjonell leasing, føres løpende over driften. Framtidige leasingforpliktelser fremgår av note 15. Selskapet har ikke finansiell leasing. Aksjer i andre selskap Pension liability The company uses the option in GRS 6 to measure and classify pension costs in accordance with IAS 19. The pension costs and the pension liability are calculated according to the principle of linear accrual/earning based on estimated factors for the discount rate, future regulation of salary, pensions and contributions from social security, future earnings on the pension fund in addition to actuary premises concerning death rate, voluntary turnover of employees, etc. The pension fund is evaluated according to actual value and is deducted from the net pension liability in the balance sheet at the balance sheet date. The pension accounting is based on linear profile of funding and expected salary at the time of the termination. There have been changes in IAS 19 effective from 1st of January The main changes are that changes in liability and in the pension fund due to changes and variations in the assumptions of the calculation (changes of the estimate) are recognised immediately in equity. There are also changes in the discount rate used. From 2013 rate of covered bonds are used (OMF). Leasing commitments Leasing agreements without transfer of material risk and control to the leaser are considered as operational leasing. The Company s leasing expenses in operating leases are reflected as current operating costs. Future leasing liabilities are specified in note 15. The company does not have financial leasing. Shares in other companies Shares in other companies are valued at cost. Aksjer i andre selskap er vurdert i henhold til kostpris. Finansposter Rentekostnader knyttet til vesentlige anlegg under utbygging balanseføres som en del av investeringen. Fordringer og gjeld Fordringer og gjeld som forfaller innen ett år defineres som kortsiktig fordring/gjeld. Kontantstrøm Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet i henhold til den indirekte metode ifølge foreløpig Norsk Regnskapsstandard. Likviditetsbeholdning omfatter kontanter, bankinnskudd og kortsiktige plasseringer i konsernbank. Salg av anleggsmidler Salg av anleggsmidler på norsk sokkel behandles som etterskatt- transaksjoner jfr. 10 i petroleumsskatteloven, for å sikre skattenøytralitet. Effektiv dato for skatt er 01.01, mens inntekter og kostnader blir regnskapsført frem til oppgjørsdato. Financial items Interest expenses related to material development projects are capitalised as a part of the investment. Assets and liabilities Assets and liabilities to be paid within one year are classified as short- term assets/ liabilities. Cash flow The statement of cash flow has been prepared in accordance with the indirect method as per the temporary Norwegian Accounting Standard. Cash consist of cash, bank deposits and short-term deposits in affiliated bank. Sale of assets Sale of assets on the Norwegian continental shelf are treated as after tax transactions according to the petroleum tax act 10, to ensure tax neutrality. Effective date for tax purposes are 01.01, while revenues and costs are booked until completion date

Dvalin prosjektet 27. oktober Lars Fridthjof Moe, DEA Norge AS

Dvalin prosjektet 27. oktober Lars Fridthjof Moe, DEA Norge AS Dvalin prosjektet 27. oktober 2016 Lars Fridthjof Moe, A brief history of DEA Norge 1973 1979 1980ies 1990 1991 1991 2010 2015 2016 Company established as Deminex Norge AS. First licences acquired shortly

Detaljer

Årsrapport / Annual report 2015

Årsrapport / Annual report 2015 Årsrapport / Annual report 2015 Innhold 4 Administrerende direktørs kommentarer 6 Ledelse og styre 7 Eni Norge årsrapport 2015 8 Selskapets aktiviteter 20 HR og organisasjon 24 Helse, miljø, sikkerhet

Detaljer

Årsrapport / Annual report 2016

Årsrapport / Annual report 2016 Årsrapport / Annual report 2016 Innhold 4 Administrerende direktørs kommentarer 6 Ledelse og styre 7 Eni Norge årsrapport 2016 8 Selskapets aktiviteter 20 HR og organisasjon 24 Helse, miljø, sikkerhet

Detaljer

Ledelse og styret Management and Board of Directors

Ledelse og styret Management and Board of Directors Årsrapport Annual Report 2013 Innhold 4 Ledelse og styret 5 Administrerende direktørs kommentarer 6 Årsberetning 2013 7 Selskapets aktiviteter 16 HR og organisasjon 18 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Årsrapport / Annual report 2016

Årsrapport / Annual report 2016 Årsrapport / Annual report 2016 Innhold 4 Administrerende direktørs kommentarer 6 Ledelse og styre 7 Eni Norge årsrapport 2016 8 Selskapets aktiviteter 20 HR og organisasjon 24 Helse, miljø, sikkerhet

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Eni Norge Årsr Eni Nor apport / Styr ge årsrapport / L et edelse og styret Annual R Annual Report / B eport / Management and Board Of Directors

Eni Norge Årsr Eni Nor apport / Styr ge årsrapport / L et edelse og styret Annual R Annual Report / B eport / Management and Board Of Directors Årsrapport Annual Report 2011 2 Innhold Contents Ledelse og styret 4 Administrerende direktørs kommentarer 5 Årsberetning 2011 6 Selskapets aktiviteter 7 Organisasjon og HR 14 Helse, miljø, sikkerhet og

Detaljer

Ledelse og styret Management and Board of Directors

Ledelse og styret Management and Board of Directors Årsrapport Annual Report 2012 Innhold Ledelse og styret 4 Administrerende direktørs kommentarer 5 Årsberetning 2012 6 Selskapets aktiviteter 7 Organisasjon og HR 14 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Detaljer

Exploration Challenges forward. Sissel H Eriksen Director Exploration

Exploration Challenges forward. Sissel H Eriksen Director Exploration Exploration Challenges forward Sissel H Eriksen Director Exploration Exploration challenges Exploration history Acreage - awards and opening of new areas Seismic acquisition and coexistence 09.03. 2 Area

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Goliat tar form Goliat er det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet. Det er en vesentlig milepæl i norsk olje- og gassindustri når

Detaljer

Board of Directors. Styret / Board of Directors. Ledelse / Management. Styret / Board of Directors

Board of Directors. Styret / Board of Directors. Ledelse / Management. Styret / Board of Directors 2 Innhold Contents Ledelse og styret 4 Administrerende direktørs kommentarer 5 Årsberetning 2010 6 Selskapets aktiviteter 7 Organisasjon og HR 14 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet 16 Finansielle forhold

Detaljer

Innsendt dato Marked Utst.ID Korr Tittel Kategori Type :10 OB NOR KORREKSJON: Noreco borer letebrønn i Barentshavet ANDRE BØRSMELDINGER

Innsendt dato Marked Utst.ID Korr Tittel Kategori Type :10 OB NOR KORREKSJON: Noreco borer letebrønn i Barentshavet ANDRE BØRSMELDINGER Antall treff: 232 Innsendt dato Marked Utst.ID Korr Tittel Kategori Type 30.03.2012 09:10 OB NO KOEKSJON: Noreco borer letebrønn i Barentshavet ANDE BØSMELDINGE 30.03.2012 09:10 OB NO COECTION: Noreco

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Opportunities and challenges for the Norwegian Petroleum sector. ABB 08.03.07 Sveinung Sletten, vice president external affairs, Petoro

Opportunities and challenges for the Norwegian Petroleum sector. ABB 08.03.07 Sveinung Sletten, vice president external affairs, Petoro Opportunities and challenges for the Norwegian Petroleum sector ABB 08.03.07 Sveinung Sletten, vice president external affairs, Petoro Petoro Opportunities and challenges for the NCS Petoro s strategy

Detaljer

Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type :48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor ANDRE BØRSMELDINGER

Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type :48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor ANDRE BØRSMELDINGER Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type 14.04.2008 13:48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor 14.04.2008 13:48:08 OB NOR Noreco sells South East Tor share 11.04.2008 16:52:35

Detaljer

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS Projects: 1. Microbial Selective Plugging MSP (Sandstone - reservoirs) 2. Particle Fracture Blocking PFB (Karbonat - reservoirs) 3. Upscaling/Meso

Detaljer

Licence interests on the Norwegian continental shelf

Licence interests on the Norwegian continental shelf Licence interests on the Norwegian continental shelf Relinquishment of full production licences in 2001: Production licences 114, 114B and 114C. Transfers in 2001 Licence From: To: Share: 006 Amerada Hess

Detaljer

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions Sarepta Energi AS Projects and Ambitions A major windpower region under developement Potential:1885MW installed capasity - 5205 TWh production Sarepta s vision The vision Is to generate values from Mid

Detaljer

5/20/2016 Production - Norwegian Petroleum NORWEGIAN PETROLEUM

5/20/2016 Production - Norwegian Petroleum NORWEGIAN PETROLEUM NORWEGIAN PETROLEUM In 2015, Norway produced 227.8 Sm³ o.e. of marketable petroleum. By way of comparison, total production was 216.2 million Sm³ o.e. in 2014 and 264.2 million Sm³ o.e. in 2004. In other

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

NPD Factpages. Licence. General information Production licence NPDID production licence

NPD Factpages. Licence. General information Production licence NPDID production licence General information Production licence 509 S NPDID production licence 5106880 Status INACTIVE Main area North sea Licensing activity TFO2008 Date granted 23.01.2009 Prod.lic. valid to 23.07.2014 Stratigraphical

Detaljer

Utbyggingen av Skarvfeltet og videre plan for Skarvområdet. Eivind Hansen, driftsdirektør - Skarv Sandnessjøen 10. juni 2010

Utbyggingen av Skarvfeltet og videre plan for Skarvområdet. Eivind Hansen, driftsdirektør - Skarv Sandnessjøen 10. juni 2010 Utbyggingen av Skarvfeltet og videre plan for Skarvområdet. Eivind Hansen, driftsdirektør - Skarv Sandnessjøen 10. juni 2010 Gas rate, MSm3/d Oil & Cond Rate ksm3/d Skarv området Skarv eiere BP 23.8% Statoil

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

NPD Factpages. Licence. General information Production licence NPDID production licence 22813096 Factmaps in new window link

NPD Factpages. Licence. General information Production licence NPDID production licence 22813096 Factmaps in new window link General information Production licence 055 D NPDID production licence 22813096 Factmaps in new window link Status ACTIVE Main area North sea Licensing activity TFO2012 Date granted 08.02.2013 Prod.lic.

Detaljer

Review of the IO valuation cases on the NCS

Review of the IO valuation cases on the NCS Review of the IO valuation cases on the NCS Torsten H. Bertelsen Dr. lic. oec. NPD Arbeidsområder: Gassperspektivanalysen / Fusjon StatoilHydro / PÌAF / IO Agenda NPD and E-Drift /Integrated Operations

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

PSA letter on capping and other new regulation proposals from PSA Øystein Joranger - Licensing Policy Committee, meeting No.

PSA letter on capping and other new regulation proposals from PSA Øystein Joranger - Licensing Policy Committee, meeting No. PSA letter on capping and other new regulation proposals from PSA Øystein Joranger - Licensing Policy Committee, meeting No. 2/2013 2 PSA letter on capping 20 March 2013 Norwegian Oil and Gas letter to

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen. Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø

Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen. Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Hensikt: Gi et lite innblikk

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 13/723 20.03.14 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 4 th QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Goliat - The Concept Solution

Goliat - The Concept Solution Goliat - The Concept Solution Odd Vårdal Deputy Development Project Manager Oslo - 4 th of June 2010 www.goliatinfo.com Main topics for presentation Arctic challenges Development concept Oil spill preparedness

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Kolbjørn Berge Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines for the approval

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 6507/11-1 Funnår NPDID for felt

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 6507/11-1 Funnår NPDID for felt Generell informasjon navn ÅSGARD Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 6507/11-1 Funnår 1981 Hovedområde Norwegian sea Hovedforsyningsbase Kristiansund NPDID for felt 43765

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

LEVERER TJENESTER SOM STØTTER OG FORENKLER INTERNASJONALISERINGEN FOR ENERGIRELATERT VIRKSOMHET I NORGE

LEVERER TJENESTER SOM STØTTER OG FORENKLER INTERNASJONALISERINGEN FOR ENERGIRELATERT VIRKSOMHET I NORGE LEVERER TJENESTER SOM STØTTER OG FORENKLER INTERNASJONALISERINGEN FOR ENERGIRELATERT VIRKSOMHET I NORGE Gunn Vik Norwegian Energy Partners Norwegian Energy Partners er en uavhengig non-profit organisasjon

Detaljer

Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42

Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42 Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42 Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Jostein Heimark Project Manager Signalling Innhold Introduksjon

Detaljer

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT Consideration of the Board of Directors statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Morten Sørum, Senior Advisor Safety, Statoil Classification: Internal 2014-11-16 ALARP prinsippet ALARP (As Low

Detaljer

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE Styret i Reservoir Exploration Technology ASA ( Selskapet ) fremlegger erklæring ( Erklæringen ) vedrørende fastsettelse av lønn og

Detaljer

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet )

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Til aksjonærene i Master Marine AS INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Det innkalles herved til generalforsamling i Master Marine AS, den 4. mai 2017 kl. 13.00 i selskapets

Detaljer

Aker Drilling ASA. Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars The preferred partner. part of the Aker group

Aker Drilling ASA. Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars The preferred partner. part of the Aker group Aker Drilling ASA Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars 2006 Dagsorden 1. Åpning og konstituering 2. Ordinære saker 2.1 Orientering om virksomheten 2.2 Godkjennelse av regnskap og årsberetning 2.3 Fastsettelse

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Our HSE ambition: Industry leader

Our HSE ambition: Industry leader Our HSE ambition: Industry leader Torgrim Reitan, EVP and chief financial officer 2013-11-19 Executing the strategy Bay du Nord, offshore Canada: The world's largest oil discovery this year, adding high

Detaljer

Grenland Group ASA Q2-2006

Grenland Group ASA Q2-2006 Grenland Group ASA Q2-2006 2. kvartals resultat 2006 Hallgeir Skogen President & CEO Magnar Brekka EVP & CFO 11. August 2006 Agenda Hovedpunkter Nøkkeltall Markedsutsikter Hovedpunkter HMS positiv utvikling

Detaljer

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK Hvorfor? Ambisjon: Statnetts anleggsforvaltning skal reflektere god praksis iht. PAS 55 Økt presisjon

Detaljer

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow»

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Per Franzén, Project Manager August 30 th, 2017 ERFARINGER FRA EN PROSJEKTLEDER SOM FIKK «OVERFLOW» AV GDPR BEGREPER OG INSTRUKSER Purpose limitation

Detaljer

Hva er IO? Offshore logistikkonferanse 2011. Kristiansund. Bjørnar Aas Ph.D in logistics. Molde University College, 2011

Hva er IO? Offshore logistikkonferanse 2011. Kristiansund. Bjørnar Aas Ph.D in logistics. Molde University College, 2011 Hva er IO? Offshore logistikkonferanse 2011 Kristiansund Bjørnar Aas Ph.D in logistics Molde University College, 2011 Historien bak IO Innhold Definisjonen av konseptet 2 Bakgrunn Vi må utvinne mer: Nye

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Licence interests on the Norwegian continental shelf

Licence interests on the Norwegian continental shelf Licence interests on the Norwegian continental shelf Relinquishment of production licences: Production licences 009, 11, 030, 31, 032, 069, 070, 101, 115, 117, 157, 1, 8, 198, 214. Transfers in 1999 Licence

Detaljer

NPD Factpages. Licence. General information Production licence 535 NPDID production licence

NPD Factpages. Licence. General information Production licence 535 NPDID production licence General information Production licence 535 NPDID production licence 5463791 Status INACTIVE Main area Barents sea Licensing activity 20 Date granted 15.05.2009 Prod.lic. valid to 15.05.2014 Stratigraphical

Detaljer

2014 NFOGM TEMADAG. Drift, vedlikehold og modifikasjoner av fiskale/co2 avgiftsbelagte målestasjoner.

2014 NFOGM TEMADAG. Drift, vedlikehold og modifikasjoner av fiskale/co2 avgiftsbelagte målestasjoner. 1 2014 NFOGM TEMADAG Drift, vedlikehold og modifikasjoner av fiskale/co2 avgiftsbelagte målestasjoner. Av Børge Olafsen, Måleteknisk ansvarlig Alvheim FPSO AGENDA Alvheim FPSO oversikt Metering Organisasjon

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt?

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? 14. April 2015 Geir Johnsen Daglig leder Kværner avdeling Molde Vi

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Felt og prosjekt under utbygging

Felt og prosjekt under utbygging 3 Felt og prosjekt under utbygging (Godkjente utbygginger som betraktes som oppgradering av eksisterende felt er omtalt i kapittel 2. Dette selv om utbyggingen har krevd egen godkjennelse for Plan for

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Bedriftenes Møteplass 2016 Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Magnus Thomassen, SINTEF Materialer og Kjemi Technology for a better society 1 Oversikt Hvorfor hydrogen Litt

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

PROPOSAL FROM THE NOMINATION COMMITTEE OF HEXAGON COMPOSITES ASA TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD ON 20 APRIL 2017

PROPOSAL FROM THE NOMINATION COMMITTEE OF HEXAGON COMPOSITES ASA TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD ON 20 APRIL 2017 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I HEXAGON COMPOSITES ASA TIL SELSKAPETS ORDINÆRE GENERAL FORSAMLING SOM SKAL AVHOLDES 20. APRIL 2017 PROPOSAL FROM THE NOMINATION COMMITTEE OF HEXAGON COMPOSITES ASA TO THE

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC Article 1 Derogation By way of derogation to point 4 of Chapter IV of Annex II to Regulation EC (No) 852/2004, liquid oils or fats which are intended for or likely to be used for human consumption ('oils

Detaljer

Langsiktighet og verdiskaping Lundin Norway tar utfordrerrollen

Langsiktighet og verdiskaping Lundin Norway tar utfordrerrollen Langsiktighet og verdiskaping Lundin Norway tar utfordrerrollen Torstein Sanness Administrerende direktør Hovedtemaer Oljeselskapet Lundin Norway 10 år på norsk sokkel Hvor er vi i dag? Fremtidsplaner

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 07 July 2017. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Alvheim et solid fundament for videre vekst. Orkanger-konferansen 28. mai 2009 Kristin Færøvik

Alvheim et solid fundament for videre vekst. Orkanger-konferansen 28. mai 2009 Kristin Færøvik Alvheim et solid fundament for videre vekst Orkanger-konferansen 28. mai 2009 Kristin Færøvik Forward Looking Statement Except for historical information, this presentation contains forward-looking information

Detaljer

NPD Factpages. Licence. General information Production licence 316 NPDID production licence Factmaps in new window link

NPD Factpages. Licence. General information Production licence 316 NPDID production licence Factmaps in new window link General information Production licence 36 NPDID production licence 2786469 Factmaps in new window link Status ACTIVE Main area North sea Licensing activity 8 Date granted 8.06.2004 Prod.lic. valid to 8.06.2030

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 6507/7-2 Funnår NPDID for felt

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 6507/7-2 Funnår NPDID for felt Generell informasjon navn HEIDRUN Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 6507/7-2 Funnår 1985 Hovedområde Norwegian sea Hovedforsyningsbase Kristiansund NPDID for felt 43771

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 30/6-5 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43639

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 30/6-5 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43639 Generell informasjon navn OSEBERG ØST Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 30/6-5 Funnår 1981 Hovedområde North sea Hovedforsyningsbase Mongstad NPDID for felt 43639 Bilde

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Shell i Midt-Norge. Kitty Eide Kommunikasjonssjef Shell drift og prosjekt

Shell i Midt-Norge. Kitty Eide Kommunikasjonssjef Shell drift og prosjekt Shell i Midt-Norge Kitty Eide Kommunikasjonssjef Shell drift og prosjekt April 2010 1 Draugen Åsgard A Åsgard C Åsgard B Shell/Råket Heidrun Kristin Njord Tjeldbergodden Vestbase Nyhamna 2 Norskehavet

Detaljer

Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko)

Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko) Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko) Erik Hamremoen Manager Flight Safety - Statoil Aktivitetsomfang innen olje- og gass sektoren Globalt

Detaljer

14 Fremtidige utbygginger

14 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Funn i planleggingsfase (hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt). 2/12-1 Freja...135 3/7-4

Detaljer

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution: Vedlegg 1 - Forslag til vedtak Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2016 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Disclaimer This presentation contains information provided by the management

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer