ROSENBERG VERFTS KLUBB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROSENBERG VERFTS KLUBB"

Transkript

1 ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSB ER ETN I NG

2 2

3 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for

4 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Leonard Andersen Marton Gustav Berg Per Arne Bjerkelo Marton Bjørnøy Inge Henningsen Odd Georg Larsen Svein Eivind Lund Vi minnes disse våre arbeidskamerater og lyser fred over Deres minne 4

5 ÅRSMØTE I SPISESALEN I ROSENBERGHALLEN MANDAG 10. MARS KL TIRSDAG 11. MARS KL ONSDAG 12. MARS KL TORSDAG 13. MARS KL DAGSORDEN: 1. BERETNINGER 2. REGNSKAPER 3. INNKOMNE FORSLAG 4. HONORARER 5. VALG For at årsmøtet skal kunne avvikles på en rimelig tid, ber vi alle gå gjennom beretning, regnskap og innkomne forslag på forhånd. 5

6 INNHOLDSFORTEGNELSE Dagsorden punkt 1 Beretning , Faglig politiske og økonomiske forhold 2. Rosenberg klubbåret Avtaler og lønnsforhandlinger 4. Velferds- og sosialsaker 5. Klubbens organisasjon 6. Vernearbeidet 7. Årsrapport for lærlinger og studiearbeidet 8. Andre aktiviteter Dagsorden punkt 2 Regnskaper Dagsorden punkt 3 Innkomne forslag Kapittel 1 6

7 Kapittel 1 Fagligpolitiske og økonomiske forhold Nivået på og endringer i Norges Banks renter påvirker aktiviteten i økonomien og inflasjonen gjennom flere kanaler. Virkningene av en renteendring vil generelt avhenge av situasjonen når renten endres og hvordan renteendringen blir oppfattet i det konkrete tilfellet. Virkningene vil også kunne variere over tid. Flere forhold griper inn i hvordan renten virker på etterspørselen og inflasjonen. Husholdningssektoren har i dag en samlet netto lånegjeld (gjeld fratrukket rentebærende fordringer) på nær 60 prosent av den disponible inntekten sett bort fra pensjonsrettigheter og forsikringsfond. I en slik situasjon vil økt rente føre til at husholdningenes renteutgifter øker mer enn renteinntektene. Økt rente vil følgelig redusere den samlede disponible inntekten og dermed redusere forbruket. Virkningen avhenger av størrelsen på husholdningenes netto lånegjeld går inn i historien som det året med flest renteøkninger og 2008 ser ut til å bli året med flest avgiftsøkninger. Klimapolitikk Den ene politikeren etter den andre kommer nå på banen og foreslår økte miljøavgifter. Det de ikke snakker høyt om er hvor lite hver enkelt nordmann egenlig forurenser. Offentlige tall viser at Norge kun er ansvarlig for 2 promille av CO2 utslippene i verden. Du og jeg har bare ansvaret for en bitte liten del av disse 2 promillene fordi store olje og industriselskaper står for mestedelen av forurensingen her til lands. Derfor har det du og jeg kan gjøre for å eventuelt påvirke det globale miljøet mikroskopisk betydning. Langt tilbake i tiden da CO2 var langt mindre tilstedeværende enn i dag smeltet det voldsomme islaget som da dekket vårt land. At vi i tillegg har hatt tropisk klima her til lands, burde fortelle enhver med alminnelig gangsyn at klimaendringer ikke er noe nytt, og at de vil komme uansett hvor mange bortkastede klimainvesteringer våre politikere foretar. Dessverre har galskapen nå kommet så langt at den ikke vil være mulig å stoppe. Årsaken til det er at klimahysteriet har utviklet seg til en gigantisk finansoperasjon med uttallige ulike aktører involvert i en kynisk klimaforretning, hvor forretningsideen er å tjene mest mulig penger på det som vil være en lite påvirkbar framtid. Al Gore fikk fredsprisen, men er en fredens mann? Basert på en britisk høyesterettsdom kan ikke Al Gore s film vises på skoler i England uten å informere om de 9 faktafeil filmen innehar. Hvor mange i Norge vet om eller har fått informasjon om disse faktafeilene? Det snakkes også høyt om energikriser, men regjeringen gjør lite eller ingenting for å utvikle fornybare energikilder, rensing av Co2 og lignende. Det virker som om de håper på å få opp strømprisene via klima avgifter slik at det etterpå vil lønne seg å spytte penger i utvikling, bygging av Co2 renseanlegg. Den norske husholdningen bruker kun av den norskproduserte vannkraften og forbruket har holdet seg konstant i flere år. Disse fakta som burde vært basis i en energi strategiplan utelater de fullstendig. Noen politikere tror at dersom nordmenn sparer ytterligere på strømmen, så kan vi eksportere litt mer vannkraft til EU slik at EU land da kan stenge en del av kullkraftverkene sine. Dette viser hvor ufattelig virkelighetsfjern og naive noen politikere er. De fossile ressursene i verden vil bli fullt utnyttet både på kontinentet, i Kina, Stjokman, osv. Om ressursene skal brennes opp med eller uten CO2 rensning gjenstår jo og se. Miljøtiltakene politikerne til nå har kommet med dreier seg kun om flåing av folk med vanlige inntekter, og lite eller ingenting om investeringer og tiltak som for eksempel billigere kollektiv transport. Det virker som om de tror fast og bestemt at de beste tiltakene for å få folk til reise mer kollektivt er økte bomavgifter, økte drivstoffpriser, klimakvoter etc. Hvem kan slå i bordet med forskningsresultater som viser at nettopp bomprisen har ført til redusert biltrafikk? Sentrale politikere har ytret at vi kan tåle en klimarelatert avgiftsøkning på 7

8 mellom 4 og 6000 kr pr. år, men den endelige summen som du og jeg skal betale blir kanskje ikke bestemt før etter de sentrale lønnsforhandlingene. Forvar AFP og pensjonsreformen 9. mai 2007 kl. 12:00 tok vi frem fanen og deltok på en politisk streik mot pensjonsreformen. Vi busset til Bekhuskaien hvor vi marsjerte i tog bort til parken med fane og trommeslagere i front. Vi fikk laget såpass med bråk at folk stilte seg opp og klappet oss frem langs ruten vi gikk. Pensjonsreformen er allerede varslet å bli den viktigste saken i årets sentrale lønnsforhandlinger. En av de viktigste oppgavene vi har i denne saken er å bevisstgjøre våres unge organiserte om reformen og følgene den kan få for deres livskvalitet etter pensjonsavgang. Klarer vi det er pensjons/afp kampen nærmest vunnet. Det unike ved dagens AFP er at de som ikke klarer å jobbe etter 62 år kan velge å avslutte yrkeslivet uten livsvarig redusert pensjon. Flertallet av de yrkesaktive forlater arbeidslivet som uføre eller på AFP, de færreste står i jobb til dagens pensjonsalder på 67 år. I St.meld.nr.5 ( ) foreslår regjeringen å innføre en modell for tidligpensjonering for alle i folketrygden. Modellen er en pensjonsfelle som straffer tidligpensjonister med -(22%) redusert ytelse, før indeksering og levealderjustering reduserer utbetalt pensjon ytterligere. Stortingsmeldingen foreslår å fjerne pensjonsopptjeningen i dagens AFP, redusere AFP til ett tillegg til folketrygden, likt for alle som er omfattet av ordningen uavhengig av avgangstidspunkt. Regjeringens forslag river både det økonomiske grunnlaget vekk under dagens AFP ordning og fjerner opptjening av rettigheter i folketrygden slik at AFP pensjonister etter 2010 blir pensjonstapere 8

9 Fellesforbundet. smøte? mes slik at eidsinntekt pensjonist agens nivå es når det AFP kravene fra landsmøtet i Fellesforbundet. Hva vedtok Fellesforbundets landsmøte? gode muligheter til å benytte AFP som i AFP kravene fra landsmøtet i Fellesforbundet. Hva 1 vedtok at AFP-tillegget Fellesforbundets skal utformes landsmøte? slik at de som ikke har arbeidsinntekt dagens ordninger. gode muligheter til å benytte AFP som i dagens ordninger. 1 at etter AFP-tillegget avgang som skal utformes AFP-pensjonist slik at de skal som ha en ikke pensjon har på arbeidsinntekt dagens nivå etter livet ut avgang som AFP-pensjonist skal ha en pensjon på dagens nivå Disse kravene ivaretar alle vår krav til en framtidig AFP løsning og er i tråd med LO-kongressens Disse kravene ivaretar i alle vår 2005 krav til sitt en framtidig pensjonspolitiske AFP løsning program. og er i tråd med 2 livet at AFP-tillegget ut skal heves når det LO-kongressens i 2005 sitt 2 er nødvendig for å kompensere for at eventuelle AFP-tillegget skal heves framtidige når det er levealderjusteringer nødvendig for å kompensere for pensjonspolitiske Krav 1 program. Ny AFP må dekke et gap mellom den Krav tidligpensjon 1 du vil få fra folketrygden og eventuelle framtidige Ny det du AFP ville må fått dekke om du et sto gap i jobb mellom fram den til 3 levealderjusteringer at spesielle skattefordeler som tidligpensjon ordinær pensjonsalder, du vil få fra i dag folketrygden 67år. Derfor og 3 AFP-pensjonister har i dag skal at inngå de spesielle som en skattefordeler av statens som samlede AFP-pensjonister bidrag til AFP har i dag skal det kan du ikke ville ny fått AFP om du være sto et i jobb likt fram samla til ordinær kronebeløp pensjonsalder, til alle som har i dag rett 67år. til AFP. Derfor Ny kan AFP ikke må være ny AFP et beregna være et tillegg likt samla som inngå som en del av statens kronebeløp sammen med til alle tidligpensjon som har rett sikrer til AFP. deg Ny 4 samlede at AFP bidrag skal til kompensere AFP den samme AFP må livsvarige være et pensjon beregna som tillegg om som du framtidige folketrygdens manglende hadde sammen stått med i tidligpensjon jobb fram til sikrer ordinær deg 4 at lønnsregulering AFP skal når kompensere det gjelder den framtidige del av pensjonen folketrygdens som manglende tilsvarer samme pensjonsalder. livsvarige pensjon som om du hadde Men landsmøtet stått i jobb vedtok fram at til dette ordinær bare lønnsregulering minstepensjonen når fram det gjelder til ordinær den pensjonsalder. gjelder for dem som ikke har del pensjonsalder, av pensjonen i dag 67 som år. tilsvarer Men arbeidsinntekt landsmøtet etter vedtok avgang at som dette AFP bare - minstepensjonen fram til ordinær gjelder pensjonist. for I dem redaksjonskomiteen som ikke har var pensjonsalder, i dag 67 år. arbeidsinntekt begrunnelsen for etter formuleringen avgang som at det AFP var Deltidsarbeidende og andre med gjennomsnittlig årslønn under 4,3 G Deltidsarbeidende i 40 år må sikres minst og like andre med gjennomsnittlig årslønn under 4,3 G i 40 år må sikres minst like gode muligheter til å benytte AFP som i pensjonist. rimelig å lage I et redaksjonskomiteen system med avkorting var av begrunnelsen AFP-tillegget mot for formuleringen arbeidsinntekt, at men det var det rimelig ble ikke å tatt lage stilling et system til med innslagspunkt avkorting for av AFP-tillegget avkorting. mot arbeidsinntekt, men det ble Statsminsterens ikke tatt stilling uttalte til innslagspunkt på landsmøtet for onsdag avkorting at: dagens ordninger. Statsminsterens uttalte på landsmøtet onsdag at: Disse kravene ivaretar alle vår krav til en framtidig AFP løsning og er i tråd med LO-kongressens i 2005 sitt pensjonspolitiske program. 9

10 vi skal innføre en ordning som gjør det mulig for folk å gå av fra 62 år, ta full folketrygd, legge full AFP oppå det og så kombinere med jobb hvis de vil. Med null avkorting. Skal ny AFP være minst like god som dagens må vi sikre at våre medlemmer skjermes for de negative utslag av pensjonsforliket. Vi har jo i dag rett til tidligpensjon uten livsvarig avkorting Jens Stoltenberg ordning vil ødelegge AFP. Det er bare en annen variant av Bjarne Håkon Hanssens forslag om likt samla AFPtillegg til alle som har AFP eller utsagn av typen: det er urettferdig at de som står i full jobb til 67 ikke får sin del av AFP % av FF-medlemmer forlater yrkeslivet som uføre og tar ikke ut AFP. 3-5% av FF-medlemmer står i full jobb til 67, resten benytter AFP-ordninga i gjennomsnitt 2,5 år. Likt flatt tillegg til alle som ikke blir uføretrygda betyr at dobbelt så mange skal dele den samme potten. Krav 2 Pensjonsforliket foreslår en automatisk heving av aldersgrensa dersom gjennomsnittelig levealder går opp med livsvarig reduksjon av dine opparbeidede pensjonsrettigheter dersom du ikke jobber 8 mnd. lenger for hvert år levealderen stiger. Dette gapet må ny AFP dekke. Dersom AFP-løsningen ikke inneholder prinsippet om kompensasjon for denne levealderjusteringa må vi forhandle om levealderkompensasjon i hvert bidige tariffoppgjør etter Krav 3 Dette dekker dagens skattefritak for ytelsen fra sluttvederlagsordningen på 950 kr. Pr. mnd., særfradrag på grunn av alder og en lavere sats for beregning av trygdeavgift. Siden det er minstepensjonistene og lavinntektsgruppene som har de største skattefordelene i dagens ordning, må det vurderes om kravet i stedet må være at framtidens AFP-pensjonister fortsatt skal skattes som pensjonist. Hvis verdien av dagens skattefordeler skulle fordeles likt på alle betyr det å ta fra de som har minst og gi til dem som har mer. Krav 4 Formuleringa av dette kravet er henta fra LO-kongressens pensjonspolitiske program. Fra den politiske streiken mot pensjonsreformen 9. mai Fanebærer Sverre Gravdal. Krav 5 Regjeringen sier at alle skal kunne gå av med tidligpensjon fra 62, men det gjelder ikke alle. Bare de som har tjent minst (4,3G) i 40 år når de er 62 vil få rett til å benytte tidligpensjon. Dette vil ramme svært mange deltidsarbeidende kvinner og alle lavtlønte som ikke har tjent minst 4,3 G i 40 år. Ny AFP må sikre alle mist like gode muligheter til å benytte AFP som i dagens ordning. Levealdersjustering Fremtidige pensjonister kan velge mellom å jobbe lenger eller få redusert pensjon. Hvis den gjennomsnittlige levealderen stiger (pensjonistene lever lenger) økes aldersgrensen for å få full pensjon. 10

11 For hvert år gjennomsnittlig levealder øker, må vi jobbe åtte måneder lengre for å få full pensjon. De som velger å gå av tidligere, vil få sin pensjon kuttet resten av livet. Ifølge 2006-tall fra SSB kan norske kvinner som ble født det året forvente en levetid på 82,7 år, mens mennene ikke lever lenger enn 78,1 år. Politisk streik 9. mai, 07, Thor Henry Fjeldstad, Sverre Gravdal og Neill Staurland som fanebærere. 11

12 Kapittel 2 Rosenberg Verfts Klubb 2007 En dag i november 2006 satt jeg å sveiset ute på sveiseplanet i Rosenberg hallen da mobiltelefonen ringte. Det var Einar Risa som var på telefonen og lurte på om jeg hadde tid til å stikke innom klubbkontoret før jeg skulle hjem, for han hadde noe viktig å snakke med meg om. Jeg stakk inn på klubbkontoret sånn i 14:00 tiden og Einar ba meg sitte ned i stolen. Jeg stiller ikke til gjenvalg og vil at du stiller som kandidat til klubbledervervet sa han på sin velkjente direkte måte. Jeg kikka på ham og begynte og le. 8. mars 2007 på klubbens årsmøte og selveste kvinnedagen valgte klubbens medlemmer meg som leder i Rosenberg Verfts Klubb. Meint av mange et prestisjetungt verv med et stort ansvar. Jeg selv ser på det som en ære, plikt og meget utfordrende oppgave. Einar hadde hatt vervet i ca 11 år. Når man ser på situasjonen vi var i, med nyfeiret 100 års jubileum, en bedrift som blomstret opp fra nesten å være død, så var dette det rette tidspunktet å få et bytte i klubbledelsen. Det var to kandidater til vervet og riktignok så var det et jevnt valg. Det er sånn det skal være i en fagforeningsklubb mener jeg, engasjement. Kurs/konferanser Som nyvalgt klubbleder trenger man en del skolering innenfor visse områder. Når det gjelder ledelse, dillegering og organisering av arbeid følte klubblederen seg meget godt skolert fra før av. Når det gjelder fagorganisasjonsmessig, så både var det og er mye som må pugges. Lover, regler og avtaler er tungt stoff, men det vil forhåpentligvis sige inn i harddisken etter hvert. LO, Fellesforbundet og Avd25 tilbyr utrolig mange interessante kurs. Kurslederne er meget skolerte, og med kun engasjerte kursdeltakere som inni mellom hauser opp med heftig diskusjon, gjør at kursene blir husket som en positiv opplevelse. Kurs/konferanser vi har deltatt på: mars 2007 Tillitsmannskurs, folkets hus 12. april 2007 Hvordan hindre sosial dumping Håndheving av regelverket for sosial dumping Norge sett fra polsk ståsted april 2007 Næringspolitikk Bedriftsutvikling/støtteordninger Omstilling/bedriftsnedlegging Sysselsetting Miljø Klimapolitikk & energi august 2007 Klubbseminar, Bergen september 2007 Regnskapsforståelse Samfunnsøkonomi september 2007 Vestlandskonferansen, Stord 27. september 2007 AFP konferanse, folkets hus oktober Landsmøte i Fellesforbundet november LO s olje & gass årskonferanse november Konferanse om sosial dumping på skips og offshoreverft desember 2007 Globalisering, utflagging, WTO Hva er drivkreftene for utviklingen Hvilke målsetninger har WTO Vestlandskonferansen Vestlandskonferansen 2007 gikk av stabelen på Stord. Temaene på konferansen var: Utfordringer ved bruk av utenlandsk arbeidskraft fra øst Europa. Politiske virkemidler mot useriøse aktører. Egne avtaler for arbeidstakere fra øst Europa- Uting eller ikke? Pensjonsreformen, AFP Sikrer pensjonsreformen alle en bedre pensjon? Hva er nødvendig for å berge AFP for fremtiden? 12

13 Vestlandskonferansen arrangeres på rundtur blant deltakerklubbene og i 2008 er det vi som arrangerer konferansen. Sosial dumping og allmenngjøring Arbeidet mot sosial dumping har ekspandert enormt i Det som før kun var et problem blant klubber og organisasjoner i våres bransje smittet med eksplosiv fart til byggebransjen. Til og med i EL & IT fagene blir nå utenlandsk arbeidskraft fra øst Europa leid inn, og presset på det faglige er blitt større. Sosial dumping og allmenngjøring av sentrale deler av Verkstedsoverenskomsten i skips og verftsindustrien er viktige saker som klubben har engasjert seg i og vil få stor betydning for utviklingen i norsk arbeidsliv i fremtiden. Problemstillinger og spørsmål omkring lønns og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere i Norge er en sak som fagbevegelsen vil fortsette å legge stor vekt på. Tariffnemden har dessverre gitt arbeidsgiversiden enda en utsettelse på tilsvarfristen ang. allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten. I skrivende stund er Neste møte berammet til 10 mars 2008, derfor er det usannsynlig at nemden fatter et vedtak i inneværende tariffperiode. Omfanget av sosial dumping øker i Norge og mange bransjer er involvert blant annet byggebransjen, rengjøringsbransjen, hotell og restaurantbransjen samt skips og verkstedindustrien. Regjeringen forbyr nå sosial dumping i offentlige kjøp av tjenester og bygge og anleggsarbeider. En ny forskrift skal sikre de enkelte arbeidstakere normale lønns og arbeidsvilkår. Forskriften trer i kraft 1. mars 2008 og vi må håpe at det private næringslivet og bedriftene tar denne forskriften som et sterkt signal og følger opp på arbeidsplassene. Til syvende og sist dreier det seg om hvordan vi ønsker det norske arbeidslivet og samfunnet skal være. offshore, på Gyda og Gullfaks. På vedlikeholdsjobbene offshore var det også i 2007 mye uspesifiserte offshoreturer. Dette er en ulempe for mange og enkelte hoppet av fra disse prosjektene fordi de rett og slett ikke orket å ikke ha en noenlunde ordna rotasjonsordning.? Snøhvit Ved inngangen til 2007 var ca 90 operatører engasjert i Snøhvit prosjektet på Melkøya. Utover våren ble styrken redusert gradvis ned til 44 operatører. Denne bemanningen holdt seg frem til demobilisering i september/oktober. Snøhvit prosjektet ble også i 2007 som i 2006 det viktigste prosjektet for Rosenberg fordi prosjektet leide mye verktøy og utstyr av oss som våre egne operatører distribuerte der oppe. ULA/TAMBAR Prosjektet var godt i gang ved inngangen av 2007 og frem mot sommeren ble bemanningen jevnt trappet opp. Det toppet seg i Juli med en totalbemanning på ca 480 mann. Samtidig sleit prosjektet med forsinkete dele og utstyrsleveranser. Noe som gjorde det vanskelig å holde produktivitetskurvene på rett nivå. Prosjektet utviklet seg til å bli et meget kompleks prosjekt etter hvert som utstyr, rør, kabelgater og plattformer ble montert. Å jobbe såpass tett oppi hverandre med vanskelig tilkomst er en utfordring, men den taklet Rosenberg med glans. Oppkjøpet av IKM Mekaniske Rosenberg kjøpte alle aksjene i IKM Mekaniske AS, avdeling Hinna. Overtakelsen av aksjene skjedde 20.mars 2007, med tilbakevirkende kraft fra Oppkjøpet innebar at alle ansatte i IKM Mekaniske på Hinna ble overført til Rosenberg Verft. Klubben og bedriften utarbeidet på forhånd en protokoll som beskrev en prosedyre for hvordan man skulle ta i mot våre nye medarbeidere når de ble overført til Rosenberg. Offshore Ved starten av fjordåret var opp mot 25 operatører engasjert i flere prosjekter 13

14 ULA TAMBAR Kjøpet av Rosenberg Fredag signerte styreleder Tollak Melberg og industrimannen Magnus Stangeland avtalen om salg av Rosenberg Verft i Stavanger til konsernet Bergen Yards ASA som det het den gang. Kjøpesummen var 700 millioner kroner. Man må samtidig huske på at Rosenberg AS hadde over 200 millioner på bok da salget ble gjort. Samtalene mellom Rosenberg og Bergen Yards ASA ikke pågått i mer enn en drøy uke, etter at storaksjonær og daglig leder i Bergen Group, Magnus Stangeland, tok kontakt dem Mange i Stavanger vil nok spørre seg om Rosenberg nå blir et Bergens-selskap og om der blei flytting skrev avisene. Stangeland uttalte at det ikke er grunn til å frykte og parerte også spørsmålet på TV sendingen seinere på kvelden med at bygg og anlegg av Rosenbergs dimensjoner ikke lar seg flytte på. At der var interesse for å kjøpe oss hadde vi visst lenge, men man blir jo alltid overrasket når det skjer. Både hvem kjøper er og hva prisen ble er meget interessant. Hvor mye "vi" er verdt varierer selvfølgelig fra kjøper til kjøper fordi det er kjøpers egne kalkyler som bestemmer hvor mye "income" han får ut av oss. At prisen ble over 700,000,000 tror jeg overrasket de fleste. Salgsprosessene Den 23.april i år ble vi kontaktet med beskjed om å møte hos direktør Gravdal. Vi på klubbkontoret lurte selvfølgelig på.grebnesor hva som var på gang. Vi steppet opp på direktørens stilfulle kontor og fikk vite at der nå var en potensiell kjøper som var i gang med dd(due deligence). Den interesserte kjøperen var da WoodGroup som er et stort konsern med hovedkontor i Aberdeen. De har ca ansatte på verdensbasis og driver med en hel rekke tjenester innenfor olje & gass bransjen. Dette kom selvfølgelig som en liten bombe for oss og vi ble sittende lenge på klubbkontoret for å diskutere situasjonen. 14

15 Vi ble enige om å drive litt detektiv arbeid for å finne ut mest mulig om WoodGroup. Neil, som er en kløpper til å finne interessant stoff på nett fant vel det som var å finne om dette konsernet. Vi fant mye interessant og informativt stoff, men kun litt som utmerket seg negativt. Vi ble så etter en liten uke invitert i møte med to representanter for WoodGroup for å utveksle meninger om hvordan vi så Rosenberg i fremtiden. Dette møtet gjorde at vi kunne konkludere med at WoodGroup ikke var en negativ industriell kjøper. Ukene gikk og den 24.mai ble vi igjen kalt opp til direktør Gravdal. Vi trodde at nå var vi kanskje kjøpt. Men nei, vi fikk informasjon om at der var enda en kjøper i gang med dd. Den tilkomne kjøper var Fabricom Suez. Fabricom som er mer eller mindre lik Rosenberg strukturelt hvis vi ser bort fra fasiliteter har ca 900 ansatte med de fleste operatørene sine offshore. De har en oppegående ingeniøravdeling som Rosenberg hadde ville nytt godt av fikk vi vite på møtet. klubbstyret om situasjonen vi kanskje kunne komme i, og fikk derfor fabrikert noen spørsmål vi ville ha svar på fra Fabricom. Vi fikk så møte viseadministrerende direktør i Fabricom, Per Oscar Knudsen. Uten å gå nærmere inn på spørsmålene vi fikk svar på var møte interessant med sikte på avklaringer angående Rosenbergs fremtid. Mandag 2.juli kom beskjeden om at Bergen Yards ASA hadde kommet med et tilsagn om å kjøpe Rosenberg. De fleste som deltok på informasjonsmøte satt som spørsmålstegn og lurte på hvem i alle dager Bergen Yards ASA er. Vi satte i gang detektiv arbeid som vi etter hvert er blitt gode i, og fant mye informativt om selskapet. Uken gikk og på fredag 6.juli kl fikk klubbleder tlf om at nå er vi solgt. Denne kjøper ville dratt oss inn i en fusjon, noe som er litt mer avansert enn et rent oppkjøp som et eventuelt salg til WoodGroup ville vert. Forhandlingsutvalget så seg derfor nødt til å informere Øverst: Banner fra Bergen Groups webside Nederst: Avisoppslag fra i sommer 15

16 Kapittel 3 Avtaler og lønnsforhold Det sentrale lønnsoppgjøret Oppgjøret 2007 var et såkalt mellomoppgjør der det kun forhandles på kronetillegg. Mellomoppgjøret ga et tillegg på kr. 2,50. Det ble gitt ytterligere kr. 1,- i tillegg til de lavtlønte. Forhandlingene startet 15. mars og ble sluttført med protokoll den 29. mars. Tillegget ble gjeldene fra Det lokale lønnsoppgjøret Utgangspunktet for lokale forhandlinger er fremdeles Kap i Verkstedoverenskomsten (VO) : Bedriftens økonomi Produktivitet Fremtidsutsikter Konkurranseevne Den aktuelle arbeidskraftsituasjonen Kravene i bransjen var i 2007 mellom kr. 11,- og 18,- og stemningen blant klubbens medlemmer etter gruppemøtene siktet mot et krav på kr.12,50. Spesielt bedriftens økonomi var årsaken til dette kravet da bedriften hadde gitt et 2. kvartalsresultat som var over all forventning. Mot slutten av forhandlingene tikket lønnstilleggene til noen av de andre bedriftene i distriktet inn, samt tilleggene til noen av bedriftene i våres bransje. Tilleggene som ble gitt i vår bransje 2007 lå mellom kr. 5,- og kr. 13,-. Før forhandlingene 2007 kjørte klubben en grundig prosses for å forberede kravene. I den prosessen var det noen krav som gikk igjen både på idédugnaden og i gruppemøtene: Et godt generelt tillegg til alle. Få reisesatsene på land og offshore like. 20 % på reise land på verkstedlønn i stede for på reiselønn. Øke lærlingstipendiene Få skifttillegget over på % i stede for fast kr. som skifttillegg. Få dekket både ulltrøye og ull underbukse uten egenandel. Dette var de punktene vi hadde med oss i forhandlingene. I forhandlingene klarte vi å gjøre noe med det generelle tillegget, reisesatsene og lærlingstipendet. 20 % på verkstedlønn ved reise, dekning av både ulltrøye og underbukse samt få omgjort skifttillegget til %, klarte vi ikke å få gjennomslag på i årets forhandlinger. Generelt tillegg: Vi fikk et lokalt tillegg på kr. 7,50 fra 1/10. Ny toppfagarbeider lønn er nå kr. 170,- pr. time. Dette er omtrent det samme som resten av de som bedriftene Rosenberg konkurrerer med har fått. Med det sentrale oppgjøret våren 2007 som ga kr. 2,50 i tillegg, er lønnen nå øket med kr. 10,- pr time siden Reiselønn: Vi fikk gjennomslag for kravet om å ha lik reisesats for reise på land m/overnatting og reise offshore. Siden de fremtidige jobbene Rosenberg konkurrerer om inneholder mye offshorearbeid prioriterte vi å få den kraftigste økningen på offshorelønnen. Med å tilpasse reisesatsene ble tillegget på reise på land m/overnatting til Reisesatsene offshore øker med kr. 8,50 pr time slik at ny reisesats blir kr. 162,50. Ny offshorelønn blir da kr. 233,42 pr time. Reisesatsen på land m/overnatting øker med kr. 5,50 pr time slik at ny reisesats blir kr. 162,50. Ny reiselønn på land m/overnatting blir da kr. 195,- pr time..erdnim 16

17 I lønnsforhandlingene 2007 fikk vi til et stipend på kr ,- som gis når en er ferdig med læretiden. Forutsetningen for å få dette stipendet er at en ikke har hatt et høyt fravær i læretiden. Bonus: I forbindelse med at Rosenberg vil få et stort overskudd i 2007 så tok vi opp at alle burde få litt tilbake av dette. Vi ble derfor enige om en engangsutbetaling på kr ,- til alle som var ansatt 1/10 og som ikke hadde sagt opp sin stilling. De midlertidige som var på Melkøya mot slutten av Snøhvitprosjektet fikk også denne bonusen. Oppsummering: Forhandlingsutvalget mener at vi hadde reelle forhandlinger med bedriften, der det hele tiden var god tone mellom partene. Lærlingstipendiet: Klubb og bedrift er enige om at lærlinglønnen er for lav, men etter reform 94 så kan en ikke betale mer enn de prosentene som står i VO. Derfor har vi tidligere forhandlet oss frem til et stipend som gis til lærlingene 1,2 og 3. halvår i læretiden. Etter syv forhandlingsmøter så mente forhandlingsutvalget at vi ikke klarte å få mer ut av bedriften nå uten at vi måtte si opp særavtalen vår og at medlemmene da måtte over på dagsing etter en måned. Derfor vurderte forhandlingsutvalget at resultatet var så akseptabelt at en anbefalte å godta dette og legge det frem for medlemmene. Klubbstyret behandlet det fremlagte forslaget fredag 26/10. Der vedtok klubbstyret å anbefale medlemmene å stemme ja til det fremlagte forslaget med 11 mot 2 stemmer. 17

18 18

19 Gjeldende timefortjenester Timefortjeneste Fagarbeidere Vilkår for å bli ansatt som fagarbeider er avlagt offentlig fagbrev i relevante fag for vår virksomhet. Uklarheter omkring hvilke fag som er relevante tas opp mellom klubb og bedrift. TIG - sveisere med minimum fem sveisesertifikater, lønnes som tofaglig og vil i tillegg få et sveisetillegg på kr. 2,50 pr. time. Trinn Verksted Stålsveis Malere Tig sveis Instrument rørlegger Reise tillegg Offshore tillegg 5 175,00 2,50 4,00 25,00 43, ,00 2,50 4,00 25,00 43, ,00 2,50 4,00 25,00 43, ,00 2,50 4,00 25,00 43, ,00 2,50 4,00 25,00 43, Timefortjeneste lærlinger og unge arbeidere Overtid lærlinger, beregnes på trinn 1, spesialarbeider. Lønnsskala lærlinger ( % av fagarbeider trinn 1) Før reform - 94 Etter reform - 94 Ans. tid Timefortjeneste Timefortjeneste 8. halvår (90 % / 80 %) 146,70 130,40 7. halvår (80 % / 50 %) 130,40 81,50 6. halvår (70 % / 40 %) 114,10 65,20 5. halvår (61 % / 30 %) 99,43 48,90 Lønnsskala unge arbeidere (% av hjelpearbeider, trinn 1) Alder (år) 17,5 år (90 %) 131,40 17 år (80 %) 116,80 16,5 år (70 %) 102,20 16 år (61 %) 89, Timefortjeneste spesialarbeidere Vilkår for anerkjennelse som spesialarbeider er at arbeidstakeren har fylt 18 år og har fått slik øvelse, at vedkommende selvstendig og under eget ansvar kan betjene maskiner eller utføre annet spesialarbeid som er et nødvendig ledd i produksjonen. Trinn Verksted Reisetillegg Offshoretillegg 4 159,00 25,00 43, ,00 25,00 43, ,00 25,00 43, ,00 25,00 43, Timefortjeneste hjelpearbeidere Arbeidstakere som ikke fyller vilkårene for å bli anerkjent som spesialarbeidere, samt arbeidstakere som utfører enklere arbeid hvor øvelse som nevnt i vilkårene for spesialarbeidere ikke er nødvendig, er hjelpearbeidere (eks. sjauere / håndt langere). Trinn Verksted Reisetillegg Offshoretillegg 4 154,00 25,00 43, ,00 25,00 43, ,00 25,00 43, ,00 25,00 43,68 19

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

LOfavør-forsikringene

LOfavør-forsikringene LOfavør-forsikringene LOfavør Konseptet Gunstige forsikringsordninger for medlemmene Skadebehandling på telefon - egen skadetelefon 02300 Gunstige bankbetingelser Medlems- og fordelskort Kredittkort Forsikringsordningene

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring Følgende er endret i Utdanningsforbundets livsforsikring i 2013: Samboer trenger ikke lenger å begunstige medlemmet,

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE DALANE FAGFORENING. - FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE (generelt tillegg/kjøpekraft, generelle krav vedr. arbeidstid, velferdspermisjoner, helligdagsbetaling, betaling for 1. og 17. mai, sluttvederlag,

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D

INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D INMASJONSAVIS NR. 1 ÅRGANG. 2 FLT AVD. 107 STORD 14.4.00 Side 1 Ord fra leder Selv om det går mot lysere tider ute, har ikke ordresituasjonen innen oljerelatert virksomhet bedret seg. Senest for en uke

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

Pensjon og tariff 2008

Pensjon og tariff 2008 Pensjon og tariff 2008 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forskerforbundets Landsråd Hotel Bristol, 16. oktober 2007 www.unio.no 1 Ny folketrygd og dagens FT 1,35 pst opptjening, 80 pst avkorting, jamn inntekt

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING 2008 1 2 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2006 2008 Forsidebilde: Rosenberg høsten 2006. Hævene Brim på siten i kjent Bergesen

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge Velkommen til pensjonsseminar KLP v/frode Berge Det norske pensjonssystemet Individuelle dekninger Kollektive pensjonsordninger (KLP/FKP/SPK) Folketrygden Opptjening i folketrygden født før 1954. Man sparer

Detaljer

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Sunndal Kjemiske Fagforening Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk November. 2015 Forsikringer 1 + 2 Gruppelivsforsikring med Uføre og Ulykke (valgfri 580kr/mnd) Utbetaling ved dødsfall eller

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no I forbindelse med at ny AFP innføres fra 1. januar 2011, kan de som er født i 1945-48 og fortsatt jobber, få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er viktig at du setter seg inn

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Ulike måter å tenke på Rett til arbeid eller rett til verdig liv hvis ikke det er mulig (arbeid eller

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS Personalforsikring - informasjon til ansatte i Fundamentering AS Dette er et sammendrag av det Personalforsikringen omfatter. En skade vil erstattes i henhold til forsikringsavtalen. Ring oss på telefon

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

NETFs forsikringer 2008

NETFs forsikringer 2008 NETFs forsikringer 2008 Livsforsikring - uføredekning - ulykkesforsikring Innhold Obligatoriske forsikringer 2 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2012 1 Norsk Ergoterapeutforbund utvikler faget og tar vare på deg som arbeidstaker. Gjennom ditt arbeid som ergoterapeut bidrar du til å gjøre hverdagslivet mulig for mange

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

NY AFP FRA 2010 LOs Informasjonshefte tariff 2008.

NY AFP FRA 2010 LOs Informasjonshefte tariff 2008. NY AFP FRA 2010 LOs Informasjonshefte tariff 2008. EN KOMMENTAR FRA ARNE BYRKJEFLOT, LEDER LO i TRONDHEIM Fra førtidspensjon for de slitne til tilleggspensjon for de uthvilte. Vårt hovedkrav er en AFP-ordning

Detaljer

Personal forsikringer for Vikna kommune

Personal forsikringer for Vikna kommune Personal forsikringer for Vikna kommune Innhold Om denne brosjyren 3 Gruppelivsforsikring 6 Ulykkes-/Yrkesskadeforsikring 8 Ulykkesforsikring fritid 11 De nisjoner 13 Når skade inntre er 14 Innholdet i

Detaljer

Lokalt Lønnsoppgjør. Infobrev til Rosenberg Verft Klubbs medlemmer.

Lokalt Lønnsoppgjør. Infobrev til Rosenberg Verft Klubbs medlemmer. Lokalt Lønnsoppgjør. Infobrev til Rosenberg Verft Klubbs medlemmer. Lønnsforhandlingene er nå avsluttet. Resultatet er sikkert kjent for de fleste via nettsidene våre, men her følger en fyldigere presentasjon

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2009 3 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Ludvig Harald Andersen Tore Aksel Bjørnestad Ove Jan Bratteli Lars Larsen

Detaljer

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Uføretrygd 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Fra leger til NAV I dag spiller legens vurdering en sentral rolle

Detaljer

lønns- og arbeidsvilkår

lønns- og arbeidsvilkår Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen til NNN Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-005, 2006-008, 2006-012 og 2006-013 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND OG YRKESTRAFIKKFORBUNDET på den ene side og TRANSPORTBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere på Helse Stavanger HF (Illustrasjonsfoto: Colorbox.com) Dette heftet er ment å gi en oversikt over de personalforsikringer som Helse Stavanger

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester ADVOKAT- BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. rettsområder du støter på som privatperson.

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Innledning Forsvar offentlig pensjon Oslo 12/2 2013 Stein Stugu Pensjon ved forkjellig uttaksalder (Stein, født 1953, pensjonsgrunnlag ca. 540 000, pensjon hvert

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Pensjon for dummies og smarties

Pensjon for dummies og smarties Pensjon for dummies og smarties John Torsvik, leder Utdanningsforbundet Hordaland 1S Pensjonsvilkårene er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. De viktigste elementene er: ( Folketrygdens

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Økonomisk Trygghet Velstand eller økonomisk kaos? Danica Pensjon v/gina A. Spjøtvold 02.03.11 02.03.2011 1

Økonomisk Trygghet Velstand eller økonomisk kaos? Danica Pensjon v/gina A. Spjøtvold 02.03.11 02.03.2011 1 Økonomisk Trygghet Velstand eller økonomisk kaos? Danica Pensjon v/gina A. Spjøtvold 02.03.11 02.03.2011 1 Agenda Gode forsikringsordninger igjennom jobb? Gangen i uføreutbetalingene Behov for forsikringer?

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringstaker Forsikret Forsikringsmegler Vestnes kommune Alle ansatte i bedriften Veno Forsikringsmegling AS Forsikringsperiode 01.01.2016-31.12.2016 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringsdekninger

Detaljer

Info nr.: 4/2014 11.november 2014. OKTOBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer.

Info nr.: 4/2014 11.november 2014. OKTOBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Fagforeningsnytt Info nr.: 4/2014 11.november 2014 OKTOBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. 36 øre! I tariffoppgjøret i år ble det enighet om at 3 kroner

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

Kvinner på tvers. Søndag 20. september 2009. Uførepensjon alderstrygd for uføre

Kvinner på tvers. Søndag 20. september 2009. Uførepensjon alderstrygd for uføre Kvinner på tvers Søndag 20. september 2009 Uførepensjon alderstrygd for uføre mener: Vil ikke ha forringelse av ordningen En må ikke lage et system som gjør at uføre "straffes" når de blir gammel, dvs.

Detaljer

Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden

Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden St.meld. nr. 5 (2006 2007) 20. oktober 2006 Svakheter ved dagens pensjonssystem Lite lønnsomt å arbeide Null opptjening for lave inntekter og inntekter

Detaljer

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer.

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Forsikringer 2008 1 leder Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Resultatet ble bedre og rimeligere forsikringer. I sommer sjekket vi markedet

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer