MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014"

Transkript

1 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA for 2014 ved å søke på KRD si heimeside på internettadresse: Del 2 består av ein kontotabell med artane i vår lokalt KOSTRA-tilpassa kontoplan, som er på 5 siffer. Første siffer i arten kan vere 0 (investeringsrekneskapen) eller 1 (driftsrekneskapen). I kontotabellen har vi brukt 1 som første siffer dvs artane i driftsrekneskapen. Dei tre neste sifra angir KOSTRA-art. Vi har tatt i bruk det 5. siffer for å støtte lokale behov for spesifikasjon utover krava i KOSTRA (lokal tilpassing). Artane er gruppert i forhold til den KOSTRA-arten den sorterer under. Den tre-sifra KOSTRA-arten står som overskrift for kvar artsgruppe. Når ein skal orientere seg nærare om innhaldet i dei ulike artane, må ein gå tilbake til forklaringa i del 1. Del 3 er eit alfabetisk stikkordregister. Stikkordregisteret kan utviklast vidare og haldast ved like ved at de som brukarar melder ønskje om endringar inn til økonomiseksjonen. 1

2 Del 1 FORKLARING TIL ARTSKONTOPLANEN I KOSTRA Prinsipp om reine artar KOSTRA legg vekt på reine artar, der dei ulike utgifter og inntekter blir gruppert etter type kostnad/inntekt og ikkje etter kostnaden eller inntekta sitt opphav og formål. Dette framgår mellom anna ved at løn til eigne tilsette i samband med vedlikehald etter KOSTRA-forskriftene skal rapporterast under lønskostnader (art ). Andre vedlikehaldskostnader (tenester og materiell) blir samla i eigne artsgrupper under kostnader for innkjøp av varer og tenester til kommunen sin tenesteproduksjon (art og ). Prinsipp om gjennomgåande artar I og med at det blir lagt vekt på "reine artar", blir dei same kodane i prinsippet brukt både for driftsutgifter/-inntekter og investeringsutgifter/-inntekter. Det er gjort nokre unnatak frå dette prinsippet. Mellom anna gjeld dette i høve der artar blir nytta noko ulikt alt etter om det gjeld driftseller investeringsrekneskapen, til dømes for art 070 Løn vedlikehald. Her er det eit skilje mellom drift og investering, der vi i drift fører lønskostnader knytt til vedlikehald av eksisterande bygg og anlegg, medan det i investeringsrekneskapen skal føre lønnskostnader i samband med rehabiliterings- og prosjekter for nybygg. Det er også døme på at artar som er knytt til enten drifts- eller investeringsrekneskapen. Til dømes skal art 280 Kjøp av grunn og art 285 Kjøp av eksisterande bygg/anlegg kan berre brukast i investeringsrekneskapen. Avgrensing mellom kjøp av tenester som inngår i kommunen sin tenesteproduksjon og tenester som erstattar kommunen sin tenesteproduksjon. Intensjonen med todelinga av tenestekjøp er å kunne vise omfanget av tenester som fylke tar eit ansvar for, men ikkje produserer sjølv. Det sentrale punktet i avgrensinga er altså om tenesta som blir kjøpt er eit sluttprodukt som blir levert brukaren direkte frå ein privat produsent, annan kommune/ fylkeskommune, interkommunal bedrift eller andre. I dei fleste høve vil slike tenester vere basert på driftsavtalar mellom produsenten og fylket. Gjesteelevplassar kan vere eit døme på eit sluttprodukt. Kostnader til kjøp av slike sluttprodukt førast i serien 300. Delentreprisar, som til dømes kjøp av reingjering i kommunale bygg, vegvedlikehald osv., førast derimot som tenester som inngår i kommunens tenesteproduksjon, altså artar i serien 200. I artskontoplanen er artane for hhv. drifts- og investeringstransaksjonar gjort gjennomgåande. 0 som første siffer i art markerer i vår kontoplan at det er ein investeringsart, medan 1 som første siffer markerer at det er ein driftsart. 2

3 UTGIFTER/KOSTNADER: Løn og sosiale utgifter Her inngår alle utgifter som er trekk- og oppgåvepliktige. Feriepengar for lønsutgifter og alle avtalefesta tillegg som er tilknytt stillinga skal følgje den enkelte art under Innanfor inndelinga er det avsett eigne artar til dette formål etter eit fast mønster: 010 Løn i faste stillingar Løn for fast tilsette i faste stillingar, også vikarar/engasjerte for fast tilsette i uløna permisjon eller ledig stillingsheimel. Dersom løn til vikarar kjem i staden for løn til fast tilsett, skal løn til vikarar førast på 010. Løn til vikarar skal førast som vikar dersom det utbetalast løn både til vikaren og den fast tilsette. Vaktmeister Løn for undervisningspersonell utover 100 % stilling Fast regulativ løn tillitsvalte (HTA) Svangerskapspermisjon (100 prosent): lønsutgifter førast på 010 og vikarutgifter på 020 Svangerskapspermisjon (80 prosent): lønsutgifter til vikaren (20 prosent) førast på 010 og 80 prosent på 020 Alle avtalefesta tillegg som følgjer stillinga, for til dømes laurdag/søndags- og helge-/ høgtidstillegg mm (jf. HTA kap. 5) Løn vedrørande vedlikehald/nybygg, sjølv om det dreier seg om fast tilsette/faste stillingsheimlar, skal førast under artane Vikarar Vikarutgifter som kjem i tillegg til fast lønsutbetaling for stillinga på art 010 Vikarløn for personar som har permisjon med løn Vikarutgifter for sjukefråvær, tillitsverv, ombodsverv, svangerskapspermisjon og ferie Løn til vikarar vedrørande vedlikehald/nybygg skal føres på , sjølv om løna normalt ville hørt heime i art Vikarar. 030 Ekstrahjelp Utgifter til mellombels stillingar/tilsette utover faste stillingar/stillingsheimlar Sommarhjelp, sesonghjelp, engasjement Løn vedrørande ekstrahjelp i samband med vedlikehald/nybygg skal førast på , sjølv om løna normalt ville høyrt heime i art Vikarar. 040 Overtid Overtidsbetaling utover fast regulativløn eller annen bestemt løn. Fast overtidsgodtgjersle Overtidsløn vedrørande vedlikehald/nybygg skal førast under art , sjølv om overtidsløna normalt skulle vært ført under Overtid. 050 Annen løn og trekkpliktige godtgjersler Omsorgsløn Sysselsettingstiltak Lærlingar Utrykking brannvesen, brannøving Fosterheimsgodtgjersle (arbeidsgodtgjersla) Forskyve arbeidstid Støttekontaktar Turtillegg Fri avvis Trekkpliktige honorar Løn/godtgjersle tillitsvalde 3

4 Tilsynsførar Avlasting Tolketeneste Sluttvederlag (Fallskjerm) Trekkpliktig stipend Løn ved ettersøk Overskot på reisegodtgjersler t d på art Løn eigne tilsette vedr. vedlikehald/nybygg Løn/vikarløn til vedlikehaldsarbeidarar (ikkje vaktmeister og liknande.) I investeringsrekneskapen brukast artane for løn til eige personale som driver arbeid av investeringsmessig karakter. Overtid vedrørande vedlikehald/nybygg. Lønsutgifter vedrørande vedlikehald, nedriving/oppføring av bygningsmessig art Vedlikehald vedrørande tekniske vikarar / ekstrahjelp Feriepengar for alle ovanfor nemnde lønsutgifter Avtalefesta tillegg som følgjer stillinga 075 Løn reinhald Løn til eigne reinhaldsarbeidarar Overtid reinhald Feriepengar for alle ovanfor nemde lønsutgifter Avtalefesta tillegg 080 Godtgjersle folkevalde Tapt arbeidsforteneste når politikarar tar fri frå arbeid Løn til fylkesordførar, fylkesvaraordførar, eventuelt andre heildagspolitikarar Godtgjersle til folkevalde i politiske råd og utval Godtgjersle til politiske oppnemnde medlemmar i utval, råd og styre Møtegodtgjersle 090 Pensjonsinnskott og trekkpliktige forsikringsordningar Pensjonsinnskott, fellesordningar Arbeidsgivaravgiftspliktige forsikringsordningar Kollektive ulukkes- og gruppelivsforsikringar Pensjonskasser, til dømes KLP, SPK Avtalefesta pensjon (AFP) (Personforsikringar som ikkje er innberetningspliktig skal på art 185) 099 Arbeidsgivaravgift Arbeidsgivaravgift av artar løn Kjøp av varer og tenester som inngår i fylket sin eigen produksjon Art omfattar alle utgifter som er knytt til kjøp av varer og tenester som inngår som produksjonsfaktorar i fylket sin eigenproduksjon. Viktig å merke seg at det skiljet mellom kjøp av produksjonsfaktorar til eigen produksjon og kjøp av tenester som blir levert brukarane utan å bli arbeidd vidare med frå fylket si side (jf. art Kjøp av tenester som erstattar kommunal eigenproduksjon). 4

5 100 Kontormateriell Utgifter til forbruksmateriell og kontorrekvisita, inklusive brevark med logo Kopieringspapir, tonarar til maskinar og skrivarar (utanom serviceavtale) Driftsutgifter til stiftemaskinar, makuleringsmaskinar utanfor driftsavtale Anna kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrift Faglitteratur (NB! Bøker til skolebibliotek: 108) Kjøp av kartverk 105 Undervisningsmateriell Arten blir berre nytta i samband med undervisningsformål retta mot fylket sine innbyggarar og brukarar. Undervisningsmateriell i samband med opplæringstiltak overfor fylket sine eigne tilsette førast på Opplæring og kurs. Døme: Utgifter til innkjøp av undervisningsmateriell som elever bruker Arbeidsmateriell, materiala til sløyd og tekstila til bruk i handarbeid Matvarer til bruk i undervisninga Klassesett av undervisningsmateriell Bøker til skolebibliotek Fritt skolemateriell Leik og sysselsettingsmateriell Læremidlar til integrering Materiell til musikkundervisning 110 Medisinsk forbruksmateriell Mindre medisinsk utstyr, rekvisita Laboratorierekvisita Medisinsk forbruksmateriell Kjemikaliar til medisinsk bruk Røntgenrekvisita 114 Medikament Innkjøp av medisinar 115 Matvarer Bevertning i kommunal regi ved møter, utval, organisasjonar og råd Drikkevarer, kioskvarer Matvarer for servering ved kurs og opplæring Servering av mat ved kurs og opplæring Mat ved hotellopphold, t.d. frukost. Skolefrukt og grønt 120 Samlepost for anna forbruksmateriell/råvarer og tenester Samlepost for varer og tenester som ikkje kan plasserast i ein av dei andre kategoriane. Døme: Tenestefrikjøp (refusjon av lønsutgifter til fast arbeidsgivar) Velferdstiltak tilsette og elevar Gåver til tilsette Reingjeringsmateriell til forbruk t d såpe, vaskemidlar, tørkepapir (Større reingjeringsutstyr, for eksempel reingjeringsmaskinar førast på art ) Klede til spesielle høve, arbeidsklede, kjemikali, vegsalt, filmleige til kino 5

6 Utgiftsdekning til eksterne og eigne tilsette som ikkje er oppgåvepliktige (støttekontaktar etc.), inkludert hotellopphald som ikkje er knytt til opplæring, kurs (jf. art ) eller er oppgåvepliktig (jf. art ) Anna forbruksmateriell, forbruksvarer Driftsmateriell knytt til drift av bygg t d maling, festeanordningar, verktøy, tekniske installasjonar, dvs filter, lyskjelde, pakningar m v Materialar til vedlikehald av maskinar, utstyr og inventar 130 Post, banktenester, telefon Betalingsformidling/forvaltningsutgifter Postsendingar Frankering Frimerke Abonnementsavgift og telleskritt til telefon, mobil og telefaks Personsøkjar Art - og bankgebyr Finansielle transaksjonar Bankavtalar Datakommunikasjon Etablerings- og bruk av internett Linjeleige, sambandsleige 140 Annonse, reklame, informasjon Stillingsannonsar eller andre typar annonsemedium Utgiving/formidling av informasjon, informasjonsavis Representasjon, gåver ved representasjon Trykking/kopiering av reklame- og informasjonsmateriell (NB! Brevark og konvoluttar med logo og liknande føres under rekvisita på art ) 150 Opplæring, kurs Omfattar utgifter som ikkje er oppgåvepliktige og nyttast berre i samband med undervisningsføremål retta mot fylket sine eigne tilsette. Faglig vegleiing Utgifter til forelesar/kurshaldar Opplæringstiltak for tilsette Læremateriell o l Kursavgifter NB! Oppgåvepliktige godtgjersler ved reiser i samband med kurs og opplæring førast på artane og Kjøp av serveringstjeneste t. d. betaling for frokost på hotell skal på art kjøp av matvarer. Undervisningsmateriell i samband med opplæringstiltak overfor innbyggarane og brukarane t d elevar i vidaregåande skolar i fylket, blir å føre på artsgruppe Undervisningsmateriell. 160 Oppgåvepliktige utgifter og godtgjersler for reiser, diett, bil m. v. Reiseutgifter, opphaldsutgifter, skyssgodtgjersle Reisegodtgjersle for kurs, køyregodtgjersle, kostgodtgjersle 165 Andre oppgåvepliktige godtgjersler Telefon-, verktøy-, flytte-, uniformsgodtgjersle 6

7 Fritids- og ferieforsikring for tilsette Stipend som ikkje er trekkpliktige Kompensasjon praksisutgifter Oppgåvepliktige konsulenthonorar Ikkje oppgåvepliktige reiseutgifter førast på artsgruppe Transport / drift av egne transportmidlar Ikkje oppgåvepliktige reiseutgifter(tog, buss, fly. Taxi, ferge m v Korttidleige av transportmidlar (enkeltreiser) Parkeringsavgift Bompengar Skyssutgifter til og frå skole Transport som inngår i kommunale primæroppgåver Transportutgifter til ekskursjonar, filmframvising, teater, reiseaktivitet Anna transport av personar Drift av eigne transportmidlar Årsavgifter og forsikring av transportmidlar Drivstoff og rekvisita Vedlikehald og service av transportmidlar Flyttetenester Skyss mellom hjem og skole (skoleskyss): Kommunens utgifter til skoleskyss føres på art 170 (betaling for kjøp av transporttjenester). Fylkeskommunens utgifter til skoleskyss føres også på art 170 dersom skyssen mellom hjem og skole eventuelt utføres av fylkeskommunen selv (utgifter til drift og vedlikehold av egne/leide transportmidler). Fylkeskommunens utgifter til skoleskyss som utføres av andre føres på art 370 (evt. 375 eller 380) (kjøp som erstatter egenproduksjon), og dette vil eksempelvis omfatte betaling for kontrakter med rutebilselskap, betaling for skyss med drosje e.l., betaling for billetter/reisekort til elever, og refusjon av utlegg til elever som skaffer skyss selv. 180 Strøm Strøm/elektrisk kraft til belysning og oppvarming Utgifter vedr. konsesjonskraft som nyttast i kommunens eigne anlegg og bygningar (skal fordelast på byggfunksjonane). Mva førast som kompansasjon eller inngåande avgift, avhengig av bruk av krafta. 181 Fjernvarme 182 Fyringsolje og fyringsparafin 185 Forsikringar, vakttenester, sikring Forsikringar av personar og personell i kommunen (ikkje trekk- og oppgåvepliktige forsikringsordningar, jf. 090 og 165). Elevforsikring, yrkesskadeforsikring Forsikring av bygningar, anlegg, eigedomar, maskiner og utstyr Alarmsystem, vakthald, vektartenester 190 Husleige, leie av lokale og grunn m. v. Husleige for eigedomar i tenesteytinga som er eigd av andre enn kommunen eller fylke sjølv, dvs leige frå selskap (AS, IKS eller liknande) eller andre som ikkje er ein del av fylke/kommunen som rettsobjekt 7

8 Art 190 skal ikkje nyttast til interne husleige, der lokalane er eigd av kommunen eller fylke sjølv eller av eige fylkeskommunalt føretak Leige av grunn, eigedomar det ikkje er bygd på Festeavgifter, festetomter 195 Avgifter, gebyr, lisensar m. v. Kontingentar og faste avgifter, lisensar og andre avtaleforpliktingar som gjentar seg (ikkje serviceavtaler, jf ) Eigedomsgebyr Kommunale avgifter (vannavgift, kloakkavgift, renovasjonsavgift, feieavgift) Byggesaksgebyr TV-lisens Lisensar på dataprogram Årsgebyr Kopieringsavtalar Lisens GAB 200 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar Inventar, utstyr og maskinar til varig eige eller bruk inkl kjøpskostnader. Kjøp < skal førast i driftsrekneskapen. Kjøp > med økonomisk levetid på 3 år skal førast i investeringsrekneskapen Kjøp av inventar, utstyr og maskinar inkl innkjøpsutgifter til varig eige eller bruk. NB! Møre og Romsdal fylkeskommunes finansreglement åpner ikkje for bruk av finansiell leasing. Skilnaden på finansiell leasing og operasjonell leasing: Ein leigeavtale kan klassifiserast som finansiell eller operasjonell i samsvar med avtalens reelle innhald. I ein del leigeavtalar vil ein så stor del av den økonomiske risiko og kontroll ved leigeobjektet vere gått over på leigetakar at transaksjonen kan jamstillast med kjøp og derfor rekneskapsmessig behandlast som på same måten, sjølv om eigedomsretten formelt ikkje er overført. Dersom det vesentlege av risiko og kontroll knytt til det underliggjande leigeobjektet er gått over på leigetakar, klassifiserast avtalen som finansiell og tilhøyrande eigelutar og forpliktingar skal balanseførast. Les meir om finansiell og operasjonell leasing i GKRS, foreløpig regnskapsstandard nr Medisinsk utstyr Medisinsk/dentalt utstyr, kjøp og leige (finansiell og operasjonell) Kjøp < skal førast i driftsrekneskapen. Kjøp > skal førast i investeringsrekneskapen. NB! Møre og Romsdal fylkeskommunes finansreglement åpner ikkje for bruk av finansiell leasing. 210 Kjøp og leige (finansiell og operasjonell) av transportmidlar Døme på transportmidlar er: personbil, buss, lastebil og varebil. Kjøp < skal førast i driftsrekneskapen. Kjøp > skal førast i investeringsrekneskapen NB! Møre og Romsdal fylkeskommunes finansreglement åpner ikkje for bruk av finansiell leasing. 8

9 220 Leige av driftsmidlar Skal førast i driftsrekneskapen. Leige / operasjonell leasing av inventar, utstyr og maskinar 230 Vedlikehald, byggtenester, nybygg Vedlikehaldsavtalar for bygningar, innvendig og utvendig Vedlikehald, innvendig og utvendig Vedlikehald av kummar og anlegg Vedlikehald av ytre anlegg Vedlikehald og nyanlegg av vegar Byggtenestar i samband med påkosting eller nybygg (riving, rigging, grunnarbeidar, ombygging, utvikling m v ) Under arten plasserast alle utgifter knytt til kjøp av tenester for vedlikehald og nybygg, inkl t d installasjonstenester, men ikkje inventar og utstyr til nybygg ( jf art 200). Det er ikkje krav om oppsplitting av entreprenørfakturaer på t d arbeid og materialar. Utgiftene førast samla. Arten har ulik tyding i drifts- og investeringsrekneskapen. I driftsrekneskapen gir arten uttrykk for utgifter til vedlikehald. I investeringsrekneskapen gir arten uttrykk for utgifter til byggetenester ved påkostingar eller investering i nybygg. Skiljet mellom vedlikehaldsutgifter og utgifter til påkosting/investeringar er gjort greie for i Kommunal standard (F) nr. 4 Avgrensinga mellom driftsrekneskapen og investeringsrekneskapen, sjå 240 Service-/driftsavtalar, reparasjonar og vaktmeistertenester Kontormaskinar, brannvarslingsanlegg, heiser, andre eigedelar Teknisk infrastruktur, IT, driftsavtalar med datasentralar. Vaktmeisteravtalar Snøbrøytingsavtalar 250 Materialar til vedlikehald, påkosting og nybygg Døme: Utgifter til materialar ved vedlikehald av bygningar, anlegg i fylket sin regi Materialar til vedlikehald av maskinar, utstyr og inventar Betong, trevirke, leidningar m. v. Vedlikehaldsmateriell til utstyr som ikkje er del av eit bygg førast på art 120 jf lokal art Driftsmateriell som ikkje er vedlikehaldsmateriell førast på art 120 jf lolakl art Artene har ulik tyding i drifts- og investeringsrekneskapen. I driftsrekneskapen gir artane uttrykk for utgifter til vedlikehaldsmateriell. I investeringsrekneskapen gir arten uttrykk for utgifter til materiell nytta til påkosting eller investeringar i nybygg. Skiljet mellom vedlikehaldsutgifter og utgifter til påkosting/investering er gjort greie for i Kommunal rekneskapsstandard (F) nr. 4 Avgrensing mellom driftsrekneskapen og investeringsrekneskapen, sjå 260 Reinhald- og vaskeritenester Døme Kjøp av tenesta reingjering av kommunale bygg Utgifter til bruk av eksterne vaskeri 270 Konsulenttenester (ikkje oppgåvepliktige) Dømer: Juridisk bistand, kontrolloppgåver Konsulentar på byggeleiing, prosjektering m. v. Andre konsulenttenester Jf. art 165 for utbetaling av oppgåvepliktige konsulenthonorar Fakturaer frå vikarbyrå føres på den art som representerer kva oppgåver den vikaren som er leigd 9

10 inn har utført. 280 Kjøp av grunn Gjeld investeringsrekneskapen Døme: Kjøp av tomt og grunn Dokumentavgift, tinglysingsgebyr, ulempeserstatning 285 Kjøp av eksisterande bygg og anlegg Gjeld investeringsrekneskapen Døme: Kjøp av bygningar og anlegg Dokumentavgift og tinglysingsgebyr 290 Internkjøp (interne overføringar) Utgifter til på førehand avtalte kjøp av heile tenester frå andre einingar innan kommunen. Art brukast utelukkande mot arten Internt sal, slik at disse artane går i null for fylkeskommunen totalt sett. Artane / skal berre nyttast i dei høve der det er tale om reelt kjøp av heile tenester mellom fylkeskommunen sine einingar, som til dømes eksempelvis elevplassar i den vidaregåande skole. Det vil seie tenester som blir tilbydd direkte til brukaren, utan vidare "foredling" frå kjøpande verksemd si side. Arten kan ikke nyttats til å fordele utgifter til forvalting, drift og vedlikehald knytt til bygg. Der kor det er mulig å erstatte bruk av / med bruk av korrekt kostnadsart i kombinasjon med , bør dette gjerast. I høve der vara eller tenesta like godt kan leverast frå marknaden (til dømes reinhald eller trykkeritenester), bør ein i utgangspunktet belaste korrekt art hos kjøpande verksemd og art hos den verksemd som sel. Det er viktig å sikre at internt kjøp og sal mellom fylkeskommunen sine verksemder blir ført på enten eller (motpost ) på inntektssida, slik at det er mulig å korrigere for det i hovudoversikter og ved utrekning av nøkkeltal. Spesielt i samband med budsjettering sjå forklaring under art Kjøp av tenester som erstattar kommunal eigenproduksjon På artane førast alle utgifter som er knytt til kjøp av tenester som vidareførast direkte til brukarane utan at kommunen sjølv vidareforedlar desse tenestene. Det er viktig å merke seg at 300-artane berre nyttast dersom kjøpet kan sjåast på som ei heil teneste. Døme på slike tenester kan vere kjøp av gjesteelevplassar frå eksterne. Når det gjeld kjøp av deltenester skal desse føres på art Døme på slike deltenester er kjøp av vaktmeistertenester og reinhald av skolelokale. Disse vil berre vere delelement i sjølve tenesta som er opplæring. Det er også viktig å merke seg avgrensinga mot 400-artane (overføringsutgifter). Den prinsipielle forskjellen mellom 300- og 400-artane vil vere om utbetalinga er knytt til produksjon av ein bestemt mengde tenester. Til dømes skal ein utgift tilknytt kjøp av ein gjesteelevsplass førast til kostnad på 300-gruppa, medan ei utgift vedrørande et uspesifiserte tilskott førast på 400-gruppa. 300 Kjøp av tenester frå staten Betaling for kjøp av tenester frå staten/statlige institusjonar som erstattar kommunal eigenproduksjon. 330 Kjøp av tenester frå andre fylkeskommunar Betaling for tenester frå andre fylkeskommunar/fylkeskommunale institusjonar som erstattar 10

11 fylket sin eigenproduksjon. 350 Kjøp av tenester frå kommunar Betaling til kommunar og kommunale institusjonar og interkommunale tiltak for tenester som erstattar fylket sin eigenproduksjon. F.eks. gjesteelevar 370 Kjøp av tenester frå andre Betaling til private, kommunale/fylkeskommunale aksjeselskap eller interkommunale selskap (IKS) der fylke ikkje sjølv er deltakar for produksjon av tenester som er et fylkeskommunalt ansvar. Gjeld og for kjøp av stifteleser. Inkludert i denne gruppa vil vere kjøp av tenester frå aksjeselskap, også for aksjeselskap som er heilt eller delvis eigd av fylket. Kommunale driftstilskott til private skoler (driftstilskott utover ren formidling av statstilskott) som baserer seg på ein avtale om produksjon av et bestemt tal skoleplassar (gjerne med fylkeskommunal inntaksrett). Det er viktig å merke seg at ren formidling av statstilskott til private skoler skal føres på gruppe 470. Kommunal finansiering av bustader/institusjonar som er dreve av private organisasjonar med driftsavtale med kommunen. Døme: Tilskott til lærebedrifter til lærlingar/lærekandidatar (funksjon 570) Fylkeskommunens utgifter til skyss av elever mellom hjem og skole, når dette ikke utføres av fylkeskommunen selv, jf. art Kjøp av IKS der kommunen/fylkeskommunen sjølv er deltakar Betaling til eit IKS der fylke sjølv er deltakar for produksjon av tenester som er eit fylkeskommunalt ansvar. Kjøp av tenester frå interkommunale selskap (t d renovasjonsselskap, vannverk, næringsmideltilsyn, PPT, brannvesen) NB Utgiftene skal også førast på rett funksjon. IKS-et skal ved kjøp frå deltakarkommune/fylke bruke art 375. Fylke skal berre bruke arten 375 mot art 775 i IKS-et. Ein vertskommune sine utgifter i eit interkommunalt samarbeid skal etter 27 i kommunelova integrerast i denne kommune/fylkeskommune sin rekneskap Overføringsutgifter Gruppe art inneheld overføringar utan krav til motyting frå mottakar si side, i form av til dømes produksjon av bestemte tenester. Alle overføringar som føresett motytingar frå mottakar side førast i artsgruppe eller 300-serien. J. fr. kommentarar til artsgruppe Det er difor berre eit fåtal slike føringar i fylke sine rekneskap. Dei fleste utgifter og utbetalingar vil være betalingar for varer og tenester og skal følgjelig ikkje førast på denne artsgruppa. 400 Overføringar til staten Her føres gebyr og andre overføringar til staten, der utbetalinga ikkje har ei motyting. Overføringar til trygdeforvaltninga førast også i denne gruppa. 429 Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Meirverdiavgift på kjøp som gi rrett til kompensasjon etter lov om kompensasjon av meirverdiavgift for kommunar og fylkeskommunar. Meirverdiavgift som omfattast av generell kompensasjonsordning, og som skal krevjast kompensert etter lov om kompensasjon av meirverdiavgift for kommunar og fylkeskommunar, 11

12 skal samtidig inntektførast på artane 728 og 729 på aktuell funksjon(der meirverdiavgiftspliktig kjøp er utgiftsført). 430 Overføringar til andre fylkeskommunar Overføring til andre fylkeskommunar der det ikkje blir stilt krav om motyting. 450 Overføringar til andre kommunar Her førast overføringar til andre kommunar, der utbetalinga ikkje har ei motyting. Overføring av (deler av) generelt statstilskott for flyktningar ved flytting av personar med rett til tilskott, skal føres på denne artegruppa. 470 Overføringar til andre (private) Her førast overføringar til private, kommunale/fylkeskommunale aksjeselskap eller interkommunale selskap (IKS) der kommunen/fylke ikke sjølv er deltakar. Gjeld også utbetaling til stiftelser. Vidare formidling av ordinært statstilskott til private barnehagar Tap på fordringar og garantiar Støtte til organisasjonar og lag Kjøp av konsesjonskraft, kraftrettighet og annan kraft for vidresal, (mva likt som for anna kjøp for videresal). Tilskottt il fritidstiltak Tilskott til kulturtiltak Tilskott til kirkelig fellesråd Tilskott til helsevern Tilskott til velforeningar Bidrag til barnevern 475 Overføringar til IKS der fylke er medeigar Overføring til eit IKS der fylke sjølv er medeigar. Motpost til art 475 er 895 i IKS-et. 490 Reserverte løyvingar/avsetjingar Denne arten kan nyttast til budsjettmessige avstjingar og reservert til tilleggsløyvingar. Arten skal berre brukast i budsjettet, og budsjetterte beløp skal alltid fordelast før avslutning av rekneskapen. Døme: avsetjing til lønsauke Finansielle transaksjonar 500 Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Låneomkostningar Morarenter 509 Tap finansielle instrument (omløpsmidlar) 510 Avdragsutgifter 520 Utlån 529 Kjøp av aksjar og andelar 12

13 530 Dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbruk Arten brukes også i investeringsregnskapet ved dekning av udekket 540 Avsetjing til disposisjonsfond 548 Avsetjing til ubundne investeringsfond 550 Avsetjing til bundne fond 570 Overføring til investeringsrekneskapen 580 Rekneskapsmessig mindreforbruk 590 Avskrivingar Avskrivingar blir å belaste den aktuelle verksemda sin funksjon (teneste). Avskrivingar har motpost art 990 på funksjon 860. INNTEKTER Salsinntekter Artskontoplanen skil mellom salsinntekter (betaling for ytte tenester), refusjonar for utlegg, og overføringar (betaling utan motyting). Art gjeld inntekter utan mva, medan mva-pliktige inntekter førast på artsgruppe (jf. Fylkesskattekontoret) Interne sal i kommunen (ikkje heile tenester, jf. 290/790) og fordeling av utgifter førast på art 690. Nokre interne sal kan vere mva-pliktige. I slike høve skal utgiftene likevel førast på art 650 Avgiftspliktig sal av varer og tenester. 600 Brukarbetaling for ordinære kommunale tenester Inntekter av brukarbetaling knytt til faste avtalar og abonnement på generelle fylkeskommunale tenester. Døme: Honorarinntekter ved distriktstannklinikkane Eigenandelar Transportløyve Kursavgifter 13

14 620 Anna sal av varer og tenester, gebyr m. v. utan avgift Til denne art høyrer fylke sine avgiftsfrie sals- og leigeinntekter av meir tilfeldig karakter. (UNNATAK: husleigeinntekter jf. art ). Ver spesielt merksam på at avgiftspliktige salsinntekter skal førast på art Avgiftspliktig sal av varer og tenester. Døme: Salsinntekter på elevkantinar Gebyrinntekter, kostpengar, turkasse, pantegebyr, purreinntekter 629 Billettinntekter Avgiftsfrie billettinntekter 630 Husleigeinntekter, festeavgifter, utleige av lokale Døme: Utleie av skolelokale, lokale i kulturbygg o l Festeavgifter for fylkeskommunale tomter 650 Avgiftspliktig sal av varer og tenester Her førast alle mva -pliktige inntekter verksemda har untatt sal av konsesjonskraft internt som førast på art Døme: Eksterne avgiftspliktige inntekter, sal av elevarbeid o l 660 Sal av driftsmidlar Inntekter frå sal av driftsmidlar. Dersom det aktuelle driftsmiddelet ved kjøp har vore definert som investeringsutgift (og aktivert i balanseregnskapet) blir salsinntekta å føre som investeringsinntekt i kontoklasse 0. Avgiftspliktig sal av driftsmidlar skal på Sal av fast eigedom Gjeld berre investeringsrekneskapen Inntekter frå sal av tomter, bygg mm. 690 Fordelte utgifter Inntektsart ved internt sal og fordeling av utgifter frå fellestenester og interne serviceeiningar til dei einskilde kostnadsstader jf funksjon 190. Utgiftene skal førast på dei brukareiningane som faktisk har nytta dei aktuelle ressurane og på rett art. Arten nyttast også til inntekter av tilfeldig sal internt, der vara eller tenesta blir levert mellom to einingar internt i kommunen og kor vara eller tenesta inngår i kjøparverksemda sin eigenproduksjon. Døme: Internt sal av trykkeritenester Sal av brukt utstyr og inventar Interne reinhalds- og vaktmeistertenester Den verksemd som kjøper nytter relevant utgiftsart t d vedlikehald/ byggtenester (230). Ver merksam på avgrensinga mot 790 (motpost 290), som nyttast ved internt sal av heile tenester, som erstattar kjøparverksemda sin eigenproduksjon. Art 690 nyttast for dei høve der salet inngår i kjøparverksemda sin eigenproduksjon av tenester. Avgrensinga blir tilsvarande som for kjøp av tenester frå eksterne, jf. kommentarar til hovudgruppe 300 Kjøp av tenester som erstattar kommunal eigenproduksjon. Det er viktig å bruke art for internt sal for å sikre at salet kan korrigerast i hovudoversikter og nøkkeltal utrekningar for beløp som berre sirkulerer innan fylket. 14

15 Refusjonar Refusjonsinntekter skal nyttast i dei høve der fylke får betalt for utlegg som den har pådratt seg for andre. Artsgruppa inneheld overføringar med krav til motytingar frå fylket i form av til dømes produksjon av bestemte tenester. Alle overføringar som ikkje føresett motytingar frå fylket førast på artsgruppe Overføringsinntekter. 700 Refusjonar frå staten Døme: Refusjon frå arbeidsmarknadsetaten Refusjon for skyssutgifter Tilskott til ekstra språkopplæring av framandspråklige elever Andre tilskottsordningar som er knytt til produksjon av et bestemt tal tenester definerast som refusjonar 710 Sjukelønsrefusjon Sjukelønsrefusjon frå folketrygda Refusjon for fødselspengar 729 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen Moms som omfattast av generell kompensasjonsordning, og som skal krevjast kompensert etter lov om momskompensasjon av meirverdiavgift for kommunar og fylkeskommunar, j f art 429. Art 729 gjeld kjøp foretatt i driftsrekneskapen og i investeringsrekneskapen. Kompensasjon for kjøp i driftsrekneskapen henførast til funksjonen der mvakompensasjonen er påløpt. 730 Refusjonar frå andre fylkeskommunar Ivaretaking av oppgåver etter avtale med andre fylkeskommunar vil vere forhold som kan medføre refusjonsinntekter. Artane nyttast IKKJE når fylket sel tenester til andre fylke, men brukast for oppgåver fylket gjennomfører og som dekker brukargrupper for fleire fylke kor dei andre fylka refunderer deler av utgifta. Også samarbeidsprosjekt mellom fleire fylke der Møre og Romsdal fylke har utgifter som skal refunderast av dei andre, skal refusjonen førast her. 750 Refusjonar frå kommunar Betaling frå andre kommunar/fylkeskommunar for levering av førehandsavtalte tenester til dømes gjesteelevar. Arten nyttast også i samband med samarbeidsprosjekt med andre kommunar/fylkeskommunar der fylke har pådratt seg utgifter som skal refunderast av dei andre deltakande kommunane eller fylkeskommunane. 770 Refusjonar frå andre (private) Døme: Utbetaling av forsikringsoppgjer Refusjon av utlegg som er trukket i ansattes lønn 790 Sal internt (interne overføringar) Inntekter frå førehandsavtalt sal av heile tenester til andre einingar innan kommunen. Motpost til sal internt er alltid Internkjøp (interne overføringar). Art nyttast utelukkande mot utgiftsart , slik at desse artane går i null for kommunen totalt sett. Der det er mulig å erstatte bruk av / med bruk av korrekt art og , bør dette gjerast. I høve der vara eller tenesta like godt kan leverast frå marknaden (til dømes reinhald og trykkeritenester), bør ein i utgangspunktet belaste korrekt art hos kjøper og hos seljar. Det er viktig å sikre at internt sal og kjøp mellom fylke sine verksemder blir ført på eller (med motpost ) på inntektssida, slik at det er mulig å korrigere for dette i hovudoversikter og utrekningar i samband med budsjettering: 15

16 På budsjetteringstidspunktet vil det oppstå høve der den "seljande" verksemd ikkje vil kunne avgjere om tenestene som skal seljast vil bli utført overfor ein annan verksemd internt i kommunen, private, andre fylkeskommunar eller andre. I slike tilfeller vil det ikkje vere mulig å bruke for seljande verksemd, da motposten på ikkje vil kunne avklarast enda. Dette omgås ved at det på budsjetteringstidspunktet nyttast for seljande verksemd. Sjølve rekneskapsføringa vil skje mot / Ompostering (budsjettjustering) må skje mot / dersom det faktisk blir ein utveksling mellom verksemder internt i fylket, slik at budsjett og rekneskap stemmer overeins Overføringsinntekter Art inneheld overføringar utan krav til motyting frå fylket i form av til dømes produksjon av bestemte tenester. Det er difor ikkje så mange slike føringar i fylket sin rekneskap. Alle overføringar som føresett motytingar frå kommunens side førast i artsgruppe Refusjonar. 800 Statlige rammetilskott Her førast rammetilskottet frå staten. 810 Statlige overføringar Her førast alle overføringar som ein mottek frå staten der det ikkje blir stilt krav til motyting. Integreringstilskudd Statlige tilskott som gjeld rein vidareformidling: t d tippemidlar 830 Overføringar frå andre fylkeskommunar Her førast overføringar som ein mottek frå andre fylkeskommunar der det ikkje blir kravd motyting. 850 Overføringar frå kommunar Her førast alle overføringar som ein mottek frå kommunar der det ikkje blir stilt krav til motyting. 870 Fylkesskatt 880 Overføringar frå kommunale føretak/særbedrifter Her førast alle overføringar som ein mottek frå kommunale føretak/særbedrifter der det ikkje blir stilt krav til motyting. 890 Overføringar frå andre (private) Her førast alle overføringsinntekter frå private, så vel føretak som hushald der det ikkje blir stilt krav til kva pengane skal brukast til. 895 Overføring frå IKS der kommunen/fylkeskommunen sjølv er deltakar Finansieringstransaksjonar 900 Renteinntekter Renteinntekter Renter på formidlingslån 905 Utbytte og eigaruttak 909 Gevinst finansielle instrument (omløpsmidlar) 16

17 910 Bruk av lån 920 Mottatte avdrag på utlån 929 Sal av aksjar og andelar 930 Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbruk 940 Bruk av disposisjonsfond 948 Bruk av ubunde investeringsfond 950 Bruk av bundne fond 970 Overføring frå driftsrekneskapen 980 Rekneskapsmessig meirforbruk 990 motpost avskrivningar Motpost til alle avskrivingar som de einskilde funskjonane / verksemdesne er belasta med. Inntektsføring av alle avskrivingar skjer på funksjon

18 Del 2 - LOKALT KOSTRATILPASSA ARTSKONTOPLAN KONTOTABELL: MØRE OG ROMSDAL FYLKE 0 LØN OG SOSIALE UTGIFTER 010 FAST LØN Merknader Fast reg. løn ordinær KLP Kommunalt tariffområde Vikarar i vakante stillingar KLP Kommunalt tariffområde Fast løn undervisningspersonale STP Statleg tariffområde Fastløn t.trinn ( Søn- og nattillegg. Helligdagtillegg) STP Statleg tariffområde 020 LØN TIL VIKARAR Vikarløn som kjem i tillegg til fast lønsutbetaling for stillinga på Vikarløn Ferievikarar Vikarar svangerskapspermisjon Anna vikarløn 030 LØN TIL EKSTRAHJELP Ekstrahjelp div. stillingar - timeløn Engasjement Anslag løn desember 040 OVERTIDSLØN Overtid diverse stillingar 050 ANNA LØN OG TREKKPLIKTIGE YTINGAR Bistilling - ordinær løn Stipend Løn elevar og lærlingar Skattepliktig kost-godtgjersle Skattepliktig Ymse skattepliktig reisegodtgjersle Skattepliktig Godtgjersle faglege styre, utval, nemnd - ikkje folkevalde organ Honorar / bonus Foredrag-/førelesningshonorar Heime-PC Ymse anna løn, fritt husvære, kost, fri avis m.m. 075 LØN REINHALD F. trygd og pensjon skal på artsgrp Løn reinhald GODTGJERSLE FOLKEVALTE Godtgjersle politikarar Fylkest. møtegodtgj. Tapt arbeidsforteneste. Fylkesutvalmedl. o.a. godtgjersle Fylkesordførargodtgjersle Grunngodtgjersle, politikere Anna godtgjersle PENSJONSINNSKOTT OG TREKKPLIKTIGE FORSIKR.ORDN. Arbeidsgjevardel - KLP Arbeidsgjevardel - STP Ulykkes- og gruppelivsforsikring Diverse pensjonsutgifter ARBEIDSGJEVARAVGIFT Arbeidsgjevaravgift av løn 18

19 10998 Arbeidsgjevaravgift av diverse trygd og pensjon 1-2 KJØP AV VARER OG TENESTER SOM INNGÅR I FYLKESKOMMUNEN SIN EIGENPRODUKSJON 100 KONTORMATERIELL Kontorrekvisita Kopipapir, brevark med logo og konvoluttar Trykksaker Skjema, blankettar, plakatar Abonnement, blad, tidsskrift, fagtidsskrift, bøker m v Ikkje bøker m v til skolebibliotek jf art Ymse kontorutgifter 105 UNDERVISNINGSMATERIELL Materiell til undervisninga Også mat som blir brukt til undervisningsformål Materiell til undervisninga - elevinnbetaling Undervisningsmateriell til utlån 110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL Instrument (< kr) Røntgenrekvisita Andre medisinske rekvisita Ymse andre med. Forbruksvarer Surstoff, lystgass m v 114 MEDIKAMENT Medisinar 115 MATVARER Matvarer Matvarer brukt til undervisningsformål skal på art Bevertning i fylkes regi, møter utval, org, råd Drikkevarer Kioskvarer Servering kurs og opplæring Skolefrukt og grønt Mat ved hotellopph. T.d. frukost. 120 SAMLEPOST FOR ANNA FORBRUKSMATERIELL, RÅVARER OG TENESTER Varer og tenester som ikkje kan plasserast på de andre kategoriane Reinhaldsmidlar m v for dagleg reinhald Jf kjøp av reinhaldsten. art Vaskemidlar (tøyvask, maskinell oppvask, såpe ) Jf kjøp av vaskeriten. art Driftsmateriell bygg Lyspærer, maling, festeanordningar, verkty, tekniske installasjonar dvs filter, lyskjelder, pakningar m v Varekjøp landbruk Gjeld gardsbruket på Gjermundnes Kraftfor, landbruk Gjeld gardsbruket på Gjermundnes Kunstgjødsel, såfrø m v, landbruk Gjeld gardsbruket på Gjermundnes Kjøp av varer fiskehall Gjeld Ålesund vg. skole, fiskehallen Tekstilar og arbeidstøy Gardiner, arbeidsklær og liknande Papir og plastvare Velferdstiltak tilsette Gåver ved avgang o l Velferdstiltak for elevar/pasientar Gåver, velferdsturar o l Ymse kjøp av tenester til elevar Kjøp av spesialisttenester Kjøp av laboratorietenester Kjøp av ymse tenester OBS vaktmeistertenester skal på art Mva. inkassotenester Ymse andre driftsutgifter 19

20 11292 Servise- og kjøkkenutstyr Bossutgifter og containerleige Reiseutlegg tenestereise (hotellrekningar, Diners årsavgift m v.) NB reisegodtgjersle som er innberetnings.- pliktig skal på artsgruppe , POST, BANKTENESTER, TELEFON, INTERNETT/BREIBAND Porto Postsendingar, frankering, frimerke Telefon Abonnement, telleskritt Gebyr Bankgebyr, gebyr fin transaksjonar Telekommunikasjonsutgifter EDB Datakommunikasjon, linjeleige, sambandsleige, etabl. og bruk av internett Porto over lønssystemet (MVA høg sats) Godtgjersler betalt over lønssystemet 140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON Annonser Til disposisjon for styre/utval Representasjon adm. leiar Brosjyrar/internavis mv. 150 OPPLÆRING, KURS Kjøp av kurs og opplæring (eigne ansatte) Kursavgifter. Leige av lokale. Opphaldsutgifter ved kurs t d overnatting på hotell. Reiseutgifter som ikkje er oppgåvepliktige. Oppgåvepliktige reiseutgifter i samband med kurs skal på art og Kjøp av serveringstenester (t d frukost på hotell) i samband med kurs og liknande skal på art kjøp av matvarer, Hotellovernatting kurs (8% MVA i lønssystemet) Overnatting 8% mva betalt over lønssystemet (arten oppretta for at lønssystemet skal kunne behandle momsen riktig) Stipend - ikkje oppgåveplikt 160 UTGIFTER OG GODJERSLER FOR REISER,DIETT, BIL M.V. SOM ER OPPGÅVEPLIKTIGE Km-godtgjersle Kostgodtgjersle 165 ANDRE OPPGÅVEPLIKTIGE GODTGJERSLER Ymse oppgåvepliktig ytingar Arbeidstøy personalet over løn Telefongodtgjersle over løn Flyttegodtgjersle Oppgåvepliktig konsulenthonorar 25% MVA Til bruk i lønssystemet Oppgåvepliktig godtgjersle utan MVA 170 TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EIGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLAR Drift andre transportmidlar (inkl. forsikring) Inkluderer forsikring eigne transportmidlar Bilforsikring motpost intern premie Til bruk av adm.avd Transportutgifter elevar Skoleskyss Billettar med 8% MVA Andre reiseutlegg 25% MVA Ymse reiseutg inkl parkering utan MVA Ymse transportutgifter utanom reiserekning 180 STRØM Strøm Nettleige via E-faktura 20

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

REKNESKAP FOR ÅRET 2013

REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Den norske kyrkja ULSTEIN SOKN REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Godkjent av Ulstein kyrkjelege fellesråd i sak 2014/11 19.03.2014 Godkjent av Søre Sunnmøre kommunerevisjon 19.3.2014 RESULTATREKNESKAP 2013 FOR ULSTEIN

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 02/15 REKNESKAP 2014 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Handbok for Kyrkjeleg fellesråd - rapportering 2013. Oppslag til hjelp ved filuttrekk og elektronisk skjemarapportering for rekneskapen

Handbok for Kyrkjeleg fellesråd - rapportering 2013. Oppslag til hjelp ved filuttrekk og elektronisk skjemarapportering for rekneskapen Handbok for Kyrkjeleg fellesråd - rapportering 2013 Oppslag til hjelp ved filuttrekk og elektronisk skjemarapportering for rekneskapen November 2013 Føreord Kyrkjelege fellesråd (inkludert sokneråd i

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

SAK 01/08 REKNESKAP 2007

SAK 01/08 REKNESKAP 2007 SAK 01/08 REKNESKAP 2007 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2007. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Notater. Randi Strand

Notater. Randi Strand 2009/60 Notater Randi Strand Notater Kyrkjeleg rapportering 2009 Fellesråd Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk og for elektronisk rapportering, via skjema for rekneskap Desember 2009 Avdeling for nasjonalregnskap

Detaljer

Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000

Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000 LØNN BEREDSKAP Budsjett 2015 Teneste 3391 10100 Fast lønn kr 1 608 420 Brannsjef 600.000, kr 607 385 Avd. leiar føreb. 490.000, kr 496 027 reduksjon, overføres feiebudsjett (30 %) kr 148 808 Inspektør

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Budsjettforslag 2014 Kontonavn: 41,krk.admin 42,kyrkjer 43, kyrkjegard 44,andre krk.f Totalt pr. kto.2013 Budsjett 2013 inkl red 16000 Brukarbet.

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Nettverkssamling 14. mars 2013

Nettverkssamling 14. mars 2013 Nettverkssamling 14. mars 2013 Personalnytt fra økonomiseksjonen: Egil Bjørn Berglund gikk av med pensjon 01.03.13 Siv Talstad Hansen overtar rådgiverstillingen etter Egil Bjørn Vi har gjort litt interne

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

KOSTRA - ARTSKONTOPLAN (oppdatert 09.01.04.) KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL ARTSKONTOPLAN

KOSTRA - ARTSKONTOPLAN (oppdatert 09.01.04.) KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL ARTSKONTOPLAN KOSTRA - ARTSKONTOPLAN (oppdatert 09.01.04.) KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL ARTSKONTOPLAN Generelt * Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytter i sin virksomhet ("rene" utgifts-

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune

Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune Aukra kommune Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune Gjeldande i perioden 2016-2019 Vedteke i K-sak 74/15, 17.09.2015 ephortenr.: 15/560-6 kdfdksf Innhald 1 Møtegodtgjersle... 3

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

SAK 49/15 ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 2019

SAK 49/15 ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 2019 SAK 49/15 ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 2019 Saksopplysning I tillegg til årleg driftsbudsjett for Regionrådet skal det utarbeidast økonomiplan/handlingsprogram. Bakgrunn for økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE 32701 KJØP AV ADVOKATTJENESTER 1.875 0 0 0 0 0 34290 MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN.

Detaljer

KOSTRA - ARTSKONTOPLAN (oppdatert 01.01.09.) KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL ARTSKONTOPLAN

KOSTRA - ARTSKONTOPLAN (oppdatert 01.01.09.) KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL ARTSKONTOPLAN KOSTRA - ARTSKONTOPLAN (oppdatert 01.01.09.) KOMMENTARER OG FORKLARINGER TIL ARTSKONTOPLAN Generelt * Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytter i sin virksomhet ("rene" utgifts-

Detaljer

kt diiillf 7340 OPPDAL OPPDAL 21.10.2015 Var ref: 2015/267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016.

kt diiillf 7340 OPPDAL OPPDAL 21.10.2015 Var ref: 2015/267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016. DENNORSKEKIRKE Oppdal kirkelige fellesråd Oppdal Kommune v/radmannen Inge Krokanns veg 2 2 1GLT, kt diiillf 150 7340 OPPDAL OPPDAL Var ref: /267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer

Detaljer

Sak 07-15 ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 2019

Sak 07-15 ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 2019 Sak 07-15 ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 2019 Saksopplysning I tillegg til årleg driftsbudsjett for Regionrådet skal det utarbeidast økonomiplan/handlingsprogram. Bakgrunn for økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Norddal Eigedomsselskap KF rekneskap 2014 REKNESKAP NORDDAL EIGEDOMSELSKAP KF

Norddal Eigedomsselskap KF rekneskap 2014 REKNESKAP NORDDAL EIGEDOMSELSKAP KF REKNESKAP 2014 NORDDAL EIGEDOMSELSKAP KF 1 Innhold Organisering - rekneskapsprinsipp... 3 Økonomisk oversikt drift... 4 Økonomisk oversikt - investering... 5 Økonomisk oversikt balanse... 6 Oversikt over

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

BUDSJETT 2011 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2011 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201002847-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 25.08.2010-26.08.2010 BUDSJETT 2011 - KONTROLLORGAN

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

BUDSJETT 2015 - REKNESKAP 2013 M.M.

BUDSJETT 2015 - REKNESKAP 2013 M.M. BUDSJETT 215 - REKNESKAP 213 M.M. 1 Statlege verksemder under Kulturdepartementet Frist: 1. mars 214 Dato: Styreleiar (sign): Dagleg leiar (sign): Tabell 1: Administrasjon Organisasjonsnummer (9 siffer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett

Detaljer

Samnanger sokneråd / Samnanger kyrkjestyre NOTAR TIL REKNESKAPEN FOR 2012 1. Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar Samnanger sokneråd sin rekneskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning

Detaljer