Nr Side LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87 om endr. i forskjellige lover som følgje av integrering av fylkeslegeembeta i fylkesmannsembeta Aug. 29. Lov nr. 88 om endr. i utlendingsloven og i lov 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett (gebyr) Aug. 29. Lov nr. 89 om endr. i utlendingsloven (Dublin II-forordningen) Aug. 29. Lov nr. 90 om endr. i pengespill- og lotterilovgivningen Sept. 5. Lov nr. 91 om endr. i lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn mv Sept. 5. Lov nr. 92 om endr. i rettsgebyrloven mv. og i selskapslovgivinga (kunngjeringsreglar) Sep. 12. Lov nr. 93 om endr. i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing m.m Sep. 12. Lov nr. 94 om overtakelse av formuesposisjoner mv. ved endret ansvarsfordeling i matforvaltningen Sep. 26. Lov nr. 95 om endr. i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) Aug. 28. Deleg. av myndighet til Rikstrygdeverket etter lov om tillegg til 1) lov om krigspensjonering for militærpersoner av 13. desember 1946 og 2) lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner av 13. desember første ledd (Nr. 1087) Aug. 29. Ikrafttr. av lov av 29. august 2003 nr. 89 om endringer i utlendingsloven (Dublin IIforordningen) (Nr. 1089) Aug. 29. Delvis ikrafttr. av lov av 29. august 2003 nr. 90 om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen (Nr. 1091) Aug. 29. Ikrafts. av lov av 29. august 2003 nr. 87 om endringar i forskjellige lover som følgje av integrering av fylkeslegeembeta i fylkesmannsembeta (Nr. 1092) Aug. 29. Overføring av forvaltningsansvaret for lov om Enhetsregisteret fra Finansdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet (Nr. 1095) Sept. 5. Ikrafttr. av lov av 5. september 2003 nr. 91 om endringer i lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn mv. (Nr. 1118) Sept. 5. Ikrafts. av lov av 5. september 2003 nr. 92 om endringar i rettsgebyrloven mv. og i selskapslovgivinga (kunngjeringsreglar) (Nr. 1119) Aug. 25. Deleg. av myndighet til Lotteritilsynet etter lov om pengespill m.v. 2 første og tredje ledd, jf. 15 (Nr. 1122) Sept. 12. Deleg. av myndighet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter brann- og eksplosjonsvernloven 31 første ledd (Nr. 1135) Sept. 12. Delvis ikrafttr. av lov om endringer i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing m.m. (Nr. 1136) Sept. 12. Deleg. av myndighet til Justis- og politidepartementet etter lov av 12. september 2003 nr. 93 om endringer i lov om tinglysing m.m. (Nr. 1137) Sept. 1. Deleg. av myndighet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter produktkontrolloven, lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, brann- og eksplosjonsvernloven og lov om sivilforsvaret (Nr. 1161) Forskrifter 1999 Juni 11. Forskrift om opptak til mastergradsstudiet i logistikk ved Høgskolen i Molde (Nr. 1648) Des. 10. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Molde (Nr. 1893) Sept. 19. Forskrift om krav til bachelorgraden ved Høgskolen i Molde (Nr. 1895) Feb. 28. Forskrift for organisert forskerutdanning for graden dr.oecon./ph.d. ved Høgskolen i Molde (Nr. 1897) Mai 6. Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo (Nr. 1077) Aug. 29. Forskrift om gjennomføring av tidsbegrenset nasjonalt våpenamnesti (Nr. 1090) Aug. 28. Forskrift om tildeling og drift ved havbeiteverksemd (havbeiteforskrifta) (Nr. 1110) Aug. 29. Forskrift om sikker lasting og lossing av bulkskip (Nr. 1114) Sept. 2. Forskrift om fruktjuice og lignende produkter (Nr. 1116)

3 Aug. 28. Forskrift om gebyr for luftfartens offentlige forretninger (Gebyrregulativet) (Nr. 1123) Sept. 3. Forskrift (Nr. 127) om tidfesting av merverdiavgift på vederlag fra det offentlige mv (Nr. 1127)... Sept. 12. Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse (Nr. 1131) Aug. 29. Forskrift om gebyr for handsaming av søknad om norsk riksborgarrett (Nr. 1153) Sept. 10. Forskrift om polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i olivenrestolje (pomace-olje) (Nr. 1158) Juni 20. Forskrift om godkjenning av annen utdanning og arbeidspraksis (realkompetanse) i stedet for mestereksamener (Nr. 1160) Sept. 19. Forskrift om prikkbelastning (Nr. 1164) Sept. 23. Forskrift om regulering av fisket etter torsk med konvensjonelle redskap utenfor grunnlinjene i Skagerrak i 2003 (Nr. 1178) Sept. 25. Forskrift om i hvilke tilfelle det kan ytes bidragsforskott til barn som har delt bosted (Nr. 1181) Sept. 25. Forskrift om budsjett, rekneskap, kontroll og revisjon for friskolar som får statstilskot etter lov om frittståande skolar (friskolelova) (Nr. 1182) Sept. 24. Forskrift om innføring av støyrelaterte driftsbegrensninger ved flyplasser til allmenn bruk (Nr. 1184) Sept. 26. Forskrift om fredning av Hopen naturreservat på Svalbard (Nr. 1185) Sept. 26. Forskrift om fredning av Nordenskiöld Land nasjonalpark på Svalbard (Nr. 1186) Sept. 26. Forskrift om fredning av Nordre Isfjorden nasjonalpark på Svalbard (Nr. 1187) Sept. 26. Forskrift om fredning av Ossian Sars naturreservat (Nr. 1188) Sept. 26. Forskrift om fredning av Sassen-Bünsow Land nasjonalpark på Svalbard (Nr. 1189) Sept. 26. Forskrift om fredning av Festningen geotopvernområde på Svalbard (Nr. 1190) Endringsforskrifter 2002 Sept Aug. Aug. 19. Endr. i forskrift for organisert forskerutdanning for graden dr.oecon./ph.d ved Høgskolen i Molde (Nr. 1898) Endr. i generell forskrift for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter (Nr. 1070) Endr. i forskrift om avgifter vedrørende statens luftfartsanlegg og -tjenester (takstregulativet) (Nr. 1071) Aug. 25. Endr. i forskrift om endring av motorvogners avgiftsmessige status (Nr. 1072) Aug. 14. Endr. i forskrift om hold av høns og kalkun (Nr. 1078) Aug. 20. Endr. i forskrift om omregistreringsavgift (Nr. 1079) Aug. 20. Endr. i forskrift om engangsavgift på motorvogner (Nr. 1080) Aug. 25. Endr. i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer (Nr. 1081) Aug. 27. Endr. i forskrift om menerstatning ved yrkesskade (Nr. 1082) Aug. 27. Endr. i forskrift om produksjonsregulerende tiltak for oppdrett av laks og ørret (Nr. 1085) Aug. 26. Endr. i forskrift om fôrvarer (Nr. 1086) Aug. 29. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1088) Aug. 29. Endr. i diverse forskrifter som følge av fylkeslegeembetenes integrering i fylkesmannsembetene mv. (Nr. 1093) Aug. 22. Endr. i forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner (Nr. 1107) Aug. 22. Endr. i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner (Nr. 1108) Aug. 27. Endr. i forskrift om fôrvarer (Nr. 1109) Sept. Sept. 1. Endr. i diverse forskrifter som følge av fylkeslegeembetenes integrering i fylkesmannsembetene mv. (Nr. 1111) Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke i Botswana (Nr. 1115) Sept. 3. Endr. i forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer (Nr. 1117) Aug. 25. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2003 (Nr. 1121) Aug. 29. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen sør for 62 N i 2003 (Nr. 1124) Sept. 3. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1125) Sept. 3. Endr. i forskrift til opplæringslova (Nr. 1126) Sept. 5. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter sei nord for 62 N i 2003 (Nr. 1128)

4 Sept. 8. Endr. i forskrift om arbeidsledighetstrygd ved tilpasning av EØS-avtalen vedlegg VI (Rfo (EØF) nr. 1408/71 kap 6), jf. kap 4 i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og folketrygdloven av 28. februar 1997 nr (Nr. 1129) Sept. 11. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av levende svin og ferskt svinekjøtt og kjøttprodukter av svin fra Italia (Nr. 1130) Sept. 12. Endr. i forskrift om enhetskvoteordning og rederikvoteordning for ringnotflåten (Nr. 1132) Sept. 5. Endr. i forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2002 til og med 31. mars 2007 (Nr. 1133) Sept. 12. Endr. i forskrift om oppgaveplikt for norske deltakere i utenlandske ansvarlige selskaper mv og norske deltakere i norsk-kontrollerte selskaper i lavskatteland (Nr. 1134) Juni 30. Endr. i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for , kapittel II (Nr. 1151) Aug. 29. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1152) Aug. 29. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter hyse med konvensjonelle redskap nord for Aug. 62 N i 2003 (Nr. 1154) Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62 N i 2003 (Nr. 1155) Sept. 5. Endr. i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for , kapittel II (Nr. 1156) Sept. 10. Endr. i forskrift om begrensning av lønnsoppgaveplikten (Nr. 1157) Sept. 15. Endr. i forskrift til tolloven (Nr. 1159) Sept. Sept. 19. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av ferskt kjøtt av klauvdyr fra Argentina (Nr. 1163) Endr. i forskrift om definisjon og bruk av kompatible tekniske spesifikasjonar og vedtekne Eurocontrol-standardar for innkjøp av utstyr og system til styring av lufttrafikken samt framgangsmåtar, arbeidsreglar og bruk av ressursar i lufttrafikken (Nr. 1166) Feb. 27. Endr. i forskrift om opptak til mastergradsstudiet i logistikk ved Høgskolen i Molde (Nr. 1174) Sept. 11. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1175) Sept. 19. Endr. i forskrift om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske livsforsikringsselskaper (Nr. 1176) Sept. 19. Endr. i forskrift om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske skadeforsikringsselskaper (Nr. 1177) Sept. 24. Endr. i forskrift om forsikringsvirksomhetslovens anvendelse på pensjonskasser og pensjonsfond (Nr. 1179) Sept. 24. Endr. i forskrift om årsregnskap m.m. for pensjonskasser (Nr. 1180) Sept. 10. Endr. i forskrift (Nr. 119) om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av helsetjenester (Nr. 1183) Sept. 26. Endr. i forskrift om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål (Nr. 1192) Diverse 2002 Des Aug. Aug. 23. Ikrafttr. av forskrift av 20. desember 2002 nr om endring i forskrift om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og underholdningsautomater (Nr. 1892) Opph. av forskrifter om utbetaling av ytelser etter lovene om krigspensjonering under opphold i helseinstitusjon m.v. (Nr. 1083) Opph. av forskrift om gjennomføring av fradrag i krigspensjon for pensjon i medhold av utenlandsk lov (Nr. 1084) Aug. 29. Vedtak om etablering av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (Nr. 1094) Sept. 1. Opph. av forskrift om revisjon i forretningsbankar (Nr. 1112) Sept. 1. Opph. av forskrift om revisjon i sparebanker (Nr. 1113) Sept. 5. Vedtak om hjemmel for at private høyskoler skal omfattes av 42b i lov om universiteter og høgskoler (skikkethetsvurdering) (Nr. 1120) Sept. 17. Opph. av delegeringsvedtak til Direktoratet for brann- og elsikkerhet (Nr. 1162) Sept. 19. Vedtak om premietillegg til folketrygden for motorvogner for 2004 (Nr. 1165) Sept. 26. Opph. av forskrift om gjennomføring av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråds resolusjon nr. 748 av 31. mars 1992 (Nr. 1191)

5 Rettelser Nr. 10/2003 s (i forskrift av 8. juli 2003 nr. 930 om kondensert melk og melkepulver) Nr. 10/2003 s og 1692 (i forskrift av 8. juli 2003 nr. 931 om honning) Nr. 11/2003 s (i forskrift av 3. juli 2003 nr. 939 om syltetøy og lignende produkter) Nr. 11/2003 s (i forskrift av 27. juni 2003 nr. 959 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter) Nr. 11/2003 s (i forskrift av 21. juli 2003 nr. 979 om endring i forskrift av 25. januar 1963 nr om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon) Nr. 12/2003 s (i forskrift av 21. juni 2003 nr om endring i forskrift av 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften)) Nr. 12/2003 s (i forskrift av 27. juni 2003 nr om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

6 11. juni Nr NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 13. oktober 2003 Nr juni Nr Forskrift om opptak til mastergradsstudiet i logistikk ved Høgskolen i Molde. Fastsatt av styret ved Høgskolen i Molde 11. juni 1999 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler 37 og 39, jf. delegeringsvedtak av 11. mars 1998 nr Kunngjort 26. september Opptaksgrunnlag Opptaksgrunnlag for mastergradsstudiet er eksamener fra universiteter eller høgskoler som til sammen utgjør minst 60 vekttall. 2. Krav til fagsammensetning For opptak kreves enten: a) Bestått eksamen i minimum 20 vekttall økonomiske fag, eller b) Bestått eksamen i minimum 20 vekttall informatikk. Opptakskomiteen (jf. 7) avgjør hvilke fag som kan godkjennes i henhold til bokstav a og b, og avgjør etter en samlet vurdering om søkeren er kvalifisert for opptak. 3. Beregning av konkurransepoeng Søkerne rangeres på grunnlag av: a) En vektet gjennomsnittskarakter på grunnlag av 60 vekttall. b) 0,1 poeng pr. år i inntil 2 år for relevant praksis etter avsluttet grunnutdanning (60 vekttall). c) 0,1 poeng for studium på minst 20 vekttall i tillegg til opptaksgrunnlaget, 0,2 poeng for 40 vekttall. Poengsummen regnes ut ved at poeng etter bokstav b og c trekkes fra vektet gjennomsnittskarakter. 4. Opptak utenom poengreglene Inntil 25% av studieplassene kan tas opp utenom poengreglene. Det kan i vurderingene legges vekt på a) særlig relevant praksis b) hensynet til sammensetningen av kullet ut fra studentenes bakgrunn og erfaring. 5. Søknadsfrist. Forhåndsløfte Søknadsfristen er 15. april (for studieåret 1999/2000 er søknadsfristen 15. juni 1999). Frist for søknad om forhåndsløfte eller opptak utenom poengreglene (jf. 3) er 1. mars. Forhåndsløfte kan gis til søkere som på søknadstidspunktet fyller opptakskravene, og som uten tvil ville ha kommet inn ved siste års opptak. Inntil 30% av studieplassene kan tildeles søkere som ber om forhåndsløfte. 6. Frist for innsending av dokumentasjon Frist for innsending av dokumentasjon for eksamen som avlegges eller praksis som avsluttes etter søknadsfristen, er 1. juli. 7. Utsettelse av studieplass Tildelt studieplass kan reserveres til året etter dersom det foreligger tungtveiende grunner. Ytterligere utsettelse innvilges ikke. 8. Opptakskomité Styret oppnevner egen opptakskomité for mastergradsstudiet i logistikk. 9. Ikrafttreden Forskriften trer i kraft f.o.m. studieåret 1999/2000.

7 10. des. Nr des. Nr Ikrafttredelse av forskrift av 20. desember 2002 nr om endring i forskrift om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og underholdningsautomater. Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 23. desember 2002 med hjemmel i forskrift av 20. desember 2002 nr om endring i forskrift om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og underholdningsautomater del II. Kunngjort 4. september Forskrift av 20. desember 2002 nr om endring i forskrift om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og underholdningsautomater, endringen i 3 annet ledd første punktum, gjelder fra 1. mars des. Nr Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Molde. Fastsatt av styret ved Høgskolen i Molde 10. desember 2002 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler. Kunngjort 12. september Virkeområde Denne forskriften gjelder for alle kandidater (studenter og privatister) som går opp til eksamen ved Høgskolen i Molde, og omfatter vurderingsformer der resultatet inngår i vitnemål/karakterutskrift eller regnes med i en karakter som inngår i vitnemål/karakterutskrift. 2. Definisjoner 1. Med loven menes i denne forskriften lov av 12 mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler. 2. Rammeplan er en nasjonal plan som beskriver mål for, omfang av, innhold i og organisering av studier. Rammeplaner fastsettes av departementet. 3. Fagplan er en konkretisering av det faglige innholdet som er regulert av nasjonale rammeplaner. 4. Studieplan er en plan som beskriver innhold i og organisering av studier som ikke har sentralt fastsatte rammeplaner. 5. Studium er en selvstendig enhet godkjent av høgskolestyret eller departementet. 6. Fag, emne, emnegruppe, tema og kurs er synonyme begreper i denne forskriften. 7. Student er en person som er tatt opp til et studium eller et fag ved Høgskolen i Molde. 8. Privatist er en person som avlegger eksamen ved høgskolen uten å være opptatt på et fag eller studium. 9. Kandidat er en student eller privatist som gjennomfører eksamen. 10. Studiepoeng er mål på arbeidsvolumet i de enkelte enheter i et studieprogram. 60 studiepoeng tilsvarer ett års studium på fulltid. 11. Eksamen 1. Begrepet eksamen dekker alle former for formell vurdering som inngår i vitnemål/karakterutskrift, eller regnes med ved fastsetting av en karakter som inngår i vitnemål/karakterutskrift. 2. Deleksamen er vurdering som inngår i beregningen av endelig karakter i et fag. 3. Utsatt eksamen er eksamen som arrangeres for studenter som har vært syke, eller har hatt annet gyldig dokumentert fravær og dermed ikke fått endelig karakter i et fag. 4. Ny eksamen er eksamen som arrangeres for studenter som har fått strykkarakter som endelig karakter i et fag. 12. Hvilke eksamener som inngår i endelig vurderingen i et fag/emne vil normalt framgå av studie- eller fagplaner. 3. Adgang til eksamen 1. Retten til å gå opp til eksamen er fastsatt i lovens For å kunne gå opp til eksamen må en kandidat være registrert og ha betalt semesteravgift i henhold til lov og forskrift om studentsamskipnader. 3. Frist for registrering og oppmelding kunngjøres ved semesterstart. 4. For å kunne ta eksamen i et emne, kan det være krav om at bestemte eksamener, forkurs eller oppgaver skal være fullført eller det kan være krav om å ha deltatt i obligatorisk undervisning og/eller praksis. Disse bestemmelsene skal gå frem av studie- og fagplan. Bare de kandidater som fyller disse kravene har rett til å gå opp til eksamen i det aktuelle emnet. 5. Retten til å fortsette på et studium, kan reguleres ved særskilte krav for hvert enkelt studium. Slike krav blir fastsatt av instituttstyrene, og skal gå frem av studie- og fagplan. 6. En kandidat har rett til å framstille seg til eksamen i inntil ett år ut over normert studietid uten å betale eksamensavgift som privatist. Dersom fagplan eller studieplan i mellomtiden er endret, kan ikke personen kreve å få gå opp til eksamen etter de tidligere gjeldende regler og pensum. 7. Når det gjelder ny eksamen i emner som høgskolen har sluttet å tilby, kan det gis tilbud om ny eksamen i det tidligere pensum i inntil ett år.

8 10. des. Nr Fritak fra eksamen 1. En student kan få fritak for eksamen eller prøve når det kan bekreftes at tilsvarende eksamen eller prøve er tatt ved samme eller annen institusjon. Instituttstyrene avgjør saker om fritak etter uttalelse fra faglærer. 5. Utsatt og ny eksamen 1. Grunnlaget for å arrangere ny og utsatt eksamen er at én eller flere kandidater har strøket, eller har gyldig fravær ved eksamen. 2. Ny og utsatt eksamen kan ha en annen vurderingsform enn ordinær eksamen. 3. Kandidater som ønsker det, har anledning til å melde seg opp til utsatt eller ny eksamen dersom slik eksamen arrangeres. 6. Vurderingsformer 1. Styret for Høgskolen i Molde godkjenner vurderingsformer for det enkelte studium, jf. lovens 46 nr Vurderingsformer skal være nedfelt i fag- eller studieplaner for det enkelte studium. Det skal gå fram av fagog studieplaner hvilke vurderingsformer som har status som eksamen og hvilke som har status som forprøver. Det skal eksplisitt framgå hvilke arbeidskrav som er vilkår for å framstille seg til eksamen. 3. Eksamen kan bestå av flere deleksamener. Deleksamener kan ha forskjellig vurderingsform og blir normalt avviklet til forskjellig tidspunkt. Det skal gå fram av fag- eller studieplan hvordan ulike deleksamener skal vektes i forhold til hverandre ved sammenslåing av karakterer. Hvilke eksamener som gir grunnlag for tittel er fastsatt i egne rammeplaner og studieplaner. 4. Fag eller emne kan ha egen eksamensordning for kandidater som ikke har normal studieprogresjon. 5. Høgskolestyret kan fastsette utfyllende bestemmelser angående vurderingsformer, jf Vurderingsskala 1. Vurderingsuttrykket ved eksamener skal være enten a) bestått/ikke bestått, eller b) en gradert skala fra A til F, der A er beste og E dårligste ståkarakter, F gis ved stryk, jf. lovens 50 nr. 6. Karakteren E er nedre krav for bestått eksamen. Kandidater som ikke oppnår E eller bedre, får oppgitt «Ikke bestått». 2. Når en student har tatt eksamen på nytt, gjelder den beste karakteren. 3. Fram til 1. august 2003 benyttes karakterskalaen fra 1.0 til 6.0 med 1.0 som beste karakter. 8. Oppmelding til eksamen 1. Alle kandidater må selv melde seg opp til eksamen innen fastsatte frister med unntak for studier som har automatisk oppmelding. 2. En student som på grunn av sykdom eller annet lovlig fravær ikke kan gå opp til ordinær eksamen, eller må avbryte ordinær eksamen av samme grunner, må selv sørge for å melde seg opp til utsatt eksamen i emnet med unntak for studier som har automatisk oppmelding. 9. Eksamen under spesielle vilkår 1. Kandidater som av medisinske eller andre grunner har behov for spesielle ordninger i forbindelse med eksamen, må søke om dette ved semesterstart eller innen fastsatte frister. Behovet må dokumenteres med legeattest eller attest fra andre sakkyndige. Attestasjonen må inneholde en spesifikasjon av behovet for spesielle ordninger i en eksamenssituasjon. Det skal normalt søkes for hvert semester. 2. Spesielle ordninger kan gis i form av fysiske tilrettelegginger, hjelpemidler og/eller utvidet tid til eksamen. 3. Kandidater som ikke har norsk som morsmål, skal normalt gis anledning til å bruke tospråklige ordbøker ved skriftlig skoleeksamen og anledning til å levere sine besvarelser på engelsk. I spesielle tilfeller kan en student etter søknad få oppgavetekst på engelsk. 4. Kandidater med dysleksi kan gis anledning til å bruke aktuelle hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Etter eget ønske kan disse også få legge ved eksamensbesvarelsen en attest som bekrefter funksjonshemningen. 5. Alternative eksamensformer kan i særlige tilfeller benyttes for kandidater som ikke kan gjennomføre eksamen med ordinær eksamensform. 6. Ved spesielle omstendigheter kan kandidaten få anledning til å avlegge eksamen ved andre høgskoler eller universitet. Kandidatene må dekke alle ekstrautgifter i forbindelse med slik eksamensavvikling. 10. Bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen 1. Oversikt over tillatte hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen skal være oppført for hvert enkelt emne i fag- og studieplan, og det skal tydelig gå fram av eksamensoppgaven. 2. Kandidater har ikke anledning til å ta med seg mobiltelefon eller annet kommunikasjonsutstyr i eksamenslokalet. 3. Bruk av ulovlige hjelpemidler blir ansett som fusk. Har kandidaten slike hjelpemidler til disposisjon etter at eksamen er satt i gang, blir det ansett som forsøk på fusk. 11. Sensur 1. Regler om sensur går fram av lovens Styret oppnevner eksterne sensorer, jf. lovens 50. Eksterne sensorer oppnevnes for fire år av gangen. 3. Instituttstyrene fastsetter hvordan ekstern sensor skal benyttes i vurderingsarbeidet. Disse bestemmelsene tas inn i fag- og studieplaner.

9 10. des. Nr Dersom to sensorer ikke blir enige om karakterfastsetting, skal en tredje sensor trekkes inn. 5. Ved ny sensurering etter lovens 51 nr. 1 og 52 nr. 4 skal det oppnevnes minst to sensorer hvorav minst én ekstern, jf. lovens 50 nr Klage over formelle feil ved eksamen 1. Den som har vært oppe til eksamen eller prøve, kan klage over formelle feil innen tre uker etter at vedkommende er kjent med forhold som begrunner klagen 2. Klage over formelle feil ved eksamen skal behandles av høgskolens klagenemnd, jf. lovens Begrunnet klage sendes høgskolens administrasjon som legger den fram for klagenemnda. 13. Begrunnelse for og klage over karakterfastsettelsen ( 52) 1. En kandidat har rett til å få begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner. Begrunnelsen kan gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg, jf. lovens 52 nr Ved klage på karakterfastsettelsen ved gruppeeksamen, må alle de som har vært vurdert samlet være enige i og skrive under på klagen, jf. 52 i loven. 3. Klage på karakterfastsettelsen ved eksamen, skal framsettes innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort. 4. Karakterfastsetting ved ny sensurering kan ikke påklages jf. 52 nr Studentene skal på forhånd være gjort oppmerksom på sine klagerettigheter. 6. Klager på karakter skal være skriftlig og bør begrunnes. 7. Det kan klages på sensuren for alle typer skriftlig eksamen, men ikke på endelig karakter som har vært justert etter muntlig eksamen, jf. 51 og Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisopplæring eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Klage på karakter ved muntlig eksamen kan bare gjelde formelle feil. 9. Ved bruk av løpende vurdering skal instituttene bestemme om studenten skal framsette klage etter vurdering av separat prøve, oppgave eller annen vurdering, eller om klage skal framsettes når resultatet fra fag, emne eller emnegruppe er kunngjort. 14. Privatister 1. For å kunne gjennomføre eksamen, skal privatister være registrert og ha betalt vederlag for eksamen etter styrets fastsatte satser og i tillegg semesteravgift til studentsamskipnaden i henhold til gjeldende lov og forskrift. 2. Privatister må selv melde seg opp til sine eksamener innen de fastsatte frister. 15. Vitnemål karakterutskrift 1. Kandidater som oppfyller de samlede utdanningskrav som er gitt i ramme-, fag og studieplaner og kravene i loven, har rett til å få dokumentert utdanningen slik: a) Kandidater som fullfører en profesjonsutdanning eller oppnår en grad skal ha vitnemål. b) Kandidater som fullfører et studium som ikke gir vitnemål, skal ha endelig karakterutskrift. c) Kandidater som fullfører enheter som ikke er dekket av bokstav a og b vil få karakterutskrift som omfatter alle eksamener bestått ved høgskolen. 2. Kandidater som har fått fritak etter 49 i loven, og som tilfredsstiller kravene til fullført studium, kan få vitnemål ved Høgskolen i Molde. 3. Normalt blir det skrevet ut bare ett vitnemål/en endelig karakterutskrift per kandidat. Dersom en kandidat forbedrer karakterer som inngår i vitnemålet/karakterutskriften, kan kandidaten kreve å få utskrevet nytt vitnemål/karakterutskrift. Tidligere utskrevet dokumentasjon må da innleveres. 4. Dersom en kandidat tar eksamen i fag eller emner med innhold som delvis overlapper hverandre, skal det foretas reduksjon av studiepoeng. Dette blir avgjort av studieadministrasjonen etter uttalelse fra vedkommende fagmiljø og studieleder. Reduksjonen av studiepoeng blir foretatt i det faget eller emnet som gir det gunstigste resultatet for studenten. 5. Vitnemål eventuelt sammen med grunnlaget for vitnemål (endelig karakterutskrift) skal som et minimum gi opplysninger om: navn og fødselsnummer hvilken utdanning som er gjennomført tidspunkt for fullført utdanning hvilken grad eller tittel som eventuelt er oppnådd navn, studiepoeng, tidspunkt for avlagt eksamen og karakter for fag/kurs som er gitt avsluttende vurdering og som inngår i studiet hvilke emner kandidaten eventuelt har fått fritak/godkjenning for og hvilken utdanning som gir grunnlag for fritak/godkjenning tittel på større skriftlige oppgaver kan inngå karaktersystem som er blitt benyttet. Deleksamener som inngår i en større sammensatt vurdering i et emne skal normalt ikke spesifiseres på vitnemålet.

10 19. sept. Nr Endelig karakterutskrift skal som et minimum gi opplysninger om: navn og fødselsnummer navn på studiet, studiepoeng, tidspunkt for avlagt eksamen og karakter for fag/emne/emnegruppe, tema som er gitt avsluttende vurdering og som inngår i studiet, hvilken utdanning som er gjennomført og hvor mange studiepoengs omfang hvilke fag/emner/emnegruppe, tema kandidaten eventuelt har fått fritak/godkjenning for og hvilken utdanning som gir grunnlag for fritak/godkjenning tittel på større skriftlige oppgaver kan inngå. Deleksamener som inngår i en større sammensatt vurdering i et fag/emne skal normalt ikke spesifiseres på endelig karakterutskrift. 7. Diploma Supplement skal utskrives og tildeles sammen med vitnemål eller endelig karakterutskrift. 16. Forholdet til nasjonale rammeplaner Dersom disse forskriftene er i strid med regler i nasjonale rammeplaner, gjelder det sistnevnte. 17. Utfyllende bestemmelser Høgskolestyret kan vedta utfyllende regler til denne forskrift om særlige bestemmelser for eksamener i bestemte emner/studier. 18. Retningslinjer for gjennomføring av eksamen Styret selv vedtar retningslinjer for gjennomføring av eksamen for eksamensansvarlig, eksamenskandidater, eksamensvakter, ansvarlige faglærere og sensorer. 19. Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft fra 1. august Fra samme dato opphører forskrift av 4. juni 1996 nr. 589 om eksamen ved Høgskolen i Molde. 19. sept. Nr Forskrift om krav til bachelorgraden ved Høgskolen i Molde. Fastsatt av styret for Høgskolen i Molde 19. september 2002 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler 45 og 46. Kunngjort 19. september Virkeområde Forskriften omfatter krav og myndighet knyttet til bestemmelser om bachelorgraden ved Høgskolen i Molde. 2. Definisjoner I forskriften gjelder følgende definisjoner: Studiepoeng: Mål på omfang av et studium, der fullt studieår er normert til 60 studiepoeng. Emne: Den minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i et fag, en emnegruppe, et studieprogram eller en grad. Fag: Beslektede emner som er samlet under én felles fagbetegnelse. Emnegruppe: Kombinasjon av emner fra ett eller flere fag/fagområder som gjennom fageller studieplan er definert til å utgjøre en samlet enhet. Studieprogram: Ett- eller flerårig studieløp med et definert innhold i henhold til fag- eller studieplan, som fører fram til en avsluttende eksamen eller grad. 3. Krav til bachelorgraden Graden bachelor oppnås på grunnlag av eksamen i fag, emner, emnegrupper eller studieprogram av minimum 180 studiepoengs omfang: Grunnlaget for graden skal omfatte ett av følgende: a) Fullført 3-årig integrert yrkesrettet utdanning av 180 studiepoengs omfang. b) Fullført 2-årig integrert yrkesrettet utdanning eller annet studieprogram av 120 studiepoengs omfang kombinert med godkjent påbygging eller spesialisering innenfor samme eller andre fag/fagområder av minimum 60 studiepoengs omfang. c) Tre års normert studium/180 studiepoeng med faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng kombinert med fordypning i ytterligere ett fag, emner eller emnegrupper på minimum 30 studiepoengs omfang. Frittstående emner (70 studiepoeng) som skal inngå i grunnlaget for graden, må være godkjente og hvert ha et omfang på minimum 10 studiepoeng. For bokstav a og b stilles det krav om at grader uten nasjonal rammeplan eller forskrift må omfatte ett fag/studium eller et fordypningsemne på minimum 80 studiepoeng. Graden kan omfatte 10 studiepoeng tilsvarende examen philosophicum og 10 studiepoeng tilsvarende examen facultatum.

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Hjemmel: Vedtatt i styret for Universitetet i Nordland 31.10.2012 etter Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Det kan stilles krav om at søkere gjennomgår særskilte kurs og/eller består særskilt prøve før opptak.

Det kan stilles krav om at søkere gjennomgår særskilte kurs og/eller består særskilt prøve før opptak. 22 STANDARDFORSKRIFT FOR DOKTORGRADER MED KRAV OM ORGANISERT FORSKERUTDANNING VED NTNU DR.ART., DR.ING., DR.MED., DR.POLIT., DR.SCIENT. VEDTATT AV KOLLEGIET 24.4.1997, MED ENDRINGER VEDTATT 24.2.2000 1.

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet US-sak 15-2017 Vedlegg 4 Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole

Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole Reglement for graden Doctor philosophiae ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret den 17. januar 2000. 1. Målsetting Graden Doctor philosophiae (dr. philos.) skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

STANDARDFORSKRIFT. for GRADEN DR.PHILOS. ( OG TILSVARENDE GRADER) Anbefalt av. Det norske universitetsråd

STANDARDFORSKRIFT. for GRADEN DR.PHILOS. ( OG TILSVARENDE GRADER) Anbefalt av. Det norske universitetsråd STANDARDFORSKRIFT for GRADEN DR.PHILOS. ( OG TILSVARENDE GRADER) Anbefalt av Det norske universitetsråd 09.12.96 1 Målsetting Graden doctor philosophiae (dr.philos.) skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM UTFYLLENDE BESTEMMELSER

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM UTFYLLENDE BESTEMMELSER UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM OG UTFYLLENDE BESTEMMELSER April 1999 (språklige justeringer januar 2006) REGLEMENT FOR GRADEN DOCTOR SCIENTIARUM

Detaljer

Rett til å fremstille seg til prøven for doktorgraden har den som har oppnådd eksamen av høyere grad.

Rett til å fremstille seg til prøven for doktorgraden har den som har oppnådd eksamen av høyere grad. FORSKRIFT FOR GRADEN DOCTOR PHILOSOPHIAE (DR.PHILOS.) VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Hjemmel: Fastsatt av styret ved NTNU 21.01.2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Telemark Forslag 24.11.08 Vedtatt av styret 27.11.2008 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen som fører frem til

Detaljer

Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (PhD)

Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) Veiledende forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet den 17. juni 2003 og revidert den 24. juni 2004. 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Forskrift for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Gjøvik.

Forskrift for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Gjøvik. Forskrift for graden Philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Gjøvik. Fastsatt av styret for Høgskolen i Gjøvik 22. februar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-3

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen

Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen Forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Misjonshøgskolen KAPITTEL I ALLMENNE REGLER... 2 1. VIRKEOMRÅDE... 2 2. MÅLSETTING... 2 3. BESLUTNINGSMYNDIGHET... 2 4. ANSVAR FOR DOKTORGRADSUTDANNINGEN...

Detaljer

Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole (Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole (Høgskolen i Sør-Trøndelag) Reglement for graden philosophiae doctor (PhD) ved avdeling Trondheim økonomiske høgskole (Høgskolen i Sør-Trøndelag) Fastsatt av Høgskolestyret XX. juni 2009 med hjemmel i lov av 1. april 2005 om universitet

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) UHRs anbefalte forskrift med endringsforslag Side 1 av 8 Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) Vedtatt av høgskolestyret den xx. xx 2009. 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder doktorgradsutdanningen

Detaljer

DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde. 2 Beskrivelse av, innhold og målsetting for graden dr. philos.

DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde. 2 Beskrivelse av, innhold og målsetting for graden dr. philos. Gjeldende forskriftstekst Forslag til ny forskriftstekst Forslag / kommentar DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder graden doctor philosophiae (dr. philos.), og gir

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges veterinærhøgskole

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges veterinærhøgskole Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av Styret 06.05.2004, revidert 29.03.2007. Denne forskriften er gitt med hjemmel i Lov av 1. april 2005 om universiteter

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Fastsatt av Høgskolestyret 3. mars 2009 med hjemmel i lov av 1. april 2005 om universiteter og høgskoler kapittel 3. Endret

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 22. mars 2007 1. Forskrift/reglement og utfyllende bestemmelser Arbeidet med bedømmelse av vitenskapelig avhandlinger

Detaljer

Forskrift for graden Philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Lillehammer

Forskrift for graden Philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Lillehammer Forskrift for graden Philosophiae doctor (Ph.D.) ved Høgskolen i Lillehammer Vedtatt av styret for Høgskolen i Lillehammer 24.04.2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) - med utfyllende bestemmelser for Norges idrettshøgskole

Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) - med utfyllende bestemmelser for Norges idrettshøgskole Forskrift for graden philosophiae doctor (PhD) - med utfyllende bestemmelser for Norges idrettshøgskole Vedtatt av styret ved Norges idrettshøgskole desember, 2003 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr.

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

1. Plandokumenter Rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram.

1. Plandokumenter Rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram. FORSKRIFT OM EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Gjeldende fra 01.08.05. Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 22. juni 2005, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler

Detaljer

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus De utfyllende retningslinjene for doktorgradsstudiet i helsevitenskap er gitt med hjemmel i forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 5. januar 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 11. januar 2017 23.11.2016 nr. 1903 Forskrift om endring

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Bedømmelse av norske doktorgrader

Bedømmelse av norske doktorgrader Bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av doktorgrader ved Universitetet i Tromsø Anbefalt brukt av Universitets- og høgskolerådet 9.12.1996/22.3.2007 Godkjent av Universitetsstyret

Detaljer

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR Eksamensinstruks med kommentarer fra nedsatt eksamensutvalg Fastsatt mars 2005 med endringer 10. juni 2011

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Institutt for geovitenskap revidert september 2012 Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 22. mars 2007. Godkjent med enkelte justeringer av Styret ved NTNU 13.06.2012. 1. Forskrift/reglement Arbeidet

Detaljer

MÅLSETTING OG ORGANISERING

MÅLSETTING OG ORGANISERING Retningslinjer for kandidater tatt opp til graden philosophiae doctor (PhD) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Vedtatt i fakultetsstyret 02.07.2003, endret 02.03.2005 og 08.03.2006 A. MÅLSETTING

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av Programstyret i møte 08.09.08.

PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av Programstyret i møte 08.09.08. PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av Programstyret i møte 08.09.08. Prosedyren vil bli lagt til grunn for fremgangsmåte for og sluttbedømmelse av kandidater i Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Detaljer

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10.

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. 1 Målsetting for Stipendiatprogrammet Det nasjonale Stipendiatprogrammet for kunstnerisk

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL REGLEMENT FOR GRADEN DOKTOR INGENIØR

UTFYLLENDE REGLER TIL REGLEMENT FOR GRADEN DOKTOR INGENIØR 27 UTFYLLENDE REGLER TIL REGLEMENT FOR GRADEN DOKTOR INGENIØR Vedtatt av Høgskolestyret 13.5.1993 Godkjent av Kollegiet 9.6.1993 FORMÅL 1 Formålet med studiet er å gi - Allsidige kunnskaper i det valgte

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim 1. Personalia Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim Studentnr. (avd. fyller ut) Fødselsdato Dag Mnd År Personnr.

Detaljer

DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET GRADEN PHILOSOPHIA DOCTOR (PhD-GRADEN) VED DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Vedtatt av Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 9. april 2008. Graden reguleres av Reglement for graden philosophiae

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU).

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). SIDE 504 FORSKRIFT OM OPPTAK FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.

Detaljer

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 14 UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996 KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL 1 Institusjoner loven gjelder for 1. Denne lov gjelder for: - universitetene:

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av programstyret i møte den 11.09.06.

PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av programstyret i møte den 11.09.06. PROSEDYRE FOR SLUTTVURDERING Fastsatt av programstyret i møte den 11.09.06. Prosedyren vil bli lagt til grunn for fremgangsmåte for og sluttbedømmelse av kandidater i Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Detaljer

Felles mastergrad i informatikk programutvikling

Felles mastergrad i informatikk programutvikling Avtale for toårig mastergradsstudium Felles mastergrad i informatikk programutvikling Et samarbeid mellom: Institutt for data- og realfag, Høgskolen i Bergen og Institutt for informatikk, det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 18. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL )

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL ) Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11) Utfyllende bestemmelser for graden master femårig lærerutdanningen

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Retningslinjer for behandling av klagesaker ved VID vitenskapelige høgskole Fastsatt av rektor 18. desember 2015 med hjemmel i 4-7 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, i forskrift

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskulen på Vestlandet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskulen på Vestlandet Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskulen på Vestlandet Hjemmel: LOV 2005-04-01-15- 3-3 og LOV 2005-04-01-15- 3-9 Vedtatt: DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Retningslinjer for seminarer Doktorgradsprogrammet HUT/HBV

Retningslinjer for seminarer Doktorgradsprogrammet HUT/HBV 1 Retningslinjer for seminarer Doktorgradsprogrammet HUT/HBV Tidspunkt Varighet Frist for innlevering Oppstart (intern opponent) Så tidlig som mulig. 90 minutter 1, 5 uker i forkant av eller etter avtale

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Del I: Generelle

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 95/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2006/283 Fullmaktssak Forskriftsendringer

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter.

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter. Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Opptak, Eksamen, Vitnemål og karakterutskrift Gjelder fra: 1.aug. 2013. Revidert: 25.03.08, 15.11.10, 11.10.11, 29.05.13 Versjon: 5 Godkjent

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

Reglement for ph.d.-program i økonomistyring ved. Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim økonomiske høgskole 1

Reglement for ph.d.-program i økonomistyring ved. Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim økonomiske høgskole 1 Reglement for ph.d.-program i økonomistyring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Trondheim økonomiske høgskole 1 Vedtatt av avdelingsstyret DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Reglementets virkeområde

Detaljer

Vedlegg 1 SKU 5/14, 5.feb 2014

Vedlegg 1 SKU 5/14, 5.feb 2014 Forskrift om studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Innhold Kapittel 1 Generelle bestemmelser2 1-1 Virkeområde... 2 1-2 Definisjoner... 2 1-3 Beslutningsmyndighet... 2 Kapittel 2 Grader og yrkesutdanninger...

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram.

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram. RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV KOMPETANSE VED TILSETTING ELLER OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE (fastsatt av styret 8. mars 2013) 1. Innledning Retningslinjene gjelder

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det psykologiske fakultet

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det psykologiske fakultet Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen med utfyllende regler for Det psykologiske fakultet Vedtatt av universitetsstyret ved Universitetet i Bergen 20.06.2013 med hjemmel

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU ( )

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU ( ) RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG3900 - MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU (19.05.2016) I. Formelle kriterier Forkunnskapskrav for å kunne avlegge eksamen i GEOG3900: fullført

Detaljer

Avtale for mastergradsstudium Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen

Avtale for mastergradsstudium Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Avtale for mastergradsstudium Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen Studieprogram: Studentens navn: Studiestart: Del I: Generelle bestemmelser Underskrives av: student og leder av

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren

Eksamensreglement. Målgruppe Utdanningssektoren. 360 referanse Eksamenskontoret. Godkjent av. Utdanningsdirektøren Fagområde Eksamen Dokumenttittel Eksamensreglement Målgruppe Utdanningssektoren Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse Eksamenskontoret 07.03.16 Utdanningsdirektøren [Referanse] Innhold Eksamensreglement

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Gjelder fra: 1.aug. 2013. Sist revidert: 18.05.15 Versjon: 6 Godkjent av: Høgskolestyret Ansvarlig for revisjon: Rektor Neste planlagte

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen

Forskrift om opptak, studier og eksamen Versjon revidert 17.11.14 Forskrift om opptak, studier og eksamen Fastsatt av styret for Westerdals Høyskole Oslo School of Arts, Communication and Technology xx 2014 med hjemmel i LOV-2005-04-01-15, FOR-2005-12-01-1392,

Detaljer

Reglement for Chr Thams fagskole

Reglement for Chr Thams fagskole Reglement for Chr Thams fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for Chr Thams fagskole 05.11. 2013 med hjemmel i Lov 2003-0620 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole

Detaljer

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand

Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 Innhold 1 FORMÅL 2 2 VIRKEOMRÅDE 2 3 OPPTAK 2 4 RETTIGHETER 2 5 PLIKTER 3 6 FRITAK I MODULER 3 7 VURDERING

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Kapittel 1. Virkeområde

Kapittel 1. Virkeområde Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole Innledning Fastsatt av Høyskolestyret ved Bjørknes Høyskole 16. juni 2014 med hjemmel i Lov 1. April 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer