Nr Side LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87 om endr. i forskjellige lover som følgje av integrering av fylkeslegeembeta i fylkesmannsembeta Aug. 29. Lov nr. 88 om endr. i utlendingsloven og i lov 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett (gebyr) Aug. 29. Lov nr. 89 om endr. i utlendingsloven (Dublin II-forordningen) Aug. 29. Lov nr. 90 om endr. i pengespill- og lotterilovgivningen Sept. 5. Lov nr. 91 om endr. i lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn mv Sept. 5. Lov nr. 92 om endr. i rettsgebyrloven mv. og i selskapslovgivinga (kunngjeringsreglar) Sep. 12. Lov nr. 93 om endr. i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing m.m Sep. 12. Lov nr. 94 om overtakelse av formuesposisjoner mv. ved endret ansvarsfordeling i matforvaltningen Sep. 26. Lov nr. 95 om endr. i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) Aug. 28. Deleg. av myndighet til Rikstrygdeverket etter lov om tillegg til 1) lov om krigspensjonering for militærpersoner av 13. desember 1946 og 2) lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner av 13. desember første ledd (Nr. 1087) Aug. 29. Ikrafttr. av lov av 29. august 2003 nr. 89 om endringer i utlendingsloven (Dublin IIforordningen) (Nr. 1089) Aug. 29. Delvis ikrafttr. av lov av 29. august 2003 nr. 90 om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen (Nr. 1091) Aug. 29. Ikrafts. av lov av 29. august 2003 nr. 87 om endringar i forskjellige lover som følgje av integrering av fylkeslegeembeta i fylkesmannsembeta (Nr. 1092) Aug. 29. Overføring av forvaltningsansvaret for lov om Enhetsregisteret fra Finansdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet (Nr. 1095) Sept. 5. Ikrafttr. av lov av 5. september 2003 nr. 91 om endringer i lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn mv. (Nr. 1118) Sept. 5. Ikrafts. av lov av 5. september 2003 nr. 92 om endringar i rettsgebyrloven mv. og i selskapslovgivinga (kunngjeringsreglar) (Nr. 1119) Aug. 25. Deleg. av myndighet til Lotteritilsynet etter lov om pengespill m.v. 2 første og tredje ledd, jf. 15 (Nr. 1122) Sept. 12. Deleg. av myndighet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter brann- og eksplosjonsvernloven 31 første ledd (Nr. 1135) Sept. 12. Delvis ikrafttr. av lov om endringer i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing m.m. (Nr. 1136) Sept. 12. Deleg. av myndighet til Justis- og politidepartementet etter lov av 12. september 2003 nr. 93 om endringer i lov om tinglysing m.m. (Nr. 1137) Sept. 1. Deleg. av myndighet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter produktkontrolloven, lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, brann- og eksplosjonsvernloven og lov om sivilforsvaret (Nr. 1161) Forskrifter 1999 Juni 11. Forskrift om opptak til mastergradsstudiet i logistikk ved Høgskolen i Molde (Nr. 1648) Des. 10. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Molde (Nr. 1893) Sept. 19. Forskrift om krav til bachelorgraden ved Høgskolen i Molde (Nr. 1895) Feb. 28. Forskrift for organisert forskerutdanning for graden dr.oecon./ph.d. ved Høgskolen i Molde (Nr. 1897) Mai 6. Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo (Nr. 1077) Aug. 29. Forskrift om gjennomføring av tidsbegrenset nasjonalt våpenamnesti (Nr. 1090) Aug. 28. Forskrift om tildeling og drift ved havbeiteverksemd (havbeiteforskrifta) (Nr. 1110) Aug. 29. Forskrift om sikker lasting og lossing av bulkskip (Nr. 1114) Sept. 2. Forskrift om fruktjuice og lignende produkter (Nr. 1116)

3 Aug. 28. Forskrift om gebyr for luftfartens offentlige forretninger (Gebyrregulativet) (Nr. 1123) Sept. 3. Forskrift (Nr. 127) om tidfesting av merverdiavgift på vederlag fra det offentlige mv (Nr. 1127)... Sept. 12. Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse (Nr. 1131) Aug. 29. Forskrift om gebyr for handsaming av søknad om norsk riksborgarrett (Nr. 1153) Sept. 10. Forskrift om polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i olivenrestolje (pomace-olje) (Nr. 1158) Juni 20. Forskrift om godkjenning av annen utdanning og arbeidspraksis (realkompetanse) i stedet for mestereksamener (Nr. 1160) Sept. 19. Forskrift om prikkbelastning (Nr. 1164) Sept. 23. Forskrift om regulering av fisket etter torsk med konvensjonelle redskap utenfor grunnlinjene i Skagerrak i 2003 (Nr. 1178) Sept. 25. Forskrift om i hvilke tilfelle det kan ytes bidragsforskott til barn som har delt bosted (Nr. 1181) Sept. 25. Forskrift om budsjett, rekneskap, kontroll og revisjon for friskolar som får statstilskot etter lov om frittståande skolar (friskolelova) (Nr. 1182) Sept. 24. Forskrift om innføring av støyrelaterte driftsbegrensninger ved flyplasser til allmenn bruk (Nr. 1184) Sept. 26. Forskrift om fredning av Hopen naturreservat på Svalbard (Nr. 1185) Sept. 26. Forskrift om fredning av Nordenskiöld Land nasjonalpark på Svalbard (Nr. 1186) Sept. 26. Forskrift om fredning av Nordre Isfjorden nasjonalpark på Svalbard (Nr. 1187) Sept. 26. Forskrift om fredning av Ossian Sars naturreservat (Nr. 1188) Sept. 26. Forskrift om fredning av Sassen-Bünsow Land nasjonalpark på Svalbard (Nr. 1189) Sept. 26. Forskrift om fredning av Festningen geotopvernområde på Svalbard (Nr. 1190) Endringsforskrifter 2002 Sept Aug. Aug. 19. Endr. i forskrift for organisert forskerutdanning for graden dr.oecon./ph.d ved Høgskolen i Molde (Nr. 1898) Endr. i generell forskrift for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter (Nr. 1070) Endr. i forskrift om avgifter vedrørende statens luftfartsanlegg og -tjenester (takstregulativet) (Nr. 1071) Aug. 25. Endr. i forskrift om endring av motorvogners avgiftsmessige status (Nr. 1072) Aug. 14. Endr. i forskrift om hold av høns og kalkun (Nr. 1078) Aug. 20. Endr. i forskrift om omregistreringsavgift (Nr. 1079) Aug. 20. Endr. i forskrift om engangsavgift på motorvogner (Nr. 1080) Aug. 25. Endr. i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer (Nr. 1081) Aug. 27. Endr. i forskrift om menerstatning ved yrkesskade (Nr. 1082) Aug. 27. Endr. i forskrift om produksjonsregulerende tiltak for oppdrett av laks og ørret (Nr. 1085) Aug. 26. Endr. i forskrift om fôrvarer (Nr. 1086) Aug. 29. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1088) Aug. 29. Endr. i diverse forskrifter som følge av fylkeslegeembetenes integrering i fylkesmannsembetene mv. (Nr. 1093) Aug. 22. Endr. i forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner (Nr. 1107) Aug. 22. Endr. i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner (Nr. 1108) Aug. 27. Endr. i forskrift om fôrvarer (Nr. 1109) Sept. Sept. 1. Endr. i diverse forskrifter som følge av fylkeslegeembetenes integrering i fylkesmannsembetene mv. (Nr. 1111) Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke i Botswana (Nr. 1115) Sept. 3. Endr. i forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer (Nr. 1117) Aug. 25. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2003 (Nr. 1121) Aug. 29. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen sør for 62 N i 2003 (Nr. 1124) Sept. 3. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1125) Sept. 3. Endr. i forskrift til opplæringslova (Nr. 1126) Sept. 5. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter sei nord for 62 N i 2003 (Nr. 1128)

4 Sept. 8. Endr. i forskrift om arbeidsledighetstrygd ved tilpasning av EØS-avtalen vedlegg VI (Rfo (EØF) nr. 1408/71 kap 6), jf. kap 4 i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og folketrygdloven av 28. februar 1997 nr (Nr. 1129) Sept. 11. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av levende svin og ferskt svinekjøtt og kjøttprodukter av svin fra Italia (Nr. 1130) Sept. 12. Endr. i forskrift om enhetskvoteordning og rederikvoteordning for ringnotflåten (Nr. 1132) Sept. 5. Endr. i forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2002 til og med 31. mars 2007 (Nr. 1133) Sept. 12. Endr. i forskrift om oppgaveplikt for norske deltakere i utenlandske ansvarlige selskaper mv og norske deltakere i norsk-kontrollerte selskaper i lavskatteland (Nr. 1134) Juni 30. Endr. i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for , kapittel II (Nr. 1151) Aug. 29. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1152) Aug. 29. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter hyse med konvensjonelle redskap nord for Aug. 62 N i 2003 (Nr. 1154) Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62 N i 2003 (Nr. 1155) Sept. 5. Endr. i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for , kapittel II (Nr. 1156) Sept. 10. Endr. i forskrift om begrensning av lønnsoppgaveplikten (Nr. 1157) Sept. 15. Endr. i forskrift til tolloven (Nr. 1159) Sept. Sept. 19. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av ferskt kjøtt av klauvdyr fra Argentina (Nr. 1163) Endr. i forskrift om definisjon og bruk av kompatible tekniske spesifikasjonar og vedtekne Eurocontrol-standardar for innkjøp av utstyr og system til styring av lufttrafikken samt framgangsmåtar, arbeidsreglar og bruk av ressursar i lufttrafikken (Nr. 1166) Feb. 27. Endr. i forskrift om opptak til mastergradsstudiet i logistikk ved Høgskolen i Molde (Nr. 1174) Sept. 11. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1175) Sept. 19. Endr. i forskrift om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske livsforsikringsselskaper (Nr. 1176) Sept. 19. Endr. i forskrift om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske skadeforsikringsselskaper (Nr. 1177) Sept. 24. Endr. i forskrift om forsikringsvirksomhetslovens anvendelse på pensjonskasser og pensjonsfond (Nr. 1179) Sept. 24. Endr. i forskrift om årsregnskap m.m. for pensjonskasser (Nr. 1180) Sept. 10. Endr. i forskrift (Nr. 119) om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av helsetjenester (Nr. 1183) Sept. 26. Endr. i forskrift om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål (Nr. 1192) Diverse 2002 Des Aug. Aug. 23. Ikrafttr. av forskrift av 20. desember 2002 nr om endring i forskrift om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og underholdningsautomater (Nr. 1892) Opph. av forskrifter om utbetaling av ytelser etter lovene om krigspensjonering under opphold i helseinstitusjon m.v. (Nr. 1083) Opph. av forskrift om gjennomføring av fradrag i krigspensjon for pensjon i medhold av utenlandsk lov (Nr. 1084) Aug. 29. Vedtak om etablering av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (Nr. 1094) Sept. 1. Opph. av forskrift om revisjon i forretningsbankar (Nr. 1112) Sept. 1. Opph. av forskrift om revisjon i sparebanker (Nr. 1113) Sept. 5. Vedtak om hjemmel for at private høyskoler skal omfattes av 42b i lov om universiteter og høgskoler (skikkethetsvurdering) (Nr. 1120) Sept. 17. Opph. av delegeringsvedtak til Direktoratet for brann- og elsikkerhet (Nr. 1162) Sept. 19. Vedtak om premietillegg til folketrygden for motorvogner for 2004 (Nr. 1165) Sept. 26. Opph. av forskrift om gjennomføring av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråds resolusjon nr. 748 av 31. mars 1992 (Nr. 1191)

5 Rettelser Nr. 10/2003 s (i forskrift av 8. juli 2003 nr. 930 om kondensert melk og melkepulver) Nr. 10/2003 s og 1692 (i forskrift av 8. juli 2003 nr. 931 om honning) Nr. 11/2003 s (i forskrift av 3. juli 2003 nr. 939 om syltetøy og lignende produkter) Nr. 11/2003 s (i forskrift av 27. juni 2003 nr. 959 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter) Nr. 11/2003 s (i forskrift av 21. juli 2003 nr. 979 om endring i forskrift av 25. januar 1963 nr om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon) Nr. 12/2003 s (i forskrift av 21. juni 2003 nr om endring i forskrift av 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften)) Nr. 12/2003 s (i forskrift av 27. juni 2003 nr om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

6 11. juni Nr NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 13. oktober 2003 Nr juni Nr Forskrift om opptak til mastergradsstudiet i logistikk ved Høgskolen i Molde. Fastsatt av styret ved Høgskolen i Molde 11. juni 1999 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler 37 og 39, jf. delegeringsvedtak av 11. mars 1998 nr Kunngjort 26. september Opptaksgrunnlag Opptaksgrunnlag for mastergradsstudiet er eksamener fra universiteter eller høgskoler som til sammen utgjør minst 60 vekttall. 2. Krav til fagsammensetning For opptak kreves enten: a) Bestått eksamen i minimum 20 vekttall økonomiske fag, eller b) Bestått eksamen i minimum 20 vekttall informatikk. Opptakskomiteen (jf. 7) avgjør hvilke fag som kan godkjennes i henhold til bokstav a og b, og avgjør etter en samlet vurdering om søkeren er kvalifisert for opptak. 3. Beregning av konkurransepoeng Søkerne rangeres på grunnlag av: a) En vektet gjennomsnittskarakter på grunnlag av 60 vekttall. b) 0,1 poeng pr. år i inntil 2 år for relevant praksis etter avsluttet grunnutdanning (60 vekttall). c) 0,1 poeng for studium på minst 20 vekttall i tillegg til opptaksgrunnlaget, 0,2 poeng for 40 vekttall. Poengsummen regnes ut ved at poeng etter bokstav b og c trekkes fra vektet gjennomsnittskarakter. 4. Opptak utenom poengreglene Inntil 25% av studieplassene kan tas opp utenom poengreglene. Det kan i vurderingene legges vekt på a) særlig relevant praksis b) hensynet til sammensetningen av kullet ut fra studentenes bakgrunn og erfaring. 5. Søknadsfrist. Forhåndsløfte Søknadsfristen er 15. april (for studieåret 1999/2000 er søknadsfristen 15. juni 1999). Frist for søknad om forhåndsløfte eller opptak utenom poengreglene (jf. 3) er 1. mars. Forhåndsløfte kan gis til søkere som på søknadstidspunktet fyller opptakskravene, og som uten tvil ville ha kommet inn ved siste års opptak. Inntil 30% av studieplassene kan tildeles søkere som ber om forhåndsløfte. 6. Frist for innsending av dokumentasjon Frist for innsending av dokumentasjon for eksamen som avlegges eller praksis som avsluttes etter søknadsfristen, er 1. juli. 7. Utsettelse av studieplass Tildelt studieplass kan reserveres til året etter dersom det foreligger tungtveiende grunner. Ytterligere utsettelse innvilges ikke. 8. Opptakskomité Styret oppnevner egen opptakskomité for mastergradsstudiet i logistikk. 9. Ikrafttreden Forskriften trer i kraft f.o.m. studieåret 1999/2000.

7 10. des. Nr des. Nr Ikrafttredelse av forskrift av 20. desember 2002 nr om endring i forskrift om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og underholdningsautomater. Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 23. desember 2002 med hjemmel i forskrift av 20. desember 2002 nr om endring i forskrift om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og underholdningsautomater del II. Kunngjort 4. september Forskrift av 20. desember 2002 nr om endring i forskrift om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og underholdningsautomater, endringen i 3 annet ledd første punktum, gjelder fra 1. mars des. Nr Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Molde. Fastsatt av styret ved Høgskolen i Molde 10. desember 2002 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler. Kunngjort 12. september Virkeområde Denne forskriften gjelder for alle kandidater (studenter og privatister) som går opp til eksamen ved Høgskolen i Molde, og omfatter vurderingsformer der resultatet inngår i vitnemål/karakterutskrift eller regnes med i en karakter som inngår i vitnemål/karakterutskrift. 2. Definisjoner 1. Med loven menes i denne forskriften lov av 12 mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler. 2. Rammeplan er en nasjonal plan som beskriver mål for, omfang av, innhold i og organisering av studier. Rammeplaner fastsettes av departementet. 3. Fagplan er en konkretisering av det faglige innholdet som er regulert av nasjonale rammeplaner. 4. Studieplan er en plan som beskriver innhold i og organisering av studier som ikke har sentralt fastsatte rammeplaner. 5. Studium er en selvstendig enhet godkjent av høgskolestyret eller departementet. 6. Fag, emne, emnegruppe, tema og kurs er synonyme begreper i denne forskriften. 7. Student er en person som er tatt opp til et studium eller et fag ved Høgskolen i Molde. 8. Privatist er en person som avlegger eksamen ved høgskolen uten å være opptatt på et fag eller studium. 9. Kandidat er en student eller privatist som gjennomfører eksamen. 10. Studiepoeng er mål på arbeidsvolumet i de enkelte enheter i et studieprogram. 60 studiepoeng tilsvarer ett års studium på fulltid. 11. Eksamen 1. Begrepet eksamen dekker alle former for formell vurdering som inngår i vitnemål/karakterutskrift, eller regnes med ved fastsetting av en karakter som inngår i vitnemål/karakterutskrift. 2. Deleksamen er vurdering som inngår i beregningen av endelig karakter i et fag. 3. Utsatt eksamen er eksamen som arrangeres for studenter som har vært syke, eller har hatt annet gyldig dokumentert fravær og dermed ikke fått endelig karakter i et fag. 4. Ny eksamen er eksamen som arrangeres for studenter som har fått strykkarakter som endelig karakter i et fag. 12. Hvilke eksamener som inngår i endelig vurderingen i et fag/emne vil normalt framgå av studie- eller fagplaner. 3. Adgang til eksamen 1. Retten til å gå opp til eksamen er fastsatt i lovens For å kunne gå opp til eksamen må en kandidat være registrert og ha betalt semesteravgift i henhold til lov og forskrift om studentsamskipnader. 3. Frist for registrering og oppmelding kunngjøres ved semesterstart. 4. For å kunne ta eksamen i et emne, kan det være krav om at bestemte eksamener, forkurs eller oppgaver skal være fullført eller det kan være krav om å ha deltatt i obligatorisk undervisning og/eller praksis. Disse bestemmelsene skal gå frem av studie- og fagplan. Bare de kandidater som fyller disse kravene har rett til å gå opp til eksamen i det aktuelle emnet. 5. Retten til å fortsette på et studium, kan reguleres ved særskilte krav for hvert enkelt studium. Slike krav blir fastsatt av instituttstyrene, og skal gå frem av studie- og fagplan. 6. En kandidat har rett til å framstille seg til eksamen i inntil ett år ut over normert studietid uten å betale eksamensavgift som privatist. Dersom fagplan eller studieplan i mellomtiden er endret, kan ikke personen kreve å få gå opp til eksamen etter de tidligere gjeldende regler og pensum. 7. Når det gjelder ny eksamen i emner som høgskolen har sluttet å tilby, kan det gis tilbud om ny eksamen i det tidligere pensum i inntil ett år.

8 10. des. Nr Fritak fra eksamen 1. En student kan få fritak for eksamen eller prøve når det kan bekreftes at tilsvarende eksamen eller prøve er tatt ved samme eller annen institusjon. Instituttstyrene avgjør saker om fritak etter uttalelse fra faglærer. 5. Utsatt og ny eksamen 1. Grunnlaget for å arrangere ny og utsatt eksamen er at én eller flere kandidater har strøket, eller har gyldig fravær ved eksamen. 2. Ny og utsatt eksamen kan ha en annen vurderingsform enn ordinær eksamen. 3. Kandidater som ønsker det, har anledning til å melde seg opp til utsatt eller ny eksamen dersom slik eksamen arrangeres. 6. Vurderingsformer 1. Styret for Høgskolen i Molde godkjenner vurderingsformer for det enkelte studium, jf. lovens 46 nr Vurderingsformer skal være nedfelt i fag- eller studieplaner for det enkelte studium. Det skal gå fram av fagog studieplaner hvilke vurderingsformer som har status som eksamen og hvilke som har status som forprøver. Det skal eksplisitt framgå hvilke arbeidskrav som er vilkår for å framstille seg til eksamen. 3. Eksamen kan bestå av flere deleksamener. Deleksamener kan ha forskjellig vurderingsform og blir normalt avviklet til forskjellig tidspunkt. Det skal gå fram av fag- eller studieplan hvordan ulike deleksamener skal vektes i forhold til hverandre ved sammenslåing av karakterer. Hvilke eksamener som gir grunnlag for tittel er fastsatt i egne rammeplaner og studieplaner. 4. Fag eller emne kan ha egen eksamensordning for kandidater som ikke har normal studieprogresjon. 5. Høgskolestyret kan fastsette utfyllende bestemmelser angående vurderingsformer, jf Vurderingsskala 1. Vurderingsuttrykket ved eksamener skal være enten a) bestått/ikke bestått, eller b) en gradert skala fra A til F, der A er beste og E dårligste ståkarakter, F gis ved stryk, jf. lovens 50 nr. 6. Karakteren E er nedre krav for bestått eksamen. Kandidater som ikke oppnår E eller bedre, får oppgitt «Ikke bestått». 2. Når en student har tatt eksamen på nytt, gjelder den beste karakteren. 3. Fram til 1. august 2003 benyttes karakterskalaen fra 1.0 til 6.0 med 1.0 som beste karakter. 8. Oppmelding til eksamen 1. Alle kandidater må selv melde seg opp til eksamen innen fastsatte frister med unntak for studier som har automatisk oppmelding. 2. En student som på grunn av sykdom eller annet lovlig fravær ikke kan gå opp til ordinær eksamen, eller må avbryte ordinær eksamen av samme grunner, må selv sørge for å melde seg opp til utsatt eksamen i emnet med unntak for studier som har automatisk oppmelding. 9. Eksamen under spesielle vilkår 1. Kandidater som av medisinske eller andre grunner har behov for spesielle ordninger i forbindelse med eksamen, må søke om dette ved semesterstart eller innen fastsatte frister. Behovet må dokumenteres med legeattest eller attest fra andre sakkyndige. Attestasjonen må inneholde en spesifikasjon av behovet for spesielle ordninger i en eksamenssituasjon. Det skal normalt søkes for hvert semester. 2. Spesielle ordninger kan gis i form av fysiske tilrettelegginger, hjelpemidler og/eller utvidet tid til eksamen. 3. Kandidater som ikke har norsk som morsmål, skal normalt gis anledning til å bruke tospråklige ordbøker ved skriftlig skoleeksamen og anledning til å levere sine besvarelser på engelsk. I spesielle tilfeller kan en student etter søknad få oppgavetekst på engelsk. 4. Kandidater med dysleksi kan gis anledning til å bruke aktuelle hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Etter eget ønske kan disse også få legge ved eksamensbesvarelsen en attest som bekrefter funksjonshemningen. 5. Alternative eksamensformer kan i særlige tilfeller benyttes for kandidater som ikke kan gjennomføre eksamen med ordinær eksamensform. 6. Ved spesielle omstendigheter kan kandidaten få anledning til å avlegge eksamen ved andre høgskoler eller universitet. Kandidatene må dekke alle ekstrautgifter i forbindelse med slik eksamensavvikling. 10. Bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen 1. Oversikt over tillatte hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen skal være oppført for hvert enkelt emne i fag- og studieplan, og det skal tydelig gå fram av eksamensoppgaven. 2. Kandidater har ikke anledning til å ta med seg mobiltelefon eller annet kommunikasjonsutstyr i eksamenslokalet. 3. Bruk av ulovlige hjelpemidler blir ansett som fusk. Har kandidaten slike hjelpemidler til disposisjon etter at eksamen er satt i gang, blir det ansett som forsøk på fusk. 11. Sensur 1. Regler om sensur går fram av lovens Styret oppnevner eksterne sensorer, jf. lovens 50. Eksterne sensorer oppnevnes for fire år av gangen. 3. Instituttstyrene fastsetter hvordan ekstern sensor skal benyttes i vurderingsarbeidet. Disse bestemmelsene tas inn i fag- og studieplaner.

9 10. des. Nr Dersom to sensorer ikke blir enige om karakterfastsetting, skal en tredje sensor trekkes inn. 5. Ved ny sensurering etter lovens 51 nr. 1 og 52 nr. 4 skal det oppnevnes minst to sensorer hvorav minst én ekstern, jf. lovens 50 nr Klage over formelle feil ved eksamen 1. Den som har vært oppe til eksamen eller prøve, kan klage over formelle feil innen tre uker etter at vedkommende er kjent med forhold som begrunner klagen 2. Klage over formelle feil ved eksamen skal behandles av høgskolens klagenemnd, jf. lovens Begrunnet klage sendes høgskolens administrasjon som legger den fram for klagenemnda. 13. Begrunnelse for og klage over karakterfastsettelsen ( 52) 1. En kandidat har rett til å få begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner. Begrunnelsen kan gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg, jf. lovens 52 nr Ved klage på karakterfastsettelsen ved gruppeeksamen, må alle de som har vært vurdert samlet være enige i og skrive under på klagen, jf. 52 i loven. 3. Klage på karakterfastsettelsen ved eksamen, skal framsettes innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort. 4. Karakterfastsetting ved ny sensurering kan ikke påklages jf. 52 nr Studentene skal på forhånd være gjort oppmerksom på sine klagerettigheter. 6. Klager på karakter skal være skriftlig og bør begrunnes. 7. Det kan klages på sensuren for alle typer skriftlig eksamen, men ikke på endelig karakter som har vært justert etter muntlig eksamen, jf. 51 og Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisopplæring eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Klage på karakter ved muntlig eksamen kan bare gjelde formelle feil. 9. Ved bruk av løpende vurdering skal instituttene bestemme om studenten skal framsette klage etter vurdering av separat prøve, oppgave eller annen vurdering, eller om klage skal framsettes når resultatet fra fag, emne eller emnegruppe er kunngjort. 14. Privatister 1. For å kunne gjennomføre eksamen, skal privatister være registrert og ha betalt vederlag for eksamen etter styrets fastsatte satser og i tillegg semesteravgift til studentsamskipnaden i henhold til gjeldende lov og forskrift. 2. Privatister må selv melde seg opp til sine eksamener innen de fastsatte frister. 15. Vitnemål karakterutskrift 1. Kandidater som oppfyller de samlede utdanningskrav som er gitt i ramme-, fag og studieplaner og kravene i loven, har rett til å få dokumentert utdanningen slik: a) Kandidater som fullfører en profesjonsutdanning eller oppnår en grad skal ha vitnemål. b) Kandidater som fullfører et studium som ikke gir vitnemål, skal ha endelig karakterutskrift. c) Kandidater som fullfører enheter som ikke er dekket av bokstav a og b vil få karakterutskrift som omfatter alle eksamener bestått ved høgskolen. 2. Kandidater som har fått fritak etter 49 i loven, og som tilfredsstiller kravene til fullført studium, kan få vitnemål ved Høgskolen i Molde. 3. Normalt blir det skrevet ut bare ett vitnemål/en endelig karakterutskrift per kandidat. Dersom en kandidat forbedrer karakterer som inngår i vitnemålet/karakterutskriften, kan kandidaten kreve å få utskrevet nytt vitnemål/karakterutskrift. Tidligere utskrevet dokumentasjon må da innleveres. 4. Dersom en kandidat tar eksamen i fag eller emner med innhold som delvis overlapper hverandre, skal det foretas reduksjon av studiepoeng. Dette blir avgjort av studieadministrasjonen etter uttalelse fra vedkommende fagmiljø og studieleder. Reduksjonen av studiepoeng blir foretatt i det faget eller emnet som gir det gunstigste resultatet for studenten. 5. Vitnemål eventuelt sammen med grunnlaget for vitnemål (endelig karakterutskrift) skal som et minimum gi opplysninger om: navn og fødselsnummer hvilken utdanning som er gjennomført tidspunkt for fullført utdanning hvilken grad eller tittel som eventuelt er oppnådd navn, studiepoeng, tidspunkt for avlagt eksamen og karakter for fag/kurs som er gitt avsluttende vurdering og som inngår i studiet hvilke emner kandidaten eventuelt har fått fritak/godkjenning for og hvilken utdanning som gir grunnlag for fritak/godkjenning tittel på større skriftlige oppgaver kan inngå karaktersystem som er blitt benyttet. Deleksamener som inngår i en større sammensatt vurdering i et emne skal normalt ikke spesifiseres på vitnemålet.

10 19. sept. Nr Endelig karakterutskrift skal som et minimum gi opplysninger om: navn og fødselsnummer navn på studiet, studiepoeng, tidspunkt for avlagt eksamen og karakter for fag/emne/emnegruppe, tema som er gitt avsluttende vurdering og som inngår i studiet, hvilken utdanning som er gjennomført og hvor mange studiepoengs omfang hvilke fag/emner/emnegruppe, tema kandidaten eventuelt har fått fritak/godkjenning for og hvilken utdanning som gir grunnlag for fritak/godkjenning tittel på større skriftlige oppgaver kan inngå. Deleksamener som inngår i en større sammensatt vurdering i et fag/emne skal normalt ikke spesifiseres på endelig karakterutskrift. 7. Diploma Supplement skal utskrives og tildeles sammen med vitnemål eller endelig karakterutskrift. 16. Forholdet til nasjonale rammeplaner Dersom disse forskriftene er i strid med regler i nasjonale rammeplaner, gjelder det sistnevnte. 17. Utfyllende bestemmelser Høgskolestyret kan vedta utfyllende regler til denne forskrift om særlige bestemmelser for eksamener i bestemte emner/studier. 18. Retningslinjer for gjennomføring av eksamen Styret selv vedtar retningslinjer for gjennomføring av eksamen for eksamensansvarlig, eksamenskandidater, eksamensvakter, ansvarlige faglærere og sensorer. 19. Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft fra 1. august Fra samme dato opphører forskrift av 4. juni 1996 nr. 589 om eksamen ved Høgskolen i Molde. 19. sept. Nr Forskrift om krav til bachelorgraden ved Høgskolen i Molde. Fastsatt av styret for Høgskolen i Molde 19. september 2002 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler 45 og 46. Kunngjort 19. september Virkeområde Forskriften omfatter krav og myndighet knyttet til bestemmelser om bachelorgraden ved Høgskolen i Molde. 2. Definisjoner I forskriften gjelder følgende definisjoner: Studiepoeng: Mål på omfang av et studium, der fullt studieår er normert til 60 studiepoeng. Emne: Den minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i et fag, en emnegruppe, et studieprogram eller en grad. Fag: Beslektede emner som er samlet under én felles fagbetegnelse. Emnegruppe: Kombinasjon av emner fra ett eller flere fag/fagområder som gjennom fageller studieplan er definert til å utgjøre en samlet enhet. Studieprogram: Ett- eller flerårig studieløp med et definert innhold i henhold til fag- eller studieplan, som fører fram til en avsluttende eksamen eller grad. 3. Krav til bachelorgraden Graden bachelor oppnås på grunnlag av eksamen i fag, emner, emnegrupper eller studieprogram av minimum 180 studiepoengs omfang: Grunnlaget for graden skal omfatte ett av følgende: a) Fullført 3-årig integrert yrkesrettet utdanning av 180 studiepoengs omfang. b) Fullført 2-årig integrert yrkesrettet utdanning eller annet studieprogram av 120 studiepoengs omfang kombinert med godkjent påbygging eller spesialisering innenfor samme eller andre fag/fagområder av minimum 60 studiepoengs omfang. c) Tre års normert studium/180 studiepoeng med faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng kombinert med fordypning i ytterligere ett fag, emner eller emnegrupper på minimum 30 studiepoengs omfang. Frittstående emner (70 studiepoeng) som skal inngå i grunnlaget for graden, må være godkjente og hvert ha et omfang på minimum 10 studiepoeng. For bokstav a og b stilles det krav om at grader uten nasjonal rammeplan eller forskrift må omfatte ett fag/studium eller et fordypningsemne på minimum 80 studiepoeng. Graden kan omfatte 10 studiepoeng tilsvarende examen philosophicum og 10 studiepoeng tilsvarende examen facultatum.

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 22. mars 2007 1. Forskrift/reglement og utfyllende bestemmelser Arbeidet med bedømmelse av vitenskapelig avhandlinger

Detaljer

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 15. oktober 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Sept. 12. Lov nr. 75 om

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015. tisip

TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015. tisip TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015 tisip Innhold FORSIDE... 1 PRAKTISK INFORMASJON... 3 Kontaktinformasjon...3 Lånekassen...3 Obligatorisk oppmøte...4 Undervisning og eksamen...4 Sensurfrister...4

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Vedtatt av: Styret ved Universitetet i Tromsø 15. desember

Detaljer

Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 15. november 2006 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 2006 Sept. 16. Deleg.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert april 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Mål med mening En utredning om etablering av en felles nasjonal karakterskala

Mål med mening En utredning om etablering av en felles nasjonal karakterskala Mål med mening En utredning om etablering av en felles nasjonal karakterskala Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Det norske universitetsråd Agder, Bergen, Oslo, Tromsø, Trondheim Januar 2000

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i STUD IEHÅN 0809 v d e l i n g f o r t e k n o l o g i Kontaktinformasjon vdeling for teknologi vdelingens servicesenter Besøksadresse: Postadresse: Tlf.:/faks: Epost: E.C. Dahls gate 2 700 Trondheim 73

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Oppdatert 15. juni 2012 Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å veilede etaten i forhold til anvendelsen av tiltaksforskriften,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Høringsinstansene DERES REF VÅR REF DATO 13/4139 11.8.2014 Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer