Godkjenning av rekneskap for 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjenning av rekneskap for 2012"

Transkript

1 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO MVA (VAT) E-post: Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV JENS ÅDNE RYDLAND Godkjenning av rekneskap for 2012 I 2012 var økonomiarbeidet todelt. Ocon Regnskap AS, eit statsautorisert rekneskapsbyrå, har stått for sjølve bokføringa av reknskapen i tråd med gjeldande rekneskapsstandardar. Dagleg økonomiarbeid har vore gjort av kasserar Jens Ådne Rydland og nestleiar Andreas-Johann Ulvestad. Under dagleg økonomiarbeid er det innhenting og kvalitetssikring av bilag, kontering, bankkontakt, systematisering, føring av skuggerekneskap, arkivering, fakturering, oppfølging og meir. Som vanleg har KANDU assistert The Gathering sitt økonomiteam med kompetanse, råd og andre ressursar. Sponsorkontaktar i The Gathering har hatt tilgang til eit delt dokument (via google docs) som viser status for alle TG-tilknytta faktura, i hovudsak sponsorar. På denne måten har dei vore i stand til å sjølv styre purringer på sponsorar. Rekneskapen vår er delt inn i to avdelinger; The Gathering og KANDU. Kostnadar som må fordelast på fleire år er bokføyrd under KANDU, og The Gathering er eit reint arrangementrekneskap. Merk at særs mykje av utgiftane som brukast til KANDU kjem The Gathering til gode, til dømes via innkjøp av utstyr, tilgjengeleggjering av lokale, arrangering av helgemøter, administrasjonsressursar og meir. Ei tredje avdeling, HOVE-festivalen, eksisterer og som ei teneste til frivillige som vil arbeide på HOVE under KANDU-namnet. Denne avdelinga går i null, og presenterast ikkje i regnskapen. Over dei neste sidane vil det bli presentert rekneskap for dei to ulike avdelingane samt budsjettnoter. Rekneskapen er sist i mai 2012, og er oversendt revisor. Rekneskapen er føyrd etter gjeldande rekneskapsstandardar og det er i hovudsak krevd høg kvalitet for bilag og dokumentering av inntekter og utgifter. KANDU har for andre år på rad sendt rekneskapen til revisor for revisjon. Signare Audit and Advisory er vald, og Simen Jagland hjå dei ser i skrivande stund på rekneskapen. Vi er framleis i innkøyringsfasa med dei, og det er difor vanskelig å estimere kostnad for dette på posten i budsjettet. Dette vil på sikt stabilisere seg. Forslag til vedtak: Generalforsamlinga tek regnskapen til orientering og innvilger Styret ansvarsfridom. Side 1 av 5

2 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO MVA (VAT) E-post: Generalforsamlinga 2013 Inntekter Generelle inntekter Budsjett 2012 Kontroll 2012 Rekn Note Medlemskontigent kr Frifond nasjonal Hyperion Oslo Utleieordning kr kr kr kr kr kr kr kr kr Prosjektstøtte kr kr Momskompensasjon kr kr Andre inntekter kr kr The gathering SUM Inntekter kr kr Utgifter Kontor- og lokaledrift Budsjett 2012 Kontroll 2012 Rekn Lokale, leie og renhold -kr kr kr Forsikring -kr kr Vedlikehold av lokale -kr kr kr Telefoni -kr kr kr Porto og bud -kr kr kr Rekvisita -kr kr kr SUM -kr kr kr Organisasjonsdrift Møte- og reisekostnadar -kr kr kr Medlemskontingent Hyperion++ SUM -kr kr kr kr kr kr Administrasjon Rekneskap og anna administrasjon -kr kr kr SUM -kr kr kr Aktiviteter -kr KANDU-Chillout Digital kultur -kr kr kr kr kr kr kr Utleieordning -kr kr Aktivitetskveld -kr kr Informasjonsarbeid The Gathering SUM -kr kr kr Utstyr Investering, utstyr -kr kr kr Vedlikehold, utstyr -kr kr kr SUM -kr kr kr Finansposter Finanskostnadar Finansinntekter -kr kr kr kr kr kr Uforutsette kostnadar -kr kr Avskrivninger -kr kr kr SUM -kr kr kr SUM Utgifter -kr kr kr Resultat kr kr Side 2 av 5

3 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO MVA (VAT) E-post: Generalforsamlinga 2013 Noter/kommentarer til regnskapen for KANDU Offentleg støtte Vi får ein god del inntekter frå Hyperion og Hyperion Oslo (frå 2013: Hyperion Øst). Dette erinntekter som føyrer med seg ein god del arbeid for oss med tanke på rapportering, sannsynleggjering av medlemskap og liknande. Vi betalar og kontingent (post 1.3.2) kvart år, og både inntektane og utgiftene som følge av dette vil variere frå år til år. 1. Prosjektstøtte Vi fekk i 2011 prosjektstøtte for Digital Kultur-prosjektet på Jernbanetorget. Vi søkte ikkje om støtte i Momskompensasjon KANDU har sidan 2011 fått støtte frå momskompensasjonsordninga. Delar av midlane blir vidareføyrd til The Gathering sitt budsjett. 3. Andre inntekter Denne posten dekker diverse inntekter som til dømes Grasrotandelen. Alle som speler på Norsk Tipping kan knyte opp KANDU til spelekontoen sin, og vi vil då få 5% av det dei speler for. Vi har sidan starten i 2009 gått frå 28 spelarar til Kontor- og lokaledrift I perioda har vi fått oversikt over utgifter i dei nye lokala, og fått på plass ein fornuftig fordeling av kostnadane med dei andre partane i kontorfellesskapet HEOK. Merk dog at ein faktura som kom tidleg i 2012 eigentleg skulle vere føyrd på 2011, men den rekneskapen var då avslutta. 5. Rekvisita Vi har hatt litt trøbbel med kopimaskina vår, og det er difor litt auka kostnadar her. Vi har no inngått serviceavtale for å få meir balansert kostnadsbilete. 6. Organisasjonsdrift Vi har i perioda avhalde to større helgemøter med TG-leiinga; eit på Gol og eit i nærleiken av Oslo. Desse møta er viktig bidrag frå KANDU til TG då det set gode rammer kor ein kan diskutere viktige spørsmål. 7. Administrasjon Overskridinga av budsjettet er i hovudsak revisorkostnadar. 8. Digital Kultur Det er i perioda vore behov for å fornye ein del utstyr i Digital Kultur-parken, blant anna opptrykk av nye bileter. 9. Investering i utstyr I perioda har Styret gått til investering av blant anna ein videorigg for direktestrauming av arrangement, og til utleige. 10. Avskrivninger Utstyr som har større verdi og blir kjøpt inn anten i TG- eller KANDU-budsjettet må skrivast ned over tid. Til dømes, kjøper vi ei datamaskin til 9.000kr som er forventa å vere brukande til formålet den er kjøpt inn til i tre år, betalar ein 9.000kr med ein gong men rekneskapsfører berre 3.000kr kvart år tre år på rad. Ved utgangen av 2012 har vi eit anleggskartotek med saldo på kr. Det står att to år (2013 og 2014) med nedbetaling av svitsjane kjøpt i Side 3 av 5

4 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO MVA (VAT) E-post: Generalforsamlinga 2013 Regnskapsrapport, The Gathering 2012 Rekneskapen for The Gathering 2012 er føyrd i pennen av Ocon Regnskap AS, som er statsautoriserte rekneskapsførarar med særskild god erfaring innan frivillig sektor og arrangementverksemd. Dagleg økonomiarbeid er gjort av økonomiansvarleg for TG12, Andreas-Johann Ulvestad og han sitt crew. Rekneskapen er føyrd etter norsk standard Meirverdiavgift reknast etter avtale mellom KANDU og Skatt Øst med bakgrunn i endringa i merverdiavgiftslova som KANDU lobba gjennom. Rekneskap Rest/differan Post Postnamn Budsjettert til no se 9.0 Felles kr kr Felles:Sponsorer Felles:Billettsalg Felles:Magasin kr kr Felles:Sovetelt kr kr Felles:Hallandel kr kr X 9.0.X Felles:Forsikringer Felles:Adgangssystem Felles:Sponsorsupport Felles:Merchandising Felles:Sikringspott Felles:T-skjorter Felles:Svitsjnedbetaling kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Crewombud Crewombud:Motellrom kr kr Crewombud:Frikjøp Crewombud:Crewtiltak kr kr Crewombud:Sosialiseringstiltak , ,0 9.2 Core kr kr Core:Chillout Core:Frikjøp Core:Core:Kontorrekvisita kr kr Core:Logistikk:Forbruksmateriell kr ,63 kr Core:Logistikk:Transport/Porto kr ,05 kr Core:Logistikk:Creweffekter kr kr Core:Møtekostnader Core:Logistikk:Rekvisita kr kr Core:Logistikk: Motellopphald/Gjester Core:Logistikk:Erstatningspliktig 5 00 Core:Crewcare:Sosialiseringstiltak kr kr Core:CrewCare:Mat og drikke kr kr Core:CrewCare: Bestikk, service kr kr 9.3 Deltakarombod kr kr Deltakarombod: Deltakarpleie kr kr Deltakarombod: Frikjøp Deltakarombod:Motellrom Economy kr 102 kr Economy:Frikjøp Economy:Forbruksmateriell kr 102 kr Economy:Reise Economy:Motellrom Side 4 av 5

5 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO MVA (VAT) E-post: Generalforsamlinga Event kr kr Event:Motellrom Event:Frikjøp Event:Creativia:Premier Event:Reisekostnader Event:Arena:Sceneteknikk Event:Game:Premier kr kr kr kr kr kr kr kr Event:Arena:AVteknikk (Projektorer) Event:Møtekostnader kr -8 kr kr kr Event:BU:Trainingweekend Event:BU:produksjonsutstyr Event:Game:CompoPC Event:Forbruksmateriell Event:Creativia:Side-event Event:Arena:Dekor Event: Pyroteknikk kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Event:Entertainment Event:Game:ProGamerTickets kr kr Event:Game:ProGamer T-shirts/food/musematte Info Info:Frikjøp Info:Motellrom Info:Møte / Utviklingskostnader Info:Prosjekt:Analyse Info:Forbruksmateriell kr kr Info:Presse: Ekstra gensere Info:Printer Info:Systems: SMS Prosjektkoordinator kr kr kr kr kr kr ProsjektKoordinator: Reiseutgifter Security Security:Frikjøp kr kr kr kr Security:Reiseutgifter Security:Rekvisita Security:Politivakthold kr kr kr kr Security:Medic:Forbruksmateriale Security:Medic:Etterfylling kofferter Security:Medic:Løpende og uforutsette utgifter kr kr kr kr kr 302 kr Security:Internkursing Security:Motellrom Tech Tech:Frikjøp Tech:Møte/Forberedelsesutgifter kr kr Tech:Materiell kr kr Tech:Kabeltester Tech:Internett Resultat kr kr Side 5 av 5

6 Årsrekneskap 2012 for Kreativ Aktiv Norsk Dataungdom Resultatrekneskap Driftsinntekter Note Inntekt frå sal Andre driftsinntekter 1,2,3 Sum driftsinntekter Driftskostnadar Varekostnadar Lønskostnadar Avskrivninger Andre driftskostnadar 2, Sum driftskostnadar Driftsresultat Finansinntekter- og kostnadar Renteinntekter Annan rentekostnad Annan finanskostnad Sum netto finanspostar Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføyring eigenkapital Til annan eigenkapital

7 KREATIV AKTIV NORSK DATAUNGDOM NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Årsregnskapet gir et rettvisende bilde over virksomhetens eiendeler og gjeld, resultat og stilling pr i samsvar med god regnskapsskikk. Driftsinntekter Mottatte tilskudd inntektsføres på tidspunktet for utbetaling. Ved salg av varer og tjenester bokføres inntektene ved levering. Skatt Organisasjonen er ikke skattepliktig. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassisifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives til virkelig verdi som følge av renteendring. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

8 NOTE 1 MEDLEMSKONTINGENT KANDU samler inn en kontingent på kr. 50 pr. medlem. Dette er minste sats som er mulig å ta og fortsatt få statsstøtte. De fleste betaler inn medlemskontingenten i forbindelse med betaling for deltakelse på The Gathering. De som ikke deltar på The Gathering betaler inn kr. 50 direkte til vår konto. Vi opplever en økning hvert år i antall medlemmer utenom The Gathering. I 2012 var sum medlemskontingent kr mot i NOTE 2 TILSKUDD Frifond fra Hyperion Frifond Hyperion Oslo Momskompensasjon SUM Momskompensasjon er klassifisert som en kostnadsreduksjon i regnskapet under andre driftskostnader. NOTE 3 INNSAMLEDE MIDLER, GAVER M.V Fra Hellvik Hus Romerike AS SUM NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER Anskaffelseskost Tillgang kjøpte driftsmidler Avgang 0 0 Anskaffelseskost Avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Økonomisk levetid 3/5 år 3/5 år Årets avskrivninger

9 NOTE 5 LØNNSKOSTNADER Lønnskostnader/Antall ansatte/godtgj Lønninger Folketrygdavgift 0 0 Obligatorisk tjenestepensjon 0 0 Andre ytelser SUM Antall årsverk i 2012: 1 Styrets leder har ikke mottatt lønn. Lønnskostnader til nestleder i styret utgjør kr KANDU er ikke pliktig til å ha OTP etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr Det har ikke vært utbetalt honorar til revisor for andre tjenester. NOTE 6 EGENKAPITAL Annen Egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital

10 Årsrekneskap 2012 for Kreativ Aktiv Norsk Dataungdom Balanse EIGENDELAR Anleggsmidlar Varige driftsmidlar Note Driftsløsøyre, inventar, verktøy, kontormaskiner og liknande Sum varige driftsmidlar Sum anleggsmidlar Omløypsmidlar Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskott, kontantar og liknande Sum omløpsmidlar SUM EIGENDELAR

11 Årsrekneskap 2012 for Kreativ Aktiv Norsk Dataungdom Balanse EIGENKAPITAL OG GJELD Eigenkapital Note Annan eigenkapital 6 Sum eigenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skuldige offentlege avgifter Annan kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EIGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 26. mai 2013 Tommy Sollyst Hulthin styrets leiar Andreas-Johann Ulvestad nestleiar Elling Klepp styremedlem Jens Ådne Rydland Marcus Sæthershagen Simen Olsen styremedlem styremedlem styremedlem Per Escild Hadland styremedlem

12 Til styret i Kreativ Aktiv Norsk Dataungdom REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Kreativ Aktiv Norsk Dataungdom som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for organisasjonens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Kreativ Aktiv Norsk Dataungdom per 31. desember 2012 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge

13 Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon med forbehold om registrering og dokumentasjon Organisasjonen har ikke etablert rutiner for fakturering av salgsinntekter som tilfredsstiller bokføringslovens krav. Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen, med unntak av forholdet som er omtalt i avsnittet ovenfor, har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Andre forhold Organisasjonen har ikke overholdt bestemmelsene i skattebetalingsloven kapittel 5 om forskuddstrekk. Stabekk, 26. mai 2013 Signare Audit & Advisory AS Simen Jagland statsautorisert revisor

Godkjenning av regnskap for 2011

Godkjenning av regnskap for 2011 SAK 3, FORBEREDT AV JENS ÅDNE RYDLAND Godkjenning av regnskap for 2011 I 2011 var økonomiarbeidet todelt. Ocon Regnskap AS, et statsautorisert regnskapsbyrå, har stått for selve bokføringa av regnskapet

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA E-post: kontoret@kandu.no SAK 4, FORBEREDT AV ANDREAS-JOHANN ULVESTAD OG IDA MUNKERUD

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA E-post: kontoret@kandu.no SAK 4, FORBEREDT AV ANDREAS-JOHANN ULVESTAD OG IDA MUNKERUD SAK 4, FORBEREDT AV ANDREAS-JOHANN ULVESTAD OG IDA MUNKERUD Økonomistatus 2014 Økonomien har hittil i 2014 vært preget av romslig likviditet. Organisasjonen brukte i 2013 mindre penger enn forventa til

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ M r /, r I I Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ ~1~~~1 INIMMIIMMININIMMI~~~1~111 111~1~~~INININIIII~M~I~M~01BMMINI~MNIOM Postadresse : Besøksadresse : Telefon og fax : Org.nr. pb 1095, 8001 Bodø

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 Innovasjon Norge Noter til årsregnskapet 2013 SELSKAPSINFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapsinformasjon Innovasjon Norge er et særlovsselskap med formål

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS

ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS Årsrapport 211 ÅnsnnRETNrNG 211 HEIMDAL BOLIG AS VIRKSOMHETENS ART OG ORGANISERING Forretningsvirksomheten består av erverv, utvikling, produksjon og salg av fast eiendom med hovedvekt på boliger, samt

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer