Likestilling og forsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Likestilling og forsikring"

Transkript

1 Masterogave for mastergraden i samfunnsøkonomi ikestilling og forsikring Økonomiske følger av et forbud mot kjønnsdifferensierte forsikringsremier nja Fagervold aug Mai 2006 Økonomisk institutt Universitetet i Oslo

2 i Forord Denne ogaven har jeg skrevet som en avslutning å mastergraden i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Jeg har hatt sommerjobb i If Skadeforsikring, og min interesse for forsikring og tilknytning til If gjorde det naturlig å velge en roblemstilling innen dette området. Jeg vil takke Tom Sørli i If Skadeforsikring som tiset meg om denne roblemstillingen. Jeg har fra første stund synes at dette har vært et interessant tema, noe som har gjort skriveerioden til en sennende tid og lettet arbeidet betraktelig. Jeg vil også takke andre ved If Skadeforsikring for hjel og støtte gjennom arbeidet. Jeg vil da særlig nevne Odd alborg, Erlend Willand-Evensen og Ola Roll som har hjulet meg med å finne aktuelt tallmateriale og kommet med nyttige kommentarer og forslag. I tillegg vil jeg takke Jens Petter for korrekturlesing, støtte og interesse. Sist, men ikke minst vil jeg rette en stor takk til min veileder, rofessor Tore Nilssen. ans grundige gjennomlesing og kommentarer har vært til stor hjel gjennom hele ogaven. Oslo, mai 2006 nja Fagervold aug

3 ii Innhold 1 Innledning Kjønn og forsikring Kjønnsdifferensiering og forsikring Synsunkter Risiko og kjønn lternative forklaringsvariabler Mulige konsekvenser Teori Risiko og klassifisering Ugunstig utvalg Et forsikringsmarked med asymmetrisk informasjon Kategorisk diskriminering Uten kategorisering Kategorisering uten kostnader Kategorisering med kostnader Markedslikevekt Diskusjon Ugunstig utvalg Informativ kategorisering Modellens betingelser Konklusjon...50 Referanser... 52

4 1 1 Innledning Prinsiet for forsikring er å dele den økonomiske risikoen mellom ulike aktører i markedet. Forsikringsselskaet overtar forsikringstakerens risiko for økonomiske ta ved at forsikringstakerne betaler inn remie som dekker det økonomiske taet til de som blir utsatt for skade. På denne måten deler forsikringstakerne den økonomiske risikoen. For å kunne fastsette en riktig ris å risikoovertakelsen må risikoen estimeres så nøyaktig som mulig. På bakgrunn av statistikk og tidligere erfaringer kan man si noe om hvilke karakteristika som taler for at et individ er av høy- eller lavrisiko. Slike karakteristika kan være av både demografisk og atferdsbasert karakter. Demografiske variabler er kostnadseffektive og enkle å observere og er derfor oulære forklaringsvariabler i estimatene av skaderisiko. Kjønn brukes i utstrakt grad i så henseende innen ersonforsikringene og bilforsikring. Det er store kjønnsforskjeller i skadehyighet hva gjelder død, uførhet og bilskader, og dette gjenseiler seg i forsikringsselskaenes remiesetting. For ersonforsikringene går diskrimineringen begge veier. Kvinner blir oftere uføre enn menn, mens menn har lavere gjennomsnittlig levealder enn kvinner. For bilforsikring er unge menn i stor grad overreresentert å bilskadestatistikken. Slike statistisk verifiserbare forskjeller har gjort det mulig for forsikringsselskaene å benytte seg av statistisk diskriminering i remiesettingen, og kvinner og menn møter ulik ris å enkelte forsikringsrodukter. Bruk av demografiske kjennetegn som differensieringsvariable har møtt en del motstand da dette er faste karakteristika som ikke gjenseiler egen atferd. Det har i de senere årene ågått en diskusjon om kjønnsdifferensiering av forsikringsremier. ikestillingsombudet mener dette er et direkte brudd å likestillingsloven, og i mars 2003 bestemte likestillingsombudet at slik diskriminering ikke godtas innen skade- og sykeforsikring fra januar Forsikringsselskaene mener de gjennom dette vedtaket blir tvunget til å sette riser som ikke gjenseiler den risiko de faktisk overtar, og at tilbudet til forsikringstakerne vil bli dårligere. ikestillingsombudet hevder derimot at det finnes alternative forklaringsvariabler som kan brukes i stedet for kjønn, slik at nøyaktigheten i remiesettingen ikke vil reduseres nevneverdig. Fra et samfunnsøkonomisk ersektiv skal risene stå i forhold til kostnadene ved å rodusere varen. Forsikring er et noe sesielt rodukt i så henseende da kostnadene ved å tilby varen vil

5 2 avhenge av hvem som konsumerer den. Differensierte riser er en måte å tilasse risene mest mulig til den faktiske kostnaden for hver enkelt grue. Den offentlige debatten rundt kjønnsdifferensiering dreier seg i stor grad om likhetsrinsiet. Fra et økonomisk ersektiv vil det derimot være effisiens som er i fokus. Jeg vil i denne ogaven se nærmere å hvilke økonomiske følger et forbud mot kjønnsdifferensierte riser vil kunne gi. En hovedbekymring fra Finansnæringens hovedorganisasjon, som også de fleste økonomer deler, er faren for et ugunstig utvalg. Ved innføring av kjønnsnøytrale riser vil ikke remien reresentere den faktiske risikoen forsikringsselskaet overtar, og forsikringstakere med lav risiko vil måtte subsidiere dem med høy risiko. Dette kan føre til at de med lav risiko vil ofatte risen som for høy i forhold til deres risiko og dermed helt eller delvis trekke seg ut av markedet. Resultatet blir desto høyere riser da risen vektes etter kjønnssammensetningen i orteføljen. Et annet sørsmål som reiser seg, er effekten å forsikringstakernes totale nytte. Kjønnsnøytrale riser vil åføre lavrisikogruen et ta og høyrisikogruen en gevinst, men vil taet være større enn gevinsten? Et forsikringsselska vil aldri kunne vite nøyaktig hvem som er av høy- og lavrisiko, og kategorisering ut fra tidligere erfaringer vil derfor være nødvendig for en mest mulig riktig remiesetting. lternative variabler, som likestillingsombudet viser til, vil ikke kunne erstatte kjønn som forklaringsvariabel. Forskjellene mellom menn og kvinner består selv etter at andre variabler er tatt i betraktning. I tillegg vil atferdsbaserte variabler ofte være mer kostbare og vanskeligere å innhente. Fra et økonomisk ersektiv er det av stor betydning at forklaringsvariabelen både er kostnadsfri og informativ, og kjønn er en slik variabel. Økonomiske resultater viser at om disse to betingelsene er ofylt, vil statistisk diskriminering alltid være en Kaldor-icks-forbedring. De gjennomsnittlige risene ved kjønnsdifferensierte riser vil være lavere grunnet endring i otefølje-sammensetningen, og høyrisikogruens ta vil kunne komenseres av lavrisikogruens gevinst. Kaittel 2 gjennomgår bakgrunnen for roblemstillingen med aktuelle fakta om kjønn og forsikring, de involverte arters synsunkter, alternative løsninger og eventuelle følger av forbudet. I kaittel 3 bruker jeg økonomisk teori til å belyse sørsmålene som reiser seg i kaittel 2, og enkelte momenter drøftes videre i kaittel 4. vslutningsvis vil jeg konkludere og osummere.

6 3 2 Kjønn og forsikring Markedet for forsikring skaes ved at forsikringstakerne er villige til å betale en fastsatt sum for å overføre risikoen for eventuelle fremtidige økonomiske ta forårsaket av sykdom, død, uførhet eller skade. For at forsikringsselskaene skal kunne sette en riktig ris å overtakelsen av risiko, må de kunne estimere den risikoen de faktisk overtar. Forsikringsselskaet vet lite eller ingenting om hver enkelt som individ, men ved hjel av statistisk materiale kan de identifisere gruer av forsikringstakere som reresenterer mindre og større risiko. På denne måten kan en kategorisere kundene i gruer slik at hver grues samlede ris vil dekke de forventede ta i gruen. Både demografiske og atferdsmessige variabler vil kunne brukes i denne kategoriseringen. Demografiske variabler som kjønn, alder og bosted er blitt brukt i stor grad da de er stabile, lett identifiserbare og kostnadseffektive i bruk Flanagan, ikestillingsombudet har i lengre tid arbeidet mot bruk av kjønn som en faktor i beregning av remier for forsikring. I mars 2003 kom likestillingsombudet frem til at en slik raksis ikke vil akseteres innenfor skade- og sykeforsikring. Forbudet mot kjønnsdifferensiering gjelder fra januar Kjønnsdifferensiering og forsikring Det foreligger to vedtak fra ikestillingsombudet de senere årene angående bruk av kjønn som beregningsfaktor i forsikring. Det første vedtaket er fra november 2000, hvor det tillates å kjønnsdifferensiere i livsforsikring. Det andre er fra mars 2003, hvor det som nevnt ble bestemt at kjønnsdifferensiering ikke godtas innen skadeforsikring FN, 2005c. v skadeforsikringer som ikke er ersonforsikringer, er det bare innen bilforsikring det differensieres ut fra kjønn. v ersonforsikringene innenfor skadeforsikring differensieres det etter kjønn i død- og uføreroduktet nnen sykdom og roduktet Kritisk sykdom. Ut fra FNs olysninger differensieres det ikke, eventuelt bare i liten grad, i helseforsikring, sykelønnsforsikring, ulykkesforsikring og yrkesskadeforsikring FN, 2005c. Denne informasjonen stemmer godt overens med If Skadeforsikrings raksis. 1 De har ulike remier for kvinner og menn for liv-, uføre-, og bilroduktene. 2 Både livselskaene og skadeselskaene tilbyr uføre- og livsforsikring. Produktet nnen sykdom som 1 Informasjon om If Skadeforsikring har jeg fått ved direkte samtaler med ansatte der. Det gjelder også for senere henvisninger til tallmateriale og informasjon fra If Skadeforsikring. 2 If Skadeforsikring tilbyr ikke roduktet Kritisk sykdom.

7 4 skadeselskaene tilbyr, skiller seg fra roduktet fra livselskaene å flere måter. Forsikringen livselskaene tilbyr, gir dekning uansett årsak, mens yrkessykdommer og yrkesulykker er unntatt i skadeforsikring da dette er dekket av den obligatoriske yrkesskadeforsikringen. I tillegg vil en forsikring fra et skadeselska være ettårig, mens roduktene fra livselskaene kan være flerårige. ikestillingsombudet sa seg i 2000 enig i at det foreligger saklige grunner til å benytte kjønn som faktor i livs- og ensjonsforsikringer. I likestillingsombudets vedtak av 17. november 2000 står det, ifølge FN 2005c, at kjønnsdifferensiering ikke er i strid med likestillingsloven hvis ulikheter ved for eksemel levealder og invaliditet gir seg utslag både når det er til uleme og når det er til gunst for vedkommende kjønn. Denne avgjørelsen begrunner likestillingsombudet med at det i livs-og ensjonsforsikringer ikke finnes alternative beregningsfaktorer som kan brukes i stedet for kjønn ikestillingsombudet, vis det ikke finnes alternative forklaringsvariabler for livsforsikring i livselskaene er det naturlig å anta at det samme gjelder for denne tye forsikring i skadeselskaene. FN tolker derfor disse uttalelsene fra likestillingsombudet angående livs- og ensjonsforsikringer dit hen at livsforsikringer tilbudt av skadeselskaene må gå under 2000-vedtaket. Det er foreløig noe uklart hvilke regler som vil gjelde for uførerodukter tilbudt av skadeselskaene. FN mener uføreroduktene tilbudt av skadeselskaene er nært beslektet med de uføreroduktene livselskaene tilbyr, og mener derfor at det vil være motstridende om andre regler skal gjelde her. FN arbeider derfor for at uføreforsikringer tilbudt av skadeselskaene skal gå under 2000-vedtaket, da de ikke ser noen grunn til at det skal være ulike regler her for skade- og livselskaene. Foreløig gjelder derfor 2003-vedtaket kun for alle skadeforsikringer som ikke er ersonforsikringer og for roduktet kritisk sykdom FN, 2005c. If Skadeforsikring har foreløig kun innført kjønnsnøytrale riser innenfor bilforsikring. 2.2 Synsunkter ikestillingsombudet legger i sin vurdering stor vekt å at statistiske kjennetegn ved menn og kvinner som gruer ikke kan forsvare at enkeltindivider behandles ulikt grunnet deres kjønn. Ombudet fastslår at en vurdering av kvinner og menn ut fra statistiske olysninger om kjønn skal anses for direkte diskriminering. I brev av til Forsikringsselskaene og FN skriver likestillingsombudet: "Det er ingen grunn til å betvile at statistikken som ligger til grunn for raksisen med å benytte kjønn som faktor er korrekt. Bruken av disse statistiske olysningene er derfor isolert sett et saklig argument. Det følger imidlertid av langvarig og fast raksis og av

8 5 likestillingslovens forarbeider at statistiske kjennetegn ved kvinner og menn som gruer normalt ikke kan legitimere ulik behandling av kvinner og menn som enkeltindivider. Det er et grunnleggende rinsi i likestillingsjussen at hver enkelt kvinne og mann har krav å å bli vurdert ut fra sine individuelle egenskaer. Dette gjelder selv om kjønn bare er en liten del av totalvurderingen og selv om statistikken er korrekt." ikestillingsombudet, 2003, s.3. Forsikringsselskaene er dyt uenige i likestillingsombudets avgjørelse og mener det gjør det vanskelig å fastsette riktige og rettferdige riser å forsikring. De fleste forsikringsselskaene benytter kjønn som variabel i mer eller mindre grad ved beregning av remie ved bilforsikringer, livs- og ensjonsforsikringer og enkelte sykeforsikringer. Selskaene begrunner dette med at man må ta hensyn til de statistiske fakta hva angår risiko for å kunne beregne en så riktig remie som mulig. Med bakgrunn i statistiske olysninger ser man at kjønn ofte åvirker risikoen i mer eller mindre grad. FN hevder at det innen forsikring å generell basis ikke er mulig å legge til grunn at hvert enkelt individ har krav å å bli bedømt individuelt. Det er et rinsi i forsikring at en skal vurdere risikoen best mulig, men likevel ikke i den grad at en vurderer hver enkelts konkrete forventede levealder eller sannsynlighet for uførhet og skade. Forsikring innebærer en risikoutjevning mellom ersoner, og det må derfor være kjennetegn ved gruer i befolkningen som avgjør risikoen FN, 2005a. Det generelle rinsiet for mest mulig korrekt risiko- og remieberegning kommer også til uttrykk i lov om forsikringsvirksomhet, FV, nr. 039, hvor det i 7-6 første ledd heter følgende: Et forsikringsselska skal benytte remier som står i rimelig forhold til den risiko som overtas og i forhold til selskaets økonomi. Premiene skal være tilstrekkelige til å gi sikkerhet for ofyllelse av de inngåtte forsikringsavtaler. Kredittilsynet skal føre kontroll for å åse at de remier som benyttes er i samsvar med dette. FN, 2005a, s.3. vor store avvik som er uaksetable sier loven ingenting om, men dette sørsmålet er imidlertid behandlet i NOU 1983:52 Forsikring i Norge: I både livs- og skadeforsikring bør tilsynet ha for øye at remier fra en forsikringsbransje eller større forsikringsgrue over tid ikke subsidierer en annen. FN, 2005a, s.3. vis signifikante 3 statistiske data som avhenger av kjønn utelates fra remieberegningene, vil næringen ifølge FN handle i strid med FV 7-6 FN, 2005a. Kredittilsynet støtter dette synsunktet. Etter kredittilsynets vurdering vil loven kreve at kjønn benyttes som faktor ved beregning av remie i de tilfellene hvor det foreligger betydelig statistisk materiale som viser 3 I FN-raorten sesifiseres signifikant med at det eksisterer en forskjell med 95% sannsynlighet.

9 6 at risikoen er vesentlig forskjellig for kvinner og menn. Ellers vil det føre til at kjønnet med lavest risiko må subsidiere det andre Kredittilsynet, Risiko og kjønn Kjønn benyttes først og fremst som faktor i bilforsikring og i ersonskaderoduktene, i tillegg til i livs- og ensjonsforsikring FN, Det finnes udiskutable statistiske data som dokumenterer at kjønn siller inn når det gjelder risiko for skade å bil, uførhet og død, noe heller ikke likestillingsombudet betviler. Personforsikring vil si at en ersons liv og helse forsikres. lder og kjønn er vesentlige faktorer som åvirker risikoen. Flere av roduktene innen syke- og uføreforsikring vil derfor ha samme statistiske materiale å legge til grunn som uføredekninger innen livsforsikring. Statistikk viser for eksemel at kvinner er overreresentert når det gjelder uførhet, slik Figur 2.1 viser. Dette gjenseiler seg i forsikringsselskaenes estimerte risiko for de ulike risikogruene. Den relative forskjellen i risikoen for å bli ufør er størst i begynnelsen av 30- årene. Som vi ser av Figur 2.2 og Figur 2.3 er risikoen for at en kvinne i denne alderen skal bli ufør, anslått til å være vel 60 % større enn for en jevnaldrende mann. Figur 2.1 Uføreensjonister r Prosent av befolkningen år Menn Kvinner lder Kilde: Tallmateriale fra Trygdestatistisk årbok 2005, s.125.

10 7 Figur 2.2 Risiko for uførhet Kvinner Menn Risiko lder Kilde: Tallmateriale fra If Skadeforsikring. Dette gjelder Ufør annen sykdom US, dvs. alle sykdommer bortsett fra yrkessykdom. De faktiske sannsynlighetene er ikke tatt med å y- aksen og alder er grovere inndelt enn orinnelig grunnet konfidensielt materiale. Figur 2.3 Menns risiko ift. kvinners 80 % 60 % 40 % Prosent 20 % 0 % -20 % % -60 % -80 % lder Kilde: Egne beregninger basert å tallmateriale fra If Skadeforsikring. Dette gjelder Ufør annen sykdom US, dvs. alle sykdommer bortsett fra yrkessykdom. Menns risiko i forhold risikomenn risikokvinner til kvinners er regnet ut som følger: 100 risiko kvinner

11 8 v Figur 2.4 ser vi at situasjonen er snudd for død. Kvinner har som kjent en høyere gjennomsnittlig levealder enn menn. er oereres det med risikoer som sier at en mann i midten av 30 årene har % høyere risiko for å dø det nærmeste året enn en jevnaldrende kvinne. Forsikringsremiene vil ikke bli tilsvarende ulike. dministrasjonsgebyr og andre faktorer som er uavhengige av kjønn og alder, jevner ut forskjellen i ris noe. Eksemelvis vil en kvinne i begynnelsen av 30 årene ha en årlig uføreremie som er ca. 45% høyere enn for en jevnaldrene mann. Figur 2.4 Døde r i yrkesaktive aldersgruer 2500 Menn Kvinner ntall døde r. år lder Kilde: Tallmateriale fra Statistisk sentralbyrå, 2005a. Figuren er basert å gjennomsnitt Befolkningstall basert å middelfolkemengde, det vil si gjennomsnittet av folketallet ved årets begynnelse og årets slutt.

12 9 Figur 2.5 Risiko for død ved ulike aldre Menn Kvinner Risiko lder Kilde: Tallmateriale fra If Skadeforsikring. Dette gjelder død annen sykdom DS, det vil si alle sykdommer bortsett fra yrkessykdom. De faktiske sannsynlighetene er ikke tatt med å y- aksen og alder er grovere inndelt enn orinnelig grunnet konfidensielt materiale Figur 2.6 Differanse i risiko for død ved ulike aldre; menn ift. kvinner 500 % 400 % Prosent 300 % 200 % 100 % 0 % lder Kilde: Egne beregninger basert å tallmateriale fra If Skadeforsikring. Dette gjelder død annen sykdom DS, det vil si alle sykdommer bortsett fra yrkessykdom. Menns risiko i risikomenn risikokvinner forhold til kvinners er regnet ut som følger: 100 risiko kvinner

13 10 Det er i bilforsikring vi finner at risen varierer mest med hensyn å kjønn FN, Dette viser seg i størst grad for de helt unge bilførerne. Dokumentasjon fra If Skadeforsikring viser at en gutt å 18 år har 6 ganger større ulykkesrisiko enn normalrisikoen. Deretter eker risikokurven raskt nedover. En mann å år har under det dobbelte av normalrisikoen. En 18 år gammel kvinne har ca. 2,5 gang større ulykkesrisiko enn normalen. I års alderen har menn og kvinner omtrent lik risiko. Fra 30 år og oover har kvinner i gjennomsnitt 3 % flere skader enn menn, men kvinnenes skader koster mindre enn mennenes. 4 Fagsjef Ola Roll i If Skadeforsikring gir i Bergens Tidende et eksemel: En 20 år gammel kvinne uten bonus må betale rundt kroner for å forsikre en relativt liten og rimelig bil, mens en 20 år gammel mann må betale kroner for samme forsikring. Med den nye loven som gjør kjønnsdifferensiering ulovlig, må begge betale omtrent kroner i året. Grunnen til at det går o mer for kvinner enn det går ned for menn, er at risene er vektet. Det er flere menn enn kvinner som forsikrer biler Bergens Tidende, Dette er et litt ekstremt eksemel da det her er snakk om en ny bil med full kasko, noe som ikke er det vanligste tilfellet for en 20-åring, men det illustrerer noe av effekten ved den nye loven. Figur 2.7 og Figur 2.8 viser hvordan forskjellen jevner seg ut ettersom kunden blir eldre, og at kvinner etter hvert faktisk får høyere ris enn menn. 4 Tallene viser totaltall for forsikringsskader å bil, i hovedsak knyttet til bilkjøring. Tallene er korrigert for kjørelengde. If Skadeforsikring forsikrer vel 30 % av rivatbilene i Norge. Olysningene er hentet fra et intervju med Ola Roll i Bergens Tidende, , med små endringer da jeg i ettertid selv har snakket med Ola Roll å If.

14 11 Figur 2.7 Premieforlø alder vs. kjønn Menn Kvinner Premieindeks lder Kilde: If Skadeforsikring. Dette gjelder VW 1.6, P12, Oslo, ny bil, med ung bruker, ansvar og kasko. Figur 2.8 Differanse bilremie menn ift. kvinner Prosent 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % lder Kilde: Egne beregninger basert å tallmateriale fra If Skadeforsikring. Dette gjelder VW 1.6, P12, Oslo, ny bil, med ung bruker, ansvar og kasko. Differanse menns bilremie i forhold til remieindeksmenn remieindekskvinner kvinners er regnet ut som følger: 100 remieindeks kvinner

15 lternative forklaringsvariabler ikestillingsombudet mener at man i de fleste forsikringer vil ha alternative faktorer å legge vekt å, bortsett fra de forsikringer som er nært knyttet til dødsrisiko og levealder. Ombudet konkluderte i 2000 med at det forelå saklige grunner for å benytte kjønn som faktor ved livsog ensjonsforsikring. Begrunnelsen for at det blir godtatt med kjønnsdifferensiering her i motsetning til i syke- og skadeforsikringene, er at det man betaler i forsikringsremie skal dekke den utbetalingen man en gang vil få. Det vil si at livroduktene i stor grad er et sarerodukt heller enn forsikring og derfor vil andre rinsier gjøre seg gjeldende. Ved forsikringer som gir engangsutbetaling ved død, vil det beregnes en høyere remie for menn enn for kvinner, fordi menn statistisk sett dør tidligere enn kvinner. Når forsikringen betales over tid, eksemelvis ensjonsforsikringer, vil det beregnes en høyere remie for kvinner enn for menn, fordi kvinner statistisk sett lever lenger enn menn. Kjønn er en viktig variabel i livsog ensjonsforsikringer, og det finnes få andre alternative faktorer å legge vekt å ved beregning av forsikringsremiene. ikestillingsombudet mener derimot at det for skade- og sykeforsikring finnes alternative faktorer en kan benytte. Ombudet mener at siden sykdom og uførhet åvirkes av atferd, vil sykdomshistorie for individet og familien, helseerklæring, livsstil, alder og jobb gi et godt nok grunnlag for risikokategorisering selv om kjønn utelates. For bilforsikring mener ombudet at man også her har en rekke andre faktorer å gå ut i fra, som kjørelengde, biltye, bilens alder, bosted, bonus og lignende ikestillingsombudet, Det faktum at unge menn utgjør en større risiko enn unge kvinner i trafikken må altså vike for likestillingen, og andre atferdsbaserte kriterier må være tilstrekkelig for klassifisering. Finansnæringens hovedorganisasjon stiller seg sketisk til at disse alternativene vil veie o for kjønnsdifferensiering. Forsikringsselskaene benytter seg allerede av mange av de nevnte faktorene for i størst mulig grad å vurdere den enkeltes risiko. Disse faktorene fanger ikke i tilstrekkelig grad o de betydelige forskjellene det er i risiko mellom kjønnene. I sin raort viser FN til data fra Statistisk sentralbyrå som viser at det er betydelige forskjeller i uførhet og dødelighet mellom kvinner og menn, selv etter at det er tatt hensyn til hvilket yrke disse ersonene har hatt.

16 13 Figur 2.9 Forventet levealder etter yrke, Kilde : FN 2005a. Figur 2.10 Uføreintensitet etter høyeste utdanning og kjønn Kilde: FN 2005a. Selv etter at befolkningen er gruert etter yrke, ser vi av Figur 2.9 at det er store forskjeller i forventet levealder for menn og kvinner. For uførhet viser statistisk materiale at

17 14 utdanningsnivå siller en stor rolle i risikoen for å bli ufør. De med grunnskole eller ingen utdanning blir klart oftere uføre enn de med høyere utdanning. 5 Også her viser tallmateriale fra Statistisk sentralbyrå at det innen hver gruering er forskjell mellom kvinner og menn. Et annet asekt er at atferdsbaserte faktorer ofte er uegnet til å brukes som risikoarametre fordi de er ustabile over tid og vanskelige å definere. I tillegg setter bioteknologiloven en stoer for innhenting av informasjon rundt arvelige sykdommer, da det ikke er lov å bruke familiens sykehistorie som risikoarameter. FN er uenig i vurderingen til likestillingsombudet som hevder at det ikke vil gi særlig store utslag for selskaene å fjerne kjønn som faktor. Et vesentlig dårligere forsikringstilbud til kundene kan bli resultatet FN, Selskaene vil forsøke å finne andre kjennetegn som er korrelert med kjønn og risiko, og differensiere etter disse. Finansnæringens hovedorganisasjon mener at det nok kan finnes slike faktorer, men at det da ikke vil være mulig å fastsette risikoen like godt som i dag. Ifølge Ola Roll i If Skadeforsikring vil det også være begrenset hvor mye mer informasjon enn det de allerede krever, det vil være kostnadseffektivt å innhente. Å skaffe detaljert informasjon om hver enkelt kunde i større grad enn det de allerede gjør, vil kreve både tid og ressurser. Det er i tillegg grenser for hvor mye tid kundene er villige til å bruke å å svare å sørsmål for å gi forsikringsselskaene den informasjonen de ønsker. 2.5 Mulige konsekvenser Konsekvensene av at kjønn ikke lenger kan benyttes som beregningsfaktor, vil være av størst betydning for bilforsikring og ersonroduktene. Kjønnsdifferensiering forekommer også soradisk i andre bransjer, men konsekvensene antas av selskaene å være ubetydelige for disse FN, Det vil bli vanskeligere, om ikke umulig, å sette risikoen like nøyaktig som i dag. Selskaene vil derfor ha vanskeligheter med å sette en riktig ris å risikoen som overtas. Dette kan få flere uheldige konsekvenser. En hovedbekymring er konsekvenser som har med kundenes seleksjon å gjøre. De fleste forsikringer er i dag frivillige. Dette innebærer at man risikerer at lavrisikogruen vil velge bort å forsikre seg dersom selskaene benytter en kjønnsnøytral tariff. I for eksemel bilforsikring vil en kjønnsnøytral tariff si at unge kvinner må subsidiere unge menn. vis dette i stor grad fører til at unge kvinner velger bort 5 ndelen i befolkningen med grunnskole eller ingen utdanning er mye høyere for de eldre enn for de yngre. En del av overrisikoen for at lavt utdannede blir uføre må derfor tilskrives alder. Et annet oeng er at utdanningsnivået gir utslag i hvilke jobber en har. For eksemel så har høyt utdannede oftere ikke-fysisk arbeid, hvilket innebærer forholdsvis lav risiko.

18 15 de frivillige delene av bilforsikring eller lar være å kjøe bil, vil kjønnsandelen i orteføljen endre seg. Unge menns risiko vil da bli vektet enda mer i beregning av den kjønnsnøytrale forsikringsremien, og risen til forbrukerne vil øke. Dette kan igjen føre til at flere i gruen med lav risiko velger å ikke forsikre seg, som nok en gang vil føre til remieøkning. Et resultat av dette kan i ytterste konsekvens bli at man står igjen med et tilbud som bare er interessant for høyrisikogruene, med like høy, eller høyere remie enn denne gruen ville fått dersom selskaene hadde kunnet risdifferensiere. Samfunnsmessig antas det å være en mindre god løsning at gruer av forsikringstakere velger å stå uten forsikring begrunnet i at forsikringsremiene ofattes som uriktige FN, Også for forsikringsselskaene vil dette kunne by å roblemer. t remien skal kunne endres kontinuerlig ettersom kjønnsandelen i orteføljen endres er urealistisk. Premieendringer krever en viss tid. Kjønnsandelen av kundene vil åvirke selskaets rofitt; i bilforsikring vil uventet mange kvinner gi gode resultater, mens uventet mange menn vil gi dårlige resultater. Selskaene vil også kunne få roblemer i forhold til reassuranse. Dersom forsikringsselskaene ikke kan overbevise reassurandørene om at selskaets remier står i rimelig forhold til den risiko de har overtatt, vil reassurandørene kreve høyere remie eller i verste fall avslå gjenforsikring FN, En annen mulig følge er at lavrisikogruene vil få en bedre ris i land som tillater risdifferensiering. Disse kan da velge å flytte forsikringene til utlandet. I denne sammenheng er det et oeng at EU landene også har roblemstillingen oe til vurdering. De har frist å seg til 21. desember 2007 for å imlementere et forbud mot kjønnsdifferensiering i egen lovgivning. EU-landene har i motsetning til Norge en mulighet for å legge inn en unntaksklausul: Dersom det kan dokumenteres statistisk at kjønn utgjør en forskjell i vurdering av risiko, er dette en aksetabel grunn for å differensiere forsikringsremier etter kjønn. Det er verdt å merke seg at det i Sverige er foreslått å unnta forsikringstjenester fra forbudet mot kjønnsdiskriminering. Dette kan føre til at norske kunder vil ha mulighet til å velge seg bort fra det norske forsikringsmarkedet, og dette kan gi en vanskelig konkurransesituasjon for de norske forsikringsselskaene FN, 2005b. ikestillingsombudet og FN utviser stor uenighet og ulike syn i denne saken. ikestillingsombudet mener likestilling kommer først, og at forsikringstilbudet ikke vil forverres nevneverdig da kundene kan kategoriseres etter andre kriterier. FN mener at dette

19 16 vil bli særdeles vanskelig, og at vi vil få følger som ugunstig utvalg og et dårligere forsikringstilbud til forsikringstakerne. Motstanden av statistisk diskriminering med hensyn å kjønn begrunnes med likhetsrinsiet og rettigheten til å bli behandlet likt uavhengig av kjønn. For økonomer dreier diskusjonen seg om velferdseffekter. En hovedbekymring er om et forbud mot kjønnsdifferensiering i rising av forsikring vil føre til at lavrisikogruen trekker seg ut av markedet. Et annet sørsmål som reiser seg er om de økonomiske taene ved et slikt forbud vil være større en gevinstene. va med alternative forklaringsvariabler, vil dette kunne erstatte kjønn og vil det være effisient? Disse sørsmålene vil jeg forsøke å belyse i neste kaittel ved hjel av aktuell økonomisk teori.

20 17 3 Teori 3.1 Risiko og klassifisering Gruen av forsikrede deler den økonomiske risikoen de står ovenfor i fremtiden ved at forsikringsselskaet får inn tilstrekkelig remie for å dekke de utbetalingene som kreves. En gjennomsnittlig verdi av skader, det vil si frekvens og alvorlighetsgrad å skadene i en gitt grue er et mål å fremtidig risiko. Et annet mål å risiko er graden av variasjon Baranoff, Et forsikringsselska må ta høyde for at deres estimater ikke er helt korrekte, og må ha dekning for at utbetalingen kan bli høyere enn antatt. Et forsikringsselska har ingen mulighet til å forutse et enkelt individs risiko, og trenger heller ikke det. Det som er av betydning er hvor mange og hvor store utbetalingene vil bli, ikke til hvem Baranoff, Enkeltersoner har mulighet til å gjøre omtrentlige kalkulasjoner angående egen fremtid ved å gjøre bruk av rivat informasjon som forsikringsselskaene ikke har Flanagan,1985. Vi står dermed overfor et tilfelle av asymmetrisk informasjon. Selvseleksjonsmekanismen omtales ofte i økonomisk litteratur som en løsning å dette. Det vil si at forsikringsselskaene tilbyr en meny av kontrakter slik at høyrisikokundene vil kjøe en dyr forsikring med høy dekning, mens lavrisikokundene vil kjøe billigere forsikring med lavere dekning. En annen måte for forsikringsselskaene å tilnærme seg roblemet med asymmetrisk informasjon er å observere karakteristika som er korrelert med risikoklasse og kategorisere forsikringstakerne etter dette. Man kategoriserer da risiko ufullstendig. Ufullstendig i den forstand at man deler inn i gruer hvor gjennomsnittsrisikoen er høyere i den ene gruen enn i den andre, men et enkeltindivid med lav risiko kan likevel havne i høyrisikogruen oy, Ved å gjøre bruk av erfaring og tilgjengelig statistikk kan et forsikringsselska gjøre seg o en velvurdert og begrunnet mening om hvilke gruer som reresenterer mindre risiko enn andre. En forutsetning for å kunne dra nytte av statistisk grunnlag er at man har et relativt stort utvalg. Fordelen med et stort utvalg er De store talls lov som er et av fundamentene i forsikring. De store talls lov sier at ettersom antallet i utvalget øker, vil variasjonen rundt forventningen reduseres. Et viktig kriterium for at De store talls lov skal fungere, er at observasjonene er hentet fra et relativt homogent utvalg. Man vil derfor etterstrebe å samle de individene med lik risiko i en grue, slik at de som deler risikoen deltar å et så likt grunnlag

Eksamensoppgaven. Mellomfagstillegget V-02 Karakter: 2,1. Gjengitt av: Geir Soland geiras@studen.sv.uio.no. Stig J. Reitan stigjr@student.sv.uio.

Eksamensoppgaven. Mellomfagstillegget V-02 Karakter: 2,1. Gjengitt av: Geir Soland geiras@studen.sv.uio.no. Stig J. Reitan stigjr@student.sv.uio. Eksamensoppgaven Mellomfagstillegget V-02 Karakter: 2,1 Gjengitt av: Geir Soland geiras@studen.sv.uio.no Stig J. Reitan stigjr@student.sv.uio.no side 35 Oppgave 1 Internasjonal handel a) Vi har næringsintern

Detaljer

Effekter av egenbetaling som virkemiddel for prioritering

Effekter av egenbetaling som virkemiddel for prioritering Effekter av egenbetaling som virkemiddel for prioritering Geir Godager, Terje P. Hagen og Tor Iversen 22. august 2014 Rapport 2014:1 Forord Prioriteringsutvalget har bedt Helseøkonomisk analyse AS utrede

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01

Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01 Sosial- og helsedepartementet Einar Gerhardsens plass 3 Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 00/04837 HA3 ACB/mos 641-00/80-003 27.02.01 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2000:23 Forsikringsselskapers

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Innledning Det er bred politisk enighet om å prioritere utdanning. Vi bruker mer på utdanning enn de fleste andre land i verden. Utgiftene

Detaljer

SNF-Arbeidsnotat nr. 51/06. Bør kommuner kjøpe helseforsikring. Jan Erik Askildsen Tor Helge Holmås Lene Kristin Nordanger

SNF-Arbeidsnotat nr. 51/06. Bør kommuner kjøpe helseforsikring. Jan Erik Askildsen Tor Helge Holmås Lene Kristin Nordanger SNF-Arbeidsnotat nr. 51/06 Bør kommuner kjøpe helseforsikring av Jan Erik Askildsen Tor Helge Holmås Lene Kristin Nordanger Prosjekt nr. 2716 Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd SAMFUNNS-

Detaljer

Insentivvirkninger i helserelaterte stønadsordninger

Insentivvirkninger i helserelaterte stønadsordninger Insentivvirkninger i helserelaterte stønadsordninger Rapport skrevet på oppdrag av Sosial- og Helsedepartementet av Espen Bratberg og Alf Erling Risa Mars 2000 Institutt for økonomi Universitetet i Bergen

Detaljer

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt?

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Lene Marita Solvang Kivela Veileder Ellen Katrine Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester

Privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester Privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester av Ingeborg Urkegjerde Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi (Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi)

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Valg av salgskanal ved salg av bolig

Valg av salgskanal ved salg av bolig NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2014 Valg av salgskanal ved salg av bolig Lønner det seg å selge selv eller med hjelp av eiendomsmegler? Kristian Nordby Mørkøre Veileder: Ola Honningdal Grytten Selvstendig

Detaljer

Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt

Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt En teoretisk analyse av Øyvind Heiberg Solli Veileder: Eirik Gaard Kristiansen Selvstendig arbeid innen masterstudiet

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Møt-konkurransen-klausul

Møt-konkurransen-klausul NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår, 2014 Møt-konkurransen-klausul - En kilde til høyere priser? Ilmarin Daub Veileder: Lars Sørgard Selvstendig arbeid innen masterstudiet i økonomi og administrasjon, hovedprofil

Detaljer

Borgerlønn: en samfunnsøkonomisk analyse

Borgerlønn: en samfunnsøkonomisk analyse CENTER FOR RESEARCH IN ECONOMICS AND MANAGEMENT CREAM publikasjon nr 4-2010 Borgerlønn: en samfunnsøkonomisk analyse Dag Morten Dalen og Espen R. Moen Borgerlønn En samfunnsøkonomisk analyse 1 Dag Morten

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

Luksusfellen. Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen. Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt

Luksusfellen. Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen. Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt Luksusfellen Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Trygdeytelsen arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010. «Å avklare for arbeid» betyr at man skal finne ut om personen kan fungere i vanlig arbeidsliv, og eventuelt hvor mye vedkommende kan jobbe, eller

Detaljer

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002 Vibeke Opheim Kostbar kunnskap Fordeling og tilbakebetaling av studielån etter inntekt, utdanning og sosial bakgrunn NIFU skriftserie nr. 16/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater

Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater Retten til lik lønn for arbeid av lik verdi- målsetninger og resultater av Lina Berg Valnes Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon

En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon Rapport 11/2000 Tilbakebetaling av studielån En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon Vibeke Opheim ISBN 82-7218-436-2 ISSN 0807-3635 GCS AS Oslo - 2000 NIFU Norsk institutt

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

Prisvirkninger og konkurransemessige virkninger av merverdiavgiftsreformen

Prisvirkninger og konkurransemessige virkninger av merverdiavgiftsreformen Skrifter fra Konkurransetilsynet 3/2001 Prisvirkninger og konkurransemessige virkninger av merverdiavgiftsreformen Forord 1. juli 2001 trådte merverdiavgiftsreformen i kraft. Reformen innebar at merverdiavgiften

Detaljer

Tvungent koblingssalg av TV og bredbånd i Norge

Tvungent koblingssalg av TV og bredbånd i Norge Handelshøgskolen Tvungent koblingssalg av TV og bredbånd i Norge Et konkurransemessig perspektiv Øyvind Torsvik Masteroppgave i økonomi og administrasjon - juni 2015 (30 studiepoeng) Forord Denne utredningen

Detaljer

SØF-rapport nr. 08/09. Kostnader av frafall i videregående opplæring

SØF-rapport nr. 08/09. Kostnader av frafall i videregående opplæring Kostnader av frafall i videregående opplæring av Torberg Falch Anne Borge Johannesen Bjarne Strøm SØF-prosjekt nr. 6200: Personer som slutter i videregående opplæring hva skjer videre? Prosjektet er finansiert

Detaljer

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05

! sykefravær. Hovedrapport. Rapport 2014-05 Internasjonal sammenligning av! sykefravær! Hovedrapport Rapport 2014-05 Proba-rapport nr. 2014-05, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 Aug/SK/HB, 26. mai 2014 -- Offentlig -- Rapport 2014-05 Internasjonal

Detaljer