ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl Klubbhuset, Holsrud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent. 5. Valg av møtesekretær. 6. Valg av to stk. til å signere protokollen. 7. Årsmeldinger Klubbens styre Administrasjonen Banekomite Damekomite Juniorkomite Rekrutterings- og opplæringskomite Seniorkomite Kontrollkomite Grønn Glede komite Turneringskomiteen 8. Regnskap Innkomne forslag 10. Kontingenter Budsjett Virksomhetsplan Valg av revisor 14. Valg Sande Golfklubb Postadresse: PB 155, 3071 Sande. Besøksadresse: Holsrud Gård 3070 Sande Mobil: E-post: Internettadresse: Organisasjonsnr:

2 Årsoppgjør 2010 for Sande Golfklubb Foretaksnr

3 Sande Golfklubb Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Spillemidler Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ( ) ( ) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Årsregnskap for Sande Golfklubb Organisasjonsnr

4 Sande Golfklubb Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Årets overskudd er disponert i bane og vanningsanlegget i Sande / 2011 Styreleder Årsregnskap for Sande Golfklubb Organisasjonsnr

5 Sande Golfklubb Noter 2010 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. Presiseringer mht regnskapsprinsipper: Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Anleggsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom blir ikke avskrevet. Driftsløsører balanseføres over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har levetid over 3 år. Vedlikehold av driftsmilder kostnadsføres løpende, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over resterende økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Skatt Det er ikke skattekostnad, da foreningen er unntatt beskatning. Noter for Sande Golfklubb Organisasjonsnr

6 Sande Golfklubb Noter 2010 Note 1 - Lønnskostnad Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader 0 0 Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder Selskapet er ikke pliktig til å ha offentlig tjeneste pensjon. Det er ingen bonus eller opsjonsordninger i selskapet og det er ikke utbetalt noe i styre honorarer i Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler Avskrivningstablå for varige driftsmidler Prosjekt i Driftsløsøre arbeid Gran Verktøy, Sum banemaskiner Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Avskr. på oppskrivning Tilbakeført avskrivning Ekstraord nedskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr Noter for Sande Golfklubb Organisasjonsnr

7 Sande Golfklubb Noter 2010 Note 3 - Bankinnskudd Skattetrekkinnskudd utgjør pr i år kr 667 og utgjorde pr i fjor kr Note 4 - Annen egenkapital Annen egenkapital Pr Tilført fra årsresultat Anvendt til årsresultat 0 Andre transaksjoner: 0 Pr Noter for Sande Golfklubb Organisasjonsnr

8 Budsjett 2011 Sande Golfklubb Versjon: 7.mars 2011 SUM RESULTAT INNTEKTER Utleie jord Årsgreenfee Medlemsinntekter Greenfee Ballmaskin Veien til Golf Slagprøve/oppspill års greenfee Juniorgruppen Spillemidler Tilskudd NIF + mva komp Grønn Glede Mva komp Banebil Leieinnt. Kontor Turneringskomiteen Div.inntekter Off.støtte Salg av dr.midler Golfkort Pink Cup Grasrotandelen Sponsorinntekter Kiosk Utleie bagskap Inntekter klubbhus 0 Sum innt SUM RESULTAT UTGIFTER Varekost kiosk Varelager endring Veien til Golf Golfuka Juniorgruppen Seniorgruppen Turneringskomite innleid hjelp kiosk Stevneutgifter Utdanning Pink Cup Grønn Glede Undervisningsmat Kontingenter NGF Klubben online Gaver Forsikring Styremøter Golfkort Årsmøte Bankgebyr annen kost fradr.ber Div.kost Lønn dgl.leder/kl.koord Lønn greenkeeper Lønn kiosk Provisjon Feriepenger Arb.g.avg Arb.g.avg.f.penger Yrkesskadefors Annen pers.kost

9 Bilgodtgj Ref.sykepenger Tap salg av dr.midl 0 Avskrivninger Utstyr bane Utbedring bane Golfbiler Greenkeeper Pro Drivstoff tr.midler Salgskost Annonser Representasjon Vedlikeh transportm Revisjonshonorar Regnsk.honorar it avg NGF Jur.bistand Renhold Strøm Vann Renov.vann.avl Lokalkost Leie lokaler Leie maskiner Leie inventar Baneleie Venteleie Maskinutstyr Inventar Driftsmateriale Vedl.kontorm Vedl.banemask Sand,frø og lignende Baneprosj Kontorrekv Trykksaker Aviser o l NGF Møter,kurs,oppdat IT avtale Telefon/Int.nett Mobiltelefon Porto Sum kostn Driftsres Finansinnt Finanskost.* Netto finans Resultat

10 Styret foreslår å forlenge låneperiode for banklånet med 2 år. Bakgrunn På årsmøtet i 2006 ble følgende vedtak fattet: SAK 6 : INNKOMNE FORSLAG Styret har søkt om spillemidler på kr ,-. Styret ber om fullmakt til å oppta et likelydende lån som midlertidig finansiering til spillemidlene blir realisert. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å inngå låneopptaket. På dette grunnlag inngikk styret låneavtale med DnbNor på 10 år hvorav de 3 første årene var avdragsfrie. Avdragene skulle starte i oktober Sande kommune ga kommunal garanti for lånet. På ekstraordinært årsmøtet i 2009 ble følgende vedtak fattet: SAK 6 : INNKOMNE FORSLAG Vedtak fattet på årsmøtet i 2006 oppheves og nytt vedtak fattes som følger: Bevilgede spillemidler skal inngå i det ordinære regnskapet til Sande Golfklubb og disponeres iht. klubbens budsjetter. Ferdigstillelse av bane og klubbhus skal prioriteres. I november 2010 fikk styret midlertidig forlenget avdragsfriheten til februar DnbNor er villig til å forlenge ytterligere, men krever da at garantien fra Sande kommune også forlenges. Styret har sendt søknad om forlengelse til kommunen om forlengelse i 2 år. Søknaden vil bli behandlet i mai. Styrets vurdering Utbyggingen av banen har tatt lenger tid enn antatt, og ny bane har i praksis blitt to år forsinket i forhold til opprinnelig plan. Dette først og fremst grunnet kraftig regnskyll som medførte at store deler av banen måtte sås på nytt, samt at banen i hele fjorårssesong ble driftet delvis som anleggsområde. Utbygging frem til ferdig bane er gjennomført med en betydelig dugnadsinnsats og uten at ytterligere lån er tatt opp. Det må imidlertid forventes at det tar et par år før banen får satt seg og vi får utnyttet inntektspotensialet fullt ut. I tillegg må det gjøres investeringer for å etablere gressutslag på alle hull. Vi må også gjøre investeringer i maskinparken for å kunne drifte de større arealene på en effektiv måte. Styret mener derfor at det er økonomisk riktig å forlenge avdragsfriheten og løpetiden på banklånet med 2 år. Sande Golfklubb Postadresse: PB 155, 3071 Sande. Besøksadresse: Holsrud Gård, 3070 Sande Mobil: , Fax: E-post: - Internettadresse: Organisasjonsnr:

11 Forslag til vedtak Under forutsetning av kommunal garanti fra Sande kommune gir årsmøtet styret fullmakt til å forlenge banklånet, opprinnelig pålydende kr , inntil juni Sande Golfklubb Postadresse: PB 155, 3071 Sande. Besøksadresse: Holsrud Gård, 3070 Sande Mobil: , Fax: E-post: - Internettadresse: Organisasjonsnr:

12 KONTINGENT 2012 Styret i Sande Golfklubb foreslår å ikke endre medlemskontingenten i Prisene opprettholdes, og vil da fortsatt være; Kr 995 for hovedmedlem Kr 750 for partner Kr 600 for student Kr 300 for junior under 18 år Kr 150 for junior under 12 år Sande, mars 2011 Styret i Sande Golfklubb

13 ÅRSRAPPORT FRA ADMINISTRASJONEN FOR PERIODEN 01 JANUAR 31 OKTOBER 2010 Året 2010 har vært meget hektisk med ferdigstillelse av bane og klubbhus samt etablering på nytt sted. Vi flyttet banen i september 2009 og arbeidene på banen har vært prioritert på våren Vi åpnet ny bane 18 april i 2010 og klubbhuset var klart til bruk fra lørdag 8 mai. Klubbhuset har vært betjent i helgene og på ettermiddagstid på for og ettersesongen, mens åpningstidene har vært fra kl i perioden 20 juni 20 august. I og med at det ble innført ny rutine ved at kun de som betalte greenfee skulle skrive seg inn i boken er det ikke mulig å tallfeste det totale besøket på banen. Styret bestemte i juni at dette skulle endres til at alle skrev seg inn, men noen har satt opp en privat plakat om at gammel ordning fortsatt skulle gjelde. Følelsen tilsier at det er langt lavere besøk på den nye banen enn på den gamle på Gran. Noe av dette kan skyldes at banen ikke har hatt ønsket kvalitet før utpå sommeren da omsetningen i kiosken for mai og juni viste nedgang mens juli var tilsvarende som Augustmåned har vært preget av mye nedbør, noe som kan forklare nedgangen i denne måneden. Skilter inn til banen ble montert på våren etter at Statens Vegvesen hadde gitt sin endelige godkjenning. Vi venter fortsatt på anvisningsskilt som skal settes opp av Statens Vegvesen. Dette forventes at dette er i orden i løpet av høsten og søknad ble sendt i Det har også i år vært mye arbeid med spillemiddelsøknader og det har vært gjennomført møter med Sande Kommune og Vestfold fylkeskommune. Vår fornyede søknad på Kr ble godtatt både i kommune og fylket, men p.g.a. streiken i juni ble avgjørelsen utsatt til i slutten av juni, noe som resulterte i at Kr ble utbetalt 31 august. Resterende beløp vil utbetales når endelig regnskap er levert og godkjent av kommunerevisoren. Det har vært ført separate regnskap for bane, vanning og klubbhusprosjektet og regnskap for vanningsprosjektet skulle vært levert 20 juni. Undertegnede søkte om utsettelse av dette og ny frist for innlevering er 1 november Hvis regnskapet blir godkjent som fremlagt vil det komme ytterligere Kr til utbetaling. Høyst sannsynlig ikke før vinteren / våren Sande Golfklubb Postadresse: PB 155, 3071 Sande Besøksadresse: Holsrud Gård 3070 Sande Tlf: Mob: E-post: - Internettadresse: Organisasjonsnr:

14 Fornyet søknad på midler til maskinstall ble levert i september og fristen er 15 oktober. Denne søknaden ble ikke godkjent i 2009 p.g.a. mangel på midler. Vi søker også om midler til nye golfbiler og denne vil sendes i løpet av oktober Vi mistet to sponsorer for 2010 og det henstilles til at sponsormarkedet og arbeidet mot lokale bedrifter får større oppmerksomhet da dette er et arbeid som tar mye tid og viser seg vanskelig å kombinere med alle andre arbeidsoppgaver. Vi har i 2010 også arrangert sponsortreff, noe som var meget vellykket. Samarbeidet med komiteene betraktes som godt, men det er ønskelig med mer aktivitet i de forskjellige komiteene. For 2010 ble det etablert en ny komite; rekrutteringskomite. Denne komiteen har gjennomført våre kurs rent faglig. Det har vært noen ønsker om å etablere en herrekomite på lik linje med vår damekomite. Det må og bør etableres en huskomite som kan ha som ansvar å passe på klubbhuset samt stå for eventuell utleie og arrangementer. Regnskapet har også i 2010 vært ført av Vekstra v/ Eli Svebakk-Johansen. Daglig leder har stått for tilrettelegging og kontering. Dette gjelder også lønn til ansatte. Samarbeidet har vært meget bra og det er ført regnskap for hver måned som har vært sendt til styrets medlemmer i forkant av styremøtene. Alle regnskaper er behandlet på styremøtene. Pr. 1 august 2010 viser regnskapet et netto akkumulert driftsresultat på + Kr ( spillemidler utgjør Kr ) budsjettert resultat var + Kr og resultatet for samme periode i 2009 var + Kr Alle tall er etter finansposter. Klubben benytter interne revisorer og takk til disse for utmerket jobb. Pro i sesongen har vært Bjørn Helge Briskebye med assistanse fra Johan Gudjonsson. Dette har fungert helt optimalt og mange av våre medlemmer har benyttet denne tjenesten. Det henstilles om at disse også engasjeres for 2011 sesongen. Bjørn Helge har også hatt ansvaret for vårt Grønn Glede prosjekt som også i år har vært støttet av Norges Golf Forbund. Samarbeidet er meget verdifullt for oss og tre av instruktørene har deltatt på kurs for kursledere i Veien til Golf. Grønn Glede har vært på banen hver fredag i tidsrommet Vi har i sesongen hatt samarbeid med Sande ungdomskole og Sande Videregående skole. Dette er et meget positivt tiltak for oss og elever har vært på banen jevnlig gjennom både vår og høstsemesteret. Vi flyttet vårt medlemsregister fra N3 Sport og til Golfbox. Vi opplevde en del innkjøringsproblemer, som forventet, men fra sommeren 2010 har systemet vært meget stabilt. Vi vil ved fakturering for 2011 ha terminert avtalen fra Mamut og til SendRegning, noe som vil bety en smidigere løsning for oss i og med at det i dette systemet ligger en automatisk purre og inkassotjeneste. Vi sendte noen medlemmer til inkasso for 2010 sesongen og i skrivende stund er ca 85 % av fordringene innbetalt. Rolf Hovd har deltatt aktivt i driften av medlemssystemet. Takk for hjelpen. Vi har jobbet med utformingen av ny nettside, men Sportmedia AS har ikke greid å levere det som har vært lovet og vi benytter fortsatt eksisterende sider som gjennomgikk en ansiktsløfting i løpet av året. Sande Golfklubb Postadresse: PB 155, 3071 Sande Besøksadresse: Holsrud Gård 3070 Sande Tlf: Mob: E-post: - Internettadresse: Organisasjonsnr:

15 Greenkeepere i sesongen har vært Børre Gunnestad, Johnny Winther og Thomas Bjørløw. De to førstnevnte har arbeidet med drift av banen mens Thomas stort sett har drevet med arbeid knyttet til prosjektene. Vi har også hatt god hjelp av vår lærling, Kristoffer Grønsand som har gjort en meget god jobb. Takk til alle sammen for strålende jobb. Kiosken har i sesongen vært drevet av klubben med innleid arbeidshjelp fra Marit Martinussen, Sondre Fløystad og John Magnus Øverbye. Alle sammen er også medlemmer i klubben. Takk for god innsats også til dere. Samarbeidet med nærliggende klubber og baner som vi tok initiativet til i 2009 har vært videreført og det er spesielt tre hovedområder det har vært arbeidet med; Greenfeesamarbeid, Veien til Golf samt en generell innkjøpsordning. Dette er et samarbeid som er meget verdifullt og dette bør fortsette også i Stort sett hele GolfNorge opplever sviktende inntekter. Det henstilles til klubbens styre at arbeidet som er igangsatt vedr alternative inntektskilder intensiveres da det for fremtiden ikke vil være et stort nok inntektspotensiale hos kun Golfspillere. Det er for få golfspillere samtidig som golf har blitt en aktivitet som er meget lavt priset. Klubben har i dag to aktivum; klubbhus og store utendørs områder. Her finnes det store muligheter. Vi nærmer oss nå en igangsetting av bygging av tursti for kommunen. Denne vil legges inne på området med start og stopp på vår parkeringsplass. Turstien vil etter hvert utvides til å gå ned til Bøplassen. Vi ser frem til at byggingen starter i oktober / november 2010 og vi ser det som et stort aktivum for klubben. Turstien vil ha en beliggenhet så den ikke kommer i konflikt med golfspillet samtidig som sikkerheten for de som benytter turstien er ivaretatt. Klubben har nå etablert egne interne rutiner vedr fakturering av varer og tjenester og det er bygget opp både kunderegister og vareregister. I 2009 og 2010 er det utfakturert for ca Kr fordelt på ca 1170 utgående fakturaer. Det er kun medlemskontingenter som blir fakturert eksternt. Daglig leder har ansvaret for dette arbeidet. Det har vært gjennomført statusmøte hvor alle grunneiere var invitert. Møtet ble betraktet som positivt av grunneierne og det skal avholdes nytt møte etter sesongen Ansvaret for innkalling til dette påhviler SGK. Sande Golfklubb står overfor utfordringer i tiden som kommer og det må arbeides med økonomi og å få flere av våre medlemmer aktive i klubbarbeidet. Høsten 2010 har vært preget av lite besøk sett i forhold til hvilke store områder vi har til disposisjon. Det nye kurset, Veien til Golf, har vært en stor suksess for oss. Konsept ble laget i februar og salget av kurs startet i mars / april. I Norsk Golf i august ble Sande GK omtalt som nr 2 i nyrekruttering i Norge. Vi har økt medlemsmassen med netto ca 100 medlemmer. Sande Golfklubb Postadresse: PB 155, 3071 Sande Besøksadresse: Holsrud Gård 3070 Sande Tlf: Mob: E-post: - Internettadresse: Organisasjonsnr:

16 Årsrapport 2010 fra styret i Sande Golfklubb Styret har i 2010 bestått av: Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Sekretær for styret: Finn Dahlgren Kristian Larsen Leif Skistad Berit Bøhmer Hjermund Martinussen Synnøve Borgemoen Cato Solberg Monica Thorsen Kjell Cato Løvaas Kenneth Rønnerud Komiteledere: Banekomite: Hjermund Martinussen Turneringskomite: Tommy Svendsrud Rekrutteringskomite: Torleif Jore / Leif Skistad Seniorkomite: Torleif Jore Juniorkomite: Kristian Larsen Damekomite: Kari Skistad Valgkomite: Finn Ivar Ryggetangen Kontrollkomite: Rolf Hovd Revisor: Arild Johansen og Per Kartnes Greenkeepere: Børre Gunnestad Johnny Winther Thomas Bjørløw Proer: Bjørn Inge Briskeby og Johann Gudjunsson Kenneth Rønnerud var daglig leder til Ny daglig leder, Hanne Fevik, startet Det har vært avholdt 10 styremøter i perioden og styret har behandlet 73 ordinære saker, samt ansettelse av ny daglig leder. Sande Golfklubb Postadresse: PB 155, 3071 Sande Besøksadresse: Holsrud Gård 3070 Sande Mob: E-post: - Internettadresse: Organisasjonsnr:

17 For informasjon om klubbmestere vises til rapport fra turneringskomiteen. Pr har Sande Golfklubb 1449 medlemmer fordelt på følgende grupper: Senior og partnere: 1199 (S:974/P:225) Studenter: 145 Junior u/12 år: 10 Junior u/18 år: 95 Det har vært registrert ca 1000 runder på banen i Tallet inkluder ikke runder for de med årsgreenfeekort. Første del av sesongen var sterkt preget av omlegging av banen og medførte at greenfeeinntekter falt betydelig fra Etter sommerferien var banen i mye bedre stand og besøket tok seg noe opp. Styret tror at 2011 vil bli en mer representativ sesong i forhold til spill på banen. Styret besluttet å anskaffe 3 nye golfbiler til sesongen 2011 for å ha et bedre tilbud til de som synes banen er lang å gå. I tillegg vil det komme ny bru ved Bremsa som en del av turstien klubben har inngått avtale om med Sande kommune. Klubbhuset ble etter stor innsats ferdig mai Vi har nå flotte fasiliteter som kan brukes til det beste for klubbens medlemmer og gjester. Det gir imidlertid oss også et større ansvar for drift og vedlikehold, ikke minst i forhold til servicenivå og økonomi. Styret besluttet derfor etter fjorårssesongen å etablere en Huskomite, som i nært samarbeid med daglig leder skal vurdere hvordan vi best mulig kan forvalte verdien i klubbhuset og sikre et trivelig miljø for medlemmene. Kari og Leif Skistad deltok på Golfforum i november Vi har vært representert i Sande Idrettsråd med Cato Solberg og Per Kartnes (vara). Sigmund Ovenstad ble tildelt hedersprispå Idrettsgallaen 2011 for sin store dugnadsinnsats med nytt klubbhus. Sande Golfklubb Postadresse: PB 155, 3071 Sande Besøksadresse: Holsrud Gård 3070 Sande Mob: E-post: - Internettadresse: Organisasjonsnr:

18 ÅRSMELDING TURNERINGSKOMITEEN SANDE GOLFKLUBB 2010 Følgende var med i Turneringskomiteen: Tommy Svendsrud, leder - Lise Hovd- Laila Graving. I tilegg hadde vi god hjelp av Kristian Larsen, Rolf Hovd og Kari Skistad. Turneringskomiteen slet hele sesongen med at det bare var tre faste medlemmer. Dette gjorde bl.a at vi måtte utsette klubbmesterskapet to ganger. Det er selvfølgelig beklagelig. Turneringene som ble arrangert har prøvd å legge vekt på å skape interesse fra nybegynnere. Dette har vi ikke lykkes med. Alle turneringer i 2009 og 2010 som hadde som mål å rekruttere nybegynnere til turneringer, ble avlyst grunnet dårlig interesse. Vi ser at de siste årene har det vært en jevn nedgang i antall påmeldte til turneringene. I 2010 var det laveste antall deltagere noen gang. Det kan være mange årsaker, men det som er diskutert innad i turneringskomiteen, er at turneringene må forankres i styret. Klubben bør se på organiseringen av turneringskomiteen. En bør også ha en grunnleggende diskusjon på hva slags type turneringer klubben skal ha. Klubbmestere 2010: Damer Wenche Utheim Herrer Bjørn Helge Briskeby Tommy Svendsrud Leder turneringsgruppa

19 Årsmelding banekomiteen 2010 Banekomiteen har i år bestått av: Hjermund Martinussen (Leder) Kristian Larsen Lise Hovd Leif Arne Skistad Cato Solberg Aase Weberg (fram til sommeren) Peter Wilsgård (kom inn etter Aase Weberg) Tommy Svendsrud I oppstarten i år ble det mange møter, for å ivareta alle oppgaver som stod i kø. Det ble utført mye dugnadsarbeid i år, spesielt forsommeren ble hektisk med legging av egenprodusert gress både på greener og andre trengende områder, veier ble bygd, sikkerhetsnett ble satt opp og et ble justert, treningsområdet begynte å ta form, bunker ble bygd, vanning ferdigstilt til alle greener, Innsatsen fra seniorene står det respekt av, men det var også andre ildsjeler som nesten bodde på banen til tider. At vi kom så langt i ferdigstillelse av banen er vi i banekomiteen utrolig stolte av. Det har vært innleid en stor del maskinelt utstyr, for å lette arbeidsoppgavene og i det hele tatt å få utført oppgavene, noe med sjåfør og noen uten. Oppgavene har vært veldig varierende slik at enkelte har nesten hatt sin fulle jobb her, i tillegg til vanlig jobb. Det ble inngått avtale om eget pumpeanlegg som blir fredigstilt til oppstart (15 april 2011) med Gudmund Gran. Dette på grunn av at vi våren 2010 hadde store problemer med uttørking, spesielt der hvor det var lagt ferdiggress. Samarbeidet mellom banekomiteen / greenkeeper / banemannskaper / seniorer og innleid hjelp gjorde at vi tidlig høsten 2010 fikk et kjempegodt resultat ute på banen.

20 Det gjenstår å få lagd ferdig gressutslag på de fleste utslag, noe som er planlagt Noen utslag blir uten vanning og noen med, alt etter beliggenhet. Ny bru ble påbegynt over bremsa nede ved hull 4. Cato Solberg har sammen med en lokal entreprenør gjort fundamentering og fått ståldragerne på plass. Der gjenstår det en god del arbeid før den blir ferdig. Cato Solberg er også vår kontakt med kommunen ang turstien som vi bygger inne på vårt område. Maskinparken til SGK er av en slik alder at det bør / må prioriteres å anskaffe en del nytt/nyere utstyr. SGK har ikke noen maskin for å laste opp sand og lignende tunge ting, samt og dresse greener slik at det må prioriteres en maskin med lesseutstyr.(har tidligere leid/lånt dette av sønn til Børre Gunnestad).

21 ÅRSRAPPORT DAMEGRUPPA SANDE GOLFKLUBB 2010 Damegruppa har i 2010 hatt 13 mandager med golfspill over ni hull. Som i 2009 avtalte vi mål for sesongen ved sesongoppstart. Disse tok vi frem ved sesongavslutningen og så på status for sesongen. Vår årsrapport følger de oppsatte mål for sesongen Rekruttere nye damegolfere til å delta på damedag. 27 damer deltatt, med et snitt på syv kvelder på hver. Det har vært benyttet ulike spilleformer, som Texas skramble, greensome, stabelford, bestball, slagspill og matchspill. Vi har fått med oss få nye damer, men dessverre har flere uteblitt derfor, derfor er det en sterk nedgang i antall deltakere og totalt spilte runder fra forrige sesong. Få opp antall deltakere fra Sande GK på dameturneringer utenfor klubben Sande GK har i 2010 hatt deltakere med på begge Vestfold Ladies open. Oppfordre damene til deltakelse på Senior Tour. Våre senior damer har vært aktive også i år, og et lag bestående av Toril Solum, Wenche Utheim og Lise Hovd har deltatt i lag NM hvor de fikk en hederlig 5. plass. Samarbeid med og besøk av andre kubber. Vi har i år hatt besøk og selv besøkt tre golfklubber. Dette har vært godt mottatt av våre og besøkende damer. På vårt arrangement i golfuka 2010, deltok 34 damer fra syv ulike klubber i Vestfold og Buskerud. Vi var godt fornøyd med oppslutningen denne mandag ettermiddagen. Årlig nettoslag konkurranse i damegruppa som premieres med vandrepokal. Laila Graving fikk nappet i vandrepokalen for Gjennomføre juli eclectic. 12 damer deltok på juli eclectic, de spilte fra en til 5 runder som tellende. Anne Grete Bamrud vant denne konkurransen. Annet Fra begynnelsen av juli og ut august hadde pro en tilbud om trening før spill på damedagen. Mange av damene benyttet seg av dette, og var veldig fornøyd med opplegget. I slutten av september var vi på Sverige tur, med golf og sosialt samvær. Det sosiale samværet er en viktig del av golfen. Ved sesongavslutning hadde vi en erfaringsutveksling om sesongen 2010, dette spesielt med utgangspunkt i den reduserte deltakelsen vi har hatt. Her kom det frem flere ulike forhold, disse er oppsummert og sendt til styret, med oppfordring om å ta dette med i videre arbeid med å utvikle klubben og banen i 2011.

22 ÅRSRAPPORT SENIORKOMITEEN SANDE GOLFKLUBB 2010 Komitemedlemmer: Torleif Jore og Kjell Bakke. Aktivitetene har stor sett fulgt "oppgåtte stier". Spilledager torsdag; innegolf på Imjelt i vintersesongen, og ute på Holsrud i sommersesongen. Deltagerantall Har hatt lag i NSG's lagmatcher, Damer og Herrer. Individuell deltagelse i NSG's turneringer. Damelag i NM. Alt med noe vekslende hell. Arrangerte NSG turnering på Holsrud. Ca.30 deltagere. Simulatorturnering på Imjelt om Albert Blantern's minneskjold. Vinner Halvdan Rånes. Uteturnering på Holsrud om Albert Blantern s minneskjold. Vinner Roar Halvorsen. Quadruppel turneringen, Hof, Hurum, Solum, Sande, ble vunnet overlegent av Sande. Pokalen er altså nå tilbake hos oss! Våravslutning på Kongsberg, ca. 24 delt. Høstavslutning Imjelt, korthullsbanen. >30 delt. Alle premiert. Premiering finansiert med torsdagenes startkontingent. Kommentarer til banen: En god del tyngre enn Gran banen. Når det gjelder Klubbhandicap tror jeg nok mange av medlemmene vil hilse dette velkommen. Mange seniormedlemmer har deltatt i dugnader. Også som faddere for nye spillere.

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 27. mars 2014, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2014 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 27. mars 2014, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2014 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 27. mars 2014, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Foretaksnr. 971120185 Utarbeidet av: Tveit Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer 38573 Årsberetning 2012 Foreningens økonomi

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 55 325 0 Sponsorinntekter Ringerike Grand

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. IK Grand Bodø. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. IK Grand Bodø. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for IK Grand Bodø Foretaksnr. 975743462 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Medlemsinntekter 9 1 398 195 748 340 Tilskudd fra egen organisasjon 1 504 499

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

VELKOMMEN TIL EKSTRORDINÆRT ÅRSMØTE I SANDE GOLFKLUBB TORSDAG 24. MAI 2007

VELKOMMEN TIL EKSTRORDINÆRT ÅRSMØTE I SANDE GOLFKLUBB TORSDAG 24. MAI 2007 VELKOMMEN TIL EKSTRORDINÆRT ÅRSMØTE I SANDE GOLFKLUBB TORSDAG 24. MAI 2007 1 FORETNINGSORDEN SAK 1. Godkjennelse av innkalling: Innkallelse skal averteres senest to uker før årsmøtet. Annonse sto i Sande

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2011 2010 Medlemsinntekter 617 800 537 300 Greenfee, kurs- og arrangementsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990 Årsregnskap 2010 Organisasjonsnummer: 969954990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 2009 Salgsinntekter 2 12 613 433 13 797 801 Sum driftsinntekter 12 613 433 13 797 801 Varekostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer