ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl Klubbhuset, Holsrud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent. 5. Valg av møtesekretær. 6. Valg av to stk. til å signere protokollen. 7. Årsmeldinger Klubbens styre Administrasjonen Banekomite Damekomite Juniorkomite Rekrutterings- og opplæringskomite Seniorkomite Kontrollkomite Grønn Glede komite Turneringskomiteen 8. Regnskap Innkomne forslag 10. Kontingenter Budsjett Virksomhetsplan Valg av revisor 14. Valg Sande Golfklubb Postadresse: PB 155, 3071 Sande. Besøksadresse: Holsrud Gård 3070 Sande Mobil: E-post: Internettadresse: Organisasjonsnr:

2 Årsoppgjør 2010 for Sande Golfklubb Foretaksnr

3 Sande Golfklubb Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Spillemidler Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ( ) ( ) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Årsregnskap for Sande Golfklubb Organisasjonsnr

4 Sande Golfklubb Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Årets overskudd er disponert i bane og vanningsanlegget i Sande / 2011 Styreleder Årsregnskap for Sande Golfklubb Organisasjonsnr

5 Sande Golfklubb Noter 2010 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. Presiseringer mht regnskapsprinsipper: Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Anleggsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom blir ikke avskrevet. Driftsløsører balanseføres over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har levetid over 3 år. Vedlikehold av driftsmilder kostnadsføres løpende, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over resterende økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Skatt Det er ikke skattekostnad, da foreningen er unntatt beskatning. Noter for Sande Golfklubb Organisasjonsnr

6 Sande Golfklubb Noter 2010 Note 1 - Lønnskostnad Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader 0 0 Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder Selskapet er ikke pliktig til å ha offentlig tjeneste pensjon. Det er ingen bonus eller opsjonsordninger i selskapet og det er ikke utbetalt noe i styre honorarer i Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler Avskrivningstablå for varige driftsmidler Prosjekt i Driftsløsøre arbeid Gran Verktøy, Sum banemaskiner Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Avskr. på oppskrivning Tilbakeført avskrivning Ekstraord nedskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr Noter for Sande Golfklubb Organisasjonsnr

7 Sande Golfklubb Noter 2010 Note 3 - Bankinnskudd Skattetrekkinnskudd utgjør pr i år kr 667 og utgjorde pr i fjor kr Note 4 - Annen egenkapital Annen egenkapital Pr Tilført fra årsresultat Anvendt til årsresultat 0 Andre transaksjoner: 0 Pr Noter for Sande Golfklubb Organisasjonsnr

8 Budsjett 2011 Sande Golfklubb Versjon: 7.mars 2011 SUM RESULTAT INNTEKTER Utleie jord Årsgreenfee Medlemsinntekter Greenfee Ballmaskin Veien til Golf Slagprøve/oppspill års greenfee Juniorgruppen Spillemidler Tilskudd NIF + mva komp Grønn Glede Mva komp Banebil Leieinnt. Kontor Turneringskomiteen Div.inntekter Off.støtte Salg av dr.midler Golfkort Pink Cup Grasrotandelen Sponsorinntekter Kiosk Utleie bagskap Inntekter klubbhus 0 Sum innt SUM RESULTAT UTGIFTER Varekost kiosk Varelager endring Veien til Golf Golfuka Juniorgruppen Seniorgruppen Turneringskomite innleid hjelp kiosk Stevneutgifter Utdanning Pink Cup Grønn Glede Undervisningsmat Kontingenter NGF Klubben online Gaver Forsikring Styremøter Golfkort Årsmøte Bankgebyr annen kost fradr.ber Div.kost Lønn dgl.leder/kl.koord Lønn greenkeeper Lønn kiosk Provisjon Feriepenger Arb.g.avg Arb.g.avg.f.penger Yrkesskadefors Annen pers.kost

9 Bilgodtgj Ref.sykepenger Tap salg av dr.midl 0 Avskrivninger Utstyr bane Utbedring bane Golfbiler Greenkeeper Pro Drivstoff tr.midler Salgskost Annonser Representasjon Vedlikeh transportm Revisjonshonorar Regnsk.honorar it avg NGF Jur.bistand Renhold Strøm Vann Renov.vann.avl Lokalkost Leie lokaler Leie maskiner Leie inventar Baneleie Venteleie Maskinutstyr Inventar Driftsmateriale Vedl.kontorm Vedl.banemask Sand,frø og lignende Baneprosj Kontorrekv Trykksaker Aviser o l NGF Møter,kurs,oppdat IT avtale Telefon/Int.nett Mobiltelefon Porto Sum kostn Driftsres Finansinnt Finanskost.* Netto finans Resultat

10 Styret foreslår å forlenge låneperiode for banklånet med 2 år. Bakgrunn På årsmøtet i 2006 ble følgende vedtak fattet: SAK 6 : INNKOMNE FORSLAG Styret har søkt om spillemidler på kr ,-. Styret ber om fullmakt til å oppta et likelydende lån som midlertidig finansiering til spillemidlene blir realisert. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å inngå låneopptaket. På dette grunnlag inngikk styret låneavtale med DnbNor på 10 år hvorav de 3 første årene var avdragsfrie. Avdragene skulle starte i oktober Sande kommune ga kommunal garanti for lånet. På ekstraordinært årsmøtet i 2009 ble følgende vedtak fattet: SAK 6 : INNKOMNE FORSLAG Vedtak fattet på årsmøtet i 2006 oppheves og nytt vedtak fattes som følger: Bevilgede spillemidler skal inngå i det ordinære regnskapet til Sande Golfklubb og disponeres iht. klubbens budsjetter. Ferdigstillelse av bane og klubbhus skal prioriteres. I november 2010 fikk styret midlertidig forlenget avdragsfriheten til februar DnbNor er villig til å forlenge ytterligere, men krever da at garantien fra Sande kommune også forlenges. Styret har sendt søknad om forlengelse til kommunen om forlengelse i 2 år. Søknaden vil bli behandlet i mai. Styrets vurdering Utbyggingen av banen har tatt lenger tid enn antatt, og ny bane har i praksis blitt to år forsinket i forhold til opprinnelig plan. Dette først og fremst grunnet kraftig regnskyll som medførte at store deler av banen måtte sås på nytt, samt at banen i hele fjorårssesong ble driftet delvis som anleggsområde. Utbygging frem til ferdig bane er gjennomført med en betydelig dugnadsinnsats og uten at ytterligere lån er tatt opp. Det må imidlertid forventes at det tar et par år før banen får satt seg og vi får utnyttet inntektspotensialet fullt ut. I tillegg må det gjøres investeringer for å etablere gressutslag på alle hull. Vi må også gjøre investeringer i maskinparken for å kunne drifte de større arealene på en effektiv måte. Styret mener derfor at det er økonomisk riktig å forlenge avdragsfriheten og løpetiden på banklånet med 2 år. Sande Golfklubb Postadresse: PB 155, 3071 Sande. Besøksadresse: Holsrud Gård, 3070 Sande Mobil: , Fax: E-post: - Internettadresse: Organisasjonsnr:

11 Forslag til vedtak Under forutsetning av kommunal garanti fra Sande kommune gir årsmøtet styret fullmakt til å forlenge banklånet, opprinnelig pålydende kr , inntil juni Sande Golfklubb Postadresse: PB 155, 3071 Sande. Besøksadresse: Holsrud Gård, 3070 Sande Mobil: , Fax: E-post: - Internettadresse: Organisasjonsnr:

12 KONTINGENT 2012 Styret i Sande Golfklubb foreslår å ikke endre medlemskontingenten i Prisene opprettholdes, og vil da fortsatt være; Kr 995 for hovedmedlem Kr 750 for partner Kr 600 for student Kr 300 for junior under 18 år Kr 150 for junior under 12 år Sande, mars 2011 Styret i Sande Golfklubb

13 ÅRSRAPPORT FRA ADMINISTRASJONEN FOR PERIODEN 01 JANUAR 31 OKTOBER 2010 Året 2010 har vært meget hektisk med ferdigstillelse av bane og klubbhus samt etablering på nytt sted. Vi flyttet banen i september 2009 og arbeidene på banen har vært prioritert på våren Vi åpnet ny bane 18 april i 2010 og klubbhuset var klart til bruk fra lørdag 8 mai. Klubbhuset har vært betjent i helgene og på ettermiddagstid på for og ettersesongen, mens åpningstidene har vært fra kl i perioden 20 juni 20 august. I og med at det ble innført ny rutine ved at kun de som betalte greenfee skulle skrive seg inn i boken er det ikke mulig å tallfeste det totale besøket på banen. Styret bestemte i juni at dette skulle endres til at alle skrev seg inn, men noen har satt opp en privat plakat om at gammel ordning fortsatt skulle gjelde. Følelsen tilsier at det er langt lavere besøk på den nye banen enn på den gamle på Gran. Noe av dette kan skyldes at banen ikke har hatt ønsket kvalitet før utpå sommeren da omsetningen i kiosken for mai og juni viste nedgang mens juli var tilsvarende som Augustmåned har vært preget av mye nedbør, noe som kan forklare nedgangen i denne måneden. Skilter inn til banen ble montert på våren etter at Statens Vegvesen hadde gitt sin endelige godkjenning. Vi venter fortsatt på anvisningsskilt som skal settes opp av Statens Vegvesen. Dette forventes at dette er i orden i løpet av høsten og søknad ble sendt i Det har også i år vært mye arbeid med spillemiddelsøknader og det har vært gjennomført møter med Sande Kommune og Vestfold fylkeskommune. Vår fornyede søknad på Kr ble godtatt både i kommune og fylket, men p.g.a. streiken i juni ble avgjørelsen utsatt til i slutten av juni, noe som resulterte i at Kr ble utbetalt 31 august. Resterende beløp vil utbetales når endelig regnskap er levert og godkjent av kommunerevisoren. Det har vært ført separate regnskap for bane, vanning og klubbhusprosjektet og regnskap for vanningsprosjektet skulle vært levert 20 juni. Undertegnede søkte om utsettelse av dette og ny frist for innlevering er 1 november Hvis regnskapet blir godkjent som fremlagt vil det komme ytterligere Kr til utbetaling. Høyst sannsynlig ikke før vinteren / våren Sande Golfklubb Postadresse: PB 155, 3071 Sande Besøksadresse: Holsrud Gård 3070 Sande Tlf: Mob: E-post: - Internettadresse: Organisasjonsnr:

14 Fornyet søknad på midler til maskinstall ble levert i september og fristen er 15 oktober. Denne søknaden ble ikke godkjent i 2009 p.g.a. mangel på midler. Vi søker også om midler til nye golfbiler og denne vil sendes i løpet av oktober Vi mistet to sponsorer for 2010 og det henstilles til at sponsormarkedet og arbeidet mot lokale bedrifter får større oppmerksomhet da dette er et arbeid som tar mye tid og viser seg vanskelig å kombinere med alle andre arbeidsoppgaver. Vi har i 2010 også arrangert sponsortreff, noe som var meget vellykket. Samarbeidet med komiteene betraktes som godt, men det er ønskelig med mer aktivitet i de forskjellige komiteene. For 2010 ble det etablert en ny komite; rekrutteringskomite. Denne komiteen har gjennomført våre kurs rent faglig. Det har vært noen ønsker om å etablere en herrekomite på lik linje med vår damekomite. Det må og bør etableres en huskomite som kan ha som ansvar å passe på klubbhuset samt stå for eventuell utleie og arrangementer. Regnskapet har også i 2010 vært ført av Vekstra v/ Eli Svebakk-Johansen. Daglig leder har stått for tilrettelegging og kontering. Dette gjelder også lønn til ansatte. Samarbeidet har vært meget bra og det er ført regnskap for hver måned som har vært sendt til styrets medlemmer i forkant av styremøtene. Alle regnskaper er behandlet på styremøtene. Pr. 1 august 2010 viser regnskapet et netto akkumulert driftsresultat på + Kr ( spillemidler utgjør Kr ) budsjettert resultat var + Kr og resultatet for samme periode i 2009 var + Kr Alle tall er etter finansposter. Klubben benytter interne revisorer og takk til disse for utmerket jobb. Pro i sesongen har vært Bjørn Helge Briskebye med assistanse fra Johan Gudjonsson. Dette har fungert helt optimalt og mange av våre medlemmer har benyttet denne tjenesten. Det henstilles om at disse også engasjeres for 2011 sesongen. Bjørn Helge har også hatt ansvaret for vårt Grønn Glede prosjekt som også i år har vært støttet av Norges Golf Forbund. Samarbeidet er meget verdifullt for oss og tre av instruktørene har deltatt på kurs for kursledere i Veien til Golf. Grønn Glede har vært på banen hver fredag i tidsrommet Vi har i sesongen hatt samarbeid med Sande ungdomskole og Sande Videregående skole. Dette er et meget positivt tiltak for oss og elever har vært på banen jevnlig gjennom både vår og høstsemesteret. Vi flyttet vårt medlemsregister fra N3 Sport og til Golfbox. Vi opplevde en del innkjøringsproblemer, som forventet, men fra sommeren 2010 har systemet vært meget stabilt. Vi vil ved fakturering for 2011 ha terminert avtalen fra Mamut og til SendRegning, noe som vil bety en smidigere løsning for oss i og med at det i dette systemet ligger en automatisk purre og inkassotjeneste. Vi sendte noen medlemmer til inkasso for 2010 sesongen og i skrivende stund er ca 85 % av fordringene innbetalt. Rolf Hovd har deltatt aktivt i driften av medlemssystemet. Takk for hjelpen. Vi har jobbet med utformingen av ny nettside, men Sportmedia AS har ikke greid å levere det som har vært lovet og vi benytter fortsatt eksisterende sider som gjennomgikk en ansiktsløfting i løpet av året. Sande Golfklubb Postadresse: PB 155, 3071 Sande Besøksadresse: Holsrud Gård 3070 Sande Tlf: Mob: E-post: - Internettadresse: Organisasjonsnr:

15 Greenkeepere i sesongen har vært Børre Gunnestad, Johnny Winther og Thomas Bjørløw. De to førstnevnte har arbeidet med drift av banen mens Thomas stort sett har drevet med arbeid knyttet til prosjektene. Vi har også hatt god hjelp av vår lærling, Kristoffer Grønsand som har gjort en meget god jobb. Takk til alle sammen for strålende jobb. Kiosken har i sesongen vært drevet av klubben med innleid arbeidshjelp fra Marit Martinussen, Sondre Fløystad og John Magnus Øverbye. Alle sammen er også medlemmer i klubben. Takk for god innsats også til dere. Samarbeidet med nærliggende klubber og baner som vi tok initiativet til i 2009 har vært videreført og det er spesielt tre hovedområder det har vært arbeidet med; Greenfeesamarbeid, Veien til Golf samt en generell innkjøpsordning. Dette er et samarbeid som er meget verdifullt og dette bør fortsette også i Stort sett hele GolfNorge opplever sviktende inntekter. Det henstilles til klubbens styre at arbeidet som er igangsatt vedr alternative inntektskilder intensiveres da det for fremtiden ikke vil være et stort nok inntektspotensiale hos kun Golfspillere. Det er for få golfspillere samtidig som golf har blitt en aktivitet som er meget lavt priset. Klubben har i dag to aktivum; klubbhus og store utendørs områder. Her finnes det store muligheter. Vi nærmer oss nå en igangsetting av bygging av tursti for kommunen. Denne vil legges inne på området med start og stopp på vår parkeringsplass. Turstien vil etter hvert utvides til å gå ned til Bøplassen. Vi ser frem til at byggingen starter i oktober / november 2010 og vi ser det som et stort aktivum for klubben. Turstien vil ha en beliggenhet så den ikke kommer i konflikt med golfspillet samtidig som sikkerheten for de som benytter turstien er ivaretatt. Klubben har nå etablert egne interne rutiner vedr fakturering av varer og tjenester og det er bygget opp både kunderegister og vareregister. I 2009 og 2010 er det utfakturert for ca Kr fordelt på ca 1170 utgående fakturaer. Det er kun medlemskontingenter som blir fakturert eksternt. Daglig leder har ansvaret for dette arbeidet. Det har vært gjennomført statusmøte hvor alle grunneiere var invitert. Møtet ble betraktet som positivt av grunneierne og det skal avholdes nytt møte etter sesongen Ansvaret for innkalling til dette påhviler SGK. Sande Golfklubb står overfor utfordringer i tiden som kommer og det må arbeides med økonomi og å få flere av våre medlemmer aktive i klubbarbeidet. Høsten 2010 har vært preget av lite besøk sett i forhold til hvilke store områder vi har til disposisjon. Det nye kurset, Veien til Golf, har vært en stor suksess for oss. Konsept ble laget i februar og salget av kurs startet i mars / april. I Norsk Golf i august ble Sande GK omtalt som nr 2 i nyrekruttering i Norge. Vi har økt medlemsmassen med netto ca 100 medlemmer. Sande Golfklubb Postadresse: PB 155, 3071 Sande Besøksadresse: Holsrud Gård 3070 Sande Tlf: Mob: E-post: - Internettadresse: Organisasjonsnr:

16 Årsrapport 2010 fra styret i Sande Golfklubb Styret har i 2010 bestått av: Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Sekretær for styret: Finn Dahlgren Kristian Larsen Leif Skistad Berit Bøhmer Hjermund Martinussen Synnøve Borgemoen Cato Solberg Monica Thorsen Kjell Cato Løvaas Kenneth Rønnerud Komiteledere: Banekomite: Hjermund Martinussen Turneringskomite: Tommy Svendsrud Rekrutteringskomite: Torleif Jore / Leif Skistad Seniorkomite: Torleif Jore Juniorkomite: Kristian Larsen Damekomite: Kari Skistad Valgkomite: Finn Ivar Ryggetangen Kontrollkomite: Rolf Hovd Revisor: Arild Johansen og Per Kartnes Greenkeepere: Børre Gunnestad Johnny Winther Thomas Bjørløw Proer: Bjørn Inge Briskeby og Johann Gudjunsson Kenneth Rønnerud var daglig leder til Ny daglig leder, Hanne Fevik, startet Det har vært avholdt 10 styremøter i perioden og styret har behandlet 73 ordinære saker, samt ansettelse av ny daglig leder. Sande Golfklubb Postadresse: PB 155, 3071 Sande Besøksadresse: Holsrud Gård 3070 Sande Mob: E-post: - Internettadresse: Organisasjonsnr:

17 For informasjon om klubbmestere vises til rapport fra turneringskomiteen. Pr har Sande Golfklubb 1449 medlemmer fordelt på følgende grupper: Senior og partnere: 1199 (S:974/P:225) Studenter: 145 Junior u/12 år: 10 Junior u/18 år: 95 Det har vært registrert ca 1000 runder på banen i Tallet inkluder ikke runder for de med årsgreenfeekort. Første del av sesongen var sterkt preget av omlegging av banen og medførte at greenfeeinntekter falt betydelig fra Etter sommerferien var banen i mye bedre stand og besøket tok seg noe opp. Styret tror at 2011 vil bli en mer representativ sesong i forhold til spill på banen. Styret besluttet å anskaffe 3 nye golfbiler til sesongen 2011 for å ha et bedre tilbud til de som synes banen er lang å gå. I tillegg vil det komme ny bru ved Bremsa som en del av turstien klubben har inngått avtale om med Sande kommune. Klubbhuset ble etter stor innsats ferdig mai Vi har nå flotte fasiliteter som kan brukes til det beste for klubbens medlemmer og gjester. Det gir imidlertid oss også et større ansvar for drift og vedlikehold, ikke minst i forhold til servicenivå og økonomi. Styret besluttet derfor etter fjorårssesongen å etablere en Huskomite, som i nært samarbeid med daglig leder skal vurdere hvordan vi best mulig kan forvalte verdien i klubbhuset og sikre et trivelig miljø for medlemmene. Kari og Leif Skistad deltok på Golfforum i november Vi har vært representert i Sande Idrettsråd med Cato Solberg og Per Kartnes (vara). Sigmund Ovenstad ble tildelt hedersprispå Idrettsgallaen 2011 for sin store dugnadsinnsats med nytt klubbhus. Sande Golfklubb Postadresse: PB 155, 3071 Sande Besøksadresse: Holsrud Gård 3070 Sande Mob: E-post: - Internettadresse: Organisasjonsnr:

18 ÅRSMELDING TURNERINGSKOMITEEN SANDE GOLFKLUBB 2010 Følgende var med i Turneringskomiteen: Tommy Svendsrud, leder - Lise Hovd- Laila Graving. I tilegg hadde vi god hjelp av Kristian Larsen, Rolf Hovd og Kari Skistad. Turneringskomiteen slet hele sesongen med at det bare var tre faste medlemmer. Dette gjorde bl.a at vi måtte utsette klubbmesterskapet to ganger. Det er selvfølgelig beklagelig. Turneringene som ble arrangert har prøvd å legge vekt på å skape interesse fra nybegynnere. Dette har vi ikke lykkes med. Alle turneringer i 2009 og 2010 som hadde som mål å rekruttere nybegynnere til turneringer, ble avlyst grunnet dårlig interesse. Vi ser at de siste årene har det vært en jevn nedgang i antall påmeldte til turneringene. I 2010 var det laveste antall deltagere noen gang. Det kan være mange årsaker, men det som er diskutert innad i turneringskomiteen, er at turneringene må forankres i styret. Klubben bør se på organiseringen av turneringskomiteen. En bør også ha en grunnleggende diskusjon på hva slags type turneringer klubben skal ha. Klubbmestere 2010: Damer Wenche Utheim Herrer Bjørn Helge Briskeby Tommy Svendsrud Leder turneringsgruppa

19 Årsmelding banekomiteen 2010 Banekomiteen har i år bestått av: Hjermund Martinussen (Leder) Kristian Larsen Lise Hovd Leif Arne Skistad Cato Solberg Aase Weberg (fram til sommeren) Peter Wilsgård (kom inn etter Aase Weberg) Tommy Svendsrud I oppstarten i år ble det mange møter, for å ivareta alle oppgaver som stod i kø. Det ble utført mye dugnadsarbeid i år, spesielt forsommeren ble hektisk med legging av egenprodusert gress både på greener og andre trengende områder, veier ble bygd, sikkerhetsnett ble satt opp og et ble justert, treningsområdet begynte å ta form, bunker ble bygd, vanning ferdigstilt til alle greener, Innsatsen fra seniorene står det respekt av, men det var også andre ildsjeler som nesten bodde på banen til tider. At vi kom så langt i ferdigstillelse av banen er vi i banekomiteen utrolig stolte av. Det har vært innleid en stor del maskinelt utstyr, for å lette arbeidsoppgavene og i det hele tatt å få utført oppgavene, noe med sjåfør og noen uten. Oppgavene har vært veldig varierende slik at enkelte har nesten hatt sin fulle jobb her, i tillegg til vanlig jobb. Det ble inngått avtale om eget pumpeanlegg som blir fredigstilt til oppstart (15 april 2011) med Gudmund Gran. Dette på grunn av at vi våren 2010 hadde store problemer med uttørking, spesielt der hvor det var lagt ferdiggress. Samarbeidet mellom banekomiteen / greenkeeper / banemannskaper / seniorer og innleid hjelp gjorde at vi tidlig høsten 2010 fikk et kjempegodt resultat ute på banen.

20 Det gjenstår å få lagd ferdig gressutslag på de fleste utslag, noe som er planlagt Noen utslag blir uten vanning og noen med, alt etter beliggenhet. Ny bru ble påbegynt over bremsa nede ved hull 4. Cato Solberg har sammen med en lokal entreprenør gjort fundamentering og fått ståldragerne på plass. Der gjenstår det en god del arbeid før den blir ferdig. Cato Solberg er også vår kontakt med kommunen ang turstien som vi bygger inne på vårt område. Maskinparken til SGK er av en slik alder at det bør / må prioriteres å anskaffe en del nytt/nyere utstyr. SGK har ikke noen maskin for å laste opp sand og lignende tunge ting, samt og dresse greener slik at det må prioriteres en maskin med lesseutstyr.(har tidligere leid/lånt dette av sønn til Børre Gunnestad).

21 ÅRSRAPPORT DAMEGRUPPA SANDE GOLFKLUBB 2010 Damegruppa har i 2010 hatt 13 mandager med golfspill over ni hull. Som i 2009 avtalte vi mål for sesongen ved sesongoppstart. Disse tok vi frem ved sesongavslutningen og så på status for sesongen. Vår årsrapport følger de oppsatte mål for sesongen Rekruttere nye damegolfere til å delta på damedag. 27 damer deltatt, med et snitt på syv kvelder på hver. Det har vært benyttet ulike spilleformer, som Texas skramble, greensome, stabelford, bestball, slagspill og matchspill. Vi har fått med oss få nye damer, men dessverre har flere uteblitt derfor, derfor er det en sterk nedgang i antall deltakere og totalt spilte runder fra forrige sesong. Få opp antall deltakere fra Sande GK på dameturneringer utenfor klubben Sande GK har i 2010 hatt deltakere med på begge Vestfold Ladies open. Oppfordre damene til deltakelse på Senior Tour. Våre senior damer har vært aktive også i år, og et lag bestående av Toril Solum, Wenche Utheim og Lise Hovd har deltatt i lag NM hvor de fikk en hederlig 5. plass. Samarbeid med og besøk av andre kubber. Vi har i år hatt besøk og selv besøkt tre golfklubber. Dette har vært godt mottatt av våre og besøkende damer. På vårt arrangement i golfuka 2010, deltok 34 damer fra syv ulike klubber i Vestfold og Buskerud. Vi var godt fornøyd med oppslutningen denne mandag ettermiddagen. Årlig nettoslag konkurranse i damegruppa som premieres med vandrepokal. Laila Graving fikk nappet i vandrepokalen for Gjennomføre juli eclectic. 12 damer deltok på juli eclectic, de spilte fra en til 5 runder som tellende. Anne Grete Bamrud vant denne konkurransen. Annet Fra begynnelsen av juli og ut august hadde pro en tilbud om trening før spill på damedagen. Mange av damene benyttet seg av dette, og var veldig fornøyd med opplegget. I slutten av september var vi på Sverige tur, med golf og sosialt samvær. Det sosiale samværet er en viktig del av golfen. Ved sesongavslutning hadde vi en erfaringsutveksling om sesongen 2010, dette spesielt med utgangspunkt i den reduserte deltakelsen vi har hatt. Her kom det frem flere ulike forhold, disse er oppsummert og sendt til styret, med oppfordring om å ta dette med i videre arbeid med å utvikle klubben og banen i 2011.

22 ÅRSRAPPORT SENIORKOMITEEN SANDE GOLFKLUBB 2010 Komitemedlemmer: Torleif Jore og Kjell Bakke. Aktivitetene har stor sett fulgt "oppgåtte stier". Spilledager torsdag; innegolf på Imjelt i vintersesongen, og ute på Holsrud i sommersesongen. Deltagerantall Har hatt lag i NSG's lagmatcher, Damer og Herrer. Individuell deltagelse i NSG's turneringer. Damelag i NM. Alt med noe vekslende hell. Arrangerte NSG turnering på Holsrud. Ca.30 deltagere. Simulatorturnering på Imjelt om Albert Blantern's minneskjold. Vinner Halvdan Rånes. Uteturnering på Holsrud om Albert Blantern s minneskjold. Vinner Roar Halvorsen. Quadruppel turneringen, Hof, Hurum, Solum, Sande, ble vunnet overlegent av Sande. Pokalen er altså nå tilbake hos oss! Våravslutning på Kongsberg, ca. 24 delt. Høstavslutning Imjelt, korthullsbanen. >30 delt. Alle premiert. Premiering finansiert med torsdagenes startkontingent. Kommentarer til banen: En god del tyngre enn Gran banen. Når det gjelder Klubbhandicap tror jeg nok mange av medlemmene vil hilse dette velkommen. Mange seniormedlemmer har deltatt i dugnader. Også som faddere for nye spillere.

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Orientering om baneprosjektet Orientering om golf-psykiatriprosjektet Premieutdeling klubbmesterskapet Loddtrekking boblebad FORRETNINGSORDEN ÅRSMØTET

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 27. mars 2014, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2014 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 27. mars 2014, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2014 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 27. mars 2014, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 Årsmøte Sunnmøre Golfklubb 2010 Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av møteleiar, referent og 2 personar

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014)

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014) Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Komiterapporter til årsmøte 2014) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Side 1 av 19 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2013 fra

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager.

styrets årsberetning Fullt på tråkka under travkjøring. Det er slikt vi ønsker oss alle V75-dager. Årsberetning og regnskap 2011 styrets årsberetning Styret i Drammen Travbane AS 2011. Bak fra venstre: Knut Gunnholt, Kim Are Sveen (1. varamann), Roar Schinnes og Oddmar Nilsen. Foran fra venstre: Dag

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer