ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl Klubbhuset, Holsrud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent. 5. Valg av møtesekretær. 6. Valg av to stk. til å signere protokollen. 7. Årsmeldinger Klubbens styre Administrasjonen Banekomite Damekomite Juniorkomite Rekrutterings- og opplæringskomite Seniorkomite Kontrollkomite Grønn Glede komite Turneringskomiteen 8. Regnskap Innkomne forslag 10. Kontingenter Budsjett Virksomhetsplan Valg av revisor 14. Valg Sande Golfklubb Postadresse: PB 155, 3071 Sande. Besøksadresse: Holsrud Gård 3070 Sande Mobil: E-post: Internettadresse: Organisasjonsnr:

2 Årsoppgjør 2010 for Sande Golfklubb Foretaksnr

3 Sande Golfklubb Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Spillemidler Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ( ) ( ) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Årsregnskap for Sande Golfklubb Organisasjonsnr

4 Sande Golfklubb Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Årets overskudd er disponert i bane og vanningsanlegget i Sande / 2011 Styreleder Årsregnskap for Sande Golfklubb Organisasjonsnr

5 Sande Golfklubb Noter 2010 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. Presiseringer mht regnskapsprinsipper: Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Anleggsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom blir ikke avskrevet. Driftsløsører balanseføres over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har levetid over 3 år. Vedlikehold av driftsmilder kostnadsføres løpende, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over resterende økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Skatt Det er ikke skattekostnad, da foreningen er unntatt beskatning. Noter for Sande Golfklubb Organisasjonsnr

6 Sande Golfklubb Noter 2010 Note 1 - Lønnskostnad Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader 0 0 Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder Selskapet er ikke pliktig til å ha offentlig tjeneste pensjon. Det er ingen bonus eller opsjonsordninger i selskapet og det er ikke utbetalt noe i styre honorarer i Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler Avskrivningstablå for varige driftsmidler Prosjekt i Driftsløsøre arbeid Gran Verktøy, Sum banemaskiner Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Avskr. på oppskrivning Tilbakeført avskrivning Ekstraord nedskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr Noter for Sande Golfklubb Organisasjonsnr

7 Sande Golfklubb Noter 2010 Note 3 - Bankinnskudd Skattetrekkinnskudd utgjør pr i år kr 667 og utgjorde pr i fjor kr Note 4 - Annen egenkapital Annen egenkapital Pr Tilført fra årsresultat Anvendt til årsresultat 0 Andre transaksjoner: 0 Pr Noter for Sande Golfklubb Organisasjonsnr

8 Budsjett 2011 Sande Golfklubb Versjon: 7.mars 2011 SUM RESULTAT INNTEKTER Utleie jord Årsgreenfee Medlemsinntekter Greenfee Ballmaskin Veien til Golf Slagprøve/oppspill års greenfee Juniorgruppen Spillemidler Tilskudd NIF + mva komp Grønn Glede Mva komp Banebil Leieinnt. Kontor Turneringskomiteen Div.inntekter Off.støtte Salg av dr.midler Golfkort Pink Cup Grasrotandelen Sponsorinntekter Kiosk Utleie bagskap Inntekter klubbhus 0 Sum innt SUM RESULTAT UTGIFTER Varekost kiosk Varelager endring Veien til Golf Golfuka Juniorgruppen Seniorgruppen Turneringskomite innleid hjelp kiosk Stevneutgifter Utdanning Pink Cup Grønn Glede Undervisningsmat Kontingenter NGF Klubben online Gaver Forsikring Styremøter Golfkort Årsmøte Bankgebyr annen kost fradr.ber Div.kost Lønn dgl.leder/kl.koord Lønn greenkeeper Lønn kiosk Provisjon Feriepenger Arb.g.avg Arb.g.avg.f.penger Yrkesskadefors Annen pers.kost

9 Bilgodtgj Ref.sykepenger Tap salg av dr.midl 0 Avskrivninger Utstyr bane Utbedring bane Golfbiler Greenkeeper Pro Drivstoff tr.midler Salgskost Annonser Representasjon Vedlikeh transportm Revisjonshonorar Regnsk.honorar it avg NGF Jur.bistand Renhold Strøm Vann Renov.vann.avl Lokalkost Leie lokaler Leie maskiner Leie inventar Baneleie Venteleie Maskinutstyr Inventar Driftsmateriale Vedl.kontorm Vedl.banemask Sand,frø og lignende Baneprosj Kontorrekv Trykksaker Aviser o l NGF Møter,kurs,oppdat IT avtale Telefon/Int.nett Mobiltelefon Porto Sum kostn Driftsres Finansinnt Finanskost.* Netto finans Resultat

10 Styret foreslår å forlenge låneperiode for banklånet med 2 år. Bakgrunn På årsmøtet i 2006 ble følgende vedtak fattet: SAK 6 : INNKOMNE FORSLAG Styret har søkt om spillemidler på kr ,-. Styret ber om fullmakt til å oppta et likelydende lån som midlertidig finansiering til spillemidlene blir realisert. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å inngå låneopptaket. På dette grunnlag inngikk styret låneavtale med DnbNor på 10 år hvorav de 3 første årene var avdragsfrie. Avdragene skulle starte i oktober Sande kommune ga kommunal garanti for lånet. På ekstraordinært årsmøtet i 2009 ble følgende vedtak fattet: SAK 6 : INNKOMNE FORSLAG Vedtak fattet på årsmøtet i 2006 oppheves og nytt vedtak fattes som følger: Bevilgede spillemidler skal inngå i det ordinære regnskapet til Sande Golfklubb og disponeres iht. klubbens budsjetter. Ferdigstillelse av bane og klubbhus skal prioriteres. I november 2010 fikk styret midlertidig forlenget avdragsfriheten til februar DnbNor er villig til å forlenge ytterligere, men krever da at garantien fra Sande kommune også forlenges. Styret har sendt søknad om forlengelse til kommunen om forlengelse i 2 år. Søknaden vil bli behandlet i mai. Styrets vurdering Utbyggingen av banen har tatt lenger tid enn antatt, og ny bane har i praksis blitt to år forsinket i forhold til opprinnelig plan. Dette først og fremst grunnet kraftig regnskyll som medførte at store deler av banen måtte sås på nytt, samt at banen i hele fjorårssesong ble driftet delvis som anleggsområde. Utbygging frem til ferdig bane er gjennomført med en betydelig dugnadsinnsats og uten at ytterligere lån er tatt opp. Det må imidlertid forventes at det tar et par år før banen får satt seg og vi får utnyttet inntektspotensialet fullt ut. I tillegg må det gjøres investeringer for å etablere gressutslag på alle hull. Vi må også gjøre investeringer i maskinparken for å kunne drifte de større arealene på en effektiv måte. Styret mener derfor at det er økonomisk riktig å forlenge avdragsfriheten og løpetiden på banklånet med 2 år. Sande Golfklubb Postadresse: PB 155, 3071 Sande. Besøksadresse: Holsrud Gård, 3070 Sande Mobil: , Fax: E-post: - Internettadresse: Organisasjonsnr:

11 Forslag til vedtak Under forutsetning av kommunal garanti fra Sande kommune gir årsmøtet styret fullmakt til å forlenge banklånet, opprinnelig pålydende kr , inntil juni Sande Golfklubb Postadresse: PB 155, 3071 Sande. Besøksadresse: Holsrud Gård, 3070 Sande Mobil: , Fax: E-post: - Internettadresse: Organisasjonsnr:

12 KONTINGENT 2012 Styret i Sande Golfklubb foreslår å ikke endre medlemskontingenten i Prisene opprettholdes, og vil da fortsatt være; Kr 995 for hovedmedlem Kr 750 for partner Kr 600 for student Kr 300 for junior under 18 år Kr 150 for junior under 12 år Sande, mars 2011 Styret i Sande Golfklubb

13 ÅRSRAPPORT FRA ADMINISTRASJONEN FOR PERIODEN 01 JANUAR 31 OKTOBER 2010 Året 2010 har vært meget hektisk med ferdigstillelse av bane og klubbhus samt etablering på nytt sted. Vi flyttet banen i september 2009 og arbeidene på banen har vært prioritert på våren Vi åpnet ny bane 18 april i 2010 og klubbhuset var klart til bruk fra lørdag 8 mai. Klubbhuset har vært betjent i helgene og på ettermiddagstid på for og ettersesongen, mens åpningstidene har vært fra kl i perioden 20 juni 20 august. I og med at det ble innført ny rutine ved at kun de som betalte greenfee skulle skrive seg inn i boken er det ikke mulig å tallfeste det totale besøket på banen. Styret bestemte i juni at dette skulle endres til at alle skrev seg inn, men noen har satt opp en privat plakat om at gammel ordning fortsatt skulle gjelde. Følelsen tilsier at det er langt lavere besøk på den nye banen enn på den gamle på Gran. Noe av dette kan skyldes at banen ikke har hatt ønsket kvalitet før utpå sommeren da omsetningen i kiosken for mai og juni viste nedgang mens juli var tilsvarende som Augustmåned har vært preget av mye nedbør, noe som kan forklare nedgangen i denne måneden. Skilter inn til banen ble montert på våren etter at Statens Vegvesen hadde gitt sin endelige godkjenning. Vi venter fortsatt på anvisningsskilt som skal settes opp av Statens Vegvesen. Dette forventes at dette er i orden i løpet av høsten og søknad ble sendt i Det har også i år vært mye arbeid med spillemiddelsøknader og det har vært gjennomført møter med Sande Kommune og Vestfold fylkeskommune. Vår fornyede søknad på Kr ble godtatt både i kommune og fylket, men p.g.a. streiken i juni ble avgjørelsen utsatt til i slutten av juni, noe som resulterte i at Kr ble utbetalt 31 august. Resterende beløp vil utbetales når endelig regnskap er levert og godkjent av kommunerevisoren. Det har vært ført separate regnskap for bane, vanning og klubbhusprosjektet og regnskap for vanningsprosjektet skulle vært levert 20 juni. Undertegnede søkte om utsettelse av dette og ny frist for innlevering er 1 november Hvis regnskapet blir godkjent som fremlagt vil det komme ytterligere Kr til utbetaling. Høyst sannsynlig ikke før vinteren / våren Sande Golfklubb Postadresse: PB 155, 3071 Sande Besøksadresse: Holsrud Gård 3070 Sande Tlf: Mob: E-post: - Internettadresse: Organisasjonsnr:

14 Fornyet søknad på midler til maskinstall ble levert i september og fristen er 15 oktober. Denne søknaden ble ikke godkjent i 2009 p.g.a. mangel på midler. Vi søker også om midler til nye golfbiler og denne vil sendes i løpet av oktober Vi mistet to sponsorer for 2010 og det henstilles til at sponsormarkedet og arbeidet mot lokale bedrifter får større oppmerksomhet da dette er et arbeid som tar mye tid og viser seg vanskelig å kombinere med alle andre arbeidsoppgaver. Vi har i 2010 også arrangert sponsortreff, noe som var meget vellykket. Samarbeidet med komiteene betraktes som godt, men det er ønskelig med mer aktivitet i de forskjellige komiteene. For 2010 ble det etablert en ny komite; rekrutteringskomite. Denne komiteen har gjennomført våre kurs rent faglig. Det har vært noen ønsker om å etablere en herrekomite på lik linje med vår damekomite. Det må og bør etableres en huskomite som kan ha som ansvar å passe på klubbhuset samt stå for eventuell utleie og arrangementer. Regnskapet har også i 2010 vært ført av Vekstra v/ Eli Svebakk-Johansen. Daglig leder har stått for tilrettelegging og kontering. Dette gjelder også lønn til ansatte. Samarbeidet har vært meget bra og det er ført regnskap for hver måned som har vært sendt til styrets medlemmer i forkant av styremøtene. Alle regnskaper er behandlet på styremøtene. Pr. 1 august 2010 viser regnskapet et netto akkumulert driftsresultat på + Kr ( spillemidler utgjør Kr ) budsjettert resultat var + Kr og resultatet for samme periode i 2009 var + Kr Alle tall er etter finansposter. Klubben benytter interne revisorer og takk til disse for utmerket jobb. Pro i sesongen har vært Bjørn Helge Briskebye med assistanse fra Johan Gudjonsson. Dette har fungert helt optimalt og mange av våre medlemmer har benyttet denne tjenesten. Det henstilles om at disse også engasjeres for 2011 sesongen. Bjørn Helge har også hatt ansvaret for vårt Grønn Glede prosjekt som også i år har vært støttet av Norges Golf Forbund. Samarbeidet er meget verdifullt for oss og tre av instruktørene har deltatt på kurs for kursledere i Veien til Golf. Grønn Glede har vært på banen hver fredag i tidsrommet Vi har i sesongen hatt samarbeid med Sande ungdomskole og Sande Videregående skole. Dette er et meget positivt tiltak for oss og elever har vært på banen jevnlig gjennom både vår og høstsemesteret. Vi flyttet vårt medlemsregister fra N3 Sport og til Golfbox. Vi opplevde en del innkjøringsproblemer, som forventet, men fra sommeren 2010 har systemet vært meget stabilt. Vi vil ved fakturering for 2011 ha terminert avtalen fra Mamut og til SendRegning, noe som vil bety en smidigere løsning for oss i og med at det i dette systemet ligger en automatisk purre og inkassotjeneste. Vi sendte noen medlemmer til inkasso for 2010 sesongen og i skrivende stund er ca 85 % av fordringene innbetalt. Rolf Hovd har deltatt aktivt i driften av medlemssystemet. Takk for hjelpen. Vi har jobbet med utformingen av ny nettside, men Sportmedia AS har ikke greid å levere det som har vært lovet og vi benytter fortsatt eksisterende sider som gjennomgikk en ansiktsløfting i løpet av året. Sande Golfklubb Postadresse: PB 155, 3071 Sande Besøksadresse: Holsrud Gård 3070 Sande Tlf: Mob: E-post: - Internettadresse: Organisasjonsnr:

15 Greenkeepere i sesongen har vært Børre Gunnestad, Johnny Winther og Thomas Bjørløw. De to førstnevnte har arbeidet med drift av banen mens Thomas stort sett har drevet med arbeid knyttet til prosjektene. Vi har også hatt god hjelp av vår lærling, Kristoffer Grønsand som har gjort en meget god jobb. Takk til alle sammen for strålende jobb. Kiosken har i sesongen vært drevet av klubben med innleid arbeidshjelp fra Marit Martinussen, Sondre Fløystad og John Magnus Øverbye. Alle sammen er også medlemmer i klubben. Takk for god innsats også til dere. Samarbeidet med nærliggende klubber og baner som vi tok initiativet til i 2009 har vært videreført og det er spesielt tre hovedområder det har vært arbeidet med; Greenfeesamarbeid, Veien til Golf samt en generell innkjøpsordning. Dette er et samarbeid som er meget verdifullt og dette bør fortsette også i Stort sett hele GolfNorge opplever sviktende inntekter. Det henstilles til klubbens styre at arbeidet som er igangsatt vedr alternative inntektskilder intensiveres da det for fremtiden ikke vil være et stort nok inntektspotensiale hos kun Golfspillere. Det er for få golfspillere samtidig som golf har blitt en aktivitet som er meget lavt priset. Klubben har i dag to aktivum; klubbhus og store utendørs områder. Her finnes det store muligheter. Vi nærmer oss nå en igangsetting av bygging av tursti for kommunen. Denne vil legges inne på området med start og stopp på vår parkeringsplass. Turstien vil etter hvert utvides til å gå ned til Bøplassen. Vi ser frem til at byggingen starter i oktober / november 2010 og vi ser det som et stort aktivum for klubben. Turstien vil ha en beliggenhet så den ikke kommer i konflikt med golfspillet samtidig som sikkerheten for de som benytter turstien er ivaretatt. Klubben har nå etablert egne interne rutiner vedr fakturering av varer og tjenester og det er bygget opp både kunderegister og vareregister. I 2009 og 2010 er det utfakturert for ca Kr fordelt på ca 1170 utgående fakturaer. Det er kun medlemskontingenter som blir fakturert eksternt. Daglig leder har ansvaret for dette arbeidet. Det har vært gjennomført statusmøte hvor alle grunneiere var invitert. Møtet ble betraktet som positivt av grunneierne og det skal avholdes nytt møte etter sesongen Ansvaret for innkalling til dette påhviler SGK. Sande Golfklubb står overfor utfordringer i tiden som kommer og det må arbeides med økonomi og å få flere av våre medlemmer aktive i klubbarbeidet. Høsten 2010 har vært preget av lite besøk sett i forhold til hvilke store områder vi har til disposisjon. Det nye kurset, Veien til Golf, har vært en stor suksess for oss. Konsept ble laget i februar og salget av kurs startet i mars / april. I Norsk Golf i august ble Sande GK omtalt som nr 2 i nyrekruttering i Norge. Vi har økt medlemsmassen med netto ca 100 medlemmer. Sande Golfklubb Postadresse: PB 155, 3071 Sande Besøksadresse: Holsrud Gård 3070 Sande Tlf: Mob: E-post: - Internettadresse: Organisasjonsnr:

16 Årsrapport 2010 fra styret i Sande Golfklubb Styret har i 2010 bestått av: Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Sekretær for styret: Finn Dahlgren Kristian Larsen Leif Skistad Berit Bøhmer Hjermund Martinussen Synnøve Borgemoen Cato Solberg Monica Thorsen Kjell Cato Løvaas Kenneth Rønnerud Komiteledere: Banekomite: Hjermund Martinussen Turneringskomite: Tommy Svendsrud Rekrutteringskomite: Torleif Jore / Leif Skistad Seniorkomite: Torleif Jore Juniorkomite: Kristian Larsen Damekomite: Kari Skistad Valgkomite: Finn Ivar Ryggetangen Kontrollkomite: Rolf Hovd Revisor: Arild Johansen og Per Kartnes Greenkeepere: Børre Gunnestad Johnny Winther Thomas Bjørløw Proer: Bjørn Inge Briskeby og Johann Gudjunsson Kenneth Rønnerud var daglig leder til Ny daglig leder, Hanne Fevik, startet Det har vært avholdt 10 styremøter i perioden og styret har behandlet 73 ordinære saker, samt ansettelse av ny daglig leder. Sande Golfklubb Postadresse: PB 155, 3071 Sande Besøksadresse: Holsrud Gård 3070 Sande Mob: E-post: - Internettadresse: Organisasjonsnr:

17 For informasjon om klubbmestere vises til rapport fra turneringskomiteen. Pr har Sande Golfklubb 1449 medlemmer fordelt på følgende grupper: Senior og partnere: 1199 (S:974/P:225) Studenter: 145 Junior u/12 år: 10 Junior u/18 år: 95 Det har vært registrert ca 1000 runder på banen i Tallet inkluder ikke runder for de med årsgreenfeekort. Første del av sesongen var sterkt preget av omlegging av banen og medførte at greenfeeinntekter falt betydelig fra Etter sommerferien var banen i mye bedre stand og besøket tok seg noe opp. Styret tror at 2011 vil bli en mer representativ sesong i forhold til spill på banen. Styret besluttet å anskaffe 3 nye golfbiler til sesongen 2011 for å ha et bedre tilbud til de som synes banen er lang å gå. I tillegg vil det komme ny bru ved Bremsa som en del av turstien klubben har inngått avtale om med Sande kommune. Klubbhuset ble etter stor innsats ferdig mai Vi har nå flotte fasiliteter som kan brukes til det beste for klubbens medlemmer og gjester. Det gir imidlertid oss også et større ansvar for drift og vedlikehold, ikke minst i forhold til servicenivå og økonomi. Styret besluttet derfor etter fjorårssesongen å etablere en Huskomite, som i nært samarbeid med daglig leder skal vurdere hvordan vi best mulig kan forvalte verdien i klubbhuset og sikre et trivelig miljø for medlemmene. Kari og Leif Skistad deltok på Golfforum i november Vi har vært representert i Sande Idrettsråd med Cato Solberg og Per Kartnes (vara). Sigmund Ovenstad ble tildelt hedersprispå Idrettsgallaen 2011 for sin store dugnadsinnsats med nytt klubbhus. Sande Golfklubb Postadresse: PB 155, 3071 Sande Besøksadresse: Holsrud Gård 3070 Sande Mob: E-post: - Internettadresse: Organisasjonsnr:

18 ÅRSMELDING TURNERINGSKOMITEEN SANDE GOLFKLUBB 2010 Følgende var med i Turneringskomiteen: Tommy Svendsrud, leder - Lise Hovd- Laila Graving. I tilegg hadde vi god hjelp av Kristian Larsen, Rolf Hovd og Kari Skistad. Turneringskomiteen slet hele sesongen med at det bare var tre faste medlemmer. Dette gjorde bl.a at vi måtte utsette klubbmesterskapet to ganger. Det er selvfølgelig beklagelig. Turneringene som ble arrangert har prøvd å legge vekt på å skape interesse fra nybegynnere. Dette har vi ikke lykkes med. Alle turneringer i 2009 og 2010 som hadde som mål å rekruttere nybegynnere til turneringer, ble avlyst grunnet dårlig interesse. Vi ser at de siste årene har det vært en jevn nedgang i antall påmeldte til turneringene. I 2010 var det laveste antall deltagere noen gang. Det kan være mange årsaker, men det som er diskutert innad i turneringskomiteen, er at turneringene må forankres i styret. Klubben bør se på organiseringen av turneringskomiteen. En bør også ha en grunnleggende diskusjon på hva slags type turneringer klubben skal ha. Klubbmestere 2010: Damer Wenche Utheim Herrer Bjørn Helge Briskeby Tommy Svendsrud Leder turneringsgruppa

19 Årsmelding banekomiteen 2010 Banekomiteen har i år bestått av: Hjermund Martinussen (Leder) Kristian Larsen Lise Hovd Leif Arne Skistad Cato Solberg Aase Weberg (fram til sommeren) Peter Wilsgård (kom inn etter Aase Weberg) Tommy Svendsrud I oppstarten i år ble det mange møter, for å ivareta alle oppgaver som stod i kø. Det ble utført mye dugnadsarbeid i år, spesielt forsommeren ble hektisk med legging av egenprodusert gress både på greener og andre trengende områder, veier ble bygd, sikkerhetsnett ble satt opp og et ble justert, treningsområdet begynte å ta form, bunker ble bygd, vanning ferdigstilt til alle greener, Innsatsen fra seniorene står det respekt av, men det var også andre ildsjeler som nesten bodde på banen til tider. At vi kom så langt i ferdigstillelse av banen er vi i banekomiteen utrolig stolte av. Det har vært innleid en stor del maskinelt utstyr, for å lette arbeidsoppgavene og i det hele tatt å få utført oppgavene, noe med sjåfør og noen uten. Oppgavene har vært veldig varierende slik at enkelte har nesten hatt sin fulle jobb her, i tillegg til vanlig jobb. Det ble inngått avtale om eget pumpeanlegg som blir fredigstilt til oppstart (15 april 2011) med Gudmund Gran. Dette på grunn av at vi våren 2010 hadde store problemer med uttørking, spesielt der hvor det var lagt ferdiggress. Samarbeidet mellom banekomiteen / greenkeeper / banemannskaper / seniorer og innleid hjelp gjorde at vi tidlig høsten 2010 fikk et kjempegodt resultat ute på banen.

20 Det gjenstår å få lagd ferdig gressutslag på de fleste utslag, noe som er planlagt Noen utslag blir uten vanning og noen med, alt etter beliggenhet. Ny bru ble påbegynt over bremsa nede ved hull 4. Cato Solberg har sammen med en lokal entreprenør gjort fundamentering og fått ståldragerne på plass. Der gjenstår det en god del arbeid før den blir ferdig. Cato Solberg er også vår kontakt med kommunen ang turstien som vi bygger inne på vårt område. Maskinparken til SGK er av en slik alder at det bør / må prioriteres å anskaffe en del nytt/nyere utstyr. SGK har ikke noen maskin for å laste opp sand og lignende tunge ting, samt og dresse greener slik at det må prioriteres en maskin med lesseutstyr.(har tidligere leid/lånt dette av sønn til Børre Gunnestad).

21 ÅRSRAPPORT DAMEGRUPPA SANDE GOLFKLUBB 2010 Damegruppa har i 2010 hatt 13 mandager med golfspill over ni hull. Som i 2009 avtalte vi mål for sesongen ved sesongoppstart. Disse tok vi frem ved sesongavslutningen og så på status for sesongen. Vår årsrapport følger de oppsatte mål for sesongen Rekruttere nye damegolfere til å delta på damedag. 27 damer deltatt, med et snitt på syv kvelder på hver. Det har vært benyttet ulike spilleformer, som Texas skramble, greensome, stabelford, bestball, slagspill og matchspill. Vi har fått med oss få nye damer, men dessverre har flere uteblitt derfor, derfor er det en sterk nedgang i antall deltakere og totalt spilte runder fra forrige sesong. Få opp antall deltakere fra Sande GK på dameturneringer utenfor klubben Sande GK har i 2010 hatt deltakere med på begge Vestfold Ladies open. Oppfordre damene til deltakelse på Senior Tour. Våre senior damer har vært aktive også i år, og et lag bestående av Toril Solum, Wenche Utheim og Lise Hovd har deltatt i lag NM hvor de fikk en hederlig 5. plass. Samarbeid med og besøk av andre kubber. Vi har i år hatt besøk og selv besøkt tre golfklubber. Dette har vært godt mottatt av våre og besøkende damer. På vårt arrangement i golfuka 2010, deltok 34 damer fra syv ulike klubber i Vestfold og Buskerud. Vi var godt fornøyd med oppslutningen denne mandag ettermiddagen. Årlig nettoslag konkurranse i damegruppa som premieres med vandrepokal. Laila Graving fikk nappet i vandrepokalen for Gjennomføre juli eclectic. 12 damer deltok på juli eclectic, de spilte fra en til 5 runder som tellende. Anne Grete Bamrud vant denne konkurransen. Annet Fra begynnelsen av juli og ut august hadde pro en tilbud om trening før spill på damedagen. Mange av damene benyttet seg av dette, og var veldig fornøyd med opplegget. I slutten av september var vi på Sverige tur, med golf og sosialt samvær. Det sosiale samværet er en viktig del av golfen. Ved sesongavslutning hadde vi en erfaringsutveksling om sesongen 2010, dette spesielt med utgangspunkt i den reduserte deltakelsen vi har hatt. Her kom det frem flere ulike forhold, disse er oppsummert og sendt til styret, med oppfordring om å ta dette med i videre arbeid med å utvikle klubben og banen i 2011.

22 ÅRSRAPPORT SENIORKOMITEEN SANDE GOLFKLUBB 2010 Komitemedlemmer: Torleif Jore og Kjell Bakke. Aktivitetene har stor sett fulgt "oppgåtte stier". Spilledager torsdag; innegolf på Imjelt i vintersesongen, og ute på Holsrud i sommersesongen. Deltagerantall Har hatt lag i NSG's lagmatcher, Damer og Herrer. Individuell deltagelse i NSG's turneringer. Damelag i NM. Alt med noe vekslende hell. Arrangerte NSG turnering på Holsrud. Ca.30 deltagere. Simulatorturnering på Imjelt om Albert Blantern's minneskjold. Vinner Halvdan Rånes. Uteturnering på Holsrud om Albert Blantern s minneskjold. Vinner Roar Halvorsen. Quadruppel turneringen, Hof, Hurum, Solum, Sande, ble vunnet overlegent av Sande. Pokalen er altså nå tilbake hos oss! Våravslutning på Kongsberg, ca. 24 delt. Høstavslutning Imjelt, korthullsbanen. >30 delt. Alle premiert. Premiering finansiert med torsdagenes startkontingent. Kommentarer til banen: En god del tyngre enn Gran banen. Når det gjelder Klubbhandicap tror jeg nok mange av medlemmene vil hilse dette velkommen. Mange seniormedlemmer har deltatt i dugnader. Også som faddere for nye spillere.

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 27. mars 2014, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2014 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 27. mars 2014, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2014 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 27. mars 2014, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Staal Jørpeland IL. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Staal Jørpeland IL Foretaksnr. 985336911 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Videresalg reklameskilt 92 143 18 856 Kontingenter 1 481

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 55 325 0 Sponsorinntekter Ringerike Grand

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. IK Grand Bodø. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. IK Grand Bodø. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for IK Grand Bodø Foretaksnr. 975743462 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Medlemsinntekter 9 1 398 195 748 340 Tilskudd fra egen organisasjon 1 504 499

Detaljer

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS Årsregnskap 30.01.15-31.12.15 for Aktiv Barnehjelp AS Organisasjonsnr. 914934532 Utarbeidet av: Trio Regnskapsservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Vestre Rosten 78 7075 TILLER Organisasjonsnr. 970601511

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Foretaksnr. 971120185 Utarbeidet av: Tveit Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer 38573 Årsberetning 2012 Foreningens økonomi

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer