Melding om virksomheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om virksomheten"

Transkript

1 Melding om virksomheten

2 Innhold: Melding om virksomheten Side 3 9 Resultat Side 11 Balanse 2009 Side 12 Noter 2009 Side 13 Revisjonsberetning 2009 Side 14 Balanse 2010 Side 15 Noter 2010 Side 16 Revisjonsberetning 2010 Side Seminar og Landskonferanser Side Melding fra Kontroll- og desisjonskomite Side 22 Forside, foto: Fredd G. Rundervold. Fra åpningen av Vågen videregående skole, Sandnes, høsten 2010.

3 Melding om virksomheten Landsmøteperioden Foto: Arthur Kleiveland, Avisa Nordhordland Korfestival i Lindås. q innledning Landsmøteperioden er gjennomført i tråd med handlingsprogrammets overordnede rammer. Det har vært gjennomgående fokus på arbeidet med å fremme forståelsen for kulturlivets betydning i samfunnet. I dette arbeidet samarbeider Norsk kulturforum med andre nasjonale kulturorganisasjoner der dette er naturlig. Det har vært spesielt fokus på forankring av kulturloven, behovet for ny kunnskap om lokalt og regionalt kulturliv, og løpende dialog med statlige myndigheter og KS. Lokalt kulturutviklingsarbeid, behov for kulturfaglig tilrettelegger og utviklerkompetanse og fokus på langsiktig og helhetlig kulturplanlegging, har vært sentrale tema i dette arbeidet. fokus på forankring av kulturloven gjennom godt planarbeid. I 2010 ble det arrangert et nordisk seminar i forkant av landskonferansen med fokus på felles utfordringer i lokalt kulturutviklingsarbeid i Norden. Det er i forbindelse med landskonferansene også gjennomført noe utredningsarbeid knyttet til sentrale utfordringer i lokalt kulturutviklingsarbeid. Styrets virksomhet Styret har gjennomført åtte styremøter i perioden. Det er behandlet 29 saker i 2009, 39 saker i 2010 og hittil i 2011 åtte saker. Arbeidet med styrking av kontakt og samarbeid i egen organisasjon har hatt høy prioritet. Det er gjennomført møter og samtaler med alle fylkesledd. Samarbeidet med fylkeskommunene er knyttet opp mot kollegiets AU og deres møteplasser. Informasjonsarbeidet har hatt høy prioritet gjennom fokus på hjemmesiden, nyhetsbrev, informasjonsbrev ol. I forbindelse med 40-årsjubileet i 2010 er det utviklet ny profil og ny logo. Alle fylkeslagene har fått egne logoer. De fylkeslagene som ønsker det får også egne hjemmesider som undersider til Norsk kulturforums hjemmeside. Sakene knytter seg gjennomgående til oppfølging av Handlingsprogram Norsk kulturforum , vedtatt på landsmøtet 8. mai Styret har i 2010 lagt flertallet av sine møter til ulike deler av landet og hatt møter med representanter fra fylkeslagene som del av styremøtet. Styreleder, nestleder og enkeltmedlemmer har i tillegg møtt fylkeslag i forbindelse med konferanser og frittstående møter. Styreleder har ledet juryen for kåring av Norges kulturkommune. Øvrige medlemmer i juryen har vært Gunn Karin Gjul, leder i Stortingets familie- og kulturkomité og Hans Clementz, spesialkonsulent i KS. Det er gjennomført vellykkede landskonferanser både i 2009 og 2010, henholdsvis i Bergen og Oslo. I 2009 ble det arrangert et seminar i forkant av landskonferansen med Styreleder og nestleder har samarbeidet om arbeidet med Norsk kulturforums landskonferanser og har fulgt opp arbeidet gjennom møter, e-post og telefon.

4 Foto: Bjørn Erik Olsen Foto: Fotoarkiv Lindås kommune 9 Leif Ove Andsnes under Nordland musikkuke på Keiservarden.

5 Melding om virksomheten Sekretariatet Norsk kulturforum leier lokaler hos Noregs Ungdomslag, Tollbugata 17 i Oslo. I tillegg til kontorlokaler har vi også tilgang til møterom når vi trenger det. Våren 2010 flyttet vi en etasje ned til nyoppussede lokaler. Norsk kulturforum har i perioden hatt to heltidsansatt i sekretariatet. Åse Vigdis Festervoll, generalsekretær og Silje Hjelle Strand, fagkonsulent. Strand hadde svangerskapspermisjon fra september 2009 til august I denne perioden var Kjell Austin engasjert på deltid for å følge opp arbeidet med Landskonferansen 2010 og prosjektet NordNett. Det er kjøpt regnskapstjenester og leid inn noe ekstra hjelp i forbindelse med bla rydding av kjeller. Arbeidsmiljøet i sekretariatet er etter styrets vurdering godt. Sykefraværet har i perioden vært null. Det samarbeides med utleier om HMS tiltak og foretas gjennomgang hvert år. Regler omkring likestilling ivaretas. Norsk kulturforums arbeid påvirker ikke det ytre miljø. Det foretas kildesortering etter Oslo kommunes renovasjonsregler. Beretning Arbeidet i perioden har fulgt handlingsprogrammet for slik det ble vedtatt på Norsk kulturforums landsmøte 8. mai Økonomi Norsk kulturforum har i perioden hatt stram økonomistyring for å bygge opp egenkapitalen til et forsvarlig nivå. Med overskudd i 2008 og 2009 er dette oppnådd. Norsk kulturforum hadde i 2010 en grunnfinansiering på ca 2 millioner til drift og aktiviteter. I forbindelse med prosjektet NordNett har vi i tillegg mottatt prosjektmidler for 2009, 2010 og Vi har også mottatt midler fra KS til dekking av trykkekostnader for veiledningshefter både i 2009 og 2010 og til generelt kulturutviklingsarbeid. Den årlige justeringen av medlemsinntektene på bakgrunn av kommunal deflator, har bidratt til en liten, men jevn inntektsøkning. Budsjettet for 2010 var satt opp med et underskudd. Regnskapet viser overskudd, noe som skyldes lavere kostnader mht lønn, kontordrift og prosjekt. Norsk kulturforum mottar fom 2011 den statlige driftstøtten fra Norsk kulturråd. Kulturdepartementet har i brev meldt at vi vil motta samme støtte i 2011 som i Aktive fylkeslag i Norsk kulturforum har i perioden fått kr 7000 i støtte til arbeidet. Agderfylkene, har felles fylkeslag og har mottatt dobbel støtte. I tillegg til den direkte støtten har styre og sekretariat prioritert midler til møter og reiser for dialog med fylkeslagene (se organisasjonsutvikling). I forbindelse med ny profil og ny logo, har alle fylkeslagene fått egne logoer, og det er laget egne diplomer for alle fylkeslagene som har kåret fylkesvinnere. Fylkeslag som ønsker det får også gratis hjemmesider. Fylkeslagene får dekket reise og opphold for en deltaker på landsmøtet. Styret bekrefter at det er økonomisk grunnlag for videre drift. Kontakt og samarbeid med Stortinget og statlige myndigheter En stor del av sekretariatets arbeid går med til å følge med i, og følge opp statlige utspill og prosesser med relevans for lokalt kulturliv og kulturpolitikk. Departementene og andre statlige instanser arrangerer hvert år et stort antall møter og konferanser og Stortinget har gjennomgående høringer for alle meldinger og utredninger som Stortinget behandler. En viktig del av dette arbeidet er også å bidra til fokus på, og debatt rundt, tema som ikke tas opp i disse foraene. Norsk kulturforum jobber mye med å få et sterkere fokus på rammene for lokalt og regionalt kulturarbeid. Dette knyttes opp til arbeidet med forankring av kulturloven der det er naturlig. Norsk kulturforum har deltatt på møter og fagsamlinger der departementer og andre statlige instanser har invitert til dialog. Norsk kulturforum har gjennomgående vært representert med styreleder og generalsekretær på høringer og større møter. NOKU har også deltatt på møter med politisk ledelse i Kultur- og kirkedepartementet sammen med Fellesforum for kulturorganisasjoner. Norsk kulturforum har i perioden arbeidet for å få et tettere samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet og hadde i den forbindelse møte med statsråd Liv Signe Navarsete januar 2011.

6 6 Melding om virksomheten Av spesielle saker kan nevnes de årlige statsbudsjettene, innspill til de politiske partienes arbeid med statsbudsjettene, utredning om ungdoms fritidsmiljø og deltakelse og innflytelse lokalt og kulturskoleutvalgets utredning. Det har også vært lagt ned mye arbeid i forhold til problemstillinger knyttet til gode kulturarenaer for lokalt kulturliv. Her samarbeider Norsk kulturforum med flere nasjonale aktører for en bredere nasjonal satsing på gode lokaler til kultur. Kontakt og samarbeid med KS Norsk kulturforum har også i inneværende landsmøteperiode hatt god dialog med KS. Generalsekretær og styreleder har møter med representanter fra KS, og Norsk kulturforum har i 2009 og 2010 fått et mindre beløp i støtte for å bidra til et sterkere fokus på lokalt kulturliv og kulturpolitikk gjennom møter og informasjonsmateriell. KS har betalt trykkekostnader for heftene Kulturpolitikk for framtiden, Inspirasjonsdokument for lokal kulturutvikling og Helt eller stykkevis og delt, Kulturpolitikk for barn og unge. Forankring av kulturloven Arbeidet med forankring av kulturloven har stått sentralt i Norsk kulturforums arbeid også i denne landsmøteperioden. Det er holdt mange foredrag om kulturlovens rammer, føringer og muligheter. Det er likevel slik at mange fremdeles ikke kjenner til kulturloven. Tilbakemeldinger på brosjyre om kulturloven som ble lansert på Landskonferansen i Sola 2008, viste at det var behov for en mer utfyllende veileder for hvordan arbeidet med forankring av kulturloven i kommunene kan legges opp. Norsk kulturforum lanserte i den forbindelse veilederen Kulturpolitikk for framtiden, Inspirasjonsdokument for lokal kulturutvikling på landskonferanse i Bergen i september Veilederen fokuserer på mulighetene ny plan og bygningslov gir for forankring av kulturarbeidet i kommuneplanen. Veilederen ble utarbeidet i samarbeid med Gerhard Dalen, Trondheim kommune og Ellen Samuelsen i Steinkjer kommune. Kultursjefene i Ni-by samarbeidet i Midt-Norge fungerte som referansegruppe for arbeidet. Veilederen ble gitt ut i samarbeid med KS. For å gi kommunene ytterligere drahjelp ble det til landskonferansen i Oslo 2010 utarbeidet ytterligere en veileder. Veilederen Helt eller stykkevis og delt, Kulturpolitikk for barn og unge tar utgangspunkt i kulturlovens formålsparagraf og fokuserer på hvilke verktøykasse kommunene har for å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet for egenaktivitet og gode kulturopplevelser. Heftet inneholder både overordnede artikler, gjennomgang av aktører og eksempler på tilbud og løsninger. Veilederen ble gitt ut i samarbeid med KS. Forskning og utredning på kulturfeltet Prosjektet Lokalt kulturliv i endring, ble initiert i 2007, på initiativ fra bla Norsk kulturforum. Prosjektet ble rapportert gjennom boken med samme navn høsten Som del av prosjektet ble det gjennomført en undersøkelse blant alle landets kommuner. Rapporten Kommunal kultursektor i endring, Resultater fra en undersøkelse i norske kommuner ble lansert på en pressekonferanse i Norsk kulturråd juni Der ble rapporten overrakt til styreleder i Norsk kulturforum, Jorunn Bøe. Rapporten gir en god oversikt over situasjonen for lokalt kulturliv sett fra kommunalt ståsted. Norsk kulturforum jobber systematisk for å sette fokus på forskningsbehov og forskningsresultater med relevans for lokalt kulturutviklingsarbeid. I forbindelse med landskonferansen 2009 ble det gjennomført to mindre prosjekt; Offentlige kulturarbeidsplasser betydning for lokalt og regionalt kulturliv, og et samarbeidsprosjekt mellom MFO og Norsk kulturforum med fokus på Hverdagen for kulturskoleansatte. Begge prosjektene presentert på konferansen. I forbindelse med landskonferansen 2010 ble det satt ekstra fokus på kulturlivets utfordringer i Norden og i den forbindelse gjennomført en nordisk undersøkelse Lokal kulturutvikling i nordisk perspektiv, som ble presentert både på det nordiske seminaret i forkant av landskonferansen og på selve landskonferansen. Informasjonsarbeid Norsk kulturforums hjemmesider fungerer godt som generell informasjon. Hjemmesidene er i utgangspunktet ment å være informative både for tillitsvalgte, medlemmer og andre interesserte. Det sendes ut nyhetsbrev 1 4 ganger i måneden avhengig av informasjon med interesse for medlemmene. Hjemmesiden fikk nytt design i 2010 i forbindelse med ny profil og ny logo. Ny profil og design ble presentert på landskonferansen oktober 2010 i forbindelse med marke-

7 Ved Kerringøy gamle handelssted. q 7 Foto: Terje Rakke/Nordic Life ringen av Norsk kulturforums 40-års jubileum. Fylkeslagene har fått egne logoer. Fylkeslagenes logo er første gang brukt i forbindelse med diplomene til årets kulturkommune i det enkelte fylke. Det er opprettet egne hjemmesider for de fylkeslagene som ønsker dette. Det blir i forbindelse med utsendelse av faktura for medlemskontingent lagt ved informasjon om Norsk kulturforums arbeid. Denne informasjonen blir også sendt til samarbeidspartnere og brukt som generell informasjon i møter og søknader. Brosjyrene, Kulturlova. Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd, Kulturpolitikk for framtiden. Inspirasjonsdokument for lokal kulturutvikling, Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge, som alle fokuserer på kulturloven, har vært aktivt brukt som grunnlag for informasjon om Norsk kulturforums arbeid. norsk kulturforums landskonferanser Landskonferansen 2009 i Bergen, Nasjonal kulturpolitikk lokale utfordringer (se vedlegg), ble gjennomført med god oppslutning og positive tilbakemeldinger. Konferansens tema var kulturminner, filmpolitikk, kulturarbeidsplasser, ungdommens kulturmønstring, regionalreformen og kulturloven. I forkant av konferansen arrangerte vi et heldagsseminar om forankring av kulturloven ut fra kravene i ny plan og bygningslov, der kultur er inne som et av temaene som skal behandles i kommuneplanen. Seminaret bygget på heftet Kulturpolitikk for framtiden som ble lansert på seminaret. Landskonferansen 2010 i Oslo, Lokal kulturpolitikk i Nordisk perspektiv (se vedlegg), ble gjennomført med god oppslutning og positive tilbakemeldinger. Konferansens tema var lokalt kulturutviklingsarbeid, morgendagens kulturfaglige utfordringer, kulturpolitikk for barn og unge, kulturledelse, nye stemmer i kulturlivet og kultur og næring. Seminaret om kulturpolitikk for barn og unge tok utgangspunkt i heftet Helt eller stykkevis og delt? Heftet ble delt ut til alle deltakerne på både nordisk seminar og landskonferansen. I forkant av konferansen arrangerte vi et nordisk seminar med fokus på lokalt kulturutviklingsarbeid i nordisk perspektiv. Hovedfokuset her var regionalisering i Norden og utfordringer for kommunene. Flere av deltakerne på seminaret deltok også på konferansen, noen også som foredragsholdere. Som en del av arbeidet med nordisk seminar og landskonferanse ble det gjennomført en utredning om utfordringer for lokalt kulturliv. Høgskolan i Borås gjennomførte utredningen på oppdrag fra Norsk kulturforum. Rapporten Lokal kulturutvikling i nordisk perspektiv, ble presentert både på nordisk seminar og landskonferansen. Norsk kulturforum mottok støtte fra Nordisk kulturfond til både utredning, nordisk seminar og landskonferanse. Det ble også utarbeidet en rapport fra selve konferansen. Denne rapporten ble finansiert av Norsk Svensk samarbeidsfond.

8 8 MELDING OM VIRKSOMHETEN Foto: Siri Hagen Barnas by i Sandnes. q norges kulturkommune 2011 Arbeidet med fylkesvise kåringer av årets kulturkommune startet våren Brosjyren, på bokmål og nynorsk, ble lagt ut på nett sammen med regelverk og søknadsskjema. Det ble også informert om prisen i forbindelse med utsendelse av faktura, og generell informasjon til ikke-medlemmer. Det ble åpnet for at enkeltkommuner fra fylker som ikke hadde egne kåringer kunne sende søknad direkte til Norsk kulturforum sentralt. Det kom ikke noen søknader til denne ordningen. Regelverket ble, etter ønske fra fylkeslagene, myket opp slik at fylkeslagene selv kunne finne de beste løsningene for arbeidet. Prosessen ble lagt opp for at flere kunne foreslå kandidater, og at kandidatene selv i etterkant fikk anledning til å velge om de ville presentere seg for vurdering til prisen. Det er stor variasjon mellom fylkene både mht hvordan arbeidet legges opp og hvordan fylkesvinnerne kåres og markeres. Det er en gledelig økning i både antall fylker som deltar og i kvaliteten på innsendte søknader i forhold til 2008/2009. Det ble nominert tre kommuner til prisen Norges kulturkommune 2011, i alfabetisk rekkefølge, Bodø kommune, Lindås kommune og Sandnes kommune. Kommunene er svært forskjellige, men har alle utmerket seg med godt planverktøy og langsiktighet i arbeidet. Juryens medlemmer: Jorunn Bøe, styreleder NOKU og juryleder, Gunn Karin Gjul, leder i Stortingets familie- og kulturkomité og Hans Clementz, KS. Kåringen foretas på Stortinget 5. april i forkant av landsmøtet organisasjonsutvikling Norsk kulturforum arbeider systematisk for å bedre kontakten med og mellom medlemmene. Dette arbeidet gjøres primært gjennom fylkeslagene. Det har vært løpende og god kontakt med fylkeslagene gjennom hele perioden. Det er fremdeles store variasjoner fylkesleddene imellom mht kontakt, lokale og regionale arrangement, oppfølging av henvendelser fra Norsk kulturforum sentralt med mer. Fylkesleddenes innsats speiles også i medlemstilgang og avgang. Både styret og administrasjonen har i hele perioden prioritert møter med og oppfølging av fylkeslagene. Tre av fire styremøter i 2010 ble lagt til ulike steder i landet for å møte fylkeslagene direkte. Fylkeslag som ikke ble nådd på denne måten er fulgt opp med direkte møter der enten styreleder og/eller generalsekretær har deltatt. I tillegg har enkeltmedlemmer i styret og fagkonsulenten deltatt på slike møter. Denne praksisen vil bli videreført. Aktive fylkeslag mottar hvert år støtte til administrative kostnader med mer. I tillegg til denne støtten er det i 2010 brukt mye midler på utvikling av egne logoer for alle fylkeslagene, utvikling av egne diplom for hvert enkelt fylke til kåring av årets kulturkommune, og etablert egne hjemmesider for de fylkeslagene som ønsker dette.

9 MELDING OM VIRKSOMHETEN Prosjektarbeid Norsk kulturforum gjennomførte høsten 2009 et forprosjekt NordNett, med støtte fra Nordisk kulturfond. Gjennom forprosjektet ønsket Norsk kulturforum å se om det var interesse for et nordisk samarbeid knyttet til lokal kulturutvikling. Etter samtaler med sentrale aktører i Norden viste det seg å være interesse for tettere kontakt og samarbeid, men uten at det fantes noe naturlig forankringspunkt for slikt arbeid. Norsk kulturforum søkte midler for videreføring av NordNett i form av et nordisk seminar, landskonferansen og en egen utredning. Vi mottok våren 2010 midler til dette arbeidet som er referert i forbindelse med landskonferanser. I forbindelse den nordiske satsingen, har Norsk kulturforum også fått støtte fra Nordisk ministerråd til en konferanse i serien Nordisk kulturforum. Konferansen Kompetansebehov for framtidens kulturutviklere arrangeres i Oslo 11. mai Heftene Kulturpolitikk for framtiden og Helt eller stykkevis og delt? er begge organisert som prosjekter. Kulturdepartementet støttet arbeidet med det første heftet, men avslo støtte til det andre. KS har vært en viktig samarbeidspartner i formidlingen av disse heftene som er sendt til alle kommuner og fylkeskommuner med felles følgeskriv fra KS og Norsk kulturforum. KS har også betalt trykkekostnadene og bidratt i prosessen for øvrig. Samarbeid med andre kulturorganisasjoner Norsk kulturforum har i flere år hatt et tett og godt samarbeid med Fellesforum for kulturorganisasjoner. Dette forumet har hatt liten aktivitet de siste årene. Norsk kulturforum har likevel god kontakt med flere medlemmer i forumet og samarbeider med dem om konkrete saker og innspill der dette er naturlig. Det har vært gjort flere forsøk på revitalisering av arbeidet i forumet, men så langt uten hell. Norsk kulturforum er medlem i Nasjonalt nettverk for kulturarenaer, og har i den sammenheng hatt flere utspill og innspill overfor regjering og storting mht behovet for sterkere fokus på gode og universelle kulturarenaer tilrettelagt for lokale behov og kulturaktører. Fom 2010 er ansvaret for lokale og regional kulturbygg lagt til den enkelte fylkeskommune. Dette har gjort arbeidet med et nasjonalt fokus på behovet for gode lokaler til kultur vanskeligere. Norsk kulturforum har imidlertid vært med i en arbeidsgruppe i Kulturdepartementet for etablering av en møteplass for de som jobber med lokale og regionale kulturbygg i fylkeskommunene. avslutning Norsk kulturforum har fremdeles mange utfordringer å ta fatt i. Det er viktig å etablere enda bedre informasjons og kommunikasjonskanaler for kontakt og samarbeid med medlemmene. Hovedtyngden av medlemmene er kommuner og fylkeskommuner, der mange av våre kontakter sitter som eneste ansvarlig for kulturarbeidet i egen kommune. Disse trenger møteplassene våre og etterspør faglig påfyll. Norsk kulturforum tilstreber å ha kontakt med flest mulig medlemmer, det er derfor viktig å ha velfungerende fylkesledd i alle fylker. Vi arbeider med å etablere gode e-postregistre for å sende ut relevant informasjon til de kontaktene vi har. Vi har fått gode tilbakemeldinger på dette fra dem som får slik informasjon. Det er et økende behov for felles møteplasser og korte kompetansehevingstiltak. Det er videre behov for materiell som kan brukes av den enkelte kommune i deres plan- og strategiarbeid på kulturområdet. Styret i Norsk kulturforum, 18. februar 2011 Jorunn Bøe STYRELEDER Jan Stundal NESTLEDER Per Aimar Carlsen Anders Jaarvik Nina Kongtorp Randi Melgaard Ronny Skaar Åse Festervoll GENERALSEKRETÆR

10 Foto: Helge Grønmo 10 MELDING OM VIRKSOMHETEN Foto: Terje Rakke/Nordic Life Fotoarkiv Lindås kommune Foto: Siri Hagen Foto: Siri Hagen BODØ Kulturuke for ungdom FRUKT q BODØ Skating i Rensåsparken. e

11 RESULTAT 11 Alle tall i hele tusen Resultat Resultat Budsjett 2010 Resultat 2009 Budsjett 2009 Egne inntekter Sum tilskudd Sum inntekter Personal Kontor Informasjon Møte- og reisekostnader Sum driftsutgifter driftsresultat Netto finansinntekter Årsresultat

12 12 BALANSE 2009 Balanse 2009 Noter EIENDELER: Kontingenter Reise og møteforskot Avsatt til tap på krav Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Kasse / Bank Sum innskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD: Annen egenkapital Årets resultat Sum annen egenkapital Leverandører Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Skattetrekk Aga Aga av feriepenger Avsatt til feriepenger Skyldig offentlige avgifter Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, Jorunn Bøe STYRELEDER Jan Stundal NESTLEDER Per Aimar Carlsen Anders Jaarvik Nina Kongtorp Randi Melgaard Ronny Skaar Åse Festervoll GENERALSEKRETÆR

13 NOTER Noter 2009 regnskapsprinsipper Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipp og klassifisering av eiendeler og gjeld som følger av regnskapslovens definisjoner. Alle leieavtaler er kostnadsført som vanlige driftskostnader. Organisasjonen er ikke regnskapspliktig etter regnskapsloven. I utarbeidelsen av resultatregnskapet og balansen er regnskapslovens vurderingsregler og god regnskapsskikk benyttet. Oppstillingen er derfor ikke helt i trå med regnskapslovens regler. LØNNSKOSTNADENE HAR FØLGENDE POSTER: Lønn og feriepenger Styrehonorar Andre honorar / lønn prosjekter Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig ansatte: 2 personer; 1,5 årsverk De kollektive pensjonsforpliktingelser for de ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring. Den årlige pensjonspremien og eventuelle tilleggsbetalinger til pensjonspremiefondet blir regnet som pensjonskostnad i året. Årets premie er kr Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2009 er på kr Dette inkluderer 25 % mva. note 1: Resultat i år, et overskudd på kr overført til konto 2050 annen egenkapital. note 2: Bank: Av dette er kr ,58 bundet i skattetrekk. note 3: Ikke betalt kontingent for 2009 er avskrevet som tap på fordring. Reell betalbar kontingent er ført opp med kr og er innbetalt i 2010.

14 14 Revisjonsberetning 2009

15 BALANSE Balanse 2010 Noter EIENDELER: Kontingenter Reise og møteforskudd Forskuddsbetalte kostnader Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Kasse / Bank Sum innskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD: Annen egenkapital Årets resultat Sum annen egenkapital Leverandører Fagforeningskontingent Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Skattetrekk Aga Aga av feriepenger Avsatt til feriepenger Skyldig offentlige avgifter Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, Jorunn Bøe STYRELEDER Jan Stundal NESTLEDER Per Aimar Carlsen Anders Jaarvik Nina Kongtorp Randi Melgaard Ronny Skaar Åse Festervoll GENERALSEKRETÆR

16 16 NOTER 2010 Noter 2010 regnskapsprinsipper Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipp og klassifisering av eiendeler og gjeld som følger av regnskapslovens definisjoner. Alle leieavtaler er kostnadsført som vanlige driftskostnader. Organisasjonen er ikke regnskapspliktig etter regnskapsloven. I utarbeidelsen av resultatregnskapet og balansen er regnskapslovens vurderingsregler og god regnskapsskikk benyttet. Oppstillingen er derfor ikke helt i trå med regnskapslovens regler. LØNNSKOSTNADENE HAR FØLGENDE POSTER: Lønn og feriepenger Styrehonorar Andre honorar / lønn prosjekter Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig ansatte: 2 personer; 1,8 årsverk De kollektive pensjonsforpliktelser for de ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring. Den årlige pensjonspremien og eventuelle tilleggsbetalinger til pensjonspremiefondet blir regnet som pensjonskostnad i året. Årets premie er kr ,-. Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2010 er på kr Dette inkluderer 25 % mva. note 1: Resultat i år, et overskudd på kr ,58 overført til konto 2050 annen egenkapital. note 2: Bank: Av dette er kr bundet i skattetrekk. note 3: Andre kortsiktige fordringer er kr ,- og er i hovedsak tilskudd fra Nordisk kulturfond, Danmark

17 REVISJONSBERETNING

18 18 Revisjonsberetning 2010

19 Nasjonal kulturpolitikk lokale utfordringer NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2009 NASJONAL KULTURPOLITIKK LOKALE UTFORDRINGER september Hotel Terminus, Bergen 19 seminar og landskonferanse september onsdag 23. SePtemBer: Seminar Kulturpolitikk for framtidens lokalsamfunn Velkommen v/styreleder i Norsk kulturforum, Jorunn Bøe Kulturloven forankring i lokalt planverk Gerhard Dalen, Trondheim kommune og Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune, presenterer ny veileder Signe Marie Kittelsaa, Vinje kommune, presenterer Vinje kommunes arbeid med å forankre kulturloven Kulturpolitiske utfordringer i perspektiv av kulturloven Livelin Remme, Bergen kommune om kunst, kultur og psykisk helse Terje Adde, Namsos kommune om kulturopplæring Rune Håndlykken, Kulturhusplan DA om hus for kultur torsdag 24. SePtemBer: LandSKonFeranSe Velkommen v/henning Warloe, byråd Bergen kommune og Jorunn Bøe, styreleder Norsk kulturforum overordnede foredrag Kultursjef Terje Adde, Namsos kommune: Vertskap for nasjonale satsinger Tom Remlov, styreleder FUZZ: Har lokale myndigheter noen rolle i den nasjonale filmpolitikken? Per Morten Ekerhovd, fylkeskonservator Hordaland fylkeskommune: Kulturminner som politikkområde på lokalt nivå Kulturminner som politikkområde på lokalt nivå Lars Tveit, Karmøy kommune: Kulturminner i Karmøy. En historisk reise Nina Kongtorp, Odda kommune: Industrielle kulturminner, verdiskaping og nytenking Siri Myrvoll, Bergen kommune: Bergen som internasjonal historisk by Har lokale myndigheter noen rolle i den nasjonale filmpolitikken? Irmelin Nordahl, Vestnorsk filmsenter og Lars L. Marøy, FUZZ: Utfordringer og muligheter Nils Gunnar Solli, Møre og Romsdal fylke: Målrettet satsing og bredere fokus Jostein Ryssevik, daglig leder ideas2evidence: Finansiering av film på Vestlandet Fredag 25. SePtemBer: LandSKonFeranSe offentlige kulturarbeidsplasser betydning for lokalt og regionalt kulturliv Åse V. Festervoll: Kunstner Kulturarbeider Næringsdrivende Ann-Margret Hauknes: Offentlige kulturarbeidsplasser Margrethe Henden Aaraas: DKS arbeidsplass for kunstnere i Sogn og Fjordane Ungdommens kulturmønstring en nasjonal satsing Per Aimar Carlsen: Slik gjør vi det i Modum kommune Inga Lauvdal: UKM i Vest Agder Torstein Siegel: UKM en unik nasjonal satsing Kulturpolitikken sett fra en fjellbygd i Telemark: Arne Vinje, ordfører Vinje kommune regionreformen og hva nå? Utfordringer for kulturpolitikken Samtale fra scenen. Georg Arnestad tok med seg politikerne Helge Andre Njåstad (FrP) fra Hordaland fylkeskommune, Siv Tørudbakken (Ap) fra Hedmark fylkeskommune og Geirmund Lykke (Krf) fra Sør-Trøndelag fylkeskommune i en diskusjon om konsekvensene av regionreformen. Tanker for hjemveien v/marit Eikemo

20 20 Lokal kulturutvikling i nordisk perspektiv nordisk seminar og landskonferanse voksenåsen kultur- og konferansehotell oktober MELDING OM VIRKSOMHETEN NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2010 LOKAL KULTURUTVIKLING I NORDISK PERSPEKTIV oktober Voksenåsen kultur og konferansehotell, Oslo Foto: skandinavian.dk norden.org Illus: istockphoto SØndag 24. oktober: nordisk Seminar Kulturpolitikk og kulturorganisering i norden Nordisk utredning. Nasjonal kulturpolitikk likheter og forskjeller: Katarina Michnik, doktorand/phd Student, Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås, Sverige Kulturrådet har ordet svensk kulturpolitik i endring: Benny Marcel, ställföreträdande generaldirektör i Statens kulturråd, Sverige Regionalisering i Sverige: Jenny Johannisson, Fil.dr, Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås, Sverige Utfordringer sett fra kommunenes interesseorganisasjoner i de nordiske land: Calle Nathanson, handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting Ditte Winqvist, sakkunnig kultur, Finlands Kommunförbund Hans Clementz, spesialrådgiver, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon NordNett behov og muligheter: Presentasjon av arbeidet så langt, og diskusjon om eventuell videreføring Lokal kulturutvikling i nordisk perspektiv: Plenumsdiskusjon ut fra dagens foredrag Moderator: Mats Wallenius, fonddirektör och generalsekreterare, Föreningen Norden, Sverige mandag 25. oktober: nordisk Seminar og LandSKonFeranSe Frokostmøter for naturlige samarbeidsnettverk i norden KS og søsterorganisasjoner Norsk kulturråd og tilsvarende Frivillige kulturorganisasjoner Kulturfaglige tilretteleggere på regionalt nivå Andre Hva betyr grenseregionalt/interregionalt samarbeid for lokal kulturutvikling? Øresundsregionen som kreativ metapol: Søren Buhl Hornskov, prosjektleder Interreg-prosjektet KIA Kreativ Interaksjon i Arbeidslivet: Jorunn Bøe, kultursjef Risør kommune og styreleder Norsk kulturforum Åpningsforedrag landskonferansen Lubna Jaffery Fjell, statssekretær Kulturdepartementet Kan vi se en renessanse for nordisk samarbeid? Olemic Thommessen, Stortingsrepresentant (H), styreleder i Nordisk Kulturfond, medlem av Nordisk Råds kultur- og utdanningsutvalg Lokal kulturpolitikk og kulturorganisering i Norden Nordisk utredning: Katarina Michnik, doktorand/phd Student, Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås, Sverige

norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen

norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen velkommen til landskonferansen 2009 i Bergen Norsk kulturforum ønsker kulturpolitikere,

Detaljer

NORSK KULTURFORUI^S "' ' "%. LANDSKONFERANSÉ2009 NAgJpNAL KULTUR OLiTI^I^LOKi^ UTFORDRINGER ~*M. 5eptGmbcr^U)tcl Te^^Ris. Bc^cn,

NORSK KULTURFORUI^S ' ' %. LANDSKONFERANSÉ2009 NAgJpNAL KULTUR OLiTI^I^LOKi^ UTFORDRINGER ~*M. 5eptGmbcr^U)tcl Te^^Ris. Bc^cn, NORSK KULTURFORUI^S "' ' "%. LANDSKONFERANSÉ2009 NAgJpNAL KULTUR OLiTI^I^LOKi^ UTFORDRINGER ~*M. 5eptGmbcr^U)tcl Te^^Ris. Bc^cn, ^ ihowdm \\i'i' t!. fs^i.mlm,' NASJONAL KULTURPOLITIKK - LOKALE UTFORDRINGER

Detaljer

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 6 2015-2016: Sakliste Sted: Quality hotell Tønsberg Tid: Mandag 23.05.2016, 1200 1500 Sak 20/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 21/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 5, Periode

Detaljer

Vinje kommune Norges kulturkommune Foto: Silje Hjelle Strand. Melding om virksomheten Norsk kulturforum

Vinje kommune Norges kulturkommune Foto: Silje Hjelle Strand. Melding om virksomheten Norsk kulturforum Vinje kommune Norges kulturkommune 2009. Foto: Silje Hjelle Strand Melding om virksomheten Norsk kulturforum 2007-2009 www.noku.no Kom og dans-avslutning i Vinje. Foto: Signe Marie Kittelsaa Gruppe fra

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Protokoll. Landsmøte Norsk kulturforum 2011 Tirsdag 5. april kl. 14.30-18.00. Sted: Rica Oslo hotell, Oslo. Deltakerliste.

Protokoll. Landsmøte Norsk kulturforum 2011 Tirsdag 5. april kl. 14.30-18.00. Sted: Rica Oslo hotell, Oslo. Deltakerliste. Protokoll Landsmøte Norsk kulturforum 2011 Tirsdag 5. april kl. 14.30-18.00 Sted: Rica Oslo hotell, Oslo Deltakerliste Vara i styret Kontroll og desisjonskomiteen Administrasjon Administrasjon Nordland

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 3 2016-2017: Sakliste Sted: Radisson Blu, Bergen Tid: Mandag 30.01.2017 kl. 1200-1730 Sak 1/2017: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2017: Godkjenning av protokoll, Styremøte 2, Periode

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 2 2016-2017: Sakliste Sted: Park Inn hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 02.10.16 10.30-18.00 Sak 37/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 38/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 1,

Detaljer

Styremøte 3 2015-2016: Sakliste

Styremøte 3 2015-2016: Sakliste Styremøte 3 2015-2016: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn hotell Tid: Onsdag 25.11.2015 1030-1800 Sak 34/2015: Sak 35/2015: Sak 36/2015: Sak 37/2015: Sak 38/2015: Sak 39/2015: Sak 40/2015: Godkjenning

Detaljer

Styremøte 2 2015-2016: Sakliste

Styremøte 2 2015-2016: Sakliste Styremøte 2 2015-2016: Sakliste Sted: Scandic hotell Havet, Bodø Tid: Mandag 05.10.15 kl. 1300 - tirsdag 06.10.15 kl. 1100 Sak 27/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 28/2015: Godkjenning av

Detaljer

Foto, forside: Susanne Næss / Dansearena Nord. HAMMERFEST Papirmannen, Dansefestival Barents.

Foto, forside: Susanne Næss / Dansearena Nord. HAMMERFEST Papirmannen, Dansefestival Barents. 2012 Årsmelding Innhold: Årsmelding Side 3 9 Handlingsplan 2011 2013 Side 11 Resultat Side 12 Balanse Side 13 Noter Side 14 Revisjonsberetning 2012 Side 16 17 konferanser 2012 Side 19 21 Melding fra Kontroll-

Detaljer

Landsmøte. Mandag 23. mai 2016 kl Sted: Quality Hotel Tønsberg

Landsmøte. Mandag 23. mai 2016 kl Sted: Quality Hotel Tønsberg Landsmøte Mandag 23. mai 2016 kl. 1700 2000 Sted: Quality Hotel Tønsberg Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2015 3. Regnskap 2015 4. Innkomne saker: Ingen innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram

Detaljer

Styremøte 2 2014-2015: Sakliste

Styremøte 2 2014-2015: Sakliste Styremøte 2 2014-2015: Sakliste Sted: Hotell Park Inn, Gardermoen Tid: Mandag 10.november 2014, 1030-1800 Møte med fylkeslagsledere 1030-1400 Sak 30/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 31/2014:

Detaljer

Lokal kulturutvikling i nordisk perspektiv

Lokal kulturutvikling i nordisk perspektiv Lokal kulturutvikling i nordisk perspektiv Voksenåsen Kultur- og Konferansehotell Styret i Norsk kulturforum ønsker hjertelig velkommen til årets konferanse Leder: Jorunn Bøe, Nestleder: Jan Stundal, Styremedlemmer:

Detaljer

Innspill til Kulturutredningen 2014

Innspill til Kulturutredningen 2014 Innspill til Kulturutredningen 2014 Norsk kulturforum har tidligere kommet med innspill i forhold til våre medlemmers utfordringer. Norsk kulturforum ønsker med dette innspillet også å formilde egne erfaringer

Detaljer

Innhold: Årsmelding Side 3 9 Handlingsplan 2013 2014 Side 11 Resultat Side 12

Innhold: Årsmelding Side 3 9 Handlingsplan 2013 2014 Side 11 Resultat Side 12 2013 Årsmelding Innhold: Årsmelding Side 3 9 Handlingsplan 2013 2014 Side 11 Resultat Side 12 Balanse Side 13 Noter Side 14 Revisjonsberetning 2012 Side 16 17 konferanser 2013 Side 20 21 Alle foto: Ingvild

Detaljer

Innhold: Årsmelding Side 3 8 Handlingsplan Side Resultat Side 12

Innhold: Årsmelding Side 3 8 Handlingsplan Side Resultat Side 12 Årsmelding 2016 Innhold: Årsmelding Side 3 8 Handlingsplan Side 10 11 Resultat Side 12 Balanse Side 13 Noter Side 14 Revisjonsberetning 2016 Side 16 17 konferanse 2016 Side 18 Foto: Åse Vigdis Festervoll

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan Side 13 Resultat Side 14

Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan Side 13 Resultat Side 14 2015 Årsmelding Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan 2015 2016 Side 13 Resultat Side 14 Balanse Side 15 Noter Side 16 Revisjonsberetning 2015 Side 18 19 konferanser 2015 Side 20 21 Alle foto: Ingvild

Detaljer

Landsmøte 2017 Mandag 29. mai 2017 kl Sted: Scandic hotell Alta. Sakliste

Landsmøte 2017 Mandag 29. mai 2017 kl Sted: Scandic hotell Alta. Sakliste Landsmøte 2017 Mandag 29. mai 2017 kl. 17.00-20.00 Sted: Scandic hotell Alta Sakliste Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2016 3. Regnskap 2016 4. Innkomne saker: a. Sak 4a/2017: Norsk kulturforum

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2015

Protokoll Landsmøte 2015 Protokoll Landsmøte 2015 Sted: Scandic Bystranda hotell Tid: Mandag 8. Juni kl. 17.00 20.00 Sak 1/2015: Konstituering Innkalling og sakliste godkjennes Som dirigenter velges Ellen Samuelsen og Randi Langøigjelten

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat BOA -- Billedkunstnerne i Oslo og Akershus Årsregnskap 2016 Org.nr.: 943 765 707 RESULTATREGNSKAP NOTE 2016 2015 Driftsinntekter Kontingenter 172 700 184 525 Driftstilskudd Oslo kommune 350 000 300 000

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Styremøte 1 2015-2016: Sakliste

Styremøte 1 2015-2016: Sakliste Styremøte 1 2015-2016: Sakliste Sted: Øvre Slottsgate 2b Tid: Onsdag 2. september 2015, 1100-1800 Sak 18/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 19/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte 4,

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter;

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; ÅRSMØTE 2015 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; - I 4c) foreslås tatt inn «har eller» slik at paragrafen vil lyde: «Rett til familemedlemskap

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 5 2015-2016: Sakliste Sted: Nordnes bydelshus, Bergen Tid: Onsdag 20.04.2016, 1100 1800. Felles middag etter møtet Sak 11/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2016: Godkjenning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan 2014 2015 Side 13 Resultat Side 14

Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan 2014 2015 Side 13 Resultat Side 14 2014 Årsmelding Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan 2014 2015 Side 13 Resultat Side 14 Balanse Side 15 Noter Side 16 Revisjonsberetning 2014 Side 18 19 konferanser 2014 Side 20 21 Alle foto: Ingvild

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Styremøte 3 2013-2014: Sakliste

Styremøte 3 2013-2014: Sakliste Styremøte 3 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 22. januar kl. 1030-1800 Sak 1/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 2,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap Resultatregnskap Note Regnskap Budsjett Regnskap 2016 2016 2015 INNTEKTER Drift 2-6 568 670-6 351 000-6 157 366 Prosjekter 3-28 135 116-33 130 956 Sum inntekter -34 703 786-6 351 000-39 288 321 KOSTNADER

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

RESULTATREGNSKAP FOR

RESULTATREGNSKAP FOR RESULTATREGNSKAP FOR 2014-2015 BALANSE pr 31.12.2015 Oslo, 10. mars 2016 Styret i Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Noter til regnskapet 2015 Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Regnskapsprinsipper Generelt

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Kulturkonferansen 2017 Lokal kulturutvikling i reformtider

Kulturkonferansen 2017 Lokal kulturutvikling i reformtider Kulturkonferansen 2017 Lokal kulturutvikling i reformtider Sogn og Fjordane, Førde 24. mars 2017 Kulturrådet Gi tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Norges Fekteforbund

Årsregnskap. Norges Fekteforbund Årsregnskap Norges Fekteforbund 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 1 2016 2015 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 144 575 90 938 Offentlige tilskudd 2 1 785 763 1 729

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Sted: Akershus fylkeskommune, Schweigaards gate 4 (Galleriet), Oslo Tid: Kl. 11.30 12.30 Saksliste og dokumenter Årsrapport for 2011

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2015 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 648 677 529 856 Sum driftsinntekter 648 677 529 856 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b:

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b: Protokoll Landsmøte Norsk kulturforum Onsdag 5. juni 2013 kl. 0900 1200, Rica Hotell Narvik Sak 1/2013: Konstituering Innkalling og saksliste godkjennes Som dirigenter velges: Anders Jaarvik og Randi Langøigjelten

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2014 Resultatregnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 529,856 531,017 Sum driftsinntekter 529,856 531,017 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Vestringsbygda 2910 Aurdal Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2012 Virksomhet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning

Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Balanserapport Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Virksomhetens art Legatets virksomhet består i tildeling

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for LNU

Resultatregnskap for LNU Resultatregnskap for LNU LNU-drift 5 713 572 613 717 Norsklæreren 1 081 129 1 026 284 Landsseminar 1 003 165 541 085 Sum driftsinntekter 2 797 866 2 181 085 Driftskostnader Driftskostnader LNU-drift 3,

Detaljer