Melding om virksomheten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om virksomheten"

Transkript

1 Melding om virksomheten

2 Innhold: Melding om virksomheten Side 3 9 Resultat Side 11 Balanse 2009 Side 12 Noter 2009 Side 13 Revisjonsberetning 2009 Side 14 Balanse 2010 Side 15 Noter 2010 Side 16 Revisjonsberetning 2010 Side Seminar og Landskonferanser Side Melding fra Kontroll- og desisjonskomite Side 22 Forside, foto: Fredd G. Rundervold. Fra åpningen av Vågen videregående skole, Sandnes, høsten 2010.

3 Melding om virksomheten Landsmøteperioden Foto: Arthur Kleiveland, Avisa Nordhordland Korfestival i Lindås. q innledning Landsmøteperioden er gjennomført i tråd med handlingsprogrammets overordnede rammer. Det har vært gjennomgående fokus på arbeidet med å fremme forståelsen for kulturlivets betydning i samfunnet. I dette arbeidet samarbeider Norsk kulturforum med andre nasjonale kulturorganisasjoner der dette er naturlig. Det har vært spesielt fokus på forankring av kulturloven, behovet for ny kunnskap om lokalt og regionalt kulturliv, og løpende dialog med statlige myndigheter og KS. Lokalt kulturutviklingsarbeid, behov for kulturfaglig tilrettelegger og utviklerkompetanse og fokus på langsiktig og helhetlig kulturplanlegging, har vært sentrale tema i dette arbeidet. fokus på forankring av kulturloven gjennom godt planarbeid. I 2010 ble det arrangert et nordisk seminar i forkant av landskonferansen med fokus på felles utfordringer i lokalt kulturutviklingsarbeid i Norden. Det er i forbindelse med landskonferansene også gjennomført noe utredningsarbeid knyttet til sentrale utfordringer i lokalt kulturutviklingsarbeid. Styrets virksomhet Styret har gjennomført åtte styremøter i perioden. Det er behandlet 29 saker i 2009, 39 saker i 2010 og hittil i 2011 åtte saker. Arbeidet med styrking av kontakt og samarbeid i egen organisasjon har hatt høy prioritet. Det er gjennomført møter og samtaler med alle fylkesledd. Samarbeidet med fylkeskommunene er knyttet opp mot kollegiets AU og deres møteplasser. Informasjonsarbeidet har hatt høy prioritet gjennom fokus på hjemmesiden, nyhetsbrev, informasjonsbrev ol. I forbindelse med 40-årsjubileet i 2010 er det utviklet ny profil og ny logo. Alle fylkeslagene har fått egne logoer. De fylkeslagene som ønsker det får også egne hjemmesider som undersider til Norsk kulturforums hjemmeside. Sakene knytter seg gjennomgående til oppfølging av Handlingsprogram Norsk kulturforum , vedtatt på landsmøtet 8. mai Styret har i 2010 lagt flertallet av sine møter til ulike deler av landet og hatt møter med representanter fra fylkeslagene som del av styremøtet. Styreleder, nestleder og enkeltmedlemmer har i tillegg møtt fylkeslag i forbindelse med konferanser og frittstående møter. Styreleder har ledet juryen for kåring av Norges kulturkommune. Øvrige medlemmer i juryen har vært Gunn Karin Gjul, leder i Stortingets familie- og kulturkomité og Hans Clementz, spesialkonsulent i KS. Det er gjennomført vellykkede landskonferanser både i 2009 og 2010, henholdsvis i Bergen og Oslo. I 2009 ble det arrangert et seminar i forkant av landskonferansen med Styreleder og nestleder har samarbeidet om arbeidet med Norsk kulturforums landskonferanser og har fulgt opp arbeidet gjennom møter, e-post og telefon.

4 Foto: Bjørn Erik Olsen Foto: Fotoarkiv Lindås kommune 9 Leif Ove Andsnes under Nordland musikkuke på Keiservarden.

5 Melding om virksomheten Sekretariatet Norsk kulturforum leier lokaler hos Noregs Ungdomslag, Tollbugata 17 i Oslo. I tillegg til kontorlokaler har vi også tilgang til møterom når vi trenger det. Våren 2010 flyttet vi en etasje ned til nyoppussede lokaler. Norsk kulturforum har i perioden hatt to heltidsansatt i sekretariatet. Åse Vigdis Festervoll, generalsekretær og Silje Hjelle Strand, fagkonsulent. Strand hadde svangerskapspermisjon fra september 2009 til august I denne perioden var Kjell Austin engasjert på deltid for å følge opp arbeidet med Landskonferansen 2010 og prosjektet NordNett. Det er kjøpt regnskapstjenester og leid inn noe ekstra hjelp i forbindelse med bla rydding av kjeller. Arbeidsmiljøet i sekretariatet er etter styrets vurdering godt. Sykefraværet har i perioden vært null. Det samarbeides med utleier om HMS tiltak og foretas gjennomgang hvert år. Regler omkring likestilling ivaretas. Norsk kulturforums arbeid påvirker ikke det ytre miljø. Det foretas kildesortering etter Oslo kommunes renovasjonsregler. Beretning Arbeidet i perioden har fulgt handlingsprogrammet for slik det ble vedtatt på Norsk kulturforums landsmøte 8. mai Økonomi Norsk kulturforum har i perioden hatt stram økonomistyring for å bygge opp egenkapitalen til et forsvarlig nivå. Med overskudd i 2008 og 2009 er dette oppnådd. Norsk kulturforum hadde i 2010 en grunnfinansiering på ca 2 millioner til drift og aktiviteter. I forbindelse med prosjektet NordNett har vi i tillegg mottatt prosjektmidler for 2009, 2010 og Vi har også mottatt midler fra KS til dekking av trykkekostnader for veiledningshefter både i 2009 og 2010 og til generelt kulturutviklingsarbeid. Den årlige justeringen av medlemsinntektene på bakgrunn av kommunal deflator, har bidratt til en liten, men jevn inntektsøkning. Budsjettet for 2010 var satt opp med et underskudd. Regnskapet viser overskudd, noe som skyldes lavere kostnader mht lønn, kontordrift og prosjekt. Norsk kulturforum mottar fom 2011 den statlige driftstøtten fra Norsk kulturråd. Kulturdepartementet har i brev meldt at vi vil motta samme støtte i 2011 som i Aktive fylkeslag i Norsk kulturforum har i perioden fått kr 7000 i støtte til arbeidet. Agderfylkene, har felles fylkeslag og har mottatt dobbel støtte. I tillegg til den direkte støtten har styre og sekretariat prioritert midler til møter og reiser for dialog med fylkeslagene (se organisasjonsutvikling). I forbindelse med ny profil og ny logo, har alle fylkeslagene fått egne logoer, og det er laget egne diplomer for alle fylkeslagene som har kåret fylkesvinnere. Fylkeslag som ønsker det får også gratis hjemmesider. Fylkeslagene får dekket reise og opphold for en deltaker på landsmøtet. Styret bekrefter at det er økonomisk grunnlag for videre drift. Kontakt og samarbeid med Stortinget og statlige myndigheter En stor del av sekretariatets arbeid går med til å følge med i, og følge opp statlige utspill og prosesser med relevans for lokalt kulturliv og kulturpolitikk. Departementene og andre statlige instanser arrangerer hvert år et stort antall møter og konferanser og Stortinget har gjennomgående høringer for alle meldinger og utredninger som Stortinget behandler. En viktig del av dette arbeidet er også å bidra til fokus på, og debatt rundt, tema som ikke tas opp i disse foraene. Norsk kulturforum jobber mye med å få et sterkere fokus på rammene for lokalt og regionalt kulturarbeid. Dette knyttes opp til arbeidet med forankring av kulturloven der det er naturlig. Norsk kulturforum har deltatt på møter og fagsamlinger der departementer og andre statlige instanser har invitert til dialog. Norsk kulturforum har gjennomgående vært representert med styreleder og generalsekretær på høringer og større møter. NOKU har også deltatt på møter med politisk ledelse i Kultur- og kirkedepartementet sammen med Fellesforum for kulturorganisasjoner. Norsk kulturforum har i perioden arbeidet for å få et tettere samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet og hadde i den forbindelse møte med statsråd Liv Signe Navarsete januar 2011.

6 6 Melding om virksomheten Av spesielle saker kan nevnes de årlige statsbudsjettene, innspill til de politiske partienes arbeid med statsbudsjettene, utredning om ungdoms fritidsmiljø og deltakelse og innflytelse lokalt og kulturskoleutvalgets utredning. Det har også vært lagt ned mye arbeid i forhold til problemstillinger knyttet til gode kulturarenaer for lokalt kulturliv. Her samarbeider Norsk kulturforum med flere nasjonale aktører for en bredere nasjonal satsing på gode lokaler til kultur. Kontakt og samarbeid med KS Norsk kulturforum har også i inneværende landsmøteperiode hatt god dialog med KS. Generalsekretær og styreleder har møter med representanter fra KS, og Norsk kulturforum har i 2009 og 2010 fått et mindre beløp i støtte for å bidra til et sterkere fokus på lokalt kulturliv og kulturpolitikk gjennom møter og informasjonsmateriell. KS har betalt trykkekostnader for heftene Kulturpolitikk for framtiden, Inspirasjonsdokument for lokal kulturutvikling og Helt eller stykkevis og delt, Kulturpolitikk for barn og unge. Forankring av kulturloven Arbeidet med forankring av kulturloven har stått sentralt i Norsk kulturforums arbeid også i denne landsmøteperioden. Det er holdt mange foredrag om kulturlovens rammer, føringer og muligheter. Det er likevel slik at mange fremdeles ikke kjenner til kulturloven. Tilbakemeldinger på brosjyre om kulturloven som ble lansert på Landskonferansen i Sola 2008, viste at det var behov for en mer utfyllende veileder for hvordan arbeidet med forankring av kulturloven i kommunene kan legges opp. Norsk kulturforum lanserte i den forbindelse veilederen Kulturpolitikk for framtiden, Inspirasjonsdokument for lokal kulturutvikling på landskonferanse i Bergen i september Veilederen fokuserer på mulighetene ny plan og bygningslov gir for forankring av kulturarbeidet i kommuneplanen. Veilederen ble utarbeidet i samarbeid med Gerhard Dalen, Trondheim kommune og Ellen Samuelsen i Steinkjer kommune. Kultursjefene i Ni-by samarbeidet i Midt-Norge fungerte som referansegruppe for arbeidet. Veilederen ble gitt ut i samarbeid med KS. For å gi kommunene ytterligere drahjelp ble det til landskonferansen i Oslo 2010 utarbeidet ytterligere en veileder. Veilederen Helt eller stykkevis og delt, Kulturpolitikk for barn og unge tar utgangspunkt i kulturlovens formålsparagraf og fokuserer på hvilke verktøykasse kommunene har for å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet for egenaktivitet og gode kulturopplevelser. Heftet inneholder både overordnede artikler, gjennomgang av aktører og eksempler på tilbud og løsninger. Veilederen ble gitt ut i samarbeid med KS. Forskning og utredning på kulturfeltet Prosjektet Lokalt kulturliv i endring, ble initiert i 2007, på initiativ fra bla Norsk kulturforum. Prosjektet ble rapportert gjennom boken med samme navn høsten Som del av prosjektet ble det gjennomført en undersøkelse blant alle landets kommuner. Rapporten Kommunal kultursektor i endring, Resultater fra en undersøkelse i norske kommuner ble lansert på en pressekonferanse i Norsk kulturråd juni Der ble rapporten overrakt til styreleder i Norsk kulturforum, Jorunn Bøe. Rapporten gir en god oversikt over situasjonen for lokalt kulturliv sett fra kommunalt ståsted. Norsk kulturforum jobber systematisk for å sette fokus på forskningsbehov og forskningsresultater med relevans for lokalt kulturutviklingsarbeid. I forbindelse med landskonferansen 2009 ble det gjennomført to mindre prosjekt; Offentlige kulturarbeidsplasser betydning for lokalt og regionalt kulturliv, og et samarbeidsprosjekt mellom MFO og Norsk kulturforum med fokus på Hverdagen for kulturskoleansatte. Begge prosjektene presentert på konferansen. I forbindelse med landskonferansen 2010 ble det satt ekstra fokus på kulturlivets utfordringer i Norden og i den forbindelse gjennomført en nordisk undersøkelse Lokal kulturutvikling i nordisk perspektiv, som ble presentert både på det nordiske seminaret i forkant av landskonferansen og på selve landskonferansen. Informasjonsarbeid Norsk kulturforums hjemmesider fungerer godt som generell informasjon. Hjemmesidene er i utgangspunktet ment å være informative både for tillitsvalgte, medlemmer og andre interesserte. Det sendes ut nyhetsbrev 1 4 ganger i måneden avhengig av informasjon med interesse for medlemmene. Hjemmesiden fikk nytt design i 2010 i forbindelse med ny profil og ny logo. Ny profil og design ble presentert på landskonferansen oktober 2010 i forbindelse med marke-

7 Ved Kerringøy gamle handelssted. q 7 Foto: Terje Rakke/Nordic Life ringen av Norsk kulturforums 40-års jubileum. Fylkeslagene har fått egne logoer. Fylkeslagenes logo er første gang brukt i forbindelse med diplomene til årets kulturkommune i det enkelte fylke. Det er opprettet egne hjemmesider for de fylkeslagene som ønsker dette. Det blir i forbindelse med utsendelse av faktura for medlemskontingent lagt ved informasjon om Norsk kulturforums arbeid. Denne informasjonen blir også sendt til samarbeidspartnere og brukt som generell informasjon i møter og søknader. Brosjyrene, Kulturlova. Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd, Kulturpolitikk for framtiden. Inspirasjonsdokument for lokal kulturutvikling, Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge, som alle fokuserer på kulturloven, har vært aktivt brukt som grunnlag for informasjon om Norsk kulturforums arbeid. norsk kulturforums landskonferanser Landskonferansen 2009 i Bergen, Nasjonal kulturpolitikk lokale utfordringer (se vedlegg), ble gjennomført med god oppslutning og positive tilbakemeldinger. Konferansens tema var kulturminner, filmpolitikk, kulturarbeidsplasser, ungdommens kulturmønstring, regionalreformen og kulturloven. I forkant av konferansen arrangerte vi et heldagsseminar om forankring av kulturloven ut fra kravene i ny plan og bygningslov, der kultur er inne som et av temaene som skal behandles i kommuneplanen. Seminaret bygget på heftet Kulturpolitikk for framtiden som ble lansert på seminaret. Landskonferansen 2010 i Oslo, Lokal kulturpolitikk i Nordisk perspektiv (se vedlegg), ble gjennomført med god oppslutning og positive tilbakemeldinger. Konferansens tema var lokalt kulturutviklingsarbeid, morgendagens kulturfaglige utfordringer, kulturpolitikk for barn og unge, kulturledelse, nye stemmer i kulturlivet og kultur og næring. Seminaret om kulturpolitikk for barn og unge tok utgangspunkt i heftet Helt eller stykkevis og delt? Heftet ble delt ut til alle deltakerne på både nordisk seminar og landskonferansen. I forkant av konferansen arrangerte vi et nordisk seminar med fokus på lokalt kulturutviklingsarbeid i nordisk perspektiv. Hovedfokuset her var regionalisering i Norden og utfordringer for kommunene. Flere av deltakerne på seminaret deltok også på konferansen, noen også som foredragsholdere. Som en del av arbeidet med nordisk seminar og landskonferanse ble det gjennomført en utredning om utfordringer for lokalt kulturliv. Høgskolan i Borås gjennomførte utredningen på oppdrag fra Norsk kulturforum. Rapporten Lokal kulturutvikling i nordisk perspektiv, ble presentert både på nordisk seminar og landskonferansen. Norsk kulturforum mottok støtte fra Nordisk kulturfond til både utredning, nordisk seminar og landskonferanse. Det ble også utarbeidet en rapport fra selve konferansen. Denne rapporten ble finansiert av Norsk Svensk samarbeidsfond.

8 8 MELDING OM VIRKSOMHETEN Foto: Siri Hagen Barnas by i Sandnes. q norges kulturkommune 2011 Arbeidet med fylkesvise kåringer av årets kulturkommune startet våren Brosjyren, på bokmål og nynorsk, ble lagt ut på nett sammen med regelverk og søknadsskjema. Det ble også informert om prisen i forbindelse med utsendelse av faktura, og generell informasjon til ikke-medlemmer. Det ble åpnet for at enkeltkommuner fra fylker som ikke hadde egne kåringer kunne sende søknad direkte til Norsk kulturforum sentralt. Det kom ikke noen søknader til denne ordningen. Regelverket ble, etter ønske fra fylkeslagene, myket opp slik at fylkeslagene selv kunne finne de beste løsningene for arbeidet. Prosessen ble lagt opp for at flere kunne foreslå kandidater, og at kandidatene selv i etterkant fikk anledning til å velge om de ville presentere seg for vurdering til prisen. Det er stor variasjon mellom fylkene både mht hvordan arbeidet legges opp og hvordan fylkesvinnerne kåres og markeres. Det er en gledelig økning i både antall fylker som deltar og i kvaliteten på innsendte søknader i forhold til 2008/2009. Det ble nominert tre kommuner til prisen Norges kulturkommune 2011, i alfabetisk rekkefølge, Bodø kommune, Lindås kommune og Sandnes kommune. Kommunene er svært forskjellige, men har alle utmerket seg med godt planverktøy og langsiktighet i arbeidet. Juryens medlemmer: Jorunn Bøe, styreleder NOKU og juryleder, Gunn Karin Gjul, leder i Stortingets familie- og kulturkomité og Hans Clementz, KS. Kåringen foretas på Stortinget 5. april i forkant av landsmøtet organisasjonsutvikling Norsk kulturforum arbeider systematisk for å bedre kontakten med og mellom medlemmene. Dette arbeidet gjøres primært gjennom fylkeslagene. Det har vært løpende og god kontakt med fylkeslagene gjennom hele perioden. Det er fremdeles store variasjoner fylkesleddene imellom mht kontakt, lokale og regionale arrangement, oppfølging av henvendelser fra Norsk kulturforum sentralt med mer. Fylkesleddenes innsats speiles også i medlemstilgang og avgang. Både styret og administrasjonen har i hele perioden prioritert møter med og oppfølging av fylkeslagene. Tre av fire styremøter i 2010 ble lagt til ulike steder i landet for å møte fylkeslagene direkte. Fylkeslag som ikke ble nådd på denne måten er fulgt opp med direkte møter der enten styreleder og/eller generalsekretær har deltatt. I tillegg har enkeltmedlemmer i styret og fagkonsulenten deltatt på slike møter. Denne praksisen vil bli videreført. Aktive fylkeslag mottar hvert år støtte til administrative kostnader med mer. I tillegg til denne støtten er det i 2010 brukt mye midler på utvikling av egne logoer for alle fylkeslagene, utvikling av egne diplom for hvert enkelt fylke til kåring av årets kulturkommune, og etablert egne hjemmesider for de fylkeslagene som ønsker dette.

9 MELDING OM VIRKSOMHETEN Prosjektarbeid Norsk kulturforum gjennomførte høsten 2009 et forprosjekt NordNett, med støtte fra Nordisk kulturfond. Gjennom forprosjektet ønsket Norsk kulturforum å se om det var interesse for et nordisk samarbeid knyttet til lokal kulturutvikling. Etter samtaler med sentrale aktører i Norden viste det seg å være interesse for tettere kontakt og samarbeid, men uten at det fantes noe naturlig forankringspunkt for slikt arbeid. Norsk kulturforum søkte midler for videreføring av NordNett i form av et nordisk seminar, landskonferansen og en egen utredning. Vi mottok våren 2010 midler til dette arbeidet som er referert i forbindelse med landskonferanser. I forbindelse den nordiske satsingen, har Norsk kulturforum også fått støtte fra Nordisk ministerråd til en konferanse i serien Nordisk kulturforum. Konferansen Kompetansebehov for framtidens kulturutviklere arrangeres i Oslo 11. mai Heftene Kulturpolitikk for framtiden og Helt eller stykkevis og delt? er begge organisert som prosjekter. Kulturdepartementet støttet arbeidet med det første heftet, men avslo støtte til det andre. KS har vært en viktig samarbeidspartner i formidlingen av disse heftene som er sendt til alle kommuner og fylkeskommuner med felles følgeskriv fra KS og Norsk kulturforum. KS har også betalt trykkekostnadene og bidratt i prosessen for øvrig. Samarbeid med andre kulturorganisasjoner Norsk kulturforum har i flere år hatt et tett og godt samarbeid med Fellesforum for kulturorganisasjoner. Dette forumet har hatt liten aktivitet de siste årene. Norsk kulturforum har likevel god kontakt med flere medlemmer i forumet og samarbeider med dem om konkrete saker og innspill der dette er naturlig. Det har vært gjort flere forsøk på revitalisering av arbeidet i forumet, men så langt uten hell. Norsk kulturforum er medlem i Nasjonalt nettverk for kulturarenaer, og har i den sammenheng hatt flere utspill og innspill overfor regjering og storting mht behovet for sterkere fokus på gode og universelle kulturarenaer tilrettelagt for lokale behov og kulturaktører. Fom 2010 er ansvaret for lokale og regional kulturbygg lagt til den enkelte fylkeskommune. Dette har gjort arbeidet med et nasjonalt fokus på behovet for gode lokaler til kultur vanskeligere. Norsk kulturforum har imidlertid vært med i en arbeidsgruppe i Kulturdepartementet for etablering av en møteplass for de som jobber med lokale og regionale kulturbygg i fylkeskommunene. avslutning Norsk kulturforum har fremdeles mange utfordringer å ta fatt i. Det er viktig å etablere enda bedre informasjons og kommunikasjonskanaler for kontakt og samarbeid med medlemmene. Hovedtyngden av medlemmene er kommuner og fylkeskommuner, der mange av våre kontakter sitter som eneste ansvarlig for kulturarbeidet i egen kommune. Disse trenger møteplassene våre og etterspør faglig påfyll. Norsk kulturforum tilstreber å ha kontakt med flest mulig medlemmer, det er derfor viktig å ha velfungerende fylkesledd i alle fylker. Vi arbeider med å etablere gode e-postregistre for å sende ut relevant informasjon til de kontaktene vi har. Vi har fått gode tilbakemeldinger på dette fra dem som får slik informasjon. Det er et økende behov for felles møteplasser og korte kompetansehevingstiltak. Det er videre behov for materiell som kan brukes av den enkelte kommune i deres plan- og strategiarbeid på kulturområdet. Styret i Norsk kulturforum, 18. februar 2011 Jorunn Bøe STYRELEDER Jan Stundal NESTLEDER Per Aimar Carlsen Anders Jaarvik Nina Kongtorp Randi Melgaard Ronny Skaar Åse Festervoll GENERALSEKRETÆR

10 Foto: Helge Grønmo 10 MELDING OM VIRKSOMHETEN Foto: Terje Rakke/Nordic Life Fotoarkiv Lindås kommune Foto: Siri Hagen Foto: Siri Hagen BODØ Kulturuke for ungdom FRUKT q BODØ Skating i Rensåsparken. e

11 RESULTAT 11 Alle tall i hele tusen Resultat Resultat Budsjett 2010 Resultat 2009 Budsjett 2009 Egne inntekter Sum tilskudd Sum inntekter Personal Kontor Informasjon Møte- og reisekostnader Sum driftsutgifter driftsresultat Netto finansinntekter Årsresultat

12 12 BALANSE 2009 Balanse 2009 Noter EIENDELER: Kontingenter Reise og møteforskot Avsatt til tap på krav Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Kasse / Bank Sum innskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD: Annen egenkapital Årets resultat Sum annen egenkapital Leverandører Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Skattetrekk Aga Aga av feriepenger Avsatt til feriepenger Skyldig offentlige avgifter Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, Jorunn Bøe STYRELEDER Jan Stundal NESTLEDER Per Aimar Carlsen Anders Jaarvik Nina Kongtorp Randi Melgaard Ronny Skaar Åse Festervoll GENERALSEKRETÆR

13 NOTER Noter 2009 regnskapsprinsipper Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipp og klassifisering av eiendeler og gjeld som følger av regnskapslovens definisjoner. Alle leieavtaler er kostnadsført som vanlige driftskostnader. Organisasjonen er ikke regnskapspliktig etter regnskapsloven. I utarbeidelsen av resultatregnskapet og balansen er regnskapslovens vurderingsregler og god regnskapsskikk benyttet. Oppstillingen er derfor ikke helt i trå med regnskapslovens regler. LØNNSKOSTNADENE HAR FØLGENDE POSTER: Lønn og feriepenger Styrehonorar Andre honorar / lønn prosjekter Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig ansatte: 2 personer; 1,5 årsverk De kollektive pensjonsforpliktingelser for de ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring. Den årlige pensjonspremien og eventuelle tilleggsbetalinger til pensjonspremiefondet blir regnet som pensjonskostnad i året. Årets premie er kr Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2009 er på kr Dette inkluderer 25 % mva. note 1: Resultat i år, et overskudd på kr overført til konto 2050 annen egenkapital. note 2: Bank: Av dette er kr ,58 bundet i skattetrekk. note 3: Ikke betalt kontingent for 2009 er avskrevet som tap på fordring. Reell betalbar kontingent er ført opp med kr og er innbetalt i 2010.

14 14 Revisjonsberetning 2009

15 BALANSE Balanse 2010 Noter EIENDELER: Kontingenter Reise og møteforskudd Forskuddsbetalte kostnader Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Kasse / Bank Sum innskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD: Annen egenkapital Årets resultat Sum annen egenkapital Leverandører Fagforeningskontingent Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Skattetrekk Aga Aga av feriepenger Avsatt til feriepenger Skyldig offentlige avgifter Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, Jorunn Bøe STYRELEDER Jan Stundal NESTLEDER Per Aimar Carlsen Anders Jaarvik Nina Kongtorp Randi Melgaard Ronny Skaar Åse Festervoll GENERALSEKRETÆR

16 16 NOTER 2010 Noter 2010 regnskapsprinsipper Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipp og klassifisering av eiendeler og gjeld som følger av regnskapslovens definisjoner. Alle leieavtaler er kostnadsført som vanlige driftskostnader. Organisasjonen er ikke regnskapspliktig etter regnskapsloven. I utarbeidelsen av resultatregnskapet og balansen er regnskapslovens vurderingsregler og god regnskapsskikk benyttet. Oppstillingen er derfor ikke helt i trå med regnskapslovens regler. LØNNSKOSTNADENE HAR FØLGENDE POSTER: Lønn og feriepenger Styrehonorar Andre honorar / lønn prosjekter Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig ansatte: 2 personer; 1,8 årsverk De kollektive pensjonsforpliktelser for de ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring. Den årlige pensjonspremien og eventuelle tilleggsbetalinger til pensjonspremiefondet blir regnet som pensjonskostnad i året. Årets premie er kr ,-. Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2010 er på kr Dette inkluderer 25 % mva. note 1: Resultat i år, et overskudd på kr ,58 overført til konto 2050 annen egenkapital. note 2: Bank: Av dette er kr bundet i skattetrekk. note 3: Andre kortsiktige fordringer er kr ,- og er i hovedsak tilskudd fra Nordisk kulturfond, Danmark

17 REVISJONSBERETNING

18 18 Revisjonsberetning 2010

19 Nasjonal kulturpolitikk lokale utfordringer NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2009 NASJONAL KULTURPOLITIKK LOKALE UTFORDRINGER september Hotel Terminus, Bergen 19 seminar og landskonferanse september onsdag 23. SePtemBer: Seminar Kulturpolitikk for framtidens lokalsamfunn Velkommen v/styreleder i Norsk kulturforum, Jorunn Bøe Kulturloven forankring i lokalt planverk Gerhard Dalen, Trondheim kommune og Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune, presenterer ny veileder Signe Marie Kittelsaa, Vinje kommune, presenterer Vinje kommunes arbeid med å forankre kulturloven Kulturpolitiske utfordringer i perspektiv av kulturloven Livelin Remme, Bergen kommune om kunst, kultur og psykisk helse Terje Adde, Namsos kommune om kulturopplæring Rune Håndlykken, Kulturhusplan DA om hus for kultur torsdag 24. SePtemBer: LandSKonFeranSe Velkommen v/henning Warloe, byråd Bergen kommune og Jorunn Bøe, styreleder Norsk kulturforum overordnede foredrag Kultursjef Terje Adde, Namsos kommune: Vertskap for nasjonale satsinger Tom Remlov, styreleder FUZZ: Har lokale myndigheter noen rolle i den nasjonale filmpolitikken? Per Morten Ekerhovd, fylkeskonservator Hordaland fylkeskommune: Kulturminner som politikkområde på lokalt nivå Kulturminner som politikkområde på lokalt nivå Lars Tveit, Karmøy kommune: Kulturminner i Karmøy. En historisk reise Nina Kongtorp, Odda kommune: Industrielle kulturminner, verdiskaping og nytenking Siri Myrvoll, Bergen kommune: Bergen som internasjonal historisk by Har lokale myndigheter noen rolle i den nasjonale filmpolitikken? Irmelin Nordahl, Vestnorsk filmsenter og Lars L. Marøy, FUZZ: Utfordringer og muligheter Nils Gunnar Solli, Møre og Romsdal fylke: Målrettet satsing og bredere fokus Jostein Ryssevik, daglig leder ideas2evidence: Finansiering av film på Vestlandet Fredag 25. SePtemBer: LandSKonFeranSe offentlige kulturarbeidsplasser betydning for lokalt og regionalt kulturliv Åse V. Festervoll: Kunstner Kulturarbeider Næringsdrivende Ann-Margret Hauknes: Offentlige kulturarbeidsplasser Margrethe Henden Aaraas: DKS arbeidsplass for kunstnere i Sogn og Fjordane Ungdommens kulturmønstring en nasjonal satsing Per Aimar Carlsen: Slik gjør vi det i Modum kommune Inga Lauvdal: UKM i Vest Agder Torstein Siegel: UKM en unik nasjonal satsing Kulturpolitikken sett fra en fjellbygd i Telemark: Arne Vinje, ordfører Vinje kommune regionreformen og hva nå? Utfordringer for kulturpolitikken Samtale fra scenen. Georg Arnestad tok med seg politikerne Helge Andre Njåstad (FrP) fra Hordaland fylkeskommune, Siv Tørudbakken (Ap) fra Hedmark fylkeskommune og Geirmund Lykke (Krf) fra Sør-Trøndelag fylkeskommune i en diskusjon om konsekvensene av regionreformen. Tanker for hjemveien v/marit Eikemo

20 20 Lokal kulturutvikling i nordisk perspektiv nordisk seminar og landskonferanse voksenåsen kultur- og konferansehotell oktober MELDING OM VIRKSOMHETEN NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2010 LOKAL KULTURUTVIKLING I NORDISK PERSPEKTIV oktober Voksenåsen kultur og konferansehotell, Oslo Foto: skandinavian.dk norden.org Illus: istockphoto SØndag 24. oktober: nordisk Seminar Kulturpolitikk og kulturorganisering i norden Nordisk utredning. Nasjonal kulturpolitikk likheter og forskjeller: Katarina Michnik, doktorand/phd Student, Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås, Sverige Kulturrådet har ordet svensk kulturpolitik i endring: Benny Marcel, ställföreträdande generaldirektör i Statens kulturråd, Sverige Regionalisering i Sverige: Jenny Johannisson, Fil.dr, Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås, Sverige Utfordringer sett fra kommunenes interesseorganisasjoner i de nordiske land: Calle Nathanson, handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting Ditte Winqvist, sakkunnig kultur, Finlands Kommunförbund Hans Clementz, spesialrådgiver, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon NordNett behov og muligheter: Presentasjon av arbeidet så langt, og diskusjon om eventuell videreføring Lokal kulturutvikling i nordisk perspektiv: Plenumsdiskusjon ut fra dagens foredrag Moderator: Mats Wallenius, fonddirektör och generalsekreterare, Föreningen Norden, Sverige mandag 25. oktober: nordisk Seminar og LandSKonFeranSe Frokostmøter for naturlige samarbeidsnettverk i norden KS og søsterorganisasjoner Norsk kulturråd og tilsvarende Frivillige kulturorganisasjoner Kulturfaglige tilretteleggere på regionalt nivå Andre Hva betyr grenseregionalt/interregionalt samarbeid for lokal kulturutvikling? Øresundsregionen som kreativ metapol: Søren Buhl Hornskov, prosjektleder Interreg-prosjektet KIA Kreativ Interaksjon i Arbeidslivet: Jorunn Bøe, kultursjef Risør kommune og styreleder Norsk kulturforum Åpningsforedrag landskonferansen Lubna Jaffery Fjell, statssekretær Kulturdepartementet Kan vi se en renessanse for nordisk samarbeid? Olemic Thommessen, Stortingsrepresentant (H), styreleder i Nordisk Kulturfond, medlem av Nordisk Råds kultur- og utdanningsutvalg Lokal kulturpolitikk og kulturorganisering i Norden Nordisk utredning: Katarina Michnik, doktorand/phd Student, Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås, Sverige

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 13. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 72 delegater.

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Årsberetning 2011-2013

Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning Juni 2011 - Mai 2013 Regnskap for 2012 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Velkommen til Lofoten, Vågan kommune og Svolvær by Vågan kommune har 9200 innbyggere

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Gjennomgang av Norsk kulturråd

Gjennomgang av Norsk kulturråd Gjennomgang av Norsk kulturråd Til Kulturdepartementet Kulturdepartementet nedsatte i desember 2013 en utredningsgruppe som fikk i oppdrag å gjennomgå Norsk kulturråd. Utredningsgruppen legger med dette

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

Sykehjemsleger uten tid

Sykehjemsleger uten tid JOURNALEN O S L O L E G E F O R E N I N G N R 3 / 2 0 0 7 Sykehjemsleger uten tid Dårligere enn forventet, sier professor Tor Inge Romøren, om resultatene i en ny undersøkelse fra Oslo. Geriatriprofessor

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211 ÅRSMELDING 2011 Norsk FJØRFELAG 21 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Stavanger 2011. Foto: KFI Årsmeldingen er skrevet for perioden 1.1.2011 til 31.12.2011. I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer