Å R S B E R E T N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S B E R E T N I N G"

Transkript

1 ÅRSBERET NING 2014

2

3 4 Lederen har ordet 6 Aktuelle saker 13 Organisasjonen og organisasjonssaker 20 Regnskap 28 Rammebudsjett 29 Dette er LVK LVK Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) sin hovedoppgave er å ivareta medlems kommunenes interesser i saker om kraftutbygging. LVK er partipolitisk nøytral og tar ikke stilling for eller mot vannkraftutbygging. 3

4 Lederen har ordet 2014 var mitt første hele år som leder i LVK. Det har vært et spennende og begivenhetsrikt år, med LVK-aktiviteter på flere saksområder. Det har vært særlig nyttig å erfare verdien av samspillet mellom den utadrettede virksomheten knyttet til de enkelte saksområder og det organisasjonsmessige arbeidet. Et godt organisert og aktivt LVK med nær medlemskontakt er avgjørende for de resultater som oppnås. Regionmøter De faste aktiviteter krever i seg selv stor aktivitet i LVK. I 2014, som er et mellomår mellom landsmøter, dominerte regionmøtene hele vinteren. På alle regionmøtene var det både faglige spørsmål som ble gjennomgått og diskutert, men også politiske temaer som i aller høyeste grad får konsekvenser for våre kommuner ble tatt opp. I så godt som alle regioner ble det vedtatt resolusjoner med bakgrunn i dette engasjementet. Vedtektsendringer Ett av de temaene som ble viet stor oppmerksomhet, er endringer av vedtektene som omhandler valg til landsstyret. Etter valget på landsmøtet i Bergen som viste at vedtektene ikke var tilfredsstillende hva gjelder kjønnsfordeling og spredning i politisk representasjon i landsstyret, var det full enighet om at vedtektene måtte endres. For å få en god forankring på foreslåtte endringer, ble dette diskutert i alle regionmøter. De regler som vil bli foreslått på landsmøtet i Kristiansand er således godt kjent. Revisjoner og Vanndirektiv Det er ingen tvil om at LVK s engasjement i saker om revisjoner av konsesjonsvilkår og oppfølging av EUs Vanndirektiv, har blitt lagt merke til. Ikke minst i OED og hos «bransjen». Etter min mening var det en del misforståelser som forårsaket et heller kjølig forhold mellom de nevnte parter. Derfor var det viktig for meg å raskt komme i dialog for å rydde slike misforståelser av veien. Den mest åpenbare misforståelsen har vært at LVK har ønsket minstevannføring i alle regulerte vassdrag. Dette er helt feil! LVK har vært krystallklar på at det er (verts-)kommunene selv som må vurdere hvorvidt minstevannføring er et alternativ som skal vurderes i vannforvaltningsplanene. LVK som organisasjon har selvsagt ikke kompetanse til å vurdere dette i alle vassdrag. For den berørte kommunen vil spørsmålet om minstevannføring måtte avveies mot de virkninger det vil kunne få for kommunens øvrige interesser. Jeg har derfor deltatt på flere møter med kraftverkseiere der dette har vært tema. Jeg har også hatt med meg sekretariatet når vi har hatt møter med departement. 4 LVK årsberetning 2014 Lederen har ordet

5 «Gamle» og «nye» saker Selv om våre egne aktiviteter og vårt kontinuerlige arbeid med oppfølging av saker som er vedtatt av landsmøtet krever mye arbeid, blir saker som påvirker vårt arbeid også initiert av både «bransjen» og departement. Derfor er kontakten med disse viktig. I stadig større utstrekning merker vi også at den tettere integrasjon i det europeiske energimarkedet påvirker vårt arbeid, sammen med EUs energi- og klimapolitikk. LVK må derfor bruke mer tid på denne delen av aktiviteten fremover. Det nye «markedet» Det er ingen tvil om at vi er inne i en vannkraftepoke. Mange trodde vannkraftutbygging i Norge ble avsluttet med nyttårstalen til daværende statsminister Jens Stoltenberg i år Slik har det ikke blitt. Det bygges mer vannkraft i dag enn på mange år, og myndighetene har de siste årene vedtatt ordninger for å nå målsettinger i el-sertifikat avtalen med Sverige og for å nå fornybarmålene (fornybardirektivet) frem mot år Samtidig legges det flere kabler mot kontinentet og Storbritannia slik at utvekslingen skal skje sømløst. I stadig sterkere ordelag og nesten uten uttrykte betenkninger, knyttes vår fornybarenergi sammen med andre land. At Norge skal bli Europas «Grønne batteri» og på den måten bidra med såkalt balansekraft, ser ut til å være en realitet. LVK sine medlemmer som er vertskap for denne flotte fornybare energien, vet godt hvor energien kommer fra og hva som må til for å foredle denne naturgitte forekomsten til ren energi. Derfor engasjerer vi oss i alle spørsmål som vedrører bruk av våre fornybare naturressurser, slik at prisen for dette forbruket blir riktig. Det gjelder også forbruket av verdifull natur. Torfinn Opheim Leder LVK årsberetning 2014 Lederen har ordet 5

6 Aktuelle saker LVKs årsmelding inneholder en orientering om de viktigste sakene organisasjonen har arbeidet med gjennom året. Orienteringen er ikke uttømmende, men er ment å gi leseren og medlemskommunene et innblikk i hvilke saker organisasjonen er involvert i, og hva landsstyret prioriterer til enhver tid, innenfor rammene av vedtekter og landsmøtevedtak. Både fra LVKs organer, styremedlemmer, leder og sekretariat er det i tillegg en omfattende løpende kontakt med medlemskommuner, myndigheter og andre interesseorganisasjoner, som det vil føre for langt å omtale i årsmeldingen. Eiendomsskatt Eiendomsskatt på kraftanlegg er vertskommunenes viktigste inntektskilde, og utgjør årlig mer enn 2 milliarder kroner i skatteinntekter til de 173 medlemskommunene. Eiendomsskatt generelt har i mange år vært gjenstand for betydelig politisk oppmerksomhet, og fra skattyterhold er det en markant større aktivitet nå enn tidligere knyttet til rettslige og politiske sider ved eiendomsskatten. Dette har ført til en høyere aktivitet også fra LVK og medlemskommunene rundt eiendomsskatt på kraftanlegg. Mal for kommunenes kjøp av takseringstjenester for eiendomsskatteformål LVK utarbeidet i 2014 maler for kommuner som skal kjøpe takseringstjenester for eiendomsskatteformål, siden kommunenes kjøp er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. Malene trenger tilpasning til de enkelte kommuners situasjon og behov. Maksimumsverdien på eiendomsskatt må fjernes Eiendomsskattereglene for kraftanlegg ble ved årtusenskiftet endret som ledd i kraftskattereformen. Som en overgangsordning innførte Stortinget såkalte minimums- og maksimumsverdier ved eiendomsskattetakseringen. Gjeldende maksimumsverdi på kr 2,74/KWh reduserer eiendomsskatten for en rekke kraftanlegg, og innebærer en indirekte støtte til noen kraftforetak, som ingen andre eiendomsskatteytere mottar. Landsstyret vedtok i 2014 at LVK skal fortsette arbeidet med avvikling av særordningen med maksimumsog minimumsverdi for kraftanlegg. Saken var også et viktig tema på LVKs regionmøter 2014, og vil bli fulgt opp i Skattemessig behandling av kostnader ved damrehabiliteringer konsekvenser for eiendomsskatt LVK har i 2014 arbeidet aktivt overfor Sentralskattekontoret for Storbedrifter (SFS) for at kraftverkseiernes kostnader på fyllingsdammer og betongdammer må aktiveres, og ikke fradragsføres direkte. Flere av LVKs medlemmer registrerte reduksjon i eiendomsskatteinntekter fra vannkraftanlegg som følge av slik direkte fradragsføring. SFS har så langt støttet kommunenes syn og nedsatte i 2014 en arbeidsgruppe som skal ta opp endringssaker for kraftanlegg som har fradragsført slike kostnader uriktig. LVK vil forfølge disse prosessene i Sjekkliste for budsjettarbeidet Som tidligere år utarbeidet LVK i 2014 en oppdatert sjekkliste for medlemskommunene for hva som må med i vedtak om eiendomsskatt i forbindelse med budsjettarbeidet. 6 LVK årsberetning 2014 Aktuelle saker

7 Rettssaker om eiendomsskatt Produksjonsrelatert nettanlegg II SKS mot Gildeskål kommune Salten tingretts dom 14. april 2014 og Hålogaland lagmannsrett dom 1. desember 2014 Salten tingrett ga i dom 14. april 2014 Gildeskål kommune medhold i å verdsette og eiendomsbeskatte to produksjonsrelaterte nettanlegg på 22 kv eid av Salten Kraftsamband AS (SKS), samt et administrasjonsbygg, to garasjer og en hytte. SKS anket dommen til lagmannsretten, og Energi Norge og LVK begjærte partshjelp til støtte for henholdsvis SKS og Gildeskål kommune. Hålogaland lagmannsrett kom til samme resultat som tingretten. Gildeskål kommune og LVK fikk med dette medhold i at nettanlegg og byggene skal verdsettes separat med hjemmel i esktl. 8 A-2, ettersom de omtvistede eiendommene ikke er omfattet av definisjonen av kraftanlegg i skatte loven 18-1 annet ledd. Lagmannsrettens dom ble avsagt 1. desember 2014 og er innanket til Høyesterett. Statnett III-saken Eiendomsskatt på kraftlinjer Stavanger tingrett avsa 20. mars 2013 dom i saksanlegg fra Statnett mot kommunene Hol, Hjelmeland og Evje og Hornnes om eiendomsskatt på kraftlinjer med påstand om uriktige verdsettelsesmetoder. Søksmålet nådde ikke frem, men takstene ble opphevet for mangelfulle begrunnelser. Statnett saksøkte i oktober 2014 de samme kommunene, med påstand om at takstene bygger på en uriktig avskrivningsmodell. Saken er berammet til juni LVK har begjært partshjelp til støtte for de tre kommunene, fordi saksanlegget gjelder prinsipielle takseringsspørsmål av betydning for alle kommuner med Statnett-anlegg. Øvrige skattesaker Nedre grense for naturressursskatt I Statsbudsjettet for 2015 foreslo Regjeringen å heve innslagspunktet for naturressursskatt fra 5,5 MVA til 10 MVA. Siden forslaget vil innebære en reduksjon i kommunens inntekter fra naturressursskatt, var LVK kritisk til forslaget. LVK ba Stortinget om ikke å ta forslaget til følge. I Finanskomiteens skatteinnstilling 8. desember 2014 ble ikke forslaget omtalt. Regjeringens forslag om at departementet skal komme nærmere tilbake til innslagspunktet for naturressursskatten ble således stående fast. Revisjon av konsesjonsvilkår og EUs vanndirektiv Regler om modernisering eller revisjon av eldre regulerings- og ervervskonsesjoner kom inn i lovverket i Formålet med reglene er å oppdatere vilkår i konsesjoner for å bøte på skadelige langtidsvirkninger av vannkraftutbygging og -reguleringer og ajourføre vilkårene til dagens miljøstandard. Fra 1992 kan alle konsesjoner undergis revisjon hvert 30 år, og det innebærer at nye vilkår kan tre i kraft 30 år fra konsesjonen ble gitt eller fra forrige revisjon. EUs Water Framework Directive Vanndirektivet har som mål å opprettholde og forbedre vannkvaliteten i alle vannforekomster, herunder regulerte vassdrag. Vanndirektivet er implementert i norsk rett gjennom vannforskriften, som trådte i kraft 1. januar Vanndirektivet krever at det utarbeides seksårige vannforvaltningsplaner som omfatter alle vannforekomster. Planene skal angi miljømål som minst skal være «god økologisk tilstand» for hver enkelt vannforekomst, og målet skal nås i løpet av planperioden. Miljømålene nås ved at de relevante sektormyndighetene bruker sine virkemidler, som for eksempel endringer av konsesjonsvilkår innenfor planperioden, for å løfte den økologiske tilstanden til «god økologisk tilstand». LVK årsberetning 2014 Aktuelle saker 7

8 For regulerte vassdrag som blir betegnet som Sterkt Modifiserte Vannforekomster (SMVF), kan miljømålet settes noe lavere enn «god økologisk tilstand»; til «godt økologisk potensial». LVK, sammen med flere andre organisasjoner, klaget i 2011 inn norske myndigheter for ESA for mangelfull oppfølging av vanndirektivet. I klagen ble det fremholdt at norske myndigheter feilaktig har gitt revisjonsinstituttet og de tredveårige revisjonsintervaller forrang fremfor de seks-års sykluser for miljøforbedringer vanndirektivet legger til grunn. ESA har ennå ikke truffet vedtak i klagesaken, men i korrespondansen med norske myndigheter har ESA slått fast at den rettsoppfatning klagen bygger på, er en korrekt forståelse av forholdet mellom norsk lovgivning og EU-EØS lovgivningen. Norske myndigheter må hvert sjette år være i posisjon til å kunne endre konsesjoner for å sikre at miljømålet nås også i regulerte vassdrag. 1. juli 2014 ble vannforvaltningsplanene lagt ut på høring frem til 31. desember Forslagene til vannforvaltningsplanene har en del svakheter og mangler. Svakhetene skyldes i stor grad manglende ressurser og veiledning fra sentrale myndigheter og for lave bevilgninger til planarbeidet langt under det nivået Stortinget la til grunn som nødvendig da direktivet ble vedtatt. LVK har også i 2014 bedt om styrket finansiering av planarbeidet. I september arrangerte LVK et seminar om revisjoner og vannforvaltningsplanene for alle medlemskommunene, med innlegg fra sentrale aktører som Miljødirektoratet, NIVA, NVE og berørte kommuner. Seminaret hadde god oppslutning med 46 deltakere. I 2014 har det også vært rettet søkelys mot kommunenes tap av kraftinntekter ved økt slipp av minstevannføring og magasinrestriksjoner. Vannkraftbransjen har overfor kommunene gitt uttrykk for at kommunene vil miste inntekter som følge av tiltak i revisjonsprosesser og vannforvaltningsplaner. LVK laget i 2014 en utredning om hvordan endrede konsesjonsvilkår for eksempel om økt minstevannføring kan påvirke inntektsgrunnlaget for kommunene. Det vil være kommunenes oppgave å avveie sine interesser i kraftinntekter opp mot kommunens interesser i miljøforbedringer i regulerte vassdrag. LVK har også i 2014 vært representert i Nasjonal referansegruppe for arbeidet med vannforskriften og deltatt med innlegg på vegne av LVK under Nasjonal høringskonferanse om vannforvaltningsarbeidet. I revisjonsutvalget i LVK, G35, har det vært ett fysisk møte i Utvalget ledes av Bjarne Eiolf Holø, som er ordfører i Lom kommune. Utvalget orienteres om revisjonssakene og vannforvaltningsplanprosessene, og sekretariatet følger opp utvalgets arbeid. Revisjonssaker og vannforvaltningsplaner vil fortsatt være et viktig saksfelt for LVK i årene fremover. I 2015 vil det bli 2. gangs høring for flere av vannforvaltningsplanene, og målet er at planene i løpet av 2015 skal vedtas i kongelig resolusjon, og deretter oversendes til ESA. Kraftlinjer og Reitenutvalget Lokalsamfunn som berøres av energiprosjekter får i varierende grad økonomisk kompensasjon fra tiltakshaver. Ved utbygging av større vannkraftprosjekter er det i dag rettighetsbaserte ordninger som kompenserer for utbyggingene. Slike ordninger finnes ikke i tilsvarende grad for utbygging av infrastruktur og linjenett. På samtlige regionmøter vinteren 2014, ble det derfor vedtatt å kreve kompensasjon for utbygging av linjenett og elektrisk infrastruktur. 8 LVK årsberetning 2014 Aktuelle saker

9 Også organisering av strømnettet har en vært en viktig sak for LVK i Dette må særlig ses i lys av at Ekspertgruppen for et bedre organisert strømnett 5. mai 2014 leverte sin rapport til Olje- og energidepartementet. Utvalget ble ledet av Eivind Reiten. Flere av LVKs medlemskommuner har eierinteresser i kraftforetak, og flere av kommunene er eiere av kraftforetak med overføring av kraft som eneste eller den viktigste oppgaven. Reitenutvalget foreslår å innføre et selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nett og annen virksomhet for alle nettselskap. Det foreslås også å redusere antall nettnivåer fra tre til to, slik at regionalnettet blir en del av distribusjonsnettet. Videre foreslår man å innføre såkalte DSO er, slik at de største nettselskapene får et koordinerende ansvar også utenfor sine konsesjonsområder. LVKs landsstyre vedtok 17. september 2014 høringsuttalelse til Reitenutvalgets forslag. Kommunereform Kommunereform har vært et viktig tema for LVK i året som gikk. I januar 2014 nedsatte regjeringen en ekspertgruppe til å utrede kriterier for kommunereform, og i mai 2014 presenterte regjeringen sine planer i Kommuneproposisjonen. Den 12. juni 2014 inngikk regjeringspartiene, Venstre og KrF forlik om kommunereform, hvor det ble slått fast at et tredje forvaltningsnivå på regionalt nivå skal videreføres. I september inviterte landsstyret i LVK statssekretær Kristin Holm Jensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, direktør for interessepolitikk i KS Helge Eide og professor i økonomi på Høgskolen i Hedmark Bjarne Jensen, til å holde innlegg om kommunereform. Innleggene dannet grunnlag for LVKs arbeid med kommunereformen. LVK har sett på hvordan kraftrettigheter og kraftinntekter kan påvirkes av en kommunereform, og i desember publiserte LVK den første delutredningen om kommunereform. Det er planlagt ytterligere delutredninger om kommunereform i Konsesjonskraft LVK har i samarbeid med Kommunekraft AS i 2014 utredet spørsmålet om harmonisering av prisregimene for konsesjonskraft før og etter 10. april Spørsmålet har fått fornyet aktualitet etter at Olje- og energidepartementet ba NVE om å utrede saken. I forbindelse med dette arbeidet tok LVK initiativ til å gjennomføre en spørreundersøkelse blant LVKs medlemskommuner for kartlegging av hvor mange kommuner som tar ut konsesjonskraft fra konsesjoner gitt før 10. april 1959 og nivået på selvkostprisen kommunene betaler. LVKs argumenter for sammenslåing av prisregimene ble presentert i en utredning sendt NVE 4. september Resultatene viser at en rekke kommuner betaler selvkostpris som ligger betydelig over OED-prisen på 10,84 øre/kwh for NVEs innstilling er etter det opplyste ennå ikke sendt departementet. LVK vil følge opp saken videre. LVK årsberetning 2014 Aktuelle saker 9

10 Møter Seminarer Kurs Regionmøter Det ble avholdt syv regionmøter i februar og mars 2014: Stavanger, Bergen, Trondheim, Hamar, Tromsø, Kongsberg og Bodø med til sammen 370 deltakere fra medlemskommunene. LVK-skolene: Energirett og eiendomsskatt Høsten 2014 startet en ny runde med LVK-skolene, som er et nettbasert kursopplegg for politikere og administrativt ansatte i LVKs medlemskommuner. Det er etablert to kurs på LVK-skolen: «Energirett i kommunene» og «Eiendomsskatt i kommunene». Kursene er innrettet mot praktiske, økonomiske og juridiske problemstillinger om energirett, eiendomsskatt og forvaltningsrett i kommunene. LVK-skolene har fortsatt sitt samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Fullført kurs med innlevering av obligatoriske oppgaver underveis i studietiden og bestått hjemmeeksamen kvalifiserer til 15 studiepoeng for hvert av kursene. Høsten 2014 hadde kurset «Energirett i kommunene» 20 deltakere, hvorav 16 deltakere gikk opp til eksamen for å ta studiepoeng. Kurset «Eiendomsskatt i kommunene» hadde 18 deltakere, hvorav 15 gikk opp til eksamen for å ta studiepoeng. Tilbakemeldingene fra deltakerne på LVK-skolene er gode. Det planlegges derfor å avholde nye undervisnings runder i LVK Ung Det var planlagt å avholde LVK Ung seminar i Eidfjord kommune september. Seminaret måtte dessverre avlyses grunnet for lav påmelding. Seminar om konsesjonskraft 21. mai 2014 ble det årlige konsesjonskraftseminaret avholdt i samarbeid med Kommunekraft AS. Det var 75 deltakere på konsesjonskraftseminaret. På konsesjonskraftseminaret avholdt Energirådet sitt årsmøte. Seminar om eiendomsskatt Det årlige eiendomsskatteseminaret ble avholdt 22. mai 2014 med 74 deltagere fra 43 kommuner. På eiendomsskatteseminaret avholdt LVKs eiendomsskatteutvalg (ESU) sitt årsmøte. Seminar om vanndirektivet 11. september 2014 ble det avholdt seminar om vanndirektivet for LVKs medlemskommuner. Det var 46 deltakere på vanndirektivseminaret. Eiendomsskatteutvalget LVKs Eiendomsskatteutvalg (ESU) ble etablert høsten ESU arbeider for å sikre LVK-kommunenes rettigheter og inntekter når det gjelder eiendomsskatt, blant annet ved å bidra til informasjon og opplæring for ansatte i LVK-kommunene. Eiendomskatteskolen er et ledd i dette arbeidet. Eiendomskatteskolen er blitt en suksess, med høyt faglig nivå og gode forelesere. Det er også gjennomført en rekke kurs for takstnemndene i kommunene. God kompetanse kan spare kommunene for mange klagesaker. ESU sitt arbeid er ikke begrenset til eiendomsskatt på kraftanlegg og overføringsanlegg, men omfatter også spørsmål om eiendomsskatt mer generelt. 10 LVK årsberetning 2014 Aktuelle saker

11 Mange medlemskommuner har ønsket rammeavtaler eller felles mal når de skal ut på anbud for å kjøpe takseringstjenester. Sekretariatet har etter ESUs ønske utarbeidet en mal for hhv nettanlegg (kraftnett, kabler og telenett), industrielle verk og bruk, samt boliger og fritidseiendommer. Disse er tilgjengelig for medlemskommunene som en betalingstjeneste. ESU er opptatt av pågående rettssaker og klagesaker, og har dette som tema på hvert møte. ESU ber medlemskommuner som mottar klager eller søksmål om å melde fra til sekretariatet. Kommunene står sterkere samlet. Energirådet Energirådet ble etablert høsten 2012 og består av rådmenn og andre i kommunenes administrasjon. Hensikten med Energirådet er å styrke kompetansen i medlemskommunene og i sterkere grad å involvere kommuneadministrasjonen i LVKs arbeid for å sikre vertskommunenes rettigheter og inntekter. I september 2014 vedtok LVKs landsstyre nye statutter for Energirådet. De nye statuttene skal ytterligere forbedre organiseringen av Energirådet og dets arbeid. Det ble samtidig besluttet å legge Energirådets årsmøte til LVKs landsmøte det året det finner sted. I 2014 hadde Energirådet sitt årsmøte under Konsesjonskraftseminaret 21. mai. Den viktigste saken for Energirådet har i 2014 vært utarbeidelse av Årshjulet, som er en del av LVKs nye hjemmesider. Årshjulet er LVKs kvalitetssikringssystem, som gir en oversikt over viktige frister som kommunene må følge innenfor eiendomsskatt, konsesjonskraft og konsesjonsavgift. Det vil etter hvert bli mulig for den enkelte kommune å få skreddersydd årshjulet til sine behov. I tillegg har Energirådet blant annet jobbet tett på kommunereform og Reitenutvalgets rapport, herunder vurdert hvordan de pågående reformene kan påvirke LVK-kommunenes rettigheter og inntekter. Omdømmebygging og markedsføring av LVK har også vært sentrale tema i Energirådets arbeid. Informasjon På LVKs hjemmesider publiseres og oppdateres fagartikler om aktuelle LVK-saker. En del fagstoff er forbeholdt medlemskommuner og krever innlogging. På hjemmesidene legges aktuelle nyhetssaker og informasjon ut som LVK-nytt. I 2014 ble det publisert 45 LVK-nytt på hjemmesidene. Det ble publisert 8 medlemsnytt på hjemmesidene. Medlemsnytt er intern informasjon som kun er ment for medlemskommunene, og tilgang til dette krever innlogging. Det har i løpet av 2014 vært jobbet med å utvikle, modernisere og forbedre LVKs hjemmesider. De nye hjemmesidene lanseres i LVK har også en Facebook-profil som brukes aktivt. Her deles LVK-nytt, aktuelle nyhetssaker, invitasjon til LVK-arrangementer, bilder fra LVK-arrangementer og andre oppdateringer fra LVKs aktiviteter. LVK årsberetning 2014 Aktuelle saker 11

12

13 Organisasjonen og organisasjonssaker Medlemskommunene LVK er en partipolitisk nøytral organisasjon, men de saker organisasjonen arbeider med, er av utpreget politisk karakter. Det personlige og politiske nettverket LVK drar nytte av gjennom sine medlemskommuner, er av stor betydning i det arbeid LVK utfører mot det sentrale politiske miljø. LVK har i 2014 hatt 173 medlemskommuner. LVK har et høyt og stabilt medlemstall. Det store medlemstallet er viktig for LVKs gjennomslagskraft, og den stabile medlemsmassen er også et uttrykk for en bred oppslutning om det arbeid organisasjonen utfører. LVK har medlemmer i 16 av landets 19 fylker. Følgende kommuner er medlem: Østfold: Askim, Marker, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg Hedmark: Oppland: Buskerud: Telemark: Aust-Agder: Alvdal, Engerdal, Folldal, Kongsvinger, Rendalen, Stor-Elvdal, Tolga, Trysil, Tynset, Åmot Lesja, Lom, Nord-Aurdal, Nord-Fron, Nordre Land, Ringebu, Sel, Skjåk, Søndre-Land, Sør-Aurdal, Sør-Fron, Vang, Vestre Slidre, Vågå, Øystre Slidre Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Krødsherad, Modum, Nes, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal, Ål Drangedal, Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Nome, Notodden, Seljord, Tinn, Tokke, Vinje Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Froland, Iveland, Valle, Åmli Vest-Agder: Audnedal, Flekkefjord, Kvinesdal, Lindesnes, Marnardal, Sirdal, Vennesla, Åseral Rogaland: Bjerkreim, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Sauda, Suldal LVK årsberetning 2014 Organisasjonen og organisasjonssaker 13

14 Hordaland: Sogn og Fjordane: Møre og Romsdal: Eidfjord, Etne, Fusa, Jondal, Kvam, Kvinnherad, Masfjorden, Modalen, Odda, Samnanger, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Voss Askvoll, Aurland, Balestrand, Bremanger, Førde, Gaular, Gloppen, Hornindal, Høyanger, Jølster, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Stryn, Vik, Årdal Nesset, Norddal, Rauma, Rindal, Sunndal, Surnadal, Ørsta Sør-Trøndelag: Nord-Trøndelag: Bjugn, Hemne, Klæbu, Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Roan, Røros, Selbu, Snillfjord, Tydal, Åfjord Grong, Inderøy, Lierne, Meråker, Namsskogan, Overhalla, Røyrvik, Snåsa, Verran Nordland: Troms: Finnmark: Ballangen, Beiarn, Bindal, Bodø, Brønnøy, Evenes, Fauske, Gildeskål, Grane, Hamarøy, Hattfjelldal, Hemnes, Meløy, Narvik, Rana, Rødøy, Saltdal, Sortland, Steigen, Sørfold, Tysfjord, Vefsn Bardu, Berg, Gratangen, Kvænangen, Kåfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Skånland, Storfjord Alta, Berlevåg, Kautokeino, Kvalsund, Lebesby, Sør-Varanger 14 LVK årsberetning 2014 Organisasjonen og organisasjonssaker

15 Medlemskartet LVK årsberetning 2014 Organisasjonen og organisasjonssaker 15

16 Landsstyret Landsstyret har i 2014 hatt tre landsstyremøter og et styreseminar hvor også landsstyrets varamedlemmer deltok. Sommermøtet ble arrangert i Åseral kommune. Landsstyret har hatt følgende sammensetning: Fylke Representanter Telefon Mobil E-post Leder Torfinn Opheim Østfold Formannskapsmedlem Trygve Westgård, Askim Rådmann Unni Skaar, Sarpsborg (vara) Hedmark Formannskapsmedlem Ole Gustav Narud, Åmot Varaordfører Gunveig Eggen, Engerdal (vara) Oppland Administrasjonssjef Ola Helstad, Lom Ordfører Lars Kvissel, Vestre Slidre (vara) Buskerud Formannskapsmedlem Erik Kaupang, Hol Ordfører Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal (vara) nore-og-uvdal.kommune.no Telemark Ordfører Sven Tore Løkslid, Hjartdal Stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen, Seljord (vara) Aust-Agder Ordfører Jon Rolf Næss, Bykle Ordfører Tarald Myrum, Valle (vara) Vest-Agder Ordfører Oddmund Ljosland, Åseral Ordfører Jonny Liland, Sirdal (vara) Rogaland Kommunestyremedlem Roar Obrestad, Suldal Ordfører Trine Danielsen, Hjelmeland (vara) Hordaland Ordfører Anved Johan Tveit, Eidfjord Ordfører Knut Moe, Modalen (vara) Sogn og Rådmann Arve Varden, Høyanger Fjordane Rådmann Kjellaug Ekse Brekkhus, Balestrand (vara) Møre og Ordfører Mons Otnes, Surnadal Romsdal Formannskapsmedlem Line Flåtten, Rindal (vara) Sør- Ordfører Inga Balstad, Selbu Trøndelag Ordfører Jarle Martin Gundersen, Klæbu (vara) Nord- Varaordfører Bjørn Aasvold, Meråker Trøndelag Formannskapsmedlem Bertil Jønsson, Røyrvik (vara) Nordland Ordfører Asgeir Almås, Hattfjelldal Ordfører Siv Anita Brekke, Fauske (vara) Troms Rådmann Hege Walør Fagertun, Bardu Ordfører Helene Rognli, Måselv, vara Finnmark Varaordfører Bjørn Pedersen, Lebesby Ordfører Cecilie Hansen, Sør-Varanger (vara) Leder for Landsstyret, Torfinn Opheim, har sittet i kommunestyret i Sauda fra som ordfører fra 1999 og ble valgt inn på Stortinget fra Landsstyrets nestleder, Hege Walør Fagertun, har vært rådmann i Bardu siden Hun har tidligere også vært rådmann i Salangen kommune. 16 LVK årsberetning 2014 Organisasjonen og organisasjonssaker

17 Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget har hatt 4 møter i Arbeidsutvalget har hatt følgende sammensetning: Leder: Østafjelske: Vestafjelske: Nordenfjelske: Torfinn Opheim, Sauda Trygve Westgård, Østfold som medlem og Erik Kaupang, Buskerud som varamedlem. Anved Johan Tveit, Hordaland som medlem og Roar Obrestad, Rogaland som varamedlem. Hege Walør Fagertun, Troms som medlem og Inga Balstad, Sør-Trøndelag som varamedlem. Torfinn Opheim Trygve Westgård Anved Johan Tveit Hege Walør Fagertun Energiutvalget Energiutvalget har hatt 4 møter i 2014 og har hatt følgende sammensetning: Region Medlem Telefon E-post Østfold, Hedmark og Oppland Ola Helstad, Lom Buskerud og Telemark Rune Lødøen, Tinn Agderfylkene og Rogaland Tallak Hoslemo, Bykle Hordaland og Sogn og Fjordane Ingrid Heradstveit Guddal Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal Olaf Løberg, Klæbu Nordland, Troms og Finnmark Håkon Økland, Hemnes LVK årsberetning 2014 Organisasjonen og organisasjonssaker 17

18 Eiendomsskatteutvalget Eiendomsskatteutvalget har avholdt fire møter i 2014 og har hatt følgende sammensetning etter årsmøte: Region Medlem Telefon E-post Østfold, Hedmark og Oppland Trond Christensen, Askim Tom Nøvik, Nord-Fron Vara: Per Østigård, Tynset Buskerud og Telemark Gry Åsne Wienenga, Vinje Agderfylkene og Rogaland Hordaland og Sogn og Fjordane Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal Nordland, Troms og Finnmark Olav Bjørn Bakken, Tokke Vara: Geir Tretterud, Ål Svein Ove Nepstad, Åseral Ann Ebeltoft, Bykle Vara: Dagfinn Helland, Suldal Kjellaug Brekkhus, Balestrand Anne Erdal, Odda Vara: Øivind Olsnes, Modalen Marthe Rønning Græsli, Tydal Per Ove Dahl, Sunndal Vara: Daniel Kvisten, Klæbu Hege Walør Fagertun, Bardu Oddlaug Didriksen, Gildeskål Vara: Lars Hapalathi Revisjonsutvalget Revisjonsutvalget har hatt ett møte i 2014, og hatt følgende sammensetning: Representanter Telefon E-post Bjarne Holø, ordfører, Lom leder Inga Balstad, ordfører, Selbu 1. nestleder Arne Vinje, ordfører, Vinje 2. nestleder Trine Danielsen, ordfører, Hjelmeland Eli Hovd Prestegården, ordfører, Nore og Uvdal Tony Kjøl, ordfører, Hol Arne Nysted, ordfører, Bardu Johan Petter Røssvold, fskmedlem, Rana Mons Otnes, ordfører, Surnadal Ståle Refsti, ordfører, Sunndal Jonny Liland, ordfører, Sirdal Torfinn Opheim, leder LVK LVK årsberetning 2014 Organisasjonen og organisasjonssaker

19 Sekretariatet Advokatene Stein Erik Stinessen, Caroline Lund og Ulf Larsen er alle advokater ved Høyesterett og partnere i Advokatfirmaet Lund & Co DA i Oslo, og utøver samlet sekretariatsfunksjonen i LVK. Andre advokater i firmaet bistår ved behov. Nærmere presentasjon av Advokatfirmaet Lund & Co DA og sekretariatet i LVK finner du på Vigdis Ekeland og Therese Sønvisen er merkantile sekretærer for LVK. De tilrettelegger alle LVK-arrangementer, har ansvar for møte- og reisevirksomheten, arkivfunksjonen og den daglige kontakt med medlemskommunene. Kommunekraft AS Kommunekraft ble stiftet i 1993, med formål å bistå aksjonærkommuner med omsetning av konsesjonskraft. Ved utløpet av 2014 hadde Kommunekraft foruten LVK 129 primærkommuner og 9 fylkeskommuner som aksjonærer. Styret har hatt denne sammensetning: Navn Telefon E-post Arvid Lillehauge, styreleder Kjell-Idar Juvik, Hemnes Benthe Bondhus, Hordaland Inga Balstad, Selbu Solveig Sundbø Abrahamsen, Seljord Kommunekraft AS har i 2014 hatt fire styremøter og regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr Generalforsamling ble avholdt 21. mai LVKs sekretariat er også sekretariat i Kommunekraft AS. LVK årsberetning 2014 Organisasjonen og organisasjonssaker 19

20 Regnskap Resultatregnskap pr Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader Netto finansposter ORDINÆRT RESULTAT ( )) ÅRSRESULTAT ( )) OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital ( ) Sum overføringer og disponeringer ( ) 20 LVK årsberetning 2014 Regnskap

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT Til Aksjonærene 3 Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLINGI KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014.

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 KOMMUNEKRAFT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 År 2014, den 21. mai ble generalforsamling for Kommunekraft AS holdt i Advokatfirmaet Lund 8.tCo's lokaler i Akersgt. 30, Oslo.

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo, 25. juni 2013 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Med

Detaljer

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l Aksjonærene í`ff_ "j " j":;if;~_`-~- LQ1 Q 3%gfi 5 l Saksben,117,- ---~-~~-~~ e i J Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. , Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo 28. juni 2012 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. Med

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai Kommunekraft AS

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai Kommunekraft AS HORDALAND I^I.KESKOMMUNF. Saknr. 3.eC>SOHS5^rx,k.ru t3 Til Aksjonærene Arkivni. SS:*V Eksp. U.off. Saksh.MSSC Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo, 20. juni 2011 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks.

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks. Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 01.07.2014 Informasjon til kommunene som har deltatt i forsøksordning med snøscooterløyper Regjeringen besluttet 19. juni 2014 å avvikle forsøket med kommunal

Detaljer

Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper

Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 27.05.2014 Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommunal- og moderniseringsdepartementet har stadfestet forskrifter

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

ÅRSBERETNING. Selskapet ledes av et styre på 5 medlemmer valgt av selskapets generalforsamling.

ÅRSBERETNING. Selskapet ledes av et styre på 5 medlemmer valgt av selskapets generalforsamling. ÅRSBERETNING 2012 Kommunekraft AS ble stiftet 28. april 1993 med formål å formidle tilgjengelig konsesjonskraft på vegne av deltakende kommuner og fylkeskommuner til best mulige kommersielle betingelser.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsmøte 20.-21. august 2015 Vedlegg 5 26. juni 2015 Til landsmøtet Fra landsstyret Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsstyret fremmer med dette forslag til landsmøte

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERETNING 2013 3 Lederen har ordet 4 Aktuelle saker 15 Organisasjonen og organisasjonssaker 22 Regnskap 30 Rammebudsjett 31 Dette er LVK LVK Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) sin hovedoppgave

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 LVK EIENDOMSSKATTEUTVALG (LVK ESU)

ÅRSBERETNING 2013 LVK EIENDOMSSKATTEUTVALG (LVK ESU) ÅRSBERETNING 2013 LVK EIENDOMSSKATTEUTVALG (LVK ESU) Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Side 2 av 10 Innhold LVK EIENDOMSSKATTEUTVALG (LVK ESU)... 1 1 INNLEDNING... 3 2 MEDLEMMER AV ESU 2013... 3

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-5/2006 06/3468 C TS 30.06.2006. Statsbudsjettet 2007 og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen

Nr. Vår ref Dato R-5/2006 06/3468 C TS 30.06.2006. Statsbudsjettet 2007 og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-5/2006 06/3468 C TS 30.06.2006 Statsbudsjettet 2007 og arbeidsgiveravgift for statsforvaltningen 1. Bakgrunn I forbindelse

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter)

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Rapport nr. R202 KU - Disponible kvoter 2017, kommuneoversikt foretak med 0101 Halden 14 4 056 458 2 0105 Sarpsborg 28 6 475 641 2 0106 Fredrikstad 8 2 515 492 1 0118 Aremark 2 680 306-0119 Marker 6 2

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt 0101 Halden 13 4 047 309 2 0105 Sarpsborg 28 6 633 985 2 0106 Fredrikstad 8 2 555 562 1 0118 Aremark 2 650 433-0119 Marker 7 2 347 388 1 0122 Trøgstad

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS

Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS Årsregn skap jan-des 15 for Interkom munalt Arki v I Hordal and IKS Organisasjonsnr.971348496 Utarbeidet av: Hardanger Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 40 5783 EIDFJORD Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 27.02.17 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Akershus Fet Nei Akershus Frogn Nei Akershus Gjerdrum Nei Akershus

Detaljer

Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007.

Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007. Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007. Kunngjøring fra Finansdepartementet av stortingsvedtak 28. november 2006 med hjemmel i Kongeriget Norges Grundlov 17. mai 1814 75 litra

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

Kommune nummer 2017 Kommunenavn

Kommune nummer 2017 Kommunenavn Kommune nummer 2017 Kommunenavn Nye kommune nummer 2020 Sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud - 30 0101 Halden 3001 Sammenslåing av Moss og Rygge 3002 0105 Sarpsborg 3003 0106 Fredrikstad 3004

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Askøy kommune Audnedal

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

Høringsnotat for forslag til forskrift om distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte

Høringsnotat for forslag til forskrift om distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte Dato: 14.3.2014 Saksnr.: 14/2424 Høringsnotat for forslag til forskrift om distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte 1. INNLEDNING EFTAs overvåkingsorgan (heretter ESA) vedtok 31.10.2013

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 Hordaland Lindås 1514 Hordaland Voss 1188 Hordaland

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2014 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 687 500 628 000 Sum driftsinntekter 687

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per 1.1.2015 kommuner med antall under 100 personer 0111 Hvaler 31 0118 Aremark 0 0119 Marker 15 0121 Rømskog 0 0122 Trøgstad 29 0123 Spydeberg

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/197 25.01.2016 Satsar for kommunal eigenbetaling i barneverntiltak 2016 Nedanfor følgjer satsar for den kommunale eigenbetalinga for barn og unge i barneverntiltak,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant

Komnr Komm navn Utleggs dato Ant skattyter Sum skatt Sum forskudd Til gode Ant til gode Snitt til gode Å betale Ant betale Snitt restskatt Ant 101 Halden 20170921 90 10 885 223 10 536 302 1 123 392 62 18 119 1 459 734 27 54 064 70 20 104 Moss 20170921 101 19 558 984 20 161 108 1 811 693 77 23 528 1 291 411 22 58 701 79 22 105 Sarpsborg 20170921

Detaljer

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk Tabell 2b 1 Aldersgruppens i prosent. Tall pr. 1.12.2011. 30 59 0101 Halden 100,0 12,4 23,0 27,1 26,0 11,5 0104 Moss 100,0 11,5 26,7 28,3 22,7 10,8 0105 Sarpsborg 100,0 11,5 22,2 29,1 27,0 10,2 0106 Fredrikstad

Detaljer

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner Vedlegg 1 Virkning av vekst frie 3,5 mrd. kroner Tabellforklaring Kolonne 1: Antall innbyggere Kolonne 2: 2016 etter saldert (1000 kr.) Kolonne 3: 2016 etter saldert (kr. per innb.) Kolonne 4: (1000 kr)

Detaljer

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 22. august 2013 Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 Gave til 78% av Kommune- Norges informasjons- og kommunikasjonsansvarlige

Detaljer