Presidenten åpnet tinget med et minutts stillhet til minne om Bjarne Mathiesen og Louis Vegsund.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presidenten åpnet tinget med et minutts stillhet til minne om Bjarne Mathiesen og Louis Vegsund."

Transkript

1 Protokoll Ordinært Bridgeting juni 2002, Bergen, kl. 11:00 Presidenten åpnet tinget med et minutts stillhet til minne om Bjarne Mathiesen og Louis Vegsund. 1. Godkjennelse av representantenes fullmakter 41 fullmakter fra 22 kretser samt styrets sju medlemmer (fem styremedlemmer og to varamedlemmer). Totalt 48 stemmeberettigede. Rolf Gustavsen og utvalgsledere tildelt talerett. 2. Valg av dirigent og sekretær Helge Stanghelle valgt til dirigent og Harald Skjæran valgt til sekretær. 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Per Olsen (PO) hadde ordet. Regnskap, revisors beretning og kontrollkomitéens beretning ikke utsendt i henhold til vedtektenes tidsfrister, se egen protokolltilførsel. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen Øyvind Berg, Nord-Trøndelag og Lars Eide, disiplinærkomitéen valgt. 5. Behandling av forbundets beretning for 2000 og 2001 Jan Aasen (JAa) innledet. Styrets beretning for 2000 Følgende hadde ordet: PO, JAa, Kenneth Syversen (KS), Harald Skjæran (HS), Rolf J. Olsen (RJO), Halvor Kalberg (HK), Øyvind Berg (ØB), Gerd Marit Harding (GMH), Inger Hjellemarken (IHj), Jostein Øvrevatn (JØ). Vedtak: Styrets årsberetning godkjent og styret innvilget ansvarsfrihet. Tre nye representanter tiltrådt. Totalt 51 stemmeberettigede. Styrets beretning for 2001 Følgende hadde ordet: ØB, JAa, PO, Tor Henriksen (TH), KS, Terje Lie (TL), Arne Georg Aunøien (AGA), RJO, Runar Lillevik (RL), Terje Ingvaldsen (TI), Hans Jørgen Bakke (HJB), GMH, HK, Helge Mæsel (HM), Lars Eide (LE), HS. Vedtak: Forslag om at referat fra Kretsledermøtet 2001 vedlegges styrets beretning. Enstemmig vedtatt. Forslag om å stryke..og på Kretsledermøtet 2001 i første avsnitt s. 16. Enstemmig vedtatt. Forslag om å endre 8. avsnitt s. 16 til:... ble en like stor sportslig suksess.... Enstemmig vedtatt. Forslag om å endre 10. avsnitt, ved å stryke andre setning fram til komma. Vedtatt mot fire stemmer. Forslag om å endre 11. avsnitt ved å stryke setningen: Vi ser en lysning fra Vedtatt mot 10 stemmer. Forslag om å endre 11. avsnitt, 1. setning fra betydelige tiltak til enkelte tiltak, dessverre utilstrekkelige. Vedtatt med 31 mot 17 stemmer. Forslag om å endre 5. avsnitt, 2.setning til: I løpet av 1. halvår.... Falt med 17 mot 18 stemmer. Forslag om å endre 3. avsnitt, siste setning til i TMU (s. 24) til: TMU har etter direktiv fra NBFs styre åpnet NM-mix fra år 2002s Bridgefestival.. Forslaget trukket. Styret endret setningen til: Etter forslag fra TMU har styret vedtatt å åpne NM mix-par fra og med Bridgefestivalen Enstemmig vedtatt. Forslag om nytt nest siste avsnitt under rekrutteringsutvalget som lyder: Når det gjelder prosjektet med å få igang kurs ved universitets- og høyskolemiljøer, er det også i 2001 arrangert kurs i Trondheim. Vedtatt mot seks stemmer. Forslag om å endre nest siste punkt s. 27 fra Oppbygging av... til Finpussing av.... Vedtatt med

2 27 mot 17 stemmer. Styrets beretning for 2001 enstemmig vedtatt med ovennevnte endringer og styret gitt ansvarsfrihet. Tinget hevet kl Tinget satt kl. 14: Behandling av de avsluttede og reviderte regnskaper for 2000 og 2001 Regnskapet for 2000 JAa la fram og kommenterte regnskapet. Ordstyrer leste opp revisors beretning. Følgende hadde ordet: Torbjørn Eldegard (TE), TL, AGA, HJB, TI, JAa, ØB, PO, Rolf Gustavsen (RG), RJO, HS, HK, RL, Steinar Ekrem (SE). Vedtak: Regnskapet for 2000 godkjent og styret innvilget ansvarsfrihet mot 5 stemmer. Regnskap for 2001 Følgende hadde ordet: ØB, PO, JAa, HS, RI, RG, Reidar Johnsen (RJ), AGA, HK, JØ, RJO, TE, Kyrre Tangen (KT), TL. Forslag fra Østerdal lyder: Styret pålegges å rapportere til kretsene regnskapsresultat for 2002/2003 pr. kvartal, første gang innen For senere kvartal senest en mnd. etter kvartalsslutt. Denne rapporteringen utføres foreløpig til Kretsledermøtet Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Regnskapet for 2001 godkjent og styret innvilget ansvarsfrihet mot 1 stemme. 7. Behandling av forslag til endring av vedtekter og strukturelle organisatoriske endringer 1. Evaluering av kretsstrukturen 2. Evaluering av vedtektene Følgende hadde ordet: JAa, TI, TE, Per Halvorsen (PH), RJ, AGA, SE, TL, RJO, JØ, Arnt Ola Fidjestøl (AOF), Åse Karin Grindheim (ÅKG), ØB. Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt. Dirigenten gjorde oppmerksom på at fastsettelse av kretskrenser etter vedtektene foretas av styret. Evt. endringer på Bridgetinget 2004 vil gjelde vedtektene. 3. Medlemskapsformer Sigmund Bakke (SB) framla saken. Følgende hadde ordet: JAa, TE, TI, KS, AGA, AOF, SB, Martin Reinertsen (MR), HJB, KT, TL, Kurt Olaussen (KO). 8. Gjøre vedtak om Kretsledermøtet i tingperioden skal tildeles særskilt fullmakt, jfr. 8-1 Følgende hadde ordet: JAa, TH, AGA, TI, KS, MR, HJB, PO, RJO, JØ. Forslag fra Østerdal: Kretsledermøtet 2003 gis fullmakt til å sluttbehandle revidert regnskap 2002 og styrets beretning. Vedtak: Forslaget falt mot en stemme. 9. Behandle innkomne forslag a) Forslag fra Midt-Trøndelag ang. SM Følgende hadde ordet: KS, TL, Haldis Guttormsen (HG), SE, MR, HM, TI, RJ, AGA, JØ, TH. Vedtak: Forslaget tas til orientering og ber om at saken behandles i relevant organ. Enstemmig vedtatt. b) Forslag fra Midt-Trøndelag ang. rabatt for juniorer og urutinerte spillere Følgende hadde ordet: KS, JAa, TI, GMH. Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

3 c) Forslag fra Rogaland om ansettelse av generalsekretær Forslag trukket. Tinget hevet kl Tinget satt søndag 16. juni 2002, kl d) Forslag fra styret om rekrutteringsarbeidet. e )Forslag fra styret om miljø og verdi. Sakene ble framlagt av HK. Rekrutteringsarbeidet: Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt. Miljø og verdi: Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt. 10. Behandling av forslag til handlingsprogram Saken framlagt av JAa Følgende hadde ordet: TL, TH, HK, HJB, PO, ØB. Forslag fra Oslo om å utsette behandling av handlingsprogrammet til 2004 falt mot fem stemmer. Forslag fra Midt-Trøndelag om å slette pkt. 2, kap. 5 falt med 21 mot 14 stemmer. Vedtak: Styrets innstilling vedtatt mot en stemme. 11. Behandling av forslag til økonomiplan, herunder fastsette kontingenter og avgifter Saken ble framlagt av JAa. Følgende hadde ordet: PO, TE, AGA, HK, TL, KS, MR, TH, SE, ØB, SB, JØ, Rolf Normann Hansen (RNH), HJB, KT, RJO, Arne Steen (AS), TI, Rune Strøm (RS), HS. a) Spillerlisens Følgende hadde ordet: HJB, TL. Vedtak: Innføring av spillerlisens ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Oslo om engangslisens (for enkeltturneringer). Forslaget lyder: Det gis adgang til å utstede engangslisens for klubbspillere som unntaksvis ønsker å delta i turneringer med FP. Følgende hadde ordet: TL, AGA, SE. Vedtak: Vedtatt med 39 mot 9 stemmer. Forslag fra styret og forslag fra Midt-Trøndelag om innføringstidspunktet og størrelse på lisensen. Forslaget fra Midt-Trøndelag lyder: Spillerlisens innføres fom og følger kalenderåret fom Denne settes til kr. 450,- for perioden til Fom 2004 settes den til kr. 300,- pr. år. NBFs styre gis fullmakt til å indeksregulere denne, andre endringer er Bridgetingets oppgave. Spillerlisens kreves for alle turneringer med FP, med de unntak styret vedtar. Følgende hadde ordet: TL, SB, KS, JAa, AOF. Styret trakk sitt forslag. Vedtak: Forslag fra Midt-Trøndelag enstemmig vedtatt. b) Kontingent Følgende hadde ordet: ØB, KS, RO, JAa, TH. Forslag fra styret og forslag fra Midt-Trøndelag Midt-Trøndelags forslag lyder: Medlemskontingent 2003 settes til kr. 160,-, fra 2004 settes den til kr. 180,-. Klubbkontingent settes til kr. 500,- fra Vedtak: Medlemskontingent 2003: Styrets forslag vedtatt mot fem stemmer. Vedtak: Medlemskontingent 2004: Styrets forslag vedtatt mot fire stemmer. Vedtak: Klubbkontingent: Kontingentøkningen vedtatt mot en stemme. c) Økonomiplan Følgende hadde ordet: JAa, HG, KS, ØB, HS, TI, PO, Arne Thomassen, AGA.

4 Forslag fra Lofoten og Vesterålen lyder: Støtte til internasjonal representasjon har et tak hvert år på kr ,- (fra 2003). Kostnader utover må finansieres ved hjelp av sponsede midler. Følgende hadde ordet: HJB, JAa, SB, TI, PO. Vedtak: Forslaget falt med 30 mot 17 stemmer. Forslag fra Midt-Trøndelag om kretsstøtte.kretsene utsetter kravet på kr ,- inntil NBFs økonomi tillater at disse pengene utbetales. Det nye styret gis i oppgave å reforhandle avtalen med kretsene. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Styrets innstilling: Økonomiplanen for inkludert revidert budsjett med vedtatte justeringen foretatt av Bridgetinget 2002 vedtas. Vedtak: Enstemmig vedtatt. 12. Valg av tillitsverv Valgkomitéens forslag lagt fram av Helge Stanghelle. Følgende hadde ordet: TH, HJB. Valg av president TH foreslo skriftlig avstemming. Følgende hadde ordet: HJB, PO. Jan Aasen valgt med 31 stemmer. 49 stemmeberettigede tilstede. Valg av visepresident: Rune Strøm valgt ved akklamasjon. Valg av styremedlemmer: Inger Hjellemarken, Terje Ingvaldsen, Sigmund Bakke, Gerd Marit Harding, Halvor Kalberg. Valg av 1. varamedlem: TH hadde ordet og foreslo Ketil Jørstad, NBF Oslo. Terje Lie fikk 16 stemmer. Ketil Jørstad fikk 33 stemmer. Ketil Jørstad valgt. Valg av 2. varamedlem: Martin Reinertsen valgt ved akklamasjon. Valg av 3. varamedlem: Kristine Breivik valgt ved akklamasjon. Valg av disiplinærkomité: Leder: Lars Eide Nestleder Asbjørn Davidsen Medlem: Anders Kvisvik 1. varamedlem: Jørgen Petter Nermo 2. varamedlem: Åse Karin Grindheim Valg av domskomité: Leder: Bjarne Berg Nestleder: Annelise Asla Medlem: Sverre Johnsen 1. varamedlem: Tulla Steen Lybæk 2. varamedlem: Gaute Kolsberg Valg av kontrollkomité: Leder: Arild Rydh Medlem: Øyvind Ludvigsen Medlem: Svein Parnas 1. varamedlem: Trine Furunes 2. varamedlem: Åge Salin

5 Valg av valgkomité: Foreslåtte kandidater: Terje Lie, Kirsten Rita Arnesen, Helge Mæsel, Helge Stanghelle. Forslaget på Terje Lie ble trukket. De øvrige ble valgt ved akklamasjon. Kirsten Rita Arnesen valgt til leder ved akklamasjon. 13. Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar TI hadde ordet. Lasse Birkeland ble enstemmig valgt. Bridgetinget gir styret fullmak til å honorere ihht faktura fra revisor. 14. Utnevnelse av æresmedlemmer og tildeling av æresbevisninger Styret forslo å tildele Arne Malm Wangberg NBFs hedertegn. Tildelt ved akklamasjon. Tinget hevet kl. 14:25. Lars Eide (sign.) Øyvind Berg (sign.)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning

Detaljer

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 1 Deltagerliste Golftinget, 17. og 18. november 2007 Med stemme- og talerett: Klubb Ant. medl. Fornavn Etternavn Delegatnr. per 30.09. Styret Christian

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter HÅNDBOK 2007 2010 INNHOLD Innhold Tillitsvalgte - Forbundskontoret....................................5 - Distriktskontorer.....................................9 - Forbundsstyret.....................................12

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 7. oktober 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident (til

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 Sted: Hotell Britannia 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Det var til sammen 28 medlemmer med stemmerett til stede, hvorav

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i. Grammofonartistenes forening. Mandag 26. mai 2008

Protokoll fra ordinær generalforsamling i. Grammofonartistenes forening. Mandag 26. mai 2008 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Grammofonartistenes forening Mandag 26. mai 2008 Generalforsamlingen ble avholdt i Håndverkeren, Rosenkrantzgate 7, Oslo fra kl. 17:00 til 21:30 Tilstede fra styret:

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen.

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Klækken Hotel, Klekken på Ringerike STYRETS BERETNING/STYRELEDERS TALE OG REGNSKAP 2014 Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer