Gjesdal Bompengeselskap AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjesdal Bompengeselskap AS"

Transkript

1 Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune

2 Gjesdal Bompengeselskap AS Gjesdal, Forsand og Rogaland FK

3 Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt kommunens og selskapets ledelse. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Gå gjennom innholdsfortegnelsen, sammendraget samt kommunens og selskapets kommentarer. 2. Les også vurderingene og anbefalingene i kapittel Les dertil bakgrunnsstoffet i kapittel 2, faktaframstillingen i kapittel 3 og vedleggene. Rapporten gjelder samlet for eierkommunene. Rogaland fylkeskommune er en av eierne av selskapet. Av praktiske årsaker omtaler vi både fylkeskommune og kommuner som kommuner i rapporten. 1 Sammendrag Innledning Bakgrunn, formål og problemstillinger Kriterier og metode Faktabeskrivelse Selskapet og vegprosjektet Kort om selskapet og vegprosjektet Styrets forvaltning av selskapet Selskapets regnskaper Eierkommunene Eierkommunenes målsetting med Gjesdal Bompengeselskap AS Behandlingen av selskapet i kommunenes politiske organer Generalforsamlingens utøvelse av eierinteressene i selskapet Fylkeskommunale garantier Revisjonens vurderinger og anbefalinger Selskapets og kommunenes kommentarer Selskapets kommentarer Kommunenes kommentarer Vedlegg Gjesdal Bompengeselskap AS Gjesdal, Forsand og Rogaland FK

4 1 Sammendrag Gjesdal Bompengeselskap AS er et heleid kommunalt aksjeselskap bestående av eierne Gjesdal og Forsand kommuner samt Rogaland fylkeskommunene. Selskapets formål er å finansiere utbedring av Rv. 45 gjennom Gjesdal kommune. Det er ikke ansatte i selskapet og administrative oppgaver utføres av innleide selskaper. I kommunelovens 77.5 og 80 pålegges kommunene og fylkeskommunene å gjennomføre selskapskontroll av selskaper som er eid av kommuner og/eller fylkeskommuner. Selskapskontrollen av Gjesdal Bompengeselskap AS er gjennomført av Rogaland Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i alle eierkommunene. Metodisk er det benyttet intervjuer, dokumentgransking og analyser. For denne selskapskontrollen var det et spesielt fokus på driften av bomstasjonen og finansforvaltningen. Det som gjelder den obligatoriske eierskapsoppfølgingen ble forutsatt kontrollert i en svært forenklet variant. Vår kontroll viser at følgende forhold kan anses for å være tilfredsstillende: Hvordan er selskapet styrt og hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp? Selskapsformen er aksjeselskap. Dette er et krav for å få adgang til å ta opp lån til finansiering av utbygginger. Selskapet driver imidlertid med parallellinnkreving, slik at opptak av lån normalt ikke vil foretas. Styret har sørget for en rimelig forsvarlig forvaltning av selskapet (eierinteressene) i tråd med lover og regler. Rammer for styringen er i stor grad omfattet av bompengeavtalen, og alle vesentlige saker og forhold vil bli behandlet av styret i styremøter. Selskapet driver i tråd med kommunestyrenes/fylkestingets vedtak og intensjoner, dvs. at eiernes mål med selskapet (utbedringen av Rv. 45 gjennom Gjesdal kommune finansiert med bompenger) ivaretas og at det ellers drives rasjonelt og økonomisk. Vi vet imidlertid ikke så mye om effektiviteten. Men utgifter til drift/administrasjon av bompengeinnkrevingen anses som høye. I 2008 ble det kostnadsført kroner (inkl. mva). Av dette er rene administrasjonsutgifter på kroner. Beløpet på kroner utgjør 18 % av driftsinntektene (bompengene). Den høye andelen kan likevel forklares med et noe lavt trafikkgrunnlag. Gjennomsnittet for bompengeselskaper var på 13 % i Generalforsamlingen utøver sin myndighet i tråd med aksjeloven og vedtekter. Økonomirutiner og regnskapsrapporteringen kan anses for å være tilfredsstillende. Dette gjelder arbeidet ivaretatt av innleide selskaper for administrasjon, innkreving og regnskap. Ren revisjonsberetning fra selskapets eksterne revisor er avgitt for alle de tre undersøkte årene ved vår regnskapskontroll. Ved innføringen av nytt sentralsystem CS Norge i 2008 var det imidlertid en del problemer. Dette lå utenfor selskapets kontroll. En del inntekter gikk tapt mht. innkrevingen fra utenlandske billister. Det er uklart hvor stort beløpet er. Ettersom kun en mindre andel av selskapets driftsinntekter (bompenger) kommer fra utenlandske bilister, antas tapet å være relativt lite. Selskapets anslag er på kroner. Det er i tillegg en del uavklarte differanser (tap) etter konverteringen til nytt sentralsystem, men heller ikke dette beløpet er særlig stort. Revisors anslag er på kroner. Innkreving av bompenger fra utenlandske bilister er dyrt, men kostnadene er klart lavere enn inntektene. Innkrevingskostnadene utgjør snaut 40 % av inntektene. Gjesdal Bompengeselskap AS Gjesdal, Forsand og Rogaland FK

5 Hvordan er driften av bomstasjonen lagt opp? Selskapet har en bomstasjon med innkreving begge veger. Den er automatisk og ligger på Øvstabø. Betaling skjer ved AutoPASS-brikke eller ved faktura i posten. Billister uten AutoPASS-brikke kan også velge å betale enkeltplasseringer på nett eller på servicestasjoner. Denne betaling må skje innen 3 dager ellers blir faktura sendt i posten. Selskapet foretar rimelighetskontroll av oppgaver over innkomne bompenger. Selskapet har etterlyst en rapport som viser sammenhengen mellom bruttotallene og de passeringene det mottas betaling for, og fordeling av disse. Dette vil gi selskapet en bedre mulighet til å følge med på trafikkbildet, og kontrollere rapporterte inntekter. De mottar nå rapporter på passeringstall med fordeling også etter 3 måneder. Det arbeides fortsatt med best mulig rapportering. Hvordan er finansforvaltningen lagt opp? Bankinnskudd synes selskapet å ha håndtert på en tilfredsstillende måte. Plassering av midler er underlagt strenge regler for bompengeselskaper. Kun antatt sikre plasseringer tillates, f.eks. bankinnskudd. Renten for innbetalingskonti fastsettes månedlig basert på 3 måneders NIBOR. Det er for tiden ingen rente på driftskonto. Bankinnskudd vil gå opp og ned alt ettersom som det innbetales bompenger eller utbetales penger til Statens vegvesen. Normalt vil det ikke være større midler innestående over noe lengre tid. Selskapet har parallellinnkreving og det er dermed normalt ikke lån (bompengegjeld). Pga. kostnadssprekk for Giljajuvet tok imidlertid selskapet opp et kortsiktig lån på 14 millioner kroner i Opptak av innlån synes selskapet å ha håndtert på en tilfredsstillende måte. Det er innhentet tilbud om innlån fra flere banker. Kommunalbanken ga det beste tilbudet. Rentebetingelser er 3 måneders NIBOR pluss 0,05 %. Lånets løpetid er Vi gir følgende anbefalinger: Eierkommunene kan vurdere om det er hensiktsmessig å utarbeide en eierstrategi overfor selskapet utover det som står i selskapets vedtekter. Selskapets formål gjelder imidlertid kun bompengeprosjektet og det er bundet av lovregler og detaljerte føringer på området (herunder bompengeavtalen). Selskapet vil for øvrig opphøre når bompengeperioden er slutt. Styret i selskapet bør utarbeide en styreinstruks iht. aksjeloven selv om dette ikke er et lovkrav. Instruksen vil klargjøre og dokumentere styrets arbeid og myndighet. Selskapet bør sammen med eierkommunene Gjesdal og Forsand igangsette en prosess for å sikre at ikke samme personer sitter i selskapets styre og generalforsamling. Dette anses som en uheldig rolleblanding. Gjesdal Bompengeselskap AS Gjesdal, Forsand og Rogaland FK

6 2 Innledning 2.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger Selskapskontrollen har sin hovedbakgrunn i ønsket om en forvaltningsrevisjon i medhold av kommunelovens 80 av visse særlige forhold i selskapets aktiviteter. Det som gjelder eierskapsoppfølgingen ble forutsatt kontrollert i en svært forenklet variant. Mandat til kontrollen av Gjesdal Bompengeselskap AS ble behandlet og godkjent av de respektive kontrollutvalgene i eierkommunene i løpet av september Det ble forutsatt at kontrollen skulle starte opp i Formålet med selskapskontrollen av Gjesdal Bompengeselskap AS, er et særlig fokus på forvaltningsrevisjon av selskapets drift av bomstasjonen og av finansforvaltningen. I tillegg til formålet, fremgår det også av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: Hvordan er selskapet styrt og hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp? Hvordan er driften av bomstasjonen lagt opp? Hvordan er finansforvaltningen lagt opp? Hvilke forbedringer kan eventuelt gjennomføres i anførte forhold? Problemstillingene er av beskrivende karakter. Finansforvaltningen gjelder forvaltningen av midler som pengeplasseringer og gjeld (innlån). 2.2 Kriterier og metode Kriteriene er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i undersøkelsene. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. I denne selskapskontrollen er følgende kriteriegrunnlag anvendt: Lov om aksjeselskaper Vedtekter for Gjesdal Bompengeselskap AS Vedtak, føringer eller interne retningslinjer hos eierne om eierstrategi e.l. Metodisk er det benyttet intervjuer/møter og dokumentgranskning. En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare de problemstillinger kontrollutvalgene vedtok, som svar på kontrollens formål. Gjesdal Bompengeselskap AS Gjesdal, Forsand og Rogaland FK

7 3 Faktabeskrivelse 3.1 Selskapet og vegprosjektet Kort om selskapet og vegprosjektet Selskapet Gjesdal Bompengeselskap ble stiftet 12. desember 2003 som et aksjeselskap og har som formål å finansiere utbedring av Rv. 45 gjennom Gjesdal kommune. Bompengeselskapet skal også dekke egne administrasjonskostnader. Gjesdal Bompengeselskap AS eies av kommunene Gjesdal og Forsand samt Rogaland fylkeskommune. Aksjekapitalen er på kroner, hvorav Gjesdal har 70 % og de to andre eierne 15 % hver. Det er en viss mulighet for at Sirdal kommune kan komme inn på eiersiden. Vi viser til vedlegg om dette. Selskapet har innleid daglig leder (Via Futura As). Regnskapsfører er Haver Regnskap AS. Funksjonen administrasjon (daglig leder) ble ivaretatt av Gjesdal kommune inntil 31. mai Selskapets forretningskontor er i Gjesdal kommune. Vi har lagt lovregler og føringer for bompengeselskaper i vedlegg. For så vidt gjelder selskapsformen, må det dannes et aksjeselskap for å få adgang til å ta opp lån til finansiering av kostnadene. For bompengeselskaper som kun har parallellinnkreving, kan interkommunalt selskap være en aktuell selskapsform. Gjesdal Bompengeselskap AS driver med parallellinnkreving av bompenger, dvs. at prosjektene realiseres parallelt med at det kreves inn bompenger til delvis finansiering av disse. Vegprosjektet (Rv. 45 Gjesdal) Stortinget vedtok 18. juni 2003 etablering av bomstasjon på Øvstabø for å finansiere utbedring av 7 delprosjekt mellom Ålgård og Sirdal. Dette er delprosjektene Oltedalsbakkane, Ragsvatnet, Giljajuvet, Øvre Byrkjedal, Øvstabø-Retland, Lomeland-Lima og Dirdal. Utbedringen har som hovedmål å bedre framkomsten og trafikksikkerheten. Samlet veglengde omfatter rundt 6,5 kilometer. Byggekostnader og finansiering - samt om kostnadsøkninger De samlede kostnadene for hele prosjektet ble anslått til 114 millioner kroner i 2003 (140 millioner kroner i 2008 priser), og med en usikkerhet på +/- 10 %. Kostnadsøkninger utover prisstigning vil tilpasses totalrammen for prosjektet ved at innholdet i pakken tas opp til ny vurdering. Finansieringsplanen ble satt opp slik: Tabell 3-1 Finansieringsplan (mill kr) Kilde: St.prp. nr. 67 ( ) - Vegprosjektet Rv. 45 Kr Andel Ordinære bompenger % Statlige tilskudd % Sum finansieringsplan % Gjesdal Bompengeselskap AS Gjesdal, Forsand og Rogaland FK

8 Utbedringen foregår som nevnt foran stykkevis og delt. Selskapet bemerket at dette er praktisk, men at det også er en noe dyrere løsning. Bomstasjonen og delprosjektene Oltedalsbakkane og Ragsvatnet var ved utgangen av 2008 ferdigstilt. Totale ble det her en besparelse på 8,6 millioner kroner. Dette skyldes i all hovedsak besparelse ved Oltedalsbakkane (8,5 millioner kroner). Kostnadene ved delprosjektene Giljajuvet og Øvre Byrkjedal ble etter anbud for noen år siden estimert til 75 millioner kroner. Dette er 46 millioner kroner mer enn det opprinnelige anslaget i sin tid. 1 Delprosjektene Øvstabø-Retland, Lomeland-Lima og Dirdal er enda ikke igangsatt. På bakgrunn av at det ikke ble planlagt etterskuddsinnkreving i prosjektet, er lånekostnader ikke inkludert i tallene i finansieringsplanen. 2 Det ble imidlertid i 2009 tatt opp et lån i forbindelse med Giljajuvet. Lånets løpetid er kun på to år ( ). Det har tidligere ikke vært tatt opp lån av selskapet (heller ikke for bomstasjonen). Innkrevingsperioden for bompenger Oppstart av bompengeinnkrevingen startet 15. februar Innkrevingsperioden er i utgangspunktet satt til 12 år. 3 Dersom økonomien i prosjektet blir dårligere enn antatt, vil bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet kunne øke takstene med inntil 20 % utover prisstigningen og forlenge innkrevingsperioden med inntil 5 år. Selskapet bemerker at dette kan være aktuelt (avhenger av kostnadene og finansieringsplan for alle de prosjektene som er forutsatt dekket i bompengeavtalen, jf. eksempelvis overskridelsen ved Giljajuvet ovenfor). Øket inntjening vil være med på å redusere bompengeperioden. Bomstasjonen og bompengesatsene Bomstasjonen ligger på Øvstabø på riksvei 45 mellom Gjesdal og Sirdal. Den er automatisk dvs. at en ikke skal stoppe ved passering. Det er innkreving begge veier, hele døgnet, alle dager. Betaling skjer ved AutoPASS-brikke. Dersom en ikke har AutoPASS-brikke, sendes faktura i posten innen tre måneder etter passering. 4 Takst- og rabattsystemet er satt opp av bompengeselskapet, men hvor Vegdirektoratet godkjenner. Godkjenning gis så lenge prisene er iht. takstretningslinjene. Satsene kan økes med konsumprisindeksen. Dette er ikke blitt gjort, men det ble pga. overskridelsen ved Giljajuvet (nevnt ovenfor) foretatt en prisøkning i Prisen ble fra juni 2008 øket fra 40 til 45 kroner (lettbil) og fra 75 til 80 kroner (tung bil). Dette er priser uten rabatt. Vi har tatt med alle gjeldende passeringspriser i vedlegg. Snittprisen pr. passering var i 2008 på 37,50 kroner Styrets forvaltning av selskapet Styrets sammensetning Valg av styret foretas for 4 år om gangen og følger kommunestyreperioden. Styret består av 5 personer (tre menn og to kvinner) med personlige vararepresentanter. Dette er bl.a. ordførerne 1 Basert på laveste tilbud var revidert kostnadsoverslag for de to delprosjektene på til sammen 75 mill. kr, fordelt med 60 mill. kr på Giljajuvet og 15 mill. kr på Øvre Byrkjedal. I St.prp. nr. 67 ( ) var det lagt til grunn kostnadsoverslag på hhv. 26 mill. kr og 10 mill. kr (21 mill og 8 mill i 2003 priser), til sammen 36 mill. kr. Årsaken til kostnadsøkningen er i hovedsak høye markedspriser. Kilde: St.prp. nr 45 ( ) punkt Det ble bare lagt til grunn lånefinansiering for bygging av bomstasjonen (5 millioner kroner). Det ble derfor i utgangspunktet ikke lagt opp til (fylkes)kommunale lånegarantier. Kilde: St.prp. nr. 67 ( ) punkt Samferdselsdepartementet la i sin innstilling til Stortinget opp til en bompengeperiode på 12 år, mens kommunene og fylkeskommunen hadde lagt opp til 10 år. Forlengelsen skyldes prisregulering av utbyggingskostnadene, og et forventet redusert trafikkgrunnlag når innkrevingen starter. Samferdselsdepartementet forutsatte at kommunene og fylkeskommunen sluttet seg til dette før avtaler om utbygging og drift ble undertegnet. 4 Det må først kontrolleres om passeringen er betalt på nett eller hos servicestasjon, deretter samles passeringer opp for samme kjøretøy for minimum en måned. Gjesdal Bompengeselskap AS Gjesdal, Forsand og Rogaland FK

9 i Gjesdal og Forsand, to andre medlemmer av kommunestyret i Gjesdal samt en representant oppnevnt av fylkeskommunen. 5 Ordføreren i Gjesdal er styreleder. Styret har 4-6 møter i året. Disse møtene avholdes etter behov (når det er viktige saker). For Gjesdal og Forsand sitter ordførerne i både styre og generalforsamling, jf. punkt Stortinget vedtok 10. juni 2009 endringer i habilitetsreglene i forvaltningslovens 6. Det gjelder nå samme strenge regler for engasjement i offentlig selskaper som for private selskaper. Lovendringen gjør rollene innenfor den kommunale verksomheten klarere. Tydelige roller anses viktig om innbyggerne skal ha tillit til kommunene. Lovendringen innebærer at folkevalgte og tjenestemenn som også er leder, styremedlem eller medlem av bedriftsforsamlingen i et selskap blir inhabil til å behandle saker hvor selskapet er part når saken blir behandlet i kommunale organ, også når selskapet er fullt ut eiet av det offentlige. 6 Styreprotokoller Vi har for øvrig gjennomgått oversikt over alle styreprotokoller for perioden til medio 2009 med tanke på saker som det burde ses nærmere på ut fra problemstillingene i kontrollmandatet. Vi har sett nærmere på saker som gjelder selskapets finansforvaltning. Selskapets strategi Gjesdal Bompengeselskap AS utarbeider ikke strategiplaner. Selskapets plikter og ansvar fremgår i stor grad av de Stortingsproposisjonene som omhandler prosjektet, bompengeavtalen og innkrevingsavtalene. Selskapets strategi kan dermed sies å være å oppfylle forpliktelser i henhold til bompengeavtalen, nedbetale gjeld og administrere bompengeordningen. Det vises til bompengeavtalen - bl.a. punkt 1.3. Bompengeavtalen Alle bompengeselskaper må inngå bompengeavtaler og innkrevingsavtale med Statens vegvesen. I disse avtaler blir det skissert partenes ansvar, oppgaver og rettigheter. Avtalene tar for seg alle de spørsmål som kan anses å være aktuelle mht. kostnader for prosjektet og selve bompengeinnkrevingen. Det vises til vedlegg for en oversikt over innholdet i bompengeavtalen. Innkrevingsavtaler Bompengeselskapene vil inngå driftsavtaler ved selskaper som skal ta seg av bompengeinnkrevingen (driftsoperatør). Iht. bompengeavtalen er det Statens vegvesen som foretar valg, innkjøp og etablering av innkrevingssystem, men de skal rådføre seg med selskapet ved valget. Ettersom dagens innkrevingssystemer er standardiserte blir en slik rådføring i praksis lite gjennomført. Det er Vegamot AS 7 som har tatt seg av innkrevingen for selskapet. I 2007 ble det innhentet anbud på innkrevingen fra 2008 og hvor Vegamot AS på nytt ble valgt. Avtalen gjelder for en periode på 4 år. Gjennomføringen av anbudsinnhentingen og evalueringen av anbudene ble utført av Statens vegvesen i samarbeid med selskapet. Anbudet ble kunngjort i Doffin To selskaper la inn anbud. I evalueringen står det at Vegamot AS innstilles som 5 Fylkeskommunens styrerepresentant - som er medlem av kommunestyret i Gjesdal - har ingen annen funksjon i eller for fylkeskommunen. 6 Lovendringen blir gjort gjeldende fra og innebærer at ordførerne i Gjesdal og Forsand blir inhabile under f.eks. kommunestyrebehandlinger av saker hvor bompengeselskapet er part. 7 Vegamot AS ble stiftet 5. april 2005 som et selskap som skal drifte bompengeprosjekter og andre former for betalingsformidling ved hjelp av brikke/kort. Selskapet holder til i Trondheim. Det eies av 4 offentlige aksjonærer (86 %) og Q-Free ASA (14 %). De offentlige eierne er Trondheim og Stjørdal kommuner samt fylkeskommunene i Sør- og Nord-Trøndelag. Gjesdal Bompengeselskap AS Gjesdal, Forsand og Rogaland FK

10 leverandør for driftstjenester for Gjesdal Bompengeselskap AS da de får totalt sett høyeste karakter basert på tildelingskriteriene angitt i konkurransegrunnlaget. Pris utgjorde her 60 %, mens kvalitet og teknisk funksjon utgjorde 20 % hver. Vegamot AS var for øvrig klart billigere på pris enn den andre anbyderen. Kostnaden for innkreving i den nye avtalen var betydelig lavere enn i den gamle avtalen (nærmere 30 % lavere). 8 Oppgjør for innkrevingen mottar selskapet månedlig (innen midten av måneden etter). Beløpet er fast i hele avtaleperioden (men det kan likevel indeksreguleres). Alle innbetalinger av bompenger, kontant eller forskudd eller på nett, eller fra EPC 9, eller Kredinor (inkasso), går direkte til bompengeselskapets konti (DnB NOR). Fakturering fra Vegamot AS skjer månedlig - faktura utstedes siste dato i måneden med 1 måneds betalingsfrist. Bankinnskudd og opptak innlån Iht. bompengeavtalen skal plassering av selskapets midler kun foretas i bankinnskudd og/eller papirer utstedt eller garantert av stat eller kommuner. Selskapet har til tider en del midler innestående på bankkonto. Innskuddet vil gå opp og ned alt ettersom som det innbetales bompenger eller utbetales penger til Statens vegvesen. Normalt vil det ikke være større midler innestående over noe lengre tid. Det har imidlertid vært en stor økning i renteinntekter i de tre siste årene. 10 Selskapet opplyser at de har 5 konti hos DnB NOR, herav 4 innbetalingskonti for bompenger og 1 for daglig drift (driftskonto). Renten for innbetalingskonti fastsettes månedlig basert på 3 måneders NIBOR. Det er for tiden ingen rente på driftskonto. På grunn av en betydelig kostnadsøkning for Giljajuvet ble det ved St.prp. nr 47 ( ) gjort vedtak om at selskapet skulle øke takstene i samsvar med økningen i konsumprisindeksen og gitt tillatelse til å ta opp et lån i størrelsesorden 10 millioner kroner i 2009, for å kunne gjennomføre Giljajuvet som planlagt. Under Giljajuvet ble det også tatt med Øvre Byrkjedal. Tabell 3-2 Selskapets håndtering av opptak innlån til fullfinansieringen av Giljajuvet Selskapet sendte forespørsel om tilbud innlån til 4 banker. Tre av bankene ga inn tilbud. Iht. evalueringen av tilbudene hadde Kommunalbanken det klart gunstigste tilbudet. Evalueringen er gjort av daglig leder og sendt styret i selskapet pr mail. Tilbudet var på NIBOR + 0,40 %. Men faktisk avtale ble på NIBOR + 0,05 %. Banken krevde kommunal garanti, se punkt om dette. (Dette er en vanlig praksis.) Evalueringen ble behandlet av styre i sak 04/09 og hvor Kommunalbanken som lavbyder ble valgt. Lånets størrelse ble øket fra 10 millioner kroner til 14 millioner kroner (det faktiske lånebehovet). Bompengeselskapet inngår avtale med Kommunalbanken om lån av 14 millioner kroner. Lånets løpetid er ca 2 år ( ). Det er forutsatt opptrekk i 2009 med 10 millioner kroner i september og 4 millioner kroner i desember Selskapet opplyser at første avtale ble inngått til oppstart innkreving tidlig i 2004 etter gjennomført anbudsrunde og tilbudsevaluering i regi av Vegdirektoratet. Avtalen ble inngått for 4 år. Andre avtale ble inngått pr etter gjennomført anbudsrunde og tilbudsevaluering i regi av Vegdirektoratet, som del av felles utlysing for i alt 7 bompengeanlegg. Selskapet bemerker at det ikke er tvil om at skjerpet konkurranse mellom aktuelle leverandører har ført til lavere pris, ved at Vegamot AS på dette tidspunkt var svært aktive for å få flere oppdrag. 9 EPC står for Europe Parking Collection (EPC) og gjelder bompenger fra utenlandske bilister. 10 Renteinntektene var 190 tusen kr i 2006, 430 tusen kr i 2007 og 650 tusen kr i Beløpet på 14 millioner kroner er beregnet ut fra varslet krav fra Statens vegvesen for 2009 på 25 millioner kroner og selskapets inntekter og forventede administrasjons- og innkrevingskostnader. I første omgang vil selskapet trekke opp et stort nok beløp til å dekke mottatte rekvisisjoner fra Statens vegvesen, og deretter trekke opp lånet i takt med behovet. Gjesdal Bompengeselskap AS Gjesdal, Forsand og Rogaland FK

11 Andre forhold Det er i selskapets årsberetning for 2008 omtalt en del saker under andre forhold. Dette er detaljerte regnskapsmessige forhold - og omhandler bl.a. anslag for tapte inntekter for utenlandske bilister på kroner og differanser ved opprydding etter gammelt sentralsystem hvor det antydes en netto kostnadsføring (tap) på kroner. Vi har derfor tatt det hele med i vedlegg. Kost/nytte mht. innkreving i forhold til utenlandske bilister Innkreving av bompenger fra utenlandske bilister er dyrt, men kostnadene er klart lavere enn inntektene. Selskapet viser til følgende: Tabell 3-3 Problematiske forhold omtalt av selskapet i deres årsberetning for 2008 I 2009 har selskapet ført en detaljert oversikt over inntekter fra EPC og kostnader /kommisjon. 12 Oversikten viser at kostnadene utgjør snaut 40 % av inntektene. Det nye sentralsystemet CS Norge sender automatisk over alle registrerte utenlandske passeringer. Selskapet betaler ikke noe for krav som ikke blir sendt bileier pga. manglende identifikasjon. Det er et viktig moment at alle som passerer skal betale, for publikums rettferdighetsfølelse. Det er også et poeng at utenlandske transportører vil ha et lavere prisnivå på sine transporter i forhold til norske transportører (konkurrenter) dersom disse ikke må betale bompenger. Vegdirektoratet har i sommer etablert en turistbetalingsordning med betaling ved kredittkort på nett, se Dersom flere utenlandske bilister benytter denne ordningen vil bompengeselskapet få en rimeligere innkreving av disse utenlandske passeringene. Systemrevisjon Datatilsynet har for de automatiske bomstasjonene stilt krav om en årlig revisjon for å sikre at konsesjonsvilkårene er oppfylt. Det er TØI 13 som foretar denne på vegne av Statens vegvesen. Resultatet av revisjonen medførte enkelte mindre tiltak som ble utført av Statens vegvesen. Administrasjon (daglig leder) Via Futura AS (ved Astri Solnes) tar seg av de administrative oppgaver for selskapet i funksjonen som daglig leder. Dette består bl.a. i å få viktige saker belyst og å legge fram slike saker for styret, fakturakontroll samt rimelighetskontroll av oppgaver over innkomne bompenger. Fakturaer og reiseregninger fra Via Futura AS selv godkjennes og signeres av styreleder i forkant av utbetaling. Andre fakturaer kontrolleres av daglig leder mot inngåtte avtaler og/eller bestillinger. Selskapet skal være informert om fakturaer fra Vegdirektoratet i forkant med stipulert kostnad. Det mottas ikke fakturaer direkte til vegbygging i prosjektet. Alle disse kostnadene bæres av Statens vegvesen som byggherre. Statens vegvesen sender selskapet rekvisisjoner på de midler som forventes å medgå hvert år. For 2009 er det varslet et behov på 25 millioner kroner. 12 Statens vegvesen har inngått en rammeavtale med selskapet Europe Parking Collection (EPC) om innkreving av passeringsavgifter og tilleggsavgifter av utenlandske trafikanter. Denne avtalen kan bompengeselskapene knytte seg på. Det er mulig å kreve inn bompengeavgifter og tilleggsavgifter fra de fleste europeiske land. I enkelte land er imidlertid kostnaden ved å få opplyst kjøretøyets eier så høy at innkreving ikke er lønnsomt. I enkelte land er det ikke inngått avtale om å få oppgitt kjøretøyets eier slik at innkreving av bompengeavgifter og tilleggsavgifter ikke er mulig. Det er under arbeid å få til en samordning av kravene fra de ulike bompengeselskapenes side. Kilde: Stortingets nettsider. 13 TØI står for Transportøkonomisk institutt. Gjesdal Bompengeselskap AS Gjesdal, Forsand og Rogaland FK

12 Når det gjelder inngående fakturaer for rekvireringer (på selve vegprosjektet) kan ikke selskapet kreve dokumentasjon av behovet for midler som rekvireres av Statens vegvesen. Det vises til bompengeavtalens punkt Selskapets regnskaper Gjesdal Bompengeselskap AS står for finansieringen av utbedringskostnadene og er gitt retten til å kreve inn bompenger. Dette kalles innkrevingsrett. Etter bestemmelser i selskapets vedtekter og avtale med Vegdirektoratet er selskapets virksomhet begrenset til å innkreve bompenger, som etter dekning av gjeldsrenter og administrasjonskostnader skal overføres Statens vegvesen for finansiering av kostnader iht. nærmere bestemt utbyggingsplan. 14 Utbetalinger til etablering av bomstasjonen betraktes som utlegg og er oppført i balansen som aktivert innkrevingsrett. Den aktiverte innkrevingsretten avskrives over den periode det kreves inn bompenger (dvs. 12 år). Nedenfor viser vi en grafisk oversikt over selskapets resultatregnskaper for perioden Se vedlegg for selve årsregnskapene. Det er der også tatt med en enkel analyse av nøkkeltall for virksomheten. Figur 3-1 Resultatregnskaper for Gjesdal Bompengeselskap AS i (tall i tusen kr) Driftsinntekter Statens vegvesen Annen driftskostnad Driftsresultat Renteinntekter Merknader til oversikten Bompengeselskaper driver ikke næring og er dermed ikke en skattepliktig virksomhet. Det vises til skattelovens Bompengeselskaper er heller ikke omfattet av merverdiavgiftsreglene, verken i nåværende mva-lov og den nye mva-lov av (ikrafttredelse ikke bestemt pr. medio august 2009). Utgifter til drift/administrasjon av bompengeinnkrevingen: I 2008 ble det kostnadsført tusen kroner (inkl. mva). Av dette er rene administrasjonsutgifter på 504 tusen kroner. Det er i 2008 ikke lønnskostnader og styrehonorar. Det er kun ført renteinntekter i perioden da selskapet ikke har hatt gjeld. Gjeld ble tatt opp i 2009 i forbindelse med Giljajuvet (14 millioner kroner). Regnskapet har hvert år blitt saldert mot mellomregning Statens vegvesen slik at ordinært resultat (årsresultat) for alle årene er tilnærmet null. 14 Dette er grunnen til at selskapets overføring til Statens vegvesen er tatt med som driftskostnad i resultatregnskapene og ikke aktivert i balansen. Se figur 3-1. Gjesdal Bompengeselskap AS Gjesdal, Forsand og Rogaland FK

13 Regnskapsmessig status i 2009 Selskapet setter opp kvartalsvise regnskaper. Kostnadene har økt noe i En god del av dette skyldes økte kostnader knyttet til nytt sentralsystem. 3.2 Eierkommunene Eierkommunenes målsetting med Gjesdal Bompengeselskap AS Det er særlig gjennom sin representasjon i styret og generalforsamlingen, at eierkommunene vil kunne utøve sin eierstrategi (ved å påvirke et selskaps mål, økonomi og beslutninger). Bompengeselskaper sitt formål kan imidlertid anses som klarlagt gjennom vedtekter hvor det enkelte selskap vil ha entydige formål (finansieringen av en bestemt veg e.l.). Formålet med Gjesdal Bompengeselskap AS fremkommer av vedtektenes punkt 3. Vi kan dermed sette opp formålet med selskapet slik: Selskapets formål er å finansiere utbedring av Rv. 45 gjennom Gjesdal. Dette skal gjennomføres ved innkreving av bompenger (80 % bompengeandel) underveis i en etappevis utbedring av 7 delprosjekter. Opptak av lån til finansiering av utbedringen var i hovedsak ikke forutsatt (men opptak av et kortsiktig lån er foretatt i 2009 pga. betydelig kostnadsøkning for Giljajuvet). Selskapet skal med dette skape verdier for eierne og samfunnet. Selskapet skal ellers drives rasjonelt og økonomisk forsvarlig Behandlingen av selskapet i kommunenes politiske organer Selskapet ble behandlet i kommunestyrene og fylkestinget forut for registreringen og som orienteringssak etter registreringen. Årsberetninger/årsregnskaper vil også sporadisk kunne være satt opp som orienteringssak på politisk nivå. Det har ellers vært få politiske saker spesielt om Gjesdal Bompengeselskap AS, men selskapet vil være omtalt i andre politiske saker (eksempelvis ved saker om reguleringsplaner mv). Fylkeskommunen har i tillegg hatt saker som går på fylkeskommunale garantier, se punkt Fylkestinget vedtok under behandling av en sak omkring opprettelse av et regionalt bompengeselskap, følgende: Rogaland fylkeskommune er positiv til oppretting av et felles administrasjons- /driftsselskap for bompengeselskapene i Rogaland forutsatt at bompengeselskapene og berørte kommuner ønsker dette. Fylkeskommunen er også positiv til på sikt å etablere et felles regionalt bompengeselskap for Rogaland forutsatt at endringer i lovverket åpner for dette. Fylkesrådmannen ble i vedtaket bedt om å gjennomføre en høring mot bompengeselskapene og berørte kommuner før saken på ny legges fram til endelig realitetsbehandling i fylkestinget. Gjesdal kommunestyre behandlet saken og sa seg uenig i etableringen av et felles regionalt administrasjons-/driftsselskap. Forsand kommunestyre har i det denne rapporten avsluttes ikke behandlet saken. Gjesdal Bompengeselskap AS Gjesdal, Forsand og Rogaland FK

14 3.2.3 Generalforsamlingens utøvelse av eierinteressene i selskapet Generalforsamlingen - som eierorgan - er selskapets øverste organ og myndighet, men de vil bare behandle og vedta større saker. Generalforsamlingen i Gjesdal Bompengeselskap AS vil i utgangspunktet kun ta for seg saker som den iht. lovreglene må, jf. selskapets vedtekter punkt 8. Det kan imidlertid innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Generelt og forholdet til selskapets styre 15 Kommunenes eierstrategi av aksjeselskaper må utøves gjennom generalforsamlingen. Aksjeeiere kan bare utøve eierrådighet over aksjeselskapet ved å delta på selskapets generalforsamling. I egenskap av aksjeeier kan en kommune altså ikke pålegge selskapets styre å handle på en bestemt måte. Kommunen må i tilfelle fremme forslag for generalforsamlingen om at den skal gi pålegg til styret og søke å oppnå tilslutning til forslaget av stemmene. Om en kommune har gitt et styremedlem instruks om hvorledes vedkommende skal tale eller stemme i en gitt sak, får kommunen ikke noe krav mot selskapet om styremedlemmet ikke følger instruksen. På den annen side er det ikke noe til hinder for å gi en slik instruks. Generalforsamlingens formelle virkemiddel er å endre styrets sammensetning. Representant for en kommune i forbindelse med generalforsamlingen må være ordføreren eller en person med fullmakt (særskilt utpekt fullmektig). Fullmakten må være skriftlig, datert og adressert til et bestemt møte i generalforsamlingen. Fullmakten kan gis av kommunestyret (formannskapet) og den kan gis til den personen kommunen måtte ønske å bruke. Kommunenes representanter i generalforsamlingen til Gjesdal Bompengeselskap AS For Gjesdal Bompengeselskap AS har ordførerne vært kommunenes representanter i generalforsamlingen. Dette betyr at det er ordførerne selv som normalt møter. For Gjesdal og Forsand er det da de samme personer som sitter i styret. For årene er det stort sett ordførerne som har møtt i generalforsamlingen. Ifølge selskapets vedtekter punkt 7 representerer hver aksje en stemme på generalforsamlingen (noe som er i samsvar med aksjeloven). Generalforsamlingen har et obligatorisk møte i året (i forbindelse med selskapets årsberetning/årsregnskap). I møtet blir det gitt en gjennomgang av aktiviteten i selskapet. Dette skjer gjennom styrets beretning for det aktuelle regnskapsår Fylkeskommunale garantier Rogaland fylkeskommune har i juni 2009 stilt fylkeskommunal garanti. I saksutredningen står bl.a.: Ut i fra sakens fakta vurderer fylkesrådmannen det som tilnærmet risikofritt å stille den omsøkte garantien. I tillegg mener fylkesrådmannen til at det er viktig å benytte en så stor andel av de innkrevde bompenger som mulig på vegprosjekter. Det anbefales derfor at søknaden fra Gjesdal Bompengeselskap AS innvilges. I det endelige vedtaket til fylkestinget heter det følgende: Rogaland fylkeskommune garanterer som selvskyldnerkausjonist for Gjesdal Bompengeselskap AS sitt lån på 14 millioner kroner med et tillegg på 10 %. Garantien varer i lånets nedbetalingstid med et tillegg på 1 år, dvs. til og med Kommunal- og regionaldepartementet har godkjent fylkeskommunens vedtak om å stille garanti. 15 Jf. nærmere kommentarer hos Bjella/Knudsen/Aarbakke: Kommunale selskaper og foretak (Kommuneforlaget 2001) side Gjesdal Bompengeselskap AS Gjesdal, Forsand og Rogaland FK

15 4 Revisjonens vurderinger og anbefalinger Bompengeavtaler mellom bompengeselskaper og Statens vegvesen tar for seg partenes ansvar, oppgaver og rettigheter. Ut fra avtalene skal ikke selskapene drive med markedsføring for sine vegprosjekter, men kun informere om bompengesatser. Selskapene kan heller ikke involvere seg i tiltak som ikke har direkte sammenheng med innkreving av bompenger eller betjening av selskapets gjeld. For Gjesdal Bompengeselskap AS hvor det er lagt opp til at utbyggingen skal skje gradvis (med parallellinnkreving) fremkommer det at kostnadsøkninger må tilpasses totalrammen for prosjektet. Selskapet ble gitt tillatelse til å øke bompengesatsene i 2008 iht. konsumprisindeksen og å ta opp lån i 2009 ettersom det ble en betydelig kostnadssprekk ut fra finansieringsplanen (Giljajuvet). Det vises til vedtak ved St.prp. nr 47 ( ). Det er selskapene som utarbeider forslag til bompengesatser ved den ordinære bompengeinnkrevingen, og som Vegdirektoratet må godkjenne. Dersom bompengesatsene er innenfor vegvesenets takstretningslinjer (for bompengeprosjekter på offentlig veg), vil de godkjennes. Satsene vil kunne økes med konsumprisindeksen. Satsene for Gjesdal Bompengeselskap AS ble ikke øket før i da som følge av den ovenfor nevnte kostnadssprekken (Giljajuvet). Hvordan er selskapet styrt og hvordan er eiernes oppfølging av selskapet lagt opp? Selskapets vedtekter og målsetting/kommunenes eierstrategi Målsettingen med selskapet fremkommer av vedtektene. Dette gjelder da også eierkommunens målsetting med selskapet. Politiske beslutninger mht. selskapet ble kun foretatt ved dannelsen/registreringen, men orienteringer om selskapet til de politiske organer i kommunene har blitt foretatt i ulike saker. Kommunene har ikke utover vedtektene utviklet en eierstrategi spesielt for selskapet. Utarbeidelse av en eierstrategi vil gi selskapet signaler om eiernes overordnede mål, rammer og risiko som det kan orientere seg etter og som eierne har forpliktet seg til. Ettersom selskapets formål kun gjelder bompengeprosjektet og det er bundet av lovregler og detaljerte føringer på området (herunder bompengeavtalen), er en eierstrategi her muligens overflødig. I det denne rapporten har vært i arbeid, og etter at den avsluttes, er det i regionen tatt initiativ til å etablere et felles regionalt administrasjons-/driftselskap for bompengeselskapene i Rogaland. Fylkestingets vedtak i juni 2009 om å forespørre kommuner og selskaper om dette er nå på høring. Vi går ikke inn på kjernen i saken, men konstaterer at initiativet kan oppfattes å representere en aktiv holdning hos eierne av også Gjesdal Bompengeselskap AS med hensyn til dette selskapets strategiske utvikling. Styringen av selskapet Vi har ikke noe spesielt å bemerke til hvordan selskapet er styrt. Rammer for styringen er i stor grad omfattet av bompengeavtalen, og alle vesentlige saker og forhold vil bli behandlet av styret i styremøter. Utgifter til drift/administrasjon av bompengeinnkrevingen er høye. I 2008 ble det kostnadsført tusen kroner (inkl. mva). Av dette er rene administrasjonsutgifter på 504 tusen kroner. Beløpet på tusen kroner utgjør 18 % av driftsinntektene (bompengene). Gjesdal Bompengeselskap AS Gjesdal, Forsand og Rogaland FK

16 Den høye andelen kan likevel forklares med et noe lavt trafikkgrunnlag. Dette forholdet har hele tiden vært klargjort. 16 Vi vurderer det slik at selskapet driver i tråd med kommunestyrenes/fylkestingets vedtak og intensjoner - herunder at selskapet drives rimelig rasjonelt og økonomisk. Vi har imidlertid ikke gått særlig inn på det siste forholdet her. Selskapet har innleid daglig leder. Dette er Via Futura AS (administrative oppgaver og kontorhold). Vi har intet å bemerke til deres arbeid. Via Futura AS ivaretar også samme funksjon for andre bompengeselskaper. Ettersom det er avlagt ren revisjonsberetning for alle årene, kan vi ellers gå ut fra at økonomirutiner og regnskapsrapporteringen er tilfredsstillende. Ved innføringen av nytt sentralsystem CS Norge i 2008 var det imidlertid en del problemer. Dette lå utenfor selskapets kontroll. En del inntekter gikk tapt mht. innkrevingen fra utenlandske billister. Det er uklart hvor stort beløpet er. Ettersom kun en mindre andel av selskapets driftsinntekter (bompenger) kommer fra utenlandske bilister, antas tapet å være relativt lite. Selskapets anslag er på kroner. Det er i tillegg en del uavklarte differanser (tap) etter konverteringen til nytt sentralsystem, men heller ikke dette beløpet er særlig stort. Revisors anslag er på kroner. Innkreving av bompenger fra utenlandske bilister er dyrt, men kostnadene er klart lavere enn inntektene. Innkrevingskostnadene utgjør snaut 40 % av inntektene. Selskapet har ikke utarbeidet en styreinstruks. Dette er iht. aksjelovens 6-23 et krav for selskaper hvor de ansatte er representert i styret (det er altså ikke et lovmessig krav for Gjesdal Bompengeselskap AS), men det kan anbefales på generelt grunnlag for alle aksjeselskaper. En styreinstruks vil klargjøre og dokumentere styrets arbeid og myndighet. I styreinstruksen fremkommer f.eks. arbeidsdelingen mellom styret og daglig leder (her innleid selskap), regler for innkallinger og saksbehandling samt nærmere bestemt hvilke saker som skal behandles i styret. Selskapets styre består av tre menn og to kvinner. Kjønnsrepresentasjonen er innenfor kravene i kommunelovens 80a (bestemmelse enda ikke satt i kraft pr. medio august 2009), og som henviser til aksjelovens Vi kan særlig påpeke det forhold at det er samme personer fra Gjesdal og Forsand som sitter i selskapets styre og generalforsamling (gjelder kun ordførerne). Dette er ikke direkte ulovlig, men må anses som en uheldig rolleblanding. 17 Vi tar også med at de nye habilitetsreglene i forvaltningsloven vil medføre at folkevalgte ikke skal kunne behandle en sak i et kommunalt organ dersom dette gjelder et selskap hvor de er involvert som leder eller styremedlem. Bestemmelsen skal sikre habiliteten til de folkevalgte 16 Det vises til Ot.prp. nr. 67 ( ) punkt 3.2.5: Bomstasjonen på Rv. 45 vil ha et relativt lite trafikkgrunnlag. I selskapets årsberetninger står det at snittet siden åpningen av bompengeinnkrevingen i 2004 og frem til nå har ligget på rundt 950 passeringer pr. dag. Ved sin årlige kontroll av bompengeselskapene uttaler Statens vegvesen generelt at flere selskaper har høye driftskostnader pr. innkrevd krone og pr. passering, og at dette gjelder spesielt selskaper med lav trafikk og bemannede stasjoner. Det fremkommer også at bompengeselskapenes driftskostnader (eksklusive finanskostnader) er på 13,1 % (veid snitt av 45 bompengeprosjekter). Kilde: Statens vegvesen: Brev av til Samferdselsdepartementet om Oppfølging av bompengeselskapene for regnskapsåret Det vises til det som står i kommentarutgaven til aksjeloven av Aarbakke m.fl.: Aksjeloven og allmennaksjeloven (Universitetsforlaget 2. utgave 2004) sidene 311 og 429. Poenget med å skille eierorganet (generalforsamlingen) og selskapsorganet (styret) er at disse skal bekle ulike roller - hhv. som eiernes representanter og som selskapets representanter. Det kan da bli uklarhet i rollene og det ansvar/myndighet som tilligger rollen når dette er samme person. Gjesdal Bompengeselskap AS Gjesdal, Forsand og Rogaland FK

17 og gi tillitt om dette til innbyggerne i kommunene. Lovendringen trer imidlertid ikke i kraft før 1. november Eierkommunenes risiko i selskapet Eierkommunenes risiko begrenser seg i utgangspunktet til den aksjekapital som er skutt inn i selskapet (den er totalt på kroner for eierkommunene). Fylkeskommunen har ellers påtatt seg en garanti for bompengeselskapets lån på 14 millioner kroner i Fylkesrådmannen vurderte det i sin saksutredning som tilnærmet risikofritt å stille den omsøkte garantien. Vi har ingen innvendinger mot dette da antall bompasseringer har vært svært stabilt hele tiden siden åpningen av bomstasjonen i februar Generalforsamlingens utøvelse av eierinteressene Eierstyringen går mest på kommunenes deltagelse i generalforsamlingen og de saker som skal behandles der. For Gjesdal Bompengeselskap AS gjelder dette årsregnskap/årsberetning og valg av styre (minimumssaker). Generalforsamlingen utøver derfor sin myndighet i tråd med aksjeloven og vedtekter. Bestemmelsene i aksjeloven legger ikke opp til at generalforsamlingen involverer seg i styrets arbeid, men generalforsamlingen vil på ulike måter kunne holde seg orientert om selskapets drift og status. Hvordan er driften av bomstasjonen lagt opp? Selskapet har en bomstasjon med innkreving begge veger. Den er automatisk og ligger på Øvstabø. Betaling skjer ved AutoPASS-brikke eller ved faktura i posten. Billister uten Auto- PASS-brikke kan også velge å betale enkeltplasseringer på nett eller på servicestasjoner. Denne betaling må skje innen 3 dager ellers blir faktura sendt i posten. Selskapet foretar rimelighetskontroll av oppgaver over innkomne bompenger. Selskapet har etterlyst en rapport som viser sammenhengen mellom bruttotallene og de passeringene det mottas betaling for, og fordeling av disse. Dette vil gi selskapet en bedre mulighet til å følge med på trafikkbildet, og kontrollere rapporterte inntekter. De mottar nå rapporter på passeringstall med fordeling også etter 3 måneder. Det arbeides fortsatt med best mulig rapportering. Hvordan er finansforvaltningen lagt opp? Bankinnskudd synes selskapet å ha håndtert på en tilfredsstillende måte. Plassering av midler er underlagt strenge regler for bompengeselskaper. Kun antatt sikre plasseringer tillates, f.eks. bankinnskudd. Renten for innbetalingskonti fastsettes månedlig basert på 3 måneders NIBOR. Det er for tiden ingen rente på driftskonto. Bankinnskudd vil gå opp og ned alt ettersom som det innbetales bompenger eller utbetales penger til Statens vegvesen. Normalt vil det ikke være større midler innestående over noe lengre tid. Selskapet har parallellinnkreving og det er dermed normalt ikke lån (bompengegjeld). Av denne grunn har selskapet ikke hatt lån og rentekostnader i perioden 2006 til Pga. kostnadssprekk for Giljajuvet tok imidlertid selskapet opp et kortsiktig lån på 14 millioner kroner i Gjesdal Bompengeselskap AS Gjesdal, Forsand og Rogaland FK

18 Opptak av innlån synes selskapet å ha håndtert på en tilfredsstillende måte. Det er innhentet tilbud om innlån fra flere banker. Kommunalbanken ga det desidert beste tilbudet. Det ble derfor i juni 2009 inngått en lånekontrakt med banken. Rentebetingelser er 3 måneders NI- BOR pluss 0,05 %. Opptrekk av lånet foretas i september og desember Lånet avsluttes i Vi vil på dette grunnlag komme med følgende anbefalinger: Eierkommunene kan vurdere om det er hensiktsmessig å utarbeide en eierstrategi overfor selskapet utover det som står i selskapets vedtekter. Selskapets formål gjelder imidlertid kun bompengeprosjektet og det er bundet av lovregler og detaljerte føringer på området (herunder bompengeavtalen). Selskapet vil for øvrig opphøre når bompengeperioden er slutt. Styret i selskapet bør utarbeide en styreinstruks iht. aksjeloven selv om dette ikke er et lovkrav. Instruksen vil klargjøre og dokumentere styrets arbeid og myndighet. Selskapet bør sammen med eierkommunene Gjesdal og Forsand igangsette en prosess for å sikre at ikke samme personer sitter i selskapets styre og generalforsamling. Dette anses som en uheldig rolleblanding. Gjesdal Bompengeselskap AS Gjesdal, Forsand og Rogaland FK

19 5 Selskapets og kommunenes kommentarer Rapporten har vært på høring til selskapet (styreleder og daglig leder) og til eierkommunene (generalforsamlingen og rådmennene). Vi har fått følgende kommentarer: 5.1 Selskapets kommentarer Selskapet har i brev av kommet med enkelte utfyllende opplysninger som er lagt inn i rapporten. Videre heter det: Utover ovenstående har vi ingen kommentarer til rapporten som vi finner meget grundig og utfyllende. 5.2 Kommunenes kommentarer Fra Gjesdal mottok vi følgende uttalelse fra rådmannen: Jeg viser til høringsutkast til rapport for selskapskontroll av Gjesdal Bompengeselskap AS. I forhold til anbefalingene vil jeg gi følgende kommentarer: Rådmannen ser ikke behov for å utarbeide en eierstrategi for selskapet. Selskapets mål og handlingsrom er styrt gjennom vedtekter og detaljerte føringer, og gir ikke stort rom for prinsipper om lokal eierstrategi. Styreinstruks er et hensiktsmessig verktøy som styret selv bør vurdere nytten av å utarbeide. Rådmannen deler revisjonens vurdering av å sikre at selskapets styre og generalforsamling har ulike representanter. Forsand og Rogaland fylkeskommune har ikke avgitt kommentarer. Gjesdal Bompengeselskap AS Gjesdal, Forsand og Rogaland FK

20 6 Vedlegg Om selskapskontroll I kommunelovens 77.5 og 80 pålegges kommunene og fylkeskommunene å gjennomføre selskapskontroll av selskaper som er eid av kommuner og/eller fylkeskommuner. Dette vil i særlig grad gjelde interkommunale selskaper og aksjeselskaper med bare kommunale eiere. Selskapskontrollen av heleide selskaper omfatter også heleide datterselskaper til slike selskaper. Lovens bestemmelser er nærmere utdypet i kontrollutvalgsforskriftens kapittel 6. Bestillerfunksjonen er i loven lagt til kontrollutvalget. Formålet med selskapskontroller fremkommer av 14 i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Ifølge bestemmelsen skal kontrollutvalget påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens/fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan iht. bestemmelsen også omfatte forvaltningsrevisjon. For selskapskontroller kan dermed problemstillingene og kontrollkriteriene for eierskapskontrollen i hovedsak anses fastlagt på forhånd med utgangspunkt i formålet med selskapskontrollen etter lovreglene. For en eventuell forvaltningsrevisjon vil problemstillingene og revisjonskriteriene variere iht. kontrollutvalgenes bestillinger. En forvaltningsrevisjon vil f.eks. særskilt kunne undersøke selskapets oppnåelse av sentrale mål (eiers mål) og andre målsettinger som måtte fremkomme i vedtekter eller andre dokumenter. En slik undersøkelse vil kunne ta for seg nærmere detaljer om selskapets drift og oppfyllelse av målsettingene. I NKRF 18 sitt forslag til veileder for gjennomføring av selskapskontroll (2005) heter det blant annet om den obligatoriske eierskapskontrollen (veilederens kapittel 4 side 11): For å føre kontroll med at kommunens interesser som eier av et selskap forvaltes økonomisk forsvarlig, kan det være aktuelt å vurdere selskapets status, økonomi og driftsmessige forhold som organisering, ledelse, omstillingsdyktighet og oppnådde resultater sett i forhold til sammenlignbare virksomheter. Vi vil derfor legge til grunn at en rapport om selskapskontroll skal omfatte en beskrivelse av selskapet med basis i det som her er nevnt, i den grad det er tilgjengelig informasjon. Rogaland Revisjon IKS utfører selskapskontroll på oppdrag fra kontrollutvalget i kommunen. Kontrollen er utført av forvaltningsrevisor Rune Eskeland i samarbeid med og under ledelse av revisjonsdirektør Cicel Aarrestad og fagansvarlig for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Bård Humberset. Ledelsen ved Gjesdal Bompengeselskap AS, selskapets styreleder, kommunenes administrasjon (rådmenn) og kommunenes representanter i generalforsamlingen har gjennomgått rapporten. Deres kommentarer er innarbeidet. Metode og kilder Selskapskontrollen av Gjesdal Bompengeselskap AS omfatter iht. bestillingene fra kontrollutvalgene mest forvaltningsmessige forhold (forvaltningsrevisjon). Både selskapet og kommunene er omfattet av undersøkelsen. Selskapet som forvalter av kommunenes eierinteresser og kommunene som utøver av eierinteressene. Vår kontroll av eierskapsoppfølgingen (den obligatoriske delen av en selskapskontroll) ble forutsatt foretatt i en svært forenklet variant. Vi nevner for øvrig at selskapet ikke har heleide datterselskaper. Oversikt over regnskapsutviklingen gjelder årene , men vi ser også litt på status for Årsregnskapet er avlagt iht. regnskapsloven og det er revidert av selskapets eksterne revisor. Ren revisjonsberetning (dvs. revisjonsberetning uten merknader eller forbehold) er avlagt for alle årene Årsregnskapet skal da i det vesentligste være korrekt. Dette gjelder både for føring etter regnskapsloven samt praktisering av skatte- og avgiftsregler. Selskapet opplyser at de i perioden og frem til medio 2009 ikke har mottatt spesielle merknader fra revisor i form av brever e.l. Det er et unntak for 2008 (omtalt i vedlegg). Selskapet (styreleder og daglig leder) og kommunene (generalforsamlingen ved ordførerne - og rådmenn) har fått informasjon om kontrollen og hva den går ut på ved tilsendt informasjon (oppstartsmail av ). Tilnærmingen er basert på intervjuer/møter med ledere og gjennomgang av dokumenter fra selskapet og kommunene. Vi har avholdt oppstartsmøte med selskapet (styreleder og daglig leder). Selskapet er også kontaktet underveis i prosjektet når det har vært behov for å avklare forhold. Kontaktperson har vært daglig leder Astri Solnes. Daglig leder er innleid fra Via Futura AS (innleid fra iht. anbud). 18 NKRF står for Norges kommunerevisor forbund. Gjesdal Bompengeselskap AS Gjesdal, Forsand og Rogaland FK

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU 1. Reglement og retningslinjer NTNUs interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i

Detaljer

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der En enkel vurdering av de viktigste føringene for utforming av bompengeordninger i byområdet er foretatt

Detaljer

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Saknr. 11/3230-1 Ark.nr. Saksbehandler: Per Olav Bakken NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS 33333333333 SELSKAPSKONTROLL AV NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS STAVANGER, SANDNES, SOLA, RANDABERG, KLEPP KOMMUNER OG ROGALAND FYLKESKOMMUNE OKTOBER 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Ringebu kommune, Kontrollutvalget

Ringebu kommune, Kontrollutvalget Ringebu kommune, Kontrollutvalget Selskapskontroll 2006/2007 Gudbrandsdal Energi AS Bilde fra www.ge.no Inter Revisjon Gudbrandsdal AS -sekretariat for kontrollutvalgene- Postboks 68 2639 Vinstra Tlf:

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/544-19 Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

Bompenger fra A til Å.

Bompenger fra A til Å. Bompenger fra A til Å. Lover, reguleringer, organisering Åge K. Jensen Faggruppeleder Statens vegvesen Vegdirektoratet Disposisjon Rammebetingelser Saksbehandlingen i bompengesaker Innhold krav til dokumentasjon

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Byrådsak /07 10 OKT. 2007. Dato: 8. oktober 2007. Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Byrådet

Byrådsak /07 10 OKT. 2007. Dato: 8. oktober 2007. Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Byrådet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Byrådet 10 OKT. 2007 Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Dato: 8. oktober 2007 Byrådsak /07 Endrete økonomiske forutsetninger for Bergensprogrammet - Bybanen TOCO BBY-510-200001704-392

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Balestrand kommune 2012-2015 1. Verkeområde, omfang Selskapskontroll i medhald av kommunelova sin 77 nr. 5 og 80 skal utøvast i selskap m.m. der Balestrand

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

Bompengereformen - Østfold Bompengeselskap AS mulige inntreden i det regionale bompengekonsernet - Vegfinans AS

Bompengereformen - Østfold Bompengeselskap AS mulige inntreden i det regionale bompengekonsernet - Vegfinans AS Saksnr.: 2015/1108 Løpenr.: 49906/2016 Klassering: Q30 Saksbehandler: Marit Johanne Aarum Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 09.06.2016 Fylkestinget 22.06.2016 Bompengereformen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 20. MARS 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Levanger kommune. Behandlet i kontrollutvalget den 26.5.2008, sak 024/08

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Levanger kommune. Behandlet i kontrollutvalget den 26.5.2008, sak 024/08 Levanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Levanger kommune Behandlet i kontrollutvalget den 26.5.2008, sak 024/08 Vedtatt av kommunestyret den 25.6.2008, sak PS 59/08 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding)

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding) SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Seksjonleder : 200703820 : E: Q10 : Håkon Auglend : Håkon Auglend Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

BOMPENGEAVTALE mellom STATENS VEGVESEN og. BOMPENGESELSKAP AS (heretter Selskapet)

BOMPENGEAVTALE mellom STATENS VEGVESEN og. BOMPENGESELSKAP AS (heretter Selskapet) Mal fra bompengehåndboken av 2001 m/senere tilføyelser pr. 17.11.2008 BOMPENGEAVTALE mellom STATENS VEGVESEN og. BOMPENGESELSKAP AS (heretter Selskapet) Dette er en mal for avtaler mellom bompengeselskaper

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar

Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar Komite for samferdsel Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget mener at Bypakke Bodø vil bli en god veg- og

Detaljer

Kristiansund. 6.september 2010

Kristiansund. 6.september 2010 Kristiansund. 6.september 2010 Antall prosjekter og selskaper vokser Vi blir målt på kostnader Til nå har det vært stor oppmerksomhet knyttet til spørsmål og utfordring mht. hvor mye kostnader det Til

Detaljer

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,-

Selskapet har de siste årene ikke hatt drift. Balansen 2007 viser en egenkapital på kr. 13.554,- SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802710 : E: O74 Q65 : S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 29.04.2008 50/08 SOLA TERMINALBYGG AS, AVVIKLING AV SELSKAPET

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

Orientering Fv. 714 Laksevegen. Regionrådsmøte i Orkdalsregionen 20.03.2015

Orientering Fv. 714 Laksevegen. Regionrådsmøte i Orkdalsregionen 20.03.2015 Orientering Fv. 714 Laksevegen Regionrådsmøte i Orkdalsregionen 20.03.2015 Fv.714 Laksevegen. Oversikt over delprosjektene Fv. 714, Laksevegen er vedtatt med følgende trinn og prioriterte rekkefølge for

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA fredag 14. september 2012 kl. 14.00 i selskapets lokaler,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Lunner kommune Sak nr.: 05/2008 NY PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter:

Detaljer

2006-2008. Namsskogan kommune. Vedtatt av Namsskogan kommunestyre den 23.11.2005, sak 0086/05. Planen er utarbeidet i september 2005 av

2006-2008. Namsskogan kommune. Vedtatt av Namsskogan kommunestyre den 23.11.2005, sak 0086/05. Planen er utarbeidet i september 2005 av 2006-2008 Namsskogan kommune Vedtatt av Namsskogan kommunestyre den 23.11.2005, sak 0086/05 Planen er utarbeidet i september 2005 av Innhold: Innledning... 3 Innholdet i selskapskontrollen... 4 Formål...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

Kommunale selskaper og folkevalgt styring

Kommunale selskaper og folkevalgt styring Kommunale selskaper og folkevalgt styring Oppfølging av kommunalt eierskap Erfaringer på bakgrunn av selskapskontroller Mai 2013 www.rogaland-revisjon.no Lovregler om selskapskontroll Kommunelovens 77.5

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger. Side 1 av 8 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2014 for Hafslund ASA torsdag 8. mai 2014 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo Side 2 av 8 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 176 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka. Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen Ørje og Knapstad Retvet

Detaljer

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Folkevalgtopplæring Selbu 25. november 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør Disposisjon Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 80 (2005 2006) Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 8. september 2006, godkjent i statsråd

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Til aksjeeierne i Rosenlund ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Aksjeeierne i Rosenlund ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 30.august 2012 kl. 14:00 i selskapets

Detaljer

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 9.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 2/09 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/09

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET NRK OG INNSAMLINGSAKSJONER 1 Norsk rikskringkasting har som en del av sin målsetting å bringe bred og allsidig informasjon om viktige humanitære oppgaver i samfunnet.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

Lister Bompengeselskap AS

Lister Bompengeselskap AS Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Selskapskontroll av Lister Bompengeselskap AS Farsund kommune Flekkefjord kommune Kvinesdal kommune Lyngdal kommune Juni 2015 SAMMENDRAG Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen

Detaljer