Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl

2 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE Oppdragsgiver Anskaffelsens formål Omfang og kontraktsverdi Oppbygging av konkurransegrunnlaget Kunngjøring REGLER FOR KONKURRANSEN Gjennomføring av konkurransen Tilbudets utforming og levering Innleveringsfrist Vedståelsesfrist Behandling av tilbud KVALIFIKASJONSKRAV Obligatoriske og ufravikelige krav Leverandørens tekniske, faglige og økonomiske kvalifikasjoner Habilitetskrav KRAVSPESIFIKASJON TILDELINGSKRITERIER ANNEN INFORMASJON UNDERSKRIFT LEVERANDØRENS SJEKKLISTE BILAG I Generelle kontraktsvilkår tjenestekjøp Side 2 av 12

3 1 GENERELL BESKRIVELSE 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Overhalla kommune ved kontrollutvalget som inviterer til konkurranse for kjøp av sekretariattjenester for kontrollutvalget Oppdragsgivers kontaktperson er: Navn: Økonomisjef Roger Hasselvold Postadresse: Administrasjonsbygget 7863 Overhalla Besøksadresse: Administrasjonsbygget 7863 Overhalla e-post: Telefon: Eventuelle spørsmål skal rettes til kontaktpersonen pr. e-post. 1.2 Anskaffelsens formål I hht til lov om kommuner og fylkeskommer (kommuneloven) 77 fremgår det at kontrollutvalg skal forestå det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen, og det er kommunestyret som skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget. Formålet med anskaffelsen er på vegne av kommunestyret å anskaffe et sekretariat som kan bistå kontrollutvalget. Utvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, og at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon) Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. (Selskapskontroll) Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeide til kommunestyret. Departementet har i forskrifter om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner gitt nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling mv. 1.3 Omfang og kontraktsverdi Overhalla kommune ønsker tilbud på sekretariattjenester for kontrollutvalget. Det legges opp til 4 faste møter pr år og det behandles mellom 15 og 25 saker årlig. Avtaleperioden er satt til 4 år og ønskes iverksatt 15. september Overhalla kommune kan bidra med møtelokaler. Side 3 av 12

4 1.4 Oppbygging av konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget består av dette dokument med tilhørende bilag I (Generelle kontraktsvilkår). 1.5 Kunngjøring Det inviteres et tilstrekkelig antall leverandører og konkurransen kunngjøres på kommunens hjemmeside: 2 REGLER FOR KONKURRANSEN 2.1 Gjennomføring av konkurransen Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr. 69 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr. 406 del I: Konkurransegrunnlaget sendes ut til et tilstrekkelig antall leverandører. Det er ingen prekvalifisering, og leverandøren må levere etterspurt dokumentasjon på at de er kvalifisert samtidig som de leverer inn tilbud. I denne konkurransen er det ikke anledning til å forhandle. Det er følgelig ikke anledning til å endre tilbudene eller forsøke å endre tilbudene gjennom forhandlinger, herunder endring av pris, leveringstid eller andre forutsetninger som har betydning for konkurranseforholdet. Leverandøren må derfor gi sitt beste tilbud innen tilbudsfristens utløp. Oppdragsgiveren kan avvise leverandører som ikke leverer i tråd med konkurransegrunnlaget. 2.2 Tilbudets utforming og levering 1. Tilbudet skal være merket: Tilbud sekretariattjenesten for kontrollutvalget 2. Dette konkurransegrunnlaget skal benyttes for å avgi tilbud/svar. Leverandørens svar skrives med blå skrift rett under det angjeldende spørsmål eller i tabeller avsatt for svar. 3. Vedlegg skal nummereres i den rekkefølge som vedlegg nevnes i konkurransegrunnlaget. 4. Tilbudet skal inneholde komplett utfylt priser/prisskjema. 5. Tilbudet skal leveres pr post til Overhalla kommune, Administrasjonsbygget 7863 Overhalla. 6. Tilbudet skal være underskrevet Dette konkurransegrunnlaget er utformet slik at leverandøren kan fylle inn teksten direkte i konkurransegrunnlaget slik at det samlet sett fremstår som leverandørens tilbud. 2.3 Innleveringsfrist Innleveringsfrist er satt til 30.juni 2009 kl. 14:00.. For sent innlevert tilbud vil bli avvist. Det er tilbyders ansvar at tilbudet er oppdragsgiver i hende, på innleveringsstedet, før tilbudsfristens utløp. Side 4 av 12

5 2.4 Vedståelsesfrist Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud 60 dager kalenderdager regnet fra innleveringsfristen. 2.5 Behandling av tilbud Alle leverandører vil få tilbakemelding om hvilket tilbud som er valgt. 3 KVALIFIKASJONSKRAV Krav til leverandøren for deltakelse i konkurransen. Informasjon til leverandør: Fra kapittel 3, 4 og 5 skal det fylles inn direkte i dette dokumentet. Samlet innfylling og vedlegg vil da utgjøre leverandørens tilbud. Husk å fylle inn med blå skrift. 3.1 Obligatoriske og ufravikelige krav Krav Dokumentasjonskrav Vedlegg nr: Det kreves at leverandøren har ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og Skatteattest (Skatteattest for skatt utstedes av kemner/kommunekasserer (skjema RF-1244)) som ikke er mer enn 6 måneder gammel. momsinnbetaling. Merverdiavgiftsattest (Attest for betalt merverdiavgift utstedes av skattefogden (skjema RF-1244)) som ikke er mer enn 6 måneder gammel. 3.2 Leverandørens tekniske, faglige og økonomiske kvalifikasjoner Krav Dokumentasjonskrav Leverandørens svar Vedlegg nr: Leverandøren skal være Firmaattest et lovlig etablert foretak Leverandøren skal ha god gjennomføringsevne og kapasitet Legge ved liste over de viktigste leveransene de siste 3 år. Bemanningen for dette oppdraget skal ha nødvendig kompetanse for å gjennomføre oppdraget Oversikt over CV er med beskrivelse av formell utdannelse og arbeidserfaring for hver person som er aktuell for oppdraget. Side 5 av 12

6 3.3 Habilitetskrav Sekretærfunksjonen kan ikke ha oppgaver som er underlagt Overhalla kommunes administrasjon. Det være seg ansettelsesforhold, konsulent eller rådgivningstjenester. En vil heller ikke ha anledning til å utføre revisjonsoppgaver for kommunen. 4 KRAVSPESIFIKASJON Sekretariatfunksjonen skal : Krav Dokumentasj onskrav Leverandørens svar Vedlegg nr: Beskrive Beskrive gjennomføring og på hvilken måte. hvordan oppdraget er tenkt løst Bistå kontrollutvalget i deres oppgaver som er pålagt i hht. forskrift om kontrollutvalg i kommune, herunder: Utføre bestillerrolle overfor revisjonen og andre uavhengige konsulenter. Gjennomføre selskapskontroll. (Plan for forvaltningsrevisjon blir i dag utarbeidet av KomRev Trøndelag IKS) Veilede og bistå kontrollutvalget i forhold til lover og regler som vil være aktuelle. Organisering og innkalling til møter samt å ivareta arkivfunksjonen for kontrollutvalget. Faste saker som skal behandles av kontrollutvalget: Kontrollutvalgets årsrapport. Overhalla kommunes årsmelding. Overhalla kommunes årsregnskap. Side 6 av 12

7 Krav Møteplan for kontrollutvalget. Dokumentasj onskrav Leverandørens svar Vedlegg nr: Virksomhetsplan for kontrollutvalget. Plan for selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon Budsjett for tilsyn og kontroll. Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Overhalla kommune. Referatsaker Selskapskontroll Leverandøren må ha god kjennskap til og gjerne erfaring fra kommunal forvaltning, her under forholdet mellom administrasjon og politisk nivå Beskrives 5 TILDELINGSKRITERIER Tildelingen skjer på grunnlag av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på følgende kriterier: 1. Pris 2. Leveringssikkerhet 3. Oppdragsforståelse Kriteriene er ikke oppstilt i prioritert rekkefølge Side 7 av 12

8 Pris: Krav Leverandørens svar Vedlegg nr: Det ønskes et tilbud med et fast årlig beløp for de oppgavene som skal behandles av kontrollutvalget. Oppgi beregnet medgått tid. Vi ber i tillegg om en oversikt over hvilke oppgaver som inngår i det årlige tilbudet. Timepris for tilleggsoppgaver For tilleggsoppgaver ut over faste oppdrag bes det om en timepris. Pris for perioden I tilbudet ønskes spesifisert en pris for perioden 15. september til 31. desember 2009, Årspris for perioden og 1. januar til 15. september 2013 Leveringssikkerhet Beskrivelse av leverandørens tilgjengelighet på telefon, e-post med mer, prioritering av planlagte møter og arrangement Gjennomføring av oppdraget Beskrivelse av hvordan oppdraget er tenkt gjennomført/løst - inklusive innhold, herunder oppstartsdato Side 8 av 12

9 6 ANNEN INFORMASJON Informasjon fra oppdragsgiver Svar/informasjon fra leverandøren Evt. vedlegg nr: Eventuell annen informasjon tilbyder ønsker å gi 7 UNDERSKRIFT Firmaopplysninger Fyll inn Leverandør: Adresse: Kontaktperson: Telefonnummer: Telefaks: E-postadresse: Foretaksnummer:..., den Leverandørs underskrift ved innlevering av tilbudet Side 9 av 12

10 8 LEVERANDØRENS SJEKKLISTE Følgende dokumenter skal leverandøren legge ved tilbudet: 1. Skatteattest (Se punkt 3.1) 2. Merverdiavgiftsattest (Se punkt 3.1) 3. Leverandørens tekniske, faglige og økonomiske kvalifikasjoner (Se punkt 3.2) 4. Kravspesifikasjoner (se punkt 4) Leverandøren besvarer kravene til dokumentasjonen på tildelingskriterier så godt det er mulig: 5. Se oppdragsgivers liste tatt inn i punkt 5 Husk at skal vedleggene som skal med nummereres og at vedleggsnummerene tas inn i dette dokumentet. Leverandørens svar fylles inn med blå skrift. Side 10 av 12

11 BILAG I Generelle kontraktsvilkår tjenestekjøp 0. Generelt Disse alminnelige kontraktsvilkår gjelder for Sekretærtjenesten for kontrollutvalget Kjøper er Overhalla kommune Leverandør er den adressat som avtalen er inngått med. 1. Priser Dersom ikke annet er avtalt, er prisen i norske kroner, inkl. alle avgifter. Endres skatte- og avgiftsbestemmelsene på en måte som virker inn på prisen, skal denne, etter avtale, endres tilsvarende. Kjøper betaler ikke for ytelser og kvanta ut over det bestillingen omfatter uten at disse og prisen for dem er skriftlig godkjent av kjøperen. Avtalte rabatter gitt i tilbudet er bindende, og gjelder fra avtaletidspunkt og så lenge avtalen gjelder. 1.1 Prisendring Prisendringer skal begrunnes skriftlig minst 2 måneder før ikrafttredelse. Prisendringen kan ikke settes i kraft før ansvarlig for avtalen har godkjent denne. Dersom leverandørens tjenester får en prisstigning som etter kjøpers vurdering går ut over naturlig sammenlignbare konkurrenters, gir dette grunnlag for reforhandlinger, eventuelt oppsigelse av avtalen. 2. Levering Levering skal anses å ha skjedd når varen er mottatt eller tjeneste utført, på avtalt sted. Kjøperen er forpliktet til, uten ugrunnet opphold etter mottaket, å kontrollere at leveransen er i samsvar med bestillingen. Dersom leveransen eller deler av den finnes å lide av en vesentlig mangel, har kjøperen rett til å avvise den eller deler av den ved å gi leverandøren umiddelbar skriftlig beskjed om dette. For den avviste del av leveransen anses levering som ikke skjedd. 3. Kvalitet Leveransen skal være i samsvar med leverandørens spesifikasjoner og standarder. Kjøpers unnlatelse av kontroll fritar ikke leverandøren for ansvar for leveringer som ikke tilfredsstiller spesifikasjonene. 4. Betalingsbetingelser Betalingsbetingelsene er fri leveringsmåned + 30 dager. Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg, i form av ordre-, faktura-, ekspedisjonsgebyr etc. Eventuell morarente skal beregnes etter morarenteloven. Leverandører som overdrar fakturaer til tredjemann for innkreving står fortsatt ansvarlig overfor kjøper ved eventuelle reklamasjoner eller regresskrav. Det er en forutsetning for betaling i rett tid at faktura er kommet fram til virksomheten senest 4 dager etter fakturadato. Faktura skal adresseres til Overhalla kommune, v/ fakturamottak 7863 Overhalla. Betalingsbetingelsene gjelder alle tjenester som leverandøren fører, også de som ikke omfattes av avtalen. Side 11 av 12

12 5. Forskudd Forskudd vil ikke bli utbetalt. 6. Mislighold Mislighold fra leverandørens side gir kjøper rett til å heve kontrakten uten kostnad for kjøper. Foruten leveringsforsinkelse og mangler, skal det også regnes som mislighold at leverandørenes distribusjons- og forhandlernett ikke fungerer etter forutsetningene. I tillegg til heving eller prisavslag, kan kjøper kreve erstatning etter vanlige kjøpsrettslige regler. 7. Overdragelse av kontrakter Kontraktspartnerne kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser etter denne kontrakt uten godkjennelse fra kjøper. 8. Dokumentrang Dersom konkurransegrunnlaget og leverandørens anbud/tilbud inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i denne rekkefølge: Konkurransegrunnlaget med vedlegg Leverandørens tilbud. 9. Oppsigelse Avtalen har en gjensidig oppsigelsestid på 6 måneder. Ved vesentlig misligholdelse av avtalen kan denne sies opp av begge parter med øyeblikkelig virkning. Kunden kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning hvis leverandørens tjenester/produkter har vesentlig dårligere kvalitet enn det som er forutsatt i tilbudet. Dersom prisene fra leverandøren stiger mer enn hos konkurrentene, har kjøper rett til forhandlinger, evt. til å si opp avtalen med 1 måneds varsel. 10. Tvister Tvist om forståelse eller praktisering av avtalen skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom slike forhandlingene ikke fører fram, blir tvisten eventuelt å løses ved de ordinære domstoler. Side 12 av 12

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt for Sogndal kommune: Kvaliteten på tenestetilbodet til brukarar med store pleie- og omsorgsbehov" Utkast

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm

Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm KONKURRANSEGRUNNLAG Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER... 4 3. BESKRIVELSE AV OPPGAVEN... 5 3.1 DRIFTENS INNHOLD...

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 0 - Allment om regnskapsføringsoppdrag Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling etter forskriften del I om anskaffelse av konsulenttjeneste i forbindelse med åpningsfesten for Bybanen i

Detaljer

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Fastsatt av styret i NKRF 24. oktober 2010 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Arbeidsgruppe... 4 Innledning... 5 Formelle bestemmelser...

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder Vedlegg 8.1 til pkt 8 i Konkurransegrunnlaget Krav til Tilbudets innhold Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/59 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/59 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer