Virkemidler. Kurs i klimatilpasning og overvann Samling 1: Kompetanse. 5.Mai 2017 Scandic, Hamar. dr.ing, Kim H. Paus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virkemidler. Kurs i klimatilpasning og overvann Samling 1: Kompetanse. 5.Mai 2017 Scandic, Hamar. dr.ing, Kim H. Paus"

Transkript

1 Virkemidler Kurs i klimatilpasning og overvann Samling 1: Kompetanse 5.Mai 2017 Scandic, Hamar dr.ing, Kim H. Paus

2 Strategi for overvannshåndtering Planlegging Fang opp og infiltrer Forsink og fordrøy Sikre trygge flomveier TRINN 0 Avrenning fra mindre regn Avrenning fra store regn Avrenning fra ekstreme regn TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3

3 Trinn 0: Planlegging Dreneringslinjer NOU (2015): Utvalget foreslår at kommunene må pliktes til å inkludere avrenning og vannbalanse i sin planlegging. NOU (2015): Utvalget foreslår endring i kartforskriften slik at kommunene skal få et bedre kartgrunnlag til bruk i sin arealplanlegging.

4 Trinn 0: Planlegging Overvann på rammenivå TRINN 0 NOU (2015): Utvalget foreslår at løsning for håndtering av overvann skal vurderes og avklares før rammetillatelse gis. Detaljprosjektering vil fortsatt gjøres ifm. IG-søknad.

5 Trinn 1: Fang opp og infiltrer Kanaler vann som ressurs TRINN 1 NOU (2015): Utvalget foreslår at kommunene må pliktes til å inkludere bruk av vann som ressurs for utvikling av byområder.

6 Kostnader Trinn 3: Flomveier Minimumskrav NOU (2015): Utvalget foreslår endring i TEKen slik at minimumskrav til sikkerhet mot skade som følge av overvann tilsvarer minimumskravene for flom og stormflo: F1: 20 år ved lavt skadepotensial F2: 200 år ved middels skadepotensial F3: 1000 år ved høyt skadepotensial Optimalt gjentaksintervall Gjentaksintervall for dimensjonerende regn

7 Trinn 3: Flomveier Gjenåpning av lukkede bekker TRINN 3 NOU (2015): I dag har NVE myndighet til å vedta gjenåpning av lukkede vassdrag etter vannressursloven. Utvalget foreslår at kommunene gis denne myndighet og det på den måten kan brukes i større planmessig sammenheng.

8 Trinn 3: Flomveier Veier og gater TRINN 3 NOU (2015): Utvalget foreslår at vei/gate i enkelte tilfeller skal kunne føre overvann. Veier som skal fungere som flomveier må bygges deretter (krav til vei må implementeres i veinormalene).

9 Finansering Overvann som eget gebyr NOU (2015): Avløpsgebyret er i dag uavhengig av overvannsmengden som belaster avløpsnettet. Utvalget foreslår at overvann tas ut som et eget gebyr og at det lages en fast og en variabel del.

10 Finansering "Dagvatten-tax" i Växjö, Sverige Bakgrunn Erfaringer Växjö har en historie med store utfordringer knyttet til overvann. I 2007 ble det svenske vannloven endret; vann, overvann og avløp deles opp i separate gebyrer. I 2013 innførte Växjö eget overvannsgebyr, hvor grunneiere betaler gebyr etter hvor mye avrenning som tilføres det kommunale nettet. Grunneiere får redusert eller fritatt gebyr ved å gjennomføre LOD-tiltak. Størst økning i gebyr for næringsbygg med store takflater og parkeringsplasser (kjøpesentre etc.). Størst reduksjon i gebyr for eneboliger. Växjö har mottatt forespørsler om reduksjon i gebyr på bakgrunn av LOD-tiltak. Få klager på innføring av gebyret (kommunen har prioritert informasjonsarbeid).

11 Finansering Tømming, drift og vedlikehold av sandfang NOU (2015): Utvalget foreslår å tydeliggjøre ansvar for drift, tømming og vedlikehold av sandfang gjennom forurensningsloven. Det er veieier som står ansvarlig og kostandene må tas over vegbudsjettet eller kommunebudsjettet. NOU overvann (2015): Andel av kommuner som bruker VA-gebyrer for å finansiere ulike overvannstiltak. Antall respondenter: 96.

12 Virkemidler Tilgjengelig informasjon Svært god informasjonskilde til hvordan én skal gå frem for å dimensjonere, anlegge og drifte LOD-tiltak. Den Danske Spildevandskomitéen har publisert skrifter for dimensjonering av LOD-tiltak ( /SVK_LAR-Dimensionering_v1_0.pdf) Foto: architecturendesign.net

13 Virkemidler Tilgjengelig informasjon

14 Virkemidler Eksempler på pålegg om tiltak Toronto, Canada: Krav om grønne tak på ny bebyggelse med bruttoareal > 2,000 m². Brussel, Belgia: Krav om oppsamlingssystem av regnvann på ny bebyggelse (reduksjon av vannforbruk og oversvømmelsesrisiko). England: Nye utbygginger med flere enn 10 hus skal benytte LOD-tiltak (ute til høring). London, England, København, Danmark, Japan, Sveits + +: Krav om grønne tak for alle bygninger som tilfredsstiller bestemte kriterier.

15 Virkemidler: Miljøsertifisering av bygg Asker Panorama = BREEAM Excellent Åpent vassdrag Grønne tak Regnbed Vegeterte vannveier

16 Virkemidler Krav til blågrønn faktor ved regulering BGF = 0,30 BGF = 0,80

17 1 ÅPENT PERMANENT VANNSPEIL SOM FORDRØYER REGNVANN BGF-elementer 1/2 DELVIS PERMEABLE FLATER SOM GRUS, SINGEL OG GRESSARMERT DEKKE IMPERMEABLE OVERFLATER MED AVRENNING TIL VEGETASJONSAREALER ELLER ÅPENT FORDRØYNINGSMAGASIN IMPERMEABLE OVERFLATER MED AVRENNING TIL LOKALT OVERVANNSANLEGG UNDER TERRENG OVERFLATER MED VEGETASJON FORBUNDET MED JORD ELLER NATURLIG FJELL I DAGEN OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE FORBUNDET MED JORD >80 cm OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE FORBUNDET MED JORD cm OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE FORBUNDET MED JORD cm OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE FORBUNDET MED JORD 3-20 cm 0.3 NATURLIGE BREDDER TIL VANNSPEIL 0.3 REGNBED ELLER TILSVARENDE Permanente vannspeil som tilføres regnvann fra tomten, uansett om dette er en kanal med betongbunn, bekk med grønne bredder eller annet type vannspeil. Kun selve vannspeilet regnes. Harde overflater med permeabilitet, som sørger for infiltrasjon. For eksempel gressarmering av betong, grus eller singel. Gjelder ikke flater over underliggende harde dekker dersom jorddybden er mindre enn 80 cm. F.eks. betong, asfalt, takflater og belegningsstein. Beregnes for areal tilsvarende størrelsen på vegetasjonsflaten som mottar vannet. Fordrøyningsmagasin må ha kapasitet iht. kommunale krav til påslipp til offentlig avløpsnett. F.eks. betong, asfalt, takflater med avrenning som ledes til anlegg under terreng for fordrøyning og rensing av overvannet. Dette gjelder også underjordiske løsninger med kombinert vanning av trær. Hele arealet teller forutsatt at fordrøyningsmagasinet er iht. kommunale krav til påslipp til offentlig avløpsnett. Vegetasjon som vokser i jord og har kontakt med jorden under. Gunstig for utvikling av flora og fauna og for vann som kan trekke ned til grunnvannet. Punktet gjelder også for naturlige fjellknauser og svaberg. Vegetasjon som vokser i jord på min. 80 cm dybde, men som ikke har kontakt med jorden/grunnen under; f.eks. oppå et garasjeanlegg eller tak. Dybden er stor nok til at større trær kan vokse. Som over, men med cm jord for at hekker, store busker og små og mellomstore trær kan vokse. Som over, men med cm jord for mulig vekst av stauder og små busker. Som over, men med 3-20 cm jord, for mulig vekst av sedum, gress, og markdekkere. Åpent vannspeil med naturlige bredder telles med i denne kategorien dersom det er tilgjengelig for flora/fauna i bakkenivå og har naturlig bunnsubstrat og kantsone. F.eks: bekk, kanal og dam med grønne bredder. Arealet som regnes er bredden til vannspeilet. Vegetasjonsareal som fungerer som regnbed eller tilsvarende beplantet infiltrasjonsløsning som samler opp, fordrøyer og infiltrerer regnvann ned i jorden/grunnen. Dette gjelder ikke permanente vannspeil og fordrøyningsbasseng som telles i blå flater. 1 EKSISTERENDE STORE TRÆR >10 m Eksisterende store trær; over 10 m. Faktor: 25 m²/tre.

18 BGF-elementer 2/2 0.8 EKSISTERENDE TRÆR SOM FORVENTES BLI >10 m 0.6 EKSISTERENDE TRÆR SOM BLIR SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m) 0.7 NYPLANTEDE TRÆR SOM SOM FORVENTES BLI >10 m Eksisterende trær som blir over 10 meter høye. Skogstrær, edelløvtrær og parktrær, som f.eks; alm, ask, bjørk, eik, lind, lønn, kastanje, furu og mange flere. Det forventes at treet skal ha nok jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,8). Eksisterende trær som er 5-10 meter høye. Prydtrær og frukttrær, f.eks; apal, kirsebær, magnolia, pæretre, robinia og mange flere. Gjelder også formklipte trær. Det forventes at treet skal ha nok jord til å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,6). Trær som blir over 10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,7). 0.5 NYPLANTEDE TRÆR SOM FORVENTES BLI SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m) Trær som blir 5-10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok jord til å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,5). 0.6 STEDEGEN VEGETASJON 0.4 HEKKER, BUSKER OG FLERSTAMMEDE TRÆR 0.4 GRØNNE VEGGER Etablering eller verning av overflater med stort innslag av verdifulle plantearter som inngår i det lokale, historiske natur- og kulturlandskapet. Hekker, busker og flerstammete trær beregnes maksimalt for dryppsonen til busken, kronens utstrekning. For klatreplanter og andre grønne vegger regnes veggarealet som forventes å være dekket i løpet av 5 år (maks 10 m i høyde for klatreplanter). 0.3 STAUDER OG BUNNDEKKERE Gjelder ikke plen eller sedum. 0.1 SAMMENHENGENDE GRØNTAREALER OVER 75 m² 0.05 KOBLING TIL EKSISTERENDE BLÅGRØNN STRUKTUR Sammenhengende grøntareal som er større enn 75 m², som for eksempel store gressplener, plantefelt eller annet. Dersom blå og/eller grønne elementer i området kobles til eksisterende blågrønn struktur utenfor området. Sammenhengen skal være tydelig. For eksempel en bekkeåpning, en kobling til eksisterende kanal eller vannspeil, flomvei, forlengelsen av en allé eller et skogholt, sammenslåing av flere gårdsrom med fri ferdsel mellom dem. Dette gir et generelt tillegg på 0,05 i BGF.

19 Deichmannsgate Utprøvinger i praksis Oslo kommune tar initiativ

20 Virkemidler Uttesting av tiltak: Nytt regnbed på VEA, Moelv

21 Feltutbygging Identifisering av krav KRAV LØSNING KRAV må identifiseres og tilfredsstilles. Ulike tolkninger kan forekomme: Myndighetene: Løsning må ha et funksjonsnivå på, eller over, KRAV. Utbygger: Løsning må ha et funksjonsnivå på KRAV. Rådgiver/konsulent må kunne redegjøre for og dokumentere vurderinger og valg som får oss fra KRAV til LØSNING Dokumentasjon: Rør og sluk Grønne tak Regnbed Kassetter Rør-magasin Steinfylling Renner Vadi Arealer til oversvømmelse

22 Krav-hierarkiet Lovverk Forskrifter Veiledere til forskrifter Arealplaner Normer FOR EKSEMPEL: Plan og bygningsloven Forurensningsloven Vannressursloven Naboloven Vegloven Sivilbeskyttelsesloven Naturskadelovgivningen FOR EKSEMPEL: Byggteknisk forskrift Forurensningsforskriften Vannforskriften FOR EKSEMPEL: TEK10 FOR EKSEMPEL: Kommuneplanens arealdel Reguleringsbestemmelser FOR EKSEMPEL: VA normer Standard abonnentsvilkår

23 Krav-hierarkiet Lovverk Forskrifter Veiledere til forskrifter Arealplaner Normer FOR EKSEMPEL: Plan og bygningsloven Forurensningsloven Vannressursloven Naboloven Vegloven Sivilbeskyttelsesloven Naturskadelovgivningen FOR EKSEMPEL: Byggteknisk forskrift Forurensningsforskriften Vannforskriften FOR EKSEMPEL: TEK10 FOR EKSEMPEL: Kommuneplanens arealdel Reguleringsbestemmelser FOR EKSEMPEL: VA normer Standard abonnentsvilkår

24 TEK10 Overvann, herunder drensvann, skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt for å sikre vannbalansen i området og unngå overbelastning på avløpsanleggene ( andre ledd). Bortledning av overvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse ved dimensjonerende regnintensitet ( første ledd). Tilførselen av overvann til hovedledning skal minimaliseres (veiledning til andre ledd 15-10). Når tilrenningen er større en anleggets kapasitet, skal overskytende vannmengder bortledes med minst mulig skade ved anlegg av flomveier (veiledning til første ledd ). Eieren av nedenforliggende eiendom må påregne vannets naturlige løp over sin grunn, eksempelvis fra en bekk som flommer over eller vannsig på bakken etter langvarig regn (veiledning til første ledd ).

25 TEK10 Overvann, herunder drensvann, skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt for å sikre vannbalansen TRINN 1i området og unngå overbelastning på avløpsanleggene ( andre ledd). Bortledning av overvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse ved dimensjonerende regnintensitet ( første ledd). TRINN 2 Tilførselen av overvann til hovedledning skal minimaliseres (veiledning til andre ledd 15-10). Når tilrenningen er større en anleggets kapasitet, skal overskytende vannmengder bortledes med minst mulig skade ved anlegg av flomveier (veiledning til første ledd ). TRINN 3 Eieren av nedenforliggende eiendom må påregne vannets naturlige løp over sin grunn, eksempelvis fra en bekk som flommer over eller vannsig på bakken etter langvarig regn (veiledning til første ledd ).

26 TEK10 = tretrinnsstrategien TEK10: For å sikre vannbalansen i området: Fang opp og infiltrer Overvann skal i størst mulig grad infiltreres. eller Overvann skal i størst mulig grad håndteres lokalt TEK10: For å avlaste kommunalt nett: Tilførselen av overvann til kommunalt Forsink avløpsanlegg og fordrøy skal minimaliseres. Fordrøynings-løsning skal håndtere dimensjonerende regnintensitet. TEK10: Trygge flomveier: Overskytende vannmengder bortledes med minst mulig skade. Grunneier må påregne vannets naturlige løp over sin grunn. Sikre trygge flomveier Avrenning fra mindre regn Avrenning fra store regn Avrenning fra ekstreme regn TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3 MEN: For hvilke regn (gjentaksintervall) gjelder kravene?

27 Gjentaksintervall 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo (1) Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres i flomutsatt område. (2) For byggverk i flomutsatt område skal sikkerhetsklasse for flom fastsettes. Byggverk skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot flom slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen nedenfor ikke overskrides: Sikkerhetsklasse for flom Konsekvens Gjentaksintervall F1 Liten 20 år F2 Middels 200 år F3 Stor 1000 år Med flom menes her oversvømmelse ved økt vannføring og vannstand i elver, bekker og vann som følge av stor nedbør og/eller snøsmelging, og oppdemming som følge av isgang og eller skred (veiledning til 7-2).

28 Gjentaksintervall (Statens Vegvesen) Veg- /dreneringssystem Rister, sluk, overvannsledning, terrenggrøfter langs veien Kulvert, innløp, utløp, nedføringsrenne på tvers av veien Sikring av nye eller justerte elve- eller bekkeløp Veg med omkjøringsmuligheter Veg uten omkjøringsmuligheter 50 år 100 år 100 år 200 år 100 år 200 år

29 Gjentaksintervall Plassering Minimum dim. gjentaksintervall for nedbør * Minimum dim. gjentaksintervall for oversvømmelse ** Områder med lavt skadepotensial (utkantområder, landkommuner etc.) 5 år 10 år Boligområder 10 år 20 år Bysenter, industriområder, forretningsstrøk Underganger, områder med meget høyt skadepotensial 20 år 30 år 30 år 50 år * Ledningsnettet skal bare fylles til topp av rør ** Oversvømmelsesnivået skal normalt regned til kjellernivået (90 cm over topp rør) «Risikovurderinger bør bl.a. inneholde en vurdering av trygg avledning av flommer opp til 100 års gjentaksintervall

30 Kostnad Optimalt gjentaksintervall Dimensjonerende gjentaksintervall for nedbør

31 Gjentaksintervall

32 Krav-hierarkiet Lovverk Forskrifter Veiledere til forskrifter Arealplaner Normer FOR EKSEMPEL: Plan og bygningsloven Forurensningsloven Vannressursloven Naboloven Vegloven Sivilbeskyttelsesloven Naturskadelovgivningen FOR EKSEMPEL: Byggteknisk forskrift Forurensningsforskriften Vannforskriften FOR EKSEMPEL: TEK10 FOR EKSEMPEL: Kommuneplanens arealdel Reguleringsbestemmelser FOR EKSEMPEL: VA normer Standard abonnentsvilkår

33 KOMMUNEPLAN AREALDEL SAMFUNNSDEL KOMMUNEDELPLAN OMRÅDEREGULERING DETALJREGULERING RAMMETILLATELSE GJENNOMFØRING AV TILTAK

34 Kommuneplan KOMMUNEPLAN AREALDEL SAMFUNNSDEL Arealformål (pbl. 11-7) Teknisk infrastruktur Grøntstruktur Juridisk bindende rammer for bruk og utforming av arealer og bygninger (bestemmelser) Rekkefølgekrav Redegjør for langsiktige mål og strategier. Prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver. Politisk forankrede retningslinjer.

35 Kommuneplan KOMMUNEPLAN AREALDEL SAMFUNNSDEL pbl Arealformål i kommuneplanens arealdel Arealformål (pbl. 11-7) Teknisk infrastruktur Grøntstruktur Juridisk bindende rammer for bruk og utforming av arealer og bygninger (bestemmelser) Rekkefølgekrav Kommuneplanens areadel skal i nødvendig utstrekning vise arealformål som i nr. 1 til 6: 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (inkludert traseer for teknisk infrastruktur) 3. Grøntstruktur traseer for teknisk infrastruktur = flomveier?

36 Kommuneplan KOMMUNEPLAN AREALDEL SAMFUNNSDEL Arealformål (pbl. 11-7) Teknisk infrastruktur Grøntstruktur Juridisk bindende rammer for bruk og utforming av arealer og bygninger (bestemmelser) Rekkefølgekrav Eksempler på funksjonskrav: Maksimalt påslipp av overvann til kommunens avløpsnett skal ikke overstige 10 l/(s ha) 25 % av flatene innenfor et areal skal være egnet til infiltrasjon Kommunen kan definere hvilke fysiske resultater eller den teknisk standard som skal oppnås lokalt i arealplaner. Eksempler på prosesskrav som bør unngås: Ved søknad om tillatelse skal det dokumenters at overvann er håndtert på en sikker måte..

37 Kommuneplan KOMMUNEPLAN AREALDEL SAMFUNNSDEL Arealformål (pbl. 11-7) Teknisk infrastruktur Grøntstruktur Juridisk bindende rammer for bruk og utforming av arealer og bygninger (bestemmelser) Rekkefølgekrav Rekkefølgekrav for å sikre etablering av teknisk infrastruktur og grøntstruktur = overvannsanlegg skal være på plass tidlig pbl Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kommunen kan uavhengig av arealformål vedta bestemmelser til kommuneplanens arealdel om: 4. rekkefølgekrav for å sikre etablering av samfunnsservice, teknisk infrastruktur, grønnstruktur før områder tas i bruk og tidspunkt for når områder kan tas i bruk til bygge- og anleggsformål, herunder rekkefølgen på utbyggingen,

38 Eksempler på bestemmelser i kommuneplan Mulig tolkning i () Bestemmelser til kommuneplan for Lørenskog : 5.5. Overvannshåndtering Overvann skal løses lokalt innenfor hver enkelt eiendom eller planområde. (trinn 1 og trinn 2) I størst mulig grad skal overvann tas hånd om ved kilden slik at vannbalansen opprettholdes tilnærmet lik naturtilstanden. (trinn 1) Andel tette flater skal søkes minimalisert. (trinn 1 og trinn 2) Overvannshåndtering skal planlegges slik at det kan inngå som et bruks- og trivselselement i utearealer. (trinn 1) Overvann bør også bidra til å sikre biologisk mangfold. (trinn 1) Naturlige flomveier skal bevares. (trinn 3) Krav om lokal overvannshåndtering gjelder også i bygge- /anleggsperioden. (trinn 1 og trinn 2)

39 Eksempler på bestemmelser i kommuneplan Bestemmelser til kommuneplan for Hamar : Reguleringsplaner skal identifisere og sikre arealer for overvannshåndtering og det skal redegjøres for hvordan håndteringen av overvann er løst. Nedbørsvann skal håndteres lokalt med fordrøyning, fordampning og infiltrasjon innenfor aktuelt planområde så langt det er mulig. (trinn 1 og trinn 2)

40 Eksempler på bestemmelser i kommuneplan Bestemmelser til kommuneplan for Sør-Odal kommune : Overvann Ved ny bebyggelse og/eller større ombygginger/rehabiliteringer (fortetting eller nye områder) gjelder følgende hovedprinsipper: Overvann skal håndteres lokalt, dvs. på egen grunn ved infiltrasjon og fordrøyning eller på annen måte. (trinn 1 og trinn 2) Ved fortetting, planlegging av nye bebyggelsesområder, eller endring av eksisterende forhold skal overflatevann vises ekstra oppmerksomhet. Bruk av veger/p-plasser/grøntanlegg/overflatebassenger til fordrøyning på overflate skal utredes. (trinn 2 og trinn 3) Det må i denne sammenheng vurderes evakueringsløp (vannveger) på overflaten slik at vannet i ekstreme situasjoner kan ledes videre til resipient eller annet uten at skade oppstår. (trinn 3)

41 Eksempler på bestemmelser i kommuneplan Bestemmelser til kommuneplan for Lillesand : 3: Temaplaner Teknisk plan og utomhusplan skal lages som en samlet plan når det er nødvendig for å kunne vurdere helheten i planløsningen. Nærmere om innholdet: a. Teknisk plan skal vise utformingen av offentlige trafikkarealer, herunder gangog sykkelveier og kollektivtransportanlegg, vann- og avløpsnett, herunder overvannshåndtering og energiforsyning

42 Eksempler på bestemmelser i kommuneplan Bestemmelser til kommuneplan for Trondheim kommune : 16. Vann i by Eksisterende bekker skal bevares så nært opptil sin naturlige form som mulig. (trinn 1 og trinn 2 og trinn 3) Bekkelukking tillates ikke. (trinn 1 og trinn 2 og trinn 3) Lukkede vannveier bør åpnes og restaureres i den grad det er praktisk gjennomførbart. (trinn 1 og trinn 2 og trinn 3) I arealplaner skal terreng- og overflateutforming, grønnstruktur, vegetasjon og overvannshåndtering samordnes. Overvann skal i den grad det er mulig tilbakeføres grunnen og til vegetasjon nærmest mulig kilden. (trinn 1) Vann og overvann skal søkes utnyttet som et positivt element i bymiljøet. (trinn 1)

43 Eksempler på bestemmelser i kommuneplan Bestemmelser til kommuneplan for Oslo kommune : 4.2 Avløp og overvann 1. Overvann skal fortrinnsvis tas hånd om lokalt og åpent, det vil si gjennom infiltrasjon og fordrøyning i grunnen og åpne vannveier, utslipp til resipient eller på annen måte utnyttet som ressurs, slik at vannets naturlige kretsløp overholdes og naturens selvrensningsevne utnyttes. Flerfunksjonelle løsninger skal etterstrebes. (trinn 1 og trinn 2 og trinn 3) 2. Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier bevares og tilstrekkelig sikkerhet mot flomskader oppnås. (trinn 3) 3. Ved regulering og senest ved søknad om tiltak skal det utføres ROS-analyse som dokumenterer at avrenningen og avrenningshastigheten ikke øker som følge av tiltaket. (trinn 2 og trinn 3)

44 KOMMUNEPLAN AREALDEL SAMFUNNSDEL KOMMUNEDELPLAN OMRÅDEREGULERING DETALJREGULERING RAMMETILLATELSE GJENNOMFØRING AV TILTAK

45 Veiledende prinsipplan for offentlig rom (VPOR)

46 Veiledende prinsipplan for overvann (VPOV)

47 Hovedplan teknisk infrastruktur, Ensjø Overvann skal fordrøyes og føres åpent til grøntdrag/vassdrag Maks utløp til vassdrag: 80 l/s per redusert ha Overvann skal fordrøyes og føres åpent eller lukket Maks påslipp til OV-nett: 10 l/s per redusert ha

48 KOMMUNEPLAN AREALDEL SAMFUNNSDEL KOMMUNEDELPLAN OMRÅDEREGULERING DETALJREGULERING RAMMETILLATELSE GJENNOMFØRING AV TILTAK

49 Sjekkliste ved søknad om forhåndsuttalelse (Oslo kommune)

50 Sjekkliste ved søknad om forhåndsuttalelse (Oslo kommune)

51 Retningslinjer

52 Sjekkliste ved søknad om forhåndsuttalelse (Oslo kommune)

53 Sjekkliste ved søknad om forhåndsuttalelse (Oslo kommune)

54 Sjekkliste ved søknad om forhåndsuttalelse (Oslo kommune)

55 Sjekkliste ved søknad om forhåndsuttalelse (Oslo kommune)

56 Sjekkliste ved søknad om forhåndsuttalelse (Oslo kommune)

57 Sjekkliste ved søknad om forhåndsuttalelse (Oslo kommune)

58 Sjekkliste ved søknad om forhåndsuttalelse (Oslo kommune)

59 Sjekkliste ved søknad om forhåndsuttalelse (Oslo kommune)

60 Sjekkliste ved søknad om forhåndsuttalelse (Oslo kommune) FORDRØYNING - Beregning av nødvendig volum Prosjekt: Tiedemannsbyen felt G Dato: INPUT Funksjonskrav: Fylke: Oslo (Fylke for uthenting av data) Stasjon: OSLO - BLINDERN PLU - (Stasjon for uthenting av data) Kf = (Klimafaktor) GI = 10 år (Dim. gjentaksintervall) Qmaks, ut = 70.9 l/s (Maksimalt videreført) Qmidlere/Qmaks, ut = (Forhold for midlere utløp) Nødvendig fordrøyningsvolum [m 3 ] m 3 Felt: A = m 2 (Størrelse nedbørfelt) ϕ = (Midlere avrenningskoeffisient) tk = 10 min (Konsentrasjonstid) Regnvarighet [min] Tilløpsrør: I = 10 (Fall) ε = 1.00 mm (Ruhet) RESULTATER tr I I Kf V Dimensjonerende verdier: [min] [l/(s ha] [m/s] [m 3 ] V = 188 m 3 (Nødvendig fordrøyningsvolum) E A ϕ = m 2 (Redusert nedbørfelt) E Qmidlere = 49.6 l/s (Midlere utløp) E P Kf = 36 mm (Dimensjonerende nedbørmengde) E I K f = l/(s ha) (Dimensjonerende nedbørintensitet) E tr = 45 min (Dimensjonerende regnvarighet) E Q = 255 l/s (Dimensjonerende tilrenning) E Di = 422 mm (Minste innvendig diameter tilløpsrør) E E-06 0 Hydrologisk stasjon: E-06 0 Fylke: Oslo (Fylke) E-06 0 Kommune: Oslo (Kommune) E-07 0 Stasjon: OSLO - BLINDERN PLU (Stasjonsnavn) Stasjonsnr: (Stasjonsnummer) Høyde: 94 m.o.h. (Høyde over havet) Breddegrad: (Breddegrad) Lengdegrad: (lengdegrad) Periode: (Måleperiode) Lengde: 47 år (Antall sesonger) Referanser: Forutsetninger: Lindholm, O., Endresen, S., Smith, B.T., Thorolfsson, S. (2012) Veiledning i dimensjonering og utforming av VA-transportsystem. Norsk Vann rapport eklima.no - Konstant nedbørintensitet - Konstant utløp fra magasin - Regnenvelopmetode for bestemmelse av volum - Konsentrasjonstid/regnvarighet 10 min - Ingen singulærtap, trykkløst og 10 C

61 Sjekkliste ved søknad om forhåndsuttalelse (Oslo kommune)

62 Sjekkliste ved søknad om forhåndsuttalelse (Oslo kommune)

63 Sjekkliste ved søknad om forhåndsuttalelse (Oslo kommune)

64 Sjekkliste ved søknad om forhåndsuttalelse (Oslo kommune)

Blågrønn faktor og overvannshåndtering

Blågrønn faktor og overvannshåndtering Blågrønn faktor og overvannshåndtering Fagtreff i Norsk Vannforening Oslo 14. november 2016 dr.ing, Kim H. Paus Norsk Vann sin anbefaling ift. håndtering av overvann Planlegging Fang opp og infiltrer Forsink

Detaljer

BLÅGRØNN FAKTOR Eksempelsamling

BLÅGRØNN FAKTOR Eksempelsamling Vedlegg 3 BLÅGRØNN FAKTOR Eksempelsamling 28.0.204 Sumpbed i Christian Krohgs gate 39-4. Landskapsarkitekt: Dronninga landskap. Foto: Adam Stirling Gatebeplantning på Carl Berners plass. Takhage i Christian

Detaljer

Avløp og lokal overvanns- disponering Avløpssystemet Utfordring 1:

Avløp og lokal overvanns- disponering Avløpssystemet Utfordring 1: Avløp og lokal overvannsdisponering Vær Smart Lillehammer, 26 januar 2017 dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Avløpssystemet SEPARATSYSTEM BESTÅENDE AV EGEN LEDNING FOR OVERVANN ( ) OG SPILLVANN

Detaljer

OVERVANNSNOTAT IDRETTSVEIEN 11. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad A Notat ANWT LRD ULRD

OVERVANNSNOTAT IDRETTSVEIEN 11. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad A Notat ANWT LRD ULRD ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERVANNSNOTAT IDRETTSVEIEN 11 OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A091962 01 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE

Detaljer

Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien

Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien LOD-tiltak Oddvar Lindholm NMBU Bruk 3-leddsstrategien i planene Tallene er eksempler og må tilpasses lokalt. Fang opp og infiltrer alle regn

Detaljer

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Bærum kommune Vann og avløp januar 2017 Det kommunale avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta hånd om store mengder overvann

Detaljer

Nordbyveien , landskapsmessig analyse

Nordbyveien , landskapsmessig analyse Nordbyveien 70-72-74, landskapsmessig analyse Planområdet, dvs tomten er beliggende inntil og rett vest for kommunegrensen mellom Ås og Ski kommuner der Nordbyveien krysser kommunegrensen. Like vest for

Detaljer

- som del av byplanleggingen

- som del av byplanleggingen Overvannshåndtering - som del av byplanleggingen 19.Okt 2017 Brunsjmøte TEKNA Overvannshåndtering og grøntstruktur dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Avløpssystemet Separatsystem SEPARATSYSTEM

Detaljer

Moss kommune. NOU 2015:16 Overvann i byggesakene. Ann-Janette Hansen Rådgiver - Moss kommune Tlf nr

Moss kommune. NOU 2015:16 Overvann i byggesakene. Ann-Janette Hansen Rådgiver - Moss kommune Tlf nr Moss kommune NOU 2015:16 Overvann i byggesakene Ann-Janette Hansen Rådgiver - Moss kommune Tlf nr. 477 74 400 Tiltak for å redusere skadevirkningene må planlegges Endret klima, mer totalnedbør, mer intens

Detaljer

BLÅGRØNN FAKTOR (BGF)

BLÅGRØNN FAKTOR (BGF) NORSKE LANDSKAPSARKITEKTERS FORENING; BÆREKRAFT FOR LANDSKAPSARKITEKTER, 13. OG 14. NOVEMBER 2013 BLÅGRØNN FAKTOR (BGF) KATLINN CLAVIER Landskapsarkitekt MNLA For Bærum og Oslo kommune og Framtidens byer

Detaljer

Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter. Overvann som ressurs. Svein Ole Åstebøl, COWI AS

Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter. Overvann som ressurs. Svein Ole Åstebøl, COWI AS VA-konferansen Møre og Romsdal 2011 Årsmøte Driftsassistansen Økende overvannsmengder utfordringer og muligheter Svein Ole Åstebøl, COWI AS Overvann som ressurs Svein Ole Åstebøl, COWI AS Utfordringer

Detaljer

Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune

Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune ROS-analyse for Drammen Kommuneplanen Kommunedelplaner Reguleringsplaner Temakart Veiledere Byggesaker Tilknytning til VA

Detaljer

Overvann og blågrønne prinsipper

Overvann og blågrønne prinsipper Overvann og blågrønne prinsipper Informasjonskveld om overvann Lørenskog 21.juni 2016 dr.ing, Kim H. Paus Agenda 1. Utfordringene 2. 3-trinnsstragi 3. Tiltak 4. Virkemidler Avrenning Utfordring 1: Fortetting

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg NOTAT KUNDE / PROSJEKT Solon Eiendom AS VA- Storebukta- Kolbotn PROSJEKTNUMMER 29116001 PROSJEKTLEDER Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV Torbjørn Friborg DATO 06.04.2017 REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN

BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN Askhøgda BESKRIVELSE AV OVERVANNSLØSNINGEN 15.03.2017 Generelt Utgangspunktet for overvannshåndteringen er Oslo kommunes veileder for utbyggere, «Overvannshåndtering». Overvannet skal i størst mulig grad

Detaljer

NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder - Som problem og ressurs. Utvalgsleder Helge Skaaraas, Desember 2015

NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder - Som problem og ressurs. Utvalgsleder Helge Skaaraas, Desember 2015 NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder - Som problem og ressurs Utvalgsleder Helge Skaaraas, Desember 2015 Mer nedbør og mer fortetting Norge må forberede seg på mer nedbør og mer intens nedbør frem

Detaljer

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 A077321 RØYKEN EIENDOM NOVEMBER 15 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Kurs i Klimatilpasning og overvann

Kurs i Klimatilpasning og overvann Kurs i Klimatilpasning og overvann 12.september 2017 Scandic, Hamar dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Formål med kurset Kursets formål er definert som følgende: «Å øke kompetanse og bevissthet

Detaljer

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp Overvann, Rana Veiledende tekniske bestemmelser Bydrift Vann og avløp Rev. 2, 20.02.2017 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 2 Hovedprinsipper... 2 3 Spesifikke krav... 2 3.1 Utførelse... 2 3.2 Dimensjoneringskriterier...

Detaljer

NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder - Som problem og ressurs. Jan Stenersen, Tromsø kommune

NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder - Som problem og ressurs. Jan Stenersen, Tromsø kommune NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder - Som problem og ressurs Jan Stenersen, Tromsø kommune Mer nedbør og mer fortetting Norge må forberede seg på mer nedbør og mer intens nedbør frem mot 2100. Fortetting

Detaljer

«Nye» krav til håndtering av overvann?

«Nye» krav til håndtering av overvann? «Nye» krav til håndtering av overvann? FROKOSTMØTE: BYNATUR 16.Nov 2017 dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Vincent Callebaut Paris sentrum 2100 Lørenskog sentrum 2017 Den norske (avløps)modellen

Detaljer

Framtidens byer - klima Bestilling med henvisning til:

Framtidens byer - klima Bestilling med henvisning til: Framtidens byer - klima Bestilling med henvisning til: Oslos arbeid med Grønn arealfaktor og Bærums arbeid med Grønne tak, ba Framtidens byer v/miljøverndepartementet de to kommunene utarbeide Nasjonal

Detaljer

NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder -Som problem og ressurs. XYZ Januar 2016

NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder -Som problem og ressurs. XYZ Januar 2016 NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder -Som problem og ressurs XYZ Januar 2016 Mer nedbør og mer fortetting Norge må forberede seg på mer nedbør og mer intens nedbør frem mot 2100. Fortetting i byer

Detaljer

Vi må planlegge for klimaendringer. Seminar Blågrønn faktor Bystyresalen 18.02.2015 Byingeniør Terje Lilletvedt

Vi må planlegge for klimaendringer. Seminar Blågrønn faktor Bystyresalen 18.02.2015 Byingeniør Terje Lilletvedt Blågrønn faktor - miniseminar 18. februar 2015 Kristiansand kommune Program Del 1: 12:00: Kaffe og frukt 12:10: Velkommen v/ Venke Moe 12:15: «Vi må planlegge for klimaendringer» v/ Terje Lilletvedt 12.30:

Detaljer

Løsninger: Overordnede strategier

Løsninger: Overordnede strategier Løsninger: Overordnede strategier Kurs i klimatilpasning og overvann Samling 1: Kompetanse 4.Mai 2017 Scandic, Hamar dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Foto: Olav Fergus Kvalnes (2014) Alt. 1:

Detaljer

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 613847-01 Batteriveien 20, Frogn kommune (Gnr./Bnr. 86/539, planid 086-4100). Dato: 25.04.2017 Skrevet av: Manar Alkhayat (manar.alkhayat@asplanviak.no, 47331036) Kvalitetskontroll:

Detaljer

Overvannshåndtering for feltene B14, B2, B3 og B5 på Lørenskog stasjonsby

Overvannshåndtering for feltene B14, B2, B3 og B5 på Lørenskog stasjonsby OVERVANNSNOTAT PROSJEKT PROSJEKTLEDER DATO REVIDERT Detaljregulering B14, B2, B3 og B5 Torbjørn Friborg 30.11.2016 PROSJEKTNUMMER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV 27345001 Torbjørn Friborg Ole Einar Garder

Detaljer

Crash-kurs i overvannsberegninger

Crash-kurs i overvannsberegninger Crash-kurs i overvannsberegninger Kurs i klimatilpasning og overvann Samling 1: Kompetanse 4.Mai 2017 Scandic, Hamar dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Tid Overvannsmengder Den rasjonale formel

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark/Hedmark fylkeskommune Plan- og bygningslovkonferansen 2013. Blågrønn struktur

Fylkesmannen i Hedmark/Hedmark fylkeskommune Plan- og bygningslovkonferansen 2013. Blågrønn struktur Fylkesmannen i Hedmark/Hedmark fylkeskommune Plan- og bygningslovkonferansen 2013 Blågrønn struktur Overvannshåndtering Svein Ole Åstebøl, COWI AS og grøntområder Svein Ole Åstebøl, COWI AS Bærekraftig

Detaljer

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Til: Fra: Bever Utvikling Eivind Kvernberg Dato 2016-12-14 Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Bakgrunn Formålet med dette notatet er å gjøre rede for hvilke konsekvenser utbygging

Detaljer

Bestemmelser pbl. Plandelen 11-9. Generell bestemmelser til kommuneplanens arealdel 12-7. Bestemmelser i reguleringsplan

Bestemmelser pbl. Plandelen 11-9. Generell bestemmelser til kommuneplanens arealdel 12-7. Bestemmelser i reguleringsplan Overvann 06.06.2012 Agenda Ø Bestemmelser i pbl,tek10, VTEK og SAK10 Ø Planbestemmelser (KD 2013- arealdel) Foreløpige forslag Ø Reguleringsbestemmelser som brukes Ø Vanngruppen vurderer Ø kommentarer/vilkår

Detaljer

Planprosesser gode premisser også for VA-faget

Planprosesser gode premisser også for VA-faget Planprosesser gode premisser også for VA-faget Terje Eithun Planprosesser - muligheter for påvirkninger Pbl 11-1 setter som krav at alle kommuner skal ha en arealplan som viser sammenheng mellom framtidig

Detaljer

Blågrønn arealfaktor et verktøy for planleggere og utbyggere. I- Bakgrunn og juridisk forankring

Blågrønn arealfaktor et verktøy for planleggere og utbyggere. I- Bakgrunn og juridisk forankring Blågrønn arealfaktor et verktøy for planleggere og utbyggere. I- Bakgrunn og juridisk forankring Teknakonferanse: En blågrønn fremtid Clarion Hotel Gardermoen 15.-16. oktober 2013 Pedro Ardila Samarbeid

Detaljer

Blågrønn struktur i by og tettsted

Blågrønn struktur i by og tettsted Fylkesmannen i Oppland/Oppland fylkeskommune/ KS Hedmark Oppland, 18.- 19. mars 2015 Blågrønn struktur i by og tettsted Svein Ole Åstebøl, COWI AS - overvann som problem og ressurs Svein Ole Åstebøl, COWI

Detaljer

Kommunene tar grep om overvannet Norsk Vannforening, 13. oktober 2017

Kommunene tar grep om overvannet Norsk Vannforening, 13. oktober 2017 Kommunene tar grep om overvannet Norsk Vannforening, 13. oktober 2017 Lørenskog kommune, Kommunalteknikk v/yvona Holbein, Stort fordrøyningsområde/park, Fourth Ward Park, Atlanta, USA 1 Agenda 1. Strategi

Detaljer

Statlig bistand til kommuner for å forebygge skader fra overvann

Statlig bistand til kommuner for å forebygge skader fra overvann Statlig bistand til kommuner for å forebygge skader fra overvann Hallvard Berg seniorrådgiver, Skred- og vassdragsavdelingen Norsk Vann fagtreff 9. februar 2016 Forvaltningsoppgaver Kommunene må sørge

Detaljer

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Rev1: 27.03.2015 I forbindelse med reguleringsplan for nye boliger

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Bergen, 21.05 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

Blågrønn struktur i Ski: Klima- og miljøvenneling byutvikling. Workshop i regi av PURA 15.09.2015

Blågrønn struktur i Ski: Klima- og miljøvenneling byutvikling. Workshop i regi av PURA 15.09.2015 Blågrønn struktur i Ski: Klima- og miljøvenneling byutvikling Workshop i regi av PURA 15.09.2015 Utfordringer i Ski Kommunen vil få stor vekst når den nye Follobanen er etablert For å møte utvikling nær

Detaljer

Lokal overvannsdisponering. løsninger

Lokal overvannsdisponering. løsninger VA DAGENE PÅ SØRLANDET 26. 27. mars 2014 Lokal overvannsdisponering Eksempler Svein Ole Åstebøl, på COWI tekniske AS løsninger Svein Ole Åstebøl, COWI AS Utfordringer Overvann som ressurs/blågrønne løsninger

Detaljer

Klimatilpasning og overvannshåndtering Tiltak og utfordringer Fylkesmannen i Rogaland, 3. juni 2016 Kirsten Vike Sandnes kommune

Klimatilpasning og overvannshåndtering Tiltak og utfordringer Fylkesmannen i Rogaland, 3. juni 2016 Kirsten Vike Sandnes kommune Klimatilpasning og overvannshåndtering Tiltak og utfordringer Fylkesmannen i Rogaland, 3. juni 2016 Kirsten Vike Sandnes kommune Strategier og planer Bestemmelser i kommuneplanen Hovedplan avløp og vannmiljø

Detaljer

«Klimatilpasning i kommuneplanleggingen» «Økt krav til fortetting hvordan unngår vi problemer med overvann?

«Klimatilpasning i kommuneplanleggingen» «Økt krav til fortetting hvordan unngår vi problemer med overvann? «Klimatilpasning i kommuneplanleggingen» «Økt krav til fortetting hvordan unngår vi problemer med overvann? Sigurd Laland, 27.03.2014 Grenland Bybånd - Flomveier Vann, elver og bekker i Siljan, Skien,

Detaljer

Disponering av overvann i fremtidens byer

Disponering av overvann i fremtidens byer Disponering av overvann i fremtidens byer 13.Okt 2017 Seminar Norsk Vannforening Blågrønn infrastruktur mer enn bare overvann? dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Avløpssystemet Separatsystem SEPARATSYSTEM

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Olai Eiendom AS Durendalveien - Detaljregulering VA og overvann PROSJEKTNUMMER PROSJEKTLEDER Gunhild Nersten OPPRETTET AV Elisabeth Blom Solheim DATO REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

Grunneiers ansvar for overvannet Hvordan er dette regulert i dag? Ann-Janette Hansen, Fredrikstad kommune Elin Riise, Norsk Vann

Grunneiers ansvar for overvannet Hvordan er dette regulert i dag? Ann-Janette Hansen, Fredrikstad kommune Elin Riise, Norsk Vann Grunneiers ansvar for overvannet Hvordan er dette regulert i dag? 1 Ann-Janette Hansen, Fredrikstad kommune Elin Riise, Norsk Vann 2 Begrepet overvann På overflaten I rør 3 I grøft Plan- og bygningsloven

Detaljer

Follobanen; stor befolkningsvekst sett i forhold til arealplanlegging og vannforskrift. Norsk vannforening, seminar 14.03.16

Follobanen; stor befolkningsvekst sett i forhold til arealplanlegging og vannforskrift. Norsk vannforening, seminar 14.03.16 Follobanen; stor befolkningsvekst sett i forhold til arealplanlegging og vannforskrift Norsk vannforening, seminar 14.03.16 På sporet til fremtiden! Ski kommune i korte trekk 165,5 km 2 Regionby, kollektivknutepunkt

Detaljer

OVERVANNSHÅNDTERING RISIKOAKSEPTKRITERIER METODER FOR BEREGNING AV OVERVANNSFLOM BJØRNAR NORDEIDET

OVERVANNSHÅNDTERING RISIKOAKSEPTKRITERIER METODER FOR BEREGNING AV OVERVANNSFLOM BJØRNAR NORDEIDET OVERVANNSHÅNDTERING RISIKOAKSEPTKRITERIER METODER FOR BEREGNING AV OVERVANNSFLOM BJØRNAR NORDEIDET OPPDRAG FRA OVERVANNSUTVALGET Målsetting: Utrede risikoakseptkriterier for overvannsflom og dimensjonerende

Detaljer

Vannforvaltningens plass i forvaltningen-klimatilpasningovervann

Vannforvaltningens plass i forvaltningen-klimatilpasningovervann Miljøvernavdelingen Vannforvaltningens plass i forvaltningen-klimatilpasningovervann Simon Haraldsen Miljøvernavdelingen UTFORDRINGER Sterk befolkningsvekst Økt andel tette flater Klimaendringene er i

Detaljer

Implementering av lokal overvannsdisponering i reguleringsplan og teknisk plan Klimatilpasningsdagene 30. august 2017 Kirsten Vike - Sandnes kommune

Implementering av lokal overvannsdisponering i reguleringsplan og teknisk plan Klimatilpasningsdagene 30. august 2017 Kirsten Vike - Sandnes kommune Implementering av lokal overvannsdisponering i reguleringsplan og teknisk plan Klimatilpasningsdagene 30. august 2017 Kirsten Vike - Sandnes kommune Innhold 1. Styringsdokumenter, bestemmelser, normer

Detaljer

Fordrøyning og infiltrasjon i rør og kummer. - Robuste overvannsløsninger i betong

Fordrøyning og infiltrasjon i rør og kummer. - Robuste overvannsløsninger i betong Fordrøyning og infiltrasjon i rør og kummer - Robuste overvannsløsninger i betong Basal 2001-2014 2000 1800 1600 1400 1200 Omsetning 1000 Pipelife 800 Wavin 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Detaljer

Kurs i klimatilpasning og overvann

Kurs i klimatilpasning og overvann Kurs i klimatilpasning og overvann 6.Sep 2017 Norsk Vann årskonferanse dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Utfordring 1: Fortetting påvirker avrenningen Avrenning Kapasitet påavløpsnettet (rørdiameteretc.)

Detaljer

Melding INNSPILL TIL NOU - OVERVANN I BYER OG TETTSTEDER. Meldingnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget FORSLAG TIL VEDTAK

Melding INNSPILL TIL NOU - OVERVANN I BYER OG TETTSTEDER. Meldingnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget FORSLAG TIL VEDTAK 1 Melding Dato: Arkivref: 12.05.2016 2016/457-17431/2016 / M20 Saksbehandler: Tine Eilen Gunnes Meldingnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 31.05.2016 INNSPILL TIL NOU - OVERVANN I BYER OG TETTSTEDER 1.

Detaljer

TEKNA MILJØ- OG KLIMATILPASSET BYUTVIKLING VANN OG AVLØPSSYSTEMER VED ENDRET KLIMA

TEKNA MILJØ- OG KLIMATILPASSET BYUTVIKLING VANN OG AVLØPSSYSTEMER VED ENDRET KLIMA Innlegg ved Svein Erik Bakken, gruppeleder og VA-koordinator i Sweco Norge AS 1 Vi skiller på: - Vann (V) - Spillvann (SP) - AF avløp felles (AF) - Overvann (OV) - Flom i vassdrag er ikke en del av vann-

Detaljer

BLÅGRØNN FAKTOR Veileder byggesak

BLÅGRØNN FAKTOR Veileder byggesak Hoveddelen BLÅGRØNN FAKTOR Veileder byggesak 28.0.204 Regnbed i Parc du Trapeze, Paris. Landskapsarkitekt: L agence TER. Foto: Dronninga landskap Innhold Innledning... 3 Hva er blågrønn faktor (BGF)...

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP STAVANGER KOMMUNE 26.8.2015 Bakgrunn I henhold til gjeldende kommuneplan, vedtatt av Stavanger bystyre 15.6.2015, skal det utarbeides rammeplan

Detaljer

Samarbeid plan, byggesak og VA sektor. Erfaringer fra Bergen kommune

Samarbeid plan, byggesak og VA sektor. Erfaringer fra Bergen kommune Samarbeid plan, byggesak og VA sektor. Erfaringer fra Bergen kommune Rammevillkårskonfeansen, Randi Erdal, VA-etaten De ulike aktørene Gode samarbeidsrutinar mellom ulike avdelingar er viktig for å oppnå

Detaljer

Vann i den bærekraftige byen, erfaringer fra Oslo kommune. Tharan Fergus og Cecilie Bråthen Vann- og avløpsetaten

Vann i den bærekraftige byen, erfaringer fra Oslo kommune. Tharan Fergus og Cecilie Bråthen Vann- og avløpsetaten Vann i den bærekraftige byen, erfaringer fra Oslo kommune Tharan Fergus og Cecilie Bråthen Vann- og avløpsetaten Vann i den bærekraftige byen, erfaringer fra Oslo kommune Byutvikling i Oslo kommune Overvannshåndtering

Detaljer

Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt

Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt Saksnummer 11/959 Overvann, herunder drensvann, skal håndteres lokalt i feltet og deretter føres via grøfter på oversiden av veger til elven vest fra

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN RØVLESVINGEN. GNR. 173, BNR. 25,, 27 og 28. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 4414-notat VA-rammeplan Bergen, 16.06 2014 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet i

Detaljer

Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund

Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund Innlegg for årsmøte i driftsassistansen, 25. mai 2011 Tema for presentasjonen 1. Bakgrunn om industriområdet slik det ble planlagt og

Detaljer

DEN RASJONALE FORMEL OG FORDRØYNING

DEN RASJONALE FORMEL OG FORDRØYNING DEN RASJONALE FORMEL OG FORDRØYNING Regnenvelopmetoden 1. Les igjennom oppgaveteksten Eksempel 3: Et avløpsfelt i en by har et areal på 70 ha og avrenningskoeffisienten er 0,30. Kommunen ønsker å fordrøye

Detaljer

= god klimatilpasning. Kjersti Tau Strand, Asplan Viak

= god klimatilpasning. Kjersti Tau Strand, Asplan Viak Lokal overvannshåndtering = god klimatilpasning Kjersti Tau Strand, Asplan Viak Lastes ned fra: vannportalen.no/rogaland Asplan Viak har utarbeidet håndboka på oppdrag fra Styringsgruppen i Jæren Vannområde.

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅRSTAD BYDEL. NATTLANDSFJELLET, GNR. 11 BNR. 366 M. FL. REG. PLANID 61960000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1913-notat VA-rammeplan Bergen, 29.04 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m².

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m². Lysås Eiendom AS Gamleveien 3 C, Lørenskog kommue RAPPORT OVERVANNSHÅNTERING OG VANN- OG AVLØPSANLEGG 01. OVERVANNSHÅNDTERING OG VANN- OG AVLØPSANLEGG 01.01 Generelt Følgende rapport gjelder for overvannshåndtering

Detaljer

Overvannshåndtering krever nye grep

Overvannshåndtering krever nye grep Overvannshåndtering krever nye grep Problembeskrivelse klimautvikling Hvilke hensyn skal tas i en tidlig planfase? Hvem skal ta ansvaret for god planlegging, og Finansiering av overvannsanlegg? 1 Trond

Detaljer

Urban flom - Økning i flomskader og utslipp. Mulige kompenserende tiltak.

Urban flom - Økning i flomskader og utslipp. Mulige kompenserende tiltak. Framtidens byer nettverksamling. 10. mars 2009 Urban flom - Økning i flomskader og utslipp. Mulige kompenserende tiltak. Oddvar Lindholm Inst. for matem. realfag og teknologi UMB Hva er problemet? Regn

Detaljer

a_bks1 a_bf a_bks2 a_bks1 a_bf a_bks2 Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Postboks 113, 5640 EIKELANDSOSEN

Detaljer

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune NOTAT Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune Nesodden kommune har ikke et utbygd kommunalt overvannsnett i området. Overvannet må håndteres lokalt. En utbygging vil medføre at avrenningen

Detaljer

ROS-kart i ny kommuneplan for Oslo

ROS-kart i ny kommuneplan for Oslo ROS-kart i ny kommuneplan for Oslo Webjørn Finsland Avdeling for geodata Plan- og temakartenheten Webjorn.finsland@pbe.oslo.kommune.no Vedtatt 23. september 2015 https://www.oslo.kommune.no/politikk-ogadministrasjon/politikk/kommuneplan/

Detaljer

Håndtering av overvann. Tor-Albert Oveland 4. oktober 2006

Håndtering av overvann. Tor-Albert Oveland 4. oktober 2006 Håndtering av overvann Tor-Albert Oveland 4. oktober 2006 Innhold Nedbør og flom Transport av vannet Fordrøyning Flomveier Eventuelt Flom i utlandet.. Og her hjemme.. Problem eller ressurs? I mange år

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

Bærekraftig overvannshåndtering

Bærekraftig overvannshåndtering Boligplanlegging i by 15. 17. oktober 2012 Bærekraftig overvannshåndtering Svein Ole Åstebøl, COWI AS Svein Ole Åstebøl, COWI AS Bærekraftig overvannshåndtering i by Utnytte overvannets rekreasjons- og

Detaljer

Klimatilpasning i vannbransjen - vannforsyning, avløp og overvann

Klimatilpasning i vannbransjen - vannforsyning, avløp og overvann Klimatilpasning i vannbransjen - vannforsyning, avløp og overvann Kim H. Paus, COWI (kipa@cowi.no) Verdens vanndag 2015 CIENS Forum, 24.mars 2015 Hva venter i fremtiden? Klimaendringer: Høyere gjennomsnittstemperatur

Detaljer

Plan og overvann Tonje Fjermestad Aase

Plan og overvann Tonje Fjermestad Aase Plan og overvann Tonje Fjermestad Aase 28.09.2017 1 Klimaprofil for Rogaland: Mer nedbør og ekstremregn (Norsk klimaservicesenter) Største skadene på bebyggelse og infrastruktur i Rogaland, ifm kraftig

Detaljer

Fra plan til byggesak. Ursula Zühlke, VAV

Fra plan til byggesak. Ursula Zühlke, VAV Fra plan til byggesak Ursula Zühlke, VAV 12.9.2017 Erfaringer fra en saksbehandler i Oslo kommune Hvordan lykkes med å nå målene i kommuneplanen - nødvendige krav til håndtering av overvann Hvilke virkemidler

Detaljer

Overvannsplan for prosjekt FV120 gjennom Ask sentrum

Overvannsplan for prosjekt FV120 gjennom Ask sentrum OPPDRAG Detaljregulering for del av fv. 120 gjennom Ask sentrum Nord OPPDRAGSLEDER Anita Myrmæl DATO 12.08.2016 OPPDRAGSNUMMER 16912001 OPPRETTET AV Torbjørn Friborg KONTROLLERT AV Frank Lauritzen TIL

Detaljer

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Rulleskiløype Melshei VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 2017 Oppdragsgiver:

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Bjørn Kristian Kjus Råkenåsen detaljreguleringsplan PROSJEKTNUMMER 21538001 PROSJEKTLEDER Håvard Bratland Karlsen OPPRETTET AV Gunhild Nersten DATO REV. DATO OVERVANNSPLAN RÅKENÅSEN Råkenåsen

Detaljer

Oslos overvannsstrategi i praksis

Oslos overvannsstrategi i praksis Oslos overvannsstrategi i praksis Sommerseminar, Godt Vann Drammensregionen 4. juni 2015 Cecilie Bråthen, Prosjektleder Overvannsprosjektet i Oslo. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Agenda Hva sier strategien?

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Nedre Åstveit Park AS GNR. BNR. 209/14 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 63300000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 03.11.2014 I forbindelse med reguleringsplan for nytt boligområde

Detaljer

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger:

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger: Oppdragsgiver: Magnus Helland AS Oppdrag: 524251 VA-rammeplan Nygårdslien Del: VA-rammeplan Dato: 2011-04-04 Revisjon: Skrevet av: 1 Åshild Skare Kvalitetskontroll: Anders Prøsch REVISJON AV VA-RAMMEPLAN

Detaljer

FM Seminar om overvann 6. november 2014

FM Seminar om overvann 6. november 2014 FM Seminar om overvann 6. november 2014 Overvann på overflaten eller i rør? Oddvar Lindholm Institutt for matematiske realfag og teknologi NMBU Tegning: Petter Wang NIVA Prognoser for klimautviklingen

Detaljer

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging.

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging. Oppdragsgiver: Gamleveien 68-70 AS Oppdrag: 537704 Bistand overvann og VA, Gamleveien 68-70 Lørenskog Dato: 2017-03-16 Skrevet av: Sjur Huseby Kvalitetskontroll: Magne Kløve OVERVANNSBEREGNINGER 1 BAKGRUNN

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff...

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff... Oppdragsgiver: IVAR IKS Oppdrag: 535229 IVAR renovasjonsanlegg Forus Dato: 2014-09-08 Skrevet av: Utku Köz Kvalitetskontroll: Kjersti Tau Strand OVERVANNSVURDERING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Grunnlag...

Detaljer

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 21.11. 2013 OSLO KOMMUNE STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 Vi vil gjøre plass til overvann i byen! Oslo kommune Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013 1 Forsidebilde: Strategi for

Detaljer

Overvann: fra problem til ressurs!

Overvann: fra problem til ressurs! Nansenparken, Fornebu kilde: Sweco AS Overvann: fra problem til ressurs! Strategi for overvannshåndtering 1 INNHOLD Overvannshåndtering i Bærum kommune 3 Overordnede mål for overvannsstrategien 5 Hva slags

Detaljer

Tilbakeslagssikring Mengderegulering og Fordrøyning

Tilbakeslagssikring Mengderegulering og Fordrøyning Økt Avrenning Punkttiltak i avløpssystemet Tilbakeslagssikring Mengderegulering og Fordrøyning MFT Teknologi for beskyttelse mot oversvømmelser og forurensning Produktutvikler og Leverandør av standardiserte

Detaljer

Overvannsnotat rammeplan

Overvannsnotat rammeplan Overvannsnotat rammeplan Prosjekt: Bliksrudåsen Kommune: Aurskog-Høland kommune Dato: 24.04.2017, rev 19.05.2017 1 Beskrivelse av området dagens situasjon 1.1 Grunnforhold og vegetasjon Området består

Detaljer

Bærekraftig overvannshåndtering

Bærekraftig overvannshåndtering Husbanken Det norske Hageselskap Boligplanlegging i by 29. 31. oktober 2014 Bærekraftig overvannshåndtering Svein Ole Åstebøl, COWI AS Svein Ole Åstebøl, COWI AS Bærekraftig overvannshåndtering - fra lukket

Detaljer

Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet

Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet Bergen Kommune Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet Fremtidig åpen kanal mellom Solheimsvannet og Kristianborgvannet 2013-04-29 Oppdragsnr.: 5130597 02 2013-05 Dimensjonering av kanal

Detaljer

Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune

Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune Hva har bruk av VA-rammeplaner betydd for Bergen? Fagsamling Norsk Vann Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune GRØNN STRATEGI POLITISK PLATTFORM Bergen skal være Norges GRØNNESTE BY Bedre balanse mellom

Detaljer

CASE OG OPPGAVER. Kurs i klimatilpasning og overvann Samling 2: Samhandling og tverrfaglighet. 12.juni 2017 Scandic, Hamar

CASE OG OPPGAVER. Kurs i klimatilpasning og overvann Samling 2: Samhandling og tverrfaglighet. 12.juni 2017 Scandic, Hamar CASE OG OPPGAVER Kurs i klimatilpasning og overvann Samling 2: Samhandling og tverrfaglighet 12.juni 2017 Scandic, Hamar dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Case Kommune Elverum kommune Ringsaker

Detaljer

To kommuner to klimatilpasningsambisjoner: Dialogforedrag og erfaringsutveksling.

To kommuner to klimatilpasningsambisjoner: Dialogforedrag og erfaringsutveksling. To kommuner to klimatilpasningsambisjoner: Dialogforedrag og erfaringsutveksling. Terje Lilletvedt, Kristiansand kommune Hogne Hjelle, Bergen kommune Norsk Vanns årskonferanse 1. 2. september 2015 Kommuneplanens

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014 VA-Rammeplan SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75 Mai 2014 Vedlagt er tegninger for VA-rammeplan, tegninger 001-006. Alle beregninger vises i Vedlegg A Planområdet I planområdet er det allerede

Detaljer

Klimaendringer og kritisk infrastruktur.

Klimaendringer og kritisk infrastruktur. Klimaendringer og kritisk infrastruktur. Det nasjonale klimatilpasningssekretariatet og programmet Framtidens byer er initiativ for å tilpasse seg klimaendringene. Hva konkret bør man gjøre? Trondheim

Detaljer

Juridiske virkemidler. Juridisk rådgiver Elin Riise

Juridiske virkemidler. Juridisk rådgiver Elin Riise Juridiske virkemidler Juridisk rådgiver Elin Riise Fra klimatilpasning til håndtering av overvann x x Kommunens ansvar for å håndtere overvann Meld. St. 33 (2012-2013) Det er kommunen som har ansvar for

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP SØGNE KOMMUNE INGENIØRVESENET 1.5.16 Bakgrunn Det skal ved utarbeidelse av reguleringsplaner i Søgne kommune også lages rammeplan for vann og avløp

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer