Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontoplan innkommende faktura (Basware)"

Transkript

1 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser) A 1040 Lisenser/programvare Gjelder lisenser og programvare som vi har kjøpt, ikke årlige avgifter A 1041 Akkumulert avskrivning lisenser/programvare O 105 Varemerker O 106 Andre rettigheter O 107 Immaterielle eiendeler under utførelse Varige driftsmidler 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom O 110 Bygninger A 1100 Bygninger Kjøp/oppføring nybygg A 1101 Akkumulert avskrivning bygninger A 1102 Påkostning egne bygg Oppgradering egne bygg (anskaffelse som gir et driftsmiddel en varig forbedring eller økt funksjonalitet, anses som påkostning) A 1103 Akkumulert avskrivning påkostning egne bygg A 1104 Påkostning andres bygg Oppgradering andres bygg (anskaffelse som gir et driftsmiddel en varig forbedring eller økt funksjonalitet, ansees som påkostning) A 1105 Akkumulert avskrivning påkostning andres bygg O 111 Beredskapsanskaffelser O 112 Bygningsmessige anlegg Bygg eller innredning for midlertidig bruk A 1120 Bygningsmessige anlegg A 1121 Akkumulert avskrivning bygningsmessige anlegg O 113 Anlegg under utførelse A 1130 Anlegg under utførelse Avskrives ikke før etter ferdigstillelse. Etter ferdigstillelse flyttes anlegget til riktig anleggsgruppe for anlegget. Anleggsmidlet skal avskrives fra det tidspunkt det tas i bruk i virksomheten O 114 Jord- og skogbrukseiendommer A 1140 Jord- og skogbrukseiendommer Avskrives ikke O 115 Tomter og andre grunnarealer A 1150 Tomter og andre grunnarealer Avskrives ikke O 116 Boliger inkl. tomter 1

2 A 1160 Boliger inkl. tomter Personalboliger avskrives normalt ikke jfr. SS 17 O 117 Infrastruktureiendeler O 118 Nasjonaleiendom og kulturminner A 1180 Nasjonaleiendommer, kulturminner og kunst Avskrives ikke O 119 Andre anleggsmidler A 1190 Andre anleggsmidler A 1191 Akkumulert avskrivning andre anleggsmidler 12 Transportmidler, inventar og maskiner mv. O 120 Maskiner og anlegg Maskiner, verkstedsmateriell, analyseapparater, labutstyr ol A 1200 Maskiner og anlegg A 1201 Akkumulert avskrivning maskiner og anlegg A 1202 Forsknings- og laboratorieutstyr Utstyr til PC-lab klassifiseres normalt som it-utstyr A 1203 Akkumulert avskrivning forsknings- og laboratorieutstyr O 121 Maskiner og anlegg under utførelse A 1210 Maskiner og anlegg under utførelse O 122 Skip, rigger, fly A 1220 Skip/forskningsfartøy A 1221 Akkumulert avskrivning skip/forskningsfartøy O 123 Biler For eksempel: biler, lastebiler, minibuss A 1230 Biler A 1231 Akkumulert avskrivning biler O 124 Andre transportmidler For eksempel: traktorer, truck, minitraktor A 1240 Andre transportmidler A 1241 Akkumulert avskrivning andre transportmidler O 125 Inventar For eksempel: kontorinventar, innredninger A 1250 Inventar/innredning Inventar, møbler, studentarbeidsplasser, o.l. A 1251 Akkumulert avskrivning inventar O 126 Fast bygningsinventar med annen avskrivningstid enn bygningen 1260 Fast bygningsinventar med annen avskrivningstid enn F.eks. fastmontert kjøkkeninnredning, innvendige vegger ved inndeling til cellekontor, fastmontert laboratorieinnredning A bygningen A 1261 Periodens avskrivning fast bygningsinventar med annen avskrivningstid... O 127 Verktøy og lignende Mindre maskiner og verktøy, > kr A 1270 Verktøy A 1271 Akkumulert avskrivning verktøy O 128 IKT-utstyr og kontormaskiner For eksempel: kopimaskiner, pc, servere og annet IKT utstyr som skal bokføres (aktiveres) i balansen. 2

3 A 1280 Kontormaskiner og øvrig kontorutstyr A 1281 Akkumulert avskrivning kontormaskiner og øvrig kontorutstyr A 1282 IT-utstyr Større IKT-utstyr, også enkeltkjøp av datamaskiner, servere, printere over kr A 1283 Akkumulert avskrivning IT-utstyr O 129 Andre driftsmidler A 1290 Andre driftsmidler A 1291 Akkumulert avskrivning andre driftsmidler A 1292 Undervisningsutstyr A 1293 Akkumulert avskrivning Undervisningsutstyr 1297 Interimskonto anlegg Ny konto for alle aktiverte anleggsmidler med tilhørende anleggsmiddel i dimensjonen som skal omposteres (dette A arbeidet skal ikke gjøres i hovedbok) A 1298 Løpende investeringer Ny konto for alle aktiveringer, som har tilhørende anleggsmiddel i dimensjonen A 1299 Kunst All nyanskaffelse av kunst over føres her. Avskrives ikke. Kunstverk under skal normalt kostnadsføres. Det er ikke krav om at kunst som mottas som gaver skal balanseføres. Finansielle anleggsmidler 13 Finansielle anleggsmidler O 130 Investeringer i datterselskap Gjelder når eierskapet er større enn 50% A 1301 Aksjer i datterselskap Motpost i 2000 eller 2050 (sum 2000 og 2050 skal stemme med konto 1301 og 1351) O 131 Kapitalinnskudd O 133 Investeringer i tilknyttede selskap O 134 Obligasjoner O 135 Investeringer i aksjer og andeler A 1351 Aksjer Motpost i 2000 eller 2050 (sum 2000 og 2050 skal stemme med konto 1301 og 1351) A 1352 Andeler Motpost i 2002 eller 2051 (sum 2002 og 2051 skal stemme med konto 1352) O 139 Andre langsiktige fordringer Omløpsmidler Varer 14 Varebeholdninger og forskudd til leverandører O 140 åvarer og innkjøpte halvfabrikata O 142 Varer under tilvirkning O 144 Ferdige egentilvirkede varer O 146 Innkjøpte varer (ferdigvarer) A 1460 Varebeholdning innkjøpte varer O 148 Forskuddsbetaling til leverandør A 1481 Forskudd leverandører 3

4 Fordringer 15 Kortsiktige fordringer O 150 Kundefordringer A 1501 Kundefordringer A 1502 Fordringer fakturert i FS O 151 Fordringer vedrørende innkrevingsvirksomhet O 152 Motpost konto 151 O 153 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt A 1530 Opptjente oppdragsinntekter Motkonto 3240 O 154 Fordring på ansatte SAP 1540 eiseforskudd SAP 1541 Lønnsforskudd SAP 1542 Lønnslån Fellesbestemmelsene 9 pkt. 5 SAP 1543 Stipendforskudd Forskningsstipend etc. gjøres opp mot konto 5332/5333 A 1544 Forskudd utenlandske ansatte uten D-nummer O 157 Andre kortsiktige fordringer SAP 1570 Fordringer NAV Motkonto 580* og 581* (sendte krav) brukes i SAP-refusjonsløsning mot NAV A 1571 Periodisert refusjon trygd (inkl. arb.g.avg.) Motkonto til periodiserte ref.krav konto: 5899 SAP 1574 Interimskonto refusjoner fra NAV Dagens brukerdokumentasjon om refusjoner fra NAV er oppdatert med denne konto A 1578 Andre opptjente inntekter Gjelder opptjente ikke fakturerte inntekter ordinær drift A 1579 Andre kortsiktige fordringer O 158 Avsetning tap på fordringer A 1580 Avsetning tap på fordringer 16 Merverdiavgift o.l. O 160 Utgående merverdiavgift O 161 Inngående merverdiavgift O 164 Oppgjørskonto merverdiavgift 17 Forskuddsbetalt kostnad, opptjent inntekt o.l. O 170 Forskuddsbetalt leie A 1701 Forskuddsbetalt leie O 171 Forskuddsbetalt rente O 175 Opptjent leieinntekt A 1750 Opptjent leieinntekt O 176 Opptjent renteinntekt A 1760 Opptjent renteinntekt 4

5 O 179 Andre forskuddsbetalte kostnader A 1790 Forskuddsbetalte kostnader Basware Denne konto vil bli brukt i forbindelse med automatiske periodiseringer i Basware A 1799 Andre forskuddsbetalte kostnader Investeringer 18 Kortsiktige finansinvesteringer 180* Kortsiktige finansinvesteringer * Det må opprettes eget avsnitt Investeringer og egen regnskapslinje under omløpsmidler, mellom fordringer og kasse og bank, dersom virksomheten benytter denne kontoen. 19 Bankinnskudd, kontanter og avregning med statskassen O 190 Kontanter A 1900 Kasse O 191 Andre bankinnskudd (utenfor statens konsernkonto) A 1910 Depositumskonto utenlandsstudenter 192 Bankinnskudd utenlandsk valuta (utenfor statens konsernkonto) O A 1920 Euro-konto O 193 Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto inn A 1930 Innbetaling studentavgift/fs arbeidskonto A 1931 Innbetaling økonomisystem arbeidskonto SAP 1933 Innbetaling refusjoner fra NAV arbeidskonto Brukes i SAP-refusjonsløsning mot NAV A 1939 Fondsmidler arbeidskonto Gaver/gaveforsterkning O 194 Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto ut A 1940 Utbetalinger lønn arbeidskonto A 1941 Utbetalinger arbeidskonto A 1942 Utbetalinger utland arbeidskonto O 196 Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto (nettobudsjetterte virksomheter) A 1961 Konsernkonto Norges Bank A 1962 Oppgjørskonto fondsmidler Gaver/gaveforsterkning 198 Avregning mellomværende med statskassen - kontantrelatert O O 1980 Avregning mellomværende med statskassen - kontantrelatert (IB) O 1985 Gruppelivsforsikring 5

6 O 1986 Arbeidsgiveravgift O 1989 eservert O 199 Avregning med statskassen - andre tidsavgrensningsposter O 1990 Mellomværende med statskassen - periodisert (IB) O 1991 Inntektsført bevilgning ordinær drift O 1992 Inntektsført investeringsbevilgning O 1996 Tilbakeføring av gjenværende forpliktelse ved avgang anleggsmidler O 1997 Innkrevingsvirksomhet (motpost konto 829, 839 og 849) O 1998 Tilskuddsforvaltning (motpost konto 859, 869 og 879) O 1999 Avregning - resultat av periodens aktiviteter (bruttobudsjetterte virksomheter) 2 Virksomhetskapital og gjeld 20 Virksomhetskapital O 200 Innskutt virksomhetskapital A 2000 Deponerte aksjer Aksjer i gruppe 1 A 2002 Andelsinnskudd A 2009 Annen innskutt virksomhetskapital O 202 Innskutt fondskapital O 205 Opptjent virksomhetskapital A 2050 Aksjer, bundet A 2051 Andeler, bundet A 2052 Opptjent virksomhetskapital ved styret Inngående balanse - siste godkjente årsregnskap A 2053 Opptjent virksomhetskapital ved enhetene Inngående balanse - siste godkjente årsregnskap A 2054 Ufordelt virksomhetskapital ved styret Årets opptjente VK - overføres til Opptjent ved overgang til nytt år A 2055 Ufordelt virksomhetskapital ved enhetene Årets opptjente VK - overføres til Opptjent ved overgang til nytt år A 2056 Benyttet virksomhetskapital ved styret VK overført til ordinær virksomhet inneværende år - overføres til Opptjent ved overgang til nytt år A 2057 Benyttet virksomhetskapital ved enhetene VK overført til ordinær virksomhet inneværende år - overføres til Opptjent ved overgang til nytt år A 2058 Til/fra bunden VK Brukes ved kjøp og salg av aksjer. O 208 Opptjent fondskapital Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser 21 Avsetning for forpliktelser og avregning bevilgningsfinansiert virksomhet for nettobudsjetterte virksomheter O 211 Miljøforpliktelser 6

7 O 215 Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler A 2150 Forpliktelser anleggsmidler O 216 Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte virksomheter) A 2160 Avregning av ordinær KD-finansiert aktivitet Motkonto til 8900 A 2161 Avregning av bevilgning fra KD øremerket Motkonto til 8901 A 2162 Avregning av bevilgning Nasjonale senter Motkonto til 8902 A 2163 Avregning av ubrukt bevilgning fra andre departement Motkonto til 8903 SAP 2168 Statsinterne feriepengeforpliktelser inkl arbeidsgiveravgift Motkonto 294*. Gjelder avvik i avsetninger av feriepenger pga flytting av personale mellom statlige virksomheter. Konto 2168 nullstilles mot 2160 ved overgang til nytt år. Manglende resultatføring fører til inkongruens i regnskapet. Dette kompenseres med O 217 Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte virksomheter) Forskudd i henhold til tildelingsbrev A 2170 Ikke inntektsført bevilgning fra KD Motkonto til 3909 A 2171 Ikke inntektsført bevilgning fra KD øremerket Motkonto til 3909 A 2172 Ikke inntektsført bevilgning til Nasjonale senter Motkonto til 3909 A 2173 Ikke inntektsført bevilgning fra andre departement Motkonto til 3989 O 218 Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte virksomheter) A 2180 Ikke inntektsført tilskudd NF motkonto 3409 A 2181 Ikke inntektsført tilskudd andre statlige forvaltningsorganer motkonto 3419 A 2182 Ikke inntektsført tilskudd fra EU-rammeprogram motkonto 3424 A 2183 Ikke inntektsført tilskudd fra EU motkonto 3429 A 2184 Ikke inntektsført tilskudd kom og fylke motkonto 3434 A 2185 Ikke inntektsført tilskudd regionale forskningsfond motkonto 3439 A 2186 Ikke inntektsført tilskudd organisasjoner og stiftelser motkonto 3449 A 2187 Ikke inntektsført tilskudd næringsliv/private motkonto 3459 A 2188 Ikke inntektsført andre tilskudd og overføring motkonto 3499 O 219 Andre avsetninger for forpliktelser A 2190 Ikke inntektsførte gaver Motkonto til 3468 A 2191 Ikke inntektsførte gaveforsterkninger Motkonto til 3469 Annen langsiktig gjeld 22 Annen langsiktig gjeld O 220 Lån O 221 Obligasjonslån O 222 Gjeld til finansinstitusjoner O 229 Annen langsiktig gjeld 7

8 Kortsiktig gjeld Kortsiktige lån, obligasjonslån og gjeld til 23 finansinstitusjoner O 230* Lån O 232* Obligasjonslån O 236* Byggelån O 239* Annen gjeld til finansinstitusjoner * Det må opprettes egen regnskapslinje under kortsiktig gjeld dersom virksomheten benytter disse kontiene. 24 Leverandørgjeld O 240 Leverandørgjeld A 2401 Leverandørgjeld norske A 2402 Leverandørgjeld utland SAP 2408 Gjeld til trekkmyndigheter SAP 2409 Gjeld til ansatte Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre 25 overføringer fra staten O 250 Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten A 2500 Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 251 (Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten - Tas i bruk ved behov for ytterligere O 255 Motpost konto Skattetrekk og andre trekk O 260 Forskuddstrekk SAP 2601 Forskuddstrekk SAP 2602 Svalbardskatt A 2603 Artistskatt O 261 Påleggstrekk SAP 2611 Påleggstrekk O 262 Bidragstrekk SAP 2621 Bidragstrekk O 263 Trygdetrekk/pensjonstrekk (2%) SAP 2631 Arbeidstakers pensjonsinnskudd SPK Saldo på slutten av året overføres til konto 2967 for avregning mot betalt pensjonsinnskudd 8

9 A 2634 Arbeidstakers pensjonsinnskudd andre Saldo på slutten av året overføres til konto 2969 for avregning mot betalt pensjonsinnskudd O 264 Forsikringstrekk SAP 2641 Gruppelivsforsikring, avsetning Faktura fra SPK belastes her - motkonto 5921 O 265 Trukket fagforeningskontingent SAP 2651 Trukket fagforeningskontingent Gjelder T1-kjøring (månedlig) i SAP O 269 Andre trekk SAP 2691 Trygdeavgift til NAV utland Når trygdeavgiften ikke er inkludert i skattetrekket SAP 2692 Utleggsforretning Gjelder T1-kjøring (månedlig) i SAP SAP 2696 Trygdeavgift grensegjengere SAP 2698 ekalkuleringsdifferanse Benyttes av SAP ved eventuelle differanser ifm rekalkuleringer SAP 2699 Andre trekk Brukes ved andre trekk f.eks. kantinetrekk 27 Skyldige offentlige avgifter O 270 Utgående merverdiavgift A 2701 Utgående merverdiavgift, standard sats A 2702 Utgående merverdiavgift, middels sats A 2703 Utgående merverdiavgift, lav sats A 2704 everse charge, mva utland høg sats O 271 Inngående merverdiavgift A 2711 Inngående merverdiavgift, standard sats A 2712 Inngående merverdiavgift, middels sats A 2713 Inngående merverdiavgift, lav sats O 274 Oppgjørskonto merverdiavgift A 2741 Oppgjørskonto merverdiavgift O 277 Skyldig arbeidsgiveravgift SAP 2771 Skyldig arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivsforsikring Motkonto oppgjørskonto for AGA til kemneren ( T2-kjøring i SAP) A 2772 Skyldig utenlandsk arbeidsgiveravgift Motkonto betales manuelt til utenlandske myndigheter A 2773 Skyldig arbeidsgiveravgift av annen betalt pensjonspremie Motkonto 5403-utbetales manuelt O 278 Påløpt arbeidsgiveravgift SAP 2782 Påløpt arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Motkonto Saldo på denne konto skal være arbeidsgiveravgift for avstemte skyldige feriepenger på 294* (som overføres til nytt år). Arbeidsgiveravgift for statsinterne feriepengekorrigeringer overføres til balansekonto SAP 2783 Påløpt arbeidsgiveravgift av arbeidsgivers pensjonsinnskudd Motkonto oppgjørskonto for AGA til kemneren ( T2-kjøring i SAP) SAP 2786 Påløpt arbeidsgiveravgift av refusjon Motkonto 5416, Manuell bokføring iht Nav refusjonsløsning SAP 2787 Påløpt arbeidsgiveravgift av refusjon av feriepenger Motkonto 5417, manuell bokføring iht Nav refusjonsløsning O 279 Andre offentlige avgifter 9

10 29 Annen kortsiktig gjeld O 290 Mottatt forskuddsbetaling A 2901 Forskuddsbetalte studentavgifter A 2902 Andre forskuddsbetalte inntekter Gjelder ordinære inntekter A 2905 entegjeld KD enteinntekter som institusjonene ikke får beholde - f.eks. morarenter O 291 Gjeld til ansatte A 2911 Påløpt lønn og honorar Periodiseringskonto - motkonto klasse 5* A 2912 Påløpte reisekostnader Periodiseringskonto - motkonto klasse 7* O 293 Lønn SAP 2931 Netto utbetalt lønn SAP-relatert konto - sjekk lønnsarter i SAP SAP 2932 Negativ netto SAP-relatert konto - sjekk lønnsarter i SAP SAP 2933 For mye utbetalt lønn SAP-relatert konto - sjekk lønnsarter i SAP SAP 2934 Utbetalt manuelt SAP-relatert konto - sjekk lønnsarter i SAP SAP 2935 Tilbakeholdt lønn SAP-relatert konto - sjekk lønnsarter i SAP- brukes blant annet ved manglende bankopplysninger A 2938 Avsetning ikke avviklet ferie Manuell avsetningskonto A 2939 Avsetning ikke avviklet overtid, reisetid etc. Manuell avsetningskonto O 294 Feriepenger Korrigeringer på 2942 og 2944 som skyldes overgang mellom statlige arbeidsgivere føres mot 2168 fortløpende. UB på konto 2942 og 2943 skal samlet være 0 SAP 2942 Skyldig feriepenger påløpt foregående år IB skal være lik UB konto 2944 og UB konto 2945 fra foregående år SAP 2943 Utbetalt feriepenger påløpt foregående år SAP 2944 Skyldig feriepenger påløpt inneværende år SAP 2945 Utbetalt feriepenger påløpt inneværende år O 295 Påløpte renter O 296 Påløpte kostnader A 2960 Påløpte kostnader Spesifiser etter behov SAP 2966 Arbeidsgivers pensjonsinnskudd SPK Saldo på slutten av året overføres til konto 2967 for avregning mot betalt pensjonsinnskudd A 2967 A konto utbetaling til SPK Faktura fra SPK posteres her (brukes av Økonomienheten v/khib). A 2968 Arbeidsgivers pensjonsinnskudd andre Saldo på slutten av året overføres til konto 2969 for avregning mot betalt pensjonsinnskudd A 2969 A konto utbetaling til andre pensjoner Faktura fra andre pensjonsordninger posteres her O 297 Uopptjent inntekt (motpost kontogruppe 35) A 2970 Uopptjent inntekt oppdrag Motkonto 3240 O 298 Avsetning for forpliktelser A 2982 Øremerkede midler andre Brukes ifm. inn- og utbetalinger på kap. 281 (konto lagt til av Økonomienheten v/khib). O 299 Annen kortsiktig gjeld A 2990 Depositum A 2991 SAIH 10

11 A 2992 Semesteravgift Gjeld til studentsamskipnaden A 2993 Div stipender internasjonalisering Erasmus (prosjekt 13901), Nordplus (prosjekt 13903) A 2994 Depositum utenlandsstudenter A 2995 Uavklarte innbetalinger (Her legger vi alle retur-filer fra bank som gjelder leverandør og ukjente innbetalinger) A 2997 Studentrådet (KHiBs studentråd) A 2998 Uavklarte innbetalinger FS A 2999 Annen kortsiktig gjeld (Her legger vi alle retur-filer fra bank som gjelder lønnsutbetalinger) Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig O 300 Salgsinntekt varer, avgiftspliktig A 3000 Salg av kopikort og printerutskrifter avg.pl. Salg av løse kopier, som ikke er kompendier eller bøker, og som ikke er en nødvendig del av undervisningstjenesten - og salgsinntekt fra salg av utskrifter/utskriftskvoter til studentene utover hva som må regnes som en nødvendig del av undervisningstjenes A 3001 Avgiftspliktig salg av kompendier/bøker/hefter Mva-pliktig salg av forskningsrapporter, bøker med mer. F.eks. salg til bokhandel. Salg av bøker i siste omsetningsledd er ikke avgiftspliktig og skal føres i gruppe 31 A 3003 Salg av profileringsartikler Innkjøpet kostnadsføres i kontoklasse 4 med fratrekk for mva A 3004 Salg av andre varer Innkjøpet kostnadsføres i kontoklasse 4 med fratrekk for mva A 3008 Salg av andre varer, middels sats Salg/viderefakturering av varer, (p.t. 15% mva); f.eks. catering. Innkjøpet kostnadsføres i kontoklasse 4 med fratrekk for mva 301 (Salgsinntekt varer, avgiftspliktig - Tas i bruk ved behov for ytterligere O 303 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig A 3030 Avgiftspliktig inntekt - oppdrag Omsetning fra oppdrag utført på bestilling fra ekstern oppdragsgiver, med krav til resultatlevering. Oppdragsforskning, konsulenttjenester, jfr F20-07 A 3031 Avgiftspliktig salg av tjenester - ordinær virksomhet Tilfeldig konsulentoppdrag og veiledningsoppdrag, mva-plikt, som ikke faller inn under kravene i F Det typiske ved ytelse av rådgivningstjenester, er at oppdragsgiveren betaler for å få løst en konkret oppgave, mens kjøperen av en undervisningstjen A 3032 Konferanseavgifter avgiftspliktig Unntaket for undervisningstjenester må avgrenses mot informasjonsutveksling. Vederlag for deltakelse på konferanser, som f.eks. har fora for informasjons- og erfaringsutveksling, og hvor deltakerne kan ta del i debatter og analyse av konkrete problemstill A 3033 Leieinntekter lokaler, avg.pl F.eks. Leieinntekt er avgiftspliktig når virksomhet er frivillig registrert for utleie av fast eiendom. Ved utleie av lokaler inkl catering er utleien i sin helt mva-pliktig A 3034 Leieinntekter utstyr/maskiner, avg.pl. A 3036 Utleie av arbeidskraft, avgiftspliktig. Utleie av arbeidskraft til annet enn undervisning A 3038 Diverse avgiftspliktige inntekter, lav sats F.eks. salg/viderefakturering av transporttjenester og overnatting, (p.t. 8 % mva) A 3039 Diverse avgiftspliktige inntekter Div avgiftspliktige inntekter 304 (Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig - Tas i bruk ved behov for ytterligere 11

12 31 Salgsinntekt, avgiftsfri Omsetning som er fritatt for avgift i henhold til MVAL kapittel 6 O 310 Salgsinntekt varer, avgiftsfri A 3100 Salg kompendier/bøker/hefter Her føres også salg av publikasjoner, skriftserier. Salg av bøker er ikke avgiftspliktig i siste omsetningsledd 311 (Salgsinntekt varer, avgiftsfri - Tas i bruk ved behov for ytterligere O 313 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri A 3130 Avgiftsfrie oppdragsinntekter fra utlandet Gjelder kun oppdragsinntekter (jfr F20-07) fra; salg til utland og salg til Svalbard/Jan Mayen A 3131 Avgiftsfrie ordinære inntekter fra utlandet Gjelder kun ordinære salgsinntekter fra; salg til utland og salg til Svalbard/Jan Mayen 314 (Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri - Tas i bruk ved behov for ytterligere 32 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet Omsetting som er unntatt for avgift i henhold til MVAL kapittel 3 O 320 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet A 3200 Salg av kompendier/bøker/hefter Salg av kompendier/bøker/hefter som er en nødvendig del av undervisningstjenesten. A 3201 Kopieringsinntekter Salg av kopier/utskrifter som er en nødvendig del av undervisningstjenesten A 3203 Nøkler og nøkkelkort Salg av nøkler og nøkkelkort som gir adgang til høgskolens lokaler/område, og som er en nødvendig del av undervisningstjenesten. 321 (Salgsinntekt varer, utenfor avg.området - Tas i bruk ved behov for ytterligere O 323 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet Unntatt mva-loven A 3230 Kurs-/studieinntekt - oppdrag En oppdragsgiver pr prosjekt. (jfr F20-07). Studenter som oppdragsgiver betaler for kan ikke faktureres eksamensavgifter og lignende Det er mulig for andre studenter å delta på slike kurs hvis oppdragsgiver tillater det. Disse faktureres særskilt. A 3231 Kurs og studieinntekter enkeltstudenter Deltakeravgift for studie/kurs som defineres som undervisning. Støtte til gjennomføring av kurs føres under korrekt konti under 34* - bidragsinntekt. A 3232 Materiellpenger Materiellpenger, ekstra materiellpenger vask av tøy A 3233 Eksamensavgift, privatist A 3235 Utleie arbeidskraft - utenfor avgiftsområdet Utleie av arbeidskraft til undervisning og andre undervisningsrelaterte tjenester MVAL 3.5 A 3236 Salg av tjenester, ordinær virksomhet - utenfor avgiftsområdet Salg av undervisningstjenester. Se også forklaring på konto 3031 A 3237 Diverse oppdragsinntekter, utenfor avgiftsområdet Inntekt fra oppdrag (jfr F20-07) som ikke er undervisning, for eksempel helsetjenester A 3238 Konferanseavgifter utenfor avgiftsområdet Gjelder konferanser som anses å ligge innunder fritaket for undervisning. Unntaket for undervisningstjenester må avgrenses mot informasjonsutveksling. Vederlag for deltakelse på konferanser, som f.eks. har fora for informasjons- og erfaringsutveksling A 3239 Egenandel ved behandling i forbindelse med studentenes praksisopplæring Egenandel ved behandling i forbindelse med studentenes praksisopplæring, faller inn under helsetjenester MVAL 3-2. Mva-kode 6. Formål 90 O 324 Periodisering oppdrag MVA-kode 0 A 3240 Periodisering oppdrag Motkonto 1530/ Offentlig avgift vedrørende omsetning 12

13 O 330 Spesielle offentlige avgifter for tilvirkede/solgte varer 34 Inntekt fra tilskudd og overføringer O 340 Tilskudd fra Norges forskningsråd A 3400 Tilskudd fra NF Når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. Brukes av de som ønsker å synliggjøre fullstendig inntektsføring samt videreformidling i regnskapsrapporten (for å lette arbeidet for prosjektleder). A 3401 Videreformidling tilskudd fra NF A 3409 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra NF Motkonto O 341 Tilskudd fra andre statlige virksomheter Norske statlige virksomheter A 3410 Tildelinger fra andre statlige virksomheter A 3411 Videreformidling av tildelinger fra andre statlige virksomheter Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. Henviser til kommentar på konto 3401 A 3419 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra statlige virksomheter Motkonto O 342 Tilskudd fra EU Tilskudd fra Europakommisjonen (ikke fra EU-land. Disse føres på andre grupper avhengig av giver) A 3420 Tilskudd fra EU rammeprogram for forskning A 3421 Videreformidling av tilskudd EU rammeprogram for forskning Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. Henviser til kommentar på konto 3401 A 3424 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra EU ramme Motkonto 2182 A 3425 Andre tilskudd fra EU A 3426 Videreformidling av andre tilskudd fra EU Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. A 3429 Periodisering ikke opptjente andre tilskudd fra EU Motkonto 2183 O 343 Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater Norske kommuner og fylkeskommuner A 3430 Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater Videreformidling av tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater A 3431 A 3434 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra kommunale og fylkeskommotkonto 2184 A 3435 Tilskudd fra regionale forskningsfond A 3436 Videreformidling tilskudd fra regionale forskningsfond A 3439 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra regionale forskningsfond Motkonto 2185 O 344 Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser Norske og utenlandske organisasjoner og stiftelser A 3440 Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. Henviser til kommentar på konto 3401 A 3441 Videreformidling av tilskudd fra organisasjon og stiftelser Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. Henviser til kommentar på konto 3401 A 3449 Periodisering ikke opptjente fra organisasjon og stiftelser Motkonto 2186 O 345 Tilskudd fra næringsliv og private Norsk og utenlandsk næringsliv og private A 3450 Tilskudd fra næringsliv/private A 3451 Videreformidling av tilskudd fra næringsliv/private Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. Henviser til kommentar på konto

14 A 3459 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra næringsliv/private Motkonto 2187 O 346 Gaver og gaveforsterkninger A 3460 Gaver som utløser gaveforsterkning A 3465 Gaveforsterkning A 3466 Andre gaver Større gaver, behandles som BOA A 3468 Periodisering av ikke opptjente gaver Motkonto 2190 A 3469 Periodisering av ikke opptjent gaveforsterkning Motkonto 2191 O 349 Andre tilskudd og overføringer Andre som ikke hører naturlig hjemme i noen av de andre gruppene, f.eks. utenlandske universiteter A 3490 Tilskudd fra andre A 3491 Videreformidling av tilskudd fra andre Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. Henviser til kommentar på konto 3401 A 3499 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra andre Motkonto Uopptjent inntekt O 350 Garanti O 351 Service 36 Leieinntekt og annen driftsinntekt O 360 Leieinntekt fast eiendom A 3600 Hus-/fremleieinntekter, statens bygg A 3601 Hus-/fremleieinntekter, egne/andre leide bygg A 3609 Tilfeldig utleie 361 (Leieinntekt fast eiendom - Tas i bruk ved behov for ytterligere 362 (Leieinntekt fast eiendom - Tas i bruk ved behov for ytterligere O 363 Leieinntekt andre varige driftsmidler A 3630 Leieinntekter andre varige driftsmidler O 364 Annen leieinntekt A 3640 Andre leieinntekter O 367 Annen driftsrelatert inntekt A 3671 Purregebyr A 3672 Erstatning for bøker/video/plater A 3679 Andre tilfeldige inntekter F.eks. sponsing til studentaktiviteter, mindre gaver 37 Gebyrer med videre som inngår som driftsinntekt O 370 Gebyrer med videre - driftsinntekt 14

15 (Gebyrer med videre - driftsinntekt - Tas i bruk ved behov for ytterligere (Gebyrer med videre - driftsinntekt - Tas i bruk ved behov for ytterligere (Gebyrer med videre - driftsinntekt - Tas i bruk ved behov for ytterligere (Gebyrer med videre - driftsinntekt - Tas i bruk ved behov for ytterligere 38 Gevinst ved avgang av anleggsmidler O 380 Salgssum ved avgang anleggsmidler A 3800 Salg av anleggsmidler Salgspris ved fakturering føres her O 385 Bokført verdi avhendede anleggsmidler A 3850 Bokført verdi anleggsmidler overført ved avhending Både historisk kostpris og akkumulert avskriving overført fra balanse - netto diff gir gevinst/tap. Eventuelt tap overføres konto 7801 A 3851 Tap overført til 7801 Kredit diff 3800 og 3851 ved tap 39 Inntekt fra bevilgninger O 390 Inntekter fra bevilgning til ordinær drift A 3900 Bevilgning fra KD, rammetildeling Bevilgning på kapittel 260 A 3901 Bevilgning fra KD, ramme, via statlige utdanningsinstitusjon F.eks. SAK-midler A 3902 Bevilgning fra KD, andre Bevilgninger fra KD på andre kapitler A 3903 Bevilgning til Nasjonale senter Brukes til tildeling som kommer via Utdanningsdirektoratet til Nasjonale senter. Gjelder både tildelinger til ordinær virksomhet og tildelinger etter søknad (GJELDE IKKE OPPDAG) Brukes når det er beskrevet i tildelingsbrevet at bevilgningen deles mellom to eller flere samarbeidende institusjoner. A 3908 Videreformidling av bevilgning fra KD A 3909 Periodisering av forskudd fra KD Motkonto 2170/2171/2172. Brukes kun ved bevilgning som er øremerket av tildeler til påfølgende år O 391 Inntektsført driftsbevilgning benyttet til investering (debitering) A 3910 Utsatt inntektsføring investering O 392 Inntekter fra bevilgning til investering O 393 Investeringer finansiert ved investeringsbevilgning (debitering) O 394 Ubenyttet investeringsbevilgning O 395 Inntektsføring av forpliktelse knyttet til anleggsmidler (avskrivninger) A 3950 Utsatt inntektsføring avskrivning Årets avskrivninger O 396 Inntektsføring av resterende forpliktelse ved avgang anleggsmidler A 3960 Inntektsføring av resterende forpliktelse ved avgang O 397 Inntekt til pensjon 15

16 O 398 Andre inntekter fra bevilgninger A 3980 Bevilgning fra andre departement Gjelder både tildeling til ordinær virksomhet og tildelinger etter søknad (GJELDE IKKE OPPDAG) A 3981 Videreformidling bevilgning fra andre departement A 3989 Periodisering av forskudd fra andre departement Motkonto Brukes kun ved bevilgning som er øremerket av tildeler til påfølgende år 4 Varekostnad 40 Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata O 400 Innkjøp av råvarer og halvfabrikater A 4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, mva.pl. - middels sats A 4001 Innkjøp av råvarer og halvfabrikater, mva.pl. - høy sats F.eks. kopipapir til studentkopimaskiner når utskriftskvoter selges. 401 (Innkjøp av råvarer og halvfabrikater - Tas i bruk ved behov for ytterligere 402 (Innkjøp av råvarer og halvfabrikater - Tas i bruk ved behov for ytterligere 403 (Innkjøp av råvarer og halvfabrikater - Tas i bruk ved behov for ytterligere O 406 Frakt, toll og spedisjon O 409 Beholdningsendring 41 Forbruk av varer under tilvirkning O 410 Varer under tilvirkning 411 (Varer under tilvirkning - Tas i bruk ved behov for ytterligere 412 (Varer under tilvirkning - Tas i bruk ved behov for ytterligere 413 (Varer under tilvirkning - Tas i bruk ved behov for ytterligere O 416 Frakt, toll og spedisjon O 419 Beholdningsendring 42 Forbruk av ferdig egentilvirkede varer O 420 Ferdig egentilvirkede varer 421 (Ferdig egentilvirkede varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere 422 (Ferdig egentilvirkede varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere 423 (Ferdig egentilvirkede varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere O 426 Frakt, toll og spedisjon O 429 Beholdningsendring 16

17 43 Forbruk av innkjøpte varer og tjenester O 430 Forbruk av innkjøpte varer og tjenester A 4300 Innkjøp av varer for videresalg mva-pliktig, middels sats F.eks. catering A 4301 Innkjøp av varer for videresalg mva-pliktig, høy sats F.eks. sykepleiernåler, ingeniørringer og profileringsartikler 431 (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere 432 (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere 433 (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere 434 (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere 435 (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere 436 (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere 437 (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere O 439 Beholdningsendring A 4390 Beholdningsendring 45 Fremmedytelse og underentreprise O 450 Fremmedytelse og underentreprise O 459 Beholdningsendring 46 Annen periodisering O 460 Annen periodisering O 469 Beholdningsendring, egentilvirkede anleggsmidler 47 Kjøp av immaterielle eiendeler og lignende (direkte utgiftsføring) O 470 Forskning og utvikling Kontantprinsippet O 472 Konsesjoner Kontantprinsippet O 473 Patenter Kontantprinsippet O 474 Lisenser (blant annet programvarelisenser) Kontantprinsippet O 475 Varemerker Kontantprinsippet O 476 Andre rettigheter Kontantprinsippet 48 Kjøp av tomter, bygninger og annen fast eiendom (direkte utgiftsføring) 17

18 O 480 Bygninger Kontantprinsippet O 481 Beredskapsanskaffelser Kontantprinsippet O 482 Bygningsmessige anlegg Kontantprinsippet O 484 Jord- og skogbrukseiendommer Kontantprinsippet O 485 Tomter og andre grunnarealer Kontantprinsippet O 486 Boliger inkl. tomter Kontantprinsippet O 487 Infrastruktureiendeler Kontantprinsippet O 488 Nasjonaleiendom og kulturminner Kontantprinsippet O 489 Andre anleggsmidler Kontantprinsippet Kjøp av transportmidler, inventar og maskiner m.v. (direkte 49 utgiftsføring) O 490 Maskiner og anlegg Kontantprinsippet O 492 Skip, rigger, fly Kontantprinsippet O 493 Biler Kontantprinsippet O 494 Andre transportmidler Kontantprinsippet O 495 Inventar Kontantprinsippet O 496 Fast bygningsinventar med annen avskrivningstid enn bygningen Kontantprinsippet O 497 Verktøy og lignende Kontantprinsippet O 498 Datamaskiner (PC-er, servere, m.m.) Kontantprinsippet O 499 Andre driftsmidler Kontantprinsippet 5 Lønn og godtgjørelser 50 Lønn fast ansatte O 500 Faste ansatte 5001 Fast ansatte Her konteres lønn til fast ansatte i virksomheten, også lønn til fast ansatte som midlertidig vikarierer i annen stilling i SAP virksomheten. SAP 5009 Fast ansatte - tillegg B-tillegg, vakttillegg, felttillegg mv 501 (Fast ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere 502 (Fast ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere 503 (Fast ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere O 505 Overtid fast ansatte SAP 5051 Overtid fast ansatte SAP 5052 Mertid inntil 100% stilling Timelønn til deltidsansatte inntil 100% stilling jfr. Fellesbestemmelsene 13 pkt.5 18

19 506 (Overtid fast ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere O 508 Feriepenger SAP 5081 Påløpte feriepenger fast ansatte O 509 Periodiseringskonto lønn A 5099 Periodiseringskonto for gruppe 50 Motkonto Lønn midlertidig ansatte O 510 Midlertidig ansatte SAP 5101 Bistillinger II'er- stillinger og andre definerte bistillinger jf. Universitet og høyskolelovens (UHL) 6-6 SAP 5102 Stipendiater Jf. Tjenestemannsloven 3 nr. 2 e SAP 5103 Postdoktor Jf. Tjenestemannsloven 3 nr. 2 f SAP 5104 Åremålsansatte Jf. Tjenestemannsloven 3 nr. 2 f SAP 5105 Vikarer Brukes ved vikariat for en tilsatt i virksomheten eller vakant stilling jf. Tjenestemannsloven 3 nr. 2c SAP 5106 Engasjert personale/ekstrahjelp Brukes for alle andre midlertidig ansatte enn de som er spesifisert jf. Tjenestemannsloven 3 nr 2 a, b og e. SAP 5107 Vakthold SAP 5108 Lærlinger Jf. Tjenestemannsloven 3 nr 2e og forskrift Tjml 1d. SAP 5109 Arbeidsmarkedstiltak O 511 Midlertidig ansatte SAP 5110 Timelærer mv Primærundervisning av en viss varighet SAP 5111 Gjesteforeleser Enkeltstående forelesninger som et supplement til den ordinære forelesningsrekken-forskrift Tjml 1 L. SAP 5112 Øvingsundervisning/praksisveiledere Forskrift Tjml 1 L. SAP 5113 Sensorer Forskrift Tjml 1 L. SAP 5114 Eksamensvakter SAP 5115 Bedømmelseskomité Sakkyndig utvalg undervisnings- og forskerstillinger-forskrift for ansettelse og opprykk i undervisning og forsker stillinger SAP 5119 Midlertidige ansatte - tillegg B-tillegg, vakttillegg, felttillegg mv 512 (Midlertidige ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere 513 (Midlertidige ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere O 515 Overtid midlertidige ansatte SAP 5151 Lønn overtid SAP 5152 Mertid inntil 100% stilling Timelønn til deltidsansatte inntil 100% stilling jfr. Fellesbestemmelsene 13 pkt (Overtid midlertidige ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere O 518 Feriepenger SAP 5181 Påløpte feriepenger 19

20 O 519 Periodiseringskonto lønn A 5199 Periodiseringskonto for gruppe 51 Motkonto Fordel i arbeidsforhold Gjelder fordelsbeskatning for den enkelte ansatte O 520 Fri bil SAP 5200 Fordel fri bil O 521 Fri elektronisk kommunikasjon (telefon, mobiltelefon mv.) SAP 5211 Elektroniske kommunikasjonstjenester O 522 Fri avis SAP 5221 Fri avis O 523 Fri losji og bolig SAP 5231 Fordel fri losji og bolig O 524 entefordel SAP 5241 entefordel Gjelder lønnslån med rentefordel ihht. Fellesbestemmelsene 9 pkt.5 SAP 5242 efusjon rentefordel Motkonto 5241 O 525 Gruppelivsforsikring SAP 5251 Fordel gruppelivsforsikring Motkonto 5290 O 528 Annen fordel i arbeidsforhold SAP 5281 Fordel fritt arbeidstøy SAP 5282 Andre fordeler i arbeidsforhold SAP 5283 Kontingenter Personlig medlemskap O 529 Motkonto for gruppe 52 SAP 5290 Motkonto for gruppe Annen oppgavepliktig godtgjørelse O 530 Styrer, råd og utvalg SAP 5301 Honorar styrer, råd og utvalg 531 (Styrer, råd og utvalg - Tas i bruk ved behov for ytterligere O 533 Honorarer Obs. vurder lønn vs næring SAP 5330 Konsulenthonorar, trekkpliktig SAP 5331 Konsulenttjenester, selvstendig næringsdrivende SAP 5332 Stipend trekkpliktig SAP 5333 Stipend trekkfritt SAP 5334 Lønn ved dødsfall 534 (Honorarer - Tas i bruk ved behov for ytterligere O 539 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 20

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr Nye kontoer er skrevet med blått. Konto- EIENDELER Gammelt Beskrivelse nummer ANLEGGSMIDLER kontonr IMMATERIELLE EIENDELER 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1110 Skolebygninger 1120 Internatbygninger

Detaljer

Partifinansiering Orienteringsmøte

Partifinansiering Orienteringsmøte 1 Partifinansiering Orienteringsmøte 22. januar 2015 SSB: Anders Grøndahl FMSF: Arne Sandnes, Jørgen Tistel 1 Dagsorden Innspill fra salen 12.09.2014 Anders Grøndahl, SSB Partiportalen - 2014 og 2015 Arne

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 37a113 Sak nr.: 211/4918 Møte: 2.6.13 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 213 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Universitetsstyret Universitetet Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Regnskap for Universitetet første tertial 2014 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges med dette frem for universitetsstyret

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 09/10

Arbeidsnotat nr. 09/10 Arbeidsnotat nr. 09/10 Dokumentasjon og kvalitetssikring av SNFs og NHHs database med regnskaps- og foretaksinformasjon for norske selskaper (Oppdatert 03/2010) av Aksel Mjøs og Karoline Øksnes Prosjektet

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

Brukerveiledningen er tilgjengelig både som en integrert versjon i BASIL og i et separat dokument med link i innledningen.

Brukerveiledningen er tilgjengelig både som en integrert versjon i BASIL og i et separat dokument med link i innledningen. BASIL veiledning 1. Innledning 1.1 Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager Opplysningene om inntekter og kostnader i ikke-kommunale barnehager samles inn av Utdanningsdirektoratet. Opplysningene

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Organisering av avfallshåndteringen

Organisering av avfallshåndteringen ÅRSBERETNING 02 LEDER LEDER 03 Organisering av avfallshåndteringen Avfallshåndteringen i regionen er sammensatt med ulike løsninger, involverte aktører og avfallsselskaper. Det har skjedd større strukturendringer

Detaljer

Kontoplan for Landbruksregnskap

Kontoplan for Landbruksregnskap Kontoplan for Landbruksregnskap Tilpasset NS 4102 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Benyttes av Agro Økonomi fra og med år 2001 NILF`s morkontoplan kan skrives ut under : Rapporter velg

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer