Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontoplan innkommende faktura (Basware)"

Transkript

1 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser) A 1040 Lisenser/programvare Gjelder lisenser og programvare som vi har kjøpt, ikke årlige avgifter A 1041 Akkumulert avskrivning lisenser/programvare O 105 Varemerker O 106 Andre rettigheter O 107 Immaterielle eiendeler under utførelse Varige driftsmidler 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom O 110 Bygninger A 1100 Bygninger Kjøp/oppføring nybygg A 1101 Akkumulert avskrivning bygninger A 1102 Påkostning egne bygg Oppgradering egne bygg (anskaffelse som gir et driftsmiddel en varig forbedring eller økt funksjonalitet, anses som påkostning) A 1103 Akkumulert avskrivning påkostning egne bygg A 1104 Påkostning andres bygg Oppgradering andres bygg (anskaffelse som gir et driftsmiddel en varig forbedring eller økt funksjonalitet, ansees som påkostning) A 1105 Akkumulert avskrivning påkostning andres bygg O 111 Beredskapsanskaffelser O 112 Bygningsmessige anlegg Bygg eller innredning for midlertidig bruk A 1120 Bygningsmessige anlegg A 1121 Akkumulert avskrivning bygningsmessige anlegg O 113 Anlegg under utførelse A 1130 Anlegg under utførelse Avskrives ikke før etter ferdigstillelse. Etter ferdigstillelse flyttes anlegget til riktig anleggsgruppe for anlegget. Anleggsmidlet skal avskrives fra det tidspunkt det tas i bruk i virksomheten O 114 Jord- og skogbrukseiendommer A 1140 Jord- og skogbrukseiendommer Avskrives ikke O 115 Tomter og andre grunnarealer A 1150 Tomter og andre grunnarealer Avskrives ikke O 116 Boliger inkl. tomter 1

2 A 1160 Boliger inkl. tomter Personalboliger avskrives normalt ikke jfr. SS 17 O 117 Infrastruktureiendeler O 118 Nasjonaleiendom og kulturminner A 1180 Nasjonaleiendommer, kulturminner og kunst Avskrives ikke O 119 Andre anleggsmidler A 1190 Andre anleggsmidler A 1191 Akkumulert avskrivning andre anleggsmidler 12 Transportmidler, inventar og maskiner mv. O 120 Maskiner og anlegg Maskiner, verkstedsmateriell, analyseapparater, labutstyr ol A 1200 Maskiner og anlegg A 1201 Akkumulert avskrivning maskiner og anlegg A 1202 Forsknings- og laboratorieutstyr Utstyr til PC-lab klassifiseres normalt som it-utstyr A 1203 Akkumulert avskrivning forsknings- og laboratorieutstyr O 121 Maskiner og anlegg under utførelse A 1210 Maskiner og anlegg under utførelse O 122 Skip, rigger, fly A 1220 Skip/forskningsfartøy A 1221 Akkumulert avskrivning skip/forskningsfartøy O 123 Biler For eksempel: biler, lastebiler, minibuss A 1230 Biler A 1231 Akkumulert avskrivning biler O 124 Andre transportmidler For eksempel: traktorer, truck, minitraktor A 1240 Andre transportmidler A 1241 Akkumulert avskrivning andre transportmidler O 125 Inventar For eksempel: kontorinventar, innredninger A 1250 Inventar/innredning Inventar, møbler, studentarbeidsplasser, o.l. A 1251 Akkumulert avskrivning inventar O 126 Fast bygningsinventar med annen avskrivningstid enn bygningen 1260 Fast bygningsinventar med annen avskrivningstid enn F.eks. fastmontert kjøkkeninnredning, innvendige vegger ved inndeling til cellekontor, fastmontert laboratorieinnredning A bygningen A 1261 Periodens avskrivning fast bygningsinventar med annen avskrivningstid... O 127 Verktøy og lignende Mindre maskiner og verktøy, > kr A 1270 Verktøy A 1271 Akkumulert avskrivning verktøy O 128 IKT-utstyr og kontormaskiner For eksempel: kopimaskiner, pc, servere og annet IKT utstyr som skal bokføres (aktiveres) i balansen. 2

3 A 1280 Kontormaskiner og øvrig kontorutstyr A 1281 Akkumulert avskrivning kontormaskiner og øvrig kontorutstyr A 1282 IT-utstyr Større IKT-utstyr, også enkeltkjøp av datamaskiner, servere, printere over kr A 1283 Akkumulert avskrivning IT-utstyr O 129 Andre driftsmidler A 1290 Andre driftsmidler A 1291 Akkumulert avskrivning andre driftsmidler A 1292 Undervisningsutstyr A 1293 Akkumulert avskrivning Undervisningsutstyr 1297 Interimskonto anlegg Ny konto for alle aktiverte anleggsmidler med tilhørende anleggsmiddel i dimensjonen som skal omposteres (dette A arbeidet skal ikke gjøres i hovedbok) A 1298 Løpende investeringer Ny konto for alle aktiveringer, som har tilhørende anleggsmiddel i dimensjonen A 1299 Kunst All nyanskaffelse av kunst over føres her. Avskrives ikke. Kunstverk under skal normalt kostnadsføres. Det er ikke krav om at kunst som mottas som gaver skal balanseføres. Finansielle anleggsmidler 13 Finansielle anleggsmidler O 130 Investeringer i datterselskap Gjelder når eierskapet er større enn 50% A 1301 Aksjer i datterselskap Motpost i 2000 eller 2050 (sum 2000 og 2050 skal stemme med konto 1301 og 1351) O 131 Kapitalinnskudd O 133 Investeringer i tilknyttede selskap O 134 Obligasjoner O 135 Investeringer i aksjer og andeler A 1351 Aksjer Motpost i 2000 eller 2050 (sum 2000 og 2050 skal stemme med konto 1301 og 1351) A 1352 Andeler Motpost i 2002 eller 2051 (sum 2002 og 2051 skal stemme med konto 1352) O 139 Andre langsiktige fordringer Omløpsmidler Varer 14 Varebeholdninger og forskudd til leverandører O 140 åvarer og innkjøpte halvfabrikata O 142 Varer under tilvirkning O 144 Ferdige egentilvirkede varer O 146 Innkjøpte varer (ferdigvarer) A 1460 Varebeholdning innkjøpte varer O 148 Forskuddsbetaling til leverandør A 1481 Forskudd leverandører 3

4 Fordringer 15 Kortsiktige fordringer O 150 Kundefordringer A 1501 Kundefordringer A 1502 Fordringer fakturert i FS O 151 Fordringer vedrørende innkrevingsvirksomhet O 152 Motpost konto 151 O 153 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt A 1530 Opptjente oppdragsinntekter Motkonto 3240 O 154 Fordring på ansatte SAP 1540 eiseforskudd SAP 1541 Lønnsforskudd SAP 1542 Lønnslån Fellesbestemmelsene 9 pkt. 5 SAP 1543 Stipendforskudd Forskningsstipend etc. gjøres opp mot konto 5332/5333 A 1544 Forskudd utenlandske ansatte uten D-nummer O 157 Andre kortsiktige fordringer SAP 1570 Fordringer NAV Motkonto 580* og 581* (sendte krav) brukes i SAP-refusjonsløsning mot NAV A 1571 Periodisert refusjon trygd (inkl. arb.g.avg.) Motkonto til periodiserte ref.krav konto: 5899 SAP 1574 Interimskonto refusjoner fra NAV Dagens brukerdokumentasjon om refusjoner fra NAV er oppdatert med denne konto A 1578 Andre opptjente inntekter Gjelder opptjente ikke fakturerte inntekter ordinær drift A 1579 Andre kortsiktige fordringer O 158 Avsetning tap på fordringer A 1580 Avsetning tap på fordringer 16 Merverdiavgift o.l. O 160 Utgående merverdiavgift O 161 Inngående merverdiavgift O 164 Oppgjørskonto merverdiavgift 17 Forskuddsbetalt kostnad, opptjent inntekt o.l. O 170 Forskuddsbetalt leie A 1701 Forskuddsbetalt leie O 171 Forskuddsbetalt rente O 175 Opptjent leieinntekt A 1750 Opptjent leieinntekt O 176 Opptjent renteinntekt A 1760 Opptjent renteinntekt 4

5 O 179 Andre forskuddsbetalte kostnader A 1790 Forskuddsbetalte kostnader Basware Denne konto vil bli brukt i forbindelse med automatiske periodiseringer i Basware A 1799 Andre forskuddsbetalte kostnader Investeringer 18 Kortsiktige finansinvesteringer 180* Kortsiktige finansinvesteringer * Det må opprettes eget avsnitt Investeringer og egen regnskapslinje under omløpsmidler, mellom fordringer og kasse og bank, dersom virksomheten benytter denne kontoen. 19 Bankinnskudd, kontanter og avregning med statskassen O 190 Kontanter A 1900 Kasse O 191 Andre bankinnskudd (utenfor statens konsernkonto) A 1910 Depositumskonto utenlandsstudenter 192 Bankinnskudd utenlandsk valuta (utenfor statens konsernkonto) O A 1920 Euro-konto O 193 Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto inn A 1930 Innbetaling studentavgift/fs arbeidskonto A 1931 Innbetaling økonomisystem arbeidskonto SAP 1933 Innbetaling refusjoner fra NAV arbeidskonto Brukes i SAP-refusjonsløsning mot NAV A 1939 Fondsmidler arbeidskonto Gaver/gaveforsterkning O 194 Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto ut A 1940 Utbetalinger lønn arbeidskonto A 1941 Utbetalinger arbeidskonto A 1942 Utbetalinger utland arbeidskonto O 196 Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto (nettobudsjetterte virksomheter) A 1961 Konsernkonto Norges Bank A 1962 Oppgjørskonto fondsmidler Gaver/gaveforsterkning 198 Avregning mellomværende med statskassen - kontantrelatert O O 1980 Avregning mellomværende med statskassen - kontantrelatert (IB) O 1985 Gruppelivsforsikring 5

6 O 1986 Arbeidsgiveravgift O 1989 eservert O 199 Avregning med statskassen - andre tidsavgrensningsposter O 1990 Mellomværende med statskassen - periodisert (IB) O 1991 Inntektsført bevilgning ordinær drift O 1992 Inntektsført investeringsbevilgning O 1996 Tilbakeføring av gjenværende forpliktelse ved avgang anleggsmidler O 1997 Innkrevingsvirksomhet (motpost konto 829, 839 og 849) O 1998 Tilskuddsforvaltning (motpost konto 859, 869 og 879) O 1999 Avregning - resultat av periodens aktiviteter (bruttobudsjetterte virksomheter) 2 Virksomhetskapital og gjeld 20 Virksomhetskapital O 200 Innskutt virksomhetskapital A 2000 Deponerte aksjer Aksjer i gruppe 1 A 2002 Andelsinnskudd A 2009 Annen innskutt virksomhetskapital O 202 Innskutt fondskapital O 205 Opptjent virksomhetskapital A 2050 Aksjer, bundet A 2051 Andeler, bundet A 2052 Opptjent virksomhetskapital ved styret Inngående balanse - siste godkjente årsregnskap A 2053 Opptjent virksomhetskapital ved enhetene Inngående balanse - siste godkjente årsregnskap A 2054 Ufordelt virksomhetskapital ved styret Årets opptjente VK - overføres til Opptjent ved overgang til nytt år A 2055 Ufordelt virksomhetskapital ved enhetene Årets opptjente VK - overføres til Opptjent ved overgang til nytt år A 2056 Benyttet virksomhetskapital ved styret VK overført til ordinær virksomhet inneværende år - overføres til Opptjent ved overgang til nytt år A 2057 Benyttet virksomhetskapital ved enhetene VK overført til ordinær virksomhet inneværende år - overføres til Opptjent ved overgang til nytt år A 2058 Til/fra bunden VK Brukes ved kjøp og salg av aksjer. O 208 Opptjent fondskapital Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser 21 Avsetning for forpliktelser og avregning bevilgningsfinansiert virksomhet for nettobudsjetterte virksomheter O 211 Miljøforpliktelser 6

7 O 215 Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler A 2150 Forpliktelser anleggsmidler O 216 Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte virksomheter) A 2160 Avregning av ordinær KD-finansiert aktivitet Motkonto til 8900 A 2161 Avregning av bevilgning fra KD øremerket Motkonto til 8901 A 2162 Avregning av bevilgning Nasjonale senter Motkonto til 8902 A 2163 Avregning av ubrukt bevilgning fra andre departement Motkonto til 8903 SAP 2168 Statsinterne feriepengeforpliktelser inkl arbeidsgiveravgift Motkonto 294*. Gjelder avvik i avsetninger av feriepenger pga flytting av personale mellom statlige virksomheter. Konto 2168 nullstilles mot 2160 ved overgang til nytt år. Manglende resultatføring fører til inkongruens i regnskapet. Dette kompenseres med O 217 Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte virksomheter) Forskudd i henhold til tildelingsbrev A 2170 Ikke inntektsført bevilgning fra KD Motkonto til 3909 A 2171 Ikke inntektsført bevilgning fra KD øremerket Motkonto til 3909 A 2172 Ikke inntektsført bevilgning til Nasjonale senter Motkonto til 3909 A 2173 Ikke inntektsført bevilgning fra andre departement Motkonto til 3989 O 218 Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte virksomheter) A 2180 Ikke inntektsført tilskudd NF motkonto 3409 A 2181 Ikke inntektsført tilskudd andre statlige forvaltningsorganer motkonto 3419 A 2182 Ikke inntektsført tilskudd fra EU-rammeprogram motkonto 3424 A 2183 Ikke inntektsført tilskudd fra EU motkonto 3429 A 2184 Ikke inntektsført tilskudd kom og fylke motkonto 3434 A 2185 Ikke inntektsført tilskudd regionale forskningsfond motkonto 3439 A 2186 Ikke inntektsført tilskudd organisasjoner og stiftelser motkonto 3449 A 2187 Ikke inntektsført tilskudd næringsliv/private motkonto 3459 A 2188 Ikke inntektsført andre tilskudd og overføring motkonto 3499 O 219 Andre avsetninger for forpliktelser A 2190 Ikke inntektsførte gaver Motkonto til 3468 A 2191 Ikke inntektsførte gaveforsterkninger Motkonto til 3469 Annen langsiktig gjeld 22 Annen langsiktig gjeld O 220 Lån O 221 Obligasjonslån O 222 Gjeld til finansinstitusjoner O 229 Annen langsiktig gjeld 7

8 Kortsiktig gjeld Kortsiktige lån, obligasjonslån og gjeld til 23 finansinstitusjoner O 230* Lån O 232* Obligasjonslån O 236* Byggelån O 239* Annen gjeld til finansinstitusjoner * Det må opprettes egen regnskapslinje under kortsiktig gjeld dersom virksomheten benytter disse kontiene. 24 Leverandørgjeld O 240 Leverandørgjeld A 2401 Leverandørgjeld norske A 2402 Leverandørgjeld utland SAP 2408 Gjeld til trekkmyndigheter SAP 2409 Gjeld til ansatte Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre 25 overføringer fra staten O 250 Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten A 2500 Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 251 (Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten - Tas i bruk ved behov for ytterligere O 255 Motpost konto Skattetrekk og andre trekk O 260 Forskuddstrekk SAP 2601 Forskuddstrekk SAP 2602 Svalbardskatt A 2603 Artistskatt O 261 Påleggstrekk SAP 2611 Påleggstrekk O 262 Bidragstrekk SAP 2621 Bidragstrekk O 263 Trygdetrekk/pensjonstrekk (2%) SAP 2631 Arbeidstakers pensjonsinnskudd SPK Saldo på slutten av året overføres til konto 2967 for avregning mot betalt pensjonsinnskudd 8

9 A 2634 Arbeidstakers pensjonsinnskudd andre Saldo på slutten av året overføres til konto 2969 for avregning mot betalt pensjonsinnskudd O 264 Forsikringstrekk SAP 2641 Gruppelivsforsikring, avsetning Faktura fra SPK belastes her - motkonto 5921 O 265 Trukket fagforeningskontingent SAP 2651 Trukket fagforeningskontingent Gjelder T1-kjøring (månedlig) i SAP O 269 Andre trekk SAP 2691 Trygdeavgift til NAV utland Når trygdeavgiften ikke er inkludert i skattetrekket SAP 2692 Utleggsforretning Gjelder T1-kjøring (månedlig) i SAP SAP 2696 Trygdeavgift grensegjengere SAP 2698 ekalkuleringsdifferanse Benyttes av SAP ved eventuelle differanser ifm rekalkuleringer SAP 2699 Andre trekk Brukes ved andre trekk f.eks. kantinetrekk 27 Skyldige offentlige avgifter O 270 Utgående merverdiavgift A 2701 Utgående merverdiavgift, standard sats A 2702 Utgående merverdiavgift, middels sats A 2703 Utgående merverdiavgift, lav sats A 2704 everse charge, mva utland høg sats O 271 Inngående merverdiavgift A 2711 Inngående merverdiavgift, standard sats A 2712 Inngående merverdiavgift, middels sats A 2713 Inngående merverdiavgift, lav sats O 274 Oppgjørskonto merverdiavgift A 2741 Oppgjørskonto merverdiavgift O 277 Skyldig arbeidsgiveravgift SAP 2771 Skyldig arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivsforsikring Motkonto oppgjørskonto for AGA til kemneren ( T2-kjøring i SAP) A 2772 Skyldig utenlandsk arbeidsgiveravgift Motkonto betales manuelt til utenlandske myndigheter A 2773 Skyldig arbeidsgiveravgift av annen betalt pensjonspremie Motkonto 5403-utbetales manuelt O 278 Påløpt arbeidsgiveravgift SAP 2782 Påløpt arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger Motkonto Saldo på denne konto skal være arbeidsgiveravgift for avstemte skyldige feriepenger på 294* (som overføres til nytt år). Arbeidsgiveravgift for statsinterne feriepengekorrigeringer overføres til balansekonto SAP 2783 Påløpt arbeidsgiveravgift av arbeidsgivers pensjonsinnskudd Motkonto oppgjørskonto for AGA til kemneren ( T2-kjøring i SAP) SAP 2786 Påløpt arbeidsgiveravgift av refusjon Motkonto 5416, Manuell bokføring iht Nav refusjonsløsning SAP 2787 Påløpt arbeidsgiveravgift av refusjon av feriepenger Motkonto 5417, manuell bokføring iht Nav refusjonsløsning O 279 Andre offentlige avgifter 9

10 29 Annen kortsiktig gjeld O 290 Mottatt forskuddsbetaling A 2901 Forskuddsbetalte studentavgifter A 2902 Andre forskuddsbetalte inntekter Gjelder ordinære inntekter A 2905 entegjeld KD enteinntekter som institusjonene ikke får beholde - f.eks. morarenter O 291 Gjeld til ansatte A 2911 Påløpt lønn og honorar Periodiseringskonto - motkonto klasse 5* A 2912 Påløpte reisekostnader Periodiseringskonto - motkonto klasse 7* O 293 Lønn SAP 2931 Netto utbetalt lønn SAP-relatert konto - sjekk lønnsarter i SAP SAP 2932 Negativ netto SAP-relatert konto - sjekk lønnsarter i SAP SAP 2933 For mye utbetalt lønn SAP-relatert konto - sjekk lønnsarter i SAP SAP 2934 Utbetalt manuelt SAP-relatert konto - sjekk lønnsarter i SAP SAP 2935 Tilbakeholdt lønn SAP-relatert konto - sjekk lønnsarter i SAP- brukes blant annet ved manglende bankopplysninger A 2938 Avsetning ikke avviklet ferie Manuell avsetningskonto A 2939 Avsetning ikke avviklet overtid, reisetid etc. Manuell avsetningskonto O 294 Feriepenger Korrigeringer på 2942 og 2944 som skyldes overgang mellom statlige arbeidsgivere føres mot 2168 fortløpende. UB på konto 2942 og 2943 skal samlet være 0 SAP 2942 Skyldig feriepenger påløpt foregående år IB skal være lik UB konto 2944 og UB konto 2945 fra foregående år SAP 2943 Utbetalt feriepenger påløpt foregående år SAP 2944 Skyldig feriepenger påløpt inneværende år SAP 2945 Utbetalt feriepenger påløpt inneværende år O 295 Påløpte renter O 296 Påløpte kostnader A 2960 Påløpte kostnader Spesifiser etter behov SAP 2966 Arbeidsgivers pensjonsinnskudd SPK Saldo på slutten av året overføres til konto 2967 for avregning mot betalt pensjonsinnskudd A 2967 A konto utbetaling til SPK Faktura fra SPK posteres her (brukes av Økonomienheten v/khib). A 2968 Arbeidsgivers pensjonsinnskudd andre Saldo på slutten av året overføres til konto 2969 for avregning mot betalt pensjonsinnskudd A 2969 A konto utbetaling til andre pensjoner Faktura fra andre pensjonsordninger posteres her O 297 Uopptjent inntekt (motpost kontogruppe 35) A 2970 Uopptjent inntekt oppdrag Motkonto 3240 O 298 Avsetning for forpliktelser A 2982 Øremerkede midler andre Brukes ifm. inn- og utbetalinger på kap. 281 (konto lagt til av Økonomienheten v/khib). O 299 Annen kortsiktig gjeld A 2990 Depositum A 2991 SAIH 10

11 A 2992 Semesteravgift Gjeld til studentsamskipnaden A 2993 Div stipender internasjonalisering Erasmus (prosjekt 13901), Nordplus (prosjekt 13903) A 2994 Depositum utenlandsstudenter A 2995 Uavklarte innbetalinger (Her legger vi alle retur-filer fra bank som gjelder leverandør og ukjente innbetalinger) A 2997 Studentrådet (KHiBs studentråd) A 2998 Uavklarte innbetalinger FS A 2999 Annen kortsiktig gjeld (Her legger vi alle retur-filer fra bank som gjelder lønnsutbetalinger) Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig O 300 Salgsinntekt varer, avgiftspliktig A 3000 Salg av kopikort og printerutskrifter avg.pl. Salg av løse kopier, som ikke er kompendier eller bøker, og som ikke er en nødvendig del av undervisningstjenesten - og salgsinntekt fra salg av utskrifter/utskriftskvoter til studentene utover hva som må regnes som en nødvendig del av undervisningstjenes A 3001 Avgiftspliktig salg av kompendier/bøker/hefter Mva-pliktig salg av forskningsrapporter, bøker med mer. F.eks. salg til bokhandel. Salg av bøker i siste omsetningsledd er ikke avgiftspliktig og skal føres i gruppe 31 A 3003 Salg av profileringsartikler Innkjøpet kostnadsføres i kontoklasse 4 med fratrekk for mva A 3004 Salg av andre varer Innkjøpet kostnadsføres i kontoklasse 4 med fratrekk for mva A 3008 Salg av andre varer, middels sats Salg/viderefakturering av varer, (p.t. 15% mva); f.eks. catering. Innkjøpet kostnadsføres i kontoklasse 4 med fratrekk for mva 301 (Salgsinntekt varer, avgiftspliktig - Tas i bruk ved behov for ytterligere O 303 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig A 3030 Avgiftspliktig inntekt - oppdrag Omsetning fra oppdrag utført på bestilling fra ekstern oppdragsgiver, med krav til resultatlevering. Oppdragsforskning, konsulenttjenester, jfr F20-07 A 3031 Avgiftspliktig salg av tjenester - ordinær virksomhet Tilfeldig konsulentoppdrag og veiledningsoppdrag, mva-plikt, som ikke faller inn under kravene i F Det typiske ved ytelse av rådgivningstjenester, er at oppdragsgiveren betaler for å få løst en konkret oppgave, mens kjøperen av en undervisningstjen A 3032 Konferanseavgifter avgiftspliktig Unntaket for undervisningstjenester må avgrenses mot informasjonsutveksling. Vederlag for deltakelse på konferanser, som f.eks. har fora for informasjons- og erfaringsutveksling, og hvor deltakerne kan ta del i debatter og analyse av konkrete problemstill A 3033 Leieinntekter lokaler, avg.pl F.eks. Leieinntekt er avgiftspliktig når virksomhet er frivillig registrert for utleie av fast eiendom. Ved utleie av lokaler inkl catering er utleien i sin helt mva-pliktig A 3034 Leieinntekter utstyr/maskiner, avg.pl. A 3036 Utleie av arbeidskraft, avgiftspliktig. Utleie av arbeidskraft til annet enn undervisning A 3038 Diverse avgiftspliktige inntekter, lav sats F.eks. salg/viderefakturering av transporttjenester og overnatting, (p.t. 8 % mva) A 3039 Diverse avgiftspliktige inntekter Div avgiftspliktige inntekter 304 (Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig - Tas i bruk ved behov for ytterligere 11

12 31 Salgsinntekt, avgiftsfri Omsetning som er fritatt for avgift i henhold til MVAL kapittel 6 O 310 Salgsinntekt varer, avgiftsfri A 3100 Salg kompendier/bøker/hefter Her føres også salg av publikasjoner, skriftserier. Salg av bøker er ikke avgiftspliktig i siste omsetningsledd 311 (Salgsinntekt varer, avgiftsfri - Tas i bruk ved behov for ytterligere O 313 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri A 3130 Avgiftsfrie oppdragsinntekter fra utlandet Gjelder kun oppdragsinntekter (jfr F20-07) fra; salg til utland og salg til Svalbard/Jan Mayen A 3131 Avgiftsfrie ordinære inntekter fra utlandet Gjelder kun ordinære salgsinntekter fra; salg til utland og salg til Svalbard/Jan Mayen 314 (Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri - Tas i bruk ved behov for ytterligere 32 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet Omsetting som er unntatt for avgift i henhold til MVAL kapittel 3 O 320 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet A 3200 Salg av kompendier/bøker/hefter Salg av kompendier/bøker/hefter som er en nødvendig del av undervisningstjenesten. A 3201 Kopieringsinntekter Salg av kopier/utskrifter som er en nødvendig del av undervisningstjenesten A 3203 Nøkler og nøkkelkort Salg av nøkler og nøkkelkort som gir adgang til høgskolens lokaler/område, og som er en nødvendig del av undervisningstjenesten. 321 (Salgsinntekt varer, utenfor avg.området - Tas i bruk ved behov for ytterligere O 323 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet Unntatt mva-loven A 3230 Kurs-/studieinntekt - oppdrag En oppdragsgiver pr prosjekt. (jfr F20-07). Studenter som oppdragsgiver betaler for kan ikke faktureres eksamensavgifter og lignende Det er mulig for andre studenter å delta på slike kurs hvis oppdragsgiver tillater det. Disse faktureres særskilt. A 3231 Kurs og studieinntekter enkeltstudenter Deltakeravgift for studie/kurs som defineres som undervisning. Støtte til gjennomføring av kurs føres under korrekt konti under 34* - bidragsinntekt. A 3232 Materiellpenger Materiellpenger, ekstra materiellpenger vask av tøy A 3233 Eksamensavgift, privatist A 3235 Utleie arbeidskraft - utenfor avgiftsområdet Utleie av arbeidskraft til undervisning og andre undervisningsrelaterte tjenester MVAL 3.5 A 3236 Salg av tjenester, ordinær virksomhet - utenfor avgiftsområdet Salg av undervisningstjenester. Se også forklaring på konto 3031 A 3237 Diverse oppdragsinntekter, utenfor avgiftsområdet Inntekt fra oppdrag (jfr F20-07) som ikke er undervisning, for eksempel helsetjenester A 3238 Konferanseavgifter utenfor avgiftsområdet Gjelder konferanser som anses å ligge innunder fritaket for undervisning. Unntaket for undervisningstjenester må avgrenses mot informasjonsutveksling. Vederlag for deltakelse på konferanser, som f.eks. har fora for informasjons- og erfaringsutveksling A 3239 Egenandel ved behandling i forbindelse med studentenes praksisopplæring Egenandel ved behandling i forbindelse med studentenes praksisopplæring, faller inn under helsetjenester MVAL 3-2. Mva-kode 6. Formål 90 O 324 Periodisering oppdrag MVA-kode 0 A 3240 Periodisering oppdrag Motkonto 1530/ Offentlig avgift vedrørende omsetning 12

13 O 330 Spesielle offentlige avgifter for tilvirkede/solgte varer 34 Inntekt fra tilskudd og overføringer O 340 Tilskudd fra Norges forskningsråd A 3400 Tilskudd fra NF Når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. Brukes av de som ønsker å synliggjøre fullstendig inntektsføring samt videreformidling i regnskapsrapporten (for å lette arbeidet for prosjektleder). A 3401 Videreformidling tilskudd fra NF A 3409 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra NF Motkonto O 341 Tilskudd fra andre statlige virksomheter Norske statlige virksomheter A 3410 Tildelinger fra andre statlige virksomheter A 3411 Videreformidling av tildelinger fra andre statlige virksomheter Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. Henviser til kommentar på konto 3401 A 3419 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra statlige virksomheter Motkonto O 342 Tilskudd fra EU Tilskudd fra Europakommisjonen (ikke fra EU-land. Disse føres på andre grupper avhengig av giver) A 3420 Tilskudd fra EU rammeprogram for forskning A 3421 Videreformidling av tilskudd EU rammeprogram for forskning Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. Henviser til kommentar på konto 3401 A 3424 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra EU ramme Motkonto 2182 A 3425 Andre tilskudd fra EU A 3426 Videreformidling av andre tilskudd fra EU Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. A 3429 Periodisering ikke opptjente andre tilskudd fra EU Motkonto 2183 O 343 Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater Norske kommuner og fylkeskommuner A 3430 Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater Videreformidling av tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater A 3431 A 3434 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra kommunale og fylkeskommotkonto 2184 A 3435 Tilskudd fra regionale forskningsfond A 3436 Videreformidling tilskudd fra regionale forskningsfond A 3439 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra regionale forskningsfond Motkonto 2185 O 344 Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser Norske og utenlandske organisasjoner og stiftelser A 3440 Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. Henviser til kommentar på konto 3401 A 3441 Videreformidling av tilskudd fra organisasjon og stiftelser Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. Henviser til kommentar på konto 3401 A 3449 Periodisering ikke opptjente fra organisasjon og stiftelser Motkonto 2186 O 345 Tilskudd fra næringsliv og private Norsk og utenlandsk næringsliv og private A 3450 Tilskudd fra næringsliv/private A 3451 Videreformidling av tilskudd fra næringsliv/private Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. Henviser til kommentar på konto

14 A 3459 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra næringsliv/private Motkonto 2187 O 346 Gaver og gaveforsterkninger A 3460 Gaver som utløser gaveforsterkning A 3465 Gaveforsterkning A 3466 Andre gaver Større gaver, behandles som BOA A 3468 Periodisering av ikke opptjente gaver Motkonto 2190 A 3469 Periodisering av ikke opptjent gaveforsterkning Motkonto 2191 O 349 Andre tilskudd og overføringer Andre som ikke hører naturlig hjemme i noen av de andre gruppene, f.eks. utenlandske universiteter A 3490 Tilskudd fra andre A 3491 Videreformidling av tilskudd fra andre Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. Henviser til kommentar på konto 3401 A 3499 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra andre Motkonto Uopptjent inntekt O 350 Garanti O 351 Service 36 Leieinntekt og annen driftsinntekt O 360 Leieinntekt fast eiendom A 3600 Hus-/fremleieinntekter, statens bygg A 3601 Hus-/fremleieinntekter, egne/andre leide bygg A 3609 Tilfeldig utleie 361 (Leieinntekt fast eiendom - Tas i bruk ved behov for ytterligere 362 (Leieinntekt fast eiendom - Tas i bruk ved behov for ytterligere O 363 Leieinntekt andre varige driftsmidler A 3630 Leieinntekter andre varige driftsmidler O 364 Annen leieinntekt A 3640 Andre leieinntekter O 367 Annen driftsrelatert inntekt A 3671 Purregebyr A 3672 Erstatning for bøker/video/plater A 3679 Andre tilfeldige inntekter F.eks. sponsing til studentaktiviteter, mindre gaver 37 Gebyrer med videre som inngår som driftsinntekt O 370 Gebyrer med videre - driftsinntekt 14

15 (Gebyrer med videre - driftsinntekt - Tas i bruk ved behov for ytterligere (Gebyrer med videre - driftsinntekt - Tas i bruk ved behov for ytterligere (Gebyrer med videre - driftsinntekt - Tas i bruk ved behov for ytterligere (Gebyrer med videre - driftsinntekt - Tas i bruk ved behov for ytterligere 38 Gevinst ved avgang av anleggsmidler O 380 Salgssum ved avgang anleggsmidler A 3800 Salg av anleggsmidler Salgspris ved fakturering føres her O 385 Bokført verdi avhendede anleggsmidler A 3850 Bokført verdi anleggsmidler overført ved avhending Både historisk kostpris og akkumulert avskriving overført fra balanse - netto diff gir gevinst/tap. Eventuelt tap overføres konto 7801 A 3851 Tap overført til 7801 Kredit diff 3800 og 3851 ved tap 39 Inntekt fra bevilgninger O 390 Inntekter fra bevilgning til ordinær drift A 3900 Bevilgning fra KD, rammetildeling Bevilgning på kapittel 260 A 3901 Bevilgning fra KD, ramme, via statlige utdanningsinstitusjon F.eks. SAK-midler A 3902 Bevilgning fra KD, andre Bevilgninger fra KD på andre kapitler A 3903 Bevilgning til Nasjonale senter Brukes til tildeling som kommer via Utdanningsdirektoratet til Nasjonale senter. Gjelder både tildelinger til ordinær virksomhet og tildelinger etter søknad (GJELDE IKKE OPPDAG) Brukes når det er beskrevet i tildelingsbrevet at bevilgningen deles mellom to eller flere samarbeidende institusjoner. A 3908 Videreformidling av bevilgning fra KD A 3909 Periodisering av forskudd fra KD Motkonto 2170/2171/2172. Brukes kun ved bevilgning som er øremerket av tildeler til påfølgende år O 391 Inntektsført driftsbevilgning benyttet til investering (debitering) A 3910 Utsatt inntektsføring investering O 392 Inntekter fra bevilgning til investering O 393 Investeringer finansiert ved investeringsbevilgning (debitering) O 394 Ubenyttet investeringsbevilgning O 395 Inntektsføring av forpliktelse knyttet til anleggsmidler (avskrivninger) A 3950 Utsatt inntektsføring avskrivning Årets avskrivninger O 396 Inntektsføring av resterende forpliktelse ved avgang anleggsmidler A 3960 Inntektsføring av resterende forpliktelse ved avgang O 397 Inntekt til pensjon 15

16 O 398 Andre inntekter fra bevilgninger A 3980 Bevilgning fra andre departement Gjelder både tildeling til ordinær virksomhet og tildelinger etter søknad (GJELDE IKKE OPPDAG) A 3981 Videreformidling bevilgning fra andre departement A 3989 Periodisering av forskudd fra andre departement Motkonto Brukes kun ved bevilgning som er øremerket av tildeler til påfølgende år 4 Varekostnad 40 Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata O 400 Innkjøp av råvarer og halvfabrikater A 4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, mva.pl. - middels sats A 4001 Innkjøp av råvarer og halvfabrikater, mva.pl. - høy sats F.eks. kopipapir til studentkopimaskiner når utskriftskvoter selges. 401 (Innkjøp av råvarer og halvfabrikater - Tas i bruk ved behov for ytterligere 402 (Innkjøp av råvarer og halvfabrikater - Tas i bruk ved behov for ytterligere 403 (Innkjøp av råvarer og halvfabrikater - Tas i bruk ved behov for ytterligere O 406 Frakt, toll og spedisjon O 409 Beholdningsendring 41 Forbruk av varer under tilvirkning O 410 Varer under tilvirkning 411 (Varer under tilvirkning - Tas i bruk ved behov for ytterligere 412 (Varer under tilvirkning - Tas i bruk ved behov for ytterligere 413 (Varer under tilvirkning - Tas i bruk ved behov for ytterligere O 416 Frakt, toll og spedisjon O 419 Beholdningsendring 42 Forbruk av ferdig egentilvirkede varer O 420 Ferdig egentilvirkede varer 421 (Ferdig egentilvirkede varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere 422 (Ferdig egentilvirkede varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere 423 (Ferdig egentilvirkede varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere O 426 Frakt, toll og spedisjon O 429 Beholdningsendring 16

17 43 Forbruk av innkjøpte varer og tjenester O 430 Forbruk av innkjøpte varer og tjenester A 4300 Innkjøp av varer for videresalg mva-pliktig, middels sats F.eks. catering A 4301 Innkjøp av varer for videresalg mva-pliktig, høy sats F.eks. sykepleiernåler, ingeniørringer og profileringsartikler 431 (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere 432 (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere 433 (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere 434 (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere 435 (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere 436 (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere 437 (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere O 439 Beholdningsendring A 4390 Beholdningsendring 45 Fremmedytelse og underentreprise O 450 Fremmedytelse og underentreprise O 459 Beholdningsendring 46 Annen periodisering O 460 Annen periodisering O 469 Beholdningsendring, egentilvirkede anleggsmidler 47 Kjøp av immaterielle eiendeler og lignende (direkte utgiftsføring) O 470 Forskning og utvikling Kontantprinsippet O 472 Konsesjoner Kontantprinsippet O 473 Patenter Kontantprinsippet O 474 Lisenser (blant annet programvarelisenser) Kontantprinsippet O 475 Varemerker Kontantprinsippet O 476 Andre rettigheter Kontantprinsippet 48 Kjøp av tomter, bygninger og annen fast eiendom (direkte utgiftsføring) 17

18 O 480 Bygninger Kontantprinsippet O 481 Beredskapsanskaffelser Kontantprinsippet O 482 Bygningsmessige anlegg Kontantprinsippet O 484 Jord- og skogbrukseiendommer Kontantprinsippet O 485 Tomter og andre grunnarealer Kontantprinsippet O 486 Boliger inkl. tomter Kontantprinsippet O 487 Infrastruktureiendeler Kontantprinsippet O 488 Nasjonaleiendom og kulturminner Kontantprinsippet O 489 Andre anleggsmidler Kontantprinsippet Kjøp av transportmidler, inventar og maskiner m.v. (direkte 49 utgiftsføring) O 490 Maskiner og anlegg Kontantprinsippet O 492 Skip, rigger, fly Kontantprinsippet O 493 Biler Kontantprinsippet O 494 Andre transportmidler Kontantprinsippet O 495 Inventar Kontantprinsippet O 496 Fast bygningsinventar med annen avskrivningstid enn bygningen Kontantprinsippet O 497 Verktøy og lignende Kontantprinsippet O 498 Datamaskiner (PC-er, servere, m.m.) Kontantprinsippet O 499 Andre driftsmidler Kontantprinsippet 5 Lønn og godtgjørelser 50 Lønn fast ansatte O 500 Faste ansatte 5001 Fast ansatte Her konteres lønn til fast ansatte i virksomheten, også lønn til fast ansatte som midlertidig vikarierer i annen stilling i SAP virksomheten. SAP 5009 Fast ansatte - tillegg B-tillegg, vakttillegg, felttillegg mv 501 (Fast ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere 502 (Fast ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere 503 (Fast ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere O 505 Overtid fast ansatte SAP 5051 Overtid fast ansatte SAP 5052 Mertid inntil 100% stilling Timelønn til deltidsansatte inntil 100% stilling jfr. Fellesbestemmelsene 13 pkt.5 18

19 506 (Overtid fast ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere O 508 Feriepenger SAP 5081 Påløpte feriepenger fast ansatte O 509 Periodiseringskonto lønn A 5099 Periodiseringskonto for gruppe 50 Motkonto Lønn midlertidig ansatte O 510 Midlertidig ansatte SAP 5101 Bistillinger II'er- stillinger og andre definerte bistillinger jf. Universitet og høyskolelovens (UHL) 6-6 SAP 5102 Stipendiater Jf. Tjenestemannsloven 3 nr. 2 e SAP 5103 Postdoktor Jf. Tjenestemannsloven 3 nr. 2 f SAP 5104 Åremålsansatte Jf. Tjenestemannsloven 3 nr. 2 f SAP 5105 Vikarer Brukes ved vikariat for en tilsatt i virksomheten eller vakant stilling jf. Tjenestemannsloven 3 nr. 2c SAP 5106 Engasjert personale/ekstrahjelp Brukes for alle andre midlertidig ansatte enn de som er spesifisert jf. Tjenestemannsloven 3 nr 2 a, b og e. SAP 5107 Vakthold SAP 5108 Lærlinger Jf. Tjenestemannsloven 3 nr 2e og forskrift Tjml 1d. SAP 5109 Arbeidsmarkedstiltak O 511 Midlertidig ansatte SAP 5110 Timelærer mv Primærundervisning av en viss varighet SAP 5111 Gjesteforeleser Enkeltstående forelesninger som et supplement til den ordinære forelesningsrekken-forskrift Tjml 1 L. SAP 5112 Øvingsundervisning/praksisveiledere Forskrift Tjml 1 L. SAP 5113 Sensorer Forskrift Tjml 1 L. SAP 5114 Eksamensvakter SAP 5115 Bedømmelseskomité Sakkyndig utvalg undervisnings- og forskerstillinger-forskrift for ansettelse og opprykk i undervisning og forsker stillinger SAP 5119 Midlertidige ansatte - tillegg B-tillegg, vakttillegg, felttillegg mv 512 (Midlertidige ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere 513 (Midlertidige ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere O 515 Overtid midlertidige ansatte SAP 5151 Lønn overtid SAP 5152 Mertid inntil 100% stilling Timelønn til deltidsansatte inntil 100% stilling jfr. Fellesbestemmelsene 13 pkt (Overtid midlertidige ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere O 518 Feriepenger SAP 5181 Påløpte feriepenger 19

20 O 519 Periodiseringskonto lønn A 5199 Periodiseringskonto for gruppe 51 Motkonto Fordel i arbeidsforhold Gjelder fordelsbeskatning for den enkelte ansatte O 520 Fri bil SAP 5200 Fordel fri bil O 521 Fri elektronisk kommunikasjon (telefon, mobiltelefon mv.) SAP 5211 Elektroniske kommunikasjonstjenester O 522 Fri avis SAP 5221 Fri avis O 523 Fri losji og bolig SAP 5231 Fordel fri losji og bolig O 524 entefordel SAP 5241 entefordel Gjelder lønnslån med rentefordel ihht. Fellesbestemmelsene 9 pkt.5 SAP 5242 efusjon rentefordel Motkonto 5241 O 525 Gruppelivsforsikring SAP 5251 Fordel gruppelivsforsikring Motkonto 5290 O 528 Annen fordel i arbeidsforhold SAP 5281 Fordel fritt arbeidstøy SAP 5282 Andre fordeler i arbeidsforhold SAP 5283 Kontingenter Personlig medlemskap O 529 Motkonto for gruppe 52 SAP 5290 Motkonto for gruppe Annen oppgavepliktig godtgjørelse O 530 Styrer, råd og utvalg SAP 5301 Honorar styrer, råd og utvalg 531 (Styrer, råd og utvalg - Tas i bruk ved behov for ytterligere O 533 Honorarer Obs. vurder lønn vs næring SAP 5330 Konsulenthonorar, trekkpliktig SAP 5331 Konsulenttjenester, selvstendig næringsdrivende SAP 5332 Stipend trekkpliktig SAP 5333 Stipend trekkfritt SAP 5334 Lønn ved dødsfall 534 (Honorarer - Tas i bruk ved behov for ytterligere O 539 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 20

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler A 1298 Løpende investeringer Ny konto for alle aktiveringer, som har tilhørende anleggsmiddel i dimensjonen. 13.5.13 2 Virksomhetskapital og gjeld 29 Annen kortsiktig gjeld A 2967 A konto utbetaling

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende 1040 Lisenser/programvare Gjelder lisenser og programvare som vi har kjøpt, ikke årlige avgifter 12 Transportmidler, inventar og maskiner mv. 1200 Maskiner

Detaljer

Høring om utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter. Vedlegg I. Utkast til Standard kontoplan for statlige virksomheter.

Høring om utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter. Vedlegg I. Utkast til Standard kontoplan for statlige virksomheter. Høring om utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter Vedlegg I Utkast til Standard kontoplan for statlige virksomheter. Standard kontoplan, 16.6.2010. Standard kontoplan for statlige virksomheter

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

STATU S. Konto. A 1102 Påkostning egne bygg

STATU S. Konto. A 1102 Påkostning egne bygg STATU S Konto Kontonavn Kommentarer 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SRS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer

Detaljer

R-102 15/5089-2 25.11.2015. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3.

R-102 15/5089-2 25.11.2015. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3. Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-102 15/5089-2 25.11.2015 Standard kontoplan for statlige virksomheter Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel

Detaljer

Standard kontoplan for statlige virksomheter

Standard kontoplan for statlige virksomheter Utrykt vedlegg til rundskriv R-102 om fastsettelse og bruk av standard kontoplan for statlige virksomheter Standard kontoplan for statlige virksomheter Fastsatt 25. november 2010 med virkning fra 1. januar

Detaljer

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2014

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2014 Dato Referanse 5. desember 2014 Faggruppe SRS Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2014 Innhold Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Endringslogg til standard

Detaljer

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2012

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2012 Dato Referanse 13.12.2012 Faggruppe SRS Redegjørelse for endringer i standard for statlige virksomheter per desember 2012 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Oppbygging av notatet... 2 1.2 Oppsummering av endringer...

Detaljer

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per november 2015

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per november 2015 Dato Referanse 27.11.2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, Seksjon for statlig regnskapsføring Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per november 2015 Innhold Innledning...

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Standard kontoplan for statlige virksomheter

Standard kontoplan for statlige virksomheter Utrykt vedlegg til rundskriv R-102 om fastsettelse og bruk av standard kontoplan for statlige virksomheter Standard kontoplan for statlige virksomheter Fastsatt 25. november 2010 med virkning fra 1. januar

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per november 2016

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per november 2016 Dato Referanse 25.11.2016 Forvaltnings- og analyseavdelingen, Seksjon for statlig regnskapsføring Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per november 2016 Innhold Innhold...

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

NY STANDARD KONTOPLAN. Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012

NY STANDARD KONTOPLAN. Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012 NY STANDARD KONTOPLAN Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012 Bakgrunn Ny felles standard kontoplan (grunnkontoramme) for hele staten (Findep) Ikke så veldig annerledes enn det som allerede er i bruk

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 6. desember 2017 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innhold... 1 Innledning...

Detaljer

Standard kontoplan for statlige virksomheter

Standard kontoplan for statlige virksomheter Utrykt vedlegg til rundskriv R-102 om fastsettelse og bruk av standard kontoplan for statlige virksomheter Standard kontoplan for statlige virksomheter Fastsatt 25. november 2010 med virkning fra 1. januar

Detaljer

R-102 10/2740 PAB 22.11.2013. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3.

R-102 10/2740 PAB 22.11.2013. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3. Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-102 10/2740 PAB 22.11.2013 Standard kontoplan for statlige virksomheter Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

STATU Konto. A 1102 Påkostning egne bygg

STATU Konto. A 1102 Påkostning egne bygg STATU Konto S Kontonavn Kommentarer 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SRS 17 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser) A 1040 Lisenser/programvare Gjelder lisenser og

Detaljer

STATU S. Konto. A 1102 Påkostning egne bygg

STATU S. Konto. A 1102 Påkostning egne bygg STATU S Konto Kontonavn Kommentarer 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SRS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104

Detaljer

R-102 12/4404 PAB 05.12.2014. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3.

R-102 12/4404 PAB 05.12.2014. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3. Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-102 12/4404 PAB 05.12.2014 Standard kontoplan for statlige virksomheter Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med

Detaljer

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise Lønn og Reise Britt Elin Kjørholt 1 Viktige endringer ny kontoplan 2013 Skille mellom kontering for faste og midlertidige ansatte Feriepengekontering fordelt på faste og midlertidige Egne periodiseringskonti

Detaljer

BALANSE Konto Navn Sum

BALANSE Konto Navn Sum OVERSIKT OVER KONTOER SOM INNGÅR I RESULTATREGNSKAP OG BALANSE PR. 30.04.2012. BALANSE Konto Navn Sum EIENDELER: A. Anleggsmidler Driftsmidler 1200 Maskiner/verktøy/anlegg 3 676 249,54 1201 Akk.avskrivninger

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes.

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes. Modul 3- Kontoplan Modulen gir deltakerne forklaring på hva en kontoplan er og hvordan den kan hjelpe foreningen til å ha et ryddigere regnskap. Det vil legges opp til en oppgave slik at kursdeltaker kan

Detaljer

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2017

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2017 Dato Referanse 06.12.2017 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2017 Innhold Innledning...

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

R /2740 PAB Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3.

R /2740 PAB Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3. Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-102 10/2740 PAB 22.11.2013 Standard kontoplan for statlige virksomheter Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 5. desember 2014 Faggruppe SRS Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Følgende endringer er fastsatt per desember 2014:... 2 Nye

Detaljer

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift Ny MVA oppgave fra 01.01.17 Skattemelding for merverdiavgift Endringene påvirker kun de som importerer og eksporterer varer. De som ikke har MVAregnskap, kan også se bort fra dette. Vi har søkt å finne

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -103 475-113 568 10 093 110-128 475 88 3230 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet -15 000-15 500 500 103-30

Detaljer

R /4404 PAB Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3.

R /4404 PAB Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3. Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-102 12/4404 PAB 05.12.2014 Standard kontoplan for statlige virksomheter Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med

Detaljer

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: 13.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt:

Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme ,4. Rapport kjørt: Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme Rapport kjørt: 13.02.2017 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

EIENDELER ANLEGGSMIDLER

EIENDELER ANLEGGSMIDLER EIENDELER ANLEGGSMIDLER 10 Immatrielle eiendeler 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 111 1110 Skolebygninger 112 1120 Internatbygninger 113 1130 Boliger 114 1140 Andre bygninger 115 1150 Nybygg

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Note 2005 2004 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 Gevinst ved salg av eiendom,

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -8 333-75 971 67 638 912-115 981 66 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Samlet tildeling i henhold til tildelingsbrev Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling xxxx [Formålet/Virksomheten] xx xxxx

Detaljer

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter ,5 Oppstilling av bevilgningsrapportering 2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0045 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014

Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Vedlegg 17 til årsrapport 2014 Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel

Detaljer

Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Grunnkontoramme

Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Grunnkontoramme Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Grunnkontoramme for statlige virksomheter Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Virksomheter med rapportering til statsregnskapet

Detaljer

Vedlegg 1: Virksomhet: Nasjonalbiblioteket Rapport kjørt: 29.01.2016 09:53 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Politiets sikkerhetstjeneste 2016

Politiets sikkerhetstjeneste 2016 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.216 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 216 Merutgift (-) og mindreutgift 444 Politiets sikkerhetstjeneste (PST) 1

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081 AFT AHS ALT TØH AITeL ASP AMMT HA SUM Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 37 009 35 997 34 759 16 929 13 698 30 188 23 213 151 271 343 064 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Åpningsbalanse EIENDELER

Åpningsbalanse EIENDELER Åpningsbalanse 31.10.2012 EIENDELER NOK Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 9 697 Sum immaterielle eiendeler 9 697 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, utstyr 7 671 Sum varige

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1 Periodiseringsprosjektet Grunnkontoramme for Periodiseringsprosjektet i Finansdepartementet v.1.1 Versjon 1.1 Side 1 August 2008 1 Innledning... 3 1.1 Virksomheter med rapportering til statsregnskapet

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169 Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo. Note 31.08.2008 31.08.2007 31.12.2007 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 132 561 122 417 192 133 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Andre driftskostnader Gebyrer 6004 28 Bank ol. Bankonto 1920 28

Andre driftskostnader Gebyrer 6004 28 Bank ol. Bankonto 1920 28 Type konto Kontonavn kontonummerbeløp bilagsdato Andre driftskostnader Rekvisita 6007 249 Bank ol. Bankonto 1920 249 Andre driftskostnader Kurs og seminar 6002 1200 Bank ol. Bankonto 1920 1200 Inntekter

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Universitetet i Stavanger Note 31.08.2006 2005 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 437 187 625 470 Gebyrer og lisenser 1 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen

FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET Vibeke A. Fladen FORBEREDELSER TIL ÅRSREGNSKAPET 2016 Vibeke A. Fladen Forberedelser til årsregnskapet 2016 Tidspunkt for bokføring av inngående faktura Veiledningsmateriell til årsregnskapet For virksomheter som benytter

Detaljer

C:\Users\hhiau\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\AOCXUOTB\Rapport-13-uspesifisert (2).xls

C:\Users\hhiau\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\AOCXUOTB\Rapport-13-uspesifisert (2).xls S14-Analyseregnskap - Detalj art Rapport avgrenset: År : '2013', Status per måned nr : '12', Sted fom : '112000', Sted tom : '112000', Område : 'GB', Analyse fom : '000000', Analyse tom : '000000', Motpart

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Resultatregnskap - spesifisert

Resultatregnskap - spesifisert Resultatregnskap - spesifisert Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt -6 223 366,98-5 466 506,00 3000 Salgsinntekter vannavgift -6 265 048,48-5 466 506,00 3002 Motkto. viderefakt. kostnader 41

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

SAK JF 39-13. UiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 06.09.13 Arkivref.: 2013/28 17 TW0000/125. Regnskapsrapport med budsjettoppfolging pr. 31.07.

SAK JF 39-13. UiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 06.09.13 Arkivref.: 2013/28 17 TW0000/125. Regnskapsrapport med budsjettoppfolging pr. 31.07. UiT Det juridiske fakultet NORGES ARKTISKE UNIVERSITET SAK JF 39-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 06.09.13 Arkivref.: 2013/28 17 TW0000/125 Regnskapsrapport med budsjettoppfolging pr. 31.07.13 G EN ERELT

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

DVDStrax AS 3132 Husøysund

DVDStrax AS 3132 Husøysund Årsregnskap for 2005 3132 Husøysund Innhold: Styreberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2005 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2016 Merutgift (-) og mindreutgift 0254 Tilskudd til voksenopplæring 70 Tilskudd

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer