Bruks- og monteringsanvisning Vintempereringsskap med frysedel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning Vintempereringsskap med frysedel"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Vintempereringsskap med frysedel SWTNes/WTNes... 6

2 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten Oversikt over enheten og utstyret Enhetens bruksområde Konformitet Installasjonsmål Spare energi HomeDialog Generelle sikkerhetsanvisninger Betjenings- og kontrollelementer Betjenings- og kontrollelementer Temperaturdisplay Oppstart Transportere enheten Sette enheten på plass Hengsle om dørene Vanntilkopling Innbygging i kjøkkeninnredning Kassere emballasjen Kople til enheten Slå på enheten Betjening Lysstyrke på temperaturdisplayet Barnesikring Døralarm Temperaturalarm Frysedel Vintempereringssone Vedlikehold Skifte aktivkullfilter Avriming med NoFrost Rengjøre enheten Rengjøre ismaskinen Kundeservice Feil Sette ut av drift Slå av enheten Sette ut av drift Kassere enheten Produsenten arbeider kontinuerlig med å videreutvikle alle typer og modeller. Vi håper derfor du har forståelse for at vi må ta forbehold om endringer i form, utstyr og teknologi. Les anvisningene i denne veiledningen grundig for å bli kjent med alle fordelene ved dette produktet. Veiledningen gjelder for flere modeller, og avvik kan forekomme. Avsnitt som kun omhandler spesielle modeller, er merket med en stjerne (*). Anvisninger er merket med en med en. 1 Oversikt over enheten, og resultater er merket 1.1 Oversikt over enheten og utstyret u Hyllene, skuffene og kurvene er anordnet for optimal energieffektivitet ved levering. Fig. 1 (1) Betjeningspanel (9) Ismaskinen (2) LED-belysning (10) Fryseseksjon (3) Aktivkullfilter, kan (11) Kjøleelementer skiftes (4) Trehylle, nedbrettbart (12) VarioSpace (5) Tekstetikett (13) Infosystem (6) Trehylle, fast (14) Justerbare ben (7) Skilleplate med (15) Transporthåndtak tetningslist (8) Typeskilt 1.2 Enhetens bruksområde Apparatet er utelukkende egnet til å kjøle vin eller matvarer i en husholdning eller lignende omgivelser. Dette er for eksempel et av bruksområdene - i personalkjøkken, frokostpensjonater, - av gjester i ferieleiligheter, på hoteller, moteller og i andre innkvarteringer, - ved catering og lignende service i engroshandel Apparatet skal kun brukes under husholdningsmessige forhold. Alle andre bruksmåter er ikke tillatt. Apparatet er ikke egnet for å lagre og kjøle medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende stoffer og produkter som går inn under retningslinjen for medisinske produkter 2007/47/EG. Feilbruk av apparatet kan føre til skader på lagrede varer eller at de ødelegges. Videre er apparatet ikke egnet for bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser. Enheten er beregnet for bruk ved begrensede omgivelsestemperaturer i forhold til klimaklasse. Enhetens klimaklasse er angitt på typeskiltet. u Hvis de angitte omgivelsestemperaturene ikke overholdes, kan det føre til redusert kjøleeffekt. 2

3 Generelle sikkerhetsanvisninger Klimaklasse SN 10 C til 32 C N 16 C til 32 C ST 16 C til 38 C T 16 C til 43 C 1.3 Konformitet for omgivelsestemperaturer på Det er utført en lekkasjekontroll på kjølemiddelkretsen. Apparatet samsvarer med de gjeldende sikkerhetsbestemmelsene samt EU-direktivene 2006/95/EF, 2004/108/EF, 2009/125/EF og 2010/30/EU. Fordi det ikke finnes energieffektivitetsdirektiver for vintempereringsutstyr, er energieffektivitetsklassene for kjølebokser benyttet. 1.4 Installasjonsmål 1.5 Spare energi Fig. 2 - Sørg for at det alltid er god ventilasjon. Ikke dekk til ventilasjonsåpninger eller -gitre. - Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres. - Ikke plasser enheten i direkte sollys eller like ved ovner, radiatorer og liknende. - Energiforbruket er avhengig av forholdene på oppstillingsplassen, f.eks. temperaturen i omgivelsene (se 1.2). - Hold døren åpen så kort tid som mulig. - I forhold til hvor lavt temperaturen innstilles blir energiforbruket høyere. Støvavleiringer øker energiforbruket: - Fjern støvet fra metallgitteret foran varmeveksleren på baksiden av enheten én gang per år. 1.6 HomeDialog Avhengig av modell og utrustning, kan flere Liebherr-apparater (f.eks. i kjelleren) tilkoples et hovedapparat (f.eks. på kjøkkenet) og betjenes over dette med HomeDialog-systemet. Mer informasjon om bruk, forutsetninger og funksjonsprinsipp finnder du på interneett under www. liebherr.com. 2 Generelle sikkerhetsanvisninger Farer for brukeren: - Denne enheten er ikke beregnet på å brukes av personer (eller barn) med fysiske, sensoriske eller mentale begrensninger eller personer som ikke har tilstrekkelig erfaring og kunnskap. I så fall skal en person være ansvarlig for sikkerheten, sørge for opplæring i bruk av enheten og kontrollere at enheten er i orden. Hold oppsikt med barn, og påse at de ikke leker med enheten. - Trekk alltid i støpselet når du trekker støpselet ut av stikkontakten for å skille enheten fra strømnettet. Ikke trekk i kabelen. - I tilfelle feil: Trekk ut støpselet eller skru ut sikringen. - Strømtilførselsledningen må ikke skades. Enheten må ikke brukes med skadet strømtilførselsledning. - Reparasjoner og inngrep i enheten samt utskifting av strømtilførselsledningen skal kun utføres av kundeservice eller av faglig opplært person. - Denne enheten skal kun installeres og tilkoples i overensstemmelse med anvisningene. - Ta godt vare på denne anvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier. - Alle reparasjoner eller inngrep i ismaskinen skal kun utføres av kundeservice eller av person med faglig utdannelse i dette. - Produsenten overtar intet ansvar for skader som oppstår fordi vanntilførselen ikke er tilkoplet korrekt. - Spesiallyskildene (lyspærer, LED, lysstoffrør) i apparatet er kun beregnet på å lyse opp apparatet innvendig, og er ikke egnet for å brukes som rombelysning. Fare for brann: - R 600a-kjølemiddelet i enheten er miljøvennlig, men brennbart. Kjølemiddel som siver ut, kan antennes. Rørene i kjølekretsen må ikke skades. Ikke bruk åpen ild eller antenningskilder inne i enheten. Ikke bruk elektriske apparater inne i enheten (f. eks. damprengjøringsutstyr, oppvarmingsapparater, ismaskiner osv.). Hvis kjølemiddel lekker ut: Sørg for at det ikke er åpen ild eller antenningskilder i nærheten av lekkasjestedet Luft ut rommet grundig Kontakt kundeservice. - Oppbevar aldri eksplosive stoffer eller spraybokser med brennbare drivmidler, f. eks. butan, propan, pentan osv. i enheten. Les innholdsdeklarasjonen på sprayboksen eller kontroller om den er merket med et flammesymbol. Gass som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter. - Brennende stearinlys, lamper og andre gjenstander med åpen flamme skal holdes unna apparatet, for å hindre at apparatet tar fyr. - Væsker med høyt alkoholinnhold skal lagres stående og i tett lukkede beholdere. Alkohol som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter. Fall- og vippefare: - Ikke stå på sokkelen, skuffer, dører osv. Dette må ikke brukes som stigbrett eller som fotstøtte. Dette gjelder særlig for barn. Fare for matforgiftning: 3

4 Betjenings- og kontrollelementer - Matvarer som er lagret for lenge, skal ikke fortæres. Fare for forfrysninger, lammelser og smerter: - Unngå langvarig hudkontakt med kalde overflater eller kjøle-/frysevarer, eller bruk beskyttelse, f. eks. hansker. Ikke spis is, spesielt saftis eller isbiter, straks de er tatt ut av fryseren. Klemfare - Ikke grip inn i lukkedemperen. Når døren lukkes, kan fingrene komme i klem.* Ta hensyn til de spesielle anvisningene i de andre kapitlene: FARE FORSIKTIG PASS PÅ Kjennetegner en umiddelbart farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås. Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås. Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til lett eller middels personskade dersom den ikke unngås. Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til materielle skader dersom den ikke unngås. 3.2 Temperaturdisplay Under normal drift vises følgende: - gjennomsnittlig vintempereringstemperatur - høyeste frysetemperatur Temperaturdisplayet i frysedelen blinker: - temperaturinnstillingen endres - etter at enheten er slått på, er ikke temperaturen lav nok - temperaturen har steget med flere grader Temperaturdisplayet for vintempereringssonen blinker: - temperaturinnstillingen endres - etter at enheten er slått på og til innstilt temperatur er nådd - vintempereringstemperaturen er for lav/ for høy Streker blinker i displayet: - frysetemperaturen er over 0 C. Følgende tegn i displayet melder om en feil. Mulige årsaker og eventuelle løsninger: (se Feil). - F0 til F9 - FE - LED for symbolet for feil i forsyningsnettet lyser. 4 Oppstart Kjennetegner nyttige råd og tips. 4.1 Transportere enheten 3 Betjenings- og kontrollelementer 3.1 Betjenings- og kontrollelementer FORSIKTIG Fare for materielle skader og personskader ved feilaktig transport! u Transporter enheten i emballasjen. u Transporter enheten stående. u Ikke transporter enheten alene. Fig. 3 (1) Alarm-knapp (14) On/Off-knapp for vintempereringssone (2) SuperFrost-knapp (15) Zone-knapp (3) På/Av-knapp for (16) Lys-knapp frysedel (4) Innstillingsknapp Ned (17) Ventilasjonsknapp for frysedel (5) Innstillingsknapp Opp (18) Barnesikringssymbol for frysedel (6) Ismaskin-symbol (19) Ventilasjonssymbol (7) Temperaturdisplay for (20) Meny-symbol nedre vintempereringssone (8) Temperaturdisplay for (21) Symbol HomeDialog øvre vintempereringssone (9) Symbol for øvre vintempereringsdepereringsdel (22) Symbol for nedre vintem- (10) Light-symbol (23) Temperaturdisplay for frysedel (11) Strømbrudd-symbol (24) SuperFrost-symbol (12) Down-innstillingsknapp (25) Alarm-symbol for vintempereringssone (13) Up-innstillingsknapp for vintempereringsone Fare for personskade på grunn av knust glass! Ved transport i en høyde på mer enn 1500 m kan glassrutene i døren knuse. Glassbitene har skarpe kanter og kan forårsake alvorlige personskader. u Iverksett egnede beskyttelsestiltak. 4.2 Sette enheten på plass Brannfare på grunn av fuktighet! Hvis strømførende deler eller strømtilførselsledningen blir fuktige, kan det føre til kortslutning. u Enheten er beregnet på bruk i lukkede rom. Enheten skal ikke benyttes utendørs eller på steder som er utsatt for fuktighet og vannsprut. 4

5 Oppstart Brannfare på grunn av kortslutning! Når apparatets eller et annet apparats strømkabel/plugg berører apparatets bakside, kan strømkabelen/pluggen skades på grunn av apparatets vibrasjoner, og dette kan føre til kortslutning. u Plasser apparatet slik at det ikke berører plugger eller strømkabler. u Ikke koble til apparatet eller andre apparater i stikkontakter som befinner seg bak apparatet. Brannfare på grunn av kjølemiddel! R 600a-kjølemiddelet i enheten er miljøvennlig, men brennbart. Kjølemiddel som siver ut, kan antennes. u Rørene i kjølekretsen må ikke skades. Fare for brann og skader! u Varmeavgivende utstyr, f. eks. mikrobølgeovner, brødristere osv. skal ikke plasseres på enheten! PASS PÅ Dørene i edelstål er behandlet med et høyverdig overflatebelegg og skal ikke behandles med det medleverte pleiemidlet. Ellers angripes overflatebelegget. u Tørk av de belagte døroverflatene utelukkende med en myk, ren klut. u Kun på sideveggene av rustfritt stål påføres et pleiemiddel for rustfritt stål i et jevnt lag i sliperetningen. På den måten blir senere rengjøring enklere. u Tørk til slutt av de lakkerte døroverflatene utelukkende med en myk, ren klut. u Fjern beskyttelsesfolien fra pyntelistene og forsiden av skuffene. u Fjern alle transportsikringskomponenter. u Kasser emballasjen (se 4.6). u Bruk vedlagte skrunøkkel og skru justeringsføttene (A) til enheten står jevnt og stabilt. Kontroller med et vater. u Deretter skal døren stabiliseres: Skru ut justeringsfoten på lagerbukken (B), til den ligger mot gulvet, drei så videre 90.* Fare for brann og materielle skader på grunn av blokkerte ventilasjonsåpninger! u Ventilasjonsåpningene må alltid være frie. Sørg for at det alltid er god ventilasjon. PASS PÅ* Fare for skade på grunn av kondensvann! Hvis din enhet ikke er en SBS-enhet (Side-by-Side): u Ikke still enheten opp like ved siden av en annen kjøle-/ fryseenhet. q Kontakt leverandøren umiddelbart, før enheten koples til, hvis du oppdager skader. q Underlaget på oppstillingsstedet skal være vannrett og jevnt. q Ikke plasser enheten i direkte sollys eller like ved ovner, radiatorer og liknende. q Plasser apparatet alltid med baksiden direkte mot veggen. q Enheten må kun flyttes i tom tilstand. q Ikke sett enheten på plass uten hjelp. q Rommet der enheten plasseres, må i henhold til standarden EN 378, per 8 g R 600a-kjølemiddel, ha et volum på 1 m 3. Hvis rommet er for lite, kan det dannes en lettantennelig gass/luft-blanding dersom det oppstår lekkasje i kjølemiddelkretsen. Typeskiltet inne i enheten inneholder informasjon om kjølemiddelmengden. u Ta bort strømtilførselsledningen på baksiden av enheten. Ta også bort ledningsholderen for å unngå vibrasjonsstøy! u Fjern beskyttelsesfolien på utsiden av enheten. Dersom en Side-by-Side-enhet (SBS) skal oppstilles sammen med en annen enhet (som SBS-kombinasjon): u Følg monteringsanvisningene for SBS-kombinasjonen. (tilbehørspose for SBS-fryseenhet eller enhet med frysedel)* u Rengjør enheten (se 6.3). Hvis enheten plasseres i fuktige omgivelser, kan det danne seg kondensvann på utsiden av enheten. u Sørg alltid for at det er god ventilasjon der enheten plasseres. 4.3 Hengsle om dørene Ved behov kan du hengsle om døren: PASS PÅ Fare for skader på SBS-enheter på grunn av kondensvann! Dersom en Side-by-Side-enhet (SBS) skal oppstilles sammen med en annen enhet (som SBS-kombinasjon), må døranslaget være som det var da enheten ble levert. u Ikke skift døranslaget. Påse at følgende verktøy ligger klart: q Torx 25 q Torx 15 q Skrutrekker q ev. batteridrevet skrutrekker q ev. en annen person for monteringsarbeid q vedlagte imbusnøkkel NB2* 5

6 Oppstart Ta av øvre lukkedemper Ta av den øvre døren Fig. 4 u Åpne den øvre døren. PASS PÅ Fare for skader! Dersom dørpakningene blir skadet, lukker muligens døren ikke riktig, og kjølingen blir ikke tilstrekkelig. u Ikke ødelegg dørpakningen med skrutrekkeren! u Vipp ut Fig. 4 (1)panelet med skrujernet og ta det av. w Panelet henger over dempebøylen. Fig. 8 u Lukk den øvre døren. u Trekk av Fig. 8 (10)dekselet forover og opp. u Løft av Fig. 8 (11)dekselet. FORSIKTIG Fare for personskade hvis døren slår ut! u Hold døren godt fast. u Sett døren forsiktig ned. u Skru av øvre lagerbukk Fig. 8 (12)(2 ganger torx 25) Fig. 8 (13) og trekk den opp og av. u Løft den øvre døren opp og av, og sett den til side Ta av den nedre lukkedemperen Fig. 5 u Skyv panelet over dempebøylen Fig. 5 (4) forover mot enheten. u La sikringen Fig. 5 (2) klikke på plass i langhullet. w Denne sikringen fører til at leddet ikke kan klappe sammen. u Løsne dekselet Fig. 5 (5) på hengselsiden med en skrutrekker til første utklikking. w Bolten kommer til syne. u Trykk Fig. 5 (3)bolten ut nedenfra. u Press Fig. 5 (4)dempebøylen mot døren. u Løsne dekselet Fig. 5 (5) på hengselsiden komplett og ta det av. u Ta av Fig. 5 (1)panelet. u Løsne dekselet på håndtakssiden Fig. 6 (6) ovenfra med en skrutrekker og ta det av. Fig. 6 u Skru lukkedemperenheten av (2 ganger torx 15) Fig. 5 (7). u Trekk lukkedemperenheten litt ut mot håndtakssiden og sving den ut. u Legg lukkedemperenheten til side. u Skru av lageret Fig. 5 (8), snu det 180 og skru det på igjen på motsatt side. Lag ev. skruehull eller bruk batteridrevet skrumaskin. Fig. 9 u Åpne den nedre døren. PASS PÅ Fare for skader! Dersom dørpakningene blir skadet, lukker muligens døren ikke riktig, og kjølingen blir ikke tilstrekkelig. u Ikke ødelegg dørpakningen med skrutrekkeren! u Vipp ut Fig. 9 (20)panelet med skrujernet og ta det av. w Panelet henger over dempebøylen. Fig. 7 Fig. 10 6

7 Oppstart u Skyv panelet over dempebøylen Fig. 10 (24) forover mot enheten. u La sikringen Fig. 10 (22) klikke på plass i langhullet. w Denne sikringen fører til at leddet ikke kan klappe sammen. u Løft Fig. 10 (21)dekselet med skrutrekkeren opp fra utsiden og ta det av utover. u Vipp enheten bakover ev. med hjelp fra en annen person. u Trykk Fig. 10 (23)bolten ut nedenfra. u Press Fig. 10 (24)dempebøylen mot døren. u Ta av Fig. 10 (20)panelet. u Skru hele lukkedemperenheten av (2 ganger torx 15) Fig. 10 (25). u Trekk lukkedemperenheten litt ut mot håndtakssiden og sving den ut. u Legg lukkedemperenheten til side. u For enheter med høydejustering videre med punkt (se 4.3.8) Sette nedre lager over på den andre siden for enheter uten høydejustering Ta av den nedre døren u Lukk den nedre døren. u Trekk den midtre lagerbolten Fig. 11 (32) med skive Fig. 11 (34) ut av lagerbukken og den nedre døren. u Trekk kunststoffkappen Fig. 11 (33) av. FORSIKTIG Fare for personskade hvis døren slår ut! u Hold døren godt fast. u Sett døren forsiktig ned. u Åpne den nedre døren. u Skru fast den midtre lagerbukken Fig. 11 (31) (2 ganger Torx 25). u Løft den nedre døren opp og av, og sett den til side Sette midtre lager over til den andre siden Fig. 11 u Trekk dekselet Fig. 11 (30) forsiktig av. u Skru fast midtre lagerbukk Fig. 11 (31) med underlag Fig. 11 (35) på den nye hengselsiden, når den er snudd 180 (med 4 Nm). u Snu dekselpanelet Fig. 11 (30) 180 og la det gå i inngrep igjen på den nye håndtakssiden. Fig. 12 u Trekk lagerbolten Fig. 12 (42) komplett, med skive Fig. 12 (43) og justeringsfot Fig. 12 (44), oppover og av. u Løft av proppene Fig. 12 (41). u Skru lagerbukken Fig. 12 (45) av Fig. 12 (46). u Skru lageret Fig. 12 (48) av, snu det 180 og skru det på igjen u Løft forsiktig av dekselet på håndtakssiden Fig. 12 (47) og flytt det over til den andre siden. u Skru lagerbukken Fig. 12 (45) fast igjen på den nye hengselsiden, eventuelt ved hjelp av en batteridrevet skrumaskin (med 4 Nm). u Sett proppene Fig. 12 (41) inn i det andre hullet igjen. u Sett lagerbolten Fig. 12 (42) komplett, med skive og justeringsfot, på igjen. Pass samtidig på at låsebolten peker bakover Sette nedre lager over på den andre siden For enheter med høydejustering Skille mellom lagerdelene Noen enheter er utstyrt med høydejustering, som kan identifiseres på lagerbolten nederst på lagerbukken: u For enheter uten fryseseksjon videre med punkt (se 4.3.7). 7

8 Oppstart u Sett kunststoffkappen Fig. 11 (33) på igjen på den midtre lagerbukken Fig. 11 (31). u Sett den midtre lagerbolten Fig. 11 (32) på den nye hengselsiden gjennom den midtre lagerbukken Fig. 11 (31) i den nedre døren. u Sett skiven Fig. 11 (34) inn på den midtre Fig. 11 (32) lagerbolten Montere nedre lukkedemper Fig. 13 u Skru gjengestiften Fig. 13 (60) ca. 1 omdreining ut med vedlagte imbusnøkkel. u Skru lagerbolten Fig. 13 (42) komplett, med skive Fig. 13 (43) og justeringsfot Fig. 13 (44), oppover og av. u Løft av proppene Fig. 13 (41). u Skru lagerbukken Fig. 13 (45) av Fig. 13 (46). u Skru gjengestiften Fig. 13 (60) helt ut og skru den inn igjen på lagerbukken på motsatt side, til den er i flukt med lagerbukken på utsiden. u Skru lageret Fig. 13 (48) av, snu det 180 og skru det på igjen Fig. 13 (49). u Sett proppene Fig. 13 (41) inn i det andre hullet igjen. u Løft forsiktig av dekselet på håndtakssiden Fig. 13 (47) og flytt det over til den andre siden. u Skru lagerbukken Fig. 13 (45) fast igjen på den nye hengselsiden, eventuelt ved hjelp av en batteridrevet skrumaskin (med 4 Nm). u Skru lagerbolten Fig. 13 (42) komplett, med skive og justeringsfot, på igjen. u Trekk fast gjengestiften Fig. 13 (60). Fig. 15 u Løsne dekselet Fig. 15 (26) fra panelet Fig. 15 (20) og sett det på igjen på den andre siden. u Hekt på lukkedemperenheten (A) med leddet mot hengselsiden og sving den på (B). w Skruehullene på venstre og høyre side må ligge nøyaktig over hverandre. u Skru lukkedemperenheten fast (2 ganger torx 15) Fig. 15 (25) Sette håndtakene over på motsatt side På både øvre og nedre dør: Fig. 14 u Løft proppen Fig. 14 (50) ut av lagerhylsen i døren og flytt den over til den andre siden. u Demonter dørhåndtaket Fig. 14 (52), proppene Fig. 14 (53) og trykkplatene Fig. 14 (54) og sett de over på motsatt side. u Pass på at trykkplatene klikker korrekt på plass når de monteres på motsatt side.* Montere nedre dør u Sett døren ovenfra ned på den nedre lagerbolten Fig. 13 (42). u Lukk døren. Fig. 16 u Heng panelet Fig. 16 (20) inn på dempebøylen slik at låsehakene peker forover og mot enhetens fremside. u Trekk dempebøylen Fig. 16 (24) mot lagerdelen og sett bolten Fig. 16 (23) på igjen ovenfra, slik at firkanten sitter i fordypningen. u Sett dekselet Fig. 16 (21) på og la det gå i inngrep. w Pass på at dekselet sitter som det skal, slik at døren lukkes korrekt og bolten sikres. u Ta av sikringen Fig. 16 (22) ved å skru på den. u Klikk panelet Fig. 16 (20) inn på døren. u Lukk den nedre døren Montere øvre dør u Sett den øvre døren inn på den midtre lagerbolten Fig. 11 (32). u Sett den øvre lagerbukken Fig. 8 (12) inn i døren på den nye hengselsiden. u Skru fast øvre lagerbukk (med 4 Nm) (2xtorx 25) Fig. 8 (13). Lag ev. skruehull eller bruk batteridrevet skrumaskin. u Klikk både dekselet Fig. 8 (11) og dekselet Fig. 8 (10) på på motsatt side. u La den øvre døren stå åpen. 8

9 Oppstart Montere øvre lukkedemper Fare for personskade ved at døren faller ut! Dersom lagerdelene ikke er skrudd godt nok til, kan døren falle ut. Dette kan føre til alvorlige personskader. Dessuten lukker i så fall døren ikke skikkelig, slik at enheten ikke kjøler som den skal. u Skru fast lagerbukkene med 4 Nm. u Kontroller alle skruene og eventuelt etterstram dem. 4.4 Vanntilkopling Fig. 17 u Løsne dekselet Fig. 17 (9) fra panelet Fig. 17 (1) og sett det på igjen på den andre siden. u Hekt på øvre lukkedemperenheten (A) med leddet mot hengselsiden og sving den på (B). w Skruehullene på venstre og høyre side må ligge nøyaktig over hverandre. u Skru fast lukkedemperenheten (2 ganger torx 15) Fig. 17 (7). u Pass på rekkefølgen. Først henges panelet inn over dempebøylen, deretter dekselet. Fare for elektrisk støt! u Trekk støpselet ut av stikkontakten før enheten koples til vanntilførselen. u Steng vannforsyningen før du tilkopler vanntilførselsledningene til isterningsmaskinen. u Tilkopling til drikkevannsnettet skal kun utføres av kvalifiseret VVS-installatør. Forgiftningsfare! u Vannkvaliteten skal være i overensstemmelse med drikkevannsforskriftene i det aktuelle landet (f.eks. 98/83/ u Ismaskinen er utelukkende beregnet for produksjon av isterninger i husholdningsvanlige mengder og må drives med vann som er egnet for dette. Fig. 18 u Heng panelet Fig. 18 (1) inn på dempebøylen Fig. 18 (4) slik at låsehakene peker innover og mot enhetens fremside. u Skyv dekselet Fig. 18 (5) på fra fremsiden (A) og sving det over lageret Fig. 18 (8) (B). u Sett dekselet Fig. 18 (5) på og la det gå i det første inngrepet. w Åpningene til boltene ligger over hverandre etter at dempebøylen er posisjonert. u Trekk dempebøylen Fig. 18 (4) mot lagerdelen og sett bolten Fig. 18 (3) på igjen ovenfra, slik at firkanten sitter i fordypningen. u Nå kan dekselet Fig. 18 (5) få gå komplett i inngrep på lageret Fig. 18 (8). w Pass på at dekselet sitter som det skal, slik at døren lukkes korrekt og bolten sikres. u Ta av sikringen Fig. 18 (2) ved å skru på den. u Klikk panelet Fig. 18 (1) inn på døren. u Snu dekselet Fig. 6 (6) på håndtakssiden 180, sett det på fra utsiden og la det klikke på plass Justere dørene u Juster ev. dørene over de to langhullene i nedre lagerbukk Fig. 13 (45) og midtre lagerbukk Fig. 11 (31) i flukt med enhetens kabinett. Skru ut den midterste skruen på nedre lagerbukk Fig. 13 (45). Fig Vanntrykket må ligge mellom 0.15 MPa og 0.6 MPa (1,5 bar - 6 bar). - Vanntilførselen til enheten må skje over en kaldtvannsledning som tåler trykket og som samsvarer med hygieneforskriftene. Bruk vedlagte slange i rustfritt stål (lengde 1,5 m). Ikke bruk en gammel slange. En slange på 3 m er å få hos kundeservice. Den skal monteres av fagperson. I slangens tilkoplingsstykke befinner det seg et oppsamlingsfilter med pakning. - Mellom slangeledningen og vanntilførselen skal det være montert en stengekran slik at vanntilførselen kan stenges ved behov. - Alle enheter og anordninger som brukes i forbindelse med tilførselen av vann, må være i overensstemmelse med forskriftene i det respektive landet. - Vannforsyningsledningene må ikke skades eller komme i klemme under oppstillingen. 9

10 Oppstart Fig. 20 u Kople den rette delen av vedlagte slange i rustfritt stål til stengekranen. Magnetventilen er plassert nederst på baksiden av enheten. Den har metriske koplingsgjenger på R3/4. u Kople den vinklede delen av stålslangen til magnetventilen. u Åpne vannkranen til vanntilførselen og kontroller at hele vannsystemet er tett. Før første gangs bruk: u Få en fagpersom til å lufte vannledningen. 4.5 Innbygging i kjøkkeninnredning Ved ombygging med kjøkkenskap (dybde maks. 580 mm) kan enheten stilles opp rett ved siden av kjøkkenskapet Fig. 21 (3). Enhetens dør stikker ut 34 mm i sideretningen, og stikker 50 mm lengre frem enn forsiden av kjøkkenskapet. Den kan derfor åpnes og lukkes uten problemer. Viktig med tanke på ventilasjon: - På baksiden av innbyggingsskapet må det være en ventilasjonskanal med en dybde på minst 50 mm langs hele innbyggingsskapets bredde. - Ventilasjonsåpningen under taket på skapet må være minst 300 cm 2. - Jo mer luft det er rundt enheten, desto mer energibesparende arbeider den. Hvis enheten plasseres med hengslene mot en vegg Fig. 21 (4), må avstanden mellom enheten og veggen være minst 40 mm. Dette tilsvarer hvor mye håndtaket stikker ut når døren er åpen.* 4.6 Kassere emballasjen Emballasjematerialer og plastfolie kan medføre kvelningsfare! u La aldri barn leke med emballasjen. Emballasjen er fremstilt av resirkulerbare materialer: - Bølgepapp/papp - Deler av skummet polystyrol - Beskyttelsesfilm og poser av polyetylen - Spennbånd av polypropylen - spikret treramme med skive av polyetylen* u Lever emballasjen til et godkjent avfallsdeponeringssted. 4.7 Kople til enheten PASS PÅ Fare for skade på elektronikken! u Bruk aldri vekselrettere (omforming fra likestrøm til vekseleller trefasestrøm) eller strømsparingskontakter. Fare for brann og overoppvarming! u Ikke bruk skjøteledninger eller forgreningskontakter. Strømtypen (vekselstrøm) og spenningen på oppstillingsstedet må samsvare med spesifikasjonene på typeskiltet (se Oversikt over enheten). Stikkontakten må være jordet forskriftsmessig og være elektrisk sikret. Utløserstrømmen på sikringen må ligge mellom 10 A og 16 A. Den må være lett tilgjengelig, slik at enheten raskt kan koples fra strømnettet i en nødsituasjon. Den må ligge utenfor området på baksiden av apparatet. u Kontroller den elektriske tilkoplingen. u Sett støpselet inn i stikkontakten. Fig. 21 (1) Innbyggingsskap (3) Kjøkkenskap (2) Enhet (4) Vegg Enheten kan bygges inn i kjøkkeninnredningen. For å tilpasse enheten Fig. 21 (2) til kjøkkeninnredningens høyde, kan det monteres et tilsvarende innbyggingsskap Fig. 21 (1) over enheten. 4.8 Slå på enheten u For å slå på hele enheten, er det nok på slå på frysedelen. 10

11 Betjening Kople inn enheten ca. 2 timer før du legger inn matvarer. Ikke legg inn matvarer før temperaturdisplayet viser -18 C Slå på frysedelen u Trykk på On/Off-knappen for frysedel Fig. 3 (3). w Temperaturdisplayet for vintempereringssonen og symbolet alarm blinker til den innstilte temperaturen er nådd. w Temperaturdisplayet for frysedelen og symbolet alarm blinker til temperaturen er blitt kald nok. Hvis temperaturen ligger over 0 C blinker streker, hvis den ligger under blinker aktuell temperatur. w Når "DEMO" vises i displayet, er demonstasjonsmodusen aktivert. Kontakt kundeservice. 5 Betjening 5.1 Lysstyrke på temperaturdisplayet Du kan tilpasse lysstyrken i temperaturdisplayet til lysforholdene i omgivelsene Stille inn lysstyrke Lysstyrken kan innstilles mellom h0 (ingen belysning) og h5 (maksimal belysning). u Aktiver innstillingsmodus: Trykk inn SuperFrost-knappen Fig. 3 (2) i ca. 5 s. w I displayet vises c. w Meny-symbolet Fig. 3 (20) lyser. u Velg Up-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 3 (5) med Down-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 3 (4)h. u Bekreft: Trykk kort på knappen SuperFrost Fig. 3 (2). u Øke lysstyrken i displayet: Trykk på Up-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 3 (5). u Redusere lysstyrken i displayet: Trykk på Down-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 3 (4). u Bekreft: Trykk på SuperFrost-knappen Fig. 3 (2). w Nå er lysstyrken innstilt på den nye verdien. u Deaktiver innstillingsmodus: Trykk på On/Off-knappen for frysedel Fig. 3 (3). -elleru Vent i 5 min. w Nå vises temperaturen i temperaturdisplayet igjen. 5.2 Barnesikring Med barnesikringen kan du sikre at enheten ikke blir slått av i vanvare Stille inn barnesikring u Aktiver innstillingsmodus: Trykk inn SuperFrost-knappen Fig. 3 (2) i ca. 5 s. w I displayet vises c. w Meny-symbolet Fig. 3 (20) lyser. u Trykk kort på SuperFrost-knappen Fig. 3 (2) for å bekrefte. Når c1 vises i displayet: u Trykk kort på SuperFrost-knappen Fig. 3 (2) for å kople inn barnesikringen. w LED for symbolet for Barnesikring Fig. 3 (18) lyser. I displayet blinker c. Når c0 vises i displayet: u Trykk kort på SuperFrost-knappen Fig. 3 (2) for å kople ut barnesikringen. w LED for symbolet for Barnesikring Fig. 3 (18) slukker. I displayet blinker c. u Deaktiver innstillingsmodus: Trykk på On/Off-knappen for frysedel Fig. 3 (3). -elleru Vent i 5 min. w Nå vises temperaturen i temperaturdisplayet igjen. 5.3 Døralarm For kjøle- og frysedel Lydalarmen utløses hvis døren har vært åpen lenger enn 60 sek. Lydalarmen stopper automatisk når døren lukkes.* Stoppe døralarmen Lydalarmen kan stoppes selv om døren er åpen. Lydalarmen lyder så lenge døren er åpen. * u Trykk på alarm-knappen Fig. 3 (1). w Døralarmen stopper. w Displayet viser temperaturen. Displayet går over til normal temperaturvisning. 5.4 Temperaturalarm Lydalarmen utløses hvis frysedeltemperaturen ikke er lav nok. Samtidig blinker temperaturdisplayet og LED for symbolet alarm Fig. 3 (25). Årsaken til for høy temperatur kan være: - For mye varm luft har strømmet inn under omplassering eller uttak av matvarer - Det har vært et langvarig strømbrudd - Enheten er defekt Lydalarmen stopper automatisk, alarm-symbolet Fig. 3 (25) slukker og temperaturdisplayet slutter å blinke når temperaturen har sunket/steget til riktig nivå igjen. Hvis alarmtilstanden vedvarer: (se Feil). Matvarer kan bli bedervet hvis temperaturen er for høy. u Kontroller matvarenes kvalitet. Matvarer som er bedervet, skal ikke fortæres Stoppe temperaturlydalarmen Lydalarmen kan stoppes manuelt. Alarmfunksjonen aktiveres på nytt når temperaturen har sunket til riktig nivå igjen.* u Trykk på alarm-knappen Fig. 3 (1). w Lydalarmen stopper.* 5.5 Frysedel I frysedelen kan du oppbevare dypfryste matvarer og frysevarer, produsere isterninger og fryse inn ferske matvarer Fryse inn matvarer Hver skuff kan belastes med maks. 25 kg frysevarer, hver hylle med maks. 35 kg. FORSIKTIG Fare for personskade på grunn av knust glass! Flasker og bokser med drikkevarer kan sprekke når de fryses. Dette gjelder spesielt kullsyreholdige drikkevarer. u Ikke frys ned flasker og bokser med drikkevarer! 11

12 Betjening For at matvarene skal fryse raskt helt inn til kjernen, må ikke følgende mengde per pakke overskrides: - Frukt, grønnsaker opptil 1 kg - Kjøtt opptil 2,5 kg u Pakk matvarene separat i fryseposer eller i bokser av plast, metall eller aluminium Tine matvarer - ved romtemperatur - i mikrobølgeovn - i stekeovn/varmluftsovn u Opptinte matvarer kan fryses ned igjen kun i unntakstilfeller Skuffer Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon. Enheter med NoFrost: u La den nederste skuffen stå igjen i enheten! u Ventilasjonsåpningene på innsiden av bakveggen må ikke blokkeres! Stille inn temperaturen i frysedelen Enheten er innstilt på normal drift som standard. Temperaturen kan stilles inn fra -16 C til -26 C, vi anbefaler -18 C. u Stille inn en høyere temperatur: Trykk på Up-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 3 (5). u Stille inn en lavere temperatur: Trykk på Down-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 3 (4). w Den første gangen det trykkes, blir verdien frem til endringen vist i temperaturdisplayet for frysedelen. u Endre temperaturen i 1 C -trinn: Trykk kort på knappen. -elleru Endre temperaturen fortløpende: Hold knappen inne. w Mens innstillingen pågår, blinker verdien. w Ca. 5 sekunder etter siste trykk på knappen vises den faktiske temperaturen. Temperaturen endrer seg langsomt til den nye verdien SuperFrost Med denne funksjonen kan du raskt fryse inn matvarer helt inn til kjernen. Enheten arbeider med maksimal kjøleeffekt, og støyen fra kjøleaggregatet kan derfor øke i en periode. Antall kilo ferske matvarer som maksimalt kan fryses inn per døgn, er angitt på typeskiltet under "Frysekapasitet... kg/24h". Den maksimale frysevaremengden avhenger av modell og klimaklasse. Avhengig av hvor mange ferske matvarer som skal fryses inn, må du koble inn SuperFrost tidsnok: ved små mengder ca. 6t, ved maksimal mengde matvarer som kan innfryses samtidig må den innkobles 24t før matvarene legges inn. Pakk inn matvarene og legg dem spredt utover så godt det lar seg gjøre. Matvarer som skal fryses må ikke komme i berøring med matvarer som allerede er frosne, ellers tiner de. SuperFrost må ikke koples inn i følgende tilfeller: - når allerede frosne varer legges inn - når du vil fryse inn opptil ca. 2 kg ferske matvarer daglig Fryse inn med SuperFrost u Trykk kort en gang på SuperFrost-knappen Fig. 3 (2). w LED for symbolet for SuperFrost Fig. 3 (24) lyser. w Frysetemperatur synker, og enheten arbeider med maksimal kjøleeffekt. Ved liten frossenvaremengde u Vent ca. 6 timer. u Legg innpakkede matvarer i de øverste skuffene. Ved maksimal frossenvaremengde u Vent ca. 24 timer. u Ta ut de øverste skuffene og legg matvarene direkte på de øverste hyllene. w SuperFrost slår seg automatisk av. Tidligst etter 30 timer og senest etter 65 timer, avhengig av matvaremengde. w Indikatoren for symbolet SuperFrost Fig. 3 (24) slukner når innfrysingen er avsluttet. u Legg matvarene i skuffene og skyv skuffene inn igjen. w Enheten fortsetter å arbeide i engerisparende, normal drift. u Oppbevare frysevarer direkte på hyllene: Trekk skuffen forover og løft den ut Hyller u Ta ut en hylle: Løft hyllen opp foran og trekk den ut. u Sette en hylle på plass igjen: Skyv den inn så langt den går VarioSpace I tillegg til skuffene, kan du også ta ut hyllene. Dette gir plass til store frysevarer. Fjærkre, kjøtt, store viltstykker og høye bakervarer kan fryses inn hele og viderebehandles. u Hver skuff kan belastes med maks. 25 kg frysevarer, hver hylle med maks. 35 kg Infosystem Fig. 22 (1) Ferdigretter, iskrem (4) Pølser, brød (2) Svinekjøtt, fisk (5) Vilt, sopp (3) Frukt, grønnsaker (6) Fjærkre, storfe-/kalvekjøtt Tallene angir oppbevaringstiden i måneder for ulike typer frysevarer. De angitte oppbevaringstidene er veiledende Kjøleelementer Kjøleelementene forhindrer at temperaturen stiger for raskt ved strømbrudd. * 12

13 Betjening Bruke kjøleelementer u Legg kjøleelementene inn i den øverste frysedelen. u Legg de frosne kjøleelementene fremme i øvre del av fryseseksjonen, oppå de frosne matvarene Ismaskinen Ismaskinen befinner seg i den øverste skuffen i frysedelen. Skuffen er merket med påskriften "IceMaker". Påse at følgende betingelser er oppfylt: - Enheten står vannrett. - Enheten er tilkoplet. - Frysedelen er slått på. - Ismaskinen er koplet til vannforsyningen. Slå på ismaskinen Fig. 23 u Trekk skuffen ut. u Trykk på On/Off-knappen Fig. 23 (1), så tennes indikatoren Fig. 23 (2). u Skyv skuffen inn igjen. w LED for symbolet for IceMaker Fig. 3 (6) lyser. u Ismaskinen produserer kun isterninger når skuffen er helt lukket. Produsere isterninger Produksjonskapasiteten avhenger av frysetemperaturen. Jo lavere temperaturen er, desto flere isterninger kan produseres i en bestemt tid. Isterningene faller ned i skuffen fra ismaskinen. Når en bestemt fyllmengde er nådd, blir det ikke produsert flere isterninger. Ismaskinen fyller ikke skuffen helt til randen. Hvis det trengs store mengder isterninger, kan hele ismaskinskuffen skiftes ut med skuffen i nærheten. Når skuffen lukkes, begynner ismaskinen med produksjonen igjen automatisk. Etter at ismaskinen er blitt slått på for første gang, kan det vare opptil ett døgn før de første isterningene blir produsert. Når enheten brukes for første gang, eller dersom den ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det danne seg partikler i IceMaker-en eller vannledningen. u Derfor skal de isterningene som produseres i løpet av de første 24 timene, ikke brukes eller konsumeres. Stille inn vanntilførselstiden Den tiden vannventilen på ismaskinen skal være åpen, kan stilles inn, hvis f.eks. vanntrykket i ledningen er for lavt eller for høyt. Vanntilførselstiden kan innstilles i trinn på mellom E1 (kort tilførselstid) og E8 (lang tilførselstid). u Aktiver innstillingsmodus: Trykk inn SuperFrost-knappen Fig. 3 (2) i ca. 5 s. w I displayet vises c. w Meny-symbolet Fig. 3 (20) lyser. u Velg E med Up-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 3 (5) og Down-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 3 (4). u Bekreft: Trykk kort på knappen SuperFrost Fig. 3 (2). u Øke vanntilførselstiden: Trykk på Up-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 3 (5). u Redusere vanntilførselstiden: Trykk på Downinnstillingsknappen for frysedelen Fig. 3 (4). u Bekreft: Trykk på SuperFrost-knappen Fig. 3 (2). u Deaktiver innstillingsmodus: Trykk på On/Off-knappen for frysedel Fig. 3 (3). -elleru Vent i 2 min. w Nå vises temperaturen i temperaturdisplayet igjen. Slå av ismaskinen Når du ikke har bruk for isterninger kan du slå ismaskinen av, uavhengig av frysedelen. Når ismaskinen er avslått, kan du bruke ismaskinens skuff til innfrysing og oppbevaring av matvarer. u Trykk på On/Off-knappen i ca. 1 sekund, til indikatoren slukker. w LED for symbolet for IceMaker Fig. 3 (6) slukker. u Rengjør ismaskinen. w På den måten sikres det at det ikke blir liggende vann eller is i ismaskinen. 5.6 Vintempereringssone I vinteempereringssonen kan du bringe vinen langsomt og jevnt til ideell drikketemperatur Lagre vinflasker Det kan lagres 41 bordeauxflasker (0,75 l) i vintempereringssonen. u Lagre kun hvitvin på én hylle og kun rødvin på en annen, da begge hyllene kan tempereres adskilt. u Like vinsorter bør helst legges ved siden av hverandre på den samme hylleristen. u Flaskene bør helst omstables så lite som mulig. u Åpnede flasker lagres på den nedbrettede treristen. u Brette ned treristen: Trykk låsen under panelet til siden. w Nå kan treristen brettes nedover Stille inn temperatur i vintempereringssonen Enheten er innstilt på normal drift som standard. Temperaturen kan stilles inn fra 20 C til 5 C, vi anbefaler fra 8 C til 12 C. Viinin temperointiosastoon kuuluu kaksi lokeroa, joille voi valita tarvittaessa eri temperointilämpötilat. u Velge vintempereringsseksjon: Trykk på knappen Sone Fig. 3 (15). w Den valgte tempereringsseksjonen vises i temperaturdisplayet. u Stille inn en høyere temperatur: Trykk på Up-innstillingsknappen for vintempereringsonen Fig. 3 (13). u Stille inn en lavere temperatur: Trykk på Down-innstillingsknappen for vintempereringssonen Fig. 3 (12). 13

14 Vedlikehold w Den første gangen det trykkes, blir verdien frem til endringen vist i temperaturdisplayet til øvre vintempereringssone Fig. 3 (8) eller i temperaturdisplayet til nedre vintempereringssone Fig. 3 (7). u Endre temperaturen i 1 C -trinn: Trykk kort på knappen. -elleru Endre temperaturen fortløpende: Hold knappen inne. w Mens innstillingen pågår, blir den nye verdien vist med blinkende verdier. w Ca. 5 sek. etter siste trykk på knappen vises den faktiske temperaturen. Temperaturen endrer seg langsomt til den nye verdien Vifte Når viften er på, øker den relative luftfuktigheten inne i skapet, slik at korkene ikke tørker ut. Når viften er på, øker energiforbruket. For å spare energi slås viften automatisk av når døren åpnes. Slå på viften Treristen Pass på at treristen ikke blir hengende på den bakre kroken. u Ta ut nedbrettbar trerist: Løft treristen ut av føringsskinnene og trekk den forover og ut. u Sette inn nedbrettbar trerist: Skyv treristen inn under den bakre kroken og trykk den mot skinnene til den klikker hørbart på plass. u Ta ut nedre trerist: Trekk den skrått forover og løft den samtidig. u Sette inn nedre trerist: Skyv treristen helt inn til bakveggen over stopperen på mellomhyllene og press den nedover. u Sette inn de andre treristene: Sett treristene på skinnene. u Trykk kort på vifteknappen Fig. 3 (17). w LED for symbolet for ventilasjon lyser. * Slå av viften u Trykk kort på vifteknappen Fig. 3 (17). w LED for symbolet for ventilasjon er mørkt. w Ventilatoren går kun når dette er nødvendig for å regulere temperaturen. Luftfuktigheten er lav Dimmemodus For modeller med glassdør kan du stille inn lampens dimmemodus, dvs. hvor sterkt lampen skal lyse etter at døren er lukket igjen. Stille inn dimmemodus u Når dimmemodusen er deaktivert, blir lyset i enheten langsomt svakere til det slukker helt når døren lukkes. u Trykk kort på Light-knappen Fig. 3 (16). w Light-knappen Fig. 3 (16) lyser. Nå er dimmemodusen aktivert. Innstillingene gjelder for alle vintempereringsseksjonene. u Innstille lampen sterkere: Trykk samtidig på Light-knappen Fig. 3 (16) og Up-innstillingsknappen for vintempereringssone Fig. 3 (13). u Innstille lampen svakere: Trykk samtidig på Light-knappen Fig. 3 (16) og Down-innstillingsknappen for vintempereringssone Fig. 3 (12) Tekstetiketter Etikettene kan brukes til å merke vinsortene som oppbevares i de ulike seksjonene. Hos faghandleren kan du bestille ekstra etiketter. Skrive på etiketter 6 Vedlikehold 6.1 Skifte aktivkullfilter Aktivkullfilteret sikrer at luftkvaliteten opprettholdes og bør derfor skiftes en gang i året. Filteret kan bestilles hos fagforhandleren. Hver vintempereringsdel er utstyrt med et eget aktivkullfilter. u Grip aktivkullfilteret i håndtaket. u Drei aktivkullfilteret 90 mot høyre eller venstre Fig. 24 (1). u Trekk aktivkullfilteret ut Fig. 24 (2). u Sett inn nytt aktivkullfilter med håndtaket i loddrett posisjon. u Drei det nye aktivkullfilteret 90 mot høyre eller venstre Fig. 24 (1), til det klikker på plass. Fig Avriming med NoFrost NoFrost-systemet sørger for automatisk avriming av enheten. Vintempereringssone: Smeltevannet fordamper på grunn av varmen fra kompressoren. Vanndråper på bakveggen er helt normalt. u Rengjør dreneringsåpningen regelmessig, slik at smeltevannet kan renne ut (se 6.3) u Rengjør gummitetningslisten (se 6.3) Frysedel: Fuktigheten avsettes på fordamperen, der den regelmessig tiner og fordamper. u Enheten må ikke avrimes manuelt. 14

15 Vedlikehold 6.3 Rengjøre enheten FORSIKTIG Fare for personskader og materielle skader på grunn av varm damp! Varm damp kan føre til personskader og skader på enhetenes overflater. u Bruk aldri damprengjøringsutstyr! PASS PÅ Feil rengjøring skader enheten! u Ikke bruk konsentrert rengjøringsmiddel. u Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper. u Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid-, kjemikalie- eller syreholdige rengjøringsmidler. u Ikke bruk kjemiske løsemidler. u Typeskiltet inne i enheten må ikke skades eller fjernes. Det er viktig for kundeservice. u Ledninger og andre deler må ikke rives løs, bøyes eller skades. u Unngå at rengjøringsvann trenger inn i avløpsrennen, ventilasjonsgitteret og elektriske komponenter. u Bruk myke rengjøringskluter og universalrens med nøytral ph-verdi. u Bruk kun rengjøringsmidler og pleiemidler som ikke er skadelig for matvarer. u Ta alle gjenstander ut av apparatet. u Trekk støpselet ut av stikkontakten. u Rengjør de utvendige og innvendige plastflatene med lunkent vann og litt rengjøringsmiddel for hånd. Ikke behandle flater i glass eller kunstsoff med edelstålrens, slik at de ikke får riper. Det er normalt at stålflatene får mørkere områder og en mer intensiv farge straks etter rengjøringen. PASS PÅ Dørene i edelstål er behandlet med et høyverdig overflatebelegg og skal ikke behandles med det medleverte pleiemidlet. Ellers angripes overflatebelegget. u Tørk av de belagte døroverflatene utelukkende med en myk, ren klut. Bruk eventuelt litt vann eller et nøytralt rengjøringsmiddel hvis det er mye smuss. Eventuelt kan det brukes en mikrofiberklut. u Rengjør sideveggene av rustfritt stål med et vanlig rengjøringsmiddel for rustfritt stål ved behov. Påfør deretter vedlagte pleiemiddel for rustfritt stål i et jevnt lag i sliperetningen. u Tørk til slutt av de lakkerte døroverflatene utelukkende med en myk, ren klut. Bruk eventuelt litt vann eller et nøytralt rengjøringsmiddel hvis det er mye smuss. Eventuelt kan det brukes en mikrofiberklut. Ikke rengjør glassdøren med skurende rengjøringsmidler eller grove kluter. Overflaten og rammen kan ellers bli matt eller få riper. u Rengjør glassdøren med vanlig glassrengjøringsmiddel og en myk klut. u Tørk av treristene med en tørr og lofri klut. u Ikke rengjør treristene med vann og oppvaskmiddel. u Rengjør andre tilhørende komponenter med lunkent vann og litt rengjøringsmiddel for hånd. Etter rengjøring: u Tørk av enheten og utstyrsdelene med en tørr klut. u Sett inn støpselet og slå på enheten igjen. u Aktiver SuperFrost (se 5.5.4). Når temperaturen er lav nok: u Legg matvarene inn igjen. 6.4 Rengjøre ismaskinen Ismaskinens skuff må være helt tom og satt godt på plass. u Aktiver innstillingsmodus: Trykk inn SuperFrost-knappen Fig. 3 (2) i ca. 5 s. w I displayet vises c. w Meny-symbolet Fig. 3 (20) lyser u Velg I med Up-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 3 (5) eller Down-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 3 (4). u Bekreft: Trykk på SuperFrost-knappen Fig. 3 (2). u Velg Ic med Up-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 3 (5) eller Down-innstillingsknappen for frysedelen Fig. 3 (4). u Bekreft: Trykk på SuperFrost-knappen Fig. 3 (2). w Ismaskinen beveger seg til rengjøringsposisjon og slår seg av. u Deaktiver innstillingsmodus: Trykk på On/Off-knappen for frysedel Fig. 3 (3). -elleru Vent i 2 min. w Nå vises temperaturen i temperaturdisplayet igjen. u Ta ut skuffen. u Rengjør isskålen og skuffen med varmt vann. Om nødvendig, bruk et mildt oppvaskmiddel. Skyll godt til slutt. u Skyv skuffen inn igjen. Dersom du brukte oppvaskmiddel: u Kast de tre første ladningene med isterninger for å fjerne restene av oppvaskmiddelet. La enten ismaskinen stå avslått i denne posisjonen, eller slå ismaskinen på igjen (se ). 6.5 Kundeservice Prøv først å utbedre feilen selv ved hjelp av tabellen (se Feil). Kontakt kundeservice hvis du ikke finner ut av problemet. Du finner kontaktinformasjon i den vedlagte listen over servicesteder. Amatørmessig utført reparasjon kan føre til personskader! u Reparasjoner og inngrep i enheten eller strømforsyningsdelene, som ikke uttrykkelig er nevnt i (se Vedlikehold), skal kun utføres av kundeservice. u Produktbetegnelse Fig. 25 (1), servicenr. Fig. 25 (2) og serienr Fig. 25 (3) finner du på typeskiltet. Typeskiltet sitter på venstre side inne i enheten. Fig. 25 u Kontakt kundeservice, beskriv feilen og angi produktbetegnelse Fig. 25 (1), servicenr. Fig. 25 (2) og serienr Fig. 25 (3). w Dette sikrer rask og effektiv service. u La døren til enheten være lukket til service blir utført. w Dette gjør at matvarene holder seg kalde lenger. u Trekk ut støpselet (ikke dra i ledningen), eller skru ut sikringen. 15

16 Feil 7 Feil Denne enheten er konstruert og produsert for å fungere optimalt og vare lenge. Hvis det likevel skulle oppstå en feil under driften, bør du først undersøke om problemet skyldes en betjeningsfeil. I så fall må du selv dekke eventuelle kostnader, også under garantiperioden. Du kan utbedre følgende feil selv: Enheten fungerer ikke. Enheten er ikke slått på. u Slå på enheten. Støpselet sitter ikke riktig på plass i strømuttaket. u Kontroller støpselet. Sikringen for strømuttaket har gått. u Kontroller sikringen. Kompressoren går lenge. Kompressoren koples inn ved lavt turtall hvis kjølebehovet er lavt. Dette sparer energi selv om kompressoren går lenger. u Dette er normalt for energibesparende modeller. En indikatorlampe nede på apparatet (ved kompressoren) blinker regelmessig hvert 15. sekund*. Inverteren er utrustet med en feildiagnose LED. u Blinkingen er normal. For mye støy. Kompressorer med turtallsregulator* kan forårsake forskjellig driftsstøy på grunn av de ulike turtallstrinnene. u Denne støyen er normal. Boble- og plaskelyder Denne typen støy skyldes at kjølemiddelet sirkulerer i kjølemiddelkretsen. u Denne støyen er normal. Svake klikkelyder Denne lyden skyldes at kjøleaggregatet (motoren) koples automatisk inn eller ut. u Denne støyen er normal. Summelyd. Summelyden er litt sterkere et øyeblikk når kjøleaggregatet (motoren) koples inn. Hvis SuperFrost er slått på, øker kjøleeffekten automatisk når ferske matvarer er lagt inn, eller når døren har vært lenge åpen. u Denne støyen er normal. Omgivelsestemperaturen er for høy. u Løsning: (se 1.2) Dyp summelyd Denne støyen skyldes luftstrømmen som skapes av viften. u Denne støyen er normal. Vibrasjonsstøy Enheten står ikke støtt på underlaget Dette kan medføre at gjenstander og møbler i nærheten vibrerer når kjøleaggregatet går. u Rett inn enheten ved å stille inn de justerbare bena. u Flytt flasker og glass fra hverandre. En strømningslyd fra lukkedemperen. Lyden oppstår når døren åpnes og lukkes. u Denne støyen er normal. Mugg på vinflaskene Som ved andre typer lagring og avhengig av etikettlimtype, kan det danne seg litt mugg. u Fjern limrester. Temperaturdisplayet viser: F0 til F9 Det har oppstått en feil. u Kontakt kundeservice. (se Vedlikehold). Temperaturdisplayet viser:fe Det har oppstått en feil. u Kontakt kundeservice. (se Vedlikehold). I temperaturdisplayet lyser Strømbrudd. I temperaturdisplayet vises den varmeste temperaturen som ble registrert under strømbruddet. Frysetemperaturen har vært for høy i løpet av de siste timene eller dagene på grunn av strømbrudd. Når strømmen kommer tilbake, fortsetter enheten å arbeide med den siste temperaturinnstillingen. u Slette visning av den høyeste temperaturen: Trykk på alarmknappen Fig. 3 (1). u Kontroller matvarenes kvalitet. Matvarer som er bedervet, skal ikke fortæres. Ikke frys inn igjen matvarer som har vært tint. I temperaturdisplayet lyser DEMO. Demonstrasjonsmodus er aktivert. u Kontakt kundeservice. (se Vedlikehold). Overflatene på enheten er varme. Kjølekretsen genererer varme for å unngå kondensvann. u Dette er normalt. Ismaskinen lar seg ikke slå på. Enheten og dermed også ismaskinen er ikke tilkoplet. u Kople til enheten (se Oppstart). Ismaskinen produserer ikke isterninger. Ismaskinen er ikke slått på. u Slå på ismaskinen. Skuffen til ismaskinen er ikke skjøvet helt inn. u Skyv skuffen helt inn. Vanntilførselen er ikke åpnet. u Åpne vanntilførselen. Temperaturen er ikke lav nok. Enhetens dør er ikke skikkelig lukket. u Lukk døren. Det er ikke tilstrekkelig ventilasjon. u Sørg for at ventilasjonsgitteret ikke er blokkert. Omgivelsestemperaturen er for høy. u Løsning: (se 1.2). Enheten er åpnet for ofte eller for lenge. u Vent og se om temperaturen synker til riktig verdi av seg selv. Hvis ikke, kontakt kundeservice. (se Vedlikehold). Det er lagt inn for store mengder ferske matvarer uten at SuperFrost er benyttet. u Løsning: (se 5.5.4) Temperaturen er ikke riktig innstilt. u Still inn en lavere temperatur, og kontroller på nytt etter ett døgn. Enheten står for nær en varmekilde. u Løsning: (se Oppstart). Den innvendige belysningen lyser ikke. Enheten er ikke slått på. u Slå på enheten. Døren har vært åpen i over 15 min. u Når døren er åpen, slukkes den innvendige belysningen automatisk etter ca. 15 min. LED-belysningen er ødelagt eller dekselet er skadet: Fare for personskader pga. elektrisk støt! Under dekselet befinner det seg strømførende deler. u La kun servicetekniker eller fagutdannet person reparerte eller skifte pære i den innvendige lampen. 16

17 Sette ut av drift Fare for personskade på grunn av laserstråling klasse 1M. u Ikke se inn når dekselet er åpnet. 8 Sette ut av drift 8.1 Slå av enheten u For å slå hele enheten av, er det nok å slå av frysedelen Slå av frysedelen u Trykk på knappenpå/av frysedel Fig. 3 (3) i ca. 2 sekunder. w Temperaturdisplayene lyser ikke. Enheten er slått av Slå av vintempereringssonen u Trykk på knappenpå/av vintempereringssone Fig. 3 (14) i ca. 2 sekunder. w Temperaturdisplayet for øvre vintempereringssone Fig. 3 (8) eller temperaturdisplayet for nedre vintempereringssone Fig. 3 (7) lyser ikke. Vintempereringssonen er slått av. 8.2 Sette ut av drift u Fjern innholdet i enheten. u Sett ismaskinen i rengjøringsposisjon (se Vedlikehold). u Trekk ut støpselet. u Rengjør enheten (se 6.3). u La døren stå åpen, slik at det ikke oppstår ubehagelig lukt. 9 Kassere enheten Enheten inneholder verdifulle materialer og skal kildesorteres. Enheten skal kasseres i henhold til gjeldende regler og forskrifter for avfallshåndtering. Den gamle enheten må ikke skades i kjølekretsen under transporten, ellers kan kjølemiddelet i kretsen (opplysninger på typeskiltet) og oljen sive ut ukontrollert. u Gjør enheten ubrukbar. u Trekk ut støpselet. u Kutt strømtilførselsledningen. 17

18 Kassere enheten 18

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 251011 7085018-00 SGN/SGNesf... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør 010410 7084282-03 ICB/ICBP/ICBN/SICBN... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap 280410 7084442-01 SKes/Sk/K/Kes 36...42... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del 121011 7084666-00 KB/ KBesf... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2

Detaljer

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon 170709 7084418-02 CN(es)... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Enhetens bruksområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversikt over enheten

Detaljer

Bruksanvisning Kjøleskap med BioFresh, kan bygges inn

Bruksanvisning Kjøleskap med BioFresh, kan bygges inn Bruksanvisning Kjøleskap med BioFresh, kan bygges inn 140910 7082448-02 EKB/ (S)IKB... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del 040614 7085320-01 KB/ KBesf... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del 170909 7084412-01 CBNes... 7 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Enhetens bruksområde... 2 1.2 Konformitet...

Detaljer

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon 290910 7084364-03 CUN(esf)... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på 1. Sett støpslet i stikkontakten 2. Når apparatet kobles til strømmen, er temperaturen vanligvis fabrikkinnstilt på 5 C. Justere temperaturen Se produktbeskrivelsen

Detaljer

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon 300909 7084364-01 CUN(esf)... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Enhetens bruksområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversikt over enheten

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruksanvisning. Fryseskap. GN(sl)(P) 19.. /

Bruksanvisning. Fryseskap. GN(sl)(P) 19.. / Bruksanvisning Fryseskap 080416 7081986-04 GN(sl)(P) 19.. / 23..... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2

Detaljer

Oversikt over enheten

Oversikt over enheten Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Enhetens bruksområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.4 Installasjonsmål... 3 2 Generelle sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon 100112 7084692-00 CUN(esf)... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruksanvisning Stående kjøleskap

Bruksanvisning Stående kjøleskap Bruksanvisning Stående kjøleskap 040311 7084678-00 K /KP/ KPesf/ SKes/ SKesf... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde...

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon, innbyggingsbar, hengslet dør

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon, innbyggingsbar, hengslet dør Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon, innbyggingsbar, hengslet dør 091210 7084284-03 IC/ICN/SICN/ICP... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

Bruksanvisning Biofresh/frys-kombinasjon

Bruksanvisning Biofresh/frys-kombinasjon Bruksanvisning Biofresh/frys-kombinasjon 180908 7082646-00 BNes/SBNes... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Enhetens bruksområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversikt over

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

NORSK Bruksanvisning Side 4

NORSK Bruksanvisning Side 4 Bruksanvisning NORSK Bruksanvisning Side 4 3 ADVARSEL: For å unngå farlige situasjoner forårsaket av ustabilitet må apparatet plasseres eller festes i henhold til produsentens instruksjoner. ADVARSEL:

Detaljer

Bruksanvisning Stående kjøleskap

Bruksanvisning Stående kjøleskap Bruksanvisning Stående kjøleskap 141212 7084678-00 K /KP/ KPesf/ SKes/ SKesf... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde...

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon, innbyggingsbar, hengslet dør

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon, innbyggingsbar, hengslet dør Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon, innbyggingsbar, hengslet dør 190911 7084284-04 IC/ICN/SICN/ICP... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten

Detaljer

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP

BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP BRUKSANVISNING VESTFROST NFG 309 FRYSESKAP Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

SERVICEMANUAL VESTFROST VINSKAP CVKS 611, 670 og 671

SERVICEMANUAL VESTFROST VINSKAP CVKS 611, 670 og 671 SERVICEMANUAL VESTFROST VINSKAP CVKS 611, 670 og 671 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

7081 929-01. Bruksanvisning Kjøle-frysekombinasjon. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.

7081 929-01. Bruksanvisning Kjøle-frysekombinasjon. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr. Bruksanvisning Kjøle-frysekombinasjon N 7081 929-01 Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.com CT(esf)20/24/28 2408 1 Oversikt over skapet Kontrollelementer,

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på Igangsetting av apparatet Sett støpslet i stikkontakten. Lyset, som er plassert under betjeningspanelet eller inni apparatet (avhengig av modell), tennes når døren

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON ADVARSEL: For å unngå

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør 170111 7084282-05 ICB/ICBP/ICBN/SICBN... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

BRUKSANVISNING KF 194 55-01

BRUKSANVISNING KF 194 55-01 BRUKSANVISNING N KF 194 55-01 1 N VIKTIGE OPPLYSNINGER Til lykke med ditt nye GRAM kombiskap Vi ønsker deg til lykke med det nye kombiskapet ditt. Under utviklingen av kombiskapet er det tatt mye hensyn

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZV230MR. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZV230MR i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

63602029N.fm Page 96 Wednesday, October 24, 2007 5:39 PM BRUKSANVISNING

63602029N.fm Page 96 Wednesday, October 24, 2007 5:39 PM BRUKSANVISNING 63602029N.fm Page 96 Wednesday, October 24, 2007 5:39 PM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV FRYSESEKSJONEN AVRIMING OG RENGJØRING AV

Detaljer

Bruksanvisning for bordkjøleskap N

Bruksanvisning for bordkjøleskap N Bruksanvisning for bordkjøleskap N 7081 879-00 KTP/KTPes 17../15.. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.com 2508 Oversikt over skapet Betjenings- og kontrollelementer,

Detaljer

Bruksanvisning. Stående kjøleskap. K(sl)2630/

Bruksanvisning. Stående kjøleskap. K(sl)2630/ Bruksanvisning Stående kjøleskap 080416 7082831-03 K(sl)2630/3130... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde...

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Norsk, 1 SP XV A 36. Innhold. Funksjoner, 1 Merknader Informasjon. Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon

Norsk, 1 SP XV A 36. Innhold. Funksjoner, 1 Merknader Informasjon. Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon Innhold Norsk, 1 Funksjoner, 1 Merknader Informasjon Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon Produktbeskrivelse, 3 Innvendige deler Kontrollpanel SP XV A 36 Bruke vinskapet

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM 3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM BRUKSANVISNING FØR FRYSEREN TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del 240810 7084440-01 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og

Detaljer

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsinstruksjoner Før kjøleskapet installeres 4 Vanntilkobling 4 Elektrisk tilkobling 5 Plassering og nivellering av kjøleskapet 6 Installasjonsmål

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Bruksanvisning for fryseskap, NoFrost, DuraFreeze

Bruksanvisning for fryseskap, NoFrost, DuraFreeze Bruksanvisning for fryseskap, ofrost, DuraFreeze 7084 152-00 DF 1508 Oversikt over apparatet Betjenings- og kontrollelementer fig. A1 1 Display for temperatur og innstilling, med na-visning for nettsvikt

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer